EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz."

Átírás

1 Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 64. sz. EVKONYVE AZ ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 89. ESZTENDEJÉBEN. Kü Z Z ÉTETTE: LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó.,, KIADTA.\Z JSKOLA I(;A ZGATóS.-\GA: SOPRON. TE;\IJ>LO~I UTCA 2(i TELEFON: 282. SO PHON. tu:.m. R.\BAKüZI t\yo.\ida J~ S LAPKIADó \ '.\LLAL.\T NYOi\IÁSA.

2 I. Az intézet története. Intézetünk aapítási évének az, esz t endő tekintendő. A reáiskoát u.i. Ausztriában az 1849-ben kiadott és náunk 1850-ben köteezővé vát "Entwm f der Organisation der Gymnasien und Reaschuen nevü rendeet, röviden az Entr,vu:f nevü szabáyzat éptette éetbe, ameyne k szerzője Thun Leó gróf osztrák kutuszminiszter ( H~ ) vot. Az "Entwurf" követeményeinek m eg fe eőe n Sopronban e őször egr katu/ikis j e egű areáiskoa keetkezett, amey évi októ ber hó -én nyít meg. Pá r évve utána, 1853-Lan az ág. h. ev. hitközség is feáított egy evang. j eegű arecíiskoát. A két feekezei j e egű r eáiskoa 1868-ban egyesíttetett s 1876-ig közs!gi főreá /iskoa néven szerepet ben az eddig csak hat osztáyú reáiskoa nyoc osztáyúvá a akut; ennek mt'gfejeöen a sopro ni községi föreáiskoában 1875-hen m egnyít a hetedi};., 187(1-ban pedig a nyocadik osztáy. Az e ső érettségi vizsgá nt ban vo t. skocínk 1876 január 1-tö kezdve áami j e egűvé ett. Eheyezését ie t ő eg a kat. reáis<oia 1850-tö 1856-ig a Vá ro majorban mükücö,857-tö kezdve a mai heyen n yert eheyezést. Ezen a heyen, a ma i Tempom utcában, régebben sörház vot, am eyet Sopron város 1857-bcn kéemeetes " Iskoaházzá" aakittatot á ahovú a vúros még ugyanabban az esztendöben a kat. eemi iskoá t és reáiskoú teepítette. Isko á nk épüeének a Kaszinó feöi szárnya, nho régebben egy szárazmaom (Ochsenmühe, m oa boaria) úioti, 1872-ben épüt ki. Amikor az iskoa 1876-ban újamiyú et, c a k a födszint és a második emee heyiségeit fooahaa e. az e ő emee tovúbbra is a kat. e<'mi iskoúé maradt 1891 dec. 26-ig januúr -én az egész épüet az áa mi főrefi iskoának adatott :t, egyútta a z áam és a vúros kötségén á taakittatot. J een na kjúban és nagyrészt bcosztúsúban is 8Ha szrpembcr J-rn {észüt e. Az intézciiek zécenyi Jsturínr61 vaó cnevezését a V. K. M V. :!1-én ket ()4.408/Y. sz. rendeetéve engedéyezte az :23. a n é vtő kezdódícg. A soproni áami Széchen yi Iván reáiskoúnak rcúgimnáziummú ya ú á tszervezésé a V. K. M évi szep. h ú í-én ke 5-!0-0/ sz. rendeete :íapíto a m g, mégpedig az an év t ő k ez dődő en fokozatosan. A reáisko ni tag( Za a z 1 9:3(~-3 7. anévben be feje Lő d öt, i e ő eg megszün. Miuún n \ ". K. M évi mújus hó 23-án ket /V. ~zámú rendeete'ye a győr i ankerüet föigazgatúságá meg ziinee, a soproni középiskoákat -- köztük a mienket is évi júiu hó - tő kezdve a budapestvidéki ta nkerüei kir. föigazgatús:'1ghoz osztotta be. A közoktatásügyi igazgaásra vonatkozó 1935:V. tc.. -a ér temében az ország egész teriiete 8 tankerüetre tagoz.ódik. Ezze kapcsoatban új tankt!riiet étesüt, a szombatheyi, a mey mag1íban fog aja Sopron, Vas, Zaa vármegyck és Sopron törvényha tósági város tcriietei; szt kheyc Szombahey. Intézetünk teh:'tt a szombatheyi ankerüethez nyert beo ztást, amey az évi október h,- 7-én ket en. számú V. K. M. rendeet aapjún évi októjer hó 17-én kezdte meg mükö césé Dr. Liber Béa tankerüeti kir főigaz gatú vezetéséve, a kinek heyeese Dr Baogh A.nyos tanügyi tan:'cso.

3 4 Az J\:i-1- :XI. tc. 4. s -a SZ'I"ÍIIt a magyar középis ko a eme : yimmízium. V. K.M. 19:36. ( vi m ú rcius h ó :~ 1 -~ n. ke :.2 AOO / \~. 1. sz. r.) A V. K. \ évi júniu hú 10-én ke :~ / v.. sz. f 'JH.I'd' :t<apjún intézetünk hivataos címe : So fjtoiii áan ti S.zéch e11yi sfufíti ginuuí:ium. T ankeriiiei kir. fő igazg a ó k : D r. Kúdas Rudo f 18ü2-187R; Dr. )J énwth -\nt a J878- HJ02: Vúr o y Tiva dar ; Ds ita Ottó 1H7-19:!2; D r. Acsa:v I tv:'n H:32-19iti ; D r. Ke m e nes és I H :~ :i ; Dr. Liber Béa J9a5-tö. utéu ti igazgatók : Tau;er Sa. Fer enc ; Rách Sa. F e ren c 18.);)- 1 58: Gartncr F t>re nc ; Hodich Fe renc ; Ge ro n nai Kos..;nw A be rt ()8; F uc h. P ú 18(1R - 170; Uhcr Mútyá 1R Sanmin L ú ; Dr. W a ner gná r IH ; Rodt Lajos IH IH; Laurin!:{C' Ern ő 19H-tö.

4 5 '. Hatóságok és tanári testüet.. Ha téságok. Az iskoa 'enntartó.i a: a n1agyar áam. Az i koaépüet tuajdonosa: Sopron thj. szab. kir. váro. 'I'anun1ányi tekintethen az iskoa a ' aás- és közoktatá ügyi 1niniszter Y ezetése aatt á. Vaás- és közoktatásügyi Ininiszer: D'r. Hóman Báint. Áan1- ttkár: Dr. Jasoviczky Károy. A középiskoai ügyosztáy főnöke: Dr. K. Kovács Gyia n1in. osztáyfőnök. A szon1batheyi Lankerüet kir. főigazgatója: Dr. Liber Béa. Heyettese: Dr. Baogh Anyos anügyi tanácsos. 2. Tanári testüet. (L. a úodaon e vő tábázatot.) 3. óraadó hitoktatók. N aer \ á1nán. ref. ekész, hitoktató óta. Dr. PoZák NI ik sa, főrabbi, izr. hitoktató 1894 óta. W einberger Ernő, izr. een1i iskoai tanító, hitodató 19Q.7 óta. 4. Iskoaorvos. Dr. Tárdai-Füöp István, Sopron thjf. Yáros Yárosi orvosa, itt müködik 19B7 óta. 5. A tanári testüet nyugamazott tagjai. Vend Aadár c. igazgató, n1agvar-francia szakos. Itt 1nűködött 189~ ig. Lakik Sopronban. Agh Lajos dr. r. Lanár, magyar-nén1e szakos. It n1üködött ig. Lakik Sopronban. Herczeg Anta r. Lanár, Inagyar-nétne szakos. Itt 1nűködött ig. Lakik Budapesten. Nasch Füöp r. Lan ár, nétnet-francia szakos. It 1nűködött ig. Lakik Sopronban. Nemeskéry-Stodoni Gyua dr. c. igazgató. n1agvar-né1net szakos. Itt n1üködött 19ü - 193ő-ig. Lakik Sopronban. Barta Niksa r. tanár, Inennyiségan-természettan sza ko.. Itt tnüködött ig. Lakik Budapesten. Dr. Rőder Ede r. tanár, n1agvar-atin szakos. Itt InÜ'ködött ~ ig. Lakik Sopronban. 6. Atisztek és szogák.. öuári Gyua I. o. atiszt, szogá 20 év óta. 2. Csizmadia József I. o. atiszt, szogá 5 és fé év óta.,3. V ar ga J ó zs ef napibéres szoga, szogá 10 é Y óta. 4. Hajtó György kisegítő fütőnapszán1os, szogá 9 év óa.

5 A tanár neve Szogáati évei 2. A tanári testüet Míyen tárgya, meyik. B II. A II. B. A történet 3 r. tanár r. tanár --- r. tanár magyar német magyar atin magyar történeem to 10 -J / ének 2 ének 2 német 4 ének 7 8 Horváth József r. tanár rajz Janesitz Henrik Katona Ferenc Kárpáti Károy Kovács Ferenc r. tanár J geom, 2 rajz 2 r. k. A r Lomniczy Géza Mantuano József Német Vimos - Dr. Németh István Ravasz Endre Scheitz Anta SehOgeri Mkós 22 1 Dr. Szente Korné 23!. Vas Jenő r. tanár német r. tanár 9 3 fraoda rr ~--~---rr rr ~ r. tanár testneveés ~2 3 t e s t n e v e é s t e s t r- - --rr------,-----rr H :- födrajz fö dra) z 2 r. tanár t erm. rajz 8 term. rajz 2 történet 3 vegytan term.rajz rr----== r----r r~ -- t n. mennyiségtan számtan 3 ma tem. 3 r. a ar term. tan ~-t -.- födrajz os -S födrajz 3 r. ana r t. e. t erm. rajz erm.rajz ' r r-----~ r. tanár m.ennyiségtan számtan 2 számtan 31 abr. gem. term.rajz 4 Dr Róder Ede taoár betegszabadsága aatt és nyugdíjaztatása óta az I a és b,

6 7 néviegyzéke és munkaköre. osztáyban heti hány órában tanitott? E Meék- III. B IV. A IV. B v. VI. VII. VIII. 1 t=- német 3 -~~ beszá-. mított rendkívüi targyak -to co r-. ~ Óraszámba '<t) --- N (J) fogakozások N -.. o '<t) ~ :t: (J) o Ifj, Segéyegyet, Vot Iskoatársak, Cserkész szerv. t. enök ---- magyar 4 német 4 nr.) Ifj. könyvtár óre. német 4 magyar 3 Szavaókör vezetője. magyar 3 20 IV.a atin 4 Cserk. par. h magyar 3 magyar 3 történet 3 történet 3 18 IV. b történet 3 történet fizika 4 Fizikai. és zeneének ének ének fi z. Ji!y ~ szertár or~ atin 4 atin 4 atin 5 atin 4 német 2 20 VIII magyar 3 magyar 3 Berzsenyi önképzófrancia 4 francia 4 böcs 2 16 v. kör vezetője ~ -- Rkiv rajz V-VIII. rajz 2 rajz 2 rajz rajz 17 2 ó. Rajzszertár őre , Légvedemi pnok. rajz 2 rajz rajz 18. b Rkiv.rajz. I-IV 2 --, történet 3 történet 3 17 I. a Igazgatóheyettes hitt~ r. k. hittan E gyházi ének 18 ó. r. k. hitta n 2 r. k. hittan 2 r. k. bittan 2 r. k. bittao ' xhortáció 1 o görög 4 görög 4 go ro g 5 görög 4 21 VII. Cserk. cs. tiszt. atin testneveés testnev. 3 testnev Sportkör vp.zető h. 3 3 r francia atin III. a Ertekez e ti jegyző. r, kiv. fr. 2 ev. hittan ág. bit v. ev. hittan ág. b. ev. ág. h. ev. ág. h. ev. ág. h. ev. Egyházi ének ó hittan 2 hittan 2 hittan 2 hittan 2 E xhortáció ó fizika 2 fizika 4 matem. 3 matem. 3 fiz. gy födrajz 3 födrajz 2 eg. tan német 4 német 2 francia 4 német 2 18 Tanári könyvtár óre. gyorsírás 2 rkiv. fr. 2 rkiv. fr neveés Tornas7.ertár óre. testnev. 3 testnev Sportkör vezet ője történet 3 term.rajz 3 term.rajz a Vegytaní szertáróre ~ -- matem. 3 matem. 3 9 Irodában segédkezik. t t. 3 födrajz ~ 18 II. b Termr. szertár óre. erm.rajz term.rajz 3 gyorsírás 2 gyorsírás 2 mate~ matem, 3 matem. 3,.,.,. - ~ 18 VI. tovabba II. a es b. osztatyokban a ahn es magyar nyevi orak osszevonva tartattak. Gyorsírókör vez. Cserk. cs. par.

7 8 I II. A tanári testüet tagiainak társadami és irodami müködése az tanévben. Laringer Ernő Ut., igazgató, a Sopron városi Inúzeuin igazb~tó-öre, a Kaszinó Egyesüet, Katoikus Kör, Frankenburg Irodani Kör, Magyar Ovoda váasztn1ányi. tagja, stb. Köszeg sz. kir. város ernékérn1ei c. tanunánya megjeent a Vasi Szeme évi 4. számában. A V. K. \1. tnegbízásábó az enöki teendöket végezte a szon1batheyi á. Faudi Ferenc gin1náziu1nban a foyó tanév végén tartott érettségi vizsgáatokon. Dr. Anta Lászó pedagógiai tanuhnányt oyasott 'e a Soproni Tanári Körben. Dr. Augusztinovicz Eem ér a' Magyar Cserkész Szövetség Sopron vánnegyei e enörzője, a Magyar Nyevtudo1nányi Társaság tagja, a Soproni T ra eger Ernő Gyorsíróegyesüet háznagy a. Bíráatoka t, cikkeket írt küönbözö foyóiratokba. Csanády Sándor, a Protestáns Tanügyi Sze1ne, a Neveésügyi Sze1ne, a Gyennekvédeen1, továbbá A Mi Utunk c..foyóiratok munkatársa. A Nagykörösi Arany János Társaság rendes, a Gárdonyi Társaság váasztott tagja. Cikkei és tanuhnányai jeentek n1eg a következő heyeken és cín1ekke. A Protestáns Tanügyi Szetnében: "Köcsey a magyar éetsors vonaában" (19'38. szept.). "útkeresés a jobb n1agyar do gozathoz' ~ (1938. dec.). - A Neveésűgyi Szen1ében: "A közveenség új e1néete a középiskoai neveésben" (-I. rész: jú.-okt.; nov.-dec. szán1). - A Gyeinek védeen1ben: "Az igazrnondásra vaó neveés sorsdöntő j eientösége" (1939. ápr. szán1 ). - N oveái j eentek In eg a Nagykörösi Arany János Társaság XIII. Évkönyvében (193~7 / 218. évf.); A Mi útunk c. refonnátus középiskoás ifjúsági apban; a Rábaközi \aendáriun évfoyan1ában. - Eőadást tartqlt a Soproni Szabadegyetemen "Hajszácsövesség az irodaornban" cünen. (Az e őadás n1egj eenik a Protestáns Tanügyi Szen1ében.) Dér Zotán, a Soproni Liszt Ferenc Zeneegyesüet közremü ödő tagja és a "Keresztyén Igazság" címü evangéikus foyóirat be ső n1unkatársa; ebbe a apba bíráatokat és egy tanumányt írt "A fajok keetkezése Inai szem1ne nézve" eimen. Dr. Emmer József a m. kir. József Nádor Müszaki és Gazdaságtudotnányi Egyeten1 soproni fakutásán a nén1et nyevet adta eő. Dr. Haász Gyia az Actio Cathoica kuturáis szakosztáyának vi ági enöke, a Ka t. Kör ügy Y. aenöke, az En1ericana secretar iu, a, a Soproni Tanári Kör titk ~ ra, a Frankenburg Irodan1i Kör

8 9 igazgató-váasztn1ányi és mííködö tagja, a TESz közn1űveödé i szakosztáyának tagja, a R. K. Iskoaszék tagja. - Eőadá okat tartot a Soproni Tanári Körben: "Csak n1agyarosan", a Szüöi Ertekezeen: "A középiskoa neveő feadata", a Sopronkörnyéki Tanítók Pedagógiai S.zen1ináriLunában: "Hogyan méyítsük e a kapcsoat az een1i és középiskoa közt?", a Györi Kat. Körben: "A kat. íra eredete, tárgyköre", a Csornai Kat. Körben: "A n1ai irodamn keresztmetszete", a Soproni Credoban: "A n1ai ernber ekiarca", az Orsz. Kat. Diákszövetség soproni vándorgyű ésén:,a katoikus ifjúság feadata". - Cikkei jeentek n1eg: a Soproni Kat. Éetben: Veni Sancte, A kat. inteigencia feadata, n érege, A kat. irodaon1 hivatása. (1938. szept., okt., nov., dec.) - A Györi Kat. Éetben: A ka. íra eredete, tárgyköre (1938. dec.). A Soproni Hirapban és az Esztergon1 és Vidékében: Az új arcú n1agyar (19 1 3t8. dec.), Miyen egyen a n1ai ifjúság (19,39. ápr. 9.). Horváth.József tagja, váasztmányi tagja több vidéki és fővárosi 1nűvésze ti egyesüetnek. Tíz festményéve n1egnyeri a Yaásés közoktatásügyi miniszériun1 áa a Baó E.de képzőmüyész e ti aapitványbó az éyre n1eghirdetett 5Cűü pengös ösztöndíjat. A Képzön1üvészeti Társuat té1i kiáításán "Tükör eöt" c. fest1nényéve enyeri herceg Esterházy Pá 3000 ;eengős jubieunü emékdíját Ugyanezen képre a KépzöinÜ'vészek Egyesüee kitüntető eistnerés ad s a "Fekete ruhás.asszony" c. képét ugyancsak a téi kiáításon a N euschoss... Knüsi k. ére1n n1e j ut.an1azzák. Y eitetképes e őadást tartott a soproni Szabad Egyeeinen Benczúr Gyua Inűvésze t érő. Katona Ferenc c. igazgató, a Soproni Középiskoai Tanári Kör e nöke, iskoánk vot tanítványai szövetségének aenöke. Kárpáti Károy r. e hitoktató: a 1\1ária Kongregáció vezetője, ifjú~ági hitszónok. E őadás t tarto a cserké ztiszti tanfoyan1on, a hitanárok és Hitoktatók Egyesüetében. Vezette a 1\1argit-Kör, a Báthory és Szent György cserkészcsapat, vaainint a Kat. Legényegyet tagjainak ekigyakoratál Kuitzy. enő a Budapesti (Budai) Torna Egyet akív atétája. Mint iyen, szán1os hazai és küt'ödi versenyen szerepet szép ikerre, sőt In egszerezte a "Mag. r aror~zág diszkoszvető bajnoka" cünet i~. A fontosabb Yersenyek és az eért ered1nények: jún. 25. Budapesten. heyezés, eredinény n1; jú. 3. Ant\Yerpen II. heyezés, eredmény 4t6.79 n1; jú.. Hesinki IL heyezés, erednjény n1; jú. 13~. Kotka (Finnország) I. heyezés, eredn1ény m; jú. 14. Viipuri (Finnorszr g) I. heyezés, eredtnény n1; jú. 17. Tain (Esztország). heyezés, eredn1ény 47.3'9 m; aug.. London III. heyezés, eredn1ény n1; aug. 15. Budapest, Magyar bajnokságban I. heyezés, eredn1ény n1; aug. 21. Bpe t I. heyezés, eredinény m; aug. 28. Tatabánya I. heh ezés, erednény In; szep. 5. P'árizs, Európa-bajnokságon VI. heyezés, eredmény n1; szept.. Strassburg II. heyezés, eredmény In; szept. 24. Budapest I. heyezés, eredmény

9 10 Lomniczy Géza ey. hitoktató, az evang. diákszövetség vezetője~.a kurucdon1bi evangéikusok eki gondozója, több társadami egyesüet bizottsági tagja. J)r. Németh stván, a Soproni Traeger Ernő gyorsíróegyesüet pén.ztárosa., IV. Az tanév története. Az iskoai éy efoyása. Az 1913&-39. tanév a szepte1nber hó -én tartott aakuó értekezette vette kezdetét. A javítóvizsgáatokat szept. 2-án d. e., a küönbözeti vizsgáatokat sze p t..3~-án d. e. és d. u. tartottuk. A magán vizsgáatok írásbei része szept. &-án d.e. és d.u., szóbei része Sí.ept. 5-én déeőtt vot. A beíratásokat szept. ö. és 7. napjain végeztük. A tanév1negnyitó Veni Sancte szept. 8-án vot, utána osztáyrendezés és órarend-feovasás következett, a tanítás szept. 9--én kezdődött. A tanítás, a hivataos szüneteket kivéve, egész éven át egszakítás nékü foyt. A rendes tanítás a VIII. osztáyban május 9'-én,_ az I-VII. osztáyban június 14-én fejeződött be. A tanévvégi összefogaások a VIII. osztáyban május én, az 1-V,J:I. osztáyban június án votal Magánvizsgáat összesen 2 vot, szept. 5-én és június H?rén. A tanévzáró Te Deun1 június 25.-én vot. A mut tanévi tetőfödén1 beoiniása következtében beáott kényszerheyzet már a tanév eején megszünt, az új tanévet ismét saját intézetünkben kezdhettük meg. A heyreáítási mnukáatok mut év május havának eső feében kezdődtek és szakadatanu foytak az egész nyári szűnidőn keresztü. Szept. -én az L és I'I. emeet heyiségei ekészütek ugyan, de a födszinti heyiségek egy része, a természetrajzi és vegytani szertár, vaamint a tornaterem és 1neékheyiségei n1ég csak noveinber hó közepén vátak hasznáhatókká. Mindameett a tanítást, némi megszorítássa, rendes időben kezdhettük meg. D'e még ebben a bizonyos mértékig vaó korátozottságban is összehasoníthatatanu eőnyösebb vot heyze~ünk, mint a korábbi tanév foyamán. Nagyobbszabású átaakítást ne1n ehetett végrehajtani a régi épüeten, részben a heyszűke, részben pedig a fedezethiány miatt, n1inda1neett sikerüt a muthoz képest cészerűbb vátoztatásokat eszközöni. Az átaakítási munkáatokná vezető evként az az egondoás érvényesüt,' hogy a egviágosabb heyiségeink osztáytennek egyenek. Ennek következtében a II. emeeten evő bioógiai eőadót, az I. emeeten evő tanári könyvtárat és a födszinti

10 vegyvizsgáó áomás heyiségeit osztáytermekké aakították át. A természetrajzi szertár és eőadó a IL en1eetrö a födszintre szorut, a vot tanári könyvtár fükéj ébe a történemi és födrajzi szertár kerüt. A vot történen1i és födrajzi szertár meeti két sötét füke megszüntetéséve a vot történen1i és födrajzi szertár n1egnagyobbodott~ ebbe és a vot ifjúsági könyvtár heyiségébe a tr.nári könyvtár kerüt, n1íg az ifjúsági <öny' tár másik heyisége "kis tanári", i etőeg magánvizsgáati teremmé ett. A II. emeeten evő rajzteren1 a foyosón hátrább kerüt és a vot bioógiai szertár heyiségét kapta meg szertárnak. A tern1észetrajzi és vegytani szertár és eőadó a födszint végére kerüt. A födszinten evő tornaterem szertára megnagyobbodott, a tornateremme szemben fekvő Yot Yegytani. eőadót ötözővé, a n1eette evő vot vegyvizsgáati "1néregszobát" zuhanyozóvá aakították át. A tornaterem és ötöző közti foyosó-átjáróná két csapóajtót akahnaztak, hogy a tanuók 3 hideg een védve egyenek. Az ifjúsági könyvtár a födszintre kerüt. Az I. en1eeten eyő szüői fogadószoba nagyobb ett és az igazgatói küső iroda 1násik odaán nyert eheyezést. Ezek az átaakíások a n1uthoz képest eég nagyok, 1negfeeőbbek és cészerűbbek a régi áapotnál Az ajtók és abakok fesése, vaan1int az udyar rendezése és a vv C-k átaakítása még mindig függöben 'an. Minthogy az épüet a város tuajdonát akotja, a 10ü ezer pengőt meghaadó átaakítási terhet a város visei. A n1agyar áan1 ezekhez a kötségekhez 75~.000 pengő segéyt nyuj t ott. Ezen átaakítások eenére egy új áan1i gimnáziun1 épüetének feáítása Sopronban nemcsak idősz er ű, de szükséges is vona. A jeenegi épüet n1ás iskoai és kuturáis cénak sokka inkább tnegfeene, mint günnázi um nak.. Az emút ősz foyamán a küpoitikai heyzet feszütsége, egy új Yiágháború közei kitörésének ehetősége, a Fevidék feszabadítása érdekében urrá ett cseheenes hanguatkitörések és tüntetések, ha nen1 is zavarták 1neg az iskoai éet r endjét, a vee járó izgahnak nem hagyták érintetenü hazafiasan érző ifjúságunk ekét. A nagyhatan1ak müncheni tanácskozása (szept. 29.) a csehszovák-engye és magyar kérdésben Inegnyugvá t ketett ugyan, n1ive a Yiágháború kitörésének es hetősége egy e őr e kikü s zöböő döt, a Fevidék visszacsatoásának ügye azonban áandóan fogakoztatta a közvéen1ényt. A müncheni tanác kozás eredinénye,épen a németek rövidesen megszáották a szudéták akta német terüetet, a engyeek pedig Teschen t fogaták e (okt.1-10). A A 1nagyar-csehszovák ügy rendezését egy n1agyar (Teeki, K.ánya) és egy csehszovák bizottság döntésére bízták. Ezek a ko1náron1i tanácskozások (okt. 9-13) a csehszovák kiküdöttek csaafintasá ga Iniatt nem vezettek ered1nényre. Egyeőre csupán Ipoyság és Sátorajaújhey-gyárteep <erüt Yissza az anyaországhoz. Többszörös jegyzékvátás után n1indkét fé a német és oa z nagyhataon1nak döntőbírós á g á ra bízta ügyét (Ribbentrop- Ciano ). A bécsi Eez;edere-ben 1938.' noy. 2-án történt megáapadá aapján Komáron1, Érsekújvár, Léva, Losonc, Rozsnyó, Rinaszon1bat, Kassa,

11 12 Ungvár, ~ r unkác, Beregszász é: vidéke (12.COO kn1 2 terüe, 1 1niió akossa) a csehszovák uraon1 a ó feszabaduva, istnét visszakerüt az ezeréve anyaor. z ághoz. A béc i dönés k ese rű c aó dá ~ t vá ou ki a Inagyarságbó, Inive többet reinét és jogosan többet is vá r. A feszabadított városok örö1nünnepei, küönösen a kotná rorni nov. &-á n és Kassáé nov. 11-én nénüeg en yhíteték 20 évi veszte. é geinken érzett fájdan1unka t. Magyarország korn1ányzójának ünnepéyes bevonuását Kassár a a tnagyar nen1zeti hadsereg één nov. -én d.e. 11-Lö k ezdő dőe n rádióközvetítés útján a tornateren1ben hagatta végig intézetünk ifjúsága és tanári kara, ho kitörö ekesedésse, ho ben ső áhita tta, de n1indvégig figyeen11ne és haz aűas é rz és t ő n1éyen i thatva, feej theteten ben yon1ásokka eteve. A Fe vidék egy r észének visszacsatoása u tá n kora ta vassza a rutének akta régi Magyarország terüetének visszaszerzése és ezze együt a rnagyar és engye ha tár visszavívásának régi vágya egyre köv e e őbb en nyon1ut e ő té rb e. Érete a kérdés n1egodá át a csehszovákok provokáó és bosszúáó Inagatartása az uran1uk aa tt 1na radt n1agyar ágga szen1ben, vaan1int az ukrá n bandák gyikos kegyet enkedései és gyakori h a társértései. Mive ezek a ki hi vá sok a n1agyar ~orn1 á n y jóakara tú figyen1ezeései eenére sen1 szüntek n1eg, a 1nagyar nen1zet kényteen vot fegyveres úton n1egvédeni jogait és becsüetét A n1agyar netnzeti h apsereg gvor. és fegyehneze fevonuá áva oyan bra vúrosan odotta Ineg feadatát, hogy nen1csak a Ruszinszkó néven n evezett terüetet szerezte vissza, hanen1 a n1agyar-engye ha tár régi vágyát is vaóra váotta. A rutének akta ős i n1agyar terüetnek néh ány n apon beü törént tüne ményes visszafogaása (n1árc ) a tnagyar katonai had e rő e b örendüs égének eistnerését vívta ki a küföd eöt, r epüöink bátor magatartása, er edn1én yes tejesitn1énye bánudatba ejtette n1ég eenfeeinket is. A trianoni idércnyomás még 1n indig r ánk nehezedik, de súya észre\ ehetöen fogyóban van. A köze jövő újabb, az eddiginé is nagyobb readatok, égzésél rója ránk Fekészütünk n1inden es h e t őségr e. Eddigi ~ ik e r ei nk nen1 tesznek ebizakodottakká, de bízunk rendíthetetenü jogos követeéseink, Inéányos kívánságaink sikeres kivívásában. Orön1n1e és eis1nerésse ke Inegáapítanunk, h ogy ebben a puskaporos evegő b e n s i) váságos viszonyok közt tanuóifjú águnk igen r..zép és a jövöt i e t ő eg igen 1negnyugtató pédáját szaigáitatta hazafias érzésének és fegyeh11ezettségének. A VII. és VIII. osztáy Utnu ói vaan1ennyien önként ajánkoztak katonai szagáatra é ~.: z h es készségge váakozta{ küön katonai kiképzésre hetenkint kétszer déután, a1neyben közbenjárásunkra a h eybei katonai Fa rancsnokság részesitette öket. A " Fevidékér" 1negindított mozgaomhoz iskoán ~ a kövekezökben járut hozzá :. A tantdák önkénte. adakozása: 111.6,2 P. 2. A Berzsenyi önképzökör könyvado n1 án) a: 47 db P értékben. 3. Egy fevidéki iskoa zászójár a P. 4. A tan ttók 2 a váat,.a F evidékért" feira ú 800 db j e vény

12 13: eadá a: 160 P. 5. A tanári testüet önkéntes adon1ánya a "~1agyar a 1nagyarért" aapra í9.23 P. összesen.j46.42 P. Vátozások a tanári testüetben. A n1n. V. K. M. az évi júius 1-i eőépeések a~ahnáva dr. Augusztinovicz Een1ér és Legény J án os heyettes tanárokat rendes tanárokká, Kovács Ferenc óraadó tanárt heyettes tanárrá neveze ki. Scheitz Anta- tennészerajz-vegytan szakos rendes tanár a kecsken1éti áan1i reáiskoábó a szogáat érdekében már a tanév eejétő kezdődőeg intézetünkhöz heyeztetett át. Nén1et Vimos vegytan-tennészerajz szakos rendes tanárt - n1iután hivatai szaigáati éveinek szán1a betet - a nm. V. K. M. 193,g_ júius -tő kezdődőeg nyugaon1ba heyezte. Vee a tanári testüet egrégibb tagja hagyja e intézetünket 35 éves tanári szagáatábó 33 esztendőt iskoánkná tötött. Soha e nen1 csüggedő optin1izn1usáva, derüt hun1oráva, n1indenkit segítenj kész jó szí \'éve, szerény n1odoráva közkedvet en1ber vot iskoánkban és nzon kívü is. Köteességeit 1nindenkor pontosan és ekiisinerete. en tejesítette. A vt rosi vegyvizsgáó áo1nás étesítése is nagyrészt az ő fáradhatatan buzgóságának eredménye. Kartársai őszinte ti. zteete, tanítványainak háás szeretete kiséri ő távozása aka Jnáva és n1indnyáj unknak az az őszinte jó kívánsága, hogy a nyuraon éveit iné tovább évezhesse testi-eki e rőb e n és Iegeégedésben egyaránt. Dr. R öder Ede n1agyar-atin szakos rendes tanár betegsége nüatt önként ~ érte nyugdí.i azatását, s a nn1. V. K. ~ ápriis - tő kezdődőeg nyugaon1ba is heyezte. 3,3, éves tanári n1űköd ésébő 4 esz t e ndőt tötött isko:' nkná, de ezen idő aatt is gyakran betegeskedett, az izgahnakka járó tanári Inunkát isn1éteen 1neg ].;eett szakítania hosszabb-rövidebb időre. ügybuzgó, képzett anár vot, akinek kvaitásai ép n betegsége Iniatt n en1 érvényesühettee Kívánjuk, hogy IDegrongá egészségé a nyugaon1bavonuás ideje 8att n1iné e őbb visszaszerezhesse s hogy azután n1iné tovább éh ezhe se. Dr. Anta Lás::ó 1nagyar-né1net szakos rende. tan árt feettes tanhatósága szo!gáatj érdekbő szüővárosába, Szekszárdra heyezte. Tanári n1üködését a n1i intézetünkné kezdte 10 e~z endőve eze őtt. A fiata tanárne1nzedék egképzettebb tagjai közé tartozik, tudó és Inüvészéek, akinek jövő működésétő n1ég sokat várunk. Horvát Re.zsö 1?zo,no~:ú szhve, ~e n1egen1 ékeznün_k, hogy _ utezetunknek reg1, nyugahnazott tag]a, Horvát R ezső nén1et-h ancia-atin szakos rendes tanár éetének 82., nyugaombavonuásának 17. évében rövid szenvedés után, Sopronban 193K decen1ber 5-én ehunyt. A kiváóarr tehet éges tanár 27 e:ztenceig 111űködött intézetünkben (189!1!-1921 ). A rábízott Unkakört pédás n1ódon öötte be. Iskoánk egyik eg zebb szoci:is intézn1ényének: a Segéy eg) esüeti köny\ tárnak n1egaapíása az ő. nevéhez füződik. - ~yugodjék békében!

13 14 Iskoai ünnepéyek és megemékezések. Iskoai ünnepéyek votak: október 6-án a nemzet vértanuinak emékére, november 10-én a Fevidék visszacsatoásának örö1nére, március 15-én és tanévzárás]<.or június 25-én. A Rendtartás 84. -ában eőírt megemékezéseket n1egtartottuk, ezenkívü n1étattuk Trefort Agoston ( ) vaás- és közoktatásügyi n1iniszter érdeineit haáának 50. évforduója akan1ábó. Baagás. Az összeomás idején, 1919!-ben Semecbányáró Sopronba meneküt "Bányászati és Erdészeti Főiskoa" (ma József nádor müegyetem fakutása) hagyo1nányos "baagás"-át az érettségiző középiskoai tanuók országszerte átvették. Az An1a Matertő iyetén vaó szertartásos bucsúzást egyszerűbb aakban, de ugyanoyan bensőséges érzéstő áthatott éekke az idei tanév végén a n1i tanuóink is 1neghonosítani igyekeztek. Május 9-én, az utosó tanítási óra után a VIII. o tanuói a többi osztáy tanuóinak sorfaa közt ehaadva, eőször n1egkoszorúzták az intézet hősi einéktábáját Utána ugyancsak a tanuóifjúság sorfaa közt haadva a "Baag n1ár a vén diák" daan1a n1eett a tornatereinbe vonutak. Itt Szőke Lászó 1naturandus eőször az intézet igazgatójának és a tanári testüetnek n1ondott köszönetet a tanuók iránt 8 éven át tanusított fáradozásért és jóinduatért Az igazgató váasza után az ifjúság szónoka átadta a neinzetiszínű z~szót a VII. osztáynak, kérve annak tanuóit, hogy ezt a zászót, nunt az intézet jeképét őrizzék n1eg n1ocsoktaanu az utódok szá1nára. A VII. osztáy nevében Horváth Béa vette át a zászót. Megigérte a 1naga és társai nevében, hogy azt hűségge és becsüette fogja megőrizni. A jó rendezett házi ünnepéy n1éy hatást gyakorot n tanuóifj úságra. Madarak és fák napja. Az áatok és növények hasznos és káros votáró a szaktanárok a természetrajzi órákon beszétek a tanuóknak; ezenkívü n1ég a tern1észetrajzi kiránduásokon, vaamint a H ubertuson tartott j uniáison e1nékeztünk meg róa. A juniáist június hó 22-én tartottuk a Hubertus-aknáL A tantók regge 9 órakor vonutak ki tanáraikka együtt. A déeőttöt főképen cserkésztnutatványok tötötték ki, a déután egyéb szórakozásokka tet e a szüők és tanárok jeenétében. Iskoai értekezetek. Az új Hendtartás az iskoai értekezetek számát gyarapította. A tendtartás az eddig szokásos 8 rendes értekezeten kívü évenkint még 2 ú.n. neveőtárgyú értekezet tartását írja eő, a szüői értekezetek számát is é\ enkint egaább kettőben áapítja n1eg. A rendkívüi értekezetek szán1a is gyarapodott. Az új Rendtartás és Tanterv beható ismertetése és tüzetes 1negvitatása, az egyes tárgyaknak az új Tanterv és új Utasítások érten1ében vaó megfeeő tanítása, az egyes tárgyak Tantnenetének ekészítése a sorozatos rendkívüi értekezetek tartását tette köteezővé. Az ú.i Rendtartás

14 15 az Iskoai Fegyen1i Szabáyok, vaamint az önképzőkör ~zabáyainak átaakítását is maga után vonta. A szüői értekezetek szán1a 3 vot. Az eső szü ői értekezeten, január 18-án az igazgató ismertette az új 'Rendtartás és Tanterv egényegesebb pontjait a szüőkke ; a n1ásodikon, 1nárcius 5-én Legény János tanár a neveés céját és a gyern1ek könyvszeretetének fontosságát fejegette a szüők eőtt. A 1nárcius 28-án tartott ú.n. Neveéstárgyú értekezet a szüők jeenétében foyt e. Ez akajon1n1a az új középiskoa céját Legény János tanár, az Ifjúsági '!{örök jeentőségé dr. Raász Gyua tanár, a cserkészet és tanumányi kiránduások fontosságát Vas J enő tanár Inétatta. A katoikus vaású tanuók ekigyakorataiva kapcsoatban Dr. Mentes Miháy győri teoógiai tanár is küön háron1 emékedést tartott a katoikus szüők részére. Hivataos átogatások. Az évenkint szokásos hivatai átogatást dr. Baogh Ányos tanügyi tanácsos, a tankerüeti kir. főigazgató heyettese február hó 15., 1&. és 17., továbbá ápriis hó 17. és 1&. napjain végezte. Észrevéteeit a febru~r hó 17-én és ápriis hó 18.-án tartott értekezeten közöte. Átaában véve megeégedését fejezte ki az intézetben tapasztat eredn1ényes munkáért. A testneveés tanítását dr. Bohn Ferenc tanügyi tanácsos, testneveési szakfeügyeő vizsgáta feü n1ájus 12-én. Az ú.n. III. testneveési óra menetét Banez Emi ezredes, vármegyei testneveési főfeügyeő szeméte meg június 10-én. új Tanterv, új Rendtartás. A V. K. M. H)~. évi n1ájus 25-én ket 109,.646/ IX. ü. o. sz. rendeetéve kiadott új Tanterv és a V. K. M május 22f-én ket ü9.670jix. ü. o. sz. rendeetéve kiadott új Rendtartás, vaan1int az ehhez fűződő Részetes Utasítások az tan é\ eej én éptek éetbe. Mind a kettő az új középiskoára vonatkozó 19f)I4:XI. tc.-ben gyökerező, a kor szeeinének és a magyar nen1zet érdekeinek a korábbiná n1egfeeőbb vátoztatásokat hivatott eszközöni a tanitásban és neveésben egyaránt. A középiskoáró szóó :XI. tc. ' ' égrehaj tási Utasítá~ 4. -a szerint (~1. 196:6. évi 1nárc. hó 31-én ket 32.4COj V.. sz. r.) a magyar középiskoák címe: ginnáziun1. A n1utbó kifoyóag azonban intézetünkben még két közép 1 iskoai típus szerint foyt a tanítás. Az I-IV. o.-ban a gimnáziun1, az V-VIII. o.-ban a reágimnáziumi tanterv szerint. taníottunk. A egújabb Tanterv szerint a atin nyev tanítása az I. osztáyban, a német nyevé a III. osztáyban kezdődik. Az V. o.-ban kezdődő Inásodik n1odern nyev a francia, de heyette a tanuók görög nyevet is váaszthatnak. A görög nyevet váasztó tanuóknak Inódjában á a francia nyevet ingyenes rendkívüi tárgyként tanuni. A jövő iskoai évben az I., II., III., IV. és V. osztáyban a giinnáziumi, a VI-VIII. osztáyban még a reágimnáziuini Tanterv esz érvényben.

15 16 A tanítás eőí-rt anyagát a Rendtartás és Tanterv utasításai szerint minden osztáyban evégeztük. v. fiusági egyesüetek. Az intézetünkben n1űködő ifjúsági egyesüetek t evékenységérő aábbiakban szá1no unk be.. Mária-kongregáció. Vezetője: Kárpáti Károy r. kat. hitoktató. A kongregációs 1nunka két tagozatban foyt. A fe ső 45, az asó 40 tagbó áott. GyíBéseit kéth etenként tartotta. Fiainkat a szebb és n1éyebben vaásos magyar jövő nagy feadataira készítettük e ő. Ennek 1negf e e ően a fe ső tagozat egész évi 1nunkája a nagy nen1- zeti gondoatok en1éyítését szogáta. Boncogattuk az új n1agyar éet, a Munkanéküiség eküzdése, a J övő vezető einbere gon doatköreit. Meg ke áapítanunk, hogy konoyan rekészüye áotak az eőadók és hozzászóók az e őa dó i asztahoz. Küön eisnjerést érden1e Szőke Lászó, Horváth Béa, Fiinger János, Kokas Endre és N én1eth Is ván tör e kvő In unkássága.az asós tagozat dec. 8-án 17 új tagga bővüt; a fevétei szertartást Dr. Bürchner Lászó prépost-pébános úr végeze. Munkánk tisztán vaósos és n eve ő cézatú vot. Tárgykörünk: A gyakori szentádozás éréke, A ne1nes, A hazug, A petykázó, A köteességtudó, A kitartó és küzdöképes ifjú go1;doatai ~ota!<-: Sz~p 1nunkát v~gzett.: Sta sn ey Béa~. ~oubich P a, Hada n s Gez~ es Szaay E1n1. Vbndkét tagozat h ru e.kiekben n1egerősödve, szeeiniekben gazdagodva zárta az 1S!3t&-;),9. tanév kongr egációs gyü éseit. Evang. Diákszövetség. Veze tőj e : Lon1niczy Géza, intézetünk ey. hitoktatója. A Szövetség a efo yt tanévben is a dunántúi ev. egyházkerüet 19'3'8-3!9. évi ben1issziói 1nunkaterve szerint dogozott az ifjúság evangéiun1i neveésének Lej essé téteén. A havonta tartott összejöveteek tárgyát ének, inádkozás, bibia1nagyarázatok:o e őadáso k, feovasások és szavaatok képezték s azok 1negbeszéése bizonyságot tett az ifjúság kon1oy ekiségé ről Hjúsági enök: Hart1nann Herbert VI 1 II. o. t., jegyző: Kovaszky János VII. o. t., pénztáros: Vüh Guszáv VII. o. t. Soi Deo Goria Koegium. Intézetünk r efonnáus anuói között a fenti cünen n1üködő refonnátus di ák-szövetség két bibiaót át aro t'enn. Az asó (I-III.) és r e ső (IV-VIII.) osztáyú diákok küön-küön ú.n. kis- és nagy-koégiun1okban hetenkint ö ~ szejöy e e Lartoak \1aer Kán1án r eformáus ekész vezetése n1eett. A So1i Deo Goria Koégiu1nok céja oyan refonnátu s keresztyén n1agyar diákjeen1ek kj aakítása, akik iskoájukban és azon kíyü is vaan1iyen ádozatos szo]gáaot tejesítenek Isten dicsőségé r e. Céj a továbbá, h ogy n1inden középiskoás diák az éet

16 17 minden kérdésében a református keresztyén viágnézet aapján tudjon áást fogani és végü, hogy a magyar nép és a magyar ref. egyház részére gerinces és önzeten vezető j eemeket nevej en. Ezért a Bibiát éő és ható tényezővé akarja tenni. Iyen egondoássa tárgyaták ez évben a koégiumok Jakab aposto közönséges eveét, ameye kapcsoatban a küönfée kisértések, az ember titka, az igazi böcseség, a kétszívü ember, az igazi gazdagság, a bűn útja, az újjászüetés, stb. kérdésérő vot szó. Berzsenyi önképzőkör. A Berzsenyi önképzőkör szeptember hó 17-én aakut meg Dr. Haász Gyua tanár enökee aatt. A vezetőtanár indítványára a kör az idén is két szakosztáyra oszott, mégpedig irádamira és természettudományira. Az irodairnit Dr. Haász Gyua, a természettudományit Dér Zotán tanár vezette. Váasztás foytán az ifjúsági enök Szőke Lászó VIII., a pénztáros vitéz Kokass Enre VI'I., a könyvtáros Szávik György VII. oszt. tanuó ett. Az irodami szakosztáy J.űködése. Az aapszabáyok értemében az ifj. enök egyben az irodami szakosztáy enöke is. A többi tisztviseők: főtitkár vitéz T~rök Sándor VIII I., főjegyző Horváth Béa VII., háznagy vitéz Kadnár István V~III. oszt. tanuók. A Kör kéthetenkint tartotta üéseit A rendes üések tárgysorozata emékbeszéd, tanumányfeovasás, szavaás, foyóirat-, i. könyvismertetés, ének- és zeneszám, továbbá az egyes szán1okhoz fűződő bíráatok és az ezeket követő vitác Az egyes üéseken ehangzott emékbeszédek a szónoki készség fejesztését céozták, ennek tökéetesítésére nemes verseny fej ő dött ki. A tanumányok tárgyait fő eg a egújabb erdéyi írók müvei adtác A tagok igyekeztek az ovasott művek aapján hű arcképet adni Kós Károyró, Tamási Áronró, Nyírő Józs efrő, Berde Máriáró, Reményik Sándorró, Gyaay Domonkosró. Pompás beszámoót készítettek Erdéy modern képzőművészetérő és a székey népbaadákró. A J(ör díszgyűés keretében emékezett n1eg az aradi vértanukró, a 1nárciusi ifjakró és május utosó vasárnapján az ifjúság kegyeette vett részt a TESz áta rendezett Hősök ünnepén. November 10-én örömünnepet rendeztünk a Fevidék visszacsatoása akamábó. A Kör továbbá éénken bekapcsoódott a Magyar a magyarért nev ű mozgaomba. Pénzt gyüjtött, j evényeket adott e, végü a könyvtárábó 37 n1űvet 47 pédányban adományozott, mégpedig 10 verskötetet 12 pédányban, 15 regényt 16 pédányban, 7 színn1űvet 14 pédányban, 3 irodami tanumányt és.2j történeti munkát. Február 12-én é$ ~ 3:..án az önképzőkör 1negrendezte a hagyományos farsangi díszeőadását. Az intézet tornatermét mindkét akaomma a szüők és iskoánk jóbarátjai zsúfoásig megtötöt-

17 \8 ték, azonkívü városunk középiskoái számára két ifjúsági eőadást js tartottunk. A két és fé órás műsor zeneszámokbó és színdarabokbó áott. A színdarabok a diákéet derűjét és humorát tárták a közönség eé. A VIII. osztáy egy három fevonásos operettben (szín: fizika óra, 10 perc, atin óra) a diák iskoai éetét mutatta be, a VII. osztáy kacagtató j eenetekben adott beszán1oót az iskoai émé nyeirő, a VI. osztáy a "Szüői fogadóban" ábrázota az iskoa és a szüői ház kapcsoatát. A közönség önfeedten kacagta végig az egész n1űsort.. Az ünnepéy tiszta jövedemét, : pengőt az intézet diákjóéti aapjai közt osztottuk szét. Ebbő az önképzőkör ; könyvtár gyarapítására 180 pengőt kapott.....május 7-én rendeztük n1eg a szavaóversenyt Ennek eredmé ~ye: 1. Szép Mikós VII1I. (Ady E.: Küönös nyári éjszaka vot), 2. Lamp Sándor VIII. (Gyóni G.: Csak egy éjtszakára...), 3,. Seregéy Árpád VI. (Vörösmarty :M.: Vén cigány). Szép Mikós jutamu Ady Endre összes kötem ényeit kapta. A természettudományi szakosztáy működése. V á asztás foytán szakosztáyi enök Hauszner Frigyes VIII., jegyző Gruber Gyua VII., háznagy Schrauf Róbert VII. o. t. ett. A kéthetenkint tartott rendes üéseken főeg technikai tárgyú eőadások hangzottak e. ('Magyarország bányakincsei, A rádiócsövek, A égvédeen1 a hadseregné, A szem a átás szerve, A encsék gyakorati akamazása, A gázok az emberiség szogáatában, Az oktatófihn jeentősége, A teefon, Az Eötvös-fée inga, stb.) Az eőadásokat nündig komoy bíráatok, majd éénk viták követték. A szakosztáy igen hasznos munkát végzett a t e rrné s ze ~ tudományok iránti érdekődés kiszéesítésében, a tagok ismeretenek eméyítésében és gazdagításában, továbbá a szabatos ternészettudományi fogahnazás és eőadókészség fejesztésében. A szakosztáyok május 7-én együttes üést tartottak. Ezen Szőke Lászó ifj. enök emekedett hangú beszédben búcsúzott a VIII. osztáy nevében az önképzőkörtő. Majd a "Baag már a vén diák" hangjai n1eett fejezték be a tagok idei tevékenységüket. A Kör vezetősége ekészítette a mai idők szeen1ének Ineg... fe eő aapszabáyokat, ameyeket a tankerüeti főigazgatóság / sz. aatt március hó ő-án jóváhagyojt A Kör könyvtáráf ekiisn1eretesen gondozta a könyvtáros. Javíttatott, köttetett, újakat vásárot. A könyvtár tartamaz szépirodami (vers, regény, színmű), irodaomtörténet, esztétika, történeem, ~ ödrajz, tennészetrajz, kémia, fizika szakokba tartozó'~ műveket. Azonkívü exikonokat idegenny evű szépirodami és tudományos könyveket, végü foyóiratok évenkint bekötött szá1nait. A könyvtárt az idei iskoai évben 4.3 1nűve 48 kötetben, 161 P és 10 fiér értékben gyarapítottnil A könyvek rendbentartására és

18 19 kötésére 24 pengő és 80 fiért fordítottunk. A könyvtár jeen áománya 913 mű 1214 kötetben, 2J194 pengő 95 fiér értékben. A 'Kör pénzvagyana 169 pengő és 27 fiér takarékbetétben. Gyóni Géza Szavaókör. Tagjai az V. osztáy tanuói. Céja:.a tagoknak akamat adni az eőadás, szavaás gyakorására, módot nyujtani arra, hogy a tanuó öntevékenységhez szoktassa magát, megvetni az irodami önképzés aapjait. A tagok buzgaomma szagáták a Kör cékitűzéseit. A váasztott tisztviseök (Kovács Kámán enök, Vitáis Zotán titkár, Grastyán Endre pénztáros) a tagokka együtt szívesen buzgókodtak a sikeres munka érdekében. A Kör két-háromhetenként tartotta gyűéseit dr. Augusztinovicz Eemér tanár irányítása meett. Főként kötemények eőadását műveték a tagok, de noveák, ismeretterj esztö feovasások és beszédek is hangzottak e. Minden eőadást megbeszéés és bíráat követett. A gyűések hanguatának fokozására szogát a zeneértök áta hegedűn vagy zongorán eőadott egy-két zenedarab is. Gyorsírókör. Vezető tanár: Dr. Németh István és Vas Jenő. A kör október 1~2-én tartotta aakuó üését. Ezen az üésen váasztotta a Kör az évre tisztikarát: enök ett Horváth Béa VII. o. tanuó, jegyző Éő Ferenc VI. o. t., pénztáros Nagy András VI. o. t., könyvtáros Kovács Kámán V. o. t. Az év foyamán a Kör az aakuó üésen kívü még hat rendes üést tartott, a tanév végén pedig, június 7-én házi versenyt rendezett. Az üések tárgysorozatában gyorsjrástörténeti és eméeti eőadások szerepetek, továbbá szabatos fogamazási, irodai és beszédírási sztenogrammok, vaa Inint bíráatok. A házi versenyen a 60, 80, 100 és 120 fokon versenyeztek a köri tagok s a győzteseknek a Kör összesen 15 P páyadíjat osztott ki. Kitüntek dogozatukka: Keényi Imre VI. o. t. (1 20 szótagos), S.chey János V. o. t. (100), Kovács Káhnán V. o. t. (80) és Stasney Béa IV. A) o. t. (60). A köri tagok azonkívü nagy számma vettek részt a gyorsíróapok tavaszi páyázatain és ezeken is szép eredményeket értek e sz. Scarbantia cserkészcsapa t. Parancsnoka Vas J en ö tanár, cserkészcsapattiszt, heyettese dr. Augusztinovicz Eem ér tanár cserkészcsapattiszt Wt. A vezetés munkájában egész éven át résztvettek még: Kárpáti Károy hittanár, Kovács Ferenc tanár, Ravasz Hndre tanár, Scheitz Anta tanár, cserkészcsapattisztek, Gaus Lászó műegyeteni tanársegéd, Legény János tanár, Lang Ferenc műegy. ha1gató, cserkésztisztek, Amimann J án os városi tisztviseö, prób.i. vezető és Horváth Endre műegy. hagató, segédtiszt. A csapat cserkészeinek szán1a 76, 7 őrsben, vaamennyien az intézet tan u ó i. 'Mut esztendei nagytáborunk a Baaton partján, Ság pusztán (u. p. Zánka, Zaa m.) vot, a kegyes tanítórend birtokán, egy nagyon szép fenyőerdő ben, június 21-tö júius 9-ig (19 nap) 53 résztvevőve. Ez a táborunk ú.n. könnyű tábor vot, sok fürdésse, napozássa és éményszerű kiránduással Senkitő netn háborga-

19 20 tottan,kitűnő heyen táborazt unk. Vátozatos és gazdag prograinm szaigáita a tábor munkarendjét, ameynek egy részét a neinzetvédemi gyakoratok tették. Több harci játékot: rendeztünk, közöttük nem egy akaomma éjje. Nagyobb kir'ánduásokat tettünk Badacsönyba, Baatonfüredre, Tihany ba, egy. egésznapos hajóút keretében jártunk Siófokon is. Három cspportban bony9ítottuk e 3 napos portyánkat, ameynek során a somogyi partqh Kesztheyig jutottunk e - hajón -, onnan pedig gyaog Badacsonyig; egy másik csoport Tapoeán járt, a harn1adik pedig a Bakonynak hozzánk köze eső részét barangoita be egészen V eszpréinig. Lekieg, testieg nagyon gyümöcsöző vot a szép heyen, szép eredménnye végigét nagytábor a résztvevők mindegyike számára. Az év foyainán cserkészmunkánkat a Q1egszokott keretben eőre kidogozott progrmnin aapján rendben végeztük. Hetenkint tartottuk őrsi össze j övete einket, 9 akaomina kirándu tunk, 7 csapatösszejöveteünk vot. Résztvettünk a várm. főtitkárság áta szeptember 2~én rendezett hadijátékoh, aineynek irányításában csapatunk tisztjei jeentős szerepet tötöttek be. Tavassza 50 résztvevőve megtartottuk a szokásos húsvéti portyázásunkat Petőháza és Kapuvár vidékén. ~1ikuás napján teaesten gyüt össze a csapat. Résztvettünk az ápr. 23-i cserkészszemén, az őrsvezetői és a tiszti tanfoyamon. össze 12 próbaidöst vetiünk fe, közüük 9Let avattunk fe a Daosbegyen egészen szükkörü ünnepség keretében. Vezetőink kivették részüket a közös cserkészmundtbó is. Csapatunk tisztikarábó kerü ki a vm. vezetőtiszt, a vezetőképző vt.,. a, vm. eenőrző és heyettese, a ker. vízieőadó., a vm. égvédemi eőadó. Nyári háro1nhetes táborunkat Dunaszekcsőre, a Duna partj ára tervezzük, ahonnan nagy kiránduásokat szándékozunk ten nj a Sárközb e, a Mecsekbe és a 'Duna-Tisza közére. Sportkör. A sportkör neve: Soproni á. Széchenyi István gimnáziuiti Turu Sportköre. A J(JSOK szo1nbatheyi kerüetéhez tartozik. Aakuásának ideje Igazoási száma 144. Tiszteetbei enöke: Lauringer Ernő tanügyi főtanácsos, igazgató. Vezető tanár-a : Ravasz Endre testneveési r. tanár.. Az intézet tanuóinak tejes étszáma: 386. A magántanuók, i. a Inagánvizsgázók száma: 2. Testneveési aap fizetése aó fe ITientettek száma: 18. A testneveési aapra fizetök szán1a: Müködő tagok korosztáyonként: I. korosztáy: 43, II. koroszt.: 54, III. korosz t.: 48, IV. korosz t.: 57. Működő szakosztáyoe atétika, torna, játék, úszás, téi sportok, céövés. Az intézetnek tornaterme Játékra akahnas udvar 1_1incs. Játszót~rü az S.VISE abdarugópáyát béretük ki és ezen foytak e az Iskoák közöti barátságos abdarugómérkőzések is.. A víz~sportoók a város. terüetén evő 3 uszodában gyakoronak. úszni tudók szán1a: Az I-II. korosztáy úszni nen1 tudói részére 4-napos úszótanfoyamot szerveztünk meg. Az oktatás 2.

20 csoportban (30-30 fő) foyamatban van. Téi sport űzésére minden ehetőség megvan. A sportkör ebben az évben az aábbi házi, intézetközi, stb. versenyeket rendezte, ietve az aábbi versenyeken. vett részt: dec. -én MOTESz ifj. je vényszerző verseny. V as j e 1- v é n y t szereztek: Kovács K., Gyuritsek 1., Bönöck J., Turny t, Kámán J., Vitáis Z. V. o. t. - Kotsis I., Obis A., Varga L., Szoó K., Vásárheyi M., Nagy A. VI. o. t. - Rónási J., Horváth H.., Horváth Gy., Horváth D. K., 1 N1Jú I., Saamon G., Stark Z., Torma. VII. o. t. - B r o n z j e- v é n y t kapott Varga L. VII. o. tanuó jan re Sportkörünk rendezésében kiírt KISOK ker. síbajnokság a hirteen beát hóovadás miatt emaradt. Március 12-én résztvettünk a ~KISOK ker. tornászbajnokságon.. oszt. csapatversenyben megfeeő minösítést nyertee Kovács K. V. o., Stark Z. VII. o., Zotai L. VII. o. és Lamp S. VI,II. o. tanuók.. Apriis 16-án rendezte meg Sportkörünk a :K!I1SOK ker. mezei j'u.tóbajnokságot. Csapatban 4. heyre kerütünk. Ugyanakkor a házi bajnokságban '. ett Buczoich A. VI. o., 2. Krausz F. v:u. o., 3. Lamp S. V11. o. tanuó. ~priis végén nyert befej~zést. a házi asztai tenni.sz bajnokság.. N~emeth L. VII. o., 2. Wos1nsk1 F. VI. o., 3. Gyuntsek I. V. o., 4.. Mayer W. V. o. tanuó. Máj us 6-án résztvettünk a soproni iskoák köz ti vívóversenyen. Kard-csapatparr ~- heyezést, törben eső három heyezést értü~k e. Május 18-án házi vívóverseny. Törvívásban:. Wosinski F, VI. o., 2. Kiss R. IV. o., 3. Mayer W. V. o. t. - Eard (kezdők): 1. Lászó O. V1I:I. o., 2. Kokass E. VII. o., 3. Szávik 'Gy. WI. o. t. - ~~rd (haadók):,1. Deutsch P. V'. o., 2. Kamár D. VI. o., 3. Kiss.Bea VI. o. tanuo. Május án Zaaegerszegen tartott K!ISOK ker. atétikai versenyen a sportpáya hiánya miatt csak kisebb étszámma tudtunk résztvenni. Távougrásban 2. ett Obis A. VI. o. t. C577 cm). Június 1-4-én tartottuk meg 4 iskoa részvéteéve az évzáró tornaünnepéyt és atétikai versenyt. A Sopron iskoaközi versenybei a következő eredményt értük e: 40 m síkfutás: 2. Nagy.. o., 3'. 1D)espoth Z. 1'1. o. t m síkfutás: 2. Frühwirth K. IV. o. (8.a mp.) m síkfutás: 2. Kránitz 1: V. o. (10.2 mp.), 4. D'espoth S. V. o. (10.'5 mp.) m síkfutás:. Obis Á. VI. o mp., 3. Niemestóthy L. VIII. o. 12 mp m síkfutás: 4. Kránitz. V. o. t m síkfutás: 4.. Buczoich A. VI. o. t. - Súyökés: 4. Kadnár. VI1II. o. t. - Dzszkoszvetés: 4. Schwartz K. VIII. o m. - Magasugrás: 3. Obis A. VI. o. H58 cm. - Távougrás:. Ob1s A. VI. o. 611 cm. - 5X100 m staféában csapatunk 3. ett. Június 1-4-én tartott házi atétikai bajnokság eredménye a következő:. I. ko r os z t á y. 40 m síkfutás: '. Nagy. I. o. 6 mp., 2. Des p o th Z. I. o., 3. Kee r J. II. o., 4. J ager M. I. o. t. - Magasugrás:. Jager M.. o. 120 cm, 2. Ujvári Gy. I. o. 115 cm,!3. Weier 21

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI - VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 65. SZÁMU EVKONYVE

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI - VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 65. SZÁMU EVKONYVE S zombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 65. SZÁMU EVKONYVE Az 193940. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 90. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz. ERTESITO E

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz. ERTESITO E Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI IS TV ÁN GIMNÁZIUM (III-VII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM, VIII. OSZT. REÁLISKOLA) 62. sz.,,,, ERTESITO E AZ 936-37. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930

ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930 A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 55, sz,,,,, ERTESITOJE AZ 199/30. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. " SOPRON Vitéz Tóth Aajos könyvnyomdai müintézete 1930 , t WALLNER

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 60. sz. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 60. sz. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. Budapestvidéki tankerüeti kir. főigazgatoság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM 60. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 934/35. ISKOLAI ÉVRŐL.. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON, 935. R.\BAKÖZI

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949. Szom.batheyí tankerüet A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM,.. EVKONYVE AZ 194849. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA. FENNÁLLÁSÁNAK 99. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE Dr. MARTONOS LAJOS GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON,

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve A Pásztorvögyi Átaános Iskoa és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve. Augusztus Esemény Ho Fee s Segít k Ssz. 21 Szombat 22 Vasárnap 23 Hétf Továbbképzés BKE 24 Kedd Továbbképzés BKE 25 Szerda Továbbképzés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 53_ sz_ ERTESITOJE SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 53_ sz_ ERTESITOJE SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 53_ sz_,,,, ERTESITOJE AZ 192728. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON, 1928. VITÉZ TÓTH ALAJOS KÖNYVNYOMDAI MÜINTÉZETE. . Az 192728*

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

ERTESITO E ... r-.;;.;.,.::,t-.ath.uw:- R 1 ls'f. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM IV. 61. SZ. LAURINGER ERNO IGAZGATÓ.

ERTESITO E ... r-.;;.;.,.::,t-.ath.uw:- R 1 ls'f. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM IV. 61. SZ. LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM, 61. SZ.,,, ERTESITO E AZ 193.5!36. ISKOL.~I ÉVRŐL. SZERKESZTETTE :., LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. r-.;;.;.,.::,t-.ath.uw:-

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás Hőáguás (Váza). Sziárd hamazáapoú anyagok hőáguása a) Lineáris hőáguás b) érfogai hőáguás c) Feüei hőáguás 2. Foyékony hamazáapoú anyagok hőáguása. A víz rendeenes visekedése hőáguáskor 4. Gázok hőáguása

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról Az eyszeres üesztőmű erőjátékáró A címbei szerkezet az 1 ábrán szeméhető részeteive is 1 ábra orrása: [ 1 ] A szerkezet működésének jeemzése: ~ a vízszintes kötőerenda a két véén szabadon eekszik a közepén

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.

ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN FÖREÁ.LISKOLA 49IK ÉVI ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.. A soproni áami Széchenyi István főreáiskoa mutjának rövid kivonata.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben