TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám évi CLXIII. tv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv."

Átírás

1 Bu da pest, feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK évi CLXIII. tv évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények mó do sí tá sá ról A fiatalok életkezdési támogatásáról RENDELETEK 303/2005. (XII. 25.) Korm. r. 304/2005. (XII. 25.) Korm. r. 319/2005. (XII. 26.) Korm. r. 326/2005. (XII. 28.) Korm. r. 25/2005. (XII. 27.) FMM-EüM- ICSSZEM-PM e. r. 45/2005. (XII. 26.) PM r. 46/2005. (XII. 26.) PM r. 47/2005. (XII. 26.) PM r. 48/2005. (XII. 27.) PM r. 49/2005. (XII. 27.) PM r. 50/2005. (XII. 27.) PM r. 51/2005. (XII. 28.) PM r. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizetõ kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeirõl szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A Ma gyar Ex port-im port Bank Rész vény tár sa ság ka mat ki - egyen lí té si rend sze ré rõl szó ló 85/1998. (V. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési köte le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról A fi a ta lok élet kez dé si tá mo ga tá sá ról szó ló évi CLXXIV. tör vény vég re haj tá sá ról A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal koz ta tá sá ról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes ren de let mó do sí tá sá ról A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü - lö nös sza bá lya i ról szó ló évi CXXVII. tör vény egyes ren - del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szó ló 8/2004. (III. 10.) PM ren - de let mó do sí tá sá ról Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó rész le tes sza bá lyok ról szó ló 14/1998. (IV. 30.) PM ren de let mó - do sí tá sá ról A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a rész le tes sza bá lya i ról szó ló 36/1997. (XI. 26.) PM ren de let mó - do sí tá sá ról A Vám- és Pénz ügy õr ség rõl szó ló tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 24/2004. (IV. 23.) PM ren de let mó do sí tá sá ról A vám- és pénz ügy õr ség ren del ke zé se alatt ál ló la ká sok kal, he lyi sé gek kel va ló gaz dál ko dás ról szó ló 10/2001. (III. 1.) PM ren de let mó do sí tá sá ról Az áruk ide ig le nes be ho za ta lá ról, Isz tam bul ban, jú ni us 26-án kelt Egyezmény és mellékletei végrehajtásáról A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM ren de let mó do sí tá sá ról

2 570 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3. szám 52/2005. (XII. 28.) PM r. 53/2005. (XII. 28.) PM r. 54/2005. (XII. 28.) PM r. A pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok körérõl és az adat - szolgáltatás módjáról A hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok körérõl és az adatszolgáltatás mód já ról A befektetési szolgáltató és a külföldi székhelyû befektetési szolgáltató magyarországi fióktelepe üzleti, szolgáltatási tevé - kenységéhez, a befektetési vállalkozás és hitelintézet kereskedési könyv vezetéséhez, az árutõzsdei szolgáltató és az elszámo ló ház szol gál ta tá si te vé keny sé gé hez kap cso ló dó, a Pénz ügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történõ adatszolgálta - tási kö te le zett sé gé rõl szó ló 5/2004. (II. 12.) PM ren de let mó do - sítása A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYE A Vám- és Pénzügyõrség szervei által kiadott, a jövedéki enge - déllyel ren del ke zõ ala nyok lis tá já ról (2006. ja nu ár 4-i ál la pot) 702 A felszámolók névjegyzékét érintõ változásról A Pénz ügy mi nisz té ri um ál tal 2005-ben ki adott adó szak ér tõi en ge dé lyek rõl A Pénzügyi-számviteli ügyintézõ és Vállalkozási ügyintézõ szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének (OSZTV) meg hir de té sé rõl a 2005/2006-os tan év re Az önkéntes kölcsönös egészség- és az önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajá - tos sá ga i ról szó ló 252/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let 36. -ában foglaltak alapján ERSTE-HARMÓNIA Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár HIRDETMÉNYEK 740

3 3. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY évi CLXIII. tör vény az adózás rendjérõl szóló tör vény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótör vények módosításáról* Az adózás rendjérõl szóló tör vény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról 1. (1) Az adó zás rend jé rõl szóló évi XCII. tör - vény (a továb biak ban: Art.) 31. (2) be kez dé sé ben meg - ha tá ro zott ren del ke zést a so ron kí vü li adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek ki vé te lé vel ne gye dik hó nap já tól kell al kal maz ni. (2) Az Art. 31. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val - lá si, il le tõ leg adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get ne - gye dik hó nap já tól a) a de cem ber 31-ei ál la pot sze rin ti leg na - gyobb adó tel je sít ménnyel ren del ke zõ adó zó, b) az az adó zó, amely nek (aki nek) adóz ta tá si fel ada - tait a Pest megyei és fõvárosi kiemelt adózók igazgatósága lát ja el, c) az Art. 1. szá mú mel lék let I/A/3. pont ja sze rin ti ha - von ta, il le tõ leg ne gyed éven ként be val lás ra kö te le zett, ide ért ve min den eset ben az elõ zõ ek ben meg ha tá ro zott nap tá ri év tõl el té rõ üz le ti évet vá lasz tó adó zó kat is, ja nu ár 1. és áp ri lis 30. kö zött az ok mány iro dá nál tel - je sí tett re giszt rá ció alap ján a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já - rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) 172. j) pont ja sze - rin ti Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend szer igény - be vé te lé vel elekt ro ni kus úton tel je sí ti. Az adó zó a re giszt - rá ci ót kö ve tõ 8 na pon be lül e kö te le zett sé ge tel je sí té sé rõl be je len tést tesz az ál la mi adó ha tó ság hoz. A re giszt rá ci ós kö te le zett ség tel je sí tett nek mi nõ sül, ha az adó zó az Art.-ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rin ti ál lan dó meg ha - tal ma zás sal vagy meg bí zás sal ren del ke zõ kép vi se lõ vel ren del ke zik, és a kép vi se lõ a sa ját re giszt rá ci ó ját, már re - giszt rált kép vi se lõ ese tén az adó zó ál tal adott ál lan dó meg - bí zás, meg ha tal ma zás ke let ke zé sét kö ve tõ 8 na pon be lül be je len ti az ál la mi adó ha tó ság hoz az ál ta la a kép vi selt adó zó ne vét, el ne ve zé sét és adó azo no sí tó szá mát. A re - giszt rá ció feb ru ár 1-jétõl el vé gez he tõ elekt ro ni ku - san is az APEH ál tal ko ráb ban ren del ke zés re bo csá tott elekt ro ni kus alá írás igény be vé te lé vel a Kor mány za ti Por - tá lon ke resz tül. (3) ja nu ár 1. és áp ri lis 30. kö zött az adó zó ál lan dó meg ha tal ma zás sal vagy meg bí zás sal ren del ke zõ kép vi se lõ je is re giszt rál tat hat ja ma gát an nak ér de ké ben, hogy az Art. 31. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val - lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get ön ként vá lasz tó * A tör vényt az Or szág gyû lés a de cem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el. meg bí zó ja ne vé ben ne gye dik hó nap já tól elekt ro ni - kus úton a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don és tech ni kai fel té te lek kel tel je sít hes se. A kö te le zett ség tel je - sí té sét vá lasz tó adó zó re giszt rá ci ós kö te le zett sé ge tel je sí - té sé nek mi nõ sül, ha az Art. 31. (2) be kez dé sé ben meg ha - tá ro zott be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí - té sé re ál lan dó meg ha tal ma zást vagy meg bí zást ad, és az ál - lan dó meg ha tal ma zás sal vagy meg bí zás sal ren del ke zõ kép vi se lõ je a meg ha tal ma zás vagy meg bí zás kel tét kö ve tõ 8 na pon be lül be je len ti az ál la mi adó ha tó ság hoz az ál ta la képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val lás tel - je sí té sé re irá nyu ló vá lasz tás nem von ha tó vissza. (4) A (2) (3) be kez dés ben nem em lí tett adó zó ja - nu ár 1-jé tõl az Art. 31. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val lá si, il le tõ leg adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get elekt - ro ni kus úton elõ ze tes re giszt rá ció alap ján a kü lön jog sza - bály ban meg ha tá ro zott mó don és tech ni kai fel té te lek kel tel je sí ti. (5) A (2) (3) be kez dés ben nem em lí tett, az Art. 31. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val lás be nyúj tá sá ra ja nu ár 1-jé tõl kö te les adó zók ne gye dik hó nap - já tól kez dõ dõ en az ál la mi adó ha tó ság ér te sí té se alap ján az ok mány iro dá nál re giszt rál tat ják ma gu kat a Ket j) pont ja sze rin ti Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend - szer igény be vé te lé hez szük sé ges egye di azo no sí tó meg - szer zé se ér de ké ben, és a re giszt rá ci ót köve tõen e kö te le - zett sé ge tel je sí té sé rõl 8 na pon be lül be je len tést tesz az ál - la mi adó ha tó ság hoz. A re giszt rá ci ós kö te le zett ség tel je sí - tett nek mi nõ sül, ha az adó zó az Art.-ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rin ti ál lan dó meg ha tal ma zás sal vagy meg bí - zás sal ren del ke zõ kép vi se lõ vel ren del ke zik, és a kép vi se lõ a sa ját re giszt rá ci ó ját, már re giszt rált kép vi se lõ ese tén az adó zó ál tal adott ál lan dó meg bí zás, meg ha tal ma zás ke let - ke zé sét kö ve tõ 8 na pon be lül be je len ti az ál la mi adó ha tó - ság hoz az ál ta la a kép vi selt adó zó ne vét, el ne ve zé sét és adó azo no sí tó szá mát. (6) Az (1) (5) be kez dé sek ben meg je lölt kö te le zett sé gek elekt ro ni kus tel je sí té se ér de ké ben az ok mány iro dák elõ ze - tes idõ pont fog la lás alap ján a kép vi se le ti jog kör ben el já ró ter mé sze tes sze mé lyek Ket (5) bek. sze rin ti re - giszt rá ci ó ját tel jes nyit va tar tá si idõ ben so ron kí vül vég zik. (7) Az Art. 31. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val - lás be nyúj tá sá ra ne gye dik hó nap já tól kö te le zett, illetõleg az azt vá lasz tó adó zó az elsõ be val lás be nyúj tá sá - val egy idõ ben az Art. 31. (2) be kez dé se sze rin ti be val - lás sal nem érin tett hó na pok ról, az Art. 31. (2) be kez dés - ben meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal elekt ro ni kus úton össze sí tett adat szol gál ta tást tel je sít. A kö te le zett sé get vá - lasz tó adó zó, az adat szol gál ta tás sal egy idõ ben az Art. 31. (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal elekt ro ni kus úton havi bon tás ban be val lást tel je sít. (8) A (2) (3) be kez dés ben nem em lí tett adó zó a év rõl ja nu ár 31-éig az Art. 31. (2) be kez dé sé ben

4 572 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3. szám meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal elekt ro ni kus úton havi bon tás ban be val lást, va la mint össze sí tett adat szol gál ta tást tel je sít az ál la mi adó ha tó ság ré szé re. (9) Az Art. 31. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val - lás be nyúj tá sá ra év köz ben kö te le zett ide ért ve a ja - nu ár 1-jét követõen tevékenységét megszüntetõ adózót is, il le tõ leg e kö te le zett sé get vá lasz tó adó zó áp ri lis 30-át meg elõ zõ en adó be val lá sa it, adat szol gál ta tá sa it a be nyúj tás mód ját il le tõ en a de cem ber 31-én ha - tályos rá vo nat ko zó sza bá lyok sze rint tel je sí ti. (10) Az Art. 31. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be - val lás be nyúj tá sá ra ne gye dik hó nap já tól kö te le zett, il le tõ leg az azt vá lasz tó adó zó ne gye dik hó nap já tól va la mennyi be val lá si, il let ve adat szol gál ta tá si kö te le zett - sé gét elekt ro ni kus úton tel je sí ti, füg get le nül at tól, hogy az mely idõ szak ra vo nat ko zik. (11) A (2) (3) be kez dés ben nem em lí tett adó zó a év ben ese dé kes be val lá sa it a be val lás mód ját il le tõ en a de cem ber 31-én ha tá lyos sza bá lyok sze rint tel je sí ti, ja nu ár 1-jé tõl va la mennyi be val lá si és adat szol gál ta - tá si kö te le zett sé gét, ide ért ve a évre vo nat ko zó, de 2007-ben tel je sí ten dõ be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le - zett sé gét elekt ro ni kus úton tel je sí ti. (12) A de cem ber 31-én az adó be val lá si és adat - szol gál ta tá si kö te le zett sé gét az Art.-ben elõ írt kö te le zett - sé ge alap ján elekt ro ni kus úton tel je sí tõ adó zó, ha az Art. 31. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val lás be nyúj tá - sá ra ne gye dik hó nap já tól nem kö te le zett és azt nem vá laszt ja, a év ben be val lá si kö te le zett sé gét pa pír ala pú nyom tat vá nyon, 2005-rõl 2006-ban adatszolgálta - tási kö te le zett sé gét elekt ro ni kus úton tel je sí ti. (13) A ja nu ár 1-jét köve tõen te vé keny sé gét meg - szün te tõ adó zó az Art. 31. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro - zott adat tar ta lom mal a so ron kí vü li be val lá sá val egy ide jû - leg so ron kí vü li össze sí tett adat szol gál ta tást tel je sít az ál - la mi adó ha tó ság hoz. 2. Az Art. 7. -ának (4) bekezdése helyébe a következõ ren del ke zés lép: (4) Men te sül a mu lasz tá si bír ság alól az adó zó ál lan dó meg ha tal ma zott ja vagy meg bí zott ja, ha bi zo nyít ja, hogy a be val lás tar tal ma az õ ér dek kö rén kí vül esõ ok ból hi bás vagy hi á nyos. 3. Az Art ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (5) A 31. (2) be kez dé se sze rin ti be val lás, il le tõ leg adat szol gál ta tás be nyúj tá sá ra kö te le zett adó zó az adó szám meg szer zé sét köve tõen 8 na pon be lül kö te les az ok mány - iro dá nál re giszt rál tat ni ma gát a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend szer hasz ná la tá nak biz to sí tá sa ér de ké - ben, és er rõl a re giszt rá ci ót kö ve tõ 8 na pon be lül be je len - tést tesz az ál la mi adó ha tó ság hoz. Ha az adó zó ál lan dó meg ha tal ma zás sal vagy meg bí zás sal ren del ke zõ kép vi se - lõ je út ján elekt ro ni kus úton tel je sí ti adó be val lá si és adat - szol gál ta tá si kö te le zett sé gét, az ál lan dó meg ha tal ma zott vagy meg bí zott a meg bí zást kö ve tõ 8 na pon be lül kö te les az adó ha tó ság hoz be je len te ni a kép vi selt adó zó ne vét, el - ne ve zé sét és adó azo no sí tó szá mát. 4. (1) Az Art. 52. (7) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [Az ál la mi adó ha tó ság meg ke re sés re ada tot szol gál tat az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP) és az Or szá gos Nyug díj-biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban: ONYF) igaz ga tá si szer vei, to váb bá a me ne kült ügyi ha tó ság (a továb biak ban: igaz ga tá si szer - vek) ré szé re az adó val össze füg gõ adat ról, tény rõl, kö rül - mény rõl, ha az va la mely el lá tás vagy tá mo ga tás meg ál la - pí tá sa, va la mint a fo lyó sí tás jog sze rû sé gé nek el len õr zé se ér de ké ben szük sé ges. Az ál la mi adó ha tó ság a (4) be kez - dés ben meg ha tá ro zott be val lás ra kö te le zet tek ál tal nyug - díj jo go sult ság hoz, nyug díj-meg ál la pí tá sá hoz a 31. (2) be kez dé se sze rin ti rész le te zett ség nek meg fele lõen be - val lott ada tok kö zül a be val lás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ har ma dik hó nap utol só nap já ig hi va tal ból át ad ja] a) az 1 7., és pon tok ada ta it, ide nem ért ve a fegy ve res erõk, a rend vé del mi szer vek, va la mint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i ra vo nat ko zó ada to kat az ONYF, (2) Az Art a a kö vet ke zõ új (15) be kez dés sel egé - szül ki: (15) Az ál la mi adó ha tó ság a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend sze ren ke resz tül tör té nõ elekt ro ni kus adó kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben nyil ván tart ja az elekt ronikus úton adó be val lást és adat szol gál ta tást telje - sítõ adó zó ne vé ben el já ró ma gán sze mély adó azo nosító jelét. 5. Az Art a a kö vet ke zõ új (17) be kez dés sel egé szül ki: (17) A 31. (2) be kez dé se sze rin ti be val lás, il le tõ leg adat szol gál ta tás be nyúj tá sá ra kö te le zett adó zó 500 ezer fo - rintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható, ha regisztrációs kö te le zett sé gét nem, vagy ké se del me sen tel je sí ti. 6. Az Art ának (13) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (13) Az elekt ro ni kus be val lás be nyúj tá sá ra nem kö te - le zett adó zó be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét az ál la mi adó ha tó ság nál a pénz ügy mi nisz ter nek a Mi - nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel és az in for ma ti - kai és hír köz lé si mi nisz ter rel ki adott együt tes ren de le té ben meg ha tá ro zott mó don és tech ni kai fel té te lek kel válasz - tása alap ján elekt ro ni kus úton tel je sít he ti. 7. Az Art. 8. szá mú mel lék le te e tör vény 1. szá mú mel - lék le te sze rint mó do sul.

5 3. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 573 A személyi jövedelemadóról szóló tör vény egyes rendelkezéseinek al kal ma zá sá ról 8. Az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be - fi ze té sek rõl szóló évi CXIX. tör vény a kö vet ke zõ 178/A. -sal egé szül ki: 178/A. Az Szja tv a (2) be kez dé sé nek e tör - vénnyel meg ál la pí tott b) pont já ban, va la mint a 49. -a (17) be kez dé sé nek e tör vénnyel meg ál la pí tott b) pont já ban em lí tett egyé ni vál lal ko zó az e pon tok ban fog lalt ren del ke - zé sek tõl el té rõ en a évre vo nat ko zó be val lá si kö te le - zett sé gét az em lí tett -ok em lí tett be kez dé se i nek e tör - vénnyel meg ál la pí tott a) pont ja i ban meg ha tá ro zott ren del - ke zé sek sze rint tel je sí ti. Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló tör vény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról 9. Az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be - fi ze té sek rõl szóló évi CXIX. tör vény a kö vet ke zõ 181/A. -sal egé szül ki: 181/A. (1) Az Eva tv. 11. (4) be kez dé sé nek az adó - elõ leg be val lá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sé tõl el té rõ en az adó alany a évre vo nat ko zó adó elõ leg be val lá si kö te - le zett sé gét az Eva tv de cem ber 31-én ha tá lyos ren - del ke zé se sze rint tel je sí ti. (2) Az Eva tv. 16/A. (4) be kez dé sé nek a szak kép zé si hoz zá já ru lás be val lá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sé tõl el té - rõ en az adó alany a évre vo nat ko zó szak kép zé si hoz - zá já ru lás be val lá si kö te le zett sé gét az Eva tv de cem - ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé se sze rint tel je sí ti. (3) Az Eva tv. 22. (8) be kez dé sé nek a já ru lék és az egész ség ügyi hoz zá já ru lás be val lá sá ra vo nat ko zó ren del - ke zé sé tõl el té rõ en az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó sza bá - lyai sze rint adó zó biz to sí tott egyé ni vál lal ko zó a évre vo nat ko zó tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot, egész ség - biz to sí tá si já ru lé kot, nyug díj já ru lé kot, egész ség ügyi hoz - zá já ru lást és a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél - kü li ek el lá tá sá ról szóló évi IV. tör vény (a továb biak - ban: Flt.) 46/B. (2) be kez dé se sze rin ti vál lal ko zói já ru lé - kot az Art. 31. (2) be kez dé se sze rin ti adat tar ta lom mal, havi bon tás ban ja nu ár 31-ig vall ja be. A társadalombiztosítási járulék, az egészségbiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék bevallására vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról 10. A tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék, az egész ség biz to - sí tá si já ru lék és a nyug díj já ru lék be val lá sá ra az e tör vény 1. -ában fog lalt ren del ke zé sek irány adó ak. A munkaadói, munkavállalói, vállalkozói járulék bevallására vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról 11. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanél - kü liek el lá tá sá ról szóló évi IV. tör vény ben meg ha tá - ro zott mun ka adói, mun ka vál la lói és vál lal ko zói já ru lék be val lá sá ra az e tör vény 1. -ában fog lalt ren del ke zé sek irány adó ak. Az egészségügyi hozzájárulás bevallására vonatkozó rendelkezések al kal ma zá sá ról 12. Az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról szóló évi LXVI. tör vény ben meg ha tá ro zott egész ség ügyi hozzá - járulás be val lá sá ra az e tör vény 1. -ában fog lalt ren del ke - zé sek irány adó ak. 13. Amennyi ben az eva adó zó egyé ni vál lal ko zó évre vo nat ko zó an a mi ni mál bér össze gé nél ma ga - sabb já ru lék ala pot vá laszt ja a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá - sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol - gál ta tá sok fe de ze té rõl szóló évi LXXX. tör vény (a továb biak ban: Tbj.) 29/A. (3) be kez dé se alap ján, az erre vo nat ko zó nyi lat ko za tát az elsõ íz ben tör té nõ nyi lat - ko za tot ki vé ve ja nu ár 31-ig az Art. 31. (2) be kez - dé se sze rin ti be val lá sá ban nyújt ja be az ál la mi adóható - sághoz. 14. Az egy há zi sze mé lyek után fi ze ten dõ évre vo nat ko zó ma gán-nyug díj pénz tá ri tag dí jat az egy ház a Tbj a (3) be kez dé sé nek de cem ber 31-ig ha - tályos ren del ke zé se sze rint fi ze ti meg és vall ja be. 15. A pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka - nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve a csa - lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk foglalkoztatá - sának elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta - tás ról szóló évi CXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról ren - del ke zõ évi LXXIII. tör vény a kö vet ke zõ 11. -sal egé szül ki: 11. A mun ka adó a pá lya kez dõ fi a tal fog lal koz ta tá sá - ra te kin tet tel igény be ve he tõ ked vez mény ér vé nye sí té se cél já ból 2006-ban a 10. (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé re kö te les, ha a) de cem ber 31-én nem tar to zik a leg na - gyobb adó tel je sít ménnyel ren del ke zõ adó zó közé, b) adóz ta tá si fel ada ta it nem a ki emelt adó zók igaz ga tó - sá ga lát ja el, c) nem kö te le zett az Art. 1. szá mú mel lék le té nek I/A/3. pont ja sze rint havi, il le tõ leg ne gyed éves be val lás ra, d) nem vá laszt ja az Art. 31. (2) be kez dé sé ben meg ha - tá ro zott be val lá si kö te le zett ség tel je sí té sét áp ri lis 1-jé tõl kez dõ dõ en. 16. Az adó zás rend jé rõl szóló évi XCII. tör vény mó do sí tá sá ról szóló évi LXXXV. tör vény (a továb - biak ban: Art mód.) 67. -ának (2) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) Az e tör vény ál tal meg ál la pí tott Tbj ának (1) bekezdése szerinti bevallást elsõ alkalommal 2006 áprili-

6 574 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3. szám sára vonatkozóan kell az állami adóhatósághoz az Art ának (2) bekezdésében meghatározott határidõig teljesí te ni. A és a évi ada tok ra vo nat ko zó adat szol - gáltatást a Tbj a (1) bekezdésének, valamint a Tny ának december 31-ig hatályos rendelkezése szerint 2005-re vonatkozóan április 30-ig, 2006-ra vonatkozóan április 30-ig kell a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekhez teljesíteni. 17. A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról szóló évi LXXXI. tör vénynek az Art mód a ál tal meg ál la - pí tott 97. -a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: b) a ja nu ár 1. nap ját meg elõ zõ idõ tar tam ra vo - nat ko zó vissza me nõ le ges ada tok ról, vagy az adat mó do sí - tás ról, il le tõ leg A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tör vény módosítása 18. A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szóló évi CXVII. tör vény (Szja tv.) 6. szá mú mel lék le te e tör vény 2. szá mú mel lék le té vel mó do sul. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról 19. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tao.) 8. -a (5) be kez - dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [Az (1) be kez dés j) pont já nak al kal ma zá sá ban] a) kö te le zett ség a ka pott köl csön, a zárt kör ben for ga - lom ba ho zott hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír miatt fenn ál ló tar to zás és a vál tó tar to zás (ki vé ve a szál lí tói tar to - zás ki egyen lí té se miatt fenn ál ló vál tó tar to zást), va la mint min den más, a mér leg ben ki mu ta tott, hi tel vi szonyt meg - tes te sí tõ ér ték pa pír nak, il let ve vál tó tar to zás nak nem mi nõ - sü lõ kö te le zett ség, amely re az adó zó az ered mé nye ter hé re ka ma tot fi zet (ki vé ve a hi tel in té zet nél a pénz ügyi szol gál - ta tá si te vé keny ség gel kap cso lat ban, an nak ér de ké ben fenn ál ló tar to zást) adó évi napi át la gos ál lo má nya; 20. A Tao a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé - szül ki: (10) Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minõsülõ adózó a (9) bekezdésben foglalt adókedvezmény mellett a szoftverfejlesztõ alkalmazására tekintettel elszámolt bérköltség 15 százalékának megfelelõ összegû adó ked vez ményt ve het igény be az adó év ben és az azt kö ve - tõ három adóévben egyenlõ részletekben, azzal, hogy a megelõzõ adóév(ek)ben adó hiányában nem érvényesített adókedvezmény az említett idõszakon belül igénybe vehetõ. Az adókedvezmény az állami támogatásokra vonat - kozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül. A regisztrációs adóról szóló évi CX. tör vény módosítása 21. A re giszt rá ci ós adó ról szóló évi CX. tör vény (a továb biak ban: Re ga-tv.) 2. -ának pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: 11. Közösségen belüli beszerzés: új gép jár mû má sik tag ál lam ból tör té nõ be ho za ta la, vagy egyéb mó don tör té nõ be jut ta tá sa, ahol az ál ta lá nos for gal mi adó (a továb biak - ban: áfa) meg fi ze té se az ál ta lá nos for gal mi adó ról szóló évi LXXIV. tör vény (a továb biak ban: áfa-tör vény) 46. -a (2) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján tör té nik; 12. im por tá ló: az áfa-tör vény sze rin ti im por tá ló. 22. A Re ga-tv. 3. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 3. (1) Adó kö te le zett sé get ke let kez tet a gép jár mû for - ga lom ba he lye zé se. (2) Adó kö te le zett sé get ke let kez tet to váb bá a) a gép jár mû im por tá lá sa, b) a gép jár mû Kö zös sé gen be lü li be szer zé se, c) a gép jár mû át ala kí tá sa, fel té ve, hogy an nak köz vet len kö vet kez mé nye ként a gép - jár mû vet for ga lom ba he lye zik. 23. A Re ga-tv. 4. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 4. (1) Az adó ala nya az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet, aki nek (amely nek) a ne vé re a for ga lom ba he lye zést kez de mé - nyezik. (2) Ha a for ga lom ba he lye zés a gép jár mû im port já nak köz vet len kö vet kez mé nye ként va ló sul meg, az adó ala nya az im por tá ló. (3) Ha a for ga lom ba he lye zés Kö zös sé gen be lü li be szer - zés köz vet len kö vet kez mé nye ként va ló sul meg, az adó ala nya az áfa fi ze té sé re kö te le zett sze mély. (4) Ha a for ga lom ba he lye zés re át ala kí tás miatt ke rül sor, az adó ala nya a gép jár mû tu laj do no sa. (5) Kö zös tu laj don ese tén a tu laj do nos tár sak tu laj do ni há nya duk ará nyá ban mi nõ sül nek adó ala nyok nak. Az adó meg fi ze té sé ért a tu laj do nos tár sak egye tem le ge sen fe - lelnek. (6) Ha az adó alany szék he lye, ál lan dó te lep he lye vagy la kó he lye, il let ve szo ká sos tar tóz ko dá si he lye kül föl dön van, az adó ala nya kö te les az adó kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben bel föl dön la kó hellyel vagy szék hellyel ren del - ke zõ, az Art.-ban meg ha tá ro zott pénz ügyi kép vi se lõt meg - ha tal maz ni (a továb biak ban: kép vi se lõ). A kép vi se lõ az adó kö te le zett ség tel je sí té sé ért az adó alannyal egye tem le - ge sen fe le lõs.

7 3. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY A Re ga-tv. 6. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 6. (1) Az adófizetési kötelezettség a 3. (1) bekezdése sze rin ti eset ben leg ké sõbb a for ga lom ba he lye zés idõ - pontjában ke let ke zik. (2) Az adó fi ze té si kö te le zett ség a) a 3. (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti eset ben a vám jo gi sza bad for ga lom ba bo csá tás ról szóló ha tá ro zat köz lé sé nek nap ján, b) a 3. (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti eset ben az áfa fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zé sé nek idõ pont já ban, c) a 3. (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti eset ben az át ala kí tás nap ján, de leg ké sõbb a for ga lom ba he lye zés idõ - pont já ban ke let ke zik. 25. A Re ga-tv. 7. -ának (1) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) Az adót az adó iga zo lás ki vál tá sá val az adó ha tó - ság hoz tör tént be je len tést köve tõen az adó iga zo lás ki vál - tá sá nak idõ pont já ban a 4. (1) be kez dé se sze rin ti adó - alany nak ér té ke sí tõ, vagy azt meg elõ zõ bár mely ér té ke sí tõ is meg fi zet he ti, fel té ve, hogy az ér té ke sí tõ bel föl dön szék - hellyel, te lep hellyel, fi ók te lep pel vagy ál lan dó la kó hellyel ren del ke zik, és az ál ta lá nos for gal mi adó ala nya. Az így meg fi ze tett adó, mint más ne vé ben és ja vá ra meg fi ze tett összeg, nem tar to zik bele a for ga lom ba he lye zést meg elõ - zõ en tel je sí tett ér té ke sí té sek, il let ve az im port áfa alap já ba, fel té ve, hogy az adó össze gét az adót meg fi ze tõ sze mély nyil ván tar tá sá ban el szá mo lá si kö te le zett ség ként sze re pel - te ti. Nem ré sze az adó az im port, il let ve a Kö zös sé gen be - lü li be szer zés áfa alap já nak ak kor sem, ha a 4. (2), il let ve (3) be kez dé se sze rin ti adó alany és a for ga lom ba he lye zést sa ját ne vé re kez de mé nye zõ ugyan az a sze mély. Nem tar to - zik bele to váb bá az adó az áfa alap já ba ab ban az eset ben, ha a gép jár mû e tör vény sze rin ti át ala kí tá sa áfa fi ze té si kö - te le zett sé get ke let kez tet. 26. A Re ga-tv. 9. -a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé - szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (6) be kez dés je lö lé se (7) be kez dés re vál to zik: (6) A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tást ve ze tõ szerv a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 15. nap já ig a tárgy hó nap ban for ga lom ba he lye zett, e tör vény al kal ma zá sá ban sze mély - gép ko csi nak és mo tor ke rék pár nak mi nõ sü lõ gép jár mû - vek rõl az adó ha tó ság ré szé re ada tot szol gál tat a kö vet ke zõ tar ta lom mal: a) a gép jár mû rend szá ma, al váz szá ma, mo tor szá ma; b) a for ga lom ba he lye zés idõ pont ja. Záró rendelkezések 27. (1) Ez a tör vény fi gye lem mel a (8) (14) be kez - dé sek ben fog lalt ren del ke zé sek re is ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. (2) A Re ga-tv.-nek e tör vénnyel meg ál la pí tott ren del ke - zé se it e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen in du ló adó igaz - ga tá si el já rá sok ese tén kell elõ ször al kal maz ni. (3) Az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be - fi ze té sek rõl szóló tör vények mó do sí tá sá ról szóló évi CXIX. tör vény 48. -a, a 49. -ában a Re ga-tv. 8. -a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, va la mint a a (2) be kez dé sé nek a Re ga-tv. 6. -ának (2) be kez dé sét ha - tályon kí vül he lye zõ ren del ke zé se nem lép ha tály ba. (4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi ze té sek rõl szóló tör vények mó do sí tá sá ról szóló évi CXIX. tör vény ával mó do sí tott, az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról szóló évi XCVI. tör vény 47/B. -a (2) be kez dé sé ben a 10. na pig szö veg rész he lyé be a 15. na pig szö veg rész lép. (5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Re ga-tv ának (4) be kez dé sé ben a 4. (6) be kez dé se szö - veg rész he lyé be a 4. (5) be kez dé se szö veg rész lép. (6) A ja nu ár 1. nap já tól de cem ber 31. nap - já ig ter je dõ idõ szak ban in du ló adó igaz ga tá si el já rá sok ban a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga lom - ban tar tá sá nak fel té te le i rõl szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö - HÉM rendelet e törvény kihirdetésének napján hatályos A. Füg ge lék A/2. szá mú mel lék le té nek XIV. ré sze 2. szá mú táb lá za tá ba tar to zó azon gép jár mû vek ese té ben, ame lyek nél e mel lék let kö ve tel mé nye it ja nu ár 1-jé - tõl kell kö te le zõ en al kal maz ni (a to váb bi ak ban: gépjármû- osztály), a Re ga-tv.-nek az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi ze té sek rõl szóló tör vények mó do - sí tá sá ról szóló évi CXIX. tör vénnyel meg ál la pí tott Mel lék le te I. ré sze 1. Adó té te lek sze mély gép ko csik ese tén al ré szé ben sze rep lõ táb lá zat nak a 8-nál jobb osz lo pá ban meg ha tá ro zott a gép jár mû-osz tály adó ka te gó ri á já nak meg fe le lõ adó té te le it kell al kal maz ni. (7) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál ta lá - nos for gal mi adó ról szóló évi LXXIV. tör vény 50. -ának (1) be kez dé sé ben a 40. (2), (7) (11) be kez - dé se i ben szö veg rész he lyé be a 40. (2), (7) (12) be kez - dé se i ben szö veg rész, az 50. (3) be kez dés a) pont já ban a 40. (2), (7) (11) be kez dé se i ben szö veg rész he lyé be a 40. (2), (7) (12) be kez dé se i ben szö veg rész, va la mint a XV. fe je zet cí mé ben a A KÜLÖNBÖZET SZERINTI ADÓZÁS ÉS A HULLADÉK-FORGALMAZÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖN ADÓZÁSI SZABÁLYOK szö - veg rész he lyé be a A KÜLÖNBÖZET SZERINTI ADÓZÁS KÜLÖNÖS ADÓZÁSI SZABÁLYAI szö veg - rész lép. (8) E tör vény a és 19. -a az e tör vény Art (17) be kez dé sét meg ál la pí tó 5. -a ki vé te lé vel, va - la mint 1. szá mú mel lék le te ja nu ár 2-án lép ha tály ba.

8 576 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3. szám (9) E tör vénynek az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ - ség ve té si be fi ze té sek rõl szóló évi CXIX. tör vény új 178/A. -át, va la mint 181/A. -át meg ál la pí tó ren del ke zé - se it ja nu ár 2-ától kell al kal maz ni. (10) ja nu ár 2-án az Art. 9. (7) be kez dé sé ben a vagy gépi adat hor do zón szö veg rész, a 31. (2) be kez dé - sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben a vagy gépi adat hor do zón szö veg rész, a 43. (5) be kez dé sé ben, az ál la mi adó ha tó - ság más kö te le zett ség cso port ra szö veg rész, a 175. (9) (11) és (15) be kez dé sei, az 1. szá mú mel lék let I/B/2. pont má so dik mon da tá ban a vagy gépi adat hor do zón szö veg rész, és az utol só mon dat, a 3. pont aa) pont já - ban, elekt ro ni kus úton szö veg rész, ab) pont já ban az, elekt ro ni kus úton szö veg rész, ac) pont já ban az, elekt ro ni kus úton vagy gépi adat hor do zón szö veg rész, a 4. szá mú mel lék let 4. pont já ban a kü lön szö veg rész, az Art mód. 40. (6) be kez dé sé ben a a tár sa sá gi adó be val - lás és meg fi ze tés, va la mint a hi tel in té ze tek kü lön adó já nak be val lá sa és meg fi ze té se ki vé te lé vel szö veg rész, a hi - tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal ko zá sok kü lön adó já ról szóló évi CII. tör vény 5. (3) be kez dé sé ben az elekt ro ni kus úton szö veg rész, va la mint az adók ról, já ru - lé kok ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi ze té - sekrõl szóló tör vények mó do sí tá sá ról szóló évi CXIX. tör vény 193. (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti. (11) Az Art (16) be kez dé sét az Art. 31. (2) be - kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val lás be nyúj tá sá ra ne - gye dik hó nap já tól kö te le zet tek, va la mint az azt vá lasz tók ese té ben ok tó ber 1-jé tõl, más adó zó ese té ben jú li us 1-jé tõl kell al kal maz ni. (12) E tör vény 5. -a feb ru ár 15-én lép ha tály ba. (13) Az Art mód. 9. -a, 10. -ának (2) be kez dé se, 42. -a, il le tõ leg 43. -a nem lép ha tály ba. (14) A (3) bekezdés e törvény kihirdetését követõ 3. napon lép ha tály ba. 2. számú melléklet a évi CLXIII. tör vényhez Az Szja tv. 6. szá mú mel lék le té nek II. Me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi ter mé kek és te vé keny sé gek fe je ze té nek C) Te - vé keny sé gek pont ja a kö vet ke zõ 3. al pont tal egé szül ki: 3. A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kis ter me lõi élel mi szer-ter me lés, elõ ál lí tás és ér té ke sí tés évi CLXXIV. tör vény a fiatalok életkezdési támogatásáról* A ma gyar nem zet jö võ je, a hát rá nyos hely ze tû ek esé - lyeinek nö ve lé se irán ti fe le lõs ség tõl in dít tat va, a fi a ta lok ön ál ló élet kez dé sé nek anya gi meg ala po zá sa cél já ból az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja: A tör vény hatálya 1. (1) E tör vény alap ján meg ha tá ro zott fel té te lek kel a de cem ber 31. nap ja után szü le tett gyer me ket ön ál ló élet kez dé sé hez élet kez dé si tá mo ga tás il le ti meg. (2) E tör vény sze mé lyi ha tá lya a 2. -ban, il le tõ leg az 5. (1) bekezdésében említett személyekre, tárgyi hatálya a gyermek 18. életévének betöltése napjáig a Start-számlára ter jed ki. (3) Az élet kez dé si tá mo ga tás sal kap cso la tos el len õr zé si fel ada tok az össze gét meg ha tá ro zó ál la mi tá mo ga tás, va - la mint az adó men tes ség össze füg gé sé ben az ál la mi adó - ha tó ság ha tás kö ré be tar toz nak. Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., a Köztársaság elnöke az Országgyûlés elnöke 1. számú melléklet a évi CLXIII. tör vényhez Az Art. 8. szá mú mel lék le té nek 7. pont ja he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: 7. Az adó zó ne gyed éven ként, a tárgy ne gye dé vet kö ve - tõ hó nap 20. nap já ig elekt ro ni kus úton, elekt ro ni kus alá - írás al kal ma zá sá val ál ta lá nos for gal mi adó-be val lást nyújt be. Az adó zó elekt ro ni kus úton tel je sí ten dõ kö te le zett sé - ge it a köz igaz ga tá si el já rás ban hasz nál ha tó elekt ro ni kus alá írá sok kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ elekt ro ni kus alá - írás sal tel je sí ti. Fogalmak 2. E tör vény al kal ma zá sá ban 1. élet kez dé si tá mo ga tás: a gyer me ket 18. élet évé nek be töl té se nap ján e tör vény alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság tör vényes fi ze tõ esz kö zé ben meg il le tõ összeg; 2. fiatal fel nõtt: a 18. élet évé nek be töl té se nap ját köve - tõen a 3. pont ban em lí tett sze mély; 3. gyer mek: a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó - hellyel ren del ke zõ ma gyar ál lam pol gár a 18. élet évé nek be töl té se nap já ig; 4. ki uta ló: a Ma gyar Ál lam kincs tár; * A törvényt az Országgyûlés a december 19-i ülésnapján fogadta el.

9 3. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Start-szám la: a szám la ve ze tõ ál tal a gyer mek ne vén ve ze tett ér ték pa pír szám la, ér ték pa pír-le té ti szám la, ügy - fél szám la, il le tõ leg bank szám la; 6. szám la ve ze tõ: a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál - lal ko zá sok ról szóló évi CXII. tör vény ben (a továb - biak ban: Hpt.) meg ha tá ro zott hi tel in té zet, va la mint a tõ ke - pi ac ról szóló évi CXX. tör vény ben (a továb biak ban: Tpt.) meg ha tá ro zott be fek te té si szol gál ta tó, amely a Ma - gyar Ál lam kincs tár ral Start-szám la ve ze tés vál la lá sá ra szer zõ dést kö tött; 7. szü lõ: a gyer mek nek az a csa lá di pót lék ra jo go sult szü lõ je vagy más tör vényes kép vi se lõ je, aki nek a csa lá di pót lé kot fo lyó sít ják; 8. uta lá si összeg: a ki uta ló ál tal a gyer mek ja vá ra a Start-szám lát ve ze tõ szám le ve ze tõ höz e tör vény alap ján utalt összeg. Start-számla 3. (1) A Start-szám la a) ve ze tés vál la lá sá ra vo nat ko zó szer zõ dést a ki uta ló az zal a szám la ve ze tõ vel köt, amely az e tör vény ben, és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály ban elõ írt fel té te le ket el fo gad ja; b) meg nyi tá sá ra vo nat ko zó meg ál la po dás ki zá ró lag írás ban köt he tõ. (2) Start-szám lát a szám la ve ze tõ az 1. (1) be kez dé se sze rin ti jo go sult ság szü le té si anya köny vi ki vo nat tal tör - ténõ iga zo lá sa alap ján vagy a Start-szám la kö ve te lés 7. (3) be kez dé se sze rint tör té nõ át he lye zé se kor a szám la ve - ze tõ e tör vény sze rin ti kö te le zett sé ge i nek tel je sí té se így kü lö nö sen a kincs tá ri szám lán lévõ kö ve te lés át he lye zé se, az ál la mi tá mo ga tás igény lé se cél já ból, a gyer mek adó - azo no sí tó je lé nek és/vagy ter mé sze tes azo no sí tó i nak rög - zí té sé vel, a vá lasz tott be fek te té si for ma sze rint nyit. (3) Start-szám la meg nyi tá sá nak fel té te le a) a szü lõ hoz zá já ru lá sa a gyer mek (2) be kez dés ben em lí tett ada ta i nak a szám la ve ze tõ ál tal az e tör vény ben fog lalt jo go sult sá gok és kö te le zett sé gek ér vé nye sí té se így kü lö nö sen uta lá si össze gek át he lye zé se, ál la mi tá mo - ga tás igény lé se cél já ból tör té nõ ke ze lé sé hez; b) a 6. (2) be kez dé se sze rin ti eset ben a szü lõ ál tal adott felhatalmazás a számlavezetõ részére állami támogatás igény lé sé re. (4) A gyer mek egy ide jû leg csak egy szám la ve ze tõ nél ren del kez het Start-szám lá val. (5) A szám la ve ze tõ re, a szám la ve ze tõ ál tal vég zett szol - gál ta tá sok ra a Tpt., il le tõ leg a Hpt. ren del ke zé se it az e tör - vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni. (6) A Start-számla elnevezést, e fogalom jelzõs alakját, továbbá rokon értelmû vagy idegen nyelvû megfelelõjét csak az e tör vény sze rin ti fel té te lek nek meg fe le lõ szám la - ve ze tõ hasz nál hat ja az élet kez dé si tá mo ga tás ke ze lé sé re az e tör vény sze rin ti fel té te lek és be fek te té si sza bá lyok sze rint. Az életkezdési támogatás mértéke 4. (1) Az élet kez dé si tá mo ga tás a fi a tal fel nõt tet az uta lá si össze gek alap ján a 6. és a 7. ren del ke zé se it is figye lembe véve il le ti meg. (2) Az uta lá si összeg a) a gyer mek szü le té sé nek évé ben (elsõ uta lá si összeg), to váb bá b) a gyer mek szü le té sé nek évét kö ve tõ he te dik év ben (má so dik uta lá si összeg) és a gyer mek szü le té sé nek évét kö ve tõ ti zen ne gye dik év ben (har ma dik uta lá si összeg) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény sze rin ti rend sze res gyermek - védelmi ked vez mény re jo go sult gyer mek ese té ben, va la - mint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében jár. (3) A (2) be kez dés sze rin ti uta lá si össze ge ket a (4) be - kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel az éves költ ség ve té si tör vény ha tá roz za meg. (4) Ha a gyer mek a év ben szü le tett, az elsõ uta lá si összeg 40 ezer fo rint, a má so dik és a har ma dik uta lá si összeg ezer fo rint. Az életkezdési támogatásra való jogosultság érvényesítése 5. (1) Az életkezdési támogatásra való jogosultság érvényesítéséhez kormányrendeletben meghatározott módon és rend sze res ség gel a) a Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta la aa) a gyer mek adó azo no sí tó je lé nek meg ál la pí tá sa cél - já ból az adó zás rend jé rõl szóló évi XCII. tör vény ben elõ írt ada tok ról az ál la mi adó ha tó ság ré szé re, ab) a ki uta ló e tör vény sze rin ti kö te le zett sé ge i nek tel je - sí té se így kü lö nö sen a kincs tá ri szám lán lévõ kö ve te lés át he lye zé se, az ál la mi tá mo ga tás ki uta lá sa cél já ból szük - sé ges ada tok ról a ki uta ló ré szé re ada tot szol gál tat; b) az ál la mi adó ha tó ság a gyer mek adó azo no sí tó je lét és ter mé sze tes azo no sí tó ada ta it a ki uta ló ré szé re meg kül - di, to váb bá az adó iga zol ványt a szü lõ ké ré sé re ki ál lít ja és ki ad ja. (2) A ki uta ló az (1) be kez dés b) pont ja sze rint ka pott ada tok alap ján 8 mun ka na pon be lül a gyer mek ne vén az élet kez dé si tá mo ga tás nyil ván tar tá sá ra szol gá ló kincs tá ri szám lát (a továb biak ban: kincs tá ri szám la) nyit, ame lyen az elsõ uta lá si össze get, va la mint a gyer mek jo go sult sá ga ese tén ha Start-szám lá val nem ren del ke zik a má so dik és a har ma dik uta lá si össze get nyil ván tart ja mind ad dig,

10 578 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3. szám amíg a szü lõ vagy a szü lõ egyet ér tõ nyi lat ko za ta alap ján 16. élet évé nek be töl té sét köve tõen a gyer mek azt Start-szám lá ra nem he lye zi vagy amed dig a (7) be kez dés sze rin ti jo go sult ság gal a jo go sult nem él. (3) A kincs tá ri szám lán nyil ván tar tott kö ve te lés Start-szám la meg nyi tá sá val és a be fek te té si le he tõ ség ki - vá lasz tá sá val he lyez he tõ át a vá lasz tott szám la ve ze tõ höz. (4) A (3) be kez dés sze rin ti eset ben a szám la ve ze tõ a) a Start-szám la meg nyi tá sát meg elõ zõ en tá jé koz ta - tást ad a be fek te té si le he tõ sé gek rõl, b) a szü lõ vagy a szü lõ egyet ér tõ nyi lat ko za tá val 16. élet évé nek be töl té sét köve tõen a gyer mek dön té se sze rint a be fek te tés re vo nat ko zó vá lasz tást is figye lembe véve a Start-szám lát ha la dék ta la nul meg nyit ja, c) Start-szám la meg nyi tá sá ról, va la mint a kincs tá ri számlán nyilvántartott követelés áthelyezéséhez szükséges egyéb ada tok ról a ki uta lót ha von ta ér te sí ti. (5) A kincs tá ri szám lán nyil ván tar tott össze get a ki uta ló az ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 mun ka na pon be lül utal ja a szám la ve ze tõ höz. (6) Ha a gyer mek Start-szám lá val ren del ke zik, a má so - dik és a har ma dik uta lá si össze get a ki uta ló a gyer mek jo - go sult sá ga ese tén an nak iga zo lá sá tól szá mí tott 8 mun ka - na pon be lül fel ró ha tó ké se de lem ese tén az uta lás össze ge után napi 3,5 ez re lék ké se del mi ka mat tal nö vel ten utal ja a szám la ve ze tõ höz. (7) Az élet kez dé si tá mo ga tás ki fi ze té sét Start-szám lán vagy en nek hi á nyá ban a kincs tá ri szám lán nyil ván tar tott kö ve te lés alap ján a) a fi a tal fel nõtt 18. élet évé nek be töl té se nap já tól, b) a gyer mek, il le tõ leg a fi a tal fel nõtt ha lá la ese tén az örö kös a ha gya té ki ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét köve - tõen kér he ti. (8) A fiatal felnõtt az életkezdési támogatást a következõ cé lok ra for dít hat ja: a) ta nul má nyok; b) lak ha tás; c) pá lya kez dés; d) gyer mek vál la lás fel té te le i nek meg te rem té se; e) jog sza bály ban meg ha tá ro zott más cél. Befizetés Start-számlára 6. (1) A Start-szám la kö ve te lés utol já ra a gyer mek 18. szü le tés nap já nak be töl té sé ig ki egé szít he tõ a) ter mé sze tes sze mély ál tal tör té nõ be fi ze tés sel éven - ként több ilyen be fi ze tõ ese tén is leg fel jebb együt te sen évi 120 ezer fo rint összeg gel; b) az a) pont sze rin ti be fi ze tés tõl füg get le nül te le pü lé si ön kor mány zat ál tal a ren de le té ben meg ha tá ro zott fel té te - lek kel tör té nõ be fi ze tés sel az zal, hogy az a) pont sze rin ti össze get meg ha la dó, va la - mint a gyer mek kül föl di le te le pe dé sé nek idõ sza ká ban tör - té nõ be fi ze tés Start-szám lán nem ír ha tó jóvá, azt a szám la - ve ze tõ a be fi ze tõ nek vissza utal ja, to váb bá az zal, hogy az ön kor mány za ti ren de let az élet kez dé si tá mo ga tás fel hasz - ná lá sá ra vo nat ko zó kor lá to zást csak az ön kor mány zat ál tal be fi ze tett összeg(ek) mér té ké ig tar tal maz hat. (2) Ál la mi tá mo ga tás il le ti meg a) az (1) be kez dés a) pont ja alap ján tör té nõ be fi ze tés esetén a befizetés évében a gyermekek védelmérõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény sze - rinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket a naptári évben befizetett összeg 20 százalékának meg fe le lõ, de leg fel jebb évi 12 ezer fo rint összeg ben; b) az át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer me ket az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti be fi ze tés tõl füg get le nül évi 12 ezer fo rint összeg ben; c) az a) b) pont ban nem em lí tett gyer me ket az (1) be - kez dés a) pont ja sze rin ti be fi ze tés ese tén a nap tá ri év ben be fi ze tett összeg 10 szá za lé ká nak meg fe le lõ, de leg fel jebb 6 ezer fo rint összeg ben. (3) Az ál la mi tá mo ga tást a gyer mek ja vá ra a Start-szám - lá ját ve ze tõ szám la ve ze tõ a nap tá ri évet kö ve tõ ja nu ár 31-éig igény li a ki uta ló nál. (4) Az ál la mi tá mo ga tást a ki uta ló az igény lés kéz hez vé - te lé tõl szá mí tott 30 nap tá ri na pon be lül a szám la ve ze tõ höz utal ja a) a (2) be kez dés c) pont ja sze rint, vagy b) a (2) be kez dés a) b) pont ja sze rint, ha a gyer mek nek a rendelkezésekben meghatározott magasabb összegû állami támogatásra való jogosultsága igazolása céljából az (5) bekezdésben említett iratot a számlavezetõ az igényléshez csa tol ta. (5) A (4) be kez dés b) pont já ban em lí tett jo go sult ság iga zo lá sá ra a (2) be kez dés a) b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel té nyét rög zí tõ a pénz ügy mi nisz ter ren de le té ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal és for má ban ki ál lí tott irat szol gál, ame lyet a szü lõ vagy a szü lõ egyet ér tõ nyi lat ko za - ta alap ján 16. élet évé nek be töl té sét köve tõen a gyer - mek a szám la ve ze tõ írás be li meg ke re sé se alap ján a nap tá ri év de cem ber 15-éig jut tat el a szám la ve ze tõ höz. (6) A (3) (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ(k) fel ró ha tó el mu lasz tá sa ese tén a szám la ve ze tõ, il le tõ leg a ki uta ló a tá mo ga tás össze ge után napi 3,5 ez re lék ké se - delmi ka ma tot fi zet a Start-szám la ja vá ra. A kincstári számlán nyilvántartott, illetõleg a Start-számla követelés kezelése 7. (1) A ki uta ló a gyer mek ne vén nyi tott kincs tá ri szám lán nyil ván tar tott kö ve te lés után éven ként az öt éves ál lam pa pír ho za má val egye zõ mér té kû ka ma tot, to váb bá

11 3. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 579 az át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer mek ese té ben évi 12 ezer fo rint ál la mi tá mo ga tást ír jóvá. (2) Start-szám la kö ve te lés ke ze lé sé re bank be tét vagy a Tpt. sze rint nyil vá no san for ga lom ba ho zott ál lam pa pír, tõ ke- vagy ho zam ga ran tált be fek te té si jegy vá laszt ha tó. (3) Az 5. (3) be kez dé se alap ján tett vá lasz tá sá tól füg - get le nül a szü lõ vagy a szü lõ egyet ér tõ nyi lat ko za ta alap - ján 16. élet évé nek be töl té sét köve tõen a gyer mek bár - mi kor jo go sult a Start-szám lán nyil ván tar tott kö ve te lés re vo nat ko zó an a (2) be kez dés sze rin ti meg ta ka rí tá si, il le tõ - leg be fek te té si le he tõ sé gek kö zött a Start-szám la ál lo má - nyát vagy an nak egyes ele me it át cso por to sí ta ni, il let ve ma gát a tel jes ál lo mányt más szám la ve ze tõ nél nyi tott Start-szám lá ra át he lyez ni. Amennyi ben az át he lye zés be - tét gyûj tés re nem jo go sult szám la ve ze tõ nél meg nyi tott Start-szám lá ra tör té nik, dön te ni kell ar ról, hogy az át he - lye zés sel fel mon dott bank be tét össze ge mi lyen más, a (2) be kez dés sze rin ti be fek te té si for má ba ke rül jön. (4) A Start-szám lá val ren del ke zõ gyer mek ja vá ra át - utalt, be fi ze tett össze ge ket, fi ze tett ké se del mi ka ma to kat, to váb bá a (2) be kez dés sze rin ti vá lasz tás alap ján el ért ka - ma to kat, ho za mo kat a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott díj fe de ze té nek vissza tar tá sá val a szám la ve ze tõ a gyer mek ja vá ra ha la dék ta la nul a Start-szám la meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott be fek te té si for má ba fek te ti mind ad dig, amíg a szü lõ vagy a gyer mek a (3) be kez dé sé ben fog lalt jo - go sult sá gá val nem él. (5) A (3) be kez dés alap ján tör té nõ át he lye zés ese tén a) a vá lasz tott új szám la ve ze tõ az át he lye zés kez de mé - nye zõ jé nek az új Start-szám la meg nyi tá sá ra vo nat ko zó szán dék nyi lat ko za ta és a be fek te té si le he tõ ség ki vá lasz tá - sa alap ján az át he lye zés hez szük sé ges ada to kat tar tal ma zó ígér vényt ad; b) a ko ráb bi szám la ve ze tõ az ígér vény alap ján a nála ve ze tett Start-szám lát meg szün te ti, és an nak ál lo má nyát ha la dék ta la nul fel ró ha tó ké se de lem ese tén napi 3,5 ez re - lék ké se del mi ka mat tal nö vel ten a vá lasz tott új szám la - ve ze tõ höz át he lye zi; c) az új szám la ve ze tõ a be fek te tés re vo nat ko zó vá - lasz tást is figye lembe véve a Start-szám lát ha la dék ta - lanul meg nyit ja és er rõl a ki uta lót tá jé koz tat ja. (6) A fi a tal fel nõtt 18. élet éve be töl té sé nek nap ját, il le - tõ leg a gyer mek ha lá la ese tén el huny tá nak nap ját köve tõen a) a gyer mek ne vén nyi tott kincs tá ri szám lán nyil ván - tar tott kö ve te lés után a ka mat-jó vá írás meg szû nik; b) a Start-szám la kö ve te lés re az ál ta lá nos jog sza bá lyi ren del ke zé sek ide ért ve kü lö nö sen a Hpt. és a Tpt. ren del - ke zé se it az irány adó ak. (7) Start-szám lá val össze füg gés ben fel me rü lõ költ sé - gek miatt (meg bí zá si díj, szám la ve ze té si díj, ju ta lék stb. cí men) a szám la ve ze tõ éven ként gyer me ken ként a Start-szám la éves át la gos ál lo má nya leg fel jebb 1 szá za lé - ká nak meg fe le lõ dí jat szá mít hat fel. E ren del ke zést a gyer - mek 18. élet éve be töl té sé nek, il le tõ leg a gyer mek ha lá la ese tén el huny tá nak nap já ig kell al kal maz ni. Az életkezdési támogatás védelme 8. (1) A kincs tá ri szám lán nyil ván tar tott kö ve te lés, illetõleg Start-szám la kö ve te lés az 5. (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pon tig nem fi zet he tõ ki, nem fo gad ha tó el hi tel (köl csön) fe de ze té ül, pénz esz kö zei, be fek te té sei nem von ha tók vég re haj tás alá. Az ez zel el len té tes jog nyi - lat ko zat, cse lek mény sem mis. (2) Start-szám lá val kap cso lat ban a be fek te tõ-vé del mi, csõd- és fel szá mo lá si ügyek ben a Hpt., a Tpt., va la mint a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el szá mo - lás ról szóló évi XLIX. tör vény ren del ke zé sei az irány adó ak. Vegyes rendelkezések 9. (1) Men tes min den ne mû adó, já ru lék és il le ték alól a) a Start-szám lá val ren del ke zõ gyer mek nek a ja vá ra átutalt, befizetett összegbõl, késedelmi kamatból, továbbá a 7. (2) bekezdése szerinti választás alapján elért kamatból, ho zam ból szár ma zó be vé te le; b) az 5. (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pon tot köve tõen is a fi a tal fel nõtt nek az élet kez dé si tá mo ga tás kincs tá ri szám lán nyil ván tar tott össze ge, il le tõ leg a Start-szám la kö ve te lés alap ján az em lí tett idõ pont ra vo nat - ko zó an meg ha tá ro zott össze gé bõl szár ma zó be vé te le. (2) Az (1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak tól el té rõ en, az ott meg ha tá ro zott összeg nek a 6. (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján be fi ze tett össze get meg ha la dó ré sze a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szóló évi CXVII. tör vény sze rint egyéb jö ve de lem, ha az élet kez dé si tá mo ga tás jo - go sult ja nem ma gyar ál lam pol gár és/vagy nem ren del - kezik a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel. (3) A ki uta ló és a Start-szám lát ke ze lõ szám la ve ze tõ az adó zás rend jé rõl szóló évi XCII. tör vény el évü - lés re vo nat ko zó ren del ke zé se it is figye lembe véve jo go - sult az élet kez dé si tá mo ga tás sal össze füg gõ ada tok jog sza - bá lyok nak meg fe le lõ ke ze lé sé re. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a tör vény ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. (2) Fel ha tal ma zást kap a) a Kor mány, hogy ren de let ben sza bá lyoz za az e tör - vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek re vo nat ko zó an az adat - szol gál ta tás, a tá jé koz ta tás, a nyil ván tar tás el já rá si rend jét, va la mint az élet kez dé si tá mo ga tás sal kap cso la tos uta lá sok vég re haj tá si sza bá lya it; b) a pénz ügy mi nisz ter, hogy ren de le tet ad jon ki a 6. (5) be kez dés sze rin ti irat egy sé ges tar tal mi és for mai kö ve - tel mé nye i rõl. (3) Nem lép ha tály ba a csa lád tá mo ga tá si rend szer át ala - kí tá sá ról szóló évi CXXVI. tör vény 28. -ának

12 580 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3. szám (12) be kez dé se, va la mint 17. -ával meg ál la pí tott a gyer - me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény 20. -a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta. Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., a Köztársaság elnöke az Országgyûlés elnöke A Kormány 303/2005. (XII. 25.) Korm. rendelete a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizetõ kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeirõl szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A Kor mány a Ma gyar Ex port-im port Bank Rész vény - tár sa ság ról és a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény - tár sa ság ról szóló, több ször mó do sí tott évi XLII. tör - vény 26. -ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el: 1. (1) A Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság ál tal a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re, a Kor mány kész fi ze - tõ ke zes sé ge mel lett vál lal ha tó nem-pi ac ké pes koc ká za tú biz to sí tá sok fel té te le i rõl szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. -a (1) be kez dé sé nek c) és d) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép: [E ren de let al kal ma zá sá ban:] c) kül föl di vál lal ko zás: olyan kül föl di szék he lyû gaz - da sá gi tár sa ság, amely vál lal ko zás lét re ho zá sá val a biz to - sí tott e vál lal ko zás ban köz vet le nül, il let ve más ha zai és kül föl di vál lal ko zá sa(i) út ján köz ve tet ten tõ ke be fek te tés - sel ren del ke zik, vagy amely be tõ ke be fek te tést kí ván esz - kö zöl ni; d) kül föl di vál lal ko zás ba be fek te tett tõke és an nak ho - za ma: da) kül föl di vál lal ko zás ba be fek te tett tõke: a c) pont ban meg ha tá ro zott kül föl di vál lal ko zás ja vá ra tel je sí tett pénz - be li be fi ze tés, nem pénz be li be tét, db) kül föl di vál lal ko zás ba be fek te tett tõke ho za ma: a c) pont ban meg ha tá ro zott kül föl di vál lal ko zás ból szár ma - zó osz ta lék, nye re ség ré sze se dés, tu laj do no si hi tel miatt fel me rült ka mat, pré mi um, to váb bá bár mi lyen, a kül föl di vál lal ko zás szék he lye sze rin ti or szág joga alap ján har ma - dik or szág ba irá nyu ló tõ ke be fek te tés bõl szár ma zó jöve - delem; (2) Az R. 2. -ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ f) j) pont tal egészül ki: [E ren de let al kal ma zá sá ban:] f) ál la mi adós ál tal vál lalt szer zõ dé ses kö te le zett ség: a 4. (1) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá ro zott szer zõ - dé se ket érin tõ en a har ma dik or szág ba irá nyu ló tõ ke be fek - te tés hez ka cso ló dó an az a) pont ban fog lalt meg ha tá ro zás - nak meg fe le lõ har ma dik or szág be li ál la mi adós szer zõ dõ ál tal szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge, g) bank ga ran cia: aján la ti, elõ leg-vissza fi ze té si, tel je sí - té si, jól tel je sí té si, sza va tos sá gi bank ga ran cia, h) export: olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelyet a gazdálkodó szervezet a számviteli szabályok szerint exportárbevételként számol el azzal, hogy a szolgáltatás nyújtás teljesítésének helye a szerzõdésben az általános for gal mi adó ról szóló évi LXXIV. tör vény elõ írásaitól függetlenül meghatározott egyértelmûen rögzített, a magyar államhatáron kívüli azon terület (külföld), ahol a vevõ a szolgáltatást igénybe veszi, élvezi, i) szál lí tói hi tel: olyan tag ál la mi szár ma zá sú áruk vagy szol gál ta tá sok ex port já ról szóló, egy vagy több szál lí tó és egy vagy több vevõ kö zöt ti ke res ke del mi szer zõ dés re vo - nat ko zik, ahol a vevõ(k) vál lal ja (vál lal ják), hogy a szál lí - tó(k)nak kész pénz zel vagy hi tel meg ál la po dás ke re té ben fi zet(nek), j) ve võ hi tel: olyan ke res ke del mi szer zõ dést fi nan szí ro - zó, egy vagy több pénz ügyi in téz mény és egy vagy több köl csön ve võ kö zöt ti, egy vagy több tag ál lam ból szár ma zó ter mé kek és szol gál ta tá sok ex port já ról szóló hi tel szer zõ - dés re vo nat ko zik, ahol a hi tel in té zet(ek) vál lal ja (vál lal - ják), hogy a szál lí tó(k)nak a köl csön alap já ul szol gá ló ügy - let alap ján kész pénz ben fi zet(nek) a vevõ(k)/köl csön ve - võ(k) ne vé ben, míg a vevõ(k)/köl csön ve võ(k) le já rat kor vissza fi ze tik azt a hi tel in té zet(ek)nek. 2. Az R. 2. -a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki: (3) Je len ren de let al kal ma zá sá ban a kül föl di vál lal ko - zás nak nyúj tott tu laj do no si hi tel, il let ve a tu laj do nos ál tal a kül föl di vál lal ko zás hi tel fel vé te lé hez vál lalt jog sza bály - ban ne ve sí tett fi ze té si kö te le zett ség ugyan olyan meg íté lés alá esik, mint a 2. (1) be kez dés da) pont ja sze rin ti be fek - te tett tõke; 3. Az R. 3. -ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A biz to sí tás ala nyai egy rész rõl a Me hib Rt, mint biz to - sító, másrészrõl] b) a kül föl di vál lal ko zás ba köz vet le nül, il let ve köz ve - tet ten be fek te tõ bel föl di gaz dál ko dó szer ve zet,

13 3. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY (1) Az R. 4. -a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A Me hib Rt. ál tal biz to sít ha tó:] e) a kül föl di vál lal ko zás ba be fek te tett tõke és an nak ho za ma; (2) Az R. 4. -ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki: [A Me hib Rt. ál tal biz to sít ha tó:] g) a 2. (1) be kez dé sé nek g) pontjában foglalt bankgarancia, amennyiben az olyan exportirányú külkereskedelmi szerzõdéshez kapcsolódik, amelynek finanszírozása a Gazdasági és Együttmûködési Fejlesztési Szervezet (a továb - biakban: OECD) A hivatalosan támogatott exporthitelek irányelveirõl szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) hatálya alá esik. 5. (1) Az R. 4. -a (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A biz to sí tás nem ter jed ki:] d) a bank ga ran cia biz to sí tá sát ki vé ve, azok ra a ká rok - ra, ame lyek a kül ke res ke del mi szer zõ dés tel je sí té sé ben részt ve võk nem szer zõ dés sze rin ti tel je sí té sé bõl szár - maz nak, (2) Az R. 4. -a (3) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A biz to sí tás nem ter jed ki] h) a bank ga ran cia biz to sí tá sa ese tén a bank ga ran cia díj ára. 6. (1) Az R. 5. -ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: [A nem-pi ac ké pes koc ká za tú biz to sí tá si ese mé nyek a kö vet ke zõk:] b) egye di ügy le tek ese tén az adós vagy ke ze se fi ze té si ké se del me, nem egye di ügy le tek nél az adós vagy ke ze se nem fi ze té se; (2) Az R. 5. -ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: [A nem-pi ac ké pes koc ká za tú biz to sí tá si ese mé nyek a kö vet ke zõk:] c) az ex port irá nyú kül ke res ke del mi szer zõ dés vevõ ál - ta li jog alap nél kü li egy ol da lú fel mon dá sa vagy az áru át vé - te lé nek vevõ ál ta li jog alap nél kü li egy ol da lú meg ta ga dá sa, to váb bá a ga ran tõr ál tal nyúj tott bank ga ran cia le hí vá sa; (3) Az R. 5. -ának j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: [A nem-pi ac ké pes koc ká za tú biz to sí tá si ese mé nyek a kö vet ke zõk:] j) a kül föl di vál lal ko zás szék he lye sze rin ti or szág ban vég re haj tott ál la mo sí tás, ki sa já tí tás, há bo rú, polgárhá - ború, for ra da lom vagy olyan ál lam ha tal mi, köz igaz ga tá si in téz ke dés, amely nem te szi le he tõ vé a kül föl di vál lal ko - zás ba be fek te tett tõ ké nek, an nak ho za má nak biz to sí tott ré - szé re tör té nõ át uta lá sát. (4) Az R. 5. -a a kö vet ke zõ m) pont tal egé szül ki: [A nem-pi ac ké pes koc ká za tú biz to sí tá si ese mé nyek a kö vet ke zõk:] m) har ma dik or szág be li szer zõ dõ szer zõ dés sze gé se, amennyi ben a biz to sí tott (vagy a biz to sí tott ne vé ben a kül - föl di vál lal ko zás) a 2. (1) be kez dé sé nek f) pont já ban meg ha tá ro zott har ma dik or szág be li szer zõ dõ vel szem ben, a ja vá ra meg ho zott bí ró sá gi íté let nek kép te len ér vényt sze - rez ni, fel té ve, hogy a bí ró sá gi íté let szám sze rû sí tett ér ték - rõl szól, és a kül föl di vál la la ko zás har ma dik or szág ba irá - nyu ló tõ ke be fek te té sé hez kap cso ló dó meg ál la po dás sze - rin ti szer zõ dé ses kö te le zett ség szer zõ dõ ál ta li nem-tel je sí - té se, vagy a meg ál la po dás nak szer zõ dõ ál ta li fel mon dá sa miatt kö vet ke zett be. 7. Az R. a 6. -t köve tõen a kö vet ke zõ 6/A. -sal egé szül ki: 6/A. Bank ga ran cia biz to sí tás nál a biz to sí tá si szer zõ - dés meg kö té sé nek fel té te le, hogy a kül ke res ke del mi szer - zõ dés tel je sí té sé re kö te le zett a bank ga ran cia jog alap pal tör té nõ le hí vá sa ese té re hoz zá já rul jon ah hoz, hogy a Mehib Rt. a biz to sí tott nak tel je sí tett kár fi ze tést köve tõen vele szem ben vissz ke re se ti igényt ér vé nye sít. 8. (1) Az R. 7. -ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A Me hib Rt. koc ká zat vál la lá sa az ide gen tar ta lom - ra ak kor ter jed het ki, ha a bel föl di gaz dál ko dó szer ve zet ál - tal tel je sí tett ex port leg alább fele rész ben ma gyar szár ma - zá sú nak mi nõ sül, il let ve, ha a bel föl di gaz dál ko dó szer ve - zet ál tal kül föl dön meg va ló sí tott 5 mil lió EUR-t meg ha - la dó épí té si, sze re lé si fõ vál lal ko zá si szer zõ dés ér té ké nek leg alább egy ne gye de ma gyar szár ma zá sú ex port nak mi nõ - sül. Az e be kez dés ben elõ írt nál ki sebb ma gyar há nyad ese - tén a Me hib Rt. koc ká zat vál la lá sa az ide gen tar ta lom ra nem ter jed ki. Épí té si, sze re lé si fõ vál lal ko zás ese tén a rész tel je sí tés el fo ga dott nak te kin ten dõ, amennyi ben a rész-tel je sí tés ko ri ma gyar há nyad mér té ke meg fe lel a Mehib Rt. ál tal a biz to sí tá si szer zõ dés köt vé nyé ben jó vá - ha gyott ki vi te le zé si ütem terv ben elõ re meg ha tá ro zott magyar há nyad nak.

14 582 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3. szám (2) Az R. 7. -ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (6) A származás megállapítására a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. törvény 19. -ában, va la mint a Kö zös sé gi Vám kó dex lét re ho zá sá ról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet II. Címének 2. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók. (3) Az R. 7. -a a kö vet ke zõ (7) és (8) be kez dés sel egé - szül ki: (7) Az áruk ma gyar szár ma zá sá nak meg ál la pí tá sá ra és iga zo lá sá ra a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról szóló évi CXXVI. tör vény 19. -ában fog lal tak, a kö zös - ségi vám jog vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szóló 15/2004. (IV. 5.) PM ren de let 23. -ában fog lal tak, va - lamint a Kö zös sé gi Vám kó dex lét re ho zá sá ról szóló 2913/92/EGK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról szóló 2454/93/EGK ren - de let 48. cik ké ben fog lal tak az irány adók, az zal, hogy a kül ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta tó gaz dál ko dó szer - ve zet min den eset ben kö te les a szár ma zá si bi zo nyít ványt az an nak ki adá sá ra fel ha tal ma zott szerv tõl be sze rez ni és az zal az 1. -ban fog lal tak tel je sü lé sét a Me hib Rt. felé iga - zol ni. (8) A Ma gyar or szá gon be jegy zett szék hellyel ren del ke - zõ cég ál tal leg alább öt éve ren del te tés sze rû en hasz ná lat - ban lévõ gé pek, be ren de zé sek ex port ja ese té ben a Me hib Rt. koc ká zat vi se lé se azok szár ma zá sá ra te kin tet nél kül ki - ter jed het a biz to sí tott ex port tel jes el len ér té ké re. 9. (1) Az R. 8. -ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A 4. (1) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá ro - zott biz to sí tás csak ab ban az eset ben köt he tõ, ha a biz to sí - tott ál tal a kül föl di vál lal ko zás ban meg szer zen dõ ré sze se - dés ará nya figye lembe véve az adott vál lal ko zás ban ko - ráb ban meg szer zett ré sze se dé se ket is meg ha lad ja kül föl - di vál lal ko zás jegy zett tõ ké jé nek, il let ve en nek hi á nyá ban sa ját tõ ké jé nek 10%-át. (2) Az R. 8. -a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [Nem köt he tõ olyan biz to sí tá si szer zõ dés, amely ben a biz to sí tá si ese mény ál la mi adós ese tén az 5. b) j) pont - jaiba és l) pont já ba, ma gán adós ese té ben pe dig a az 5. a) j) pont ja i ba, va la mint l) pont já ba tar to zik, és] b) a fu tam idõ (a gyár tá si és hi te le zé si idõ együtt) ke ve - sebb, mint két év, ki vé ve, ha olyan, a kis- és kö zép vál lal - ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról szóló évi XXXIV. tör vény (a továb biak ban: KKV tör vény) meg ha - tá ro zá sá nak meg fe le lõ mik ro-, kis- és kö zép vál la la tok exporthiteleihez kap cso ló dik, ame lyek KKV tör vény éves net tó ár be vé tel re vo nat ko zó elõ írásainak ér te lem sze rû alkalmazásával számított éves exportforgalma nem haladja meg a EUR-t. Az e pont ban meg ha tá ro zott vé tel nem vonatkozik a 4. (1) bekezdésének e) pont já ban meg - ha tá ro zott biz to sí tás ra. (3) Az R. 8. -ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (3) A Me hib Rt. igaz ga tó sá ga az egyes or szá go kat két éven be lü li, va la mint két éves és két éven túli le já ra tú üz le - tek re vo nat ko zó koc ká za ti ka te gó ri á ba so rol ja be. A két éves és két éven túli koc ká za ti ka te gó ria meg ál la pí tá sá nál figye lembe ve szi az OECD or szág koc ká za ti be so ro lá sát. Az igaz ga tó ság leg alább éven te meg ha tá roz za a kö vet ke zõ üz le ti évre szóló, az egyes or szá gok ra vo nat ko zó fe de ze ti po li ti ká ját. 10. Az R. 9. -a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: [A Me hib Rt. ál tal fi ze ten dõ biz to sí tá si összeg bõl a biz - to sí tot tat az összeg leg alább 5%-ának meg fe le lõ ön ré sze - se dés ter he li, ki vé ve] a) a kül föl di vál lal ko zás ba be fek te tett tõke és an nak ho za má nak biz to sí tá sát, amely eset ben az ön rész leg alább 20%, 11. (1) Az R ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon - dat tal egé szül ki: A Me hib Rt. a két év nél rö vi debb fu tam ide jû ügy le tek - re vo nat ko zó dí ja kat az ex port fi nan szí ro zók ál tal a szó ban for gó koc ká zat vál la lás ra a ha son ló szol gál ta tást nyúj tó, az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ban szék hellyel ren del ke zõ hi tel - biz to sí tók ál tal fel szá mí tott dí jak hoz iga zít ja, figye lembe véve a kül föl di vá sár lók kor lá to zott szá mát, a fi nan szí ro - zott vál lal ko zás jel leg ze tes sé ge it és a já ru lé kos költsé - geket. (2) Az R ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) Az (1) be kez dés sze rint fel szá mí tott, a két éves és két éven túli le já ra tú szer zõ dé sek hez kap cso ló dó díj nem le het ala cso nyabb az OECD Meg ál la po dás ban elõ ír tak alap ján fel szá mí tan dó mi ni má lis díj szint nél. A fel szá mí - tott díj nak tük röz nie kell a biz to sí tó ál tal a köt vény ben vál - lalt koc ká za to kat, és fe dez nie kell a Me hib Rt. hosszú távú mû kö dé si költ sé ge it. A két éves le já ra tot el nem érõ szer - zõ dé sek ese tén a biz to sí tás díj té te lét a két éves és két éven túli le já ra tú szer zõ dé sek re vo nat ko zó díj té tel-szá mí tás sal azo nos el vek sze rint kell meg ha tá roz ni. 12. (1) Az R. a 12. -t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki: Meg nem szolgált díjak tartaléka

15 3. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 583 (2) Az R ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 12. (1) A Me hib Rt. a nem-pi ac ké pes koc ká za tú biz - to sí tá si te vé keny sé gé hez kap cso ló dó an meg nem szol gált dí jak tar ta lé kát ké pez, amely a díj fi ze tés alap ját ké pe zõ biz to sí tá si szer zõ dé sek bõl szár ma zó, tárgy évet kö ve tõ évek költ sé ge i nek és rá for dí tá sa i nak fe de ze té re szol gál. (2) A meg nem szol gált dí jak tar ta lé kát an nak szük sé ges szint jé ig a mér leg for du ló nap já val kell meg ké pez ni. Ha a meg nem szol gált dí jak tar ta lé ká nak ál lo má nya a szük sé - ges szin tet a mér leg for du ló nap ján meg ha lad ja, ak kor az azt meg ha la dó össze get fel kell hasz nál ni. (3) A tar ta lék szük sé ges szint jét a Me hib Rt. egye di leg, ügy le ten ként ál la pít ja meg, a szám lá zott dí jak 80%-ának a biz to sí tott koc ká za tok le já ra ti struk tú rá ja alap ján meg ha - tá ro zott, idõ ará nyo san meg nem szol gált össze gé ben. (4) A meg nem szol gált dí jak tar ta lé ka tárgy évi meg ha - tá ro zá sá nak szá mí tá si mód ját és tárgy évi ala ku lá sát az éves be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té ben kell be mu tat ni or szá gon ként és szer zõ dé sen ként (ügy le ten ként) össze - sítve. (5) A biz to sí tó a meg nem szol gált dí jak tar ta lé ká nak szá mí tá si mód ját és a fel hasz nált ada to kat kö te les egy ér - tel mû en do ku men tál ni. A tar ta lék kép zé si sza bá lya it a biz - to sí tó ál tal ké szí tett tar ta lé ko lá si sza bály zat tar tal maz za. 13. (1) Az R a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [(2) A kár fi ze té si tü rel mi idõ leg ki sebb idõ tar ta ma a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez té tõl szá mí tott] b) 90 nap hi tel koc ká zat és bank ga ran cia biz to sí tá sa ese té ben, (2) Az R a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Ab ban az eset ben, ami kor a biz to sí tott egy összeg - ben le járt tá te szi a kö ve te lést, azon ban a kár fi ze tés az ere - de ti ese dé kes ség sze rint tör té nik, a kár fi ze té si tü rel mi idõt csak az elsõ kár fi ze tés re kell al kal maz ni. 14. Az R a a kö vet ke zõ (5) (6) be kez dés sel egé szül ki: (5) A biz to sí tott kö ve te lés egé szé nek egy össze gû azon na li ese dé kes sé vá lá sa ese tén a Me hib Rt. jo go sult a kárt a biz to sí tott hi tel szer zõ dés tör lesz tõ-ter vé ben meg - határozott ere de ti ese dé kes sé gek sze rint meg ál la pí ta ni és an nak üte me zé se sze rint ki fi zet ni a biz to sí tott ré szé re. (6) A Me hib Rt. a kár fi ze tés hez szük sé ges össze get ha - tár idõs be sze dé si meg bí zás be nyúj tá sá val igény li a köz - pon ti költ ség ve tés bõl. 15. Az R ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (3) Az adós sal fenn ál ló biz to sí tott ex port irá nyú kül ke - res ke del mi szer zõ dést, il let ve hi tel szer zõ dést, va la mint a 4. (1) be kez dé sé nek e) pont ját érin tõ és a bank ga ran ci á ra vo nat ko zó szer zõ dé se ket csak a Me hib Rt. elõ ze tes hoz zá - já ru lá sá val le het mó do sí ta ni vagy fel mon da ni. 16. Az R ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõk kel egé szül ki: A Me hib Rt.-nek a je len ren de let ha tá lya alá esõ, kö - zép- és hosszú le já ra tú, azaz a két éves és két éven túli le já - ra tú szál lí tói, il let ve ve võ hi te le ket ma gá ban fog la ló ügy le - te i re a 2. szá mú mel lék let ben fog lalt va la mennyi el já rást le kell le foly tat nia. A Me hib Rt. kö zép- és hosszú le já ra tú ügy le te i nél a je len ren de let ben rög zí tett biz to sí tá si fel té te - lek tõl el té rõ fel té te le ket al kal maz hat, fel té ve, hogy az ilyen ese tek ben a 2. szá mú mel lék let 1, 2., 3. és 4. pont já ban fog lalt kö te le zõ be je len té si el já rá so kat le foly tat ja. 17. Az R ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki: Az együttes biztosítás nyújtása esetén a biztosító köteles a 3. szá mú mel lék let ben fog lalt elõ írásokat be tar ta ni. 18. Az R. e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti 2. szá mú mel lék let tel és e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti 3. szá mú mel lék let tel egé szül ki, egy ide jû leg az R. ere de ti mel lék le té nek je lö lé se 1. szá mú mel lék let re vál to zik. 19. (1) Ez a ren de let ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del - ke zé sei a 16. és az 1. szá mú mel lék let ki vé te lé vel a hatályba lépés után kö tött szer zõ dé sek re az irány adó ak. (2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R ának (4) be kez dé se, 13. -a, 14. -a és 17. -ának (4) be kez dé se. (3) Ez a ren de let a Ta nács má jus 7-én kelt, a kö - zép- és hosszú le já ra tú fe de zet tel ren del ke zõ ügy le tek exporthitel-biztosításával kap cso la tos fõbb ren del ke zé sek össze han go lá sá ról szóló 98/29/EK irány elv nek és Ta nács no vem ber 27-én kelt, az Eu ró pai kö zös sé gek egy vagy több tag ál la má ban kö tött egy vagy több al vál lal ko zói szer zõ dést ma gá ban fog la ló szer zõ dés re irá nyu ló együt tes

16 584 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3. szám biz to sí té kok ese tén az ál lam meg bí zá sá ból vagy tá mo ga tá - sá val el já ró tag ál la mi ex port hi tel-biz to sí tó szer ve ze tek vagy ilyen szer ve ze tek he lyé ben el já ró köz igaz ga tá si egy - sé gek köl csö nös kö te le zett sé ge i rõl szóló 84/568/EGK irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja. 20. Át me ne ti ren del ke zé sek (1) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en kö tött szer zõ dé sek ese té ben a) a de cem ber 31-én meg lé võ vár ha tó jö võ be li költ sé gek és díj vissza té rí té sek fe de ze té re szol gá ló cél tar - ta lé kot évi nyi tó ren de zõ té tel ként át kell ve zet ni a meg nem szol gált dí jak tar ta lé ká ba; b) az a) pont sze rin ti cél tar ta lék kal nem fe de zett szer - zõ dé sek re az R. e ren de let 12. -ával mó do sí tott 12. -ának elõ írásait kell al kal maz ni. (2) A Me hib Rt. fel ha tal ma zást kap arra, hogy e ren de let hatálybalépésekor hatályos biztosítási szerzõdéseit szükség ese tén az e ren de let 13. (2) be kez dé sé ben és 14. -ában fog lal tak nak meg fele lõen a biz to sí tot tal kö zö sen mó do sít - hassa. 21. E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az Exim bank ál tal fo lyó sít ha tó kö tött se gély hi te lek fel té te le i rõl és a se - gély hi tel nyúj tás rész le tes sza bá lya i ról szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. ren de let 25. -ának (1) be kez dé se ha - tályát vesz ti. A mi nisz ter el nök he lyett: Kiss Pé ter s. k., a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter 1. számú melléklet a 303/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez [2. számú melléklet a 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelethez] A 21. (3) bekezdésében foglaltak teljesítésére vonatkozó eljárások 1. Elõ ze tes ér te sí tés tá jé koz ta tás cél já ból a) Amennyi ben a Me hib Rt. egy bi zo nyos ügy let re vagy ügyletcsoportra, egy bizonyos ágazatra vagy ágazatokra, egy bizonyos országra vagy országokra, vagy teljes rendszerére vonatkozóan e rendelet rendelkezéseinél kedvezõbb fedezeti feltételek nyújtásával el szándékozik térni, döntése hatálybalépését megelõzõen legalább hét munkanappal értesíteni köteles e szándékáról a többi biztosítót és a Bizottságot, megjelöl ve a ter ve zett el té rés okát, amely le het pél dá ul a nemzet - közi versenyhez történõ igazodás, és közölnie kell a felszámításra kerülõ megfelelõ díjmértéket. b) Amennyi ben a Me hib Rt. az e mel lék let 5.1.b) pont ja szerinti értesítés kötelezettség teljesítése során bejelentett éves fedezeti politikája szerinti éves értesítésében megadottnál alacsonyabb díjat szándékozik felszámítani, döntése hatálybalépését megelõzõen legalább hét munkanappal értesíteni köteles e szándékáról a többi biztosítót és a Bizottságot. c) Amennyi ben a Me hib Rt. egy má sik biz to sí tó nak a fen ti a) és b) pon tok sze rin ti ér te sí té sét köve tõen a kezde - ményezõ értesítõénél kedvezõbb feltételeket kíván nyújtani, dön té se ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en leg alább hét nap pal ér te sí te ni kö te les e szán dé ká ról a töb bi biz to sí tót és a Bi - zott sá got, meg je löl ve az ál ta la fel szá mí ta ni szán dé ko zott díj mér té ket. d) Amennyi ben a Me hib Rt. egy or szág ra vagy egy adott or szág-cso port ra két ol da lú po li ti kai vagy nem ze ti ér - dek bõl ki vé te le sen olyan or szág be li adó sok kal kö tött ügy - le tek re kí ván fe de ze tet nyúj ta ni, ame lyek re ren des eset ben nem nyújt fe de ze tet, dön té se ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en leg alább hét mun ka nap pal ér te sí te ni kö te les e szán dé ká ról a töb bi biz to sí tót és a Bi zott sá got, meg ad va az ál ta la fel - szá mí ta ni szán dé ko zott díj mér té ket. 2. Utó la gos ér te sí tés tá jé koz ta tás cél já ból a) Amennyi ben a Me hib Rt. úgy dönt, hogy egy bi zo - nyos ügy let re vagy ügy let cso port ra, egy bi zo nyos ága zat ra vagy ága za tok ra, egy bi zo nyos or szág ra vagy or szá gok ra, vagy tel jes rend sze ré re e ren de let ren del ke zé se i nél ked ve - zõt le nebb fe de ze ti fel té te lek nyúj tá sá val el szán dé ko zik tér ni, leg ké sõbb ja nu ár 31-éig az elõ zõ évre vo nat ko zó an tá jé koz tat ni kö te les a töb bi biz to sí tót és a Bi zott sá got. b) Amennyi ben a Me hib Rt. úgy dönt, hogy e mel lék let 5.1.b) alpontja szerinti éves értesítésében közzétett országonkénti fedezeti politikájának egy vagy több elemét módosítja, errõl azonnal értesíti a többi biztosítót és a Bizottságot. c) Amennyi ben a Me hib Rt. az e mel lék let 1. pont a), il - let ve b) al pont ja sze rin ti ér te sí tést köve tõen úgy dönt, hogy ugyan azo kat a fel té te le ket nyújt ja, mint a kez de mé - nye zõ ér te sí tõ, er rõl azon nal ér te sí ti a töb bi biz to sí tót és a Bi zott sá got. d) A Me hib Rt. azon nal rész le tes vá laszt küld egy má - sik biz to sí tó tól vagy a Bi zott ság tól ér ke zõ, a te vé keny sé - gé re vo nat ko zó ma gya rá zat vagy tá jé koz ta tás irán ti meg - ke re sés re.

17 3. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Az elekt ro ni kus le ve le zé si rend szer hasz ná la ta Min den ér te sí tés ál ta lá ban elekt ro ni kus le ve le zés út ján történik, vagy, ha szükséges, más megfelelõ azonnali írásos kom mu ni ká ci ós esz köz út ján. 4. Fen ti el já rá sok ki egé szí tik a hi tel biz to sí tás sal, a hi - tel ga ran ci á val és a pénz ügyi hi te lek kel kap cso la tos kon - zul tá ci ós és be je len té si el já rá sok ról szóló a Ta nács jú li us 27-ei 6/641/EGK ha tá ro za tá val mó do sí tott de cem ber 3-i 73/391/EGK Ta ná csi Ha tá ro zat ban me gál la - pí tot ta kat, ezért a Me hib Rt.-nek ezen be je len té si eljárá - sokat a Ha tá ro zat ban fog lal tak kal együt te sen kell al kal - maz nia. 5. To váb bi ér te sí té si el já rá sok Éves ér te sí tés tá jé koz ta tás cél já ból a) Min den év vé gén, de leg ké sõbb a kö vet ke zõ év áp ri - lis 30-áig, min den biz to sí tó vissza me nõ le ges ala pon je len - tést küld a töb bi biz to sí tó nak és a Bi zott ság nak elõ zõ évi te vé keny sé gé rõl. E je len tés nek ki kell ter jed nie va la - mennyi adós or szág ra, és tar tal maz nia kell ezen or szá gok mind egyi ké re vo nat ko zó an: a biz to sí tó ál tal aján lott ga ran cia tel jes össze gét, a biz to sí tó tel jes fenn ál ló kinn le võ sé gét az ön ré sze se - dést le szá mít va, a kö zép- és hosszú le já ra tú (két év és két éven túli le já ra tú szál lí tói és/vagy ve võ hi te le ket ma gá ban fog la ló) ügy le tek össze gei alap ján meg ha tá roz va, a be sze dett dí jat, a meg té rü lé sek össze gét, és a kár fi ze té sek össze gét. b) Min den év ele jén leg ké sõbb ja nu ár 31-ig min den biz to sí tó je len tést küld a töb bi biz to sí tó nak és a Bi zott ság - nak a kö vet ke zõ évre ter ve zett, vagy a kö vet ke zõ év ben al - kal ma zan dó fe de ze ti po li ti ká já ról, be le ért ve a fel sõ ha tá - rok faj tá ját és szint jét csak úgy, mint azo kat a fel té te le ket, ame lye ket a biz to sí tó a kö vet ke zõ év ben a fe de ze tet ille - tõen szo ká so san meg szab ni szán dé ko zik Ér te sí tés dön tés cél já ból a) Kö zös sé gi ex por tõ rök vagy ban kok egy más sal ver - sen gõ aján la ta ese tén bár mely köz re mû kö dõ biz to sí tó azon nal vá la szol egy má sik köz re mû kö dõ biz to sí tó arra irá nyu ló in for má ció ké ré sé re, hogy mi lyen a szó ban for gó ügy let be li adós nak e ren de let 2 (1) be kez dé sé nek a) és b) al pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti stá tu sa. b) Az adós stá tu sát il le tõ vita ese tén a köz re mû kö dõ biz to sí tók a ren del ke zés re álló in for má ci ó kat a töb bi biz to - sí tó szá má ra hoz zá fér he tõ vé te szik, hogy megállapod - janak egy köl csö nö sen el fo ga dott stá tus ban. c) Amennyi ben a biz to sí tók az in for má ció ké rés tõl szá - mí tott 10 mun ka na pon be lül nem tud nak meg ál la pod ni az adós stá tu sá ról, a köz re mû kö dõ biz to sí tók az ügyet a vo - nat ko zó in for má ci ó val együtt a Bi zott ság tu do má sá ra hoz - zák, amely a reá vo nat ko zó el já rás nak meg fele lõen ha tá ro - za tot hoz. 2. számú melléklet a 303/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez [3. számú melléklet a 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelethez] A 21. (5) bekezdésében foglaltak teljesítésére vonatkozó elõ írások 1. A Me hib Rt.-nek a 3. pont ban sze rep lõ min ta szer zõ - dés ren del ke zé se i nek meg fele lõen kell el jár nia az olyan a köl csö nös kö te le zett sé ge ik vo nat ko zá sá ban, ha egy má - sik tag ál lam szer ve ze té vel vagy ügy osz tá lyá val kö zö sen egy vagy több tag ál lam ban, egy vagy több al vál lal ko zói szer zõ dést ma gá ba fog la ló szer zõ dés re vo nat ko zó biz to sí - té kok nyúj tá sá ban vesz részt. 2. A 3. pont ban sze rep lõ min ta szer zõ dés ren del ke zé sei nem zár ják ki ele ve, olyan já ru lé kos ren del ke zé sek át vé te - lét az 1. pont ban hi vat ko zott szer ve ze tek vagy ügy osz tá - lyok ál tal, ame lyek nin cse nek ha tás sal a 3. pont ban fog lalt min ta szer zõ dés ha tá lyá ra, az utób bi nak bár mely egye di te - vé keny ség re tör té nõ al kal ma zá sa kor. 3. Min ta szer zõ dés: 1. cikk Hatály Ezen Szer zõ dés tár gya az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség ex port-hi tel biz to sí tói köl csö nös kö te le zett sé ge i nek a sza - bá lyo zá sa azon ese tek re, ha egy vál lal ko zás (a továb biak ban: a fõ vál lal ko zó) al - vál lal ko zá si szer zõ dést köt az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös - ség egy vagy több tag ál la má nak egy vagy több vál lal ko zá - sá val (a továb biak ban: az al vál lal ko zók) egy ex port szer zõ - dés vo nat ko zá sá ban, amely nek a fõ vál lal ko zó az egye dü li kö te le zett je, és ame lyet az egy olyan vál lal ko zás sal (a to - váb biak ban: a ve võ) kö tött, amely nek szék he lye: vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség hez nem tar to zó or szág ban van; vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség nek egy tag ál la - má ban van, ki vé ve azo kat, ame lyek ben a meg bí zó fél és az al vál lal ko zó szék he lye van; a fõ vál lal ko zó kö te le zett sé get vál lalt arra, hogy át - utal ja az al vál lal ko zó(k)nak az õket il le tõ részt a vevõ ál tal a fõ vál lal ko zó nak fi ze tett összeg bõl, és hogy ele get tesz mind azon elõ írásoknak, ame lyek szük sé ge sek le het nek a vevõ által teljesített kifizetések alvállalkozónak járó részének az át uta lá sá hoz; nincs jogi kap cso lat az al vál lal ko zók és a vevõ kö zött; a fõ vál lal ko zó hi tel biz to sí tó ja (a továb biak ban: a fõ - vál lal ko zói biz to sí tó) és az al vál lal ko zó(k) hi tel biz to sí tó ja vagy hi tel biz to sí tói [a továb biak ban: az együt tes bizto - sító(k)] ké szek ga ran ci át adni mind egyik a sa ját üzlet - politikájának a feltételei szerint a tevékenységnek az illetõ or szá gá ban vég re haj tott ré szé re, az egyes szer zõ dé sek ben az ál ta luk meg ha tá ro zott koc ká za tok ra.

18 586 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3. szám A szer zõ dés re, ame lyet a fent em lí tett ex port-hi tel biz to - sí tók kö te le sek meg köt ni min den egyes eset ben, a fõ vál - lal ko zó nak és az egy vagy több al vál lal ko zó nak nyúj tan dó együt tes biz to sí té kok tár gyá ban, az aláb bi pon tok ren del - ke zé sei vo nat koz nak. 2. cikk A fõvállalkozói biztosító kötelezettségei A fõvállalkozói biztosító, a kockázat egyedüli kezelõjeként, be le ért ve az al vál lal ko zá si ele met, kö te les vál lal ni, hogy a) biz to sít ja a fõ vál lal ko zót, az al vál lal ko zó szer zõ dés - ré szé nek a vo nat ko zá sá ban, a biz to sí tó ál tal min den egyes szer zõ dés ben meg ha tá ro zott koc ká za tok el len; b) a szer zõ dés tel je sí té si fel té te le i nek (mennyi ség, szál - lí tás, fi ze tés stb.) vagy a fõ vál lal ko zó és az al vál lal ko zó(k) kö zöt ti szer zõ dés nek a szer zõ dés tel je sí té se vo nat ko zá sá - ban tör té nõ mó do sí tá sá hoz nem já rul hoz zá, ha csak az együt tes biz to sí tók kal köl csö nö sen meg nem ál la po dott; c) nem ta gad ja meg a fe le lõs sé gét, a fõ vál lal ko zó ré - szé re ki bo csá tott biz to sí tá si köt vény ren del ke zé sei alap - ján, az utób bi ré szé rõl el kö ve tett bár mely szer zõ dés sze gés kö vet kez mé nye ként, anél kül, hogy az együt tes biz to sí tók ér te sí te nék er rõl; d) nem je len ti be a biz to sí tá si szer zõ dés le jár tát az együt tes biz to sí tók er rõl tör té nõ ér te sí té se nél kül; e) bármely a tudomására jutott olyan tényrõl tájékoztatja az együt tes biz to sí tó kat, amely meg vál toz tat hat ja a vál lalt koc ká za to kat, azok mér té két, ter je del mét vagy kár hoz ve - zet het; f) kár vagy an nak ve szé lye ese tén egyez te ti az együt tes biz to sí tók kal a meg te en dõ lé pé se ket; a vesz te sé get el fo ga - dó dön té se ket, amíg le het sé ges, kö zös meg egye zés sel kell meg hoz ni, a jót ál lás össze gét, és a fi ze tés mód ját pe dig az egyes biz to sí tá si köt vé nyek ren del ke zé se i vel össz hang ban kell meg ha tá roz ni; g) vesz te ség ese té ben meg te szi a szük sé ges lé pé se ket vagy meg kö ve te li a fõ vál lal ko zó tól a szük sé ges lé pé sek meg té te lét, a fi ze tet len össze gek be haj tá sa, a be haj tott összeg bõl az együt tes biz to sí tó nak a neki járó rész vissza - fi ze té se és az ilyen rész át uta lá sá hoz szük sé ges elõ írások el in té zé se ér de ké ben. A fõ vál lal ko zói biz to sí tó nál a be haj - tás so rán fel me rült költ sé ge ket, a biz to sí tott szer zõ dés ará - nyá ban kell meg osz ta ni; h) a fõ vál lal ko zó nak adott biz to sí ték fel mon dá sa ese - tén meg tesz min den tõle tel he tõt, hogy az e cik kely ben írt kö te le zett sé gek nek ele get te gyen. 3. cikk Az egyes együttes biztosításban részes biztosítók kötelezettségei Min den egyes együt tes biz to sí tás ban ré szes biz to sí tó a sa ját ré szé rõl kö te les vál lal ni, hogy a) az al vál lal ko zót a sa ját or szá gá ban biz to sít ja, ki zá ró - lag az utób bi te vé keny sé gé nek vo nat ko zá sá ban, az egyes szer zõ dé sek ben ál ta la meg ha tá ro zott koc ká za tok el len; b) a fõ vál lal ko zó és az al vál lal ko zó kö zött lét re jött szer zõ dés sem mi lyen mó do sí tá sát sem fo gad ja el a ve võ - vel kö tött szer zõ dés tel je sí té sé re vo nat ko zó lag, ki vé ve a fõ vál lal ko zói biz to sí tó val tör té nõ kö zös meg egye zést; c) az al vál lal ko zó nak adott szer zõ dés ren del ke zé sei sze rint nem ta gad ja meg a fe le lõs sé get, az utób bi ol da lá ról tör té nõ bár mely szer zõ dés sze gés miatt, anél kül hogy er rõl a fõ vál lal ko zói biz to sí tót ér te sí te né; d) nem nyil vá nít ja le járt nak a biz to sí tá si szer zõ dést a fõ vál lal ko zói biz to sí tó ér te sí té se nél kül; e) a tu do má sá ra ju tott bár mely olyan tény rõl tá jé koz tat - ja a fõ vál lal ko zói biz to sí tót, amely meg vál toz tat hat ja a vál lalt koc ká za to kat, vagy azok mér té két, vagy kár hoz ve - zet het; f) az al vál lal ko zó nak adott biz to sí ték fel mon dá sa ese - tén meg tesz min den tõle tel he tõt az e cik kely ben írt kö te le - zett ség nek való meg fe le lés ér de ké ben. 4. cikk A biztosítási kötelezettségek teljesítése A vá sár ló or szág adós sá gá nak tel je sí té sét szol gá ló szer - zõ dés ese té ben, a fõ vál lal ko zói biz to sí tó és az együt tes biz to sí tó(k) kö te le sek egyez te tést tar ta ni a kon szo li dá ci ós szer zõ dés ál tal oko zott meg ha tá ro zott prob lé mák meg ol - dá sá nak mód ja i ról és esz kö ze i rõl. 5. cikk Importhitel mûveletek Azon kö zös sé gi hi tel biz to sí tók, ame lyek im port hi tel rend sze rei meg fele lõen össze egyez tet he tõk, to váb bá meg - egyez het nek, hogy a tel jes szer zõ dés te kin te té ben egyet len im port hi telt ala pí ta nak, il le tõ leg a szer zõ dést az zal fe de - zik, amely hi tel re ezen Szer zõ dés ren del ke zé se it kell al - kal maz ni ana ló gia út ján. 6. cikk Választottbíráskodás Bár mely ezen Szer zõ dés bõl fa ka dó vi tát, ame lyet ba rát - sá gos úton nem le het ren dez ni, egy há rom vá lasz tott bí ró - ból álló Vá lasz tott bí ró ság elé kell vin ni. Min den érin tett fél egy vá lasz tott bí rót je löl. A har ma dik vá lasz tott bí rót az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá gá nak El nö ke je lö li ki; ez a vá - lasz tott bíró jár el a Vá lasz tott bí ró ság el nö ke ként. Az el já - rás a Nem zet kö zi Ke res ke del mi Ka ma ra Egyez te té si és Vá lasz tott bí rás ko dá si Sza bá lyai sze rint zaj lik.

19 3. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 587 A Kormány 304/2005. (XII. 25.) Korm. rendelete a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszerérõl szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról A Kor mány a Ma gyar Ex port-im port Bank Rész vény - tár sa ság ról és a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény - tár sa ság ról szóló, több ször mó do sí tott évi XLII. tör - vény 26. -ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el: 1. A Ma gyar Ex port-im port Bank Rész vény tár sa ság ka - mat ki egyen lí té si rend sze ré rõl szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1. -a he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: 1. (1) E ren de let ha tá lya a Tör vény 1. -ának (5) be - kez dé sé ben és 2. -ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott pénz ügyi szol gál ta tá sok ke re té ben az Exim bank ál tal a ma gyar áruk lét re ho zá sá hoz és ér té ke sí té sé hez, va la mint a szol gál ta tá sok hoz a) a hi tel in té ze tek rõl és pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szóló évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.) 2. szá mú mel lék le te I.10.1 és I a) pont ja sze rint nyúj - tott ex port hi te lek re; va la mint a bel föl di és kül föl di hi tel in - té ze tek nek nyúj tott ex port hi te lek re (a továb biak ban: re fi - nan szí ro zá si hi te lek), és b) a Hpt. 2. szá mú mel lék le te I b) pont já ban sze - rep lõ pénz köl csön ügy le tek kö zül a kül ke res ke del mi szer - zõ dés bõl ere dõ, leg alább két éves koc ká za ti idõ tar ta mú ex port kö ve te lés hez adott meg elõ le ge zés re, il let ve en ged - mé nye zés (fak tor ing, for fe it ügy let) ke re té ben tör té nõ meg vá sár lá sá ra, le szá mí to lá sá ra (a továb biak ban: pénz - köl csön) ter jed ki, ame lyek ese té ben a hi tel szer zõ dé sek, il let ve pénz köl csön szer zõ dé sek fu tam ide je leg alább két év és a ka mat láb a fu tam idõ alatt rög zí tett. (2) Az (1) be kez dés ben fog lalt fu tam idõ re, il let ve koc - ká za ti idõ szak ra vo nat ko zó kor lá to zás nem vo nat ko zik azok ra a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo - ga tá sá ról szóló évi XXXIV. tör vény (a továb biak - ban: KKV tör vény) meg ha tá ro zá sá nak meg fe le lõ mik ro-, kis- és kö zép vál la la tok ra, ame lyek nél a KKV tör vény éves net tó ár be vé tel re vo nat ko zó elõ írásainak ér te lem sze rû al - kal ma zá sá val szá mí tott éves ex port for ga lom nem ha lad ja meg a EUR-t. Az Exim bank nak az ilyen ügy le - tek re vo nat ko zó ka mat fel té te le it és dí ja it a 4. -ban fog - lal tak tól el té rõ en a szó ban for gó koc ká zat vál la lás ra az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ban szék hellyel ren del ke zõ, ha - son ló szol gál ta tást nyúj tó ex port fi nan szí ro zó in téz mé nyek ál tal fel szá mí tott ka ma tok hoz és dí jak hoz kell iga zí ta nia, figye lembe véve a kül föl di vá sár lók kor lá to zott szá mát, a fi nan szí ro zott vál lal ko zás jel leg ze tes sé ge it és a já ru lé kos költ sé ge ket. 2. Az R. 2. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 2. Az Exim bank a ka mat ki egyen lí té si rend szer be be - von ha tó ex port hi te le ket, il let ve pénz köl csö nö ket a bel föl - di szék he lyû, ma gyar áru kat, szol gál ta tá so kat ex por tá ló gaz dál ko dó szer ve ze tek nek, ezek ve võ i nek, to váb bá bel - föl di és kül föl di hi tel in té ze tek nek nyújt hat. 3. Az R. 3. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 3. E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból a) bá zis költ ség: a ka mat ki egyen lí té si rend szer ben az Exim bank ál tal nyúj tott hi te lek és pénz köl csö nök költ sé - gét a bá zis költ ség fe je zi ki. A bá zis költ ség az Exim bank - nál fel me rü lõ for rás szer zé si költ ség, bank üze mi költ ség (bank üze mi spre ad) és a koc ká za ti fel ár fe de ze te; b) koc ká za ti idõ tar tam az 1. al kal ma zá sá ban: a kö ve - te lés hát ra lé võ fu tam ide je alap ján az Exim bank koc ká za ta szem pont já ból szá mí tott idõ tar tam; c) disz kont ka mat láb: az az éves szin tû ka mat láb, amely a fu tam idõ alatt a fak to rált, for fe tí ro zott, le szá mít olt ex - port kö ve te lé sek hát ra lé võ, még nem tör lesz tett össze gé re (név ér té ké re) ve tít ve, a disz kont ér ték kel (je len ér ték kel) meg egye zõ össze gû ex port hi tel nyúj tás ese tén az ex port hi - te lek re ér vé nye sí tett a két éves és két éven túli fu tam ide - jû a 7. (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott leg ki sebb ka mat - láb bal, a két éven be lü li fu tam ide jû ex port hi te lek nél az 1. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ka mat fel té te lek kel szá mí tott ka mat tal egye zõ ho za mot ered mé nyez ne. A fak to rált, for fe tí ro zott, le szá mít olt kö ve te lé sek disz - kont ér té ké nek (je len ér té ké nek) szá mí tá sa kor a 7. (3) be - kez dés, il let ve az 1. (2) be kez dés sze rin ti ka mat lá ba kat kell ala pul ven ni. [d = ((1 D)/t)*n ; ahol d az éves szin tû disz kont ka mat láb szá zad ré sze; n az éven be lü li el szá - mo lá si idõ sza kok szá ma; D a disz kont té nye zõ: 1/(1+i/n) t ; i a 7. (3) be kez dés, il let ve az 1. (2) be kez - dés sze rin ti ka mat láb éves szin ten meg ha tá ro zott mér té ké - nek szá zad ré sze; t az évek ben ki fe je zett fu tam idõ és az éven be lü li el szá mo lá si idõ sza kok szá má nak szor za ta]; d) disz kont ér ték (je len ér ték) a c) pont al kal ma zá sá ban: a fak to rált, a for fe tí ro zott, a le szá mít olt kö ve te lés és a disz - kont té nye zõ szor za ta; e) ex port: olyan ter mék ér té ke sí tés vagy szol gál ta tás - nyúj tás, ame lyet a gaz dál ko dó szer ve zet a szám vi te li sza - bá lyok sze rint ex port ár be vé tel ként szá mol el, az zal, hogy a szol gál ta tás nyúj tás tel je sí té sé nek he lye a szer zõ dés ben

20 588 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3. szám az ál ta lá nos for gal mi adó ról szóló évi LXXIV. tör - vény elõ írásaitól füg get le nül meg ha tá ro zott egyértel - mûen rög zí tett, a ma gyar ál lam ha tá ron kí vü li azon te rü let (kül föld), ahol a vevõ a szol gál ta tást igény be ve szi, él ve zi; f) szál lí tói hi tel: olyan tag ál la mi szár ma zá sú áruk vagy szol gál ta tá sok ex port já ról szóló, egy vagy több szál lí tó és egy vagy több vevõ kö zöt ti ke res ke del mi szer zõ dés re vonatkozik, ahol a vevõ(k) vál lal ja (vál lal ják), hogy a szál - lí tó(k)nak kész pénz zel vagy hi tel meg ál la po dás ke re té ben fi zet(nek); g) ve võ hi tel: olyan ke res ke del mi szer zõ dést fi nan szí ro - zó, egy vagy több pénz ügyi in téz mény és egy vagy több köl csön ve võ kö zöt ti, egy vagy több tag ál lam ból szár ma zó ter mé kek és szol gál ta tá sok ex port já ról szóló hi tel szer zõ - dés re vo nat ko zik, ahol a hi tel in té zet(ek) vál lal ja (vál lal - ják), hogy a szál lí tó(k)nak a köl csön alap já ul szol gá ló ügy - let alap ján kész pénz ben fi zet(nek) a vevõ(k)/köl csön ve - võ(k) ne vé ben, míg a vevõ(k)/köl csön ve võ(k) le já rat kor vissza fi ze tik azt a hi tel in té zet(ek)nek; h) Ka mat ki egyen lí té si Rend szer Szak ér tõi Bi zott ság (a továb biak ban: CIRR Bi zott ság): a Pénzügyminiszté - rium, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um, a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. és az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon - ke ze lõ Rt. ál tal de le gált ta gok ból, va la mint az Exim bank szak ér tõ i bõl álló bi zott ság, 4. Az R. 4. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 4. Az 1. -ban meg ha tá ro zott, két éves és két éven túli fu tam ide jû ex port hi te lek és pénz köl csö nök ka mat fel - té te lei, leg hosszabb fu tam ide je, leg ki sebb kész pénz há nya - da és a tü rel mi idõ, va la mint egyéb fel té te lek te kin te té ben a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet (a továb biak ban: OECD) A hi va ta lo san tá mo ga tott ex - port hi te lek irány el ve i rõl szóló meg ál la po dás (a továb - biak ban: Meg ál la po dás) szer zõ dés kö tés idõ pont já ban ha - tá lyos ren del ke zé sei az irány adó ak. 5. (1) Az R. 5. -a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A ka mat ki egyen lí tés ex port hi te lek és pénz köl csö nök fi nan szí ro zá sá hoz csak ak kor ve he tõ igény be, ha (2) Az R. 5. -a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: a) az ügy let ben részt ve võk írás ban nyi lat koz nak ar ról, hogy az OECD Vesz te ge tés rõl és a hi va ta lo san tá mo ga tott ex port hi te lek rõl szóló cse lek vé si nyi lat ko za tá ban fog lal - tak ér tel mé ben nem vet tek részt az ügy let tel kap cso la tos vesz te ge tés ben és nincs tu do má suk kor rup ci ó ról; 6. (1) Az R. 6. -ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A ka mat ki egyen lí té si rend szer be vont ex port hi tel-, il let ve pénz köl csön szer zõ dés alap ját ké pe zõ kül ke res ke - del mi szer zõ dés alap ján a bel föl di gaz dál ko dó szer ve zet ál tal tel je sí tett ex port nak leg alább fele rész ben ma gyar szár ma zá sú nak kell mi nõ sül nie, il let ve a bel föl di gaz dál - ko dó szer ve zet ál tal kül föl dön meg va ló sí tott 5 mil lió EUR-t meg ha la dó épí té si, sze re lé si fõ vál lal ko zói szer zõ - dés ér té ké nek leg alább egy ne gyed rész ben ma gyar szár - ma zá sú ex port nak kell mi nõ sül nie. Az e be kez dés ben elõ - írt nál ki sebb ma gyar há nyad ese tén a fi nan szí ro zás csak a magyar hányad exporthitelezésére, valamint az 1. szerinti meg elõ le ge zé sé re ter jed het ki. (2) Az R. 6. -a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge he - lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) Ha az ex port hi tel, il let ve pénz köl csön ál tal fi nan - szí ro zott fõ vál lal ko zói szer zõ dés tel je sí té sé ben ki zá ró lag az Eu ró pai Unió egy vagy több tag ál la má ból szár ma zó al - vál lal ko zó vesz részt, a ka mat ki egyen lí té si rend szer be be - von ha tó ide gen tar ta lom ará nya a kö vet ke zõ: (3) Az R. 6. -ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (4) Az Exim bank ál tal az ex port hi tel-, il let ve pénz köl - csön szer zõ dé sek ben fel szá mí tott ka mat láb mér té ké ben és a fel szá mí tott bank költ sé gek ben nem le het el té rés arra te - kin tet tel, hogy a fõ vál lal ko zó ha zai vagy más, az Eu ró pai Unió töb bi tag ál la má ból szár ma zó al vál lal ko zót vesz igény be. (4) Az R. 6. -ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép, egyidejûleg a a következõ (7) bekezdéssel egé szül ki: (6) A származás megállapítására a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. törvény 19. -ában, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet II. Címének 2. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók. (7) Az áruk ma gyar szár ma zá sá nak meg ál la pí tá sá ra és iga zo lá sá ra a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról szóló évi CXXVI. tör vény 19. -ában fog lal tak, a kö zös - ségi vám jog vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szóló 15/2004. (IV. 5.) PM ren de let 23. -ában fog lal tak, va - lamint a Kö zös sé gi Vám kó dex lét re ho zá sá ról szóló 2913/92/EGK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról szóló 2454/93/EGK ren - de let 48. cik ké ben fog lal tak az irány adók, az zal, hogy a kül ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta tó gaz dál ko dó szer - ve zet kö te les a szár ma zá si bi zo nyít ványt az an nak ki adá - sá ra fel ha tal ma zott szerv tõl be sze rez ni és az zal az (1) be - kez dés ben fog lal tak tel je sü lé sét az Exim bank, re fi nan szí - ro zás ese tén a fi nan szí ro zó bank felé iga zol ni.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 64 260 Ft Ára: 7070 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 4. TARTALOM 605 A

Részletesebben