A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek Álláspályázatok Az országos tiszti fõorvos megbízásából az ÁNTSZ JNK-Szolnok Megyei Intézet tiszti fõorvosa pályázatot hirdet az ÁNTSZ Karcagi Városi Intézete városi tiszti fõorvos feladatkörének ellátására 435 Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal pályázatot hirdet üzemeltetési és szolgáltatási fõosztályvezetõ munkakör betöltésére Országos hatáskörû központi közigazgatási szerv felvételre keres informatikai revizori munkakörbe közgazdász vagy pénzügyi, számviteli felsõfokú iskolai végzettségû, valamint felsõfokú számítástechnikai szakképesítéssel rendelkezõ munkatársat Országos hatáskörû központi közigazgatási szerv felvételre keres titkárnõi munkakörbe gimnáziumi vagy szakközép-iskolai érettségivel, számítógépes ismeretekkel (Word, Excel) rendelkezõ munkatársat Baktalórántháza Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi álláshely betöltésére Bük Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének pályázati felhívása jegyzõi állás betöltésére Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére Erdõhorváti Háromhuta Komlóska községek önkormányzatainak pályázati felhívása körjegyzõi munkakör betöltésére Hugyag Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Jászárokszállás Város Önkormányzatának jegyzõje pályázatot ír ki mûszaki irodavezetõi állás betöltésére Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki aljegyzõi állás betöltésére Kistarcsa Város Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet elsõfokú építésügyi feladatokat ellátó mûszaki osztályvezetõi állás betöltésére Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére Komló Város Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot ír ki Komló Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság parancsnoki beosztásának betöltésére Martonvásár város jegyzõje pályázatot ír ki építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi munkakör betöltésére Pápa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki Pápa Város Polgármesteri Hivatalánál aljegyzõi munkakör betöl - tésére Romhány Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete és Kisecset Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet körjegyzõi állás betöltésére Simontornya város jegyzõje pályázatot ír ki építésügyi igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére Simontornya város jegyzõje pályázatot ír ki fõépítészi munkakör betöltésére Zsana Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Költségvetési szervek alapító okirata II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás Pályázatok támogatás elnyerésére Ál la mi va gyon hasznosítása Kincstári vagyon értékesítése Az Állami Számvevõszék vizsgálatai Hivatalos közlemények III. FÕRÉSZ: Hírközlési tevékenység Közlemények VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek A Magyar Hivatalos Közlönykiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2006. február ) Cég hir det mé nyek Felhívás vagyon értékesítésére Közgyûlési meghívó Bélyegzõ érvénytelenítése Hírek, információk, tájékoztatók

2 434 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/10. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyi rész SZEMÉLYÜGYI HÍREK Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium személyügyi hírei Dr. Göncz Kin ga if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély - egyen lõ sé gi mi nisz ter Mis kol con, feb ru ár 23-án a Mis kolc Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta Õszi Nap su gár Ott hon fenn ál lá sá - nak 35. év for du ló ja al kal má ból meg ren de zés re került ün - nep sé gen Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél szak mai el is me rés ben ré sze sí tet te együt te sen ki fej tett ered mé nyes, pél da mu ta tó szak mai mun ká juk elismeré - séül: a Mis kolc Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta Õszi Nap su gár Ott hon mun ka cso port ját. Dr. Göncz Kin ga if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély - egyen lõ sé gi mi nisz ter Ho dá szon, már ci us 25-én a cím zett be ru há zás ke - re té ben meg va ló su ló in téz mé nyi tel jes re konst ruk ció át - adá si ün nep sé ge al kal má ból meg ren de zés re került ünnepségen Pro Ca ri ta te-díj szak mai el is me rés ben ré sze sí tet te a pszi chi át ri ai be te gek szo ci á lis in téz mé nyi el lá tá sa te rü le tén ki fej tett kö zel négy év ti ze des ki emel ke dõ szak mai tevékenysége elismeréséül: Bí ró Ist vánt, a Sza bolcs-szat már-be reg Me gyei Ön kor - mány zat Vik tó ria Ápo ló-gon do zó Ott ho na (Ho dász) igaz ga tó ját. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal személyügyi hírei Dr. Rácz Já nos, a Sza bolcs-szat már-be reg Me gyei Köz igazgatási Hi va tal ve ze tõ je dr. Tóth Sán dor fõ osz tály ve ze tõ köz szol gá la ti jog vi szo - nyát nyug díj ba vo nu lás mi att feb ru ár 22-ei idõ - pont tal meg szün tet te; dr. Elek Ot tó ve ze tõ fõ ta ná csos köz szol gá la ti jog vi szo - nyát ha tá ro zott ide jû ki ne ve zés le jár ta mi att feb - ru ár 28-án meg szün tet te; Dan kai Lász ló né szak mai ta nács adót ja nu ár 23-án 10 éves bel ügyi szerv nél el töl tött jog vi szo nya alap - ján szol gá la ti ju ta lom ban ré sze sí tet te. 15 éves bel ügyi szerv nél el töl tött jog vi szo nya alap ján feb ru ár 1-jén szol gá la ti ju ta lom ban ré sze sí tet te továbbá: dr. Tóth Sán dor fõ osz tály ve ze tõt, dr. Tö rök Jó zsef fõ osz tály ve ze tõt, dr. Ba lá zsy Sán dor né ve ze tõ fõ ta ná csost, Ta kács né Lö kös Má ria ve ze tõ fõ ta ná csost, dr. Ko vács Mi hály ve ze tõ fõ ta ná csost, Izsoó Jó zsef ve ze tõ fõ ta ná csost, Ko zák Fe renc ve ze tõ fõ ta ná csost, Tass Zsolt Gyu lá né ve ze tõ fõ ta ná csost, Szál kai Pál né ve ze tõ fõ ta ná csost, Ma dai Lász ló ve ze tõ fõ ta ná csost, Szeg fü Lász ló né fõ mun ka tár sat, Vass né Rácz Éva fõ mun ka tár sat, Daj ka Lász ló né ügy ke ze lõt, Szat má ri Gá bor mun ka vál la lót, Var ga György mun ka vál la lót.

3 2006/10. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 435 ÁLLÁS PÁ LYÁ ZA TOK Az or szá gos tisz ti fõ or vos meg bí zá sá ból az ÁNTSZ JNK-Szol nok Me gyei In té zet tisz ti fõ or vo sa pá lyá za tot hir det az ÁNTSZ Kar ca gi Vá ro si In té ze te vá ro si tisz ti fõ or vos fel adat kör ének el lá tá sá ra, köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû ve ze tõi meg bí zás sal Pá lyá za ti fel té te lek: ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or vo si vég zett ség, szak or vo si ké pe sí tés, 10 éves szak mai gya kor lat, 5 éves ve ze tõi gya kor lat. Elõnyt je lent: köz egész ség tan-jár vány tan szak vizs ga, köz igaz ga tá si szak vizs ga és az ÁNTSZ szer ve ze té ben el töl tött gya kor lat, ide gen nyelv is me re te. A pá lyá zat hoz csa to lan dó: szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram, vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló iratok, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás - ban részt ve võk meg is mer he tik. Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal pá lyá za tot hir det üze mel te té si és szol gál ta tá si fõ osz tály ve ze tõ munkakör betöltésére köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû ve ze tõi meg bí zás sal Fel adat kör meg ha tá ro zá sa: az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal üze mel te té si és szol gál ta tá si te vé keny sé gé nek ko or di ná lá sa, gépjármû- ügyintézés, kész let rak tár és be szer zé sek koordinációja, a ve ze té se alatt ál lók, kü lö nö sen a kar ban tar tás fel ada - ta i nak meg ha tá ro zá sa, irány mu ta tá sok a fel ada tok vég re haj tá sá hoz. Pá lyá za ti fel té te lek: 1. egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû ag rár-, köz gaz da sá gi vagy mû sza ki fel sõ ok ta tás ban szer zett szak kép zett ség, 2. köz igaz ga tá si szak vizs ga. Elõnyt je lent: ide gen nyelv is me re te. Bé re zés: a Ktv. sze rint. A pá lyá zat hoz csa to lan dó: szak mai prog ram és rész le tes szak mai ön élet rajz, er köl csi bi zo nyít vány (ha a pá lyá zó er köl csi bi zo nyít - vány hoz kö tött mun ka kör ben dol go zik, az er rõl szó ló iga - zo lás), vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló ok - ira tok má so la ta, nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás - ban részt ve võk meg is mer he tik. Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg - je le nés tõl (2006. már ci us 1.) szá mí tott 30. nap. El bí rá lás: a pá lyá za ti ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül. A pá lyá zat be nyúj tá sa az ÁNTSZ JNK-Szol nok Me gyei In té zet cí mé re (5000 Szol nok, Ady E. út ) dr. Im re Ani kó me gyei tisz ti fõ or vos hoz. A pá lyá za tot az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal hoz címezve az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Humánpoli - tikai fõ osz tá lyá ra kell be nyúj ta ni (1097 Bu da pest, Gyá li út 2 6.). Pá lyá za ti ha tár idõ: a meg je le nés tõl (Bel ügyi Köz löny, már ci us 1.) szá mí tott 30. nap. El bí rá lás: 30 na pon be lül.

4 436 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/10. szám Or szá gos ha tás kö rû köz pon ti köz igaz ga tá si szerv fel vé tel re ke res informatikai revizori munkakörbe közgazdász vagy pénz ügyi, szám vi te li fel sõ fo kú is ko lai végzettségû, valamint felsõfokú számítástechnikai szakképesítéssel rendelkezõ munkatársat Pá lyá za ti fel té te lek: álla mi gaz ga tá si gya kor lat, an gol nyelv-tu dás, el len õr zé si te rü le ten szer zett gya kor lat, ok le ve les in for ma ti kai rend szer-el len õri szak ké pe sí - tés elõny. Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény (Ktv.) sze rint. Al kal ma zá si fel té tel a Ktv. 22/A. (1) be kez dé se sze - rin ti va gyon nyi lat ko zat-té tel, va la mint a 7. (1) be kez dé se sze rint a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök re elõ írt bizton - sági fel té te lek nek va ló meg fe le lés. A szak mai ön élet raj zot és a vég zett sé get iga zo ló ok ira - tok má so la tát az 1531 Bp. 126, Pf. 36 cím re kér jük meg - kül de ni a meg je le nést (Bel ügyi Köz löny, már cius 1.) kö ve tõ 15 na pon be lül. Jel ige: Ön élet rajz. Or szá gos ha tás kö rû köz pon ti köz igaz ga tá si szerv fel vé tel re ke res titkárnõi munkakörbe gim ná zi u mi vagy szak kö zép -is ko lai érett sé gi vel, szá mí tó gé pes is me re tek kel (Word, Ex cel) ren del ke zõ munkatársat Pá lyá za ti fel té te lek: álla mi gaz ga tá si gya kor lat, gyors- és gép írás is me ret elõny. Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény (Ktv.) sze rint. Al kal ma zá si fel té tel a Ktv. 22/A. (1) be kez dé se sze - rin ti va gyon nyi lat ko zat-té tel, va la mint a 7. (1) be kez dé se sze rint a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök re elõ írt bizton - sági fel té te lek nek va ló meg fe le lés. A szak mai ön élet raj zot és a vég zett sé get iga zo ló ok ira - tok má so la tát az 1531 Bp. 126, Pf. 36 cím re kér jük meg - kül de ni a meg je le nést (Bel ügyi Köz löny, már ci us 1.) kö ve tõ 15 na pon be lül. Jel ige: Ön élet rajz. Bak ta ló ránt há za Vá ros Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás hely be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, leg alább 5 éves ál lam igaz ga tá si gya kor lat, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: szak mai ön élet raj zot, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél má so la tát, szak vizs gát iga zo ló ok irat má so la tát. Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tv. alap ján. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2006. már ci us 1.) szá mí - tott 15. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30. nap. Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en, leg ha ma rabb áp ri lis 1-jé tõl. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak cí me: Tóth Pál, Bak ta ló ránt - há za vá ros pol gár mes te re, 4561 Bak ta ló ránt há za, Köz tár - sa ság tér 8. Tel.: (42) , Bük Nagy köz ségi Ön kor mány za t Képviselõ-testületének pá lyá za ti felhívása jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga, leg alább 2 év köz igaz ga tás ban el töl tött gya kor lat, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tot, vagy an nak hi te les má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, rész le tes szak mai élet utat is be mu ta tó ön élet raj zot.

5 2006/10. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 437 Il let mény és egyéb jut ta tás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. alapján, szük ség ese tén szol gá la ti la kást biz to sí tunk, né met- vagy an gol nyelv-tu dás elõnyt je lent. A mun ka kör au gusz tus 1-jé tõl tölt he tõ be. A pá lyá za to kat Csa ná da pá ca köz ség pol gár mes te ré hez kell be nyúj ta ni. Cím: Mó rocz Lász ló pol gár mes ter, 5662 Csa ná da pá ca, Fel sza ba du lás út 31. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. már ci us 1.) szá mí tott 30. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö - ve tõ en, má ju si kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen. Elõt te a pá lyá zók sze mé lyes meg hall ga tá sá ra ke rül sor. Az ál lás be töl té sé nek ide je: jú li us 1. A pá lyá za tot Hor váth La jos pol gár mes ter ré szé re kell be nyúj ta ni: 9737 Bük, Szé che nyi u. 44. szám, Pol gár mes - te ri Hi va tal nak cí mez ve. Csa ná da pá ca Köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi egye temi vég zett ség, leg alább 3 év köz igaz ga tá si gya kor lat, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, bün tet len elõ élet, ma gyar ál lam pol gár ság. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: rész le tes szak mai ön élet rajzot, is ko lai vég zett sé get, ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok hi te - le sí tett má so latát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, a mun ka kör be töl té sé vel kap cso la tos szak mai prog - ramot. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól. Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tv. alap ján. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: áp ri lis 30. Dom bó vár Vá ros Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det al jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal teljeskö - rûen köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo - kozat alap ján adott men te sí tés, leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet. A pá lyá zat hoz kér jük mel lé kel ni: rész le tes szak mai ön élet raj zot, a pá lyá zó nak a mun ka kör el lá tá sá ra vo nat ko zó szak - mai el kép ze lé se it, a vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2006. már ci us 1.) szá mí - tott 15. nap 16 óra. Az el bí rá lás ha tár ide je: már ci us 31. Az ál lás má jus 1-jé tõl tölt he tõ be. A ki ne ve zés ha - tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes mun ka idõ ben kell el lát ni. Il let mény és egyéb jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá - ról szó ló évi XXIII. tör vény alap ján. A pá lyá za to kat Dom bó vár vá ros pol gár mes te ré hez kell be nyúj ta ni le zárt bo rí ték ban. Cím: 7200 Dom bó vár, Szent Ist ván tér 1. A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: Al jegy zõi pá - lyá zat. A kép vi se lõ-tes tü let fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a pá lyá za ti el já rást ered mény te len nek nyil vá nít ja. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár - idõt kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen.

6 438 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/10. szám Er dõ hor vá ti Há rom hu ta Kom lós ka köz sé gek ön kor mány za ta i nak pá lyá za ti fel hí vá sa körjegyzõi munkakör betöltésére Pá lyá za ti fel té te lek: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vég zett ség, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, mi ni mum 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok irat má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. Az ál lás hely az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ, an nak le het sé ges idõ pont já ról a pá lyá zat ban nyi lat koz ni kell. Bé re zés és ki ne ve zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló tör vény ben elõ ír tak sze rint. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. már ci us 1.) szá mí tott 15. nap. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: 3935 Er dõ hor vá ti, Kas sai út 98. Sol tész Ár pád pol gár mes ter ré szé re. A pályá zat el bí rá lá si ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 15. nap. Hu gyag Köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, ed di gi mun ka kö re i nek, te vé keny sé gé nek le írá sát, is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, a jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai, ve ze té si el kép ze lé se ket. Az el bí rá lás nál elõnyt je lent: ve ze tõi gya kor lat, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga. Bé re zés, ki ne ve zés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. szerint. Szol gá la ti la kást nem tu dunk biz to sí ta ni. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ köz zé té tel tõl (2006. már ci us 1.) szá mí tott 15. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le já ra tát kö ve tõ el sõ tes tü le ti ülés. Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ. A pá lyá za tot Hu gyag köz ség pol gár mes te ré hez kell be - nyúj ta ni. Cím: 2672 Hu gyag, Kos suth L. út 26. Tel./fax: 06 (35) Jász árok szál lás Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot ír ki mû sza ki iro da ve ze tõi ál lás be töl té sé re Fel ada ta: az el sõ fo kú épí tés ügyi fel ada to kat el lá tó épí - tés ha tó sá gi, mû sza ki iro da ve ze té se, va la mint a jegy zõ ál - tal a mun ka kö ri le írás ban meg ha tá ro zott fel ada tok el vég - zé se. Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me re tek, leg alább két év köz igaz ga tás ban el töl tött ve ze tõi gya - kor lat. Ké pe sí té si elõ írás: a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõírá - sai ról szó ló 9/1995. (II. 3.) Korm. ren delet ál tal elõ írt egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ mér - nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki) szak kép - zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz da sá gi mér nö ki) szak kép zett ség. A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie to váb bá a köz tiszt vi - se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény ben (to - váb bi ak ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te - lek nek, il let ve a ki emelt épí tés ügyi igaz ga tá si ügyek ben el já ró ha tó sá gok il le té kes sé gi te rü le té rõl, a ki je lö lé si el já - rás ról, va la mint a szak mai fel té te lek rõl szó ló 220/1997. (XII. 5.) Korm. ren de let 6. -ában fog lalt szak mai fel té te - lek nek. B ka te gó ri ás jo go sít vány.

7 2006/10. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 439 Il let mény: a Ktv.-ben fog lalt elõ írá sok nak meg fe le lõ en. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo - nyít ványt, is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát, gép pel írott rész le tes szak mai ön élet raj zot ed di gi mun ka kö re i nek, te vé keny sé ge i nek le írá sá val. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. már ci us 1.) kö ve tõ 15. nap. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je a be nyúj tá si ha - tár idõt kö ve tõ 15. mun ka nap. Az ál lás be tölt he tõ a pá lyá - za tok el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal. A pá lyá za tot Jász árok szál lás Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ jé hez, dr. Vis nyay No é mi jegy zõ höz kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: 5123 Jász árok szál lás, Ár pád tér 1. Jász árok szál lás Vá ros Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot ír ki al jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, leg alább két év köz igaz ga tá si gya kor lat, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet és cse lek võ ké pes ség. A pá lyá zat hoz csa to lan dó: há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, is ko lai vég zett sé get, ké pe sí tést, szak vizs gát iga zo ló do ku men tu mok hi te le sí tett má so la ta, rész le tes szak mai ön élet raj z, a mun ka kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lés. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent a több éves ve ze tõi gya kor lat. Az al jegy zõ fel ada ta a jegy zõ he lyet te sí té sén fe lül a Ha - tó sá gi és Szer ve zé si Iro da ve ze té se, to váb bá az Ötv. 36. (1) be kez dé se, Jász árok szál lás Vá ros Ön kor mány za ta Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ról szó ló 12/2003. (IV. 25.) sz. ön kor mány za ti ren de let, va la mint a pol gár - mes te ri hi va tal ügy rend je ál tal meg ha tá ro zot tak. Az al jegy zõ il let mé nyét, jut ta tá sa it a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény ben fog lal tak sze rint a kép vi se lõ-tes tü let ál la pít ja meg a ki ne ve zés kor. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí - vás nak a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2006. már ci us 1.) szá mí tott 30. nap. Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ hó nap el sõ nap já tól tölt - hetõ be. A pá lyá za to kat Jász árok szál lás jegy zõ je cí mé re (5123 Jász árok szál lás, Ár pád tér 1.) sze mé lye sen vagy pos tai kéz be sí tés út ján kell be nyúj ta ni, zárt bo rí ték ban Al jegy - zõi pá lyá zat meg je lö lés sel. To váb bi fel vi lá go sí tás Jász árok szál lás vá ros jegy zõ jé - tõl kér he tõ az (57) es te le fon szá mon. Kis tar csa Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det elsõfokú építésügyi feladatokat ellátó mû sza ki osz tály ve ze tõi ál lás be töl té sé re Az ál lás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény 10. (3) be kez dé se alap ján tölt he tõ be. Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, ké pe sí té si elõ írás: 9/2005. (II. 3.) Korm. ren de let szerint, köz igaz ga tá si szak vizs ga, leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít - ványt, is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél má so la tát, szak mai ön élet raj zot (kéz zel írott). Il let mény és egyéb jut ta tá sok a köz tiszt vi se lõk jog ál lá - sá ról szó ló évi XXIII. tör vény sze rint. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nést (2006. már ci us 1.) kö ve tõ 15. nap. Ered mé nyes pá lyá zat ese tén a ha tá ro zat lan idõ re szó ló ki ne ve zés áp ri lis 1-jé tõl tölt he tõ be. A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban Kis tar csa Vá ros Ön kor - mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõ jé hez kell benyúj - tani. Cím: 2143 Kis tar csa, Sza bad ság u. 48. Te le fon: (28)

8 440 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/10. szám Kis kun fél egy há za Vá ros Ön kor mány za t Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det al jegy zõi ál lás be töl té sé re A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény 8. (1) be kez dé se, va la mint 10. (3) be kez dé se és A he lyi ön kor mány za tok ról szó ló több ször mó do sí tott évi LXV. tör vény 36. (1) be kez dé se alap ján Kis - kun fél egy há za Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes - tü le te pá lyá za tot hir det al jegy zõi ál lás be töl té sé re. El lá tan dó fel ada tok: az al jegy zõ a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló évi LXV. tör vény 36. (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint a jegy zõ he lyet te sí té sét és a jegy zõ ál tal meg ha tá ro zott fel - ada to kat lát ja el, a ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes mun ka idõ ben kell el lát ni. Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, ál lam- és jog tu do má nyi egye te men szer zett dok to ri ké pe sí tés, vagy ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai vég zett ség igaz - ga tásszer ve zõi sza kon, leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal a tel jes kö - rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo - ko zat alap ján adott men te sí tés, a Ktv.-ben sza bá lyo zott össze fér he tet len ség. Elõnyt je lent: köz igaz ga tás ban szer zett ve ze tõi gya - korlat. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, a pá lyá zó ed di gi mun - ka kö re i nek, te vé keny sé gé nek le írá sát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, az is ko lai vég zett sé get, ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok hi - te les má so la tát, a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé re vo nat ko zó nyilatko - zatot. Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény sza bá lyai sze rint tör té nik. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le né sé tõl (2006. már ci us 1.) szá mí - tott 20. nap. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja és he lye: a pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton, zárt bo rí ték ban 1 pél dány - ban kell be nyúj ta ni Al jegy zõi pá lyá zat meg je lö lés sel a kö vet ke zõ cím re: Kis kun fél egy há za vá ros jegy zõ je Kis - kun fél egy há za Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va - tal, 6100 Kis kun fél egy há za, Kos suth u. 1. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ so ron kö vet ke zõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés. Az ál lás be tölt he tõ: jú li us 1-jé tõl. A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het: Kis kun fél - egy há za vá ros jegy zõ jé nél a (76) vagy (76) ös te le fon szá mon. Kom ló Vá ros Ön kor mány za t Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot ír ki Kom ló Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság parancsnoki beosztásának betöltésére A pá lyá za tot ki író szerv ne ve: Kom ló Vá ros Ön kor mány za tá nak Képviselõtestülete cí me: 7300 Kom ló, Vá ros ház tér 3. A mun ka hely ne ve és cí me: Kom ló Vá ros Ön kor mány - za tá nak Hi va tá sos Tûz ol tó sá ga 7300 Kom ló, Be rek u. 12. Mun ka kör (be osz tás): Kom ló Vá ros Ön kor mány za tá - nak Hi va tá sos Tûz ol tó sá ga pa rancs no ka. A be osz tás sal já ró fel ada tok rö vid le írá sa: a pa rancs nok fe le lõs az il le té kes sé gi és mû kö dé si te rü le ten a tûz ol tá sért és a kár el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ért, a meg elõ zõ tûz vé de le mért, Kom ló Vá ros Ön kor mány za tá nak Hiva - tásos Tûz ol tó sá ga mû kö dé séért, sze mé lyi, tech ni kai és anyagi fel té te le i nek biz to sí tá sá ért, irá nyí tá sá ért, a fel ügye - le tet el lá tó szer vek kel, va la mint társ szer vek kel va ló kap - cso lat tar tásért. A ki ne ve zés idõ tar ta ma: ha tá ro zat lan idõ re tör té nik. A pa rancs no ki be osz tás be töl té sé nek ide je: jú - nius 1. Az ál lás be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony, is ko lai vég zett ség, kép zett ség: a bel ügy mi nisz ter irá - nyí tá sa alá tar to zó szer vek és az ön kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony ban ál ló tag ja i val kap cso la tos mun kál ta - tói jog kö rök sza bá lyo zá sá ról, va la mint e szer vek nél rend - sze re sí tett hi va tá sos be osz tá sok meg ha tá ro zá sá ról szó ló 11/1997. (II. 18.) BM ren de le te 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott is ko lai vég zett ség és szak mai is ko lai vég - zett ség, to váb bá a ren dé sze ti szak vizs ga meg szer zé se a meg kez dés tõl szá mí tott egy éven be lül, ezt kö ve tõ en ren -

9 2006/10. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 441 dé sze ti ve ze tõ vé és ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zés ket - tõ, il let ve négy éven be lü li teljesítése, 5 év tûz ol tó szak mai gya kor lat, a pa rancs no ki be osz tás hoz szük sé ges egész sé gi, pszi - chi kai, fi zi kai al kal mas ság, va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség, ve ze tõi gya kor lat a tûz ol tás vagy tûz meg elõ zés terü - letén. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is tar tal ma zó szak mai ön - élet raj zot, a pa rancs no ki be osz tás sal kap cso la tos ve ze tõi, szak - mai prog ra mot, vég zett sé get, kép zett sé get iga zo ló ok ira tot vagy azok hi te les má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít - ványt, iga zo lást az öt éves hi va tá sos tû zol tói szak mai és a meg lé võ ve ze tõi gya kor lat ról, nyi lat ko za tot az elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te - le zett ség vál la lá sá ról, a ren dé sze ti szak vizs ga el vég zé sé rõl, il let ve a ren dé - sze ti ve ze tõ vé kép zõ és ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zõ tan fo lya mok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé rõl szó ló nyi lat ko za tot, az egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas sá got iga zo ló ok irat má so la tát. Il let mény: a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag - ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló évi XLIII. tör - vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ra ki adott kor mányés BM ren de let ben fog lal tak sze rint. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nés nap ját (2006. már ci us 1.) kö - ve tõ 30. nap, zárt bo rí ték ban. He lye: Kom ló Vá ros Ön kor mány zat Képviselõ-testü - lete Pá va Zol tán pol gár mes ter, 7300 Kom ló, Vá ros ház tér 3. A bo rí té kon tün tes sék fel: tûz ol tó-pa rancs no ki pá lyá zat. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen. A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást ad: dr. Vas kó Er nõ jegy zõ, 7300 Kom ló, Vá ros ház tér 3., te le fon szám: (72) A pá lyá za to kat bí rá ló bi zott ság ér té ke li és a pá lyá zók sze mé lyes meg hall ga tá sa után tesz ja vas la tot a kineve - zésre. A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a pá lyá za tok egy ide jû vissza - kül dé sé vel az el bí rá lást kö ve tõ 10 na pon be lül min den pá - lyá zó írás be li ér te sí tést kap. Mar ton vá sár vá ros jegy zõ je pá lyá za tot ír ki építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére Fel ada ta: az évi LXXVIII. tv. sze rin ti épí tés ha tó - sá gi fel ada tok el lá tá sa, igaz ga tá si tár su lás ban, négy te le - pü lé sen. Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tés zmér nö ki, épí tõ - mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ, üzem mér nö ki) szak - kép zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz - da sá gi mér nö ki) szak ké pe sí tés. Az ál lás hely be töl té sé nél elõnyt je lent: épí tés igaz ga tá si mun ka kör ben szer zett gya kor lat, köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te, gaz da sá gi, köz igaz ga tá si jel le gû, to váb bá fel sõ fo kú vég zett ség. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok egy sze rû má so la tát, rész le tes szak mai ön élet raj zot. Il let mény és egyéb jut ta tá sok a Ktv., a 2/2005. (II. 14.) ön kor mány za ti ren de let és a he lyi köz szol gá la ti sza bály zat alap ján. A pá lyá za tot a Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. már ci us 1.) szá mí tott 30 na pon be lül le het be nyúj - ta ni Mar ton vá sár vá ros jegy zõ jé hez (2462 Mar ton vá sár, Bu dai út 13.), te le fon: (22) A pá lyá zat el bí rá lá sá nak vár ha tó idõ pont ja: a be nyúj tás ha tár ide jét kö ve tõ 30. nap. Az ál lás hely az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ. Nagy atád Vá ros Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det aljegyzõi munkakör betöltésére Köz igaz ga tá si szerv meg ne ve zé se: Nagy atád Vá ros Ön - kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la, 7500 Nagy atád, Ba ross Gá bor u. 9. El lá tan dó fel ada tok: a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vény ben, va la mint a he lyi ön kor mány za tok és szer ve ik fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló tör vény ben fog lalt jog kö rök gya kor lá sa és fel ada tok el lá tá sa a jegy zõ ál tal meg ha tá ro -

10 442 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/10. szám zott kör ben, va la mint a Pol gár mes te ri Hi va tal szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze té se, to váb bá a jegy zõ he lyet te sí té se. Pá lyá za ti fel té te lek: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az or szá gos köz igaz ga tá si vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo ko zat alap ján adott men te sí tés, leg alább 3 éves köz igaz ga tá si gya kor lat, leg alább 2 éves köz igaz ga tás ban szer zett ve ze tõi gya - kor lat, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség, össze fér he tet len ség hi á nya. Az al jegy zõ a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény alap ján va gyon nyi lat ko zat-té tel re kö te - le zett. Az ál lás be töl té sé nek to váb bi fel té te le a köz tiszt vi se lõi es kü le té te le. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot az ed di gi szak mai te - vé keny ség be mu ta tá sá val, több mun ka hely ese tén a fog lal - koz ta tá si jog vi szo nyai meg szû né sé nek mód ja fel tün te té - sé vel és sze mé lyes élet raj zot, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le ve lek, bi zo nyít vá - nyok má so la ta it, a pá lyá zó nyi lat ko za tát a ma gyar ál lam pol gár ság ról és a cse lek võ ké pes ség rõl. Il let mény és egyéb jut ta tá sok a köz tiszt vi se lõk jog ál lá - sá ról szó ló tör vény, va la mint a Köz szol gá la ti sza bály zat alap ján biz to sí tot tak. Az Ötv ának (1) be kez dé se sze rint a képviselõtestület a jegy zõ ja vas la tá ra az al jegy zõt ha tá ro zat lan idõ re ne ve zi ki. A mun ka kör a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be - tölt he tõ. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nést (2006. már ci us 1.) kö ve tõ 30. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le tel tét kö - ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen ke rül sor. A pá lyá za tot Nagy atád vá ros pol gár mes te ré hez cí - mezve (7500 Nagy atád, Ba ross Gá bor u. 9.) le het be nyúj - ta ni. Pápa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a több ször mó do sí tott évi XLV. tör vény 36. (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján pá lyá za tot ír ki Pá pa Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá nál aljegyzõi munkakör betöltésére El lá tan dó fel ada tok: a több ször mó do sí tott évi LXV. tör vény 36. (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint. Pá lyá za ti fel té te lek: egye tem ál lam- és jog tu do má nyi ka rán szer zett jo gi vég zett ség, jo gi szak vizs ga, leg alább tíz éves köz igaz ga tás ban szer zett gya kor lat, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: szak mai ön élet raj zot, kép zett sé get ta nú sí tó ok irat(ok) má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít - ványt, a pá lyá zó mun ka kör be töl té sé vel kap cso la tos szak mai el kép ze lé se it. Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény és a he lyi ren de let alap ján. Egyéb jut ta tá sok: ru há za ti költ ség-té rí tés, ét ke zé si hoz - zá já ru lás, 13. ha vi il let mény, va la mint a he lyi ren de let alap ján biz to sí tott egyéb jut ta tá sok. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: jú ni us 30. A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide - jé nek le jár tát kö ve tõ ülé sen dönt a kép vi se lõ-tes tü let. Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en be tölt he tõ. Az ál lás be töl té sé nek fel té te le az es kü, va la mint va - gyon nyi lat ko zat té te le. A pá lyá za tot Pá pa Vá ros Ön kor mány za tá nak pol gár - mes te ré hez kell be nyúj ta ni, 8500 Pá pa, Fõ u. 12. Tel.: 06 (89) , fax: 06 (89)

11 2006/10. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 443 Rom hány Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te és Kis ecset Köz ség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det kör jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat, bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség, ma gyar ál lam pol gár ság, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, hely is me ret tel va ló ren del ke zés, szá mí tó gép fel hasz ná lói szin tû is me re te, va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, is ko lai vég zett sé get, va la mint a szak vizs ga le té te lét iga zo ló ok ira tok má so la tát. Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény, va la mint Rom hány Kis - ecset kör jegy zõ jé nek az Egy sé ges Köz szol gá la ti sza bály - zat ról szó ló 1/2001. sz. in téz ke dé se sze rint. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ köz zé té telt (2006. már ci us 1.) kö ve tõ nap - tól szá mí tott 15. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ el sõ kö zös kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen. Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal. A pá lyá za tot Rom hány köz ség pol gár mes te ré hez le het be nyúj ta ni: 2654 Rom hány, Kos suth út 63. A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tást ad: Tol nai Já nos, Rom hány köz ség pol gár mes te re. Tel.: 06 (35) , 06 (20) Si mon tor nya vá ros jegy zõ je pá lyá za tot ír ki épí tés ügyi igaz ga tá si ügy in té zõi munkakör betöltésére Pá lyá za ti fel té te lek: egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ - mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki) szak - kép zett ség, vagy fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros - gaz dál ko dá si mér nö ki) szak kép zett ség, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet és cse lek võ ké pes ség. A pá lyá zat hoz csa to lan dó: há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, az is ko lai vég zett sé get, ké pe sí tést, szak kép zett sé get iga zo ló ok irat, vagy an nak hi te le sí tett má so la ta, szak mai ön élet rajz, a szak mai te vé keny sé get is be mu - ta tó szak mai élet út be mu ta tá sa, a mun ka kör el lá tás ára vo nat ko zó el kép zés. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent a szak mai gya kor - lat és a köz igaz ga tá si szak vizs ga. Az épí tés ügyi igaz ga tá si ügy in té zõ ál tal el lá tan dó fel - ada to kat a ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek dön tés re va ló elõ ké szí té se és vég re haj tá sa, to váb bá be ru há zás-elõ ké szí - tés, pá lyá zat ké szí tés, ter ve zés ko or di ná lás, vá ros fej lesz tés - sel kap cso la tos ön kor mány za ti fel ada tok elõ ké szí té se mun ka kör höz kap cso ló dó fel ada tok el lá tá sa ké pe zi, rész - le te i ben a Pol gár mes te ri Hi va tal ügy rend je alap ján a mun - kaköri le írás ban meg ha tá ro zot tak sze rint. Az épí tés ügyi igaz ga tá si ügy in té zõ il let mé nyét, jut ta tá - sa it a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény ben fog lal tak, va la mint a Pol gár mes te ri Hi va tal ban fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk il let mény ki egé szí té sé rõl és a ve ze tõi pót lék meg ál la pí tá sá ról szó ló 15/2003. (XI. 12.) szá mú ön kor mány za ti ren de let és a Pol gár mes te ri Hi va tal köz szol gá la ti sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint ke - rülnek a ki ne ve zés kor meg ál la pí tás ra. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel - hívásnak a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2006. már ci us 1.) szá mí tott har minc nap. A pá lyá za tok ról a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ har minc na pon be lül Si mon tor nya vá ros jegy zõ je dönt. Az épí tés ügyi igaz ga tá si ügy in té zõi ál lás a pá lyá zat el - bí rá lá sát kö ve tõ hó nap el sõ nap já tól tölt he tõ be. A ki ne ve - zés sel lét re jö võ köz szol gá la ti jog vi szony ha tá ro zat lan idõre szól. A pá lyá za tot Si mon tor nya vá ros jegy zõ je cí mé re (7081 Si mon tor nya, Szent Ist ván ki rály u. 1.) sze mé lye sen vagy pos tai kéz be sí tés út ján kell be nyúj ta ni, zárt bo rí ték ban, Épí té si igaz ga tá si ügy in té zõ pá lyá zat meg je lö lés sel. To váb bi fel vi lá go sí tás Si mon tor nya vá ros cím ze tes fõ - jegy zõ jé tõl kér he tõ a 06 (74) es te le fon szá mon.

12 444 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/10. szám Si mon tor nya vá ros jegy zõ je pá lyá za tot ír ki fõépítészi munkakör betöltésére Pá lyá za ti fel té te lek: épí tész mér nö ki egye te mi vég zett ség, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet és cse lek võ ké pes ség. A pá lyá zat hoz csa to lan dó: há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, az is ko lai vég zett sé get, ké pe sí tést iga zo ló ok irat, vagy an nak hi te le sí tett má so la ta, szak mai ön élet rajz, a szak mai te vé keny sé get bemu - tató szak mai élet út be mu ta tá sa, a mun ka kör el lá tás ára vo nat ko zó el kép zés. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent a szak mai gya kor - lat és a köz igaz ga tá si szak vizs ga. A fõ épí tész ál tal el lá tan dó fel ada to kat Si mon tor nya vá - ros te le pü lés fej lesz té si és -ren de zé si, va la mint te le pü lés - üze mel te té si fel ada ta i nak el lá tá sa ké pe zi, rész le te i ben a Pol gár mes te ri Hi va tal ügy rend je alap ján a mun ka kö ri le - írás ban meg ha tá ro zot tak szerint. A fõ épí tész il let mé nyét, jut ta tá sa it a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény ben fog lal tak, va la mint a Pol gár mes te ri Hi va tal ban fog lal koz ta tott köz - tiszt vi se lõk il let mény ki egé szí té sé rõl és a ve ze tõi pót lék meg ál la pí tá sá ról szó ló 15/2003. (XI. 12.) szá mú ön kor - mány za ti ren de let és a Pol gár mes te ri Hi va tal köz szol gá la ti sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint ke rül nek a ki ne - ve zés kor meg ál la pí tás ra. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel - hívásnak a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nés étõl (2006. már ci us 1.) szá mított har minc nap. A pá lyá za tok ról a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ har minc na pon be lül a pol gár mes ter egyet ér té sé vel Si - mon tor nya vá ros jegy zõ je dönt. A fõ épí té szi ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól tölt he tõ be. A ki ne ve zés sel lét re jö võ köz szol - gá la ti jog vi szony ha tá ro zat lan idõ re szól. A pá lyá za tot Si mon tor nya vá ros jegy zõ je cí mé re (7081 Si mon tor nya, Szent Ist ván ki rály u. 1.) sze mé lye sen vagy pos tai kéz be sí tés út ján kell be nyúj ta ni, zárt bo rí ték ban, Fõ épí té szi pá lyá zat meg je lö lés sel. To váb bi fel vi lá go sí tás Si mon tor nya vá ros cím ze tes fõ - jegy zõ jé tõl kér he tõ a 06 (74) es te le fon szá mon. Zsa na Köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény (Ktv.) 7., 8., va la mint a 10. vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján Az ál lás be töl té se ki ne ve zés sel tör té nik, mely ha tá ro zat - lan idõ re szól. Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség, ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri egye te mi, vagy igaz - ga tásszer ve zõi vég zett ség, köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga, leg alább két év köz igaz ga tá si gya kor lat, ki ne ve zés ese tén a Ktv. 22/A. alap ján va gyon nyi lat - ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se, fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me ret. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: szak mai ön élet raj zot, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok irat má - so la tát, szak vizs gát iga zo ló do ku men tum má so la tát. Bé re zés és egyéb jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény alap ján. Kép vi se lõ-tes tü let in do kolt eset ben fel men tést ad hat a Ktv. 8. (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ké pe sí - tés meg lé te alól a Ktv. vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nést (2006. már ci us 1.) kö ve tõ 30. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj - tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi kép vi se lõ-tes - tü le ti ülés. Az ál lás a pá lyá zat ered mé nyes el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ. A pá lyá za to kat Vis nyei Mik lós Zsa na köz ség pol gár - mes te ré hez kell be nyúj ta ni. Cím: 6411 Zsa na, Kos suth u. 3., te le fon: 06 (77)

13 2006/10. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 445 Szervezeti hírek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÓ OKIRATA A Budapesti Corvinus Egyetem Alapító Okirata ja nu ár 1. A Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (a to váb bi ak ban: in téz - mény) ré szé re az ál lam ház tar tás ról szó ló, több ször mó do - sí tott évi XXXVIII. tör vény 88. -a, va la mint a fel - sõ ok ta tás ról szó ló, több ször mó do sí tott évi LXXX. tör vény (a to váb bi ak ban: Ftv.) alap ján az aláb bi ala pí tó ok ira tot adom ki. Az évi LII. tör vény ren del ke zé sei alap ján ja nu ár 1-jei ha tállyal lét re ho zott in téz mény, majd a fel sõ - ok ta tá si in téz mé nyek ka ra i nak fel so ro lá sá ról szó ló 209/1999. (XII. 26.) Korm. ren de le tet mó do sí tó 108/2003. (VII. 22.) Korm. ren de let alap ján szep tem ber 1-jé tõl szer ve ze ti fel épí té sé ben mó do sult in téz mény jog elõ dei: az Ál lam igaz ga tá si Fõ is ko la, amely nek lé te sí té sé re az 1047/1952. sz. MT ha tá ro zat tal lét re jött Ta nács aka dé mia to vább fej lesz té sé vel, az évi 3. sz. tvr. alap ján ke rült sor; a Bu da pes ti Köz gaz da ság tu do má nyi Egye tem, amely - nek jog elõd je az 1920-ban lét re ho zott XXXI. tör vény cikk és 272. Korm. sz. ren de let alap ján a Bu da pes ti ki rá lyi ma - gyar Tu do mány egye te mi Köz gaz da ság tu do má nyi Kar, amely 1934-tõl (X. tör vény cikk) a Jó zsef ná dor Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Köz gaz da ság tu do má nyi Ka ra ként mû kö dött. A Kar át szer ve zé sé vel lé te sí tet te az Or szág gyû lés 1948-ban (LVII. tv.) a Ma gyar Köz gaz da - ság tu do má nyi Egye te met, amely 1953-ban a 3. sz. tvr. alap ján Marx Ká roly ne vét vet te fel és vi sel te 1990-ig. Az in téz mény az egyes ok ta tá si tár gyú, az ok ta tá si jo gok ér vé - nye sí té sé nek elõ se gí té sét, va la mint a fel sõ ok ta tá si in téz - mény- és kép zé si rend szer fej lesz té sét szol gá ló tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló LX. tör vény alap ján szep tem ber 1-jé tõl a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem ne vet vet te fel. A Szent Ist ván Egye tem Élel mi szer tu do má nyi Ka ra, Ker té szet tu do má nyi Ka ra, Táj épí té sze ti, -vé del mi és -fej - lesz té si Ka ra; ezen ka rok nak de cem ber 31-éig az évi 13. sz. tvr.-el lét re ho zott Ker té sze ti és Élel mi - szer ipa ri Egye tem és an nak jog elõd je ként az 1853-ban ala - pí tott Ha szon ker té sze ket Kép zõ Gya kor la ti Tan in té zet, az 1894-ben ala pí tott Ma gyar ki rá lyi Ker té sze ti Tan in té zet, az 1939-tõl mûködõ Ma gyar ki rá lyi Ker té sze ti Aka dé mia, majd több szö ri át szer ve zést és név vál to zást kö ve tõ en az évi 22. sz. tvr.-el lét re ho zott Ker té sze ti és Szõ lé sze ti Fõ is ko la. 1. Az in téz mény ne ve: Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Rö vi dí tett meg ne ve zé se: BCE Cor vi nus Uni ver sity of Bu da pest 2. Az in téz mény ala pí tó ja a Ma gyar Köz tár sa ság Or - szág gyû lé se. 3. Az in téz mény fel ügye le ti szer ve az Ok ta tá si Mi nisz - té ri um. 4. Az in téz mény szék he lye: 1093 Bu da pest, Fõ vám tér Az in téz mény gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an gaz - dál ko dó, tel jes jog kör rel ren del ke zõ köz pon ti költ ség ve té - si szerv. 6. Az in téz mény rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge ként az aláb bi meg ne ve zés sel mû kö dik: a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz gaz da sá gi To - vább kép zõ In té zet (rö vi dí tett meg ne ve zé se: BCE KTI) a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Ag rár tu do má nyi Cent - ruma. 7. Az in téz mény szak ága za ti be so ro lá sa: , egye - te mi ok ta tás. 8. Az in téz mény hez rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ - ség ve té si szerv nem tar to zik. 9. Az in téz mény te vé keny sé gi kö rei Az in téz mény ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te - vé keny sé ge Az in téz mény Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá - nak (a to váb bi ak ban: sza bály zat) mel lék le té ben fel so rolt tu do mány te rü le te ken és tu do mány ágak ban, a szak in dí tá si en ge déllyel ren del ke zõ sza ko kon, a jó vá ha gyott ké pe sí té si kö ve tel mé nyek sze rint, egye te mi és fõ is ko lai szintû alap - kép zést, ki egé szí tõ alap kép zést, szak irá nyú to vább kép - zést, va la mint felsõ fo kú szak kép zést foly tat hat nap pa li, es ti és le ve le zõ ta go za ton, to váb bá táv ok ta tás ban, s e kép - zé si for mák ban ok le ve let, il let ve bi zo nyít ványt ad ki. A Ma gyar Akk re di tá ci ós Bi zott ság jó vá ha gyá sa alap - ján dok to ri kép zést (PhD) foly tat, és dok to ri fo ko za tot ítél oda. Ha bi li tá ci ós el já rást foly tat le. To vább kép zést foly tat az er re vo nat ko zó kü lön jog - sza bály ren del ke zé sei sze rint. A kép zés hez kap cso ló dó tu do mány te rü le te ken tu do - má nyos ku ta tást és fej lesz tést, va la mint tu do mány szer ve - zõ te vé keny sé get vé gez. A nem zeti és az egye te mes kul tú ra köz ve tí té sé vel, mû ve lé sé vel és fej lesz té sé vel, az anya nyel vi és az ide gen nyel vi is me re tek fej lesz té sé vel hoz zá já rul a hall ga tók nak az ér tel mi sé gi lét re tör té nõ fel ké szí té sé hez. Az ok ta tás és a ku ta tás szín vo na las el lá tá sá hoz szük - sé ges nem zet kö zi kap cso la ta it fej lesz ti és ápol ja. Tan könyv- és jegy zet ki adást, tan esz köz fej lesz tést vé gez. Könyv tá ri és tu do má nyos in for má ciószol gál ta tást lát el az ok ta tott és ku ta tott tu do má nyok te rü le tén. Az alap te vé keny sé gi kör be tar to zó hall ga tók ré szé re sa ját szer ve ze té ben tan könyv- és jegy zet el lá tást, könyv tá ri és la bo ra tó ri u mi szol gál ta tást, kol lé gi u mi el he lye zést, kul - tu rá lis és spor to lá si le he tõ sé get nyújt, to váb bá olyan szol -

14 446 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/10. szám gál ta tá so kat, ame lyek a hall ga tók be il lesz ke dé sét, egész - sé ges élet vi te lét és egész ség ügyi el lá tá sát szol gál ják. Az al kal ma zá sá ban lé võ köz al kal ma zot tak el lá tá sá - val kap cso la tos fel ada to kat vé gez a vo nat ko zó jog sza bá - lyok sze rint. Az in téz mény inf ra struk tú rá já nak fenn tar tá sá val és fo lya ma tos fej lesz té sé vel kap cso lat ban sa ját szer ve zet ben lát el fel ada to kat. Fel ada tai tel je sí té se ér de ké ben igaz ga tá si, szer ve zé si, pénz ügyi, gaz da sá gi, mû sza ki és más szol gál ta tó szerve - zeti egy sé ge ket mû köd tet. Az Ftv.-ben fog lal tak alap ján részt vesz az ag rár gaz - da ság kö ré be tar to zó fel ada tok el lá tá sá ban, ter mé szet vé - del mi te rü le tek gon do zá sá ban a vo nat ko zó kü lön jog sza - bá lyok ren del ke zé sei sze rint. A gya kor la ti kép zés cél ja i ra tan üze met, tan gaz da sá - got üze mel tet és bo ta ni kus ker tet, ar bo ré tu mot tart fenn. Az in téz mény kép zé si to vább kép zé si fel ada tai kere - tében. A fel so rolt fel ada to kat az in téz mény alap te vé keny ség - ként lát ja el, amely nek alap ve tõ anya gi fel té te le it az ál lam biz to sít ja az Ftv.-ben fog lalt ren del ke zé sek sze rint. Az in - téz mény mûkö dé sé nek for rá sát ké pe zik to váb bá a sa ját be - vé te lek, il let ve a számá ra fel aján lott va gyon is Az in téz mény az alap te vé keny sé gén be lül jo go sult olyan ki egé szí tõ te vé keny ség vég zé sé re, ame lyet az alap - te vé keny sé ge fel té te le ként ren del ke zés re ál ló, s e cél ra csak rész ben le kö tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko - zott ki hasz ná lá sá val, nem nye re ség szer zés cél já ból vé gez. Az e te vé keny ség ke re té ben vég zett szol gál ta tás, ter mék - elõ ál lí tás ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel nek fe dez nie kell a te vé keny sé get ter he lõ összes ki adást be le ért ve az üze mel te té si, fenn tar tá si ki adá sok te vé keny ség re ju tó ará - nyos há nya dát is a be vé tel fel nem hasz nál ha tó ré szé nek fi gye lem be vé te le mel lett. Ilyen te vé keny sé gek el sõ sor ban: az ál la mi lag fi nan szí ro zott fel sõ fo kú szak em ber kép - zés ben részt ve võ hall ga tók szá má ra olyan kép zés, il let ve szol gál ta tás nyúj tá sa, amely köz vet le nül nem kap cso ló dik a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ben és a tan ter vek ben fog lalt ta nul má nyi kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez, költ ség té rí té ses fel sõ fo kú szak em ber kép zés a szak in - dí tá si en ge déllyel ren del ke zõ sza ko kon, va la mennyi kép - zé si szin ten és for má ban, fel vé te li elõ ké szí tõ és egyéb tan fo lya mok tar tá sa, ál ta lá nos to vább kép zés, az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ, szak ké pe - sí tést nyúj tó is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés folyta - tása, a kép zés hez kap cso ló dó tu do mány ágak ban ku ta tás és fej lesz tés, tu do mány szer ve zés, kul tú ra mû ve lés és fej lesz - tés, szak ta nács adá si és egyéb tevé keny ség, az inf ra struk tú ra sza bad ka pa ci tá sa i nak hasz no sí tá sa (ki adói te vé keny ség, mun ka he lyi ven dég lá tás, üze mi ét - kez te tés, sport lé te sít mé nyek és ok ta tás szol gá ló he lyi sé - gek, va la mint kol lé gi u mi szál lás he lyek bér be adá sa) Az in téz mény alap te vé keny sé gén túl me nõ en alap feladatai el lá tá sá nak sé rel me nél kül jo go sult az ala pí tó ok irat ban, va la mint a sza bály zat ban meg ha tá ro zott fel adat kör nek meg fe le lõ vál lal ko zá si te vé keny ség re, a kü - lön jog sza bály ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel. Az e te - vé keny ség ke re té ben vég zett szol gál ta tás, ter mék-elõ ál lí - tás ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel nek fe dez nie kell a te - vé keny sé get ter he lõ összes ki adást be le ért ve az üze mel - te té si, fenn tar tá si ki adá sok te vé keny ség re ju tó ará nyos há - nya dát is a be vé tel fel nem hasz nál ha tó ré szé nek fi gye - lem be vé te le mel lett. A vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le nem ha lad hat ja meg az éves költ ség ve tés ter ve zett össz ki - adá sá nak 25%-át. Az alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé gek szét vá lasz tá sá - nak el ve it és a vál lal ko zá si szer zõ dés kö tés rend jét az in - téz mény bel sõ sza bály za tá ban kell rög zí te ni. A sza bály zat rész le te sen fel so rol ja a vál lal ko zá si te vé keny sé ge ket és azok for rá sa it. 10. Az in téz mény te vé keny sé gi kö re i nek TEÁOR sze - rin ti rész le tes fel so ro lá sát a sza bály zat tar tal maz za. 11. Az in téz mény szer ve ze te és ve ze té se Az in téz mény szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét rész le te sen a sza bály zat ha tá roz za meg, ame lyet il let ve an nak mó do sí tá sát meg kell kül de ni az ok ta tá si mi nisz ter nek. Az in téz mény ve ze tõ je a rek tor, akit pá lyá zat út ján, az Egye te mi Ta nács dön té se alap ján az ok ta tá si mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a köz tár sa sá gi el nök bíz meg, il let ve ment fel. A rek tor mun kál ta tói, kö te le zett ség vál la lá si és utal vá - nyo zá si jog kö rét, va la mint egyéb ha tás kö re it és azok át ru - há zá sá nak ese te it az Ftv. és a sza bály zat rög zí ti. Az in téz mény ve ze tõ te kin te té ben az ok ta tá si mi nisz ter, il le tõ leg jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben át ru - há zott ha tás kör ben az in téz mé nyi ta nács gya ko rol ja a mun kál ta tói jog kö rö ket. 12. Az in téz mény ke ze lé sé ben lé võ és tar tó san bé relt in - gat la nok jegy zé ke, to váb bá az in téz mé nyi hoz zá já ru lás sal vagy köz remûkö dés sel lét re ho zott, il let ve mû köd te tett tár - sa sá gok, egye sü le tek, alapít vá nyok és egyéb szer ve ze tek jegy zé ke és ala pí tó ok ira tai, il let ve az ala pí tás sal össze füg - gõ más do ku men tu mai a sza bály zat mel lék le tét ké pe zik. 13. Je len ala pí tó ok irat az Ok ta tá si Köz löny ben tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ 8. nap tól lép ha tály ba. Bu da pest, de cem ber 2. Ma gyar Bá lint s. k., ok ta tá si mi nisz ter

15 2006/10. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 447 II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség pályázati felhívása a munkavédelmi jellegû bírságok felhasználására Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség (OMMF) a munkavédelemrõl szóló évi XCIII. törvény (Mvt.) 80. -ának (2) bekezdése, valamint az 5/2002. (XI. 12.) FMM rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására, melynek eredményeképpen javulhatnak a munkakörülmények és csökkenthetõek a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések. I. Általános feltételek 1. A pályázatok benyújtásának és elbírálásának rendje A pályázatokat az OMMF-hez (1024 Budapest, Margit krt. 85., 1399 Budapest, Pf. 639) 6 példányban (1 példány eredeti + 5 példány másolat) kell benyújtani. A benyújtás határideje: március 30. A megjelölt határidõ után érkezett, a támogatható célok közé nem sorolható, valamint az elõírtakhoz képest hiányosan beérkezõ pályázatok nem vehetõk figyelembe. A támogatásról a munkavédelmi felügyeletet ellátó hatóságok véleményének, valamint az OÉT Munkavédelmi Bizottsága javaslatának figyelembevételével a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter a benyújtás határidejét követõ 60 napon belül dönt. A döntésrõl a pályázók levélben értesülnek, a pályázat eredményének hivatalos lapban történõ közzétételérõl az OMMF gondoskodik. 2. A támogatás célja, keretösszege A pályázatra fordítható keretösszeg (2005. I II. félévi) 220 millió Ft, amely kamatmentesen visszatérítendõ vagy vissza nem térítendõ támogatásként is adható. A támogatás felhasználható különösen a munkaeszközök és védõeszközök, technológiák munkavédelmi célú kutatására, fejlesztésére, a foglalkozási veszélyek és ártalmak megelõzését szolgáló tájékoztatásra, ismeretterjesztésre, képzésre, valamint a korszerû munkavédelem elõírásainak való megfelelésre a vállalkozások és a munkavédelemben érintett társadalmi szervezetek ez irányú felkészítésére. Elõnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek besorolhatóak a II/2. pontban felsorolt kiemelt témakörök valamelyikébe. 3. Általános támogatási feltételek Támogatást belföldi székhelyû jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaság, egyéni vállalkozó vagy költségvetési szerv kaphat. Jelen pályázati felhívás alapján elnyert (vállalkozásoknak nyújtott) támogatás csekély összegû támogatásnak minõsül, amelyre a vonatkozó rendelkezéseket az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 96/2001/EK bizottsági rendelet tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegû támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak megfelelõ forintösszeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevékenykedõ vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehetõ igénybe mezõgazdasági, illetve halászati termékek elõállításához, feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, valamint az import áruk helyett hazai áruk használatától függõ támogatások esetében. A kedvezményezettnek a támogatást nyújtó kérésére nyilatkoznia kell arról, hogy a szerzõdés megkötését megelõzõ három évben mekkora összegû (csekély összegû) támogatásban részesült. A támogatás csak eseti lehet, nem nyújtható folyamatosan és nem szolgálhatja a pályázó alapvetõ gazdasági mûködésének fenntartását. Nem támogatható az olyan pályázat, amelyben a pályázó olyan alapvetõ (minimális) munkavédelmi követelmények megvalósításának támogatását igényli, amelyek teljesítésére a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározottak alapján egyébként is köteles. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akit a pályázat benyújtása elõtti két évben a munkavédelmi jogszabályok (pl. a munkavédelemrõl szóló évi XCIII. törvény) megsértése miatt jogerõsen legalább forint munkavédelmi bírság megfizetésére köteleztek. A pályázaton felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló, illetve köztartozással bíró gazdálkodó szervezet nem vehet részt. A saját és egyéb források, valamint az igényelt támogatás együttesen fedezetet kell hogy teremtsenek a pályázati cél megvalósulására.

16 448 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/10. szám A támogatás olyan pályamûre nyújtható (legyen az technikai vagy módszert kidolgozó), amelynek megvalósítása a benyújtás idõpontjában még nem kezdõdött meg. Az odaítélt támogatás rendeltetésének megfelelõen, megállapodás szerinti ütemezésben használható fel, átütemezésére csak elháríthatatlan ok alapján kerülhet sor. A kedvezményezettel az OMMF szerzõdést köt a támogatás felhasználására. E szerzõdés tartalmazza a támogatás felhasználásával, annak ellenõrzésével és folyósításával kapcsolatos feltételeket, a szerzõdés megszegésének következményeit (pl. a támogatás visszavonása). II. Részletes feltételek és bírálati szempontok 1. A támogatás mértéke A támogatás mértéke a megvalósítás teljes költségeit is fedezheti. A megvalósítási terv szerint nyereséget hozó pályázathoz kizárólag visszatérítendõ támogatás nyújtható, a megvalósítás költségeinek 70%-áig. A támogatásból konferencia, tájékoztató elõadás szervezésekor nem finanszírozható a szállás, étkezés, a résztvevõk utazási költsége, azonban támogatás kérhetõ az elõadás megfelelõ körülményeinek megteremtésére (pl. elõadóterem bérlete), illetve a meghívott elõadók tiszteletdíjára, valamint a résztvevõk számára készített írásos tájékoztatóra. 2. Kiemelten támogatható célok A megújult, harmonizált munkavédelmi követelmények gyakorlati megvalósításához a közép- és felsõ vezetõk felkészítése, a megelõzés elsõbbségét hangsúlyozó munkavédelmi ismeretek átadása. Az építõipari, szerelõipari, bányászati és karbantartási munkahelyeken a kockázatok csökkentése, a módosított Vas- és Fémipari Biztonsági Szabályzat elõírásainak ismertetése, ezzel kapcsolatos tájékoztatás. Oktatási, képzési programok elkészítése, felvilágosító, tapasztalatátadó akciók szervezése különös tekintettel az építõipari, szerelõipari kis- és középvállalkozásokra. A Munkavédelem Országos Programjához kapcsolódó egyes speciális szakmai területek (pl. a balesetbiztosítás, egységes kockázatbecslési metodika és a munkavédelem kapcsolata, a munkavédelmi végzettséget adó iskolai és iskolarendszeren kívüli képzések lehetõségeinek felmérése és elõkészítése) kutatási igényû feldolgozása és szakmai javaslat kialakítása. A munkavédelem és a média kapcsolatában rejlõ megoldási lehetõségek végrehajtható kidolgozása, ideértve egy akcióprogram megfogalmazását is, amely a munkavédelem országos ismertségét javítaná, megteremtené a közgondolkodásban a munkavédelem arculatát, kiemelné értékeit. A feladat végrehajtásába be kell vonni az érintett hatóságokat (OMMF, ÁNTSZ, MBH) és érdekképviseleteket (pl. OÉT Munkavédelmi Bizottsága). A foglalkozás-egészségügyi orvosok (szolgálat) és a munkabiztonsági szakemberek szerepének meghatározása a munkahelyi kockázatok kezelésében (becslésében és értékelésében), különös tekintettel a biológiai kóroki tényezõkre. Módszerek kidolgozása a megmaradt munkaképesség hasznosítására a foglalkozási rehabilitáció keretében. A módszer bemutatása, különös tekintettel a feladatok multidiszciplináris jellegére. Egészségügyi létesítményekben különös tekintettel a mozgáskorlátozottak, fogyatékosok és az idõskorúak ellátása és kezelése során a betegmozgatás kockázati tényezõinek, valamint az ápolószemélyzetet érõ fertõzésveszély csökkentése. A belsõ jogharmonizáció komplex megoldása érdekében olyan háttértanulmány készítése, amely meghatározza a végrehajtás prioritásait, sorrendjét. Az Európai Unió munkavédelmi akcióprogramjának részeként a év a fiatal munkavállalók mint fokozott kockázati csoport középpontba állítása. Tekintettel arra, hogy a munkavállaló életkora nem közismert kockázati tényezõ, a munkavállaló életkorával kapcsolatos kockázatok kutatása, elemzése, az eredmények széles körû rendelkezésre bocsátása. A munkáltatók munkavédelmi feladatainak hatékonyságát segítõ minõségirányítási rendszer bevezetése (pl. MEBIR), a magyar nyelvû munkavédelmi szabványosítás támogatása. Egy-egy szakterület követésre méltó munkavédelmi gyakorlatáról színvonalas tájékoztatás és kiadvány készítése, amit a pályázó eljuttat az érintett szakma széles nyilvánosságához. A megvalósítandó helyes gyakorlat ismertesse a munkavállalókat fenyegetõ veszélyforrások csökkentését, megszüntetését pl. az alkalmazott minõségfejlesztési módszereket, innovatív kockázatértékelõ tevékenységet, a munkavédelmi képviselõvel való együttmûködést. A munkavégzésbõl, technológiából eredõ kockázatok csökkentésére alkalmazott egyéni védõeszközök megfelelõ használatának gyakorlati bemutatása. Gyakorlati oktatást szolgáló oktatóterület kialakítása, különösen magasból történõ leesés, illetve gázok, gõzök okozta kockázatok csökkentésére használt egyéni védõeszközök alkalmazására. 3. A pályázat tartalmi követelményei A pályázatokat a felhívásban megadott határidõig a melléklet szerinti, kitöltött adatlappal együtt kell benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell a) a pályázónak a cégnyilvántartásba vételt igazoló okiratát, továbbá az esetleges hatósági engedélyek három hónapnál nem régebbi, hiteles másolatát; b) a pályázónak és vezetõinek, tulajdonosainak, tulajdonosi szerkezetének rövid bemutatását, fõbb gazdálkodási adatait;

17 2006/10. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 449 c) fejlesztési célú támogatás igénylése esetén a pályázónak a tárgyévre és a tárgyévet követõ évre vonatkozó üzleti tervét; d) a pályázat tárgyát képezõ, támogatandó cél bemutatását, megvalósításának helyét, megvalósítási tervét, tételes költségvetését, saját forrás szükségessége esetén a saját forrás rendelkezésre állásának formáját és összegét, amennyiben a pályázati cél szakanyag elkészítése, kiadása (pl. tájékoztató füzet, videofilm, CD), akkor a pályázati anyagnak tartalmaznia kell a kiadványhoz való hozzáférés és a terjesztés módját; e) a megpályázott támogatás összegére vonatkozó igényt; f) költségvetési szerv esetén a felügyeleti szervnek a pályázaton való részvételt jóváhagyó nyilatkozatát; g) a pályázati felhívásban megjelölt, a pályázat elbírálásához feltétlenül szükséges egyéb adatot vagy dokumentumot (rajzot, fényképet stb.). 4. Bírálat A pályázatok bírálata során a bírálók az alábbi szempontokat veszik figelembe: A pályázat szakmai indokoltsága, a projekt eredményeként a szervezett munkavégzés keretében megvalósuló, a munkavégzést szolgáló körülmények fejlesztése. A költségvetés kidolgozásának részletessége, az egyes költségtételek realitása, költséghatékony megvalósítás tervezése. A megelõzést elõsegítõ, ingyenes ismeretterjesztésre szánt anyagoknál az egységnyi kiadványra jutó kedvezõ költség. Tájékoztató elõadás, konferencia rendezésénél a rendezvény hatókörének nagysága. Elõnyben részesül: a) a szakmailag megalapozott, újszerû, valamint a megelõzést szolgáló megoldást tartalmazó pályázat, b) a munkavédelem országos ismertségét javító programban az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés céljainak megvalósítása során az állami szervek tevékenységének, a munkáltatók és munkavállalók felelõsségi pozíciójának magas minõségi színvonalú, igényes kivitelezésû eszközökkel történõ bemutatása, c) a munkavédelmi minõségirányítási rendszer bevezetését vagy az idegen nyelvû munkavédelmi tárgyú szabványok magyarul történõ megjelentetését célzó pályázatok közül a jelentõsebb saját hozzájárulást, illetve a magasabb visszatérítendõ támogatási arányt elõirányzó pályázat. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhetõ az OMMF Jogi, Igazgatási és koordinációs fõosztály telefonszámán ( , és ). Melléklet: 1 db adatlap. Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség Melléklet ADATLAP a munkavédelmi jellegû bírság felhasználására benyújtott pályázathoz az 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet alkalmazásában 1. A pályázó megnevezése:... címe, székhelye:... cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó regisztrációs száma vagy egyéb nyilvántartásba vételi száma:... statisztikai számjele:... bankszámlájának száma:... felelõs ügyintézõjének neve:.... telefon- és faxszáma, je: A pályázati program címe, a pályázati cél megnevezése: A támogatás finanszírozása A pályázati ajánlat teljes költsége: Saját forrás: Egyéb forrás: Igényelt támogatás: Ebbõl: kamatmentesen visszatérítendõ vissza nem térítendõ E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 4. Az igényelt támogatás formája, az igénybevétel ütemezése, visszatérítendõ támogatás esetén a visszafizetés ütemezése és garanciái: * A pályázó eddigi tevékenységének rövid ismertetése, tulajdonosi, gazdálkodási és foglalkoztatási adatai, pénzügyi helyzetének rövid összefoglalása, valamint nyilatkozata az alábbiakról: felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt nem áll és nincs köztartozása; a megjelölt pályázati célra mikor és hol nyújtott be eredményesen pályázatot; * Az 5. pont tekintetében a pályázó külön íven csatolja az adatlaphoz kért tájékoztatást, nyilatkozatot.

18 450 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/10. szám a pályázati cél keretein belül visszaigényelhetõ általános forgalmi adó összege, amivel a támogatást csökkentett összegben veszi igénybe; annak tudomásulvétele, hogy a támogatásról szerzõdésben kell megállapodni (9. ), a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya és a támogatás összege nyilvánosságra hozható; nyilatkozat arról, hogy szállítási ágazatban tevékenységet nem folytat és a támogatást nem fordítja exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységre. 6. Nyilatkozat a kizáró körülményekrõl [5. (1) bekezdés].** a) Rendelkezik-e hatósági engedéllyel azon tevékenység megkezdéséhez vagy végzéséhez, amelyre a pályázatát benyújtotta? b) Áll-e felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt? c) Megállapította-e a támogatást nyújtó szerv önnel szemben, hogy a pályázat benyújtását megelõzõ öt naptári éven belül költségvetésbõl juttatott bármely támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette? d) Fennáll-e lejárt esedékességû, 60 napot meghaladó, nem vitatott vagy jogerõs bírósági ítélettel megállapított adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést enge- délyezett)? e) Kötelezték-e a pályázat benyújtását megelõzõ két naptári éven belül jogerõsen legalább Ft összegû munkavédelmi bírság megfizetésére? f) Az elbírálást megelõzõ 5 éven belül volt-e olyan pályázat útján elnyert támogatása, amelyet szerzõdésszegés miatt (11. ) visszavontak? 7. A pályázatban ajánlott program lebonyolítása: a program kezdési idõpontja: a befejezés idõpontja:, év hónap nap P. H. cégszerû aláírás ** Igen válasznál a -be írjon 1-est, nem válasznál a -be írjon 2-est. ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSA Pályázati kiírás a szõdligeti medencés yachtkikötõ területének bérleti feltételeirõl A KDV-KÖVIZIG bérbevételre ajánlja a vagyonkezelésében álló, a Magyar Állam tulajdonát képezõ Szõdliget 093. hrsz.-ú, Duna folyamként nyilvántartott területbõl a Duna 1673,8 1674,3 fkm szelvényei között a bal parton m 2 (4 ha) nagyságú területet medencés yachtkikötõ végleges kialakítására és üzemeltetésére. A vagyonkezelõ neve: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 41. Telefon: (06-1) Telefax: (06-1) Általános elõírások 1. A terület bérletére írásos igénybejelentést kell tenni. Igénybejelentést tehet bármely magánszemély vagy gazdasági társaság. A bérleti igényt írásban a KDV-KÖVIZIG Igazgatási osztályára kell beadni. Cím: 1088 Budapest VIII., Rákóczi út 41. II. emelet 227. Ügyintézõ: dr. Takács László osztályvezetõ. Telefon: (06-1) Igénybejelentési határidõ: április óra, melynek lejártát követõen kerül sor az igénybejelentéseket tartalmazó zárt, anonim borítékok bontására. A pályázati ajánlatok felbontásáról és ismertetésérõl a kiíró közjegyzõi okiratot készíttet. 2. A terület hasznosítására bérleti szerzõdést kell kötni. A bérleti szerzõdésnek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: a szerzõdõ felek adatait, a bérlet tárgyát, a szerzõdés idõbeni hatályát (maximum 10 év), a bérleti díj mértékét (alsó határ: Ft/év), a díjfizetés módját (negyedévente elõre, az adott negyedév elsõ hónapjának 15. napjáig), a felmondás lehetõségeit, a terület használatával kapcsolatos korlátozásokat, illetve kötelezettségeket és tilalmakat, úgymint: A bérlõ a pályázati kiírásban megjelölt területet albérletbe, illetve harmadik személy részére nem adhatja át, a medencés jachtkikötõ végleges kialakításán és üzemeltetésén túlmenõ egyéb tevékenységet nem folytathat és a

19 2006/10. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 451 szerzõdés bármely címen történõ megszûnése esetén csereingatlanra sem tarthat igényt. A bérlõ viseli a bérelt területtel kapcsolatos mûvelési ágnak megfelelõ fenntartási költségeket és díjat. A szerzõdésben megjelölt tevékenységhez szükséges további hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzésérõl a bérlõ köteles gondoskodni, melynek elmulasztása esetén viseli az ezzel járó következményeket. Bérlõ tudomásul veszi, hogy a pályázati kiírásban körülírt ingatlan nyílt ártéren fekszik, ezért amennyiben az érintett terület a nagyvizek alkalmával elöntésre kerül, az ebbõl eredõ károkért, rongálásokért a bérbeadó felelõsséget nem vállal. A bérbeadó tudomásul veszi, hogy a fentebb említett esetleges károk és rongálások tekintetében a bérlõt helyreállítási kötelezettség nem terheli. A bérlõ a terepet és a partviszonyokat csak az erre vonatkozó szükséges engedélyek birtokában változtathatja meg, annak tudomásulvétele mellett, hogy a vízpartot kerítéssel lezárnia nem szabad. A bérlõnek figyelemmel kell lennie Szõdliget község képviselõ-testületének 28/2005. (IV. 14.) számú határozatában foglalt azon elõírásokra, melyek szerint: A bérlõ a kikötõ megközelítésére a szõdligeti önkormányzattal külön megállapodást köteles kötni. A szõdligeti lakosok díj- és akadálymentesen rakhatják vízre vízi jármûveiket. A bérlõ vállalja, hogy az általa létesített yachtkikötõben, az üzemképességükben átmenetileg korlátozott vízi jármûvek számára szakszerû menekítési lehetõséget biztosít. A bérlõ feltétlen kötelezettséget vállal az iránt, hogy a bérelt területrõl a gazt, gyomot különös figyelemmel a parlagfûmentesítésre elõírt kötelezettség betartására évente kétszer eltávolítja. 3. A KDV-KÖVIZIG fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 4. A KDV-KÖVIZIG jogosult az igénybejelentõtõl az írásos igény bejelentésével kapcsolatban pontosítást, az abban foglaltak igazolását kérni. Az igénybejelentés 5. Az igénybejelentést írásban, magyar nyelven, 3 példányban, melybõl 1 példányt minden oldalán eredetiben, cégszerû aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással ellátva zárt, anonim borítékban, az 1. pont szerinti helyen és határidõig kell benyújtani, eljuttatni. 6. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell különösen: az igénybe vevõ hasznosítási elképzelésének részletes ismertetését, a bérelt területen megvalósításra tervezett létesítmények létesítéséhez, üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzési kötelezettségének vállalására vonatkozó nyilatkozatot, inflációkövetõ bérleti díjfizetés megajánlására vonatkozó nyilatkozatot, köztartozásról szóló nyilatkozatot (APEH-igazolás), az igénybejelentésben tett ajánlatnak megfelelõ szerzõdéskötési kötelezettségvállalást április 17. napjáig, hiteles cégkivonatot és aláírási címpéldányt. 7. Az igénybejelentéssel kapcsolatos költségek az igénybejelentõt terhelik, függetlenül annak eredményességétõl. 8. Érvénytelen az igénybejelentés (pályázat): a) a beadási határidõ túllépése esetén, b) ha a megajánlott bérleti díj a minimális bérleti díjnál kevesebb, c) ha a 6. pontban szereplõ bármely nyilatkozat, illetve igazolás hiányzik, d) amennyiben az igénybejelentés nem a teljes terület bérletére vonatkozik, e) ha a 2. pontban foglaltakkal ellentétes. 9. Az igénybejelentõ a terület bérletére vonatkozó szerzõdéskötésig köteles titokban tartani igénybejelentése tartalmát. 10. A KDV-KÖVIZIG az igénybejelentések tartalmát a terület bérbeadásáig titkosan kezeli. Az igénybejelentések értékelése 11. A április 7-ig beérkezett igényeket a KDV-KÖVIZIG április 10-ig értékeli. Eddig az idõpontig kérheti az igénybejelentések pontosítását, kiegészítését, értelmezését az igénybe vevõtõl. Az értékelésnél elõnyt jelent: magasabb bérleti díj, a hasznosításra vonatkozó elképzelések magasabb mûszaki tartalma és a bemutatás színvonala, a Duna nemzetközi víziút-kikötõláncban meglévõ, illetve megvalósult, valamint hasonló tevékenységgel kapcsolatos referenciákkal rendelkezõ igénybejelentés, annak vállalása és megfelelõ garanciákkal való alátámasztása, hogy a bérleti szerzõdés megkötése esetén június 30. napjáig a kikötõ hatósági engedély birtokában megnyitásra kerül, az igénybejelentõnek a helyi önkormányzat által való támogatottsága. 12. A KDV-KÖVIZIG április 12-ig dönt az igénybejelentések alapján az elfogadásra alkalmas igénybejelentésrõl.

20 452 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2006/10. szám 13. A KDV-KÖVIZIG az igénylõket április 14-ig írásban értesíti a döntésrõl. 14. A KDV-KÖVIZIG az elfogadásra alkalmas igénybejelentés benyújtójával való megállapodás esetén a vonatkozó bérleti szerzõdést április 17. napjáig megköti. KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE A Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) továbbiakban: kiíró, a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) kormányrendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában, a kiíró vagyonkezelésében lévõ Felsõ-Tisza-vidéki Vízépítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (továbbiakban: FETIVÍZ Kft.) székhelye: 4400 Nyíregyháza, Simai út 9., cégjegyzékszámú Ft névértékû üzletrészét. 1. Pályázni lehet a Magyar Állam tulajdonában lévõ Ft névértékû, a jegyzett tõke 92,12%-át megtestesítõ üzletrész megvásárlására. Pályázni kizárólag a teljes meghirdetett üzletrészre lehet. 2. A pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor az egyetlen értékelési szempont a magasabb ajánlati ár. A bírálat során elõnyt élveznek a vételár megfizetését idõben elõbb vállaló ajánlatok. 3. A fizetés módja A vételár csak készpénzzel a kiíró által a Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára átutalással teljesíthetõ. Külföldi csak forintban tehet ajánlatot. A vételár 50%-át az ajánlattevõnek az adásvételi szerzõdés aláírásától számított legfeljebb 8 munkanapon belül kell megfizetnie. A fennmaradó rész megfizetésére legfeljebb a szerzõdéskötést követõ 45 nap elteltéig adható haladék. 4. Az ajánlati biztosíték mértéke és befizetésének módja A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó Ft ajánlati biztosítékot legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejét megelõzõen 3 munkanappal korábban átutalja a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára ajánlati biztosíték megjelöléssel. A kiíró ezzel az összeggel az ajánlati biztosíték szabályai alapján rendelkezik. 5. Az ajánlati kötöttség idõtartama az ajánlattételi határidõ lejártától számított 60 naptári nap. 6. A pályázati ajánlatok benyújtásának helye, módja, határideje a) Helye Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19. b) Módja A pályázatot magyar nyelven, FETIVÍZ Kft. felirattal ellátott zárt, cégjelzés nélküli borítékban 3 (1 eredeti, 2 másolat) példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani, az eredeti példányt meg kell jelölni EREDETI felírással. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazás meglétét közjegyzõ ellenõrzi. Az ajánlatok beérkezését az átvevõ által kiállított átvételi elismervény bizonyítja. c) Határideje március óra. 7. A pályázati ajánlatok bontási eljárásának helye, idõpontja a) Helye Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság hivatalos helyisége, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19. b) Idõpontja március óra. c) Módja Az ajánlatok bontása közjegyzõ közremûködésével történik. A bontásról közjegyzõ által hitelesített jegyzõkönyv készül. 8. A pályázati ajánlatokat a pályázatok benyújtásának napjától számított 10 munkanapon belül elbírálják, a pályázók az elbírálást követõ 3 napon belül írásban kapnak értesítést. 9. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 10. A nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén a kiíró jogosult a pályázat második helyezettjével szerzõdést kötni. 11. A pályázattal összefüggésben információ kérhetõ dr. Brátán Tündétõl a (42) es és Pesel Antaltól a (42) os telefonszámon.

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 5082 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 65. SZÁM 2007. JÚNIUS 11. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 22. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/12. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyügyi hírek...

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 95 760 Ft Ára: 4816 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XII. ÉVFOLYAM 102. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 4. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 64 260 Ft Ára: 7070 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 4. TARTALOM 605 A

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Paradicsomtermesztés melegvízzel. Részletek a 6-7. oldalon. Horák Mária képviselő a turai sportkoncepcióról

Paradicsomtermesztés melegvízzel. Részletek a 6-7. oldalon. Horák Mária képviselő a turai sportkoncepcióról 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 7 8. szám 2011 július augusztus Paradicsomtermesztés melegvízzel KivitelezésiszaKaszbana8milliárdforintosberuházás A mint egy 8 mil li árd fo rin

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 3318 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2007. FEBRUÁR 7. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

20éves a. bér má lás. ingyenes közéleti havilap. Alakul a főtér már a városháza előtt is. Újra nyílt a sóbarlang a Kastélykerti Óvodában

20éves a. bér má lás. ingyenes közéleti havilap. Alakul a főtér már a városháza előtt is. Újra nyílt a sóbarlang a Kastélykerti Óvodában 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 6. szám 2011. június ka to li kus egy ház ban van - A nak un. be ava tó szent sé gek: ke reszt ség, bér má lás, ol tá ri szent ség. A sor rend

Részletesebben