A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága pályázatot hirdet a Pszichiátriai Otthon (3642 Borsodivánka, József A. u. 1.) intézményvezetõi állásának betöltésére Mohács Város Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Mohácsi VárosiBölcsõdeintézményvezetõiálláshelyénekbetöltésére A Fõvárosi Közgyûlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottsága pályázatot hirdet a Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (1201 Budapest, Virág Benedek u. 36.) intézményvezetõi, igazgatói munkakörének betöltésére A Fõvárosi Közgyûlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottsága pályázatot hirdet a Fõvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (8471 Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3.) intézményvezetõi munkakörének betöltésére A Fõvárosi Közgyûlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottsága pályázatot hirdet a Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (2463 Tordas, Gesztenyés út 1.) intézményvezetõi munkakörénekbetöltésére Tiszagyulaháza és Folyás községek képviselõ-testületei pályázatot hirdetnekkörjegyzõiállásbetöltésére Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Kisrécse, Zalasárszeg és Sand községek képviselõ-testületei pályázatothirdetnekkörjegyzõiállásbetöltésére Mecseknádasd Német Kisebbségi Települési Önkormányzat és Óbánya Község Önkormányzata pályázatot hirdet Mecseknádasd Óbányaközségekkörjegyzõiállására Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Hajdúszoboszló Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága parancsnoki beosztásának betöltésére Értény és Koppányszántó Község Önkormányzati Képviselõ-testületepályázatothirdetÉrtény Koppányszántó Község Körjegyzõsége körjegyzõi munkakörének betöltésére Szágy, Tormás községek képviselõ-testületei pályázatot írnak ki 4óráskörjegyzõiállásbetöltésére Vácduka Kisnémedi Körjegyzõség körjegyzõje pályázatot ír ki gyámügyi, szociális és anyakönyvvezetõi munkakör betöltésére 1912 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) pályázatot hirdet gyámhivatal szervezeti egység vezetõi munkakörének betöltésére Cece Nagyközség Képviselõ-testülete pályázatot ír ki jegyzõi munkakörbetöltésére Dág Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Dág Úny Körjegyzõség (2522 Dág, Deák Ferenc u. 28.) körjegyzõiállásánakbetöltésére Dombiratos Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatothirdetjegyzõiállásbetöltésére Káld és Borgáta Községek Önkormányzata pályázatot hirdet körjegyzõi munkakör betöltésére Kazincbarcika Város Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet kiemelt építésügyi feladatot ellátó (1 fõ) ügyintézõi munkakör betöltésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzõje pályázatot hirdet a nyugdíjba vonulás miatt megüresedõ városi fõépítész munkakör betöltésére Répcelak Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdetjegyzõiállásbetöltésére Tiszaújváros Városi Önkormányzat jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban a Városfejlesztési és Városüzemeltetési iroda irodavezetõi munkakörének betöltésére Költségvetési szervek alapító okirata A felajánlott adó felhasználásáról II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás Kincstári vagyon értékesítése Az Állami Számvevõszék vizsgálatai IV. FÕRÉSZ: Képzés, továbbképzés, szakképzés Kulturális pályázatok V. FÕRÉSZ: Gazdaság, társadalom A Magyar Közlönyben augusztus hónapban megjelent jogszabályok, határozatok VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények A Magyar Hivatalos Közlönykiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2006. szeptember 6 13.) Céghirdetmények Felhívásvagyonértékesítésére Számlatömbökérvénytelenítése Hírek, információk, tájékoztatók

2 1906 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/38. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyi rész ÁLLÁSPÁLYÁZATOK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés Szo ci á lis és Gyer mek vé del mi Bi zott sá ga pá lyá za tot hir det a Pszichiátriai Otthon (3642 Bor so di ván ka, Jó zsef A. u. 1.) intézményvezetõi állásának betöltésére A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv: Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Köz gyû lés Szo ci á lis és Gyer mek vé del mi Bi zott - sá ga, 3525 Mis kolc, Vá ros ház tér 1. Mun ka hely és be osz tás: Pszi chi át ri ai Ott hon (3462 Bor - so di ván ka, Jó zsef A. u. 1.), in téz mény ve ze tõ (240 fé rõ he - lyes pszi chi át ri ai be te gek ott ho na). Pá lyá za ti fel té te lek: az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le - té ben elõ írt szak irá nyú szak kép zett ség, leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ, a szo ci á lis el lá tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben szer zett szakmai gyakorlat, bün tet len elõ élet. Elõnyt je lent: tar tós bent la ká sos szo ci á lis in téz mény ben szer zett gya kor lat, leg alább 3 éves ve ze tõi gya kor lat, ide gen nyelv-tu dás. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak - mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si elképzelésekkel, a ké pe sí tést iga zo ló ok irat(ok) hi te les má so la tát, szo ci á lis szak vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát, vagy a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a ki ne ve zé sét kö ve tõ en két éven be lül vál lal ja a szo ci á lis szakvizsga letételét, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. Egyéb in for má ci ók: a meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év, szep tem ber 1-jé tõl au gusz tus 31-ig, il let mény a Kjt. és a ha tá lyos ren de le tek alap ján, meg - egye zés szerint, a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár - idõt kö ve tõ 60. nap. A pá lyá za tot 1 pél dány ban kell be nyúj ta ni. Benyújtá - sának ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz löny ben és a Hi va ta los Ér - te sí tõ ben tör té nõ ké sõb bi meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap, he lye: Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Ön kor mány - zat Hi va ta la Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Gyer mek vé del mi fõ osz tá lya (3525 Mis kolc, Városház tér 1.). To váb bi fel vi lá go sí tás, in for má ció is itt kér he tõ, te le - fon: (46) , -649, Mohács Város Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det a Mo há csi Vá ro si Böl csõ de in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: a 15/1998. (IV. 30.) NM ren de let 2. szá mú mel lék le té - ben meg ha tá ro zott ké pe sí té si elõírások, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let 3. (3) be kez - dés a) pont já ban fog lal tak nak meg fe le lõ leg alább 5 éves szak mai gyakorlat, bün tet len elõ élet. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát, ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak - mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si elképzelésekkel. A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év. A meg bí zás kez dõ nap ja: ja nu ár 1. Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tör vény, va la mint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz - löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja és he lye: a pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, Mo hács Vá ro si Böl csõ de ve ze tõi ál lás - he lyé re pá lyá zat meg je lö lés sel Sze kó Jó zsef pol gár mes - ter nek cí mez ve (7700 Mo hács, Széchenyi tér 1.) kell benyújtani. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj - tá si ha tár ide jét kö ve tõ 60 napon belül.

3 2006/38. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1907 A Fõ vá ro si Köz gyû lés Szo ci ál po li ti kai és La kás ügyi Bi zott sá ga (Bu da pest V. ker., Vá ros ház u I. em. 183.) pá lyá za tot hir det a Fõ vá ro si Ön kor mány zat Idõ sek Ott ho na (1201 Bu da pest, Vi rág Be ne dek u. 36.) in téz mény ve ze tõi, igaz ga tói mun ka kö ré nek be töl té sé re [a 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let sze rint] Pá lyá za ti fel té te lek: a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé - nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé si fel té te le i rõl szó ló 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le té ben elõ írt fel sõ fo kú szo ci á lis alap vég zett ség, or vos, pszi cho ló - gus, fel sõ fo kú egész ség ügyi vagy pe da gó gus vég zett ség mel lett szo ci á lis me ne dzse ri vagy szo ci á lis igaz ga tá si szak irá nyú végzettség, illetve gyógypedagógusi vagy pszi cho pe da gó gu si végzettség, bün tet len elõ élet, a szo ci á lis el lá tás te rü le tén szer zett leg alább öt éves fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ szakmai gyakorlat. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó rész le tes szak mai élet raj zát, ké pe sí té si ok ira tá nak má so la tát, há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot, nyi lat ko za tot, mely ben a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy a pá lyá za ti anya gát az Ese ti Bi zott ság, va la mint a Fõ - vá ro si Köz gyû lés Szo ci ál po li ti kai és La kás ügyi Bizott - sága megismerje és abba betekintsen. Elõny ben ré sze sül az el bí rá lás nál az a pá lyá zó, aki szak - irá nyú sza ko sí tott szo ci á lis in téz mény ben ve ze tõi gya kor - lat tal, il let ve szo ci á lis szak vizs gá val ren del ke zik, to váb bá az, aki a leg alább öt éves fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel - sõ fo kú szak mai kép zett sé get igény lõ szak mai gyakorlatát az idõsellátás területén szerezte. A pá lyá za tot a Szo ci á lis Köz löny ben va ló meg je le né sé - tõl szá mí tott 30 na pon be lül, egy pél dány ban, zárt bo rí ték - ban, Ve ze tõi pá lyá zat Vi rág Be ne dek ut ca meg je lö lés sel kell be nyúj ta ni a Fõ vá ro si Fõ pol gár mes te ri Hi va tal Ügy - fél szol gá la ti iro dá ján nyit va tar tá si idõ ben (1052 Bu da pest, Bár czy u. 1 3.). A pá lyá za to kat a Fõ vá ro si Köz gyû lés Szo ci ál po li ti kai és La kás ügyi Bizottsága bírálja el a pá lyá - zat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül. A ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás 5 év ha tá ro zott idõ tar - tam ra szól, mely a pá lyá za tok el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ. (Elõ re lát ha tó lag január 1.) Bé re zés a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi XXXIII. tör vény alapján. Szol gá la ti la kást a Fõ vá ro si Ön kor mány zat nem biz - tosít. A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ci ót az in téz mény - ben Ve res Zsu zsa gaz da sá gi ve ze tõ (te le fon: ), a Fõ vá ro si Fõ pol gár mes te ri Hi va tal Szo ci ál po li ti kai ügy - osz tá lyán dr. Su lyok né Ba ra nyi Er zsé bet (E épü let, II. em szoba) ad a /92-93-as telefonszámon. A Fõ vá ro si Köz gyû lés Szo ci ál po li ti kai és La kás ügyi Bi zott sá ga (Bu da pest V. ker., Vá ros ház u I. em. 183.) pá lyá za tot hir det a Fõ vá ro si Ön kor mány zat Pszichiátriai Betegek Otthona (8471 Za la apá ti, De ák Fe renc ut ca 3.) intézményvezetõi munkakörének betöltésére [a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint] Pá lyá za ti fel té te lek: a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé - nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé si fel té te le i rõl szó ló 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le te sze - rin ti fel sõ fo kú szo ci á lis alap vég zett ség, or vos, pszi cho ló - gus, fel sõ fo kú egész ség ügyi vagy pe da gó gus vég zett ség mel lett szo ci á lis me ne dzse ri vagy szo ci á lis igaz ga tá si szak irá nyú végzettség, illetve gyógypedagógusi vagy pszi cho pe da gó gu si végzettség, bün tet len elõ élet, a szo ci á lis el lá tás te rü le tén szer zett leg alább öt éves fel sõ fo kú vég zett séget vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ szakmai gyakorlat. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó rész le tes szak mai élet raj zát, ké pe sí té si ok ira tá nak má so la tát, há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot, nyi lat ko za tot, mely ben a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy a pá lyá za ti anya gát az Ese ti Bi zott ság, va la mint a Fõ - vá ro si Köz gyû lés Szo ci ál po li ti kai és La kás ügyi Bizott - sága megismerje és abba betekintsen. Elõny ben ré sze sül az el bí rá lás nál az a pá lyá zó, aki szak - irá nyú sza ko sí tott szo ci á lis in téz mény ben ve ze tõi gya kor - lat tal, il let ve szo ci á lis szak vizs gá val ren del ke zik, to váb bá az, aki a leg alább öt éves fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel - sõ fo kú szak mai kép zett sé get igény lõ szak mai gya kor la tát a pszichiátriai betegek ellátása területén szerezte. A pá lyá za tot a Szo ci á lis Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül, egy pél dány ban, zárt bo rí ték ban, Ve ze tõi pá lyá zat Za la apá ti meg je lö lés sel kell benyúj - tani a Fõ vá ro si Fõ pol gár mes te ri Hi va tal Ügy fél szol gá la ti

4 1908 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/38. szám iro dá ján nyit va tar tá si idõ ben (1052 Bu da pest, Bár czy u. 1 3.). A pá lyá za to kat a Fõ vá ro si Köz gyû lés Szo ci ál po - li ti kai és La kás ügyi Bi zott sá ga bírálja el a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül. A ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás a pá lyá za tok el bí rá lá - sát kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ (elõ re lát ha tó lag ja - nu ár 1.), és 5 év ha tá ro zott idõtartamra szól. Bé re zés a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi XXXIII. tör vény alapján. Szol gá la ti la kást a Fõ vá ro si Ön kor mány zat nem biz - tosít. A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ci ót az in téz mény - ben Sza bó Ist ván gaz da sá gi igazgató, te le fon: 06 (83) , a Fõ vá ro si Fõ pol gár mes te ri Hi va tal Szo ci ál po li - ti kai ügy osz tá lyán La ki Ibo lya (E épü let, II. em szo - ba) ad a /9296-os telefonszámon. A Fõ vá ro si Köz gyû lés Szo ci ál po li ti kai és La kás ügyi Bi zott sá ga (Bu da pest V. ker., Vá ros ház u I. em. 183.) pá lyá za tot hir det a Fõ vá ro si Ön kor mány zat Értelmi Fogyatékosok Otthona (2463 Tor das, Gesz te nyés út 1.) intézményvezetõi munkakörének betöltésére [a 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let szerint] Pá lyá za ti fel té te lek: a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé - nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé si fel té te le i rõl szó ló 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le te sze - rin ti fel sõ fo kú szo ci á lis alap vég zett ség, fel sõ fo kú egész - ség ügyi vagy pe da gó gus vég zett ség mel lett szo ci á lis me - ne dzse ri vagy szo ci á lis igaz ga tá si szak irá nyú vég zett ség, illetve gyógypedagógusi vagy pszi cho pe da gó gu si vég - zettség, bün tet len elõ élet, a szo ci á lis el lá tás te rü le tén szer zett leg alább öt éves fel sõ fo kú vég zett séget vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ szakmai gyakorlat. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó rész le tes szak mai élet raj zát, ké pe sí té si ok ira tá nak má so la tát, há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot, nyi lat ko za tot, mely ben a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy a pá lyá za ti anya gát az Ese ti Bi zott ság, va la mint a Fõ - vá ro si Köz gyû lés Szo ci ál po li ti kai és La kás ügyi Bizott - sága megismerje és abba betekintsen. Elõny ben ré sze sül az el bí rá lás nál az a pá lyá zó, aki szak - irá nyú sza ko sí tott szo ci á lis in téz mény ben ve ze tõi gya kor - lat tal, il let ve szo ci á lis szak vizs gá val ren del ke zik, to váb bá az, aki a leg alább öt éves fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel - sõ fo kú szak mai kép zett sé get igény lõ szak mai gya kor la tát a fogyatékosok el lá tá sa te rü le tén szerezte. A pá lyá za tot a Szo ci á lis Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül, egy pél dány ban, zárt bo rí ték ban, Ve ze tõi pá lyá zat Tor das meg je lö lés sel kell be nyúj ta ni a Fõ vá ro si Fõ pol gár mes te ri Hi va tal Ügy fél szol gá la ti iro dá - ján nyit va tar tá si idõ ben (1052 Bu da pest, Bár czy u. 1 3.). A pá lyá za to kat a Fõ vá ro si Köz gyû lés Szo ci ál po li ti kai és La kás ügyi Bi zott sá ga bírálja el a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül. A ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás ja nu ár 1-jé tõl de cem ber 31-ig, 5 év ha tá ro zott idõ tar tam ra szól. Bé re zés a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi XXXIII. tör vény alapján. Szol gá la ti la kást a Fõ vá ro si Ön kor mány zat nem biz - tosít. A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ci ót az in téz mény - ben Me ze i né Sán ta Klá ra igaz ga tó nõ [te le fon szám: 06 (22) ], a Fõvárosi Fõ pol gár mes te ri Hi va tal Szo ci ál po li - ti kai ügy osz tá lyán La ki Ibo lya (E épü let, II. em szo - ba) ad a /9296-os telefonszámon. Ti sza gyu la há za és Fo lyás köz sé gek képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek kör jegy zõi ál lás be töl té sé re Ti sza gyu la há za és Fo lyás köz sé gek ön kor mány za tai a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló évi LXV. tör vény 36. (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel, a köz tiszt vi - se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény ai nak fi gye lem be vé te lé vel pá lyá za tot ír nak ki Ti sza gyu - la há za szék hellyel mûködõ körjegyzõség kör jegy zõi ál lá - sá nak betöltésére. Pá lyá za ti fel té te lek: ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy igaz ga tásszer ve - zõi ké pe sí tés, köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga, leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát, szak mai ön élet raj zot.

5 2006/38. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1909 El lá tan dó fel ada tok: a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vény ben, a he lyi ön kor mány za tok és szer ve ik fel adatés ha tás kö ré rõl szó ló tör vény ben, va la mint az egyéb jog - sza bá lyok ban a jegy zõ szá má ra meg ha tá ro zott ha tás kö rök gya kor lá sa és fel ada tok el lá tá sa. Il let mény, egyéb jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá - ról szó ló évi XXIII. tör vény, il let ve a he lyi ren de let alapján. Az ál lás hely no vem ber 1-jé tõl be tölt he tõ. A pá lyá zat be nyúj tá sa: pos tai úton vagy sze mé lye sen, Kör jegy zõi pá lyá zat meg je lö lés sel Ti sza gyu la há za köz - ség pol gár mes te ré hez a kö vet ke zõ cím re: 4097 Ti sza gyu - la há za, Kossuth u. 73. küldendõ. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le né sé tõl (2006. szep tem ber 15.) szá - mí tott 15. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá zat be nyúj tá sá ra elõ írt ha - tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti ülés. Csa to lan dó: ma gyar ál lam pol gár ság iga zo lá sa, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, szak mai ön élet raj zot is tar tal ma zó ön élet rajz, vég zett sé get, szak vizs gát és gya kor la tot iga zo ló ok - ira tok má so la ta. Pá lyá za ti ha tár idõ: ok tó ber 30. Pá lyá za tok be nyúj tá sa: a pol gár mes te ri hi va tal ügy fél - fo ga dá si ide jé ben sze mé lye sen, il let ve le vél ben a pályá - zati ha tár idõn be lül a pol gár mes ter hez. Cím: Polgármes - teri hi va tal, 2094 Nagy ko vá csi, Kos suth Lajos u. 61. Tel.: (26) /111-es mel lék. A bo rí té kon fel kell tün tet ni: Jegy zõi pá lyá zat. El bí rá lá si ha tár idõ: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés. A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás a pol - gár mes ter tõl kér he tõ. Nagy ko vá csi Nagy köz ség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re Az ál lás de cem ber 1-jé tõl tölt he tõ be. El lá tan dó fel adat: a jog sza bá lyok ban rög zí tett jegy zõi fel ada tok. Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga (vagy az alól va ló men te sü lés, il let ve a kép vi se lõ-tes tü let e fel té tel hi á nyá - ban is ki ne vez he ti a pá lyá zót, amennyi ben a ki ne ve zés tõl szá mí tott egy éven be lül a szak vizs gát meg szer zi), leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat. A jegy zõi ál lás hoz kap cso ló dó il let mény és egyéb jut ta - tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény és a Nagy ko vá csi Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak köz szol gá la ti szabály za ta sze rint. A meg bí zás idõ tar ta ma: de cem ber 1-jé tõl ha tá ro - zat lan idõ re szól. Pá lyá za ti elõ nyök: több éves ve ze tõi gya kor lat, an gol, né met, il let ve más ide gen nyelv is me re te. Kis ré cse, Za la sár szeg és Sand köz sé gek képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek kör jegy zõi ál lás be töl té sé re A köz igaz ga tá si szerv, mint mun ka hely meg ne ve zé se és cí me: 8756 Kis ré cse, Ság vá ri E. út 6. Pá lyá za ti fel té te lek: ál lam- és jog tu do má nyi egye te men vagy az ál lam igaz - ga tá si fõ is ko la igaz ga tásszer ve zõi sza kán szer zett dip - loma, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tot, vagy an nak má - so la tát, szak vizs ga le té te lét iga zo ló ok ira tot, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, rész le tes szak mai élet utat is be mu ta tó ön élet raj zot, Ktv. 7. (7) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tot. Ki ne ve zés, il let mény és egyéb jut ta tás a Ktv. sze rint. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. szep tem ber 15.) szá mí - tott 15. nap.

6 1910 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/38. szám A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár - idõ le jár tá tól szá mí tott 15. nap. Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal. A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton le het benyújtani a kör jegy zõ ség cí mé re: 8756 Kis ré cse, Ság vá ri End re út 6. A bo rí té kon tün tes sék fel: Kör jegy zõi pá - lyázat. Mecseknádasd Német Kisebbségi Te le pü lé si Ön kor mány zat és Ó bá nya Köz ség Ön kor mány za ta pá lyá za tot hir det Me csek ná dasd Ó bá nya köz sé gek kör jegy zõi ál lá sá ra Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat, leg alább kö zép fo kú C tí pu sú né met nyelv vizs ga, fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me re tek. Elõnyt je lent: pá lyá za tok írá sá ban és pro jekt me nedzs - ment te rü le tén szer zett ta pasz ta lat. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: ké pe sí tés, va la mint a szak mai gya kor lat le töl té sé nek iga zo lá sát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, szak mai ön élet raj zot. Bé re zés a Ktv. ren del ke zé sei alap ján. A pá lyá za to kat Me csek ná dasd Ó bá nya Köz sé gek Kör - jegy zõ sé gén (7695 Me csek ná dasd, Fel sza ba du lás u. 2/1.) kér jük be nyúj ta ni. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: szep tem ber 25. A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö - ve tõ leg kö ze leb bi tes tü le ti ülé sen. Az ál lás a dön tést kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ. Haj dú szo bosz ló Vá ros Önkormányzatának Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det Haj dú szo bosz ló Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó sá ga parancsnoki beosztásának betöltésére Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, hi va tá sos tûz ol tó tisz ti ál lo mány vi szony fenn ál lá sa, felsõfokú (egyetemi vagy fõiskolai) állami végzettség, fel sõ fo kú szak mai (tûz ol tó) ké pe sí tés, a pa rancs no ki be osz tás hoz szük sé ges egész ség ügyi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas ság, ren dé sze ti szak vizs ga, ren dé sze ti ve ze tõ kép zõ és ren - dé sze ti mes ter ve ze tõ-kép zõ tan fo lya mi vég zett sé gek meg - lé te, vagy azok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé nek vál - la lá sa, tûz ol tá si, mû sza ki men té si vagy tûz meg elõ zé si te rü le - ten szer zett leg alább 10 éves szak mai gya kor lat, va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség, leg alább B ka te gó ri ás gép jár mû-ve ze tõi en ge dély. Elõnyt je lent: szá mí tó gép-ke ze lõi is me re tek, ide gen nyelv is me re te. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is tar tal ma zó szak mai ön - élet raj zot, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, il let ve bün tet len elõ éle tet iga zo ló ok ira tot, is ko lai vég zett sé get, szak mai ké pe sí tést ta nú sí tó ok - ira tok má so la tát, a pa rancs no ki be osz tás hoz kap cso ló dó szak mai prog - ramot, a hi va tá sos tûz ol tóál lo mány ban el töl tött idõ igazo - lását, a ren dé sze ti szak vizs ga el vég zé sé rõl, il let ve a ren dé - sze ti ve ze tõkép zõ és a ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zõ tan fo lya mok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé rõl szó ló nyi lat ko za tot. A be osz tás sal já ró fel ada tok: A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság ka taszt ró fa-el há - rí tá si, tûz meg elõ zé si, tûz vizs gá la ti és mun ka vé del mi, mi - nõ sí tett idõ sza ki, gaz dál ko dá si és sze mély ügyi fel ada tai el lá tá sa, szer ve zé se, va la mint az ön kén tes tûz ol tó ság szak - mai mun ká já nak se gí té se, il le té kes sé gi te rü le tén kap cso - lat tar tás a társ szer vek kel, la kos ság gal, gaz dál ko dó szer - vek kel. Szol gá la ti hely: Haj dú szo bosz ló, Rá kó czi u. 7. Az il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa: a fegy - ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi -

7 2006/38. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1911 szo nyá ról szó ló évi XLIII. tör vény és vég re haj tá si ren de le tei alap ján. A mun ka kör be töl té sé hez szol gá la ti la kás nem áll ren - del ke zés re. A be osz tás Haj dú szo bosz ló Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te dön té sét kö ve tõ en ja nu ár 1-jé tõl tölt he tõ be, a ki ne - ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól. A pá lyá za tok el bí rá lá sát kö ve tõ 30 na pon be lül a pá lyá - za tok egy ide jû vissza kül dé sé vel min den pá lyá zó írás be li ér te sí tést kap. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. szep tem ber 15.) kö - vetõ 30 na pon be lül. A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban Haj dú szo bosz ló vá ros pol - gár mes te ré nek cí mez ve (4200 Haj dú szo bosz ló, Hõ sök tere 1.) kell be nyúj ta ni. A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: Pá lyá zat tûz ol tó-pa - rancs no ki be osz tás ra. A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi tá jé koz ta tást nyújt dr. Vin cze Fe renc cím ze tes fõ jegy zõ, pol gár mes te ri hi va - tal Haj dú szo bosz ló, Hõ sök te re 1., te le fon: (52) Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det Ér tény Kop pány szán tó Köz ség Kör jegy zõ sé ge körjegyzõi munkakörének betöltésére Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy igaz ga tásszer ve - zõi ké pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, leg alább 2 évi köz igaz ga tá si gya kor lat. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, az is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok irat hi te les máso - latát, szak vizs gát ta nú sí tó ok mány má so la tát. Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tv. alap ján. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a hir det mény meg - je len te té sé tõl (Bel ügyi Köz löny, szep tem ber 15.) szá mí tott 15. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat a kép vi - se lõ-tes tü le tek so ron kö vet ke zõ együt tes ülé sén ke rül el bí - rá lás ra. A mun ka kör be tölt he tõ: ja nu ár 1. nap já tól. Az ön kor mány zat szol gá la ti la kást biz to sí ta ni nem tud. A pá lyá za tot: Ér tény Köz ség Ön kor mány za ta pol gár - mes te ré hez kell zárt bo rí ték ban be nyúj ta ni Kör jegy zõi pá lyá zat meg je lö lés sel. Cím: Sza lai Jó zsef pol gár mes ter, 7093 Ér tény, Bé ke tér 325. Szágy, Tor más köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot ír nak ki négy órás kör jegy zõi ál lás be töl té sé re A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei: ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai vagy jog tu do má nyi egye te - mi vég zett ség, köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga, leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat. A ké pe sí té si elõ írá sok alól fel men tés ad ha tó a jog sza bá - lyi elõ írá sok sze rint. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: szak mai ön élet raj zot, vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát, 90 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. A pá lyá zat be nyúj tá sá nál elõnyt je lent: mik ro tér ség ben va ló la kó hely, he lyi vi szo nyok is me re te, gaz dál ko dá si vagy pénz ügyi is me re tek és gya kor lat. A pá lyá za tot Tor más köz ség pol gár mes te ré hez kell be - nyúj ta ni (7383 Tor más, Ács Jó zsef u. 5.). A bo rí ték ra rá íran dó: Kör jegy zõi pá lyá zat. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: ok tó ber 15. A pá lyá za tok el bí rá lá sa: a be adá si ha tár idõt kö ve tõ el sõ együt tes ülé sen.

8 1912 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/38. szám Vác du ka Kis né me di Kör jegy zõ ség kör jegy zõ je pá lyá za tot ír ki gyám ügyi, szo ci á lis és anya könyv ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re A pá lyá za tot ki író köz igaz ga tá si szerv ne ve: Kis né me di Köz ség Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la. Be töl ten dõ mun ka kör: gyám ügyi, szo ci á lis és anya - könyv-ve ze tõi elõ adó. Pá lyá za ti fel té tel: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség, érett sé gi bi zo nyít vány. Köz igaz ga tá si gya kor lat elõnyt je lent. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: szak mai ön élet raj zot, vég - zett sé get iga zo ló do ku men tu mok má so la tát, há rom hó nap - nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól (3 hó nap pró ba idõ - vel), bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény alap ján. A pá lyá za to kat a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le - nés tõl (2006. szep tem ber 15.) szá mí tott 30 na pon be lül lehet be nyúj ta ni Vác du ka Kis né me di kör jegy zõ jé hez (2165 Kis né me di, Fõ u. 5.). A pá lyá za tok ról a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon be lül a pol gár mes ter egyet ér té sé vel a jegy zõ dönt. Az ál lás hely a pá lyá zat si ke res el bí rá lá sa után azon nal be tölt he tõ. Az álláshely betöltésének feltétele az évi XXIII. tv. 22/A. -ban foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het az aláb bi te le fon szá mon: (27) , He gyi Ág nes kör jegy zõ nél. A pá lyá za tot az aláb bi cím re kér jük el jut tat ni: Vác - duka Kis né me di Kör jegy zõ ség Pol gár mes te ri Hi va ta la, He gyi Ág nes kör jegy zõ 2165 Kis né me di, Fõ u. 5. Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Pol gár mes te ri Hi va ta la (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) pá lyá za tot hir det a gyám hi va tal szer ve ze ti egy ség vezetõi munkakörének betöltésére Pá lyá za ti fel té te lek: ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri ké pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal a tel jes kö - rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo - ko zat alap ján adott men te sí tés sel ren del ke zés, leg alább 5 éves gyám ügyi te rü le ten szer zett gya kor lat. Elõnyt je lent gyám ügyi ve ze tõi gya kor lat, leg alább egy ide gen nyelv is me re te (an gol, né met vagy fran cia). A pá lyá zat tar tal maz za a pá lyá zó: szak mai ön élet raj zát, mely rész le te zi ed di gi te vé keny - sé gét, vég zett sé gét, szak ké pe sí té sét, szak vizs gá ját iga zo ló ok ira tok má so la tát, ide gen nyelv-is me re tet iga zo ló ok irat má so la tát, er köl csi bi zo nyít ványt vagy an nak má so la tát, a gyám hi va tal te vé keny sé gé vel kap cso la tos ve ze tõi prog ra mot. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, be tölt he tõ a pá lyá - zat el nye ré sé nek idõ pont já tól. A ve ze tõ be so ro lá sa: osz tály ve ze tõ, il let mé nye, va la - mint egyéb jut ta tá sai a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény és a he lyi köz szol gá la ti sza bály - zat elõ írá sai sze rint ke rül meg ha tá ro zás ra. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. szep tem ber 15.) kö - vetõ 20. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár - idõt kö ve tõ 30. nap. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye és to váb bi in for má ció: Bu da pest Fõ vá ros II. Ke rü le ti Ön kor mány zat Képviselõtestületének Pol gár mes te ri Hi va ta la Hu mán po li ti kai Csoport, 1024 Bu da pest, Mech wart li get 1. Te le fon: , Ce ce Nagy köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot ír ki jegyzõi munkakör betöltésére Pá lyá za ti fel té te lek: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes mun ka idõ ben kell be töl te ni. Il let mény és egyéb jut ta tás a Ktv. és a kép vi se lõ-tes tü let ren de le te alap ján ke rül meg ál la pí tás ra. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: szak mai ön élet raj zot, a kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok má so latát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, a hi va ta li mun ka szer ve zé sé vel, irá nyí tá sá val kap cso - la tos el kép ze lé se it.

9 2006/38. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1913 Tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy Ce ce Nagy köz ség és Vaj ta Köz ség Ön kor mány za tok Kép vi se lõ-tes tü le tei ha tá - ro zat ban fe jez ték ki kör jegy zõ ség-ala kí tá si szán dé ku kat ja nu ár 1. nap já tól, te hát a meg vá lasz tott jegy zõ nek ja nu ár 1-jé tõl kör jegy zõi fel ada to kat kell el lát nia a két te le pü lé sen. A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: ok tó ber 15. A pá lyá za to kat Ce ce Nagy köz ség pol gár mes te ré hez kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cí men: 7013 Ce ce, De ák Fe - renc u. 13. A jegy zõi ál lás be töl té sé re ki írt pá lyá zat ról a kép vi - selõ- testület a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ el sõ ülé sen dönt. Az ál lás a kép vi se lõ-tes tü le ti dön tést kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ. A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás kér he tõ Var ga Gá bor pol gár mes ter tõl a kö vet ke zõ te le fon szá mo - kon: 06 (25) , 06 (30) A kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá zat ered mény te len né nyil - vá ní tá sá nak jo gát fenn tart ja. Dág Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hirdet Dág Úny Körjegyzõség (2522 Dág, Deák Ferenc u. 28.) kör jegy zõi ál lásának be töl té sé re A pá lyá za ti fel hí vást ki író ne ve: Dág Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes - tü le te cí me: 2522 Dág, De ák Fe renc u. 28. A pá lyá za ti fel hí vás ki írá sát kö te le zõ vé te võ jog sza bály meg je lö lé se: a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló évi LXV. tv. 36. (1) be kez dé se. A meg hir de tett ál lás ada tai A köz igaz ga tá si szerv ne ve: Dág Úny Kör jegy zõ ség. Cí me: 2522 Dág, De ák Fe renc u. 28. Fel adat kör/mun ka kör meg ne ve zé se: kör jegy zõ. Az ál lás be tölt he tõ: de cem ber 1-jé tõl. Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei: a pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá - nos al kal ma zá si fel té te lek nek (ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ élet, össze fér he tet len ség hi á nya), és azo kat iga zol nia kell. Az ál ta lá nos elõ írá so kon túl me nõ al kal ma zá si fel té te lek Is ko lai vég zett ség szint je: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál - lam- és jog tu do má nyi dok to ri ké pe sí tés [Ktv. 8. (1) be - kez dés a) pont]. Köz igaz ga tá si gya kor lat: leg alább 2 év [Ktv. 8. (1) be - kez dés b) pont]. Köz igaz ga tá si szak vizs ga: jo gi vagy köz igaz ga tá si [Ktv. 8. (1) be kez dés a) pont]. Il let mény és egyéb jut ta tás(ok) alap il let mény: Ktv. 45. (3) be kez dés, ve ze tõi il let mény pót lék: Ktv. 46. (4) be kez dés, kör jegy zõi il let mény pót lék: Ktv. 46. (6) be kez dés, kü lön jut ta tás: Ktv. 49. [13. ha vi], ju bi le u mi ju ta lom: Ktv. 49/E. (2) be kez dés. A pá lyá zat tar tal má ra vo nat ko zó elõ írá sok A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: pá lyá za ti ké rel met, ön élet raj zot, er köl csi bi zo nyít ványt, az ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat vagy azok másola - tait. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo - nat ko zó elõ írá sok A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj - ta ni a kö vet ke zõ cím re: 2522 Dág, De ák Fe renc u. 28. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör tént meg je le nés tõl (2006. szep tem ber 15.) szá - mí tott 30 na pon be lül. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo nat - ko zó tá jé koz ta tás A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: sze mé lyes meg hall ga - tás a kép vi se lõ-tes tü le tek együt tes ülé sén. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj - tá sá nak ha tár ide jé tõl szá mí tott 30 na pon be lül. A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót nyújt: Ma y er Fe renc né 2522 Dág, De ák Fe renc u. 28. Te le fon: (33) , fax: E-ma il: pol gar mes dag.hu. Domb ira tos Köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, leg alább 3 éves jegy zõi gya kor lat, köz igaz ga tá si szak vizs ga.

10 1914 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/38. szám A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, ed di gi mun ka kö re i nek, te vé keny sé ge i nek le írá sát, je len le gi mun ka kö rét, be osz tá sát, há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, az igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri ké pe sí tést, va la mint a köz igaz ga tá si szak vizs ga le - té te lét iga zo ló ok irat má so la tát, a jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai ve ze té si el kép ze lé se ket. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól. Il let mény a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, mó do sí - tott évi XXIII. tör vény elõ írá sai sze rint. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2006. szep tem ber 15.) szá - mí tott 30. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a kép vi se lõ-tes tü let a be nyúj tá - si ha tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi tes tü le ti ülé sen dönt. Az ál lás az el bí rá lás után azon nal be tölt he tõ, rész mun - ka idõ ben is. A pá lyá za to kat Domb ira tos Köz ség Ön kor mány zat pol - gár mes te ré nek kell be nyúj ta ni. Cím: 5745 Domb ira tos, Szé che nyi u. 42. Te le fon: (68) Káld és Bor gá ta Köz sé gek Ön kor mány za ta pályázatot hirdet körjegyzõi munkakör betöltésére A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vég zett ség, vagy ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai vég zett ség, leg alább 5 éves köz igaz ga tá si szak mai gya kor lat. Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló tv. szerint. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a rész le tes szak mai ön élet - raj zot, az is ko lai vég zett sé get iga zo ló do ku men tum má so - la tát, er köl csi bi zo nyít ványt. Az ál lás ja nu ár 1. nap já tól tölt he tõ be. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. szep tem ber 15.) kö - vetõ 15. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je a pá lyá zat meg je le - né sét kö ve tõ 60. nap. Ka zinc bar ci ka Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det kiemelt építésügyi feladatot ellátó (1 fõ) ügyintézõi munkakör betöltésére El lá tan dó fel adat: ki emelt épí tés ügyi ügyek, va la mint épí tés ha tó sá gi ügyek a vá ro si ön kor mány zat nál. A mun ka kör be töl té sé hez, il let ve a pá lyá zat el nye ré sé - hez szük sé ges fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ - mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki) szak - kép zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz - da sá gi mér nö ki) szak kép zett ség. Elõnyt je lent köz igaz ga tá si alap vizs ga, köz igaz ga tá si szak vizs ga. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: szak mai te vé keny sé get is be mu ta tó rész le tes ön élet - raj zot, is ko lai vég zett ség re, szak mai kép zett ség re vo nat ko zó ok má nyok má so la tát, há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. Il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a köz - tisztviselõk jog ál lá sá ról szó ló mó do sí tott évi XXIII. tv., va la mint a he lyi ren de let és az egy sé ges köz - szol gá la ti sza bály zat alap ján tör té nik. Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt - he tõ. A ki ne ve zés sel lét re jö võ köz szol gá la ti jog vi szony ha tá ro zat lan ide jû, 6 hó nap pró ba idõ vel. A pá lyá za to kat a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le - nés tõl (2006. szep tem ber 15.) szá mí tott 15 na pon be lül le - het be nyúj ta ni Ka zinc bar ci ka vá ros jegy zõ jé hez (3700 Ka - zinc bar ci ka, Fõ tér 4.) a bo rí té kon kér jük fel tün tet ni ki - emelt épí tés ha tó sá gi ügy in té zõ pá lyá zat. A pá lyá za tok ról a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon be lül a pol gár mes ter egyet ér té sé vel a jegy zõ dönt. A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ci ót nyújt: Ve res né dr. Ja kab Zsu zsan na cím ze tes fõ jegy zõ, a (48) es, va la mint Nagy Gyu la osz tály ve ze tõ a (48) ös te le fon szá mon.

11 2006/38. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1915 Nagy ka ni zsa Me gyei Jo gú Vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det a nyugdíjba vonulás miatt megüresedõ városi fõépítész munkakör betöltésére A mun ka kör tar tal ma: a 9/1998. (IV. 3.) KTM ren de let - ben fog lal tak nak meg fe le lõ en Nagy ka ni zsa Me gyei Jo gú Vá ros ön kor mány za ti fõ épí té szi fel ada tok el lá tá sa. A mun ka kör a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be - tölt he tõ. A köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, hat hó nap pró ba idõ ki kö té sé vel. Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, ok le ve les épí tész mér nö ki dip lo ma, a te le pü lés ren de zés, épí té sze ti ter ve zés, épí tés ügyi igaz ga tás kö ré ben el töl tött össze sen leg alább nyolc éves gya kor lat. Köz igaz ga tá si alap vizs gát és szak vizs gát a köz tiszt vi se - lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény ának ren del ke zé sei sze rint kell meg sze rez ni. Szük ség ese tén a szol gá la ti la kás meg old ha tó. Il let mény és egyéb jut ta tá sok a Ktv. és pol gár mes te ri hi - va tal köz szol gá la ti sza bály za tá nak vo nat ko zó rendelke - zése sze rint. A mun ka kör el lá tá sá ra vo nat ko zó szak mai el kép ze lé se - ket tar tal ma zó pá lyá za to kat dr. Ke le men Mar cell jegy zõ ré szé re kell be nyúj ta ni [8800 Nagy ka ni zsa, Er zsé bet tér 7., te le fon: (93) vagy ], mely hez csa tol ni kell: is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, szak mai gya kor lat hi va ta los iga zo lá sát. A pá lyá za tok be ér ke zé sé nek ha tár ide je: a pá lyá za ti hir - det mény Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le né sét (2006. szep tem ber 15.) kö ve tõ 31. nap. A be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a pá lyá za ti ha tár - idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül ke rül sor. Rép ce lak Vá ros Önkormányzatának Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal a tel jes kö - rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo - ko zat alap ján adott men te sí tés, leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, is ko lai vég zett sé get be mu ta tó ok ira tok má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. Bé re zés és ki ne ve zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló tör vény ben elõ ír tak sze rint. Rép ce lak vá ros jegy zõ je a pol gár mes te ri hi va tal be vo - ná sá val Csá nig köz ség ben kör jegy zõi fel ada to kat lát el. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: ok tó ber 10. A pá lyá za tot Rép ce lak vá ros pol gár mes te ré hez (9653 Rép ce lak, Bar tók Bé la u. 38.) le het be nyúj ta ni. A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö - vetõ 15 na pon be lül. Az ál lás no vem ber 1. nap já val fog lal ha tó el. Ti sza új vá ros Vá ro si Ön kor mány zat jegy zõ je pályázatot hirdet a Pol gár mes te ri Hi va tal ban a Vá ros fej lesz té si és Vá ros üze mel te té si iro da iro da ve ze tõi munkakörének betöltésére ha tá ro zat lan idõ re szó ló ki ne ve zés sel Pá lyá za ti fel té te lek: egye te mi szin tû épí tész mér nö ki vég zett ség, szá mí tó gé pes is me re tek, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet. A köz igaz ga tá si gya kor lat elõnyt je lent. Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény sze rint. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: kí sé rõ le ve let, ön élet raj zot, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok má so la ta it. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2006. szep tem ber 15.) szá - mí tott 15. nap.

12 1916 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/38. szám A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj - tá si ha tár ide jét kö ve tõ 15. nap. Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ. Ér dek lõd ni és a pá lyá za to kat be nyúj ta ni Ti sza új vá ros jegy zõ jé nél le het. Cím: 3580 Ti sza új vá ros, Beth len Gá bor út 7. Te le fon: (49) , fax: (49) Szervezeti hírek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÓ OKIRATA Az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um Budapesti Javítóintézetének mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok ira ta Az ICSSZEM Bu da pes ti Ja ví tó in té ze té nek ala pí tó ok - iratát az ál lam ház tar tás ról szó ló évi XXXVIII. tör - vény 89. -ának (1) be kez dé sé ben, va la mint az ál lam ház - tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10. -ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján fi gye lem mel a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adatés ha tás kö ré rõl szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rende - letre az aláb bi ak sze rint, a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben ki adom: 1. A költ ség ve té si szerv: 1.1. Ne ve: Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Bu da - pes ti Ja ví tó in té ze te 1.2. Szék he lye: Bu da pest III., Szõ lõ u Ko ráb bi el ne ve zé se: If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esélyegyenlõségi Minisztérium Budapesti Javítóintézete 1.4. Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata: megjelent a Szociális és Munkaügyi Közlöny 1999/7. számában Ala pí tó: nép jó lé ti mi nisz ter, 1051 Bu da pest, Arany J. u Az Ala pí tó jog utód ja: a szo ci á lis és csa lád ügyi miniszter, 1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 7 8., az ifjús - ági, család ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter 1051 Bu da pest, Aka dé mia u. 3., va la mint a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 1054 Bu da pest, Al kot mány u Fel ügye le ti szerv: Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz - té ri um 1054 Bu da pest, Al kot mány u El lá tá si te rü le te: Ma gyar Köz tár sa ság 2. A Ja ví tó in té zet ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te vé - keny sé ge: 2.1. A bíróság által elõzetes letartóztatásba helyezett fiúk szá má ra ja ví tó in té ze ti el lá tás biz to sí tá sa 100 fé rõ he lyen A Ja ví tó in té zet a 2.1. pont ban meg ne ve zett fi úk ré - szé re ál ta lá nos is ko lai ne ve lést, ok ta tást, szak is ko lai ne ve lést, ok ta tást biz to sít A Ja ví tó in té zet a 2.1. és a 2.2. pon tok ban meg ha tá - ro zott fel ada tok el lá tá sát elõ se gí tõ gaz da sá gi-mû sza ki te - vé keny sé get vé gez. 3. Az alap te vé keny sé gen be lül, az alap te vé keny ség fel - té te le ként ren del ke zés re ál ló, s e cél ra csak rész ben le kö - tött sze mé lyi és anya gi ka pa ci tá sok fo ko zott ki hasz ná lá sa ér de ké ben vég zett te vé keny ség: 3.1. az ál la mi fel adat el lá tá sa so rán lét re ho zott ter mé kek ér té ke sí té se, 3.2. a Ja ví tó in té zet ren del te tés sze rû mû kö dé se so rán el - hasz ná ló dott, il let ve fe les le ges sé vált tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té se, 3.3. a Ja ví tó in té zet he lyi sé ge i nek és esz kö ze i nek tar tós és ese ti bér be adá sa, 3.4. a ven dég lá tó-ipa ri vál lal ko zá sok ál tal üze mel te tett in téz mé nyi ét kez dék, ét ter mek bér be adá sa, 3.5. a Javítóintézet szellemi és anyagi infrastruktúrájának bér be adá sa, 3.6. kül sõ szer vek ré szé re vég zett szer zõ dé ses ku ta tó - mun kák, 3.7. étel- és egyéb hul la dék ér té ke sí té se. 4. A Ja ví tó in té zet gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an gaz - dál ko dó költ ség ve té si szerv 5. A Ja ví tó in té zet igaz ga tó já nak meg bí zá sá ra, il let ve a meg bí zás vissza vo ná sá ra a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz - ter jo go sult. Az igaz ga tó fe lett az egyéb mun kál ta tói jo go - kat a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um szo ci ál po li ti - kai szak ál lam tit ká ra gya ko rol ja. A Ja ví tó in té zet gaz da sá gi ve ze tõ jé nek meg bí zá sá ra, il let ve a meg bí zás vissza vo ná - sá ra a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter jo go sult. A gaz da - sá gi ve ze tõ fe lett az egyéb mun kál ta tói jo go kat a Ja ví tó in - té zet igaz ga tó ja gya ko rol ja. 6. Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat: 6.1. Az ala pí tó ok irat ban fog lal ta kat a Ja ví tó in té zet Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban kell rész le tez ni, ame lyet a Ja ví tó in té zet igaz ga tó ja a je len ala pí tó ok irat ki - adá sá tól szá mí tott hat van na pon be lül kö te les fel ügye le ti szer vé hez jó vá ha gyás ra fel ter jesz te ni A Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter hagy ja jó vá A Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat mó do sí tá sá ra a 6.2. pont ban fog lal tak az irány adók. Je len ala pí tó ok irat a Szo ci á lis Köz löny ben va ló köz zé - té telt kö ve tõ 5. nap tól lép ér vény be. Bu da pest, jú li us Kiss Pé ter s. k., szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

13 2006/38. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1917 A FELAJÁNLOTT ADÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A Tem pus Köz ala pít vány a tör vé nyes ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en je len saj tó köz le mény ben hoz za nyilvános - ságra, hogy a fel aján lott Ft össze get az In for má ci ós iro da mû köd te té se, az EU 6 ke ret prog ram mo bi li tá si te vé - keny sé ge i hez és az Ál lam pol gá rok és kor mány zás a tu dás ala pú tár sa da lom ban cí mû pri o ri tás hoz kap cso ló dó te vé - keny ség elõ se gí té sé re for dí tot ta.

14 1918 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/38. szám II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás KINCS TÁ RI VA GYON ÉR TÉ KE SÍ TÉ SE A Gyõr-Mo son-sop ron Me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más (9028 Gyõr, Ré gi Veszp ré mi út 10.) a to váb bi ak ban: ár ve rez te tõ, a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (1054 Bu da pest, Zol tán u. 16.) meg bí zá sa alap ján a kincs tá ri va gyon gaz dál ko dá sá ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján ár ve rés út ján ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és az ár ve rez te tõ va gyon ke ze lé sé ben lé võ aláb bi va gyon ele met. In gat lan cí me Hrsz. Térmérték (m 2 ) Raj ka, Dó zsa György út Ki vett la kó ház, ud var, gazd. épü let Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft, az az négy száz húsz ezer fo rint. Li cit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let 50. (1) be kez dé se sze rint. Az in gat lan per-, te her- és igénymentes. Megnevezés Tul. h. Brut tó Ft Áfa Ft 1/ Az ár ve rés idõ pont ja: ok tó ber óra. Az ár ve re zõ nek sze mé lye sen, vagy kép vi se lõ je út ján az ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en leg ké sõbb 1 órá val kell je lent kez nie az ár ve ré sen va ló rész vé tel re. Az ár ve rés he lye: Gyõr, Ré gi Veszp ré mi út. 10. sz. tár gya lóte rem. Fel vi lá go sí tás kér he tõ: He gyi Lász ló né gaz da sá gi ve ze tõ tõl a (96) es te le fon szá mon. Az ár ve rés köz jegy zõ je len lé té ben tör té nik. Az ár ve rez te tõ az ár ve rés meg kez dé se kor is mer te ti az ár ve rés rész le tes fel té te le it. A je lent ke zés fel té te lei: sze mély azo nos ság iga zo lá sa, kép vi se let ese tén köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás be mu ta - tá sa, il let ve an nak át adá sa; gaz da sá gi tár sa ság ne vé ben tör té nõ rész vé tel ese tén 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat vagy a be je gyez te tés fo lya - mat ba té te lét iga zo ló cég el já rá si igazolás átadása; az ár ve re zõ írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy nincs köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és egyéb, az ál lam ház tar tás al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló fizetési kötelezettsége); iga zo lás be mu ta tá sa ar ról, hogy az ár ve re zõ az ár ve ré si elõ le get (aján la ti biz to sí té kot), amely a for gal mi ér ték (ki ki - ál tá si ár) 10%-a a ki tû zött ár ve rés idõ pont já ig (az az az ár ve rés meg kez dé sé ig) kész pénz ben befizette az ár ve rez te tõ pénztárába. Egyéb fel té te lek: Az ár ve ré si elõ leg a vé tel ár ba be szá mít. Az ár ve rez te tõ a nem nyer tes ár ve re zõ ré szé re az ár ve ré si elõ le get az ár ve rés nap ján vissza fi ze ti. Az ár ve ré si elõ leg után az ár ve rez te tõ költ sé get nem szá mít fel, ka ma tot nem fizet. Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le, hogy a nyer tes ár ve re zõ az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran ci át ad jon az ár ve rez te tõ nek az ár ve ré si elõ le gen felül a teljes vé tel ár hát ra - lék ra. (Az ár ve rez te tõ vissza von ha tat lan fi ze té si ga ran ci á nak te kin ti a bank ga ran ci át, ban ki hi telí gér vényt, vagy a vételár - hátralék köz jegy zõ nél, il let ve ügy véd nél történõ letétbe helyezését.) Amennyi ben az ár ve rés tõl szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül az ár ve re zõ a va gyon ke ze lõ meg je lölt szám lá já ra a tel jes vé tel árat ki egyen lí tet te, men te sül a vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran cia adásának kötelezettsége alól. A va gyon ke ze lõ az ár ve rés nyer te sé vel az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül szer zõ dést köt. Az ár - ve rés nyer te se kö te les a vé tel árat a meg adott szám la szám ra a szer zõ dés sel egy ide jû leg, vagy ha ezt a vé tel ár na gyobb össze ge vagy más fon tos kö rül mény in do kolt tá te szi, a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel ké sõb bi de a szer zõ - dés kö tés idõ pont já tól szá mí tott leg fel jebb 60 nap tá ri na pon be lü li idõ pont ban átutalni.

15 2006/38. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1919 Az ár ve rés si ker te len, ha nem je le nik meg egy ár ve re zõ sem, az ár ve re zõk nem tet tek ér vé nyes vé te li aján la tot, az ár ve ré si el já rás tisz ta sá gát, vagy az ár ve re zõk ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek mény mi att az ár ve rés ér vény te le ní té - sé rõl kell dön te ni, a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese té ben, amennyi ben az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel tör té nõ szer zõ - dés kö tés re nem ke rül sor. (Vissza lé pés nek mi nõ sül, ha a nyer tes aján lat te võ a szer zõ dés kö tés re elõ írt ha tár idõ alatt a szer zõ dést nem kö ti meg.) Eb ben az eset ben a nyer tes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti. Az ár ve rez te tõ fenn tart ja jo gát ar ra, hogy az ár ve rést ered mény te len nek nyilvánítsa. Az ár ve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy a nyer tes ár ve re zõ vissza lé pé se ese tén az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye - zett jé vel kössön szerzõdést. Az ár ve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy az ár ve ré si hir det ményt az ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en vissza von ja, mely rõl a hir det mény köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken újabb hirdetményt tesz közzé. A tu laj don szer zé si kor lá to zás ba üt kö zõ szer zõ dés sem mis. A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (1054 Bu da pest, Zol tán u. 16.) meg bí zá sá ból a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko - dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let vo nat ko zó fe je ze tei alap ján az Észak-Ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság (3530 Mis kolc, Vö rös marty u. 77.) mint meg bí zott ár ve rez te tõ (a to váb bi ak ban: ár ve rez te tõ) ár ve rés ke re té ben ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és az ár ve rez te tõ va gyon ke ze lé sé ben le võ aláb bi va gyon ele me ket: Észak-Ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Sor - szám In gat lan cí me Hrsz. Térmérték (m 2 ) Megnevezés Tul. h. Brut tó E Ft Áfa E Ft 1. Kesz nyé ten kül te rü let 0276/ Ud var 1/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Az in gat lant föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó hasz ná la ti jog ter he li. 2. Szend rõ bel te rü let 978/ Be épí tet len te rü let 1/ ,167 Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Az in gat lan per-, te her- és igény men tes. 3. Szend rõ bel te rü let 978/ Be épí tet len te rü let 1/ ,333 Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Az in gat lan per-, te her- és igény men tes. Az ár ve rés idõ pont ja: október óra. Az ár ve rés re je lent ke zés ha tár ide je: ok tó ber 6., sze mé lye sen vagy kép vi se lõ út ján az ár ve ré si idõ pon tot meg elõ - zõ en 8 és 9.30 óra kö zött, 9.30 óra utá ni je lent ke zést nem fo ga dunk el. Az ár ve rés he lye: 3530 Mis kolc, Vö rös marty u. 77. Fel vi lá go sí tás kér he tõ: az Észak-Ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó sá gon (3530 Mis kolc, Vö rös - marty u. 77.) dr. Zom bor Ele o nó ra jog ta ná csos tól, te le fon: (46) A je lent ke zés fel té te lei: sze mély azo nos ság iga zo lá sa, kép vi se let ese tén köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás be mu ta - tá sa, illetve annak átadása; gaz da sá gi tár sa ság ne vé ben tör té nõ rész vé tel ese tén 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat vagy a be je gyez te tés fo lya - mat ba té te lét iga zo ló cég el já rá si igazolás átadása; az ár ve re zõ írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy nincs köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és egyéb, az ál lam ház tar tás al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló fizetési kötelezettsége);

16 1920 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/38. szám iga zo lás be mu ta tá sa ar ról, hogy az ár ve re zõ az ár ve ré si elõ le get a ki tû zött ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en (az az az ár - ve rés meg kez dé sé ig) meg fi zet te. A fi ze tés mód ja: át uta lás sal az ÉKÖVÍZIG MÁK szá - mú szám lá já ra, vagy az ÉKÖVÍZIG Gaz da sá gi osztályától igényelt befizetési utalvánnyal. Egyéb fel té te lek: Min den egyes ár ve ré si té tel re kü lön kell je lent kez ni és az ár ve ré si elõ le get be fi zet ni. Az ár ve ré si elõ leg a vé tel ár ba be - szá mít. Az ár ve rez te tõ a nem nyer tes ár ve re zõ ré szé re az ár ve ré si elõ le get az ár ve rés nap ján vissza fi ze ti. Az ár ve ré si elõ - leg után az ár ve rez te tõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet. Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le, hogy a nyer tes ár ve re zõ az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran ci át ad az ár ve rez te tõ nek az ár ve ré si elõlegen felül a tel jes vételárhátra - lékra. (Az ár ve rez te tõ vissza von ha tat lan fi ze té si ga ran ci á nak te kin ti a bank ga ran ci át, vagy a vé tel ár hát ra lék köz jegy zõ nél, il let ve ügy véd nél történõ letétbe helyezését.) Amennyi ben az ár ve rés tõl szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül az ár ve re zõ az ár ve rez te tõ meg je lölt szám lá já ra a tel jes vé - tel árat ki egyen lí tet te, men te sül a vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran cia adásának kötelezettsége alól. Az ár ve rez te tõ az ár ve rés nyer te sé vel az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül szerzõdést köt. Az ár ve rés nyer te se kö te les a vé tel árat a meg adott szám la szám ra a szer zõ dés kö tés sel egy ide jû leg, vagy ha ezt a vé tel ár na gyobb össze ge vagy más fon tos kö rül mény in do kolt tá te szi, a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel ké sõb bi de a szer zõ dés kö tés idõ pont já tól szá mí tott leg fel jebb 60 naptári napon belüli idõpontban átutalni. Az ár ve rés si ker te len, ha nem je lent meg egy ár ve re zõ sem; az ár ve re zõk nem tet tek ér vé nyes vé te li aján la tot; ha az ár ve ré si el já rás tisz ta sá gát, vagy az ár ve re zõk ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek mény mi att az ár ve rés ér vény te le - ní té sé rõl kell dönteni; a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese té ben, amennyi ben az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel tör té nõ szer zõ - dés kö tés re nem ke rül sor. (Vissza lé pés nek mi nõ sül, ha a nyer tes aján lat te võ a szer zõ dés kö tés re elõ írt ha tár idõ alatt a szer zõ dést nem kö ti meg.) Eb ben az eset ben a nyer tes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti. Az ár ve rez te tõ fenn tart ja jo gát ar ra, hogy az ár ve rést ered mény te len nek nyil vá nít sa. Az ár ve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy a nyer tes ár ve re zõ vissza lé pé se ese tén az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel kös sön szer zõ dést. Az ár ve - rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy az ár ve ré si hir det ményt az ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en vissza von ja, mely rõl a hir - det mény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé. A tu laj don szer zé si kor lá to zás ba üt kö zõ szer zõ dés sem mis. A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (1054 Bu da pest, Zol tán u. 16.) meg bí zá sá ból a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko - dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let vo nat ko zó fe je ze tei alap ján az Észak-Ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság (3530 Mis kolc, Vö rös marty u. 77.) mint meg bí zott ár ve rez te tõ (a to váb bi ak ban: ár ve rez te tõ) ár ve rés ke re té ben ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és az ár ve rez te tõ va gyon ke ze lé sé ben le võ aláb bi va gyon ele me ket: Észak-Ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Sor - szám In gat lan cí me Hrsz. Térmérték Megnevezés Tul. h. Brut tó E Ft Áfa E Ft 1. Po rosz ló bel te rü let 1483/ m 2 eb bõl 151 m 2 ép. La kó ház, ud var 1/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Az in gat lan per-, te her- és igény men tes. 2. Po rosz ló bel te rü let m 2 eb bõl 62 m 2 ép. La kó ház, ud var 1/ , ,607 Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Az in gat lan per-, te her- és igény men tes. Az ár ve rés idõ pont ja: október óra.

17 2006/38. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1921 Az ár ve rés re je lent ke zés ha tár ide je: ok tó ber 9., sze mé lye sen, vagy kép vi se lõ út ján, az ár ve ré si idõ pon tot meg - elõ zõ en 8 és 9.30 óra kö zött, 9.30 óra utá ni je lent ke zést nem fo ga dunk el. Az ár ve rés he lye: 3530 Mis kolc, Vö rös marty u. 77. Fel vi lá go sí tás kér he tõ: Észak-Ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó sá gon (3530 Mis kolc, Vö rös - marty u. 77.) dr. Zom bor Ele o nó ra jog ta ná csos tól, te le fon: (46) A je lent ke zés fel té te lei: sze mély azo nos ság iga zo lá sa, kép vi se let ese tén köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás be mu ta - tá sa, illetve annak átadása; gaz da sá gi tár sa ság ne vé ben tör té nõ rész vé tel ese tén 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat vagy a be je gyez te tés fo lya - mat ba té te lét iga zo ló cég el já rá si igazolás átadása; az ár ve re zõ írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy nincs köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és egyéb, az ál lam ház tar tás al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló fizetési kötelezettsége); iga zo lás be mu ta tá sa ar ról, hogy az ár ve re zõ az ár ve ré si elõ le get a ki tû zött ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en (az az az ár - ve rés meg kez dé sé ig) meg fi zet te. A fi ze tés mód ja: át uta lás sal az ÉKÖVÍZIG MÁK szá - mú szám lá já ra, vagy az ÉKÖVÍZIG Gaz da sá gi osztályától igényelt befizetési utalvánnyal. Egyéb fel té te lek: Min den egyes ár ve ré si té tel re kü lön kell je lent kez ni és az ár ve ré si elõ le get be fi zet ni. Az ár ve ré si elõ leg a vé tel ár ba be - szá mít. Az ár ve rez te tõ a nem nyer tes ár ve re zõ ré szé re az ár ve ré si elõ le get az árverés napján visszafizeti. Az ár ve ré si elõ leg után az ár ve rez te tõ költ sé get nem szá mít fel, ka ma tot nem fi zet. Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té - sé nek elõ fel té te le, hogy a nyer tes ár ve re zõ az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran ci át ad az ár ve rez te tõ nek az ár ve ré si elõ le gen fe lül a tel jes vé tel ár hát ra lék ra. (Az ár ve rez te tõ vissza von - ha tat lan fi ze té si ga ran ci á nak te kin ti a bank ga ran ci át, vagy a vételárhátralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél tör té nõ le - tét be helyezését.) Amennyi ben az ár ve rés tõl szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül az ár ve re zõ az ár ve rez te tõ meg je lölt szám lá já ra a tel jes vé - tel árat ki egyen lí tet te, men te sül a vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran cia adásának kötelezettsége alól. Az ár ve rez te tõ az ár ve rés nyer te sé vel az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül szer zõ dést köt. Az ár ve - rés nyer te se kö te les a tel jes vé tel árat a szer zõ dés sel egyidejûleg kifizetni. Az ár ve rés si ker te len, ha az ár ve re zõk nem tet tek ér vé nyes vé te li aján la tot; ha az ár ve ré si el já rás tisz ta sá gát, vagy az ár ve re zõk ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek mény mi att az ár ve rés ér vény te le - ní té sé rõl kell dönteni; a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese té ben, amennyi ben az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel tör té nõ szer zõ - dés kö tés re nem ke rül sor. (Vissza lé pés nek mi nõ sül, ha a nyer tes aján lat te võ a szer zõ dés kö tés re elõ írt ha tár idõ alatt a szer zõ dést nem kö ti meg.) Eb ben az eset ben a nyer tes ár ve re zõ a befizetett árverési elõleget elveszti. Az ár ve rez te tõ fenn tart ja jo gát ar ra, hogy az ár ve rést ered mény te len nek nyilvánítsa. Az ár ve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy a nyer tes ár ve re zõ vissza lé pé se ese tén az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye - zett jé vel kös sön szer zõ dést. Az ár ve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy az ár ve ré si hir det ményt az ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en vissza von ja, mely rõl a hir det mény köz lé sé vel megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé. A tu laj don szer zé si kor lá to zás ba üt kö zõ szer zõ dés sem mis.

18 1922 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/38. szám AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI Össze fog la ló a kistelepülések iskola-elõkészítési, általános iskolai oktatási feltételeinek ellenõrzési tapasztalatairól (0625) Az Ál la mi Szám ve võ szék be fe jez te az 1000 fõ alat ti ál lan dó la kó né pes sé gû a kis te le pü lé sek ön kor mány za tai is ko la-elõ ké szí tés sel, ál ta lá nos is ko lai ok ta tás sal kap cso - la tos fel ada ta i nak meg szer ve zé sé re és el lá tá sá nak fel té te - le i re irá nyu ló vizs gá la tot. A ko ráb bi évek hez ha son ló an kö zött or szá - go san az óvo dá ba be írt gyer me kek szá ma 3,9%-kal, az ál - ta lá nos is ko lai ta nu lók szá ma 7,6%-kal csök kent. A lét - szám vál to zás dif fe ren ci ál tan, de fo ko zot tab ban érin tet te a kis te le pü lé se ket. A vizs gált kis te le pü lé se ken az óvo dá sok szá ma 14,8%-kal, az ál ta lá nos is ko lá sok szá ma 16,5%-kal esett vissza. E te le pü lé se ken ezen be lül kü lö nö sen a vá - ro sok hoz, na gyobb te le pü lé sek hez kö ze li, azo kat könnyen meg kö ze lít he tõ köz sé gek ben a ta nu ló lét szám csök ke né - sé re ha tás sal volt az is, hogy a szü lõ a gyer me ke ré szé re nyúj tan dó több let szol gál ta tá sok, ma ga sabb szín vo na lú ok ta tás re mé nyé ben, él ve a sza bad is ko la vá lasz tás jo gá val, nem a hely ben mû kö dõ in téz mény be írat ta gyer me két, ami a ta nu ló lét szám 10%-át érintette. A he lyi cél ki tû zé sek meg ha tá ro zá sá ban irány adó köz - ok ta tá si stra té gi á ban a cé lok, pri o ri tá sok kö zött ki e mel ten sze re pelt a köz ok ta tás irá nyí tá sá nak és költ ség ha té kony sá - gá nak ja ví tá sa. A stra té gia a költ ség ha té kony ság ja ví tá sá - ban meg ha tá ro zó sze re pet szán a tár su lá sok nak, a te le pü lé - sek és in téz mé nyek kö zöt ti együtt mû kö dés tá mo ga tá sá - nak, fej lesz té sé nek. A kis te le pü lé sek ré szé rõl erõ tel jes ra gasz ko dás volt meg fi gyel he tõ in téz mé nye ik meg tar tá sá hoz. Ez tük rö zõ - dik töb bek kö zött ab ban is, hogy az ön kor mány za tok köz - ok ta tá si fel adatel lá tá si, in téz mény há ló zat-mû köd te té si és -fej lesz té si ter ve ik ben jel lem zõ en csak a je len fel ada to kat, adott sá go kat rög zí tet ték, nem fog lal koz tak a de mog rá fi ai és egyéb té nye zõk ál tal in do kolt vál to zá sok kal, va la mint hi á nyos volt az in téz mé nyek kel szem be ni el vá rá sok nak a konk rét he lyi adott sá go kat tük rö zõ meg fo gal ma zá sa is. A köz ok ta tá si fel ada tok el lá tá sát se gí tõ tá mo ga tá sok, hoz zá já ru lá sok rend sze re az el múlt évek ben vál to zott, mó - do sult. Egyes ele mei egy más sal el len té tes ha tá sú üze ne te - ket köz ve tí tet tek az in téz mény fenn tar tók fe lé. Az ön kor - mány za tok kö zöt ti tár su lás, a kö zös fel adat el lát ás ösz tön - zé se mel lett po zi tív diszk ri mi ná ci ót al kal maz tak a kis te le - pü lé sek in téz mény fenn tar tó te vé keny sé gét érin tõ en is. Mind ezek nem se gí tet ték az ön kor mány za to kat dön té se ik meg ho za ta lá ban. A kis te le pü lé sek sok szor pénz ügyi for rá sa i kat is meg - ha la dó mér ték ben vál lal ták in téz mé nye ik fenn tar tá sát, költ ség ve té si elõ irány za ta ik nak 2000-ben át la go san 34,4%-át, 2004-ben 36%-át for dí tot ták e fel ada tok ra. A fel ada tok el lá tá sa cí mén igé nyel he tõ tá mo ga tá sok, hoz zá - já ru lá sok év ben a vizs gált kör ben át la go san a mû - köd te tés sel kap cso la tos rá for dí tá sok nak mind össze 68%-át fe dez ték. Mind ezek el le né re a köz ok ta tá si fel ada - tok kö zös el lá tá sá ban elõ re lé pés csak év tõl volt ta - pasz tal ha tó, mely ben je len tõs sze re pet töl töt tek be az újonnan meg ala kult több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, az e cí - men pá lyá zat út ján igé nyel he tõ ál la mi tá mo ga tá sok, hoz - zá já ru lá sok. A több cé lú kis tér sé gi tár su lás hoz csat la ko zott vizs gált kis te le pü lé sek ön kor mány za ta i nak 23%-a szün tet te meg köz ok ta tá si in téz mé nye ön ál ló mû köd te té sét, a fel ada tot azon ban to vább ra is hely ben, de tár su lás ban mû köd te tett in téz mény tag in téz mé nyé ben lát ják el. Ily mó don a tár su - lás hoz a köz pon ti költ ség ve tés bõl biz to sí tott ki egé szí tõ tá - mo ga tá sok, hoz zá já ru lá sok ki vál tot ták a sa ját for rá sok egy ré szét, az ok ta tás-ne ve lés el ap ró zott sá gá ban azon ban je - len tõs elõ re lé pés nem tör tént. A tár su lás ban va ló fel adat el - lát ás bõ vü lé se el le né re a 2005/2006. tan év ben még min dig az or szág 1000 fõ alat ti ál lan dó la kó né pes sé gû te le pü lé se i - nek 28,8%-a tart fenn is ko lát, 41,7%-a mû köd tet óvo dát ala csony gyer mek lét szám mal és ma gas faj la gos költ ség rá - for dí tás sal. A vizs gált kis te le pü lé sek kö zül a 400 ezer Ft-nál ma ga - sabb faj la gos rá for dí tás sal mû kö dõ is ko lák 77%-ában a ta - nu lók lét szá ma év ben nem ér te el az 50 fõt. A ma gas faj la gos rá for dí tá sok el le né re a kis te le pü lé sek is ko lá i ba já - ró ta nu lók nak mint egy ötö de jár osz tat lan óvo dai cso port - ba, il let ve össze vont ta nu ló cso port ba. A vizs gált kör ben és idõ szak ban az ál ta lá nos is ko lá sok, óvo dák ban el lá tot tak szá ma össze sen 17%-kal, a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben fog lal koz ta tott pe da gó gu sok szá ma 13%-kal csök kent. Így az in téz mé nyek pe da gó gus el lá tott sá gá ban összes sé gé ben ja vu lás kö vet ke zett be. A kis te le pü lé sek óvo dá i ban azon - ban to vább ra sem biz to sí tott az óvo dai cso port hoz elõ írt két fõ óvó nõ al kal ma zá sa, nem ja vult a sza kos el lá tott ság. Nem kö vet ke zett be szá mot te võ ja vu lás a lé te sít mé nyi fel - té te lek ben, nagy mér té kû a le ma ra dás a ha tá lyos tan esz - köz- és -fel sze re lé si jegy zék ben fog lal tak hoz mér ten, bár e té ren az ön kor mány za tok anya gi hely ze té tõl füg gõ en na - gyok a kü lönb sé gek. A köz ok ta tás mi nõ sé gé nek ja ví tá sa, a kis te le pü lé se ken élõ gyer me kek esély egyen lõ sé gé nek biz to sí tá sa, a költ - ség ha té kony ság ja ví tá sa ér de ké ben az ok ta tá si mi nisz ter - nek ja va sol tuk töb bek kö zött azon mi ni mum fel té te lek meg ha tá ro zá sát, me lyek tel je sí té se ese tén a kis te le pü lé sek köz ok ta tá si in téz mé nyei még mû köd tet he tõk, tá mo gat ha - tók; stan dar dok ki dol go zá sát, me lyek le he tõ vé te szik a köz ok ta tá si in téz mé nyek szak mai mun ká já nak mi nõ sí té sét és se gí tik a költ ség ha té kony ság elem zé sét; olyan sza bá -

19 2006/38. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1923 lyo zá si rend szer ki dol go zá sát, mely a gyer me kek ér de ke it fi gye lem be vé ve és a de mog rá fi ai té nye zõk re is te kin tet tel elõ se gí ti az in téz mény há ló zat sta bi li tá sát, az ok ta tás mi nõ - sé gé nek és költ ség ha té kony sá gá nak ja ví tá sát. Az el ké szí tett je len tés az in ter ne ten a cí - men ol vas ha tó. Össze fog la ló Nyír egy há za Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta gaz dál ko dá si rend sze ré nek évi át fo gó el len õr zé sé rõl (0626) Az ön kor mány za tok gaz dál ko dá si rend sze ré nek át fo gó el len õr zé se so rán a me gyei, me gyei jo gú vá ro si, a fõ vá ro si és a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány za tok nál vég zett vizs gá - la tok ról a év tõl az ÁSZ el nö ke ál tal alá írt és nyil vá - nos ság ra ho zott, így az in ter ne ten, az ÁSZ hon lap ján is el - ér he tõ szám ve võ szé ki je len tés ké szül. Az ÁSZ ezen vizs - gá la tok el len õr zé si meg ál la pí tá sa i nak szé les kö rû hasz no - sít ha tó sá gá nak biz to sí tá sán túl me nõ en az ön kor mány za - tok nál lé võ köz pén zek kel tör té nõ gaz dál ko dás meg is me - ré sét, an nak át lát ha tó sá gát kí ván ja elõ se gí te ni. A ki emelt kör be tar to zó ön kor mány za tok el len õr zé sét négy éves ütem terv alap ján, or szá go san egy sé ges el len õr zé si prog - ram sze rint vé gez tük. A je len tés meg ál la pí tá sai alap ve tõ en a év re vo nat koz nak, de a több éves át hú zó dó fo lya - ma tok mi att ki te kin tünk az elõt te lé võ két év re és a hely - szí ni el len õr zés ide jé nek évére is. Az Ön kor mány zat cél ki tû zé se it a évek re szó ló gaz da sá gi prog ram ban meg ha tá roz ta. A és a évi költ ség ve té si ren de let ter ve ze tek elõ ké szí té se, elõ ter jesz té se so rán a költ ség ve tés szer ke ze té re és a ha tár - idõk re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá so kat egy ki vé tel lel fi - gye lem be vet ték. A Pol gár mes te ri hi va tal ren del ke zett a Köz gyû lés ál tal jó vá ha gyott Szer ve ze ti és mû kö dé si sza - bály zat tal, va la mint szám vi te li po li ti ká val és a kap cso ló dó sza bály za tok kal. A könyv vi te li nyil ván tar tás ban el szá molt gaz da sá gi mû ve le tek rõl, ese mé nyek rõl ki ál lí tott bi zony la - tok azon ban ala ki lag-tar tal mi lag hi á nyo sak vol tak. A ki - adá si bi zony la tok mint egy négy ti zed ré szé nél el ma radt a kö te le zett ség vál la lás el len jegy zé se, az el len jegy zés re jo - go sult nem tett ele get a jog sza bá lyok ban elõ írt el len õr zé si fel ada tá nak. A szám vi te li bi zony la tok több mint fe lé nél el - ma radt a szak mai tel je sí tés iga zo lá sa. Az ér vé nye sí tõ a bi - zony la tok több mint fe lé nél nem iga zol ta alá írá sá val az el - len õr zé si fel adat el vég zé sét, nem tett ele get a jog sza bá - lyok ba fog lalt mun ka fo lya mat ba épí tett el len õr zé si kö te le - zett sé gé nek. A va gyon gaz dál ko dás sal kap cso la tos dön té sek az éven - kén ti költ ség ve tés ben meg fo gal ma zott cél ki tû zé sek kel össz hang ban vol tak. A évi lel tá ro zás és a kö ve te lé - sek év vé gi ér té ke lé se az elõ írá sok nak meg fe lelt. A va - gyont érin tõ dön té sek so rán be tar tot ták a va gyon gaz dál ko - dá si ren de let ben rög zí tett ha tás kö ri sza bá lyo kat, azon ban az in gat la nok ér té ke sí té se kor a ver se nyez te tés mel lõ zé sé - vel nem tet tek ele get a va gyon gaz dál ko dá si ren de let és az ál lam ház tar tá si tör vény elõírásának. Az Ön kor mány zat a év ben 2401 mil lió Ft összeg - ben nyúj tott nem szo ci á lis jel le gû tá mo ga tást köz hasz nú és gaz da sá gi tár sa sá gok nak, ala pít vá nyok nak, tár sa dal mi és egyéb szer ve ze tek nek. A tá mo ga tot tak több mint egy ne - gyed ré szé re az ál lam ház tar tá si tör vény elõ írá sa el le né re nem ír tak elõ szám adá si kö te le zett sé get. Az elõ írt szám - adá si kö te le zett ség tel je sí té sét fi gye lem mel kí sér ték, a szám adá sok ala ki és tar tal mi meg fe le lõ sé gét el len õriz ték, azon ban a cél sze rin ti fel hasz ná lást a tá mo ga tá sok több mint fe lét érin tõ en az ál lam ház tar tá si tör vény ben fog lal tak el le né re nem el len õriz ték. A év ben a Pol gár mes te ri hi va tal 41 köz be szer zé si el já rást foly ta tott le. A köz be szer zé si el já rá sok so rán be - tar tot ták a köz be szer zé si tör vény és a köz be szer zé si sza - bály zat elõ írá sa it. A köz be szer zé si tör vény elõ írá sa elle - nére a le foly ta tott köz be szer zé si el já rá sok el len õr zé si rend sze rét nem mû köd tet ték. A pol gár mes ter az elõ írt ha tár idõn be lül ter jesz tet te elõ a zár szám adá si ren de let ter ve ze tet, azon ban ab ban a ki - sebb sé gi ön kor mány za tok zár szám adá si ada ta it azok el fo - ga dó ha tá ro za ta hi á nyá ban sze re pel tet ték. A ki sebb sé gi ön kor mány za tok kal meg kö tött együtt mû kö dé si meg ál la - po dá sok nem biz to sí tot ták ma ra dék ta la nul az Ön kor mány - zat és a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok köz pon ti elõ írá - sok nak meg fe le lõ együtt mû kö dé sét. Az Ön kor mány zat az ön kor mány za ti tör vény elõ írá sa el le né re nem ha tá roz ta meg, hogy a la kos ság igé nye i tõl és anya gi le he tõ sé ge i tõl füg gõ en mely fel ada to kat mi lyen mér ték ben és mó don lát el. Az Ön kor mány zat nál a for rás - hi ány kö zött ál lan dó sult, me lyet a felhalmo - zási cé lú ki adá sok okoz tak. A be vé te le ket hosszú le já ra tú hi te lek kel és köl csö nök kel pó tol ták, mely nek ál lo má nya a év vé gén 4920 mil lió Ft volt. Az adós sá got ke let kez - te tõ kö te le zett ség vál la lá sok nál az ön kor mány za ti tör vény - ben elõ írt fel sõ ha tárt be tar tot ták. A ter ve zett fel hal mo zá si fel ada tok meg ol dá sa ér de ké ben a köz gyû lés kö zött több al ka lom mal ho zott ki adás csök ken tõ és for rás - bõ ví tõ in téz ke dé se ket. Az Ön kor mány zat ki ala kí tot ta a bel sõ el len õr zé si kö te - le zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges szer ve ze ti ke re te ket, 10 fõ vel gon dos ko dott a Pol gár mes te ri hi va tal és az in téz - mé nyek el len õr zé si fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról. A ko - rábbi szám ve võ szé ki el len õr zé sek so rán fel tárt hi á nyos sá - gok meg szün te té sé re in téz ke dé si ter ve ket ké szí tet tek, a ja - vas la tok négy ötöd ré szét hasz no sí tot ták, ja vít va a feladatel látás sza bály sze rû sé gét, cél sze rû sé gét.

20 1924 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/38. szám A hely szí ni el len õr zés meg ál la pí tá sa i nak hasz no sí tá sa mel lett a jog sza bá lyi elõ írá sok be tar tá sa, va la mint a mun - ka szín vo na lá nak ja ví tá sa ér de ké ben ja vas la to kat fo gal - maz tunk meg a pol gár mes ter és a jegy zõ ré szé re. Ja vas la - ta ink a költ ség ve té si gaz dál ko dás ke re te i nek jog sza bály - sze rû ki ala kí tá sá ra, a költ ség ve tés vég re haj tá sá nak tör vé - nyes sé gé re és cél sze rû sé gé re irá nyul tak. A je len tés meg ál - la pí tá sa i nak, ja vas la ta i nak egyez te té se so rán a pol gár mes - ter ar ról adott tá jé koz ta tást, hogy az idõ köz ben meg tett in - téz ke dé sek kel a ja vas la tok egy ré szét már meg va ló sí tot - ták. Ja va sol tuk, hogy a pol gár mes ter tá jé koz tas sa a köz - gyû lést az el len õr zés meg ál la pí tá sa i ról, se gít se elõ a ja vas - la tok meg va ló sí tá sát, ké szít tes sen in téz ke dé si ter vet azok vég re haj tá sa ér de ké ben. Az el ké szí tett je len tés az in ter ne ten a cí - men ol vas ha tó.

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 22. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/12. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyügyi hírek...

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 5082 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 65. SZÁM 2007. JÚNIUS 11. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 95 760 Ft Ára: 4816 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XII. ÉVFOLYAM 102. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 4. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

50 év. His tó ria és em lé ke zet

50 év. His tó ria és em lé ke zet 50 év His tó ria és em lé ke zet Fogarasy At ti la A vörösvári gim ná zi um tör té ne te I. Be ve ze tés 1. Az öreg al ma ma ter 2003 de cem be ré ben e sza vak kal ve zet tem be a Vörösvári Új ság ban

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben