A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom"

Átírás

1 VI. ÉVFOLYAM 7. szám jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Telefon: Megjelenik szükség szerint. Elõfizetési díj: egy évre Ft ÁRA: 1680 Ft Kiadóhivatal: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Tartalom Jog sza bá lyok 167/2008. (VI. 27.) Korm. ren de let a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi III. tör vény végre - hajtásával összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról /2008. (VI. 28.) Korm. ren de let az eu ró pai glo ba li - zációs alkalmazkodási alapból származó támogatá - sokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelölé - sérõl /2008. (VI. 13.) SZMM ren de let az Or szá gos Kép zé si Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe törté - nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend jé rõl szó ló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let mó do sí tá sá ról /2008. (VI. 28.) SZMM ren de let a szo ci á lis és mun ka - ügyi miniszter hatáskörébe tatozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl /2008. (VI. 28.) SZMM ren de let a szo ci á lis és mun - kaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekrõl /2008. (VI. 28.) SZMM ren de let az eu ró pai glo ba li - zációs alkalmazkodási alapból származó támoga - tások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos sza bá lyok ról /2008. (MüK. 7.) SZMM uta sí tás a Szo ci á lis és Munkaügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályza - tá nak mó do sí tá sá ról Közlemények Közlemény a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete jú ni us 4-ei ülé sé rõl Közlemény a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete jú li us 9-ei ülé sé rõl Közlemény a felnõttképzési tevékenységtõl való eltiltást elrendelõ határozatokról Köz le mény a szak ké pe sí té sek köz pon ti prog ram ja i nak (tanterveinek) kiadásáról Tá jé koz ta tá sok Tájékoztató a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerzõdés hatályának kiterjesztésérõl Tájékoztató a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerzõdés meg kö té sé rõl (VKSZ) A Szociális és Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása a Reprezentativitást Megállapító Bizottság évi III. tör vény ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tók nál mûködõ szakszervezetek taglétszámon alapuló ága - zati reprezentativitásáról készített jelentésérõl Tájékoztatás a KÉZMÛ Fõvárosi Kézmûipari Köz - hasz nú Tár sa ság de cem ber 31-i mér le gé rõl

2 626 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 7. szám JOGSZABÁLYOK A Kormány 167/2008. (VI. 27.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi III. törvény végrehajtásával összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról A Kor mány a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi III. tör vény 23. (2) be kez dé sé ben és 85. -ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott feladat - körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li: 1. (1) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi III. tör vény vég re haj tá sá ról a mû vé sze ti, a köz mû ve - lõ dé si és a köz gyûj te mé nyi te rü le ten fog lal koz ta tott köz al - kal ma zot tak jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé re címû 150/1992. (I. 20.) Korm. ren de let [a to - váb bi ak ban: 150/1992. (I. 20.) Korm. r.] 5. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 5. A ma ga sabb ve ze tõ, va la mint a ve ze tõ be osz tá sok kö rét e ren de let 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za. (2) A 150/1992. (I. 20.) Korm. r. 23. (3) és (4) be kez - dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé szül ki: (3) A jú li us 1-je elõtt köz zé tett, ma ga sabb ve ze - tõi, ve ze tõi fel adat ön ál ló mun ka kör ben tör té nõ el lá tá sá ra ki írt pá lyá za tot, ha ered mény hir de tés re a köz al kal ma zot - tak jog ál lá sá ról szó ló évi III. tör vény vég re haj - tá sá val össze füg gõ egyes kor mány ren de le tek módosítá - sáról szó ló 167/2008. (VI. 27.) Korm. ren de let hatályba - lépése nap ját meg elõ zõ en nem ke rült sor, a) vissza kell von ni, vagy b) oly mó don kell mó do sí ta ni, hogy a pá lyá zat ma - gasabb ve ze tõi, il let ve ve ze tõi meg bí zás el lá tá sá ra irá - nyul jon. (4) A (3) be kez dés sze rin ti in téz ke dé sé rõl a pá lyá zat ki - író já nak a pá lyá zat köz zé té te lé re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint ha la dék ta la nul tá jé koz ta tást kell ad nia, to váb bá írás ban ér te sí te nie kell a pá lyá za tot be nyúj tó sze mélyt. (5) Ha a jú li us 1-je elõtt köz zé tett, ma ga sabb ve - ze tõi, ve ze tõi fel adat ön ál ló mun ka kör ben tör té nõ el lá tá sá - ra ki írt pá lyá zat ese té ben az ered mény hir de tés a köz al kal - ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi III. tör vény vég re haj tá sá val össze füg gõ egyes kor mány ren de le tek mó - do sí tá sá ról szó ló 167/2008. (VI. 27.) Korm. ren de let ha - tály ba lé pé se nap ját meg elõ zõ en meg tör tént, a ma ga sabb ve ze tõi vagy ve ze tõi mun ka kör re szó ló ki ne ve zést a köz - al kal ma zot ti jog vi szony lét re ho zá sa mel lett azo nos tar - tal mú ma ga sabb ve ze tõi vagy ve ze tõi meg bí zás nak kell te - kin te ni, és a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja kö te les a pá - lyá za ti ki írás sze rin ti idõ pont tal e meg bí zást a köz al kal ma - zott nak meg ad ni. Er rõl a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja az érin tett pá lyá zót elõ ze te sen ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja és fel hív ja, hogy 5 mun ka na pon be lül, írás ban nyi lat koz zon hoz zá já ru lá sá ról. Amennyi ben a pá lyá zó ha tár idõ ben nem nyi lat ko zik vagy nem adja hoz zá já ru lá sát, a pá lyá za ti el - járást ér vény te len nek kell tekinteni. (3) A 150/1992. (I. 20.) Korm. r. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép. 2. (1) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi III. tör vény egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re - haj tá sá ról szó ló 233/2000. (II. 23.) Korm. ren de let [a to - váb bi ak ban: 233/2000. (II. 23.) Korm. r.] 3. (5) be kez - dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) A 2. (3) be kez dé se sze rin ti ve ze tõ ál lá sú mun ka - vál la ló ra az (1) és (4) be kez dést meg fe le lõ en al kal maz ni kell. (2) A 233/2000. (II. 23.) Korm. r. 4. (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) Ma ga sabb ve ze tõ és ve ze tõ be osz tás el lá tá sá ra irá - nyu ló pá lyá za ti fel hí vás nak a Tör vény 20/A. (3) be kez - dé se sze rin ti ada to kon kí vül tar tal maz nia kell az ál lás be - töl té sé nek vár ha tó idõ pont ját is. A fel hí vást a Tör vény 20/A. (4) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl az Egész ség ügyi Köz löny ben is köz zé kell ten ni. (3) A 233/2000. (II. 23.) Korm. r a he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: 20. (1) A jú li us 1-je elõtt köz zé tett, ma ga sabb ve ze tõi, ve ze tõi fel adat ön ál ló mun ka kör ben ide nem értve a 2. (3) be kez dé se sze rint be töl ten dõ mun ka kört tör - ténõ ellátására kiírt pályázatot, ha eredményhirdetésre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi III. tör - vény vég re haj tá sá val össze füg gõ egyes kor mány ren de le - tek módosításáról szóló 167/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet ha tály ba lé pé se nap ját meg elõ zõ en nem ke rült sor, a) vissza kell von ni, vagy b) oly mó don kell mó do sí ta ni, hogy a pá lyá zat ma - gasabb ve ze tõi, il let ve ve ze tõi meg bí zás el lá tá sá ra irá - nyul jon. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti in téz ke dé sé rõl a pá lyá zat ki író já nak a pá lyá zat köz zé té te lé re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint ha la dék ta la nul tá jé koz ta tást kell ad nia, to váb bá írás ban ér te sí te nie kell a pá lyá za tot be nyúj tó sze mélyt. (3) Ha a jú li us 1-je elõtt köz zé tett, ma ga sabb ve - ze tõi, ve ze tõi fel adat ön ál ló mun ka kör ben ide nem ért ve a 2. (3) be kez dé se sze rint be töl ten dõ mun ka kört tör - ténõ ellátására kiírt pályázat esetében az eredményhirdetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi III. tör - vény vég re haj tá sá val össze füg gõ egyes kormányrende - letek mó do sí tá sá ról szó ló 167/2008. (VI. 27.) Korm. ren -

3 7. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 627 de let ha tály ba lé pé se nap ját meg elõ zõ en meg tör tént, a ma - ga sabb ve ze tõi vagy ve ze tõi mun ka kör re szó ló ki ne ve zést a köz al kal ma zot ti jog vi szony lét re ho zá sa mel lett azo - nos tar tal mú ma ga sabb ve ze tõi vagy ve ze tõi meg bí zás nak kell te kin te ni, és a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja kö te les a pá lyá za ti ki írás sze rin ti idõ pont tal e meg bí zást a köz al kal - ma zott nak meg ad ni. Er rõl a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja az érin tett pá lyá zót elõ ze te sen ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja és fel hív ja, hogy 5 mun ka na pon be lül, írás ban nyi lat koz - zon hoz zá já ru lá sá ról. Amennyi ben a pá lyá zó ha tár idõ ben nem nyi lat ko zik vagy nem adja hoz zá já ru lá sát, a pá lyá za ti el já rást ér vény te len nek kell te kin te ni. (4) A 2. (3) be kez dé sét a ja nu ár 1-jét kö ve tõ en ki írt pá lyá zat alap ján be töl tött mun ka kö rök ese té ben kell al kal maz ni. do sí tá sá ról szó ló 223/2007. (VIII. 29.) Korm. ren de let 6. -a, b) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi III. tör vény vég re haj tá sá ról a mû vé sze ti, a köz mû ve - lõ dé si és a köz gyûj te mé nyi te rü le ten fog lal koz ta tott köz al - kal ma zot tak jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl szó ló 150/1992. (I. 20.) Korm. ren de let mó - do sí tá sá ról szó ló 241/2007. (I. 21.) Korm. ren de let 3. -a és 4. -a, to váb bá c) a 388/2007. (II. 23.) Korm. r. 5. -a, 6. -a, va lamint 8. (4) be kez dé se. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök 3. (1) A köz al kal ma zot ti pá lyá zat nak a kor mány za ti sze - mély ügyi igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szerv hon lap ján tör - té nõ köz zé té te lé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról szó ló 388/2007. (II. 23.) Korm. ren de let [a to váb bi ak ban: 388/2007. (II. 23.) Korm. r.] 4. (2) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en,] c) jú li us 1-jén lép ha tály ba a ren de let 9. (2) be - kez dé se. (2) A 388/2007. (II. 23.) Korm. r. 4. (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (4) E ren de let 7. -a, 8. (1) és (5) be kez dé se, 9. -a és 10. -a jú li us 2-án ha tá lyát vesz ti. Et tõl el té rõ en, ja nu ár 31-én vesz ti ha tá lyát a köz al kal ma zot tak jog - ál lá sá ról szó ló évi III. tör vény vég re haj tá sá ról a mû vé sze ti, a köz mû ve lõ dé si és a köz gyûj te mé nyi te rü le - ten fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé re ki adott 150/1992. (I. 20.) Korm. ren de let 23. (3) (5) be kez dé se, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi III. tör vény egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re - haj tá sá ról szó ló 233/2000. (II. 23.) Korm. ren de let (a to - váb bi ak ban: Eüvhr.) 20. -a. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti. (2) Nem lép ha tály ba a 388/2007. (II. 23.) Korm. r. 8. (2) és (3) be kez dé se. (3) Ha tá lyát vesz ti a) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi III. tör vény egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re - haj tá sá ról szó ló 233/2000. (II. 23.) Korm. ren de let mó - Melléklet a 167/2008. (VI. 27.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 150/1992. (I. 20.) Korm. rendelethez Vezetõi és magasabb vezetõ beosztások Beosztás megnevezése Vezetõi pótlék (%) Elõadómûvészet Magasabb vezetõ: fõigazgató 300 fõ igaz ga tó-he lyet tes 275 mû vé sze ti igaz ga tó 275 igazgató fõrendezõ 300 igaz ga tó 300 igazgató karnagy 300 fõ ze ne igaz ga tó 275 fõrendezõ 275 ba lett igaz ga tó 275 Ve ze tõ: mû vé sze ti ve ze tõ 200 igaz ga tó he lyet tes 200 ügyvezetõ igazgató 200 ze ne igaz ga tó 200 elsõ kar mes ter 200 mar ke ting-me ne dzser igaz ga tó 175 mû vé sze ti fõ tit kár 175 kar ve ze tõ 175 kar igaz ga tó 175 ze nei ve ze tõ 175 ze ne kar-igaz ga tó 175 ve ze tõ kar nagy 175 Al ko tó mû vé szet Magasabb vezetõ: (fõ)igazgató 300 (fõ)igaz ga tó he lyet tes 275 Ve ze tõ: fõ osz tály ve ze tõ 200 osz tály ve ze tõ 175 al ko tó te le pi ve ze tõ 150

4 628 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Be osz tás meg ne ve zé se Ve ze tõi pót lék (%) Be osz tás meg ne ve zé se Ve ze tõi pót lék (%) Köz gyûj te mény, köz mû ve lõ dés Ma ga sabb ve ze tõ: Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos fel adat kö rû szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si intéz mény, va la mint egye te mi könyv tár fõ igaz ga tó ja, igaz ga tó ja 300 Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos fel adat kö rû szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si intéz mény, va la mint egye te mi könyv tár fõ igaz ga tó-he lyet te se, igaz ga tó he lyet te se 275 Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos fel adat kö rû szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si intéz mény fõ osz tály ve ze tõ je (tu do má nyos tit ká ra) 225 Me gyei in téz mény, fõ is ko lai könyv tár igaz ga tó ja 275 Me gyei in téz mény, fõ is ko lai könyv tár igaz ga tó he lyet te se 250 Mi nisz té ri um, or szá gos ha tás kö rû szerv szak le vél tá rá nak igaz ga tó ja 250 Me gyei jogú vá ro si (fõ vá ro si ke rü le ti) könyv tár, közmû ve lõ dé si in téz mény igaz ga tó ja 225 Me gyei jogú vá ro si (fõ vá ro si ke rü le ti) könyv tár, közmû ve lõ dé si in téz mény igaz ga tó he lyet te se 200 Váro si könyv tár, köz mû ve lõ dé si in téz mény igaz ga tó ja 225 Köz sé gi könyv tár, köz mû ve lõ dé si in téz mény igaz ga tó ja 200 Ve ze tõ: Or szá gos szak mú ze um, fel sõ ok ta tá si, tudo má nyos, kul tu rá lis vagy egész ség ügyi in téz mény szak le vél tá rá nak igaz ga tó ja 200 Or szá gos szak mú ze um, fel sõ ok ta tá si, tudo má nyos, kul tu rá lis vagy egész ség ügyi in téz mény szak le vél tá rá nak igaz ga tó he lyet te se 150 Mi nisz té ri um, or szá gos ha tás kö rû szerv szak le vél tá rá nak igaz ga tó he lyet te se 200 Mi nisz té ri um, or szá gos ha tás kö rû szerv szak le vél tá rá nak osz tály ve ze tõ je 150 Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos fel adat kö rû szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si in téz mény fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se 175 Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos fel adat kö rû szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si intéz mény, va la mint egye te mi könyv tár osz tály ve ze tõ je 150 Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos fel adat kö rû szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si in téz mény, va la mint egye te mi könyv tár egyéb ve ze tõ je 100 Táj mú ze um igaz ga tó ja 150 Táj mú ze um egyéb ve ze tõ je 100 Me gyei, fõ vá ro si, ke rü le ti in téz mény osz tály ve ze tõ je (tu do má nyos tit ká ra) 150 Me gyei, fõ vá ro si ke rü le ti in téz mény egyéb ve ze tõ je 100 Me gyei jogú vá ro si le vél tár és mú ze um igaz ga tó ja 200 Me gyei jogú vá ro si le vél tár és mú ze um igaz ga tó he lyet te se 150 Fõvá ro si ke rü le ti könyv tár, köz mû ve lõ dé si in téz mény igaz ga tó he lyet te se 200 Fõvárosi kerületi könyvtár, közmûvelõdési 150 in téz mény osz tály ve ze tõ je Fõvárosi kerületi könyvtár, közmûvelõdési in téz mény egyéb ve ze tõ je 100 Vá ro si mú ze um, le vél tár igaz ga tó ja, vá ro si könyvtár, továbbá közmûvelõdési intézmény igaz ga tó he lyet te se 175 Vá ro si mú ze um, le vél tár igaz ga tó he lyet te se, városi könyvtár, továbbá közmûvelõdési in téz mény osz tály ve ze tõ je 125 Városi közgyûjtemény, közmûvelõdési in téz mény egyéb ve ze tõ je 100 Egyéb községi önkormányzati kulturális in téz mény ve ze tõ je 150 Gazdasági, mûszaki és igazgatási szakterület Magasabb vezetõ: Gaz da sá gi, mû sza ki, igaz ga tá si szak te rü let irá nyí tá sá ra ki ne ve zett ve ze tõ, amennyi ben a kul tu rá lis in téz mény ve ze tõ je és he lyet te se magasabb vezetõnek minõsül 250 Ve ze tõ: Ma ga sabb ve ze tõ gaz da sá gi (mû vé sze ti in téz mény) mû sza ki, igaz ga tá si, szak te rü le ten mûködõ helyettese 200 Az in téz mény ve ze tõ jé nek gaz da sá gi, mû sza ki, igazgatási területen mûködõ helyettese 150 A munkamegosztás szempontjából elkülönült gaz da sá gi, mû sza ki, üze mel te té si és igaz ga tá si szer ve ze ti egy ség irá nyí tó ja 100 A Kormány 172/2008. (VI. 28.) Korm. rendelete az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelölésérõl A Kor mány az Al kot mány 35. (2) be kez dé sé ben meg - ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány 35. (1) be kez dés a) és c) pont já ban meg ha tá ro zott fel - adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el: 1. (1) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács de cem - ber 20-i, az eu ró pai glo ba li zá ci ós al kal maz ko dá si alap lét - re ho zá sá ról szó ló 1927/2006/EK ren de let 5. cik ké nek, 6. cikk (5) be kez dé sé nek, 9. cik ké nek, 13. cikk (2) be kez - dé sé nek, 15. cik ké nek, va la mint 18. cik ké nek magyar -

5 7. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 629 országi vég re haj tá sá ból adó dó kor mány za ti fel ada to kat a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter lát ja el. (2) Fel ha tal ma zást kap a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz - ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg az eu ró pai glo ba li zá - ci ós al kal maz ko dá si alap ból (a to váb bi ak ban: alap) szár - ma zó tá mo ga tá sok a) igény lé sé re, fel hasz ná lá sá ra és nyo mon kö ve té sé re, va la mint b) igény lé sé nek, va la mint fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi le bo nyo lí tá sá ra, szám vi te li és el len õr zé si rend sze ré nek kialakítására vo nat ko zó sza bá lyo kat. (3) Fel ha tal ma zást kap a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz - ter, hogy ren de let ben je löl je ki az alap fel hasz ná lá sá val kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer - ve ze tet. 2. (1) E ren de let jú li us 1-jén lép ha tály ba. (2) A jog sza bály sér tõ, nem ren del te tés sze rû vagy szer - zõ dés el le nes mó don fel hasz nált eu ró pai uni ós for rá sok ból szár ma zó és kap cso ló dó ál la mi tá mo ga tá sok be haj tá sá nak el já rá si rend jé rõl szó ló 55/2005. (III. 26.) Korm. ren de let 1. -ának (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: [E ren de let ha tá lya ki ter jed:] a) az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért fe le lõs in téz mé nyek rõl szó ló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de - let ben meg ha tá ro zott irá nyí tó ha tó sá gok ra, köz re mû kö dõ szer ve ze tek re, az eze kért fe le lõs mi nisz té ri u mok ra és országos ha tás kö rû szer vek re, a Schen gen Alap fel hasz ná - lá sá nak pénz ügyi ter ve zé si, le bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend jé nek ki ala kí tá sá ról szó ló 179/2004. (V. 26.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott fe le lõs ha tó ság ra (e ren de let alkalmazásában kö te le zett sé gei azo no sak az irá nyí tó ha tó - sá gé i val), il let ve a szak mai köz re mû kö dõ szer ve ze tek re és az eze kért fe le lõs mi nisz té ri u mok ra és or szá gos ha tás kö rû szer vek re, az eu ró pai uni ós elõ csat la ko zá si esz kö zök és az át me ne ti tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve zé si, le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si rend jé rõl szó ló 119/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let ha tá lya alá tar to zó intézményekre, to váb bá az eu ró pai glo ba li zá ci ós al kal - maz ko dá si alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok kal kap cso la tos fel ada to kat el lá tó szerv ki je lö lé sé rõl szó ló 172/2008. (VI. 28.) Korm. ren de let alap ján az eu ró pai glo ba li zá ci ós al kal maz ko dá si alap pal kap cso la tos kor mány za ti fel ada - tok el lá tá sá ért fe le lõs mi nisz té ri um ra, és a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ál tal ki je lölt köz re mû kö dõ szer ve - zet re (a to váb bi ak ban együtt: fe le lõs szerv), va la mint a prog ra mok, il let ve pro jek tek so rán tá mo ga tás ban ré sze sí - tet tek re (a to váb bi ak ban: ked vez mé nye zett), (3) Ez a ren de let az eu ró pai glo ba li zá ci ós al kal maz ko - dá si alap lét re ho zá sá ról szó ló de cem ber 20-i 1927/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég - re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg. (4) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon a 2. (2) és (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök A szociális és munkaügyi miniszter 8/2008. (VI. 13.) SZMM ren de le te az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let mó do sí tá sá ról A szak kép zés rõl szó ló évi LVI. tör vény 4. (2) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap - ján a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz te rek kel az egész - ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró egész ség ügyi mi nisz ter rel, a föld - mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha - tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. a) l) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró föld - mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel, a hon vé de - lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló évi CV. tör - vény 52. (1) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott fel - adat kör ében el já ró hon vé del mi mi nisz ter rel, az igaz ság - ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. b), e) g), j) és n) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró igaz ság - ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel, a kör nye zet vé del mi és víz - ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. a) c) pont já ban meg ha tá ro - zott fel adat kör ében el já ró kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi - nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1. a) e) pont já ban meg ha tá ro zott fel - adat kör ében el já ró köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter rel, a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 166/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. a) b) pont - já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró kül ügy mi nisz - ter rel, a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adatés ha tás kö ré rõl szó ló 134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1. a) h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró

6 630 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 7. szám nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter rel, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. a) és d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter rel, az ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat- és ha tás - kö ré rõl szó ló 132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1. a) i) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró ön - kor mány za ti mi nisz ter rel, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. a) j) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel, to váb bá a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi - va tal el nö ké vel és a Köz be szer zé sek Ta ná csa el nö ké vel egyet ér tés ben, va la mint a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz - ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö - röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. (1) Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend - jé rõl szó ló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1. szá mú mel lék le té ben az Or szá gos Kép zé si Jegy zék al cím he lyé be az Or szá gos Kép zé si Jegy zék al cím lép. (2) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben az Or szá gos Kép zé si Jegy zék al cím hez tar to zó táb lá zat 19., 21., 22., 24., 25., 26., 43., 46., 48., 49., 50., 53., 56., 61., 63., 71., 77., 95., 164., 235., 283., 297., 300., 307., 313., 336., 339., 341., 349., 354., 355., 364., 370., 384., 385., 388., 401., 416., 417., 421. sora he lyé be e ren de let mel lék le té ben fog - lal tak lép nek. (3) Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le té ben sze rep lõ 423. és 424. sor ral egé szül ki. 2. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha - tály ba. (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 1. szá mú mel lék le té ben az Országos Kép zé si Jegy zék al cí mû táb lá zat 104. sora (Erõ mû vi vil la - mos be ren de zés üze mel te tõ je szak ké pe sí tés), a 353. sora (Ha tár ren dész szak ké pe sí tés), va la mint a 380. sora (Vég - re haj tó szak ké pe sí tés). (3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ hónap 1. napján ha tá lyát vesz ti. Szûcs Eri ka s. k., szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

7 Melléklet a 8/2008. (VI. 13.) SZMM rendelethez Szakképesítések köre Szakképesítés Részszakképesítés Elágazás Ráépülés Kizárólag azonosító száma Azonosító szám Jegyzékb Azonosító Azonosító Azonosító iskolai Maximális Szakképesít Szakképesítés Szakmacsoport kerülés szám e FEOR Sorszám sor- megnevezés sor- megnevezés sor- megnevezés en id miniszter rendszerb képzési ésért felel s tanulmán megnevezése alap- rész- szint yi sor-szám szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés szint szint szint éve szám szám szám oktatható terület Csecsem - és gyermeknevel gondozó i 2 év 3319 SZMM Ifjúságsegít i. 2 év 3419 SZMM-OKM Jelnyelvi tolmács óra Relé jelnyelvi tolmács 1000 óra SZMM Társalgási jelnyelvi tolmács 1000 óra Szociális gondozó Fogyatékossággal él k év SZMM gondozója óra Szociális gondozó és ápoló Szociális segít Rehabilitációs nevel, segít 2 év Szociális asszisztens óra 25. Szociális, gyermek- és SZMM ifjúságvédelmi ügyintéz Foglalkoztatás-szervez 600 óra Mentálhigiénés asszisztens 600 óra Szociokulturális animátor 600 óra Szociális szakgondozó Gerontológiai gondozó Pszichiátriai gondozó év SZMM Szenvedélybeteg-gondozó óra Szociális gondozó, szervez Egyházzenész Kántor-énekvezet év, 5 év 3729 OKM Kántor-kórusvezet 3100 óra Kántor-orgonista Gipszmintakészít 4 3 év OKM óra Hangszerkészít és -javító 2; Zongorahangoló óra 48. Hangszerkészít és -javító OKM 3 év (hangszercsoport 3000 óra megjelölésével) 2 év Hangtechnikus óra Hangmester 1500 óra Filmhangtervez 600 óra Hangm vész stúdiómenedzser 600 óra OKM Hangrestaurációs technikus 600 óra Hangtárvezet 600 óra Produkciós hangmenedzser 600 óra Rádiós, televíziós hangmenedzser 600 óra Jazz-zenész Jazz-énekes év, 5 év 3729 OKM Jazz-zenész ( a hangszer óra megjelölésével) Klasszikus zenész Hangkultúra szak Klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével) év, 5 év 3729 OKM Magánénekes 3300 óra Zeneelmélet-szolfézs szak Zeneszerzés szak Közm vel dési szakember I Közm vel dési menedzser óra 3713 OKM Kulturális menedzser Mozgóképgyártó szakasszisztens Audiovizuális szakasszisztens Médiatechnolgus asszisztens i. 2 év 5342 OKM Televízióm sor gyártó szakasszisztens Mozgóképterjeszt és óra üzemeltet OKM Mozigépész 500 óra Mozgókép-forgalmazó 500 óra Porcelánkészít és -fest Porcelánfest év OKM Porcelánkészít óra 7. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 631

8 2 év Színháztechnikus, szcenikus óra Hangosító óra 3129 OKM Színpadmester 1400 óra Világítástechnikus 800 óra Energiatermel és -hasznosító technikus Cs -távvezeték üzemeltet (olaj, gáz) 1000 óra Fluidumkitermel 1000 óra Mélyfúró óra 3111 SZMM Fluidumkitermel technikus Gázipari technikus 2 év Megújulóenergia-gazdálkodási 2000 óra technikus Mélyfúró technikus 3 év Villanyszerel óra Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 300 óra Er sáramú berendezések felülvizsgálója 500 óra FAM szerel (a feszültség megjelölésével) 200 óra Kábelszerel (a feszültségszint megjelölésével) óra 7624 SZMM Robbanásbiztos berendezés kezel je 300 óra Szakszolgálati FAM szerel 50 óra Villamos gép és -készülék üzemeltet 800 óra Villamos hálózat és alállomás üzemeltet 200 óra Villamos hálózatszerel 800 óra Villámvédelmi felülvizsgáló 300 óra 2 év Kiadványszerkeszt óra Korrektor óra 7351 OKM Nyomdai médiaszerkeszt 600 óra Tipográfus 600 óra Mérlegképes könyvel óra Államháztartási mérlegképes könyvel 750 óra 283. Egyéb szervezeti mérlegképes PM könyvel 750 óra Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvel 750 óra Valutapénztáros és valutaügyintéz óra 4211 PM Kifizet helyi pénztáros 70 óra Hatósági és közigazgatási ügyintéz Migrációs ügyintéz II. 800 óra IRM Nyilvántartási és 800 óra okmányügyintéz Migrációs ügyintéz I 200 óra Ügyviteli szakügyintéz 307. Gazdasági idegen nyelv i SZMM menedzser 2 év Titkárságvezet Kereskedelmi menedzser Európai Uniós üzleti szakügyintéz Kereskedelmi szakmenedzser Kis- és középvállalkozási menedzser i. 2 év 1349 SZMM Külgazdasági üzletköt 17 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéz Reklámszervez szakmenedzser Üzleti szakmenedzser Élelmezésvezet óra SZMM-EüM Élelmezési menedzser 1000 óra 2 év Panziós, falusi vendéglátó óra 339. Mez gazdasági SZMM-FVM gazdaasszony 500 óra Szállodai szobaasszony 300 óra Protokoll és utazásügyintéz Protokollügyintéz 1 év Utazásügyintéz óra SZMM Rendezvény- és konferenciaszervez 300 óra Utazásszervez menedzser 500 óra Büntetés-végrehajtási felügyel I óra 349. Büntetés-végrehajtási felügyel II óra Büntetés-végrehajtási f felügyel óra 5363 IRM 632 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 7. szám

9 Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) Honvéd tiszthelyettes II.(az ágazat megjelölésével) Alapfokú katonai vezet helyettes I. Alapfokú katonai vezet helyettes II. 1 év 1320 óra óra 1 év 1120 óra óra Mérnökasszisztens Energetikai mérnökasszisztens Építettkörnyezetmérnökasszisztens Faipari terméktervez Faipari termelésszervez Gépipari mérnökasszisztens Hálózati informatikus év i Kohómérnök asszisztens Könny ipari mérnökasszisztens Mechatronikai mérnökasszisztens M szaki informatikai mérnökasszisztens Vegyész mérnökasszisztens Vegyipari gépészmérnökasszisztens Villamosmérnök-asszisztens Rend r Kormány r 1000 óra Objektum r-kísér 1200 óra Határrendészeti-rend r 2 év 2500 óra Közrendvédelmi-rend r Kutyavezet -rend r 400 óra Agrármenedzser-asszisztens Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Bortechnológus Élelmiszeripari menedzser Ménesgazda i. Mez gazdasági menedzserasszisztens 2 év Mez gazdasági m szaki menedzser-asszisztens Sz lész, borász szaktechnikus Agrártechnikus Mez gazdasági vállalkozó 1000 óra FVM Agrárrendész 2 év Mez gazdasági technikus óra Vidékfejlesztési technikus Állattartási szolgáltató Ebrendész FVM Kutyakiképz 500 óra Kutyakozmetikus Lótartó és -tenyészt év 2000 óra FVM Lóápoló és gondozó 300 óra óra Belovagló év 2000 óra Pék 4 Gyorspékségi süt és óra 7216 FVM eladó Süt ipari munkás 500 óra Száraztésztagyártó 400 óra 3 év Pék-cukrász óra 7216 FVM-SZMM Mézeskalács-készít 700 óra év Erd gazda i FVM Feln ttoktató óra 3419 SZMM Munkaügyi, munkavédelmi felügyel óra SZMM Munkaügyi felügyel asszisztens óra HM HM SZMM-GKM IRM FVM 7. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 633

10 634 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 7. szám A szociális és munkaügyi miniszter 9/2008. (VI. 28.) SZMM ren de le te a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tar to zó szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve zé sé re feljogosított intézményekrõl A szak kép zés rõl szó ló évi LVI. tör vény 5. (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap - ján a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás - kö ré rõl szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. -ának g) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben eljárva a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. (1) Az e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben ré gi ón kén ti bon tás ban fel so rolt in téz mé nyek jo go sul tak is ko la rend - sze ren kí vü li szak mai vizs ga szer ve zé sé re a (2) (4) be kez - dé sek ben meg ha tá ro zot tak fi gye lem be vé te lé vel. (2) A szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz - mény a 2. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak ké pe sí tés, szak ké pe sí tés-el ága zás és szak ké pe sí tés-rá épü lés te kin te - té ben és az ott meg ha tá ro zott ré gi ó ban jo go sult július 31-éig szak mai vizs ga szer ve zé sé re. (3) A szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz - mény a 3. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak ké pe sí tés, szak ké pe sí tés-el ága zás, ezek rész szak ké pe sí té se(i), szak - ké pe sí tés-rá épü lés, va la mint rész szak ké pe sí tés te kin te té - ben és az ott meg ha tá ro zott ré gi ó ban jo go sult jú ni us 30-ig szak mai vizs ga szer ve zé sé re. (4) A 2. szá mú mel lék let ben és a 3. szá mú mel lék let ben ne ve sí tett szak ké pe sí té sek te kin te té ben el nyert vizs ga - szer ve zé si jo go sult sá gok a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz - ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga - kö ve tel mé nye i rõl szó ló szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz te ri ren de let nek a kü lön jog sza bá lyok ban meg ál la pí tott jo go - sult sá gok a 37/2003. (II. 27.) OM ren de let tel (a továb - biakban: R.) és az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki adott Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ szak ké pe sí té sek kö zöt ti meg fe lel te té sét sza bá lyo zó mel lék le té ben meg je - löl tek sze rint ér vé nye sek, az R már ci us 31-én hatá - lyos rendelkezései és az ahhoz illeszkedõ szakmai és vizsgaköve tel mé nyek sze rint szer ve zett kép zé sek ese tén. 2. (1) Az 1. szá mú mel lék let ben meg je lölt in téz mé nye ken kí vül a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet va - la mennyi, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí tés te kin te té ben jo go sult szak mai vizs ga meg szer ve zé sé re. (2) Az (1) be kez dés ben fog lalt jo go sult ság ki ter jed az R már ci us 31-én ha tá lyos azon szak ké pe sí té se i nek ko ráb bi sza bá lyok sze rint meg kez dett kép zé se ket kö - vetõ szak mai vizs gá i ra is, ame lyek az e ren de let 4. szá mú mel lék le té ben sze re pel nek. 3. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha - tályba. (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar - to zó szo ci á lis szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl szó ló 30/2007. (II. 19.) SZMM ren de let. Ez a be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti. Szûcs Eri ka s. k., szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

11 7. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY számú melléklet a 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelethez A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények régiók szerint Nyugat-Dunántúl régió Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 1 Budapesti Gazdasági F iskola 1149 Budapest, Buzogány utca Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít Zártkör en M köd Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 4 ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked és Oktató Kft Debrecen, Vámospércsi út EUROKT-AKADÉMIA Szakképz és Szakmai Szolgáltató Kft Esztergom, Kis-Duna sétány FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség Társaság 9400 Sopron, Kurucdomb sor 2. 7 FEOT Foglalkoztatást El segít, Oktató és Tanácsadó Kft Gy r, Bajza u Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, F utca Griff Vállalkozásfejleszt Kft Nagykanizsa, Kölcsey u GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT GY R, FEHÉRVÁRI U INFORG Oktató, Tervez, Szervez Kft Szombathely, Pet fi Sándor u Ipartestületi Szakközépiskola 1074 Budapest, Hársfa utca Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium 9021 Gy r Szent István út Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel sség Társaság 1077 Budapest, Rózsa u Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u KOPINT-DATORG Szakközépiskola 1065 Budapest Nagymez u Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz Iskola 9027 Gy r, Mártírok útja Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft Budapest, Hajdú u Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Pécs, Donátusi út NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Ambrus Zoltán u NOMINA 3P Oktatásszervez és Szolgáltató Zrt Budapest, Gizella u OK-TAT-60 Kft Hatvan, Tanács út ORSZÁGOS ÍRÁSSZAKÉRT INTÉZET SZERVEZ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT EGER, ÉRSEK U Országos Munkavédelmi Képz és Továbbképz Kft 1111 Budapest, M egyetem rkp Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz Iskola 9023 Gy r, Földes Gábor utca Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz Iskola 7621 Pécs, Mária u PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt Budapest Mór u Zalaegerszeg, Ola utca Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft Budapest, Bertalan Lajos utca Szombathelyi Regionális Képz Központ 9700 Szombathely, Akacs Mihály utca SZTÁV Feln ttképz zrt Budapest, Angol utca Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2.

12 636 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Közép-Dunántúl régió Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 1 Albasafe Munkavédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság 8000 Székesfehérvár, Lomnici u Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tata, H sök tere 9. 3 Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u DELIKATES FELN TTKÉPZ KORLÁTOLT FELEL SSÉG TÁRSASÁG 8000 Székesfehérvár, Prohászka O. u Dunaferr Szakközép -és Szakiskola 2400 Dunaújváros Vasm tér DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít Zártkör en M köd Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 7 ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked és Oktató Kft Debrecen, Vámospércsi út EUROKT-AKADÉMIA Szakképz és Szakmai Szolgáltató Kft Esztergom, Kis-Duna sétány Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, F u Griff Vállalkozásfejleszt Kft Nagykanizsa, Kölcsey u ISD DUNAFERR Dunai Vasm Zártkör en M köd Részvénytársaság 2400 Dunaújváros, Vasm tér Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel sség Társaság 1077 Budapest, Rózsa u Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 10/A 14 Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Pécs, Donátusi út NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Ambrus Zoltán u NOMINA 3P Oktatásszervez és Szolgáltató Zrt Budapest, Gizella u OKTÁV Továbbképz Központ Zrt Esztergom-Kertváros, Wesselényi u Országos Írásszakért Intézet Szervez és Szolgáltató Kft Eger, Érsek u Országos Munkavédelmi Képz és Továbbképz Kft Budapest, M egyetem rkp Paksi Atomer m Zártkör en M köd Részvénytársaság 7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Pf PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u Reguly Antal Szakképz Iskola és Kollégium 8420 Zirc Alkotmány u Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz Iskola 8200 Veszprém, Halle utca Székesfehérvári Regionális Képz Központ Székesfehérvár Seregélyesi út SZTÁV Feln ttképz zrt Budapest, Angol utca Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. Dél-Dunántúl régió Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 1 Apponyi Sándor Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium 7184 Lengyel, Pet fi utca 5. 2 Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít Zártkör en M köd Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 4 ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked és Oktató Kft Debrecen, Vámospércsi út Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa György út Eötvös Loránd M szaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium 7400 Kaposvár Pázmány Péter u EUROKT-AKADÉMIA Szakképz és Szakmai Szolgáltató Kft Esztergom, Kis-Duna sétány Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, F u Ipartestületi Szakközépiskola 1074 Budapest, Hársfa utca Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel sség Társaság 1077 Budapest, Rózsa u Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft Budapest, Hajdú u Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Pécs, Donátusi út NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Ambrus Zoltán u NOMINA 3P Oktatásszervez és Szolgáltató Zrt Budapest, Gizella u Paksi Atomer m Zártkör en M köd Részvénytársaság 7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 7623 Pécs, Rét u Pécsi Regionális Képz Központ 7634 Pécs, Bázis út 10.

13 7. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 637 Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 20 Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz Iskola 7621 Pécs, Mária u PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt Budapest Mór u Székesfehérvári Regionális Képz Központ Székesfehérvár Seregélyesi út Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft Budapest, Bertalan Lajos utca Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. Közép-Magyarország régió Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 1 Arany Alkony Kht Budapest, Mátyás tér 6. 2 Atalanta Oktatási Kft Budapest, Jázmin u Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft Budapest, Vajda Péter u. 10/a. 4 Budapesti Gazdasági F iskola 1149 Budapest, Buzogány utca Corvin köz Oktatási Központ Kft Budapest, Kisfaludy utca Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erd alja u DELIKATES FELN TTKÉPZ KORLÁTOLT FELEL SSÉG TÁRSASÁG 8000 Székesfehérvár, Prohászka O. U DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít Zártkör en M köd Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 10 EFEB FELN TTOKTATÁSI KÖZPONT Kft Budapest, Botond u Egészségügyi Szakképz és Továbbképz Intézet (ETI) 1085 Budapest, Horánszky u ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai F iskolai Kar 1097 Budapest, Ecseri út ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked és Oktató Kft Debrecen, Vámospércsi út Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca EUROKT-AKADÉMIA Szakképz és Szakmai Szolgáltató Kft Esztergom, Kis-Duna sétány Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, F u Grafológiai Intézet Íráspszichológiai Szakért, Oktató és Kutató Kft Budapest, Budaörsi út 52. III. emelet 19 Ipartestületi Szakközépiskola 1074 Budapest, Hársfa utca Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel sség Társaság 1077 Budapest, Rózsa u Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u KOPINT-DATORG Szakközépiskola 1065 Budapest Nagymez u KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképz Központ Kft Budapest, Szövetség utca Lipthay Béla Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium 3170 Szécsény, Haynald L. út Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft Budapest, Hajdú u MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd Részvénytársaság 1062 Budapest, Andrássy út Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Pécs, Donátusi út Metodika Oktatási Szolgáltató Kft 1031 Budapest, Csónakház u NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Ambrus Zoltán u NEON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft Budapest, Váci út NOMINA 3P Oktatásszervez és Szolgáltató Zrt Budapest, Gizella u NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz és Vizsgacentrum Kft Budapest, Üll i út OK-TAT-60 Kft Hatvan, Tanács út OKTÁV Továbbképz Központ Zrt Esztergom-Kertváros, Wesselényi u Országos Írásszakért Intézet Szervez és Szolgáltató Kft Eger, Érsek u Országos Munkavédelmi Képz és Továbbképz Kft 1111 Budapest, M egyetem rkp Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Budapest, Beregszász u OVI Országos Vezet képz Intézet Kft Budapest, Csalogány utca Paksi Atomer m Zártkör en M köd Részvénytársaság 7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: Pallas 70 Oktatási Kft Budapest Árpád út 56. A lcsh. II PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

14 638 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 43 Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége 1119 Budapest, Tétényi út 100C 44 Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft 1141 Budapest, Bosnyák u Raoul Wallenberg Humán Szakképz Iskola és Gimnázium 1088 Budapest, Ludovika tér Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt Budapest Mór u Budapest Erzsébet krt Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakiskola és Szakközépiskola 6000 Kecskemét, Nyíri út Székesfehérvári Regionális Képz Központ Székesfehérvár Seregélyesi út Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft Budapest, Bertalan Lajos utca SZTÁV Feln ttképz zrt Budapest, Angol u Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft Tóalmás, Kossuth u Tüske Kft Budaörs, Budapesti út Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. Észak-Magyarország régió Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 1 Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út BOKIK Szolgáltató Kht Miskolc, Szentpáli utca 1. 3 Budapesti Gazdasági F iskola 1149 Budapest, Buzogány utca Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erd alja u DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít Zártkör en M köd Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 7 ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked és Oktató Kft Debrecen, Vámospércsi út ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai F iskolai Kar 1097 Budapest, Ecseri út 3. 9 Észak-magyarországi Regionális Képz Központ 3518 Miskolc, Ereny u EUROKT-AKADÉMIA Szakképz és Szakmai Szolgáltató Kft Esztergom, Kis-Duna sétány Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, F u INTERN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Miskolc, Vásárhelyi u Ipartestületi Szakközépiskola 1074 Budapest, Hársfa utca J. L. SEAGULL Szakképz Iskola 3100 Salgótarján, Meredek út Jakab Oktatási és Szakképzési Kft Miskolc, Kis-Hunyad Károly Róbert F iskola 3200 Gyöngyös, Mátrai utca Tokaj, Bodrogkeresztúri utca Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel sség Társaság 1077 Budapest, Rózsa u Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u Lipthay Béla Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium 3170 Szécsény, Haynald L. út Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft Budapest, Hajdú u Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft Visonta, Er m út MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd Részvénytársaság 1062 Budapest, Andrássy út Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Pécs, Donátusi út Miskolci Egyetem 3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros 27 NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Ambrus Zoltán u NOMINA 3P Oktatásszervez és Szolgáltató Zrt Budapest, Gizella u OK-TAT-60 Kft Hatvan, Tanács út Oktatási Stúdió 90 Kft Miskolc, Csabai kapu OKTÁV Továbbképz Központ Zrt Esztergom-Kertváros, Wesselényi u ORSZÁGOS ÍRÁSSZAKÉRT INTÉZET SZERVEZ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT EGER, ÉRSEK U Országos Munkavédelmi Képz és Továbbképz Kft Budapest, M egyetem rkp Paksi Atomer m Zártkör en M köd Részvénytársaság 7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt Budapest Mór u. 2-4

15 7. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 639 Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 37 Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32 sz. 38 Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium 3702 Kazincbarcika, Irinyi János utca Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképz Iskola 1073 Budapest, Erzsébet krt. 39. I.em Szofisztika Oktatásszervez Korlátolt Felel sség Társaság 1039 Budapest, Erzsébet krt. 39. I.em SZTÁV Feln ttképz zrt Budapest, Angol utca Talentum 99 Oktatási Centrum Kft Eger, II Rákóczi F. u Tokaji Mez gazdasági zakképz Iskola és Kollégium 3910 Tokaj, Tarcali út Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. Észak-Alföld régió Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 1 Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erd alja u Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma Feln ttképzési és Távoktatási Központ 4032 Debrecen, Böszörményi út Debrecen, Vámospércsi út DELIKATES FELN TTKÉPZ KORLÁTOLT FELEL SSÉG TÁRSASÁG 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, PROHÁSZKA O. UTCA DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít Zártkör en M köd Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 7 ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked és Oktató Kft Debrecen, Vámospércsi út ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai F iskolai Kar 1097 Budapest, Ecseri út 3. 9 Eötvös József Szakképz Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium 4100 Berettyóújfalu, Eötvös út EUROKT-AKADÉMIA Szakképz és Szakmai Szolgáltató Kft Esztergom, Kis-Duna sétány Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, F u Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Baross utca Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium 4400 Nyíregyháza Árok u Ipartestületi Szakközépiskola 1074 Budapest, Hársfa utca Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel ség Társaság 1077 Budapest, Rózsa Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft Budapest, Hajdú u MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd Részvénytársaság 1062 Budapest, Andrássy út Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Pécs, Donátusi út NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Ambrus Zoltán u New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft. 4400, Nyíregyháza, Rákóczi u NOMINA 3P Oktatásszervez és Szolgáltató Zrt Budapest, Gizella u Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz Kft Nyíregyháza, Rákóczi út Nyíregyháza, Széchenyi u OK-TAT-60 Kft Hatvan, Tanács út OKTÁV Továbbképz Központ Zrt Esztergom-Kertváros, Wesselényi u ORSZÁGOS ÍRÁSSZAKÉRT INTÉZET SZERVEZ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT EGER, ÉRSEK U Országos Munkavédelmi Képz és Továbbképz Kft 111 Budapest, M egyetem rkp. 9. II.em 30 Paksi Atomer m Zártkör en M köd Részvénytársaság 7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd Részvénytársaság 1143 Budapest Szobránc u Pinkerton-V Ügynöki és Szolgáltató Kft. Pinkerton Tanodája 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT VÁSÁROSNAMÉNY, KOSSUTH U. 35/2. 34 RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT DEBRECEN, ARANY JÁNOS U RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság 4931 Tarpa, Árpád utca Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt Budapest Mór u Sillabusz 2000 Humán Szolgáltatásokat Szervez Közkereseti Társaság 4033 Debrecen, Sámsoni út 67.

16 640 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 38 Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32 sz. 39 Szolnoki F iskola 5000 Szolnok, Ady Endre út SZTÁV Feln ttképz zrt Budapest, Angol utca Tüske Kft Budaörs, Budapesti út Vasvári Pál Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4440 Tiszavasvári Pet fi út Veress Ferenc Szakképz Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint utca 5/a. 44 VOFA Tanácsadó és Szervez Kft Budapest, Testvérhegyi út Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. Dél-Alföld régió Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe Békéscsaba Puskin tér 1. 2 Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1. 3 Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erd alja u Diana Vadász- Feln ttképz Alapítványi Szakképz Iskola és Kollégium 6640 Csongrád, Jókai u DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít Zártkör en M köd Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 7 ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked és Oktató Kft Debrecen, Vámospércsi út Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, F u KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel sség Társaság 1077 Budapest, Rózsa u Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1. 14 KOPINT-DATORG Szakközépiskola 1065 Budapest Nagymez u Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft Budapest, Hajdú u Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Pécs, Donátusi út NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Ambrus Zoltán u NOMINA 3P Oktatásszervez és Szolgáltató Zrt Budapest, Gizella u Országos Munkavédelmi Képz és Továbbképz Kft Budapest, M egyetem rkp Öveges Képz Kft Kecskemét, Rákóczi út PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér SZTÁV Feln ttképz zrt Budapest, Angol utca Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2.

17 7. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY számú melléklet a 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelethez Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési jogosultságok július 31-éig, régiók szerint OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakképesítés köre Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) Régiók NyD KD DD KM EM EA DA Szociális gondozó és ápoló NOMINA 3P Oktatásszervez és Szolgáltató Zrt. Raoul Wallenberg Humán Szakképz Iskola és Gimnázium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakiskola és Szakközépiskola Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Békéscsabai Regionális Képz Központ Arany Alkony Kht Jelnyelvi tolmács ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai F iskolai Kar Szociális gondozó, szervez NOMINA 3P Oktatásszervez és Szolgáltató Zrt. Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakiskola és Szakközépiskola Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Gerontológiai gondozó Szociális asszisztens NOMINA 3P Oktatásszervez és Szolgáltató Zrt. NOMINA 3P Oktatásszervez és Szolgáltató Zrt. Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Békéscsabai Regionális Képz Központ Mentálhigiénés asszisztens szakképesítéselágazás szakképesítéselágazás szakképesítéselágazás szakképesítéselágazás szakképesítésráépülés NOMINA 3P Oktatásszervez és Szolgáltató Zrt. Békéscsabai Regionális Képz Központ Kisgyermekgondozó, -nevel szakképesítéselágazás Raoul Wallenberg Humán Szakképz Iskola és Gimnázium Egészségügyi Szakképz és Továbbképz Intézet (ETI) Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakiskola és Szakközépiskola Jelmagyarázat Régió neve Nyugat-Dunántúli régió Közép-Dunántúli régió Dél-Dunántúli régió Közép-Magyarországi régió Észak-Magyarországi régió Észak-Alföldi régió Dél-Alföldi régió Régióba tartozó megyék Gy r-moson-sopron megye, Vas megye, Zala megye Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye Budapest, Pest megye Heves megye, Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs- Szatmár-Bereg megye Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye Jel NyD KD DD KM ÉM ÉA DA

18 642 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 7. szám 3. számú melléklet a 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelethez Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési jogosultságok június 30-ig, régiók szerint A Szakképesítés OKJ száma, megnevezése A szakképesítés köre NyD KD DD ÉA DA ÉM KM Az intézmény neve EUROKT-AKADÉMIA Szakképz és Szakmai Szolgáltató Kft. GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft Ács, állványozó szakképesítés Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz Kft. OK-TAT-60 Kft. Oktatási Stúdió 90 Kft. OKTÁV Továbbképz Központ Zrt. Szombathelyi Regionális Képz Központ SZTÁV Feln ttképz zrt. Debreceni Egyetem Agrár- és M szaki Tudományok Centruma Feln ttképzési és Távoktatási Központ Agrokémiai és növényvédelmi keresked részszakképesítés OK-TAT-60 Kft Akusztikus emissziós anyagvizsgáló szakképesítés-elágazás EUROKT-AKADÉMIA Szakképz és Szakmai Szolgáltató Kft. GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT Állványozó részszakképesítés OK-TAT-60 Kft Általános laboráns részszakképesítés Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Általános vegyipari laboratóriumi technikus szakképesítés-elágazás Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel sség Társaság OK-TAT-60 Kft. Pallas 70 Oktatási Kft Anyagbeszerz részszakképesítés Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. OK-TAT-60 Kft Árnyékolástechnikai szerel részszakképesítés Szombathelyi Regionális Képz Központ Griff Vállalkozásfejleszt Kft Áruösszeállító részszakképesítés GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. OK-TAT-60 Kft. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel sség Társaság OK-TAT-60 Kft. Pallas 70 Oktatási Kft Áruterít részszakképesítés Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT Asztalosipari szerel részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. SZTÁV Feln ttképz zrt. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Atomer m vi gépész szakképesítés Paksi Atomer m Zártkör en M köd Részvénytársaság Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Atomer m vi karbantartó szakképesítés Paksi Atomer m Zártkör en M köd Részvénytársaság Autógyártó szakképesítés-elágazás Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaferr Szakközép -és Szakiskola Automatikai m szerész szakképesítés Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Dunaferr Szakközép -és Szakiskola Automatikai technikus szakképesítés-ráépülés Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium EUROKT-AKADÉMIA Szakképz és Szakmai Szolgáltató Kft Bányászati gépkezel szakképesítés OK-TAT-60 Kft Bányászati robbantómester szakképesítés-elágazás EUROKT-AKADÉMIA Szakképz és Szakmai Szolgáltató Kft Bányászati szállítóberendezés kezel je részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. Észak-magyarországi Regionális Képz Központ Bels építési szerkezet- és burkolatszerel szakképesítés Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. OK-TAT-60 Kft. OKTÁV Továbbképz Központ Zrt. SZTÁV Feln ttképz zrt. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel sség Társaság Metodika Oktatási Szolgáltató Kft NEON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. OK-TAT-60 Kft. OKTÁV Továbbképz Központ Zrt Bérügyintéz Pallas 70 Oktatási Kft. Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. J. L. SEAGULL Szakképz Iskola Beszédleíró-gyorsíró szakképesítés-ráépülés MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd Részvénytársaság Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT Beton- és vasbetonkészít részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. SZTÁV Feln ttképz zrt. Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft Betonelemgyártó szakképesítés OK-TAT-60 Kft. Szombathelyi Regionális Képz Központ

19 7. szám MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 643 A Szakképesítés OKJ száma, megnevezése A szakképesítés köre Bevontelektródás hegeszt részszakképesítés Bolti pénztáros részszakképesítés Andrássy Gyula Szakközépiskola Az intézmény neve Eötvös Loránd M szaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. NyD KD DD ÉA DA ÉM KM OK-TAT-60 Kft. Szombathelyi Regionális Képz Központ Zipernowsky Károly M szaki Szakközépiskola Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel sség Társaság Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) OK-TAT-60 Kft. Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképz Iskola Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Pécsi Regionális Képz Központ Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT B rdíszm ves szakképesítés OK-TAT-60 Kft B rtárgykészít részszakképesítés Burkoló szakképesítés Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. Eötvös József Szakképz Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium Észak-magyarországi Regionális Képz Központ GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz Kft. OK-TAT-60 Kft. Oktatási Stúdió 90 Kft. OKTÁV Továbbképz Központ Zrt. Reguly Antal Szakképz Iskola és Kollégium Szombathelyi Regionális Képz Központ SZTÁV Feln ttképz zrt. Veress Ferenc Szakképz Iskola Atalanta Oktatási Kft. CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. Eötvös József Szakképz Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség Társaság Griff Vállalkozásfejleszt Kft. J. L. SEAGULL Szakképz Iskola Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel sség Társaság Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképz és Vizsgacentrum Kft. Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz Kft Bútor- és lakástextil-eladó szakképesítés-elágazás Bútor- és lakástextil-keresked részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. OKTÁV Továbbképz Központ Zrt. Öveges Képz Kft. Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Pécsi Regionális Képz Központ PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd Részvénytársaság Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel sség Társaság Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) OK-TAT-60 Kft. Pallas 70 Oktatási Kft. Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel sség Társaság Bútor- és sz nyegbecsüs szakképesítés-elágazás Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkör en M köd Részvénytársaság Szegedi Tudományegyetem

20 644 MUNKAÜGYI KÖZLÖNY 7. szám A Szakképesítés OKJ száma, megnevezése A szakképesítés köre Bútorasztalos szakképesítés Az intézmény neve Eötvös József Szakképz Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium Észak-magyarországi Regionális Képz Központ GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. NyD KD DD ÉA DA ÉM KM Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd Részvénytársaság Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz Kft. OK-TAT-60 Kft. OKTÁV Továbbképz Központ Zrt. Szombathelyi Regionális Képz Központ SZTÁV Feln ttképz zrt. Veress Ferenc Szakképz Iskola Bútoripari technikus szakképesítés-elágazás OK-TAT-60 Kft Bútorkárpitos részszakképesítés Cipész, cip készít, cip javító szakképesítés OK-TAT-60 Kft Cip fels rész-készít részszakképesítés OK-TAT-60 Kft Cip összeállító részszakképesítés OK-TAT-60 Kft CNC-forgácsoló szakképesítés Cukrász szakképesítés Andrássy Gyula Szakközépiskola Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. Dunaferr Szakközép -és Szakiskola DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Min sít Zártkör en M köd Részvénytársaság Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Eötvös Loránd M szaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium Észak-magyarországi Regionális Képz Központ EUROKT-AKADÉMIA Szakképz és Szakmai Szolgáltató Kft. Gépipari Tudományos Egyesület Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola Griff Vállalkozásfejleszt Kft. ISD DUNAFERR Dunai Vasm Zártkör en M köd Részvénytársaság Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel sség Társaság Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképz Iskola Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. MÁV Magyar Államvasutak Zártkör en M köd Részvénytársaság Miskolci Egyetem Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz Kft. OK-TAT-60 Kft. OKTÁV Továbbképz Központ Zrt. Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Székesfehérvári Regionális Képz Központ Szombathelyi Regionális Képz Központ SZTÁV Feln ttképz zrt. Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) EUROKT-AKADÉMIA Szakképz és Szakmai Szolgáltató Kft. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel sség Társaság Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) KERESKED K, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképz Kft. OK-TAT-60 Kft. Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége Plánet Oktatásszervez - és Termékel állító Kft Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Veress Ferenc Szakképz Iskola Csecsem - és gyermekruha-készít szakképesítés-elágazás Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft Cserépkályha-készít részszakképesítés Cs vezetéképít szakképesítés Darabológép-kezel részszakképesítés Darukötöz részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. Andrássy Gyula Szakközépiskola OK-TAT-60 Kft. Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) EUROKT-AKADÉMIA Szakképz és Szakmai Szolgáltató Kft. OK-TAT-60 Kft. Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium OK-TAT-60 Kft. ÉKKO Épít ipari Közszolgáltató, Keresked és Oktató Kft. GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. OK-TAT-60 Kft. Oktatási Stúdió 90 Kft. Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) EUROKT-AKADÉMIA Szakképz és Szakmai Szolgáltató Kft. FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felel sség Társaság Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Korlátolt Felel sség Társaság Diétás szakács szakképesítés-ráépülés Keresked k és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) OK-TAT-60 Kft. Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Pest Megyei Keresked k és Vendéglátók Szövetsége RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképz Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8.

29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest 2005. már ci us 8. kedd 29. szám Ára: 506 Ft TARTALOMJEGYZÉK 8/2005. (III. 8.) BM r. A pol gá ri vé del mi fel ké szí tés kö ve tel mé nye i rõl szóló 13/1998.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 3318 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2007. FEBRUÁR 7. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 22. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/12. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyügyi hírek...

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

Kedves Mélykútiak! Lász ló No el a leg jobb AKIRE BÜSZKÉK LEHETÜNK. Átadták a Puskás-Suzuki-kupa 2014 egyé ni dí ja it

Kedves Mélykútiak! Lász ló No el a leg jobb AKIRE BÜSZKÉK LEHETÜNK. Átadták a Puskás-Suzuki-kupa 2014 egyé ni dí ja it Kedves Mélykútiak! Má jus hó nap já ba lé pünk. Egy re több em - bert fel nõt tet és gyer me ket egy aránt ki csa - lo gat a jó idõ a sza bad ba. Egy re több ször lá - tom a ját szó tér és a park mel lett

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. FEBRUÁR 13. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1081 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 8/2006. (I. 19.) ME h. az Or szá gos Sta tisz ti kai

Részletesebben