104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek fel té te le i rõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról /2005. (VII. 26.) FVM r. A évi is ko la tej prog ram õszi idõ sza ká nak sza bá lyo zá sá ról /2005. (VII. 26.) GKM r. A villamosenergia-rendszer irányításával, mûködésével és haszná - la tá val össze füg gõ egyes adat szol gál ta tá sok ról szóló 36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet módosításáról /2005. (VII. 26.) KvVM EüM FVM e. r. Oldal A légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött légszennyezõ pont for rá sok ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl szóló 14/2001. (V. 9.) Kö M EüM FVM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról /2005. (VII. 26.) MeHVM r. A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú tag jai nyug el lá tá sá nak el já rá si rend jé rõl szó ló 1/2000. (I. 18.) TNM ren de let mó do sí tá sá ról /2005. (VII. 26.) OM r. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend - szer rõl szóló 12/2001. (IV. 28.) OM ren de let módosításáról /2005. (VII. 26.) OM r. Az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM ren de let mó do sí tá sá ról /2005. (VII. 26.) PM r. A fejlesztési adókedvezmény engedélyezése iránti eljárás kezdeményezéséért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 50/2002. (XII. 29.) PM ren de let mó do sí tá sá ról és az ál ta lá nos tételû el já rá si il le ték mér té ké rõl szóló 50/2004. (XII. 29.) PM rendelet hatályon kívül helyezésérõl A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye

2 5704 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/104. II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 67/2005. (VII. 26.) FVM rendelete a évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrárés vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló évi CXIV. tör vény 10. -a (2) be kez dé sé nek b) és e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. A évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vidékfejlesztési tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek fel té te le i - rõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM ren de let a (2) be - kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) Az (1) be kez dés sze rin ti te vé keny sé get vég zõ a évi jég esõ-el há rí tá si te vé keny ség tá mo ga tá sá ra a mi nisz té ri um hoz au gusz tus 15-ig tá mo ga tá si ké rel - met nyújt hat be, mely ké re lem tar tal maz za a jégesõ-elhá - rítási te vé keny ség rész le tes le írá sát, a te vé keny ség te rü le ti ki ter je dé sét, a rend szer ha tó kö ré ben lévõ me zõ gaz da sá gi vál lal ko zá sok szá mát, te rü le tét és egyéb ada ta it, a jég - esõ-el há rí tá si te vé keny ség ha té kony sá gá nak elõ zõ évi ada ta it, va la mint csa tol ja a tárgy évi költ ség ve tést. 2. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép hatályba. (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ter me lõi cso por tok ról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM ren de let 3. -ának (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti. Gráf Jó zsef s. k., föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 68/2005. (VII. 26.) FVM rendelete a évi is ko la tej prog ram õszi idõ sza ká nak sza bá lyo zá sá ról A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé - se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szó ló évi LXXIII. tör vény 45. (2) be kez dé sé nek c) pontjá ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. (1) A tej fo gyasz tás nö ve lé se ér de ké ben a Föld mû ve lés - ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um) a szep tem ber 1. és de cem - ber 31. kö zöt ti idõ szak ra az is ko la tej-el lá tás biz to sí tá sá hoz is ko la tej prog ra mot hir det. (2) Az is ko la tej prog ram ban a köz ok ta tás ról szó ló évi LXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: köz ok ta tá si tör vény) 8. (1) be kez dé sé nek a) c) pontjai sze rin ti óvo - dai ne ve lés ben részt vevõ gyer me kek (a to váb bi ak ban: óvo dá sok), va la mint az alap fo kú ne ve lés-ok ta tás ban (a to - váb bi ak ban: ál ta lá nos is ko lai ta nu lók), il let ve a szakké - pesítés meg szer zé sé re fel ké szí tõ sza kasz ki vé te lé vel a középfokú ne ve lés-ok ta tás ban részt vevõ ta nu lók (a to váb - bi ak ban: kö zép is ko lai ta nu lók) ve het nek részt. (3) Az is ko la tej prog ram ke re té ben óvo dá son ként, ál ta - lá nos is ko lai ta nul ón ként és kö zép is ko lai ta nul ón ként foglalkozási és ta ní tá si na pon ként át la go san leg fel jebb 0,25 li ter tej egyen ér ték kel meg egye zõ mennyi ség ere jé ig az e ren de let ben meg ha tá ro zott tej ter mé kek után tá mo ga - tás igé nyel he tõ. 2. Az is ko la tej prog ram le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos fel - ada tok vég re haj tá sát a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal Köz pon ti Hi va ta la (a to váb bi ak ban: MVH) vég zi. 3. (1) Az is ko la tej prog ram te kin te té ben a tá mo ga tás igény lõi az is ko lai ta nu lók tej jel és egyes tej ter mé kek kel való el lá tá sá ra irá nyu ló kö zös sé gi tá mo ga tás te kin te té ben az 1255/1999/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sá val kap cso - la tos sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló, de cem - ber 11-i 2707/2000/EK bi zott sá gi ren de let (a to váb bi ak - ban: kö zös sé gi ren de let) 6. cikk (2) be kez dés b) pontjá ban

3 2005/104. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5705 em lí tett, és a köz ok ta tá si tör vény 3. -ának (2) be kez dé se sze rin ti óvo dai ne ve lést, va la mint az is ko lai ne ve lé si-ok ta - tá si fel ada to kat el lá tó köz ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói (a to váb bi ak ban együtt: ké rel me zõ) le het nek. (2) Tá mo ga tást olyan ké rel me zõ igé nyel het, amely ren - del ke zik az MVH elõ ze tes jó vá ha gyá sá val, va la mint az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég - re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer - ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re - ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl szó ló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let ben (a to váb bi ak - ban: Re giszt rá ci ós ren de let) elõ írt re giszt rá ci ós kö te le zett - ség nek ele get tett. A re giszt rá ci ós ké re lem leg ké sõbb a jó - vá ha gyá si ké re lem mel egy ide jû leg nyújt ha tó be. 4. (1) A ké rel me zõ nek az e ren de let 1. ú mel lék le te sze rin ti jó vá ha gyá si ké rel met leg ké sõbb no vem - ber 4-ig pos tai úton kell meg kül de nie az MVH-nak. A jóváhagyási ké rel mek be nyúj tá si ha tár ide je jog vesz tõ. (2) A jó vá ha gyá si ké re lem hez mel lé kel ni kell a fenn tar - tott és el lá tás ban ré sze sí te ni kí vánt ok ta tá si, il let ve ne ve lé - si in téz mé nyek ala pí tó ok ira tá nak má so la ti pél dá nyát. Amennyi ben az is ko la-, il let ve az óvo da fenn tar tó nem ön - kor mány zat, úgy az ok ta tá si, il let ve ne ve lé si in téz mény mû kö dé si en ge dé lyé nek má so la tát is mel lé kel ni kell. (3) A jó vá ha gyá si ké rel me ket az MVH a be ér ke zés tõl szá mí tott har minc na pon be lül bí rál ja el. (4) Az e ren de let nek meg fe le lõ jó vá ha gyá si ké re lem re az MVH helyt adó ha tá ro za tot hoz. (5) Ha az is ko la fenn tar tó, il let ve óvo da fenn tar tó ren del - ke zik már re giszt rá ci ós mal, va la mint az is ko la tej prog ra mot sza bá lyo zó ko ráb bi ren de le tek alap ján be nyúj - tott jó vá ha gyá si ké re lem re vo nat ko zó jó vá ha gyó ha tá ro - zat tal, ak kor újabb re giszt rá ci ós la pot, il let ve jó vá ha gyá si ké rel met nem kell be nyúj ta nia. (6) Az MVH a hi á nyo san be kül dött jó vá ha gyá si ké rel - mek te kin te té ben ti zen öt na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel, egy al ka lom mal hi ány pót lás ra szó lít ja fel a ké rel me zõt. (7) Amennyi ben a ké rel me zõ a hi ány pót lá si fel szó lí tás - nak ha tár idõ ben nem tesz ele get, úgy az MVH a jó vá ha - gyá si ké rel met an nak tar tal ma alap ján bí rál ja el. 5. (1) A ké rel me zõk olyan, a Re giszt rá ci ós ren de let sze rint re giszt rált, tej fel dol go zás sal fog lal ko zó, a Pol gá ri Tör - vény könyv rõl szó ló évi IV. tör vény 685. c) pontja sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet tel (a to váb bi ak ban: szál lí tó) köt het nek szál lí tá si szer zõ dést, amely az Eu ró pai Unió tag or szá ga i ba szál lí tá si en ge déllyel ren del ke zik, il let ve az Eu ró pai Unió ál tal jó vá ha gyott de ro gá ci ós lis tán sze re pel. (2) A szál lí tó az is ko la tej prog ram ke re té ben ki osz tás ra ke rü lõ ter mé kek cso ma go ló anya gá nak ar cu la tá ra vo nat - ko zó an szer zõ dést köt het az Ok ta tá si Mi nisz té ri um mal. (3) A szál lí tó és a ké rel me zõ kö zött meg kö tés re ke rü lõ szer zõ dés nek (a to váb bi ak ban: szál lí tá si szer zõ dés) ok ta - tá si, il let ve ne ve lé si in téz mé nyen ként tar tal maz nia kell kü - lö nö sen a) a tel je sí tés hely szí nét, b) a ta ní tá si, il let ve fog lal ko zá si na pok szá mát az 1. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ szak ra vo nat ko zó an, c) az 1. (2) be kez dé se sze rint jo go sult ta nu lók, il let ve óvo dá sok szá mát a 7. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ sza kok ra vo nat ko zó an, d) a tá mo ga tott ter mék át vé te lé nek mód ját, e) a ter mé kek ki sze re lé si mód ját, il let ve a ki sze re lé si mód sze rin ti egy ség nyi mennyi sé get, f) a szál lí tan dó ter mék e ren de let 2/b. ú mel lék le te sze rint szá mí tott tej egyen ér ték ben meg adott mennyi sé gét, g) az adott ter mék re vo nat ko zó egy ség árat, h) a fi ze tés fel té te le it, i) a szál lí tá si idõ sza kot, j) a szál lí tá sok üte me zé sét. 6. (1) Az is ko la tej prog ram ke re té ben az óvo dá sok, az ál ta - lá nos is ko lai ta nu lók és a kö zép is ko lai ta nu lók ré szé re a fog lal ko zá si, il let ve a ta ní tá si na po kon az aláb bi ter mé kek ke rül het nek ki szál lí tás ra: a) a Ma gyar Élel mi szer könyv (a to váb bi ak ban: MÉ) 2-51/02. szá mú irány el vé nek 2.4. pont ja sze rin ti zsí ros tej és a MÉ 2-51/02. szá mú irány el vé nek pont ja sze rin ti íze sí tett zsí ros tej fé le ség leg alább ki lenc ven tö meg szá za - lék nyi tel jes tej tar ta lom mal (a to váb bi ak ban: a kö zös sé gi ren de let sze rin ti I. ka te gó ria); b) a MÉ 2-51/02. szá mú irány el vé nek 2.4. pont ja sze - rinti fél zsí ros tej és a MÉ 2-51/02. szá mú irány el vé nek pont ja sze rin ti íze sí tett fél zsí ros tej fé le ség leg alább ki lenc ven tö meg szá za lék nyi fél zsí ros tej tar ta lom mal (a to váb bi ak ban: a kö zös sé gi ren de let sze rin ti III. kate - gória); c) a MÉ 2-51/02. szá mú irány el vé nek 2.4. pont ja sze rin - ti zsír sze gény tej és a MÉ 2-51/02. szá mú irány el vé nek pont ja sze rin ti íze sí tett zsír sze gény tej fé le ség leg - alább ki lenc ven tö meg szá za lék nyi zsír sze gény tej tar - talommal (a to váb bi ak ban: a kö zös sé gi ren de let sze rin ti V. ka te gó ria); d) a MÉ 2-51/09. szá mú irány el vé nek 9.4. pont ja sze rin - ti, nem íze sí tett, fél zsí ros vagy zsí ros öm lesz tett sajt, a sajt szá raz anya gá ra vo nat koz ta tott leg alább negy ven szá za lék zsír tar ta lom mal (a to váb bi ak ban: a kö zös sé gi ren de let sze - rinti VIII. kategória).

4 5706 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/104. (2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ter mé kek nek meg kell fe lel ni ük az e ren de let 2/a. ú mel lék le té ben meg ha tá - ro zott mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek nek. (3) A ki szál lí tott ter mék ki zá ró lag köz vet le nül az óvo - dá sok, az ál ta lá nos is ko lai ta nu lók és a kö zép is ko lai ta nu - lók ré szé re ke rül het ki osz tás ra, azt a köz ok ta tá si in téz mé - nyek más (pl. fel dol go zá si, ke res ke del mi, étel ké szí té si) cél ra nem hasz nál hat ják fel. (4) Nem ve he tõ igény be tá mo ga tás azon tej/íze sí tett tej vagy sajt mennyi ség után, ame lyet olyan ta nu ló/óvo dás ré - szé re nyúj ta nak, aki az adott ta ní tá si/fog lal ko zá si na pon már ré sze sült az õt meg il le tõ ma xi má li san 0,25 li ter mennyi sé gû tej ter mék bõl. Nem ve he tõ igény be tá mo ga tás to váb bá arra a mennyi ség re sem, amely az adott ta ní tá - si/fog lal ko zá si nap ra le szál lí tott mennyi ség bõl nem ke rült ki osz tás ra. (5) A ki szál lí tott tej ter mé kek tej egyen ér té két a 2/b. ú mel lék let ben meg adot tak sze rint kell szá mol ni. 7. (1) A ké rel me zõ az e ren de let 3. ú melléklete szerinti támogatási kérelmét a szeptember 1. és október 31. közötti idõszakban (a továbbiakban: I. idõszak), vala mint a no vem ber 1. és de cem ber 31. kö zöt ti idõszakban (a továbbiakban: II. idõszak) kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, idõszakonként egy alkalommal nyújthatja be az adott idõszakot követõ harminc napon belül az MVH-hoz. (2) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell az adott idõ - szak ra vo nat ko zó lák és szál lí tó le ve lek má so la ti pél - dá nya it. (3) A be nyúj tá si ha tár idõ jog vesz tõ. (4) A tá mo ga tá si ké rel me ket az MVH a be ér ke zés tõl szá mí tott har minc na pon be lül bí rál ja el. (5) Az e ren de let nek meg fe le lõ tá mo ga tá si ké re lem re az MVH helyt adó ha tá ro za tot hoz. A helyt adó ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell a meg ítélt tá mo ga tás össze gét. A tá mo ga - tás az MVH ál tal ho zott ha tá ro zat alap ján és an nak ki ál lí tá - sá tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül ke rül át uta lás ra a ké rel - me zõ ál tal meg adott bank la ra. (6) Az MVH a hi á nyo san be kül dött tá mo ga tá si ké rel - mek te kin te té ben ti zen öt na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel, egy al ka lom mal hi ány pót lás ra szó lít ja fel a ké rel me zõt. (7) Amennyi ben a ké rel me zõ a hi ány pót lá si fel szó lí tás - nak ha tár idõ ben nem tesz ele get, úgy az MVH a tá mo ga tá - si ké rel met an nak tar tal ma alap ján bí rál ja el. 8. (1) Az ál ta lá nos is ko lai ta nu lók el lá tá sa ese tén az is ko - la tej prog ram le bo nyo lí tá sa a kö zös sé gi ren de let sze rin ti tá mo ga tás ból, il let ve eh hez kap cso ló dó an a Ma gyar Köz - tár sa ság évi költ ség ve té sé ben meg ha tá ro zott for rás - ból ke rül fi nan szí ro zás ra. (2) A kö zös sé gi tá mo ga tás fo rint ban meg ha tá ro zott ér - té ké nek ki szá mí tá sa kor a tej re és tej ter mé kek re vo nat ko zó me zõ gaz da sá gi át vál tá si ár fo lyam ese té ben al kal ma zan dó meg ha tá ro zó ügy le ti té nyek rög zí té sé rõl szó ló, jú - nius 30-i 1756/1993/EGK bi zott sá gi ren de let füg ge lé ké - nek meg fe le lõ en, az adott idõ szak kez dõ nap ján ér vé nyes, az Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal hi va ta lo san köz zé tett forint/euro kö zé pár fo lya mot kell ala pul ven ni. (3) Az iskolafenntartók székhelyük alapján az e rendelet 4 7. ú mellékletei szerint kerülnek az igényelhetõ támogatási mérték tekintetében besorolásra. A támogatási kategóriákba való besorolás a fenntartó székhelye szerinti önkormányzat, megyei önkormányzat által fenntartott intézmény esetén az intézmény székhelye szerinti önkormányzat a évi költségvetési törvényrõl szóló évi CXVI. törvény 4. ú melléklete szerinti jövedelemdifferenciálódás mérséklésében elfoglalt pozíciója, valamint évi önhibáján kívüli hátrányos helyzete figyelembevételével történt. (4) A me gyei ön kor mány zat fenn tar tá sá ban mû kö dõ is - ko lák ese té ben a je len ren de let 4 7. ú mel lék le tei sze - rin ti be so ro lás alap ja a köz ok ta tá si in téz mény szék he lye. (5) Az ál ta lá nos is ko lai ta nu lók el lá tá sá ra igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke az e ren de let 4. ú mel lék le te szerinti szék he lyû is ko la fenn tar tó ese té ben a tej ter mé kek net tó vé tel árá nak száz szá za lé ka. (6) Gyógy pe da gó gi ai tan ter vû ok ta tás ban részt vevõ ál - ta lá nos is ko lai ta nu lók, il let ve in teg rál tan ne velt sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ese té ben igé nyel he tõ tá mo ga tás a tej ter mé kek net tó vé tel árá nak száz szá za lé ka. (7) Az ál ta lá nos is ko lai ta nu lók el lá tá sá ra igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke az e ren de let 5. ú mel lék le te sze - rin ti szék he lyû is ko la fenn tar tó ese té ben a kö zös sé gi ren - de let sze rin ti tá mo ga tás, va la mint a kö zös sé gi ren de let sze rin ti tá mo ga tás és a net tó vé tel ár kü lön bö ze té nek öt ven száza léka. (8) Az ál ta lá nos is ko lai ta nu lók el lá tá sá ra igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke az e ren de let 6. ú mel lék le te sze - rin ti szék he lyû is ko la fenn tar tó ese té ben a kö zös sé gi ren - de let sze rin ti tá mo ga tás, va la mint a kö zös sé gi ren de let sze rin ti tá mo ga tás és a net tó vé tel ár kü lön bö ze té nek huszonöt szá za lé ka. (9) Az ál ta lá nos is ko lai ta nu lók el lá tá sá ra igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke az e ren de let 7. ú mel lék le te sze - rin ti szék he lyû is ko la fenn tar tó ese té ben a kö zös sé gi ren - de let sze rin ti tá mo ga tás, va la mint a kö zös sé gi ren de let sze rin ti tá mo ga tás és a net tó vé tel ár kü lön bö ze té nek tíz szá za lé ka. (10) E ren de let al kal ma zá sá ban a szer zõ dé sek sze rin ti áfá val csök ken tett net tó vé tel ár nem ha lad hat ja meg a) a kö zös sé gi ren de let sze rin ti I. ka te gó ri á jú ter mé ke - ken be lül, a hût ve tá ro lást igény lõ ter mé kek ese té ben a 18 Ft/dl,

5 2005/104. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5707 b) a kö zös sé gi ren de let sze rin ti I. ka te gó ri á jú ter mé ke - ken be lül, a hût ve tá ro lást nem igény lõ ter mé kek ese té ben a 16 Ft/dl, c) a kö zös sé gi ren de let sze rin ti III. ka te gó ri á jú ter mé ke - ken be lül, a hût ve tá ro lást igény lõ ter mé kek ese té ben a 15 Ft/dl, d) a kö zös sé gi ren de let sze rin ti III. ka te gó ri á jú ter mé ke - ken be lül, a hût ve tá ro lást nem igény lõ ter mé kek ese té ben a 13 Ft/dl, e) a kö zös sé gi ren de let sze rin ti V. ka te gó ri á jú ter mé ke - ken be lül, a hût ve tá ro lást igény lõ ter mé kek ese té ben a 11 Ft/dl, f) a kö zös sé gi ren de let sze rin ti V. ka te gó ri á jú ter mé ke - ken be lül, a hût ve tá ro lást nem igény lõ ter mé kek ese té ben a 9 Ft/dl, g) a kö zös sé gi ren de let sze rin ti VIII. ka te gó ri á jú ter mé - kek ese té ben a 800 Ft/kg mér té ket. 9. Az óvo dá sok és a kö zép is ko lai ta nu lók el lá tá sa ese tén az is ko la tej prog ram le bo nyo lí tá sa so rán a kö zös sé gi ren - de let ben meg hir de tett kö zös sé gi tá mo ga tás mér té ké ig igé - nyel he tõ tá mo ga tás. 10. (1) Az MVH a köz ok ta tá si in téz mény ben, a ké rel me zõ - nél, il let ve a szál lí tó nál és al vál lal ko zó já nál hely szí ni el - len õr zést vé gez het. (2) A köz ok ta tá si in téz mény kö te les nap ra kész nyil ván - tar tást ve zet ni az in téz mény be fel vett ta nu lók/óvo dá sok, va la mint az adott ta ní tá si/fog lal ko zá si na pon je len lé võ ta - nu lók/óvo dá sok szá má ról és a ki osz tott tej ter mé kek mennyi sé gé rõl a 6. (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ka - te gó ri án kén ti rész le te zés ben. A köz ok ta tá si in téz mény kö - te les a nyil ván tar tást az adott tá mo ga tá si idõ szak le jár tát kö ve tõ öt évig meg õriz ni, és el len õr zés ese tén azt az MVH ren del ke zé sé re bo csá ta ni. (3) Amennyi ben a tá mo ga tás át uta lá sát meg elõ zõ el len - õr zés so rán meg ál la pí tást nyer, hogy a ké rel me zõ, il let ve a köz ok ta tá si in téz mény nem tel je sí tet te a ren de let ben fog - lal ta kat kü lö nös te kin tet tel a köz ok ta tá si in téz mény nap - ra kész nyil ván tar tá si kö te le zett sé gé re, ak kor a ké rel me - zõ nem jo go sult az adott tá mo ga tá si fel té tel meg sér té se miatt az érin tett köz ok ta tá si in téz mény ese té ben igé nyel - he tõ tá mo ga tás igény be vé te lé re. (4) Amennyi ben az át uta lást kö ve tõ utó el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer, hogy a ké rel me zõ, il let ve a köz ok ta tá si in téz mény nem tel je sí tet te a ren de let ben fog lal ta kat kü - lö nös te kin tet tel a köz ok ta tá si in téz mény nap ra kész nyil - ván tar tá si kö te le zett sé gé re, ak kor az érin tett köz ok ta tá si in téz mény ese té ben a tá mo ga tás a me zõ gaz da sá gi és vi - dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl és az ez zel össze füg - gõ tör vény mó do sí tá sok ról szó ló évi LXXIII. tör - vény 15. -ának (1) be kez dé se sze rin ti jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül. (5) A ké rel me zõ a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát kö - ve tõ öt évig kö te les meg õriz ni és el len õr zés ese tén az MVH ren del ke zé sé re bo csá ta ni az 5. sze rint meg kö tött szál lí tá si szer zõ dé sét, va la mint az összes, a ki szál lí tá so kat és az el szá mo lá so kat alá tá masz tó bi zony la tot. 11. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha tály ba. (2) A évi is ko la tej prog ram ta va szi idõ sza ká nak sza bá lyo zá sá ról szó ló 171/2004. (XII. 23.) FVM ren de let au gusz tus 31-ével ha tá lyát vesz ti. (3) E ren de let az is ko lai ta nu lók tej jel és egyes tej ter mé - kek kel való el lá tá sá ra irá nyu ló kö zös sé gi tá mo ga tás te kin - te té ben az 1255/1999/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sá val kap cso la tos sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló, de - cem ber 11-i 2707/2000/EK bi zott sá gi ren de let vég re haj tá - sát szol gál ja. Gráf Jó zsef s. k., föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

6 5708 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/ ú mel lék let a 68/2005. (VII. 26.) FVM ren de let hez JÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM a évi is ko la tej prog ram õszi idõ sza ká nak sza bá lyo zá sá ról szó ló 68/2005. (VII. 26.) FVM ren de let sze rint igé nyel he tõ is ko la tej el lá tás ban való rész vé tel hez Be nyúj tás he lye: Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal H-1385 Bu da pest 62., Pf. 867 (A jó vá ha gyá si ké rel met ki zá ró lag pos tai úton le het be nyúj ta ni. A jó vá ha gyá si ké rel met gép pel vagy nyom ta tott nagy be tû vel kell ki töl te ni!) 1. A ké rel met be nyúj tó ada tai (A meg fe le lõ részt kér jük meg je löl ni.) 1.1. is ko la fenn tar tó, ezen be lül: a) az el lá tást köz ok ta tás ban részt vevõ is ko lák I VIII. év fo lya má ra be irat ko zott, il let ve en nek meg fe le lõ korosz - tályú ta nu lói ré szé re biz to sít ja; b) az el lá tást szak is ko lai, il let ve kö zép is ko lai ta nu lók ré szé re biz to sít ja; 1.2. óvo da fenn tar tó 1.3. Fenn tar tó neve:... Tel.:... Fax:... MVH re giszt rá ci ós szá ma:... Szék hely címe:... (hely ség)... út/utca... hsz. Le ve le zé si címe:... (hely ség)... út/utca... hsz. Kap cso lat tar tó neve:... Tel.:... Fax: A jó vá ha gyás fel té te lei Kijelentem, hogy a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történõ kiosztásáért felelõsséget vállalok. Ki je len tem, hogy a tej ter mé ke ket csak azon in téz mény(ek) ál ta lá nos is ko lai ta nu ló i nak, szak is ko lai vagy kö zép is ko lai ta nu ló i nak, il let ve óvo dai ne ve lés ben ré sze sü lõ gyer me kek ré szé re biz to sí tom, aki(k) te kin te té ben a tá mo ga tást köz vet - ve vagy köz vet le nül ké rel me zem. Ki je len tem, hogy a tá mo ga tott tej ter mé ke ket éte lek el ké szí té sé hez nem hasz ná lom fel, il let ve biz to sí tom, hogy a fenn - tar tott in téz mé nyek sem hasz nál ják fel ilyen cél ra. Ki je len tem, hogy olyan szál lí tó le ve lek kel, lák kal és egyéb bi zony la tok kal alá tá masz tott nyil ván tar tást ve ze - tek, amely tar tal maz za leg alább a tá mo ga tott ter mék szál lí tó ját, a meg vá sá rolt ter mé kek mennyi sé ge(i)t ka te gó ri án ként, va la mint az in téz mény be fel vett ta nu lók, óvo dá sok szá mát (havi le bon tás ban), il let ve az adott ta ní tá si/fog lal ko zá si na - pon je len lé võ ta nu lók/óvo dá sok szá mát és a ki osz tott tej ter mé kek ka te gó ri án kén ti mennyi sé gét (in téz mé nyen ként). Ki je len tem, hogy az MVH vagy más il le té kes el len õr zõ szer ve zet fel szó lí tá sá ra ren del ke zés re bo csá tom mind azon iga zo ló do ku men tu mo kat, me lyek a ki fi ze tett tá mo ga tás ra való jo go sult sá go mat bi zo nyít ják (nyil ván tar tás, szál lí tó le ve - lek, lák és egyéb bi zony la tok). Ki je len tem, hogy ha la dék ta la nul az MVH tu do má sá ra ho zok min den ne mû, a jó vá ha gyá si ké re lem ben sze rep lõ ada - tok kal kap cso la tos vál to zást, a vál to zás tól szá mí tott 15 na pon be lül. Ki je len tem, hogy meg õr zöm a fent em lí tett do ku men tá ci ót a szó ban for gó év vé gé tõl szá mí tott ötö dik év vé gé ig. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá gos Egész ség - biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj fo lyó sí tó Fõ igaz ga tó ság, az MVH, il let ve ezek szer vei, to váb bá a Ma gyar Ál - lam kincs tár az ál ta lam kö zölt ada to kat fel hasz nál ják. Alul írott bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a jó vá ha gyá si ké re lem ben és a mel lék let ben fel tün te - tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Kelt:... P. H.... ké rel me zõ cég sze rû alá írá sa Mel lék let: Ok ta tá si in téz mé nyen ként az ala pí tó ok irat hi te les má so la ta. Ok ta tá si in téz mé nyen ként a mû kö dé si en ge dély hi te les má so la ta a nem ön kor mány za ti fenn tar tá sú ok ta tá si in téz - mény, il let ve óvo da ese tén.

7 2005/104. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y /a. ú mel lék let a 68/2005. (VII. 26.) FVM ren de let hez A) Az is ko la tej prog ram ban for gal maz ha tó hõ ke zelt fo gyasz tói tej fé le ség, illetve hõ ke zelt fo gyasz tói íze sí tett tej fé le ség mi nõ sé gi elõ írá sai 1. A ter mék meg ha tá ro zá sa Az is ko la tej olyan hõ ke zelt fo gyasz tói tej fé le ség, amely meg fe lel a Ma gyar Élel mi szer könyv (MÉ), va la mint a ter me - lõi a nyers tej, a hõ ke zelt tej és tej ala pú ter mé kek elõ írá sa i nak, for ga lom ba ho za ta lá nak élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl szó ló 1/2003. (I. 8.) FVM ESZCSM együt tes ren de let (a to váb bi ak ban: tej hi gi é ni ai ren de let) elõ írá sa i nak, és azt a) a köz ok ta tás ban részt vevõ is ko lák I VIII. év fo lya má ra be irat ko zott, il let ve en nek meg fe le lõ kor osz tá lyú ta nu lói ré szé re tá mo ga tá sok igény be vé te lé vel té rí tés men te sen vagy ked vez mé nyes áron hoz nak for ga lom ba; b) az óvo dák ban, il let ve a kö zép is ko lák ban, Bi zott ság 2707/2000/EK ren de le té ben meg ha tá ro zott kö zös sé gi tá mo ga - tás sal csök ken tett áron hoz nak for ga lom ba. 2. Fel hasz nál ha tó anya gok Az is ko la tej gyár tá sá hoz ki zá ró lag tej hi gi é ni ai ren de let nek meg fe le lõ te hén tej hasz nál ha tó fel. A ter mék gyár tá sá hoz csak a kö te le zõ ér vé nyû elõ írá sok nak (Ma gyar Élel mi szer könyv, vo nat ko zó jog sza bá lyok, szab vá nyok) meg fe le lõ anya gok hasz nál ha tók fel. A hõ ke zelt fo gyasz tói íze sí tett tej fé le sé gek gyár tá sá hoz tej, íze sí tõ anya gok, to váb bá szük ség sze rint egyéb élel mi sze - rek, aro mák, szí ne zé kek, egyéb ada lék anya gok (ka kaó por, ré pa cu kor és/vagy izo szörp, va la mint üle dék men tes sé get biz - to sí tó sta bi li zá ló sze rek) hasz nál ha tók fel úgy, hogy a ter mék tej há nya da leg alább ki lenc ven tö meg szá za lék le gyen. 3. Mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek A ter mék mi nõ sé gi jel lem zõ i nek meg kell fe lel nie a Ma gyar Élel mi szer könyv elõ írá sa i nak, amely re a ter mék hõ ke ze - lé sé nek mód já tól füg gõ en a MÉ 2-51-/02/11 Pasz tõ rö zött tej, MÉ 2-52-/02/12 Ma gas hõ mér sék le ten pasz tõ rö zött, il let ve hõ ke zelt tej, MÉ 2-52-/02/13 Ult ra ma gas hõ mér sék le ten hõ ke zelt, más né ven UHT tej, MÉ 2-51/02/15 Íze sí tett tej ké szít mé nyek [ki vé tel, hogy az íze sí tés elõt ti tej há nyad leg alább 90 (m/m) le gyen] kö ve tel mé nye i nek, a mik ro bi o ló gi ai ha tár ér té kek re a tej hi gi é ni ai ren de let elõ írá sa it kell al kal maz ni. A ter mék zsír tar tal má ra vo nat ko zó an a Ma gyar Élel mi szer könyv 2.4. pont ja sze rin ti zsí ros (leg alább 3,5 m/m% zsír - tar ta lom mal) vagy fél zsí ros (2,8+0,1 m/m% zsír tar ta lom mal) vagy zsír sze gény (1,5 1,8 m/m% kö zöt ti zsír tar ta lom mal) tej re vo nat ko zó elõ írás nak kell meg fe lel ni Fo gyaszt ha tó sá gi ha tár idõ A Ma gyar Élel mi szer könyv, il let ve a tej hi gi é ni ai ren de let elõ írá sa i nak meg fe le lõ en, a cso ma go lá son fel tün te tett ideig, a tá ro lá si elõ írá sok be tar tá sá val. 4. A gyár tá si fo lya mat fõbb irány el vei 4.1. Tech no ló gia A hõ ke zelt fo gyasz tói tej fé le ség nek meg fe le lõ is ko la tej a 2. pont ban elõ írt mi nõ sé gû nyers te hén tej bõl ál lít ha tó elõ úgy, hogy a te jet tisz tít ják, zsír tar tal mát be ál lít ják, szük ség sze rint ho mo gé ne zik, meg fe le lõ mó don hõ ke ze lik, tá ro lá si hõ mér sék let re hû tik és cso ma gol ják. A hõ ke zelt fo gyasz tói íze sí tett tej fé le sé gek a fen ti ek ben le írt tej bõl a ter mék fé le ség re jel lem zõ ér zék szer vi tu laj - don sá go kat biz to sí tó anya gok (íze sí tõ anya gok, éde sí tõ sze rek, aro mák, szí ne zé kek, sta bi li zá to rok és emul ge á ló sze - rek) be ke ve ré se után eset leg ho mo gé nez ve pasz tõ röz ve, ma gas hõ mér sék le ten hõ ke zel ve, ult ra ma gas hõ mér sék le - ten hõ ke zel ve, majd azt kö ve tõ en a tá ro lá si hõ mér sék let re hût ve és cso ma gol va ál lít ha tó elõ Cso ma go lás Az is ko la tej prog ram ke re té ben ki osz tás ra ke rü lõ ter mé kek cso ma go lá sa te kin te té ben a tej hi gi é ni ai ren de let ben meg - ha tá ro zott elõ írá so kon túl, a MÉ 2-51/02/2.5. pont já ból ide vo nat ko zó je lö lé si elõ írá sok az irány adó ak.

8 5710 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/ Ál ta lá nos szál lí tá si és tá ro lá si kö ve tel mé nyek Szál lí tás nál ál ta lá nos kö ve tel mény a napi rend sze res sé gû szál lí tás. Ez az el lá tott köz in téz mény he lyi adott sá ga i nak, va la mint a ki szál lí tott ter mék tá ro lá si kö ve tel mé nye i nek függ vé nyé ben mó do sul hat, iga zod va a köz ok ta tá si in téz mény inf ra struk tu rá lis fel té te le i hez, va la mint a szál lí tó lo gisz ti kai és diszt ri bú ci ós le he tõ sé ge i hez Szál lí tá si és tá ro lá si kö ve tel mé nyek a MÉ 2-51-/02/11 pont ja sze rint pasz tõ rö zött, il let ve a Ma gyar Élel mi szer - könyv 2-52-/02/12. pont ja sze rint ma gas hõ mér sék le ten pasz tõ rö zött, il let ve hõ ke zelt tej, il let ve hõ ke zelt íze sí tett tej fé - le sé gek ese té ben: A hû tést igény lõ is ko la te jet, il let ve íze sí tett tej ké szít ményt úgy kell szál lí ta ni, hogy hõ mér sék le tük a szál lí tás tel jes idõ tar ta ma alatt nem ha lad hat ja meg a +6 C-os hõ mér sék le tet. Azok nak az in téz mé nyek nek, ame lyek nek nincs meg fe le lõ ka pa ci tá sa a be ér ke zõ hût ve tá ro lást igény lõ is ko la tej vagy íze sí tett tej ké szít mény hût ve tá ro lá sá ra, gon dos kod ni uk kell ar ról, hogy a ter mé ke ket a szál lí tást kö ve tõ két órán be lül a ta nu lók, il let ve kö zép is ko lá sok, óvo dá sok el fo gyasszák. An nak az in téz mény nek, amely nem ren del ke zik a hû tést igény lõ el nem fo gyasz tott ter mé kek hût ve tá ro lá sá nak fel té - te le i vel, a ki szál lí tás tól szá mí tott ma xi mum há rom órán be lül gon dos kod nia kell a meg ma radt tej mennyi ség elõ írás sze rû meg sem mi sí té sé rõl. A fel nem hasz nált is ko la tej gyár tó üzem be tör té nõ vissza szál lí tá sa nem en ge dé lye zett. Azok ban az in téz mé nyek ben, ahol az elõ írá sok nak meg fe le lõ hût ve tá ro lás fel té te lei biz to sí tot tak, ott a ter mék a cso - ma go lá son fel tün te tett fo gyaszt ha tó sá gi ha tár idõ ig tá rol ha tó és fel hasz nál ha tó. Az ult ra ma gas hõ mér sék le ten hõ ke zelt ter mé kek szo ba hõ mér sék le ten, a ter mék cso ma go lá sán fel tün te tett mi nõ ség meg õr zé si ha tár idõ ig tá rol ha tók. Na gyobb ki sze re lé si egy sé gû ter mék (ún. lé dig ter mék) ki osz tá sát úgy kell vé gez ni, hogy a ter mék a tej hi gi é ni ai ren - de let ben fog lalt fo gyaszt ha tó sá gi szem pont ból fo gyasz tás ra fel té tel nél kül al kal mas le gyen, mi nõ sé gi rom lás ne kö vet - kez zék be. B) Az is ko la tej prog ram ban for gal maz ha tó öm lesz tett sajt mi nõ sé gi elõ írá sai 1. A ter mék meg ha tá ro zá sa Az is ko lai célú fel hasz ná lás ra ké szült öm lesz tett sajt nak meg kell fe lel nie a Ma gyar Élel mi szer könyv 2-51/09. szá mú irány el vé nek 9.4. pont ja sze rin ti, nem íze sí tett, fél zsí ros vagy zsí ros öm lesz tett sajt ra vo nat ko zó elõ írá sa i nak, és a zsír - tar ta lom a sajt szá raz anya gá ban leg alább 40 szá za lék (m/m) kell le gyen. A gyár tás hoz ki zá ró lag tej hi gi é ni ai ren de let nek meg fe le lõ te hén tej hasz nál ha tó fel. A ter mé ket a) a köz ok ta tás ban részt vevõ is ko lák I VIII. év fo lya má ra be irat ko zott, il let ve en nek meg fe le lõ kor osz tá lyú ta nu lói ré szé re tá mo ga tá sok igény be vé te lé vel té rí tés men te sen vagy ked vez mé nyes áron hoz nak for ga lom ba; b) az óvo dák ban, il let ve a kö zép is ko lák ban, Bi zott ság 2707/2000/EK ren de le té ben meg ha tá ro zott kö zös sé gi tá mo ga - tás sal csök ken tett áron hoz nak for ga lom ba. 2. Fel hasz nál ha tó anya gok A ter mék gyár tá sá hoz csak a kö te le zõ ér vé nyû elõ írá sok nak (Ma gyar Élel mi szer könyv, vo nat ko zó jog sza bá lyok, szab vá nyok) meg fe le lõ anya gok hasz nál ha tók fel, íze sí te ni nem le het. 3. Mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek A ter mék mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i nek meg kell fe lel nie a Ma gyar Élel mi szer könyv elõ írá sa i nak Fo gyaszt ha tó sá gi ha tár idõ A Ma gyar Élel mi szer könyv, il let ve a tej hi gi é ni ai ren de let elõ írá sa i nak meg fe le lõ en. 4. A gyár tá si fo lya mat fõbb irány el vei 4.1. Tech no ló gia A ter mék ho mo ge ni tá sát a gon do san ap rí tott kom po nen sek ala pos, gépi úton való ke ve ré sé vel kell biz to sí ta ni. Az anyag ke ve rék meg öm lesz té sét öm lesz tõ sók je len lé té ben leg alább 70 C hõ mér sék le ten 30 má sod per ces hõn - tar tás sal vagy en nél na gyobb hõ mér sék let-idõ tar tam kom bi ná ció al kal ma zá sá val kell vé gez ni Cso ma go lás A végtermék csomagolása forrón C hõmérsékleten, hígan folyó állapotban történhet, kivéve a lapka sajtokat Ál ta lá nos szál lí tá si és tá ro lá si kö ve tel mé nyek Ma gas hõ mér sék le tû hõ ke ze lés al kal ma zá sa ese tén a ter mék meg fe le lõ mik ro bi o ló gi ai tisz ta sá gát aszep ti kus cso ma - go lás sal kell meg õriz ni.

9 2005/104. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5711 Az öm lesz tett saj tok tá ro lá si kö rül mé nye i nél a Ma gyar Élel mi szer könyv 2-51/09 irány el vé nek 9.3. pont já ban fog lal - ta kat kell szem elõtt tar ta ni. Az öm lesz tett saj tot 5 10 C hõ mér sék le ten, 40 60% re la tív pá ra tar ta lom mel lett cél sze rû tá rol ni. Azok ban az in téz mé nyek ben, ahol az elõ írá sok nak meg fe le lõ hût ve tá ro lás fel té te lei biz to sí tot tak, ott a ter mék a cso - ma go lá son fel tün te tett fo gyaszt ha tó sá gi ha tár idõ ig tá rol ha tó és fel hasz nál ha tó. 2/b. ú mel lék let a 68/2005. (VII. 26.) FVM ren de let hez A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei a) 1 li ter ki szál lí tott tel jes, vagy fél zsí ros, vagy zsír sze gény, a évi is ko la tej prog ram õszi idõ sza ká nak sza bá lyo - zá sá ról szó ló 68/2005. (VII. 26.) FVM ren de let elõ írá sa i nak meg fe le lõ hõ ke zelt fo gyasz tói tej fé le ség, il let ve hõ ke zelt fo gyasz tói íze sí tett tej fé le ség 1 li ter tej egyen ér ték nek fe le l meg. b) 1 kg ki szál lí tott, a évi is ko la tej prog ram õszi idõ sza ká nak sza bá lyo zá sá ról szó ló 68/2005. (VII. 26.) FVM ren - de let elõ írá sa i nak meg fe le lõ öm lesz tett sajt 2,912 li ter tej egyen ér ték nek fe le l meg. 3. ú mel lék let a 68/2005. (VII. 26.) FVM ren de let hez TÁMOGATÁSI KÉRELEM a évi is ko la tej prog ram õszi idõ sza ká nak sza bá lyo zá sá ról szóló 68/2005. (VII. 26.) FVM ren de let hez 1. A ké rel me zõ ada tai (A meg fe le lõ részt kér jük meg je löl ni.) Be nyúj tás he lye: Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal H-1385 Bu da pest 62., Pf. 867 (A tá mo ga tá si ké rel met ki zá ró lag pos tai úton le het be nyúj ta ni. A tá mo ga tá si ké rel met gép pel vagy nyom ta tott nagy be tû vel kell ki töl te ni!) 1.1. is ko la fenn tar tó, ezen be lül: a) az el lá tást köz ok ta tás ban részt vevõ is ko lák I VIII. év fo lya má ra be irat ko zott, il let ve en nek meg fe le lõ korosz - tályú ta nu lói ré szé re biz to sít ja; b) az el lá tást szak is ko lai, il let ve kö zép is ko lai ta nu lók ré szé re biz to sít ja; 1.2. óvo da fenn tar tó 1.3. Fenn tar tó neve:... Tel.:... Fax:... MVH re giszt rá ci ós szá ma:... Szék hely címe:... (hely ség)... út/utca... hsz. Le ve le zé si címe:... (hely ség)... út/utca... hsz. Kap cso lat tar tó neve:... Tel.:... Fax: Az idõ szak meg ha tá ro zá sa (A meg fe le lõ részt kér jük meg je löl ni.) I. idõ szak II. idõ szak

10 5712 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/ Az is ko la fenn tar tó ál tal mû köd te tett ál ta lá nos is ko la(k) ada tai Az I. idõ szak ra vo nat ko zó ké re lem ese tén kell ki töl te ni. Ki szál lí tott tej ter mék mennyi sé ge Intézmény OM azonosító a Általános iskolai tanítási napok a IX. hó Összesen/Ebbõl speciális nevelési igé nyû Ta nu lók szá ma X. hó Össze sen/ebbõl spe ci á lis ne ve lé si igé nyû I. ka te gó ria (li ter) III. kategória (li ter) V. ka te gó ria (li ter) VIII. kategória (kg) IX. hó X. hó IX. hó X. hó IX. hó X. hó IX. hó X. hó Össze sen A II. idõ szak ra vo nat ko zó ké re lem ese tén kell ki töl te ni. Ki szál lí tott tej ter mék mennyi sé ge Intézmény OM azonosító a Általános iskolai tanítási napok a XI. hó Összesen/Ebbõl speciális nevelési igé nyû Ta nu lók szá ma XII. hó Összesen/Ebbõl speciális nevelési igé nyû I. ka te gó ria (li ter) III. kategória (li ter) V. ka te gó ria (li ter) VIII. kategória (kg) XI. hó XII. hó XI. hó XII. hó XI. hó XII. hó XI. hó XII. hó Össze sen 4. Az is ko la fenn tar tó ál tal mû köd te tett szak-, il let ve kö zép is ko la(k) ada tai Az I. idõ szak ra vo nat ko zó ké re lem ese tén kell ki töl te ni. Intézmény OM azonosító a Ta ní tá si na pok a Ta nu lók szá ma I. ka te gó ria (li ter) Ki szál lí tott tej ter mék mennyi sé ge III. kategória (li ter) V. ka te gó ria (li ter) VIII. kategória (kg) IX. hó X. hó IX. hó X. hó IX. hó X. hó IX. hó X. hó IX. hó X. hó Össze sen A II. idõ szak ra vo nat ko zó ké re lem ese tén kell ki töl te ni. Intézmény OM azonosító a Ta ní tá si na pok a Ta nu lók szá ma I. ka te gó ria (li ter) Ki szál lí tott tej ter mék mennyi sé ge III. kategória (li ter) V. ka te gó ria (li ter) VIII. kategória (kg) XI. hó XII. hó XI. hó XII. hó XI. hó XII. hó XI. hó XII. hó XI. hó XII. hó Össze sen

11 2005/104. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Az óvo da fenn tar tó ál tal mû köd te tett óvo dá(k) ada tai Az 1. idõ szak ra vo nat ko zó ké re lem ese tén kell ki töl te ni. Intézmény OM azonosító a Fog lal ko zá si na pok szá ma Óvo dá sok szá ma I. ka te gó ria (li ter) Ki szál lí tott tej ter mék mennyi sé ge III. kategória (li ter) V. ka te gó ria (li ter) VIII. kategória (kg) IX. hó X. hó IX. hó X. hó IX. hó X. hó IX. hó X. hó IX. hó X. hó Össze sen A II. idõ szak ra vo nat ko zó ké re lem ese tén kell ki töl te ni. Intézmény OM azonosító a Fog lal ko zá si na pok szá ma Óvo dá sok szá ma I. ka te gó ria (li ter) Ki szál lí tott tej ter mék mennyi sé ge III. kategória (li ter) V. ka te gó ria (li ter) VIII. kategória (kg) XI. hó XII. hó XI. hó XII. hó XI. hó XII. hó XI. hó XII. hó XI. hó XII. hó Össze sen 6. Ki szál lí tott tej egyen ér ték mennyi ség (össze sen):... li ter (ki szál lí tott tej mennyi ség + ki szál lí tott öm lesz tett sajt mennyi ség tej egyen ér ték ben) 7. Az igé nyelt tá mo ga tás össze ge Óvo dá sok el lá tá sa ese té ben:... Ft, azaz... fo rint. Ál ta lá nos is ko lai ta nu lók el lá tá sa ese té ben:... Ft, azaz... fo rint. Szak-, il let ve kö zép is ko lá sok el lá tá sa ese té ben:... Ft, azaz... fo rint. Az igé nyelt tá mo ga tás össze sen:... Ft, azaz... fo rint. 8. Kö te le zett ség vál la lá sok Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj fo lyó sí tó Fõ igaz ga tó ság, a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va - tal, il let ve ezek szer vei, to váb bá a Ma gyar Ál lam kincs tár az ál ta lam kö zölt ada to kat fel hasz nál ják. Alul írott bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor adó-, vám-, egész - ség-, nyug díj- vagy tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék hát ra lék kal, il let ve egy le járt köz tar to zás sal nem ren del ke zem. Alul írott bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a tá mo ga tá si ké re lem ben fel tün te tett ada tok a va ló ság - nak meg fe lel nek. Kelt:... P. H.... ké rel me zõ cég sze rû alá írá sa

12 5714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/ szá mú mel lék let a 68/2005. (VII. 26.) FVM ren de let hez KSH Abád sza lók Aba li get Abasár Aba új kér Aba új szán tó Aba új vár Ács Acsa Acsád Acsa lag Ács tesz ér Ad ács Ádánd Ad ász te vel Adony Ador ján há za Ágas egy há za Ág fal va Agg te lek Agya gosszer gény Ajak Akasztó Alacs ka Alap Alattyán Al csút do boz Al deb rõ Al ma mel lék Al más ka ma rás Álmosd Al só be rec ki Al só dob sza Al só ná na Al só ne mes apá ti Alsóörs Al só pá hok Al só pe tény Alsószentiván Alsószentmárton Al só told Al só új lak Al só va dász Alsózsolca Amb róz fal va Anarcs KSH An docs An dor nak tá lya An na völgy Apagy Apaj Aparhant Apát fal va Apá tist ván fal va Apc Apos tag Ara nyos apá ti Ara nyos ga dány Arló Arnót Ároktõ Árpádhalom Ásott ha lom Ásványráró Aszaló Aszód Átány Atkár At ta la Babarc Babócsa Bábonymegyer Babót Bácsbokod Bácsborsód Badacsonytomaj Bag Ba ga mér Bagod Bágyogszovát Baj Ba ján se nye Bajna Bajót Bak Bakonszeg Bakonya Bakonybél Bakonycsernye Bakonyjákó Bakonynána Bakonyoszlop Bakonypölöske Bakonysárkány

13 2005/104. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5715 KSH Ba kony szent ki rály Ba kony szent lász ló Ba kony szom bat hely Ba kony ta má si Baks Bak sa Bak ta kék Ba lajt Ba las sa gyar mat Ba lás tya Ba la ton Ba la ton be rény Ba la to ne de rics Ba la to nend réd Ba la ton feny ves Ba la ton fõ ka jár Ba la ton ke ne se Ba la ton ke reszt úr Ba la ton ma gya ród Ba la ton sza ba di Ba la ton sze mes Ba la ton szent györgy Bal kány Bal ló szög Ba lo gu nyom Ba lo ta szál lás Bal sa Ba na Bán hor vá ti Bá nok szent györgy Bán ré ve Bár Ba ra bás Ba racs Ba racs ka Bá ránd Ba ra nya je nõ Bar bacs Barcs Bár dud var nok Bár na Bá ta Bát mo nos tor Bá tony te re nye Bá tor li get Bat to nya Bá tya Batyk KSH Bá za ke rettye Be cse hely Becs ke Becsvölgye Bedegkér Bedõ Bejc gyer tyá nos Be kecs Bé kés sám son Bé késszen tand rás Bekölce Bé la pát fal va Be lecs ka Be led Be leg Be lez na Bél me gyer Beloiannisz Benk Bénye Bér Bér bal ta vár Beregsurány Berekböszörmény Berekfürdõ Be rettyó új fa lu Berhida Berkenye Berkesd Berkesz Ber ne ce ba rá ti Ber zék Ber zen ce Besenyõd Be se nyõ te lek Be seny szög Besnyõ Besz te rec Be ze nye Be zi Bi csérd Bi har ke resz tes Biharnagybajom Bihartorda Biharugra Bikal Biri Boba

14 5716 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/104. KSH Boc föl de Bo co nád Bó csa Bocs ka i kert Bo dajk Bo dony Bod rog Bod rog ha lom Bod rog ke resz túr Bod rog kis fa lud Bod ro go la szi Bód va szi las Bo gács Bo gád Bo gád mind szent Bo gyisz ló Bo gyosz ló Bojt Bol dog Bol dog kõ vár al ja Bold va Bol hó Bony hád va rasd Bor dány Bor jád Bo ro ta Bors fa Bor sod bó ta Bor sod geszt Bor so di ván ka Bor sod ná dasd Bor sod szent györgy Bor sod szi rák Bor sos be rény Bor za vár Bot pa lád Bõ Bö göt Bö hö nye Bö köny Bölcs ke Bõny Börcs Bõ sár kány Bu csa Bú csú szent lász ló Bu gac Buj KSH Bu ják Bu zsák Bükk ara nyos Bük kösd Bükk szék Bükk szen ter zsé bet Bükk szent ke reszt Bükk zsérc Büs sü Ce ce Cégénydányád Ceg léd ber cel Celldömölk Ce red Cibakháza Cigánd Cikó Cirák Csa ba csûd Csa ba sza ba di Csabdi Csabrendek Csaholc Csaj ág Csákánydoroszló Csákberény Csákvár Csanádalberti Csa ná da pá ca Csanádpalota Csány Csányoszró Csany te lek Csapod Csaroda Csá szár Csá szár töl tés Császló Csá tal ja Csávoly Csé cse Csegöld Csehi Csehimindszent Csemõ Csempeszkopács Csenger Csengersima

15 2005/104. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5717 KSH Csen ge rúj fa lu Csen gõd Csé nye Cse nyé te Csé pa Csep reg Cse rép fa lu Cse rép vár al ja Cser hát su rány Cser ke szõ lõ Cser nely Cser szeg to maj Cseszt reg Cse tény Csév ha raszt Csib rák Csi ké ria Csi kós tõt tõs Csip ke rek Cso bád Cso baj Csó ka kõ Cso ko nya vi son ta Csok va o mány Csol nok Csó lyos pá los Cso mád Cson ka hegy hát Cso pak Csór Csor na Csor vás Csót Csög le Csök mõ Csö köly Csö mö dér Csön ge Csõsz Csõ vár Csur gó Dab ronc Dad Dág Dal mand Dán szent mik lós Dány Da rány KSH Dar nó zse li Daruszentmiklós Dar vas Dávod Decs Dé des ta pol csány Dég Dej tár Dél egy há za De me cser Dencs há za De re kegy ház Deszk Diósjenõ Dióskál Diósviszló Doboz Dóc Do ma há za Do ma szék Dombegyház Dombiratos Dombóvár Dombrád Domony Domoszló Dormánd Dorogháza Döbrököz Döge Dör Drá va fok Drá va sza bolcs Drá vasz tá ra Dré gely pa lánk Dudar Du na al más Dunabogdány Dunaegyháza Dunafalva Dunapataj Du na szeg Du na szek csõ Dunaszentbenedek Dunaszentgyörgy Dunaszentpál Dunasziget Du na te tét len

16 5718 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/104. KSH Du na var sány Du na ve cse Dus nok Écs Ecséd Ecseg Ecseg fal va Ecser Ede lény Ege rág Eger bak ta Eger bocs Eger cse hi Eger far mos Eger sza lók Eger szó lát Eger vár Eger völgy Egye d Egyek Egy há zas den ge leg Egy há zas fa lu Egy há zas ger ge Egy há zas ha rasz ti Egy há zas he tye Egy há zas hol lós Egy há zas ke szõ Egy há zas ko zár Egy há zas rá dóc Elõ szál lás Emõd Encs En csencs End re fal va Eper jes Eper jes ke Epöl Er dõ bé nye Er dõ hor vá ti Er dõ ker tes Er dõ kö vesd Er dõ kürt Er dõs mecs ke Er dõt ar csa Er dõ te lek Erk Ér pa tak Ér sek csa nád KSH Ér sek vad kert Er zsé bet Esz tár Esz te reg nye Ete Etes Etyek Fá bi án há za Fá bi án se bes tyén Fá cán kert Fadd Fáj Fajsz Fan csal Fa rád Far kas lyuk Farmos Fe dé mes Fegyvernek Fe hér gyar mat Fe hér tó Fe hér vár csur gó Fel csút Fel deb rõ Felgyõ Fel péc Fel sõ be rec ki Fel sõ csa tár Felsõdobsza Fel sõ ke le csény Fel sõ la jos Felsõmocsolád Felsõnána Fel sõ nyá rád Felsõnyék Felsõörs Felsõpakony Fel sõ pe tény Fel sõ rajk Fel sõ szen ti ván Fel sõ szent már ton Felsõszölnök Fel sõ te le kes Felsõvadász Fé nyes lit ke Fe renc szál lás Fertõd Fertõendréd

17 2005/104. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5719 KSH Fer tõ rá kos Fi tye ház Fok tõ Fony For rás kút For ró Föl de ák Föl des Fu ló kércs Furta Füle Fü löp Fü löp há za Fü löp ja kab Fü löp szál lás Für ged Fü zér Fü zér kom lós Fü ze sa bony Gá bor ján Ga csály Gá do ros Gagy bá tor Gagy ven dé gi Ga lam bok Gal ga gu ta Gal ga györk Gal ga hé víz Gal ga má csa Ga más Gánt Gara Ga ra bonc Ga rad na Gát ér Gá va ven csel lõ Géb er jén Gé der lak Gé gény Ge lej Ge lé nes Gelse Gem zse Gen csa pá ti Gér ce Ge ren dás Ge resd lak Ger jen KSH Ger se ka rát Geszt Gesz tely Gesz te réd Gic Gi rincs Golop Gomba Gödre Göl le Gönc Göncruszka Gönyû Görcsöny Görgeteg Gu lács Gutorfölde Gyar mat Gyé ké nyes Gye nes di ás Gyód Gyóró Gyömöre Gyöngyöshalász Gyöngyösoroszi Gyöngyöspata Gyöngyössolymos Gyöngyöstarján Gyönk Gyõrasszonyfa Györe Györgytarló Györköny Gyõrság Gyõrsövényház Gyõr sze me re Gyõr te lek Gyõrújbarát Gyõrújfalu Gyõrvár Gyõr zá moly Gyu la há za Gyulaj Gyúró Gyüre Hahót Hajdúbagos Hajdúhadház

18 5720 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/104. KSH Hajdúsámson Haj dú szo vát Haj más kér Hajós Ha lá szi Ha lász te lek Ha lim ba Hal maj Hang ács Han gony Han tos Harc Harka Har ka kö töny Há rom fa Harsány Hárskút Harta Hé der vár Hed re hely He gyes ha lom Hegy fa lu Hegy hát szent ja kab Hegy kõ Hé ha lom He jõ bá ba He jõ pa pi Hel vé cia Hen ci da Her ceg kút Her ceg szán tó He réd Hé reg He rend Her nád Her nád kak Her nád né me ti Her nád vé cse He tes Het ve hely He ves He ves ara nyos He ves ve ze kény Hé víz györk Hidas Hi das né me ti Hid vé gar dó Hi mes há za KSH Himod Hobol Hodász Hollóháza Hollókõ Homokmégy Homokszentgyörgy Homorúd Homrogd Hont Hort Hortobágy Horvátzsidány Hosszúhetény Hosszúpályi Hosszú pe resz teg Hõgyész Hugyag Hunya Ibrány Igal Igrici Iharosberény Ikervár Ikrény Ilk Imrehegy Ináncs Inárcs Inke Ipolyvece Ireg szem cse Isa szeg Is ten me ze je Istvándi Iszkaszentgyörgy Isz ti mér Iván Ivánc Iváncsa Iz mény Izsó fal va Ják Ja kab szál lás Jákó Jánd Jánk maj tis Jánoshida

19 2005/104. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5721 KSH Jár dán há za Jármi Jásd Jász ágó Jász al só szent györgy Jász bol dog há za Jász dó zsa Jász fel sõ szent györgy Já szi vány Jász já kó hal ma Jász ka ra je nõ Jászkisér Jász la dány Jász szen tand rás Jász szent lász ló Jász te lek Jéke Jenõ Jo ba há za Job bá gyi Juta Ka jár péc Ka já szó Kaj dacs Ka kasd Ka kucs Kál Káld Kál ló Kál ló sem jén Kál mán csa Kál mán há za Ka lo csa Káloz Kám Ka mond Kamut Kán tor já no si Kánya Ka polcs Ká pol na Ka poly Ka pos fõ Ka pos mé rõ Ka posszek csõ Ka pos szer da hely Káp ta lan fa Káp ta lan tó ti KSH Ka pu vár Ka rá csond Ka rád Ka ran csal ja Ka rancs ke szi Ka rancs ság Kar csa Kardos Kar macs Karos Kar tal Kaskantyú Ka sza per Katy már Ka zár Ka zinc bar ci ka Kázs márk Kecs kéd Kehidakustány Kék Kék cse Kel ebia Ke le mér Ké les ha lom Ke me cse Ke men ce Ke me nes ma ga si Ke me nes mi hály fa Ke me nesszent pé ter Ké mes Ke néz lõ Kengyel Ke nye ri Ker cse li get Ke re csend Ke rék te le ki Ke re pes Kerta Ker tész szi get Ke szeg Kesz nyé ten Kesztölc Két egy há za Két hely Kétpó Kétsoprony Két új fa lu Kéty

20 5722 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/104. KSH Ke ver mes Kim le Kincsesbánya Ki ráld Ki rály egy há za Ki rály he gyes Kisapostag Kisar Kisbajcs Kis bár apá ti Kis do rog Kisfalud Kis gör bõ Kisgyalán Kisgyõr Kishuta Kisköre Kis lé ta Kislõd Kismarja Kismaros Kisnána Kisnémedi Kisoroszi Kissikátor Kisszállás Kistarcsa Kis te lek Kistokaj Kis új szál lás Kisvárda Kisvarsány Ki szom bor Klá ra fal va Kocs Kocsér Kocsola Kocsord Kó ka Ko kad Ko lon tár Ko má di Komló Kom lós ka Ko mo ró Komp olt Kon dó Kon dor fa KSH Kon do ros Kóny Ko nyár Kóp há za Ko ron có Kosd Kóspallag Kótaj Kovácsvágás Ko zár mis leny Kölcse Kölesd Kölked Kömlõ Kömlõd Kömörõ Kömpöc Körmend Környe Köröm Kõröshegy Körösnagyharsány Köröstarcsa Kõ rös te tét len Körösszakál Körösszegapáti Kõszeg Kõ szeg szer da hely Kötcse Kötegyán Kõ te lek Kõvágóörs Kõvágószõlõs Krasznokvajda Kulcs Kunadacs Kunágota Kunbaja Kunbaracs Kuncsorba Kunfehértó Kunhegyes Kunmadaras

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Bal la gás sal fe je zõ dött be a 2012/2013-as tan év

Bal la gás sal fe je zõ dött be a 2012/2013-as tan év XXI. év fo lyam 7. szám 2013. júli us Ára: 120 Ft Bal la gás sal fe je zõ dött be a 2012/2013-as tan év Bár a ta ní tás jú ni us 13-án már be fe - je zõ dött az ál ta lá nos is ko lá ban, hi va ta - lo

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 22. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/12. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyügyi hírek...

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

50 év. His tó ria és em lé ke zet

50 év. His tó ria és em lé ke zet 50 év His tó ria és em lé ke zet Fogarasy At ti la A vörösvári gim ná zi um tör té ne te I. Be ve ze tés 1. Az öreg al ma ma ter 2003 de cem be ré ben e sza vak kal ve zet tem be a Vörösvári Új ság ban

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 5082 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 65. SZÁM 2007. JÚNIUS 11. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2273-2336. OLDAL 2007. augusztus 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1113 FT I. RÉSZ Személyi rész Az Egészségügyi Minisztérium közleménye kitüntetések

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben