A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, március 22. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/12. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyügyi hírek Álláspályázatok A Budavári Önkormányzat pályázatot hirdet a Budavári Önkormányzat Egyesített Gondozási Központja intézményvezetõi feladatkörének ellátására közalkalmazotti kinevezéssel és határozott idejû 5 évre szóló magasabb vezetõi megbízással A Budavári Önkormányzat pályázatot hirdet a Budavári Önkormányzat Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata intézményvezetõi feladatkörének ellátására közalkalmazotti kinevezéssel és határozott idejû 5 évre szó ló ma ga sabb ve ze tõi megbízással Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõi állására 545 A Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése pályázatot hirdet a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely (módszertani intézmény) igazgatói álláshelyének betöltésére Az FVM Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földmûvelésügyi Hivatala pályázatot hirdet a Megyei Vadászati-halászati osztály vezetõi munkakörének betöltésére Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) pályázatot hirdet gazdasági igazgató álláshely betöltésére A Területpolitikai Kormányzati Hivatal pályázatot hirdet belsõ ellenõri munkakör betöltésére Agyagosszergény Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi álláshely betöltésére Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki al jegy zõi ál lás betöltésére Esztár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki jegyzõi állás betöltésére Esztergom Város Polgármesteri Hivatala felvételt hirdet belsõ ellenõri állás betöltésére Esztergom Város Polgármesteri Hivatala felvételt hirdet közmû-beruházási ügyintézõi munkakör betöltésére Felsõnyárád Felsõkelecsény Jákfalva Dövény községi önkormányzatok képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzõi állás betöltésére Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felvételt hirdet építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felvételt hirdet okmányiroda irodavezetõ-helyettes munkakör betöltésére Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet informatikus álláshely betöltésére Nyirád Község Polgármesteri Hivatalának jegyzõje pályázatot hirdet Nyirád székhellyel, változó munkahelyre, 3 fõ részére belsõ ellenõri mun - kakör betöltésére Gyõrújbarát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet vállalkozási referens álláshely betöltésére Kevermes Nagyközség Képviselõ-testülete pályázatot ír ki jegyzõi álláshely betöltésére Komárom Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Komárom Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága parancsnoki beosztásának betöltésére Körösnagyharsány Község Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi munkakör betöltésére Körösszakál Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet megüresedett jegyzõi állás betöltésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város jegyzõje pályázatot hirdet városi fõorvos beosztás köztisztviselõi kinevezéssel történõ betöltésére Nagyvisnyó Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Nyírkáta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot tesz közzé az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására Sárkeresztes és Moha Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet Sárkeresztes Moha Körjegyzõség körjegyzõi állá - sának betöltésére Szikszó Város Önkormányzata pályázatot hirdet az önkormányzati konyha, gyermekélelmezési intézményvezetõ állásának betöltésére Tarcal Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi álláshely betöltésére Tarjánpuszta Gyõrasszonyfa Bakonypéterd Községek Körjegyzõsége pályázatot hirdet körjegyzõ állás betöltésére Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet önálló polgármesteri hivatalában heti 20 órás jegyzõi állás betöltésére Tiszaújváros Városi Önkormányzat jegyzõje pályázatot hirdet a polgármesteri hivatalban városfejlesztési munkatárs munkakör betöltésére 559 II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás Kincstári vagyon értékesítése Állami vagyon gazdasági társaságának tulajdona értékesítése Mérlegbeszámolók Az Állami Számvevõszék vizsgálatai Hivatalos közlemények Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése V. FÕRÉSZ: Gazdaság, társadalom Pályázatok vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek A Magyar Hivatalos Közlönykiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi ak tu sokról (2006. már ci us 9 14.) Céghirdetmények Felhívás vagyon értékesítésére Bélyegzõ érvénytelenítése Hí rek, in for má ci ók, tá jé koz ta tók

2 538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/12. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyi rész SZEMÉLYÜGYI HÍREK Ki tün te té sek már ci us 15-e alkalmából Dr. Só lyom Lász ló, a Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke nem ze ti ün ne pünk, már ci us 15-e al kal má ból dr. Göncz Kinga if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re ál la mi ki tün te té se ket ado má - nyo zott. A ki tün te té sek át adá sá ra dr. Göncz Kin ga mi nisz ter asszonyt kér te fel. A Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend lovag ke reszt je (pol gá ri ta go zat) ki tün te tés ben ré sze sült: Oro ján Ist ván kép zõ mû vész (Gyu la), magas szín vo na lú kép zõ mû vé sze ti al ko tó te vé keny sé ge, és a ma gyar or szá gi ro mán kul tu rá lis ér té kek ha zai és nem zet kö zi nép sze rû sí - té sé ért; Rá ba Fe renc, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga - tó ság in for ma ti kai fõ igaz ga tó-he lyet te se, a tár sa da lom biz - to sí tás te rü le tén há rom év ti ze den át ki emel ke dõ szín vo na - lon vég zett szak mai te vé keny sé ge el is me ré se ként. A Ma gyar Köz tár sa sá gi Arany Ér dem ke reszt (pol gá ri ta go zat) ki tün te tés ben ré sze sült: Prof. Dr. Ba y er Ist ván pro fesszor eme ri tus, az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet nyu gal ma zott fõ igaz ga tó ja, a ká - bí tó szer-je len ség te rü le tén több év ti ze den át enciklopé - dikus, ma gas szín vo na lú szak tu dás sal, el hi va tott ság gal ha - zai és nem zet kö zi szin ten el is mert mun kás sá ga, ér de mei el is me ré sé ül; Be recz ki Sán dor, az Em ber ba rát Ala pít vány Alkohol- Drogrehabilitációs In té zet in té zet ve ze tõ je, a szen ve dély - be teg fi a ta lok re ha bi li tá ci ó ja, élet mi nõ sé gük ja ví tá sa te rü - le tén öt év ti ze den át ki fej tett ki emel ke dõ szak mai mun - kája, el hi va tott sá ga el is me ré sé ül; Dé kity Márk köl tõ, író, mû for dí tó, új ság író, a Fõ vá ro si Hor vát Ki sebb sé gi Ön kor mány zat tag ja, a hor vát ki sebb - ség ér de ké ben vég zett öt év ti ze des írói és köz éle ti te vé - keny sé ge el is me ré se ként; Du dás Jó zsef né, a Csong rád Me gyei Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság (Sze ged) igaz ga tó ja, a nyug díj biz to sí tás te rü - le tén kö zel négy év ti ze den át ki fej tett ki vá ló szín vo na lú szak mai mun ká ja el is me ré sé ül; Fre tyán Ist ván, a Nem ze ti Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal fõ osz tály ve ze tõ je, a nem ze ti sé gi ügy irán ti oda adás sal, fe - le lõs ség tel je sen más fél év ti ze den át vég zett ki emel ke dõ te vé keny sé ge el is me ré se ként; Krausz Éva, az Új pes ti Sze re tet ott hon Spe ci á lis rész le - gé nek szak mai ve ze tõ je, az ér tel mi fo gya té kos em be rek élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sa ér de ké ben több mint öt év ti ze - den át vég zett ki emel ke dõ szak mai mun ká ja, pél da ér té kû el hi va tott ság gal ki fej tett te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Schuth Já nos, a Ne ue Ze i tung Szer kesz tõ sé ge fõ szer - kesz tõ je, a ma gyar or szá gi né met nem ze ti ség kul tu rá lis éle té ben és a ma gyar né met kul tu rá lis kap cso la tok te rü le - tén ki fej tett ki emel ke dõ te vé keny sé ge el is me ré sé ül. A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (pol gá ri ta go zat) ki tün te tés ben ré sze sült: Chleb nyicz ky Já nos, a Ma gyar or szá gi Szlo vák Ku ta tó - in té zet (Bé kés csa ba) tu do má nyos tit ká ra, a ma gyar or szá gi szlo vák kö zös ség kö ré ben vég zett sok ol da lú ok ta tá si, köz - mû ve lõ dé si és tu do má nyos te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Cson gor An na, az Au to nó mia Ala pít vány (Bu da pest) igaz ga tó ja, a sze gény ség ben élõk, el sõ sor ban a ro mák hely ze té nek ja ví tá sa, a diszk ri mi ná ció csök ken té se, az egyen lõbb esé lyek biz to sí tá sa ér de ké ben ki fej tett ki emel - ke dõ, el hi va tott te vé keny sé ge el is me ré se ként; De mény Ist ván né, a Jász-Nagy kun-szol nok Me gyei Nyug dí ja sok Kul tu rá lis és Ér dek vé del mi Egye sü le te (Szol nok) el nö ke, a nyug dí jas em be re kért vég zett oda adó, lel ki is me re tes mun ká ja, köz éle ti te vé keny sé ge elismeré - séül; dr. Frank Gá bor, a Koch Va lé ria Óvo da, Ál ta lá nos Is - ko la és Kö zép is ko la (Pécs) igaz ga tó ja, a ma gyar or szá gi né met nem ze ti sé gi ok ta tás, és az ok ta tás szer ve zés te rü le - tén vég zett mun ká ja és köz éle ti te vé keny sé ge elismeré - séül; Fri ed rich Tün de, a Dam ja nich Já nos Ipa ri Szak kép zé si In té zet (Hat van) ta ná ra, a ci vil szer ve ze tek sze re pé nek erõ sí té sé ért, a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ja te rü le tén ki - fej tett ki vá ló te vé keny sé ge el is me ré sé ül; tá vol lé té ben: Gá ti Fe renc, a FICE Ma gyar or szá gi Egye sü le té nek tisz te let be li tag ja, a gyer mek vé de lem te rü le tén több mint hat év ti ze den át ki fej tett pél da ér té kû szak mai mun ká ja, ér - de mei el is me ré sé ül; Kár tyás Irén, a Men hely Ala pít vány (Bu da pest) igaz - gatója, a haj lék ta lan em be re ket se gí tõ szol gá la tok ki ala kí -

3 2006/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 539 tá sá ért és a szer ve ze tek kö zöt ti együtt mû kö dés te rü le tén vég zett ki tar tó mun ká ja el is me ré se ként; La dá nyi Ist ván né, a Ka pocs a Moz gás sé rül tek Segí - tése Ala pít vány (Tö rök szent mik lós) el nö ke, a fo gya té - kos ság gal élõ em be rek ér de ké ben, tár sa dal mi meg íté lé sük ja ví tá sa te rü le tén ki fej tett ki emel ke dõ szak mai mun ká ja el is me ré sé ül; La ka tos Mik lós, prí más, elõ adó mû vész, a ma gyar- és ci - gány ze ne-kul tú ra ma gas szin tû ha zai és nem zet kö zi szín - vo na lú ter jesz té se te rü le tén ki fej tett te vé keny sé ge el is me - ré sé ül; Lász ló Ben csik Ju dit új ság író, a Rá dió C szer kesz tõ-mû - sor ve ze tõ je, kie mel ke dõ szak mai mun ká ja, köz szol gá la ti te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Né meth Gyõ zõ, a Za la Me gyei Nyug díj biz to sí tá si Igaz - ga tó ság (Za la eger szeg) fõ osz tály ve ze tõ je, a nyug díj biz to - sí tás te rü le tén ki fej tett ki emel ke dõ te vé keny sé ge, a kor - sze rû és ügy fél ba rát me gyei nyug díj biz to sí tás meg te rem - té se ér de ké ben vég zett ki vá ló szak mai mun ká ja el is me ré - se ként; Pö rös Bé la, a Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Tanács (Pécs) el nö ke, a ro mák tár sa dal mi fel emel ke dé se, élet mi nõ sé gük ja ví tá sa ér de ké ben ki fej tett ki emel ke dõ te - vé keny sé ge el is me ré sé ül; Sü li Já nos, az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély - egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um Esz ter go mi Gyer mek ott ho na nyu gal ma zott igaz ga tó ja, a gyer mek vé de lem ben vég zett, ezen be lül is a sú lyos be il lesz ke dé si és ma ga tar tá si za va - rok kal küz dõ gyer me kek és fi a ta lok ne ve lé sé nek és ok ta tá - sá nak ér de ké ben ki fej tett több év ti ze des ki emel ke dõ szak - mai mun ká ja el is me ré sé ül; Szend rei Sán dor né, az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um Köz igaz ga tá si Ko or di ná - ci ós fõ osz tály fõ mun ka tár sa, a köz igaz ga tás ban négy év ti - ze den át szak ér te lem mel, lel ki is me re te sen, szor ga lom mal vég zett mun ká ja el is me ré sé ül; Szo mo ra Szi lárd, a Nóg rád Me gyei Ci gány Ki sebb sé gi Kép vi se lõk és Szó szó ló ik Szö vet sé gé nek el nö ke, a Csa - lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat (Sal gó tar ján) in téz - mény ve ze tõ je, a ro ma in teg rá ció ér de ké ben a ro ma re in - teg rá ci ós prog ram, az esély egyen lõ ség ja ví tá sa te rü le tén ki fej tett ered mé nyes, pél da mu ta tó te vé keny sé ge elisme - réséül. A Ma gyar Köz tár sa sá gi Bronz Ér dem ke reszt (pol gá ri ta go zat) ki tün te tés ben ré sze sült: dr. Al bert Ven del, a Ma gyar or szá gi Né me tek Or szá gos Ön kor mány za tá nak tag ja, a ma gyar or szá gi né met ség ösz - szeszervezõdése, kul tú rá ja és anya nyel ve meg õr zé se te rü - le tén vég zett több év ti ze des te vé keny sé gé ért; De á ki Já nos, a Hon is me re ti Ba rá ti Kör (Po rosz ló) el - nöke, a szo ci á li san rá szo ru ló em be rek se gí té se, a ci gány ki sebb ség gel pél dát la nul jó kap cso lat ki ala kí tá sa ér de ké - ben ki fej tett ki emel ke dõ mun ká ja el is me ré sé ül; Dö röm bö zõ Gé za prí más (Pécs), a mû vé sze ti al ko tó - mun ká ban és az elõ adó-mû vé sze tek ben ki fej tett ki ma gas - ló tel je sít mé nye el is me ré seként; Farkas István ze nész, a Re mé nyi Ede Ci gány Ze ne szö - vet ség meg ala pí tó ja és el nö ke, a ma gyar cigányzenekultúra ha zai és kül föl di ter jesz té se, kul tu rá lis és ze nei kép zé sek te rü le tén több év ti ze den át ki fej tett ki emel ke dõ mû vé sze ti te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Fe ke te Já nos né, a Bu da pest Fõ vá ros XV. Kerü le ti Ön - kor mány zat Szo ci á lis Fog lal koz ta tó igaz ga tó ja, a fogya - tékos és meg vál to zott mun ka ké pes sé gû em be rek rehabi - litációja, fog lal koz ta tá sa ér de ké ben há rom év ti ze den át vég zett ki emel ke dõ szak mai te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Orsós Vendel, az Eu ró pai Unió Ro ma If jú sá gért Egye - sü let (Nagy ka ni zsa) el nö ke, a ro ma em be rek tár sa dal mi in - teg rá ci ó ja, a ha gyo mány õr zõ ren dez vé nyek, a ci gány kö - zös ség szer ve zé se ér de ké ben ki fej tett ered mé nyes, pél da - mu ta tó te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Rácz De zsõ, a Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat (Ma - gyar géc) el nö ke, a ro mák élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sa, tár sa - dal mi be il lesz ke dé sük te rü le tén vég zett mun ká ja, szer ve - zõ te vé keny sé ge el is me ré se ként; dr. Ringelhann Györgyné, a Heves Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona (Eger) igazgatója, az idõs emberek életszínvonalának javítása érdekében négy évtizeden át kifejtett kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismeréséül; Ros tás Zsig mond, a Haj dú had há zi Ki sebb sé gi Közös - ségi Ház el nö ke, a ci gány ki sebb sé gért, az el esett em be rek élet mi nõ sé gé nek, esély egyen lõ sé gé nek ja ví tá sa, si ke re - sebb tár sa dal mi be il lesz ke dé sük, más sá guk el fo ga dá sa, em be ri és pol gá ri jo ga ik, ha gyo má nya ik vé del me és õr zé se cél já ból vég zett ered mé nyes mun ká ja el is me ré sé ül; dr. Schrer Ádám, a Nyug dí ja sok Or szá gos Kép vi se le te Szer ve ze ti és Ak ció bi zott ság tit ká ra, az idõs em be rek sorsának ja ví tá sa, a nyug dí jasmoz ga lom cél ki tû zé se i nek meg valósítása ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré - se ként. Dr. Göncz Kin ga if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély - egyen lõ sé gi mi nisz ter nem ze ti ün ne pünk, már ci us 15-e al kal má ból szak mai el is me ré se ket ado má nyo zott. Ma gyar If jú sá gért Díj el is me rés ben ré sze sült: Fü löp Krisz ti na, a Mo bi li tás Pá lyá za ti Igaz ga tó ság igaz ga tó ja, az if jú sá gi szak te rü let pá lyáz ta tá si fo lya ma tá - ban a ci vil szer ve ze tek igé nyei és a köz igaz ga tás kö ve tel - mé nye i nek össze egyez te té sé vel a szol gál ta tó at ti tûd és az em ber ar cú ság meg te rem té sé vel ki fej tett ki emel ke dõ szak - mai mun ká ja el is me ré sé ül; Incze Zsuzsa, a Csel len gõk cí mû te le ví zi ós mû sor szer - kesz tõ je, az el tûnt gyer me kek és fel nõt tek fel ku ta tá sa ér -

4 540 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/12. szám de ké ben egye dül ál ló mó don kö zel 12 éven át ki fej tett ki - emel ke dõ mun ká ja, a te le ví zi ós mû sor hu mán szol gál ta tó mû sor rá fej lesz té se, a sze gény ség, a be teg ség, a más ság, a ki sebb sé gi sors, a mun ka nél kü li ség, a csa lá don be lü li erõ - szak, az al ko hol- és ká bí tó szer füg gés ál do za ta i nak be mu - ta tá sa te rü le tén ki fej tett pél da ér té kû te vé keny sé ge el is me - ré sé ül; Já vorsz ky Iván, az S. O. S. Gyer mek fa lu Ma gyar or szá gi Egye sü le té nek el nö ke, a Ju ni or Achi e ve ment Ma gyar or - szág ügy ve ze tõ igaz ga tó ja, az if jú ság ügy te rü le tén a fel nö - vek võ ge ne rá ció fel ké szí té se ér de ké ben ki fej tett ki emel - ke dõ te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Nagy Ádám dr., az If jú sá gi Szem le társ fõ szer kesz tõ je, az In for má ci ós Tár sa da lom és Trend ku ta tó Köz pont ügy - ve ze tõ igaz ga tó ja, az if jú ság po li ti kai, if jú ság-köz éle ti, gyer mek- és if jú ság vé del mi fel ada tok el lá tá sa te rü le tén ki - fej tett ki vá ló szak mai mun ká ja, tár sa dal mi te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Mihály Erzsébet, az Ago ra Kár pát-me den cei Szolgál - tató és In for má ci ós Iro da há ló zat prog ram igaz ga tó ja, a Már ton Áron Ala pít vány mun ka tár sa, a ha tá ron tú li ma - gyar fi a ta lok és if jú sá gi szer ve ze tek se gí té se, szak mai tá - mo ga tá sa te rü le tén ki fej tett ér de mei el is me ré sé ül. Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél el is me rés ben ré sze sült: Csaj ági Éva, a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség Élel - mi szer biz ton sá gi osz tály (Bu da pest) osz tály ve ze tõ je, a fo - gyasz tó vé de lem te rü le tén ki fej tett ki emel ke dõ szak mai te - vé keny sé ge el is me ré sé ül; Eber hardt György, a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség Gaz da sá gi Igaz ga tó ság/üzem fenn tar tá si osz tály gond nok - ság ve ze tõ je, az üze mel te tés biz to sí tá sa, a fel újí tá si, kar - ban tar tá si mun kák el len õr zé se, a ren dé sze ti fel ada tok el - látása te rü le tén ki fej tett ki vá ló szak mai mun ká ja elisme - réséül; Ka zár Zsolt né, a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség Fõ - igaz ga tói Tit kár ság tit kár sá gi asszisz ten se, fo lya ma to san jó szín vo na lú, a ha tár idõk be tar tá sá val vég zett szer ve zé si, ad mi niszt ra tív ügy in té zõi mun ká ja el is me ré se ként; tá vol lé té ben: Ko vács Ti tusz, a 2zsi ráf Di ák új ság fõ szer kesz tõ je, a fel - nö vek võ ge ne rá ció ne ve lé se, tá jé koz ta tá sa ér de ké ben ér - ték te rem tõ mó don a kul tu rá lis prog ra mok, a sport, a köny - nyûzene hí rei, a no vel la- és vers pá lyá za tok is mer te té sé vel ma gas szín vo na lon ki fej tett te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Ma gyar If jú sá gi Kon fe ren cia mun ka tár sai, a ma gyar or - szá gi és ha tá ron tú li ma gyar if jú sá gi szer ve ze tek kö zöt ti in ter kul tu rá lis kap cso lat épí tés, a szak mai part ner ke re sés te rü le tén együt te sen ki fej tett ered mé nyes, pél da mu ta tó mun ká juk el is me ré se ként, a szak mai el is me rést át vet te: Ven czel End re, a MIK Tit kár sá gi Fel ada to kat el lá tó Met - szés pont Iro da mun ka tár sa; Mar só Ta más né, if jú sá gi lel kész, pasz to rál-pszi cho ló - gus, a Pa lán ta Gyer mek- és If jú sá gi Misszió Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei ve ze tõ je, a fel nö vek võ ge ne rá ció egész sé ges fej lõ dé sé nek elõ se gí té se ér de ké ben gyer mek - rajzpá lyá za tok, gyer mek misszi o ná ri us fel ké szí tõ tan fo lya - mok, is ko lai drogpre ven ci ós prog ra mok, ön is me re ti cso - por tok szer ve zé se, ve ze té se te rü le tén ki fej tett pél da mu ta tó mun ká ja, el hi va tott sá ga el is me ré sé ül; Moz gás kor lá to zot tak Bu da pes ti Egye sü le té nek If jú sá gi Szer ve ze te mun ka tár sai, több mint 200 moz gás sé rült fi a tal élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sa ér de ké ben a min den nap ja ik szí - ne seb bé, tar tal ma sab bá té te lé hez kö zös sé gi prog ra mok, if - jú sá gi tá bor, klub na pok szer ve zé se te rü le tén együt te sen ki fej tett ér ték te rem tõ és pél da mu ta tó te vé keny sé gük el is - me ré sé ül, a szak mai el is me rést át vet te: Be ne dek Zsó fia, a ta go zat ve ze tõ je; Sán dor Csil la, a Cso da ce ru za cí mû gyer mek iro dal mi fo lyó irat fõ szer kesz tõ je, a gyer mek iro da lom ter jesz té sén be lül nem csak az írott szó misz ti ku má nak át adá sa, ha nem a mél tat la nul hát tér be szo rí tott gyer mekil luszt rá ció megés el is me ré se, a gyer me kek szer kesz tõi és szer zõi mun - kába tör té nõ be vo ná sá val ki fej tett el kö te le zett szá mos ha - zai és nem zet kö zi díj jal ju tal ma zott te vé keny sé ge el is me - ré sé ül. Pro Ca ri ta te Díj el is me rés ben ré sze sült: Ba logh Lász ló né, a Ta ta bá nya Me gyei Jo gú Vá ros Ön - kor mány za tá nak Mód szer ta ni Böl csõ dé je, a Kö zép-du - nán tú li Re gi o ná lis Mód szer ta ni Böl csõ de in téz mény ve ze - tõ je, a nap köz be ni kis gyer mek el lá tás fej lesz té se, a sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek in teg rált ne ve lé se ér de ké ben több év ti ze den át vég zett ki emel ke dõ szak mai mun ká ja, a rá szo ru ló kis gyer me ke ket ne ve lõ csa lá do kat, a haj lék ta la - no kat se gí tõ ci vil szer ve ze tek ben ki fej tett te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Bél te ki Ir ma, a Sza bolcs-szat már-be reg Me gyei Ön - kor mány zat Ápo ló-gon do zó Ott ho na (Gyõr te lek) igaz ga - tó ja, a sza ko sí tott el lá tá sok te rü le tén a szol gál ta tá sok szín - vo na lá nak ja ví tá sa ér de ké ben más fél év ti ze den át vég zett ki emel ke dõ szak mai mun ká ja el is me ré sé ül; dr. Cso ba Ju dit, egye te mi do cens, a Deb re ce ni Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar, Szo ci o ló gi ai és Szociálpoli - tikai Tan szék tan szék ve ze tõ je, a szo ci á lis el lá tás, a fog lal - koz ta tás po li ti kai és a szak ma po li ti kai fej lesz tés te rü le tén ki fej tett ki emel ke dõ szak mai és köz szol gá la ti tevékeny - sége el is me ré sé ül; Elek Jó zsef né, a Veszp rém Me gyei Ön kor mány zat Idõ - sek Ott ho na és Mód szer ta ni In téz mé nye (Kül sõ vat) mód - szer ta ni osz tály ve ze tõ je, a mód szer ta ni te vé keny ség irá - nyí tá sá ban és el lá tá sá ban több év ti ze den át vég zett meg - bíz ha tó, ki emel ke dõ szak mai mun ká ja el is me ré sé ül; Far kas Zsu zsan na, a SZETA (Sze gé nye ket Tá mo ga tó Alap) Eg ri Ala pít vá nya ku ra tó ri u mi el nö ke, a Szent Ist ván Egye tem Jász be ré nyi Fõ is ko lai Kar fõ is ko lai ad junk tu sa, a sze gény ség ben élõk hely ze té nek ja ví tá sá ért, a kö zös ség fej lesz té sé ért, az egyéb szer ve ze tek kel va ló együtt mû kö -

5 2006/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 541 dé sek bõ ví té sé ért, a sze gé nyek ér dek kép vi se le té nek erõ sí - té sé ért ki fej tett ki emel ke dõ szak mai mun ká ja, ok ta tói te - vé keny sé ge el is me ré séül; Fá bi án At ti lá né, a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Egész ség - biz to sí tá si osz tály osz tály ve ze tõ je, a tár sa da lom biz to sí tás te rü le tén nagy szak ér te lem mel, a se gé lye zé si ügyek ben fo - ko zott em pá ti á val ki fej tett ki vá ló szak mai mun ká ja el is - me ré se ként; Fe ke te Já nos né, a Bu da pest Fõ vá ros XV. Ke rü le ti Ön - kor mány zat Szo ci á lis Fog lal koz ta tó igaz ga tó ja, a fogya - tékos és meg vál to zott mun ka ké pes sé gû em be rek rehabi - litációja, fog lal koz ta tá sa ér de ké ben há rom év ti ze den át vég zett ki emel ke dõ szak mai te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Föld esi Ta más, a Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak Te rü le ti Gyer mek vé del mi Szak szol gá lat iro da ve ze tõ je, a gyer mek vé de lem te rü le tén vég zett igé nyes és szín vo na las szak mai mun ká ja, a kül sõ part ne rek kel, a szak el lá tás ban fel nõt té vált fi a ta lok kal és gon do zás ban élõk kel ki fej tett em pá ti án ala pu ló pél da mu ta tó em be ri kap cso la tai el is me - ré sé ül; dr. Gé gény Zol tán, a Sza bolcs-szat már-be reg Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal Szo ci á lis és Gyám hi va ta la osz tály - ve ze tõ je, a gyer mek vé del mi és gyám ügyi igaz ga tás te rü le - tén más fél év ti ze den át ki fej tett ki e mel ke dõ en ma gas szín - vo na lú szak mai mun ká ja, ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré - séül; Grósz Jú lia, a Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak Fõ vá ro si Gyer mek vé del mi In téz mé nyek Gaz da sá gi Szer - ve ze te költ ség ve té si igaz ga tó-he lyet te se, a fõ vá ro si gyer - mek vé del mi ága zat ban a ren del ke zés re ál ló költ ség ve té si for rá sok ha té ko nyabb fel hasz ná lá sa ér de ké ben vég zett ki - vá ló szak mai mun ká ja szer ve zõ, irá nyí tó te vé keny sé ge el - is me ré sé ül; Haj du Lász ló, a Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak Te rü le ti Gyer mek vé del mi Szak szol gá la ta gyá mi ta nács - adó ja, a gyer mek vé de lem te rü le tén a gyer me kek élet mi nõ - sé gé nek ja ví tá sa ér de ké ben több mint négy év ti ze den át ki - fej tett szín vo na las, el kö te le zett szak mai mun ká ja, hu má - nus te vé keny sé ge el is me ré sé ül; tá vol lé té ben: Har git ta i né Megy eri Va lé ria, a Bé kés Me gyei Nyug díj - biz to sí tá si Igaz ga tó ság Nyug el lá tá si osz tály (Gyu la) osz - tály ve ze tõ je, a nyug díj biz to sí tás te rü le tén a hát rá nyos hely ze tû em be rek ügye i nek in té zé se, ön zet len se gí té se te - rü le tén ki fej tett ki emel ke dõ szak mai mun ká ja, köz szol gá - la ti te vé keny sé ge el is me ré se ként; dr. Ka la pos Ist ván ok ta tá si fõ igaz ga tó-he lyet tes, a Deb - re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum, Egész ség ügyi Fõ is ko lai Kar fõ is ko lai ta ná ra, tanszékve - zetõje, ki ma gas ló és szer te ága zó ok ta tói mun ká ja, ku ta tói mun kás sá ga, ma gas szin tû szer ve zõ és pél da ér té kû köz - életi te vé keny sé ge, ér de mei el is me ré sé ül; Kiss né Sza bó Zsu zsan na, a Szi vár vány Idõ sek Ott ho na (Nyír egy há za-sós tó für dõ) igaz ga tó ja, a szo ci á lis szak el lá - tás te rü le tén kö zel négy év ti ze den át ki fej tett ki emel ke dõ szak mai mun ká ja, szer ve zõi és tár sa dal mi te vé keny sé ge el is me ré se ként; Ko vács An tal né, a Ba ra nya Me gyei Ön kor mány zat Kas tély park Mód szer ta ni Ott hon (Gör csöny) mód szer - ta ni osz tály ve ze tõ je, az idõs em be rek el lá tá sa, élet mi nõ sé - gük ja ví tá sa ér de ké ben kö zel négy év ti ze den át ki fej tett ered mé nyes, pél da mu ta tó szak mai mun ká ja el is me ré sé ül; Kru csó Sán dor, a Haj dú-bi har Me gyei Ön kor mány zat Fo gya té ko sok Ott ho na (Ko má di) igaz ga tó ja, a fo gya té kos em be rek élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sa ér de ké ben több mint két év ti ze den át ki fej tett pél da mu ta tó szak mai és köz éle ti mun ká ja el is me ré sé ül; Mol nár né Ju hász Éva, az Encs Vá ro si Ön kor mány zat Óvo da, Kör ze ti Ne ve lé si Ta nács adó, Szak mai Szol gá lat, Böl csõ de gaz da ság ve ze tõ je, a szo ci á lis igaz ga tás te rü le tén ön zet len, se gí tõ kész és pél da mu ta tó szak mai mun ká ja, tár - sa dal mi és köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Nagy Jó zsef né, Szom bat hely Me gyei Jo gú Vá ros Pol - gár mes te ri Hi va tal Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa lád vé - de lmi osz tály Szo ci ál po li ti kai iro da ve ze tõ je, a szociál - politika te rü le tén be lül a szo ci á lis el lá tó rend szer kialakí - tása, fej lesz té se, gon do zá sa ér de ké ben négy év ti ze den át ki fej tett ki emel ke dõ szak mai mun ká ja el is me ré sé ül; Ne mes né Le i ti Mag dol na, a Kék ma dár Gyer mek ott hon, (Nagy ba jom) csa lád gon do zó ja, a ne héz sor ban élõk, a hát - rá nyok kal küz dõ csa lá dok gyer me ke i nek se gí té se, élet mi - nõ sé gük ja ví tá sa, a gyer me kek ér de ke i nek kép vi se le te te - rü le tén ki fej tett pél da mu ta tó szak mai mun ká ja, tár sa dal mi te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Po la csek Györ gyi, a Ma gyar Vö rös ke reszt Or szá gos Tit kár ság (Bu da pest) szo ci á lis prog ra mok szak mai veze - tõje, a he lyi kis kö zös sé gek fej lesz té se te rü le tén el ért ered - mé nyei, a ha zai és nem zet kö zi ci vil part ner sé gek lét re ho - zá sa, az együtt mû kö dé sek erõ sí té se, a sze gény ség csök - ken té se ér de ké ben el hi va tott ság gal vég zett te vé keny sé ge el is me ré sé ül; dr. Pol gár Lász ló né, a Bács-Kis kun-me gyei Köz igaz - ga tá si Hi va tal Szo ci á lis és Gyám hi va ta la (Kecs ke mét) gyer mek vé del mi szak re fe ren se, a gyer me kek ér de ke i nek ér vé nye sí té se, élet kö rül mé nye ik nek job bá té te le ér de ké - ben kö zel négy év ti ze den át el kö te le zett ség gel, ma gas fo - kú em pá ti á val ki fej tett pél da mu ta tó szak mai mun ká ja el is - me ré sé ül; Saj gál Ró zsa, a Bu da pes ti Szo ci á lis For rás köz pont szak értõje, a drog meg elõ zés, a csa lá don be lü li erõ szak és a nõi esély egyen lõ ség te rü le tén ki fej tett ki vá ló ku ta tói, ku - ta tásszer ve zõi, ok ta tói mun ká ja, ki emel ke dõ szer ve zõi és tár sa dal mi te vé keny sé ge el is me ré se ként; Só fal vy né dr. Tu ri Gi zel la, a Bu da pest Fõ vá ros Ön kor - mány za tá nak Te rü le ti Gyer mek vé del mi Szak szol gá la ta ne ve lõ ta ná ra, a ta nu lás ban el ma radt hát rá nyos hely ze tû gyer me kek fel zár kóz ta tá sa, is ko la pót ló fog lal ko zá sok szer ve zé se te rü le tén nagy em pá ti á val, tü re lem mel vég zett szak mai te vé keny sé ge el is me ré séül; Sza bó Mi hály né, a He ves Me gyei Ön kor mány zat Pszi - chi át ri ai és Szen ve dély be te gek Ott ho na (Fü ze sa bony) in - téz mény ve ze tõ je, a szo ci á lis el lá tás te rü le tén a pszichiát - riai kór tü ne tû és szen ve dély be teg em be rek in té ze ti ellá -

6 542 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/12. szám tása, élet mi nõ sé gük ja ví tá sa ér de ké ben több év ti ze den át rend kí vül nagy fo kú em pá ti á val, ma gas szin tû szak mai tu - dás sal vég zett te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Sza bó Zol tán né, a Deb re ce ni Me gyei Jo gú Vá ros Idõ sek és Csök kent lá tók Ott ho na osz tály ve ze tõ ápo ló ja, az idõs vak és csök kent lá tó em be rek el lá tá sa ér de ké ben több mint két év ti ze den át ki fej tett ma gas szín vo na lú szak mai mun - ká ja el is me ré sé ül; Szö gi né Do mon kos Má ria, a Csong rád Me gyei Ön kor - mány zat Idõ sek Ott ho na (Mó ra ha lom) igaz ga tó ja, az idõs - ko rú és ér tel mi fo gya té kos sze mé lyek el lá tá sa te rü le tén ki - fej tett ki vá ló szak mai mun ká ja, a la kók tár sa dal mi in teg rá - ci ó ja, a la kó ott ho nok ki ala kí tá sa, mo der ni zá lá sa ér de ké - ben vég zett pél da mu ta tó te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Tõzsér Lajosné, Idõ sek Ott ho na (Or mos bá nya) in téz - mény ve ze tõ je, az idõs em be rek tar tós bent la ká sos el lá tá sát biz to sí tó in téz mény ben kö zel há rom év ti ze den át ki fej tett ma gas szín vo na lon, el hi va tott ság gal az idõ sek irán ti tisz - te let tel vég zett ki vá ló szak mai mun ká ja el is me ré sé ül; Ve zen di né Szar vas Ibo lya, a DERMÁK De recs kei Men - tál hi gi é nés és Ápo lá si Kht. sza ko sí tott el lá tást vég zõ köz - pont ve ze tõ je, az ér tel mi fo gya té ko sok és a pszi chi át ri ai be te gek kor sze rû el lá tá sa élet mi nõ sé gük ja ví tá sa, ér dek - vé del mük ki tel je sí té se ér de ké ben vég zett ki emel ke dõ szak mai mun ká ja, ok ta tói, szer ve zetát ala kí tó, több szin tû szak mai te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Vock Jó zsef, a Szteh lo Gá bor Ál ta lá nos Is ko la, Kész ség - fej lesz tõ Spe ci á lis Szak is ko la, Kol lé gi um és Gyer mek ott - hon (Gic) nyu gal ma zott igaz ga tó ja, a ne héz sor sú gyer me - kek élet kö rül mé nye i nek és élet pers pek tí vá já nak ja ví tá sa ér de ké ben kö zel négy év ti ze den át vég zett pél da ér té kû szak mai mun ká ja, a gyógy pe da gó gi ai ok ta tás ki ala kí tá sa te rü le tén ki fej tett ér de mei, mo dell ér té kû te vé keny sé ge el - is me ré sé ül. Idõ se kért Díj el is me rés ben ré sze sült: Csa tó Lász ló né, a Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros Ön - kor mány zat Mar ga ré ta Ott hon osz tály ve ze tõ ápo ló ja, az idõs em be rek el lá tá sa, élet kö rül mé nye ik nek ja ví tá sa, em - be ri mél tó sá guk nak, fi zi kai, lel ki egész sé gük nek, idõs ko ri ak ti vi tá suk meg õr zé se ér de ké ben több év ti ze den át el hi va - tott ság gal, alá zat tal ki fej tett pél da mu ta tó te vé keny sé ge el - is me ré séül. Szo ci á lis Mun ká ért Díj el is me rés ben ré sze sült: Som or jai Il di kó, a Szé che nyi Ist ván Egye tem Szo ci á lis Mun ka Tan szék tu do má nyos mun ka tár sa, a szo ci á lis kö - zép fo kú majd fel sõ fo kú kép zés tar tal má nak és gya kor la ti kép zé sé nek ki ala kí tá sa, a te rep ta nárkép zé sek, az ál ta lá nos szo ci á lis mun ka szak be in dí tá sa és meg szer ve zé se te rü le - tén ki fej tett ér de mei, ok ta tói és tár sa dal mi te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Riv nyák Ist ván né, az Encs Vá ro si Ön kor mány zat Gon - do zá si Köz pont, Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat in téz mény ve ze tõ je, a szo ci á lis alap- és szak el lá tás te rü le - tén ki fej tett ki emel ke dõ szak mai mun ká ja, a mo dell ér té kû kis tér sé gi prog ram te rü le tén vég zett szak ér tõi te vé keny sé - ge el is me ré sé ül. Pro Fa mi li is Élet mû díj el is me rés ben ré sze sült: Fe nyõ Már ta fi zi kus, fel ta lá ló a BIOPTRON Gyógy - cent rum ügy ve ze tõ igaz ga tó ja, a fény te rá pia al kal ma zá sa te rü le tén vég zett ki emel ke dõ ku ta tói, nem zet kö zi hí rû tu - do má nyos mun kás sá gá ért, az em be rek egész sé ge, jobb köz ér ze te, élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sa ér de ké ben ki fej tett el - évül he tet len ér de mei, ak tív tár sa dal mi te vé keny sé ge el is - me ré séül. Pro Fa mi li is Díj el is me rés ben ré sze sült: Bo ros Zsig mond né, a Szol nok Me gyei Jo gú Vá ros Ön - kor mány za ta Böl csõ dei Igaz ga tó sá ga Mó ra Fe renc úti Böl csõ dei Igaz ga tó sá ga szak gon do zó nõ je, a böl csõ dei el - lá tás te rü le tén több mint négy év ti ze den át ki fej tett pél da - ér té kû, ál do za tos, szak mai el kö te le zett ség gel vég zett ki - váló szak mai mun ká ja el is me ré sé ül; Ja ku bi nyi Lász ló, a Szim bi ó zis Ala pít vány (Mis kolc) igaz ga tó ja, az ér tel mi fo gya té kos em be rek és csa lád ja ik élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sa, esély egyen lõ sé gük elõmozdí - tása, a nap pa li fog lal koz ta tó be in dí tá sa, a farm prog ram ki - dol go zá sa, a tá bo rok, fog lal ko zá sok, elõ adá sok szer ve zé se te rü le tén ki fej tett ér de mei el is me ré sé ül; Lõ rik Jó zsef né, a Nóg rád Me gyei Gyer mek vé del mi Köz pont Mar ga ré ta Gyer mek ott hon (Fel sõ pe tény) gyer - mek ott hon-ve ze tõ je, a gyer mek vé de lem te rü le tén négy év ti ze den át ki fej tett pél da mu ta tó, ki ma gas ló szín vo na lú szak mai mun ká ja el is me ré sé ül; Nád ud va ri Ist ván né, Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za - tá nak Te rü le ti Gyer mek vé del mi Szak szol gá la ta hi va tá sos ne ve lõ szü lõ je, a gyer mek vé del mi gon dos ko dás ban élõ gyer me kek szá má ra a biz ton sá gos ott hon, az el fo ga dó kör - nye zet, a gyer me kek adott sá ga i nak fi gye lem be vé te lé vel a tel jes biz ton ság ér ze tük meg te rem té se ér de ké ben több mint két év ti ze den át ki fej tett ne ve lõ szü lõi te vé keny sé ge el is - me ré sé ül; Vár he lyi Fe renc né, Keszt hely Vá ros Ön kor mány za ta Egész ség ügyi Alap el lá tá si In té zet is ko lai vé dõ nõ je, a csa - lád ala pí tás, a gyer mek ne ve lés tá mo ga tá sa, a csa lád vé de - lem te rü le tén kö zel négy év ti ze den át ki fej tett lel ki is me re - tes, ma gas szín vo na lú szak mai mun ká ja el is me ré se ként.

7 2006/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 543 Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél el is me rés ben ré sze sültek: az Er zsé bet vá ro si Ön kor mány zat Esély Csa lád se gí tõ Szol gá lat mun ka tár sai, az ál lam pol gá rok ér de ke i nek meg - fe le lõ új, ha té ko nyabb szo ci á lis ke ze lés mó dok, men tál hi - gi é nés szol gál ta tá sok ki dol go zá sa és gya kor la ti al kal ma - zá sa te rü le tén együt te sen ki fej tett pél da mu ta tó mun ká juk el is me ré sé ül, a szak mai el is me rést át vet te: Tán czos Éva in téz mény ve ze tõ; Gál Ot tó Je nõ, a Moz gás kor lá to zot tak Dél-al föl di Re - gionális Egye sü le te (Gyu la) el nö ke, a moz gás kor lá to zot - tak és a fo gya ték kal élõ em be rek ér dek kép vi se le te, az or - vos-be teg ta lál ko zók meg szer ve zé se, a vi dé ki tag cso por - tok mû kö dé sé nek ki ala kí tá sa te rü le tén ki fej tett ér de mei el - is me ré sé ül; Han zsé ros La jos né, az Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény (Sop ron) gaz da sá gi ve ze tõ je, az idõs em be rek el lá tá sa, élet kö rül mé nye i nek ja ví tá sa te rü le tén több mint két év ti - ze den át ki fej tett ki vá ló szak mai mun ká ja el is me ré sé ül; Há ri Il di kó Eri ka, a Sal gó tar ján Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal Szo ci á lis és Egész ség ügyi Iro da iro - da ve ze tõ-he lyet te se, a szo ci á lis el lá tás te rü le tén vég zett ki emel ke dõ szín vo na lú köz szol gá la ti te vé keny sé ge el is - me ré sé ül; Kis pes ti Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat mun - ka tár sai, együt te sen ki fej tett ma gas szín vo na lú szak mai mun ká juk, ki emel ke dõ mód szer ta ni te vé keny sé gük el is - me ré sé ül, a szak mai el is me rést át vet te: Vígh né Vin cze Er - zsébet; Les ták Fe renc né, a Za la Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal Szo ci á lis és Gyám hi va tal (Za la eger szeg) iro da ve ze tõ je, a gyer mek- és if jú ság vé del mi, bûn meg elõ zé si-ál do zat vé - del mi ko or di ná ció me gyei mód szer ta ná nak ki ala kí tá sá - ban, or szá gos el ter jesz té sé ben ta nú sí tott ki emel ke dõ tel je - sít mé nye el is me ré sé ül; Mar csá né Ha lász Ani kó, a Tol na Me gyei Ön kor mány - zat Idõ sek Ott ho na (Sár pi lis) ápo ló nõ je, az idõs gon do zás te rü le tén meg kü lön böz te tett fi gye lem mel, gon dos ko dás - sal, hos pi ce-i szem lé let tel több mint két év ti ze den át ki fej - tett ál do za tos mun ká ja el is me ré sé ül; a Nyír sé gi Se gí tõ kéz Ala pít vány (Kál mán há za) mun ka - társai, a hát rá nyos hely ze tû ek esély egyen lõ sé gé nek elõ se - gí té se, a csa lád se gí tés, az idõs ko rú ak gon do zá sa te rü le tén együt te sen ki fej tett ered mé nyes, pél da mu ta tó mun ká juk el is me ré se ként, a szak mai el is me rést át vet te: Ba ráth né Bosák Erzsébet ala pít vá nyi kép vi se lõ; Oszt ro go nácz Bé lá né, Csi ké ria Köz ség Ön kor mány za ta fa lu gond no ka, a fa lu gond no ki há ló zat te rü le tén szo ci á lis ér zé keny ség gel, em pá ti á val ki fej tett sok ré tû tanyagond - noki és egye sü le ti te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Re gi o ná lis Csa lád se gí tõ és Me gyei Gyer mek jó lé ti Mód - szer ta ni Csa lád se gí tõ (Ka pos vár) mun ka tár sai, a gyer - mek jó lé ti fel ada tok, a haj lék ta la nel lá tás, a szen ve dély be - te gek kö zös sé gi fel ada tai, a csa lád se gí tés te rü le tén együt - te sen ki fej tett ered mé nyes, pél da mu ta tó szak mai mun ká - juk el is me ré sé ül, a szak mai el is me rést át vet te: Jászberé - nyi Ág nes mód szer ta ni ve ze tõ; Ré vész Ist ván né, Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor - mány za ta Dr. Walt ner Ká roly Ott hon (Sze ged) gaz da ság - ve ze tõ je, több mint há rom év ti ze den át az egész ség ügyi és szo ci á lis ága zat ban ki fej tett ki emel ke dõ szak mai mun ká ja el is me ré se ként; Rom fa Ist ván né, Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak Te rü le ti Gyer mek vé del mi Szak szol gá la ta gaz da sá gi igaz - ga tó he lyet te se, az in téz mé nyi gaz dál ko dás, az üze mel te - tés, a fo lya ma tos szak mai meg újí tás te rü le tén több év ti ze - den át ki fej tett ered mé nyes szak mai mun ká ja el is me ré se - ként; Snóbl Ist ván né, az Együtt-Egy má sért Szo ci á lis Ott hon (Barcs) gaz da sá gi ve ze tõ je, a be te gek, az el eset tek, a gon - do zot tak élet kö rül mé nye i nek ja ví tá sa ér de ké ben ma gas fo kú em pá ti á val több mint két év ti ze den át ki fej tett pél da - mu ta tó te vé keny sé ge el is me ré sé ül; Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány zat Böl csõ déi Mód szer ta ni Cso port mun ka tár sai, az egy sé ges szak mai szín vo nal, az egy sé ges szem lé let ki ala kí tá sa ér de ké ben együt te sen ki fej tett ered mé nyes, pél da mu ta tó mun ká juk el is me ré se ként, a szak mai el is me rést át ve tte: Gyu ri czá né Bot ka Emõ ke mód szer ta ni ve ze tõ; Szi lá gyi Fe renc né, Im re hegy Köz ség Ön kor mány zat há zi gon do zó ja, az egye dül élõ idõs em be rek se gí té se, élet - kö rül mé nye ik ja ví tá sa te rü le tén ma gas szin tû szo ci á lis ér - zé keny ség gel, se gí tõ kész ség gel ki fej tett ki emel ke dõ mun - ká ja el is me ré sé ül; dr. Szõ ke Sán dor, Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá - nak Te rü le ti Gyer mek vé del mi Szak szol gá la ta hi va tá sos gyám ja, a gyer mek vé de lem te rü le tén több év ti ze den át ma gas szin tû szak mai hoz zá ér tés sel, ki fo gás ta lan mun ka - fe gye lem mel, ügy sze re tet tel vég zett pél da ér té kû szak mai te vé keny sé ge el is me ré sé ül. ÁLLÁSPÁLYÁZATOK A Bu da vá ri Ön kor mány zat pá lyá za tot hir det a Bu da vá ri Ön kor mány zat Egyesített Gondozási Központja intézményvezetõi feladatkörének ellátására közalkalmazotti kinevezéssel és határozott idejû 5 év re szó ló ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás sal A fel adat meg je lö lé se: a Bu da vá ri Ön kor mány zat Egye - sí tett Gon do zá si Köz pont te vé keny sé gé nek ter ve zé se, szer ve zé se, ve ze té se, irányítása és ellenõrzése. Il let mény és jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a köz al kal ma zot - tak jog ál lá sá ról szó ló évi XXXIII. tör vény (a to váb - bi ak ban Kjt.) sza bá lyai sze rint.

8 544 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/12. szám Az in téz mény fenn tar tó ja: Bu da vá ri Ön kor mány zat, 1014 Bu da pest, Ka piszt rán tér 1. Az in téz mény meg ne ve zé se és cí me: Buda vá ri Ön kor - mány zat Egye sí tett Gon do zá si Köz pont, 1013 Bu da pest, At ti la út 8. A meg bí zás kez dõ nap ja: jú li us 1. A meg bí zás meg szû né sé nek idõ pont ja: jú ni us 30. Pá lyá za ti fel té te lek: fel sõ fo kú szak irá nyú kép zett ség [1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. sz. mel lék let 5. pont], lega lább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén szerzett szakmai gya - kor lat, az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ram, szak mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lés sel együtt, szo ci á lis szak vizs ga, bün tet len elõ élet. Elõnyt je lent: szo ci á lis és/vagy gyer mek jó lé ti in téz mény ben szer - zett ve ze tõi gyakorlat. A pá lyá zat hoz csa to lan dó: rész le tes szak mai ön élet rajz; az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ram, szak mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lés sel együtt; vég zett sé get, kép zett sé get, szak ér tõi tag sá got iga zo ló hi te le sí tett okiratok; 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány; nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás - ban részt ve võk meg is mer he tik. Pá lyá zat be nyúj tá si ha tár idõ: a Szo ci á lis Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak for má ja: a pá lyá za tot a Bu da - vá ri Ön kor mány zat dr. Nagy Gá bor Ta más pol gár mes ter - nek cí mez ve, zárt bo rí ték ban Gon do zá si Köz pont in téz - mény ve ze tõi pá lyá zat meg je lö lés sel egy ere de ti pél dány - ban, az ok ira to kat hi te le sí tés sel el lát va kell be nyúj ta ni. A pá lyá zat be nyúj tá si he lye: Bu da vá ri Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la Ügy fél szol gá la ti iro dá ján (1014 Bu da pest, Ka piszt rán tér 1.) kell be nyúj ta ni. Hét fõ 8 órá tól 18 órá ig, kedd csü tör tök: 8 órá tól 16 órá ig, pén tek 8 órá tól 13 órá ig. A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás mód ja: A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi XXXIII. tör vény nek a szo ci á lis, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let ben foglaltaknak megfelelõen. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 60 na pon be lül. A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ció kér he tõ: Kri zsán Il di kó iro da ve ze tõtõl (Bu da vá ri Ön kor mány zat Nép jó lé ti iro da), te le fon szám: 06 (1) , e-ma il: kri bu da var.hu. A Bu da vá ri Ön kor mány zat pá lyá za tot hir det a Bu da vá ri Ön kor mány zat Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá la ta intézményvezetõi feladatkörének ellátására közalkalmazotti kinevezéssel és határozott idejû 5 év re szó ló ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás sal A fel adat meg je lö lé se: a Bu da vá ri Ön kor mány zat Csa - lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat te vé keny sé gé nek ter - ve zé se, szer ve zé se, ve ze té se, irányítása és ellenõrzése. Il let mény és jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a köz al kal ma zot - tak jog ál lá sá ról szó ló évi XXXIII. tör vény (a to váb - bi ak ban Kjt.) sza bá lyai sze rint. Az in téz mény fenn tar tó ja: Bu da vá ri Ön kor mány zat, 1014 Bu da pest, Ka piszt rán tér 1. Az in téz mény meg ne ve zé se és cí me: Bu da vá ri Ön kor - mány zat Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá la ta, 1012 Bu da pest, At ti la út 89. A meg bí zás kez dõ nap ja: jú li us 1. A meg bí zás meg szû né sé nek idõ pont ja: jú ni us 30. Pá lyá za ti fel té te lek: felsõfokú szakirányú képzettség [1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. sz. mel lék let 3. pont, 15/1998. (IV. 30.) NM ren de let 2. sz. mel lék let 1. pont], leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén szerzett szakmai gyakorlat, az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ram, szak mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lés sel együtt, szo ci á lis szak vizs ga, bün tet len elõ élet. Elõnyt je lent: szo ci á lis és/vagy gyer mek jó lé ti in téz mény ben szer - zett ve ze tõi gyakorlat. A pá lyá zat hoz csa to lan dó: rész le tes szak mai ön élet rajz; az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ram, szak mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lés sel együtt;

9 2006/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 545 vég zett sé get, kép zett sé get, szak ér tõi tag sá got iga zo ló hi te le sí tett okiratok; 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány; nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás - ban részt ve võk meg is mer he tik. Pá lyá zatbe nyúj tá si ha tár idõ: a Szo ci á lis Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak for má ja: a pá lyá za tot a Bu da - vá ri Ön kor mány zat dr. Nagy Gá bor Ta más pol gár mes ter - nek cí mez ve zárt bo rí ték ban, Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó - lé ti Szol gá lat in téz mény ve ze tõi pá lyá zat meg je lö lés sel egy ere de ti pél dány ban, az ok ira to kat hi te le sí tés sel el lát va kell be nyúj ta ni. A pá lyá zat be nyúj tá si he lye: A pá lyá zat be nyúj tá si he lye: Bu da vá ri Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la Ügy fél szol gá la ti iro dá ján (1014 Bu da pest, Ka piszt rán tér 1.) kell be nyúj ta ni. Hét fõ 8 órá tól 18 órá ig, kedd csü tör tök: 8 órá tól 16 órá ig, pén tek 8 órá tól 13 órá ig. A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás mód ja: A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi XXXIII. tör vény nek a szo ci á lis, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let ben fog lal tak nak meg fe le lõ en. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 60 na pon be lül. A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ció kér he tõ: Kri zsán Il di kó iro da ve ze tõtõl (Bu da vá ri Ön kor mány zat Nép jó lé ti Iro da), te le fon szám: 06 (1) , e-ma il: kri bu da var.hu. el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben szerzett szakmai gyakorlat és az in téz mény ben fenn ál ló ha tá ro zat lan idõ re szó ló ki - ne ve zés, il le tõ leg a ve ze tõi meg bí zás sal egy ide jû leg fel sõ - fo kú vég zett sé gû vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ mun ka kör ben tör té nõ határozatlan idõre szóló kinevezés. Bé re zés és jut ta tá sok: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi XXXIII. tör vény ben fog lal tak sze rint. A ve ze tõi pót lék mér té ke a pót lék alap 250%-a a kor mány - ren de let 4. sz. mel lék le té nek d) pont ja alapján. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: má jus 31. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tás ha tár - ide jét kö ve tõ 30. nap. A pá lyá za ti el já rás so rán sze mé lyes meg hall ga tás ra kerül sor. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó szak mai élet - raj zát, ere de ti er köl csi bi zo nyít vá nyát, az in téz mény ve ze - té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lés sel. Mel lé kel ni kell to váb bá az is ko lai vég zett sé get iga zo ló do ku men tu mok köz jegy zõ ál - tal hi te le sí tett másolatát, valamint személyazonosító igazolvány másolatát. A pá lyá za ti el já rás so rán a be nyúj tás ha tár ide jét köve - tõen hi ány pót lás ra nincs lehetõség. A pá lyá zó nak elõ ze tes be je lent ke zés alap ján le he tõ sé ge van az in téz mény meg is me ré sé re, a pá lyá zat el ké szí té sé - hez szük sé ges tá jé koz ta tás meg szer zé sé re. Eh hez tör té nõ idõ pont-egyez te tés a (76) es te le fon szá mon kér - he tõ. To váb bi in for má ci ók a pá lyá zat tal kap cso la to san Józan Judit jegyzõtõl kérhetõek a (76) es te le fon - szá mon. A pá lyá za to kat a kö vet ke zõ cím re kell be nyúj ta ni: Jó - zan Ju dit jegy zõ, 6090 Kun szent mik lós, Kálvin tér 12. Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõi állására A pá lyá zat ki írá sá ra a 257/2000. (XII. 26.) kor mány ren - de let (to váb bi ak ban: kor mány ren de let) alap ján kerül sor. A ve ze tõi meg bí zás 5 éves idõ tar tam ra szól, jú li us 1-jé tõl jú ni us 30-ig. A ve ze tõi ki ne ve zés fel té te lei: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, cse lek võ - ké pes ség, leg alább öt év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis A Vas Me gyei Ön kor mány zat Köz gyû lé se pá lyá za tot hir det a Vas Me gyei Sza ko sí tott Szo ci á lis In té zet Szombathely (módszertani intézmény) igaz ga tói ál lás he lyé nek be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: szak irá nyú szak kép zett ség fel sõ fo kú szo ci á lis alap vég zett ség, or vos, te o ló gus, pszi cho ló gus, gyógy pe da gó gus, pszichopedagógus, fel sõ fo kú egész ség ügyi vagy pe da gó gusvég zett ség mellett = szo ci á lis me ne dzse ri vagy = szo ci á lis igaz ga tá si szak irá nyú vég zett ség,

10 546 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/12. szám szo ci á lis szak vizs ga, leg alább 5 éves fel sõ fo kú vég zett sé get vagy felsõ - fokú szak mai ké pe sí tést igény lõ, a szo ci á lis el lá tás te rü le - tén vég zett mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor lat, bün tet len elõ élet. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a leg fon to sabb sze mé lyi ada to kat (név, any ja ne ve, szü le té si hely és idõ, lakcím), rész le tes szak mai ön élet raj zot, a pá lyá zó nak az in téz mény re vo nat ko zó szak mai és ve ze té si programját, az elõ írt ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok hi te les má so la ta it, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. Az igaz ga tói meg bí zás jú li us 1-jé tõl 5 éves idõ tar - tam ra szól. Az alap il let mény meg ál la pí tá sa a Kjt. sze rint, meg egye - zés alap ján történik. Szol gá la ti la kást a pá lyá za tot ki író nem biz to sít. A pá lyá za tot a Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé - ben, va la mint az ICSSZEM hi va ta los lap já ban tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30 na pon be lül a Vas Me gyei Köz gyû - lés el nö ké nek (9700 Szom bat hely, Ber zse nyi D. tér 1.) cí - mez ve kell be nyúj ta ni. (A pá lyá zat meg je le né sé nek idõ - pont ját il le tõ en az a köz löny az irány adó, ame lyik ké sõbb te szi köz zé a pá lyá za ti hir det ményt.) A pá lyá zat el bí rá lá sa a pá lyá za ti ha tár idõ le tel tét kö ve tõ 60 na pon be lül történik. A pá lyá zat tal kap cso lat ban rész le tes in for má ci ót a Vas Me gyei Ön kor mány za ti Hi va tal Egész ség ügyi, szo ci á lis és if jú ság vé del mi tit kár sá gán [9700 Szom bat hely, Ber zse - nyi D. tér 1., tel.: (94) ] lehet kérni. Az FVM Jász-Nagy kun-szol nok Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la pá lyá za tot hir det a Me gyei Va dá sza ti-ha lá sza ti osz tály vezetõi munkakörének betöltésére Pá lyá za ti fel té te lek: a pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör - vény ben (a to váb bi ak ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal - ma zá si fel té te lek nek, va la mint: ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ élet, össze fér he tet len ség hi á nya. Az ál ta lá nos elõ írá so kon túl me nõ en al kal ma zá si felté - telek: szak irá nyú egye te mi vég zett ség, köz igaz ga tás ban szer zett leg alább 5 éves gya kor lat, és köz igaz ga tá si szak vizs ga, mun ka kör höz kap cso ló dó egész ség ügyi al kal mas sá gi kö ve tel mény a fegy ver tar tá si en ge dély hez szük sé ges I. al - kal mas sá gi cso por tú eü. al kal mas ság, az ál lás hely be töl té sé nek fel té te le az évi XXIII. tör vény 22/A., 22/B. -ában fog lalt va gyon nyi lat ko zat-té - te li kö te le zett ség tel je sí té se. Fel adat kör/mun ka kör meg ne ve zé se: Va dá sza ti-ha lá - sza ti osztály ve ze tõ je. Az el lá tan dó fel ada tok fõbb jel lem zõi: szer ve zi és irá nyít ja a vad gaz dál ko dás sal, ha lá szat tal kap cso la tos ha tó sá gi fel ada to kat, el lát ja a va dá sza ti, ha lá sza ti tör vény és az ezek hez kap cso ló dó jog sza bá lyok ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat, irá nyít ja az FM hi va tal osz tá lya ként mû kö dõ Va dá - sza ti és Ha lá sza ti Fel ügye lõ ség mun ká ját, vég re hajt ja az FVM mint fel ügye le ti szerv ál tal elõ írt ál lam igaz ga tá si fel ada to kat, kap cso la tot tart és együtt mû kö dik a te rü le ti il le té kes társ ha tó sá gok kal és szak mai szer ve ze tek kel. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent: a tró fea bí rá lat ban szer zett há rom éves gya kor lat, ide gen nyelv is me re te, fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me ret. Be so ro lá sa, il let mé nye és jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény alap ján tör té nik. A ve ze tõi szint a Ktv. sze rin ti osz tály ve ze tõi be so ro lás. A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: pá lyá za ti ké rel met, a pá lyá zó szak mai élet út ját rész le te sen be mu ta tó szak - mai ön élet raj zot, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, a vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát, egészségügyi alkalmasságról szóló igazolás másolatát. A pá lyá zat ki írá sát a 35/1998. (V. 15.) FM ren de let 2. ren de li el. A fel ügye lõ ség ve ze tõ jét a hi va tal ve ze tõ ne ve zi ki, aki a ki ne ve zé sé hez kö te les a Föld mû ve lés ügyi és Vi - dék fej lesz té si Mi nisz té ri um egyet ér té sét be sze rez ni. A pá lyá za to kat már ci us 30-ig az FVM Jász- Nagykun-Szolnok Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal nak cí mez ve (5000 Szol nok, Kos suth L. út 2.), le zárt bo rí ték - ban kell be nyúj ta ni. A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni, hogy Pá lyá zat osz tály ve ze tõi ál lás be öl té sé re.

11 2006/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 547 A pá lyá za tok el bí rá lá sá ról áp ri lis 30-ig há rom - ta gú elõ ké szí tõ bi zott ság ál tal fel ál lí tott rang sor fi gye lem - be vé te lé vel a hi va tal ve ze tõ dönt. A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók az el bí rá lás tól szá - mí tott 8 na pon be lül írás ban ér te sí tést kap nak. Az ál lás má jus 2. nap já tól tölt he tõ be. A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a hu mán - po li ti kai ügy in té zõ nél a 06 (56) es te le fon szá - mon. A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (1054 Bu da pest, Zol tán u. 16.) pá lyá za tot hir det gaz da sá gi igaz ga tó ál lás hely be töl té sé re A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság alap te vé keny sé ge: az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let sze rin ti köz igaz ga tá si, ellenõr - zési, in for má ció szol gál ta tá si, va gyon ke ze lé si fel ada tok el - lá tá sa. A gaz da sá gi igaz ga tói ál lás hely ma ga sabb ve ze tõ be - osz tás nak mi nõ sül. Csa ba csüd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re A jegy zõi ál lás be töl té sé nek fel té te lei: igaz ga tásszer ve zõi fõ is ko lai, vagy ál lam- és jog tu do - má nyi egye te mi ké pe sí tés, cse lek võ ké pes ség, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, köz igaz ga tá si, vagy jo gi szak vizs ga, leg alább öt éves köz igaz ga tás ban szer zett gya kor lat. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, az elõ írt ké pe sí tés rõl szó ló ok le vél, ok irat hi te les má - so la tát, a jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai ve ze té si el kép ze lé se it. Az il let mény és egyéb sze mé lyi jut ta tá sok a köztiszt - viselõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tv. elõ írá sai sze rint ke rül nek meg ál la pí tás ra. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. már ci us 16.) szá mí tott 15 nap. A pá lyá za tot Csa ba csüd nagy köz ség pol gár mes te ré hez kell be nyúj ta ni (Csa ba csüd, Sza bad ság u. 41.) A le zárt bo rí ték ra rá kell ír ni: Jegy zõi pá lyá zat A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj - tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi kép vi se lõ-tes - tü le ti ülés. Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: a ki ne ve zés rõl hatá - rozó kép vi se lõ-tes tü le ti ülést kö ve tõ nap. Fel ada ta: A Pénz ügyi, a Szám vi te li és a Költ ség ve té si ter ve zõ osz tály mun ká já nak irá nyí tá sa, ko or di ná lá sa, fel ügye le te a vo nat ko zó jog sza bá lyok, a KVI ala pí tó ok ira ta, a Szer ve - ze ti és mû kö dé si sza bály za ta alap ján. A szak mai te vé keny - ség fej lesz té se mel lett kü lö nö sen: a KVI gaz da sá gi kép vi se le te a fel ügye le ti szerv és más ha tó sá gok elõtt, se gí ti a ve zér igaz ga tó dön té sét a gaz da sá gi ügyek ben és az eze ket érin tõ sza bá lyo zá si te vé keny ség ben, a KVI gaz dál ko dá sát, gaz da sá gi mû kö dé sét érin tõ jog sza bály ter ve ze tek vé le mé nye zé se, jog sza bá lyi vál toz - ta tá sok kez de mé nye zé se és ter ve zet elõ ké szí té se, el len jegy zi a kö te le zett ség vál la lást tar tal ma zó ok ira - to kat, szer ve zi a költ ség ve tés sel kap cso la tos fel ada tok el - látását, nyil ván tar tá sát, a ve ze tõi gaz da sá gi in for má ci ós rend szer mû kö dé sét, gon dos ko dik a pénz ügyi kö te le zett sé gek tel je sí té sé - rõl, a hoz zá tar to zó rend sze res pénz for gal mi in for má ció és adat szol gál ta tás ról, biz to sít ja a lik vi di tást, a ha té kony gaz - dál ko dást, el jár, vé le mé nyez, il let ve dön tés-elõ ké szí tést vé gez az SZMSZ sze rint a fel adat kö ré be ren delt ügyek ben. Az ál lás hely be töl té sé nek fel té te lei: köz gaz da sá gi egye tem, vagy pénz ügyi szám vi te li fõ - is ko la, va la mint mér leg ké pes köny ve lõi, vagy an nál ma - ga sabb szám vi te li vég zett ség, sze re pel nie kell a szám vi tel rõl szó ló évi C. tv (3) (5) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás ban, ren del - kez nie kell a te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sí tó iga zol - vánnyal, leg alább 5 éves köz szol gá la ti és szak mai te rü le ten szer zett ve ze tõi gya kor lat, bün tet len elõ éle tet iga zo ló, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány. A mun ka kör be töl té se va gyon nyi lat ko zat té te lé hez, C tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés hez és össze fér he - tet len ség rõl va ló nyi lat ko zat té tel hez kö tött.

12 548 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/12. szám Il let mény meg ál la pí tá sa: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá - ról szó ló évi XXXIII. tör vény és a vég re haj tá sá ról szó ló 17/1993. (VI. 18.) PM ren de let ben fog lal ta kon és a mun kál ta tói jog kört gya kor ló ve zér igaz ga tó dön té sén ala pul. A pá lyá za tok pos tai és sze mé lyes úton tör té nõ be nyúj tá - sá nak ha tár ide je: áp ri lis 14. Gaz da sá gi igaz ga tói pá lyá zat meg je lö lés sel a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság Hu mán po li ti kai ön ál ló osz tály cím re kér jük azt el jut tat ni. Sze mé lyes be adás ese tén mun ka na po - kon 7 óra 30-tól 16 órá ig a KVI Hu mán po li ti kai ön ál ló osz tá lyá ra. A pá lyá zat hoz rész le tes szak mai ön élet raj zot és a vég zett sé get iga zo ló ok le vél fény má so la tát kér jük csa tol ni. A pá lyá za tel bí rá lás ha tár ide je: áp ri lis 25. Az ál lás hely má jus 2. nap já tól tölt he tõ be. A Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va tal pá lyá za tot hir det belsõ ellenõri munkakör betöltésére Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (közgazda - sági, jo gi, ál lam igaz ga tá si) vagy más fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség ese tén a kö vet ke zõ ké pe sí té sek va la me lyi ké vel ren del ke zik = ok le ve les pénz ügyi re vi zo ri, = pénz ügyi-szám vi te li szak el len õri, = ok le ve les könyv vizs gá lói, = költ ség ve té si el len õri, = mér leg ké pes köny ve lõi, il let ve az zal egyen ér té kû ké pe sí tés, = Bel sõ El len õrök Nem zet kö zi Szer ve ze té nek ok le - ve les bel sõ el len õri ké pe sí té se, = ok le ve les in for ma ti kai rend szer el len õr, = köz igaz ga tá si gaz dál ko dá si és el len õr zé si szak - értõ, leg alább két éves mun ka vi szony, köz tiszt vi se lõi, il let - ve köz al kal ma zot ti jog vi szony, il let ve költ ség ve té si szerv - nél el töl tött jog vi szony. Elõnyt je lent: kö zép fo kú nyelv is me ret (an gol, né met, fran cia), fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me ret. A mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény 22/A. -ában meg ha tá ro zott va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel - jesí tése. A besorolás, az illetmény, valamint egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény alapján történik. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. már ci us 16.) kö ve tõ 30. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö - ve tõ 30 na pon be lül ke rül sor. A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók írás ban ér te sí tést kap nak. A pá lyá za ti el já rás, il let ve a pá lyá za tok el bí rá lá sa a köztisztviselõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény 10. -ában meg ha tá ro zot tak sze rint tör té nik. A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban a Te rü let po li ti kai Kor - mány za ti Hi va tal 1357 Bu da pest, Pf. 2 cím re dr. Ga lam bos Ká roly hi va tal ve ze tõ úr ne vé re, egy pél dány ban kell be - nyúj ta ni. A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: Pá lyá zat bel sõ el len õri mun ka kör re. A mun ka kör a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be - tölt he tõ. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, 6 hó na pi pró ba idõ vel. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a pá lyá zó fény kép pel el lá tott, rész le tes szak mai ön - élet raj zát, há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo - nyít ványt, egye te mi vagy fõ is ko lai, il let ve egyéb vég zett sé get ta - nú sí tó ok irat má so la tát. A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tás dr. Ta kács Ju dit jo gi re fe rens tõl a es te le fon szá - mon kér he tõ. Agya gosszer gény Köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás hely be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vég zett ség, mi ni mum 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat, mely alól a kép vi se lõ-tes tü let fel men tést ad hat, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, mely alól a kép vi - se lõ-tes tü let fel men tést ad hat, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet.

13 2006/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 549 A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. A ki ne ve zés és a bé re zés a Ktv. sze rint tör té nik. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat nak a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le né sét (2006. már - cius 16.) kö ve tõ 15. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés. Az ál lás be tölt he tõ: má jus 9. A pá lyá za to kat Agya gosszer gény köz ség pol gár mes te - ré hez kell be nyúj ta ni. Cím: Ra ta tics Ti bor né pol gár mes ter, 9441 Agyagos - szergény, Kos suth u. 16. Csák vár Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot ír ki al jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: igaz ga tásszer ve zõi, vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, jo gi, vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, leg alább két év köz igaz ga tá si gya kor lat, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet. Pá lyá zat hoz csa to lan dó do ku men tu mok: há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok má so la ta, szak mai ön élet rajz, mun ka kör el lá tá sá ra vo nat ko zó szak mai el kép ze lés. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent: több éves ve ze tõi gya kor lat. Az al jegy zõ nek el kell lát nia a pol gár mes te ri hi va tal ha - tó sá gi iro dá já nak ve ze té sét is. Il let mény és egyéb jut ta tá sok a köz tiszt vi se lõk jog ál lá - sá ról szó ló évi XXIII. tör vény ben fog lal tak sze rint. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. már ci us 16.) szá mí tott 30. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sa: a kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá zat be nyújtására elõ írt ha tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi ren des ülé se. A mun ka kör jú ni us hó 1. nap já tól tölt he tõ be, a ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól. A pá lyá za tot Csák vár nagy köz ség jegy zõ je cí mé re (Dor nyi Sán dor, 8083 Csák vár, Sza bad ság tér 9.) kell be - nyúj ta ni. A mun ka kör be töl té sé vel kap cso la tos egyéb fel - vi lá go sí tás is itt kér he tõ [te le fon: (22) ]. Esz tár Köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 36. (1) bekezdése alapján pá lyá za tot ír ki jegy zõi állás betöltésére Bag dán La jos, je len leg fel men té si ide jét töl tõ, mun ka - vég zé si kö te le zett sé ge alól men te sí tett jegy zõ, áp ri - lis 15-ével meg üre se dõ jegy zõi mun ka kö ré re pá lyá zat ki írá sát ha tá roz za el a kép vi se lõ-testület. A mun ka kör betöl tésének kez dõ idõ pont ja: áp - rilis 16. Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv.-ben szereplõ általános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség hiánya) és azokat igazolnia kell. Pá lyá za ti fel té tel: igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés [Ktv. 8. (1) bek. a) pont ja], köz igaz ga tá si gya kor lat leg alább 2 éve [Ktv. 8. (1) bek. b) pont ja], köz igaz ga tá si szak vizs ga [Ktv. 8. (1) bek. a) pont ja]. Az il let mény meg ál la pí tá sa a Ktv. min den kor ha tá lyos ren del ke zé sei alap ján. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: pá lyá za ti ké rel met, ön élet raj zot, er köl csi bi zo nyít ványt, ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat vagy azok má so la tát. A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj - ta ni a kö vet ke zõ cím re: 4124 Esz tár, Ár pád u. 1., Va jas Jó - zsef pol gár mes ter. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2006. már ci us 16.) szá mí - tott 15. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ tes tü le ti ülés. A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót nyújt: Va jas Jó zsef pol gár mes ter Esz tár, Ár pád u. 1. Te le fon: (54)

14 550 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/12. szám Esz ter gom Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la felvételt hirdet bel sõ el len õri ál lás be töl té sé re Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei: a köz tiszt vi se lõk jog ál - lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény, va la mint a költ ség - ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl szó ló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let ál tal elõ írt al kal ma zá si fel té te lek: bün tet len elõ élet, ma gyar ál lam pol gár ság, szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (közgazda - sági, jo gi) vagy más fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség ese tén a kö vet ke zõ ké pe sí té sek va la me lyi ké nek a meg lé te: ok le ve les pénz - ügyi re vi zo ri, pénz ügyi-szám vi te li szak el len õri, ok le ve les könyv vizs gá lói, költ ség ve té si el len õri, mér leg ké pes köny - ve lõi, il let ve az zal egyen ér té kû ké pe sí tés, Bel sõ El len õrök Nem zet kö zi Szer ve ze te ok le ve les bel sõ el len õri, ok le ve les in for ma ti kai rend szer el len õri, a fen ti ek ben meg ha tá ro zott kép zett ség és ké pe sí tés mel lett leg alább két éves mun ka vi szony, köz tiszt vi se lõi, il - let ve köz al kal ma zot ti jog vi szony, hi va tá sos ál lo má nyú szol gá la ti vi szony meg lé te költ ség ve té si, pénz ügyi vagy szám vi te li mun ka kör ben, fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me re tek. Fel ada tai: A költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl szó ló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint. Elõnyt je lent: el len õr zé si te rü le ten szer zett szak mai gya kor lat. A je lent ke zés hez csa tol ni kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, az is ko lai vég zett sé get, kép zett sé get ta nú sí tó ok - irat(ok) má so la ta it, há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény és a he lyi ren de let sze rint. A be töl ten dõ mun ka kör rel kap cso la tos bõ vebb fel vi lá - go sí tást a sze mély ügyi ügy in té zõ a (33) os te le - fon szá mon tud ad ni. A je lent ke zé se ket dr. Szol no ki Im re al jegy zõ ré szé re le - het be nyúj ta ni. Cím: 2500 Esz ter gom, Szé che nyi tér 1. Esz ter gom Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la felvételt hirdet közmûberuházási ügyintézõi munkakör betöltésére A köz mû be ru há zá si ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek: az alább fel so rolt is ko lai vég zett sé gek kö zül va la me lyik meg lé te: egye te mi szin tû mû sza ki fel sõ ok ta tás ban szer zett szak irá nyú szak kép zett ség: ok le ve les vil la mos mér nök, ok leveles gé pész mér nök, ok le ve les mér nök, fõ is ko lai szin tû mû sza ki fel sõ ok ta tás ban szer zett szak irá nyú szak kép zett ség: vil la mos mér nök, gé pész mér - nök, mér nök. Elõnyt je lent: a meg hir de tett mun ka kö rök ben szer zett gya kor lat. Az al kal ma zás fel té te lei: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet. A je lent ke zés hez mel lé kel ni kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, a szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. A be töl ten dõ mun ka kö rök kel kap cso la tos bõ vebb fel vi - lá go sí tást Si pos Sán dor mb. osz tály ve ze tõ ad a (33) as te le fon szá mon. Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény és a he lyi ren de let sze rint. A je lent ke zé se ket dr. Szol no ki Im re al jegy zõ ré szé re le - het be nyúj ta ni. Cím: 2500 Esz ter gom, Szé che nyi tér 1. Fel sõ nyá rád Fel sõ ke le csény Ják fal va Dö vény községi önkormányzatok képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek kör jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: igaz ga tásszer ve zõi fõ is ko lai vagy ál lam- és jog tu do - má nyi dok to ri ké pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat, bün tet len elõ élet, ma gyar ál lam pol gár ság.

15 2006/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 551 A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: kéz zel írt, rész le tes szak mai ön élet raj zot, 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít - ványt, szak kép zett sé get iga zo ló ok irat(ok) hi te les má so la tát, a kör jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak - mai, ve ze té si el kép ze lé se ket. Elõnyt je lent: köz igaz ga tás ban szer zett ve ze tõi gya korlat. Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény ren del ke zé sei sze rint. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. már ci us 16.) kö ve tõ 30. nap. A pá lyá za tok el bí rá lá sa: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö - ve tõ, leg kö ze leb bi együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen tör - té nik, a pá lyá zók sze mé lyes meg hall ga tá sát kö ve tõ en. Az ál lás be tölt he tõ: jú ni us 1-jé tõl. A kör jegy zõ a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény 22/A. (8) be kez dés d) pont já nak ren - del ke zé se alap ján va gyon nyi lat ko zat-té tel re kö te les. A pá lyá za tot az aláb bi cím re, zárt bo rí ték ban kell el jut - tat ni: Vis nyai Gyu la pol gár mes ter, Fel sõ nyá rád Köz ség Ön kor mány za ta, 3721 Fel sõ nyá rád, Al kot mány u. 8. Gyál Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la (2360 Gyál, Kõrösi u ) felvételt hir det építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére Fel té tel: egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû szak kép zett ség, épí tész mér nö ki vég zett ség. Elõnyt je lent: ön kor mány za ti mun ka kör ben el töl tött gya korlat. Je lent ke zés: Gyál Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár - mes te ri Hi va ta la [2360 Gyál, Kõrö si u , te le fon: (29) ], sze mély ügyi iro da ve ze tõ nél, rész le tes szak mai ön élet rajz és az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le - vél má so la tá nak be nyúj tá sá val. Gyál Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la (2360 Gyál, Kõrösi u ) felvételt hir det okmányiroda irodavezetõ-helyettes munkakör be töl té sé re osz tály ve ze tõi be so ro lás sal Ké pe sí té si fel té te lek: jo gász szak kép zett ség, fõ is ko lai szin tû igaz ga tás szer ve zõ vagy rend vé del mi fel sõ ok ta tás ban szer zett szak kép zett ség. Elõnyt je lent: ok mány-ügy in té zõi OKJ-kép zett ség és ön kor mány za ti gya kor lat. Je lent ke zés: Gyál Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár - mes te ri Hi va ta la [2360 Gyál, Kõrö si u , te le fon: (29) ], sze mély ügyi iro da ve ze tõ nél, rész le tes szak mai ön élet rajz és az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le - vél má so la tá nak be nyúj tá sá val. Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hivatala pá lyá za tot hir det informatikus álláshely betöltésére Pá lyá za ti fel té te lek: szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet. Elõny ben ré sze sül, aki gya kor lat tal ren del ke zik. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: szak mai ön élet raj zot, vég zett sé get iga zo ló do ku men tu mok má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít - ványt. Az el lá tan dó mun ka kör: Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jogú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la rend szer gaz dai fel ada - ta i nak el lá tá sa. Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá za tok el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal. Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény alap ján. A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le nést (2006. már ci us 16.) kö ve tõ 15. nap.

16 552 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/12. szám A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár - idõt kö ve tõ 30 na pon be lül. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ jé nél, 6800 Hód me zõ vá sár hely, Kos suth tér 1. Nyirád Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det Nyirád szék hellyel vál to zó mun ka hely re, 3 fõ részére belsõ ellenõri munkakör betöltésére Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, a 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let 11. -ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak irá nyú fel sõ fo kú is - ko lai vég zett ség, vagy a (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és ké pe sí tés, leg alább két éves mun ka vi szony, köz tiszt vi se lõi, il let - ve köz al kal ma zot ti jog vi szony, hi va tá sos ál lo má nyú szol - gá la ti vi szony meg lé te el len õr zé si, költ ség ve té si, pénz - ügyi vagy szám vi te li mun ka kör ben, B ka te gó ri ás ve ze tõi en ge dély. El lá tan dó fel adat: az Aj kai Sta tisz ti kai Kis tér ség 38 te - le pü lé si ön kor mány za tá nál és költ ség ve té si in téz mé nye i - nél a bel sõ el len õri fel ada tok el lá tá sa. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kör má jus 15. nap já tól tölt he tõ be. Il let mény és egyéb jut - tatások: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tv. sze rint. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a pá lyá zó szak mai élet raj - zát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vá nyát, is ko - lai vég zett sé gét, il let ve ké pe sí té sét ta nú sí tó ok ira tok má - so la tát, szak mai gya kor la tát iga zo ló ok má nyok má so la tát, va la mint a gép jár mû-ve ze tõi en ge dély má so la tát. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. már ci us 16.) szá mí tott 15. nap. He lye: dr. Ré dei Zsolt jegy zõ ré szé re cí mez ve, 8454 Nyirád, Sza bad ság u. 3. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a je lent ke zé si ha - tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül. To váb bi in for má ci ó kat Nyirád köz ség jegy zõ jé nél a (88) es te le fon szá mon le het kér ni. Gyõ rúj ba rát Köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det al jegy zõi ál lás be töl té sé re Az al kal ma zás fel té te lei: ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vagy államigazga - tási fõ is ko lai vég zett ség, leg alább két éves köz igaz ga tá si szak mai gya kor lat, köz igaz ga tá si szak vizs ga, bün tet len elõ élet, ma gyar ál lam pol gár ság. Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény alap ján. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: dip lo ma hi te le sí tett má so la tát, szak vizs ga meg lé tét tar tal ma zó ok irat hi te les máso - latát, há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, sze mé lyi és szak mai ön élet raj zot. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí - vás Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le né sé tõl (2006. már - ci us 16.) szá mí tott 15. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö - vetõ el sõ tes tü le ti ülés. Az ál lás hely a kép vi se lõ-tes tü le ti dön tést kö ve tõ hó nap el se jé tõl be tölt he tõ. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Gyõ rúj ba rát Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la 9081 Gyõ rúj ba rát, Fõ u. 1. A pá lyá zat tal kap cso lat ban tá jé koz ta tást nyújt: Gyõ rúj - ba rát köz ség jegy zõ je, tel.: (96) , tel./fax: (96) , e-ma il: jegy rat.axe le ro.net. Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hivatala pá lyá za tot hir det vál lal ko zá si re fe rens ál lás hely be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: köz gaz dász dip lo ma, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet. Elõny ben ré sze sül: aki gya kor lat tal ren del ke zik, an gol, né met vagy fran cia nyelv bõl leg alább közép - fokú C tí pu sú nyelv vizs gá val ren del ke zik.

17 2006/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 553 A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: szak mai ön élet raj zot, vég zett sé get iga zo ló do ku men tu mok má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít - ványt. Az el lá tan dó mun ka kör: Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jogú Vá ros Vál lal ko zás fej lesz té si Ta nács adó Köz pont já - ban vál lal ko zá sok kal kap cso la tos te en dõk el lá tá sa. Az ál lás hely be tölt he tõ: a pá lyá za tok el bí rá lá sát köve - tõen azon nal. Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény alap ján. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nést (2006. már ci us 16.) kö ve tõ 15. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár - idõt kö ve tõ 30 na pon be lül. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ jé nél, 6800 Hód me zõ vá sár hely, Kos suth tér 1. Ke ver mes Nagy köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot ír ki jegy zõi ál lás hely be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy igaz ga tásszer ve - zõi ké pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat, 30 na pon be lü li er köl csi bi zo nyít vány, szak mai múl tat is tar tal ma zó ön élet rajz, a pá lyá zat nak rész le te sen tar tal maz nia kell a pol gár - mes te ri hi va tal ve ze té sé re vo nat ko zó el kép ze lé se ket. Bé re zés a ha tá lyos Ktv. sze rint. A pályá zat be adá sá nak ha tár ide je: má jus 31. El bí rá lás a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi tes - tü le ti ülé sen, az Ügy ren di Bi zott ság elõ ze tes vé le mé nye alap ján tör té nik. Az ál lás be tölt he tõ a tes tü le ti ülést kö ve tõ hó el sõ nap - jától. A pá lyá zat be nyújt ha tó Bu gyi Fe renc pol gár mes ter hez: 5744 Ke ver mes, Jó kai út 1. Ko má rom Vá ros Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det Ko má rom Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó sá ga parancsnoki beosztásának betöltésére Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, hi va tá sos tûz ol tó tisz ti ál lo mány vi szony fenn ál lá sa, fel sõ fo kú (egye tem vagy fõ is ko la) ál la mi vég zett ség, fel sõ fo kú szak mai (tûz ol tó) ké pe sí tés, a pa rancs no ki be osz tás hoz szük sé ges egész ség ügyi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas ság, ren dé sze ti szak vizs ga, ren dé sze ti ve ze tõ kép zõ és ren - dé sze ti mes ter ve ze tõ-kép zõ tan fo lya mi vég zett sé gek meg - lé te, vagy azok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé nek vál - la lá sa, tûz ol tá si, mû sza ki men té si vagy tûz meg elõ zé si te rü le - ten szer zett leg alább 10 éves szak mai, 5 éves ve ze tõi gya - kor lat, va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség, leg alább B ka te gó ri ás gép jár mû-ve ze tõi en ge dély. Elõnyt je lent: szá mí tó gép-ke ze lõi is me re tek, ide gen nyelv is me re te. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is tar tal ma zó szak mai ön - élet raj zot, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, il let ve bün tet len elõ éle tet iga zo ló ok ira tot, is ko lai vég zett sé get, szak mai ké pe sí tést ta nú sí tó ok - ira tok má so la tát, a pa rancs no ki be osz tás hoz kap cso ló dó szak mai prog - ramot, a hivatásos tûzoltóállományban eltöltött idõ igazolását, ve ze tõi gya kor lat ról szó ló iga zo lást, a ren dé sze ti szak vizs ga el vég zé sé rõl, il let ve a ren dé - sze ti ve ze tõ-kép zõ és a ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zõ tan fo lya mok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé rõl szó ló nyi lat ko za tot. A be osz tás sal já ró fel ada tok: A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság tûz ol tá si, mû sza - ki-men té si, ka taszt ró fael há rí tá si, tûz meg elõ zé si, tûz vizs - gá la ti és mun ka vé del mi, mi nõ sí tett idõ sza ki, gaz dál ko dá si és sze mély ügyi fel ada tai el lá tá sá nak fel ügye le te, szer ve - zé se, va la mint mû kö dé si, il le té kes sé gi te rü le tén kapcso - lattartás a társ szer vek kel, la kos ság gal, gaz dál ko dó szer - vek kel. Szol gá la ti hely: Ko má rom, Tûz ol tó u. 1.

18 554 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/12. szám Az il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa: a fegy - ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi - szo nyá ról szó ló évi XLIII. tv. és vég re haj tá si ren de - le tei alap ján. A mun ka kör be töl té sé hez szol gá la ti la kás nem áll ren - del ke zés re. A be osz tás Ko má rom Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te dön - tését kö ve tõ en jú ni us 1-jé tõl tölt he tõ be, a ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól. A pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ 15 na pon be lül a pá lyá za - tok egy ide jû vissza kül dé sé vel min den pá lyá zó írás be li ér - te sí tést kap. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. már ci us 16.) kö ve tõ 30 na pon be lül. A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban Ko má rom vá ros pol gár - mes te ré nek, Zaty kó Já nos nak cí mez ve (2900 Ko má rom, Sza bad ság tér 1.) kell be nyúj ta ni. A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: Pá lyá zat tûz ol tó-pa - rancs no ki be osz tás ra. A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi tá jé koz ta tást nyújt dr. Szöl lõ sy Fe renc, Ko má rom vá ros cím ze tes fõ jegy zõ je [Ko má rom, Sza bad ság tér 1., tel.: (34) ]. Kö rös nagy har sány Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det jegyzõi munkakör betöltésére Az ál lás a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló évi LXV. tv. 36. (1) be kez dé se, va la mint a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tv. 8. (1) be kez dés és 10. alap ján ke rül meg hir de tés re. Pá lyá za ti fel té te lek: ál lam igaz ga tá si fõ is ko la igaz ga tásszer ve zõi vagy ál - lam- és jog tu do má nyi dok to ri ké pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: szak mai ön élet rajz, is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok vagy azok má - so la ta, há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány. Il let mény és egyéb jut ta tá sok: a Ktv. és he lyi ren de let alap ján, szük ség ese tén szol gá la ti la kás. Az évi XXIII. tv. alap ján va gyon nyi lat ko zat-té - tel re kö te les. Az ál lás be tölt he tõ: jú li us 1. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nést (2006. már ci us 16.) kö ve tõ 30 na pon be lül. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: pos tán vagy sze mé lye - sen Kö rös nagy har sány Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban (5539 Kö rös nagy har sány, Kos suth tér 8.), Mak ra Ti bor pol gár mes ter ré szé re. Kö rös sza kál Köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det meg üre se dett jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség, igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell az aláb bi do ku men tu mo kat: szak mai ön élet rajz, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tai. Il let mény és egyéb jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá - ról szó ló évi XXIII. tör vény alap ján. A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a pá lyá zat Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le né sét (2006. már ci us 16.) kö - ve tõ 15. nap. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za tot Körösszakál Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü - le te a pá lyá za ti be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na - pon be lül bí rál ja el. Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ. Az ál lás be töl té sé nek fel té te le a köz tiszt vi se lõk jog ál lá - sá ról szó ló évi XXIII. tv. sze rin ti es kü le té te le, va la - mint a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se. A pá lyá za tot a Kö rös sza kál köz ség pol gár mes te ré hez cí mez ve (4136 Kö rös sza kál, Pi ac tér 1.) zárt bo rí ték ban, 1 pél dány ban kell be nyúj ta ni. A bo rí ték ra rá kell ír ni: Jegy zõi pá lyá zat.

19 2006/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 555 Az ál lás sal kap cso la tos bõ vebb fel vi lá go sí tást Sa mók Gyu la pol gár mes ter nél az (54) as te le fon szá mon le het kér ni. Nyír egy há za Me gyei Jo gú Vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det vá ro si fõ or vos be osz tás köztisztviselõi kinevezéssel történõ betöltésére A vá ro si fõ or vos fel ada ta: az ön kor mány zat egész ség - üggyel kap cso la tos fel ada ta i nak vég re haj tá sá ban va ló te - vé keny rész vé tel: a dön té sek elõ ké szí té se, a köz gyû lés ál - tal ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá sa. Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, ál ta lá nos or vo si vég zett ség és szak or vo si ké pe sí tés, leg alább öt év szak mai gya kor lat. Elõnyt je lent: köz igaz ga tá si szerv nél, il let ve egész ség ügyi in téz - mény nél szer zett gya kor lat, a pre ven ci ó ra vo nat ko zó konk rét el kép ze lé sek meg fo - gal ma zá sa. A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le nést (2006. már ci us 16.) kö ve tõ 30. nap. A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás mód ja, ha - tár ide je: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény 10. -ban fog lal tak nak meg fe le lõ en. Az ál lás be tölt he tõ: jú li us 1-jé tõl. Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény sze rint, meg ál la po dás alap ján. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: szak mai ön élet raj zot, a vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok ira to kat, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, a mun ka kör be töl té sé vel kap cso la tos rö vid szak mai el kép ze lé se ket, a ko ráb bi mun ka vi szo nyok ra vo nat ko zó iga zo lá so kat, nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já - rás ban részt ve võk meg is mer he tik. A pá lyá za tot Nyír egy há za Me gyei Jo gú Vá ros jegy zõ jé - hez (4400 Nyír egy há za, Kos suth tér1.) le het be nyúj ta ni. Nagy vis nyó Köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: ál lam- és jog tu do má nyi egye te men vagy ál lam igaz ga - tá si fõ is ko la igaz ga tás szer ve zé si sza kán szer zett dip lo ma, ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, leg alább 2 év köz igaz ga tá si szak mai gya kor lat. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tot, vagy an nak hi te les má so la tát, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, rész le tes szak mai élet utat is be mu ta tó ön élet raj zot, a mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai, ve ze té si el kép ze lé se ket. Il let mény és egyéb jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá - ról szó ló évi XXIII. tör vény alap ján. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a Bel ügyi Köz löny - ben va ló meg je le nés tõl (2006. már ci us 16.) szá mí tott 30. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö - ve tõ leg kö ze leb bi tes tü le ti ülé sen tör té nik, a pá lyá zók sze - mé lyes meg hall ga tá sát kö ve tõ en. Az ál lás be tölt he tõ: jú ni us 1-jé tõl. A jegy zõ a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló évi XXIII. tv. 22/A. (8) bek. d) pont ja alap ján va gyon nyi lat - ko zat-té tel re kö te les. A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban a kö vet ke zõ cím re kell el - jut tat ni: Pol gár mes te ri Hi va tal 3349 Nagy vis nyó, Fel sza - ba du lás út 12., Mol nár Al bert né pol gár mes ter, aki tõl te le - fo non is kér he tõ fel vi lá go sí tás a (36) as tele - fonon. Nyírkáta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete pá lyá za tot tesz közzé az ön kor mány zat könyv vizs gá lói fel ada ta i nak el lá tá sá ra Be osz tás: könyv vizs gá ló. A meg bí zás ha tá ro zott idõ tar tam ra, má jus 1. nap - já tól szá mí tott 5 év re szól és áp ri lis 20-án jár le.

20 556 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/12. szám A pá lyá za ton részt ve het nek mind azok a bel föl di ter mé - sze tes és jo gi sze mé lyek, akik ren del kez nek a ma gyar jog - sza bá lyok sze rin ti könyv vizs gá lói jo go sult ság gal, va la - mint költ ség ve té si mi nõ sí tés sel, és iga zol ják a ma gyar könyv vizs gá lói ka ma rai tag sá gu kat. A pá lyá za to kat a kép vi se lõ-tes tü let nek cí mez ve, zárt bo rí ték ban, írott for má ban kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ címre: 4333 Nyír ká ta, Ho dá szi út 3. szám. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: rö vid szak mai be mu tat ko zást, szak mai ön élet raj zot, könyv vizs gá lói díj mér té ké re és a fi ze té si fel té te lek re vo nat ko zó el vá rá so kat, szak mai re fe ren ci á kat, fe le lõs ség biz to sí tás meg lé té nek iga zo lá sát, jo gi sze mély pá lyá zó ese té ben a pá lyá zat be adá si ha - tár ide jé hez ké pest 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2006. már ci us 16.) szá mí - tott 30. nap. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za tok be - nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon belül. A pá lyá zat tal kap cso lat ban rész le tes fel vi lá go sí tást nyújt: Je ney Sán dor pol gár mes ter, te le fon: (44) Sár ke resz tes és Mo ha Köz ség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det Sár ke resz tes Mo ha Kör jegy zõ ség kör jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál - lá sá ról szó ló, mó do sí tott évi XXIII. tv.-ben (to váb - bi ak ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te - leknek: ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ élet, igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, a Ktv. 7. (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va gyon - nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség vál la lá sa, to váb bá leg alább 3 éves köz igaz ga tá si és leg alább 1 éves kör jegy zõi/jegy zõi gya kor lat. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok má so la ta it, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt. Az ál lás hely az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ, an nak le het sé ges idõ pont já ról a pá lyá zat ban nyi lat koz ni kell. Ki ne ve zés, bé re zés a Ktv.-ben elõ ír tak sze rint. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. már ci us 16.) szá mí tott 30. nap. A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 nap. A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban Sár ke resz tes köz ség pol - gár mes te ré nek cí mez ve (Kräh ling Já nos pol gár mes ter Sár - ke resz tes, Kos suth u. 44.) kell be nyúj ta ni. In for má ció a (22) as te le fon szá mon kér he tõ. Szik szó Vá ros Ön kor mány za ta (3800 Szik szó, Kál vin tér 1.) pá lyá za tot hir det az ön kor mány za ti kony ha, gyer mek élel me zés (3800 Szik szó, Mis kol ci u. 9.) in téz mény ve ze tõi ál lá sá ra Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek: élel me zés ve ze tõi szak ké pe sí tés, kö zép fo kú ke res ke del mi és ven dég lá tó-ipa ri vég - zettség, 5 év szak mai gya kor lat, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, ma gyar ál lam pol gár ság, a pá lyá zat el bí rá lá sá nál a szik szói la kó he lyû pá lyá zók elõnyt él vez nek. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát, az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak - mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel, a vég zett sé get iga zo ló bi zo nyít vá nyok hi te les máso - latát. Jut ta tá sok: bér és pót lék a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá - ról szó ló évi XXXIII. tv. alap ján. A ve ze tõi meg bí zás kez dõ idõ pont ja: jú li us 1. A meg bí zás 5 év re szól. A pá lyá za tot a Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. már ci us 16.) szá mí tott 30 na pon be lül Szik szó Vá - ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá hoz kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: 3800 Szik szó, Kál vin tér 1. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je a 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let 5. -ában meg ha tá ro zott vé le mé nye zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés. To váb bi in for má ci ók a Pol gár mes te ri Hi va tal ok ta tá si re fe ren sé tõl kér he tõk, te le fon: (46)

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 5082 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 65. SZÁM 2007. JÚNIUS 11. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. FEBRUÁR 13. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1081 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 8/2006. (I. 19.) ME h. az Or szá gos Sta tisz ti kai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZOCIÁLIS MÛHELYTANULMÁNYOK

SZEKSZÁRDI SZOCIÁLIS MÛHELYTANULMÁNYOK 1 SZEKSZÁRDI SZOCIÁLIS MÛHELYTANULMÁNYOK 1. SZEKSZÁRDI SZOCIÁLIS MÛHELYTANULMÁNYOK 1. Sorozatszerkesztõ: NAGY JANKA TEODÓRA SZEKSZÁRDI SZOCIÁLIS MÛHELYTANULMÁNYOK 1. A REHABILITÁCIÓ (Szer kesz tet te:

Részletesebben

50 év. His tó ria és em lé ke zet

50 év. His tó ria és em lé ke zet 50 év His tó ria és em lé ke zet Fogarasy At ti la A vörösvári gim ná zi um tör té ne te I. Be ve ze tés 1. Az öreg al ma ma ter 2003 de cem be ré ben e sza vak kal ve zet tem be a Vörösvári Új ság ban

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 95 760 Ft Ára: 4816 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XII. ÉVFOLYAM 102. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 4. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év

Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év XXIV. ÉV FO LYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. jú li us SZENT KI RÁ LYI www.szentkiraly.hu HÍR MON DÓ Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év Az is ko la tör té ne té nek leg si ke re sebb

Részletesebben