79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról szóló évi XXXIX. tör vény módosításáról : XLVII. tv. Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl : XLVIII. tv. Az igazságügyi szakértõ nemperes eljárásban történõ kirendelésérõl és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény módosításáról /2005. (VI. 14.) HM EüM e. r. Az állami célú légiközlekedésben folytatott szakszolgálati tevé - kenység repülõegészségi feltételeirõl /2005. (VI. 14.) KE h. Po li ti kai ál lam tit kár fel men té sé rõl /2005. (VI. 14.) KE h. Közigazgatási államtitkár felmentésérõl /2005. (VI. 14.) KE h. Közigazgatási államtitkár kinevezésérõl /2005. (VI. 14.) KE h. Rek to ri meg bí zá sok ról A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Heves Megyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá nak hir det mé nye Helyesbítés Oldal Ára: 1472, Ft

2 3736 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/79. szám II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények évi XLVI. törvény a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény és a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény módosításáról* Elsõ Fejezet A magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény módosítása 1. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló évi LV. tör vény (a továb biak ban: Ápt.) 4. (3) be kez dé se he - lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (3) Az (1) be kez dés b) e) pont já ban meg ha tá ro zott fel - té te lek fenn ál lá sa ese tén ké rel mé re ked vez mé nye sen ho no sít ha tó az a ma gát ma gyar nem ze ti sé gû nek val ló, nem ma gyar ál lam pol gár, aki Ma gyar or szá gon la kik és fel me - nõ je ma gyar ál lam pol gár volt. 2. Az Ápt. 4/A. (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [Nem kö te les vizs gát ten ni:] b) aki ma gyar tan nyel vû ne ve lé si-ok ta tá si vagy fel sõ - ok ta tá si in téz mény ben vég zett sé get szer zett; 3. (1) Az Ápt. 11. (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (3) Az ál lam pol gár sá gi bi zo nyít vány tar tal maz za: a) az el já ró ha tó ság meg ne ve zé sét, az ügy szá mát, b) a ké rel me zõ ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, c) a tény meg ál la pí tást, d) a tény meg ál la pí tás alap já ul szol gá ló jog sza bály meg je lö lé sét, e) a dön tés ho za tal he lyét, ide jét, a ki ad má nyo zó ne vét, hi va ta li be osz tá sát és a ha tó ság bé lyeg zõ le nyo ma tát, f) az ál lam pol gár sá gi bi zo nyít vány ér vé nyes sé gi ide - jét. (2) Az Ápt a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel egé szül ki: (4) Az ál lam pol gár sá gi bi zo nyít vány, to váb bá az ál - lam pol gár sá gi bi zo nyít vány ki adá sa irán ti ké rel met el uta - sí tó ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta a Fõ vá ro si Bí ró ság tól kér - hetõ. * A tör vényt az Or szág gyû lés a jú ni us 6-i ülés nap ján fo gad ta el. (5) Az ál lam pol gár sá gi bi zo nyít vány ki adá sá ra irá nyuló el já rás ban új ra fel vé te li, illetve mél tá nyos sá gi ké re lem nem nyújt ha tó be. 4. Az Ápt a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 13. (1) Az ál lam pol gár ság meg szer zé sé re irá nyuló nyi lat ko za tot és ké rel met, to váb bá az ál lam pol gár ság ról le mon dó nyi lat ko za tot, va la mint az ál lam pol gár sá gi bi zo - nyít vány ki adá sa irán ti ké rel met (a továb biak ban együtt: ál lam pol gár sá gi ké re lem) be le het nyúj ta ni a) Ma gyar or szá gon élõ ké rel me zõ vá lasz tá sa sze rint a la kó he lye sze rint ille té kes te le pü lé si fõ vá ros ban a ke rü - le ti ön kor mány zat pol gár mes te ri hi va ta la anya könyv ve - ze tõ jé hez vagy a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kör - zet köz pon ti jegy zõ szék he lyén mû kö dõ anya könyv ve ze - tõ höz, b) kül föl dön élõ ké rel me zõ ese té ben az ille té kes ma - gyar kon zu li tiszt vi se lõ höz. (2) Az ál lam pol gár sá gi ké rel met jog sza bály ban meg ha - tá ro zott adat tar ta lom mal, to váb bá az ál lam pol gár sá gi bi - zo nyít vány ki adá sa irán ti ké re lem ki vé te lé vel ma gyar nyel ven kell be nyúj ta ni. A ké rel met sa ját ke zû leg alá kell írni. A ké re lem be nyúj tá sa kor a ké rel me zõ sze mély azo - nos sá gát el len õriz ni, to váb bá a ké re lem ada ta it a csa tolt ok má nyok ada ta i val egyez tet ni kell. (3) Más sze mély ál lam pol gár sá gá nak iga zo lá sá ra irá - nyuló bi zo nyít vány irán ti ké rel met be nyújt hat az, aki erre vo nat ko zó jo gos ér de két iga zol ja. (4) Az ál lam pol gár sá gi ké rel met az anya könyv ve ze tõ öt na pon be lül, a kon zul az át vé tel tõl szá mí tott elsõ dip lo má - ci ai pos tá val kö te les fel ter jesz te ni a bel ügy mi nisz ter hez. 5. Az Ápt a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 14. (1) Az ál lam pol gár sá gi ké re lem nek tar tal maz nia kell az érin tett a) szü le té si csa lá di és utó ne vét, há zas sá gi ne vét (a továb biak ban együtt: név), szü le té si he lyét és ide jét, any ja ne vét, b) je len le gi és ko ráb bi há zas ság kö té sé nek he lyét és ide jét, a há zas társ(ak) ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, a há zas társ any ja ne vét, c) fel me nõi ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, a fel me nõk há zas ság kö té sé nek he lyét és ide jét, d) lak cí mét, va la mint e) az ál lam pol gár sá gá ra, kül föld re tá vo zá sá nak idõ - pont já ra vo nat ko zó ada to kat. (2) A 12. sze rin ti meg ke re sés nek tar tal maz nia kell az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt ada to kat, to váb bá mind - azo kat az ada to kat, ame lyek az (1) be kez dés ben meg ha tá - ro zott adat kör bõl ren del ke zés re áll nak. (3) Az ál lam pol gár sá gi ké re lem hez a ké rel me zõ nek mel lé kel nie kell szü le té si anya köny vi ki vo na tát és a csa lá - di ál la po tát iga zo ló ok ira to kat, to váb bá a ké re lem el bí rá lá - sá hoz e tör vény 4 5., 8. és 11. -ában meg ha tá ro zott fel té -

3 2005/79. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3737 te lek fenn ál lá sát iga zo ló, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro - zott ok ira to kat. (4) Ha az (1) be kez dés a) c) pont já ban meg ha tá ro zott ada tot ma gyar anya könyv tar tal maz za, és a ké rel me zõ az ada tot iga zo ló ok irat tal nem ren del ke zik, ké rel mé re a bel - ügy mi nisz ter gon dos ko dik az ok irat be szer zé sé rõl. Ha a ké re lem el bí rá lá sá hoz olyan adat szük sé ges, amely más ma gyar ha tó ság nyil ván tar tá sá ból vagy ira ta i ból is mer he tõ meg, ezek be szer zé sé re a bel ügy mi nisz ter in téz ke dik. (5) Nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ ren del ke zé se hi á nyá - ban az ide gen nyel vû ok ira tot a) hi te les ma gyar nyel vû for dí tás sal és b) dip lo má ci ai fe lül hi te le sí tés sel el lát va kell az ál lam pol gár sá gi ké re lem hez csa tol ni. (6) Ha az ál lam pol gár sá gi ké re lem hi á nyos, vagy az el - bí rá lás hoz szük sé ges ok ira to kat a ké rel me zõ a (4) be kez - dés ben fog lalt ki vé tel lel nem csa tol ta, a bel ügy mi nisz ter a hi ány pót lá sá ra ha tár idõ tû zé sé vel és a mu lasz tás jog kö - vet kez mé nye i re tör té nõ fi gyel mez te tés mel lett a ké rel me - zõt fel hív hat ja. Ok irat hi á nya ese tén a be szer zé sé hez szük - sé ges idõ tar tam figye lembevételével meg ál la pí tott ha tár - idõt kell ki tûz ni. Az ál lam pol gár sá gi bi zo nyít vány ki adá sa irán ti ké re lem ese tén a hi ány pót lá si fel hí vás ki bo csá tá sá - nak ha tár ide je a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt nap. 6. (1) Az Ápt. 16. (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A ho no sí tá si ok ira tot a bel ügy mi nisz ter 15 na pon be lül meg kül di a ké rel me zõ la kó he lye sze rint ille té kes pol gár mes ter nek, a 4. (6) és (7) be kez dé se alap ján ho no - sí tott ese té ben a pol gár mes ter nek vagy dip lo má ci ai fu tár út ján a ma gyar kon zu li tiszt vi se lõ nek. (2) Az Ápt a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi (2) és (3) be kez dés je lö lé - se (3) és (4) be kez dés re vál to zik: (2) A pol gár mes ter vagy a kon zu li tiszt vi se lõ az ok irat meg ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül ér te sí ti a ké rel me zõt az ál lam pol gár sá gi eskü vagy fo ga da lom le té te lé nek idõ - pont já ról és he lyé rõl. 7. (1) Az Ápt. 17. (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) A bel ügy mi nisz ter a 6. (1) be kez dé sé ben fog lalt elõ ter jesz tést ho no sí tás ese tén ti zen két hó na pon be lül, vissza ho no sí tás ese tén pe dig hat hó na pon be lül nyújt ja be a köz tár sa sá gi el nök nek. A bel ügy mi nisz ter hat hó na pon be lül tesz ja vas la tot a köz tár sa sá gi el nök nek a le mon dás el fo ga dá sá ra, vagy hoz za meg a 8. (3) be kez dé se sze rin ti ha tá ro za tot. (2) Az Ápt a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki: (8) Az ál lam pol gár sá gi bi zo nyít vány ki adá sa irán ti ké - re lem ese tén a bel ügy mi nisz ter a ké re lem ér de mi vizs gá lat nél kü li el uta sí tá sá ról, az el já rás meg szün te té sé rõl és fel - füg gesz té sé rõl, va la mint az el já rá si költ ség vi se lé se te kin - te té ben vég zés sel dönt. 8. Az Ápt. 19. (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A ma gyar ál lam pol gár ság meg szer zé sé vel kap cso - la tos adat szol gál ta tást be le ért ve a 14. (1) be kez dé sé ben és a 20/A. -ban meg ha tá ro zott ada to kat is az ál lam pol - gár sá gi eskü vagy fo ga da lom le té te lé nek he lye sze rint ille - té kes anya könyv ve ze tõ tel je sí ti más anya könyv ve ze tõ nek, a pol gá rok sze mé lyi ada ta it és lak cí mét nyil ván tar tó ha tó - ság nak, az ide gen ren dé sze ti, a me ne kült ügyi ha tó ság nak, va la mint a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal nak. 9. Az Ápt. a kö vet ke zõ al cím mel és új 20/B. -sal egé - szül ki: A külföldi helységnév használata 20/B. (1) A ho no sí tá si vagy vissza ho no sí tá si el já rás so rán a kül föl di hely ség ne vet a (2) be kez dés ben fog lal - tak ki vé te lé vel az il le tõ or szág ban elõ írt hi va ta los for má - ban kell hasz nál ni. A hi va ta los kül föl di hely ség név mel lett ha is mert já ru lé ko san (zá ró jel ben) a ma gyar el ne ve zést is fel kell tün tet ni, ha a te le pü lés nek volt hi va ta los ma gyar el ne ve zé se. (2) A ho no sí tást vagy vissza ho no sí tást kérõ kül föl di ké - rel mez he ti, hogy amennyi ben a kül föl di hely ség nek volt hi va ta los ma gyar el ne ve zé se, az el já rás so rán ki zá ró lag azt hasz nál ják. (3) A kül föl di hely ség név után ha az az ira tok ból meg - ál la pít ha tó a tar to mány vagy szö vet sé gi tag ál lam, va la - mint min den eset ben az or szág ne vét zá ró jel ben kell fel - tün tet ni. (4) Az or szág ne vét az anya köny vi ese mény idõ pont já - ban ér vé nyes mó don kell be je gyez ni. Második Fejezet A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény módosítása 10. A kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról szóló évi XXXIX. tör vény (a továb biak ban: Idtv.) 3. (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (3) A kül föl di a ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sa alatt kö te - les sze mély azo no sí tó ok má nya it, illetve a tar tóz ko dá sa jog sze rû sé gét iga zo ló ok má nyo kat a tör vény ben erre fel jo - go sí tott ha tó sá gok nak ellen õr zés cél já ból át ad ni. 11. Az Idtv. 5. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 5. (1) A kül föl di meg él he té se az egész ség ügyi el lá - tást is be le ért ve biz to sí tott, ha ar ról sa ját maga, a csa lád - tag ja, illetve az el tar tá sá ra kö te le zett más sze mély jö ve del - mé bõl gon dos kod ni tud, illetve iga zol ja, hogy ké pes a

4 3738 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/79. szám meg él he tés anya gi fe de ze tét tör vé nyes mó don megsze - rezni. (2) A lak ha tás fel té te lé vel az a kül föl di ren del ke zik, aki az in gat lan-nyil ván tar tás ban la kó ház vagy la kás meg ne ve - zés sel nyil ván tar tott in gat lan tu laj do no sa vagy hasz ná la tá - ra jo go sult, illetve iga zol ja, hogy jog sza bály ban meg ha tá - ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ szál lás sal ren del ke zik. 12. Az Idtv. 9. -a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé - szül ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi (5) be kez dés meg je lö - lé se (6) be kez dés re vál to zik: (5) A nem zet kö zi szer zõ dés alap ján ki ad ha tó spe ci á lis tar tóz ko dá si ví zum (a továb biak ban: nem ze ti ví zum) több - szö ri be uta zás ra és há rom hó na pot meg ha la dó, de leg fel - jebb öt év idõ tar ta mú ma gyar or szá gi tar tóz ko dás ra to váb - bi kü lön en ge dély nél kül jo go sít. A nem ze ti ví zum mun ka - vál la lá si, jö ve de lem szer zé si, ta nul má nyi vagy más tu do - má nyos to vább kép zé si célú tar tóz ko dás ra nem jo go sít. 13. Az Idtv a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé - szül ki: (4) Ha a kül föl di tar tóz ko dá si vagy le te le pe dé si en ge - délyt szer zett, a ki adott tar tóz ko dá si ví zum ér vé nyét vesz - ti, ezért azt egy ide jû leg meg kell sem mi sí te ni. 14. Az Idtv a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé - szül ki: (4) A fel sõ fo kú ta nul má nyok foly ta tá sa cél já ból be uta - zó kül föl di nek (a továb biak ban: diák) a ta nul má nyi idõ alatt tör té nõ mun ka vál la lá sá hoz nem kell mun ka vál la lá si célú ví zum mal ren del kez nie. 15. Az Idtv. 13. (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) A szak kép zés, szak mai to vább kép zés cél já ból be - uta zó kül föl di tar tóz ko dá si en ge dé lye a ta nul má nyok foly - ta tá sá ig, leg fel jebb azon ban egy évre ad ha tó ki, és al kal - man ként leg fel jebb egy év vel hosszab bít ha tó meg. 16. Az Idtv a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg az Idtv. a kö vet ke zõ 14/A 14/C. -ok kal egé szül ki: 14. (1) Csa lá di együtt élés cél já ból tar tóz ko dá si en ge - dély re jo go sult a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te - lek meg lé te ese tén az a kül föl di, aki ma gyar ál lam pol gár a) há zas tár sa, b) kis ko rú gyer mek e (ide ért ve az örök be fo ga dott és a ne velt gyer me ket is), c) kül föl di há zas tár sá nak kis ko rú gyer mek e (ide ért ve az örök be fo ga dott és a ne velt gyer me ket is), d) el tar tott fel me nõ je vagy kül föl di há zas tár sá nak el - tar tott fel me nõ je, e) szü lõi fel ügye le ti jog gal ren del ke zõ szü lõ je, ha a ma gyar ál lam pol gár kis ko rú. (2) Csa lá di együtt élés cél já ból tar tóz ko dá si en ge dély re jo go sult a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé te ese tén az a kül föl di is, aki a Ma gyar or szá gon élõ tar tóz ko dá si, le te le pe dé si vagy be ván dor lá si en ge déllyel ren del ke zõ sze mély a) há zas tár sa, b) há zas tár sá val kö zös kis ko rú gyer mek e (ide ért ve az örök be fo ga dott gyer me ket is), c) kis ko rú el tar tott gyer mek e (ide ért ve az örök be fo ga - dott gyer me ket is), aki fe lett szü lõi fel ügye le ti jo got gya - ko rol, d) há zas tár sá nak kis ko rú el tar tott gyer mek e (ide ért ve az örök be fo ga dott gyer me ket is), aki fe lett a há zas társ szü - lõi fel ügye le ti jo got gya ko rol. (3) A tar tóz ko dá si en ge dély csa lá di együtt élés cél já ból tör té nõ ki adá sá nak fel té te le a csa lá di kap cso lat iga zo lá sa, to váb bá, hogy a) a kül föl di csa lád tag ren del kez zen tar tóz ko dá si ví - zummal, b) a ké rel me zõ vagy Ma gyar or szá gon élõ csa lád tag ja a meg él he tés fel té te le it jö ve del mé bõl vagy va gyo ná ból biz - to sí ta ni tud ja, c) a lak ha tá si fel té tel a csa lá di együtt élés nek meg fele - lõen biz to sí tott, d) a csa lád tag vagy rá is ki ter je dõ en a csa lád egye sí tést ké rel me zõ ren del ke zik tel jes körû egész ség biz to sí tás sal, vagy az egész ség ügyi el lá tá sok igény be vé te lé hez szük sé - ges anya gi fe de zet is ren del ke zés re áll, e) nem áll fenn tör vény ben meg ha tá ro zott ki zá ró ok. (4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kül föl di ré szé re a tar tóz ko dá si en ge dély a (3) be kez dés b) és c) pont ja i ban meg ál la pí tott fel té te lek hi á nyá ban is ki ad ha tó. 14/A. (1) A csa lá di együtt élés biz to sí tá sa cél já ból e -ban fog lalt fel té te lek sze rint tar tóz ko dá si en ge délyt kap hat a me ne kült ként el is mert sze mély a) kül föl di há zas tár sa, fel té ve, hogy a há zas sá got a me - ne kült ként el is mert sze mély ma gyar or szá gi be uta zá sát meg elõ zõ en meg kö töt ték, b) a 14. (2) be kez dés b) d) pont já ban fog lalt csa lád - tag ja, to váb bá c) a kül föl di, aki a kí sé rõ nél kü li kis ko rú nak mi nõ sü lõ me ne kült elsõ fokú egye nes ági fel me nõ je, en nek hi á nyá - ban tör vé nyes gyám ja, fel té ve, hogy a csa lád tag nem me ne kült, és nem is kér te a ma gyar me ne kült ügyi ha tó ság tól a me ne kült kén ti el is me - ré sét. (2) A me ne kült höz tör té nõ csa lád egye sí tés hez a csa lá di kap cso lat fenn ál lá sa bár mi lyen hi telt ér dem lõ mó don iga - zol ha tó. A csa lád egye sí tés hez a 14. (3) be kez dé sé nek b) d) pont já ban fog lalt fel té te lek fenn ál lá sát ak kor kell iga zol ni, ha a csa lád egye sí tést a me ne kült kén ti el is me rést kö ve tõ há rom hó nap le jár ta után ké rel mez ték. (3) A me ne kült ként el is mert sze mély hez tör té nõ csa lád - egye sí tés nem ta gad ha tó meg pusz tán a miatt, hogy a csa lá - di kap cso lat fenn ál lá sá nak iga zo lá sá ra ok irat nem áll ren - del ke zés re. 14/B. (1) A csa lád tag tar tóz ko dá si en ge dé lyé nek ér vé - nyes sé gi ide je nem ha lad hat ja meg a Ma gyar or szá gon tar -

5 2005/79. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3739 tóz ko dó csa lád tag tar tóz ko dá si en ge dé lyé nek ér vé nyes sé - gi ide jét. (2) A há zas társ to váb bi tar tóz ko dás ra ön ál ló an jo go sult, ha a tar tóz ko dá si en ge dé lye elsõ íz ben tör té nõ ki adá sá tól szá mí tott öt év el telt, vagy ha a be fo ga dó há zas társ meg - halt, és tar tóz ko dá sá nak to váb bi fel té te lei a tar tóz ko dá si ví zum ki vé te lé vel biz to sí tot tak. (3) Ha a há zas sá got a tar tóz ko dá si en ge dély csa lá di együtt élés cél já ból tör té nõ ki adá sát kö ve tõ öt éven be lül fel bont ják, a csa lád egye sí tés cél já ból ér ke zett há zas társ to váb bi tar tóz ko dás ra nem jo go sult, ki vé ve, ha a) a há zas ság ból ma gyar ál lam pol gár gyer mek szü le tett és a szü lõi fel ügye let jo gát a há zas társ gya ko rol ja, vagy b) a há zas társ a tar tóz ko dá si ví zum ki vé te lé vel sa ját jo gán ren del ke zik a tar tóz ko dá si en ge dély más jog cí men tör té nõ ki adá sá nak fel té te le i vel. (4) A kis ko rú ma gyar ál lam pol gár gyer mek kül föl di szü lõ jé nek a csa lá di együtt élés cél já ból ki adott tar tóz ko - dá si en ge dé lyét vissza kell von ni, ha a szü lõi fel ügye let joga meg szû nik. A szü lõ to váb bi ma gyar or szá gi tar tóz ko - dás ra ak kor jo go sult, ha a tar tóz ko dá si en ge dély más jog - cí men való ki adá sá hoz szük sé ges fel té te lek kel a tar tóz - ko dá si ví zum ki vé te lé vel ren del ke zik. (5) Csa lád egye sí tés jog cí mén kis ko rú ként be uta zott, idõ köz ben nagy ko rú vá vált kül föl di csa lád egye sí tés jog cí - mén ak kor jo go sult to váb bi tar tóz ko dás ra, ha a nagy ko rú - ság el éré sét meg elõ zõ öt év óta csa lád egye sí tés cél já ból ki - adott tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zett, vagy a to váb - bi tar tóz ko dás fel té te lei is biz to sí tot tak. 14/C. Ha a tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zõ kül - föl di nek Ma gyar or szá gon gyer mek e szü le tett, en nek té - nyét a gyer mek szü le té sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül be kell je len te ni. A tar tóz ko dá si en ge délyt csa lá di együtt - élés cél já ból a 14. (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té - te lek vizs gá la ta nél kül, a szü lõ tar tóz ko dá si en ge dé lyé nek meg fe le lõ ér vé nyes ség gel ki kell adni. 17. (1) Az Idtv. 17. (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A tar tóz ko dá si en ge dély ki adá sa vagy a tar tóz ko dá si en ge dély ben fog lalt tar tóz ko dá si idõ meg hosszab bí tá sa meg ta gad ha tó, ha a kül föl di] d) köz egész sé get ve szé lyez te tõ be teg ség ben szen ved, és nem ré sze sül kö te le zõ és rend sze res el lá tás ban vagy ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sa alatt az egész ség ügy re vo nat - ko zó ha tá lyos ma gyar jog sza bá lyok elõ írásait nem tart ja be; (2) Az Idtv. 17. (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki: e) a csa lá di kap cso la tot ki zá ró lag a csa lá di együtt élés cél já ra szol gá ló tar tóz ko dá si en ge dély ki adá sa ér de ké ben hoz ták lét re. 18. (1) Az Idtv. 18. (3) be kez dé se he lyé be a követ - kezõ ren del ke zés lép: (3) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel té - tel alól fel men tést kap hat az a kül föl di, aki tar tóz ko dá si ví - zum mal vagy tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zik, és a) a le te le pe dé si en ge délyt a há zas társ ki vé te lé vel csa lád tag ként ké rel me zi, fel té ve, hogy a be uta zá sá tól szá - mí tott leg alább egy éve ma gyar ál lam pol gár ral, le te le pe - dé si vagy be ván dor lá si en ge déllyel ren del ke zõ, illetve me - ne kült ként el is mert kül föl di vel csa lá di élet kö zös ség ben él, b) a le te le pe dé si en ge délyt há zas társ ként ké rel me zi, fel té ve, hogy a há zas sá got már a ké re lem be nyúj tá sát meg - elõ zõ en leg alább két éve meg kö töt ték, c) a ké rel me zõ ma gyar ál lam pol gár volt, de ál lam pol - gár sá ga meg szûnt, vagy fel me nõ je ma gyar ál lam pol gár volt. (2) Az Idtv a a kö vet ke zõ (7) (9) be kez dés sel egé szül ki: (7) A bel ügy mi nisz ter az (1) be kez dés d) pont ja sze rin - ti el já rá sa so rán a ké rel me zõ egyé ni kö rül mé nye it, csa lá di kap cso la ta it, va la mint egész ség ügyi ál la po tát ér té ke li kü - lö nös mél tány lást ér dem lõ kö rül mény ként. (8) Ha a ké rel me zõ az (1) be kez dés a) b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek hi á nyá ban kéri a bel ügy mi nisz - ter tõl a le te le pe dés ki vé te les mél tá nyos ság ból tör té nõ en - ge dé lye zé sét, a ké re lem csak ak kor tel je sít he tõ, ha a kül - föl di le te le pe dé se köz ér de ket nem sért. (9) A bel ügy mi nisz ter ha tá ro za ta ellen jog or vos lat nak nincs he lye. 19. Az Idtv. 19. (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) A le te le pe dé si en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé - kel ni kell a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada to kat és az ál lam pol gár sá got (hon ta lan sá got), va la mint a tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sát iga zo ló kü lön jog - sza bály ban meg ha tá ro zott ok ira to kat. 20. (1) Az Idtv. 24. (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (1) A Hi va tal vagy a te rü le ti ide gen ren dé sze ti ha tó ság hi va tal ból ide ig le nes tar tóz ko dás ra jo go sí tó iga zo lás sal lát ja el a be fo ga dott ki vé te lé vel azt a Ma gyar or szá gon lévõ kül föl dit, a) aki tar tóz ko dá si en ge dély irán ti ké rel met nyúj tott be, de ké rel me el bí rá lá sá ig a ko ráb bi tar tóz ko dás ra jo go sí tó en ge dé lyé nek ér vé nyes sé gi ide je le járt; b) aki nek az úti ok má nyát az el le ne in dult bün te tõvagy sza bály sér té si el já rás le foly ta tá sa ér de ké ben vissza - tar tot ták; c) aki nem tar to zik az a) pont ha tá lya alá, de aki nek be - uta zá sa, illetve tar tóz ko dá sa jog el le nes; d) akit ki je lölt he lyen való tar tóz ko dás ra kö te lez tek. (2) Az Idtv. 24. (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (4) Az iga zo lás az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt eset ben há rom hó nap, a b) és c) pont ban fog lalt eset ben

6 3740 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/79. szám egy hó nap, a d) pont ban fog lalt eset ben leg fel jebb hat hó - nap ér vé nyes ség gel ad ha tó ki, amely meg hosszab bít ha tó. 21. Az Idtv a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé - szül ki: (8) A ki uta sí tá si el já rás so rán az el já rás fel füg gesz té sét az ügy fél nem kér he ti. 22. Az Idtv a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé - szül ki: (3) Az ide gen ren dé sze ti ki uta sí tá si ügyek ben fel ügye - le ti szerv ként a Hi va tal jár el. 23. Az Idtv. 49. (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A kül föl di az õri zet el ren de lé sé re irá nyuló el já rás fel füg gesz té sét nem kér he ti. Az õri ze tet el ren de lõ ha tá ro - zat ellen fel leb be zés nek, va la mint mél tá nyos sá gi el já rás kez de mé nye zé sé nek nincs he lye, a ha tá ro zat bí ró sá gi fe - lül vizs gá la ta kér he tõ. 24. Az Idtv a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé - szül ki: (7) A ki je lölt he lyen tör té nõ tar tóz ko dás el ren de lé sé re irá nyuló el já rás fel füg gesz té sét a kül föl di nem kér he ti. Az el ren de lõ ha tá ro zat ellen mél tá nyos sá gi el já rás nak nincs he lye. 25. Az Idtv a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé - szül ki: (4) A ki to lon co lás sal tör té nõ vég re haj tás ellen a kül - föl di mél tá nyos sá gi el já rást nem kez de mé nyez het, a ki to - lon co lás vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sét nem kér he ti. 26. Az Idtv a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 67. (1) Az ide gen ren dé sze ti ügyek ben a közigazga - tási el já rás ban ho zott ha tá ro za tot és vég zést kéz be sí tés út - ján, a bí ró sá gi el já rás ban ho zott ha tá ro za tot, to váb bá a köz igaz ga tá si szerv el já rá sá ban ho zott sze mé lyes sza bad - sá got kor lá to zó in téz ke dést el ren de lõ ha tá ro za tot a je len lévõ kül föl di elõtt anya nyel vén vagy az ál ta la ér tett más ide gen nyel ven, szó ban is kö zöl ni kell. (2) Ide gen nyelv hasz ná la ta ese tén ha az el já ró ha tó ság kép vi se lõ je azt nem be szé li tol má csot kell al kal maz ni. A tol mács díj át és költ sé ge it az ál lam vi se li. (3) Ha a kül föl di is me ret len he lyen tar tóz ko dik, a ha tá - ro zat és a vég zés köz lé se hir det mé nyi úton tör té nik. 27. Az Idtv a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 69. Nincs he lye elekt ro ni kus ügy in té zés nek azok ban az ide gen ren dé sze ti el já rá si cse lek mé nyek ben, ahol e tör - vény vagy a vég re haj tá sá ra ki adott kor mány ren de let a ké - rel me zõ sze mé lyes meg je le né sét írja elõ. 28. Az Idtv a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé - szül ki: (5) A köz pon ti adat ke ze lõ szerv az egész ség ügyi ha tó - ság tá jé koz ta tá sa alap ján a tá jé koz ta tás be ér ke zé sé tõl szá - mí tott egy évig ke ze li az annak té nyé re vo nat ko zó ada tot, hogy a kül föl di köz egész sé get ve szé lyez te tõ be teg ség ben szen ved és az egész ség ügyi ha tó ság ren del ke zé sét meg - szeg te. 29. Az Idtv. a kö vet ke zõ 87/A. -sal egé szül ki: 87/A. Az üze mel te tõ és a mun kál ta tó a fe le lõs sé gé - nek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó el já rás fel füg gesz té sét nem kér he ti. 30. Az Idtv. 94. (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyi mi nisz ter, hogy a bel ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a köz egész - ség ügyet ve szé lyez te tõ be teg sé ge ket ren de let ben ál la pít sa meg. 31. Az Idtv a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé - szül ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi szö ve gé nek meg je - lö lé se (1) be kez dés re vál to zik: (2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok kal rész ben össze egyez tet he tõ sza bá lyo zást tar tal maz: a) a Ta nács 2003/86/EK irány elve (2003. szeptem - ber 22.) a csa lád egye sí té si jog ról, b) a Ta nács 2004/114/EK irány elve (2004. decem - ber 13.) a har ma dik or szá gok ál lam pol gá ra i nak ta nul - má nyok foly ta tá sa, di ák cse re, ja va dal ma zás nél kü li gya kor lat, illetve ön kén tes szol gá lat cél já ból tör té nõ be uta zá sa fel té te le i rõl. 32. (1) Ez a tör vény a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé - tel lel ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel egy ide jû leg a) az Idtv. 16. (2) be kez dé se, 18. (5) be kez dé se, 19. (3) be kez dé se, 21. (1) be kez dés a) és c) pont jai, to - váb bá 22. -a ha tá lyát vesz ti, b) az Idtv. 9. (1) be kez dés d) pont já ban a (3) (4) be - kez dés ben szö veg rész he lyé re a (3) (5) be kez dés ben szö veg, c) az Idtv. 16. (1) be kez dé sé ben a ti zen öt szö veg - rész he lyé be har minc szö veg, d) az Idtv. 21. (1) be kez dé sé nek e) pont já ban a vagy a köz biz ton sá got szö veg rész he lyé be a köz biz ton sá got vagy a köz egész ség ügyet szö veg, e) az Idtv. 25/A. b) pont já ból az és ez a be teg ség az or szág te rü le té re tör té nõ be uta zá sa kor már fenn állt szö - veg rész he lyé re az és ez a be teg ség az or szág te rü le té re tör té nõ be uta zás tól szá mí tott há rom hó na pon be lül je lent - ke zett szö veg, f) az Idtv. 30. (1) be kez dé sé nek b) pont já ból az a tar - tóz ko dá si en ge dély elsõ íz ben tör té nõ ki adá sát megelõ - zõen fenn állt szö veg rész he lyé re az az or szág te rü le té re

7 2005/79. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3741 tör té nõ be uta zás tól szá mí tott há rom hó na pon be lül je lent - ke zett szö veg lép. (2) E tör vény a, 7. (2) be kez dé se, 18. (2) be - kez dé se, a, va la mint 29. -a no vem ber 1-jén lép ha tály ba, ezzel egy ide jû leg az Idtv. 40. (5) be - kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a ha tá ro zat szö veg - rész he lyé be a vég zés szö veg rész lép, va la mint az Ápt. 24. (2) (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti. Mádl Fe renc s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., a Köztársaság elnöke az Országgyûlés elnöke (3) Igaz ság ügyi szak ér tõ hi á nyá ban a szak ér tõi fel adat el lá tá sá ra meg fe le lõ szak ér te lem mel ren del ke zõ más ter - mé sze tes sze mély vagy szer ve zet (ese ti szak ér tõ) is igény - be ve he tõ. Az ese ti szak ér tõ jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re e tör vény ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni. (4) Kü lön jog sza bály ha tá roz za meg azo kat a szak kér - dé se ket, ame lyek re néz ve jog sza bály ban rög zí tett fel adat - kör ében el jár va ki zá ró lag meg ha tá ro zott szer ve zet ad hat szak vé le ményt, va la mint azo kat a szer ve ze te ket is, ame - lyek egyes szak te rü le te ken szak vé le ményt ad hat nak. (5) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer ve zet ki - ren de lé se ese tén a szer ve zet, va la mint az annak ne vé ben el já ró szak ér tõ jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re e tör vény ren - del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl* Általános rendelkezések 1. (1) Az igaz ság ügyi szak ér tõ fel ada ta, hogy a bí ró - ság, az ügyész ség, a rend õrség és a jog sza bály ban meg ha - tá ro zott más ha tó ság (a to váb bi ak ban együtt: ha tó ság) ki - ren de lé se, vagy meg bí zás alap ján, a tu do mány és a mû sza - ki fej lõ dés ered mé nye i nek fel hasz ná lá sá val ké szí tett szak - véleménnyel se gít se a tény ál lás meg ál la pí tá sát, a szak - kérdés el dön té sét. (2) Az igaz ság ügyi szak ér tõ a te vé keny sé gét e tör vény és más jog sza bá lyok ren del ke zé sei, va la mint a te vé keny - sé gé re irány adó szak mai sza bá lyok és es kü jé nek meg tar tá - sá val, leg jobb tu dá sa sze rint kö te les vé gez ni. 2. (1) Igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny sé get az erre fel - jo go sí tott a) ter mé sze tes sze mély (a továb biak ban: igaz ság ügyi szak ér tõ), b) cég jegy zék be be jegy zett gaz da sá gi tár sa ság (a to - váb biak ban: tár sa ság), c) e cél ra lé te sí tett igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény, d) kü lön jog sza bály ban fel jo go sí tott ál lam i szerv, in - téz mény, szer ve zet (a továb biak ban együtt: szer ve zet), és e) ki vé te le sen ese ti szak ér tõ vé gez het. (2) Az igaz ság ügyi szak ér tõ az igaz ság ügyi szak ér tõi te - vé keny sé get ön ál ló te vé keny ség ként, egyé ni vál lal ko zó - ként, gaz da sá gi tár sa ság tag ja ként vagy al kal ma zott ja ként, illetve e cél ra lé te sí tett igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény al kal ma zott ja ként vé gez he ti. * A tör vényt az Or szág gyû lés a má jus 23-i ülés nap ján fo gad ta el. Az igazságügyi szakértõvé válás szabályai 3. (1) Azt a ter mé sze tes sze mélyt, aki a (3) be kez dés - ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel, ké rel mé re az igaz ság ügy -m inis zter ve szi fel az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be (a továb biak ban: név jegy zék). A név jegy - zé ket az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium (a továb biak ban: Minisztérium) ve ze ti. (2) A Mi nisz té ri um nak a név jegy zék ve ze té sé vel kap - cso la tos el já rá sá ra ha e tör vény más ként nem ren del ke - zik a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá - nos sza bá lya i ról szóló tör vény ren del ke zé se it kell al kal - maz ni. (3) Igaz ság ügyi szak ér tõ az le het, aki a) bün tet len elõ éle tû és nem áll fog lal ko zás tól el til tás mel lék bün te tés ha tá lya alatt, b) az egyes szak te rü le tek re meg ha tá ro zott, az adott szak te rü let nek meg fe le lõ ké pe sí tés sel és a ké pe sí tés meg - szer zé sé tõl szá mí tott, leg alább öt éves szak irá nyú szak mai gya kor lat tal ren del ke zik, c) a szak te rü le tén mû kö dõ szak mai ka ma ra tag ja, ha a te vé keny ség foly ta tá sá hoz a kö te le zõ ka ma rai tag sá got jog sza bály elõ ír ja, d) kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a ha tó sá gi ki ren de - lés nek a jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese te ket ki vé ve ele get tesz, e) a kü lön jog sza bály sze rin ti jogi vizs gát le tet te, és f) tag ja a la kó he lye sze rint ille té kes te rü le ti ka ma rá nak. (4) Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá nak a (3) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te le it, így kü lö nö sen az igaz ság ügyi szak ér tõk szak te rü le té nek be so - ro lá sát és a szak te rü le tek hez kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té te le ket az igaz ság ügy -m inis zter a szak te rü let ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet - ér tés ben ren de let ben ha tá roz za meg. (5) Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le gét a szak - terület ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz té rium (illetve

8 3742 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/79. szám fel ügye le te alá tar to zó szerv) vagy or szá gos ha tás kö rû szerv iga zol ja. (6) A (4) be kez dés ben meg je lölt ren de let ben az igaz ság - ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz kö te le zõ szak - mai gya kor lat egyes szak te rü le te ken öt év nél rö vi debb idõ tar tam ban is meg ál la pít ha tó, ha a ké pe sí tés meg szer zé - se már fel té te le zi az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges szak mai gya kor la tot, vagy a ké rel - me zõ az adott szak te rü le ten tu do má nyos fo ko zat tal ren - del ke zik. (7) Ha a ké rel me zõ az igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mé - nyek ben vagy szer ve zet ke re té ben szak ér tõ je lölt ként dol - go zott, és te vé keny sé gét al kal ma zot ti vagy más jog vi - szony ban leg alább napi hat órás mun ka vég zés ke re té ben vé gez te ha jog sza bály rö vi debb ha tár idõt nem ál la pít meg a ké pe sí tés meg szer zé sé tõl szá mí tott há rom év el tel - té vel kér he ti fel vé te lét a név jegy zék be. 4. (1) A név jegy zék be tör té nõ fel vé tel irán ti ké rel met ki zá ró lag a Mi nisz té ri um nál le het be nyúj ta ni. A ké re lem - hez csa tol ni kell az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ira to kat. Az el já rás elekt ro ni kus úton nem foly tat ha tó le. (2) Ha a ké re lem hi á nyos, a Mi nisz té rium 30 na pos ha - tár idõ meg je lö lé sé vel a ké rel me zõt a hi á nyok pót lá sá ra hív ja fel. Eb ben az eset ben a 9. (1) be kez dé sé ben meg je - lölt ha tár idõ a hi á nyok pót lá sá ra elõ írt ha tár idõ vel meg - hosszab bo dik. (3) Az igaz ság ügy -m inis zter a ké rel met el uta sít ja, ha az ira tok ból meg ál la pít ha tó, hogy a ké rel me zõ a jog sza bály - ban meg ha tá ro zott fel té te lek hi á nya miatt a név jegy zék be nem ve he tõ fel, to váb bá, ha a ké rel me zõ hi ány pót lá si kö te - le zett sé gé nek a (2) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõ ben nem tett ele get. (4) A Mi nisz té rium az igaz ság ügyi szak ér tõt e mi nõ sé - gé nek iga zo lá sá ra a 6. sze rin ti eskü le té te lé vel egy ide jû - leg igaz ság ügyi szak ér tõi iga zol vánnyal lát ja el, amely tar - tal maz za a 9. (4) be kez dé se sze rint meg ha tá ro zott szak - te rü le tet. A névjegyzék 5. (1) Az igaz ság ügyi szak ér tõ e tör vény 2. szá mú mel - lék le té ben meg ha tá ro zott ada ta it és a te vé keny sé gé vel kap cso la tos egyes té nye ket a név jegy zék tar tal maz za. (2) Az e tör vény 2. szá mú mel lék le te m) pont já nak ma) és mc) al pont ja sze rint nyil ván tar tott igaz ság ügyi szak ér - tõ nek az a), f) h) és j) pont ja i ban, va la mint k) pont já nak ka) al pont já ban fog lalt ada tai nyil vá no sak, azo kat a Mi - nisz té rium a vi lág há lón is köz zé te szi. (3) A név jegy zék (2) be kez dés ben fel nem so rolt ada tai nem nyil vá no sak, azok ról csak tör vény ben fog lalt eset ben, az arra jo go sult ré szé re ad ha tó tá jé koz ta tás. A Miniszté - rium a 2. szá mú mel lék let kb), kc), mf) és o) s) pont ja i ban fog lalt ada tok ki vé te lé vel a nyil ván tar tás ada ta it a szak ér - tõi ka ma ra ré szé re át ad ja, azt a szak ér tõi ka ma ra a kü lön tör vény ren del ke zé sei sze rint nyil ván tart ja és ke ze li. (4) A 2. szá mú mel lék let m) pont já nak md) és me) al - pont já ban fog lalt ada to kat a szak ér tõi ka ma ra, az a) i), l), n) és q) pont já ban fog lalt ada to kat az igaz ság ügyi szak - értõ, az r) és s) pont já ban fog lalt ada to kat az ügy ben el já ró ha tó ság kö te les be je len te ni a Mi nisz té ri um hoz. A 2. szá mú mel lék let r) és s) pont já ban fog lalt ada tok ról az ügy ben el - já ró ha tó ság a szak ér tõi ka ma rát is ér te sí te ni kö te les. (5) Az igaz ság ügyi szak ér tõ, az ügy ben el já ró ha tó ság és a szak ér tõi ka ma ra 8 na pon be lül kö te les be je len te ni a Mi nisz té ri um nak a név jegy zék ben nyil ván tar tott ada tok - ban be kö vet ke zett vál to zást. (6) A Mi nisz té rium az e tör vény 2. szá mú mel lék le te m) pont já nak mf) al pont ja sze rint nyil ván tar tott igaz ság - ügyi szak ér tõ ada ta it és a rá vo nat ko zó té nye ket tá rol ja, fel dol goz za, és ér de kelt sé gé nek iga zo lá sa után, tör vény ál - tal arra jo go sí tott har ma dik sze mély ré szé re to váb bít ja. A név jegy zék bõl tör té nõ tör lés idõ pont já tól szá mí tott tíz év el tel té vel a Mi nisz té rium gon dos ko dik az ada tok tör lé - sérõl. Az igazságügyi szakértõi eskü 6. (1) Az igaz ság ügyi szak ér tõ a név jegy zék be vé tel - rõl szóló ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be - lül a Mi nisz té ri um ban es küt tesz. (2) Az igaz ság ügyi szak ér tõi eskü szö veg e: Én... es kü szöm, hogy az Al kot mányt és a jog sza bá lyo kat meg tar tom; az ál lam- és szol gá la ti tit - kot, va la mint a te vé keny sé gem so rán tu do má som ra ju tott té nye ket és ada to kat meg õr zöm; igaz ság ügyi szak ér tõi te - vé keny sé gem so rán rész re haj lás nél kül, lel ki is me re te sen, a jog sza bá lyok nak és a szak mai sza bá lyok nak meg fele - lõen já rok el. (Az es kü te võ meg gyõ zõ dé se sze rint:) Is ten en gem úgy se gél jen! Szakterület kiterjesztése iránti kérelem 7. A szak te rü let ki ter jesz té se irán ti ké re lem elõ ter jesz - tésére, va la mint el bí rá lá sá ra a fel vé tel irán ti ké re lem re vo - nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen al kal maz ni az zal, hogy a ké re lem elõ ter jesz tésekor a jogi vizs ga, a szak ér tés alap is me re te i rõl szóló vizs ga és az eskü le té te lét nem kell meg is mé tel ni. A névjegyzékbõl való törlés 8. (1) Az igaz ság ügyi szak ér tõt tö röl ni kell a név jegy - zék bõl, ha

9 2005/79. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3743 a) azt az igaz ság ügyi szak ér tõ kéri, b) a név jegy zék be való be jegy zés fel té te lei már a fel vé - tel kor sem áll tak fenn, vagy utóbb meg szûn tek, c) az igaz ság ügyi szak ér tõi es küt a név jegy zék be vé tel - rõl szóló ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be - lül, vagy a (3) be kez dés ben elõ írt há rom hó na pon be lül nem te szi le, d) a név jegy zék ben sze rep lõ ada tok vál to zá sát fel hí - vás ra, is mé tel ten nem je len ti be, e) egész sé gi ál la po ta miatt, vagy más ok ból a fel ada tá - nak el lá tá sá ra al kal mat lan ná vált, f) a ha tó sá gi ki ren de lés nek a 3. (3) be kez dés d) pont já ba üt kö zõ mó don is mé tel ten nem tesz ele get, g) a 18. (4) be kez dé sé ben, vagy a kü lön jog sza bály - ban meg ha tá ro zott vizs gá val nem ren del ke zik, vagy az ezek alap ján fenn ál ló kép zé si kö te le zett sé gé nek nem tett ele get, h) szak ér tõi ka ma rai tag sá ga ha) ki zá rás út ján, hb) a ka ma rai tag díj fi ze té sé nek el mu lasz tá sa miatt, hc) ké se de lem miatt, to váb bá hd) egyéb ok ból meg szûnt, vagy i) meg halt. (2) Ha a név jegy zék bõl tör té nõ tör lés re az (1) be kez dés f) pont ja vagy a h) pont ha) al pont ja alap ján ke rült sor, az igaz ság ügyi szak ér tõ a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 5 éven be lül, ha a tör lés re az (1) be kez dés c) és g) pont jai vagy h) pont já nak hb) és hc) al pont jai alap ján ke rül sor, a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 1 éven be lül a név jegy zék be nem ve he tõ fel. (3) Ha az igaz ság ügyi szak ér tõ az eskü le té te lé ben aka - dá lyoz va van, az (1) be kez dés c) pont já ban meg je lölt ha - tár idõt az aka dály meg szû né sé tõl kell szá mí ta ni. Ha a szak ér tõ a név jegy zék be vé tel tõl szá mí tott há rom hó nap el tel té vel az es küt nem tet te le, a név jegy zék bõl tö röl ni kell. (4) Az (1) be kez dés e) és f) pont já ban fog lalt tör lé si ok fenn ál lá sá ról az igaz ság ügy -m inis zter a 19. alap ján le - foly ta tott vizs gá lat ered mé nyé tõl füg gõ en hoz ha tá ro za tot. (5) Az (1) be kez dés c) d), va la mint f) és g) pont ja i ban meg ha tá ro zott eset ben a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló tör vény ren del - ke zé sei sze rint az igaz ság ügyi szak ér tõ iga zo lá si ké rel - met ter jeszt het elõ. 9. (1) Az igaz ság ügy -m inis zter a ké re lem be nyúj tá sá - tól szá mí tott 60 na pon be lül ha tá ro zat tal dönt: a) a név jegy zék be való fel vé tel rõl, b) a fel vé te li ké re lem el uta sí tá sá ról, c) a szak te rü let vál to zá sá ról, és d) a név jegy zék bõl való tör lés rõl. (2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõ egy al ka lom - mal 30 nap pal meg hosszab bít ha tó. (3) A név jegy zék be vé tel rõl vagy annak el uta sí tá sá ról szóló dön tés elõtt a Mi nisz té rium meg ke re sé sé re a ké rel - me zõ la kó he lye sze rint ille té kes te rü le ti igaz ság ügyi szak - ér tõi ka ma ra (a továb biak ban: szak ér tõi ka ma ra) a ké re - lem rõl vé le ményt nyil vá nít. (4) Az (1) be kez dés a) és c) pont ja sze rin ti ha tá ro zat tar - tal maz za az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá - ra ki je lölt szak te rü let meg ne ve zé sét. Jogorvoslat 10. (1) A 9. (1) be kez dé se alap ján ho zott ha tá ro zat ellen fel leb be zés nek nincs he lye, de a ké rel me zõ, az igaz - ság ügyi szak ér tõ vagy a tár sa ság a ha tá ro zat fe lül vizs gá la - tát a kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kér he ti a bí - ró ság tól. A bí ró ság a ké re lem rõl nem pe res el já rás ban ha tá - roz. Ha e tör vény bõl vagy az el já rás nem pe res jel le gé bõl más nem kö vet ke zik, a bí ró ság el já rá sá ra a Pol gá ri per - rend tar tás ról szóló évi III. tör vény XX. Fe je ze té nek ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem el bí rá lá sa a Fõ vá - ro si Bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik. A bí ró ság az ügy ben a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott 60 na pon be lül vég zés sel ha tá roz. A bí ró ság a jog sza bály sér tõ ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lye zi és szük ség ese tén új el já rás le foly ta tá sát ren - de li el. 11. (1) Ha az igaz ság ügyi szak ér tõt a név jegy zék bõl tör lik, a ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül kö te les iga zol vá nyát a Mi nisz té ri um nak, a fo lya mat - ban levõ ügyek ira ta it pe dig a ki ren de lõ ha tó ság nak, illetve a meg bí zó nak át ad ni. (2) Az igaz ság ügyi szak ér tõ ak kor is kö te les a ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül a fo lya mat ban levõ ügyek ira ta it a ki ren de lõ ha tó ság nak, illetve a meg bí - zó nak át ad ni, ha a szak ér tõi ka ma rai tag sá gát fel füg gesz - tet ték, vagy te vé keny sé gét a ka ma ra en ge dé lyé vel szü ne - tel te ti. (3) A Mi nisz té rium a név jegy zék be való fel vé tel rõl, illetve a név jegy zék bõl való tör lés rõl mun ka vi szony, köz - szol gá la ti vagy köz al kal ma zot ti jog vi szony, illetve más szol gá la ti vi szony (a továb biak ban: mun ka vi szony) ke re - té ben igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny sé get vég zõ sze mély ese té ben a mun kál ta tót is írás ban, az ok meg je lö lé sé vel ér - te sí ti. Az igazságügyi szakértõ jogai és kötelességei 12. (1) Az igaz ság ügyi szak ér tõt a te vé keny sé ge so rán tu do má sá ra ju tott té nyek re és ada tok ra néz ve ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li, az ügy re vo nat ko zó té nyek rõl és ada - tok ról csak az ügy ben el já ró ha tó ság, to váb bá tör vény ben

10 3744 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/79. szám meg ha tá ro zott szerv (sze mély) ré szé re nyújt hat tá jé koz ta - tást. (2) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, az (1) be - kez dés ben fog lal tak nem zár ják ki a szak ér tõi vizs gá lat során fel tárt té nyek nek és ada tok nak tu do má nyos vagy ok - ta tá si cél ra az érin tet tek sze mé lyes ada tai vé del mé hez fûzõdõ jo gá nak és sze mé lyi sé gi jo ga i nak sé rel me nél kül tör té nõ fel hasz ná lá sát. (3) Ha az igaz ság ügyi szak ér tõ a vizs gá lat so rán az adott el já rás tár gyát nem ké pe zõ, sze mély el le ni erõ sza kos bûn - cse lek mény el kö ve té sé re uta ló kö rül mény rõl, vagy olyan bûn cse lek mény el kö ve té sé nek szán dé ká ról sze rez tu do - mást, amely más sze mély éle tét, tes ti ép sé gét vagy egész - sé gét ve szé lyez tet né, kö te les a tu do má sá ra ju tott ada to kat a nyo mo zó ha tó ság nak be je len te ni. (4) Az igaz ság ügyi szak ér tõ a te vé keny sé gé rõl kö te les éven te, fo lya ma tos sor szá mo zás sal el lá tott nyil ván tar tást ve zet ni. Az igaz ság ügyi szak ér tõ ál tal ve ze tett nyil ván tar - tás rész le tes sza bá lya it az igaz ság ügy -m inis zter ren de let - ben ál la pít ja meg. (5) Az igaz ság ügyi szak ér tõ te vé keny sé gét a ka ma ra en - ge dé lyé vel szü ne tel tet he ti. 13. (1) A ki ren de lõ ha tó ság a szak vé le mény el ké szí té - sé re az igaz ság ügyi szak ér tõt, a szak ér tõi in téz ményt, a tár sa sá got vagy a szer ve ze tet ren de li ki. (2) Az igaz ság ügyi szak ér tõ a (4) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel kö te les el jár ni a ha tó ság ki ren de lé se alap ján. (3) Az igaz ság ügyi szak ér tõ meg bí zás alap ján ter mé sze - tes és jogi sze mély, illetve jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz - dál ko dó szer ve zet szá má ra is ad hat szak vé le ményt, ha ez a ki ren de lõ ha tó sá gok tól szár ma zó fel ada ta i nak el lá tá sát nem aka dá lyoz za és az zal nem össze fér he tet len. (4) Az igaz ság ügyi szak ér tõ kö te les a tu do má sá ra ju tá - sá tól szá mí tott há rom mun ka na pon be lül kö zöl ni szak ér - tõi in téz mény, tár sa ság vagy a szer ve zet ki ren de lé se ese - tén, annak ve ze tõ je út ján a ki ren de lõ ha tó ság gal, ha a) a sze mé lyé re néz ve ki zá ró ok áll fenn, b) a fel tett kér dé sek meg vá la szo lá sa egész ben vagy rész ben nem tar to zik a szak is me re te i nek kö ré be, c) a szak ér tõi te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban fon tos ok aka dá lyoz za, így kü lö nö sen, ha te vé keny sé ge el lá tá sá nak vagy a rész vizs gá la tok el vég zé sé nek fel té te lei nin cse nek meg, vagy más ki ren de lõ ha tó ság fel ké ré sé nek kell ele get ten nie, d) a vizs gá lat el vég zé sé hez más szak ér tõ igény be vé te le is szük sé ges, to váb bá e) fel ada tát a ha tó ság ál tal meg adott ha tár idõ re nem ké - pes tel je sí te ni. 14. (1) Az igaz ság ügyi szak ér tõ a ki ren de lõ ha tó ság - tól, va la mint a fe lek tõl a szak vé le mény el ké szí té sé hez szük sé ges to váb bi ada tok, fel vi lá go sí tás köz lé sét, ira tok, vizs gá la ti tár gyak ren del ke zés re bo csá tá sát kér he ti. (2) Az igaz ság ügyi szak ér tõ kö te les ha la dék ta la nul ér te - sí te ni a ki ren de lõ ha tó sá got, ha ál lás pont ja sze rint annak ha tás kö ré be tar to zó in téz ke dés meg té te le vagy el já - rá si cse lek mény le foly ta tá sa szük sé ges. 15. A mun kál ta tó a mun ka vi szony ban álló igaz ság - ügyi szak ér tõt a ha tó ság idé zé se alap ján az el já rá si cse lek - mé nyek nél való meg je le nés hez, a tár gya lá son való rész vé - tel hez, il le tõ leg a szem le (vizs gá lat) el vég zé sé hez szük sé - ges idõ re kö te les a mun ka vég zés alól men te sí te ni. A szakértõi vélemény 16. (1) Az igaz ság ügyi szak ér tõ a szak vé le mény tar - tal má val össze füg gés ben nem uta sít ha tó. (2) Az igaz ság ügyi szak ér tõ a szak vé le ményt a ki ren - de lõ ha tó ság in téz ke dé sé nek meg fele lõen írás ban vagy szó ban ter jesz ti elõ. Tör vény elõ ír hat ja a szak vé le mény elekt ro ni kus úton tör té nõ elõ ter jesz tését. (3) A szak vé le mény ma gá ban fog lal ja a ki ren de lõ ha tó - ság és a ki ren de lõ ha tó ság út ján a fe lek ál tal fel tett kér - dé sek meg vá la szo lá sát, to váb bá a fel tett kér dé sek kel össze füg gõ más szük sé ges meg ál la pí tá sok köz lé sét. (4) Az igaz ság ügyi szak ér tõ az írás be li szak vé le ményt alá írá sá val kö te les el lát ni, és kö te les azon fel tün tet ni a nyil ván tar tá si szá mát. A szak vé le ményt az igaz ság ügyi szak ér tõ el lát ja bé lyeg zõ jé vel is. A bé lyeg zõ fel tün te ti az igaz ság ügyi szak ér tõ ne vét, az igaz ság ügyi szak ér tõi iga - zol vá nyá ban meg ha tá ro zott szak te rü le tét és a nyil ván tar - tá si szá mát. A bé lyeg zõn az ál lam i cí mer nem hasz nál ha tó. (5) Az igaz ság ügyi szak ér tõ ki ren de lé sé re, az igaz ság - ügyi szak ér tõi vizs gá lat ra és a szak vé le mény re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az igaz ság ügy -m inis zter ren de let ben ál la pít ja meg. A szakértõi díj 17. (1) Azok ban az ügyek ben, ame lyek ben a ha tó ság hi va tal ból foly tat le bi zo nyí tást, vagy a bi zo nyí tás hi va tal - ból tör té nõ el ren de lé sé nek is he lye len ne, az egyes vizs gá - la tok el vég zé sé ért fel szá mít ha tó dí jat (mun ka dí jat és költ - sé ge ket) a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra ja vas la - ta alap ján az igaz ság ügy -m inis zter éven te ren de let ben ha - tá roz za meg. (2) Az ese ti szak ér tõ és a szer ve zet szak ér tõi dí ja zá sá ra az (1) be kez dés ben fog lal tak irány adó ak. (3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ügye ken kí vül az igaz ság ügyi szak ér tõ, a tár sa ság, a szak ér tõi in téz mény a dí jat maga ál la pít ja meg. A dí jat éven te, a tárgy évet meg - elõ zõ év de cem ber 1-jé ig a Mi nisz té ri um nak be kell je len - te ni, amely tõl a tárgy év ben a be je len tõ nem tér het el.

11 2005/79. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3745 (4) A ki ren de lõ ha tó ság ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik a jog erõs ha tá ro zat tal meg ál la pí tott szak ér - tõi dí jat az el já ró igaz ság ügyi szak ér tõ, szak ér tõi in téz - mény, tár sa ság, a szer ve zet ál tal be nyúj tott szám la alap ján 30 na pon be lül kö te les ki fi zet ni. A szám la ki ál lí tá sá ra nem kö te les igaz ság ügyi szak ér tõ ré szé re a szak ér tõi dí jat a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek idõ pont já tól szá mí tott 30 na pon be lül át vé te li el is mer vény el le né ben kell ki fi - zet ni. (5) Ha a szak ér tõi díj meg fi ze té se a ki ren de lõ ha tó sá got ter he li, a (4) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ered mény te len el - tel tét köve tõen az igaz ság ügyi szak ér tõ, a gaz da sá gi tár sa - ság és a szak ér tõi in téz mény, azon na li be sze dé si meg bí - zást nyújt hat be a ki ren de lõ ha tó ság pénz for gal mi bank - szám lá ja ter hé re. Az igazságügyi szakértõk képzése 18. (1) Az igaz ság ügyi szak ér tõk kép zé sé vel össze - füg gõ szer ve zé si és nyil ván tar tá si fel ada tok el vég zé sé rõl a (6) be kez dés ki vé te lé vel a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak - ér tõi Ka ma ra gon dos ko dik. En nek ke re té ben a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra a szak te rü let ága za ti irá - nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter (or szá gos ha tás kö rû szerv ve - ze tõ je) be vo ná sá val meg ha tá roz za a to vább kép zés fel té - tel rend sze rét, ide ért ve a (2) be kez dés sze rin ti kép zés ben való rész vé tel be szá mí tá sá nak sza bá lya it. (2) Az igaz ság ügyi szak ér tõk ré szé re a szak te rü let ága - za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter (or szá gos ha tás kö rû szerv ve ze tõ je) is szer vez het szak mai kép zést. (3) A ké rel me zõ és az igaz ság ügyi szak ér tõ ré szé re a szük sé ges jogi is me re tek ok ta tá sá ról az igazságügyminiszter gon dos ko dik; a jogi ok ta tá son való rész vé tel kö - te le zõ. (4) Az igaz ság ügyi szak ér tõk szá má ra kö te le zõ a szak - ér tés alap is me re te i vel össze füg gõ kép zés ben való rész vé - tel; a vizs gát a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra mel lett mû kö dõ vizs ga bi zott ság elõtt kell ten ni. (5) A (3) és (4) be kez dés sze rin ti vizs ga le té te le alól kü lön jog sza bály fel men tést ad hat. (6) Az igaz ság ügyi or vos szak ér tõk ese té ben a szak mai to vább kép zés mód ját, va la mint szak mai to vább kép zé sük - nek a kü lön jog sza bály sze rin ti to vább kép zés be tör té nõ be szá mí tá sá nak a sza bá lya it az egész ség ügyi mi nisz ter az igaz ság ügy-mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben ha tá roz za meg. Az igazságügyi szakértõi mûködés felügyelete 19. (1) A szak ér tõi mû kö dés fe lett a tör vé nyességi fel - ügye le tet az igaz ság ügy -m inis zter gya ko rol ja. A tör vé - nyességi fel ügye let nem ter jed ki olyan ügyek re, ahol bí ró - sá gi vagy más ha tó sá gi el já rás nak van he lye. (2) A tör vé nyességi fel ügye let ke re té ben az igaz ság ügyi szak ér tõ te vé keny sé gét az igaz ság ügy -m inis zter a szak ér - tõi ka ma ra be vo ná sá val bár mi kor meg vizs gál hat ja. A vizs - gá la tot a ki ren de lõ ha tó ság is kez de mé nyez he ti. (3) A vizs gá lat meg kez dé sé rõl a szak ér tõt ér te sí te ni kell. A vizs gá lat so rán az igaz ság ügyi szak ér tõt sze mé lye - sen meg kell hall gat ni. A vizs gá lat rész le tes sza bá lya it az igaz ság ügy -m inis zter ren de let ben ál la pít ja meg. (4) Ha a vizs gá lat ered mé nye ként az igazságügyminiszter azt ál la pít ja meg, hogy az igaz ság ügyi szak ér tõ a te vé keny sé ge el lá tá sá ra al kal mas, az el já rást meg szün te ti. (5) Ha a vizs gá lat ered mé nye ként az igazságügyminiszter azt ál la pít ja meg, hogy az igaz ság ügyi szak ér tõ a te vé keny sé ge el lá tá sá ra nem al kal mas, vagy a ha tó sá gi ki - ren de lés nek a 3. (3) be kez dé sé nek d) pont já ba üt kö zõ mó don is mé tel ten nem tett ele get, az igaz ság ügyi szak ér - tõt tör li a név jegy zék bõl. (6) Jog erõ sen el nem bí rált ügy ben ké szí tett szak ér tõi vé le mény nem von ha tó a vizs gá lat kö ré be. (7) Az igaz ság ügyi szak ér tõi mû kö dés fe lett a szak te rü - let ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz tert (or szá gos ha tás - kö rû szerv ve ze tõ jét) szak mai fel ügye le ti jog il le ti meg, amely alap ján kez de mé nyez he ti az igaz ság ügy-mi nisz ter - nél a szak ér tõ te vé keny sé gé nek vizs gá la tát. Igazságügyi szakértõi tevékenységet végzõ gazdasági társaság 20. (1) Igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny sé get az a tár sa - ság vé gez het, ame lyet az igaz ság ügy -m inis zter ké re lem - re fel vett a név jegy zék be, és van igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá ra fel jo go sí tott tag ja vagy al kal ma - zott ja, aki nek a szak ér tõi ka ma rai tag sá gi vi szo nya nem szü ne tel, illetve nincs fel füg geszt ve. Az igazságügyminiszter azt a tár sa sá got ve szi fel a név jegy zék be, amely - ben a ta gok több mint 50%-a igaz ság ügyi szak ér tõ. (2) Igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny sé get a tár sa ság csak azon a szak te rü le ten és azon tag ja vagy al kal ma zott ja vé - gez het, aki a név jegy zék ben az adott szak te rü let re be jegy - zett szak ér tõ ként sze re pel. (3) A tár sa ság tag ja vagy al kal ma zott ja a szak vé le ményt a sa ját szak mai fe le lõs sé ge mel lett, a tár sa ság ne vé ben adja. A tár sa ság ve ze tõ je el len jegy zé sé vel iga zol ja azt, hogy a szak vé le mény a tár sa ság te vé keny sé gi kö ré ben és az el já rá si jog sza bá lyok be tar tá sá val ké szült. A szak vé le - ményt a szak ér tõ írja alá, a szak vé le mény ben fel kell tün - tet ni a szak vé le ményt ké szí tõ igaz ság ügyi szak ér tõ ne vét és szak te rü le tét.

12 3746 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/79. szám (4) A tár sa ság ra, va la mint annak ve ze tõ tiszt ség vi se lõ - jé re, tag já ra, al kal ma zott já ra a ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell. 21. (1) Az ügy ben el já ró szak ér tõt a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je a igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség re fel - jo go sí tott tag jai vagy al kal ma zott jai kö zül je lö li ki. (2) Nem je löl he tõ ki a tár sa ság nak az a tag ja vagy al kal - ma zott ja, aki nél a jog sza bály ban meg ha tá ro zott ki zá ró ok áll fenn. Ha a ki zá ró ok a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé re áll fenn, a tár sa ság egyet len tag ja vagy al kal ma zott ja sem ad hat szak vé le ményt. (3) Ha az igaz ság ügyi szak ér tõ a ki zá ró okot maga je - len tet te be vagy a ki zá rás hoz maga is hoz zá já rult, a tár sa - ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je más szak ér tõ ki je lö lé sé rõl a sa - ját ha tás kö ré ben gon dos ko dik, és er rõl a ki ren de lõ ha tó sá - got ha la dék ta la nul ér te sí ti. (4) Ha a ki ren de lõ ha tó ság ál la pít meg az igaz ság ügyi szak ér tõ re néz ve ki zá ró okot, a tár sa ság ve ze tõ tisztség - viselõje más szak ér tõt je löl ki. 22. (1) A tár sa ság név jegy zék be való fel vé tel irán ti ké - rel mét az igaz ság ügy-mi nisz ter hez kell be nyúj ta ni. A tár - sa ság igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá ra a név jegy zék be tör té nõ be jegy zés sel vá lik jo go sult tá. (2) Az igaz ság ügy -m inis zter ha tá ro zat tal dönt: a) a név jegy zék be való fel vé tel rõl, b) a fel vé te li ké re lem el uta sí tá sá ról, c) a tár sa ság te vé keny sé gi kö ré nek vál to zá sá ról, és d) a név jegy zék bõl való tör lés rõl. (3) A (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat ra a ren del - ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell. 23. (1) A tár sa ság nak a 2. szá mú mel lék let 2. pont já - ban meg ha tá ro zott ada ta it a név jegy zék tar tal maz za. A mel lék let ben meg ha tá ro zott ada tok a g) pont ki vé te lé vel nyil vá no sak és azo kat a Mi nisz té rium a vi lág há lón is köz - zé te szi. (2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok ban be kö - vet ke zett vál to zá so kat a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je kö te les 8 na pon be lül a Mi nisz té ri um nak be je len te ni. 24. A tár sa sá got a név jegy zék bõl tö röl ni kell, ha a) a cég bí ró ság a cég jegy zék bõl tör li, b) nincs a név jegy zék ben sze rep lõ tag ja vagy al kal ma - zott ja, c) az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny sé get foly ta tó tagok szá ma 50% alá csök ken, d) a 3. (3) be kez dé sé nek d) pont já ban, vagy a 23. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek is mé - tel ten, fel hí vás el le né re nem tesz ele get, e) azt a tár sa ság kéri. Az igazságügyi szakértõi intézmények 25. (1) Igaz ság ügyi szak ér tõi in téz ményt az igaz ság - ügy -m inis zter vagy vele egyet ér tés ben más mi nisz ter ( országos ha tás kö rû szerv ve ze tõ je) ala pít hat és szün tet het meg. (2) A szak ér tõi in téz mény költ ség ve té si szerv. (3) A szak ér tõi in téz mény alap te vé keny sé gé nek mi nõ - sül a) olyan ügy ben tör té nõ ha tó sá gi ki ren de lés tel je sí té se, amely ben jog sza bály le he tõ vé vagy kö te le zõ vé te szi a bi - zo nyí tá si el já rás hi va tal ból való le foly ta tá sát, b) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ügyek ben való ki ren de lés tel je sí té se, to váb bá c) az a) és b) pont ban fel so rolt alap te vé keny ség el lá tá sa ér de ké ben kü lön jog sza bály ban meg je lölt igaz ga tá si, gaz - dál ko dá si, mun ka ügyi, és nyil ván tar tá si fel ada tok el lá tá sa, va la mint a mû kö dé si fel té te lek biz to sí tá sa. (4) A szak ér tõi in téz mény az alap te vé keny sé ge kö ré be tar to zó ki ren de lés nek más te vé keny sé gét meg elõ zõ en kö - te les ele get ten ni. (5) A szak ér tõi in téz mény a (3) be kez dés ben fog lal ta - kon túl me nõ en csak olyan ki ren de lést, illetve szak vé le - mény ké szí té sé re irá nyuló meg bí zást fo gad hat el, amely alap te vé keny sé gé bõl fa ka dó kö te le zett sé ge i nek tel je sí té - sét nem ve szé lyez te ti. (6) A szak ér tõi in téz mény szak ér tõi te vé keny sé gén kí - vül az ok ta tá si és tu do má nyos te vé keny sé gen kí vül vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat hat. 26. (1) Az egye te mek igaz ság ügyi or vos ta ni in té ze te i - re e tör vény nek az igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mé nyek re vo nat ko zó sza bá lya it meg fele lõen al kal maz ni kell. (2) Az egye te mek igaz ság ügyi or vos ta ni in té ze te i ben mû kö dõ igaz ság ügyi szak ér tõk re az igaz ság ügyi szak - értõvé vá lás ra, a név jegy zék re és szak ér tõi díj meg ál la pí - tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok ki vé te lé vel kü lön tör vény el - té rõ ren del ke zé se ket ál la pít hat meg. 27. (1) A szak ér tõi in téz mény al kal ma zá sá ban álló igaz ság ügyi szak ér tõ a szak vé le ményt a sa ját szak mai fele lõssége mel lett, az in téz mény ne vé ben adja, és az in - téz mény bé lyeg zõ jét hasz nál ja. Az in téz mény ve ze tõ je el - len jegy zé sé vel iga zol ja azt, hogy a szak vé le mény az in téz - mény te vé keny sé gi kö ré ben és az el já rá si jog sza bá lyok be - tar tá sá val ké szült. A szak vé le ményt a szak ér tõ írja alá, a szak vé le mény ben fel kell tün tet ni a szak vé le ményt ké szí tõ igaz ság ügyi szak ér tõ ne vét és szak te rü le tét. (2) Az (1) be kez dés ren del ke zé sei irány adó ak arra az eset re is, ha a szak ér tõi in téz mény al kal ma zá sá ban álló igaz ság ügyi szak ér tõ ter mé sze tes sze mély ként ke rül ki ren - de lés re.

13 2005/79. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3747 (3) A szak ér tõi in téz mény nek csak a név jegy zék be fel - vett al kal ma zott ja vé gez het igaz ság ügyi szak ér tõi te vé - keny sé get. 28. (1) Az ügy ben el já ró igaz ság ügyi szak ér tõt a szak - ér tõi in téz mény ve ze tõ je az in téz mény ben mû kö dõ igaz - ság ügyi szak ér tõk kö zül je lö li ki. (2) Nem je löl he tõ ki a szak ér tõi in téz mény nek az az igaz ság ügyi szak ér tõ je, aki nél a jog sza bály ban meg ha tá - ro zott ki zá ró ok áll fenn. Ha a ki zá ró ok az in téz mény ve - ze tõ jé re áll fenn, az in téz mény ben mû kö dõ egyet len igaz - ság ügyi szak ér tõ sem ad hat szak vé le ményt. (3) Ha az igaz ság ügyi szak ér tõ a ki zá ró okot maga je - len tet te be vagy a ki zá rás hoz maga is hoz zá já rult, a szak ér - tõi in téz mény ve ze tõ je más szak ér tõ ki je lö lé sé rõl a sa ját ha tás kö ré ben gon dos ko dik, és er rõl a ki ren de lõ ha tó sá got ha la dék ta la nul ér te sí ti. (4) Ha a ki ren de lõ ha tó ság ál la pít meg az igaz ság ügyi szak ér tõ re néz ve ki zá ró okot, a szak ér tõi in téz mény ve ze - tõ je más szak ér tõt je löl ki. Az igazságügyi szakértõi testületek 29. (1) Az igaz ság ügy -m inis zter a szak te rü let ága za - ti irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel ren de let - ben az ott meg ha tá ro zott szak kér dé sek ben szak ér tõ ként vé le mény nyil vá ní tá sá ra igaz ság ügyi szak ér tõi tes tü le tet (a továb biak ban: Tes tü let) hoz hat lét re. (2) A Tes tü let tag ja olyan szak irá nyú egye te mi vég zett - ség gel ren del ke zõ sze mély le het, aki az adott szak te rü le ten tu do má nyos fo ko zat tal vagy leg alább tíz éves igaz ság ügyi szak ér tõi gya kor lat tal ren del ke zik. A tes tü let el nö két és tag ja it az igaz ság ügy -m inis zter a szak te rü le tet fel ügye lõ mi nisz ter egyet ér té sé vel öt évre ne ve zi ki. (3) A Tes tü let szak ér tõ ként vé le mény nyil vá ní tá sá ra ese ti bi zott sá got hoz lét re. A bi zott ság há rom, leg fel jebb öt tagú, el já rá sa so rán füg get len, mun ká já ért kü lön dí ja zás - ban ré sze sül. A Tes tü let és a bi zott ság el já rá sá nak rész le - tes sza bá lya it kü lön jog sza bály ál la pít ja meg. (4) A szak ér tõi tes tü let olyan tag ja, aki nem sze re pel a név jegy zék ben, a 6. (2) be kez dé se sze rin ti es küt tesz. (5) A kü lön tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján lét re ho zott szak ér tõi tes tü le tek mû kö dé sé re e tör vény 2. -a, 12. -a (1) és (3) be kez dé sei és a ai ki vé te lé vel kü lön jog sza bály el té rõ ren del ke zé se ket ál la pít hat meg. A szakértõjelölt, szakkonzultáns és a segédszemélyzet 30. (1) Az igaz ság ügyi szak ér tõ, a tár sa ság és a szak ér - tõi in téz mény a szak ér tõi vé le mény el ké szí té sé hez a név - jegy zék ben nem sze rep lõ sze mély se gít sé gét (szak kon zul - táns), a szak vé le mény elõ ké szí té sé re szak ér tõ je lölt köz re - mû kö dé sét, a tech ni kai jel le gû te vé keny ség el vég zé sé re se géd sze mély ze tet ve het igény be. Er rõl a szak vé le mény - ben a ki ren de lõ ha tó sá got tá jé koz tat nia kell. (2) A szak ér tõ je lölt az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny - ség foly ta tá sá hoz szük sé ges el mé le ti és gya kor la ti is me re - tek meg szer zé se ér de ké ben az igaz ság ügyi szak ér tõ szak mai fel ügye le té vel köz re mû kö dik a szak vé le mény elõ ké szí té sé ben. (3) Szak ér tõ je löl ti te vé keny sé get az foly tat hat, akit a szak ér tõi ka ma ra a szak ér tõ je löl tek név jegy zé ké be fel vett. (4) A szak ér tõ je löl tek név jegy zé ké be az a ter mé sze tes sze mély ve he tõ fel, aki a) bün tet len elõ éle tû és nem áll fog lal ko zás tól el til tás mel lék bün te tés ha tá lya alatt, to váb bá b) szak te rü le té nek meg fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zik [3. (4) bek.]. (5) A szak ér tõ je löl ti név jegy zék be tör té nõ fel vé tel nek nem fel té te le a szak te rü let nek meg fe le lõ szak vizs ga meg - lé te. (6) Az szak ér tõ je löl tek név jegy zé ke a je lölt kö vet ke zõ ada ta it tar tal maz za: a) név; b) any ja neve; c) szü le té si hely és idõ; d) lak cím (pos ta cím, te le fon-, te le fax szám, e-ma il); e) a szak mai fel ügye le tet el lá tó igaz ság ügyi szak ér tõ neve, szak te rü le te; f) el ér he tõ sé gi cím; g) a névjegyzékbe történt bejegyzés és törlés idõpontja. Záró és átmeneti rendelkezések 31. (1) Ez a tör vény a (2) és (3) be kez dé se i ben fog - lal tak ki vé te lek kel ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. (2) A 33. a tör vény ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon, a 35. (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott, a Be a (1) be - kez dé sé nek b) pont ja ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. (3) A 17. (4) és (5) be kez dé sé nek az igaz ság ügyi szak - ér tõi in téz mé nyek re vo nat ko zó ren del ke zé sei ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba. A hatályba lépés nap já ig az igaz ság - ügyi szak ér tõi in téz mé nyek ese tén a szak ér tõi dí jat az állam ja vá ra kell fel szá mí ta ni, és az az ál la mot il le ti meg. (4) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy ren de let ben álla pítsa meg a) azo kat a szak kér dé se ket, ame lyek re néz ve jog sza - bály ban rög zí tett fel adat kör ében el jár va ki zá ró lag meg ha - tá ro zott szer ve zet ad hat szak vé le ményt, b) azo kat a szer ve ze te ket, ame lyek meg ha tá ro zott szak te rü le te ken szak vé le ményt ad hat nak, c) a név jegy zék re és a név jegy zék ben sze rep lõ ada tok és té nyek nyil ván tar tá sa el já rá si rend jé re vo nat ko zó rész - le tes sza bá lyo kat.

14 3748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/79. szám (5) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügy -m inis zter, hogy ren de let tel ál la pít sa meg a) az igaz ság ügyi szak ér tõi mû kö dés re, b) az igaz ság ügyi szak ér tõi iga zol vány ra, c) az igaz ság ügyi szak ér tõk jogi vizs gá já ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat. (6) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügy -m inis zter, hogy az érin tett mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let tel ál la pít sa meg a) az igaz ság ügyi szak ér tõk szak te rü le té nek be so ro lá - sát és a szak te rü le tek hez kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té te lek re, b) az igaz ság ügyi szak ér tõk kép zé sé re, a 18. (4) be - kez dé se sze rin ti vizs gá ra, c) a szak ér tõi tes tü le tek mû kö dé sé re, d) az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat. (7) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyi mi nisz ter, hogy az igaz ság ügy-mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let tel ál la - pít sa meg az igaz ság ügyi or vos szak ér tõk szak mai to vább - kép zé sé nek mód ját, va la mint a szak mai to vább kép zés nek a kü lön jog sza bály sze rin ti to vább kép zés be tör té nõ be szá - mí tá sá nak a sza bá lya it. (8) Fel ha tal ma zást kap a szak te rü let ága za ti irányítá - sáért fe le lõs mi nisz ter, hogy az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé - keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai gya kor lat szak - irá nyú jel le ge iga zo lá sá nak el já rá si rend jét ren de let ben sza bá lyoz za. 32. (1) Az igaz ság ügy -m inis zter ja nu ár 1-jé ig a) fe lül vizs gál ja a név jegy zék ben sze rep lõ igaz ság ügyi szak ér tõk név jegy zék be vé te le fel té te le i nek fenn ál lá sát, b) mó do sít ja az igaz ság ügyi szak ér tõk szak te rü le tét az erre vo nat ko zó ren de let nek meg fele lõen. (2) Az (1) be kez dés alap ján vég zett vizs gá lat ered mé - nyé rõl az igaz ság ügy -m inis zter az igaz ság ügyi szak ér tõt írás ban ér te sí ti, aki az ab ban fog lal tak ról az ér te sí tés kéz - hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül nyi lat koz hat. (3) Ha az (1) be kez dés a) pont ja alap ján vég zett vizs gá - lat sze rint az igaz ság ügyi szak ér tõ vé vá lás fel té te lei e tör - vény sze rint fenn áll nak, az igaz ság ügyi szak ér tõt úgy kell te kin te ni, mint akit az igaz ság ügy -m inis zter a 3. ren del - ke zé se i nek al kal ma zá sá val ja nu ár 1-jén vett fel a név jegy zék be. (4) Ha az (1) be kez dés a) pont ja alap ján vég zett vizs gá - lat sze rint az igaz ság ügyi szak ér tõ vé vá lás fel té te lei e tör - vény sze rint nem áll nak fenn, az igaz ság ügy -m inis zter az (5) be kez dés ki vé te lé vel az igaz ság ügyi szak ér tõt a név - jegy zék bõl tör li. (5) Ha az (1) be kez dés a) pont ja alap ján vég zett vizs gá - lat sze rint az igaz ság ügyi szak ér tõ a 3. (3) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel nek nem fe le l meg, a szak ér tõ e tör vény hatályba lépésétõl szá mí tott két éven be - lül kö te les iga zol ni, hogy az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé - keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges ké pe sí tést meg sze rez te, illetve hogy az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta - tá sá hoz szük sé ges vég zett ség meg szer zé se ér de ké ben el - en ged he tet len kép zés ben részt vesz. (6) Az igaz ság ügy -m inis zter ak kor is tör li az igaz ság - ügyi szak ér tõt a név jegy zék bõl, ha az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül a kép zés ben való rész vé te - lét iga zol ta, azon ban a vég zett ség meg szer zé sé hez elõ írt kép zé si idõ el tel té vel a vég zett sé get nem szer zi meg. (7) Az (1) be kez dés b) pont ja, to váb bá a (4) és (6) be - kez dés alap ján ho zott ha tá ro zat ellen a 10. -ban fog lal tak sze rint jog or vos lat nak van he lye. (8) A 18. (4) be kez dé se sze rin ti vizs ga le té te lé re a tör - vény ha tály ba lé pé se kor már be jegy zett igaz ság ügyi szak - ér tõ nem kö te les, a kö te le zõ jogi vizs gát pe dig de - cem ber 31-ig kö te les le ten ni. (9) A 17. (3) be kez dé se sze rin ti be je len té si kö te le zett - ség tel je sí té sé nek az elsõ tárgy év re vo nat ko zó ha tár ide jét kü lön jog sza bály ha tá roz za meg. 33. A bí ró ság áp ri lis 1-jé tõl szep tem ber 30-ig kü lön adat gyûj tést vé gez pol gá ri és bün te tõ ügyek - ben az ál lam ja vá ra fel szá mí tott, illetve a tény le ge sen ki - fizetett szak ér tõi dí jak ról. Az adat gyûj tés ki ter jed arra is, hogy mi lyen összeg ben tör té nik az egyes ügy cso por to kon be lül az óra díj ban vagy a té te le sen meg ál la pí tott szak ér tõi mun ka díj ki fi ze té se. Az igazságügyi szakértõi kamaráról szóló évi CXIV. törvény módosítása 34. (1) Az igaz ság ügyi szak ér tõi ka ma rá ról szóló évi CXIV. tör vény (a továb biak ban: Iszktv.) 1. -a (2) be kez dé sé nek k) és l) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren - del ke zé sek lép nek: (A ka ma ra) k) tag ja i ról és a szak ér tõ je löl tek rõl nyil ván tar tást vezet, l) ha tör vény ki vé telt nem tesz, ellen õr zi a szak ér tõ te - vé keny sé gét, en nek so rán be kér he ti a szak ér tõ nyil ván tar - tá sát, (2) Az Iszktv. a kö vet ke zõ al cím mel és az 1/A. -sal egé szül ki:,,a kamarai hatósági ügyek eljárási szabályai 1/A. (1) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta - tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) ren del ke zé se it kell al kal maz ni az e -ban fog lalt el té ré sek kel a kö vet ke zõ ügyek ben: a) be jegy zés az igaz ság ügyi szak ér tõk és szak ér tõ je löl - tek nyil ván tar tá sá ba, tör lés e nyil ván tar tá sok ból, ki vé ve, ha a tör lés re az igaz ság ügy -m inis zter igaz ság ügyi szak ér - tõi név jegy zék bõl tör lõ ha tá ro za ta alap ján ke rült sor; b) a ka ma rai tag ság szü ne te lé sé nek en ge dé lye zé se;

15 2005/79. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3749 c) a ka ma rai tag díj meg nem fi ze té se miatt a ka ma rai tag ság meg szün te té se (a továb biak ban együtt: ka ma rai ha - tó sá gi el já rás). (2) A ka ma rai ha tó sá gi el já rás le foly ta tá sa irán ti ké rel - met csak a te rü le ti ka ma rá nál, szó be li ké rel met pe dig csak sze mé lye sen le het elõ ter jesz te ni. Nem mi nõ sül írás be li ké - re lem nek a te le fax és az elekt ro ni kus hír köz lõ esz köz út ján be nyúj tott ké re lem. (3) A ka ma rai ha tó sá gi el já rást elsõ fo kon a te rü le ti ka - ma ra el nök sé ge foly tat ja le, az el nök ég ha tá ro za ta ellen fel leb be zés nek van he lye. A ka ma rai ha tó sá gi el já rás elekt ro ni kus úton nem foly tat ha tó le. (4) Az el já rás so rán az ügy fél he lyett tör vé nyes kép vi se - lõ je, vagy köz ok irat ba, vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma - gán ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás alap ján el já ró meg - ha tal ma zott ja, to váb bá min den eset ben az ügy fél és kép vi - se lõ je együtt is el jár hat. Az ügy véd nek adott meg ha tal ma - zás hoz, ha azt a fél sa ját ke zû leg írta alá, ta núk alkalma - zása nem szük sé ges. (5) A ka ma rai nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lés irán ti el já - rást hi va tal ból meg kell in dí ta ni, ha a ka ma ra a tör lé si ok - ról tu do mást sze rez. A ka ma ra a tör lé si el já rás so rán az ügy fe let nyi lat ko zat té tel re és adat szol gál ta tás ra hív hat ja fel. (6) Ha az ügy fél a ké rel met hi á nyo san nyúj tot ta be, az el nök ség a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül meg fe le lõ ha tár idõ meg je lö lé se és a mu lasz tás jog - kö vet kez mé nye i re tör té nõ fi gyel mez te tés mel lett hi ány - pót lás ra hív ja fel. (7) Ha a ka ma ra a név jegy zék be tör té nõ be jegy zés, vagy a nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem nek helyt ad, az er rõl szóló ha tá ro zat nak kell te kin te ni a be jegy zés rõl és a nyil - ván tar tás ba vé tel rõl ki ál lí tott ok ira tot. Az ok irat nak tar tal - maz nia kell a) a ka ma ra ne vét, a ka ma rai ha tó sá gi ügy szá mát, a kiadmányozó ne vét és alá írá sát, az ok irat ki ál lí tá sá nak he - lyét és idõ pont ját; b) a név jegy zék be vé tel, illetve a nyil ván tar tás ba tör té - nõ be jegy zés nap ját; c) igaz ság ügyi szak ér tõ és szak ér tõ je lölt ne vét, any ja ne vét, szü le té si he lyét és idõ pont ját. (3) Az Iszktv. 2. -ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (1) Azt a szak ér tõt, akit az igaz ság ügy -m inis zter a név - jegy zék be fel vett, az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium ér te sí té se alap ján fel kell ven ni a szak ér tõ la kó he lye sze rint ille té kes te rü le ti ka ma rá ba. A szak ér tõ ké rel mé re, kü lö nö sen in do - kolt eset ben, a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra en - ge dé lyez he ti, hogy a szak ér tõ más te rü le ti ka ma rá nál lé te - sít sen tag sá gi vi szonyt. A szak ér tõ a név jegy zék be való fel vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les je lent kez ni a te rü - le ti ka ma rá nál. (4) Az Iszktv. 3. -a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (1) Meg szû nik a szak ér tõ ka ma rai tag sá ga, ha a) ezt a szak ér tõ kéri, b) a név jegy zék bõl tö röl ték, c) a ka ma rá ból ki zár ták, d) a ka ma rai tag dí jat fel szó lí tás el le né re nem fi ze ti meg, e) a szak ér tõi es küt nem tet te le, f) ké se de lem miatt [3/C. (1) bek. b) pont] má sod szor len ne he lye a ka ma rai tag sá ga fel füg gesz té sé nek, g) meg halt. (5) Az Iszktv. 3/B. -a (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A szü ne te lés idõ tar ta ma leg fel jebb két év, amely in do - kolt eset ben egy év vel meg hosszab bít ha tó. A szü ne te lés en ge dé lye zé sé nek sza bá lya i ról a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra Alap sza bá lya ren del ke zik. (6) Az Iszktv. a kö vet ke zõ al cím mel és a 3/C. -sal egé - szül ki: A kamarai tagság felfüggesztése 3/C. (1) A szak ér tõ ka ma rai tag sá gát fel kell füg gesz - te ni, ha: a) a szak ér tõ ellen köz vád ra ül dö zen dõ szán dé kos bûn - cse lek mény miatt emelt vá dat az ügyész, b) a név jegy zék be két éven be lül a szak ér tõ ké se del mé - re vo nat ko zó an öt be jegy zés tör tént. (2) A szak ér tõ ka ma rai tag sá gá nak fel füg gesz té se az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium in dít vá nyá ra tör té nik. (3) A fel füg gesz tés az (1) be kez dés a) pont ja ese té ben az el já rás jog erõs be fe je zé sé ig, a b) pont ese té ben egy évig tart. (4) A fel füg gesz tés kér dé sé ben a te rü le ti el nök ség ha tá - ro za tot hoz. A ha tá ro zat ellen a szak ér tõ, kép vi se lõ je és az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá - mí tott 15 na pon be lül fel leb be zést nyújt hat be a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra el nök sé gé hez. A fel leb be - zés nek a ha tá ro zat vég re haj tá sá ra ha lasz tó ha tá lya nincs. (5) Ha a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra el nök - sé ge a fel leb be zést el uta sí tot ta, a ha tá ro za ta ellen a szak - értõ, kép vi se lõ je és az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium a ha tá ro - zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül bí ró ság hoz for - dul hat. (6) A szak ér tõ a fel füg gesz tés idõ tar ta ma alatt igaz ság - ügyi szak ér tõi te vé keny sé get nem vé gez het, a ka ma rai tag - ság ból ere dõ jo gai és kö te le zett sé gei szü ne tel nek. (7) Az Iszktv. 7. -a (2) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (A te rü le ti ka ma ra köz gyû lé se) g) éven ként ja vas la tot tesz a szak ér tõi díj össze gé re, (8) Az Iszktv. 9. -ának d), va la mint h) és i) pont jai he - lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, és a a követ - kezõ j) pont tal egé szül ki: (A te rü le ti el nök ség) d) nyil ván tar tást ve zet a te rü le ti ka ma ra tag ja i ról és a szak ér tõ je löl tek rõl,

16 3750 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/79. szám h) ha tá ro za tot hoz a szak ér tõ ka ma rai tag sá gá nak szü - ne te lé sé rõl vagy fel füg gesz té sé rõl, i) a meg ke re sés tõl szá mí tott 30 na pon be lül vé le mé - nye zi a szak ér tõi név jegy zék be vé te li, va la mint a ki ter - jesz té si ké rel me ket, j) el lát ja azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza bály vagy az alap sza bály a ha tás kö ré be utal. (9) Az Iszktv ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki: (A Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra szer vei) f) szak te rü let fe lül vizs gá ló bi zott ság. (10) Az Iszktv a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he - lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki: (A kül dött gyû lés) e) meg ha tá roz za a ka ma rai hoz zá já ru lás mér té két és a te rü le ti ka ma rák anya gi hoz zá já ru lá sát, j) ja vas la tot tesz az igaz ság ügy-mi nisz ter nek a szak ér - tõi dí jak össze gé re. (11) Az Iszktv a (3) be kez dé sé nek g) és h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: (Az el nök ség) g) el bí rál ja a te rü le ti el nök ség nek a ka ma rai tag ság szü ne te lé sé rõl, vagy fel füg gesz té sé rõl ho zott ha tá ro za ta el le ni fel leb be zést, h) el lát ja azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza bály, alap sza bály vagy a kül dött gyû lés a ha tás kö ré be utal. (12) Az Iszktv a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé - szül ki: (4) Az el nök ség ha tá ro za ta i ra a 9/B. ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell. (13) Az Iszktv. a kö vet ke zõ al cím mel és 23/A. -sal egé szül ki: A szakterület felülvizsgáló bizottság 23/A. (1) A kül dött gyû lés a tag jai kö zül meg vá laszt ja a há rom ta gú szak te rü let fe lül vizs gá ló bi zott sá got: két tagot és az el nö köt. (2) A bi zott ság fi gye lem mel kí sé ri a szak te rü le tek hez kap cso ló dó ké pe sí té si és to vább kép zé si kö ve tel mé nye ket, és szük ség sze rint ja vas la tot tesz a jog sza bály mó do sí - tá sá ra. A bi zott ság éven te egy szer kö te les a kül dött gyû lés - nek be szá mol ni. (3) A bi zott ság ülé se i re kö te les meg hív ni az Igaz ság - ügyi Mi nisz té rium, va la mint a fe lül vizs gá lan dó szak te rü - let ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz té rium és szak mai ka ma ra kép vi se lõ jét. A bi zott sá got meg il le tõ jo go sult sá - go kat és kö te le zett sé ge ket a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér - tõi Ka ma ra Alap sza bá lya ha tá roz za meg. (14) Az Iszktv a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki, és az ere de ti (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez - dés re vál to zik: (2) A vá lasz tást je lö lés elõ zi meg, egy tiszt ség re több sze mély, egy sze mély több tiszt ség re is je löl he tõ. Akit több tiszt ség re vá lasz tot tak meg, egy ka ma rán be lül ki zá - ró lag egy, ál ta la ki vá lasz tott tiszt sé get tölt het be. (15) Az Iszktv a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 26. Eti kai vét sé get kö vet el az a szak ér tõ, a) aki az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség gya kor lá - sá ból ere dõ, jog sza bály ban vagy alap sza bály ban meg ha tá - ro zott kö te le zett sé gét meg sze gi, vagy e te vé keny ség eti kai sza bá lya it meg sér ti, b) aki nek szak ér tõi te vé keny sé gén kí vü li vét kes ma ga - tar tá sa a szak ér tõi kar te kin té lyét csor bít ja. (16) Az Iszktv a (1) (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, a a kö vet ke zõ új (3) (5) be kez dés sel egé szül ki, és az ere de ti (3) be kez dés szá mo zá sa (6) be kez dés re vál to zik: (1) Eti kai vét ség ala pos gya nú ja ese tén a te rü le ti el nök - ség, a te rü le ti ka ma ra el nö ke, a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak - ér tõi Ka ma ra el nök sé ge, a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra el nö ke, vagy a pa nasz elõ ter jesz tõ je kez de mé nye - zi az el já rás meg in dí tá sát; az eti kai bi zott ság el nö ke ki je lö - li az el já ró eti kai ta ná csot. (2) Az eti kai ta nács 15 na pon be lül ha tá ro zat tal dönt az el já rás meg in dí tá sá ról. Ha az eti kai el já rás alap já ul szol - gáló ügy ben bí ró ság vagy más ha tó ság jog erõs ha tá ro za tot még nem ho zott, az eti kai ta nács az el já rás meg in dí tá sá val egy ide jû leg az eti kai el já rást fel füg gesz ti. (3) Az eti kai ta nács ha tá ro za tá ról az eti kai ta nács el nö ke ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az el já rás alá vont szak ér tõt, az el já rás kez de mé nye zõ jét és az eti kai bi zott ság el nö két, és köz li az eti kai el já rás okát. Az eti kai bi zott ság el nö ke az el já rás meg in du lá sá ról ér te sí ti az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri u - mot. (4) Ha a ka ma ra eti kai ta ná csa el já rást in dí tott, az el já rás meg in dí tá sá val egy ide jû leg a szak ér tõ ka ma rai tag sá gát fel füg geszt he ti, ha a fel füg gesz tés az eti kai vét ség sú lyá ra te kin tet tel in do kolt. A fel füg gesz tés leg fel jebb az eti kai el - já rás jog erõs be fe je zé sé ig tart hat. (5) Ha az eti kai ta nács az eti kai el já rást nem in dít ja meg, az el já rás kez de mé nye zõ je a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér - tõi Ka ma ra eti kai bi zott sá gá hoz fel leb bez het. A Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra eti kai bi zott sá ga az elsõ fokú ha tá ro za tot hely ben hagy ja, vagy a ha tá ro za tot ha tá - lyon kí vül he lye zi, és a te rü le ti ka ma ra eti kai bi zott sá gát az el já rás le foly ta tá sá ra uta sít ja. (17) Az Iszktv a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé - szül ki: (3) Az eti kai ta nács ha tá ro za ta i ra a 9/B. ren del ke zé - se it meg fele lõen al kal maz ni kell. (18) Az Iszktv ának (1) be kez dé se az elsõ mon da - tot köve tõen a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki: Az eti kai el já rás költ sé ge az eti kai ta nács szük sé ges és iga zolt kész ki adá sa it fe de zõ költ ség áta lány és az el já rás részt ve võ i nek az uta zás sal fel me rült iga zolt költ sé gei.

17 2005/79. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3751 (19) Az Iszktv a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé - szül ki: (3) A költ ség áta lány össze gét a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra Alap sza bá lya ál la pít ja meg. (20) Az Iszktv. 49. (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (Az igaz ság ügy -m inis zter a tör vé nyességi fel ügye le ti jog körében) b) jó vá hagy ja a te rü le ti ka ma rák alap sza bá lyát és a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra Alap sza bá lyát. (21) Az Iszktv a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé - szül ki: (4) A tör vé nyességi fel ügye let nem ter jed ki olyan ügy - re, amely ben bí ró sá gi vagy más ha tó sá gi el já rás nak van he lye. A büntetõeljárásról szóló évi XIX. törvény módosítása 35. (1) A bün te tõ el já rás ról szóló évi XIX. tör - vény (a továb biak ban: Be.) ának (1) be kez dé se he - lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság a szak ér tõi név jegy zék ben sze rep lõ igaz ság ügyi szak ér tõt, il le tõ leg szak vé le mény adá sá ra fel jo go sí tott gaz da sá gi tár - sa sá got (a továb biak ban: gaz da sá gi tár sa ság), szak ér tõi in - téz ményt, vagy kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ál lam i szer vet, in téz ményt, szer ve ze tet (a továb biak ban: szer ve - zet), ha ez nem le het sé ges, kel lõ szak ér te lem mel rendel - kezõ sze mélyt vagy in téz ményt (a továb biak ban: ese ti szak ér tõ) ren del het ki szak ér tõ ként. (2) A Be ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép, és a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé - szül ki: (3) A szak ér tõ ki ren de lé sé rõl a ki ren de lõ ha tá ro zat kel - té tõl szá mí tott nyolc na pon be lül a ki ren de lõ tá jé koz tat ja a ter hel tet, a vé dõt, a sér tet tet, és ha a szak ér tõt a bí ró ság ren del te ki az ügyészt. (4) A gaz da sá gi tár sa ság, a szak ér tõi in téz mény, a szer - ve zet, illetve a szak ér tõi tes tü let ve ze tõ je a ki ren de lõ ha tá - ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül tá jé koz - tat ja a ki ren de lõt az el já ró szak ér tõ sze mé lyé rõl. E köz lés kéz be sí té sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül a ki ren de lõ tá - jé koz tat ja a (3) be kez dés ben írt sze mé lye ket és szer ve ket a tá jé koz ta tás tar tal má ról. (3) A Be a (1) be kez dé sé nek b) és e) pont ja he - lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, a be kez dés a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki, és a je len le gi f) g) pon tok je lö lé se g) h) pont ra mó do sul: [Szak ér tõ ként nem jár hat el] b) aki az ügy ben mint bíró, ügyész vagy nyo mo zó ha - tó ság tag ja járt vagy jár el, ezek hoz zá tar to zó ja, va la mint az ügy ben el járt vagy el já ró bí ró ság gal, ügyész ség gel, nyo mo zó ha tó ság gal al kal ma zot ti vagy szol gá la ti vi szony - ban lévõ sze mély és ezek hoz zá tar to zó ja,,,e) a szak ér tõi in téz mény és a szer ve zet szak ér tõ je, va - la mint a szak ér tõi tes tü let tag ja, ha az a) pont ban meg ha tá - ro zott ki zá ró ok a szak ér tõi in téz mény, a szer ve zet vagy a szak ér tõi tes tü let ve ze tõ jé vel szem ben áll fenn, f) a gaz da sá gi tár sa ság tag ja, ha az a) pont ban meg ha tá - ro zott ki zá ró ok a gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ jé vel, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé vel szem ben áll fenn, illetve, aki olyan gaz - da sá gi tár sa ság tag ja vagy al kal ma zott ja, amely nek tag ja vagy al kal ma zott ja az ügy ben már ko ráb ban el járt, (4) A Be ának (2) be kez dé se he lyé be a követ - kezõ ren del ke zés lép: (2) A szak ér tõ a vele szem ben fel me rült ki zá rá si okot kö te les a ki ren de lõ nek ha la dék ta la nul be je len te ni. Gaz da - sá gi tár sa ság, szak ér tõi in téz mény, szer ve zet, illetve szak - ér tõi tes tü let ki ren de lé se ese tén a be je len tést a ki ren delt tár sa ság vagy szerv ve ze tõ je út ján kell meg ten ni. (5) A Be a (2) be kez dé se má so dik mon da ta be - ve ze tõ ré szé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A szak ér tõ gaz da sá gi tár sa ság, szak ér tõi in téz mény, szer ve zet, illetve szak ér tõi tes tü let ki ren de lé se ese tén, annak ve ze tõ je út ján a ki ren de lõt ér te sí ti, ha [a szak kér dés nem tar to zik a szak ér tõ szak is me re té nek kö - ré be] (6) A Be a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: E ren del ke zés al kal ma zá sá nak nincs he lye, ha az ügy - ben a bí ró ság is ki ren delt szak ér tõt, vagy a ter helt, illetve a védõ ál tal fel kért sze mély (gaz da sá gi tár sa ság, szak ér tõi in téz mény, szer ve zet, szak ér tõi tes tü let) szak ér tõ ként való be vo ná sát a bí ró ság, il le tõ leg az ügyész en ge dé lyez te. (7) A Be ának (2) be kez dé se he lyé be a követ - kezõ ren del ke zés lép: (2) A ter helt vagy a védõ ál tal szak vé le mény ké szí té sé - re fel kért sze mély (gaz da sá gi tár sa ság, szak ér tõi in téz - mény, szer ve zet, szak ér tõi tes tü let) szak ér tõ ként való be - vo ná sá ról a bí ró ság, il le tõ leg az ügyész ha tá roz. A fel kért szak ér tõ e mi nõ sé gé nek el is me ré se után ön ál ló an szak - ér tõi vizs gá la tot vé gez het, a bí ró sá gi el já rás ban a bí ró ság, il le tõ leg az ügyész ál tal ki ren delt szak ér tõ vel azo nos jo - gok il le tik meg, és kö te le zett sé gek ter he lik. A szak ér tõk az ál ta luk el vé gez ni kí vánt szak ér tõi vizs gá lat ról köl csö nö - sen ér te sí tik egy mást, az ér te sí tett szak ér tõ a má sik szak ér - tõ ál tal vég zett vizs gá la ton je len le het. (8) A Be ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del - ke zés sel egé szül ki: Ha a szak vé le mény elõ ter jesz tésével a ki ren delt tár sa - ság vagy szer ve zet ve ze tõ je ál tal ki je lölt szak ér tõ in do ko - lat la nul kés le ke dik, a rend bír ság ki sza bá sá nak, illetve az oko zott költ ség meg fi ze té sé re kö te le zés nek a ki ren delt gaz da sá gi tár sa ság gal, szak ér tõi in téz ménnyel, szer ve zet - tel, vagy szak ér tõi tes tü let tel szem ben van he lye.

18 3752 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/79. szám (9) A Be a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügy -m inis zter, hogy] d) a szak ér tõ és a szak ta nács adó dí ja zá sá ra, a tanú és a szak ér tõ ál tal fel szá mít ha tó költ sé gek re vo nat ko zó rész le - tes sza bá lyo kat a pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen, és a leg - fõbb ügyésszel egyet ér tés ben, [ren de let ben sza bá lyoz za.] A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló évi XXXI. törvény módosítása 36. A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz ol tó ság ról szóló évi XXXI. tör vény 47. -a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke - zés lép: (Fel ha tal ma zást kap a bel ügy mi nisz ter, hogy ren de let - ben ha tá roz za meg:) b) a tûz vé del mi szak ér tõi te vé keny ség sza bá lya it, A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységrõl szóló évi LV. törvény módosítása 37. A Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma rá ról és a könyv - vizs gá lói te vé keny ség rõl szóló évi LV. tör vény 27. -ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A ka ma rai tag ság gal ren del ke zõ könyv vizs gá ló ál tal el lát ha tó a 26. (2) be kez dé se alá nem tar to zó te vé - keny sé gek:] b) a gaz dál ko dó szer ve ze tek ala pí tá sá val, át ala ku lá sá - val, meg szû né sé vel, fo lya ma tos mû kö dé sé vel, gaz dál ko - dá sá val, in for má ci ós rend sze ré vel kap cso la tos pénz ügyi, adó-, szám vi te li és kap cso ló dó szá mí tás tech ni kai, szer ve - zé si szak ér tõi te vé keny ség, szak vé le mény ké szí té se, az ezek kel kap cso la tos ta nács adás, ide ért ve kü lön jog sza - bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén az igaz ság ügyi könyv szak ér tõi te vé keny sé get is, 38. E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti: a) az igaz ság ügyi szak ér tõi ka ma rá ról szóló évi CXIV. tör vény mó do sí tá sá ról szóló évi LV. tör vény 3. -ának (1) be kez dé se, 19. -a és 22. -ának (2) bekez - dése, b) az igaz ság ügyi szak ér tõi ka ma rá ról szóló évi CXIV. tör vény 3. (2) be kez dé sé nek c) pont ja, c) az Or szá gos Íté lõ táb la szék he lyé nek és ille té kességi te rü le té nek meg ál la pí tá sá ról, va la mint az igaz ság szol gál - ta tás mû kö dé sét érin tõ egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról szóló évi CX. tör vény a (4) be kez dé sé nek a va la mint a szak ér tõi név jegy zék szá mí tó gé pes nyil ván - tar tá sá nak sza bá lya it, a nyil ván tar tás ada ta it szö veg ré sze, d) a Ma gyar Or vo si Ka ma rá ról szóló évi XXVIII. tör vény 2. (1) be kez dés fg) pont ja, e) a ter ve zõ és szak ér tõ mér nö kök, va la mint épí té szek szak mai ka ma rá i ról szóló évi LVIII. tör vény 3. (2) be kez dés c) pont ja, f) a bün te tõ el já rás ról szóló évi XIX. tör vény a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta. Mádl Fe renc s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., a Köztársaság elnöke az Országgyûlés elnöke 1. számú melléklet a évi XLVII. törvényhez Az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe való felvétel, szakterület kiterjesztés iránti kérelem tartalma és mellékletei 1. A szak ér tõi név jegy zék be való fel vé tel, illetve a szak te rü let ki ter jesz té se irán ti ké re lem nek tar tal maz nia kell: a) a ké rel me zõ ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, any ja ne vét, lak - címét, dip lo má já nak (ok le ve lé nek) szá mát és kel tét (szak, kar meg ne ve zé sé nek fel tün te té sé vel), tu do má nyos fo ko za tát, szak kép zett sé gét (szak or vo si ké pe sí té sét stb.), je len le gi fog lal ko zá sát, be osz tá sát, mun kál ta tó já nak meg ne ve zé sét és cí mét, szak mai mû kö dé sé nek fõbb ada ta it (a szak ága za tok és mun ka kö rök rész le tes meg je lö lé se a mun kál ta tó meg ne - ve zé sé vel és az idõ tar tam nak nap tár sze rin ti fel tün te té sé - vel; or vo sok nál és gyógy sze ré szek nél az or vo si nyil ván - tar tás ba vé tel ada tai); b) az en ge dé lyez ni kért szak ága zat meg je lö lé sét. 2. A ké re lem hez csa tol ni kell a) az iskolai végzettséget és az egyéb képesítést igazoló okirat hiteles másolatát, b) há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo - nyít ványt, c) amennyi ben van, a nyelv vizs ga bi zo nyít ványt vagy annak hi te les má so la tát, d) a szak mai ka ma rai tag ság ra vo nat ko zó iga zo lást, ha a tag sá got az adott szak te rü le ten jog sza bály kö te le zõ vé teszi, e) a szak mai mû kö dés rész le tes le írá sát (a ké rel me zõ mi kor, hol, mi lyen mun ka kört töl tött be, mi lyen idõ tar ta - mú szak mai gya kor lat tal és ké pe sí tés sel ren del ke zik; a szak mai mû kö dés, a szak tu dás meg íté lé sé hez szük sé ges egyéb ada to kat pl. a szak mai cik kek, ér te ke zé sek meg je le - né sé nek idõ pont ját és he lyét stb.),

19 2005/79. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3753 f) a szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le gé rõl szóló iga - zo lást, g) az igaz ság ügyi szak ér tõi sze mé lyi la pot, h) a már ren del ke zés re álló szak ér tõi mû kö dé si en ge - dély má so la tát, i) a név jegy zék be tör té nõ fel vé te li el já rá sért fi ze ten dõ díj meg fi ze té sé rõl szóló iga zo lást. 2. Az igaz ság ügyi szak ér tõk név jegy zé ke a gaz da sá gi tár sa ság kö vet ke zõ ada ta it tar tal maz za: a) meg ne ve zés, b) szék hely, c) cég jegy zék szám, d) te vé keny sé gi kör, e) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ neve, la kó he lye, f) a 20. (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ta gok ra és al - kal ma zot tak ra vo nat ko zó nyil vá nos ada tok, g) éven te meg ha tá ro zott díj sza bás. 2. számú melléklet a évi XLVII. törvényhez Az igazságügyi szakértõi névjegyzék tartalma 1. Az igaz ság ügyi szak ér tõk név jegy zé ke az igaz ság - ügyi szak ér tõ kö vet ke zõ ada ta it, és a szak ér tõ te vé keny sé - gé re vo nat ko zó té nye ket tar tal maz za: a) név; b) any ja neve; c) szü le té si hely és idõ; d) lak cím (pos ta cím, te le fon-, te le fax szám, e-ma il); e) munkahely (postacím, telefon-, telefaxszám, ); f) el ér he tõ sé gi cím; g) nyelv is me ret (nyelv, nyelv tu dás foka); h) te rü le ti igaz ság ügyi szak ér tõi ka ma rai tag ság; i) szak mai ka ma rai tag ság; j) igaz ság ügyi szak ér tõi iga zol vány szá ma; k) szak te rü let ka) a név jegy zék be be jegy zett szak te rü let és a be jegy zés idõ pont ja, kb) el uta sí tott szak te rü let és az el uta sí tás idõ pont ja, kc) el bí rá lás alatt lévõ szak te rü let; l) is ko lai vég zett ség és szak mai ké pe sí tés a meg szer zés idõ pont já val; m) ál la pot ma) név jegy zék be be jegy zett, mb) név jegy zék be tör té nõ be jegy zés fo lya mat ban, mc) név jegy zék be be jegy zett, ki ter jesz té si ké re lem fo - lya mat ban, md) név jegy zék be be jegy zett, ka ma rai tag sá gi vi szony szü ne tel, me) név jegy zék be be jegy zett, ka ma rai tag sá gi vi szony fel füg geszt ve, mf) név jegy zék bõl tö rölt; n) tu do má nyos fo ko zat; o) nyil ván tar tá si szám; p) az igaz ga tá si ügy ira tok ügy szá ma; q) éves díj sza bás, ha az el tér a 17. (1) be kez dé se alap - ján, a jog sza bály ban meg ha tá ro zott összeg tõl; r) a ké se de lem be esés té nye, az ügy re tör té nõ uta lás sal; s) a szak ér tõ ellen köz vád ra ül dö zen dõ szán dé kos bûn - cse lek mény miatt in dult el já rás meg in dí tá sá nak, meg szün - te té sé nek, illetve be fe je zé sé nek té nye évi XLVIII. törvény az igazságügyi szakértõ nemperes eljárásban történõ kirendelésérõl és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény módosításáról* 1. (1) Ha a ké rel me zõ szá má ra je len tõs tény vagy egyéb kö rül mény meg ál la pí tá sá hoz vagy meg íté lé sé hez kü lön le ges szak ér te lem szük sé ges, a bí ró ság tól igaz ság - ügyi szak ér tõ (a továb biak ban: szak ér tõ) ki ren de lé se kér - he tõ. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem nem nyújt ha tó be, ha ab ban a kér dés ben, amely re a szak ér tõi vé le ményt a ké - rel me zõ be kí ván ja sze rez ni a ké rel me zõ ál tal vagy ellen in dí tott más bí ró sá gi el já rás, vagy a ké rel me zõ ellen in dí - tott bün te tõ el já rás van fo lya mat ban. Az e ren del ke zés el le - né re be nyúj tott ké re lem alap ján ké szült szak vé le mény bí - ró sá gi el já rás ban nem hasz nál ha tó fel. (3) A ké re lem an nál a he lyi bí ró ság nál ter jeszt he tõ elõ, amely nek ille té kességi te rü le tén a ké rel me zõ la kik, vagy amely nek te rü le tén a szak ér tõi vizs gá lat tár gyát ké pe zõ in - gat lan fek szik vagy a do log ta lál ha tó. (4) A bí ró sá gi tit kár és a bí ró sá gi ügy in té zõ az e tör - vény ben meg ha tá ro zott el já rás le foly ta tá sá ra ön ál ló an, ön - ál ló alá írá si jog gal jo go sult, az zal, hogy a bí ró sá gi ügy in - té zõ a 3. (2) be kez dé se sze rin ti vég zést csak a bíró elõ ze - tes hoz zá já ru lá sá val hoz hat ja meg. (5) A szak ér tõ ki ren de lé sé re irá nyuló el já rás nem pe res el já rás, amely ben bi zo nyí tás nak, fel füg gesz tés nek és szü - ne te lés nek nincs he lye. (6) Azok ra az el já rá si kér dé sek re, ame lye ket ez a tör - vény nem sza bá lyoz, a Pol gá ri Per rend tar tás ról szóló évi III. tör vény (Pp.) sza bá lyai a pol gá ri nem pe res el já rás sa já tos sá ga i ból ere dõ el té ré sek kel meg fele lõen irány adók. * A tör vényt az Or szág gyû lés a má jus 23-i ülés nap ján fo gad ta el.

20 3754 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/79. szám 2. (1) A bí ró ság a szak ér tõi név jegy zék ben sze rep lõ igaz ság ügyi szak ér tõt, szak vé le mény adá sá ra fel jo go sí tott gaz da sá gi tár sa sá got, szak ér tõi in téz ményt, vagy kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ál lam i szer vet, in téz ményt, szer ve ze tet ren del het ki szak ér tõ ként. Más szak ér tõ csak ezek hi á nyá ban, ki vé te le sen al kal maz ha tó. (2) Rend sze rint egy szak ér tõt kell al kal maz ni, több szak ér tõt csak kü lön bö zõ szak kér dé sek fel me rü lé se ese té - ben le het ki ren del ni. (3) A ki ren de lés re ke rü lõ szak ér tõ sze mé lyé rõl a ké - rel me zõ meg hall ga tá sa nél kül a bí ró ság dönt. 3. (1) A szak ér tõ ki ren de lé se irán ti ké re lem ben meg kell je löl ni az el já ró bí ró sá got, a ké rel me zõ ne vét, la kó he - lyét (szék he lyét), a szak ér tõi vizs gá lat tár gyát és annak he - lyét, a rö vid tény ál lást, a ké re lem elõ ter jesz tésének in do - ka it, va la mint azo kat a kér dé se ket, ame lyek re a szak ér tõ - nek vé le ményt kell nyil vá ní ta nia. (2) A bí ró ság a ké rel met a hi á nyok pót lá sá ra való fel - hí vás ki bo csá tá sa nél kül annak ér ke zé sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül in do kolt vég zés sel el uta sít ja, ha a ké re lem hi á nyos, vagy ha az elõ adott tény ál lás, illetve a meg vá la - szo lan dó kér dé sek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a szak ér tõ ki ren de lé sé nek az 1. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lei nyil ván va ló an nem áll nak fenn. (3) Ha a ké re lem meg fe lel az (1) be kez dés ben és az 1. (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak, a bí ró ság a ké re lem ér ke - zé sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül fel szó lít ja a ké rel me zõt, hogy a költ sé gek fe de zé sé re elõ re lát ha tó an szük sé ges, a bí ró ság ál tal meg ha tá ro zott össze get a bí ró ság nál elõ ze - tesen he lyez ze le tét be. Ha a ké rel me zõ az össze get le tét be he lye zi, a bí ró ság a szak ér tõt a le tét be he lye zés tõl szá mí - tott 15 na pon be lül ki ren de li. Ha a ké rel me zõ a le tét be he lye zést el mu laszt ja, a bí ró ság a hi á nyok pót lá sá ra való fel hí vás ki bo csá tá sa nél kül a ké rel met in do kolt vég zés - sel el uta sít ja. (4) A szak vé le mény hez szük sé ges vizs gá lat tû ré sé re sen ki nem kö te lez he tõ. (5) A bí ró ság nak a ké rel met el uta sí tó vég zé se ellen a ké - rel me zõ fel leb bez het. A ké re lem nek helyt adó vég zés ellen nincs he lye fel leb be zés nek. 4. (1) A szak ér tõ a szak vé le ményt a szak ér tõt ki ren de - lõ vég zés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kö te les elõ ter jesz te ni. A bí ró ság a szak ér tõ ha tár idõ le jár ta elõtt elõ ter jesz tett ké rel mé re a ha tár idõt egy al ka lom mal, leg - fel jebb 30 nap pal meg hosszab bít hat ja. (2) A szak ér tõ ki ren de lé sé nek költ sé ge it a ké rel me zõ viseli, ide ért ve azt az ese tet is, ha te kin tet tel a 3. (4) be - kez dé sé re a szak ér tõ a szak vé le mény el ké szí té sé hez szük sé ges vizs gá la tot nem tud ta le foly tat ni. (3) A ki ren delt szak ér tõ re a Pp ának (2) (4) be - kez dé se it meg fele lõen al kal maz ni kell. 5. (1) A bí ró ság a szak ér tõ díj át a szak ér tõ ál tal be - nyúj tott díj jegy zék ala pul vé te lé vel a szak vé le mény be - ér kez tét köve tõen, leg ké sõbb 15 na pon be lül vég zés sel meg ál la pít ja. (2) Ha a ké rel me zõ ál tal le tett összeg a szak ér tõ költ sé - ge it nem fe de zi, a bí ró ság az (1) be kez dés sze rin ti vég zés - ben kö te le zi a ké rel me zõt a díj vi se lé sé re és a még szük sé - ges összeg le tét be he lye zé sé re. A szak vé le ményt a bí ró ság a ké rel me zõ nek csak a szak ér tõ költ sé ge i nek fe de zé sé re szük sé ges tel jes összeg le tét be he lye zé sét köve tõen kül di meg. A vég zés ellen a ké rel me zõ és a szak ér tõ fel leb be zés - sel él het. A fel leb be zés nek csak a ki fo gás olt összeg ere jé ig van ha lasz tó ha tá lya. A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény módosítása 6. A Pp a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé - be a kö vet ke zõ szö veg lép: (3) Idé zés nek sür gõs eset ben rö vid úton táv be szé lõn, tár gya lá son szó ban, il le tõ leg elekt ro ni kus le vél vagy kü - lön kéz be sí tõ út ján is he lye van. 7. A Pp ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke - zõ ren del ke zés lép: (2) Ha a meg hosszab bí tást a fél vagy a szak ér tõ kéri, ké rel mét a ha tár idõ le jár ta elõtt kell elõ ter jesz te nie; a ké re - lem tár gyá ban a bí ró ság az el len fél, illetve a fe lek meg hall - ga tá sa nél kül ha tá roz hat. 8. (1) A Pp a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé - szül ki: (6) Ha a (2) és (3) be kez dés ese té ben az el já rás fél be - sza ka dá sa vagy annak túl sá go san hosszú tar ta ma a ki ren - delt szak ér tõ mél tá nyos ér de ke it sér te né, a bí ró ság a fél ré - szé re a szak ér tõ ké rel mé re a 49. (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val ügy gond no kot (74. ) ren del ki; az ügy gond nok ki ren de lé sé vel az el já rás fél be sza ka dá sa a szak ér tõi díj meg ál la pí tá sa és a le tét tel fe de zett díj ki uta - lá sa vo nat ko zá sá ban meg szû nik. (2) A Pp a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé - szül ki, és az ere de ti (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés - re vál to zik: (3) A jog erõs vég zés sel meg ál la pí tott ta nú díj, szak ér - tõi díj le tét tel fe de zett ré szé nek ki uta lá sá ról a bí ró ság a fél - be sza ka dás tar ta ma alatt is in téz ke dik. 9. (1) A Pp ának (2) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) A bí ró ság a szak ér tõi név jegy zék ben sze rep lõ igaz - ság ügyi szak ér tõt, szak vé le mény adá sá ra fel jo go sí tott gaz - da sá gi tár sa sá got, szak ér tõi in téz ményt, vagy kü lön jog - sza bály ban meg ha tá ro zott ál lam i szer vet, in téz ményt,

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT!

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT! www.pilis.hu HÍRNÖK ÖNKORMÁNYZTI HÍREK 3 TÁJÉKOZTTÓ TÛZGYÚJTÁS SZBÁLYIRÓL 2015. március 5-étôl hatályba lépett az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII.5.) BM-rendelet sza bad té

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

20éves a. bér má lás. ingyenes közéleti havilap. Alakul a főtér már a városháza előtt is. Újra nyílt a sóbarlang a Kastélykerti Óvodában

20éves a. bér má lás. ingyenes közéleti havilap. Alakul a főtér már a városháza előtt is. Újra nyílt a sóbarlang a Kastélykerti Óvodában 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 6. szám 2011. június ka to li kus egy ház ban van - A nak un. be ava tó szent sé gek: ke reszt ség, bér má lás, ol tá ri szent ség. A sor rend

Részletesebben