EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz."

Átírás

1 Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 64. sz. EVKONYVE AZ ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 89. ESZTENDEJÉBEN. Kü Z Z ÉTETTE: LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó.,, KIADTA.\Z JSKOLA I(;A ZGATóS.-\GA: SOPRON. TE;\IJ>LO~I UTCA 2(i TELEFON: 282. SO PHON. tu:.m. R.\BAKüZI t\yo.\ida J~ S LAPKIADó \ '.\LLAL.\T NYOi\IÁSA.

2 I. Az intézet története. Intézetünk aapítási évének az, esz t endő tekintendő. A reáiskoát u.i. Ausztriában az 1849-ben kiadott és náunk 1850-ben köteezővé vát "Entwm f der Organisation der Gymnasien und Reaschuen nevü rendeet, röviden az Entr,vu:f nevü szabáyzat éptette éetbe, ameyne k szerzője Thun Leó gróf osztrák kutuszminiszter ( H~ ) vot. Az "Entwurf" követeményeinek m eg fe eőe n Sopronban e őször egr katu/ikis j e egű areáiskoa keetkezett, amey évi októ ber hó -én nyít meg. Pá r évve utána, 1853-Lan az ág. h. ev. hitközség is feáított egy evang. j eegű arecíiskoát. A két feekezei j e egű r eáiskoa 1868-ban egyesíttetett s 1876-ig közs!gi főreá /iskoa néven szerepet ben az eddig csak hat osztáyú reáiskoa nyoc osztáyúvá a akut; ennek mt'gfejeöen a sopro ni községi föreáiskoában 1875-hen m egnyít a hetedi};., 187(1-ban pedig a nyocadik osztáy. Az e ső érettségi vizsgá nt ban vo t. skocínk 1876 január 1-tö kezdve áami j e egűvé ett. Eheyezését ie t ő eg a kat. reáis<oia 1850-tö 1856-ig a Vá ro majorban mükücö,857-tö kezdve a mai heyen n yert eheyezést. Ezen a heyen, a ma i Tempom utcában, régebben sörház vot, am eyet Sopron város 1857-bcn kéemeetes " Iskoaházzá" aakittatot á ahovú a vúros még ugyanabban az esztendöben a kat. eemi iskoá t és reáiskoú teepítette. Isko á nk épüeének a Kaszinó feöi szárnya, nho régebben egy szárazmaom (Ochsenmühe, m oa boaria) úioti, 1872-ben épüt ki. Amikor az iskoa 1876-ban újamiyú et, c a k a födszint és a második emee heyiségeit fooahaa e. az e ő emee tovúbbra is a kat. e<'mi iskoúé maradt 1891 dec. 26-ig januúr -én az egész épüet az áa mi főrefi iskoának adatott :t, egyútta a z áam és a vúros kötségén á taakittatot. J een na kjúban és nagyrészt bcosztúsúban is 8Ha szrpembcr J-rn {észüt e. Az intézciiek zécenyi Jsturínr61 vaó cnevezését a V. K. M V. :!1-én ket ()4.408/Y. sz. rendeetéve engedéyezte az :23. a n é vtő kezdódícg. A soproni áami Széchen yi Iván reáiskoúnak rcúgimnáziummú ya ú á tszervezésé a V. K. M évi szep. h ú í-én ke 5-!0-0/ sz. rendeete :íapíto a m g, mégpedig az an év t ő k ez dődő en fokozatosan. A reáisko ni tag( Za a z 1 9:3(~-3 7. anévben be feje Lő d öt, i e ő eg megszün. Miuún n \ ". K. M évi mújus hó 23-án ket /V. ~zámú rendeete'ye a győr i ankerüet föigazgatúságá meg ziinee, a soproni középiskoákat -- köztük a mienket is évi júiu hó - tő kezdve a budapestvidéki ta nkerüei kir. föigazgatús:'1ghoz osztotta be. A közoktatásügyi igazgaásra vonatkozó 1935:V. tc.. -a ér temében az ország egész teriiete 8 tankerüetre tagoz.ódik. Ezze kapcsoatban új tankt!riiet étesüt, a szombatheyi, a mey mag1íban fog aja Sopron, Vas, Zaa vármegyck és Sopron törvényha tósági város tcriietei; szt kheyc Szombahey. Intézetünk teh:'tt a szombatheyi ankerüethez nyert beo ztást, amey az évi október h,- 7-én ket en. számú V. K. M. rendeet aapjún évi októjer hó 17-én kezdte meg mükö césé Dr. Liber Béa tankerüeti kir főigaz gatú vezetéséve, a kinek heyeese Dr Baogh A.nyos tanügyi tan:'cso.

3 4 Az J\:i-1- :XI. tc. 4. s -a SZ'I"ÍIIt a magyar középis ko a eme : yimmízium. V. K.M. 19:36. ( vi m ú rcius h ó :~ 1 -~ n. ke :.2 AOO / \~. 1. sz. r.) A V. K. \ évi júniu hú 10-én ke :~ / v.. sz. f 'JH.I'd' :t<apjún intézetünk hivataos címe : So fjtoiii áan ti S.zéch e11yi sfufíti ginuuí:ium. T ankeriiiei kir. fő igazg a ó k : D r. Kúdas Rudo f 18ü2-187R; Dr. )J énwth -\nt a J878- HJ02: Vúr o y Tiva dar ; Ds ita Ottó 1H7-19:!2; D r. Acsa:v I tv:'n H:32-19iti ; D r. Ke m e nes és I H :~ :i ; Dr. Liber Béa J9a5-tö. utéu ti igazgatók : Tau;er Sa. Fer enc ; Rách Sa. F e ren c 18.);)- 1 58: Gartncr F t>re nc ; Hodich Fe renc ; Ge ro n nai Kos..;nw A be rt ()8; F uc h. P ú 18(1R - 170; Uhcr Mútyá 1R Sanmin L ú ; Dr. W a ner gná r IH ; Rodt Lajos IH IH; Laurin!:{C' Ern ő 19H-tö.

4 5 '. Hatóságok és tanári testüet.. Ha téságok. Az iskoa 'enntartó.i a: a n1agyar áam. Az i koaépüet tuajdonosa: Sopron thj. szab. kir. váro. 'I'anun1ányi tekintethen az iskoa a ' aás- és közoktatá ügyi 1niniszter Y ezetése aatt á. Vaás- és közoktatásügyi Ininiszer: D'r. Hóman Báint. Áan1- ttkár: Dr. Jasoviczky Károy. A középiskoai ügyosztáy főnöke: Dr. K. Kovács Gyia n1in. osztáyfőnök. A szon1batheyi Lankerüet kir. főigazgatója: Dr. Liber Béa. Heyettese: Dr. Baogh Anyos anügyi tanácsos. 2. Tanári testüet. (L. a úodaon e vő tábázatot.) 3. óraadó hitoktatók. N aer \ á1nán. ref. ekész, hitoktató óta. Dr. PoZák NI ik sa, főrabbi, izr. hitoktató 1894 óta. W einberger Ernő, izr. een1i iskoai tanító, hitodató 19Q.7 óta. 4. Iskoaorvos. Dr. Tárdai-Füöp István, Sopron thjf. Yáros Yárosi orvosa, itt müködik 19B7 óta. 5. A tanári testüet nyugamazott tagjai. Vend Aadár c. igazgató, n1agvar-francia szakos. Itt 1nűködött 189~ ig. Lakik Sopronban. Agh Lajos dr. r. Lanár, magyar-nén1e szakos. It n1üködött ig. Lakik Sopronban. Herczeg Anta r. Lanár, Inagyar-nétne szakos. Itt 1nűködött ig. Lakik Budapesten. Nasch Füöp r. Lan ár, nétnet-francia szakos. It 1nűködött ig. Lakik Sopronban. Nemeskéry-Stodoni Gyua dr. c. igazgató. n1agvar-né1net szakos. Itt n1üködött 19ü - 193ő-ig. Lakik Sopronban. Barta Niksa r. tanár, Inennyiségan-természettan sza ko.. Itt tnüködött ig. Lakik Budapesten. Dr. Rőder Ede r. tanár, n1agvar-atin szakos. Itt InÜ'ködött ~ ig. Lakik Sopronban. 6. Atisztek és szogák.. öuári Gyua I. o. atiszt, szogá 20 év óta. 2. Csizmadia József I. o. atiszt, szogá 5 és fé év óta.,3. V ar ga J ó zs ef napibéres szoga, szogá 10 é Y óta. 4. Hajtó György kisegítő fütőnapszán1os, szogá 9 év óa.

5 A tanár neve Szogáati évei 2. A tanári testüet Míyen tárgya, meyik. B II. A II. B. A történet 3 r. tanár r. tanár --- r. tanár magyar német magyar atin magyar történeem to 10 -J / ének 2 ének 2 német 4 ének 7 8 Horváth József r. tanár rajz Janesitz Henrik Katona Ferenc Kárpáti Károy Kovács Ferenc r. tanár J geom, 2 rajz 2 r. k. A r Lomniczy Géza Mantuano József Német Vimos - Dr. Németh István Ravasz Endre Scheitz Anta SehOgeri Mkós 22 1 Dr. Szente Korné 23!. Vas Jenő r. tanár német r. tanár 9 3 fraoda rr ~--~---rr rr ~ r. tanár testneveés ~2 3 t e s t n e v e é s t e s t r- - --rr------,-----rr H :- födrajz fö dra) z 2 r. tanár t erm. rajz 8 term. rajz 2 történet 3 vegytan term.rajz rr----== r----r r~ -- t n. mennyiségtan számtan 3 ma tem. 3 r. a ar term. tan ~-t -.- födrajz os -S födrajz 3 r. ana r t. e. t erm. rajz erm.rajz ' r r-----~ r. tanár m.ennyiségtan számtan 2 számtan 31 abr. gem. term.rajz 4 Dr Róder Ede taoár betegszabadsága aatt és nyugdíjaztatása óta az I a és b,

6 7 néviegyzéke és munkaköre. osztáyban heti hány órában tanitott? E Meék- III. B IV. A IV. B v. VI. VII. VIII. 1 t=- német 3 -~~ beszá-. mított rendkívüi targyak -to co r-. ~ Óraszámba '<t) --- N (J) fogakozások N -.. o '<t) ~ :t: (J) o Ifj, Segéyegyet, Vot Iskoatársak, Cserkész szerv. t. enök ---- magyar 4 német 4 nr.) Ifj. könyvtár óre. német 4 magyar 3 Szavaókör vezetője. magyar 3 20 IV.a atin 4 Cserk. par. h magyar 3 magyar 3 történet 3 történet 3 18 IV. b történet 3 történet fizika 4 Fizikai. és zeneének ének ének fi z. Ji!y ~ szertár or~ atin 4 atin 4 atin 5 atin 4 német 2 20 VIII magyar 3 magyar 3 Berzsenyi önképzófrancia 4 francia 4 böcs 2 16 v. kör vezetője ~ -- Rkiv rajz V-VIII. rajz 2 rajz 2 rajz rajz 17 2 ó. Rajzszertár őre , Légvedemi pnok. rajz 2 rajz rajz 18. b Rkiv.rajz. I-IV 2 --, történet 3 történet 3 17 I. a Igazgatóheyettes hitt~ r. k. hittan E gyházi ének 18 ó. r. k. hitta n 2 r. k. hittan 2 r. k. bittan 2 r. k. bittao ' xhortáció 1 o görög 4 görög 4 go ro g 5 görög 4 21 VII. Cserk. cs. tiszt. atin testneveés testnev. 3 testnev Sportkör vp.zető h. 3 3 r francia atin III. a Ertekez e ti jegyző. r, kiv. fr. 2 ev. hittan ág. bit v. ev. hittan ág. b. ev. ág. h. ev. ág. h. ev. ág. h. ev. Egyházi ének ó hittan 2 hittan 2 hittan 2 hittan 2 E xhortáció ó fizika 2 fizika 4 matem. 3 matem. 3 fiz. gy födrajz 3 födrajz 2 eg. tan német 4 német 2 francia 4 német 2 18 Tanári könyvtár óre. gyorsírás 2 rkiv. fr. 2 rkiv. fr neveés Tornas7.ertár óre. testnev. 3 testnev Sportkör vezet ője történet 3 term.rajz 3 term.rajz a Vegytaní szertáróre ~ -- matem. 3 matem. 3 9 Irodában segédkezik. t t. 3 födrajz ~ 18 II. b Termr. szertár óre. erm.rajz term.rajz 3 gyorsírás 2 gyorsírás 2 mate~ matem, 3 matem. 3,.,.,. - ~ 18 VI. tovabba II. a es b. osztatyokban a ahn es magyar nyevi orak osszevonva tartattak. Gyorsírókör vez. Cserk. cs. par.

7 8 I II. A tanári testüet tagiainak társadami és irodami müködése az tanévben. Laringer Ernő Ut., igazgató, a Sopron városi Inúzeuin igazb~tó-öre, a Kaszinó Egyesüet, Katoikus Kör, Frankenburg Irodani Kör, Magyar Ovoda váasztn1ányi. tagja, stb. Köszeg sz. kir. város ernékérn1ei c. tanunánya megjeent a Vasi Szeme évi 4. számában. A V. K. \1. tnegbízásábó az enöki teendöket végezte a szon1batheyi á. Faudi Ferenc gin1náziu1nban a foyó tanév végén tartott érettségi vizsgáatokon. Dr. Anta Lászó pedagógiai tanuhnányt oyasott 'e a Soproni Tanári Körben. Dr. Augusztinovicz Eem ér a' Magyar Cserkész Szövetség Sopron vánnegyei e enörzője, a Magyar Nyevtudo1nányi Társaság tagja, a Soproni T ra eger Ernő Gyorsíróegyesüet háznagy a. Bíráatoka t, cikkeket írt küönbözö foyóiratokba. Csanády Sándor, a Protestáns Tanügyi Sze1ne, a Neveésügyi Sze1ne, a Gyennekvédeen1, továbbá A Mi Utunk c..foyóiratok munkatársa. A Nagykörösi Arany János Társaság rendes, a Gárdonyi Társaság váasztott tagja. Cikkei és tanuhnányai jeentek n1eg a következő heyeken és cín1ekke. A Protestáns Tanügyi Szetnében: "Köcsey a magyar éetsors vonaában" (19'38. szept.). "útkeresés a jobb n1agyar do gozathoz' ~ (1938. dec.). - A Neveésűgyi Szen1ében: "A közveenség új e1néete a középiskoai neveésben" (-I. rész: jú.-okt.; nov.-dec. szán1). - A Gyeinek védeen1ben: "Az igazrnondásra vaó neveés sorsdöntő j eientösége" (1939. ápr. szán1 ). - N oveái j eentek In eg a Nagykörösi Arany János Társaság XIII. Évkönyvében (193~7 / 218. évf.); A Mi útunk c. refonnátus középiskoás ifjúsági apban; a Rábaközi \aendáriun évfoyan1ában. - Eőadást tartqlt a Soproni Szabadegyetemen "Hajszácsövesség az irodaornban" cünen. (Az e őadás n1egj eenik a Protestáns Tanügyi Szen1ében.) Dér Zotán, a Soproni Liszt Ferenc Zeneegyesüet közremü ödő tagja és a "Keresztyén Igazság" címü evangéikus foyóirat be ső n1unkatársa; ebbe a apba bíráatokat és egy tanumányt írt "A fajok keetkezése Inai szem1ne nézve" eimen. Dr. Emmer József a m. kir. József Nádor Müszaki és Gazdaságtudotnányi Egyeten1 soproni fakutásán a nén1et nyevet adta eő. Dr. Haász Gyia az Actio Cathoica kuturáis szakosztáyának vi ági enöke, a Ka t. Kör ügy Y. aenöke, az En1ericana secretar iu, a, a Soproni Tanári Kör titk ~ ra, a Frankenburg Irodan1i Kör

8 9 igazgató-váasztn1ányi és mííködö tagja, a TESz közn1űveödé i szakosztáyának tagja, a R. K. Iskoaszék tagja. - Eőadá okat tartot a Soproni Tanári Körben: "Csak n1agyarosan", a Szüöi Ertekezeen: "A középiskoa neveő feadata", a Sopronkörnyéki Tanítók Pedagógiai S.zen1ináriLunában: "Hogyan méyítsük e a kapcsoat az een1i és középiskoa közt?", a Györi Kat. Körben: "A kat. íra eredete, tárgyköre", a Csornai Kat. Körben: "A n1ai irodamn keresztmetszete", a Soproni Credoban: "A n1ai ernber ekiarca", az Orsz. Kat. Diákszövetség soproni vándorgyű ésén:,a katoikus ifjúság feadata". - Cikkei jeentek n1eg: a Soproni Kat. Éetben: Veni Sancte, A kat. inteigencia feadata, n érege, A kat. irodaon1 hivatása. (1938. szept., okt., nov., dec.) - A Györi Kat. Éetben: A ka. íra eredete, tárgyköre (1938. dec.). A Soproni Hirapban és az Esztergon1 és Vidékében: Az új arcú n1agyar (19 1 3t8. dec.), Miyen egyen a n1ai ifjúság (19,39. ápr. 9.). Horváth.József tagja, váasztmányi tagja több vidéki és fővárosi 1nűvésze ti egyesüetnek. Tíz festményéve n1egnyeri a Yaásés közoktatásügyi miniszériun1 áa a Baó E.de képzőmüyész e ti aapitványbó az éyre n1eghirdetett 5Cűü pengös ösztöndíjat. A Képzön1üvészeti Társuat té1i kiáításán "Tükör eöt" c. fest1nényéve enyeri herceg Esterházy Pá 3000 ;eengős jubieunü emékdíját Ugyanezen képre a KépzöinÜ'vészek Egyesüee kitüntető eistnerés ad s a "Fekete ruhás.asszony" c. képét ugyancsak a téi kiáításon a N euschoss... Knüsi k. ére1n n1e j ut.an1azzák. Y eitetképes e őadást tartott a soproni Szabad Egyeeinen Benczúr Gyua Inűvésze t érő. Katona Ferenc c. igazgató, a Soproni Középiskoai Tanári Kör e nöke, iskoánk vot tanítványai szövetségének aenöke. Kárpáti Károy r. e hitoktató: a 1\1ária Kongregáció vezetője, ifjú~ági hitszónok. E őadás t tarto a cserké ztiszti tanfoyan1on, a hitanárok és Hitoktatók Egyesüetében. Vezette a 1\1argit-Kör, a Báthory és Szent György cserkészcsapat, vaainint a Kat. Legényegyet tagjainak ekigyakoratál Kuitzy. enő a Budapesti (Budai) Torna Egyet akív atétája. Mint iyen, szán1os hazai és küt'ödi versenyen szerepet szép ikerre, sőt In egszerezte a "Mag. r aror~zág diszkoszvető bajnoka" cünet i~. A fontosabb Yersenyek és az eért ered1nények: jún. 25. Budapesten. heyezés, eredinény n1; jú. 3. Ant\Yerpen II. heyezés, eredmény 4t6.79 n1; jú.. Hesinki IL heyezés, erednjény n1; jú. 13~. Kotka (Finnország) I. heyezés, eredn1ény m; jú. 14. Viipuri (Finnorszr g) I. heyezés, eredtnény n1; jú. 17. Tain (Esztország). heyezés, eredn1ény 47.3'9 m; aug.. London III. heyezés, eredn1ény n1; aug. 15. Budapest, Magyar bajnokságban I. heyezés, eredn1ény n1; aug. 21. Bpe t I. heyezés, eredinény m; aug. 28. Tatabánya I. heh ezés, erednény In; szep. 5. P'árizs, Európa-bajnokságon VI. heyezés, eredmény n1; szept.. Strassburg II. heyezés, eredmény In; szept. 24. Budapest I. heyezés, eredmény

9 10 Lomniczy Géza ey. hitoktató, az evang. diákszövetség vezetője~.a kurucdon1bi evangéikusok eki gondozója, több társadami egyesüet bizottsági tagja. J)r. Németh stván, a Soproni Traeger Ernő gyorsíróegyesüet pén.ztárosa., IV. Az tanév története. Az iskoai éy efoyása. Az 1913&-39. tanév a szepte1nber hó -én tartott aakuó értekezette vette kezdetét. A javítóvizsgáatokat szept. 2-án d. e., a küönbözeti vizsgáatokat sze p t..3~-án d. e. és d. u. tartottuk. A magán vizsgáatok írásbei része szept. &-án d.e. és d.u., szóbei része Sí.ept. 5-én déeőtt vot. A beíratásokat szept. ö. és 7. napjain végeztük. A tanév1negnyitó Veni Sancte szept. 8-án vot, utána osztáyrendezés és órarend-feovasás következett, a tanítás szept. 9--én kezdődött. A tanítás, a hivataos szüneteket kivéve, egész éven át egszakítás nékü foyt. A rendes tanítás a VIII. osztáyban május 9'-én,_ az I-VII. osztáyban június 14-én fejeződött be. A tanévvégi összefogaások a VIII. osztáyban május én, az 1-V,J:I. osztáyban június án votal Magánvizsgáat összesen 2 vot, szept. 5-én és június H?rén. A tanévzáró Te Deun1 június 25.-én vot. A mut tanévi tetőfödén1 beoiniása következtében beáott kényszerheyzet már a tanév eején megszünt, az új tanévet ismét saját intézetünkben kezdhettük meg. A heyreáítási mnukáatok mut év május havának eső feében kezdődtek és szakadatanu foytak az egész nyári szűnidőn keresztü. Szept. -én az L és I'I. emeet heyiségei ekészütek ugyan, de a födszinti heyiségek egy része, a természetrajzi és vegytani szertár, vaamint a tornaterem és 1neékheyiségei n1ég csak noveinber hó közepén vátak hasznáhatókká. Mindameett a tanítást, némi megszorítássa, rendes időben kezdhettük meg. D'e még ebben a bizonyos mértékig vaó korátozottságban is összehasoníthatatanu eőnyösebb vot heyze~ünk, mint a korábbi tanév foyamán. Nagyobbszabású átaakítást ne1n ehetett végrehajtani a régi épüeten, részben a heyszűke, részben pedig a fedezethiány miatt, n1inda1neett sikerüt a muthoz képest cészerűbb vátoztatásokat eszközöni. Az átaakítási munkáatokná vezető evként az az egondoás érvényesüt,' hogy a egviágosabb heyiségeink osztáytennek egyenek. Ennek következtében a II. emeeten evő bioógiai eőadót, az I. emeeten evő tanári könyvtárat és a födszinti

10 vegyvizsgáó áomás heyiségeit osztáytermekké aakították át. A természetrajzi szertár és eőadó a IL en1eetrö a födszintre szorut, a vot tanári könyvtár fükéj ébe a történemi és födrajzi szertár kerüt. A vot történen1i és födrajzi szertár meeti két sötét füke megszüntetéséve a vot történen1i és födrajzi szertár n1egnagyobbodott~ ebbe és a vot ifjúsági könyvtár heyiségébe a tr.nári könyvtár kerüt, n1íg az ifjúsági <öny' tár másik heyisége "kis tanári", i etőeg magánvizsgáati teremmé ett. A II. emeeten evő rajzteren1 a foyosón hátrább kerüt és a vot bioógiai szertár heyiségét kapta meg szertárnak. A tern1észetrajzi és vegytani szertár és eőadó a födszint végére kerüt. A födszinten evő tornaterem szertára megnagyobbodott, a tornateremme szemben fekvő Yot Yegytani. eőadót ötözővé, a n1eette evő vot vegyvizsgáati "1néregszobát" zuhanyozóvá aakították át. A tornaterem és ötöző közti foyosó-átjáróná két csapóajtót akahnaztak, hogy a tanuók 3 hideg een védve egyenek. Az ifjúsági könyvtár a födszintre kerüt. Az I. en1eeten eyő szüői fogadószoba nagyobb ett és az igazgatói küső iroda 1násik odaán nyert eheyezést. Ezek az átaakíások a n1uthoz képest eég nagyok, 1negfeeőbbek és cészerűbbek a régi áapotnál Az ajtók és abakok fesése, vaan1int az udyar rendezése és a vv C-k átaakítása még mindig függöben 'an. Minthogy az épüet a város tuajdonát akotja, a 10ü ezer pengőt meghaadó átaakítási terhet a város visei. A n1agyar áan1 ezekhez a kötségekhez 75~.000 pengő segéyt nyuj t ott. Ezen átaakítások eenére egy új áan1i gimnáziun1 épüetének feáítása Sopronban nemcsak idősz er ű, de szükséges is vona. A jeenegi épüet n1ás iskoai és kuturáis cénak sokka inkább tnegfeene, mint günnázi um nak.. Az emút ősz foyamán a küpoitikai heyzet feszütsége, egy új Yiágháború közei kitörésének ehetősége, a Fevidék feszabadítása érdekében urrá ett cseheenes hanguatkitörések és tüntetések, ha nen1 is zavarták 1neg az iskoai éet r endjét, a vee járó izgahnak nem hagyták érintetenü hazafiasan érző ifjúságunk ekét. A nagyhatan1ak müncheni tanácskozása (szept. 29.) a csehszovák-engye és magyar kérdésben Inegnyugvá t ketett ugyan, n1ive a Yiágháború kitörésének es hetősége egy e őr e kikü s zöböő döt, a Fevidék visszacsatoásának ügye azonban áandóan fogakoztatta a közvéen1ényt. A müncheni tanác kozás eredinénye,épen a németek rövidesen megszáották a szudéták akta német terüetet, a engyeek pedig Teschen t fogaták e (okt.1-10). A A 1nagyar-csehszovák ügy rendezését egy n1agyar (Teeki, K.ánya) és egy csehszovák bizottság döntésére bízták. Ezek a ko1náron1i tanácskozások (okt. 9-13) a csehszovák kiküdöttek csaafintasá ga Iniatt nem vezettek ered1nényre. Egyeőre csupán Ipoyság és Sátorajaújhey-gyárteep <erüt Yissza az anyaországhoz. Többszörös jegyzékvátás után n1indkét fé a német és oa z nagyhataon1nak döntőbírós á g á ra bízta ügyét (Ribbentrop- Ciano ). A bécsi Eez;edere-ben 1938.' noy. 2-án történt megáapadá aapján Komáron1, Érsekújvár, Léva, Losonc, Rozsnyó, Rinaszon1bat, Kassa,

11 12 Ungvár, ~ r unkác, Beregszász é: vidéke (12.COO kn1 2 terüe, 1 1niió akossa) a csehszovák uraon1 a ó feszabaduva, istnét visszakerüt az ezeréve anyaor. z ághoz. A béc i dönés k ese rű c aó dá ~ t vá ou ki a Inagyarságbó, Inive többet reinét és jogosan többet is vá r. A feszabadított városok örö1nünnepei, küönösen a kotná rorni nov. &-á n és Kassáé nov. 11-én nénüeg en yhíteték 20 évi veszte. é geinken érzett fájdan1unka t. Magyarország korn1ányzójának ünnepéyes bevonuását Kassár a a tnagyar nen1zeti hadsereg één nov. -én d.e. 11-Lö k ezdő dőe n rádióközvetítés útján a tornateren1ben hagatta végig intézetünk ifjúsága és tanári kara, ho kitörö ekesedésse, ho ben ső áhita tta, de n1indvégig figyeen11ne és haz aűas é rz és t ő n1éyen i thatva, feej theteten ben yon1ásokka eteve. A Fe vidék egy r észének visszacsatoása u tá n kora ta vassza a rutének akta régi Magyarország terüetének visszaszerzése és ezze együt a rnagyar és engye ha tár visszavívásának régi vágya egyre köv e e őbb en nyon1ut e ő té rb e. Érete a kérdés n1egodá át a csehszovákok provokáó és bosszúáó Inagatartása az uran1uk aa tt 1na radt n1agyar ágga szen1ben, vaan1int az ukrá n bandák gyikos kegyet enkedései és gyakori h a társértései. Mive ezek a ki hi vá sok a n1agyar ~orn1 á n y jóakara tú figyen1ezeései eenére sen1 szüntek n1eg, a 1nagyar nen1zet kényteen vot fegyveres úton n1egvédeni jogait és becsüetét A n1agyar netnzeti h apsereg gvor. és fegyehneze fevonuá áva oyan bra vúrosan odotta Ineg feadatát, hogy nen1csak a Ruszinszkó néven n evezett terüetet szerezte vissza, hanen1 a n1agyar-engye ha tár régi vágyát is vaóra váotta. A rutének akta ős i n1agyar terüetnek néh ány n apon beü törént tüne ményes visszafogaása (n1árc ) a tnagyar katonai had e rő e b örendüs égének eistnerését vívta ki a küföd eöt, r epüöink bátor magatartása, er edn1én yes tejesitn1énye bánudatba ejtette n1ég eenfeeinket is. A trianoni idércnyomás még 1n indig r ánk nehezedik, de súya észre\ ehetöen fogyóban van. A köze jövő újabb, az eddiginé is nagyobb readatok, égzésél rója ránk Fekészütünk n1inden es h e t őségr e. Eddigi ~ ik e r ei nk nen1 tesznek ebizakodottakká, de bízunk rendíthetetenü jogos követeéseink, Inéányos kívánságaink sikeres kivívásában. Orön1n1e és eis1nerésse ke Inegáapítanunk, h ogy ebben a puskaporos evegő b e n s i) váságos viszonyok közt tanuóifjú águnk igen r..zép és a jövöt i e t ő eg igen 1negnyugtató pédáját szaigáitatta hazafias érzésének és fegyeh11ezettségének. A VII. és VIII. osztáy Utnu ói vaan1ennyien önként ajánkoztak katonai szagáatra é ~.: z h es készségge váakozta{ küön katonai kiképzésre hetenkint kétszer déután, a1neyben közbenjárásunkra a h eybei katonai Fa rancsnokság részesitette öket. A " Fevidékér" 1negindított mozgaomhoz iskoán ~ a kövekezökben járut hozzá :. A tantdák önkénte. adakozása: 111.6,2 P. 2. A Berzsenyi önképzökör könyvado n1 án) a: 47 db P értékben. 3. Egy fevidéki iskoa zászójár a P. 4. A tan ttók 2 a váat,.a F evidékért" feira ú 800 db j e vény

12 13: eadá a: 160 P. 5. A tanári testüet önkéntes adon1ánya a "~1agyar a 1nagyarért" aapra í9.23 P. összesen.j46.42 P. Vátozások a tanári testüetben. A n1n. V. K. M. az évi júius 1-i eőépeések a~ahnáva dr. Augusztinovicz Een1ér és Legény J án os heyettes tanárokat rendes tanárokká, Kovács Ferenc óraadó tanárt heyettes tanárrá neveze ki. Scheitz Anta- tennészerajz-vegytan szakos rendes tanár a kecsken1éti áan1i reáiskoábó a szogáat érdekében már a tanév eejétő kezdődőeg intézetünkhöz heyeztetett át. Nén1et Vimos vegytan-tennészerajz szakos rendes tanárt - n1iután hivatai szaigáati éveinek szán1a betet - a nm. V. K. M. 193,g_ júius -tő kezdődőeg nyugaon1ba heyezte. Vee a tanári testüet egrégibb tagja hagyja e intézetünket 35 éves tanári szagáatábó 33 esztendőt iskoánkná tötött. Soha e nen1 csüggedő optin1izn1usáva, derüt hun1oráva, n1indenkit segítenj kész jó szí \'éve, szerény n1odoráva közkedvet en1ber vot iskoánkban és nzon kívü is. Köteességeit 1nindenkor pontosan és ekiisinerete. en tejesítette. A vt rosi vegyvizsgáó áo1nás étesítése is nagyrészt az ő fáradhatatan buzgóságának eredménye. Kartársai őszinte ti. zteete, tanítványainak háás szeretete kiséri ő távozása aka Jnáva és n1indnyáj unknak az az őszinte jó kívánsága, hogy a nyuraon éveit iné tovább évezhesse testi-eki e rőb e n és Iegeégedésben egyaránt. Dr. R öder Ede n1agyar-atin szakos rendes tanár betegsége nüatt önként ~ érte nyugdí.i azatását, s a nn1. V. K. ~ ápriis - tő kezdődőeg nyugaon1ba is heyezte. 3,3, éves tanári n1űköd ésébő 4 esz t e ndőt tötött isko:' nkná, de ezen idő aatt is gyakran betegeskedett, az izgahnakka járó tanári Inunkát isn1éteen 1neg ].;eett szakítania hosszabb-rövidebb időre. ügybuzgó, képzett anár vot, akinek kvaitásai ép n betegsége Iniatt n en1 érvényesühettee Kívánjuk, hogy IDegrongá egészségé a nyugaon1bavonuás ideje 8att n1iné e őbb visszaszerezhesse s hogy azután n1iné tovább éh ezhe se. Dr. Anta Lás::ó 1nagyar-né1net szakos rende. tan árt feettes tanhatósága szo!gáatj érdekbő szüővárosába, Szekszárdra heyezte. Tanári n1üködését a n1i intézetünkné kezdte 10 e~z endőve eze őtt. A fiata tanárne1nzedék egképzettebb tagjai közé tartozik, tudó és Inüvészéek, akinek jövő működésétő n1ég sokat várunk. Horvát Re.zsö 1?zo,no~:ú szhve, ~e n1egen1 ékeznün_k, hogy _ utezetunknek reg1, nyugahnazott tag]a, Horvát R ezső nén1et-h ancia-atin szakos rendes tanár éetének 82., nyugaombavonuásának 17. évében rövid szenvedés után, Sopronban 193K decen1ber 5-én ehunyt. A kiváóarr tehet éges tanár 27 e:ztenceig 111űködött intézetünkben (189!1!-1921 ). A rábízott Unkakört pédás n1ódon öötte be. Iskoánk egyik eg zebb szoci:is intézn1ényének: a Segéy eg) esüeti köny\ tárnak n1egaapíása az ő. nevéhez füződik. - ~yugodjék békében!

13 14 Iskoai ünnepéyek és megemékezések. Iskoai ünnepéyek votak: október 6-án a nemzet vértanuinak emékére, november 10-én a Fevidék visszacsatoásának örö1nére, március 15-én és tanévzárás]<.or június 25-én. A Rendtartás 84. -ában eőírt megemékezéseket n1egtartottuk, ezenkívü n1étattuk Trefort Agoston ( ) vaás- és közoktatásügyi n1iniszter érdeineit haáának 50. évforduója akan1ábó. Baagás. Az összeomás idején, 1919!-ben Semecbányáró Sopronba meneküt "Bányászati és Erdészeti Főiskoa" (ma József nádor müegyetem fakutása) hagyo1nányos "baagás"-át az érettségiző középiskoai tanuók országszerte átvették. Az An1a Matertő iyetén vaó szertartásos bucsúzást egyszerűbb aakban, de ugyanoyan bensőséges érzéstő áthatott éekke az idei tanév végén a n1i tanuóink is 1neghonosítani igyekeztek. Május 9-én, az utosó tanítási óra után a VIII. o tanuói a többi osztáy tanuóinak sorfaa közt ehaadva, eőször n1egkoszorúzták az intézet hősi einéktábáját Utána ugyancsak a tanuóifjúság sorfaa közt haadva a "Baag n1ár a vén diák" daan1a n1eett a tornatereinbe vonutak. Itt Szőke Lászó 1naturandus eőször az intézet igazgatójának és a tanári testüetnek n1ondott köszönetet a tanuók iránt 8 éven át tanusított fáradozásért és jóinduatért Az igazgató váasza után az ifjúság szónoka átadta a neinzetiszínű z~szót a VII. osztáynak, kérve annak tanuóit, hogy ezt a zászót, nunt az intézet jeképét őrizzék n1eg n1ocsoktaanu az utódok szá1nára. A VII. osztáy nevében Horváth Béa vette át a zászót. Megigérte a 1naga és társai nevében, hogy azt hűségge és becsüette fogja megőrizni. A jó rendezett házi ünnepéy n1éy hatást gyakorot n tanuóifj úságra. Madarak és fák napja. Az áatok és növények hasznos és káros votáró a szaktanárok a természetrajzi órákon beszétek a tanuóknak; ezenkívü n1ég a tern1észetrajzi kiránduásokon, vaamint a H ubertuson tartott j uniáison e1nékeztünk meg róa. A juniáist június hó 22-én tartottuk a Hubertus-aknáL A tantók regge 9 órakor vonutak ki tanáraikka együtt. A déeőttöt főképen cserkésztnutatványok tötötték ki, a déután egyéb szórakozásokka tet e a szüők és tanárok jeenétében. Iskoai értekezetek. Az új Hendtartás az iskoai értekezetek számát gyarapította. A tendtartás az eddig szokásos 8 rendes értekezeten kívü évenkint még 2 ú.n. neveőtárgyú értekezet tartását írja eő, a szüői értekezetek számát is é\ enkint egaább kettőben áapítja n1eg. A rendkívüi értekezetek szán1a is gyarapodott. Az új Rendtartás és Tanterv beható ismertetése és tüzetes 1negvitatása, az egyes tárgyaknak az új Tanterv és új Utasítások érten1ében vaó megfeeő tanítása, az egyes tárgyak Tantnenetének ekészítése a sorozatos rendkívüi értekezetek tartását tette köteezővé. Az ú.i Rendtartás

14 15 az Iskoai Fegyen1i Szabáyok, vaamint az önképzőkör ~zabáyainak átaakítását is maga után vonta. A szüői értekezetek szán1a 3 vot. Az eső szü ői értekezeten, január 18-án az igazgató ismertette az új 'Rendtartás és Tanterv egényegesebb pontjait a szüőkke ; a n1ásodikon, 1nárcius 5-én Legény János tanár a neveés céját és a gyern1ek könyvszeretetének fontosságát fejegette a szüők eőtt. A 1nárcius 28-án tartott ú.n. Neveéstárgyú értekezet a szüők jeenétében foyt e. Ez akajon1n1a az új középiskoa céját Legény János tanár, az Ifjúsági '!{örök jeentőségé dr. Raász Gyua tanár, a cserkészet és tanumányi kiránduások fontosságát Vas J enő tanár Inétatta. A katoikus vaású tanuók ekigyakorataiva kapcsoatban Dr. Mentes Miháy győri teoógiai tanár is küön háron1 emékedést tartott a katoikus szüők részére. Hivataos átogatások. Az évenkint szokásos hivatai átogatást dr. Baogh Ányos tanügyi tanácsos, a tankerüeti kir. főigazgató heyettese február hó 15., 1&. és 17., továbbá ápriis hó 17. és 1&. napjain végezte. Észrevéteeit a febru~r hó 17-én és ápriis hó 18.-án tartott értekezeten közöte. Átaában véve megeégedését fejezte ki az intézetben tapasztat eredn1ényes munkáért. A testneveés tanítását dr. Bohn Ferenc tanügyi tanácsos, testneveési szakfeügyeő vizsgáta feü n1ájus 12-én. Az ú.n. III. testneveési óra menetét Banez Emi ezredes, vármegyei testneveési főfeügyeő szeméte meg június 10-én. új Tanterv, új Rendtartás. A V. K. M. H)~. évi n1ájus 25-én ket 109,.646/ IX. ü. o. sz. rendeetéve kiadott új Tanterv és a V. K. M május 22f-én ket ü9.670jix. ü. o. sz. rendeetéve kiadott új Rendtartás, vaan1int az ehhez fűződő Részetes Utasítások az tan é\ eej én éptek éetbe. Mind a kettő az új középiskoára vonatkozó 19f)I4:XI. tc.-ben gyökerező, a kor szeeinének és a magyar nen1zet érdekeinek a korábbiná n1egfeeőbb vátoztatásokat hivatott eszközöni a tanitásban és neveésben egyaránt. A középiskoáró szóó :XI. tc. ' ' égrehaj tási Utasítá~ 4. -a szerint (~1. 196:6. évi 1nárc. hó 31-én ket 32.4COj V.. sz. r.) a magyar középiskoák címe: ginnáziun1. A n1utbó kifoyóag azonban intézetünkben még két közép 1 iskoai típus szerint foyt a tanítás. Az I-IV. o.-ban a gimnáziun1, az V-VIII. o.-ban a reágimnáziumi tanterv szerint. taníottunk. A egújabb Tanterv szerint a atin nyev tanítása az I. osztáyban, a német nyevé a III. osztáyban kezdődik. Az V. o.-ban kezdődő Inásodik n1odern nyev a francia, de heyette a tanuók görög nyevet is váaszthatnak. A görög nyevet váasztó tanuóknak Inódjában á a francia nyevet ingyenes rendkívüi tárgyként tanuni. A jövő iskoai évben az I., II., III., IV. és V. osztáyban a giinnáziumi, a VI-VIII. osztáyban még a reágimnáziuini Tanterv esz érvényben.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949. Szom.batheyí tankerüet A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM,.. EVKONYVE AZ 194849. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA. FENNÁLLÁSÁNAK 99. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE Dr. MARTONOS LAJOS GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON,

Részletesebben

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 7-8. sz. 2014. júius augusztus Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja a tartaombó a tropikáriumban... A 4.a (egokosabb) osztáy a vakáció eső napját közös

Részletesebben

ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI:

ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI: A SOPRONI MAGY. KI'R.,,,, ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. SOPRON. ROMWAL TER ALFRÉD, KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1914. r. Adatok az intézet

Részletesebben

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató.

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató. /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM ---- -Suketár } s.: t /. -

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881.

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881. A sopranyi mayar kir. áami főj:eáisk:oa, ' 6-ik évi /,, E R T E S T O J ' :1.890/9:1.. K özi : kir. igazgató. Sopron. y_ :Ny o mat o tt R c i c ha r d {' Litfn ss n á. 1881. Tartaom.. Az 1880/ 81. tanévben

Részletesebben

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató.

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató. A s o p r o n y i m a g y a r k i r. áami főreáiskoa 0-ik évi ' ' ' ' ER TES T O J E 99/95. Köz i : kir. igazgató. Sop:ro::t.'\.y, N yo m a i: ott. Li tfa :> :'> K ú r o y u

Részletesebben

Új önkormányzat bagon

Új önkormányzat bagon 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 11. szám 2014. november Ára: 100 Ft. Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 1956. október 23. A forradaom és szabadság - harc eseményeire emékez - tünk.

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

Várad eladta az Ady-központot

Várad eladta az Ady-központot BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3299. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Várad eadta az Ady-központot Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd 2010.12.21. 9:06 Page 1 Hit, remény, szeretet A Hévízgyörki Református Egyházközség Hírevee 2010/december A je pedig ez esz számotokra: taátok egy kisgyermeket, aki bepóyáva

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l. soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á. Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

vásárt nuegelőző Utmutatá. a vásárfelügyeleti s?tolgá lett teljesitésére né?tve. 1..il csendőrség teendője időben.

vásárt nuegelőző Utmutatá. a vásárfelügyeleti s?tolgá lett teljesitésére né?tve. 1..il csendőrség teendője időben. 195 194 eőző s követő teendők akkor is tejes kiterjedésök szeínt gyakoandók ha a vásár törvényhatósági jogga tehát önáó rendőrségge biró városban tar tatik Utmutatá a vásárfeügyeeti s?togá ett tejesitésére

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben