72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról : XXXVIII. tv. A nö vény vé de lem rõl szóló évi XXXV. tör vény és az az zal össze füg gõ egyes ága za ti tör vé nyek mó do sí tá sá ról /2005. (V. 31.) Korm. r. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, va la mint ki emelt tá mo ga tá suk ról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról /2005. (V. 31.) Korm. r. Egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról /2005. (V. 31.) BM r. A köz úti köz le ke dé si igaz ga tás sal össze füg gõ egyes bel ügy mi nisz - teri rendeletek módosításáról /2005. (V. 31.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló kedvezõtlen adott sá gú te rü le tek kom pen zá ci ós tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról szóló 151/2004. (X. 13.) FVM rendelet módosításáról /2005. (V. 31.) MeHVM r. A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nak az Eu ró pai Unió in téz - mé nye i ben nem ze ti szak ér tõ ként fog lal koz ta tott, to váb bá a nemzetközi szervezetekben pályázat útján elnyert jogviszony - ban al kal ma zott hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak jog vi szo nyá ról, a velük kapcsolatos személyzeti eljárás rendjérõl /2005. (V. 31.) KE h. Egyetemi tanári felmentésekrõl /2005. (V. 31.) Korm. h. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság új Igaz - ga tó sá gá nak és el nö ké nek kinevezésérõl /2005. (V. 31.) Korm. h. A rendezett munkaügyi kapcsolatok kritériumainak az állami támo - ga tá sok oda íté lé se so rán tör té nõ figye lembevételébõl adódó feladatokról /2005. (V. 31.) Korm. h. A szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intéz - ke dé sek rõl A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye Helyesbítés Oldal

2 3520 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/72. szám II. rész JOGSZABÁLYOK Tör vé nyek évi XXXVII. törvény május 9-e Európa Napjává nyilvánításáról* Az Or szág gyû lés meg em lé kez ve a há bo rúk és dik ta tú rák bor zal ma i ról és ál do za ta i ról, a fa siz mus fe let ti eu ró pai gyõ ze lem nap ján, a ket té osz tott Eu ró pa új ra egye sí té sé nek je len tõ sé gét mél tat va, a de mok ra ti kus köz gon dol ko dást és a kon ti nens né pe i - nek egy más irán ti szo li da ri tá sát meg erõ sít ve, az aláb bi tör vényt al kot ja: 1. Az Or szág gyû lés má jus 9-ét Eu ró pa Nap já vá nyil - vá nít ja. 2. Ez a tör vény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba. Mádl Fe renc s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., a Köztársaság elnöke az Országgyûlés elnöke évi XXXVIII. törvény a növényvédelemrõl szóló évi XXXV. törvény és az azzal összefüggõ egyes ágazati törvények módosításáról** A növényvédelemrõl szóló évi XXXV. törvény módosítása 1. A nö vény vé de lem rõl szóló évi XXXV. tör - vény (a továb biak ban: Tv.) 4. -a a kö vet ke zõ (4) be kez - dés sel egé szül ki: (4) Az ille té kes me gyei (fõ vá ro si) nö vény- és ta laj vé - del mi szol gá lat (a továb biak ban: Szol gá lat) az ál ta la el len - õr zött nö vény vagy nö vé nyi ter mék növényvédõszermaradék, il let ve ter més nö ve lõ anyag ból szár ma zó to xi kus ve gyi anyag tar tal má nak la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti ered mé - nye it kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint köz zé te szi. * A tör vényt az Or szág gyû lés a má jus 23-i ülés nap ján fo gad ta el. ** A tör vényt az Or szág gyû lés a má jus 23-i ülés nap ján fo gad ta el. 2. (1) A Tv. 5. -a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A föld hasz ná ló és a ter me lõ kö te les] b) a zár la ti ká ro sí tók okoz ta fer tõ zést vagy an nak gyanúját ha la dék ta la nul az ille té kes Szol gá lat nak be je len - te ni, (2) A Tv. 5. -a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki: (3) A föld hasz ná ló kö te les az adott év jú ni us 30. nap - jáig az in gat la non a par lag fû vi rág zá sát meg aka dá lyoz ni, és ezt köve tõen ezt az ál la po tot a ve ge tá ci ós idõ szak vé - géig fo lya ma to san fenn tar ta ni. 3. (1) A Tv. 7. -ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a Tv. 7. -a a kö vet ke zõ (4) (5) be kez dés sel egé szül ki, en nek meg fele lõen a je len - le gi (4) (5) be kez dés szá mo zá sa (6) (7) be kez dés re vál to - zik: (3) A köz ér de kû vé de ke zést el ren de lõ ha tó ság a köz ér - de kû vé de ke zés el vég zé sé vel ál ta la min den év feb ru ár 28. nap já ig a köz be szer zé sek rõl szóló évi CXXIX. tör - vény ren del ke zé se i nek meg fele lõen ki vá lasz tott gaz dál ko - dó szer ve ze tet (a továb biak ban: vál lal ko zó) bíz hat meg. (4) A költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott elõ irány - zat ból kell biz to sí ta ni a köz ér de kû vé de ke zés vég re haj tá - sá nak költ sé ge it. A köz ér de kû vé de ke zést el ren de lõ ha tó - ság a költ sé gek ti zen öt na pon be lü li meg té rí té sé re kö te le zi a föld hasz ná lót, il let ve a ter me lõt, ké se del mes fi ze tés ese - tén a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat két sze re sé vel meg - nö velt összeg ben. A föld hasz ná ló, il let ve a ter me lõ nem fi - ze té se ese tén a köz ér de kû vé de ke zés költ sé gei adók mód - já ra ke rül nek be haj tás ra a mi nisz té ri um, il let ve a te le pü lé si ön kor mány zat költ ség ve té se ja vá ra. A költ sé gek be haj tá - sá ról az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal gon dos ko - dik. Amennyi ben a kö te le zett a köz ér de kû vé de ke zés sel érin tett in gat lan tu laj do no sa és az in gat lan kö zös tu laj don - ban áll, a költ sé gek meg té rí té sé ért va la mennyi tu laj do nos egye tem le ge sen fe le l. (5) A köz ér de kû vé de ke zés költ sé gei ma guk ban fog lal - ják a vál lal ko zó szer zõ dés alap ján meg fi ze tett dí ját, va la - mint az el já rás so rán fel me rült va la mennyi költ sé get, így a köz ér de kû vé de ke zést el ren de lõ ha tó ság költ sé ge it, to váb - bá a kör ze ti föld hi va tal (a továb biak ban: föld hi va tal) el já - rá sá val kap cso lat ban fel me rült költ sé ge ket is. (2) A Tv. 7. -a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki: (8) A par lag fû el le ni köz ér de kû vé de ke zés re az e -ban fog lal ta kat a 7/A. -ban meg ha tá ro zott el té rés sel kell al - kal maz ni. 4. A Tv. a Köz ér de kû vé de ke zés al cím alatt a kö vet ke - zõ 7/A. -sal egé szül ki: 7/A. (1) Az 5. (3) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett - ség el mu lasz tá sa ese tén ren del he ti el kül te rü le ten a Szol - gá lat, bel te rü le ten a jegy zõ a par lag fû el le ni köz ér de kû vé - de ke zést.

3 2005/72. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3521 (2) A par lag fû el le ni ha té kony vé de ke zés vég re haj tá sa ér de ké ben a par lag fû vel ve szé lyez te tett kül te rü le te ket a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet meg fi gye lõ rend szer - ben azo no sít ja és az ada to kat meg kül di az ille té kes föld hi - va tal nak, to váb bá tá jé koz ta tó jel leg gel elekt ro ni kus for - má ban köz zé te szi. Ve szé lyez te tett nek azon te rü le tek mi - nõ sül nek, ame lye ken táv ér zé ke lés út ján a ko ráb bi vagy a tárgy évi fer tõ zött ség ki mu tat ha tó. (3) Hely szí ni el len õr zést az 5. (3) be kez dé sé ben fog - lal tak be tar tá sá nak el len õr zé se ér de ké ben a föld hi va tal hi va tal ból a ve szé lyez te tett te rü le te ken, be je len tés alap ján más te rü le te ken vé gez. A hely szí ni el len õr zés rõl a föld - hasz ná ló elõ ze tes ér te sí té se mel lõz he tõ. Az el len õr zés hez le he tõ ség sze rint ha tó sá gi ta nút kell al kal maz ni. (4) A hely szí ni el len õr zés so rán amennyi ben bi zo nyí - tást nyer, hogy a föld hasz ná ló nem tett ele get az 5. (3) be - kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé gé nek a fer tõ zött te rü le tet fõbb tö rés pont ja i nak meg ha tá ro zá sá val be kell azo no sí ta - ni. A föld hi va tal az azo no sí tó ada to kat, a te rü let hely raj zi szá mát, a föld hasz ná ló ki lé tét és a ren del ke zé sé re álló bi - zo nyí tá si esz kö zö ket to váb bi in téz ke dés re meg kül di a köz ér de kû vé de ke zés el ren de lé sé re jo go sult ha tó ság nak. Amennyi ben a föld hi va tal más al ler gén gyom nö vény je - len lé tét ész le li, ar ról szin tén tá jé koz tat ja a köz ér de kû vé - de ke zés el ren de lé sé re jo go sult ha tó sá got. (5) Amennyi ben a (3) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül a köz ér de kû vé de ke zés el ren de lé sé re jo go sult ha tó ság ész le - li az 5. (3) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett ség meg sze gé - sét, meg ke re si a föld hi va talt a köz ér de kû vé de ke zés el ren - de lé sé hez szük sé ges ada tok be szer zé se ér de ké ben. (6) Ha a par lag fû el le ni köz ér de kû vé de ke zést kul túr nö - vény ká ro so dá sa nél kül nem le het el vé gez ni, a par lag fû el - le ni köz ér de kû vé de ke zést ab ban az eset ben le het el ren - del ni, ha az adott te rü le ten a kul túr nö vény tõ szá ma nem éri el az ag ro nó mi a i lag in do kolt tõ szám 50%-át és a par lag fû - vel való fe lü le ti bo rí tott ság a 30%-ot meg ha lad ja. A par - lag fû el le ni köz ér de kû vé de ke zés so rán az érin tett kul tú rá - ban oko zott ká ro kért a föld hasz ná ló kár ta la ní tás ra nem tart hat igényt. (7) A par lag fû el le ni köz ér de kû vé de ke zést el ren de lõ ha tá ro zat ban a (4) be kez dés sze rin ti tö rés pon tok kal, va la - mint a hely raj zi szám mal meg kell ha tá roz ni azt a te rü le tet, amely re a ha tó sá gi vé de ke zés ki ter jed. A ha tá ro zat fel leb - be zés re te kin tet nél kül azon nal vég re hajt ha tó. A ha tá ro za - tot köz szem lé re té tel út ján kell kö zöl ni, amely nek so rán a ha tá ro za tot az in gat lan fek vé se sze rin ti te le pü lés pol gár - mes te ri hi va ta lá nál is köz zé kell ten ni. A ha tá ro za tot meg kell kül de ni a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal - nak, va la mint a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet nek. (8) A hely szí ni el len õr zés, va la mint a köz ér de kû vé de - ke zés el vég zé se so rán a ha tó ság, va la mint a vál lal ko zó fel - ada ta vég re haj tá sá nak ke re tei kö zött az érin tett te rü let re be lép het, ott a szük sé ges cse lek mé nye ket el vé gez he ti. Erre való jo go sult sá gát ké rés re kö te les iga zol ni. A hely szí - ni el len õr zést, il let ve a köz ér de kû vé de ke zést a ha tó ság a le zárt te rü let fel nyi tá sá val, az ott tar tóz ko dó sze mé lyek aka ra ta el le né re is meg tart hat ja, il let ve el vé gez tet he ti. (9) A par lag fû el le ni köz ér de kû vé de ke zés vég re haj tá sa költ sé ge i nek meg elõ le ge zé sét a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott elõ irány zat ból kell biz to sí ta ni. 5. A Tv a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: Forgalomba hozatal és felhasználás 37. (1) A ter més nö ve lõ anya gok, ter mesz tõ kö ze gek és nö vény kon di ci o ná ló sze rek (a továb biak ban együtt: ter - més nö ve lõ anya gok) az EK-mû trá gya -ként meg je lölt mû trá gyák ki vé te lé vel csak ak kor hoz ha tók for ga lom ba, ha a) vizs gá la tok kal, kí sér le tek kel alá tá masz tott ked ve zõ ha tást fej te nek ki a ter mõ föld re vagy a ter mesz tett nö vény - re, és azok az elõ írásszerû és szak sze rû al kal ma zás so rán nem okoz nak ked ve zõt len mel lék ha tást a nö vény re, a ter - mõ föld re, az em ber és az ál lat egész sé gé re, és nem je len te - nek meg en ged he tet len ve szélyt a kör nye zet re és a ter mé - szet re, b) az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um ál tal ki je lölt, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szerv és a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa alap - ján az en ge dé lye zõ ha tó ság ál tal ki adott en ge déllyel ren - del kez nek. (2) Ál la ti hul la dé kok ból ké szí tett kom poszt me zõ gaz - da sá gi te rü le ten csak ak kor hasz nál ha tó fel, ha a fel hasz ná - lás he lye sze rint ille té kes kör nye zet vé del mi, természet - védelmi és víz ügyi fel ügye lõ ség, az Ál la mi Nép egész ség - ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ille té kes me gyei/fõ vá ro si in té ze te és a me gyei/fõ vá ro si ál lat egész ség ügyi és élel mi - szer-el len õr zõ ál lo más szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa alap ján az ille té kes Szol gá lat en ge dé lyé vel ren del ke zik. 6. A Tv a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be - kez dés re vál to zik: (2) A nö vény vé del mi igaz ga tás szer ve ze té nek ke re té - ben mû kö dõ Zöld ség-gyü mölcs Mi nõ ség-el len õr zé si Szol gá lat a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint el lát ja a zöld ség-, gyü mölcs- és dísz nö vény-el len õr zést. 7. (1) A Tv. ti zen egye dik fe je ze té nek címe he lyé be a kö vet ke zõ cím lép: DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG, KÖLTSÉGEK VISELÉSE ÉS NÖVÉNYVÉDELMI BÍRSÁG (2) A Tv. a kö vet ke zõ 59/A. -sal és azt meg elõ zõ al - cím mel egé szül ki: Költségek viselése 59/A. (1) Amennyi ben hi va tal ból vég zett a) nö vény egész ség ügyi el len õr zés, il let ve vizs gá lat alap ján a nö vény vé del mi ha tó ság nö vény ben, nö vé nyi vagy egyéb ter mék ben zár la ti ká ro sí tó vagy vizs gá lat kö te - les nem zár la ti ká ro sí tó je len lé tét mu tat ja ki,

4 3522 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/72. szám b) el len õr zés, il let ve vizs gá lat nö vény ben, nö vé nyi ter - mék ben vagy azok fe lü le tén nem meg en ge dett vagy ha tár - ér té ket meg ha la dó nö vény vé dõ szer-ma ra dé kot mu tat ki, az el len õr zés, il let ve a vizs gá lat költ sé gét az kö te les vi sel - ni, aki nél az el len õr zést le foly tat ták. (2) Az el len õr zés sel, il let ve a vizs gá lat tal fel me rü lõ költ ség mér té ké nek meg ál la pí tá sá nál al kal maz ni kell a ké - re lem re vég zett el len õr zé sek és vizs gá la tok dí ja it tar tal ma - zó kü lön jog sza bály ren del ke zé se it. 8. (1) A Tv a (1) be kez dé sé nek c) és d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [(1) Nö vény vé del mi bír sá got kell ki szab ni az zal szem - ben, aki] c) az 5. (1) be kez dé sé ben elõ írt, ká ro sí tók el le ni vé - de ke zé si kö te le zett sé gét el mu laszt ja; d) en ge dély kö te les ter mé ket en ge dély nél kül vagy en - ge dély tõl el té rõ mó don elõ ál lít, for gal maz, hir det, ha szon - szer zés cél já ból nagy nyil vá nos ság szá má ra ajánl, il let ve fel hasz nál; (2) A Tv ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ i) pont - tal egé szül ki: [(1) Nö vény vé del mi bír sá got kell ki szab ni az zal szem - ben, aki] i) a mû trá gyák ról szóló, ok tó ber 13-i 2003/2003/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let je lö - lés re, cso ma go lás ra, a Kö zös sé gen be lü li le te le pe dés re, nyil ván tar tás ra, táp anyag tar ta lom ra, va la mint az egyes mû trá gya tí pu sok ra vo nat ko zó elõ írásait meg sér ti. (3) A Tv a (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A bír sá got a Szol gá lat jo go sult ki szab ni] b) az (1) be kez dés a), d) i) pont jai, va la mint a (2) be - kez dés a), d) g) pont jai ese té ben. 9. A Tv ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) A Szol gá lat té rí tés nél kül el ko boz hat ja azo kat a nö - vé nye ket, nö vé nyi ter mé ke ket, nö vény vé dõ sze re ket, ter - més nö ve lõ anya go kat, ter mesz tõ kö ze ge ket, nö vény kon di - ci o ná ló sze re ket, se géd anya go kat, ame lyek nem fe lel nek meg a gyár tás ra, for ga lom ba ho za tal ra, il let ve fel hasz ná - lás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek nek. A Szol gá lat nak az el - kob zás sal, va la mint az ah hoz kap cso ló dó te vé keny sé gek - kel kap cso lat ban fel me rült költ sé ge it a gyár tó, a for gal ma - zó, az en ge dély re kö te le zett vagy a jo go su lat lan felhasz - náló kö te les meg té rí te ni. 10. A Tv a, va la mint az azt meg elõ zõ al cím helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: Az Európai Unió jogának való megfelelés 63. E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja, il let ve vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg: a) a Ta nács 91/414/EGK irány el ve (1991. jú li us 15.) a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról, b) a Bi zott ság 92/90/EGK irány el ve (1992. no vem - ber 3.) a nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek, il let ve egyéb áruk ter me lõi és im por tõ rei kö te le zett sé ge i nek, va la mint nyil - ván tar tás ba vé te lük rész le te i nek meg ál la pí tá sá ról, c) a Ta nács 2000/29/EK irány el ve (2000. má jus 8.) a nö vé nye ket vagy nö vé nyi ter mé ke ket ká ro sí tó szer ve ze - tek nek a Kö zös ség be tör té nõ be hur co lá sa és a Kö zös sé gen be lü li el ter je dé se el le ni vé de ke zé si in téz ke dé sek rõl, va la - mint az azt mó do sí tó, a Ta nács 2002/89/EK irány el ve (2002. no vem ber 28.), d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/2003/EK ren de le te (2003. ok tó ber 13.) a mû trá gyák ról. 11. (1) A Tv ának (1) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a) a köz ér de kû vé de ke zés költ sé gei meg ál la pí tá sá nak és a jár vány el há rí tá si cél ke ret bõl való igény lé sé nek rész le - tes sza bá lya it, b) a nö vény vé dõ szer kis- és nagy ke res ke del mi for gal - ma zá sá nak rész le tes sza bá lya it, c) a nö vény vé del mi bír ság té te les mér té két ren de let ben ál la pít sa meg. (2) A Tv a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [Fel ha tal ma zást kap a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz - té si, hogy ren de let ben sza bá lyoz za] b) a nö vény vé de lem re, a jár vány el há rí tás ra, a ter me lõk nö vény vé del mi te vé keny sé gé re és a köz ér de kû vé de ke - zés re, a nö vény vé dõ sze rek for gal ma zá sá nak és fel hasz ná - lá sá nak sze mé lyi, tár gyi és rek lá mo zá si fel té te le i re, nyil - ván tar tá sá ra, a nö vény vé dõ sze rek föl di vagy légi ki jut ta - tá sá ra, va la mint a nö vény vé del mi ké pe sí tés re, a nö vény - vé del mi vizs gá la tok ra, a nö vény vé del mi in téz ke dé sek re és a nö vény vé del mi el len õr zé sek re vo nat ko zó rész le tes sza - bá lyo kat, (3) A Tv ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (3) Fel ha tal ma zást kap a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej - lesz té si, hogy az egész ség ügyi rel, va - la mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi rel egyet ér - tés ben ren de let ben sza bá lyoz za a) a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel - hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé re, a nö vény vé dõ szer ha tó - anya gok ra, a nö vény vé dõ sze rek osz tá lyo zá sá ra, tá ro lá sá - ra, cso ma go lá sá ra, je lö lé sé re, szál lí tá sá ra, vissza adá sá ra, vissza vé te lé re, a nö vény vé dõ sze rek kí sér le ti célú fel hasz - ná lá sá ra és an nak fel té te le i re, va la mint a nö vény vé dõ szer en ge dély fenn tar tá si díj ára és az en ge dé lye zé si el já rás dí já - nak meg osz tá sá ra, b) a ter més nö ve lõ anya gok en ge dé lye zé sé re, tá ro lá sá - ra, for gal ma zá sá ra és fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat, to váb bá c) az ál la ti hul la dé kok ból ké szí tett kom posz tok me zõ - gaz da sá gi te rü le ten tör té nõ fel hasz ná lá sá nak fel té te le it.

5 2005/72. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y A Tv pont já ban és a 42/A. -t meg elõ zõ al cím ben az EC jel zés sel el lá tott mû trá gya ki fe je zés he - lyé be EK-mû trá gya -ként meg je lölt mû trá gya ki fe je zés, a 42/A. -ban pe dig az EC jel zés sel for gal maz ni kí vánt mû trá gyá kat szö veg rész he lyé be EK-mû trá gya -ként meg je lölt mû trá gyá kat szö veg rész lép. A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló évi LXXXIV. törvény módosítása 13. A Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és Nö vény or vo si Ka ma rá ról szóló évi LXXXIV. tör vény 2. -ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ p) és q) pon tok kal egé szül ki: [(3) A Ka ma ra az (1) (2) be kez dé sek ben fog lal tak meg - va ló sí tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ fel ada to kat lát ja el:] p) a nö vény vé del mi szak te rü le ten vé le mé nye zi a me - zõ gaz da sá gi te vé keny ség hez kap cso ló dó szak ér tõi mû kö - dés hez be nyúj tott ké rel me ket és ki ál lít ja a szak ér tõi en ge - dé lye ket; q) nyil ván tar tást ve zet a nö vény vé del mi szak ér tõi te vé - keny sé get foly ta tók ról, és név jegy zé kü ket éven te közzé - teszi. Az élelmiszerekrõl szóló évi LXXXII. törvény módosítása 14. Az élel mi sze rek rõl szóló évi LXXXII. tör - vény 11. -ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé - szül ki: [(1) A hatósági élelmiszer-ellenõrzés szakterületek sze - rint meg osz tott, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel - ada ta it] d) a Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol gá lat, a me gyei nö vény- és ta laj vé del mi szol gá la tok, va la mint a nö vény vé del mi igaz ga tás szer ve ze té nek ke re té ben mû kö - dõ Zöld ség-gyü mölcs Mi nõ ség-el len õr zé si Szol gá lat [lát ják el.] Az állattenyésztésrõl szóló évi CXIV. törvény módosítása 15. Az ál lat te nyész tés rõl szóló évi CXIV. tör - vény 45. -a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A 6. elõ írásainak be nem tar tá sa ese tén a te nyész té si hatóság a szervezõt legfeljebb a kiállításon, az árverésen részt vevõ ál la tok lét szá má nak és az egyes ál la tok for - galmi értékének szorzatával megegyezõ mértékû bírsággal sújtja. 16. (1) Ez a tör vény a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé - tel lel a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba. (2) E tör vény a a ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon, 13. -a ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. (3) Az e tör vény 3. -ának (1) be kez dé se ál tal meg ál la - pí tott, a Tv. 7. -ának (3) be kez dé sé ben fog lalt köz be szer - zé si el já rás feb ru ár 28-i ha tár nap já ra vo nat ko zó rendel - kezést a év ben nem kell al kal maz ni. (4) A föld hi va tal el já rá sá val kap cso lat ban e tör vény 3. -ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott, a Tv. 7. -ának (5) be kez dé se alap ján fel me rült költ sé gek az e tör vény ki - hir de té sét kö ve tõ 45. na pot köve tõen in dult el já rá sok ban szá mít ha tó ak fel. 17. Ez a tör vény az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/2003/EK (2003. ok tó ber 13.), a mû trá gyák ról szóló ren de le té nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg. Mádl Fe renc s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., a Köztársaság elnöke az Országgyûlés elnöke A Kormány rendeletei A Kormány 100/2005. (V. 31.) Korm. rendelete a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kor mány a ter mõ föld rõl szóló évi LV. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 90. -a (1) be kez dé sé nek g) pont - jában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el: 1. A csa lá di gaz da sá gok lét re ho zá sá ról, nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, mû köd te té sé rõl, va la mint ki emelt tá mo ga tá suk - ról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak - ban: R.) 1. -a az aláb bi új (2) be kez dés sel egé szül ki: (2) E ren de let al kal ma zá sá ban élet hi va tás sze rû en vég - zett me zõ gaz da sá gi és me zõ gaz da sá gi ki egé szí tõ te vé - keny ség nek mi nõ sül a Tv. 3. -ának k) és l) pont ja i ban meg ha tá ro zott te vé keny ség, ha az ab ból szár ma zó net tó ár - be vé tel/be vé tel, il let ve jö ve de lem a te vé keny sé get vég zõ összes net tó ár be vé te lé ben/be vé te lé ben, il let ve jö ve del - mé ben leg alább az az 5. szá mú mel lék let sze rint ki szá mí - tott 50 szá za lé kos arányt el éri.

6 3524 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/72. szám 2. Az R. 5. -a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (A csa lá di gaz da sá got ugyan csak tör li az FM hi va tal a nyil ván tar tás ból, ha a csa lá di gaz dál ko dó) b) nem tett ele get azon fel té tel nek, mi sze rint élethiva - tás sze rûen me zõ gaz da sá gi és me zõ gaz da sá gi ki egé szí tõ te vé keny sé get vé gez. 3. Az R. 7. -ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel - kezés lép: (Nem hoz hat lét re új csa lá di gaz da sá got) b) a csa lá di gaz dál ko dó a csa lá di gaz da ság tör lé sét kö - ve tõ 5 éven be lül, ha a tör lés re az 5. (2) be kez dé se alap - ján ke rült sor. 4. (1) Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá - mú mel lék le te lép. (2) Az R. e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti új 5. szá mú mel lék let tel egé szül ki. 5. (1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha - tályba az zal, hogy a ren del ke zé se it a már nyil ván tar tás ba vett csa lá di gaz dál ko dó ra is al kal maz ni kell, azon ban az ál ta la az R. 2. szá mú mel lék le te sze rint meg tett nyi lat ko za - tot az e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti nyi lat ko zat - nak kell te kin te ni. (2) Az R a alap ján a ja nu ár 1. elõtt igény be vett ki emelt tá mo ga tá sok te kin te té ben men te sül a jo go su lat lan tá mo ga tás-igény lés jog kö vet kez mé nyei alól az a csa lá di gaz dál ko dó vagy csa lá di gaz da ság köz re mû - kö dõ tag ja, aki nek az R. 3. -a sze rin ti csa lá di gaz dál ko dói szer zõ dé se meg szû nik, vagy az R. 5. -a (1) be kez dé sé nek a) és c) pont jai sze rin ti a nyil ván tar tás ba vé tel fel té te lei nem áll nak fenn, de a csa lá di gaz dál ko dó vagy a csa lá di gaz da ság köz re mû kö dõ tag ja (a továb biak ban együtt: gazdálkodó) õs ter me lõi vagy vál lal ko zói iga zol vánnyal ren del ke zik, és to vább kí ván gaz dál kod ni. (3) A gaz dál ko dó nak a csa lá di gaz da ság tör lé se irán ti ké re lem mel egy ide jû leg írás ban kö te le zett sé get kell vál - lal nia arra, hogy a pénz in té zet tõl fel vett hi te lek vonatko - zásában nyúj tott ked vez mé nyek igény be vé te le el le né ben vál lalt kö te le zett sé ge ket, az R. sze rin ti több let-tá mo ga tás, va la mint az egyéb jog sza bály sze rin ti tá mo ga tás sal meg - szer zett va gyon tár gyat vagy ki ala kí tott gaz da sá got az ere - de ti leg vál lalt mû köd te té si kö te le zett ség le jár tá ig mû - ködteti. (4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben az FM hivatal tör li a gaz da sá got a nyil ván tar tás ból. 6. (1) Az Eu ró pai Unió kö zös for rá sa i ból szár ma zó ag rár - tá mo ga tá sok, az azok hoz kap cso ló dó, nem ze ti költség - vetésbõl nyúj tott ki egé szí tõ tá mo ga tá sok, va la mint a nem - ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár tá mo ga tá sok igény be vé te - lé nek ál ta lá nos fel té te le i rõl szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm. r.) 1. -a (1) bekezdé - sének a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (E ren de let ha tá lya:) a) a köz pon ti költ ség ve tés XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té - ri um) fe je zet jog cím cso port, a al cím, va la mint a al cím ki adá si elõ irány za ta i ra, (2) A Korm. r. e ren de let 3. számú mellékletével egé szül ki. A el nök he lyett: Kiss Pé ter s. k., a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ 1. számú melléklet a 100/2005. (V. 31.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelethez Nyilatkozat Alul írott csa lá di gaz dál ko dó nyi lat ko zom, hogy élet hi va tás sze rû en me zõ gaz da sá gi, il let ve me zõ gaz da sá gi ki egé szí tõ te vé keny sé get kí vá nok foly tat ni. Kelt: alá írás

7 2005/72. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú melléklet a 100/2005. (V. 31.) Korm. rendelethez 5. számú melléklet a 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelethez Családi gazdálkodók esetében az élethivatásszerûen végzett mezõgazdasági és mezõgazdasági kiegészítõ tevékenységbõl származó nettó árbevétel/bevétel összegének kiszámítása 1. A ren de let al kal ma zá sá ban a me zõ gaz da sá gi te vé - keny ség ár be vé te le/be vé te le egyen lõ a me zõ gaz da sá gi, az er dõ gaz dál ko dá si, a ha lá sza ti, a va dá sza ti te vé keny ség, nö vény ter me lé si, ál lat te nyész té si szol gál ta tás és a ha szon - ál lat-ta kar mány elõ ál lí tó te vé keny ség bõl szár ma zó (TEÁOR 01 02, 05, 15.71) net tó ár be vé tel lel/be vé tel lel. 2. Az arány szám ki szá mí tá sá nál a) a ket tõs könyv vi telt ve ze tõ gaz dál ko dók ese té ben a me zõ gaz da sá gi te vé keny ség ár be vé te lé nek kell te kin te ni e te vé keny sé gek fel dol go zott ter mé ke i nek net tó ár be vé te lét is, csök kent ve az elõ ál lí tás ér de ké ben a tárgy év ben fel - hasz nált az év köz ben in du ló (leg alább egy ne gyed évi adat tal nem ren del ke zõ), be jegy zett vál lal ko zá sok ese té - ben az üz le ti terv ben ter ve zett, vá sá rolt alap anya gok, va - la mint a köz ve tí tett szol gál ta tá sok be szer zé si ér té ké vel. A számvitelrõl szóló évi C. törvény szerinti összes net tó ár be vé telt csök ken te ni kell az el adott áruk be szer zé si ér té - ké vel és a köz ve tí tett szol gál ta tá sok ér té ké vel, és nö vel ni kell a nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó bér jö ve de lem - mel. Nem kell a le vo nást el vé gez ni a jog utód gaz dál ko dó szer ve zet nél az át ala ku lás évé ben a jog elõd tõl át vett me - zõ gaz da sá gi ter mé kek ér té ke ese té ben; b) az egy sze res könyv vi telt, va la mint az Szja tv. ha tá - lya alá tar to zó pénz for gal mi nyil ván tar tást ve ze tõ vál lal - ko zók ese té ben a me zõ gaz da sá gi te vé keny ség be vé te lé nek [a ter mék ér té ke sí tés bõl és szol gál ta tás nyúj tá sá ból szár - ma zó be vé tel, va la mint a vég le ges jut ta tás ként ka pott tá - mo ga tás a 290/2002. (XII. 27.) Korm. ren de let 4. (3) be - kez dé sé ben fog lal tak sze rint] te kin ten dõ e te vé keny sé gek fel dol go zott ter mé ke i nek be vé te le is, csök kent ve az elõ ál - lí tás ér de ké ben a tárgy év ben il let ve a 2. pont a) al pont já - ban meg ha tá ro zott in du ló vál lal ko zá sok ese té ben az üz le ti ter vük ben ter ve zett vá sá rolt alap anya gok és a köz ve tí tett szol gál ta tá sok be szer zé si ér té ké vel, va la mint a te vé keny - sé gek vég zé se ér de ké ben igény be vett tá mo ga tá sok össze - gé vel. Az összes be vé tel csök ken ten dõ az el adott áruk be - szer zé si ér té ké vel és a köz ve tí tett szol gál ta tá sok ér té ké vel, va la mint a te vé keny sé gek vég zé se ér de ké ben igény be vett tá mo ga tá sok össze gé vel, és nö vel ni kell a nem ön ál ló te vé - keny ség bõl szár ma zó bér jö ve de lem mel; c) az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról szóló évi LXIII. tör vény (eva) sze rin ti adó zást vá lasz tó adó ala nyok ese té ben a tárgy év ben vá sá rolt anya gok és a köz ve tí tett szol gál ta tá sok be szer zé si ér té két nem kell figye lembe ven - ni, il let ve azok kal nem kell kor ri gál ni a me zõ gaz da sá gi ere de tû be vé telt, de az összes be vé telt nö vel ni kell a nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó bér jö ve de lem mel. 3. A vá sá rolt alap anya gok be szer zé si ér té ke azo nos a tárgy évi alap anyag kész let be szer zé sé re for dí tott il let ve a 2. pont b) al pont já ban meg ha tá ro zott in du ló vál lal ko zá - sok ese té ben az üz le ti terv ben ter ve zett ki adás sal, csök - kent ve a lel tár sze rin ti záró alap anyag kész let ér té ké vel, nö vel ve a lel tár sze rin ti nyi tó alap anyag kész let ér té ké vel. 4. Az el adott áruk be szer zé si ér té ke egyen lõ a tárgy évi áru kész let be szer zé sé re for dí tott il let ve a 2. pont b) al - pont já ban meg ha tá ro zott in du ló vál lal ko zá sok ese té ben az üz le ti terv ben ter ve zett ki adás össze gé vel, csök kent ve a lel tár sze rin ti záró áru kész let ér té ké vel, nö vel ve a lel tár sze rin ti nyi tó áru kész let ér té ké vel. Az így ki szá mí tott ár - be vé tel/be vé tel össze gé nek el kell érni a csa lá di gazdál - kodó nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó bérjövedel - mével nö velt összes éves ár be vé te lé nek/be vé te lé nek leg - alább 50 szá za lé kát. 3. számú melléklet a 100/2005. (V. 31.) Korm. rendelethez 4. számú melléklet a 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelethez A SAPARD program támogatási jogcímei 1. Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zá sok fej lesz té se 2. Me zõ gaz da sá gi és ha lá sza ti ter mé kek fel dol go zá sá - nak, mar ke ting jé nek fej lesz té se 3. Fa lu fej lesz tés és fel újí tás, a vi dék tár gyi és szel lem i örök sé gé nek vé del me és meg õr zé se 4. A te vé keny sé gek di ver zi fi ká lá sa, al ter na tív jö ve de - lem szer zést biz to sí tó gaz da sá gi te vé keny ség fej lesz té se 5. Vi dé ki inf ra struk tú ra fej lesz té se 6. Tech ni kai se gít ség nyúj tás.

8 3526 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/72. szám A Kormány 101/2005. (V. 31.) Korm. rendelete egyes kormányrendeletek módosításáról 1. (1) Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ámr.) 70. -a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép és az aláb bi d) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi d) pont ja e) pont ra vál to zik: c) a PHARE és az Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok ra, d) a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog - ra mok ra a kü lön jog sza bá lyok ban fog lal tak figye lembe - vételével, (2) Az Ámr a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: b) az e ren de let 70. -a (1) be kez dé sé nek b) és c) pont - já ban sze rep lõ elõ irány za tok ra Fel adat is mer te tõt (a továb - biak ban: Is mer te tõ) és Fel adat fi nan szí roz ási En ge dély ok - ira tot, a d) pont já ban sze rep lõ elõ irány za tok ra csak Fi nan - szí ro zá si Alap ok mányt (a továb biak ban együtt: En ge dély - ok irat), az e) pont já ban meg ne ve zett pro jek tek ese tén pedig az igény be ve en dõ pénz for rás jel le gé nek megfele - lõen Alap ok mányt vagy En ge dély ok ira tot kell be nyúj ta ni, az e ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rin ti tar ta lom mal. (3) Az Ámr a (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (7) A fel ügye le ti szerv a Kincs tár ál tal meg kül dött ér te - sí tõ alap ján fel adat/rész fel adat azo no sí tó val je lölt a pénz ügy ál tal sza bá lyo zott elõirányzat-módo - sításra rend sze re sí tett adat la pon a fi nan szí ro zá si ok - mányok mó do sí tá sa nél kül ren del kez het az elõ irány za tok vissza ve ze té sé rõl, ha az szer zõ dés sel alá tá masz tott. Az így vissza ve ze tett elõ irány zat-ma rad vá nyok hoz kap cso ló dó, az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott és a tárgy évet meg elõ zõ en a de vi za szám lá ra be ér ke zett for rá sok fel hasz ná lá sá ra a fi nan szí ro zá si alap ok má nyok mó do sí tá sa nél kül, az érin - tett elõ irány zat-ma rad vá nyok tárgy évi meg nyi tá sá val kerülhet sor. Min den egyéb a fel adat/rész fel adat cél ját érin tõ vagy szám sza ki vál to zás ese tén a fi nan szí ro zás okmányait is mé tel ten be kell nyúj ta ni. Az el já rás al kal - maz ha tó a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ren del ke zé si jogában fenn tar tott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ma rad - vá nya ter hé re le kö tött elõ irány za tok ra is. (4) Az Ámr a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (2) (5) be kez dé sek szá mo zá sa (3) (6)-ra változik: (2) A 70. (1) be kez dé sé nek d) pont já ban fog lalt fel - ada tok pénz ügyi le bo nyo lí tá si sza bá lya it kü lön kor mány - ren de let tar tal maz za. (5) Az Ámr a (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott, a tá mo ga tá si rend szer bõl való ki zá rás a struk tu rá lis ala pok ból vagy a Ko hé zi ós Alap ból nyúj tott tá mo ga tás ese tén va la mennyi, a struk tu rá lis ala pok ból, il let ve a Ko hé zi ós Alap ból fi nan - szí ro zott tá mo ga tá si rend szer re ki ter jed. A Ko hé zi ós Alap - ból nyúj tott tá mo ga tás ese tén a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek dön té sé vel a ki zá rás arra az eset re is vonatkozik, ha a ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok miatt az Eu ró pai Bi zott ság a Ko hé zi ós Alap ból meg ítélt támo - gatást vagy an nak egy ré szét vissza von ja. (6) Az Ámr. 5. szá mú mel lék le té ben a Fi nan szí ro zá si Alap ok mány ISPA for rás ból/ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tás sal meg va ló su ló pro jek tek re címû adat lap, valamint a kap cso ló dó ki töl té si út mu ta tó he lyé be e ren - delet mel lék le te lép. 2. (1) Az épí té si be ru há zá sok köz be szer zé sek kel kap cso - la tos rész le tes sza bá lya i ról szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 3. -ának (3) be kez dé se helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a a kö - vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (3) Az (1) be kez dés c) pont já ban, va la mint aa) és ba) al pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ben [a (4) be kez dés - ben fog lalt ki vé tel lel] ha az ott meg ha tá ro zott épí té si mun ka épí tés ügyi (vagy egyéb) ha tó sá gi engedélykö - teles az aján lat ké rõ csak jog erõs és vég re hajt ha tó épí té si (lé te sí té si) en ge dély bir to ká ban in dít hat ja meg az el já rást. (4) Az Eu ró pai Unió Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó for - rás ból tá mo ga tott az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. tör vény sze rin ti sa já tos épít mény faj ta ki vi te le zé sé re irá nyu ló közbeszer - zési el já rás ese tén az aján lat ké rõ az el já rást az épí té si (lé te - sí té si) en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg vagy azt kö ve tõ en meg in dít hat ja. Eb ben az eset ben a jog - erõs épí té si (lé te sí té si) en ge dély nek leg ké sõbb a szer zõ - dés kö tés idõ pont já ig ren del ke zés re kell áll nia. (2) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek II. Rész le te zett kö ve - tel mé nyek 1/b) al pont já nak elsõ fran cia be kez dé se az aláb - bi ak sze rint mó do sul: jog erõs, vég re hajt ha tó és ér vé nyes épí té si (lé te sí té - si) en ge dély a 3. (1) be kez dés c) pont ja, és aa) és ba) al - pont ja ese té ben, 3. Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért fe le lõs in téz mé nyek rõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 28. -a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

9 2005/72. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3527 [A köz re mû kö dõ szer ve zet fel ada tai kü lö nö sen:] g) köz re mû kö dés a pro jek tek meg va ló sí tá sá hoz szük - sé ges köz be szer zé si el já rá sok le bo nyo lí tá sá ban a 14/2004. (VIII. 13.) TNM FMM FVM GKM PM együt tes ren de - let ben meg ha tá ro zot tak sze rint; 4. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép hatályba, ren del ke zé se it a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve - tõ en in dult ügyek ben kell al kal maz ni. (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ámr. 5. szá mú mel lék le té bõl a Fel adat is mer te tõ a fel adat fi nan - szí roz ási kör be so rolt, köz pon ti be ru há zá son, lakás - építésen és la kás tá mo ga tá son kí vü li elõ irány za tok ra, ISPA/Ko hé zi ós Alap elõ irány zat ból meg va ló su ló pro jek - tek re cím a Fel adat is mer te tõ a fel adat fi nan szí roz ási körbe so rolt, köz pon ti be ru há zá son, la kás épí té sen és lakástámogatáson kí vü li elõ irány za tok ra cím re vál to zik. Gyur csány Fe renc s. k., el nök

10 Melléklet a 101/2005. (V. 31.) Korm. rendelethez Ma gyar Ál lam kincs tár...sz. mó do sí tás ese tén a pro jekt kincs tá ri azo no sí tó szá ma: záró Fi nan szí ro zá si Alap ok mány Finanszírozási Alapokmány ISPA forrásból/kohéziós Alapból származó támogatással megvalósuló projektekre 1. A pro jekt ál ta lá nos ada tai: 1.1. A fe je zet szá ma és neve:... Költ ség ve té si cím: Al cím: Jog cím cso port: Jog cím: A tör vé nyi sor ÁHT azo no sí tó ja: 1.2. A pro jekt meg ne ve zé se: A pro jekt cél já nak, jel lem zõ ka pa ci tá sá nak meg ha tá ro zá sa: A pro jekt meg kez dé sé nek idõ pont ja: év hó nap 2. A pro jekt meg va ló sí tó já nak neve:... A pro jekt meg va ló sí tó já nak adó szá ma: - - A pro jekt meg va ló sí tó já nak címe: A pro jekt meg va ló sí tá sá nak he lye és me gye kód ja: A le bo nyo lí tó neve, adó szá ma:... A le bo nyo lí tó címe: Elõ irány zat fö lött ren del ke zõ sze mé lyek:... (rész fel adat en ge dé lye zé sé re jo go sult sze mé lyek): Az érin tett tör vé nyi sor az össze han go lás (OTMR) kö ré be tar to zik I/N: _ 7. Tel je sí tés iga zo lás ra jo go sult sze mély(ek):... Utal vá nyo zás ra jo go sult sze mély(ek): A tel jes pro jekt össze ge eu ró ban, va la mint fo rint ban:... EUR... Fo rint 3528 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/72. szám

11 9. A pro jekt vég re haj tá sá hoz szük sé ges pénz ügyi fe de zet for rás ne men kén ti bon tás ban EU tám. Ha zai költ ségv. forrás Hi tel Ön korm. tá mog. Egyéb for rás Összesen EU ál tal el nem is mert költ ség (Ft) Mind össze sen Forrás megoszlás EUR % Ft EUR % Ft EUR % Ft EUR % Ft EUR % Ft kv. tám. kv. ma radv. Ko ráb bi kifizetések Tárgyévi ütem Ké sõb bi évek össze sen Mind össze sen EUR % Ft Kv. tám. Egyéb for rás Ft 2005/72. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3529

12 10. A költ ség ve tés tárgy évi üte mé nek ki emelt elõ i rány za ton kén ti bon tá sa Elõ irány zat cso port Ki adá si jog cím Mû kö dé si költ ség ve tés 1 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 e. i. kiem. csop. e. i Ki emelt elõ irány zat neve Be vé te li jog cím 0 1 költ ség ve té si tá mo ga tás 11. Elõ leg igény be ve he tõ: I/N egyéb mû kö dé si célú pénzeszközátvétel 3 8 egyéb fel hal mo zá si célú pénzeszközátvétel 3 9 elõ irány zat-maradvány 12. A pro jekt ki vi te le zé sé nek kez dé si idõ pont ja: A pro jekt be fe je zé sé nek ha tár ide je: Pénz ügyi el szá mo lás ide je: (ezer Ft-ban) 13. A ki fi ze tés do ku men tu mai: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/72. szám

13 Mel lék let: lé te sít mény- és gép jegy zék rész le tes költ ség kal ku lá ció a fel adat fi nan szí roz ás tól kért egyéb el len õriz ni va lók, kü lön mel lék let sze rint A je len do ku men tum ada tai a Pénz ügyi Meg ál la po dás ban rög zí tet tek nek meg fe lel nek. Bu da pest,... év... hó... nap P. H. Igen Nem Kö te le zett ség vál la ló alá írá sa El len jegy zõ alá írá sa Jó vá ha gyó alá írá sa A Kincs tár ré szé rõl vissza iga zo lás: Bu da pest,... év... hó... nap Pro jekt azo no sí tó szám: ügy in té zõ P. H. Ma gyar Ál lam kincs tár 2005/72. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3531

14 3532 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/72. szám Kitöltési útmutató a Finanszírozási Alapokmány ISPA forrásból/kohéziós Alapból származó támogatással megvalósuló projektekre elnevezésû okmányhoz A Fi nan szí ro zá si Alap ok mányt a 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 70. (1) be - kez dés d) pont já ban meg ne ve zett Ko hé zi ós Alap (2004. áp ri lis 30-ig: ISPA tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok) fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra kell ki töl te ni. Az ok má nyon tör té nõ vál toz ta tá sok, mó do sí tá sok ese - tén je lez ni szük sé ges fo lya ma tos sor szám mal a mó do - sí tá sok sor rend jét. A pro jekt le zá rá sát kö ve tõ en Záró ok - mányt kell be nyúj ta ni, me lyet a záró Fi nan szí ro zá si Alap - ok mány szö veg alá hú zá sá val kell je löl ni pont: A költ ség ve té si tör vény nek meg fe le lõ hi vat - ko zást kell rög zí te ni. A tör vé nyi sor ÁHT azo no sí tó ja ro - vat ba a PM ál tal a tör vé nyi sor ra vo nat ko zó an meg adott ÁHT-T azo no sí tó szá mot kell be ír ni pont, 1.3. pont: Az adott szak mai fel adat rö vid is - mer te té se, jel leg ze tes mu ta tó i nak meg ne ve zé se, az in du ló és az el ér ni kí vánt cél ál la pot tö mör meg ha tá ro zá sa is mer - te ten dõ eb ben a két pont ban pont: A pro jekt meg kez dé sé nek dá tu ma be ru há zá si jel le gû fel adat ese tén az épí té si nap ló ba tör té nõ elsõ be - jegy zés vagy az elsõ gép-mû szer meg ren de lés idõ pont já - val ha tá roz ha tó meg. Egyéb szak mai fel adat ese tén a meg - va ló sí tás ér de ké ben meg kö tött elsõ szer zõ dés idõ pont ja az irány adó. 2. pont: A pro jekt meg va ló sí tó ja a szak mai fel adat ki vi - te le zé se ér de ké ben az ille té kes dön tés ho zó (Fe je zet stb.) ál tal meg ha tá ro zott in téz mény vagy egyéb gaz dál ko dó szer ve zet. Több meg va ló sí tó te vé keny sé gé nek össze han - go lá sa ese tén e pont ban tün te ten dõk fel a pénz ügyi el szá - mo lá sok ko or di ná lá sá ért fe le lõs gesz tor adatai. 3. pont: Az al kal ma zott me gye kó dok a kö vet ke zõk: 1. Bu da pest 2. Ba ra nya me gye 3. Bács-Kis kun me gye 4. Bé kés me gye 5. Bor sod-aba új-zemp lén me gye 6. Csong rád me gye 7. Fej ér me gye 8. Gyõr-Mo son-sop ron me gye 9. Haj dú-bi har me gye 10. He ves me gye 11. Ko má rom-esz ter gom me gye 12. Nóg rád me gye 13. Pest me gye 14. So mogy me gye 15. Sza bolcs-szat már-be reg me gye 16. Jász-Nagy kun-szol nok me gye 17. Tol na me gye 18. Vas me gye 19. Veszp rém me gye 20. Zala me gye 4. pont: Ha a meg va ló sí tó a fel adat szak mai, il let ve pénz ügyi ki vi te le zé se, össze han golt meg va ló sí tá sa ér de - ké ben az épí té si-mû sza ki mun kák le bo nyo lí tá sá ban meg - bí zás alap ján köz re mû kö dõ szer ve zet te vé keny sé gét ve szi igény be, an nak ada ta it e pont ban kell fel tün tet nie. 5. pont: A Fe je zet itt ren del ke zik figye lembe véve a Ren de let 74. (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat azok ról a sze mé lyek rõl, akik a kö te le zett ség vál la lás ra jo go sul tak, vagy is az Alap ok mány alá írá sá ra jo go sult sá got kap nak. 6. pont: A Ren de let VIII. fe je ze te ha tá lya alá tar to zó, 7. szá mú mel lék let sze rin ti tör vé nyi so rok ese té ben I betû rög zí té se kö te le zõ. A fi nan szí ro zá si alap ok má nyok ter hé re ki fi ze tés ad dig nem tel je sít he tõ, amíg a dön tés ho - zók, elõ irány zat-ke ze lõk a Ren de let 90. (3) be kez dé se alap ján a Ren de let 8/b. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro - zott ada to kat a Kincs tár Tá mo ga tá si Mo ni tor ing Ön ál ló Osz tá lyá ra el nem juttatták. 7. pont: Teljesítésigazolóként a szervezet megnevezését és a szer ve zet ne vé ben el já ró, alá írás ra meg ha tal ma zott sze mé lyek ne vét kell rög zí te ni. Tel je sí tés iga zo lás ra jo go - sult sze mé lye ken ér ten dõk azok a szak ma i lag fe le lõs sze - mé lyek, akik a rész fel adat el vég zé sé nek le iga zo lá sá ra jo - go sul tak, s az iga zo lás tar tal má ért fe le lõs ség gel tar toz nak. Utal vá nyo zás ra jo go sult ként a meg va ló sí tó szer ve zet ne vé ben el já ró, a pénz ügyi fe de zet ren del ke zés re ál lá sá ról nyi lat koz ni jo go sult sze mé lyek ne vét kell be ír ni pont: A pro jekt eu ró ban szá mí tott tel jes költ ség - von za tát a pénz ügy mi nisz té ri um költ ség ve té si (ter ve zé si) kör ira tá ban, va la mint a jó vá ha gyott szak mai do ku men tu - mok ban fog lal tak figye lembevételével kell meg ha tá roz ni. Az áfa össze gét a konk rét szak mai prog ram uni ós tár - gya lá sa i nak ered mé nyé vel össz hang ban kell sze re pel tet ni a pro jekt pénz ügyi fe de ze tei kö zött. 10. pont ban a meg va ló sí tás tárgy évi üte mé nek ki emelt ki adá sai elõ i rány za ton kén ti és be vé te li jog cí men kén ti bon tá sát kell rész le tez ni.

15 2005/72. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y pont: Elõ leg ve he tõ igény be, ha ezt az adott szak mai prog ram ra is vo nat ko zó ha zai jog sza bály vagy ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés le he tõ vé te szi. 12. pont: A pro jekt be fe je zé sé nek ha tár ide je az épí té si nap ló le zá rá sá nak idõ pont já val, épí té si-ki vi te le zé si mun - ká val együtt nem járó fel ada tok ese té ben a fel adat meg va - ló sí tá sa ér de ké ben kö tött szer zõ dé sek ben sze rep lõ ha tár - idõk kö zül a leg ké sõb bi idõ pont já val azo nos. A pénz ügyi el szá mo lás idõ pont ja az eset le ges pe res el já rás ki vé te lé - vel az utol só fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé nek dá tu ma. 13. pont: A ki fi ze tés do ku men tu má nak a meg va ló sult szak mai, il let ve mû sza ki-na tu rá lis tel je sít ményt do ku men - tá ló bi zony la to kat (ki vi te le zõi szám lát, rész szám lát vagy a szám vi te li tör vény ben ez zel egyen ér té kû nek el is mert do - ku men tu mot) kell te kin te ni. A Fi nan szí ro zá si Alap ok mány mel lék le te ként be nyújt - ha tó, a kincs tá ri fi nan szí ro zás so rán az el len õr zés ha té - kony sá gát tá mo ga tó há rom le het sé ges csat la ko zó do ku - men tum kö zül tény le ge sen csa tolt bi zony lat meg kül dé sét a meg fe le lõ _-be tett x-jel zés fel tün te té sé vel kell je lez ni. A Fi nan szí ro zá si Alap ok mány Jó vá ha gyó ja a fe je zet fel ügye le tét el lá tó sze mély vagy an nak meg ha tal ma zott ja. A Kö te le zett ség vál la ló sze mély az, akit a fe je ze ti gaz dál - ko dá si, kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si sza bá lyo - kat össze fog la ló mi nisz te ri uta sí tás ban vagy sza bály zat - ban meg je löl nek. Az Ellen jegy zõ a fe je zet utal vá nyo zá si rend jé ben rög zí tett sze mély le het. El len jegy zés nél kü li ok - mányt a Kincs tár nem fo gad be. A Jó vá ha gyó csak a tárgy - évi elsõ jó vá ha gyás kor írja alá a Fi nan szí ro zá si Alap ok - mányt, il let ve a záró Alap ok mányt írja alá. A tárgy évi Alap ok mány mó do sí tá so kat csak az El len jegy zõ nek és a Kö te le zett ség vál la ló nak kell alá ír nia. Az Alap ok mány új - bó li be nyúj tá sá ra csak a Ren de let 73. (7) be kez dé sé ben fog lalt vál to zá sok ese tén van szük ség, egyéb ese tek ben elég sé ges a mó do sí tá so kat a Kincs tár Feladatfinanszí - rozási Fõ osz tá lyá nak kül dött hi va ta los levélben je lez ni. A Fi nan szí ro zá si Alap ok mányt 3 pél dány ban kell be - nyúj ta ni a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes fõ osz tá lyá ra. A Kincs tár ál tal nyil ván tar tás ba vett és vissza iga zolt Finanszírozási Alap ok mány egy má so la ti pél dá nyát a benyújtó kö te les a meg va ló sí tó ré szé re meg kül de ni.

16 3534 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/72. szám A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 27/2005. (V. 31.) BM rendelete a közúti közlekedési igazgatással összefüggõ egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról A köz úti köz le ke dés rõl szóló évi I. tör vény 48. -a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban, va la mint a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról szóló évi LXXXIV. tör vény 42. -ának d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap - ján a gaz da sá gi és köz le ke dé si rel, to váb bá a 13. te kin te té ben a pénz ügy rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. A köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõ 38/B. -sal egé szül ki: 38/B. (1) A kü lön jog sza bály ban 1 meg ha tá ro zott for - ga lom ba he lye zés re nem kö te le zett las sú jár mû vek kö zül a me zõ gaz da sá gi erõ gé pek az R a (2) be kez dé sé nek f) pont ja sze rin ti ide ig le nes rend szám táb lá val, ide ig le nes for ga lom ban tar tá si en ge déllyel és a rend szám táb lá hoz tar to zó in dí tá si nap ló val ve het nek részt a köz úti for ga lom - ban. (2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban me zõ gaz da sá gi erõ gép: a) a ma ga já ró me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti be ta ka rí tó gé pek (ara tó-csép lõ gé pek, szecs ká zó gé pek, cu kor ré pa be ta ka rí tó gé pek, zöld ség be ta ka rí tó gé pek, szõ lõ kom báj - nok, fa kom báj nok és er dé sze ti ki kö ze lí tõk), b) a ma ga já ró mû trá gya- és szer ves trá gya szó ró gé pek, c) a ma ga já ró per me te zõ gé pek, d) a spe ci á lis ma ga já ró esz köz hor do zó al vá zak, e) a me zõ gaz da sá gi te vé keny ség re al kal ma zan dó ma - ga já ró ra ko dó gép, amely ter ve zé si se bes sé ge sze rint 25 km/órá nál gyor sabb se bes ség gel ha lad ni nem ké pes, il let ve amely nek meg - engedett leg na gyobb se bes sé gét a tí pus bi zo nyít vány, il le - tõ leg a köz le ke dé si ha tó ság 25 km/óra ér ték ben ha tá roz ta meg. (3) A me zõ gaz da sá gi von tat mánnyal a köz úti for ga lom - ban ha tó sá gi en ge dély és jel zés, il let ve ide ig le nes for ga - lom ban tar tá si en ge dély nél kül le het részt ven ni. (4) A (3) be kez dés al kal ma zá sá ban me zõ gaz da sá gi von - tat mány az olyan pót ko csi nak nem mi nõ sü lõ von ta tott mun ka gép, amely a mû kö dé sé hez szük sé ges esz kö zök szál lí tá sát ki vé ve te her szál lí tás ra nem al kal mas, és ame - lyet a köz úti for ga lom ban me zõ gaz da sá gi von ta tó val, las - sú jár mû vel vagy me zõ gaz da sá gi erõ gép pel von tat nak. 2. (1) Az R ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: [A köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság] f) a 38/B. -ban fel so rolt jár mû vek tu laj do no sa (üzem - ben tar tó ja) ré szé re M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lát ad ki és hasz ná la tát en ge dé lye zi. (2) Az R a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki: (5) Az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lát az ügy fél ké rel me alap ján az ille té kes köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó - ság a Hi va tal tól ren de li meg. 3. Az R. a kö vet ke zõ 59/A. -sal egé szül ki: 59/A. (1) Az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb la ki - adá sá nak, hasz ná la tá nak köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság ál tal tör té nõ en ge dé lye zé si fel té te lei: a) a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ál tal ki adott kü lön jog sza bály ban 2 meg ha tá ro zott re giszt rá ci ós iga zo lás (re giszt rá ci ós szám), b) a kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés iga zo lá sa, c) az ügy fél nyi lat ko za ta a fel ven ni kí vánt ide ig le nes rend szám táb lák, va la mint az ilyen rend szám táb lá ra kö te - le zett jár mû vek da rab szá má ra, azok gyárt má nyá ra, tí pu sá - ra és egye di azo no sí tó ada ta i ra (al váz szám) vo nat ko zó an, d) az ügy fél nyi lat ko za ta az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lá val köz úton hasz nál ni kí vánt me zõ gaz da sá - gi erõ gép(ek) biz ton sá gos és sza bá lyos köz le ke dés re való al kal mas sá gá ról. (2) Az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb la jo go sí tott ja kö te les a köz úti for ga lom ban rész vé tel kor a mezõgazda - sági erõ gé pen a rend szám táb lát jól lát ha tó mó don el - helyezni, va la mint az in dí tá si nap ló ro va ta it tény sze rû en ki töl te ni. (3) Az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lá val el lá tott jár mû ve ze tõ je a köz úti köz le ke dés so rán kö te les iga zol ni az ide ig le nes for ga lom ban tar tá si en ge déllyel és az in dí tá si nap ló val a rend szám táb la hasz ná la tá nak jog sze rû sé gét, va la mint a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint a kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás fenn ál lá sát. 1 A köz úti köz le ke dés rõl szó ló évi I. tör vény 25. a) pont ja; A köz - úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szó ló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM ren - de let 6. (2) be kez dé se, il let ve a 17. (1) (2) be kez dé se. 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtá - sában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántar - tás ba vé tel rõl szó ló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet.

17 2005/72. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3535 (4) Az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb la el vesz té sét, el tû né sét, meg ron gá ló dá sát a tu laj do nos (üzem ben tar tó) kö te les ha la dék ta la nul a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság nál be je len te ni. 4. Az R ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (3) A P, az E és az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb - lá val el lá tott jár mû vel csak a Ma gyar Köz tár sa ság terü - letén le het köz le ked ni. 5. Az R a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 62. A P, az M, a Z, és a CD be tû je lû ide ig le nes rend - szám táb la csak olyan jár mû re sze rel he tõ fel, amely a köz - úti köz le ke dés re al kal mas mû sza ki ál la pot ban van. E fel - tételek be tar tá sá ért a jár mû üzem ben tar tó ja fe le lõs. 6. (1) Az R a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) Ide ig le nes for ga lom ban tar tá si en ge délyt kell ki ad - ni az E, a P és az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lá hoz, va la mint a for ga lom ba he lye zett, il let ve for ga lom ból ki - vont, de ér vé nyes mû sza ki vizs gá val nem ren del ke zõ jár - mû ese tén. (2) Az R a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a (6) (8) be kez dés szá mo zá sa (7) (9) be - kez dés re vál to zik: (6) Az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lá hoz a B tí - pu sú ide ig le nes for ga lom ban tar tá si en ge délyt kell ki ad ni. Az en ge dély a ki ál lí tá sá tól szá mí tott há rom évig ér vé nyes. A B tí pu sú ide ig le nes for ga lom ban tar tá si en ge dély 15. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott 3 9. pont ja it nem kell ki töl te ni. A köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság az in dí tá si nap ló ba, an nak hi te le sí té sé vel egy ide jû leg be jegy zi az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lá val hasz nál ni kí vánt jár mû vek faj tá ját, gyárt má nyát, tí pu sát, egye di azo no sí tó je lét (al váz szá mát). 7. Az R. a kö vet ke zõ 81. -sal egé szül ki: 81. (1) Az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lá hoz ki adott B tí pu sú ide ig le nes for ga lom ban tar tá si en ge dély ér vé nyes sé gi ide je új rend szám táb la ki adá sa nél kül három éven te cse ré vel hosszab bít ha tó a rend szám táb la hasz ná la tá ra való jo go sult ság fenn ál lá sá nak iga zo lá sá val egy ide jû leg. (2) Az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lát csak az indítási nap ló ban be jegy zett jár mû re le het fel sze rel ni. (3) Az üzem ben tar tó az ide ig le nes for ga lom ban tar tá si en ge dély ér vé nyes sé gi ide jén be lül kö te les be je len te ni a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság nál az M be tû je lû ideig - lenes rend szám táb lá val üze mel te tett jár mû ve ket érin tõ vál to zá so kat. (4) A köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság a be je len tés alap - ján az in dí tá si nap lót ki egé szí ti a hasz nál ni kí vánt jár mû 80. (6) be kez dé sé ben fel so rolt ada ta i val, il let ve a ké - relemnek meg fele lõen ér vény te le ní ti a már be jegy zett ada - to kat. 8. Az R a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki: (9) A rend õr a hely szí nen el ve szi az M be tû je lû ide ig - le nes rend szám táb lát, az in dí tá si nap lót, va la mint az ide ig - le nes for ga lom ban tar tá si en ge délyt, ha a jár mû ve ze tõ je az ide ig le nes rend szám táb lát az 59/A. (1) be kez dé sé tõl el té rõ en hasz nál ta, nem elõ írásszerûen ve zet te az in dí tá si nap lót, il let ve az ide ig le nes rend szám táb la nem az arra jogosult jár mû re van fel sze rel ve. 9. Az R. a kö vet ke zõ 91/A. -sal egé szül ki: 91/A. (1) A köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság a 84. (9) be kez dé se alap ján el vett M be tû je lû ide ig le nes rend - szám táb lát, in dí tá si nap lót és az ah hoz tar to zó ide ig le nes for ga lom ban tar tá si en ge délyt hat hó nap ra vissza von ja. (2) Az ide ig le nes rend szám táb lát, az ide ig le nes for ga - lom ban tar tá si en ge délyt és az in dí tá si nap lót a vissza - vonás idõ tar ta má ra a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság nál le kell adni. A vissza vo nás idõ tar ta má nak le jár tá ig az újabb ide ig le nes rend szám táb la ki adá sa irán ti ké rel met el kell uta sí ta ni. 10. Az R. 10. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 5. pont tal egészül ki: 5. Az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb la egy betû és hat szám ka rak tert tar tal maz, a 4. pont ban le ír tak sze rint a kö vet ke zõ el té ré sek kel: a betû és szám ka rak te rek szí ne zöld, az alap szín fe hér. Az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb la A B és B B típusban ke rül elõ ál lí tás ra. 11. Az R. 16. szá mú mel lék le té nek V. rész A) pont ja a következõ 7. al pont tal egé szül ki:

18 3536 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/72. szám 7. Az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb la hasz ná la ta és ide ig le nes fo ga lom ban tar tá si en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sá hoz csa tol ni kell: az ügy fél nyi lat ko za tát a fel ven ni kí vánt rend szám - táb lák, va la mint az ilyen rend szám táb lá ra kö te le zett jár - mû vek da rab szá má ra, gyárt má nyá ra, tí pu sá ra és egye di azo no sít ha tó sá gá ra vo nat ko zó ada tok kal, az ügy fél nyi lat ko za tát az M be tû je lû ide ig le nes rend - szám táb lá val köz úton köz le ke dõ jár mû vek biz ton sá gos köz le ke dés re való al kal mas sá gá ról. A ké re lem be nyúj tá sa kor be kell mu tat ni: Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ál tal kiadott kü lön jog sza bály ban 3 meg ha tá ro zott re giszt rá ci ós iga zo lást (re giszt rá ci ós szám), a kü lön jog sza bály ban 4 meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé rõl szóló bi zony la tot, az ügy fél sze mély azo no sí tó ok má nyát, a kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás megköté - sének iga zo lá sát. 12. A meg kü lön böz te tõ és fi gyel mez te tõ jel zést adó ké szü - lé kek fel sze re lé sé nek és hasz ná la tá nak sza bá lya i ról szóló 33/2000. (XI. 29.) BM ren de let (a továb biak ban: R.I) 9. -ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki: [Nem kell ha tó sá gi en ge dély a fi gyel mez te tõ jel zést adó ké szü lék fel sze re lé sé hez] d) a kü lön jog sza bály ban 5 meg ha tá ro zott mezõgaz - dasági erõ gé pek re. 13. (1) A köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról szóló 29/2004. (VI. 16.) BM ren de let (a továb biak - ban: R.II) 2. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 2. Az e ren de let 1. szá mú mel lék le te 2. pont já nak a) és e) al pont já ban, a 3. pont já ban, to váb bá a 2. és 3. szá - mú mel lék le té ben meg ál la pí tott dí ja kat a Belügyminisz - térium Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz - tá si Hi va tal (a továb biak ban: BM Köz pon ti Hi va tal) Magyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett szá mú kincs tá ri elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra; az 1. szá mú mel lék le te 1. pont já ban és 2. pont já nak b) d) és f) k) al pont ja i ban meg ál la pí tott dí ja kat ki vé ve, ha a BM Köz pon ti Hi va tal, il let ve a 2. pont j) al pont ja ese - 3 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtá - sában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántar - tás ba vé tel rõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let. 4 A köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról szóló 29/2004. (VI. 16.) BM ren de let. 5 A köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz úti köz le ke dé si okmányok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren - delet 38/B. (2) be kez dés. tében a Vám- és Pénz ügy õr ség jár el az ille té kes, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kör zet köz pon ti fel ada to kat el lá tó te le pü lé si ön kor mány zat bank szám lá já ra; az 1. szá - mú mel lék le te 2. pont já nak j) al pont já ban meg ha tá ro zott dí jat a Vám- és Pénz ügy õr ség el já rá sa ese tén a Vámés Pénz ügy õr ség Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett szá mú kincs tá ri elõ irány zat-fel hasz - ná lá si ke ret szám lá já ra kell az el já rás meg kez dé se elõtt igazoltan be fi zet ni. (2) Az R.II 1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 3. pont tal egé szül ki: 3. Az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb la használa - tának en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos dí jak: a) az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb la ki adá sá nak és hasz ná la tá nak en ge dé lye zé se Ft, mely tartal - mazza az ide ig le nes for ga lom ban tar tá si en ge dély és az indítási nap ló dí ját; b) az M be tû je lû ide ig le nes rend szám táb la hasz ná la ti jo go sult sá gá nak meg hosszab bí tá sa 5000 Ft, mely tar tal - maz za az ide ig le nes for ga lom ban tar tá si en ge dély és az in - dí tá si nap ló ki adá sá nak, il let ve az abba tör té nõ be jegy zés dí ját; c) az a) és b) pont ban fog lalt díj tar tal maz za az ideig - lenes for ga lom ban tar tá si en ge dély ér vé nyes sé gi ide jén be lül a kü lön jog sza bály 6 alap ján be je len tett jár mû vet érintõ vál to zás in dí tá si nap ló ba tör té nõ be jegy zé sét, il let ve tör lé sét. 14. Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor ér vé nyes P be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lá hoz ki adott ide ig le nes for ga lom - ban tar tá si en ge dély hat hó na pos ér vé nyes sé gi ide je egy alkalommal, leg fel jebb hat hó na pos ér vé nyes sé gi idõ vel díj men te sen meg hosszab bít ha tó. 15. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép hatályba. (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a) az R át meg elõ zõ A jár mû vek for ga lom ba helyezése cím he lyé be A jár mû vek for ga lom ba helye - zése és ide ig le nes for ga lom ban tar tá sa cím, az R. 80. (5) be kez dé sé ben sze rep lõ hat hó nap ra szö veg rész he - lyé be a ti zen két hó nap ra szö veg rész, az R. 88. (1) be - kez dé sé ben a 84. (1) be kez dé sé ben szö veg rész he - lyébe a 84. (1) és (9) be kez dé se i ben szö veg rész, az R. 89. (1) be kez dé sé nek b) pont já ban sze rep lõ 84. (1) be kez dés d) pont ja szö veg rész he lyé be a 84. (1) be - kez dés d) és h) pont ja szö veg rész lép; 6 A köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz úti köz le ke dé si okmányok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren - delet 81. (3) be kez dés.

19 2005/72. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3537 b) az R.I 10. -ának (4) be kez dé sé ben sze rep lõ a 9. (3) be kez dé sé ben meg je lölt szö veg rész he lyé be a 9. (3) be kez dés a) c) pont já ban meg je lölt szö veg rész lép. Dr. Lam perth Mó ni ka s. k., bel ügy A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 49/2005. (V. 31.) FVM rendelete a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló kedvezõtlen adottságú területek kompenzációs támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 151/2004. (X. 13.) FVM rendelet módosításáról A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé - se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szóló évi LXXIII. tör vény 45. (2) be kez dé sé nek c) pont - já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren - delem el: 1. A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en - tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro - zá sá ban meg va ló su ló ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek kom pen zá ci ós tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek rész le tes szabályairól szóló 151/2004. (X. 13.) FVM ren de let 8. -ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép: (1) A tá mo ga tá si ké rel met az MVH ál tal rendszere - sített for ma nyom tat vá nyon egy pél dány ban, pos tai úton, a ké rel me zõ szék he lye vagy la kó hely sze rin ti MVH terüle - tileg ille té kes me gyei ki ren delt sé gé hez: a) év ben ok tó ber 15. és no vem ber 26. kö zött, b) év ben má jus 1. és jú ni us 30. kö zött, c) év tõl kez dõ dõ en má jus 1. és má jus 31. kö zött le het be nyúj ta ni. 2. Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba. Gráf Jó zsef s. k., föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 3/2005. (V. 31.) MeHVM rendelete a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknak az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértõként foglalkoztatott, továbbá a nemzetközi szervezetekben pályázat útján elnyert jogviszonyban alkalmazott hivatásos állományú tagjainak jogviszonyáról, a velük kapcsolatos személyzeti eljárás rendjérõl A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szóló, több ször mó do sí tott évi XLIII. tör vény (a továb biak ban: Hszt.) a (2) be kez dé sé nek n) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap - ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el: A rendelet hatálya 1. E ren de let ha tá lya ki ter jed a) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ra (a továb - biak ban: szol gá la tok), va la mint b) a szol gá la tok uni ós in téz mé nyek ben nem ze ti szak ér - tõ ként fog lal koz ta tott (a továb biak ban: nem ze ti szak ér tõ), il let ve nem zet kö zi szer ve ze tek ben pá lyá zat út ján el nyert, a szol gá lat ér de ké vel egy be esõ jog vi szony ban al kal ma zott (a továb biak ban: nem zet kö zi szer ve zet al kal ma zott ja) hivatásos ál lo má nyú tag ja i ra. Értelmezõ rendelkezések 2. E ren de let al kal ma zá sá ban 1. uni ós in téz mény: az Eu ró pai Uni ót és an nak jog elõd - je it ala pí tó nem zet kö zi szer zõ dé sek ben ne ve sí tett in téz - mény, an nak szer vei, to váb bá az e szer zõ dé sek alap ján lét - re ho zott szer vek; 2. nem ze ti szak ér tõ: a szol gá lat nak az uni ós in téz mény ál tal ha tá ro zott idõ re, nem kép zé si vagy gya kor no ki cél ból fog lal koz ta tott hi va tá sos ál lo má nyú tag ja, aki nek a szol gá - la ti jog vi szo nya a szol gá lat nál ez idõ alatt is fo lya ma to san fenn áll; 3. nem zet kö zi szer ve zet al kal ma zott ja: a szol gá lat nak a nem zet kö zi szer ve zet ál tal pá lyá zat út ján el nyert jog - viszonyban ha tá ro zott idõ re fog lal koz ta tott hi va tá sos állományú tag ja, aki nek mi vel a pá lyá zat el nye ré se a szol gá lat ér de ké vel egy be esik a szol gá la ti jog vi szo nya a szol gá lat nál ez idõ alatt is fo lya ma to san fenn áll; 4. fel hí vás: az uni ós in téz mény nem ze ti szak ér tõi je lö - lés re fel hí vó do ku men tu ma;

20 3538 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/72. szám 5. pá lyá zat: a nem zet kö zi szer ve zet ál tal a nem zet kö zi szer ve zet tel való jog vi szony lé te sí té se ér de ké ben köz zé - tett pá lyá zat; 6. na pi díj: a nem ze ti szak ér tõ ré szé re az uni ós in téz - mény ál tal, va la mint a nem zet kö zi szer ve zet al kal ma zott ja szá má ra a nem zet kö zi szer ve zet ál tal, an nak sza bály za ta alap ján fi ze tett na pi díj; 7. na pi díj pót lék: a nem ze ti szak ér tõ és a nem zet kö zi szer ve zet al kal ma zott ja ré szé re a na pi díj pót lék ra jo go sí tó sze mé lyek után, a szol gá lat ál tal fi ze tett jut ta tás; 8. na pi díj pót lék ra jo go sí tó sze mély: a nem ze ti szak ér - tõ vel, va la mint a nem zet kö zi szer ve zet al kal ma zott já val a fog lal koz ta tás he lye sze rin ti or szág ban, kö zös ház tar tás - ban, élet vi tel sze rû en együtt élõ a) há zas tár sa, élet tár sa (a továb biak ban együtt: há zas - társ), va la mint b) gyer mek e, örök be fo ga dott gyer mek e, il le tõ leg a házastárs gyer mek e, örök be fo ga dott gyer mek e (a továb - biakban együtt: gyer mek); 9. Ál lan dó Kép vi se let: a Ma gyar Köz tár sa ság nak az Eu ró pai Unió mel lett mû kö dõ ál lan dó kép vi se le te. A nemzeti szakértõként és nemzetközi szervezet alkalmazottjaként történõ foglalkoztatás 3. (1) Az érin tett szol gá la to kat a szol gá la to kat irá nyí tó miniszter (a továb biak ban: ) ke re si meg a nem - zeti szak ér tõ vé tör té nõ je lö lés ér de ké ben. (2) A nem ze ti szak ér tõi je lö lést a fel hí vás ban megne - vezett mun ka kör rel kap cso lat ban érin tett szol gá lat fõ igaz - ga tó ja kez de mé nyez he ti a je löl ni kí vánt sze mély írás be li je lent ke zé se alap ján, vagy írás be li hoz zá já ru lá sá val. Az uni ós in téz mé nyek ál tal ki írt nem ze ti szak ér tõi pá lyá za - tok ról a szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú tag ja it a szol gá - lat nál szo ká sos mó don tá jé koz tat ni kell. (3) Nem ze ti szak ér tõ nek ki zá ró lag olyan sze mély je löl - he tõ, aki a fel hí vás ban fog lalt kö ve tel mé nyek nek meg - felel. (4) A je lö lést az érin tett szol gá lat fõ igaz ga tó já nak ja - vas la ta alap ján a te szi meg a kül ügy út ján, az Ál lan dó Kép vi se le ten ke resz tül az uni ós in téz - mény felé. 4. (1) A nem ze ti szak ér tõ ként tör té nõ fog lal koz ta tás ról az uni ós in téz mény és a szol gá lat kö zöt ti meg ál la po dás rendelkezik. E meg ál la po dást a szol gá lat fel ha tal ma zá sa alap ján, az an nak ke re tei kö zött el já ró Ál lan dó Kép vi se let is meg köt he ti. (2) A meg ál la po dás ban meg kell ha tá roz ni: a) a nem ze ti szak ér tõ ál tal el lá tan dó fel ada tot és a mun - ka vég zés he lyét; b) a nem ze ti szak ér tõ ként tör té nõ fog lal koz ta tás kez dõ idõ pont ját és idõ tar ta mát, il let ve c) a nem ze ti szak ér tõ ként tör té nõ fog lal koz ta tás meg - hosszab bí tá sá nak le he tõ sé gét. (3) A szol gá lat az uni ós in téz mény ké rel mé re írás - ban nyi lat ko zik ar ról, hogy tu do má sul ve szi a nem ze ti szak ér tõ ál tal el lá tan dó fel ada tot, to váb bá kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a nem ze ti szak ér tõ ként tör té nõ fog lal koz - ta tás tel jes idõ tar ta ma alatt fi ze ti a nem ze ti szak ér tõ hi va - tá sos szol gá la ti jog vi szo nyá ból ere dõ társadalombiztosí - tási já ru lé ko kat. (4) A szol gá lat az uni ós in téz mény ké rel mé re a nem - ze ti szak ér tõ hoz zá já ru lá sá val és a vo nat ko zó jog sza bá - lyok ban fog lalt ti tok vé del mi elõ írások be tar tá sá val írás - ban tá jé koz tat ja az uni ós in téz ményt a nem ze ti szak ér tõ hivatásos szol gá la ti jog vi szo nyá nak az uni ós in téz mény ál tal kért lé nye ges ele me i rõl a nem ze ti szak ér tõ ként tör - ténõ fog lal koz ta tás kez de tét meg elõ zõ 12 hó nap ra vissza - me nõ leg. (5) A szol gá lat a nem ze ti szak ér tõt a nem ze ti szakér - tõként el lá tan dó fel ada tok kal össze füg gés ben nem uta sít - hat ja. 5. (1) Kü lö nö sen in do kolt eset ben, ha a szol gá la ti ér dek meg kí ván ja, a szol gá lat fõ igaz ga tó ja a egyet ér - té sé vel kez de mé nyez he ti a nem ze ti szak ér tõ ként tör té nõ fog lal koz ta tás azon na li ha tállyal tör té nõ meg szün te té sét. (2) A nem ze ti szak ér tõ szol gá la ti vi szo nya a nem ze ti szak ér tõ ként tör té nõ fog lal koz ta tás ide je alatt a Hszt a (2) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel fel men tés sel nem szün tet he tõ meg. 6. (1) A szol gá lat azon hi va tá sos ál lo má nyú tag ja, aki az uni ós in téz mény ál tal ki írt nem ze ti szak ér tõi, vagy nem - zet kö zi szer ve zet ál tal a nem zet kö zi szer ve zet tel való jog vi szony lé te sí té se ér de ké ben ki írt pá lyá za tot el nyer és at tól nem kí ván vissza lép ni, kö te les a pá lyá za ti ered mény - rõl való tu do más szer zé sét köve tõen ha la dék ta la nul az állományille té kes pa rancs nok nak a pá lyá zat el nye ré sét írás ban be je len te ni. (2) A szol gá lat fõ igaz ga tó ja a Hszt a (4) be kez dé - sé ben fog lal tak tól el té rõ ese tek ben is dönt het úgy, hogy a nem zet kö zi szer ve zet ál tal ki írt pá lyá zat el nye ré se a szol - gá lat ér de ké vel egy be esik. 7. A nem ze ti szak ér tõ ként és a nem zet kö zi szer ve zet al kal - ma zott ja ként tör té nõ fog lal koz ta tás ide je alatt a nem ze ti szak ér tõ és a nem zet kö zi szer ve zet al kal ma zott já nak szol -

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 5., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 5., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 5., csütörtök 122. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2006. (X. 5.) Korm. r. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT!

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT! www.pilis.hu HÍRNÖK ÖNKORMÁNYZTI HÍREK 3 TÁJÉKOZTTÓ TÛZGYÚJTÁS SZBÁLYIRÓL 2015. március 5-étôl hatályba lépett az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII.5.) BM-rendelet sza bad té

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8.

29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest 2005. már ci us 8. kedd 29. szám Ára: 506 Ft TARTALOMJEGYZÉK 8/2005. (III. 8.) BM r. A pol gá ri vé del mi fel ké szí tés kö ve tel mé nye i rõl szóló 13/1998.

Részletesebben

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

20éves a. bér má lás. ingyenes közéleti havilap. Alakul a főtér már a városháza előtt is. Újra nyílt a sóbarlang a Kastélykerti Óvodában

20éves a. bér má lás. ingyenes közéleti havilap. Alakul a főtér már a városháza előtt is. Újra nyílt a sóbarlang a Kastélykerti Óvodában 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 6. szám 2011. június ka to li kus egy ház ban van - A nak un. be ava tó szent sé gek: ke reszt ség, bér má lás, ol tá ri szent ség. A sor rend

Részletesebben

XXiii. év Fo LYaM 2. szám Ára: 100,-Ft 2012. február. www.szentkiraly.hu

XXiii. év Fo LYaM 2. szám Ára: 100,-Ft 2012. február. www.szentkiraly.hu XXiii. év Fo LYaM 2. szám Ára: 100,-Ft 2012. február SZENT KI RÁ LYI farsangi meghívó A Szentkirályi Általános Iskola 2012. február 23-án, csütörtök 9 órától farsangi mulatságot rendez a szentkirályi mûvelõdési

Részletesebben