A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA Éves elõfizetési díj Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK Egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa 7820 Ba la ton ke ne se Nagy köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (Ba la ton ke nese, Vak Bottyán strand, part kor rek ció I. ütem K. É. 4006/2004) EGYÉB KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató az eljárás eredményérõl 7824 Ba jai Kór ház tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [ké mi ai és im mun ké mi ai re a gen sek be szer zé se (3607/Ba ja/04) K. É. 4785/2004] 7824 Ba la to ni Szö vet ség tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé - rõl (csí põ szú nyog-gyé rí tés bi o ló gi ai és ké mi ai mód - szer rel K. É. 4706/2004) 7825 Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta tá jé - koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet ré szé re 1 db ste ri le zõ (gyors, száj se bé sze ti) or vos tech ni kai ké szü lék szál lí tá sa, be - üze me lé se, a ke ze lõ sze mély zet be ta ní tá sa és a szál lí - tott ké szü lék szer viz el lá tá sa K. É. 4767/2004] 7826 Bu da pest Fõ vá ros Bel vá ros-li pót vá ros V. Ke rület Önkor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Szerb u. 9. sz. alat ti mû em lék la kó épü let tel jes körû re ha bi li tá ci ó ja K. É. 4474/2004) 7827 Biatorbágy Nagy köz ség Ön kor mány za ta tá jé koztatója az el já rás ered mé nyé rõl (Biatorbágy, Jó zsef Attila u.-i re ha bi li tá ció el ké szí té se a Sza bad ság út tól 838 fm út hossz és cso mó pon ti kap cso la tok ki ala kításával K. É. 4513/2004) 7828 Bu da örs Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (tor na csar nok ban sport pad ló felújítása K. É. 4752/2004) 7829 Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já - rás ered mé nyé rõl (Vá ci Mi hály Kol lé gi um hom lok zat fel újí tá sa K. É. 4506/2004) 7829 Ha lá szi Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Duna menti kerékpárút-hálózat: halászi belterületi szakasz építése K. É. 4725/2004) 7830 He ves Me gyei Ön kor mány zat tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Markhot Fe renc Kórház- Ren delõ in - tézet Eger, belgyógyászati pavilon bõvítési, re - konstruk ciós mun kái K. É. 4732/2004) 7831 Hon vé del mi Mi nisz té ri um Be szer zé si és Biz ton sá gi Be - ru há zá si Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (MH Köz pon ti Honvédkórház pes ti és bu dai te lep he - lye in aneszteziológiai és in ten zív te rá pi ás ki emelt ügye le te i nek és ké szen lé ti ügye le te i nek el lá tá sa K. É. 4505/2004) 7832 Hon vé del mi Mi nisz té ri um Be szer zé si és Biz ton sá gi Be - ru há zá si Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [a NATO reagálóerõk (NRF) ál lo má nyá nak ru há za ti anya gok kal és fel sze re lé si cik kek kel tör té nõ el lá tá sa (25101/04-30/48) K. É. 4777/2004] 7835 In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a Közháló távközlési és hálózati alapszolgáltatásához 7300 internetszolgáltatás-hozzáférési pont elérési távközlési kapcsolatának biztosítása földfelszíni technológiával Magyarország 68 területi egy sé gén K. É. 0780/2004) 7837 In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (mû hol das adat szó rás K. É. 4296/2004) 7838 Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Ön kor mány zat tá jé koz ta - tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Mé szá ros Lõ rinc Gim ná - zium, Szakközépiskola és Kollégium jászapáti épületeinek bõ ví té ses rekonstrukciója K. É. 4251/2004) 7839 KFPT Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép - zési Kht. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (350 fõs, hozzávetõleg m 2 bruttó alapterületû konfe - rencia-központ engedélyes terveinek elkészítése K. É. 4389/2004) 7840 Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el já - rás ered mé nyé rõl [az ajánlatkérõ területén mûködõ szer veroldali esz kö zök (hard ver és szoft ver) komp lex kar bantartása és szer viz el lá tá sa, a szer ver rend sze rek

2 7818 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 61. szám mûködõképes állapotának folyamatos biztosítása, üzemel tetési rend szer tá mo ga tá sa K. É. 4088/2004] 7841 Nem ze ti Au tó pá lya Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé - nyé rõl (M35 au tó pá lya Gör be há za Deb re cen, Debrecent el ke rü lõ sza ka szok ki vi te li ter vé nek el ké szí té se K. É. 4693/2004) 7842 Nem ze ti Szak kép zé si In té zet tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a Skandi-Wald Könyv ki adó Kft. ki zá - ró la gos ki adói jo gá val meg je len te tett tan könyvek be - szer zé se K. É. 4727/2004) 7843 Nem ze ti Szak kép zé si In té zet tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a Kép zõ mû vé sze ti Ki adó Kft. kizáróla - gos ki adói jo gá val meg je len te tett tan köny vek beszer - zé se K. É. 4728/2004) 7844 Nem ze ti Szak kép zé si In té zet tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a Nem ze ti Tan könyv ki adó Rt. kizáróla - gos ki adói jo gá val meg je len te tett tan köny vek beszer - zé se K. É. 4730/2004) 7846 Nem ze ti Szak kép zé si In té zet tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a Göttinger Bt. ki zá ró la gos kiadói jo - gával meg je len te tett tan köny vek be szer zé se K. É. 4731/2004) 7847 Nem ze ti Szak kép zé si In té zet tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a Mû sza ki Köz löny ki adó Kft. kizáróla - gos ki adói jo gá val meg je len te tett tan köny vek beszer - zé se K. É. 4734/2004) 7851 Nem ze ti Szak kép zé si In té zet tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a Nagy és Tár sa Kft. ki zá ró la gos ki adói jogával megjelentetett tankönyvek beszerzése K. É. 4735/2004) 7852 Nem ze ti Szak kép zé si In té zet tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a NOVOPRINT Bt. ki zá ró la gos kiadói jo gá val meg je len te tett után nyo má sos tan könyvek be - szer zé se K. É. 4736/2004) 7853 Nem ze ti Szak kép zé si In té zet tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Forrai Gaz da sá gi Aka dé mia kizáróla - gos ki adói jo gá val meg je len te tett tan köny vek beszer - zé se K. É. 4737/2004) 7854 Nem ze ti Szak kép zé si In té zet tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a Szak tu dás Ki adó Ház Rt. ki zárólagos ki adói jo gá val meg je len te tett után nyo má sos tankönyvek be szer zé se K. É. 4738/2004) 7855 Nem ze ti Szak kép zé si In té zet tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a PERFEKT Gaz da sá gi Tanácsadó, Ok ta tó és Ki adó Rt. ki zá ró la gos ki adói jo gá val megje - lentetett utánnyomásos tankönyvek beszerzése K. É. 4739/2004) 7856 Nem ze ti Szak kép zé si In té zet tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a B + V Vi lág ki ál lí tás Lap- és Könyvki - adó Kft. ki zá ró la gos ki adói jo gá val meg jelentetett tan köny vek be szer zé se K. É. 4740/2004) 7857 Prügy Köz ség Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (óvo da és kony ha épí té se Prügyön, I., sza kasz K. É. 4705/2004) 7857 Sió fok Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a sió fo ki ön kor mány zat és in tézményei kö zött vir tu á lis ma gán há ló zat ki ala kí tá sa 56 db vég - pon ton K. É. 4655/2004) 7858 Sop ron kõ hi dai Fegy ház és Bör tön tá jé koz ta tó ja az eljá - rás ered mé nyé rõl (élel mi szer-ipa ri ter mé kek be szer zé - se K. É. 4590/2004) 7860 Törökszentmiklós Vá ros Ön kor mány za ta tá jékoztatója az el já rás ered mé nyé rõl (Törökszentmiklós 24 la ká sos nyug dí jas ház ki vi te li ter ve i nek el ké szí té se K. É. 4763/2004) Tájékoztató a két szakaszból álló eljárás részvételi szakaszának eredményérõl 7862 Dunaújvárosi Fõiskola tájékoztatója a két szakaszból álló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl (Dunaújvá - ros, Tán csics u. 1. sz. alat ti, 112, 113/3 hrsz.-ú ingat - lanon ál ló ipa ri épü let rész le ges át ala kí tá sá val ki ala - kított két szinten elhelyezkedõ oktatási épületszárny K. É. 4782/2004) 7862 Fõ vá ro si Ke rü le tek Föld hi va ta la tá jé koz ta tó ja a két sza - kasz ból ál ló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl (a Fõvárosi Földhivatal vidéki ügyintézõinek szállás biz to sí tása 40 fõ ré szé re K. É. 4775/2004) 7862 Kis kun fél egy há za Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a két sza kasz ból ál ló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered - mé nyé rõl (Kiskunfélegyháza szennyvízcsatorna-hálózatának megvalósítása K. É. 4726/2004) 7863 MÁV Rt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység tájékoztatója a két szakaszból álló eljárás részvételi szakaszának eredményérõl (a MÁV Rt. Személyszál - lítási Üzletága által kialakított marketingstratégiával összehangoltan, a tárgyévi piackutatások szakmai elõ - ké szí té se, tel jes körû le bo nyo lí tá sa, ér té ke lé se a szük - sé ges elem zé sek el ké szí té se és a ki vi te le zõk mun ká já - nak ko or di ná lá sa K. É. 4783/2004) 7864 Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági Fõigazgató - ság Gaz da sá gi El lá tó Igaz ga tó ság tá jé koz ta tó ja a két sza - kasz ból ál ló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl [az ORFK Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ (NEBEK) tevékenységének ellátásához re - pülõ- és vonatjegyek beszerzése, szállások foglalása és egyéb utazással kapcsolatos szolgáltatások K. É. 4742/2004] 7865 Pest Me gyei Bí ró ság tá jé koz ta tó ja a két sza kasz ból ál ló el já rás rész vé te li sza ka szá nak ered mé nyé rõl (az aján lat - ké rõ egyes szer ve ze ti egy sé ge i nek el he lye zé sé re szol - gáló kizárólagos használatú irodaépület és a hozzá tartozó telekingatlan bérleti szerzõdés alapján törté - nõ hasz ná la ta K. É. 4729/2004) Tájékoztató a törvény 4. -ának (7) bekezdése szerinti szerzõdéskötésrõl 7866 Veszp ré mi Egye tem tá jé koz ta tó ja a tör vény 4. -ának (7) be kez dé se sze rin ti szer zõ dés kö tés rõl (a Veszp ré mi Egyetemi Könyvtár megvalósításának teljes körû lebonyolítása 4345 m 2 alap te rü let tel K. É. 4494/2004) He lyes bí tés 7867 Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Rt. he lyes bí té se (a Köz be szer - zési Értesítõ április 23-i, 45. számában, K. É. 3581/2004 számon megjelent ajánlati felhívás he - lyes bí té se K. É. 4760/2004) 7867 Haj dú-bi har Me gyei Ön kor mány zat Kenézy Gyu la Kórház-Rendelõintézet he lyes bí té se (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ áp ri lis 23-i, 45. szá má ban, K. É. 2742/2004 szá mon meg je lent aján la ti fel hí vás he lyes - bí té se K. É. 4772/2004)

3 61. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 7819 Mó do sí tás 7868 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat mó do sí tá sa (a Köz - be szer zé si Ér te sí tõ áp ri lis 30-i, 49. számában, K. É. 3797/2004 szá mon meg je lent rész vé te li elõ mi - nõ sí té si el já rás mó do sí tá sa K. É. 4784/2004) 7869 HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal mó do - sí tá sa [a Köz be szer zé si Ér te sí tõ áp rilis 26-i, 46. szá má ban, K. É. 3702/2004 szá mon meg je lent aján la ti fel hí vás mó do sí tá sa (25001/04-10/43) K. É. 4750/2004] 7869 HM Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal mó do - sí tá sa [a Köz be szer zé si Ér te sí tõ áp rilis 26-i, 46. szá má ban, K. É. 3701/2004 szá mon meg je lent aján la ti fel hí vás mó do sí tá sa (25001/04-10/44) K. É. 4751/2004] 7870 In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um mó do sí tá sa (a Közbeszerzési Ér te sí tõ má jus 3-i, 50. szá má - ban, K. É. 4017/2004 szá mon meg je lent aján la ti fel - hí vás mó do sí tá sa K. É. 4294/2004) 7871 Nem ze ti Au tó pá lya Rt. mó do sí tá sa (a Közbeszer zési Értesítõ 47. számában, április 28-án, K. É. 3819/2004 sz. alatt megjelent részvételi felhívás mó - do sí tá sa K. É. 4733/2004) 7871 Or szá gos Pszi chi át ri ai és Ne u ro ló gi ai In té zet mó do sí tá sa (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ 41. szá má ban, április 21-én, K. É. 3271/2004 sz. alatt meg je lent aján la ti fel hí vás mó do sí tá sa K. É. 4699/2004) 7872 Ré gió Park Mis kolc Kft. mó do sí tá sa (a Köz be szer zé si Értesítõ március 19-i, 31. számában, K. É. 2137/2004 számon megjelent ajánlati felhívás módosí tá sa K. É. 4715/2004) 7873 VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és Ur ba nisz ti kai Kht. mó do sí tá sa (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ május 7-i, 52. szá má ban, K. É. 4004/2004 szá mon meg je - lent rész vé te li tár gya lá sos fel hí vás mó do sí tá sa K. É. 4684/2004) 7873 Za la Me gyei Kór ház mó do sí tá sa (a Köz be szer zé si Ér - te sí tõ 43. szá má ban, áp ri lis 19-én, K. É. 2696/2004 sz. alatt meg je lent aján la ti fel hí vás mó do - sí tá sa K. É. 4761/2004) Vissza vo nás 7875 Páty Köz ség Önkormányzata vissza vo ná sa (a Köz be - szer zé si Ér te sí tõ 49. szá má ban, áp ri lis 30-án, K. É. 3665/2004 sz. alatt meg je lent rész vé te li fel hí - vás vissza vo ná sa K. É. 4786/2004) 7875 Sem mel we is Egye tem vissza vo ná sa (a Közbeszerzé si Értesítõ 41. számában, április 14-én, K. É. 2514/2004 sz. alatt meg je lent aján la ti fel hí vás vissza - vo ná sa K. É. 4781/2004) A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI 7877 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a dr. Var ga Zs. András KT-tag által kezdeményezett jogorvoslati eljárás a Szolnok MJV Önkormányzata beszerzési el - já rá sa el len K. É. 4789/2004) 7881 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogor - voslati eljárás a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság közbeszerzési eljárása ellen K. É. 4790/2004) 7884 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (dr. Kard - ko vács Ko los és dr. Berczi Nor bert KT-tagok ál tal hi - vatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás Kalocsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési el - já rá sa el len K. É. 4791/2004) 7887 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (FETTI Kft. jogorvoslati kérelme a HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal közbeszerzési eljárása ellen K. É. 4792/2004) BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK 7890 Leg fel sõbb Bí ró sá ga Kf.IV /2002/4. szá mú íté le te (K. É. 4745/2004) BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK 7893 Leg fel sõbb Bí ró ság Kfv.X /2003/2. szá mú vég zé - se (K. É. 4746/2004) 7894 Fõvárosi Bíróság 25.K /2003/3. számú végzése (K. É. 4753/2004)

4 7820 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 61. szám HIRDETMÉNYEK Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (4006/2004) Építési beruházás: X Épí té si kon cesszió: Árubeszerzés: Szol gál ta tás: Szolgáltatási koncesszió: I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEG NEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Címzett: Balatonkenese Nagyközségi Önkormányzat Pol gár mes te ri Hi va ta la Cím: Béri Ba logh Ádám tér 1. Pos tai irá nyí tó szám: 8174 Vá ros/köz ség: Ba la ton ke ne se Ország: Magyarország Te le fon: 88/ Te le fax: 88/ Internetcím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.4) A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVET - KEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSAI Köz pon ti költ ség ve té si szerv: Egyéb: X II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyu ló szer zõ dés (épí té si be ru - há zás ese tén) Ki vi te le zés: X Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatérõ által meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõen: Épí té si kon cesszió: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa Adásvétel: Bér let: Haszonbérlet: Lí zing: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa Szol gál ta tá si ka te gó ria: II.1.4) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elne - vezés: Ba la ton ke ne se, Vak Bottyán strand, part kor rek ció I. ütem. II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya Meghatározása: vállalkozási szerzõdés. Tár gya: Ba la ton ke ne se, Vak Bottyán strand, part kor rek ció I. ütem, mederkotrás, zagytérépítés. II.1.6) A tel je sí tés he lye Ba la ton ke ne se, Vas út u. 4714/5 hrsz. Vak Bottyán strand NUTS-kód: II.1.7) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék: Kiegészítõ szójegyzék: Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: II.1.8) Részekre történõ ajánlattétel: Nem: X Igen: Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség I. ütem/1. rész mun ka (2004. augusztus áp ri lis 15.) 1.) 190 fm meg lé võ ter més kõ part vé dõ mû és mö göt tes jár da bontása. 2.) 180 fm zagy gát épí té se a Ba la ton med ré be rész ben bon - tott part vé dõ mû anya gá ból, rész ben szállított anyag ból, 190 fm par ti zagy gát épí té se es szint re helyi anyagból. 3.) Zagytér kialakítása a Balatonban a strand elõtti szakaszon, belsõ szalma szûrõgát, zagyvisszavezetõ és védõkerítés építésével. 4.) Strand kot rás a víz szint tõl füg gõ kot rá si tech no ló gi ák kal: dózeres tolással a mederben, hid ra u li kus kot ró val tör té nõ iszap össze gyûj tés és kotrás, hidromechanizációs kot rás. Kot rá si anyag mennyi sé ge: 8920 m 3. Meg jegy zés: no vem ber 30. zagy tér és kot rá si mun ka 95%-os szakaszának határideje. 5.) 358,5 m 3 zagy gát bon tá sa. 6.) 450 m 2 ho mok kal és ka viccsal fel töl tött lidós part ki ala - kí tá sa. 7.) 4500 m 2 zagytér rendezése. 8.) 4500 m 2 rendezett terület humuszolása és füvesítése. I.1. rész mûszaki átadás-átvétel (részleges átadás). I. ütem/2. rész mun ka (2005. au gusz tus ok tó ber 15.) 9.) 135 fm part vé dõ mû ki épí té se.

5 61. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) ) 411,75 m 2 part vé dõ mû mö göt ti jár da meg épí té se. 11.) 135 fm hul lám tö rõ ki épí té se. 12.) Lidós part csat la ko zó fe lü le té nek és part vé dõ mû vé nek ki ala kí tá sa. 13.) Partvédõ elõtti kõszórás kézi rendezése, kiegészítése 160 fm hossz ban. 14.) Part vé dõ mû épí té se után te rü let ren de zés, 10 cm vtg. humuszolás, fü ve sí tés 800 m 2. I.2. rész (vég) mû sza ki át adás. II.1.5) pontban szerzõdés tárgya címszó alatt meghatározott mennyi sé gek. II.2.2) Vé te li jog (op ció). Leírása és gyakorlásának lehetsé - ges ide je: II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BE FE - JEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Idõ tar tam hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban vagy: Kezdés 2004/ 08/25 és/vagy befejezés 2005/10/15. III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MÛSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek: Ajánlatkérõ elõírja szerzõdést biztosító mellékkötelezettségként a mûszaki átadás-átvétel idõpontjától számított mi ni mum 1 év jót ál lás vál la lá sát. A jót ál lá si kö te le zett ség bírálati részszempontként szerepel. Ajánlatkérõ a mûszaki átadás-átvétel idõpontjától számít - va a Ptk.-ban elõ írt mi ni mum 5 év sza va tos ság vál la lá sát írja elõ, mely egyébként bírálati részszempontként is szerepel az ajánlattételi felhívásban. Ajánlatkérõ késedelmi kötbér vállalását írja elõ a rész-, il - letve véghatáridõk tartása érdekében, melynek maximalizált összege a bírálati szempontok között szerepel. Ajánlatkérõ elõírja, hogy a nyertes ajánlattevõ esetében az aján la ti fel hí vás VI.4) 4. a) pont já ban elõ írt aján la ti biz - tosíték szerzõdést biztosító mellékkötelezettséggé vá - lik, melynek felszabadítása az igazolt teljesítést követõ 10 (tíz) na pon be lül tör té nik meg. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re A pénzügyi fedezet az államtámogatások figyelembevételével Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának rendelkezésére áll. Ajánlatkérõ elõleget nem fizet. Vállalkozó a részletes kiírási dokumentációban meghatá - rozott ütemezés szerint részszámla és végszámla benyújtá sá ra jo go sult. Fi ze té si ha tár idõ: az iga zolt tel je sí tés tõl szá mí tott 30 nap. III.1.3) A kö zös aján la tot tevõ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Gazdasági társaság létrehozása nem követelmény. III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó ada - tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má li san meg kö ve telt pénz - ügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk Ki zá ró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe ven ni kí vánt al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt. 60. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok fenn áll nak. Nem lehet az eljárásban ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe ven ni kí vánt al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt. 61. (1) be kez dés d) pont já ban és a (2) be kez dés ben meg ha tá - ro zott ki zá ró okok fenn áll nak. Nem lehet az eljárásban ajánlattevõ, illetve a közbeszer - zés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe ven ni kí vánt al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt. 62. (1) be kez dé sé ben fel so rolt ki zá ró fel té te lek fenn áll nak. Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot kizáró tényezõk: Bármelyik számlavezetõ pénzintézet nyilatkozata szerint a legmagasabb értékû tranzakció számjegyeinek száma nem éri el a hét számjegyet az el múlt 1 év ben. A pénz in té ze ti nyi lat ko zat sze rint volt sor ban ál ló té te le az el múlt 1 év ben. A pénzintézeti nyilatkozat szerint hitelkapcsolat esetén a minõsítés hitelképtelen vagy ezt értelemszerûen jelzõ minõsítés. Az elõzõ 3 év bármelyikének mérlege szerint az ajánlatte - võ gaz dál ko dá sa vesz te sé ges volt. Amennyi ben az aján lat te võ ál tal az elõ zõ 3 év ben (2001., 2002., év) az aján lat té te li ha tár idõ ig be fe je zett, a közbeszerzés tárgyának megfelelõ fõvállalkozói teljesíté - se i nek össze ge éven ként nem éri el a 20 M Ft-ot. Mûszaki alkalmasságot kizáró tényezõk: Amennyi ben az aján lat te võ ál tal az elõ zõ 3 év ben (2001., 2002., év) az aján lat té te li ha tár idõ ig be fe je zett, a közbeszerzés tárgyának megfelelõ fõvállalkozói teljesíté - se i nek szá ma nem éri el a hár mat. Amennyiben nem rendelkezik az alkalmazott technológiá - hoz szükséges saját tulajdonú vagy bérelt, a továbbiakban fel so rolt mû sza ki be ren de zé sek kel, gé pi esz kö zök kel: 1./ szá raz és a ,60 m víz mély sé gig tör té nõ kot - rá si mun kák hoz lánc tal pas hid ra u li kus kot ró, iszapoló - kanállal, 2./ 0,4 1,4 m víz mély ség kö zöt ti kot rá si mun kák hoz az 1,4 m víz mély ség nél se ké lyebb víz ben dol goz ni tu - dó hidromechanizációs kot ró gép pel. Amennyi ben nem ren del ke zik leg alább 1 fõ be von ha tó, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó A kategóriás mûszaki vezetõvel és 1 fõ, közbeszerzés tárgyára vonatkozó, leg - alább B kategóriás, a kivitelezés helyszínén állandóan ott-tar tóz ko dó mû sza ki ve ze tõ vel. III.2.1.1) Jogi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód Az aján lat te võk nek és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont - ja szerinti esetben a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal - ko zók nak az aján lat ban a Kbt. 63. (2) (3) be kez dés sze - rint iga zol nia kell, és írás ban nyi lat koz nia kell, hogy nem tar to zik a 60. (1) be kez dés, a 61. (2) be kez dé sé nek ha - tálya alá.

6 7822 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 61. szám Ajánlatkérõ elõírja az ajánlattevõre és a közbeszerzés ér - tékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe ven - ni kí vánt al vál lal ko zó já ra irány adó sza bá lyok sze rin ti 61. (1) be kez dés d) pont já ban sze rep lõ iga zo lá si mód vo nat ko zá sá ban a 63. (2) be kez dés b) pont já ban fel so - rolt nyil ván tar tás ok sze rin ti iga zo lá sok (ki vo na tok) vagy egyéb igazolások, nyilatkozatok az ajánlattételi határidõ le jár tá tól szá mí tott 53 nap nál nem ré geb bi pél dá nyá nak az ajánlatba történõ becsatolását a legitimációs vizsgálathoz. A Kbt. 62. (1) be kez dés a) b) pont ja sze rin ti ki zá ró okokról az ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al - vál lal ko zó nak nyi lat koz nia kell. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása: A Kbt. 66. (1) be kez dés ben fog lal tak alap ján az aján lat te - võnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak a pénz ügyi és gazdasági alkalmassága igazolható: valamennyi számlavezetõ banktól származó, az ajánlatté - te li ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 53 nap nál nem ré geb bi nyilatkozattal az alábbi kötelezõ tartalommal: 1. mióta vezeti az ajánlattevõ számláját, 2. az ajánlattevõ számláján a pénzforgalom rendszeres-e, 3. fizetési kötelezettségeinek az ajánlattevõ idõben eleget tesz-e, 4. volt-e sor ban álló té tel az aján lat te võ szám lá ján az el - múlt 1 év ben, 5. amennyiben a hitelintézetnek van az ajánlattevõvel hi - telkapcsolata, az ajánlatevõ hitelminõsítését, ha nem áll nak ilyen jel le gû kap cso lat ban, ak kor az erre vo nat - kozó kifejezett nyilatkozata. Az elõ zõ 3 év re (2000., 2001., év) vo nat ko zó an a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtása. Aján lat te võ nyi lat ko za ta, mely éven kén ti bon tás ban tar - talmazza, hogy mekkora az ajánlattevõ forgalma (árbevé - tele) és mekkora a közbeszerzés tárgyára vonatkozó for - gal ma az el múlt 3 évben (2001., 2002., év). III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód Mûszaki alkalmasság igazolására: A Kbt. 67. (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az aján lat te - võnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak a szer zõ - dés teljesítéséhez szükséges mûszaki, szakmai alkalmassága igazolható az elõ zõ 3 év ben (2001., 2002., év) az aján lat té te li határidõig befejezett, a közbeszerzés tárgyának megfelelõ építési beruházásainak ismertetésével, kiemelve a fõvál - lalkozóként teljesített kivitelezéseket, megjelölve annak megrendelõjét (név, cím, telefonszám), mennyiségét, szerzõdés szerinti összegét, a befejezési határidõ (év, hó - nap, nap) meg je lö lés sel, va la mint a Kbt. 68. (2) be kez - dés szerint kiállított igazolás (referencialevelek) csatolá - sával; a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetõleg a mûszaki felszereltség leírásával; a tel je sí tés be be vo nan dó és a ki vi te le zés irá nyí tá sá - ban részt vevõ szakemberek végzettségének és képzettségének ismertetésével, valamint az 1/2002. (I. 17.) FVM GM KöViM együt tes ren de let tel mó do sí tott 51/2000. (VI II. 9.) FVM GM KöViM együt tes ren de le té ben elõ írt feltételek igazolására, a felelõs mûszaki vezetõi névjegy - zékbe való felvételrõl szóló hatósági határozattal. III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók Aján lat te võ kö te les kü lön nyi lat ko za tot az aján la ti do ku men - tá ci ó já ban sze re pel tet ni arra vo nat ko zó an, hogy va la mennyi pénz for gal mi szám lá já ról be csa tol ta a fel hí vás III.2.1.2) pont - jában pénzügyi alkalmasság igazolására elõírt tartalommal bíró ban ki nyi lat ko za tot. III.3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? NEM: IGEN: Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA Tár gya lás nél kü li: X Tárgyalásos: IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: vagy: (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X B1) a kö vet ke zõ rész szem pont ok és súly szá mok alap ján: X 1. ajánlati ár (Ft) jótállás megajánlása (év) max. 5 év szavatosság megajánlása (év) max. 15 év kibocsátott számlák száma (db) 5 5. késedelmi kötbér vállalása részhatáridõk tartására is (Ft/nap) max Ft/nap 5 IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az aján lat ké rõ ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si szám: IV.3.2) A do ku men tá ció be szer zé sé nek fel tét elei A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2004/07/ óra. Ár: Ft + áfa. Pénznem: HUF. A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértékét Balatonkenese Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi - vatalának pénztárába kell befizetni számla ellenében. IV.3.3) Az(ok) a nyelv(ek), ame lyen az aján la tok be nyújt - ha tók: ma gyar. IV.3.4) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma: ig vagy: hó nap és/vagy nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, melyek zárt csomagolásban, közvetlenül az ajánlattételi határidõ lejártáig a be adás helyére beérkeztek. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlattételi ha tár idõ le jár tá nak idõ pont já ban történik. IV.3.5.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze - mé lyek A Kbt. 80. (2) be kez dés ben fog lal tak.

7 61. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 7823 IV.3.5.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 2004/07/15. Idõ pont: óra. Hely: Ba la ton ke ne se Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Polgár - mesteri Hivatal emeleti tanácsterme, 8174 Balatonkenese, Béri Ba logh Ádám tér 1. VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZÕ JELLEGÛ? NEM: X IGEN: VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLÕDÕ JELLEGÛ-E ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVEZETT IDEJÉT: VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINAN SZÍ RO - ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? NEM: X IGEN: VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK 1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy an nak ki zá rá sa: Hi ány pót lás ra le he tõ ség nincs. 2) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: au gusz tus 9. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja: 4. a) Aján lat ké rõ az aján la tok be nyúj tá sát Ft, azaz egy mil lió fo rint össze gû aján la ti biz to sí ték át uta lá sá hoz a Ba la - ton ke ne se Nagy köz sé gi Ön kor mány zat OTP Bank Rt. balaton - almádi fiókjánál vezetett számú számlájá - ra, a bank ál tal adott iga zo lás sal do ku men tál va, vagy bank - garancia-nyilatkozat eredeti példányának benyújtásához vagy biztosítási szerzõdés alapján kiállított készfizetõ kezességet tar - talmazó kötelezvény eredeti példányának becsatolásához köti. b) Az ajánlati biztosítékot legkésõbb az ajánlattételi határ - idõig kell az ajánlatkérõ rendelkezésére bocsátani és az ajánlati kö tött ség ide je alatt ér vény ben kell ma rad nia. c) Az ajánlatkérõ az eredményhirdetést követõ 10 (tíz) na - pon be lül in téz ke dik az aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sá ról, il - letve felszabadításáról a nyertes és a másodikként kihirdetett ajánlattevõ kivételével. d) Amennyiben az ajánlatkérõ eredményhirdetéskor a második legkedvezõbb ajánlattevõ személyét is megnevezte, második helyezett ajánlattevõ ajánlati biztosítékának felszabadítá - sára, illetve visszafizetésére a nyertes ajánlattevõvel való szer - zõ dés kö tést kö ve tõ 10 (tíz) na pon be lül ke rül sor. e) Aján lat ké rõ ki je len ti, hogy az aján la ti biz to sí ték után ka - ma tot nem fi zet. 5) az aján la to kat 3 pél dány ban (1 ere de ti, 2 má so la ti pél - dányban) kell benyújtani a cég nevében kötelezettségvállalásra jogosult személyek által cégszerûen aláírva, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: Pályázat: Balatonkenese, Vak Bottyán strand part kor rek ció I. ütem, a cso ma go lá son más nem szerepelhet. 6) A do ku men tá ció min den ol da lát ol dal szá mo zás sal és a cégjegyzésre jogosult szignálásával kérjük ellátni, valamint ol - dalszámra való hivatkozással készített tartalomjegyzéket ké - rünk mel lé kel ni. 7) Az aján lat ké rõ ki kö ti, hogy a do ku men tá ci ót igé nyel ni és meg vá sá rol ni csak sze mé lye sen le het mun ka nap okon 8.00 órá - tól órá ig, aján lat té te li ha tár na pon csak 8.00 órá tól óráig lehet, a Polgármesteri Hivatal beruházási irodájában, Bala ton ke ne se, Béri Ba logh Ádám tér 1. szám alatt. 8) Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, melyek zárt csomagolásban, közvetlenül az ajánlattételi határidõ lejártáig a be - adás helyére érkeztek. 9) Az ajánlatokat tartalmazó dokumentációk felbontása az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak idõ pont já ban tör té nik. 10) Az ajánlatok elbírálásának eredményét ajánlatkérõ án óra kor hir de ti ki. Az ered mény hir de tés he lye: Pol gár mes te ri Hi va tal, 8174 Ba la ton ke ne se, Béri Ba logh Ádám tér 1., eme le ti tár gya ló. 11) Ajánlatkérõ kéri az aláírási címpéldánynak eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolati formában az ajánlatba tör - ténõ becsatolását. 12) Az ajánlatkérõ elõírja, hogy az ajánlattevõ mutassa be önmagát (cégbemutatás) néhány oldal terjedelemben, alapvetõen a közbeszerzés tárgyával összefüggõ információk tekintetében. 13) Az ajánlatkérõ elõírja, hogy az ajánlattevõ tegyen kife - jezett nyilatkozatot, hogy a szerzõdés teljesítése érdekében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben más személyeket, alvállalkozókat igénybe kíván-e venni vagy sem, és ha igen, mely idõ tar tam ra, mi lyen mér ték ben és mi lyen munkafázisokra veszi igénybe ezen személyeket. 14) Aján lat te võ kö te les kü lön nyi lat ko za tot az aján la ti do - ku men tá ci ó já ban sze re pel tet ni arra vo nat ko zó an, hogy va la - mennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a felhívás III.2.1.2) pont já ban pénz ügyi al kal mas ság iga zo lá sá ra elõ írt tar ta lom mal bíró ban ki nyi lat ko za tot. 15) Aján lat ké rõ ki kö ti, hogy a nyer tes aján lat te võ vissza lé - pése esetén, ha az eljárás eredményének kihirdetésekor a második leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján la tot tevõ sze mé lyét is meghatározta, akkor azzal köt szerzõdést. 16) Bírálati részszempontok IV.2) kiegészítéseként ajánlatké rõ köz li, hogy az ad ha tó pont szám va la mennyi rész szem pont esetén Az értékelés módszere valamennyi részszempont esetén azonos: az ajánlatkérõ a részszempontokon belül az ará - nyosítás elve alapján értékel, azaz az adott részszempontokon be lül a leg jobb aján lat kap ja a leg több pon tot, a töb bi aján lat pontszáma ehhez viszonyítva arányosítással kerül megálla - pításra. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2004/05/24.

8 7824 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 61. szám EGYÉB KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató az eljárás eredményérõl Bajai Kórház tájékoztatója az eljárás eredményérõl (4785/2004) 1. a) Az aján lat ké rõ neve és címe: Ba jai Kór ház 6500 Baja, Ró kus u. 10. Pus kás Ju li an na gaz da sá gi igaz ga tó Te le fon: 79/ Fax: 79/ Az aján lat ké rõ ne vé ben és kép vi se le té ben ezen köz be szer zé si el já rás ke re té ben a NOVOTRADING-Medical Kft Bu da pest, Ka to na J. u Te le fon: Fax: járt el. b) A be szer zés tár gya és mennyi sé ge: aján lat ké rõ jú - li us 1-jé tõl kez dõ dõ en 3 év ben szük sé ges labor diag nosz - tikumokat kí ván ja meg vá sá rol ni az aláb bi ak sze rint: I. fe je zet: ké mi ai és im mun ké mi ai re a gen sek I. A) ké mi ai re a gen sek vizs gá lat/év; ISE Buffer és ol dat 456 db I. B) im mun ké mi ai re a gen sek vizs gá lat/év A ké mi ai vizs gá la tok el vég zé sé hez biz to sí ta ni kell 2 db azo - nos, min teszt/órás (ISE nél kül) au to ma tát. Az im mu no - ló gi ai vizs gá la tok el vég zé sé hez biz to sí ta ni kell min. 1 db 120 teszt/órás au to ma tát. A tel jes vizs gá la ti pa nel el vég zé sé hez több im mun ké szü lék is ajánl ha tó. A ké szü lé kek hez szü net - men tes áram for rást, víz rend szert, on-line-t biz to sí ta ni kell. I. fe je zet össze sen: 82 té tel. II. fe je zet: egyéb re a gen sek: vizs gá lat/év A vizs gá la tok el vég zé sé hez biz to sí ta ni kell 1 db min. 500 teszt/órás vi ze let csík-le ol va só au to ma tát. Az üle dék vizs gá la - tok el vég zé sé hez biz to sí ta ni kell 1 db 50 teszt/órás au to ma tát. A ké szü lé kek hez szü net men tes áram for rást, on-line-t biz to sí - ta ni kell. II. fe je zet össze sen: 12 té tel c) Ered mé nyes volt-e az el já rás: igen. 2. a) A vá lasz tott el já rás: nyílt el já rás. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az el já rás al kal ma zá sát meg ala po zó kö rül mé nyek is mer te - té se: c) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az aján lat té tel re fel kér tek fel so ro lá sa: 3. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: má jus Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont ja és a Kbt. 34. (3) be kez dé sé ben fog lal tak, ha azo kat a rész vé te li fel hí vás ban nem tet ték köz zé: 5. a) A nyer tes aján lat te võ neve és címe: Diagnosticum Rt., 1047 Bu da pest, At ti la u b) A nyer tes aján lat te võ nek a Kkvt. sze rin ti mi nõ sí té se: kö - zép vál lal ko zás. 6. A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot tevõ neve és címe: 7. A be ér ke zett aján la tok szá ma: egy. 8. Az aján lat te võ(k) neve és címe: Diagnosticum Rt., 1047 Bu da pest, At ti la u Az el len szol gál ta tás össze ge: Diagnosticum Rt.: net tó Ft/év + áfa. 10. a) A be szer zés tár gyá nak az a ré sze és ér té ke, ami re néz ve az aján lat te võ har ma dik sze méllyel kí ván szer zõ dést köt ni (ha ez az aján lat ban sze re pelt): b) A be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték - ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók neve és címe (ha ez az aján lat ban sze re pelt): c) A tel je sí tés ben egyéb ként a be szer zés ér té ké nek tíz szá - za lé kát meg ha la dó mér ték ben részt vevõ szer ve ze tek (sze mé - lyek) neve és címe (ha ez az aján lat ban sze re pelt): 11. Ha az el já rás ered mény te len, en nek oka: 12. Egyéb in for má ció: az el já rás meg ne ve zé se és szá ma: 3607/Baja/04 Labordiagnosztikumok. 13. a) Az el já rást meg kez dõ hir det mény köz zé té tel ének nap ja: már ci us 17. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ban az aján la ti fel hí vás ki kül dé sé nek, il let ve a 71/B. (3) be kez dé se sze rin ti eset ben a bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak nap ja: 14. Hi vat ko zás az elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó ra: 15. A hir det mény fel adá sá nak nap ja: má jus 25. A hir det mény kéz hez vé tel ének nap ja: má jus 25. Balatoni Szövetség tájékoztatója az eljárás eredményérõl (4706/2004) 1. a) Az aján lat ké rõ neve és címe: Ba la to ni Szö vet ség 8230 Ba la ton fü red, Kos suth u. 3.

9 61. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 7825 b) A be szer zés tár gya és mennyi sé ge: Ba la ton tér sé gé ben lár va- és imá gó ir tás 1626 és 550 ha. c) Ered mé nyes volt-e az el já rás: igen. 2. a) A vá lasz tott el já rás: nyílt el já rás. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az el já rás al kal ma zá sát meg ala po zó kö rül mé nyek is mer te - té se: c) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az aján lat té tel re fel kér tek felsorolása: 3. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: áp ri lis Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont ja és a Kbt. 34. (3) be kez dé sé ben fog lal tak, ha azo kat a rész vé te li fel hí vás ban nem tet ték köz zé: 5. a) A nyer tes aján lat te võ neve és címe: CORAX Kör nye - zet vé del mi Kft., 1112 Bu da pest, Bu da ör si út 1289 hrsz. b) A nyer tes aján lat te võ nek a Kkvt. sze rin ti mi nõ sí té se: kis - vál lal ko zás. 6. A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot tevõ neve és címe: RSZ Koop Kft., 5630 Bé kés, Szent Pál sor A be ér ke zett aján la tok szá ma: há rom. 8. Az aján lat te võ(k) neve és címe: CORAX Kör nye zet vé del mi Kft., 1112 Bu da pest, Bu da ör - si út 1289 hrsz. RSZ Koop Kft., 5630 Bé kés, Szent Pál sor 1. Ger gely Air Légiszolgáltató és Export-Import Kft., 2481 Ve len ce, Nyár u Az el len szol gál ta tás össze ge: Ft, azaz öt ven - ket tõ mil lió forint. 10. a) A be szer zés tár gyá nak az a ré sze és ér té ke, ami re néz ve az aján lat te võ har ma dik sze méllyel kí ván szer zõ dést köt ni (ha ez az aján lat ban szerepelt): b) A be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték - ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): c) A tel je sí tés ben egyéb ként a be szer zés ér té ké nek tíz szá - za lé kát meg ha la dó mér ték ben részt vevõ szer ve ze tek (sze mé - lyek) neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): 11. Ha az el já rás ered mény te len, en nek oka: 12. Egyéb in for má ció: 13. a) Az el já rást meg kez dõ hir det mény köz zé té tel ének nap ja: már ci us 12. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ban az aján la ti fel hí vás ki kül dé sé nek, il let ve a 71/B. (2) be kez dé se sze rin ti eset ben a bi zott ság tájékoztatásának napja: 14. Hi vat ko zás az elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó ra: 15. A hir det mény fel adá sá nak nap ja: má jus 25. A hir det mény kéz hez vé tel ének nap ja: má jus 25. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményérõl (4767/2004) 1. a) Az aján lat ké rõ neve és címe: Bé kés csa ba Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta 5600 Bé kés csa ba, Szent Ist ván tér 7. Te le fon: 66/ Fax: 66/ Aján lat ké rõ ne vé ben el járt a Thermál-BER Kft Bé kés csa ba, Dr. Becsey Osz kár u Te le fon: 66/ Fax: 66/ b) A be szer zés tár gya és mennyi sé ge: Réthy Pál Kór - ház-rendelõintézet (5600 Bé kés csa ba, Gyu lai út 18.) ré szé re 1 db ste ri le zõ (gyors, száj se bé sze ti) or vos tech ni kai ké szü lék szál lí tá sa, be üze me lé se, a ke ze lõ sze mély zet be ta ní tá sa és a szállított készülék szervizellátása. c) Ered mé nyes volt-e az el já rás: igen. 2. a) A vá lasz tott el já rás: hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás [Kbt. 70. (1) be kez dés c) pont]. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az el já rás al kal ma zá sát meg ala po zó kö rül mé nyek ismer - tetése: a kü lön bö zõ or vos tech ni kai ké szü lé kek (5 db) be - szerzésével kap cso lat ban le foly ta tott nyílt el já rás a tár gyi ké - szü lék vo nat ko zá sá ban ered mény te len volt. Lásd a K. É. 2327/ számú tájékoztatót. Az ezt kö ve tõ en hir det mény köz zé té te lé vel meg in dí tott gyor sí tott tár gya lá sos el já rás rész vé te li sza ka szá ban a tár gyi ké szü lék vo nat ko zá sá ban a kü lön fel ké rés el le né re sem tör - tént rész vé tel re je lent ke zés ezen ké szü lék szál lí tá sá ra. Lásd a K. É. 3527/ számú tájékoztatót. c) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az aján lat té tel re fel kér tek fel so ro lá sa: SANITARIA Kft., 1024 Bu da pest, Rómer Flóris út Az ered mény hir de tés idõ pont ja: má jus Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont ja és a Kbt. 34. (3) be kez dé sé ben fog lal tak, ha azo kat a rész vé te li fel hí vás ban nem tet ték köz zé: az aján lat ké rõ az aján la to kat az összes sé gé - ben leg elõ nyö sebb aján lat szempontja alapján bírálja el. részszempontok súlyszámok ajánlati ár 70 a szállítási határidõ elõrehozatala (nap) 10 a garanciavállalás mértéke (hó) 10 a vállalt éves karbantartási díj mértéke 10 Az ér té ke lés so rán ad ha tó pont szám ok rész szem pon ton ként: Va la mennyi rész szem pont ér té ke lé se ará nyo sí tás sal tör té - nik, va gyis az aján lat ké rõ szá má ra leg ked ve zõbb tar tal mi elem kap ja a ma xi má lis 100 pon tot, és a to váb bi tar tal mi ele mek ma - te ma ti kai aránypárral kerülnek meghatározásra. 5. a) A nyer tes aján lat te võ neve és címe: SANITARIA Kft., 1024 Bu da pest, Rómer Flóris út 34.

10 7826 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 61. szám b) A nyer tes aján lat te võ nek a Kkvt. sze rin ti mi nõ sí té se: kis - vál lal ko zás. 6. A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot tevõ neve és címe: 7. A be ér ke zett aján la tok szá ma: egy. 8. Az aján lat te võ(k) neve és címe: SANITARIA Kft., 1024 Bu da pest, Rómer Flóris út Az el len szol gál ta tás össze ge: brut tó Ft. 10. a) A be szer zés tár gyá nak az a ré sze és ér té ke, ami re nézve az ajánlattevõ harmadik személlyel kíván szerzõdést köt - ni (ha ez az aján lat ban sze re pelt): b) A beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mérték - ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók neve és címe (ha ez az ajánlatban szerepelt): c) A teljesítésben egyébként a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben részt vevõ szervezetek (személyek) neve és címe (ha ez az aján lat ban sze re pelt): 11. Ha az eljárás eredménytelen, ennek oka: 12. Egyéb információ: a nyertes ajánlattevõ a készüléket raktárról azonnal tudja szállítani. 13. a) Az eljárást megkezdõ hirdetmény közzétételének nap ja: b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az aján la ti fel hí vás ki kül dé sé nek, il let ve a 71/B. (2) be kez dé se szerinti esetben a bizottság tájékoztatásának napja: ápri - lis Hivatkozás az elõzetes összesített tájékoztatóra: 15. A hir det mény fel adá sá nak nap ja: má jus 21. A hir det mény kéz hez vé tel ének nap ja: má jus 25. Budapest Fõváros Belváros-Lipótváros V. Kerületi Önkormányzat tájékoztatója az eljárás eredményérõl (4474/2004) 1. a) Az aján lat ké rõ neve és címe: Bu da pest Fõ vá ros Bu da pest-li pót vá ros V. Ke rü le ti Ön kor mány zat 1051 Bu da pest, Er zsé bet tér 4. b) A beszerzés tárgya és mennyisége: a Budapest V. kerület, Szerb u. 9. szám alatti mûemlék lakóépület teljes körû rehabili - tációjára, valamint a Budapest V. kerület, Szerb u. 11. szám alatti üres telek beépítésére vonatkozó tender és kiviteli terv el - készítése a korábban elkészített engedélyezési tervek alapján. c) Ered mé nyes volt-e az el já rás: igen. 2. a) A vá lasz tott el já rás: hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az el já rás al kal ma zá sát meg ala po zó kö rül mé nyek is mer te - té se: a be szer zés tár gyá ban meg ha tá ro zott mun kát a ko ráb ban el ké szült en ge dé lye zé si terv alap ján kell el ké szí te ni, és mint ilyen az évi LXXVIII. tör vény 32. (11) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zik, mi sze rint az épí té sze ti-mû sza ki terv szer - zõi jog vé de lem alatt áll. Az en ge dé lye zé si ter vek to vább ter ve - zé sé re csak an nak szerzõi jogával rendelkezõ tervezõje által, illetve hozzájárulásával kerülhet sor. A fen ti ek alap ján a Kbt. 70. (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek áll nak fenn, mi sze rint a ko ráb bi ter ve - ket ké szí tõ ki zá ró la gos jo ga i nak vé del me ér de ké ben ke rül sor tár gya lá sos közbeszerzési eljárás alkalmazására. c) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az aján lat té tel re fel kér tek fel so ro lá sa: BLIBER Kft., 1054 Bu da pest, Báthori u Az ered mény hir de tés idõ pont ja: áp ri lis Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont ja és a Kbt. 34. (3) be kez dé sé ben fog lal tak, ha azo kat a rész vé te li fel hí vás ban nem tet ték köz zé: a leg ala cso nyabb össze gû ellenszolgáltatás. 5. a) A nyer tes aján lat te võ neve és címe: BLIBER Kft., 1054 Bu da pest, Báthori u. 5. b) A nyer tes aján lat te võ nek a Kkvt. sze rin ti mi nõ sí té se: nem tar to zik a Kkvt. ha tá lya alá. 6. A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot tevõ neve és címe: 7. A be ér ke zett aján la tok szá ma: egy. 8. Az aján lat te võ(k) neve és címe: BLIBER Kft., 1054 Bu - da pest, Báthori u Az el len szol gál ta tás össze ge: Ft + áfa. 10. a) A be szer zés tár gyá nak az a ré sze és ér té ke, ami re néz ve az aján lat te võ har ma dik sze méllyel kí ván szer zõ dést köt ni (ha ez az aján lat ban szerepelt): b) A be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték - ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók neve és címe (ha ez az aján lat ban sze re pelt): ARCHI-KON Kft., 1113 Bu da pest, Csetneki u. 11. c) A tel je sí tés ben egyéb ként a be szer zés ér té ké nek tíz szá - za lé kát meg ha la dó mér ték ben részt vevõ szer ve ze tek (sze mé - lyek) neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): 11. Ha az el já rás ered mény te len, en nek oka: 12. Egyéb in for má ció: 13. a) Az el já rást meg kez dõ hir det mény köz zé té tel ének napja: b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ban az aján la ti fel hí vás ki kül dé sé nek, il let ve a 71/B. (2) be kez dé se

11 61. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 7827 sze rin ti eset ben a bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak napja: március Hi vat ko zás az elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó ra: 15. A hir det mény fel adá sá nak nap ja: má jus 25. A hir det mény kéz hez vé tel ének nap ja: má jus 25. Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményérõl (4513/2004) 1. a) Az aján lat ké rõ neve és címe: Biatorbágy Nagy köz ség Ön kor mány za ta 2051 Biatorbágy, Ba ross Gá bor u. 2/A Te le fon: 23/ Fax: 23/ b) A be szer zés tár gya és mennyi sé ge: Biatorbágy nagy köz - ség te rü le tén a Jó zsef At ti la utcai re ha bi li tá ció (2004) el ké szí - té se a Sza bad ság út tól 838 fm út hossz és cso mó pon ti kapcsolatok kialakításával. c) Ered mé nyes volt-e az el já rás: igen. 2. a) A vá lasz tott el já rás: nyílt el já rás. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az el já rás al kal ma zá sát meg ala po zó kö rül mé nyek ismer - tetése: c) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az aján lat té tel re fel kér tek felsorolása: 3. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: má jus Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont ja és a Kbt. 34. (3) be kez dé sé ben fog lal tak, ha azo kat a rész vé te li fel hí vás ban nem tették közzé: 5. a) A nyer tes aján lat te võ neve és címe: ÚTÉPPARK Út - épí tõ és Mély épí tõ Bt., 8000 Szé kes fe hér vár, Sós tói u. 7. b) A nyer tes aján lat te võ nek a Kkvt. sze rin ti mi nõ sí té se: kö - zép vál lal ko zás. 6. A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot tevõ neve és címe: BETONÚT Szol gál ta tó és Épí tõ Rt., 1133 Bu da - pest, Pan nó nia u A be ér ke zett aján la tok szá ma: ti zen négy. 8. Az aján lat te võ(k) neve és címe: HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI ÚTÉPÍTÕ Kft., 6800 Hód - me zõ vá sár hely, Láz ár u. 10., PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTÕ Kft., 2461 Tár nok, Fe hér vá ri út 34., BETONÚT SZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTÕ Rt., 1133 Bu - da pest, Pan nó nia u , DÉL-PESTI T ÉS T Kft., 1202 Bu da pest, Bes se nyei u. 49., VIANOVA 87 KÖZMÛ ÉS ÚTÉPÍTÕ Kft., 1029 Bu da - pest, Csat lós u. 44., SWIETELSKY Kft., 1117 Bu da pest, Iri nyi J. u , ÚTÉPPARK ÚTÉPÍTÕ ÉS MÉLYÉPÍTÕ Bt., 8000 Szé - kes fe hér vár, Sós tói u. 7., VIADOM ÉPÍTÕIPARI Rt., 2541 Lá bat lan, Du na-part 1605/2., EGUT EGRI ÚTÉPÍTÕ Rt., 3300 Eger, Deák F. u. 49., SOLTÚT Kft., 6320 Solt, Kecs ke mé ti u. 34., HOFFMANN ÉPÍTÕIPARI Rt. szé kes fe hér vá ri fõépítésvezetõség, fi ók te lep: 8000 Szé kes fe hér vár, Berényi u. 13., STRABAG Rt. bu da ör si fõépítésvezetõség, fi ók te lep: 2040 Bu da örs, Gyár u. 2., ÚT 2000 Kft., 2344 Dömsöd, Vas út u. 0397/21. hrsz., SERVICO ÉPÍTÕ Kft., 1212 Bu da pest, Kos suth L. u Az el len szol gál ta tás össze ge: Ft (azaz: egy - százharmincnyolcmillió-kilencszáznegyvenezer-négyszáz-nyo lcvankilenc fo rint). 10. a) A be szer zés tár gyá nak az a ré sze és ér té ke, ami re néz ve az aján lat te võ har ma dik sze méllyel kí ván szer zõ dést köt ni (ha ez az aján lat ban szerepelt): b) A be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték - ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): c) A tel je sí tés ben egyéb ként a be szer zés ér té ké nek tíz szá - za lé kát meg ha la dó mér ték ben részt vevõ szer ve ze tek (sze mé - lyek) neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): 11. Ha az el já rás ered mény te len, en nek oka: 12. Egyéb in for má ció: Az ajánlati felhívás 11. b) pont ja Az aján lat te võ nek a szerzõdés teljesítésére alkalmatlanná minõsítése szempontjai szerint a 4. beadási és bontási sorszámú ajánlatte - võ DÉL-PESTI T ÉS T Kft. (1202 Bu da pest, Bes se nyei u. 49.) ajánlatát alkalmatlannak minõsíti az (5) bekezdés és a (6) bekezdés alapján. Az ajánlati felhívás 11. b) pontja A szerzõdés teljesítésére alkalmatlanná minõsítés szempontjai szerint az 5. be - adási és bontási sorszámú ajánlattevõ VIANOVA 87 KÖZMÛ ÉS ÚTÉPÍTÕ Kft. (1029 Bu da pest, Csat lós u. 44.) ajánlatát alkalmatlannak minõsíti a (2) bekezdés és a (11) bekezdés alapján. Az ajánlati felhívás 11. b) pontja A szerzõdés teljesítésére alkalmatlanná minõsítés szempontjai szerint a 8. be - adási és bontási sorszámú ajánlattevõ VIADOM ÉPÍTÕIPARI Rt. (2541 Lá bat lan, Du na-part 1605/2.) ajánlatát alkalmatlannak minõsíti a (2) bekezdés alapján. Az ajánlati felhívás 11. b) pontja A szerzõdés teljesítésére alkalmatlanná minõsítés szempontjai szerint a 10. be - adási és bontási sorszámú ajánlattevõ SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecs ke mé ti u. 34.) aján la tát al kal mat lan nak minõsíti a (10) bekezdés alapján. Az ajánlati felhívás 11. b) pontja A szerzõdés teljesítésére alkalmatlanná minõsítés szempontjai szerint a 11. be - adási és bontási sorszámú ajánlattevõ HOFFMANN Épí -

12 7828 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 61. szám tõipari Rt. székesfehérvári fõépítésvezetõség (8000 Szé - kesfehérvár, Berényi u. 13.) ajánlatát alkalmatlannak mi - nõsíti a (2) bekezdés alapján. Az ajánlati felhívás 11. b) pontja A szerzõdés teljesítésére alkalmatlanná minõsítés szempontjai szerint a 12. be - adá si és bon tá si sor szá mú aján lat te võ STRABAG Rt. bu - da ör si fõépítésvezetõség (2040 Bu da örs, Gyár u. 2.) aján - latát alkalmatlannak minõsíti a (2) bekezdés alapján. Az ajánlati felhívás 11. b) pontja A szerzõdés teljesítésére alkalmatlanná minõsítés szempontjai szerint a 14. be - adási és bontási sorszámú ajánlattevõ SERVICO ÉPÍTÕ Kft. (1212 Bu da pest, Kos suth L. u ) aján la tát al - kalmatlannak minõsíti a (6) bekezdés és a (7) bekezdés alapján. Az aján la ti fel hí vás 16. pont Egyéb in for má ci ók pont alap ján az 1. be adá si és bon tá si sor szá mú aján lat te võ HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI ÚTÉPÍTÕ Kft. (6800 Hód me zõ vá sár hely, Láz ár u. 10.) aján la tát ér vény - te len nek mi nõ sí ti. Az aján la ti fel hí vás 16. pont Egyéb in for má ci ók pont alap ján a 4. be adá si és bon tá si sor szá mú aján - lat te võ DÉL-PESTI T ÉS T Kft. (1202 Bu da pest, Bes se - nyei u. 49.) aján la tát ér vény te len nek mi nõ sí ti. Az ajánlati felhívás 16. pont Egyéb információk pont alap ján az 5. be adá si és bon tá si sor szá mú aján - lat te võ VIANOVA 87 Köz mû és Út épí tõ Kft. (1029 Bu - dapest, Csatlós u. 44.) ajánlatát érvénytelennek minõsíti. Az aján la ti fel hí vás 16. pont Egyéb in for má ci ók pont alap ján a 12. be adá si és bon tá si sor szá mú aján lat te võ STRABAG Rt. bu da ör si fõépítésvezetõség (2040 Bu da - örs, Gyár u. 2.) aján la tát ér vény te len nek mi nõ sí ti. Az aján la ti fel hí vás 16. pont Egyéb in for má ci ók pont alap ján a 13. be adá si és bon tá si sor szá mú aján lat te võ ÚT 2000 Kft. (2344 Dömsöd Vas út u. 0397/21. hrsz.) aján la tát ér vény te len nek mi nõ sí ti. 13. a) Az eljárást megkezdõ hirdetmény közzétételének nap ja: már ci us 3. b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az aján la ti fel hí vás ki kül dé sé nek, il let ve a 71/B. (2) be kez dé se szerinti esetben a bizottság tájékoztatásának napja: 14. Hivatkozás az elõzetes összesített tájékoztatóra: 15. A hir det mény fel adá sá nak nap ja: má jus 4. A hir det mény kéz hez vé tel ének nap ja: má jus 4. Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala tájékoztatója az eljárás eredményérõl (4752/2004) 1. a) Az aján lat ké rõ neve és címe: Bu da örs Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hivatal 2040 Bu da örs, Sza bad ság u b) A be szer zés tár gya és mennyi sé ge: tor na csar nok ban sport pad ló fel újí tá sa: 1160 m 2, és egyéb já ru lé kos munkák: egyéb pad ló fel újí tás (PVC): 150 m 2, világítási rendszer kiegészítése: reflektor beépítése vezetékeléssel: +24 db, tor na csar nok és fo lyo só fes té se: ei.: 3500 m 2, meglévõ szellõzõ vezeték leszerelése: 163 fm, aj tók elõt ti rám pa ki ala kí tá sa, meg lé võ bur ko lat át épí té sé - vel: 21 m 2, tel jes nyílászárócsere: 108 db ab lak, eb bõl 16 db elekt ro - mos táv nyi tó val el lát va. c) Ered mé nyes volt-e az el já rás: igen. 2. a) A vá lasz tott el já rás: nyílt el já rás. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az el já rás al kal ma zá sát meg ala po zó kö rül mé nyek is mer te - té se: c) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az aján lat té tel re fel kér tek felsorolása: 3. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: má jus óra. 4. Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont ja és a Kbt. 34. (3) be kez dé sé ben fog lal tak, ha azo kat a rész vé te li fel hí vás ban nem tet ték köz zé: az aján la ti fel hí vás ban közzétételre került. 5. a) A nyer tes aján lat te võ neve és címe: MULTIPOLEX Kft., 2040 Bu da örs, Sza bad ság út 116. b) A nyer tes aján lat te võ nek a Kkvt. sze rin ti mi nõ sí té se: kis - vál lal ko zás. 6. A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot tevõ neve és címe: 7. A be ér ke zett aján la tok szá ma: há rom. 8. Az aján lat te võ(k) neve és címe: MULTIPOLEX Kft., 2040 Bu da örs, Sza bad ság út 116., HAMIX Kft., 1034 Bu da pest, San Marco u. 19., MASZER Rt., 1097 Bu da pest, Kop pány u Az el len szol gál ta tás össze ge: Ft. 10. a) A be szer zés tár gyá nak az a ré sze és ér té ke, ami re néz ve az aján lat te võ har ma dik sze méllyel kí ván szer zõ dést köt ni (ha ez az aján lat ban szerepelt): b) A be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték - ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): c) A tel je sí tés ben egyéb ként a be szer zés ér té ké nek tíz szá - za lé kát meg ha la dó mér ték ben részt vevõ szer ve ze tek (sze mé - lyek) neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): 11. Ha az el já rás ered mény te len, en nek oka: 12. Egyéb in for má ció: 13. a) Az el já rást meg kez dõ hir det mény köz zé té tel ének nap ja: áp ri lis 2. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ban az aján la ti fel hí vás ki kül dé sé nek, il let ve a 71/B. (2) be kez dé se sze rin ti eset ben a bi zott ság tájékoztatásának napja:

13 61. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) Hi vat ko zás az elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó ra: Köz be - szer zé si Ér te sí tõ, ja nu ár 16-i szám, 9695/2004 szá mú hir det mény 2.3. pont ja. 15. A hir det mény fel adá sá nak nap ja: má jus 19. A hir det mény kéz hez vé tel ének nap ja: má jus 24. Budapest Fõváros Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményérõl (4506/2004) 1. a) Az aján lat ké rõ neve és címe: Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta ne vé ben el járt fõ pol gár mes ter meg bí zá sá ból: Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak Fõ pol gár mes te ri Hi va ta la Be ru há zá si és Köz be szer zé si Ügyosztály 1051 Bu da pest, Vá ros ház u Te le fon: Fax: b) A be szer zés tár gya és mennyi sé ge: Váci Mi hály Kollé - gium homlokzatfelújítása, 3700 m 2. A fel újí tás so rán a bet on hom lok za ti ele mek, di la tá ci ós hé za gok fel újí tan dók, nyí lás zá - rók, bádogosszerkezetek cserélendõk. c) Ered mé nyes volt-e az el já rás: igen. 2. a) A vá lasz tott el já rás: nyílt el já rás. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az el já rás al kal ma zá sát meg ala po zó kö rül mé nyek is mer te - té se: c) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az aján lat té tel re fel kér tek felsorolása: Polaris Épí tõ ipa ri Rt., 1097 Bu da pest, Gyáli út 33. M és M Kft., 2084 Pilisszentiván, Hárs fa u. 43. Spidi-Bau Kft., 3527 Mis kolc, Be se nyõi u. 8. Progress-B 90 Kft., 1203 Bu da pest, Emí lia u. 15. Gesztelyi Rt., 1158 Bu da pest, Ady End re u Az el len szol gál ta tás össze ge: brut tó Ft. 10. a) A be szer zés tár gyá nak az a ré sze és ér té ke, ami re néz ve az aján lat te võ har ma dik sze méllyel kí ván szer zõ dést köt ni (ha ez az aján lat ban szerepelt): b) A be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték - ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): c) A tel je sí tés ben egyéb ként a be szer zés ér té ké nek tíz szá - za lé kát meg ha la dó mér ték ben részt vevõ szer ve ze tek (sze mé - lyek) neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): 11. Ha az el já rás ered mény te len, en nek oka: 12. Egyéb in for má ció: aján lat ké rõ a Progress-B 90 Kft. aján la tát a Kbt. 52. (2) be kez dés d) pont ja alap ján ér vény te - len nek nyilvánította. 13. a) Az el já rást meg kez dõ hir det mény köz zé té tel ének nap ja: feb ru ár 13. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ban az aján la ti fel hí vás ki kül dé sé nek, il let ve a 71/B. (3) be kez dé se sze rin ti eset ben a bi zott ság tájékoztatásának napja: 14. Hi vat ko zás az elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó ra: 15. A hir det mény fel adá sá nak nap ja: má jus 24. A hir det mény kéz hez vé tel ének nap ja: má jus Az ered mény hir de tés idõ pont ja: má jus Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont ja és a Kbt. 34. (3) be kez dé sé ben fog lal tak, ha azo kat a rész vé te li fel hí vás ban nem tették közzé: 5. a) A nyer tes aján lat te võ neve és címe: Spidi-Bau Kft., 3527 Mis kolc, Be se nyõi u. 8. b) A nyer tes aján lat te võ nek a Kkvt. sze rin ti mi nõ sí té se: kisés kö zép vál lal ko zás. 6. A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot tevõ neve és címe: Fõ vá ro si Épí tõ Rt., 1033 Bu da pest, Szõ lõ kert u A be ér ke zett aján la tok szá ma: tíz. 8. Az aján lat te võ(k) neve és címe: Fehérép Kft., 8000 Szé kes fe hér vár, Szi get u. 13. Excluziv-Bau Kft., 2040 Bu da örs, Hó vi rág u. 26. Construm Kft., 1062 Bu da pest, Andrássy út 61. Fõ vá ro si Épí tõ Rt., 1033 Bu da pest, Szõ lõ kert u T Fõép Kft., 6724 Sze ged, Õsz u. 11. Halászi Község Polgármesteri Hivatala tájékoztatója az eljárás eredményérõl (4725/2004) 1. a) Az aján lat ké rõ neve és címe: Ha lá szi Köz ség Pol gár mes te ri Hi va tala 9228 Ha lá szi, Kos suth u. 38. Te le fon/fax: 96/ , Az aján lat ké rõ ne vé ben az UTIBER Köz úti Be ru há zó Kft Bu da pest, Csó ka u Te le fon: Fax: járt el. b) A be szer zés tár gya és mennyi sé ge: Du na men ti ke rék pár - út-há ló zat: halászi bel te rü le ti szakasz épí té se: a ke rék pár út hossza: 1860 fm szé les sé ge: 1,60 2,00 m útszegélyépítés fu tó sor ral, szé le sí tés nél: 1100 m ker ti sze gély: 3600 m

14 7830 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 61. szám csa pa dék csa tor na: 400 m távközlésikábel-kiváltás: 670 m asz falt szõ nyeg AB 12: 2200 m 2 Ter ve zés: a köz mû vek ki vál tá sá hoz és vé de lem be he lye zé - sé hez eset leg szük sé ges ter vek el ké szí té se, en ge dé lyez te té se. For ga lom kor lá to zá si és forgalomelterelési terv készítése. c) Ered mé nyes volt-e az el já rás: igen. 2. a) A vá lasz tott el já rás: nyílt el já rás. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az el já rás al kal ma zá sát meg ala po zó kö rül mé nyek is mer te - té se: c) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az aján lat té tel re fel kér tek felsorolása: 3. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: má jus Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont ja és a Kbt. 34. (3) be kez dé sé ben fog lal tak, ha azo kat a rész vé te li fel hí vás ban nem tet ték köz zé: az aján lat ké rõ az aján la to kat az összes sé gé - ben leg elõ nyö sebb aján lat szem pont ja sze rint bí rál ta el. A Kbt. 34. (3) be kez dé sé ben fog lal tak az ajánlati felhívásban köz - zétételre kerültek. 5. a) A nyer tes aján lat te võ neve és címe: SWIETELSKY Kft., 9300 Csor na, Vas út sor 7. b) A nyer tes aján lat te võ nek a Kkvt. sze rin ti mi nõ sí té se: a nyer tes aján lat te võ nem esik a Kkvt. hatálya alá. 6. A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ neve és címe: ALPOKÚT Kft., 9700 Szom bat hely, Ma ros u A be ér ke zett aján la tok szá ma: alapajánlatok száma: nyolc, alternatív ajánlatok száma: hét. 8. Az aján lat te võ(k) neve és címe: EGUT Rt. (alap- és al ter na tív aj.), 3300 Eger, Deák F. u. 49. ALPOKÚT Kft. (alap aján lat), 9700 Szom bat hely, M a - ros u. 22. SWIETELSKY Kft. (alap- és al ter na tív aj.), 9300 Csor - na, Vas út sor 7. HÓDÚT Kft. (alap- és al ter na tív aj.), 6800 Hód me zõ vá - sár hely, Láz ár u. 10. BETONÚT Rt. (alap- és al ter na tív aj.), 1113 Bu da pest, Pan nó nia u HOFFMANN Rt. (alap- és al ter na tív aj.), 8900 Za la eger - szeg, Köztársaság u. 1. STRABAG Rt. (alap- és al ter na tív aj.), 1135 Bu da pest, Sze ge di út VEGYÉPSZER Rt. (alap- és al ter na tív aj.), 1151 Bu da - pest, Mo gyo ród útja Az el len szol gál ta tás össze ge: brut tó Ft. 10. a) A be szer zés tár gyá nak az a ré sze és ér té ke, ami re néz ve az aján lat te võ har ma dik sze méllyel kí ván szer zõ dést köt ni (ha ez az aján lat ban szerepelt): b) A be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték - ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): c) A tel je sí tés ben egyéb ként a be szer zés ér té ké nek tíz szá - za lé kát meg ha la dó mér ték ben részt vevõ szer ve ze tek (sze mé - lyek) neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): 11. Ha az el já rás ered mény te len, en nek oka: 12. Egyéb in for má ció: 13. a) Az el já rást meg kez dõ hir det mény köz zé té tel ének nap ja: már ci us 22. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ban az aján la ti fel hí vás ki kül dé sé nek, il let ve a 71/B. (3) be kez dé se sze rin ti eset ben a bi zott ság tájékoztatásának napja: 14. Hi vat ko zás az elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó ra: 15. A hir det mény fel adá sá nak nap ja: má jus 24. A hir det mény kéz hez vé tel ének nap ja: má jus 24. Heves Megyei Önkormányzat tájékoztatója az eljárás eredményérõl (4732/2004) 1. a) Az aján lat ké rõ neve és címe: He ves Me gyei Ön kor mány zat 3300 Eger, Kos suth L. u. 9. b) A be szer zés tár gya és mennyi sé ge: a He ves Me gyei Ön - kor mány zat Markhot Fe renc Kórház-Rendelõintézet Eger bel - gyó gyá sza ti pa vi lon bõ ví té si, re konst ruk ci ós mun kái 5170 m 2 szint te rü le ten (3480 m 2 -rõl). Pszi chi át ri ai pa vi lon re konst ruk - ci ós mun kái 2147 m 2 szintterületen. c) Ered mé nyes volt-e az el já rás: igen. 2. a) A vá lasz tott el já rás: nyílt elõ mi nõ sí té si el já rás. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az el já rás al kal ma zá sát meg ala po zó kö rül mé nyek is mer te - té se: c) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az aján lat té tel re fel kér tek felsorolása: 3. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: má jus Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont ja és a Kbt. 34. (3) be kez dé sé ben fog lal tak, ha azo kat a rész vé te li fel hí vás ban nem tet ték köz zé: az aján lat ké rõ az aján la to kat az összes sé gé - ben leg elõ nyö sebb aján lat szempontja alapján bírálta el. részszempontok súlyszámok ajánlati ár 11 korábbi teljesítési véghatáridõ 4 késedelmi kötbér mértéke 2 jótállás idõtartama 1 jóteljesítési bankgarancia idõtartama 1 jóteljesítési bankgarancia mértéke 1 Va la mennyi rész szem pont nál ad ha tó pont szám 1 10.

15 61. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 7831 Pon to zás: P vizsgált P max (Pmax P min ) (Avizsgált Alegkedvezõb b ) (A A ) legkedvezõtlenebb legkedvezõbb 5. a) A nyer tes aján lat te võ neve és címe: IMOLA ÉPÍTÕ Kft., 3300 Eger, Koháry u. 2/A b) A nyer tes aján lat te võ nek a Kkvt. sze rin ti mi nõ sí té se: kö - zép vál lal ko zás. 6. A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot tevõ neve és címe: PROGRESS-B Kft., Bu da pest, Emí - lia u A be ér ke zett aján la tok szá ma: öt. 8. Az aján lat te võ(k) neve és címe: IMOLA ÉPÍTÕ Kft., 3300 Eger, Koháry u. 2/A PROGRESS-B 90 Kft., 1203 Bu da pest, Emí lia u. 15. STRABAG Rt., 3100 Sal gó tar ján, Mun kás u. 8. KIPSZER FT Rt., 1106 Bu da pest, Jász be ré nyi u MASZER Rt., 1097 Bu da pest, Kop pány u Az el len szol gál ta tás össze ge: brut tó aján la ti ár: Ft. 10. a) A be szer zés tár gyá nak az a ré sze és ér té ke, ami re néz ve az aján lat te võ har ma dik sze méllyel kí ván szer zõ dést köt ni (ha ez az aján lat ban szerepelt): b) A be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték - ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): c) A tel je sí tés ben egyéb ként a be szer zés ér té ké nek tíz szá - za lé kát meg ha la dó mér ték ben részt vevõ szer ve ze tek (sze mé - lyek) neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): 11. Ha az el já rás ered mény te len, en nek oka: 12. Egyéb in for má ció: 13. a) Az el já rást meg kez dõ hir det mény köz zé té tel ének nap ja: ja nu ár 16. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ban az aján la ti fel hí vás ki kül dé sé nek, il let ve a 71/B. (2) be kez dé se sze rin ti eset ben a bi zott ság tájékoztatásának napja: 14. Hi vat ko zás az elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó ra: 15. A hir det mény fel adá sá nak nap ja: má jus 21. A hir det mény kéz hez vé tel ének nap ja: má jus 24. Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal tájékoztatója az eljárás eredményérõl (4505/2004) 1. a) Az aján lat ké rõ neve és címe: Hon vé del mi Mi nisz té ri um Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hi va tal Bu da pest X., Sal gó tar já ni út Bp. Pf. 163 Te le fon: Fax: járt el. b) A be szer zés tár gya és mennyi sé ge: MH Köz pon ti Hon - véd kór ház pes ti és bu dai te lep he lye in aneszteziológiai és in - ten zív te rá pi ás ki emelt ügye le te i nek és ké szen lé ti ügyeleteinek ellátása. Aneszteziológiai és in ten zív te rá pi ás ügye let hez szük sé ges ka pa ci tás: Hét fõ ki emelt ügye let: 7 fõ készenléti ügyelet: 3 fõ Kedd ki emelt ügye let: 5 fõ készenléti ügyelet: 3 fõ Szer da ki emelt ügye let: 6 fõ készenléti ügyelet: 2 fõ Csü tör tök ki emelt ügye let: 5 fõ készenléti ügyelet: 2 fõ Pén tek ki emelt ügye let: 5 fõ készenléti ügyelet: 2 fõ Szom bat ki emelt ügye let: 4 fõ készenléti ügyelet: 3 fõ Vasárnap ki emelt ügye let: 4 fõ készenléti ügyelet: 3 fõ Heti ügye le ti óra szám: ki emelt ügye let: 640 óra ké szen lé ti ügye let: 336 óra eb bõl a heti szak or vo si ügye le ti idõ: 400 óra ké szen lé ti idõ: 168 óra A nem szak or vo si ügye le te ket a köz be szer zés tár gya nem tar tal maz za. c) Ered mé nyes volt-e az el já rás: igen. 2. a) A vá lasz tott el já rás: nyílt köz be szer zé si el já rás. b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: c) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az aján lat té tel re fel kér tek felsorolása: 3. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: má jus óra. 4. Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont ja és a Kbt. 34. (3) be kez dé sé ben fog lal tak, ha azo kat a rész vé te li fel hí vás ban nem tet ték köz zé: az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont ja: az aján lat ké rõ a leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás elve alapján értékelte az ajánlatokat. 5. a) A nyer tes aján lat te võ neve és címe: Hüpnosz Kft., 1044 Bu da pest, Frangepán u. 45. b) A nyer tes aján lat te võ nek a Kkvt. sze rin ti mi nõ sí té se: mikrovállalkozás. 6. A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot tevõ neve és címe: 7. A be ér ke zett aján la tok szá ma: egy.

16 7832 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 61. szám 8. Az aján lat te võ(k) neve és címe: Hüpnosz Kft., 1044 Bu - da pest, Frangepán u Az el len szol gál ta tás össze ge: 3200 Ft/óra, ki emelt ügye - let 800 Ft/óra; a heti szak or vo si ügye le ti idõ: 400 óra Ft ké szen lé ti idõ: 168 óra Ft Heti ki emelt és ké szen lé ti ügye le tek össze sen Ft/hét. A be szer zés össz ér té ke de cem ber 31-ig 85 hét re Ft. 10. a) A be szer zés tár gyá nak az a ré sze és ér té ke, ami re néz ve az aján lat te võ har ma dik sze méllyel kí ván szer zõ dést köt ni (ha ez az aján lat ban szerepelt): b) A be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték - ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): c) A tel je sí tés ben egyéb ként a be szer zés ér té ké nek tíz szá - za lé kát meg ha la dó mér ték ben részt vevõ szer ve ze tek (sze mé - lyek) neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): 11. Ha az el já rás ered mény te len, en nek oka: 12. Egyéb in for má ció: 13. a) Az el já rást meg kez dõ hir det mény köz zé té tel ének nap ja: már ci us 12. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ban az aján la ti fel hí vás ki kül dé sé nek, il let ve a 71/B. (3) be kez dé se sze rin ti eset ben a bi zott ság tájékoztatásának napja: 14. Hi vat ko zás az elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó ra: 15. A hir det mény fel adá sá nak nap ja: má jus 25. A hir det mény kéz hez vé tel ének nap ja: má jus 25. Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal tájékoztatója az eljárás eredményérõl (4777/2004) 1. a) Az aján lat ké rõ neve és címe: Hon vé del mi Mi nisz té ri um Be szer zé si és Biz ton sá gi Be ru há zá si Hivatal 1101 Bu da pest, Sal gó tar já ni út Bu da pest, Pf. 163 Te le fon: Fax: b) A be szer zés tár gya és mennyi sé ge: a NATO reagálóerõk (NRF) ál lo má nyá nak ru há za ti anya gok kal és fel sze re lé si cikkekel tör té nõ el lá tá sa az alábbi cikkekkel: M gyakorlózubbony, hu. 480 db M gyakorlónadrág 480 db 3. ti. alsónadrág 840 ölt. 4. pizsama 120 db 5. fürdõlepedõ (MH) db 6. törölközõ (MH) db 7. tartós elem AA 480 db 8. névjegytartó 720 db 9. lábbeli-karbantartó készlet 120 db 10. varrókészlet 120 db 11. tusolópapucs 120 pár M hímzett név 1200 db M hímzett gyak.paroli 1200 pár 14. hímzett rf.jelzõ pólóra 360 db 15. hímzett gyak.sapka-jelvény, zöld 270 db 16. hímzett név, tépõzáras, sivatagi 1200 db 17. hímzett gyakorlóparoli, sivatagi 480 db 18. hímzett rf.jelzõ pólóra, sivatagi 240 db 19. hímzett gyak.sapka-jelvény, barna 240 db 20. sportzokni 360 pár 21. nyári gyak.zokni, fekete 840 pár 22. ujjatlan taktikai védõkesztyû 120 pár 23. gyakorlókesztyû, betétes 151 pár M bakancs 151 pár 25. zseblámpa 151 db 26. tengerészzsák 240 db 27. zsebkés 151 db 28. mosóháló 302 db 29. tártartó, 1 db-os, jobbos 151 db 30. tártartó, 1 db-os, balos 151 db 31. trópusi kalap 271 db 32. nyári bakancs 271 pár 33. háti italhordó (3 l-es) 151 db 34. necckendõ, olív 271 db 35. necckendõ, sivatagi 271 db 36. sivatagi kalap 271 db 37. sisaksapka, polár 240 db M gyak.zubbony, sivatagi 480 db M gyak.nadrág, sivatagi 480 db 40. sivatagi bakancs 302 pár 41. védõszemüveg 151 db 42. fényvédõ szemüveg 151 db 43. hálózsák, nyári 151 db 44. hálózsák, téli 151 db 45. személyi sátor 151 db c) Ered mé nyes volt-e az el já rás: ered mé nyes volt. 2. a) A vá lasz tott el já rás: hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás a Kbt. 70. (1) be kez dés c) pont ja alap ján. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az el já rás al kal ma zá sát meg ala po zó kö rül mé nyek is mer te - té se: a Hon vé del mi Mi nisz té ri um hon véd ve zér kari fõ nök ál tal 95/2004. nyt. szá mon jó vá ha gyott HM HVK évi fel adat - ter ve, va la mint az MH ÖLTP pa rancs nok fel adat sza bá sa alap - ján a NATO reagálóerõk (NRF) 4. vál tás ál lo má nyá ba fel aján - lott ka to nai szer ve zet jú li us 1-jé tõl nem zet kö zi gya kor - la to kon vesz részt. Ennek megfelelõen a teljesítési határidõ: június 20. c) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az aján lat té tel re fel kér tek felsorolása: Csizmarik és Tár sa Kft. M+Z 2000 Kft. Ka lo csai Kon fek ció ipa ri Kft. Tóth és Tár sa Kft.

17 61. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 7833 Ramona Rt. Nagy Unimode Kft. Hõgyészi Vegyesipari Szövetkezet Bel ta gi De sign Stú dió Baléder Kft. S AND H Bt. OPS Új pest Kft. Laskawy Ferenc vállalkozó Humanitás Ipari Szövetkezet Bokatex Zoknikötõ Kft. Zoknitex Bt. Combat Kft. LBK Osztrák Magyar Kesztyûs Szövetkezet Ti sza Ci põ gyár tó Kft. Revans 1999 Bt. Arnitel Kft. Sapka és Kalap Szövetkezet LOGO TRADE Kft. RÖSLER Bu da pest Kft. Texepil Kft. Reintex Kft. Hedotel Kft. Vek tor Szö vet ke zet Chata Kft. Victory Kft. Union Plus Kft. Budagant Kesz tyûs Szö vet ke zet Glovita Kesz tyû Rt. Landimex Kft. 3. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: má jus Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont ja és a Kbt. 34. (3) be kez dé sé ben fog lal tak, ha azo kat a rész vé te li fel hí vás ban nem tet ték köz zé: az aján lat ké rõ a legalacsonyabb össze gû el - len szol gál ta tás el vét alkalmazta az elbírálás során. 5. a) A nyer tes aján lat te võ neve és címe: Laskawy Fe renc egyé ni vál lal ko zó, 1161 Bu da pest, Csö - mö ri út 10. S AND H Bt., 1113 Bu da pest, Vil lá nyi út 74. Bel ta gi De sign Stú dió Kft., 1029 Bu da pest, Ki ni zsi P. u. 31. Hõgyészi Ve gyes ipa ri Szö vet ke zet, 7191 Hõgyész, Ady E. u. 11. Ramona Rt., 1135 Bu da pest, Jász u. 56. Zoknitex Bt., 1163 Bu da pest, Kö vi ró zsa u. 6. Texepil Kft., 1221 Bu da pest, Kapisztrán u Arnitel Kft., 1119 Bu da pest, Thán Kár oly u Combat Ke res ke del mi Kft., 1125 Bu da pest, Má tyás ki rály út 41/B Csizmarik és Tár sa Kft., 1211 Bu da pest, Bajáki F. u. 27. RÖSLER Bu da pest Kft., 1131 Bu da pest, Reitter Fe renc u LBK Oszt rák Ma gyar Kesz tyûs Kft., 8640 Fo nyód, Hegy al ja u. 31. Baléder Kft., 4030 Deb re cen, Bi ha ri u. 9. Ti sza Ci põ gyár tó Kft., 5435 Mart fû, Le nin u. 1. Reintex Kft., 5000 Szol nok, Thö köly út 85. Hedotel Kft., 1055 Bu da pest, Falk Mik sa u. 8. M+Z 2000 Kft., 4220 Haj dú bö ször mény, Bíró P. u. 71. Revans 1999 Bt., 1034 Bu da pest, Bé csi út 120. b) A nyer tes aján lat te võ nek a Kkvt. sze rin ti mi nõ sí té se: Laskawy Ferenc egyéni vállalkozó: kisvállalkozás S AND H Bt.: kis vál lal ko zás Bel ta gi De sign Stú dió Kft.: mikrovállalkozás Hõgyészi Vegyesipari Szövetkezet: középvállalkozás Ramona Rt.: kö zép vál lal ko zás Zoknitex Bt.: kö zép vál lal ko zás Texepil Kft.: mikrovállalkozás Arnitel Kft.: kö zép vál lal ko zás Combat Ke res ke del mi Kft.: kis vál lal ko zás Csizmarik és Társa Kft.: középvállalkozás RÖSLER Bu da pest Kft.: kis vál lal ko zás LBK Osztrák Magyar Kesztyûs Kft.: kisvállalkozás Baléder Kft.: kis vál lal ko zás Ti sza Ci põ gyár tó Kft.: kö zép vál lal ko zás Reintex Kft.: kis vál lal ko zás Hedotel Kft.: kis vál lal ko zás M+Z 2000 Kft.: kis vál lal ko zás Revans 1999 Bt.: mikrovállalkozás 6. A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot tevõ neve és címe: 7. A be ér ke zett aján la tok szá ma: öt ven nyolc M gyakorlózubbony, hu. 1 ajánlat M gyakorlónadrág 1 ajánlat 3. ti. alsónadrág 1 ajánlat 4. pizsama 1 ajánlat 5. fürdõlepedõ (MH) ajánlat 6. törölközõ (MH) ajánlat 7. tartós elem AA 2 ajánlat 8. névjegytartó 1 ajánlat 9. lábbeli-karbantartó készlet 1 ajánlat 10. varrókészlet 1 ajánlat 11. tusolópapucs 1 ajánlat M hímzett név 1 ajánlat M hímzett gyak.paroli 1 ajánlat 14. hímzett rf.jelzõ pólóra 1 ajánlat 15. hímzett gyak.sapka-jelvény, zöld 1 ajánlat 16. hímzett név, tépõzáras, sivatagi 1 ajánlat 17. hímzett gyakorlóparoli, sivatagi 1 ajánlat 18. hímzett rf.jelzõ pólóra, sivatagi 1 ajánlat 19. hímzett gyak.sapka-jelvény, barna 1 ajánlat 20. sportzokni 2 ajánlat 21. nyári gyak.zokni, fekete 2 ajánlat 22. ujjatlan taktikai védõkesztyû 1 ajánlat 23. gyakorlókesztyû, betétes 1 ajánlat M bakancs 1 ajánlat 25. zseblámpa 1 ajánlat 26. tengerészzsák 2 ajánlat 27. zsebkés 1 ajánlat 28. mosóháló 3 ajánlat 29. tártartó, 1 db-os, jobbos 1 ajánlat 30. tártartó, 1 db-os, balos 1 ajánlat 31. trópusi kalap 2 ajánlat 32. nyári bakancs 2 ajánlat 33. háti italhordó (3 l-es) 1 ajánlat 34. necckendõ, olív 2 ajánlat 35. necckendõ, sivatagi 2 ajánlat 36. sivatagi kalap 2 ajánlat

18 7834 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 61. szám 37. sisaksapka, polár 2 ajánlat M gyak.zubbony, sivatagi 1 ajánlat M gyak.nadrág, sivatagi 1 ajánlat 40. sivatagi bakancs 1 ajánlat 41. védõszemüveg 1 ajánlat 42. fényvédõ szemüveg 2 ajánlat 43. hálózsák, nyári 1 ajánlat 44. hálózsák, téli 1 ajánlat 45. személyi sátor 1 ajánlat 8. Az aján lat te võ(k) neve és címe: Laskawy Fe renc egyé ni vál lal ko zó, 1161 Bu da pest, Csö - mö ri út 10. (8 aján lat), S AND H Bt., 1113 Bu da pest, Vil lá nyi út 74. (1 aján lat), Ramona Rt., 1135 Bu da pest, Jász u. 56. (3 aján lat), Bel ta gi De sign Stú dió Kft., 1029 Bu da pest, Ki ni zsi P. u. 31. (4 aján lat), Hõgyészi Ve gyes ipa ri Szö vet ke zet, 7191 Hõgyész, Ady E. u. 11. (2 aján lat), Zoknitex Bt., 1163 Bu da pest, Kö vi ró zsa u. 6. (2 aján lat), Texepil Kft., 1221 Bu da pest, Kapisztrán u (3 aján - lat), Arnitel Kft., 1119 Bu da pest, Thán Kár oly u (2 aján - lat), Combat Ke res ke del mi Kft., 1125 Bu da pest, Má tyás ki rály út 41/B (6 aján lat), Csizmarik és Tár sa Kft., 1211 Bu da pest, Bajáki F. u. 27. (5 aján lat), RÖSLER Bu da pest Kft., 1131 Bu da pest, Reitter Fe renc u (1 aján lat), LBK Oszt rák Ma gyar Kesz tyûs Kft., 8640 Fo nyód, Hegy al ja u. 31. (1 aján lat), Baléder Kft., 4030 Deb re cen, Bi ha ri u. 9. (1 aján lat), Ti sza Ci põ gyár tó Kft., 5435 Mart fû, Le nin u. 1. (1 aján - lat), Reintex Kft., 5000 Szol nok, Thö köly út 85. (2 aján lat), Hedotel Kft., 1055 Bu da pest, Falk Mik sa u. 8. (2 aján lat), M+Z 2000 Kft., 4220 Haj dú bö ször mény, Bíró P. u. 71. (2 aján lat), Revans 1999 Bt., 1034 Bu da pest, Bé csi út 120. (3 aján lat), Bokatex Kft., 5700 Gyu la, Henyei M. u. 7. (2 aján lat), Vek tor Szö vet ke zet, 1095 Bu da pest, So rok sá ri út 164. (2 aján lat) Landimex Kft., 1039 Bu da pest, Ki rá lyok útja 178/C (2 aján lat), Sap ka és Ka lap Szö vet ke zet, 1088 Bu da pest, Vas u. 16. (3 aján lat). 9. Az el len szol gál ta tás össze ge: Laskawy Fe renc egyé ni vál lal ko zó, 1161 Bu da pest, Csö - mö ri út 10.: 96M hím zett név, 1200 db: 184 Ft + áfa/db 96M hím zett gyak.pa ro li, 1200 pár: 350 Ft + áfa/pár hím zett rf.jel zõ pó ló ra, 360 db: 320 Ft + áfa/db hím zett gyak.sap ka-jel vény, zöld, 270 db: 48 Ft + áfa/db hím zett név, té põ zá ras, si va ta gi, 1200 db: 220 Ft + áfa/db hím zett gyakorlóparoli, si va ta gi, 480 pár: 350 Ft + áfa/pár hím zett rf.jel zõ pó ló ra, si va ta gi, 240 db: 320 Ft+áfa/db hím zett gyak.sap ka jel vény bar na 240 db: 48 Ft + áfa/db Össze sen: brut tó Ft S AND H Bt., 1113 Bu da pest, Vil lá nyi út 74.: tu so ló pa pucs, 120 pár: 4600 Ft + áfa/pár Össze sen: brut tó Ft Bel ta gi De sign Stú dió Kft., 1029 Bu da pest, Ki ni zsi P. u. 31.: tar tós elem AA, 480 db: 180 Ft + áfa/db név jegy tar tó, 720 db: 270 Ft + áfa/db láb be li-kar ban tar tó kész let, 120 db: 570 Ft + áfa/db var ró kész let, 120 db: 490 Ft + áfa/db Össze sen: brut tó Ft Hõgyészi Ve gyes ipa ri Szö vet ke zet, 7191 Hõgyész, Ady E. u. 11.: für dõ le pe dõ (MH), , 120 db: 2300 Ft + áfa/db tö röl kö zõ (MH), , 360 db: 890 Ft + áfa/db Össze sen: brut tó Ft Ramona Rt., 1135 Bu da pest, Jász u. 56.: ti. al só nad rág, 840 db: 456 Ft + áfa/db pi zsa ma, 120 db: 2092 Ft + áfa/db Össze sen: brut tó Ft Zoknitex Bt., 1163 Bu da pest, Kö vi ró zsa u. 6.: sportzokni, 360 pár: 300 Ft + áfa/pár nyá ri gyak.zok ni, fe ke te, 840 pár: 250 Ft + áfa/pár Össze sen: brut tó Ft Texepil Kft., 1221 Bu da pest, Kapisztrán u. 6 8.: há ló zsák, nyá ri, 151 db: Ft + áfa/db há ló zsák, téli, 151 db: Ft + áfa/db sze mé lyi sá tor, 151 db: Ft + áfa/db Össze sen: brut tó Ft Arnitel Kft., 1119 Bu da pest, Thán Kár oly u. 3 5.: tár tar tó, 1 db-os, job bos, 151 db: 4500 Ft + áfa/db tár tar tó, 1 db-os, ba los, 151 db: 4500 Ft + áfa/db Össze sen: brut tó Ft Combat Ke res ke del mi Kft., 1125 Bu da pest, Má tyás ki rály út 41/B: uj jat lan tak ti kai vé dõ kesz tyû, 120 pár: 3980 Ft + áfa/pár zseb lám pa, 151 db: 8320 Ft + áfa/db háti ital hor dó, 151 db: Ft + áfa/db vé dõ szem üveg, 151 db: Ft + áfa/db fény vé dõ szem üveg, 151 db: 2600 Ft + áfa/db Össze sen: brut tó Ft Csizmarik és Tár sa Kft., 1211 Bu da pest, Bajáki F. u. 27.: 2003M gyak.zub bony, si va ta gi, 480 db: 8900 Ft + áfa/db 2003M gyak.nad rág, si va ta gi, 480 db: 8900 Ft + áfa/db tró pu si ka lap, 271 db: 2500 Ft + áfa/db si va ta gi ka lap, 271 db: 2300 Ft + áfa/db si sak sap ka, polár, 240 db: 750 Ft + áfa/db Össze sen: brut tó Ft RÖSLER Bu da pest Kft., 1131 Bu da pest, Reitter Fe renc u. 132.: zseb kés tok kal, elem lám pá val, 151 db: Ft + áfa/db Össze sen: brut tó Ft LBK Oszt rák Ma gyar Kesz tyûs Kft., 8640 Fo nyód, Hegy - alja u. 31.: gya kor ló kesz tyû, be té tes, 151 pár: Ft + áfa/pár Össze sen: brut tó Ft Baléder Kft., 4030 Deb re cen, Bi ha ri u. 9.: ten ge rész zsák, 240 db: Ft + áfa/db Össze sen: brut tó Ft Ti sza Ci põ gyár tó Kft., 5435 Mart fû, Le nin u. 1.: 85M ba kancs, 151 pár: Ft + áfa/pár Össze sen: brut tó Ft

19 61. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 7835 Reintex Kft., 5000 Szol nok, Thö köly út 85.: necckendõ, olív, 271 db: 1650 Ft + áfa/db necckendõ, si va ta gi, 271 db: 1650 Ft + áfa/db Össze sen: brut tó Ft Hedotel Kft., 1055 Bu da pest, Falk Mik sa u. 8.: si va ta gi ba kancs, 302 pár: Ft + áfa/pár nyá ri ba kancs, 271 pár: Ft + áfa/pár Össze sen: brut tó Ft M+Z 2000 Kft., 4220 Haj dú bö ször mény, Bíró P. u. 71.: 2000M gya kor ló zub bony, hu., 480 db: 7600 Ft + áfa/db 2000M gya kor ló nad rág, 480 db: 7600 Ft + áfa/db Össze sen: brut tó Ft Revans 1999 Bt., 1034 Bu da pest, Bé csi út 120.: mo só há ló, 302 db: 950 Ft + áfa/db Össze sen: brut tó Ft 10. a) A be szer zés tár gyá nak az a ré sze és ér té ke, ami re néz ve az aján lat te võ har ma dik sze méllyel kí ván szer zõ dést köt ni (ha ez az aján lat ban szerepelt): b) A be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték - ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): c) A tel je sí tés ben egyéb ként a be szer zés ér té ké nek tíz szá - za lé kát meg ha la dó mér ték ben részt vevõ szer ve ze tek (sze mé - lyek) neve és címe (ha ez az aján lat ban szerepelt): 11. Ha az el já rás ered mény te len, en nek oka: 12. Egyéb in for má ció: 13. a) Az el já rást meg kez dõ hir det mény köz zé té tel ének napja: b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ban az aján la ti fel hí vás ki kül dé sé nek, il let ve a 71/B. (3) be kez dé se sze rin ti eset ben a bi zott ság tá jé koz ta tá sá nak napja: április Hi vat ko zás az elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó ra: 15. A hir det mény fel adá sá nak nap ja: má jus 25. A hir det mény kéz hez vé tel ének nap ja: má jus 25. Informatikai és Hírközlési Minisztérium tájékoztatója az eljárás eredményérõl (0780/2004) 1. a) Az aján lat ké rõ neve és címe: In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um 1077 Bu da pest, Dob u b) A be szer zés tár gya és mennyi sé ge: a Köz há ló táv köz lé si és há ló za ti alap szol gál ta tá sá hoz 7300 internetszolgáltatás hoz - zá fé ré si pont el éré si táv köz lé si kap cso la ta i nak biz to sí tá sa föld - fel szí ni tech no ló gi á val Magyarország 68 területi egységén. c) Ered mé nyes volt-e az el já rás: 67 te rü le ti egy sé gen igen, egy te rü le ti egy sé gen nem. A 14. sz. te rü le ti egy ség re vo nat ko - zó an egyik aján lat te võ sem tett az aján lat ké rõ szá má ra elfo - gadható ajánlatot. 2. a) A vá lasz tott el já rás: hir det mény köz zé té te lé vel in dí - tott tár gya lá sos eljárás. b) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az el já rás al kal ma zá sát meg ala po zó kö rül mé nyek ismer - tetése: c) Hir det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos el já rás ese - tén az aján lat té tel re fel kér tek felsorolása: 3. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: ja nu ár Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont ja és a Kbt. 34. (3) be kez dé sé ben fog lal tak, ha azo kat a rész vé te li fel hí vás ban nem tet ték köz zé: a Kbt. 34. (1) be kez dés b) pont já nak meg - fe le lõ en te rü le ti egy sé gen ként az összes sé gé ben leg elõ nyö - sebb aján lat. Az ér té ke lés rész szem pont jai és azok súly szá mai, valamint a pontozási módszer a következõ: részszempontok súlyszámok végpontonkénti átlagár a területi egységen belül (bruttó Ft) A p 1 területi lefedettségi mutató nagysága L p 1 A rész szem pon ton ként ad ha tó pont szám: Az aján la tok fen ti rész szem pont ok sze rin ti tar tal mi ele me i - nek ér té ke lé se so rán ad ha tó pont szám alsó és fel sõ ha tá ra [0; 10], amely mind két rész szem pont esetében azonos. Az ér té ke lés so rán rész szem pon ton ként a leg ked ve zõbb aján lat a ma xi má lis pont szá mot (10) kap ja, a ke vés bé ked ve zõ aján la tok pont szá ma eh hez ké pest ará nyo sí tás sal ke rül meg ha - tá ro zás ra. Az 1. rész szem pont nál az aján la ti pa ra mé ter nagy sá - ga és a hoz zá tar to zó pont szám kö zött for dí tott arányosság áll fenn. A pontszám meghatározása: p = 10 A min /A p összefüggéssel történik a területi egységen be lül, ahol A min a kért leg ki sebb össze gû vég pon ton kén ti brut tó át lag ár, A p a vizs gált aján lat ban sze rep lõ vég pon ton kén ti brut tó át - lagár. A 2. részszempontnál az ajánlati paraméter nagysága és a hoz zá tar to zó pont szám egye nes arány ban áll. A pont szám meghatározása p = 10 L p /L max összefüggéssel történik a területi egységen be lül, ahol L max a legnagyobb területi lefedettségi mutató az ajánlatok - ban, L p a vizsgált ajánlatban szereplõ lefedettségi mutató. A rész szem pon ton ként el ért pont szám ok a rész szem pont hoz tartozó súlyszámmal való szorzás után ajánlattevõnként kerül - nek összegzésre. (A kiírás szerint mindkét értékelési részszempont hoz azo nos, 1-es súly szám tar to zik. A te rü le ti egy sé gen be - lül a legmagasabb pontszámot elérõ ajánlattevõ lesz az eljárásban az adott részteljesítés nyertese. 5. a) A nyer tes aján lat te võk neve és címe: Ma gyar Táv köz lé si Rt., 1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 55., An ten na Hun gá ria Rt., 1119 Bu da pest, Petzvál J. u , PanTel Táv köz lé si és Kom mu ni ká ci ós Rt., 1113 Bu da - pest, Bocs kai út , Invitel Táv köz lé si Rt., 2040 Bu da örs, Pus kás Ti va dar u ,

20 7836 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2004. V. 28.) 61. szám Emitel Táv köz lé si Rt., 6722 Sze ged, Ti sza L. krt. 41., Hungarotel Táv köz lé si Rt., 1066 Bu da pest, Te réz krt. 46., GTS-Datanet Táv köz lé si Kft., 2040 Bu da örs, Ipartelep u , Emitel Táv köz lé si Rt., 6722 Sze ged, Ti sza L. krt. 41. mint kö zös aján lat te võk. b) A nyer tes aján lat te võ nek a Kkvt. sze rin ti mi nõ sí té se: Ma gyar Táv köz lé si Rt. nem tar to zik az évi XCV. tv. ha tá lya alá, An ten na Hun gá ria Rt. nem tar to zik az évi XCV. tv. ha tá lya alá, Invitel Táv köz lé si Rt. nem tar to zik az évi XCV. tv. ha tá lya alá, GTS-Datanet Táv köz lé si Kft. kis- és kö zép vál lal ko zás, Emitel Táv köz lé si Rt. nem tar to zik az évi XCV. tv. ha tá lya alá, Hungarotel Táv köz lé si Rt. nem tar to zik az évi XCV. tv. ha tá lya alá, PanTel Táv köz lé si és Kom mu ni ká ci ós Rt. nem tar to zik az évi XCV. tv. ha tá lya alá. 6. A nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot tevõ neve és címe: 7. A be ér ke zett aján la tok szá ma: ki lenc, amely a 68 te rü le ti egy ség re össze sen 113 rész aján la tot tartalmazott. 8. Az aján lat te võ(k) neve és címe: ajánlattevõk ajánlatok száma Magyar Távközlési Rt., 1013 Budapest, Krisztina krt GTS-Datanet Távközlési Kft., 2040 Budaörs, Ipartelep u Antenna Hungária Rt., 1119 Budapest, Petzvál J. u PanTel Távközlési és Kommunikációs Rt., 1113 Budapest, Bocskai út Invitel Távközlési Rt., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u Emitel Távközlési Rt., 6722 Szeged, Tisza L. krt Hungarotel Távközlési Rt., 1066 Budapest, Teréz krt UPC Magyarország Kft., 1092 Budapest, Kinizsi u GTS-Datanet Távközlési Kft., 2040 Budaörs, Ipartelep u , Emitel Táv köz lé si Rt., 6722 Sze ged, Ti sza L. krt. 41. mint kö zös ajánlattevõk 1 összesen Az ellenszolgáltatás összege a beszerzés tárgyának egy - ségeire vetítve: Magyar Távközlési Rt., területi egységek száma: 49, vég pont ok szá ma: 4274, el len szol gál ta tás de cem ber 31-ig (brut tó Ft): An ten na Hun gá ria Rt., területi egységek száma: 2, vég pont ok szá ma: 1603, el len szol gál ta tás de cem ber 31-ig (brut tó Ft): Invitel Táv köz lé si Rt., területi egységek száma: 9, vég pont ok szá ma: 647, el len szol gál ta tás de cem ber 31-ig (brut tó Ft): GTS-Datanet Táv köz lé si Kft. Emitel Táv köz lé si Rt. kö zös, területi egységek száma: 1, vég pont ok szá ma: 600, el len szol gál ta tás de cem ber 31-ig (brut tó Ft): Hungarotel Táv köz lé si Rt., területi egységek száma: 4, vég pont ok szá ma: 101, el len szol gál ta tás de cem ber 31-ig (brut tó Ft): Emitel Táv köz lé si Rt., területi egységek száma: 1, vég pont ok szá ma: 21, el len szol gál ta tás de cem ber 31-ig (brut tó Ft): PanTel Rt., területi egységek száma: 1, vég pont ok szá ma: 18, el len szol gál ta tás de cem ber 31-ig (brut tó Ft): Össze sen: területi egységek száma: 67, vég pont ok szá ma: 7264, el len szol gál ta tás de cem ber 31-ig (brut tó Ft): a) A be szer zés tár gyá nak az a ré sze és ér té ke, ami re nézve az ajánlattevõ harmadik személlyel kíván szerzõdést köt - ni (ha ez az aján lat ban sze re pelt): b) A beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mérték - ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók neve és címe (ha ez az ajánlatban szerepelt): c) A teljesítésben egyébként a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben részt vevõ szervezetek (személyek) neve és címe (ha ez az aján lat ban sze re pelt): 11. Ha az eljárás eredménytelen, ennek oka: 12. Egyéb in for má ció: 13. a) Az eljárást megkezdõ hirdetmény közzétételének nap ja: au gusz tus 27. b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az aján la ti fel hí vás ki kül dé sé nek, il let ve a 71/B. (2) be kez dé se szerinti esetben a bizottság tájékoztatásának napja: 14. Hivatkozás az elõzetes összesített tájékoztatóra: 15. A hir det mény fel adá sá nak nap ja: má jus 25. A hir det mény kéz hez vé tel ének nap ja: má jus 25.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1520 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 105. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 13. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 3318 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2007. FEBRUÁR 7. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 64 260 Ft Ára: 7070 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 4. TARTALOM 605 A

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 5082 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 65. SZÁM 2007. JÚNIUS 11. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 95 760 Ft Ára: 4816 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XII. ÉVFOLYAM 102. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 4. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 95 760 Ft Ára: 2389 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. FEBRUÁR 1. TARTALOM 5509 A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 4578 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 2007. MÁRCIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 22. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/12. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

187. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. de cem ber 29., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5124, Ft. Oldal

187. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. de cem ber 29., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5124, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 29., szombat 187. szám Ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 409/2007. (XII. 29.) Korm. r. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben