Pan non hal ma, 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pan non hal ma, 2011."

Átírás

1 Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011.

2

3 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU 292) el mél ke dés Üd vöz légy, Má ria! ezek kel a sza vak kal kezd - te is ten kül döt te gáb ri el ark an gyal Szûz Má ria kö szön té sét. Mi is év szá zad ok óta így kö szönt - jük õt imád sá gunk ban: Üd vöz légy, Má ria! kö - szönt jük õt, akit a men nyei atya ki vá lasz tott, hogy meg tes te sült Fi á nak édes any ja le gyen. a min den ha tó és ir gal mas is ten, aki nek ir gal ma vég te len, már az el sõ em ber bûn - beesé se után meg ígér te, hogy el jön majd éva utó dai kö zött az, aki szét ti por ja a go nosz kí gyó ha tal mát: is ten Fia as szony tól szü le tik a vi lág - ra em ber nek, és meg hoz za az egész em be ri ség meg vál tá sát. ami kor Szûz Má ri át kö szönt jük, elõ ször úgy kö szönt jük az an gyal lal együtt, mint Jé zus édes any ját. Meg em lé ke zünk ar ról a perc rõl, ami kor a ná zá re ti ház ban a vá lasz tott nép ki - vá lasz tott lá nya, Má ria, meg kap ja is ten üze - ne tét: mé hed ben fo gansz, és fi út szülsz. Jé zus - nak fo god õt hív ni. nagy lesz õ, a Ma gas ság be - li nek Fia. 3

4 ami kor Szûz Má ri át kö szönt jük, hi tünk - nek azt a nagy tit kát ün ne pel jük, hogy is ten nem tar tot ta ma gá hoz mél tat lan nak azt, hogy szen ve dés re ké pes em be ri tes tet ölt sön; a Szent és Hall ha tat lan is ten an nyi ra meg aláz ta ma gát, hogy vál lal ta a ha lál fe lé tar tó em be ri lé tet. ami kor Szûz Má ri át kö szönt jük, a meg - tes te sü lés nagy tit kát ün ne pel jük: is ten egy - szü lött fia em be ri tes tet öl tött, s ezt en nek az em be ri test nek a tör vé nyei sze rint tet te. egy as szony nak, Szûz Má ri á nak a mé hé ben vet te föl em be ri tes tün ket. Üd vöz légy, Má ria, ke gye lem mel teljes rö vid csend imád ság Bol dog sá gos Szent Szûz, ké rünk, té ged, mondd ki az ir ga lom sza vát ugyan úgy, ahogy az an - gya li üd vöz let re adott vá la szod ban el fo gad tad az édes anyai mél tó sá got és kül de tést. Mond ki ál lan dó an, az em be ri ség tör té nel mé nek min - den per cé ben; mondd ki eb ben a pil la nat ban is, hi szen ránk ne he ze dik szám ûze té sünk ke - ser ves vég ze te. Vál lald is te ni gyer me ke det, hi szen ve le együtt ben nün ket is el fo gadsz gyer me ke id nek. Fe le le ted: le gyen ne kem a 4

5 te igéd sze rint, gyer me ked dé tett min den em bert a vi lág kez de té tõl a vé ge ze té ig. le hes - sünk mi is, aki nek em be ri tes tét mé hed ben vet te föl a má so dik is te ni Sze mély, le hes sünk mi is a te gyer me ke id most, eb ben az órá ban, ami kor át ad juk ne ked ma gun kat; le hes sünk mi is gyer me ke id éle tünk min den nap ján. Járj köz ben ér tünk, hogy ha lá lunk órá ján meg tér - hes sünk is ten ir gal mas sze re te té be. Má ria, az Úr szol gá ló le á nya! Má ria, is ten nek szent Szü lõ je! Má ria, Jé zus édes any ja! Ének: ó di csõ sé ges asszonyság (SzVU 191) 5

6 2. Szûz Má ria, test vé rünk a hit ben el mél ke dés akit úgy kö szön tünk: Üd vöz légy, Má ria, aki a gyü mölcs ol tó tit ká ban is ten any ja lett, az az as szony egy az em be rek fi ai kö zül, egy kö zü - lünk, em ber test vé rünk. az egy ház tör té nel - mé nek Má ri át tisz te lõ ke resz té nyei min dig így tud ták, így érez ték: Má ria egy kö zü lünk. is ten ki vá laszt hat ta a leg na gyobb mél tó ság ra, meg - di csõ ít het te a men nyek be va ló föl vé tel lel, Má - ria egy ma radt kö zü lünk, Má ria test vé rünk ma radt. Föl di éle te ugyan az volt, mint min den em ber éle te: a föl dön járt, nél kü lö zött, me ne - kült, szen ve dett, örült és sírt. em ber volt, egy volt kö zü lünk. ezért tud ja a hit tu dós és a leg egy sze rûbb em ber, a fér fi és a nõ, a gyer mek és az öreg sze ret ni õt, mert test vé rünk, aki is me ri, és ép - pen ezért meg ér ti gond ja in kat, nyo mo rú sá - gun kat, kín ló dá sa in kat. ezért tu dunk hoz zá for dul ni éle tünk min den per cé ben, örö münk - ben és szo mo rú sá gunk ban, kö nyör gõ imánk - ban és há la adá sunk ban. és his szük azt, hogy em ber test vé rünk, Má ria, test vé rünk a hit ben is. ne ki sem volt 6

7 kön nyû hin nie. nem volt kön nyû el fo gad nia, hogy an gyal szállt le hoz zá; nem volt kön nyû el fo gad nia, hogy is ten õt vá lasz tot ta ki; nem volt kön nyû el fo gad nia, hogy bár fér fit nem is - mer, még is anya lesz. de Má ria hitt az üze net - nek és rö vid em be ri fon tol ga tás után hí võ lé - lek kel haj tot ta meg fe jét, ér tel mét és aka ra tát is ten üd vö zí tõ aka ra ta elõtt. Bol dog vagy, mert hit ted, hogy be tel je se dik mind az, amit az Úr mon dott ne ked, kö szön ti majd né hány nap múl va er zsé bet Szûz Má ri át. ko runk em be re, s mi ma gunk is, ne he zen ad juk meg ma gun kat is ten aka ra tá nak, ne he - zen mond juk ki a hit sza vát. imád koz zunk elõ - ször az üd vöz légy sza va i val, majd csend ben Má ri á hoz, aki test vé rünk a hit ben. Üd vöz légy, Má ria, ke gye lem mel teljes rö vid csend imád ság Bol dog sá gos Szent Szûz, te hit tél is ten sza vá - nak, és mé hed be fo gad tad igé jét. egész éle - ted ben, két sé gek kö zött is, min dig a hit órá ját jár tad. légy test vé rünk a hit ben: imád koz zál éret tünk, hogy mi is meg lás suk éle tünk ese - mé nye i ben is ten aka ra tát. légy test vé rünk a 7

8 hit ben: imád koz zál éret tünk, hogy amint a Hi - szek egy ben aj kunk kal meg val lunk, azt el is tud juk fo gad ni ér tel münk kel és szí vünk kel. te szent Fi ad ban a hit Szer zõ jét és Be tel - je sí tõ jét szül ted a vi lág ra. Jé zus ban, em ber - test vé rünk ben kö zel ke rült hoz zánk a vég te len ha tal mú is ten. légy párt fo gónk, Má ria, az atyá nál és Szent Fi ad nál, hogy tud junk hin ni ab ba az is te ni sze re tet ben, ame lyet te tes te sí - tesz meg elõt tünk. légy párt fo gónk, hogy ren - dít he tet le nül tud junk hin ni is ten ben, aki nem fe led ke zik meg irán tunk va ló ir gal má ról mind örök re. Má ria, a hit ben test vé rünk! Má ria, a hit ben pél da ké pünk! Má ria, a hit ben erõ sí tõnk! Ének: lel kem tisz ta láng gal ég (SzVU 183) 8

9 3. Má ria, krisz tus hor do zó ja el mél ke dés Üd vöz légy, Má ria! kö szön töt te a Szent Szü zet az an gyal, s ez zel a kö szön tés sel Jé zus be lé - pett Má ria éle té be, s Má ria be telt ke gye lem - mel. Má ri á nak ke gye lem mel telt lel ke ál lan dó öröm for rá sa volt szá má ra. ez az öröm adott ne ki erõt, hogy kés le ke dés nél kül és si et ve in - dul jon el a he gyek köz. Júda egyik vá ro sá ba si e tett Má ria, hogy ne csu pán is ten nek le gyen szol gá ló le á nya, ha nem szol gá ló ja le gyen ro ko - ná nak er zsé bet nek is. S ami kor el in dul Szûz Má ria a szol gá lat nak er re az út já ra, már ma - gá ban hord ja, szí ve alatt vi szi ma gá val is te ni gyer me két. S ezt a Jé zust, akit a ná zá re ti Szûz hor - doz, er zsé bet mé hé ben meg ér zi a szü le ten dõ gyer me ke is. Uj jong va ki ált föl: ál dott vagy te az as szo nyok kö zött, és ál dott a te mé hed - nek gyü möl cse! Má ria alá za tos sá gá ban, hit - ben és szol gá lat kész ség ben vi szi ma gá val a vi - lág ba Jé zu sát. nem csak ab ban az idõ ben, ami kor el in dul er zsé bet meg lá to ga tá sá ra, ha - nem min den idõ ben, a tör té ne lem min den pil - la na tá ban õ hoz za vi lág ba és a vi lág nak Jé - 9

10 zust. Má ria, az is ten szü lõ, nem aka dály ként áll is ten és em ber kö zé, ha nem köz ve tít is ten és em ber kö zött. köz ve tít azon a mó don, ame - lyet föl is mer és el is mer min den em ber: a szol - gá ló sze re tet út ján. Így te kin tünk fel most Má ri á ra, ezért a szol gá ló sze re te té ért ma gasz tal juk õt. di csé - re tét zeng jük an nak a ki vá lasz tott em ber nek, aki a szá za do kon át min dig kö zel tud ta hoz ni Jé zu sát az em be rek mil li ó i hoz, aki kö zel tud ta hoz ni Üd vö zí tõn ket hoz zánk is, akik el jöt tünk, hogy di csér jük Má ri át, és köz ben já rá sá val kö - nyö rög jünk Szent Fi á hoz. Üd vöz légy, Má ria, ke gye lem mel teljes rö vid csend imád ság Bol dog sá gos Szent Szûz! te an gya li üze net vé - te le után el in dul tál a szol gá ló sze re tet út ján. Se gít sé ged del és pél dád nyo mán sze ret nénk mi is tu da to sí ta ni, is ten ezt vár ja el tõ lünk is, akik hez el jött és na pon ta el jön Jé zus. ne künk is el kell in dul nunk, át kel kel nünk tu nya sá - gunk és ön zõ ki fo gá sa ink he gye in, hogy öröm - mel tud junk szol gál ni az em be rek nek, hogy 10

11 en nek a szol gá lat nak a bol dog sá gá ban ne kik aján dé koz has suk szent Fi a dat, a mi Urun kat. Má ria, aján dé kozz meg ben nün ket szep - lõ te len és tisz ta szí ved örö mé vel, aján dé kozz meg ben nün ket az alá za tos szol gá lat bol dog sá - gá val. aján dé kozd ne künk anyai szí ved sze re - te tét, hogy ez zel a sze re tet tel tud juk min dig fo gad ni Fi a dat, hogy ez zel a sze re tet tel tud juk vin ni õt az em be rek kö zé. te vagy örö münk oka, mert te aján dé koz tad ne künk Jé zust; add, hogy mi is oka le hes sünk em ber tár sa ink örö - mé nek, ami kor ne kik aján dé koz zuk Jé zu so dat. Má ria, örö münk oka! Má ria, alá za tos szol gá la tunk pél da ké pe! Má ria, az em be ri ség re mény sé ge! Ének: Üd vöz légy, Má ria... (SzVU 196) 11

12 4. Má ria, a fáj da lom any ja el mél ke dés az an gyal kö szön té sé vel for dul tak õse ink szá - za dok hos szú so rán Jé zus édes any já hoz. õt hív ták se gít sé gül szen ve dé sünk ben, szo ron - gat ta tá suk ban, nyo mo rú sá guk ban. õt hív ták se gít sé gül ha lá luk órá já ban. Má ria éle te nem kü lön bö zik em ber éle té - tõl: együtt hord ja ez az élet az örö met és fáj - dal mat. Si me on jö ven dö lé se sze rint tõr jár ja át Má ria szí vét is. ezért az an gya li üd vöz let örö mét, az anya ság bol dog sá gát, a menny be va ló fel vé tel di csõ sé gét su gár zó Má ria-arc mel lett min dig elõt tünk van a fáj dal mas köny - nyes ar ca is. em be ri fáj dal mat szen ved Má ria, ami kor el uta sít ják ez em be rek Bet le hem ut cá in; fáj - dal mat szen ved Má ria, ami kor el ve szí ti a ti - zen két éves Jé zust; fáj dal mat szen ved Má ria, ami kor fel nõtt gyer me ke el in dul kül de té sé nek út já ra; fáj dal mat szen ved Má ria, ami kor ki ne - ve tik, bánt ják Jé zu sát; fáj dal mat szen ved, ami kor el kí sé ri õt a kí nok út ján a kál vá ria he - gyé re; fáj dal mat szen ved, ami kor te me té se elõtt elé be ve szi Fi á nak élet te len tes tét. 12

13 nem csak hét fáj da lom ez: az em be ri fáj - da lom tel jes sé ge kí sé ri vé gig Má ria éle tét. ezért le het Szûz Má ria, a fáj dal mas anya, annyi ra a mi énk, hi szen vé gig szen ved te az em ber min den kín ját. ko runk szen ved ni nem aka ró, s ta lán ép pen ezért an nyi szen ve dés sel meg ál dott em be re nem te het mást, mint hogy szen ve dé sé ben Má ri á ra te kint, aki áll va szen - ve di vé gig Jé zus ke ser ves ha lál tu sá ját, s ezek - tõl az órák tól kezd ve ál lan dó an rá mu tat szen - ve dé sünk ér tel mé re, Jé zus ke reszt jé re. Üd vöz légy, Má ria, ke gye lem mel tejes rö vid csend imád ság Fáj dal mas Szent Szûz! kö nyör günk hoz zád, gyer me ke id, aki ket meg gyö tör az élet fáj dal - ma. Hoz zád imád ko zunk, járj köz be ér tünk, akik lé tünk nyo mo rú sá ga mi att szen ve dünk. kö nyö rögj ér tünk, akik be teg ség bõl be teg ség - be bot la do zunk. imád koz zál ér tünk, akik az élet út ján a ha lál fe lé tar tunk. Má ria, te vé gig jár tad a szen ve dés út ját, kí sérj ben nün ket anyai ol tal mad dal min den fáj dal munk ban. aki nek szí vét át jár ta a fáj da - 13

14 lom tõ re, anyai sze re te ted del gyó gyítsd be lel - künk se be it. Má ria, fáj dal mas anya, se gíts ben nün ket, ami kor a ke reszt sú lya alatt el vesz ni his szük éle tünk ér tel mét és örö mét. te, aki a ke reszt alatt is tud tál hin ni ki vá lasz tott sá god ban, éle - ted nek a meg vál tást szol gá ló ér tel mé ben, pél - dád dal és köz ben já rá sod dal erõ síts ben nün - ket, hogy ben ned, a Fáj dal mas anyá ban is meg ta lál juk örö mün ket. Hét fáj dal mú szent Szûz! Be te gek gyó gyí tó ja! Szo mo rú ak vi gasz ta ló ja! Ének: áll a gyöt rött istenanya (SzVU 65) 14

15 5. Má ria, az egy ház ÉdeS any ja el mél ke dés Üd vöz légy, Má ria! Így kö szönt jük õt, aki a ke - resz ten szen ve dõ szent Fi á tól új gyer me ket kap, a sze re tõ ta nít ványt, Já nos apos tolt. a gol go tán vég hez vitt ál do zat, majd a hús vét di - csõ sé ges fel ra gyo gá sa után Má ria együtt ma - rad nem csak Já nos sal, ha nem az apos to lok kö zös sé gé vel. Ott volt ve lük, ami kor ös sze - gyûl tek az utol só va cso ra ter mé ben, s el töl töt - te õket a Szent lé lek. ez zel a pil la nat tal kez dõ - dik az egy ház hi té nek út ja, amely az em be ri - ség tör té nel mé ben nem ze dé ke ken át foly ta tó - dik egé szen a vi lág vé ge ze té ig. en nek az út nak a ki in du ló pont ján, Pün kösd vi ha rá ban ott volt az apos to lok kö zött Szûz Má ria is. az egy ház szü le té se kor Má ria együtt volt mind azok kal, akik az egy ház nak Jé zus ra, a sa rok kõ re épí tett fun da men tu mát al kot ták, együtt volt az apos to lok kal. Ve lük együtt tar - tott ki õ is az imád ság ban, ve lük együtt lett ta - nú ja õ is an nak a lé lek-ára dás nak, amely erõt, bá tor sá got, tu dást, ren dít he tet len hi tet és csal ha tat lan re ményt ön tött azok ba, akik nem - rég még me ne kül tek a fe le lõs ség elõl, akik 15

16 nem rég még meg ta gad ták Jé zust, akik be zár - kóz tak fé lel mük ben. Út já ra in dult az egy ház, s en nél az in du lás nál ott volt Má ria is, Jé zus krisz tus szü lõ any ja, az egy ház édes any ja. de Má ria el sõ ként ré sze sült a meg vál tás tel - jes sé gé ben is, el sõ ként ré sze sült krisz tus fel tá - ma dá sá nak di csõ sé gé ben, el sõ ként vi te tett fel a menny be, a men nyei di csõ ség be, Szent Fi á nak or szá gá ba. ami kor Pün kösd ki rály nõ jét ün ne pel - jük, ak kor ben ne az ég be föl vett ki rály nõt is kö - szönt jük, aki nem csak az egy ház föl di éle té ben út mu ta tónk és párt fo gónk, ha nem elõt te jár mind - nyá junk nak a tel jes ség, a krisz tus ban va ló be tel - je se dés fe lé vi võ úton. Így lesz õ re mé nyünk meg - erõ sí tõ je, ég be mu ta tó és ég be hí vó pél da ké pünk. re mé nyünk tá ma sza Má ria, aki meg mu tat ja, hogy éle tünk nem mú lik el a vi lág gal és az anyag - gal, ha nem be tel je se dé sét Má ria, mind nyá junk édes any ja, az egy ház édes any ja köz ben já rás ára meg ta lál ja Má ria Fi á ban, Jé zus krisz tus ban. Üd vöz légy, Má ria, ke gye lem mel teljes rö vid csend imád ság Bol dog sá gos Szent Szûz! te az apos to lok kal együtt imád koz tál, hogy jöj jön el is ten nek 16

17 élet adó lel ke, a Szent lé lek is ten; hogy tölt se el a fi a tal egy há zat az is ten or szá gá ért va ló lel ke se dés tü ze. esd ki szá munk ra is a Szent - lé lek is ten nek azt a ke gyel mét, amely új ra és új ra fel lob bant ja ben nünk a hit és a sze re tet tü zét. te ott vagy egé szen is ten nél, s még is s ép pen ezért szó szó lók is vagy mind an nyi - unk nak, akik itt élünk e föl dön, akik egy ház - ban él ve, az egy ház ve ze té se mel lett jár juk éle tünk út ja it. az éle tet ke res sük, a tel jes éle tet. te el ju - tot tál a menny be, a tel jes élet örö mé be és di - csõ sé gé be. esd ki szá munk ra is ten tõl azt a ke - gyel met, hogy el jut has sunk er re a tel jes ség re; de nem csu pán kü lön-kü lön, egyen ként, ha - nem min den ke resz tény test vé rünk kel együtt ab ban az egy ház ban, amely nek szü le té sé nél ott vol tál, amely nek édes any ja vagy. apos to lok ki rály né ja! kö nyö rög éret tünk! az egy ház édes any ja! Men nyek be föl vett ki rály né! Ének: te vagy föl di éltünk (SzVU 195) 17

18 6. Má ria, Ma gya rok nagy as Szo nya el mél ke dés Üd vöz légy Má ria! a gáb ri el ark an gyal aj kán fel hang zó kö szön tés je len ti be is ten meg tes te - sült Fi á nak a meg ér ke zé sét vi lá gunk ba, az em be ri kö zös ség be. is ten Szûz Má ria alá za - tos és egy sze rû igen je után tag ja lett en nek a kö zös ség nek, meg szen tel te ezt a kö zös sé get. Má ria csu pán kész sé ges szí vét tud ja nyúj ta ni az Úr fo ga dá sá ra: hi szen sze gény volt, ala - csony sor ból va ló volt, lé te zé sé nek és lé nyé nek nem volt tár sa dal mi sú lya és je len tõ sé ge; nem vol tak tel je sít mé nyei, nem vol tak ér de mei. de nyi tott és kész sé ges szív vel fo gad ta mé hé be Szent Fi át. S mos tan tól kezd ve Má ria lett a vi - lág leg gaz da gabb em be re, õ lett a ke gye lem - mel tel jes, hi szen az övé volt, az õ édes Fia volt is ten egy szü lött Fia. en nél töb bet, en nél na - gyob bat em ber nem kap hat is ten tõl. a bol dog sá gos Szûz éle té ben meg kell lát - nunk azt, hogy az is ten nel vál lalt kö zös ség, be le tor kol lik az em be ri kö zös ség be. Sõt Má ria éle té ben azt lát juk, hogy az em be ri kö zös ség csak ak kor fe lel het meg az em ber vá gya i nak és igé nye i nek, csak ak kor le het min den tag ja 18

19 szá má ra hasz nos kö zös ség, hogy ha ben ne úgy ta lál ko zik em ber az em ber rel, hogy az a ta lál - ko zás, ez az együtt lét el ve zet az is ten nel va ló ta lál ko zás hoz, az is ten nel va ló együtt lét hez, kö zös ség hez; ha el ve zet is ten pa ran csa i nak, va la mint a kö zös ség és an nak tag jai éle té re vo nat ko zó is te ni aka rat nak az el fo ga dá sá hoz. Or szá gun kat el sõ ki rá lyunk, Szent ist ván fel aján lot ta Szûz Má ri á nak, Ma gyar or szág Pát ró ná já nak. kö zel egy ezer esz ten de je va - gyunk en nek a fel aján lás nak kö vet kez té ben Má ria or szá ga. Szent ist ván vég aka ra tá ból va - gyunk mi ma gya rok kü lö nö sen is Má ria gyer - me kei. de va jon azok va gyunk-e mi, mai ma - gya rok, e rom lott ha za gyer me kei? Ön ma - gunk õszin te fel aján lá sá val mond juk el most az Üd vöz légy Má ri át, majd a rö vid csend ben min den ki ajánl ja föl kü lön is ön ma gát, csa lá di vagy egy há zi kö zös sé gét Má ri á nak, édes - anyánk nak, nagy as szo nyunk nak. Üd vöz légy, Má ria, ke gye lem mel teljes hos szabb csend imád ság em lé kez zél meg, Ma gya rok nagy as szo nya, em lé kez zél meg örök sé ged rõl, ame lyet hû 19

20 szol gád, el sõ ki rá lyunk és apos to lunk ne ked fel aján lott és vég ren de let ében ne ked ha gyott. te kints ke gyes arc cal or szá god ra, légy szó szó - lónk és köz ben já rónk szent Fi ad nál. Hoz zád ki ál tot tak õse ink, hoz zád fo lya mo dunk mi is, hogy ol tal mad ban ke res sünk me ne dé ket. Ol tal mazd és véd jed párt fo gá sod dal édes ha zán kat. gyul laszd föl ben nünk õse ink buz - gó sá gát, hogy mind an nyi an egy szív vel-lé lek - kel szol gál junk Fi ad nak, a mi Urunk nak; té - ged pe dig tisz tel jünk és nagy as szo nyunk nak vall junk. kö nyör günk, nagy as szo nyunk, egész nem ze tün kért: örök sé ged pol gá ra it õrizd meg min den bûn tõl, tarts meg is ten sze re te té ben. nyerj a bûn bá nók nak bo csá na tot, az iga zak nak áll ha ta tos sá got, a fi a ta lok nak tisz ta sá got, a há - zas tár sak nak hû sé get, a szo mor ko dók nak vi - gasz ta lást, a meg hol tak nak örök nyu go dal mat. ke resz té nyek se gít sé ge! Ma gya rok nagy as szo nya! Ma gyar or szág pát ró ná ja! Ének: Bol dog as szony, anyánk (SzVU 284)

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

16,6 7 »Elõt te tek megy Galileába.«

16,6 7 »Elõt te tek megy Galileába.« 16,2 5 Má ria, Ja kab [any ja], va la mint Szalómé il lat sze re ket 1008 vá sá rol - tak be, hogy el men je nek és meg ken jék õt 1009. (2) Nagyon ko rán reg gel, a hét elsõ nap ján 1010 mentek a sír

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A szívek pünkösdjérõl

A szívek pünkösdjérõl M á j u s - P ü n k ö s d h a v a 3 A szívek pünkösdjérõl Már ki ne ve zett szen te si lel ki - pász tor vol tam, mi kor te me té si be szé det kel lett tar ta nom egy jó ba rá tom és pap test vé rem ko

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben

Le gyen bé ke, sza bad ság, egyet ér tés!

Le gyen bé ke, sza bad ság, egyet ér tés! IX. év fo lyam 3. szám 2013. már ci us Ára: 120 Ft Le gyen bé ke, sza bad ság, egyet ér tés 165 éve a ma gyar em be rek nek már - ci us 15-e egyet je lent a sza bad ság gal, az ön ren del ke zés sel, az

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

XXiii. év Fo LYaM 2. szám Ára: 100,-Ft 2012. február. www.szentkiraly.hu

XXiii. év Fo LYaM 2. szám Ára: 100,-Ft 2012. február. www.szentkiraly.hu XXiii. év Fo LYaM 2. szám Ára: 100,-Ft 2012. február SZENT KI RÁ LYI farsangi meghívó A Szentkirályi Általános Iskola 2012. február 23-án, csütörtök 9 órától farsangi mulatságot rendez a szentkirályi mûvelõdési

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

V. évfolyam, 12. szám 2008. január 14.

V. évfolyam, 12. szám 2008. január 14. V. évfolyam, 12. szám 2008. január 14. HÍREK, FELHÍVÁSOK A Satyananda Yoga Ma gyar or szá gon Ala pít vány nagy öröm mel tu dat ja, hogy 2008-ban Ma gyar or szág ra lá to gat a nagy spi ri tu á lis mes

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

MIT JELENT JÉZUSSAL A SZÍVBEN TANÍTANI?

MIT JELENT JÉZUSSAL A SZÍVBEN TANÍTANI? pedagoguskonyv_lelekönyv.qxd 2013.05.29. 8:24 Page 1 Sok szeretettel minden pedagógusnak és szülőnek MIT JELENT JÉZUSSAL A SZÍVBEN TANÍTANI? pedagógus füzetek II. pedagoguskonyv_lelekönyv.qxd 2013.05.29.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

O B L Á C I Ó BEN CÉS LEL KI SÉ GI LAP 2007 VII/2

O B L Á C I Ó BEN CÉS LEL KI SÉ GI LAP 2007 VII/2 O B L Á C I Ó BEN CÉS LEL KI SÉ GI LAP 2007 VII/2 TARTALOM VII/2. AZ OB LÁ TUS SÁG RÓL Az obláció liturgiája 4 Dékánok kinevezése 9 Az oblátusközösségünkbe való felvétel 10 LE GYE TEK TA NÚ IM Renato Gallotti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

50 év. His tó ria és em lé ke zet

50 év. His tó ria és em lé ke zet 50 év His tó ria és em lé ke zet Fogarasy At ti la A vörösvári gim ná zi um tör té ne te I. Be ve ze tés 1. Az öreg al ma ma ter 2003 de cem be ré ben e sza vak kal ve zet tem be a Vörösvári Új ság ban

Részletesebben

20éves a. bér má lás. ingyenes közéleti havilap. Alakul a főtér már a városháza előtt is. Újra nyílt a sóbarlang a Kastélykerti Óvodában

20éves a. bér má lás. ingyenes közéleti havilap. Alakul a főtér már a városháza előtt is. Újra nyílt a sóbarlang a Kastélykerti Óvodában 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 6. szám 2011. június ka to li kus egy ház ban van - A nak un. be ava tó szent sé gek: ke reszt ség, bér má lás, ol tá ri szent ség. A sor rend

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. AUGUSZTUS A tartalomból Sikeres, kiegyensúlyozott idõszakot zárunk (5. old.) Elismerés a közösségért végzett munkáért (8. old.) Zámori Falunap

Részletesebben

Putnok város közéleti. XX. évfolyam 1. szám 2009. január Ingyenes. Józan összefogás formálódik az uniós pénzügyi források megszerzésére

Putnok város közéleti. XX. évfolyam 1. szám 2009. január Ingyenes. Józan összefogás formálódik az uniós pénzügyi források megszerzésére GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja XX. évfolyam 1. szám 2009. január Ingyenes Józan összefogás formálódik az uniós pénzügyi források megszerzésére A világméretű pénzügyi és gazdasági válság az

Részletesebben

Meg hí vó A TAR TA LOM BÓL

Meg hí vó A TAR TA LOM BÓL XXIV. ÉV FO LYAM 12. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. de cem ber SZENT KI RÁ LYI www.szentkiraly.hu Min den ked ves ol va só nak bé kés, és sze re tet ben gaz dag ka rá cso nyi ün ne pe ket kí ván nak, a Szent

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Köszönjük

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Köszönjük Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXI. évfolyam 5. szám 2010. október 11. Tisz telt Fegyvernekiek, Tisz telt Vá lasz tók, Tisz telt La kos ság! Min de nek elõtt sze ret ném meg

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 4. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. április Ára: 150.- Ft Fotó: Fábián Ilona Tavaszi munkálatok a házikertekben (Mezőgazdasági hírek 13. oldal) TAR TA LOM - Aranyos Kupa

Részletesebben

Az ön kén tes vér adó kat kö szön töt ték

Az ön kén tes vér adó kat kö szön töt ték IX. év fo lyam 12. szám 2013. de cem ber Ára: 120 Ft Az ön kén tes vér adó kat kö szön töt ték A ha gyo má nyok hoz hí ven de cem - ber ben szok ták meg tar ta ni a te le pü lé - sen a vér adó es tet.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Bal la gás sal fe je zõ dött be a 2012/2013-as tan év

Bal la gás sal fe je zõ dött be a 2012/2013-as tan év XXI. év fo lyam 7. szám 2013. júli us Ára: 120 Ft Bal la gás sal fe je zõ dött be a 2012/2013-as tan év Bár a ta ní tás jú ni us 13-án már be fe - je zõ dött az ál ta lá nos is ko lá ban, hi va ta - lo

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Visegrádi országok bemutatója. Falunapokon, Szentmiklósi Napokon jártak. Solymászmise Fegyvernek Szelleme Pantheon találkozója

Hírmondó. Fegyverneki. Visegrádi országok bemutatója. Falunapokon, Szentmiklósi Napokon jártak. Solymászmise Fegyvernek Szelleme Pantheon találkozója Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 4. szám 2007. augusztus 15. Visegrádi országok bemutatója Fegyverneken is be mu tat ják a szlo vá ki ai, cseh és len gyel mű vé

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

AZ A CSO DÁ LA TOS RE PÜ LÉS

AZ A CSO DÁ LA TOS RE PÜ LÉS AZ A CSO DÁ LA TOS RE PÜ LÉS Elõbb volt repülôm, mint autóm... Szerzô: Baranyay Elemér A Z A C S O D Á L A T O S R E P Ü L É S 3,14 L Kft. Bu da pest, 2000 Szer zõ: Baranyay Elemér Szakmailag lektorálta:

Részletesebben