lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. : KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ."

Átírás

1 fr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA ' XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE. : KÖZLI: ' WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ.

2

3 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE. :1.897-SS. K ÖZLI: r WALLNER IGNACZ D r. KIR. IGAZGATÓ. SO::PE.ON, ROMWALTER A"FKf.:D KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDAI MŰIN'fÉZE'fE

4 -

5 I. A.dator az intézet 1897,8. tanévi történetéhez.. A tanév megkezdése. Az 1897/8. tanévre szóó beiratkozásokat juniu!::i 30-án, juius 1., 2., 3., 4. és 5-én, vaamint szeptember 1., 2. és 3-án végeztük. - A fevétei-, javító-, pótó- és magánvizsgáatokat augusztus 31-én tartottak. Az iskoaév megnyitó ünnepéye szeptember 4-én vot, ugyanakkor közöttük a tanuó ifjuságga az órarendet, a tanintézet "Rendtartási Szabáyai"-t és más tudnivaókat. A rendes tanítás szeptember 6-átó kezdve juuius 14-ig foyt. 2. Háaadó Istentiszteet (va11ásfcekezetek szerint), ünnepéyek, szünnapok. Szeptember 4-én a tanév i1nnepéycs megnyitása. Szónok: Igazgató. Október 4-éu Feséges Urunk nevenapján háaadó Istentiszteet és iskoai ünnepéy: Szónok : Bea Lajos tanár. Október 26-án Feséges Urunk nagyekű adomínyát (10 szobor) métató ünnepéy. Szónok: Vend Aadár. November 19-én Feséges Asszonyunk nevenapján háaadó Istentiszteet. Ápriis 14-én az 1848-iki törvények szentcsítésének 50-ik évforduóján háaadó I stentiszteet és iskoai ünnepéy, meyet a husvéti szünet miatt ápriis 11-ike heyett 14-én tartottunk. Szónok: Bea Lajos tanár. J unius 8-án a koronázás évforduója napjín háaadó Istentiszteet és iskoai ünnepéy. Szónok: Feisehhaeker Mór Fridoin tanár. J unius 29-én háaadó Istentiszteet és a tanév ünnepéyes bezárása. Szónok: Igazgató. A tanítás a rendes szünnapokon kivü még a köv etkező napokon szünetet: Január 17-én nagyságos főigazgató (u nevenapján, Február 22-én igazgatói szünet, Mírcziu s 15-én, Márczius 24-én dée őtt O órátó a kerüeti tornaverseny bizottsígainak aakuó gyüée miatt, Márczius 29-én déután ngys. fő igazgató úr enökete aatt tartott tanácskozmány miatt, Május 14-én ]hunyt Zöhs Gyua VI. o. tan. temetése miatt, "'

6 Junius 14-én déeőtt igazgatói szünet. 3. Vátozás a tanári karban. A tanári kar csak annyiban vátozott meg, hogy a nmt. va.- és közokt. m. kir. Ministerium Veszprémi Vimos dr.-t, a győri áami főreáiskoa rendes tanárát, ezen minőségében a soproni áami főreáiskoához átheyezte. 4. Heyettesítések. Waner János beteg énektanítót 210. sz. főigazgatói engedéyye január -tő heti 5 órában Vend Aadár tanár heyettesítette. Mika Károy dr. tanárt betegsége miatt ápriis 15-tő szakszerüen heyettesítették: Waner gnácz dr. igazgató a természetrajzban V. oszt. heti 2 óráva, VI. és VII. oszt. heti 3-3 óráva; Viszota Gyua dr. tanár II. oszt. heti 2 óráva, Török Miháy tanár I. B) oszt. heti 2 óráva, Faragó J ózsef tanár. A) oszt. heti 2 óráva; továbbá Viszota Gyua dr. tanár a tornázásban 11. oszt. (két csoport) heti 5 óráva és Török Viháy tanár. A) <:ís L B) oszt. heti 5 óráva. Ezeken kivü a tanév foyamában- szabadságoás, csaádi ügyek, betegség és egyéb okok miatt - még 215 órát keett heyettesíttetni. 5. Látogatások. Nagyságos Bejczi Németh Anta dr. kir. tanácsos, győrtankerüeti kir. főigazgató úr 4 ízben fitogatta rneg az intézetet: deczember én, márczius ig, a midőn rendes inspektióját tartotta; május 9-én és junius 24. és 25-én a szóbei érettségi vizsgáatok akamáva. Főt. Zotvány Irén dr., pannonhami főis koai tanár, a magyar nyev tanításának megfigyeése végett két iz ben átogatta meg az intézetet: deczember ig és ápriis ig. Megátogatták még iskoánkat a hittani vizsgáatokra kiküdött enökök. 6. A tanév foyamán hospitát: \Vancr Ignácz dr. igazgató 77-sze, Bea Lajos 1-szer, Faragó J 6zsef 6-szor, Feischhacker Mór Fridoin 3-szor, Horvát Rezső 1-szer, Kárp::1ti Károy dr. 12-szer, May Nándor.L-szer, Mika Károy dr. 1-szer, Seemann Kám1n 1-szer, Török Miháy 6-szor, VendAadár 1-szer, V eszprém i Vimos dr. 9-szer és Viszota Gyua dr. 2-szer. 7. Értekezet vot: főigazgatói 2; rendes 14 és rendkívüi Az áandó tanmeneten vátozás nem történt. 9. Tankönyvvátoztatás. A jövő tanévben a követk ező tankönyvek vátoznak: I. osztáyban: Ihász-Barbarics: Magyar nyevtan heyett Haász Jgnácz: Magyar nyevtan L r.; Tomor-VáTady: Magyar ovasókönyv I. r. heyett Badics Ferencz: Magyar ovasókönyv. r. IV. osztáyban. Dengi János: Magyar stiisztika heyett Négyessi Lászó: Stiisztika. Uj segédkönyvee : I- IV. osztáyban. Kogutowitz Manó: Kö1.épiskoai födrajzi atasz I. r. I. I. osztáyban. Wof Béa: Magyar és német zsebszótár. Horváth J. : Födrajzi térkép-vázatok. 10. Fegyemi áapot. A már évek óta érvényben evő fegyemi szabáyzat vátozatanu megmaradt; nagyobb kihágás.nem történt; a tanuók magaviseete a tanév foyamáu megfeeő vot; a fegyeem tehát eég jónak mondható. - A fegyemi büntetésekrő a szüők hivatabó értesütek.

7 5. Fementések. Az intézeti orvos bizonyítványa aapján 21 tanuó a tornázás a6-, 3 tanuó a rajz aó-, foyamadásra pedig 69 tanuó az izraeita ünnepnapokon és szombaton vaó irás és rajzoás aó mentetett fe. 12. Egészségügy. Leszner Rudof dr. iskoa-orvos, a tanév eején a tantermek egészségügyi hiányairó, későbben a foyosók füthetővé téteérő tett jeentést az igazgatósághoz s sürgette a mentőszekrény beszerzését. (E jeentések fe terjesztettek.) Orvosiag megvizsgát rövidátó, messzeátó és 20 hibás testü vagy beteges tanuót, az eőbbieket a szabadkézi rajz aó, utóbbiakat a tornázás aó kért fementésük akamábó. A tauuók egészségi áapota átaában kedvező vot. Fertőző betegség junius hóig csak szórványosan fordut eő a tanuók között. Junius eső harmadában azonban sürüen éptek fe a choera nostras, esetei az egész városban. Trachoma nem taátatott az intézetben. Ujraotatott 30 tanuó. Meghat a tanév eején Schreiner Ernő VII. oszt. s május havában Zöhs Gyua VI. osztáya tanuó. Decz. 7-én a városi tiszti főorvos egy rendőrbiztos kiséretében hygienikus szempontbó megvizsgáta az intézet heyiségeit és a taát áapotró eismerőeg nyiatkozott. 13. A VIII. osztáy vizsgáatait május 4-13-ig tartottak. 14. Osztáyvizsgáatok Az L- VII. osztáy vizsgáatai junius ig foytak e; a magánvizsgáatok pedig ugyan e hó 15-én votak. A tornavizsgáat junius -én déután 6-ö óráig tartatott meg. 15. Bizonyitvány másodat, másoat stb. a) Bizonyítvány másodatot kaptak: Erener Frigyes I..B) oszt. 1896/97., Drexer Károy IV. o. 1894/95., Schick József II. o. 1891/92., Schweiger Emi I. o. 1891/92. és II. o. 1892/93., Umaun Adof IV. o. 1896/97., Weisz Lajos II. o. 1895/96. tanévről b) Bizonyitván y másoatot kaptak: Bea ttenő IV. o. 1896/97., Börötzffy Jenő IV. o. 1896/97, Vend Aadár I. B) o. t)9ö f 7. tanévről c) Értesítő másoatot kaptak: Bea Jenő V. o. 1897f8., Börötzffy Jenő IV. o. 1897t98., Vend Aadár II. o tanévről d) Látogatási bizonyitv:íuyt kaptak: Rock István I. B). o., Thurner Ferencz YIII. o. tanuó 1897/98. tanévről e) Weissenböck Ferencz IV. o tanuónak 1897/98. évi "Értesitő"-je emenetei bizonyitványu áittatott d. 16. Ajándékok. A nmt. va. és közokt. m. kir. Ministeriumtó: "Legfesóob kézirat"; "remetei szikaszoros" ; "gyikos t6" ; "magas Tátra" ; "omniczi csúcs" i "pénzkezeési és eszámoási utasitás;" "etári utasitás" ; "Magyarország küön czimerének és az egyesített czimerek eírása és rajza" ; Marczai dr.: "Magyarország 1847-ben"; Acsády dr.: "A pragmatika sanctio eőtt 1720-ban"; Chenren F. dr.:" a r6mai birodaom.egnagyobb kiterjedése korában"; "Graecia"; "Munkácsy éete és munkái"; "50 drb mienniumi füzet'; S. Suis: "Exercices pratiques sur es gaicismes" ; Spanraft Aajos: "Dictionnaire de a Conversation et de a Lecture".

8 6 A v. k. m. segédhivataa főigazgatóságátó: "Tankerüeti beosztás"; "tanárvizsgáati szabáyzat" ; "etári utasiüís". A m. kir. tud. egyetemi nyomda igazgatóságátó: "A tnd. egyet. nyomda nyomtatványainak jegyzéke". Lovag Patzenhofer Konrád úrtó (ásd.., Kin1nduások" ). Sopronvármegye és Sopron szab. kir. város közön ségétő ; "Emékapok a soproni Szécheuyi szobor eepezésére". Gross Testvérektő, Győr: "Egyetemes könyvtcír 13 drb"; / f anuók naptára" 1 O drb. Sz eifert Géza szobnísz úrtó: "Egy nagyobb reief-ékítmény, egy piaszter-kapite és eg y kis rozetta. Mind a hüom gipszöntvény. Rechtnitz E ek IV. oszt. tanuótó:,;egy drb gipszöntvényü kis rozetta". Pittro:ff Aadár Vi. oszt. tanuótó : "Berzsenyi arczképe". Skarits Miháy, VII. oszt. tanuótó: Több kép. A többi ajándékokat ásd a "Tanári"- és "Ifjúsági-könyvtárak" és,,szertárak"-ná. Fogadják a nemes adakozók mindnyájan háás köszönetünket. 17. Gyűjtések. Intézetünkben a következő czéok a gyujtöttünk : Emkenek Koozsvár; Vof György siremékére; a siket-némák váczi intézete javára ; az intézet " Utaz1si és kiránduási aapjára; "Segéyegyesüet- és betegszobaaapra. A gyüjtésekbő befoyt összegeket szabáyszerü úton rendetetésök heyére juttattuk. 18. Heyiségek átengedése. A nmt. vaás- és közokt. m. kir. Ministerium megengedte, hogy a városi ipariskoa az eddig átengedett 8 tantermen kivü a kereskedemi tanonczak két szaktanfoyamára, az ipariskoa II. párhuzamos oszmy:íra és az eőkészítő rajzosztáyra, a tanév e ej étő 4 tantermet és az V. e ők észítő osztáyra február -tő J tantermet, tov1bbá a kereskedemiés iparkamara az iparos segédck számára étesitett szaktanfoyamra tantermet hasznáhasson a főreáiskoa tanítási idején kivü. N agysá.gos fő igazgató úr engedé y e foytán a posta- és tá virda igazgatóság a kiadójeötek részére tartott 6 heti tanfoyamra igénybe vette az intézet vegytani tantermét. A "Soproni Irodami és Miívészeti Kör. gyiiéseire az igazgató átengedte az iskoa VI. osztáyának tantermét. 19. Emítésre métó, hogy október 30-án Pogár Gyua a tanuó ifjuságnak történemi és népismertetési szini e őadást tartott, hogy febru:ír J 9-én Faragó Lászó ködfátyoképeket mutatott be, hogy márczius 2-án Frank! Mór fejszámoó művész érdekes fejszámoásokat végzett és hogy május 17 én Füredi Róbert tanuságos magyarázatokka magán éremgyűjteményét mutatta be. 20. Kiránduások. Okt. 2-án a VI. és VII. oszt. tanuók Bea Lajos tanár vezetése aatt megnézték a megyei muzeumot. Október 14-én a VI. és VII. oszt. tanuó ifjuság Waner Ignácz dr. igazgató vezetése meett megtekintette a soproni vizvezeték összes berendezéseit. Október 22-én az intézet feső osztáyainak ifjusága, W ainer Ignácz dr. igazgató, Faragó József, Feischhacker Mór FTidoin, May Nándor és Mika Károy dr. tanárok vezetése meett kirándut Czinfavára, az ottani czukorgyár tüzetes megtekintése czéjábó.

9 7 Ez akaomma ovag Patzenhofer Konrád gyártuajdonos, - a kinek két reménytejes fia vot intézetünknek kivá6 növendéke - Vuka-Pordányt61 a gyárteepig és vissza vezető vasuti szárnyvonaon küön vonatot bocsátott a kirándu6k rendekezésére, odaad6 szivéyességge kaauzota és bőkezüen megvendégete a társaságot, a mey ádozatkészségeért a nemesszivü ovagnak e heyen is a egnagyobb köszönetünket fejezzük ki. Deczember havában az ifjuság osztáyonkint főnökeik feügyeete aatt megtekintette a soproni képzőművészeti, kiáitást. Apriis 21-én az V. VI. és VII. oszt. tanu6k Farag6 tanár vezetése aatt megnézték a heybei gázgyárat. Ápriis 20-án a tornaversen ytérre kivonut a tanu 6 ifjuság Waner Ignácz dr. igazgató, Faragó József, Feischhacker M. Fridoin és Török Miháy tanárok feügyeete aatt. Május 28-án a VI. és VII. oszt. ifjuság W ainer Ignácz dr. igazgató vezetése aatt megszeméte a mészégető kemenczéket és tégagyárat. Junius 18-án a i. és IV. oszt. tanu6i tanumányi kiránduást tettek N.-Czenkre Kárpáti Károy dr. és Vend Aadár tanárok vezetése aatt. Ugyanezen a napon az I. B) oszt. tanuók természetrajzi és födrajzi kiránduást tettek Török Miháy és Viszota Gyua dr. tanárok vezetése meett. Junius 28-án a VI. és VII. oszt. tanu6k Waner Ignácz dr. igazgató vezetése meett a jéggyárat és sörgyárat nézték meg. Azonkivü tornakiránduásokon vett részt a tanuó ifjuság Kárpáti Károy dr., Török Miháy és Viszota Gyua dr. tanárok vezetése meett. 21. A nmt. vaás- és közokt. m. kir. Ministerium f. évi szám aatt erendete, hogy május 29., rossz idő esetében 30. napján Sopronban ket üeti tbrna verseny tartassék. Nagyságos bejczi Németh Anta dr., győrtankerüeti kir. főigazgat6 úr fáradozásainak sikerüt úgy a hatóságok, mint a közönség jóinduatát egnagyobb mérvben megnyerni és a ker. tornaverseny sikere anyagiag tejesen biztositva vot.. Sajnos azonban, hogy a ker. tornaverseny a meghivott vidéki középiskoák részvétensége miatt egyeőre e maradt.

10 II. 8 z e m é y z e t. a) Igazgatóság. Waner gnácz dr., kir. igazgató. (Lásd b/ 14.) b) Tanárok.. Bdume Ede dr., rendes tanár. Képesítve a mennyiség- és természett.anbó. Tanított mathematikát a II. és VII. osztáyban, természettant a VII. és VIII. osztáyban, összesen heti 17 ór1ban. - Ápriis 15-tő a VII. osztáy főnöke, a természettani szertár őre. Lakik: Erzsébet-utcza 15. sz. Szogá 21 év óta. 2. Bea Lajos, rendes tanár. Képesítve a födrajzbó és történe emből Tanított födrajzot az I. A), II. és IV. osztáyban, történemet az V-VII. osztáyban, összesen heti 18 órában; azonkivü ápriis 15-tő a beteg Mika Károy dr. tanár heyett böcsészetet a VIII. osztáyban heti 3 órában. - A födrajzi szertár, érem- és régisée;-gyüjtemény őre. Lakik : Széchenyi-tér 19 sz. Szogá 22 év óta. 3. Faragó József, rendes tanár. Képesítve a mennyiség-, természettan és ábrázo6 mértanb6. - Tanított mathematikát az I. A), IV. és VI. osztáyban, rajzoó geometriát a IV. osztáyban, ábrázoó geometriát a vr. és VIII. osztáyban, összesen heti 17 6rában, a műirást a III-VIII. osztáyokban heti órában és azonkivü ápriis 15-tő a beteg Mika Károy dr., tanár heyett természetrajzot az I. A) osztáyban heti 2 órában A VI. osztáy főnöke. A főreáiskoai segéyegyesüet titkára. Lakik : Ées-szög 3 sz. Szogá 4 év óta. 4. Feischhar.ker Mór Fridoin, rendes tanár. Képesítve a német- és magyar nyevbő és irodaomb6 és a gyorsírásból - Tanított magyar nyevet az I. B ) osztáyban, német nyevet az I. B), IV., VI. és VII. osztáyban, összet:!en heti 17 órában. Az I. B) osztáy főnöke. Lakik: Szt.-György-utcza 6. sz. Szogá 19 év óta. 5. Horváth Rezső, rendes tanár. Képesítve a német és franczia nyevbő és irodaombó. Tanított német nyevet az V. és VIII. osztáyban, franczia nyevet az V., VI. s VIII. osztáyban, összesen heti 16 órában. A VIII. osztáy főnöke, a IV-VIII. oszt. ifjusági könyvtár őre. Lakik: Baross-utcza.1. sz. Szogá 13 év 6ta.

11 9 6. Kárpáti Károy dr., rendes tanár. Képesítve a magyar- és német nyevbő és irodaombó és a tormí?:ásbó. - Tanított magyar nyevet a, IV., VI. és VII. osztáyban, német nyevet a III. osztáyban, összesen heti 15 órában. Tanított még tornázást a I-VIi. osztáyokban heti 9 ót ában. A III. osztáy főnöke, tanárértekezeti jegyző. Lakik: Szinház-utcza 2.2. sz. Szogá 25 év óta. 7. May Nándor, rendes tanár. Képesítve a mennyiségtan- és ábrázoó mértanbó. Tanított rajzo6 geometriát az. B) és II. osztáyban, ábrázo6 geometriát az V. és VII. osztáyban, szépirást az L A), I. B) és II. osztáyban összesen heti 17 órában. A ro értani szertár ő re, a "Deák Ferencz" ösztöndíjaap, a főreáismai "Zászó-aap" és az "Utazási és kiránduási segéyaap'' kezeője. Lakik: Hosszu sor 3. sz. Szogá 20 év óta. 8. Mica Károy dr., rendes tanár. Képesítve a természetrajz- és vegytanbó. Tanított természetrajzot az I. A\ I. B, I., V., VI. és VII. osztáyban, böcsészetet a VID. osztáyban, üsszesen heti 17 ó'ában. Tanított még tornáznst az T. A), I. B) és II. (két csoportra osztott) sztáyban heti 9 órában. A VII. osztáy főnöke, a természetrajzi- és tornaszertár őre. Lakik: Győri vasutindóházutcza 3. sz. Szogá 20 év óta. 9. Beemann Kámán, rendes tanár Képesítve a szabadkézi- és mértani rajzból Tanított rajzoó geometriát az I. A) és UI. osztáyban, szabadkéú rajzot a UI.- VIII. OS7.táyban, összesen heti 19 órában és a rendkivüi, híjkép és természet után vaó rajzoást és festést a I - VJII. osztáyban heti 2 órában. A szabadkézi rajz-szertár őre. Lakik: Ées-sr.ög 3. sz. Szogá J év óta. 10. Törö; Miháy, rendes tanár. Képesítve a mennyiség- és természettanbó, tornázásbó és gyorsírásból Tanított mathematíkát az I. B) III., V. és VIII. osztáyban, természettant a IL osztáyban, összesen heti 17 6rában, a gyorsírást a III.- VIII. osztáyban heti 2 órában és azon<fvü ápriis 15-tő a beteg Mika Károy dr. tanár heyett természetrajzot az B) osztáyban, heti 2 6rában, tornázást az I. A) és I. B) osztáyban heti 5 órában. Az V. osztáy főnöke. az I -III. oszt. ifjusá.gi könyvtár őre Lakik : Eszterházy-utcza 23. sz. Szogá 15 év óta. 11. Vend Aadár, rendes tanár. Képesítve a magyar- és franczia nyevbő és irodaomb6. Tanított magyar nydvet a VIII. osztá.yban, francúa nyehet a I., IV. és VII. osztáyban, összesen heti J 6 órában és azonkívü január -tő a beteg Waner János énektanító heyett az éneket az I-VIII. osztáy ban heti 5 órábn. A IV. osztáy főnöke, a tanári könyvtár őre. Lakik: Kőfaragó-tér 3 sz. Szogá. 13 év óta. 12. Veszprémi Vimos dr, rendes tanár. Képesítve a magyar- és német nyevbő és irodaombó. Tanított magyar- és német nyevet az I. A).osztáyban, történemet a III. és VIII. osztáyban, összesen heti 16 órában. Az I A) osztáy főnöke, tanárértekezeti jegyző Lakik: Bafi-utcza 49. sz. Szogá 8 év óta. 13. Viszota Gy,ua dt., rendes tanár. Képesítve a magya és német nyevbő és irodaombó és a tornázásból Tanított magyar nyevet a II. és V. osztáyban, német nyevet a II. osztáyban, födrajzot az I. B) osztáyban, összesen heti 15 órában és azonkívü ápriis 15-tő a beteg Mika Károy dr.

12 10 tanár heyett természetrajzot a II. osztáyban heti 2 6rában, tornázást a II. osztáyban heti 5 6rában. A II. osztáy főnöke, m( dszeres értekezeti jegyző, a "Berzsenyi-kör vezetője. Lakik: Erzsébet-utcza 4. sz. Szogá 5 év 6ta. 14. Waner gnácz dr., kir. igazgató. Képesítve a vegytanbó. és természet ajzbó. Tanított vegytant a IV.-VI. osztáyban, összesen heti 7 órában és azonkívü ápriis 15-tő a beteg Mika Károy dr. tanár heyett természetrajzat az V-VII. osztáyban heti 8 órában. A vegytani szertár őre. Lakik a főreáiskoai épüetben. Szogá 28 év óta. c) Egészségtan tanára és intézeti orvos : Leszner Rezső dr., gyakoró orvos. Képesítve az egészségtanból Tanította az egészségtant a VII. osztáyban heti 2 órában. Lakik: Várkerüet 54: sz. Szogá 4 év óta. d) Bejáró rendkívüi tanárok: 1. Botkár Dám'e, ág. h. ev. főgyrnnasiumi tanár. Képesítve a gorog és atin nyevbő. Tanított atin nyevet az V. és VI. osztáyban összesen heti 7 6rában. Lakik: Mező-utcza 21. sz. Tanít a főreáiskoában 2 év óta. 2. Kiráy Béa, ág. h. ev. főgymnasiurni tanár. Képesítve a atin és görög nyevbő. Tanított atin nyevet a VII. és VIII. osztáyban, összesen heti 6 órában. Lakik: Csengeri-utcza 15. sz. Tanít a főreáiskoában 3 év 6ta. e) Hitoktatók : 1. Beit Károy, r. kath. hittanár ; káptaani segédekész. Tanította a r. kath. tanuóknak a hittant az összes osztáyokban, összesen heti 6 órában. Lakik: Szt.-György-utcza 7. sz. Tanít a főreáiskoában 3 év 6ta. 2. PoZák Miksa dr., a soproni izraeita statusquo-hitközség rabbija. Tanította az izraeita tanu16mak a hittant az összes osztáyokban, összesen heti 5 órában. Lakik: Fegyvertár-utcza 7. sz. Tanít a főreáiskoában 4 év óta. 3. Stieger Gusztáv, ág. h. evang. ekész. Ta1útotta az evang. hittant az I-IV. osztáyban, összesen heti 3 6rában. Lakik: Tempom-utcza 17. sz. Tanít a főreáiskoában 7 év 6ta. 4. Zábrák Dénes, ág. h. evang. ekész. Tanította az evang. hittant az V-VJII. osztáyban együtt, heti 6rában. Lakik: Tempom-utcza 12. sz. Tanít a főreáiskoában 14 év 6ta. f) Énektanító : Waner János, nyug. népisk. tanító. Tanította az éneket deczember végeig az összes osztáyokban heti 5 6rában. Súyos betegsége rniatt abban keett hagynia az énektanítást. meyet azután.a tanév végeig Vend Aadár tanár (ásd b) 11.) vezetett. g) Iskoaszogák :. StJántó Sándor, a ki a házmesteri teendőket is végzi. Lakik a főreáiskoai épüetben. 2. WabejPá, akik a főreáiskoai épüetben. 3. Weissböcc Györ.gy, akik: Bafi-utcza 25. sz. Fűtő: Schaer Mátyás.

13 III. A tanárok tudományos és irodami működése. Bea Lajos: "Széchenyi Istv:.ín gróf" essay.,,puszky Ferencz" (Wiener Antbropoogische Mittbeiungeu). "Mátray Lajos szobrász éete". A rchaeoogiai Értesítőben több czikk. Heybei apokban több magyar és német nyevü czikk. Faragó József: A soproni égszesz fény-intensitásának eenőrzése. Kárpáti Károy dr.: Irt számos czikket társadami és közműveődési ügyekrő a heybei apok hasábjain. Leszner Rudof dr.: "Nagyvárosok e vegőj e" czimü dogozatot tett közzé az "Egészség" czímií foyóiratban, azonkivü irt kisebb egészségügyi czikkeket a heyi apokba. May Nándor: F eovasás: "A szép rő, éektani aapon", a "Soproni Irodami és Miívészeti Kör"-ben. Mika Károy dr.: Dieze : "Az apróvad vadászata" füzet nyomdában. Beemann K ámán : "A Soproni Képzőmiívészeti Kör" eső kiáitásán nyocz eredeti akvare-tájképpe vett részt. Az emitett k épzőművészeti körnek megbizása foytán, nyivános feovasást tartott a "Magyar sti " -rő1, nagyméretü rajzok bemutatásának kiséretében. Vend Aadár: "Az márczius 15-ikének 50-ik évforduójára" (Óda). Szavaták az "Irodami és Művés zeti Kör"-ben és az ápriis 14-én tartott iskoai ünnepéyen. Veszprémi Vimos dr.: Anonymusró tanumányt ovasott fe a "Soproni Irodami és Művészeti Kör"-ben. Tanügyi czikkeyeket irt a heyi apokba. Viszota Gyua dr.: Megjeent egy értekezése az "Irodaomtörténeti Közemények" I. füzetében.

14 12 IV. Á r e n d es t a n- 8 'eis w A tanár neve Képitése I. A) I. B) II. III.,.... J. r. \ 1. Waner gnácz dr.. Baume Ede dr Bea Lajos Faragó József -- vegytan "' '\.. természetrajz - -.,-, - ma.thema.tika természettan - - számt. 4 - födrajz födr. 3 történeem - födr \ ; athematika termés1.ettan súmt á.br. geométria 5. Feischhacker Mór német magyar 6 - Fridoin n agyar német Horvát Rezső Kárpáti Károy dr May N án dor Mika Károy dr. német franczia magyar magyar 3 német német 3 mathematika. geom. 5 geom. 5 szépir{t.s á.br. geométria szépirá.s szépirás - ter mészetra.jz vegytan ter. -r. 2 term.-r. 2 term.-r Se e mann Kámán Török Miháy szabadkézi rijz geom. rajz geom geom. 2 szabk. r. 2 mathematika számt. 3 termést.etta.n - szárat. 3 - term.-t Vend! Aadár Veszprémi Vimos dr. magyar franczia franczia 5 magyar magyar 6 német német Viszota Gyua dr. -- magyar magyar 5 német - födr. 3 német 4 - tört. 3

15 13 tá,rgyak feosztása. IV. E :o 'CIS N c:: (i) tu '0 'CIS v. L... _.::-, VI. VII. VIII.... "N C) (i) ::I: o Megjegyzés vegytan 2 vegytan 2 vegytan Igazgató, a vegytani szertár öre math. 4 term.-t. 4 födr. 3 tört. 3 tört. 3 tört VI. A főreáiskoai segéyegye- mat1. 4 math. 4 - geom. 2 :íbr. geo. 2 term.-t A természettani szertár ő re. - ábr.geo A födrajzi-, érem- ésrégiségi szartár öre. Tandijkzeö. Aziparisk. igazg.-ja német 3 - német 2 német 2-7. B) - süet titkara német 3 német 2 16 VIII A IV.-VIII. oszt. ifjusági franczia 4 franczia 4 - franczia,3 könytár óre magyar 3 - magyar 3 magyar 3-15 III. Értekezati jegyző. T01 natan ár III-VIII. oszt. (9 óra). - ábr.geo.2 ábr.geo.2 17 A m értani szertár ó re. A szakrajztanfoyam igazg. A természetrajzi és torna - termr. 2 termr. R termr. 3 böcs VII. szertár őre. Tornatanár I.-II. os1.t.-ban (9 óra). szabk. r. 2 szabk. r. 2 szabk. r. 2 szabk.r. 2 szabk.r math. 5 math v. A szabadkézirajz sze r tár ó re. Az I.-I. oszt. ifjusági könyvtár óre. A tanári könyvtár öre. franczia franczia 3 magyar 3 16 IV. Énektanár I--VIII. oszt.- ban (5 óra) tört I. A) Értekezati jegyző. Módszeres. értekezeti jegymagyar 3.A. "Bet zsenyt-kör" vezetoje II. zo

16 v. T a n a n y a g. I. osztáy. Osztáyfőnök = I. A) Veszprémi Vimos dr., I. B) Feischhacker Mór Fridoin. Kath. hittan. Heti órában tanította Beit Károy. Tankönyv: A Szt. István-társuat áta kiadott "Középkatekizmus." Evégzett tananyag: A hit. Az apostoi hitvaás 12 ágazata. I sten tizparancsoata. Ág. h. ev. hittan. H eti 1 órában tanította az I. és II. osztáyban Stieger Gusztáv. Tankönyv: Bereczky Sándor: "Bibiai történetek." Evégzett tananyag: Az új szövetségi bibiai történetek. Izraeita hittan. Heti 2 órában tanította az I. és II. osztáyban Poták Miksa dr. Tankönyv: Csukási és Schőn: "Hittan" I. rész és a héber szövegü imakönyv. Evégzett tananyag: Sámuető a birodaom kettészakadásáig. Imakönyv: A szombati imák és szertartások. Magyar nyev. Heti 6-6 órában tanították Veszprémi Vimos dr. az A) és Feischhacker Mór Fridoin az I. B) os7.táyban. Tankönyv: Ihász-Barbarics "Magyar nyevtan" és Tomor- Váradi "!agyar Ovasókönyv I. r." Evégzett tananyag:. Nyevtan: Ovastatás aapján a hangtan. Az egyszerű mondat. A mondatrészek. Az ige és ragozása..az ige mint áítmány. A névszók: a a főnév, a meéknév, a szímnév, a uévmás és a határozószó. A főnév, a főnévi igenév, a névmás mint aany. A többesszám kifejezése. A főn é v, a főnévi igenév, a névmás mint tárgy. A tá gy ragja. A főnév, a főnévi igenév, a névmás mint határozó. A határozószó. A meéknév, a meéknévi igenév, a számnév mint j ező. A főnév mint jező. A szóképzés. 2. Ovasmányok : Ez nem Csáky szamája. Nem úgy verik a czigínyt. Hátra van még a fekete eves. A hoó és a róka. Két rózsa. Noe és a szőőtő. Tiszteeten gyermekek. A baraczk. A két buzakaász. A három testvér. A Duna. A kodus gyermek. A csodaszarvas és a högyrabás. A hadisten kardja. A kataauni ütközet. Aquiéja megvivása. Attia és Leo pápa. Attia haáa. A hunbirodaom febomása..ámos. A fehér 16 regéje. Lehe kürtje. A gyászmagyarok. A fejedemi párbaj. Szent Lászó. Kámán és Ámos. Tatárjárás. Az ehagyott testvérek. 3. Versek. Isten hozzád. Hadnagy uram. A böcs. Az anya és gyermeke. Az én hazám. Szózat,

17 15 Német nyev. Heti 4-4 órában tanították Veszprémi Vimos dr. az I. A) és Feischhacker Mór Fridoin az I. B) osztáyban. Tankönyv: Feischhacker Kárpáti "Német Nyevtan" és "Német Ovasókönyv I. r." Evégzett tananyag:. Nyevtan: A hangtan ovastatás aapján. Az egyszerű mondat és részei. A segédigék és ragozásuk. Az igék és ragozásuk. A névszók és ragozásuk. 2. Ovasmányok : Erfahrung macht kug. Der Hirsch im '{ade. Der Rabe und der Fuchs. Der Hase und die Schnecke. Der ate Grossvater und der Enke. Das ]darchen von dem Schwarzspechte. Ede Rache. Ein Gespenst. Die Herde. Jason. Die Argonauten. Der Kampf mit den Harpyen. Sympegaden. Die Durchfahrt durch die Sympegaden. Jason gewinnt das godene Vies. Hercues as Knabe. Das Oracuum. Hercues' Tod. 3. Versek. Mein Vaterand. Der W ad. Der Sonntag. Drei Paare. Siegfrieds Schwert. Födrajz. Heti 3 órában tanították Bea Lajos az I. A), Viszota Gyua dr. az I. B) osztáyban. Tankönyv: Chet ven Fóris dr. és Schneider J ános "Egyetemes Födirati Tankönyv reáisk számára" I. kötet. Tankönyv: A födrajzi fogamak esajátitása uhín: A magyar kiráyság és Európa többi áamainak ismertetése küöuös tekintette természeti viszonyairra. Kézi térképü Lange Cherven "Födrajzi atasz" -a. Természetrajz. Heti 2 órában tanította ika Károy dr. Tankönyv: B íthory Nándor "Áat-növénytan" I. rész. Tananyag: A virágos növények részei. Gyümöcsfajok Az emberi test váza, ezen aapo11 a házi és a ház körü tartózkodó áatok összehasonit6 eirása. FenyMéi.k. Mezei-, erdei és vizi áatok. Egyes fontosabb virágos növényaakok bemutatása. Házi szárnyasok. A tanítás szemiéitető vot. Természetrajzi kiránduások. Mathematika. Heti 3-3 órában tanították I. A) osztáyban Faragó József és I. B) osztáyban Török JVfiháy. Tankönyv: Gerevich Emi dr. és Orbók Mór "Számtan". Evégzett tananyag: A négy aapműveet egész számokka, tizedes és közönséges törtekkel Métermérték-rendszer. A számok oszthatósága. Közönséges és tizedes törteknek egyméísra vaó átaakitása. Időszámítás. Rajzoó geometria. Heti 5-5 órában tanították az I. A) osztáyban Seemann Kámán, az I. B) osztáyban May Nándor. Tankönyv: Kiss E. János. "A geometriai aaktan eemei. " Panimetria. Evégzett tananyag: A pont és vonaak, utóbbiak fajtái, irányok. A pont s egyenes viszonya. Az egyenesekre akamazott aapműveetek. Méterrendszer. Egyenesek viszonya, a szög. A. kör és fokok. A szögek feosztása és aapműveeteik. A síkidom. Három-, négy- és sokszögek, át6k, kerüeti, középponti és küső szögek. Csiagidomok A kör és részei, egyenesei. Az eipsis. A síkidomok symmetriája, összeiősége, hasonósága és egyenősége. Kerüet- és terüetszámítás. Az. eméeti részsze parae haadó rajzoó óráknak az egyenesekbő, tört, vegyes, majd csupán köríves vonaakbó képezett geometrikus síkornamentek votak tárgyai, tekintette a rajzés festőszerek hasznáatának begyakorására. Szépirás. Heti 1-1 6rában tanította az I. A) és B) osztáyban May Nándor. Eőbb a német, azután a magyar foyóirás.

18 16 Tornázás. Heti 2-'2 órában két csapatban (A. és B. oszt.) tanította Mika Károy dr. Tananyag: Katonai gyakoratok. Egyszerü szabadgyakoratok. Csapattornázás a szereken. Játék és kiránduások. II. osztáy. Osztáyfőnök: Viszota Gy1ta dr. Kath. hittan. Heti órábau tanította Beit Károy. Tanköny: A Szt. István-társuat áta kiadott "Középkatekizmus. ' Evégzett tananyag: Az anyaszentegyház 5 parancsoata; a bíin és küönböző nerne; keresztény erény és tökéetesség ; maaszteszközök. Ag. evang. hittan. Lásd az I. osztáynál Izrae. hittan. Lásd az I. osztáynál Magyar nyev. Heti 5 órában tanította Vis:wta Gyua dt. Tankönyv: hász-barbarics "MHgyar Nyevtan" és Tomor-Viradi "Magyar Ovasókönyv." Evégzett tananyag Nyevtan : F:gyszerű moudat, mondatrészek; beszédrészek (ismétés). A határozók. Szórend Összetett mondat. A meé- és aárendeés. Fő- és meékmondatok. Többszörösen összetett mondat. Körmondat. Szóképzés. Rokonértemü szók. Ovasmányok: A kis maacz és a farkasok A gonosz mostoha. A hangyák. A katakombák Romában. A szt. bernárdhegyi kostor és ebei. A gyöngyhaászat Ceyon súgetén. Budavára a XV. században. Vajda Hunyad vára. Szt.-István kiráy. Szent.-István haáa. A korona és kard. A cserhami ütközet. A mogyoródi csata. Szt. Lászó. A szabadság a görögökné. Athén és Spárta. A perzsa híboruk. A Horatiusok. és Curiatiusok viadaa. Brutus. Horatius Coces. Mucius Scaevoa. Cöia. Versek: A sasto (Kisfaudy K.) Rozgonyiné (Arany J.) Hymnus (Vörösmarty). Sziágyi Erzsébet (Tóth K. ) Hunyadi (Czuczor). Hunyadi Lászó (Petőfi). Corioán (Tárkányi Béa). Német nyev. Heti 4 órában tanította Viszota Gyua dr. Tankönyv: Feischhacker-Kárpáti: "Német Nyevtan" és "Ovasókönyv". r. Nyevtan: Az egyszerü mondat és mondattészek (ism.). Az igeragozás tejesen. Az egyszerü mondat szórendje. Az összetett mondat. A meé- és aárendeés. A meékmondat szórendje. A többszörösen összetett mondat. A partikuák. Ovasmányok: Der Kranke Löwe. Das Pferd und der Ese. Ehre das Ater Achies. Paris und Meneaus. Hectors Tod. Der arme Greis. Siegfrid wird hörnen. Siegfrid sucht die geraubte Kriemhid auf. J. besiegt. den Rieserr Kuperan. S. tödtet den Drachen. Kriemhid wird S Frau. Die Götter der Germanen. Cyrus und Croesus. Die Zerstörung Carthagos. Versek: Die wande n de G ocke (Goethe). Der Hirsch und der Fuchs (Lessing). Die Rache der Schwabe (Rückert). Die Ra ch e (Uhand). Der Sanger (Goethe). Heidenrösein (Goethe). Födrajz. Heti 3 órában tanitotta Bea Lajos. Tankönyv: Cherven Fóris dr. és Schneider Jínos "Egyetemes Födirati Tankönyv reáisk. számíra" ; II. köt. Tauanyag: Azsia, Afrika, Amerika és Ausztráia födrajza, küönös tekintette hegy-, viz- és néprajzi viszonyaira. Kézi térképü Lange-Cierven "Födrajzi atasz"-a. Segédeszközü a Horvát.h-fée térképvázatok

19 17 Természetrajz. H eti 2 6rában tanította Mika Károy dr. Taukönyv: Báthory Nándor dr. "Á.at- és növénytan" JI. rész. Tananyag: A mnjmok, tengeri em ősök, foghéjasok, erszényesek; aí': összes madár-rendek; csíiszóim1::;z6k; h:ététüek; dví6bb csontos és porczos haak ; végü a esigá.k, kagyók, dkok, pókok, százábuak, rovarok, férgek, tü s k ebőri.i ek, tönd6s iatok s végények nevezetesebb képvis e őinek szem étető ismertetése. A ombos f,1:k és bokrok rovarjaikka egyetemben tárgyatattae A födraj.ú oktabis kiegészítései a egfee ő áatok és növények Bogár- és növénygyüjtés. Mathematika. H eti 4 órában tanította Biiume Ede dr. 'T'ankönyv: Gerevich Emi dr. és Orbók Nfót,,Sz:ímtan I., II., III. rész." Bevégzett tananyag: A számítás gyorsítása. Hégi és (j mértékek és pénzek ismertetése és összehasonítása. Rövidített számoh'.si m ((veetek. Arányoss:íg. Oasz gyakorat. Százaékszámítás. A szti'zaékszám.íhís akamaz<isa n z iparban és a kereskedeemben. Arányok és anínyatok. Egyszerii hármasszab:iy. Rajzoó geometria. Heti 5 óníban tanította M:d y Ní n dor. Tankönyv: Kiss E. János "A Geometriai A aktan E emei '. JI. rész : Stercumetria. Pontok, egyenesek és síkok a térben és ezek viszonya. Testszügek és a test. A geometriai és szabü'.yos testek h í 6íkka. A. testek cgycnwségc, hason ós:íga, öszei ősége, symmetriája. F eüet- és köbtartaorru;z:ímít::í's..1 geometriai testeknek és symmet1 ikus metszéseiknek axonometríkus 'bnízohísa a ::;aj:ít:í.r r1yék fetüntetésével Szépirás. Heti óníban tunitotta \a!jy N::tndor. Ro1 rdid:-;, a oag;y é kis bokkbetíik. Tornázás. Heti 2-2 6níban tanította.mika Ká.roy dr. Tanarryag : K atona és rendgyakoratok botta és súyzóval Szergyakoratok csapatokba11. Játékok és kiránduások. III. osztáy. O szt:iyfőnök: (ár páti Ká1 oy <r. Kath. hittan. H eti 1 6rábuu tu nitotta Beit K< í.r()y. Tankti11yv : Roder A ajos "Bibiai Történet " Ei végzett tananyag: Az 6- é11 11j-szövetség. Ag. h. ev. hittan. H eti J órában tanitotta a ITI. és 1 V. osztáyban Stieger Gusztáv. Tankönyv: Bereezky Sándor: "A kere zt egyház rövid története". Evégzett tananyag : A ker. egyház története. Izraeita hittan. Heti 2 órában tanította a III. és IV. oszmyban Pohík Miksa dr. Tankönyv : Csukási és Sehön : "Hittan II. rész" és a héber szövegű imakönyv. Evégzett tananyag: A k ésőbbi prófétákt6 a második tempom feépítéseig. Imakönyv : A zarándok és bünbánó ünnepi im í k és szertartások. Magyar nyev. H eti 3 órában tanította Kárpáti K ároy dt. Tankönyv : ász Barbarics: "VIagyar nyevtan" és Tomor-Várady : "Ovasökönyv Ii. kötet". Evégzett tananyag : a) A hangtan és heyesirástan rendszeres áttekin- tése. Mondattan tüzetesen, kivát az összetett mondatszerkezet és a periodus Az egész aaktan aapos ismétése. Szóakotfístan. Sz6rcnd. VIondatrövidítés. Leveek. Pogári ügyira.tok. Synonymák. b) Ovasmányok: L Az arab és foga-

20 18 dott fia. 2. Az ősz ádása. 3. A ghízei pyramisok. 4. Buda efogaása. 5. Eger ostroma. 6. P ázmány Péter. 7. Szigetvár ostroma. 8. Zrinyi, a kötő haáa. 9. Buda visszavéte e. 10. N agy Lajos. 11. Amerika föfedezése. 12. A rómaiak éetébő. 13. Hunyady Lászó. 14. Köd fehő, eső stb. 15. Arszán pasa. 16. Hymnus. 17. Zt'inyi daa. 18. A magyarnak 3 szent szava. 19. Pipás kántor. 20. Tapra magyar! Német nyev. Heti 3 órában tanította Kárpáti Károy dr. Tankönyv: Feischhacker-Kárpáti "Német nyevtan" és "Ovasókönyv III. rész". E végzett tananyag: a) Hangtan. Névszók és ragozásuic Igeragozás. Rendhagyó igék. Igeidők hasznáata. Partikuák. Eőj árók tüzetesen. Szóakotástan. Mondattan rendszeres összefogaó ismétése. Szóren<. Mundatrövidítés. P eriodus. Fontosabb etérések a magyar és német nyev között. Leveek. b) Ovasmányok: 1. Der Wanderer und der Bar. 2. Die Fabe vom Affen. I. és II. rész. 3. Der Greis und der Jünging. 4. Der Reichthum. 5. Der Díeb. 6. Ein Ausf.ug mit der Eisenbahn. 7. Arion. 8. Vom Gück. 9. Gott der Et hater. 10. Zufriedenheit. 11. Der keine Hydriot. 12. Az oroszán és az egér. 14. Három kivánság. 15. A becsüetes ember megtartja szavát. 16. A buzakaászok. Franczia nyev. H eti 5 órában tanította Vend Aadár. Tankönyv: Hofer Károy "A Franczia Nyev Módszeres Tankönyve" I. r., Saamin Leo,_ Franczia Ovasmányok". Evégzett tananyag: Az ovasás szabáyai. A n éveő. A főnevek viszonyít<ísa. A részeő n éveő. Az avoir és ctre segédigék és az igék rendes ragozása áító, tagadó, k érdő és k érdő-tagadó aakban. Az igék körüirt ragozása aer, venir és devoir igékke. A meéknév nőnem e, fokozása. A névmások A főnevek neme. Az éő ényeket j e entő főnevek nonemének képzése. A meéknév heye. Ovasmínyok: L e corps de 'homme. La fourmi. L e castor. L'i oe dans a peau de ion. Zénon. Thémistoce. Les vetement s. Dumouin. Marie-A.ntoinette. Le petit Chaperon Rouge. K önyv nékih is : L'hirondee. La moisson. L'araignée et e ver-a soie. L'été. L e ier-re et 'arbuste. Történeem. H eti 3 órában tanította Veszprémi Vimos dr. Tankönyv : Gaá és H emár "Magyarország Története cc. Evégzett tananyag: A magyarok. eredete, vándorása; honfogaás. A kiníyság története az Árpádh1z kipusztutáig. A magyar házakbó származott kiráyok Mátyás haááig. A J ageók, I. Ferdinand és Szapoyai, Miksa, Rudof és II. Mátyás, II. F erdinánd, III. Károy haááig, Mária Theréziátó az 18t>7-iki kiegyezésig. Természettan. H eti 3 órában tanította Török Miháy. Tankönyv : Schmidt.Ágoston dr. "Fizika és fizikai födt ajz ". Evégzett tananyag: A sziárd-, cseppfoyós- és égn emű testek mechanikája. Hőtan. Hangtan. F énytan. Mágnesség és eektromosság. A föd mint viágtest. A. födgömb száraza, vize és égköre. Mathematika. H eti 3 órában tanította Török Miháy. Tankönyv : Gerevich Emi dr. és Orbók Mór "Számtan". Evégzett tananyag: Az összetett hármasszabáy; egyszeríf kamats7.ámítás ; tőkéve egyesített kamat..- Értékpapír-, áampapír- és vátósz ímítás. - Kamatos-kamatszámítás. Határidőszámítás. Arányos osztás. - Eegyítés-számoás. Lánczszabáy. Arany- és ezüstártikra és érmekre vonatkozó számítások.

21 Rajzoó geometria. Heti 2 órában tanította Seemann Kámán. Tankönyv : Kiss E. János. Constructiv P animetria. Evégzett tananyag: Pontok, egyenesek, a kör. Egyenesek aapműveetei. Küönböző szögek szerkesztése és aapműv e etei. Parae és merőeges egyenesek construáás;a. H árom- és négyszögek aakítása. A körbe irt é körön kívü irt sokszögek. Arányosság, hasonóság. összeiőség. A síkidomok kisebbitése, nagyobbítása. A geometriai középarányos. Kisebbített mértékek. Terüet-átaakítások. Pythagoras tétee. T eriietosztások. Szabadkézi rajz. H eti 2 órában tanította Seemann Kámán. Tömeges tanítás az iskoatábán késztit mit1ták nyomán. Ives, hajított, huámos és csigás \ronaak. Görbevonaú kombinácziók a négyzet- és körben. A színtan eemei. Stiizát növényeveek és virágok rajzoása, festése. Egyszerűbb sávédtmények. Emékezésbő vaó gyakoratok. Tornázás. Heti 2 órában tanította a III. és IV. osztáyban Kárpáti Károy dr. A) Rendgyakoratok. a) katonai rendgyakoratok a m. kir. honvédségi "gyakorati szabáyzat" szerint: ::;orfeáítás, igazodás, fedezés, forduatok heyben és járásközben, rendek- és kettős rendekbe fej ődés, kanyarodás. b) Tornázási rendgyakoratok: sornyitások, meé-, eé- és mögésorakozás, körzésck, kör-, szög-, csiga-, kigyó- és eenvonuások, kanyaradások 1 / - 1 / 4 és a közép körü. B) Szabadgyacot-atoc. 1. A7. á}ísok (kivéve a vivóáást) és a fekvések; 2. a tagszabadgyakorutokbó az egyszerű és könnyebb összetett mozgások. E gyakoratok könny(í kéziszerekke is végzendők (fabot, rúd, súyz6k) j 3. tovább haadási gyakoratok: a járások (küönös tekintette a katonai járásra) műj árások, futás, (fokozatosan 6-1 O pm czig) és egyszerű szökdeések j a társas szabadgyakoratok ketteséve és hármasáva. C).Sze'rgyako ratoc. Magas és tá.vougrás, méyugrás (egy test magasságnyiró ) Rohamugrás, engő kötéugrások, bakugrás, vegyes ugrások a kápákka eátott ovon. Mászás függéyes és rézsútos póznán, kötéen. Gyakoratok függésben a rézsútos és vizsúntes étrán, aacsony nyújtón vegyes függésben és támaszban, koráton feszítő és méy támaszban és függésben, gyürühintán függésben. D) Játékok. Labda és társasjátékoe Tornászati kin1nduások. Osztáyfőnök: 19 IV. osztáy. Vend Aadár. Kath. hittan. Heti órában tanította Beit Károy. Tankönyv : Pokorny Emánue: "Kath. Szertartástan". E végzett tananyag: Szent heyek és egyházi készetek; az istentiszteet szent cseekményei; a szent idők. Ág. h. ev. hittan. Lásd a III. osztáynál Izraeita hittan. Lásd a III. osztá.yná. Magyar nyev. Heti 3 órában tanította Kárpáti Károy dr. Tankönyv: Dengi : "Stiisztika" és "O vas6könyv", Arany : "Todi ja", magyarázta Lehr Abert. Evégzett tananyag: a) A Todi-monda. A stiusró átaában. A sti hangbei, grammatikai és aesthetikai sajátságai. Synonymá.k. Barharismasok és 2*

22 20 idiotismusok jegyzéke. A vers- és rímtan. b) Ovasmányok: Todi mind a tizenkét éneke. Kis kúnság. Kont. A kodusgyermek Paraenesis. VIítyás kiráy. Kötemények a verstan eméetéhez. Német nr ev. Heti 3 6rában tanította Feischhacker Mór Fridoin. Tankönyv: Feischhacker-Kárpáti: "Német nyevtan" és,,német ovasókönyv" IV. rész. Evégzett tananyag: a) Hangtan, szóképzés, név- és igeragoz1s. Heyesírási szabáyok. Mondattan. Közmondások. b) Ovasmányok: Hans im Giicke. Der Ring des Poykrates. Die Burgschnft. Auf der Heide. KonstantinopeL Apoo, Minerva, Mars Neptnn. Notburga der ewige Jude. Aus dem Leben des Dr. Faust. Die Kreuzziige. Der Rheinfa. Von der Gasbeeucht nng. Die Freundschaft. Das Thermometer. Der Cid. Franczia nyev. Heti 5 órában tanította Vend Aadír. Tankönyv: Hofer Károy "A Franczia Nyev M6dszeres Tankönyve" If. r. Saamin Leo.. Franczia Ovasmányok". Evégzett tananyag: A határozott, határozatan és a részei5. néve ő hasznáata.. A 7. igeidők képzése. A szenvedő, visszahat6 és rendhagyó igék ragozása.. Hiányos és szeméyteen igék. A bővitett mondat (je ző, tárgy, határoz6.) Az igemódok és igeidők hasznáata Az igék vonzata. Ovasmányok : Le Petit Poucet. Crésus. Attia et ' ange sauveur de a sainte cité. Le chien. Charemagne. Könyv nékü is: Les saisons. Le corbeau et e renard. Le coimagon La cochc. Le rossigna et e prince. Födrajz. Heti 3 óníban tanította BeJa Lajos. Tankönyv: Cherven dr. : "Az Osztr.-Magy. Monarchia Födrajza" és Schneider J.: "Európa áamainak rövid ismertetése." E végzett tananyag: A magyar kiníys}i:g akotó részei, közigazgatási beosztása, népessége, közekedé:e, kereskedeme. Szeemi m(h etség, akotmány, törvényhozás és közigazgams. Az osztrák császárs:-g fekvé e. határai, hep:y-, viz-rajz, akósága, kereskedeme. Szeemi m(ívetrég, akotnuíny..aamháztartás. "' Az áam hadügye, nemzetközi képviseete. - Európa többi áamainak ismertetése. Chemia. Heti 2 órában tanította 'Va ner Ignícz dr. Tankönyv: Hank6 Vimos dr. és zterényi Hng6 dr. "A chemia eemei". Tananyag: Levegő, oxygen, égés Viz, kristáy, uistáyviz, hydrogen, durranó gáz. Fizikai és chemiai tiinemény, eem, összetett test, keveréc és vegyüék. A súyviszonyok törvénye, atom, moekna, atomsúy, moekuasúy, tapasztaati tömecsképet. Nem fémes eemek. FérnP-k és érezek. Savak, bázisok, sók. Kőszén, methán, petroeum, viágitó gáz. A áng és az égés. Kőszénkátrány. Szénhydratok, miedés, szeszes itaok, acoho, nether, choroform. Szerves savak, zsírok, szappan, stearin, oajok, gycerin, ianó gyanták, szerves bázisok, festő anyagok, cyanvegyüetek, proteinanyagok, enyv, tápákozás. Mathematika. Heti 4 órában tanította Faragó József. Tankönyv: 'Vagner Aajos.. Agebra' 1 E végzett tananyag: Agebrai aapfogamak Reativ értékek. A négy a apműveet egész és törtszámokkal Négyzetre és köbre emeés. A geometriai haadvány. Oszthatóság. Az esőfoku egy ismeretenű egyenetek megfejtése. Arányok és arányatok Gyakorati pédák a mozgástanbó. Rajzoó geometria. Heti 2 órában tanította Faragó József. Tankönyv: Kiss E. Já.nos "Constructiv Panimetria". Evégzett tananyag: A kör, ennek

23 21 érintői és szeői. Két kör. A kúpszeetek: eipsis, hyperboa, paraboa, ezek érintői és conjug.t átmérői. Affinitás. Evouták, evovensek, spiráisok, cycoisok. A födmérés eemei. Rajzo<isra: Az eméette kapcsoatos szerkesztések és akamazásuk. A térképeken eőforduó jezések. Szabadkézi rajz. Heti 2 órában tanította Seemann Kámán. Az egyptomi, görög, pompeji-i, arab, mór, perzsa, indiai, középkori és renaissance síkornamentek kiváóbb pédáinak másoása a szinezésse együtt. A magyaros díszítések ismertetése, eemeinek s ezek összeáításábó támadt egész kombináczióknak másoása. Sti- és szinmagyarázat. Emékezésbő vaó gyakoratok. Tornázás. Lásd a III. osztáynál Osztáyfőnök: V. osztáy. Töröe Miháy. Kath. hittan. Heti órában tanította az V. és VI. osztáyban Beit Károy. Tankönyv: Vü1cze Ambró "Ker. kath. Vaástan". Hittan,. vagy küönös rész. Evégzett tananyag: Ágazatos hittan. Isten éte, ényege és tökéyei. A szentháromság titka. sten kiható munkássága: Teremtés, megvátás, megszenteés; maaszt és rnaaszteszközök. Az utosó dogoe Ág. h. ev. hittan. Heti 1 órában tanította az V., VI., VII. és VIIL osztáyban Zábrák Dénes. Tankönyv: Bancsó Anta "Hit és erköcstan, II. rész: Erköcstan Evégzett taanyag: Keresztény erköcstan. Átaános ismeretek. A keresztény ember erköcsi éete átaában. A ker. ember éete a társadaomban. Izraeita hittan. Heti 1 órában tanította az V., VI., VII. és V III. osztáyban Poák Miksa dt.. Tankönyv: Steinherz dr. "Erköcstan és a héber szövegü imakönyv." Evégzett tananyag: Önönmagunk és mások iránti köteességeink. Imakönyv: Az atyák rnondásaibó szemevények. Magyar nyev. Heti ij órában tanította Viszota Gyua dr. Tankönyv: Névy L.,.t::;zerkezettan" és "Szónokattan ' és "Ovasókönyv'. Tananyag: Ovasmányok: Az eső hó. Uri házak Erdéyben Az énekes pinty. Vonások a régi magyarok erköcseiből Vörösma'ty tanuó korában. Szemevéuyek Pesti Gábor, Czuczor Gergey és Fáy András meséibő. A castiiai nemes. Tinód y: Ai basa. Saamon: Hunyadiak korábó. Greguss: Szondi két apródja. B. Eötvös: Gondoataibó. Pázmány: Mint ke a fiaknak szüéjeket tiszteni. Köcsey : V édeern P. I. számára. Deák:. Feirati javasata. Eötvös emékbeszéde Szaay Lászó feett. Shakespeare: Corioan. Házi ovasmány: Kemény: Buda efogaása (Zord idők). Szemevények Mikes törökországi eveeiből Berzsenyi Dánie versei (Köcsey biráata). Gyuai emékbeszéde Arany feett. Könyv nékü: Köcsey: Parainesis. Eötvös : Gondoataibó. Német nyev. H eti 3 órában tanította Horvát Rezső. Tankönyv: Heinrich Gusztáv dr. "Deutsches Lehr- und Lesebuch" I. rész. Evégzett tananyag: a) Az aaktan rendszeres ismétése. b) Stiistika : Der Sti, Eigenschaften des

24 Stis, Tropen, Figuren, Kunststi, Erzahung, Beschreibung, Abhandung, Rede Diaog, B ri ef. c) Ovasmányok: Schier Fr. "Wihem Te <, azonkivü prózi ovasmányok, nevezetesen: Boten des Todes, Kannitverstan, Mongoen in Ungarn. Kaiser Kar v. Christian Fürchtegott Geert. Ausbrnch des Vesuvs im Jahre és emézésü: Hans Euer. d) Kisebb összefüggő szövegek fordítása magyarbó németre. Franczia nyev. Heti 4 órában tanította Horváth Rezső. Tankönyvek: Hofer Károy "Rendszeres franczia nyevtan és Saamin Leo "Franczia ovasmányok". Evégzett tananyag: a) A rendszeres aaktan tüzetesen. b) Ovasmányok: Crésus, Voyage de Cyrus, Aexandre en Egypte, e poing coupé, Ámos et.árpád, Fondation de Marseie, Les Gaues en Grece et en Asie Mineure; egyszersmind emézésű is: Le ion de Forence, Mort de Jeanne d,arc, Le chene et e roseau, Les membres et 'estomac, Mon habit, Priez pour moi, La trabison de Ganeon. c) Fordítás magyarbó francziára. Történeem. Heti 3 órában tanította Bea Lajos. Tankönyv: Ribáry F. dr. "Viágtörténeem I. r. Ókor. t' Evégzett tananyag: Óskor és a keeti kuturnépek története, Görögország, Macedo nia, Róma, Octavianus, a római.birodaom bukása. Természetrajz. Heti 2 órában tanította Mika Károy dr. Tankönyv: Roth Samu dr. "A Növénytan Aapvonaai". Tananyag: A növények aak-, szövet- és éettana. Rendszertan. Növény meghatározási gyakoratok. Segéd-. könyv: Cserey "Növényhatározó". Chemia. Heti 2 órában tanitotta vvaner Ignácz dr. Tankönyv: Reichenhaer Kámán dr. ".Átaános anorganikus és organikus Chemia." I. rész. Tauanyag: Eem, kevek, vegyüék, anaysis, synthesis, HO, H 2 0, NH 3 Áandó súyviszouyok törvénye, vegysúy, többszörös súyviszonyok törvénye..átomeméet, Gay-Lussac voum törvénye, Boye törvénye, Avogardo hypothesise, moecua, atom, moecuasúy, atomsúy, Duong-Petit törvénye. Chemiai képetek, vaenczia, teített és teíteten vegyüetek, egyenértéksúy, stöchiometria, vegyeréytan. Ohemiai átaakuások, oxyd, sufid, chorid, összetett gyök, sav, bazis, só. Az eemek osztáyozása, a nemfémek és azok egfontosabb vegyüékei. A fémek osztáyozása, a fémek és egfontosabb vegyüeteik. Ohemiai anaysis.. Mathematika. Heti 5 órában tanította Török Mih:üy. Tankönyv: Mocnik Kamarik-Wagner "Agebra" és "Geometria". E végzett tauanyag : a) Agebra : Esőfoku egyenetek két és több ismeretennel A binomok magasabb hatványai. Arithmetikai haadvány. Gyökvonás és hatványozás. Négyzetgyök, köbgyök és ezekke vaó míi.veetek. Gyakorati pédák, küönösen a mechanika és síkgeometria köréből b) Geometria: Az egész panimetria: Pont, vona, szög. Sokszögek tuajdonságai, egybevágóságuk és hasonatosságuk. Terüetszámítások. Körtan. Gyakorati pédák az optikábó és födmértanbó. Ábrázoó geometria. Heti 2 órában tanította N[ay Nándor. Tankönyv: Kiss E. János "Gyakorati.Abrázoó Geometria". Evégzett tananyag: Ster eomet'iai ismétések. Duaitás. Orthoganáis vetítéstan. A pont, vona és sík meghatározása egy és két projecti6aap segéyéve. Koczka, hasáb, és gúa ábrázo-

25 23 ása két projectióban. Tégakötések, fakötések, fedéterveés, aaprajz, homokrajz, metszet. Szabadkézi rajz. Heti 2 órában tanította Seemann Kámán. A perspektíva fóob törvényéi aapján a geomet'ikus testeknek természetes mintákró vaó ::íbrázoása, eőbb konturban, utóbb pedig - a viágossági és sötétségi viszonyok fejtegetése meett - tejes árnyékoással Testcsoportok s épüetvázak képei. V ázoási gyakoratok. Tornázás. Heti 2 órában tanította az V, VI., VII. és VJII. osztáyban Kárpáti Károy dr. A tanítás csapatokban (erő és ügyesség szerint beosztva, történik. A) R endgyakoratok: a) A katonai rendgyakoratokbó a szakasz feáitása és egyszerü mozduatai gyors épés és futás közben is gyakorandó. (L. gyak) szabáyz. II. fej.) b) A tornázási rendgyakoratokbó a III-IV. osztáyban fesorot rendgyakoratok ehető vátozáai és összetéteei, meyek mint fevonuások a sortest aakítására s küönösen a szabadgyakoratok kiviteére akamasak. B) Szabadgyakoratok: 1. Áások és testgyakoratok küönfée összetétekben, szigon1 tekintette a pastikai aakzatokra, a gyors mozgásra és - nehezebb kézi szerek áta az izmok fokozott működésére. (A kézi szerek, súyzók. vasbot, buzogány). 2. A tovább haadási gyakoratok összekötve te.stgyakoratokka, egymásután és egyidőben kitartó futás 15 pet czig, gyors fums 125 méter távoságra. Szökdeések ááscseréve és kargyakoratokka. 3. A szabad birkózás küönfée nemei. 4. Társasgyakoratok: guák, csoportozatok. C) Szergyakoratok: Magas- és távougrás (sziárd akadáyokon át is, kézi szerekke is). Méy ugrás áásbó és függésbő (1 1 /t-2 test magasságnyir61). Rohamugrás (a deszka 60 fokig eme h ető). Ru d ugrás és ó ugrások. A mászás nehezebb nemei, kitartó mászás. Gyakoratok a rézsútos és vízszintes étrán (a feső odaán is). Magas. nyujt6n az aapgyakoratoe Koráton méy támasban is, gyürü hintán függésben és támaszban. Súyemeés, súydobás. D) Kirándttásoc akamábó a abdázás, kitart6 járás, játékok és a természeti akadáyok egyőzése stb. VI. osztáy. Osztáyfőnök : Faragó József. Kath. hittan. Lásd az V. osztáynál Ág. h. evang. hittan. Lásd az V. osztáynál Izrae. hitt1n, Lásd az V. osztáynál Magyar nyev. Heti 3 órában tanította Kárpáti Károy dr. Tankönyv : N év y Lászó : "Irásművek eméete" és "Ovasókönyv". E végzett tananyag: a) A roivészetek átaában. Fajok. A kötészet mint művészet. Aesthetikai és művészeti aapfogamak. Nép- és műkötészet. A három kötői műnem, az ezekbe tartozó összes műfajok és pedig : kisebb és nagyobb epikai és 1eir6 fajok, yrai műfajok és drámai akotások, a tragikum és komikum tüzetesen. Verstaní ismétés. b) Ovasmányok.. Vörösmarty :. Zaán futása (részetekben). 2. Vörösmarty: Cserhaom. 3. Árvaányhaj. 4. A futó csiagró. 5. A fekete

E R T ES l T O J E. M A G Y. K I R. Á L A M I F Ö R E Á. L I S K O L A ,,,, A SOPI{ONI. i 900-90 i_ XXVI. ÉVI. WALLNER IGNACZ Dr. SOJ?E.

E R T ES l T O J E. M A G Y. K I R. Á L A M I F Ö R E Á. L I S K O L A ,,,, A SOPI{ONI. i 900-90 i_ XXVI. ÉVI. WALLNER IGNACZ Dr. SOJ?E. A SOPI{ONI M A G Y. K I R. Á L A M I F Ö R E Á. L I S K O L A XXVI. ÉVI,,,, E R T ES T O J E. i 900-90 i_ -

Részletesebben

A soproni magyar kir, XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közli: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károly k ö ny vnyo md ájában. 1895.

A soproni magyar kir, XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közli: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károly k ö ny vnyo md ájában. 1895. A soproni magyar kir, ~~a;c:c:.i főreáiskoa XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közi: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károy k ö ny vnyo md ájában. 1895. ... 1 ~... 1... t STUPPACHER LAJOS - - Boygó

Részletesebben

A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÚREÁLISKOLA- 1906-1907-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : WALLNER IGNÁC Dr. l G AZGATÚ. SOPRON. ÉS KÖNYVNYOMDAI J\fŰINTÉZETE.

A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÚREÁLISKOLA- 1906-1907-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : WALLNER IGNÁC Dr. l G AZGATÚ. SOPRON. ÉS KÖNYVNYOMDAI J\fŰINTÉZETE. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÚREÁLISKOLA HARMIN C KETT E D K É R T ESÍTŐJ E AZ 19061907IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : WALLNER IGNÁC Dr. G AZGATÚ. SOPRON. ROMWALTER ALFRÉD KŐ ÉS KÖNYVNYOMDAI J\fŰINTÉZETE. 1907.

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony.,

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony., ' A sopronyi magyar kir. áa:rn.i fő:reáiskoa 12-ik évi r r rr ERTES TOJE 1886/87. K özi: kir. igazgató. Sop:rony., Nyo m a tott L it f ass K rro y :n ái. 1887. Tartaom! I. A atin nyev a reáiskoában. TI.

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJ E. _rt.szak ~c.t~.<ji.szám. Kltfil : #vf ~~~~- A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉRTESÍTÖJ E. _rt.szak ~c.t~.<ji.szám. Kltfil : #vf ~~~~- A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK ÉRTESÍTÖJ E AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: RODT LAJOS,. IGAZGATÓ Soproni m. kir. áami föreáiskoa. ' a r _rt.szak ~c.t~.

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

A SOPRONI , XXIV. ÉVI. WALLNER IGNÁCZ Dr. közli;. - 18gg. KiR. IGAZGATÓ. NYOMATOTT GROSS TESTVÉREKNRL, GVÖRÖTT.

A SOPRONI , XXIV. ÉVI. WALLNER IGNÁCZ Dr. közli;. - 18gg. KiR. IGAZGATÓ. NYOMATOTT GROSS TESTVÉREKNRL, GVÖRÖTT. A SOPRONI, ", XXIV ÉVI,,,, 1898 99, t közli; WALLNER IGNÁCZ Dr KiR IGAZGATÓ, NYOMATOTT GROSS TESTVÉREKNRL, GVÖRÖTT 18gg \, I Adatok az intézet 1898 99 tanévi történetéhez I A tanév megkezdése Az I8g8 99

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930

ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930 A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 55, sz,,,,, ERTESITOJE AZ 199/30. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. " SOPRON Vitéz Tóth Aajos könyvnyomdai müintézete 1930 , t WALLNER

Részletesebben

ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , ", . I f,- ~ l~ ( #-/.

ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , , . I f,- ~ l~ ( #-/. A SOPRONI MAGY. KIR., ", ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK ÉRTESITŐJE AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. ~!Pf';-t.'!.! ; wr. eo-o--... ~~~..,..,_... 8atttaJaa t u.. I f,- ~ -----1 ~ ( #-/. ~,.ff! 40 KÖZLI :

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. LIPTHAY SÁNDOR. Rektor: KRIESCH JÁNOS. Prorektor: Dékánok: KÖNIG GYULA, az építészi és mérnöki szakosztályban. SCHULLER

Részletesebben

ERTESITOJE. lk/~ /_J't HARMINCNEGYEDIK A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓRBÁLISKOLA AZ 1908/1909-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC DR GYŐR, 1909.

ERTESITOJE. lk/~ /_J't HARMINCNEGYEDIK A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓRBÁLISKOLA AZ 1908/1909-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC DR GYŐR, 1909. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓRBÁLISKOLA k/~ /_J't HARMINCNEGYEDIK,,, ERTESITOJE AZ 908/909-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZ LJ WALLNER IGNÁC DR IGAZGATÓ. GYŐR, 909. GROSS GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJA. 4 Ápriis 4-én: Az

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Tanárok. Conlegner Károly, kir. tanácsos, a Ferencz József-rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a kir. József-műegyetem érdemesült rektora, a német irály, kereskedelmi

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató.

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató. /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM ---- -Suketár } s.: t /. -

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

sopronyi magyar kir. 8-ik évi ER TES T O J E :l.ss~ /88. Közli: kir. igazgató. - ---.---r i~-.. -- Sopron y_ Xyorn atott Litfass Kár o l y n <i l.

sopronyi magyar kir. 8-ik évi ER TES T O J E :l.ss~ /88. Közli: kir. igazgató. - ---.---r i~-.. -- Sopron y_ Xyorn atott Litfass Kár o l y n <i l. A sopronyi magyar kir. áa:rn.i fő:reáiskoa 8-ik évi /' /' /'/' ER TES T O J E :.SS /88. Közi: kir. igazgató. - ---.---r i-.. -- Sopron y_ Xyorn atott Litfass Kár o y n

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949. Szom.batheyí tankerüet A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM,.. EVKONYVE AZ 194849. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA. FENNÁLLÁSÁNAK 99. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE Dr. MARTONOS LAJOS GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐJE A SO ~PRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA HARMINCNYOLCADIK AZ 1912/13-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC dr. KÖZLI: IGAZGATÓ.

ÉRTESÍTŐJE A SO ~PRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA HARMINCNYOLCADIK AZ 1912/13-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC dr. KÖZLI: IGAZGATÓ. A SO ~PRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA HARMINCNYOLCADIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1912/13-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: WALLNER IGNÁC dr. IGAZGATÓ. SOPRON. ROMWAL 'TER ALFRÉD, KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1913. I. Adatok az

Részletesebben

ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI:

ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI: A SOPRONI MAGY. KI'R.,,,, ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. SOPRON. ROMWAL TER ALFRÉD, KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1914. r. Adatok az intézet

Részletesebben

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve A Pásztorvögyi Átaános Iskoa és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve. Augusztus Esemény Ho Fee s Segít k Ssz. 21 Szombat 22 Vasárnap 23 Hétf Továbbképzés BKE 24 Kedd Továbbképzés BKE 25 Szerda Továbbképzés

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881.

E R T E S T O J l. sopranyi ma~yar. kir. 6-ik évi , ' állami főj:eálisk:ola :1.890/9:1.. K özli : kir. igazgató. Sopron. y_ 1881. A sopranyi mayar kir. áami főj:eáisk:oa, ' 6-ik évi /,, E R T E S T O J ' :1.890/9:1.. K özi : kir. igazgató. Sopron. y_ :Ny o mat o tt R c i c ha r d {' Litfn ss n á. 1881. Tartaom.. Az 1880/ 81. tanévben

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató.

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató. A s o p r o n y i m a g y a r k i r. áami főreáiskoa 0-ik évi ' ' ' ' ER TES T O J E 99/95. Köz i : kir. igazgató. Sop:ro::t.'\.y, N yo m a i: ott. Li tfa :> :'> K ú r o y u

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

É R T E S l T Ő J E. SALAMIN LE8, állatui Fl)reáltanoda ELSÖ ÉVI. Szerkeszté 1875\6. SOPRON.. 1876. királyi igazgató. NYO~JATOTT J\EICHARD ADOLFNÁL.

É R T E S l T Ő J E. SALAMIN LE8, állatui Fl)reáltanoda ELSÖ ÉVI. Szerkeszté 1875\6. SOPRON.. 1876. királyi igazgató. NYO~JATOTT J\EICHARD ADOLFNÁL. áatui F)reátanoda ELSÖ ÉVI É R T E S T Ő J E. 1875\6. Szerkeszté SALAMIN LE8, kiráyi igazgató................................. - -... -----.... SOPRON.. 1876. NYO~JATOTT J\EICHARD ADOLFNÁL. T A R T A L

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Rektor. Vész János Ármin, okleveles mérnök, a felsőbb mennyiségtan rendes tanára, egyszersmind tanár a középtanodai tanárképezdén, a magyar tud. akademia rendes-,

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása Két péda ineárisan vátozó keresztmetszetű rúd húzása Eőző dogozatnkban meynek címe: Hámos rúd húzása szintén egy vátozó keresztmetszetű, egyenes tengeyű, végein P nagyságú erőve húzott rúd esetét vizs

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

XXV. EVI. i.sss 900. s. -- - Ll(.. 1{07.;1.1 : WALLNER IGNACZ Dr. TUR. IGAZGATÓ SO:E?RO~., ROnlWALTEH. Af1FRÉD KŐ- l~!" KONY:vNYOMDAI MÜ'INTÉZETJ!J.

XXV. EVI. i.sss 900. s. -- - Ll(.. 1{07.;1.1 : WALLNER IGNACZ Dr. TUR. IGAZGATÓ SO:E?RO~., ROnlWALTEH. Af1FRÉD KŐ- l~! KONY:vNYOMDAI MÜ'INTÉZETJ!J. XXV EVI,, ",,, isss 900 s L( 1{07;11 : WALLNER IGNACZ Dr TUR IGAZGATÓ, SO:E?RO, ROnWALTEH Af1FRÉD KŐ!" KONY:vNYOMDAI MÜINTÉZETJ!J , EVI,,,, 1899 900 KOZLI; WALLNER I GNACZ Dr KIR IGAZGATÓ SO:J?RO, ROIWALTER

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI - VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 65. SZÁMU EVKONYVE

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI - VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 65. SZÁMU EVKONYVE S zombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (VI VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 65. SZÁMU EVKONYVE Az 193940. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 90. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 60. sz. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM. 60. sz. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. Budapestvidéki tankerüeti kir. főigazgatoság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM 60. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 934/35. ISKOLAI ÉVRŐL.. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. SOPRON, 935. R.\BAKÖZI

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ERTES TOJE. supronyi magyar kir. évi ,, / / állami :fő:reáliskola 1.890-91._. 16~ik. Köz l i : kir. i gazg<itú. Sop:ron.y, 1891.

ERTES TOJE. supronyi magyar kir. évi ,, / / állami :fő:reáliskola 1.890-91._. 16~ik. Köz l i : kir. i gazg<itú. Sop:ron.y, 1891. supronyi magyar kir. áami :fő:reáiskoa 16ik. évi,, / / ERTES TOJE.. 1.890-91._ Köz i : 1\ i kir. i gazg

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.

ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN FÖREÁ.LISKOLA 49IK ÉVI ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.. A soproni áami Széchenyi István főreáiskoa mutjának rövid kivonata.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR :N'IELVÜ GYÓGYSZERJ!BZE'.í:I SZAK- Gyógyszerészdoktori értekezés. Irta: Hixer András okl. gyógyszerész egyetemi tanársegéd

A MAGYAR :N'IELVÜ GYÓGYSZERJ!BZE'.í:I SZAK- Gyógyszerészdoktori értekezés. Irta: Hixer András okl. gyógyszerész egyetemi tanársegéd A MAGYAR :N'IELVÜ GYÓGYSZERJ!BZE'.í:I SZAK- SAJTÓ KIAL..iiU.LÁSA is JELEIH'ŐSÉGE /1831-1872/ Gyógyszerészdoktori értekezés Irta: Hixer András ok. gyógyszerész egyetemi tanársegéd Készüt: a Semmeweis Orvostudomán-yi

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben