A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete"

Átírás

1 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter mé - kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól szó ló évi LVI. tör vény 21. (1) be kez dé sé ben, a hul la dék gaz dál ko - dás ról szó ló évi XLIII. tör vény 59. (2) be kez dés c) pont cc) és cf) al pont já ban, va la mint a ké mi ai biz ton ság - ról szó ló évi XXV. tör vény 34. (4) be kez dés j) pont ja) al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet - vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. a) pont já ban meg - ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ - ket ren de lem el: 1. A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter mé - kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól szó ló évi LVI. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let (a to váb bi ak ban: KTMr.) 8. (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) Az új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les ter mék re, cso - ma go lás ese tén an nak új ra hasz nál ha tó össze te võ jé re a ter - mék dí jat egy szer, az elsõ for ga lom ba ho za talt, il let ve az elsõ sa ját célú fel hasz ná lást kö ve tõ en kell meg fi zet ni, ha a kö te le zett a ter mék díj kö te les ter mék új ra hasz ná la tát iga - zol ja, to váb bá az elsõ for ga lom ba ho za talt, il let ve az elsõ sa ját célú fel hasz ná lást kö ve tõ en a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott be je lent ke zé si kö te le zett sé gé nek ele get tett. 2. (1) A KTMr. 14. (1) be kez dés fel ve ze tõ szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A Kt a alap ján a kö te le zett nek a (2) és (3) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel a szám lá ban vagy a szám - la mel lék le té ben (2) A KTMr a a kö vet ke zõ (2) és (3) be kez dés sel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2) és (3) be kez dés szá mo zá sa (4) és (5) be kez dés re vál to zik: (2) Kis ke res ke del mi ér té ke sí tés ese tén az (1) be kez dés sze rin ti szö ve get a szám lán nem kell fel tün tet ni. (3) Kéz zel ki töl tött szám lán a) az (1) be kez dés a) pont ja ese tén a 14/1a, b) az (1) be kez dés b) pont ja ese tén a 14/1b, c) az (1) be kez dés c) pont ja ese tén a 14/1c, d) az (1) be kez dés d) pont ja ese tén a 14/1d szö veg, a KT kód elsõ há rom je gyé nek és a ter mék díj össze gé nek fel tün te té sé vel az (1) be kez dés sze rin ti szö veg he lyet te sít he tõ. 3. (1) A KTMr. 2. szá mú mel lék le te he lyé be az 1. mel lék - let lép. (2) A KTMr. 3. szá mú mel lék le te he lyé be a 2. mel lék let lép. (3) A KTMr. 7. szá mú mel lék le te he lyé be a 3. mel lék let lép. 4. (1) Ez a ren de let ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. (2) A KTMr. 1. (1) be kez dé sé ben a ja nu ár 1-jén ha tá lyos Kom bi nált No menk la tú ra szö veg rész helyébe a ja nu ár 1-jén ha tá lyos Kom bi nált Nomenklatúra szö veg, 8. (9) be kez dé sé ben a (6) (8) szö veg rész he lyé be a (7) (8) szö veg lép. (3) Ha tá lyát vesz ti a KTMr. 3. (3) be kez dés a) pont ja, 8. (6) be kez dé se, 4. szá mú mel lék let táb lá za tá ban a Perf lu ór-szén hid ro gé ne ket (PFC-k) vagy hidrofluórszénhidrogéneket (HFC-k) tar tal ma zó, de klórf lu ór-szén - hid ro gén (CFC) vagy hird rok lórf lu ór-szén hid ro gén (HCFC) tar ta lom nél kül sor, va la mint 11. szá mú mel lék - le te. (4) Ez a ren de let ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti. 5. (1) Az ele mek és ak ku mu lá to rok, il let ve hul la dé ka ik ke - ze lé sé rõl szó ló 21/2008. (VIII. 30.) KvVM ren de let (a to - váb bi ak ban: Er.) 3. (1) be kez dés fel ve ze tõ szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A (2) (4) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel (2) Az Er. 3. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ti lal mat a szep tem ber 26-át meg elõ zõ en az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér - ség rõl szó ló meg ál la po dás ban ré szes ál la mok te rü le tén for ga lom ba ho zott hor doz ha tó elem re, il let ve ak ku mu lá - tor ra nem kell al kal maz ni. (3) Az Er. 9. -ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 9. Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja:

2 2008/193. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/66/EK irány - el ve (2006. szep tem ber 6.) az ele mek rõl és ak ku mu lá to - rok ról, va la mint a hul la dék ele mek rõl és -ak ku mu lá to rok - ról, to váb bá a 91/157/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye - zé sé rõl, b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2008/103/EK irány el ve (2008. no vem ber 19.) az ele mek rõl és ak ku mu - lá to rok ról, va la mint a hul la dék ele mek rõl és -ak ku mu lá to - rok ról szó ló 2006/66/EK irány elv nek az ele mek és ak ku - mu lá to rok for ga lom ba ho za ta la te kin te té ben tör té nõ mó - do sí tá sá ról. 6. (1) A ren de let ter ve ze té nek a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok sze rin ti elõ ze tes be je len té se meg tör tént: a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/48/EK irány - elv vel mó do sí tott 98/34/EK irány el ve (1998. jú ni us 22.) a mû sza ki szab vá nyok és sza bá lyok te rén tör té nõ infor - mációszolgáltatási el já rás és az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról, b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 94/62/EK irány el - ve (1994. de cem ber 20.) a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék ról, 16. cikk (1) és (2) be kez dé se. (2) Ez a ren de let az ele mek rõl és ak ku mu lá to rok ról, va - la mint a hul la dék ele mek rõl és -ak ku mu lá to rok ról szó ló 2006/66/EK irány elv nek az ele mek és ak ku mu lá to rok for - ga lom ba ho za ta la te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról szóló, no vem ber 19-i 2008/103/EK eu ró pai par la - men ti és ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja. Sza bó Imre s. k., kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 1. melléklet a 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelethez 2. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez A bejelentés teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények I. Alap ada tok (Fõ lap) A ter mék díj fi ze tés re kö te le zett ada tai: c) adó szám, adó azo no sí tó, d) KSH törzs szám, e) VPID szám, f) KÜJ szám, g) bel föl di, kül föl di bank szám la szám, h) kö te le zett szék he lye, i) le ve le zé si cím, j) ügy in té zõ neve, k) ügy in té zõ te le fon szá ma, l) kép vi se lõ jé nek neve, m) kép vi se lõ jé nek GLN szá ma, n) kép vi se lõ jé nek VPID szá ma, o) kép vi se lõ jé nek adó szá ma, p) adat szol gál ta tás tí pu sa, q) ol da lak szá ma, r) kel te zés, cég sze rû alá írás. II. Be je len tõ lap a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség ke let - ke zé sé rõl (BJ1) A ter mék díj kö te les ter mék re vo nat ko zó ada tok: a) kö te le zett sé gek fel tün te té se a for ma nyom tat vá nyon meg adott kód szá mok kal, b) be je len tés ér vé nyes sé gé nek idõ pont ja, c) a ter mék díj fi ze té si kö te le zett ség ke let kez te té se d) kel te zés, cég sze rû alá írás. III. Nyil ván tar tás ba vé te li ada tok az új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les ter mé kek vagy ter mék díj kö te les ter mék ré sze ként for ga lom ba ho zott új ra hasz nál ha tó ter mék díj - kö te les ter mé kek be je len té sé hez (BJ2) Új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les ter mék re vo nat ko zó ada tok: a) adat sor sor szá ma, b) GTIN azo no sí tó szá ma, c) meg ne ve zé se, d) vám ta ri fa szám, e) KT kód já nak 1 3 jegy e, f) anya ga, g) tí pu sa, h) cso ma golt ter mék, i) net tó tö me ge (ter mék díj alap ja), j) mé re te (szé les ség, mély ség, ma gas ság), k) net tó töl té si mennyi sé ge, l) át la gos élet tar ta ma, m) át la gos for gá si se bes sé ge, n) En ge dély/ta nú sít vány tí pu sa, szá ma, o) anya gá ban való hasz no sít ha tó sá gá nak je lö lé se, p) új ra hasz nál ha tó sá gá nak je lö lé se, q) az adott év nyi tó mér le gé ben sze rep lõ kész let ada tok, r) kel te zés, cég sze rû alá írás. IV. Be je len tõ lap a lánc ügy let rõl (BJ3) Lánc ügy let be je len té sé nek ada tai ügy le ten ként: a) KT kód, b) ter mék meg ne ve zé se, c) ter mék díj alap ját ké pe zõ mennyi ség (kg vagy db), d) a lánc ügy let ben részt vevõ bel föl di ve võk neve, címe, GLN szá ma, VPID szá ma, e) a ki szál lí tást vég zõ neve, címe, adó szá ma, GLN szá - ma, VPID szá ma,

3 26736 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám f) a ki szál lí tás idõ pont ja, fu va ro zás ra (fel adás ra) át vé - tel he lye (te lep hely, sa ját vagy bé relt rak tár) és ren del te té si hely, g) a kül föl di vevõ neve, címe, a ren del te tés sel érin tett szék hely vagy te lep hely, h) kel te zés, cég sze rû alá írás. V. Be je len tõ lap a kép vi se let rõl (BJ4) A kép vi se lõ ada tai: c) adó szám, d) KSH törzs szám, e) VPID szám, f) KÜJ szám, g) bank szám la szám, h) szék hely, i) le ve le zé si cím, j) ügy in té zõ neve és te le fon szá ma, k) kel te zés, cég sze rû alá írás. VI. A hasz no sí tás-men tes sé gi fel té tel tel je sí té sé hez alkalmazott hul la dék ke ze lõk fel so ro lá sa (BJ5) (Ko or di ná ló szer ve ze ti át vál la lás ese tén a men tes sé gi en ge déllyel ren del ke zõ ko or di ná ló szer ve zet, egyé ni men - tes ség ese tén a hasz no sí tás hoz kö tött egyé ni men tes sé gi en ge déllyel ren del ke zõ kö te le zett ré szé re.) A hul la dék ke ze lõk ada tai: c) VPID szám (kül föl di hul la dék ke ze lõ ese tén csak a GLN szám szük sé ges), d) KÜJ szám (kül föl di hul la dék ke ze lõ ese tén csak a GLN szám szük sé ges), e) men tes ség ér de ké ben való köz re mû kö dés tárgy évi kez de te, f) men tes ség ér de ké ben való köz re mû kö dés tárgy évi vége, g) hul la dék ke ze lés re vo nat ko zó en ge dély szám, h) KTJ szám, i) te vé keny ség tí pu sa, j) HKT kód, k) EWC kód, l) a tárgy évi hul la dék ke ze lés le kö tött ka pa ci tás mér té - ke HKT kód és EWC sze rint, m) kel te zés, cég sze rû alá írás. VII. Ter mék díj fi ze té si kö te le zett ség kész let re tör té nõ vételkor ke let kez te té sé nek be je len té se (BJ6) c) VPID szám, d) ter mék meg ne ve zé se, e) KT kód, f) tárgy idõ szak, g) kel te zés, cég sze rû alá írás. VIII. Át ve ze té si/ki uta lá si ké re lem (KE1) 1. Ter he len dõ díj a) adó nem kód, szám la jel b) rö vi dí tett meg ne ve zés c) összeg fo rint ban 2. Jó vá íran dó a) adó nem kód, szám la jel b) rö vi dí tett meg ne ve zés c) összeg fo rint ban 3. Ki uta lan dó fo rint összeg 4. Kel te zés, cég sze rû alá írás IX. Gaz da sá gi tár sa ság (egyéb gaz dál ko dó szer ve zet) bír ság és pót lé kok mér sék lé sé re irá nyu ló ké rel me (KE2) 1. Alap ada tok a) Köz tar to zá si nyi lat ko zat ki töl tött sé ge b) Idõ szak meg je lö lé se c) Mér sé kel ni kért összeg 2. Egyéb in for má ci ók a) Ha tár idõn túli kö ve te lé sek b) Ha tár idõn túli szál lí tók c) Hosszú le já ra tú hi tel tárgy évi tör lesz té se d) Hosszú le já ra tú hi tel tárgy évi ka ma tai e) El adás ra (be fek te tés re) vá sá rolt ér ték pa pí rok ea) Meg ne ve zés eb) Be szer zés dá tu ma ec) Ér ték f) Ka pott osz ta lék fa) Osz ta lék nyúj tó fb) Osz ta lék nyúj tás idõ pont ja fc) Osz ta lék össze ge g) Adott osz ta lék ga) Osz ta lék nyúj tás idõ pont ja gb) Osz ta lék össze ge h) Bank szám lák és azok egyen le gei ha) Szám la ve ze tõ pénz in té zet meg ne ve zé se hb) Bank szám la szá ma hc) Utol só egyen leg hd) Egyen leg kel te he) Összeg 3. Kap csolt vál lal ko zá sok a) Kap csolt vál lal ko zá sok ra vo nat ko zó ada tok aa) Vál lal ko zás meg ne ve zé se ab) Vál lal ko zás adó szá ma ac) Ré sze se dés össze ge ad) Ré sze se dés szá za lé ka ae) Be fek te tés idõ pont ja b) Más vál lal ko zás ba in gye ne sen át adott va gyon ba) Tárgy évet meg elõ zõ év ben bb) Tárgy év ben c) Ala pít vá nyi be fi ze té sek, be fek te té sek, köz ér de kû kö te le zett ség vál la lá sok ca) Tárgy évet meg elõ zõ év ben cb) Tárgy év ben

4 2008/193. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y A ké re lem be nyúj tá sá val kap cso la tos egyéb in for - má ci ók a) Fi ze té si ne héz ség ke let ke zé sé nek okai b) Tar to zás fel hal mo zó dá sá nak el ke rü lé se c) Fi ze tõ ké pes ség hely re ál lí tá sa ér de ké ben tett intéz - kedések 5. A ké re lem mel lék le tei a) A tárgy évet meg elõ zõ idõ szak ra vo nat ko zó aa) mér leg ab) ered mény-ki mu ta tás b) A tárgy évi ak tu á lis idõ szak há rom hó nap nál nem régebbi ba) mér le ge bb) ered mény ki mu ta tá sa 6. Kel te zés, cég sze rû alá írás X. Gaz da sá gi tár sa ság (egyéb gaz dál ko dó szer ve zet) ter mék díj fi ze té si könnyí tés re irá nyu ló ké rel me (KE3) 1. Gaz dál ko dás sal kap cso la tos ada tok a) Kö te le zett sé gek aa) Ön kor mány zat felé fenn ál ló ab) APEH felé fenn ál ló ac) Egyéb köz tar to zá sok 2. Fe de zet ként fel aján lott biz to sí ték a) In gat lan va gyon tár gyak aa) In gat lan meg ne ve zé se ab) In gat lan ada tai b) Ingó va gyon tár gyak (100 E Ft egye di ér té ket meg - haladó) ba) In gó ság meg ne ve zé se bb) In gó ság ada tai c) Ér ték pa pí rok ca) Ér ték pa pír meg ne ve zé se cb) Ér ték pa pír ada tai d) Ke zes ség da) Ke zes ség meg ne ve zé se db) Ke zes ség ada tai 3. To váb bá e mel lék let IX. pont já ban sze rep lõ ada tok XI. Egyes kö te le zett sé gek ké se del mes tel je sí té sé nek kimentésére szol gá ló iga zo lá si ké re lem (KE4) 1. Kérelem tárgya, mulasztott kötelezettség/cselekmény a) meg je lö lé se, szá ma b) ese dé kes sé ge c) tel je sí tett sé ge 2. Ha tár idõ el mu lasz tá sá nak ki men té se 3. Iga zo ló do ku men tu mok fel so ro lá sa 4. A ké re lem hez mel lé kel ni kell a fel so rolt iga zo ló dokumentumokat 5. Kel te zés, cég sze rû alá írás. XII. Be val lás má so la ti ké re lem (KE5) 1. Be val lás ra vo nat ko zó ada tok a) Tárgy idõ szak meg je lö lé se b) Pél dány szám c) Át vé tel mód ja 2. Kel te zés, alá írás 3. Át vé te li ada tok 4. A ké re lem hez mel lé kel ni kell: a) meg ha tal ma zott el já ró ese té ben a meg ha tal ma zást b) il le ték össze gét il le ték bé lyeg ben a ké re lem re fel ra - gaszt va 5. Kel te zés, cég sze rû alá írás XIII. Ke res ke del mi cso ma go lás ese té ben egyé ni tö - meg da rab arány nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem (KE6) 1. Hul la dék ke ze lõ ada tai c) adó szám, d) KÜJ szám (bel föl di vál lal ko zás ese té ben) 2. A ke res ke del mi cso ma go lás tö meg-da rab ará nya a cso ma go ló esz köz anya ga sze rin ti bon tás ban 3. A tö meg-da rab arány al kal ma zá sá nak idõ sza ka 4. A tö meg-da rab arány al kal ma zá sá nak kez de ti idõ - pont ja 5. Kel te zés, cég sze rû alá írás XIV. Át vál la lá si szer zõ dés nyil ván tar tás ba vé te li ké re - lem (KE7) 1. Át vál la lás ban érin tet tek ada tai c) adó szám, adó azo no sí tó, d) KSH törzs szám, e) VPID szám, f) KÜJ szám, g) bel föl di, kül föl di bank szám la szám, 2. Az át vál la lás sal érin tett ter mék ada tai a) a ter mék KT kód ját b) a ter mék vám ta ri fa szá mát (ki vé ve cso ma go lás ese té - ben), 3. Az át vál la lás idõ sza ká nak meg ha tá ro zá sa, 4. Az át vál la lás kez dõ idõ pont já nak meg ha tá ro zá sa, 5. Az át vál la lás tí pu sát, 6. Kel te zés, cég sze rû alá írás XV. Nyi lat ko zat a fenn ál ló köz tar to zá sok ról (KNY) 1. Szerv meg ne ve zé se 2. A köz tar to zás össze ge fo rint ban 3. Szerv szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek neve 4. Szerv pénz for gal mi jel zõ szá ma 5. Kel te zés, alá írás XVI. Nyi lat ko zat cse kély össze gû tá mo ga tás igény be vé - te lé rõl (TNY) 1. Csekély összegû támogatás ágazatonkénti és adott három év vonatkozásában éves bontásban, valamint összesen 2. Nyi lat ko zat, mi sze rint a vál lal ko zás ne héz hely ze tû vál lal ko zás nak mi nõ sül-e 3. Kel te zés, cég sze rû alá írás

5 26738 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám 2. melléklet a 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelethez 3. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez A bevallás teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények I. Alap ada tok (Fõ lap) A ter mék díj fi ze tés re kö te le zett ada tai: c) adó szám, adó azo no sí tó, d) KSH törzs szám, e) VPID szám, f) KÜJ szám, g) bel föl di, kül föl di bank szám la szám, h) kö te le zett szék he lye, i) le ve le zé si cím, j) ügy in té zõ neve, k) ügy in té zõ te le fon szá ma, l) kép vi se lõ jé nek neve, m) kép vi se lõ jé nek GLN szá ma, n) kép vi se lõ jé nek VPID szá ma, o) kép vi se lõ jé nek adó szá ma, p) adat szol gál ta tás tí pu sa, q) ol da lak szá ma, r) tárgy idõ szak, s) a ter mék díj fi ze té si kö te le zett ség ke let kez te té se sz) kel te zés, cég sze rû alá írás. II. Össze sí tõ lap net tó kö te le zett sé gek rõl, va la mint a ter mék díj kö te les ter mé kek mennyi sé gé rõl 1. Tárgy idõ szak 2. Ter mék kö rön ként tárgy idõ szak ban össze sen ke let - ke zett ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge, va la mint a fi - ze ten dõ ter mék díj össze ge 3. Ter mék kö rön ként tárgy idõ szak ban össze sen le von - ha tó ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge, va la mint a le - von ha tó kör nye zet vé del mi ter mék díj 4. Ön el len õr zés és az ön el len õr zé si pót lék össze ge 5. Kel te zés, cég sze rû alá írás III. A ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség (B01-B02) 1. Ter mék díj faj tá ja KT kód sze rin ti bon tás ban 2. Ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se 3. Ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség össze gé nek meg ál - la pí tá sa a) Ter mék díj kö te les ter mék fi ze té si kö te le zett ség alap - ját kép zõ mennyi sé ge havi bon tás ban so ron ként és össze - sen, ke res ke del mi cso ma go lás H díj té te le ese té ben a da - rab szá mon fe lül a ter mék díj kö te les mennyi ség kg-ban meg ha tá ro zott tö me ge is b) Men tes ség szá za lé ka c) Ter mék díj té te lek d) Kör nye zet vé del mi ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség össze ge so ron ként és össze sen 4. Le von ha tó, il let ve vissza igé nyel he tõ ter mék díj össze gé nek meg ál la pí tá sa a) Ter mék díj le vo nás, vissza igény lés alap ját kép zõ mennyi sé ge so ron ként és össze sen, ke res ke del mi cso ma - go lás H díj té te le ese té ben a da rab szá mon fe lül a ter mék díj - kö te les mennyi ség kg-ban meg ha tá ro zott tö me ge is b) Termékdíjköteles termék egysége után megfizetett díj c) Ter mék díj kö te les ter mék után meg fi ze tett le von ha - tó, vissza igé nyel he tõ összeg so ron ként és össze sen 5. Ter mék díj net tó össze ge so ron ként és össze sen, amely a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség össze gé nek és a ter mék díj kö te les ter mék után meg fi ze tett le von ha tó, vissza igé nyel he tõ össze gé nek kü lön bö ze te 6. Kel te zés, cég sze rû alá írás IV. Be val lás a men tes ség hez kö tõ dõ hul la dék ke ze lé si te - vé keny ség rõl (HAS) (Ko or di ná ló szer ve ze ti át vál la lás ese tén a men tes sé gi en ge déllyel ren del ke zõ ko or di ná ló szer ve zet, egyé ni men - tes ség ese tén a hasz no sí tás hoz kö tött egyé ni men tes sé gi en ge déllyel ren del ke zõ kö te le zett ré szé re.) Hul la dék ke ze lés re vo nat ko zó ada tok a) A hulladékkezelési tevékenységet végzõ GLN száma b) A hul la dék ke ze lé si te vé keny sé get vég zõ neve c) HKT kód 1 7. jegy e d) EWC kód e) Hul la dék ke ze lé si mû ve let meg ne ve zé se f) Men tes ség so rán el szá mo lás ra ke rü lõ mennyi sé ge havi bon tás ban és össze sen g) Kel te zés, cég sze rû alá írás V. Be val lás a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség át vál la lá - sáról (ÁTV) 1. Át vál la lás sal érin tett ter mék ada tai a) KT kód b) Ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se c) Mennyi sé gi egy ség 2. A kö te le zett ség át adó sze rin ti bon tás ban és KT kó - don ként a) Cso ma go lás szám lá ban át vál lalt mennyi sé ge b) Egyéb kõ olaj ter mék szám lá ban át vál lalt mennyi sé ge 3. A kö te le zett ség át vál la ló sze rin ti bon tás ban és KT kó don ként a) Bér gyár tás ból szár ma zó ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge b) Elsõ vevõ ál tal kö zös sé gen be lü li ki vi tel re át vett mennyi ség c) Elsõ vevõ ál tal kö zös sé gen be lü li ki vitt mennyi ség d) Elsõ vevõ ál tal ex port ra át vett mennyi ség e) Elsõ vevõ ál tal ex por tált mennyi ség f) Elsõ vevõ által belföldön forgalomba hozott mennyiség 4. Kel te zés, cég sze rû alá írás

6 2008/193. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y VI. Be val lás az új ra hasz nál ha tó cso ma go lá sok, ke res - ke del mi cso ma go lá sok mennyi sé gé rõl (UHA) Új ra hasz nál ha tó cso ma go lás ra vo nat ko zó ada tok a) Adat sor sor szá ma: a nyil ván tar tás ba vé te li ada tok az új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les ter mé kek vagy ter mék - díj kö te les ter mék ré sze ként for ga lom ba ho zott új ra hasz - nál ha tó ter mék díj kö te les ter mé kek be je len té sé hez (BJ2) adat sor sor szá má val me ge gye zõ en kell al kal maz ni. b) Ki bo csá tott új ra hasz nál ha tó cso ma go lás mennyi sé - ge (kg) c) Új ra hasz ná lat ra vissza fo ga dott és új ra hasz nált cso - ma go lás mennyi sé ge (kg) d) Új on nan be szer zett új ra hasz nál ha tó cso ma go lás mennyi sé ge (kg) e) Vissza fo ga dott új ra hasz nál ha tó cso ma go lás ból keletkezett hul la dék mennyi sé ge (kg) f) Kel te zés, cég sze rû alá írás VII. Le vo nás rész le te zõ lap, va la mint mû anyag (rek - lám-be vá sár ló) tás ka men tes sé gé hez kap cso ló dó be val lás (UHB) 1. Ter mék díj le vo nás hoz kö tõ dõ új ra hasz ná la ti ada tok: a) E 1 díj té tel ese té ben aa) Tárgy év ben for ga lom ba ho zott összes új ra hasz nál - ha tó el sõd le ges fo gyasz tói cso ma go lás mennyi sé ge (db) ab) Tárgy év ben vissza gyûj tött és új ra hasz nált összes új ra hasz nál ha tó el sõd le ges fo gyasz tói cso ma go lás mennyi sé ge (db) ac) az aa) és az ab) pon tok ará nya (%) b) E 2 díj té tel ese té ben ba) Tárgy év ben for ga lom ba ho zott összes új ra hasz nál - ha tó el sõd le ges fo gyasz tói cso ma go lás mennyi sé ge (db) bb) Tárgy év ben vissza gyûj tött és a gyár tó nak át adott összes új ra hasz nál ha tó el sõd le ges fo gyasz tói cso ma go lás mennyi sé ge (db) 2. Ter mék díj le vo nás hoz kö tõ dõ hasz no sí tá si ada tok: a) E 1 díj té tel ese té ben aa) Tárgy idõ szak ban ter mék díj fi ze té si kö te le zett ség - gel érin tett for ga lom ba ho zott el sõd le ges fo gyasz tói cso - ma go lás mennyi sé ge anyag faj tán ként (db) ab) Tárgy idõ szak ban vissza gyûj tött és hasz no sí tott összes el sõd le ges fo gyasz tói cso ma go lás mennyi sé ge anyag faj tán ként (db) b) E 2 díj té tel ese té ben aa) Tárgy idõ szak ban ter mék díj fi ze té si kö te le zett ség - gel érin tett for ga lom ba ho zott el sõd le ges fo gyasz tói cso - ma go lás mennyi sé ge anyag faj tán ként (db) ab) Tárgy idõ szak ban vissza gyûj tött és az E 1 kö te le zett - nek (vagy meg bí zott já nak) át adott összes el sõd le ges fo - gyasz tói cso ma go lás mennyi sé ge anyag faj tán ként (db) 3. For ga lom ba ho zott (be vá sár ló-rek lám) tás ka men - tes sé gé hez tar to zó ada tok a) for ga lom ba ho zott (be vá sár ló-rek lám) tás ka tér fo - gat össze ge (li ter ben) b) kör nye zet ba rát véd jeggyel ren del ke zõ (bevásárlóreklám) tás ka tér fo gat össze ge (li ter ben) 4. Kel te zés, cég sze rû alá írás VIII. Hasz no sí tás ko or di ná ló szer ve ze tek be val lá sa az át vál lalt mennyi sé gek rõl (HKS) Csat la ko zott part ne rek ada tai a) Csat la ko zott part ne rek GLN szá ma b) Csat la ko zott part ne rek VPID szá ma c) Csat la ko zott part ne rek neve d) KT kód e) Szol gál ta tói díj alap ját ké pe zõ át vál lalt tárgy idõ sza - ki mennyi sé gek so ron ként és össze sen f) Kel te zés, cég sze rû alá írás IX. Önellenõrzésrõl (ÖNP) 1. Ön el len õr zé si pót lék ki szá mí tá sa a) he lyes bí tett díj aa) ter mék pá lyán kén ti bon tás ban a be val lott, be fi ze tett ter mék díj (Ft), és a he lyes szá mí tott ter mék díj (Ft), ab) össze sen a be val lott, be fi ze tett ter mék díj (Ft), és össze sen a he lyes szá mí tott ter mék díj (Ft), ac) a be fi ze ten dõ, il let ve a vissza uta lan dó ter mék díj össze ge (ezer Ft) b) az önellenõrzési pótlékok kiszámítása és összesítésük ba) nyil ván tar tás ba vé tel ide je, bb) önellenõrzési, ismételt önellenõrzési pótlék összege 2. Kel te zés, cég sze rû alá írás X. Át ve ze té si/ki uta lá si ké re lem (KE1) 1. Ter he len dõ díj a) adó nem kód, szám la jel b) rö vi dí tett meg ne ve zés c) összeg fo rint ban 2. Jó vá íran dó összeg a) adó nem kód, szám la jel b) rö vi dí tett meg ne ve zés c) összeg fo rint ban 3. Ki uta lan dó fo rint összeg 4. Kel te zés, cég sze rû alá írás XI. Nyi lat ko zat a fenn ál ló köz tar to zá sok ról (KNY) 1. Köz tar to zás meg je lö lé se 2. Szerv meg ne ve zé se 3. A köz tar to zás össze ge fo rint ban 4. Szerv szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek neve 5. Szerv pénz for gal mi jel zõ szá ma 6. Kel te zés, cég sze rû alá írás XII. Nyi lat ko zat cse kély össze gû tá mo ga tás ról (TNY) 1. Nyi lat ko zat, hogy a tá mo ga tás oda íté lé se kor az érin - tett pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ két pénz ügyi év so - rán a kö te le zett ál tal igény be vett cse kély össze gû tá mo ga - tá sok tá mo ga tás tar tal ma nem ha lad ja meg a eu ró - nak meg fe le lõ fo rint össze get

7 26740 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám 2. Nyi lat ko zat, hogy a vál lal ko zás ne héz hely ze tû vál - lal ko zás nak nem mi nõ sül 3. Kel te zés, cég sze rû alá írás XIII. Visszaigénylésrõl (VIS) 1. A ter mék ada tai a) a ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé sé vel b) a ter mék díj kö tek les ter mék KT-kód ja c) a ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge (kg, db) 2. A vissza igény lés idõ sza ka 3. Ter mék díj té tel (Ft/db) 4. A vissza igé nyel he tõ ter mék díj össze ge (Ft) 5. Kel te zés, cég sze rû alá írás 3. melléklet a 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelethez 7. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez Környezetvédelmi Termékdíj Kódok I. Ter mék díj kö te les ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj kód jai (KT kód) A kö vet ke zõ táb lá za tok a KT kó dok elsõ 3 je gyét tar tal maz zák. Akkumulátor környezetvédelmi termékdíj kódjai Termék megnevezése Termékdíj típusa KT kód Ak ku mu lá tor, elekt ro lit tal fel töl tött Akt. 501 Ak ku mu lá tor, elekt ro lit tal fel nem töl tött Akt. 502 Rá dió te le fon ak ku mu lá to rok Akt. 503 Csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai (ide nem értve a kereskedelmi csomagolást) Cso ma go lás anya ga Ter mék díj tí pu sa KT kód Mû anyag Cskt. 419 Pa pír, kar ton és ter mé sze tes ala pú tex til Cskt. 439 Alu mí ni um Cskt. 441 Fém (ki vé ve alu mí ni um) Cskt. 448 Fa Cskt. 459 Üveg Cskt. 479 Tár sí tott Cskt. 489 Egyéb Cskt. 499 Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjának elsõ 3 jegye Cso ma go lás tí pu sa Ter mék díj tí pu sa KT kód Mû anyag 1,5 li te rig Cskt. 4A9 Mû anyag 1,5 li ter fe lett Cskt. 4B9 Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka 3 li te rig Cskt. 4C9 Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka 3, li ter kö zött Cskt. 4D9 Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka 20 li ter fe lett Cskt. 4E9 Üveg 1 li te rig Cskt. 4F9 Üveg 1 li ter fe lett Cskt. 4G9 Tár sí tott cso ma go lás 1,5 li te rig Ré teg zett ital cso ma go lás Cskt. 4H9

8 2008/193. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Cso ma go lás tí pu sa Ter mék díj tí pu sa KT kód Egyéb Cskt. 4I9 Tár sí tott cso ma go lás 1,5 li ter fe lett Ré teg zett ital cso ma go lás Cskt. 4J9 Egyéb Cskt. 4K9 Fém 1,0 li te rig Cskt. 4L9 Fém 1,0 li ter fe lett Cskt. 4M9 Gyûj tõ kód új ra hasz nál ha tó cso ma go lás le vo ná sá hoz Cskt. 4ÚL Gyûj tõ kód nem új ra hasz nál ha tó cso ma go lás le vo ná sá hoz Cskt. 4HL Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjának 3. jegye a évi visszaigénylési jogosultság igénybevételéhez Kereskedelmi csomagolás termék kör Termékdíj típusa KT kód Mû anyag be vá sár ló rek lám tás ka Cskt. A Bor Cskt. B Sör Cskt. C Al ko hol ter mék, köz tes al ko hol ter mék Cskt. D Ás vány víz, kris tály víz Cskt. E Ivó víz, szik víz Cskt. F Szén sa vas üdí tõ ital, va la mint tar tó sí tó szert tar tal ma zó nem szén sa vas Cskt. G üdí tõ ital, il let ve szörp Tar tó sí tó szert nem tar tal ma zó, nem szén sa vas üdí tõ ital, il let ve szörp Cskt. H Az összes ter mék tech ni kai gyûj tõ kód ja Cskt. 9 Egyéb kõolajtermékek környezetvédelmi termékdíj kódjai Termék megnevezése Termékdíj típusa KT kód Ke nõ olaj Kkt. 601 Gumiabroncs környezetvédelmi termékdíj kódjai Termék megnevezése Termékdíj típusa KT kód Gu mi ab roncs Gkt. 211 Hûtõközeg környezetvédelmi termékdíj kódjai Termék megnevezése Termékdíj típusa KT kód Hû tõ kö zeg Hkkt. 809 Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíj kódjai Termék megnevezése Termékdíj típusa KT kód Rek lám hor do zó pa pí rok Pkt. 900

9 26742 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám Elektromos és elektronikai berendezés környezetvédelmi termékdíj kódjai Termékkör megnevezése Termékdíj típusa KT kód Ház tar tá si nagy gé pek Ekt. 101 Ház tar tá si kis gé pek Ekt. 102 In for má ci ós (IT) és táv köz lé si be ren de zé sek, ki vé ve rá dió te le fon ké - Ekt. 103 szü lék Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek Ekt. 104 Elekt ro mos és elekt ro ni kus bar kács gé pek, szer szá mok, ki vé ve a hely - Ekt. 105 hez kö tött, nagy mé re tû ipar i szer szá mok Já té kok, sza bad idõs és sport fel sze re lé sek Ekt. 106 El len õr zõ, ve zér lõ és meg fi gye lõ esz kö zök Ekt. 107 Ada go ló au to ma ták Ekt. 108 Rá dió te le fon ké szü lék Ekt. 109 A KT kód 4 5. jegy e: 00, ha a ter mék sem ked vez mény ben, sem men tes ség ben nem ré sze sül, to váb bá ha a ke res ke del mi cso ma - go lás H díj té tel vo nat ko zá sá ban sem ked vez mény ben, sem men tes ség ben nem ré sze sül, és E1 díj té tel vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben nem ré sze sül; 05, ha a ke res ke del mi cso ma go lás H díj té tel vo nat ko zá sá ban sem ked vez mény ben, sem men tes ség ben nem ré sze sül, és a Kt. 12. (7) be kez dés alap ján nem kell a ter mék dí jat meg fi zet ni [a Kt. 2. (1) be - kez dés a) c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett nek a Kt. 2. szá mú mel lék let 2.4. b) pont já ban meg ha - tá ro zott E 1 ter mék díj té tel alap ján szá mí tott ter mék dí jat nem kell meg fi zet ni, ha a Kt. 12. (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mennyi sé gek nél éves szint en nem na gyobb mennyi sé get cso ma gol]; 09, ha a ke res ke del mi cso ma go lás E 2 díj té tel vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben nem ré sze sül; 10, ha a ter mék ked vez mény ben ré sze sül, to váb bá ha a ke res ke del mi cso ma go lás H díj té tel és az E 1 díj té tel vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben ré sze sül; 15, ha a ke res ke del mi cso ma go lás H díj té tel vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben ré sze sül, és a Kt. 12. (7) be kez dés alap ján nem kell a ter mék dí jat meg fi zet ni [a Kt. 2. (1) be kez dés a) c) pont já ban meg ha - tá ro zott kö te le zett nek a Kt. 2. szá mú mel lék let 2.4. b) pont já ban meg ha tá ro zott E 1 ter mék díj té tel alap ján szá mí tott ter mék dí jat nem kell meg fi zet ni, ha a Kt. 12. (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mennyi sé gek nél éves szint en nem na gyobb mennyi sé get cso ma gol]; 19, ha a ter mék E 2 díj té tel vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben ré sze sül; 20, ha a ter mék tel jes men tes ség ben ré sze sül, to váb bá ha a ke res ke del mi cso ma go lás H díj té tel tel jes men tes ség ben és az E 1 ter mék díj vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben nem ré sze sül, 25, ha a ke res ke del mi cso ma go lás H díj té tel vo nat ko zá sá ban tel jes men tes ség ben ré sze sül, és a Kt. 12. (7) be kez dés alap ján nem kell a ter mék dí jat meg fi zet ni [a Kt. 2. (1) be kez dés a) c) pont já ban meg ha - tá ro zott kö te le zett nek a Kt. 2. szá mú mel lék let 2.4. b) pont já ban meg ha tá ro zott E 1 ter mék díj té tel alap ján szá mí tott ter mék dí jat nem kell meg fi zet ni, ha a Kt. 12. (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mennyi sé gek nél éves szint en nem na gyobb mennyi sé get cso ma gol]; 30, ha a ter mék nem tel jes men tes ség ben és ked vez mény ben ré sze sül, to váb bá a ke res ke del mi cso ma go lás H díj té tel vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben és ked vez mény ben, E 1 díj té tel vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben ré sze sül; 35, ha a ke res ke del mi cso ma go lás H díj té tel vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben és ked vez mény - ben ré sze sül, és a Kt. 12. (7) be kez dés alap ján nem kell a ter mék dí jat meg fi zet ni [a Kt. 2. (1) be - kez dés a) c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett nek a Kt. 2. szá mú mel lék let 2.4. b) pont já ban meg ha tá ro zott E 1 ter mék díj té tel alap ján szá mí tott ter mék dí jat nem kell meg fi zet ni, ha a Kt. 12. (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mennyi sé gek nél éves szint en nem na gyobb mennyi sé get cso ma gol]; 40, ha a ter mék nem tel jes men tes ség ben ré sze sül, to váb bá ha a ke res ke del mi cso ma go lás H díj té tel vo - nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben, E 1 díj té tel vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben ré sze sül;

10 2008/193. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y , ha a ke res ke del mi cso ma go lás H díj té tel vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben ré sze sül, és az E 1 díj té telt a Kt. 12. (7) be kez dés alap ján nem kell a ter mék dí jat meg fi zet ni [a Kt. 2. (1) be kez dés a) c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett nek a Kt. 2. szá mú mel lék let 2.4. b) pont já ban meg ha tá ro zott E 1 ter mék díj té tel alap ján szá mí tott ter mék dí jat nem kell meg fi zet ni, ha a Kt. 12. (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mennyi sé gek nél éves szint en nem na gyobb mennyi sé get cso ma gol]; 50, ha a ter mék dí jat jog sza bály alap ján nem kell meg fi zet ni; 51, ha a ter mék dí jat a Kt. 5/C. (4) be kez dé se alap ján nem kell meg fi zet ni; 52, ha a ter mék dí jat a Kt. 5/C. (5) be kez dé se alap ján nem kell meg fi zet ni (ke nõ olaj köz vet len anyag ként való fel hasz ná lá sa ese tén); 53, ha a ter mék dí jat a Kt. 5/C. (6) be kez dé se alap ján nem kell meg fi zet ni (rak tá ro zá si vám sza bad te rü let - re kül föld rõl tör té nõ be tá ro lás kor); 54, ha a ter mék dí jat a Kt. 5/C. (7) be kez dé se alap ján nem kell meg fi zet ni (a Kt. ha tá lya alá tar to zó ter mé - kek, ame lyek a vám jog sza bá lyok sze rint men te sek a be ho za ta li vá mok alól); 55, ha a ter mék dí jat a Kt. 12. (7) be kez dé se alap ján nem kell meg fi zet ni [a Kt. 2. (1) be kez dés a) c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett nek a Kt. 2. szá mú mel lék let 2.4. b) pont já ban meg ha tá ro zott E 1 ter mék díj té tel alap ján szá mí tott ter mék dí jat nem kell meg fi zet ni, ha a Kt. 12. (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mennyi sé gek nél éves szint en nem na gyobb mennyi sé get cso ma gol]; 56, ha a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség ko ráb ban tel je sí tés re ke rült, mi vel új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te - les ter mék új bó li fel hasz ná lás tör té nik; 60, ha a ter mék díj meg fi ze tés re ke rült, és az vissza igény lés re ke rül; 61, ha a ter mék díj ex por tált, vagy Kö zös sé gen be lül ér té ke sí tett ter mék díj kö te les ter mék után meg fi ze tés re ke rült, és az vissza igény lés re ke rül; 62, ha a ter mék díj a ter mék díj kö te les ter mék gyár tá sá hoz köz vet len anyag ként (alap anyag ként) fel hasz nált ter mék díj kö te les ter mék után meg fi ze tés re ke rült, és az vissza igény lés re ke rül; 63, ha a ter mék díj a nem zet kö zi szer zõ dés alap ján, va la mint az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton - sá gi Be ru há zá si prog ram ja meg valósítása ke re té ben be ho zott, fel hasz nált ter mé kek után meg fi ze tés re ke rült, és az vissza igény lés re ke rül; 64, ha a ter mék díj a ter mék díj kö te les ke nõ ola jok után meg fi ze tés re ke rült, és az vissza igény lés re ke rül; 65, ha a ter mék díj meg fi ze tés re ke rült, és az egyéb jog cí men vissza igény lés re ke rül; 66, ha az E 1 ter mék díj a Kt. 5/E. (1) be kez dé se sze rint az új ra hasz nál ha tó cso ma go lás vissza vé te le és új ra hasz ná la ta után 100%-os vissza igény lés sel tör té nõ le vo nás ra ke rül, 67, ha az E 1 ter mék díj a Kt. 5/E. (3) be kez dé se sze rint a nem új ra hasz nál ha tó cso ma go lás vissza vé te le és anya gá ban tör té nõ hasz no sí tá sa után 85%-os vissza igény lés sel tör té nõ le vo nás ra ke rül, 68, ha az E 2 ter mék díj a Kt. 5/E. (2) be kez dé se sze rint az új ra hasz nál ha tó cso ma go lás vissza vé te le és át adá sa után 100%-os vissza igény lés sel tör té nõ le vo nás ra ke rül, 69, ha az E 2 ter mék díj a Kt. 5/E. (4) be kez dé se sze rint a nem új ra hasz nál ha tó cso ma go lás hul la dé ká nak és át adá sa után 85%-os vissza igény lés sel tör té nõ le vo nás ra ke rül, 90, az összes ter mék (a es vég zõ dés sel ren del ke zõ ter mé kek gyûj tõ kód ja).

11 26744 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A KT kód 6 7. ki egé szí tõ jegy e (szár ma zás kód): Termék származása Kötelezetti státus Származáskód Bel föl di elõ ál lí tá sú ter mék Elsõ bel föl di for ga lom ba hozó B1 Sa ját célú fel hasz ná ló B2 Elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ to vább for gal ma zó ve - B3 võ je Elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ ve võ je (csak Egyéb B4 kõ olaj ter mék és Rek lám hor do zó pa pír ese tén) Cso ma go lás ese tén az elsõ bel föl di for gal ma zó vagy sa - B5 ját cé lú fel hasz ná ló kész let re vé tel kor ke let kez te tõ fi ze té si kö te le zett ség ese tén Bér gyár ta tó B6 Bel sõ tech ni kai kód B9 A Kt. 2/A. (2) be kez dés sze rin ti át vál la ló BA A Kt. 2/A. (3) be kez dés a) pont aa) al pont ja sze rin ti BB ex por tá ló, Kö zös sé gen be lü li ér té ke sí tõ elsõ bel föl di vevõ A Kt. 2/A. (3) be kez dés a) pont aa) al pont ja sze rin ti BC bér gyár tó A Kt. 2/A. (3) be kez dés a) pont ab) al pont ja sze rin ti BD ex por tá ló, Kö zös sé gen be lü li ér té ke sí tõ elsõ bel föl di vevõ A Kt. 2/A. (3) be kez dés a) pont ac) al pont ja sze rin ti BE hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet Eu ró pai Kö zös ség bõl be ho - Elsõ bel föl di for ga lom ba hozó K1 zott ter mék Sa ját célú fel hasz ná ló K2 Elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ to vább for gal ma zó ve - K3 võ je Elsõ bel föl di for ga lom ba hozó vagy sa ját célú fel hasz ná - K5 ló kész let re vé tel kor ke let kez te tõ fi ze té si kö te le zett ség ese tén Bel sõ tech ni kai kód K9 Har ma dik or szág ból im por - Elsõ bel föl di for ga lom ba hozó I1 tált ter mék Sa ját célú fel hasz ná ló I2 Elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ to vább for gal ma zó ve - I3 võ je Bel sõ tech ni kai kód I9 Bel föl di elõ ál lí tá sú kö zös ség bõl be ho zott és har ma dik or szág ból im por tált ter mé kek 99 bel sõ tech ni kai gyûj tõ kód ja II. Termékdíjköteles termékbõl képzõdõ hulladék környezetvédelmi termékdíjkódjai (HKT-kód) A 9 szám je gyû HKT-kód fel épí té se: 1. po zí ció: 1 a bel föl dön ke let ke zõ és bel föl dön ke zelt hul la dék ese tén 2 a bel föl dön ke let ke zõ, de kül föl dön ke zelt hul la dék ese tén 9 a bel föl dön ke let ke zõ és bel föl dön, va la mint kül föl dön ke zelt hul la dék össze sen (1+2) 3 or szá gon kí vül ke let ke zõ, de bel föl dön ke zelt hul la dék ese tén 2 4. po zí ció: 900 hul la dék ke ze lés ese tén (bel sõ tech ni kai kód)

12 2008/193. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y vissza vett hul la dék mennyi sé ge össze sen ( ) 011 la kos ság tól vissza vett hul la dék mennyi sé ge ese tén 012 nem la kos ság tól vissza vett hul la dék mennyi sé ge ese tén 100 be gyûj tött hul la dék mennyi sé ge ese tén ( ) 101 la kos sá gi sze lek tív hul la dék gyûj tés bõl be gyûj tött hul la dék mennyi sé ge ese tén 102 nem la kos sá gi sze lek tív hul la dék gyûj tés bõl be gyûj tött hul la dék mennyi sé ge ese tén 200 kész le te zett hul la dék mennyi sé ge ese tén 300 elõ ke zelt hul la dék mennyi sé ge ese tén 310 elõ ke zelt (vá lo ga tás) hul la dék mennyi sé ge ese tén 320 elõ ke zelt (bon tás) hul la dék mennyi sé ge ese tén 400 összes hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge ese tén 410 anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge ese tén 411 bi o ló gi ai úton anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge ese tén 412 új ra fel dol go zás sal anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge ese tén 413 vissza nye rés sel alap anyag gá át ala kí tott anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi - sé ge ese tén 414 egyéb anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge ese tén 420 ener ge ti kai úton hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge ese tén 421 hul la dék ége tõ ben ener ge ti kai hasz no sí tás sal tör té nõ el ége tés ese tén 422 ener gia vissza nye rés ese tén 430 más mó don hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge ese tén 500 ár tal mat la ní tott hul la dék mennyi sé ge ese tén 510 el ége tés sel ár tal mat la ní tott hul la dék mennyi sé ge ese tén 520 le ra kás sal ár tal mat la ní tott hul la dék mennyi sé ge ese tén 530 más ké mi ai, bi o ló gi ai, fi zi kai el já rás sal ár tal mat la ní tott hul la dék mennyi sé ge ese tén 5 9. po zí ció: meg egye zik a KT kód elsõ öt je gyé nek fel épí té sé vel

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám 19424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám zott ter mék ese té ben az elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ ve võ je vagy sa ját célú fel hasz ná ló ja, 2008. évi LXIX. tör vény a környezetvédelmi

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben