19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16."

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta - tások tel je sí té sé nek rend jé rõl szóló 36/1999. (XII. 27.) PM ren de - let módosításáról /2005. (II. 16.) KE h. Miniszter megbízatása megszûnésének megállapításáról /2005. (II. 16.) KE h. Miniszter kinevezésérõl /2005. (II. 16.) KE h. Po li ti kai ál lam tit kár ki ne ve zé sé rõl /2005. (II. 16.) KE h. Bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl /2005. (II. 16.) KE h. Egyetemi tanári felmentésekrõl /2005. (II. 16.) KE h. Ha tár õr dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl. 765 A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá nak hir det mé nye A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Jász-Nagy - kun-szol nok Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá nak hirdetménye 772 Oldal Ára: 1955, Ft II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.) PM rendelete a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról Az ál lam ház tar tás ról szóló, több ször mó do sí tott évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szol gál ta tá - sok tel je sí té sé nek rend jé rõl szóló 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) az aláb bi ak sze rint mó do sul: 1. Az R. 5. -ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zés lép: (3) A szám lák fe let ti ren del ke zé si jo got két jo go sult együt te sen gya ko rol ja a fi ze té si meg bí zá sok alá írá sá val és a be je len tett bé lyeg zõ le nyo ma tá nak hasz ná la tá val. A gaz - da sá gi tár sa sá gok ról szóló évi CXLIV. tör vény (a továb biak ban: Gt.) ha tá lya alá tar to zó pénz for gal mi szám la tu laj do no sok szám la fe let ti ren del ke zé si jo go sult - sá gá ra a Gt.-ben, il let ve a tár sa sá gi szer zõ dés ben fog lal tak az irány adók. A szám la tu laj do nos azo no sí tá sa ér de ké ben a be je len tett bé lyeg zõ le nyo ma ton leg alább a számlatulaj - donos ne vé nek vagy neve rö vi dí té sé nek kell sze re pel ni. 2. Az R. III. fe je zet cí mé nek he lyé be a kö vet ke zõ cím lép: A Kincstár által a forintszámla vezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáért felszámított díjak, jutalékok elszámolása

2 676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/19. szám 3. Az R. ki egé szül a kö vet ke zõ 6. -sal: 6. (1) A dí jak, ju ta lé kok el szá mo lá sá ra mely rõl a Kincs tár szám lát bo csát ki ha von ta ke rül sor a kincs tá ri ügy fél szám lá ján, a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap elsõ mun - ka nap ján tör té nõ ter he lés sel. (2) Költ ség ve té si szerv jog utód nél kü li meg szû né se esetén amennyi ben a szük sé ges fe de zet nem áll ren del - ke zés re a Kincs tá rat meg il le tõ dí jak és ju ta lé kok el szá - mo lá sá ra az Áht. 90. (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va gyo ni jo gok és kö te le zett sé gek te kin te té ben jog utód szer ve zet szám lá já nak ter hé re ke rül sor. 4. Az R. 9. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 9. (1) A Kincs tár ban al kal maz ha tó fi ze té si mó dok a következõk: a) át uta lás: 1. egy sze rû át uta lás, 2. cso por tos át uta lás; b) be sze dé si meg bí zás: 1. azon na li be sze dé si meg bí zás, 2. cso por tos be sze dé si meg bí zás, 3. ha tár idõs be sze dé si meg bí zás; c) kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz: kincs tá ri kártya; d) kész pénz fi ze tés. (2) A Kincs tár az egy sze rû át uta lá sok ke re té ben a kincs - tá ri ügy fe lek ré szé re Va lós ide jû Brut tó El szá mo lá si Rend - sze ren (a továb biak ban: VIBER) ér ke zõ jó vá írá so kat is fogadja. A nagy ér té kû sür gõs bank kö zi el szá mo lást igény lõ fi ze té si meg bí zá so kat, a kincs tá ri ügy fél lel kö tött kü lön meg ál la po dás ban fog lalt el já rás és fel té te lek alap ján a Kincs tár au to ma ti kus azo nos napi el szá mo lás sal tel je sí ti, amennyi ben a fe de zet tel jes egé szé ben ren del ke zés re áll. Rész tel je sí tés, ér ték na pon tör té nõ uta lás a VI BER-en nem vé gez he tõ. (3) A Korm. ren de let sze rin ti kö te le zett ség vál la lás be je - len tés alá tar to zó ki adá si elõ irány zat ter hé re elekt ro ni kus úton tel je sí tés re ke rü lõ ki fi ze tést (át uta lást) a Kincs tár a Meg bí zá sok mág ne ses adat hor do zón, il let ve vo na li úton tör té nõ be nyúj tá sá ra tár gyú meg ál la po dás ban fog lal tak alap ján a II. file szer ke zet struk tú rá já ban és ki zá ró lag vo na li úti for gal ma zás ban fo gad ja be. (4) A cso por tos át uta lá si meg bí zá so kat a kincs tá ri ügy - fe lek nek a Kincs tár ral kö tött meg ál la po dás ban rög zí tett mó don és for má ban kell be nyúj ta ni. A cso por tos fi ze té si meg bí zás sa já tos, rész le tes el já rá si sza bá lya it a Kincs tár el nö ke tá jé koz ta tó ban te szi köz zé. (5) A Kincs tár azon na li be sze dé si meg bí zást a) a kincs tá ri kör be tar to zók kal szem ben a fe je ze ti ke - ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la [Korm. ren - de let 98. (1) bek. d) pont], az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la [Korm. ren de let 99. (1) bek. a) pont, 105. (1) bek., 107. (1) bek. c) pont], b) kincs tá ri pénz for gal mi szám la tu laj do no sok kal szem ben a pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá ra szol gá ló fo lyó - szám la [Korm. ren de let 97. (2) bek. a) pont], c) az a) és b) pont ban fog lal ta kon túl me nõ en a kincs tá ri ügy fél ál tal adott Fel ha tal ma zó le vél alap ján az ab ban meg je lölt szám la ter hé re tel je sít het. (6) Meg ál la po dá son ala pu ló azon na li be sze dé si meg - bízás ese té ben az Igaz ga tó ság hoz be nyúj tan dó 1/d. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott Fel ha tal ma zó le vél nek amennyi ben az ab ban meg je lölt ter he len dõ szám la kincs - tá ri tranz ak ci ós kód (a továb biak ban: KTK) vagy ál lam - ház tar tá si egye di azo no sí tó (a továb biak ban: ÁHT azo no - sí tó) hasz ná la tá ra kö te le zett tar tal maz nia kell a ki adá si KTK-t vagy ÁHT azo no sí tót. (7) Ha tár idõs be sze dé si meg bí zás ese té ben amennyi - ben a ter he len dõ vagy a jó vá íran dó szám la KTK vagy ÁHT azo no sí tó hasz ná la tá ra kö te le zett az Igaz ga tó ság - hoz be kell nyúj ta ni a kö te le zett és a jo go sult kö zöt ti meg - ál la po dást. A meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell a ki adá si, il let ve be vé te li KTK-t vagy ÁHT azo no sí tót. (8) A Kincs tár nál szám lá val ren del ke zõ kö te le zett a határidõs be sze dé si meg bí zás tel je sí té se el len leg ké sõbb a ki fo gá so lá si ha tár idõ utol só nap ját meg elõ zõ mun ka nap 7. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott záró idõ pont já ig az 1/e. szá mú mel lék let sze rin ti Ki fo gás ha tár idõs be sze dé si meg bí zás el len nyom tat vány 2 pél dá nyá nak be nyúj tá sá val rész ben vagy egész ben ki fo gást te het az Igaz ga tó ság nál. (9) Azok nak a kincs tá ri kör be tar to zó költ ség ve té si szer vek nek, va la mint pénz for gal mi számlatulajdono - soknak, ame lyek a ki adá sok tel je sí té sé re, il let ve bevéte - leik be fi ze té sé re rész ben kincs tá ri kár tyát hasz nál nak, rög - zí te ni ük kell bel sõ sza bály za ta ik ban a kár tya alkalmazá - sával össze füg gõ, a jog sza bá lyok ban, a bank kár tya szer zõ - dés ben és a Kincs tár ál tal ki adott tá jé koz ta tó ban fog lalt kö ve tel mé nye ket, bel sõ elõ írásokat. (10) A kincs tá ri ügy fe lek bár mely Igaz ga tó ság pénz tá - rá nál tel je sít het nek be fi ze tést a Kincs tár nál ve ze tett szám - lá ra az erre a cél ra rend sze re sí tett Be fi ze té si szel vénnyel, amennyi ben a kincs tá ri ügy fél be azo no sít ha tó, a be fi ze tés - re meg ha tá ro zott szám la a szám la ve ze tõ rend szer törzs - ada ta i ban sze re pel és arra a be fi ze tés be fo gad ha tó. (11) A ki zá ró lag a Kincs tár ban rend sze re sí tett és al kal - ma zott pénz for gal mi bi zony la tok jegy zé két az 1/f. szá mú mel lék let tar tal maz za. Ezen nyom tat vá nyo kat a kincs tá ri ügy fél nek az Igaz ga tó ság tól kell meg ren del ni.

3 2005/19. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Az R ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (6) A Kincs tár ban rend sze re sí tett Kész pénz fel vé te li utal vány hasz ná la ta ese tén, ha a kész pénz fel vé tel egy kiemelt jog cí met érint a kész pénz fel vé te li utal vány hát ol - da lán kell fel tün tet ni a KTK-t. Több jog cí met érin tõ ki fi - ze tés ese tén, vagy ha a fi ze ten dõ összeg ki adá si jog cím és be vé te li jó vá írás (le vo nás) net tó sí tott össze gét tartal - mazza, az át uta lá si meg bí zás ki egé szí tõ szel vé nyen kell meg je löl ni a KTK-kat. 6. Az R a (1) be kez dé sé nek d) és e) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: [A Kincs tár tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás - ként ter he li az ügy fél szám lá ját azok ban az ese tek ben, ha a Kincs tár a szám la ter he lé sét nem a kincs tá ri ügy fél köz vet - len meg bí zá sa alap ján hajt ja vég re. Ezek az ese tek a kö vet - ke zõk:] d) a Kincs tár ban ve ze tett fo rint szám la ter hé re be nyúj - tott de vi za át uta lá si meg bí zá sok, a tel je sí tett át uta lá sok és a fo ga dott jó vá írá sok MNB ál tal át há rí tott de vi za for gal mi ju ta lé ka i nak, dí ja i nak utó ter he lé se, e) a Kincs tár ál tal a fo rint szám la-ve ze tés sel kap cso lat - ban nyúj tott szol gál ta tá sok dí já nak utó ter he lé se, ha a meg - fe le lõ ki emelt elõ irány za ton nem áll ren del ke zés re a szük - sé ges sza bad ke ret. 7. Az R a (1) be kez dé sé nek e) és g) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: [A költ ség ve tés vég re haj tá sa so rán a kincs tá ri kör be tar to zó ügy fe lek fõ köny vi nyil ván tar tá sa és a kincs tá ri pénz for ga lom ból nyert ada tok kö zöt ti el té ré sek ki kü szö bö - lé se ér de ké ben a KTK és ÁHT azo no sí tó hasz ná la tá ra kö - te le zett szám lák szám la tu laj do no sai a 4. szá mú mel lék let sze rin ti át uta lá si meg bí zás ki egé szí tõ szel vényt kö te le sek al kal maz ni ab ban az eset ben, ha] e) a Korm. ren de let sze rin ti kö te le zett ség vál la lás be je - len té si kö te le zett ség alá tar to zó ki adá si elõ irány zat ter hé re tör té nik a ki fi ze tés, g) a Kincs tár ban ve ze tett fo rint szám la ter hé re be nyúj - tott de vi za át uta lá si meg bí zá sok, a tel je sí tett át uta lá sok és a fo ga dott jó vá írá sok MNB ál tal át há rí tott de vi za for gal mi ju ta lé ka i nak, dí ja i nak utó ter he lé sét, pos tai pénz for gal mi meg bí zá sok után a pos ta ál tal fel szá mí tott dí jak, kincs tá ri kár tyá val tel je sí tett ki adá sok és a Kincs tár ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok dí ja i nak utó ter he lé sét, jog sza bá lyi elõ - íráson, jog erõs bí ró sá gi vagy ál lam igaz ga tá si ha tá ro za ton ala pu ló azon na li be sze dé si meg bí zás, át uta lá si vég zés, a bí ró sá gi vég re haj tó nak a kö ve te lés le fog la lá sá ra irá nyu ló in téz ke dé sé nek tel je sí té sét köve tõen a ki emelt elõ irány za ti ren de zés re ke rül sor, 8. Az R ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (9) Ha a Korm. ren de let sze rin ti kö te le zett ség vál la lás be je len té si kö te le zett ség alá tar to zó ki adá si elõ irány za tok ter hé re tör té nik ki fi ze tés, a fi ze té si meg bí zás hoz min dig mel lé kel ni kell a ki egé szí tõ szel vényt, ame lyen a (4) be - kez dés ben fog lal ta kon fe lül fel kell tün tet ni a kö te le zett - ség vál la lás be je len té se kor az Igaz ga tó ság ál tal adott hi vat - ko zá si szá mot, a ki adá si elõ irány zat KTK-ját(it), fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ese té ben ÁHT azo no sí tó ját, össze gét (össze ge it), a fi ze té si meg bí zás össze gét, és amennyi ben az adott kö te le zett ség vál la lás ra vo nat ko zó utol só ki fi ze tés tör té nik, azt is je löl ni kell. 9. Az R ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (11) A Kincs tár ban ve ze tett fo rint szám la ter hé re be - nyúj tott de vi za át uta lá si meg bí zá sok, a tel je sí tett át uta lá - sok és a fo ga dott jó vá írá sok MNB ál tal át há rí tott de vi za - for gal mi ju ta lé ka i nak, dí ja i nak, pos tai pénz for gal mi meg - bí zá sok után a pos ta ál tal fel szá mí tott dí jak, a Kincs tár ál - tal nyúj tott szol gál ta tá sok dí ja i nak és kincs tá ri kár tyá val tel je sí tett ki adá sok utó ter he lé se, jog sza bá lyi elõ íráson, jog erõs bí ró sá gi vagy ál lam igaz ga tá si ha tá ro za ton ala pu ló azon na li be sze dé si meg bí zás, át uta lá si vég zés, a bí ró sá gi vég re haj tó nak a kö ve te lés le fog la lá sá ra irá nyu ló in téz ke - dé se tel je sí té se ese té ben a (4) be kez dés ben fog lal ta kon fe - lül fel kell tün tet ni a tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki - adá sok vissza té rü lé se kó don meg fe le lõ összeg gel a ren de - zen dõ össze get és a meg fe le lõ ki emelt ki adá si elõ irány za - tok KTK-it a hoz zá tar to zó meg fe le lõ össze gek kel. 10. Az R a ki egé szül a kö vet ke zõ (16) be kez dés sel, és a je len le gi (16) (17) be kez dés szá mo zá sa (17) (18) be - kez dés re vál to zik: (16) A tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár já ban a be szá mo lá si évre vo nat ko zó, az elõ zõ évi elõ irány zat-ma rad vány hoz kap cso ló dó 420/427, 521/526, 522/527 és 523/528 KTK pá ro kat érin tõ pénz for ga lom nél kü li he lyes bí té se ket min - den eset ben a Kincs tár elõ irány zat-nyil ván tar tás sal fog lal - ko zó szer ve ze ti egy sé gé hez kell el jut tat ni. 11. Az R a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 16. (1) A Tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai költ - ség ve té si tör vény ben jó vá ha gyott elõ irány za tai kö zöt ti a Korm. ren de let 53/A. -ában fog lalt át cso por to sí tá sok ról az arra jo go sult nak a 4/a. szá mú mel lék let sze rin ti adat la - pon kell ér te sí te ni a Kincs tárt.

4 678 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/19. szám (2) A Korm. ren de let 52. -ának (11), va la mint az 55. -ának (3) (4) bekezdésében elõírt elõirányzat-módosításokra vonatkozó adatszolgáltatásokat az 5/a. számú mellékletben meghatározott formában, két példányban a Kincstár részére kell benyújtani. A Kincstár az elõirányzat-módo - sítás átvezetését az adatlapon, annak egy példányának visszaküldésével igazolja vissza a benyújtó részére. (3) A Korm. ren de let 55. -ának (5) be kez dé sé ben elõ írt saját hatáskörû elõirányzat-módosításokra vonatkozó adatszolgáltatásokat a költségvetési szerveknek az 5/b. számú mellékletben meghatározott formában, 1 példányban kell benyújtani az Igazgatóság részére. A Kincstár az elõirányzat-módosítás átvezetését a számlakivonatban igazolja vissza a benyújtó részére. (4) Az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok elõ irány zat-mó - do sí tá sá ra vo nat ko zó adat szol gál ta tást az 5/c. szá mú mel - lék let ben meg ha tá ro zott for má ban, 2 pél dány ban kell be - nyúj ta nia az alap ke ze lõ nek a Kincs tár ré szé re. A Kincs tár az elõ irány zat-mó do sí tás át ve ze té sét az adat la pon, an nak egy pél dá nyá nak vissza kül dé sé vel iga zol ja vissza a be - nyúj tó ré szé re. (5) A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak elõ - irány zat-mó do sí tá sá ra vo nat ko zó adat szol gál ta tást az 5/d. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott for má ban, 2 pél - dány ban kell be nyúj ta nia a fel ügye le ti szerv nek a) a ha tás kö ré ben en ge dé lye zett elõ irány zat-mó do sí - tás kor köz vet le nül, b) a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té se/en ge dé lye zé se ese - tén a Pénz ügy mi nisz té ri um út ján a Kincs tár ré szé re. A Kincs tár az elõ irány zat-mó do sí tás át - ve ze té sét az adat la pon, an nak egy pél dá nyá nak vissza kül - dé sé vel iga zol ja vissza az alap ke ze lõ ré szé re. A sa ját ha - tás kö rû elõ irány zat-mó do sí tás be je len té se kor a (3) be kez - dés ben fog lal tak sze rint kell el jár ni. 12. Az R ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (9) A Korm. ren de let ának (10) be kez dé sé ben fog lalt, a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra vo nat ko zó finanszírozási ter vet a 9. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro - zott for má ban, 2 pél dány ban kell a Kincs tár ré szé re benyújtani, a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap 20. nap já ig. A Kincs tár a fi nan szí ro zá si ter vet a terv egy pél dá nyá nak vissza kül dé sé vel vissza iga zol ja a fe je zet ré szé re. Ha a fe - je zet ál tal igé nyelt tá mo ga tás össze ge a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok tárgy ha vi ak tu á lis tá mo ga tá si elõ irány za tá - nak hal mo zott havi idõ ará nyos ke re tét meg ha lad ja, a támogatás elõ re ho zá sá nak en ge dé lye zé sét kell kez de mé - nyez ni a Kincs tár nál. Az idõ ará nyos rész szá mí tá sá nál figyelmen kí vül kell hagy ni a köz pon ti ke ze lé sû elõ irány - za to kat, a fel adat fi nan szí roz ás ba be vont elõ irány za to kat, az Eu ró pai Uni ós tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok ra ter ve zett elõ irány za to kat, az elõ irány zat-mó do sí tá si kö te - le zett ség nél kül túl lép he tõ ki adá si elõ irány za to kat, az Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat köz pon to sí tott be vé - tel lel fi nan szí ro zott ki adá si elõ irány za tát, va la mint a fe je - ze ti tar ta lék elõ irány za tot. A tárgy ha vi idõ ará nyos ke re tet a ko ráb ban már en ge déllyel elõ re ho zott összeg gel is csök - ken te ni kell. Az Eu ró pai Uni ós tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok ra ter ve zett elõ irány za tok fi nan szí ro zá sa a tény le ges igény be vé tel nek meg fele lõen tör té nik. Rend kí - vü li eset ben, ha a költ ség ve té si elõ irány za tok tel je sü lé se a fi nan szí ro zá si terv tõl el té rõ en ala kul, a fe je zet hó köz ben is be nyújt hat ke ret nyi tás ra vo nat ko zó ké rel met a 9. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott for má ban, me lyet in do kol ni szük sé ges. Az idõ ará nyos mér té ket meg ha la dó ke ret meg - nyi tá sá ra eb ben az eset ben is a (7) be kez dés ben meg ha tá - ro zott mó don a Kincs tár en ge dé lyé vel ke rül het sor. 13. Az R. 17/A. -ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) A PM ál tal en ge dé lye zett terv alap ján a Kincs tár gon dos ko dik az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke re tek meg nyi - tá sá ról és azt vissza iga zol ja az Alap ke ze lõ ré szé re. Amennyi ben a (10) be kez dés sze rin ti mó do sí tás ra sor ke - rül, a vissza iga zo lás a kor ri gált adat la pon tör té nik. 14. Az R. 17/A. -a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki: (10) Amennyi ben a PM a zárt elõ irány za tok tárgyhavi ke re te it az elõ zõ idõ szak ban kép zõ dött elõ irány zat-ma rad - vány be szá mí tá sá val hagy ja jóvá és a lik vi di tá si terv nem így ke rült be nyúj tás ra, az EFIN 01. és az E.A.-Ht.2. adat la - po kat a dön tés nek meg fele lõen kor ri gál ni kell. A korrek - ciót a Kincs tár tá jé koz ta tá sa alap ján az Alap ke ze lõ so ron kí vül vég re hajt ja és az adat la po kat meg kül di. 15. Az R. 17/B. -ának (1) és (2) be kez dé sei he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: (1) A Korm. ren de let ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ne gyed éves, havi fi nan szí ro zá si ter vet a Mun ka erõ pi a ci Alap nál a 7/e. szá mú, a Köz pon ti Nuk le á - ris Alap nál a 7/f. szá mú, a Wes se lé nyi Mik lós Ár- és Bel - víz vé del mi Kár ta la ní tá si Alap nál a 7/g. szá mú, a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap nál a 7/h. szá mú mel lék - let ben meg ha tá ro zott for má ban és tar ta lom mal, ket tõ pél - dány ban, tárgy ne gye dé vet meg elõ zõ hó nap 25. nap já ig a Kincs tár ré szé re kell meg kül de ni, ame lyet az jó vá ha gyás ra a Pénz ügy mi nisz té ri um nak to váb bít. A jó vá ha gyott ter vet a Kincs tár az Alap ke ze lõ ré szé re vissza iga zol ja.

5 2005/19. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 679 (2) A Korm. ren de let ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok - nál az el té ré se ket a tel je sí tett hó nap összes be vé te lé re, ki - adá sá ra kell vizs gál ni. Az Alap ke ze lõ nek a ne gyed év hát - ra le võ hó nap ja i ra vo nat ko zó, mó do sí tott fi nan szí ro zá si ter vet a kö vet ke zõ hó nap 15. nap já ig kell be nyúj ta nia a Kincs tár hoz. Amennyi ben az ér vé nyes fi nan szí ro zá si terv havi ada tai és a tárgy ha vi tel je sí tés ada tai kö zött 10%-nál na gyobb az el té rés, de az a ne gyed év hát ra lé võ hó nap ja i - nak vár ha tó tel je sí té sé re nin csen ha tás sal, mó do sí tott finanszírozási terv ké szí té sé re nincs szük ség. Az el té rést eb ben az eset ben utó la go san a kö vet ke zõ hó nap 15. nap - jáig in do kol ni kell. A mó do sí tott fi nan szí ro zá si terv jó vá - ha gyá si és vissza iga zo lá si rend je azo nos az (1) bekez - désben meg ha tá ro zot tal. 16. Az R. ki egé szül a kö vet ke zõ 17/C. -sal: 17/C. A Korm. ren de let 22. szá mú mel lék le te sze rint a tár sa dal mi szer ve ze tek, ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok, köz hasz nú tár sa sá gok ré szé re jut ta tott ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás ról a tá mo ga tást nyúj tó szer vek a 8. szá mú mel - lék let ben fog lal tak nak meg fele lõen adat szol gál ta tást tel je - sí te nek a Kincs tár ré szé re. 17. Az R a ki egé szül a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel: (5) A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak éves költ ség ve té sé ben meg ha tá ro zott, elõ irány zat-mó do sí tá si kö te le zett ség nél kül tel je sü lõ mû kö dé si ki adá si elõ irány - za tok túl lé pé sé nek en ge dé lye zé sé hez/túl lé pé sé vel való egyet ér tés hez a 10/a. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott adat la pot, to váb bá a tá mo ga tá si igényt alá tá masz tó in do - ko kat és szá mí tá so kat a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv nek a Pénz ügy mi nisz té ri um hoz kell be nyúj ta nia. A Pénz ügy - mi nisz té ri um en ge dé lye zé se/egyet ér té se ese tén to váb bít ja az adat la pot a Kincs tár ré szé re. 18. (1) Az R ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) A Korm. ren de let ában meg ha tá ro zott adat - szol gál ta tá si kö te le zett sé gét a Kincs tár a szá mú mel lék let, az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ra vonatko - zóan pe dig a 12/a 12/b. és a 12/e 12/f. szá mú mel lék let sze rin ti tar ta lom mal és for má ban ké szí ti el. (2) Az R a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki, és a je len le gi (7) be kez dés szá mo zá sa (8) be kez dés re vál to zik: (7) A Kincs tár a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai napi és hal mo zott pénz for gal mi ada ta i nak tel je sí té sé rõl a KTK cso por tok költ ség ve té si jog cí mek sze rin ti al kal mas ta go lá sá val heti gya ko ri ság gal, elekt ro ni kus for má ban tá jé koz tat ja az ala pok ke ze lõ it. A Pénz ügy mi nisz té ri um ré szé re a fen ti adat szol gál ta tást a Kincs tár össze fog la ló gyors je len tés ke re té ben na pon ta, elekt ro ni kus for má ban tel je sí ti. 19. (1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá - mú mel lék le te, 1/a. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú mel lék le te, 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de - let 3. szá mú mel lék le te, 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren - de let 4. szá mú mel lék le te, 4. szá mú mel lék le té nek kitöl - tési út mu ta tó ja he lyé be e ren de let 5. szá mú mel lék le te, 5/b. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 7. szá mú mel lék - le te, 7/b. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 9. szá mú mel lék le te, 7/c. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 10. szá mú mel lék le te, 7/d. szá mú mel lék le te he lyé be e ren - de let 11. szá mú mel lék le te, 7/e. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 12. szá mú mel lék le te, 7/f. szá mú mel lék le te helyébe e ren de let 13. szá mú mel lék le te, 7/g. szá mú mel - lék le te he lyé be e ren de let 14. szá mú mel lék le te, 9. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 17. szá mú mel lék le te, 12. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 19. szá mú mel lék - le te, 12/a. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 20. szá mú mel lék le te, 12/c. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 21. szá mú mel lék le te, 12/d. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 22. szá mú mel lék le te lép. (2) Az R. ki egé szül az e ren de let 6. szá mú mel lék le te sze rin ti 4/a. szá mú mel lék let tel, az e ren de let 8. szá mú mel lék le te sze rin ti 5/d. szá mú mel lék let tel, az e ren de let 15. szá mú mel lék le te sze rin ti 7/h. szá mú mel lék let tel és az e ren de let 16. szá mú mel lék le te sze rin ti 8. szá mú mel lék - let tel, az e ren de let 18. szá mú mel lék le te sze rin ti 10/a. szá - mú mel lék let tel, az e ren de let 23. szá mú mel lék le te sze rin ti 12/f. szá mú mel lék let tel. Záró rendelkezések 20. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha - tály ba. (2) A Kincs tár ál tal a fo rint szám la ve ze tés hez kap cso ló - dó szol gál ta tá sok nyúj tá sá ért fel szá mí tott dí jak, ju ta lé kok el szá mo lá sá ra elsõ al ka lom mal I. ne gyed év vé gé ig vissza me nõ le ges ha tállyal ke rül sor. (3) Az R. 4. (2) be kez dés elsõ mon da tá ban a 2. szá mú mel lék let szö veg rész he lyé be az 1/a. szá mú mel lék let szö veg rész lép. Dr. Draskovics Tibor s. k., pénz ügy mi nisz ter

6 680 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/19. szám 1. szá mú mel lék let a 12/2005. (II. 16.) PM ren de let hez [1. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez] Magyar Államkincstár Központi Lebonyolítási Fõosztály (Felügyeleti szerv) Intézmény- és számla törzsadatok bejelentése* A bejelentés oka: számlanyitás, -megszüntetés, adatmódosítás (a kívánt szöveg aláhúzandó!) Azonosító száma (törzsszám) Szakágazat Szektor Fejezet Terület A szervezet megnevezése: Érvénybelépés kelte** Adószáma: Egységes statisztikai számjele A szervezet székhelye és címe: A szervezet államháztartási egyedi azonosítója ( ÁHT-I ): Nem önálló intézmény esetén az irányító szerv ÁHT-I-je: Számlaszáma: Számla megnevezése: Számlavezetõ igazgatóság neve: Kártyafedezeti számla: Intézményi kártyafedezeti számla: VIP kártyafedezeti számla: V á l t o z á s e s e t é n A változást érintõ adat megnevezése Régi adat Újonnan bejelentett adat Számlamegszüntetés esetén Jogutód számlaszáma: Jogutód megnevezése: * Számlanyitás és -megszüntetés esetén minden egyes számláról; az intézmény adatainak változásakor csak az elõir. felh. keretszláról kell törzsadatbejelentõ lapot kiállítani! ** Visszamenõleges dátummal nem lehetséges!

7 2005/19. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 681 Megjegyzés: Számlamegszüntetés csak egyenleg és díjtartozás nélküli számla esetén lehetséges. Az átvezetéssel kapcsolatos teendõk: Ha az intézmény számláit a Fõvárosi és Pest Megyei Regionális Igazgatóság vezeti, Van-e fiók bérlete: igen nem* száma:.. A Pénzügyminisztérium engedélyének száma:** Az intézmény megszûnt, a kincstári nyilvántartásból törlését kérjük:*** Esetleges egyéb közlendõk: Dátum:.. Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartó Felügyeleti szerv cégszerû aláírása Magyar Államkincstár Engedélyezõ szervezete Iktatószám: Ügyintézõ: Dátum: Magyar Államkincstár Központi Lebonyolítási Fõosztály * A kívánt szöveg aláhúzandó! ** Szükséges esetekben kitöltendõ! *** Törlés kérése esetén aláhúzandó!

8 682 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/19. szám 2. szá mú mel lék let a 12/2005. (II. 16.) PM ren de let hez [1/a. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez] Magyar Államkincstár Pénzforgalmi számlatulajdonosok közalapítványok kivételével törzsadatainak bejelentése* A bejelentés oka: számlanyitás, -megszüntetés, adatmódosítás (a kívánt szöveg aláhúzandó!) Sorszám Megnevezés 1. A szervezet megnevezése: 2. A szervezet rövid neve: 3. A szervezet székhelye és címe: 4. Nyilvántartási szám a bejegyzésrõl: 5. Adószáma: 6. Egységes statisztikai számjele: 7. TEÁOR szám: 8. Terület(megye): 9. A szervezet alapító/ja/i a tulajdoni hányad megjelölésével: 10. Hitelintézetnél vezetett számlái (számlaszám és hitelintézet): Adatok lakásépítési: deviza: 11. Kincstári számlaszáma: 12. Érvénybelépés kelte**: 13. Számla megnevezése: 14. Számlavezetõ Állampénztári Iroda neve: 15. Kártyafedezeti számla: Intézményi kártyafedezeti számla: VIP kártyafedezeti számla: Az sorokat, valamint a 12. sort a számlatulajdonosnak kell kitöltenie. V á l t o z á s e s e t é n A változást érintõ adat megnevezése Újonnan bejelentett adat Számlamegszüntetés esetén jogutód számlaszáma: Jogutód megnevezése: * Számlanyitás és -megszüntetés esetén minden egyes számláról. ** Visszamenõleges dátummal nem lehetséges!

9 2005/19. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 683 Megjegyzés: Számlamegszüntetés csak egyenleg és díjtartozás nélküli számla esetén lehetséges. Az átvezetéssel kapcsolatos teendõk: Ha a szervezet számláit a Fõvárosi és Pest Megyei Regionális Igazgatóság vezeti, Van-e fiókbérlete: igen nem* száma:.. A szervezet megszûnt, a kincstári nyilvántartásból törlését kérjük** Esetleges egyéb közlendõk: Dátum:.. Számlatulajdonos cégszerû aláírása Magyar Államkincstár Számlavezetõ Állampénztári Irodája Magyar Államkincstár Engedélyezõ szervezete Iktatószám: Ügyintézõ: Dátum: Magyar Államkincstár Központi Lebonyolítási Fõosztály * A kívánt szöveg aláhúzandó! ** Törlés kérése esetén aláhúzandó!

10 684 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/19. szám 3. szá mú mel lék let a 12/2005. (II. 16.) PM ren de let hez [2. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez] A kincstári tranzakciós kódok közlése alól mentességet élvezõ számlák köre A kincs tá ri pénz for gal mi szám la tu laj do no sok számlái A kincs tá ri ügy fe lek le té ti szám lái A nem zet gaz da sá gi szám lák Jog sza bá lyi fel ha tal ma zás alap ján meg ha tá ro zott cél ra, arra jo go sult szer ve ze tek ré szé re nyi tott bizalmas számlák Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság tech ni kai szám lái (vissza ér ke zett el lá tá sok szám lái kivételével) Fel adat fi nan szí roz ás le bo nyo lí tá si számlák EU for rás ból fi nan szí ro zott prog ra mok pénz for gal mi le bo nyo lí tá si számla EMOGA Ga ran cia rész leg pénz for gal mi le bo nyo lí tá si számlák EMOGA pénz for gal mi meg elõ le ge zé si számla NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si prog ram le bo nyo lí tá si számla Cu kor il le ték pénz for gal mi meg elõ le ge zé si számla 4. szá mú mel lék let a 12/2005. (II. 16.) PM ren de let hez [3. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de le thez] Általánosan használt kódok 111 Rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok 116 Rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok vissza té rü lé se 112 Nem rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok 117 Nem rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok vissza té rü lé se 113 Kül sõ sze mé lyi jut ta tá sok 118 Kül sõ sze mé lyi jut ta tá sok vissza té rü lé se 121 Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék, egész ség ügyi és táp pénz hoz zá já ru lás 126 Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék, egész ség ügyi és táp pénz hoz zá já ru lás vissza té rü lé se 122 Mun ka adói já ru lék 127 Mun ka adói já ru lék vissza té rü lé se 131 Do lo gi ki adá sok 136 Do lo gi ki adá sok vissza té rü lé se 132 Egyéb fo lyó ki adá sok (ka mat ki adá sok nél kül) 137 Egyéb fo lyó ki adá sok (ka mat ki adá sok nél kül) vissza té rü lé se 140 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 147 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai vissza té rü lé se 151 Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás az ál lam ház tar tá son be lül 156 Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás az ál lam ház tar tá son be lül vissza té rü lé se 152 Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás az ál lam ház tar tá son kí vül re 157 Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás az ál lam ház tar tá son kí vül re vissza té rü lé se 153 Tár sa da lom- és szo ci ál po li ti kai jut ta tá sok és egyéb tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok 158 Tár sa da lom- és szo ci ál po li ti kai jut ta tá sok és egyéb tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok vissza té rü lé se 160 Ka mat ki adá sok 167 Ka mat ki adá sok vissza té rü lé se 210 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 217 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok vissza té rü lé se 220 Fel újí tás 227 Fel újí tás vissza té rü lé se 231 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás az ál lam ház tar tá son be lül 236 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás az ál lam ház tar tá son be lül vissza té rü lé se 232 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás az ál lam ház tar tá son kí vül re

11 2005/19. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás az ál lam ház tar tá son kí vül re vissza té rü lé se 233 In téz mé nyi egyéb fel hal mo zá si ki adá sok 238 In téz mé nyi egyéb fel hal mo zá si ki adá sok vissza té rü lé se 240 Köz pon ti be ru há zá sok 247 Köz pon ti be ru há zá sok vissza té rü lé se 250 La kás tá mo ga tás 257 La kás tá mo ga tás vissza té rü lé se 260 La kás épí tés 267 La kás épí tés vissza té rü lé se 270 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 277 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok vissza té rü lé se 290 Köl csön nyúj tás és tör lesz té se pénz ügyi be fek te té sek ki adá sa i ból, ré sze se dé sek vá sár lá sa 297 Köl csön nyúj tás és tör lesz té se pénz ügyi be fek te té sek ki adá sa i ból, ré sze se dé sek vá sár lá sa vissza té rü lé se 410 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adá sok 417 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adá sok vissza té rü lé se 420 Elõ zõ évi ma rad vány hoz kap cso ló dó füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adá sok 427 Elõ zõ évi ma rad vány hoz kap cso ló dó füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adá sok vissza té rü lé se 421 Elõ zõ évi ma rad vány fel füg gesz tett ki fi ze té sé hez kap cso ló dó be fi ze tés (csak kü lön ren del ke zés alap ján hasz - nálható) 428 Elõ zõ évi ma rad vány fel füg gesz tett ki fi ze té sé hez kap cso ló dó be fi ze tés vissza té rü lé se (csak kü lön ren del ke zés alap ján hasz nál ha tó) 002 Költ ség ve té si tá mo ga tás csök ken tés 004 Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret át adás 006 Szám la tu laj do nos Kincs tár ban ve ze tett szám lái kö zöt ti ke ret át adás 310 Mû kö dé si be vé te lek 317 Mû kö dé si be vé te lek vissza uta lá sa 320 Ka mat be vé te lek 327 Ka mat be vé te lek vissza té rü lé se 330 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel a tár sa da lom biz to sí tá si ala pok tól 337 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel a tár sa da lom biz to sí tá si ala pok tól vissza uta lá sa 340 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel az el kü lö ní tett ál la mi ala pok tól 347 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel az el kü lö ní tett ál la mi ala pok tól vissza uta lá sa 351 Költ ség ve té si ki egé szí té sek, vissza té rü lé sek 356 Költ ség ve té si ki egé szí té sek, vissza té rü lé sek vissza uta lá sa 352 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel az ál lam ház tar tá son be lül 357 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel az ál lam ház tar tá son be lül vissza uta lá sa 353 Mû kö dé si cél ra át vett pénz esz kö zök az ál lam ház tar tá son kí vül rõl 358 Mû kö dé si cél ra át vett pénz esz kö zök az ál lam ház tar tá son kí vül rõl vissza uta lá sa 354* Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel az Eu ró pai Uni ó tól 359* Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel az Eu ró pai Uni ó tól vissza uta lá sa 360 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel a tár sa da lom biz to sí tá si ala pok tól és ke ze lõ i tõl 367 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel a tár sa da lom biz to sí tá si ala pok tól és ke ze lõ i tõl vissza uta lá sa 370 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel az el kü lö ní tett ál la mi ala pok tól 377 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel az el kü lö ní tett ál la mi ala pok tól vissza uta lá sa 381 Fel hal mo zá si és tõke jel le gû be vé te lek, osz ta lé kok, kon cesszi ós dí jak 386 Fel hal mo zá si és tõke jel le gû be vé te lek, osz ta lé kok, kon cesszi ós dí jak vissza uta lá sa 382 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel az ál lam ház tar tá son be lül 387 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel az ál lam ház tar tá son be lül vissza uta lá sa 383 Fel hal mo zá si cél ra át vett pénz esz kö zök az ál lam ház tar tá son kí vül rõl 388 Fel hal mo zá si cél ra át vett pénz esz kö zök az ál lam ház tar tá son kí vül rõl vissza uta lá sa 384* Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel az Eu ró pai Uni ó tól 389* Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel az Eu ró pai Uni ó tól vissza uta lá sa 390 Ma rad vány be vé tel (csak a Kincs tár hasz nál ja) 397 Ma rad vány be vé tel kor rek ció * Csak fejezeti kezelésû elõirányzatok esetén használható.

12 686 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/19. szám 540 Köl csö nök igény be vé te le és vissza té rü lé se 547 Köl csö nök igény be vé te le és vissza té rü lé se vissza uta lá sa 300 Adók és adó jel le gû be vé te lek 307 Adók és adó jel le gû be vé te lek vissza uta lá sa 000 Nem azo no sít ha tó be vé tel 007 Nem azo no sít ha tó be vé tel vissza uta lá sa 510 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé te lek 517 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé te lek vissza uta lá sa 521 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adá sok ren de zé se 526 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adá sok ren de zé sé nek he lyes bí té se 522 Elõ zõ évi há zi pénz tá ri záró pénz kész let tárgy évi fel hasz ná lá sa 527 Elõ zõ évi há zi pénz tá ri záró pénz kész let tárgy évi fel hasz ná lá sá nak he lyes bí té se 523 Elõ zõ évi de vi za záró ál lo mány tárgy évi fel hasz ná lá sa 528 Elõ zõ évi de vi za záró ál lo mány tárgy évi fel hasz ná lá sá nak he lyes bí té se 001 Költ ség ve té si tá mo ga tás nö ve lés 003 Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret át vé tel 005 Szám la tu laj do nos Kincs tár ban ve ze tett sa ját szám lái kö zöt ti ke ret át vé tel A fejezeti befizetési számlához kapcsolódó tranzakciós kódok 600 Ere de ti elõ irány za tot meg ha la dó be vé tel utá ni be fi ze tés 607 Ere de ti elõ irány za tot meg ha la dó be vé tel utá ni be fi ze tés vissza uta lá sa 620 Be vé te lek meg ha tá ro zott köre utá ni be fi ze tés 627 Be vé te lek meg ha tá ro zott köre utá ni be fi ze tés vissza uta lá sa 630 Be fek te tett esz kö zök kel kap cso la tos be fi ze té si kö te le zett ség 637 Be fek te tett esz kö zök kel kap cso la tos be fi ze té si kö te le zett ség vissza uta lá sa 640 Vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nye utá ni be fi ze tés 647 Vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nye utá ni be fi ze tés vissza uta lá sa 650 Egyéb be fi ze té si kö te le zett ség 657 Egyéb be fi ze té si kö te le zett ség vissza uta lá sa A fe je ze ti ma rad vány-el szá mo lá si szám lá hoz kap cso ló dó tranz ak ci ós kódok 660 Fel ügye le ti szerv ja vá ra tel je sí tett egyéb be fi ze té si kö te le zett ség 667 Fel ügye le ti szerv ja vá ra tel je sí tett egyéb be fi ze té si kö te le zett ség vissza uta lá sa 670 Nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ma rad vá nyá nak vissza fi ze té se 677 Nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ma rad vá nyá nak vissza fi ze té se vissza uta lá sa 680 Egyéb köz pon ti tá mo ga tás ma rad vá nyá nak vissza fi ze té se 687 Egyéb köz pon ti tá mo ga tás ma rad vá nyá nak vissza fi ze té se vissza uta lá sa 690 Pénz ma rad ványt ter he lõ egyéb be fi ze té si kö te le zett ség 697 Pénz ma rad ványt ter he lõ egyéb be fi ze té si kö te le zett ség vissza uta lá sa 151 Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás az ál lam ház tar tá son be lül 156 Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás az ál lam ház tar tá son be lül vissza té rü lé se 231 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás az ál lam ház tar tá son be lül 236 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás az ál lam ház tar tá son be lül vissza té rü lé se

13 2005/19. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 687 Az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok és a tár sa da lom biz to sí tá si ala pok szám lá i hoz kap cso ló dó tranzakciós kódok 000 Nem azo no sít ha tó be vé tel 007 Nem azo no sít ha tó be vé tel vissza té rí té se Va la mennyi alap szám lá já hoz kap cso ló dó tranz ak ci ós kódok Mun ka erõ pi a ci Alap szám lá i hoz kap cso ló dó tranz ak ci ós kó dok 801 Mun ka adói já ru lék 826 Mun ka adói já ru lék vissza té rí té se 802 Mun ka vál la lói já ru lék 827 Mun ka vál la lói já ru lék vissza té rí té se 803 Te rü le ti egyéb be vé tel 828 Te rü le ti egyéb be vé tel vissza té rí té se 804 Köz pon ti egyéb be vé tel 829 Köz pon ti egyéb be vé tel vissza té rí té se 805 Vál lal ko zói já ru lék 830 Vál lal ko zói já ru lék vissza té rí té se 808 Re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás 833 Re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás vissza té rí té se 809 Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té se 834 Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té sé nek vissza té rí té se 810 Szak kép zé si hoz zá já ru lás 835 Szak kép zé si hoz zá já ru lás vissza té rí té se 811 Szak kép zé si egyéb be vé tel 836 Szak kép zé si egyéb be vé tel vissza té rí té se 812 Bér ga ran cia tá mo ga tás tör lesz té se 837 Bér ga ran cia tá mo ga tás tör lesz tés vissza té rí té se 813 Hi tel fel vé tel 838 Hi tel fel vé tel vissza té rí té se 823 Kép zé si Alap rész be fi ze tõ re be nem azo no sí tott be vé te le 848 Kép zé si Alap rész be fi ze tõ re be nem azo no sí tott be vé te lé nek vissza té rí té se 824 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel 849 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se 825 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel 850 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se 701 Ak tív fog lal koz ta tá si esz kö zök 726 Ak tív fog lal koz ta tá si esz kö zök vissza té rí té se 702 Szak kép zé si célú ki fi ze té sek 727 Szak kép zé si célú ki fi ze té sek vissza té rí té se 703 Mun ka nél kü li el lá tá sok 728 Mun ka nél kü li el lá tá sok vissza té rí té se 704 Jö ve de lem pót ló tá mo ga tás 729 Jö ve de lem pót ló tá mo ga tás vissza té rí té se 705 Bér ga ran cia ki fi ze té sek 730 Bér ga ran cia ki fi ze té sek vissza té rí té se 706 Mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás 731 Mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás vissza té rí té se 707 Alap ke ze lõ nek át adott pénz esz köz 732 Alap ke ze lõ nek át adott pénz esz köz vissza té rí té se 709 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak át adott pénz esz köz 734 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak át adott pénz esz köz vissza té rí té se

14 688 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/19. szám 710 Tár sa da lom biz to sí tá si Alap nak át adás 735 Tár sa da lom biz to sí tá si Alap nak át adás vissza té rí té se 711 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat köz pon to sí tott ke re te 736 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat köz pon to sí tott ke re te vissza té rí té se 712 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fej lesz té si prog ram 737 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fej lesz té si prog ram vissza té rí té se 713 Hi tel vissza fi ze té se 738 Hi tel vissza fi ze tés vissza té rí té se 714 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa 739 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá sa tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se 715 OMMF-nek át adott pénz esz köz 740 OMMF-nek át adott pénz esz köz vissza té rí té se 716 Mun ka nél kü li el lá tó rend szer vál to zá sá val össze füg gõ költ ség ve té si be fi ze tés 741 Mun ka nél kü li el lá tó rend szer vál to zá sá val össze füg gõ költ ség ve té si be fi ze tés vissza té rí té se 719 Nor ma tív já ru lék ked vez mény vissza té rí té se 744 Nor ma tív já ru lék ked vez mény vissza té rí tés meg té rü lé se 720 Öt ven év fe let ti ek já ru lék ked vez mé nye 745 Öt ven év fe let ti ek já ru lék ked vez mé nyé nek vissza té rí té se 722 Te rü let ki egyen lí tés re pénz esz köz át adás 747 Te rü let ki egyen lí tés re pénz esz köz át adás vissza té rí té se 723 Non pro fit szek tor be li mun ka vál la lás tá mo ga tá sa 748 Non pro fit szek tor be li mun ka vál la lás tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se 724 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás 749 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se 725 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás 750 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se 758 Át adás EU társ fi nan szí ro zás ra: Mun ka nél kü li ség ke ze lé sé re 783 Át adás EU társ fi nan szí ro zás ra: Mun ka nél kü li ség ke ze lé sé re vissza té rí té se 759 Át adás EU társ fi nan szí ro zás ra: Fel nõtt kép zés re 784 Át adás EU társ fi nan szí ro zás ra: Fel nõtt kép zés re vissza té rí té se 760 Át adás EU társ fi nan szí ro zás ra: Szak kép zés fej lesz té sé re 785 Át adás EU társ fi nan szí ro zás ra: Szak kép zés fej lesz té sé re vissza té rí té se 003 Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret át vé tel 004 Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret át adás Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap szám lá i hoz kap cso ló dó tranz ak ci ós kódok 801 Pak si Atom erõ mû Rt. be fi ze té se 826 Pak si Atom erõ mû Rt. be fi ze té se i nek vissza té rí té se 802 Költ ség ve té si tá mo ga tás 827 Költ ség ve té si tá mo ga tás vissza té rí té se 803 Egyéb be vé tel 828 Egyéb be vé tel vissza té rí té se 804 Ra dio ak tív hul la dé kok vég le ges, ese ti el he lye zé se 829 Ra dio ak tív hul la dé kok vég le ges, ese ti el he lye zé sé nek vissza té rí té se 824 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel 849 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se 825 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel 850 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se 701 Kis és kö ze pes ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló lé te sí té sé nek elõ ké szí té se 726 Kis és kö ze pes ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló lé te sí té se elõ ké szí té sé nek vissza té rí té se 702 Nagy ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló lé te sí té sé nek elõ ké szí té se 727 Nagy ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló lé te sí té se elõ ké szí té sé nek vissza té rí té se 703 Ki égett fû tõ ele mek át me ne ti tá ro ló já nak bõ ví té se 728 Ki égett fû tõ ele mek át me ne ti tá ro ló ja bõ ví té sé nek vissza té rí té se

15 2005/19. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y RHK Kht. és Püs pök szi lá gyi hul la dék tá ro ló üze mel te té sé re át adott pénz esz köz 729 RHK Kht. és Püs pök szi lá gyi hul la dék tá ro ló üze mel te té sé re át adott pénz esz köz vissza té rí té se 705 Ön kor mány za tok tá mo ga tá sá ra át adott pénz esz köz 730 Ön kor mány za tok tá mo ga tá sá ra át adott pénz esz köz vissza té rí té se 706 Alap ke ze lõ nek mû kö dé si cél ra át adott pénz esz köz 731 Alap ke ze lõ nek mû kö dé si cél ra át adott pénz esz köz vissza té rí té se 707 Ki égett ka zet ták át me ne ti tá ro ló já nak mû köd te té sé re át adott pénz esz köz 732 Ki égett ka zet ták át me ne ti tá ro ló ja mû köd te té sé re át adott pénz esz köz vissza té rí té se 708 Pak si Atom erõ mû le sze re lé sé nek elõ ké szí té se 733 Pak si Atom erõ mû le sze re lé se elõ ké szí té sé nek vissza té rí té se 709 Püs pök szi lá gyi RHFT be ru há zá sai 734 Püs pök szi lá gyi RHFT be ru há zá sa i nak vissza té rí té se 710 Ki égett fû tõ ele mek át me ne ti tá ro ló já nak fel újí tá sa 735 Ki égett fû tõ ele mek át me ne ti tá ro ló ja fel újí tá sá nak vissza té rí té se 711 Fel ügye le ti díj fi ze té si kö te le zett ség 736 Fel ügye le ti díj fi ze té si kö te le zett ség vissza té rí té se 724 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás 749 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se 725 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás 750 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se Wes se lé nyi Mik lós Ár- és Bel víz vé del mi Kár ta la ní tá si Alap szám lá i hoz kap cso ló dó tranzakciós kódok 801 Szer zõ dés alap ján rend sze res be fi ze tés 826 Szer zõ dés alap ján rend sze res be fi ze tés vissza té rí té se 802 Ön kén tes, nem rend sze res be fi ze té sek és ado má nyok 827 Ön kén tes, nem rend sze res be fi ze té sek és ado má nyok vissza té rí té se 803 Költ ség ve té si tá mo ga tás 828 Költ ség ve té si tá mo ga tás vissza té rí té se 804 Nem zet kö zi se gé lyek 829 Nem zet kö zi se gé lyek vissza té rí té se 824 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel 849 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se 825 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel 850 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se 701 Kár ese ménnyel össze füg gõ kár ta la ní tás 726 Kár ese ménnyel össze füg gõ kár ta la ní tás vissza té rí té se 702 Alap ke ze lõ mû kö dé si költ sé gei 727 Alap ke ze lõ mû kö dé si költ sé ge i nek vissza té rí té se 703 Egyéb mû kö dé si ki adás 728 Egyéb mû kö dé si ki adás vissza té rí té se 704 Kár ta la ní tás sal össze füg gõ mû kö dé si ki adás 729 Kár ta la ní tás sal össze füg gõ mû kö dé si ki adás vissza té rí té se 724 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás 749 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se 725 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás 750 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap szám lá i hoz kap cso ló dó tranz ak ci ós kódok 801 In no vá ci ós já ru lék 826 In no vá ci ós já ru lék vissza té rí té se 802 Költ ség ve té si tá mo ga tás 827 Költ ség ve té si tá mo ga tás vissza té rí té se

16 690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/19. szám 803 Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té sei 828 Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té sei vissza té rí té se 804 Elõ zõ év rõl át hú zó dó el szá mo lás ból szár ma zó be vé tel 829 Elõ zõ év rõl át hú zó dó el szá mo lás ból szár ma zó be vé tel vissza té rí té se 805 Át vett pénz esz köz, egyéb be vé tel 830 Át vett pénz esz köz, egyéb be vé tel vissza té rí té se 824 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel 849 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se 825 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel 850 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se 702 Vál lal ko zá sok K+F és in no vá ci ós te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa 727 Vál lal ko zá sok K+F és in no vá ci ós te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa vissza té rí té se 703 Re gi o ná lis in no vá ció tá mo ga tá sa 728 Re gi o ná lis in no vá ció tá mo ga tá sa vissza té rí té se 704 In no vá ci ós és ku ta tá si part ner ség, há ló zat épí tés inf ra struk tú ra és mo bi li tás tá mo ga tá sa 729 In no vá ci ós és ku ta tá si part ner ség, há ló zat épí tés inf ra struk tú ra és mo bi li tás tá mo ga tá sa vissza té rí té se 705 K+F ered mény el ter jesz té se, gaz da sá gi és tár sa dal mi hasz no sí tá sa 730 K+F ered mény el ter jesz té se, gaz da sá gi és tár sa dal mi hasz no sí tá sa vissza té rí té se 706 Nem ze ti Ku ta tá si és Fej lesz té si prog ra mok 731 Nem ze ti Ku ta tá si és Fej lesz té si prog ra mok vissza té rí té se 707 Nem zet kö zi együtt mû kö dés bõl ere dõ fel ada tok 732 Nem zet kö zi együtt mû kö dés bõl ere dõ fel ada tok vissza té rí té se 708 Alap ke ze lõ nek át adott pénz esz köz 733 Alap ke ze lõ nek át adott pénz esz köz vissza té rí té se 709 Át adott pénz esz köz, egyéb ki adás 734 Át adott pénz esz köz, egyéb ki adás vissza té rí té se 710 Pos ta költ ség (át fu tó) 735 Pos ta költ ség (át fu tó) vissza té rí té se 711 Új fej lesz té si ter vek re való fel ké szü lés tá mo ga tá sa 736 Új fej lesz té si ter vek re való fel ké szü lés tá mo ga tá sa vissza té rí té se 724 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás 749 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se 725 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás 750 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se A Nyug díj biz to sí tá si Alap szám lá i hoz kap cso ló dó tranz ak ci ós kódok 700 Nyug díj biz to sí tá si já ru lék be vé te lek 600 Nyug díj biz to sí tá si já ru lék be vé te lek vissza té rí té se 701 Ma gánnyug díj pénz tá rak át uta lá sai 601 Ma gánnyug díj pénz tá rak át uta lá sa i nak vissza té rí té se 702 Meg ál la po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai 602 Meg ál la po dás alap ján fi ze tõk já ru lé ka i nak vissza té rí té se 703 Köz te her jegy után be folyt já ru lék 603 Köz te her jegy után be folyt já ru lék vissza té rí té se 704 Sor ka to nai és pol gá ri szol gá la tot tel je sí tõk utá ni nyug díj biz to sí tá si és nyug díj já ru lék 604 Sor ka to nai és pol gá ri szol gá la tot tel je sí tõk utá ni nyug díj biz to sí tá si és nyug díj já ru lék vissza té rí té se 705 Fegy ve res tes tü le tek ked vez mé nyes nyug el lá tá sa i nak ki adá sa i hoz hoz zá já ru lás 605 Fegy ve res tes tü le tek ked vez mé nyes nyug el lá tá sa i nak ki adá sa i hoz hoz zá já ru lás vissza té rí té se 706 Ké se del mi pót lék, bír ság 606 Ké se del mi pót lék, bír ság vissza té rí té se 710 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben ré sze sü lõk utá ni köz pon ti költ ség ve té si té rí tés 610 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben ré sze sü lõk utá ni köz pon ti költ ség ve té si té rí tés vissza té rí té se 711 Ma gánnyug díj pénz tár ba át lé põk mi at ti já ru lék-ki esés pót lá sá ra költ ség ve té si tá mo ga tás 611 Ma gánnyug díj pénz tár ba át lé põk mi at ti já ru lék-ki esés pót lá sá ra költ ség ve té si tá mo ga tás vissza té rí té se

17 2005/19. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Köz pon ti költ ség ve tés ben ter ve zett pénz esz köz-át adás 612 Köz pon ti költ ség ve tés ben ter ve zett pénz esz köz-át adás vissza té rí té se 720 Vég le ge sen vissza ér ke zett el lá tá sok 620 Vég le ge sen vissza ér ke zett el lá tá sok vissza té rí té se 721 Jog alap nél kü li el lá tá sok, egyéb be vé te lek 621 Jog alap nél kü li el lá tá sok, egyéb be vé te lek vissza té rí té se 722 Meg té rí tett el lá tá sok be vé te le 622 Meg té rí tett el lá tá sok be vé te lé nek vissza té rí té se 723 Mu lasz tá si bír ság be fi ze té sé bõl szár ma zó be vé tel 623 Mu lasz tá si bír ság be fi ze té sé bõl szár ma zó be vé tel vissza té rí té se 724 Kö te le zõ biz to sí tás bal ese ti el lá tás áta lá nya 624 Kö te le zõ biz to sí tás bal ese ti el lá tás áta lány vissza té rí té se 729 Va gyon gaz dál ko dás be vé te le 629 Va gyon gaz dál ko dás be vé te lé nek vissza té rí té se 731 Tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek be fi ze té se 631 Tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek be fi ze té sé nek vissza té rí té se 732 Mû kö dé si elõ irány zat-ma rad vány át vé te le 632 Mû kö dé si elõ irány zat-ma rad vány át vé te lé nek vissza té rí té se 734 Vissza ér ke zett el lá tás 634 Vissza ér ke zett el lá tás új bó li ki uta lá sa 735 Nem tb el lá tás elõ zõ év hez kap cso ló dó meg té rí té se 635 Nem tb el lá tás elõ zõ év hez kap cso ló dó meg té rí té sé nek vissza té rí té se 736 Tb Ala pok kö zöt ti elõ zõ évi el szá mo lás be vé te le 636 Tb Ala pok kö zöt ti elõ zõ évi el szá mo lás ki adá sa 737 Zá rás hoz kap cso ló dó el szá mo lás 637 Zá rás hoz kap cso ló dó el szá mo lás vissza té rí té se 740 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ci á lis tá mo ga tás a költ ség ve tés bõl be vé tel 640 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ci á lis tá mo ga tás a költ ség ve tés bõl be vé tel vissza té rí té se 741 Pénz be li kár pót lás be vé tel 641 Pénz be li kár pót lás be vé tel vissza té rí té se 742 Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl ere dõ kár pót lás be vé te le 642 Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl ere dõ kár pót lás be vé te lé nek vissza té rí té se 743 NFA ter mõ föld élet já ra dék be vé te le 643 NFA ter mõ föld élet já ra dék be vé te lé nek vissza té rí té se 744 Mun kál ta tói be fi ze té sek bõl MPA-ból fi nan szí ro zott kor en ged mé nyes nyug díj be vé tel 644 Mun kál ta tói be fi ze té sek bõl MPA-ból fi nan szí ro zott kor en ged mé nyes nyug díj be vé tel vissza té rí té se 745 ÁPV Rt. ál tal fi nan szí ro zott élet já ra dék tu laj do ni kár pót lás be vé tel 645 ÁPV Rt. ál tal fi nan szí ro zott élet já ra dék tu laj do ni kár pót lás be vé tel vissza té rí té se 746 Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya ál tal fi nan szí ro zott el lá tás be vé tel 646 Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya ál tal fi nan szí ro zott el lá tás be vé tel vissza té rí té se 747 Át me ne ti rok kant és bal ese ti el lá tás be vé te le 647 Át me ne ti rok kant és bal ese ti el lá tás be vé te lé nek vissza té rí té se 900 El sõd le ges nyug el lá tá si ki adás 800 El sõd le ges nyug el lá tá si ki adás vissza té rí té se 902 Nyug díj biz to sí tá si Alap nyug el lá tá si ki adá sa 802 Nyug díj biz to sí tá si Alap nyug el lá tá si ki adá sá nak vissza té rí té se 910 Pos ta költ ség ki adás 810 Pos ta költ ség ki adás vissza té rí té se 911 Pos ta költ ség elõ leg be vé tel 811 Pos ta költ ség elõ leg be vé te lé nek vissza té rí té se 912 Ké se del mi ka mat és egyéb ki adás 812 Ké se del mi ka mat és egyéb ki adás vissza té rí té se 915 Va gyon gaz dál ko dás ki adá sa 815 Va gyon gaz dál ko dás ki adá sá nak vissza té rí té se 920 Kész pénz fel vé tel el lá tás ra 820 Kész pénz fel vé tel el lá tás ra vissza té rí té se

18 692 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/19. szám 921 Nem tb el lá tá sok for rás ren de zé se 821 Nem tb el lá tá sok for rás ren de zé sé nek vissza té rí té se 922 Egyéb át ve ze tés 822 Egyéb át ve ze tés vissza té rí té se 923 Elõ zõ évi el lá tá si át fu tó té te lek ren de zé se 823 Elõ zõ évi el lá tá si át fu tó té te lek ren de zé sé nek vissza té rí té se 924 Év végi egyen leg át ve ze tés 824 Év végi egyen leg át ve ze tés vissza té rí té se 930 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ci á lis tá mo ga tás a költ ség ve tés bõl ki adás 830 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ci á lis tá mo ga tás a költ ség ve tés bõl ki adás vissza té rí té se 931 Pénz be li kár pót lás ki adás 831 Pénz be li kár pót lás ki adás vissza té rí té se 932 Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl ere dõ kár pót lás ki adá sa 832 Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl ere dõ kár pót lás ki adá sá nak vissza té rí té se 933 NFA ter mõ föld élet já ra dék ki adá sa 833 NFA ter mõ föld élet já ra dék ki adá sá nak vissza té rí té se 934 Mun kál ta tói be fi ze té sek bõl MPA-ból fi nan szí ro zott kor en ged mé nyes nyug díj ki adás 834 Mun kál ta tói be fi ze té sek bõl MPA-ból fi nan szí ro zott kor en ged mé nyes nyug díj ki adás vissza té rí té se 935 ÁPV Rt. ál tal fi nan szí ro zott élet já ra dék tu laj do ni kár pót lás ki adás 835 ÁPV Rt. ál tal fi nan szí ro zott élet já ra dék tu laj do ni kár pót lás ki adás vissza té rí té se 936 Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya ál tal fi nan szí ro zott el lá tás ki adás 836 Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya ál tal fi nan szí ro zott el lá tás ki adás vissza té rí té se 937 Át me ne ti rok kant és bal ese ti el lá tás ki adá sa 837 Át me ne ti rok kant és bal ese ti el lá tás ki adá sá nak vissza té rí té se Az Egész ség biz to sí tá si Alap szám lá i hoz kap cso ló dó tranz ak ci ós kódok 700 Egész ség biz to sí tá si já ru lék be vé te lek 600 Egész ség biz to sí tá si já ru lék be vé te lek vissza té rí té se 701 Meg ál la po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai 601 Meg ál la po dás alap ján fi ze tõk já ru lé ka i nak vissza té rí té se 702 Mun kál ta tói táp pénz hoz zá já ru lás 602 Mun kál ta tói táp pénz hoz zá já ru lás vissza té rí té se 703 Köz te her jegy után be folyt já ru lék 603 Köz te her jegy után be folyt já ru lék vissza té rí té se 704 Sor ka to nai és pol gá ri szol gá la tot tel je sí tõk utá ni egész ség biz to sí tá si já ru lék 604 Sor ka to nai és pol gá ri szol gá la tot tel je sí tõk utá ni egész ség biz to sí tá si já ru lék vissza té rí té se 705 Fegy ve res tes tü le tek ked vez mé nyes nyug el lá tá sa i nak ki adá sa i hoz hoz zá já ru lás 605 Fegy ve res tes tü le tek ked vez mé nyes nyug el lá tá sa i nak ki adá sa i hoz hoz zá já ru lás vissza té rí té se 706 Egész ség ügyi hoz zá já ru lás 606 Egész ség ügyi hoz zá já ru lás vissza té rí té se 707 Ké se del mi pót lék, bír ság 607 Ké se del mi pót lék, bír ság vissza té rí té se 710 Ter hes ség meg sza kí tás költ ség ve té si té rí té se 610 Ter hes ség meg sza kí tás költ ség ve té si té rí té sé nek vissza té rí té se 711 Egész ség ügyi fel ada tok költ ség ve té si hoz zá já ru lá sa 611 Egész ség ügyi fel ada tok költ ség ve té si hoz zá já ru lá sá nak vissza té rí té se 712 Köz pon ti költ ség ve tés bõl pénz esz köz át adás 612 Köz pon ti költ ség ve tés bõl pénz esz köz át adás vissza té rí té se 713 GYED fo lyó sí tás ki adá sá nak meg té rí té se 613 GYED fo lyó sí tás ki adá sa meg té rí té sé nek vissza té rí té se 720 Ter hes ség meg sza kí tás egyé ni té rí té si díja 620 Ter hes ség meg sza kí tás egyé ni té rí té si dí já nak vissza té rí té se 721 Bal ese ti és egyéb kár té rí té si meg té rí té sek 621 Bal ese ti és egyéb kár té rí té si meg té rí té sek vissza té rí té se

19 2005/19. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Ki fi ze té sek vissza té rí té se és egyéb be vé te lek 622 Ki fi ze té sek vissza té rí té se és egyéb be vé te lek vissza té rí té se 723 Gyógy szer gyár tók és for gal ma zók be fi ze té se 623 Gyógy szer gyár tók és for gal ma zók be fi ze té sé nek vissza té rí té se 724 Nem zet kö zi EU tag ál lam mal kap cso la tos el lá tás meg té rí té se 624 Nem zet kö zi EU tag ál lam mal kap cso la tos el lá tás meg té rí té sé nek vissza té rí té se 725 Nem zet kö zi nem EU tag ál lam mal kap cso la tos el lá tás meg té rí té se 625 Nem zet kö zi nem EU tag ál lam mal kap cso la tos el lá tás meg té rí té sé nek vissza té rí té se 726 Egész ség ügyi szol gál ta tók vissza fi ze té se 626 Egész ség ügyi szol gál ta tók vissza fi ze té sé nek vissza té rí té se 728 Va gyon gaz dál ko dás be vé te le 628 Va gyon gaz dál ko dás be vé te lé nek vissza té rí té se 730 Tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek be fi ze té se 630 Tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek be fi ze té sé nek vissza té rí té se 731 Mû kö dé si elõ irány zat-ma rad vány át vé te le 632 Mû kö dé si elõ irány zat-ma rad vány át vé te lé nek vissza té rí té se 733 El lá tás fe de ze té re át fu tó be vé tel 633 El lá tás fe de ze té re át fu tó be vé tel vissza té rí té se 734 BM Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal ál tal fi nan szí ro zott egész ség ügyi el lá tás ki adá sa i nak meg té rí té se 634 BM Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal ál tal fi nan szí ro zott egész ség ügyi el lá tás ki adá sai meg té rí té sé nek vissza té rí té se 735 Egyéb be vé tel, szám lák kö zöt ti át ve ze tés 635 Egyéb be vé tel, szám lák kö zöt ti át ve ze tés vissza té rí té se 736 Zá rás hoz kap cso ló dó el szá mo lás 636 Zá rás hoz kap cso ló dó el szá mo lás vissza té rí té se 739 Köz gyógy el lá tás meg té rí té se köz pon ti költ ség ve tés bõl 639 Köz gyógy el lá tás meg té rí té se köz pon ti költ ség ve tés bõl vissza té rí té se 740 Köz gyógy el lá tás ön kor mány za ti meg té rí té se 640 Köz gyógy el lá tás ön kor mány za ti meg té rí té sé nek vissza té rí té se 741 Ha di gon do zot ti köz gyógy el lá tás meg té rí té se 641 Ha di gon do zot ti köz gyógy el lá tás meg té rí té sé nek vissza té rí té se 900 Nyug el lá tá sok 800 Nyug el lá tá sok vissza té rí té se 901 Ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély 801 Ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély vissza té rí té se 902 Táp pénz 802 Táp pénz vissza té rí té se 903 Kül föl di gyógy ke ze lés 803 Kül föl di gyógy ke ze lés vissza té rí té se 904 Egy sze ri se gély 804 Egy sze ri se gély vissza té rí té se 905 Bal ese ti és kár té rí té si já ra dék 805 Bal ese ti és kár té rí té si já ra dék vissza té rí té se 906 Gyer mek gon do zá si díj 806 Gyer mek gon do zá si díj vissza té rí té se 910 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás fel me rü lé si hely re el nem szá molt ki adá sa 810 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás fel me rü lé si hely re el nem szá molt ki adá sá nak vissza té rí té se 911 Há zi or vo si, há zi or vo si ügye le ti el lá tás 811 Há zi or vo si, há zi or vo si ügye le ti el lá tás vissza té rí té se 912 Vé dõ nõi szol gá lat, anya-, gyer mek- és if jú ság vé de lem 812 Vé dõ nõi szol gá lat, anya-, gyer mek- és if jú ság vé de lem vissza té rí té se 913 Fo gá sza ti el lá tás 813 Fo gá sza ti el lá tás vissza té rí té se 914 Gon do zó in té ze ti gon do zás 814 Gon do zó in té ze ti gon do zás vissza té rí té se 915 Be teg szál lí tás és or vo si ren del vé nyû ha lott szál lí tás

20 694 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/19. szám 815 Be teg szál lí tás és or vo si ren del vé nyû ha lott szál lí tás vissza té rí té se 916 Já ró be teg-szak el lá tás 816 Já ró be teg-szak el lá tás vissza té rí té se 917 CT, MRI 817 CT, MRI vissza té rí té se 918 Mû ve se ke ze lés 818 Mû ve se ke ze lés vissza té rí té se 919 Házi szak ápo lás 819 Házi szak ápo lás vissza té rí té se 920 Fek võ be teg-szak el lá tás 820 Fek võ be teg-szak el lá tás vissza té rí té se 921 Mû kö dé si költ ség elõ leg 821 Mû kö dé si költ ség elõ leg vissza té rí té se 922 Cél elõ irány za tok 822 Cél elõ irány za tok vissza té rí té se 923 Men tés 823 Men tés vissza té rí té se 930 Gyógy für dõ szol gál ta tás és egyéb gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga tá sa 830 Gyógy für dõ szol gál ta tás és egyéb gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se 931 Anya tej el lá tás 831 Anya tej el lá tás vissza té rí té se 935 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai 835 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sa i nak vissza té rí té se 936 Gyógy szer tá mo ga tás elõ leg 836 Gyógy szer tá mo ga tás elõ leg vissza té rí té se 937 Spe ci á lis be szer zé sû gyógy szer ki adás 837 Spe ci á lis be szer zé sû gyógy szer ki adás vissza té rí té se 938 Vény ke ze lé si díj, gyógy szer tá rak el lá tá si ér dek bõl tör té nõ tá mo ga tá sa 838 Vény ke ze lé si díj, gyógy szer tá rak el lá tá si ér dek bõl tör té nõ tá mo ga tá sa vissza té rí té se 939 Vég le ges ki adás ként el szá molt gyógy szer elõ leg 839 Vég le ges ki adás ként el szá molt gyógy szer elõ leg vissza té rí té se 945 Köt szer tá mo ga tás 845 Köt szer tá mo ga tás vissza té rí té se 946 Gyó gyá sza ti se géd esz köz köl csön zé si rend szer be ve ze té se 846 Gyó gyá sza ti se géd esz köz köl csön zé si rend szer be ve ze té sé nek vissza té rí té se 947 Egyéb gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás 847 Egyéb gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás vissza té rí té se 955 Uta zá si költ ség té rí tés 855 Uta zá si költ ség té rí tés vissza té rí té se 960 Nem zet kö zi EU tag ál la mok kal kap cso la tos el lá tá sok ki adá sai 860 Nem zet kö zi EU tag ál la mok kal kap cso la tos el lá tá sok ki adá sa i nak vissza té rí té se 961 Nem zet kö zi nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el lá tá sok ki adá sai 861 Nem zet kö zi nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el lá tá sok ki adá sa i nak vissza té rí té se 962 Kül föl di sür gõs sé gi gyógy ke ze lés 862 Kül föl di sür gõs sé gi gyógy ke ze lés vissza té rí té se 970 Ki fi ze tõ he lye ket meg il le tõ költ ség té rí tés 870 Ki fi ze tõ he lye ket meg il le tõ költ ség té rí tés vissza té rí té se 971 Pos ta költ ség 871 Pos ta költ ség vissza té rí té se 972 Egyéb ki adá sok 872 Egyéb ki adá sok vissza té rí té se 973 Or vos spe ci fi kus vé nyek 873 Or vos spe ci fi kus vé nyek vissza té rí té se 974 Gyógy szer gyár tók el len té te le zé se 875 Gyógy szer gyár tók el len té te le zé sé nek vissza té rí té se 978 Va gyon gaz dál ko dás sal kap cso la tos ki adás

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1520 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 105. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 13. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben

Bal la gás sal fe je zõ dött be a 2012/2013-as tan év

Bal la gás sal fe je zõ dött be a 2012/2013-as tan év XXI. év fo lyam 7. szám 2013. júli us Ára: 120 Ft Bal la gás sal fe je zõ dött be a 2012/2013-as tan év Bár a ta ní tás jú ni us 13-án már be fe - je zõ dött az ál ta lá nos is ko lá ban, hi va ta - lo

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben