ÉRTESITŐJE A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ IK ISKOLAI ÉVRŐL. , ", . I f,- ~ l~ ( #-/.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , ", . I f,- ~ l~ ( #-/."

Átírás

1 A SOPRONI MAGY. KIR., ", ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK ÉRTESITŐJE AZ IK ISKOLAI ÉVRŐL. ~!Pf';-t.'!.! ; wr. eo-o--... ~~~..,..,_... 8atttaJaa t u.. I f,- ~ ~ ( #-/. ~,.ff! 40 KÖZLI : RODT LAJOS SOPRON, ROMWAL TER ALFRÉD, KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1916.

2 I. Métóságos Veszprémi Városy Tivadar Tankerüeti Kir. Főigazgató. Taokerüetünknek és igy intézetünknek is egörvendetesebb és jeentőségében egkihatóbb eseményéve óhajtván ez évi jeentésünket megkezdeni, Értesítőnk eső apját métóságos veszprémi Városy Tivadar győri tankerüeti kir. főigazgató úrnak szentejük, annak a férfiúnak, aki ő Fesége egkegyesebb ehatározása foytán ez évi ápriis hó 6-án kineveztetett az V. fizetési rangosztáyba és aki e kineveztetéséve eérte azt a egmagasabb fokot, meyet tanférfiú egyátaában eérhet, de meyet a tanférfiak közü is csak igen kevesen - a egiobbak - érnek e. Amiyen nagy a hivatai páyán működók öröme átaában, vaahányszor kinevezésse párosut kitüntetés éri vaamey érdemes tiszttársukat, oy kétszeresen nagy a mi örömünk, akik a kinevezettben tankerüetünk nagyrabecsüt és átaánosan szeretett vezetőjét tisztejük és akik a szogáati viszonybó kifoyóag egjobban tudjuk, hogy ez akaomma a kiráyi kegyben miy métó etnber részesüt. Ő Métóságában azt a férfiút tisztejük és szeretjük, aki magában egyesiti 1nindama tuajdonságokat, meyek Őt nemcsak képessé teszik vezető áásának betötésére, hanem vaóságga követendő pédának is áítják eénk szeméyét. Feekezeti gyüöettő ment méy vaásosság, ángoó hazaszeretet, széeskörü tudás, méyen érző sziv, ernyedeten szorgaom, soha nem ankadó köteességtudás, részrehajást és pártoskodást r em ismerő igazságszeretet, ekiismeretesség és efoguatanság teendői végzésében, szerénység és e zékenység az érintkezésben, azok a kimagasó" tuajdonságok, ineyeket tanár és tanítvány egyaránt tisztenek O Métóságában. Ezért mindnyájunk eg~zentebb óhaja, hogy a Mindenható miné tovább tartsa meg ő Métóságát diszes áásában a tanügy javára és a tankerüet örömére. -3-

3 n. KARDOS ALADÁR A kéreheteten haá a háborus esztendőben a soproni ájami főreáiskoa föé is kiterjesztette sötét szárnyait, magához szóitva intézetünk egyik egképzettebb, egkedvetebb, egeszményibben érző és gondokozó tanárát: Kardos Aadárt. Fáradságot nem ismerő, szorgamas és kitartó munkában etötött éetét nem az eenség fegyvere ototta ki; gyenge, törékeny szervezetét assu, de biztosan ható méreg: a sorvadás emésztette meg 42 esztendős korában. Czegédrő vaó átheyeztetése városunkba saját kéremére történt. Bármindössze 31/ 2 éven át tanított iskoánkná, szées és aapos tudássa párosut jóságos szivéve hamarosan meghódított Inindenkit, ki vee érintkezett. A tnagyar és a atin nyevet tanította, még pedig kitünő eredménnye, ami rokonszenves egyéniségén kivü főképen annak tuajdonítható, hogy kíváó emékező tehetségge megádva sokat ovasott és. tanut, áandóan művete Inagát szaktárgyaiban. Igazi atyja vot tanítványainak, kik tiszteték benne a nagy tudást, jóságos eküeteért pedig vaóságga rajongtak érte. Izzóan hazafias érzüetét tanusítják az iskoában és iskoán kívü emondott szónokatai, meyek minden akaointna nagy hatássa votak a hagatóságra. Eőzékeny, szerény n1odoráva mindenkit eköteezett, szivesen segített másokat, senkinek kérését megtagadni nem tudta. Érdekődött és ekesedett minden szép és nemes ügy iránt, önzetenü és hivakodás nékü dogozott ankadatan szorgaomma. Méyen érzó, vaásos éek vot, minden feekezeti efogutságtó menten. Haáa súyos veszteséget jeent intézetünkre, mey ehaáozásáva egy jees tehetségge Inegádott ekes tanárra megfogyatkozott. Kartársai méy szomoruságga gyászoják benne a nemes eküetű, odaadó és hüséges jóbarátot. Kegyeetes emékét sokáig fogjuk őrizni szivünkben. Legyen ádott emékezete! L. E. - 4-

4 III. BEITL KÁROLY Szept. 17-én, aighogy intézetünk kapui megnyitak, vettük Beit Károy ágfavai pébános ehunytának szomoru hirét. PJébánosi munkásságának megkezdése eőtt,mint soproni karkápán, tiz éven át ( ) vot intézetgnk hitoktatója. Jees képzettségü és szées átókörü papja vot egyházának, akit eőkeő modora, tapintatos feépése és szerénysége Iniatt mindannyian becsütünk és szerettünk. Aig egy évre feszentetetése után már Sopronba rendete vot főpásztora. Munkássága itt fokozatosan széesebb mederbe tereődött és megehetősen próbára tette ifju erejét. Mint karkápán és hitoktató hivataosan is sok munká va vot megterhe ve, de ő rövidesen ekes buzgóságga kezdett dogozni sociáis téren is és enöke ett a kath. egényegyesüetnek. Majd egy heybei német ap nak, a,, W estungarisches Voksbatt"-nak szerkesztéséve is megbizatott. Bámutuk n1unkabirását, nem kevésbé fenköt, higgadt gondokodását, ées itéőképességét, igazság- és emberszeretetét. Mindenki becsüte, sokan szerették. Önzetensége és szerénysége, meye a maga szen1éyét soha eőtérbe nem tota, megeégedettsége, pédás éete és papi erényei votak mindvégig tgyéniségének egszebb ékességei. Munkásságát intézetünkben is ekiismeretesség, buzgóság és rátermettség jee1nezte. Kedves eméket hagyott maga után, kit pébánossá történt megváasztatása után is örömme és szeretette áttunk időnkint viszont. V áratan u jött az eső hir betegségérő. Éte derekán epte meg a kór és gyógyíthatatannak bizonyut. Erős szervezte jóideig szivósan eenát, de a betegség assan mégis fejőröte éeterejét. Temetésén intézetünk képvisetette magát. Emékét kegyeette őrizzük! K. P. -5-

5 IV. A Soproni Áami Fóreáiskoába járt Tanítványok szövetsége. Az egyre nagyobb méreteket ötő, nemzeteket megsemmisítéssei fenyegető viágháború minden képzeetet föümuó borzamasságáva már is érezteti vészterhes hatását az ország és társadaom összes rétegeivel A nyomor és baj enyhítése, az inségesek fesegítése, az ádozatkész jótékonyság gyakorása sohasem fokozódott még oy mértékben köteessége_é, mint épen napjainkban. A történeem ércné maradandóbb eméket szente majd fegyverforgató, honmentő hőseinknek, de a háás utókor kegyeetes emékezetébe vési majd azoknak nevét is, kik nehéz időkben a háború nyomán fakadt sebek gyógyításán és böcs eőreátássa a haza jövendő erköcsi és anyagi megsziárdításán {áradoztak. A soproni áami főreáiskoa háás örömme jegyzi fe évkönyveibe annak a férfiunak nevét, ki épen e történemi időkben váakozott egy oy szövetségnek megaakítására, meynek céja intézetünk vot és jeenee_i tanítványai erköcsi és anyae_i érdekeinek eőmozditása, szegénysorsú tanufók see_éyezése, tanumányi ösztöndíjak kitüzése, azonfeü a szövetsée_ tagiai közöt az ee,yüvétartozás érzetének és a magyar, nemküönben a koée_iáítás szeemének ápoása (Aapszabáy-tervezet 4..). W aidmayer Kciroyt, az Osztrák-Magyar Bank vezértitkárheyettesét, iskoánk egykori tanítványát ieti részünkrő az eismerés pámáj a, ki fáradhatatan buzgóságáva, önzetenségéve e szövetségnek eszméjét a megvaósuás stadiumába jutatta. A soproni áamí főreáiskoa vot tanítványaibó aakítandó szövetség gondoata már 1904-ben fömerűt, amikor az egykori iskoatársak 25 éves taákozóján Fiaowski Béa dr. kir. törvényszéki orvos Nagybecskerekrő, H asenauer Ae, ost mérnök Budapestrő, J ah n József bírósági vegyész Budapestrő, Rösch Frigyes gyárigazgató Krompachró (Szepesvármegye), Rutrich Rikárd kir. posta- és távírdatanácsos Sopronbó, Spitzer Vimos és Wof Ernő nagykereskedők Bécsbő egy 500 K-ró szoó takarékpénztári betétkönyvet adtak át a soproni áami főreáiskoai akkori igazga- -6-

6 tójának, Dr. Waner gnácznak, egy a soproni áami föreáiskoa tanítványaibó aakítandó szövetség céjaira júius 27-én szép ünnepség keretében összegyütek az~k a vot iskoatársak, akik 40 év eőtt végezték tanumányaikat intézetünkné 1 névszerint a következők : Horváth Mikós födbirtokos Bögötérő (Vasmegye) 1 Iés Károy miniszteri osztáy tanácsos Budapestrő, Kieg Károy M. A. V. üzetvezetöheyettes Szombatheyrö, M ares Lászó födbirtokos Kerecsendrő (Hevesmegye) 1 Scheiber J ó zs e hatenyésztő részvénytársasági igazgató Budapestrő és Wadmayer Károy, az Osztrák-Magyar Bank vezértitkárheyettese BécsbőL Az ez akaomma egybegyütek 200 koronát adtak át a soproni áami főreáiskoa igazgatójának egy később aakítandó Diákszövetség cé j aira. A szervezés, taggyűjtés fárasztó munkáját ettő az időtő kezdve W a dma yer Károy váata magára. Kizáróag az ő érdeme, hogy a Szövetség iránt vaó érdekődés napró-napra erősbödött, nemes cét szogáó mozgaomhoz mindig többen és többen csatakoztak. Az évi október 17-én a soproni városház tanácstermében Wadmayer Károy enökete aatt nagyszámú közönség jeenétében végbement aakuó közgyűés egyhangua& efogadta a Wadmayer Károy áta nagy körütekintésse és aaposságga szerkesztett, 52 szakaszbó áó aapszabáy-tervezetet s a szövetséget egyhangú ekesedésse ideigenesen megaakítottnak nyivánította. A m. kir. beügyminiszternek jóváhagyás végett megküdött aapszabáy-tervezetet jövő Értesítőnkben szándékszunk közöni 1 mive az ezideig még nem nyert jóváhagyást. A szövetség végeges megaakuását jeeneg az a körümény is gátoja, hogy a soproni áami főreáiskoa vot tanítványainak egy igen tekintéyes része a harctéren tejesít szogáatot, másik részét pedig a háború aatt megnövekedett hivataos efogatsága akadáyozza a szarosabb tömörüésben. A Wadmayer Károy áta megindított mozgaom a háború foyama aatt is szép eredménnye járt, a jeentkező tagok száma hónapró-hónapra szaporodott. Az idáig befoyt pénzösszeget egyeőre a soproni áami fő reáiskoa igazgatója kezei, aki azt a Szövetség hazafias céjának megfeeöen hadiköcsönykötvények véteére fordította. A Szövetség vagyoni áapota évi június hó 30-án: 2450 korona névértékű 6%-os magyar járadék köcsönykötvény és 57 korona 16 fiér készpénz. Aábbiakban azoknak nevét közö jük, kik az ideigenes megaakuás, tehát évi október hó 17 -ke óta aapító-, rendes- és pártoó-tagoknak jeentkeztek vagy adományaikka a Szövetség tökéjéhez hozzájárutak: - 7-

7 Aapítótagok 100 korona tagsági díjja: -:: Apár Ignác, műépítész Budapest. Horváth Mikós, födbirtokos Bögöte. ~~: ikvai Pfeiffer Mátyás, udvaritanácsos Budapest. ~ ~ Schreiber Ignác, Osztrák-Magyar Bank főtanácsosa Wien. ~ : Schöi Ernő, Osztrák-Magyar Bank feügyeője Wien. Tschur Károy, magánzó Sopron. ~ : W aidmayer Károy, Osztrák-Magyar Bank vezértitkárheyettese Wien. ~ : Dr. Waner Ignác, c. kir. főigazgató Sopron. Wof Ernő, nagykereskedő Wien. -J: I d. Wof Lipót, nagykereskedő Kismarton. Rendes tagok évi 6 korona ta gs ágidíj j a: Agh Lajos dr. Agoston Ernő Barta Miksa *B ergmann Adof Bognár Bertaan Fara gó József Fischer József Frischmann J ó zs ef Gerő Arpád Hacker Sándor Hofmann Vimos dr. Horváth Béa dr. Horvát Rezső. * Kammeroher Ottó Kerpe Ignác Kovács Péter Krausz Lajos Lauringer Ernő * Mangod Ernő Német Vimos Pinezich István dr. Richy Rezső Rodt Lajos Róka József Romwater Frigyes * Rosenberger Lajos Rutrich Rikárd Schaffer Anta Schármár J ó zs e Seemann Kámán Sim ko Gyua dr. *Takách Gusztáv, Czinfava Thurner Miháy dr. Töp János T ö p er Lajos Tschur Ernő Uimann Adof *Varga Ferenc V end Aadár W acht Frigyes W ag ner Zsigmond ) A *-ga megjeötek tagsági díjaikat már efizették. -8-

8 ~ :Arn es Rezső, Wien Bründ Károy *Coriáry B_é}a Démy Lajos dr. Feig Gyua Fink József Gergey István Greiinger J ózse *Goetzoff Oszkár Godschmid Dávid Hackstock Károy *H egedüs Béa *Jaeger Miháy Pártoó tagok évi 4 korona tagsági díjja: Adományok: J ó z sa M enyhért * Karner János, Csepreg Liihne Vimos * Lieberzeit József, Fé szedava Popini Nándor Riedt Imre Schne! Afréd *Schwarz J ózse Strausz Nándor Thirring Ernő Töper Kámán dr. *Trogmayer Henrik *) A *-ga megjeötek tagsági dijukat már efiz ették Ö csász. és kir. Fensége Miksa főherceg 50 korona. Arnes Rezső, Wien 100 korona. Centra-Hypothekenbank Ungar. Sparkassen 100 korona. Domokos Sándor 1 korona. Friedmann Izidor 1 korona. Coetzioff Oszkár 1 korona. Karner J án os, Csepreg 4 korona. Káth J ózse 5 korona. Kiss Imre 2 korona. Lieberzeit József 2 korona. M ataries Vince 2 korona. Osztrák-Magyar Bank 100 korona. Pesti Kereskedemi Bank Soproni Fiókja 100 korona. Popovics Sándor dr., Wien 50 korona. rohonczi Pranger József, Wien 10 korona. Özv. Preis Siegfriedné 4 korona. Raj kai Lajosné 1 korona. Ritter J á nos 2 korona. Schmid Frigyes, Wien 10 korona. Soproni Takarékpénztár 100 korona. Szabó N án dor 2 korona. Ticher Samu 1 korona. Wadmayer Károy 2 darab egyenként 50 koronás névértékű 6 %-os magyar járadékköcsönkötvény. -9-

9 A soproni áami főreáiskoa igazgatósága ezúton is háás köszönetet mond az intézet és vee szaros kapcsoatban evő Deák-Szövetség összes jótevőinek, eső sorban Wadmayer Károy úrnak, ki ritka önzetenségge és odaadássa munkákodott a Szövetség megteremtésén. Igazságos ügyünkbe vetett rendítheteten bizaomma reméjük a háború diadamas befejezését s a győzemes béke nyomán a soproni áami föreáískoa egykori tanítványai Szövetségének végeges megaakuását és feendüését. Lauringer Ernő

10 v. Intézetünk és a háború. Intézetünk 1914/15. Értesítőjében a tanév háborús vonatkozásairó szóó megemékezésünket azza az őszinte óhaj ja zártuk e, hogy vajha az 1915/16. tanévben újbó rendekezésünkre áhatnának összes heyiségeink óhajunk - sajnos - nem vaósut meg. Nem vaósut meg sem szükebb, sem tágabb értemében véve: intézetünknek a mut tanévben efogat heyiségeit a katonaság az 1915/1916. tanévben is hasznáta, a háború pedig nemhogy megszünt vona, hanem még nagyobb arányokat ötött az eddigiekné. Hogy az írnmár két év óta dúó háborúnak iskoai éetünkre gyakoro t hatását a középískoák háborús korszakának krónikása részére röviden összefogava megörökítsük, adatainkban az 1914/1915. tanévre is kiterjeszkedve, a következökrő számounk be: a) Az intézeti épüet és a tanítás. Intézeti épüetünk födszinti és I. emeeti heyiségei - az igazgatói iroda, a vegytani szertár, vaamint a tanári- és ifjúsági-könyvtár heyiségeinek kivéteéve évi augusztus hó 1-én fogatattak e a katonaság részére. Ezen időtő kezdve évi szeptember 1-ig magyar népfekeök heyezkedtek e intézeti épüetünk efogat részeiben; 1914 szeptember hó 1-tö kezdve pedig évi január hó 26-áig, tehát csaknem 17 hónapon keresztü, a cs. és kir. tartaékkórház hasznáta heyiségeinket évi január hó 26. óta a cs. és kir. 1 L Landwehrgyaogezred pátzászóajának II. pátszázada birta emített heyiségeinket évi ápriis hó 12-ig. Azóta ismét tejes bírtokában votunk intézeti épüetünknek évi június hó 24-ig, amikor az újbó efogatatott segédkórház céjaira.~ :) Dícséretképen megemítjük e heyen, hogy a katonaságga vaó érintkezés mindig a egkeemesebb vot. A jogos kívánságok és métányos kérések *) A történeti hűs ég kedveért megemítjük, hogy eredetieg ugyan 194. évi augusztus és szeptember hó foyamán az egész épüet, tehát a II. emeet is vot efogaya. Az inté ző körük szives jóinduatabó azonban a JI. emeeti h eységek c.sakhamar évi szeptp.mber ~0-án ) ismét. rendekezesünkre bocsátattak. Az erre vonatkozó részetes adatokat. az évi E rtesítőbe n! ). 11 -

11 mindíg keő figyeemben részesütek, a rend, csend és tisztaság fentartására pedig a katonaság minden ehetőt ekövetett. Igy többek között átfestette a tartaékkórház egy ízben az összes efogat heyiségeket a tornacsarnok kivéteéve és kijavíttatta és átfestette a foyosók megrongát faait. Az intézeti épüet efogat részeiben a tartaékkórház kivonuása akamáva konstatát károk a tartaékkórház parancsnoksága áta heyrehozattak A cs. és kir. tartaékkórház heyébe jött a cs. k. 1 L Landwehrgyaogezred-pótzászóaj II. pátszászadának parancsnoksága a rendet, csendet, tisztaságat és szeméyes érintkezést ietőeg még eődjét is feümuni átszott. Számbajöhetö, nagyobbmérvü vátoztatásokat vagy átaakításokat az épüet efogat részében a katonaság nem eszközötetett, hacsak nem emítjük meg azt, hogy a Landwehrgyaogezred a beszáásot egénység könynyebb és gyorsabb éemezhetésére intézetünk udvarán feáíttatott egy ideigenes faépítményt, mey konyháu szogát, a tornacsarnok meetti ötözőszoba pedig fürdöszabának rendeztetett be a kórház átal A viágítás, fű tés és vízfogyasztás címen femerüő kiadások fedezésének kérdése köcsönös megegyezés aapján mindjárt kezdetben rendeztetett, úgy hogy e tekintetben a katonaság miatt intézetünknek soha sem votak küön kiadásai. Az intézeti épüet födszinti és I. emeeti heyiségeinek efogaása következtében intézeti ifjúságunk mindkét tanévben a II. emeetre szorut. Az 1914/1915. évi beíratásokat megfeeő heyiségek hiányában Sopron szab. kir. város Tanácsának szivessége foytán a városi Közkönyvtár részére kibéret, de akkoriban még üresen áott heyiségeiben (Szinház-utca 35) tartottuk meg szeptember 1-15-ig. Az 1915/1916. tanévi beíraások már saját épüetünkben foytak e szeptember 1-4-ig, miután sikerüt e céra egyik L emeeti heyiségünket (az ifj. könyvtár meett) e cénak megfeeöen átaakíttatni. E heyiség azután az 1915/1916. tanévben tanteremü is szogát (VII L oszt.). A tanév az 1914/1915. évben -heyiségek hiányában - csak szepterober 24-én nyíhatott meg, miután eőzetesen szeptember 20-án rövid tanévmegnyíó ünnepéyt tartottunk az akkor még üresen áott tornacsarnokban. Az 1915/1916. tanévben szeptember hó 7-én vette kezdetét a tanítás, tanévmegnyíó ünnepéy nékü, minthogy ennek megtartására a tornacsarnok már nem áott rendekezésünkre. A tanítás mindkét tanévben zavartaanu foyt a tanév befejezéséig és pedig az 1914/1915. tanévben, meyben egy párhuzamos (III.) osztáyunk is vot, hat osztáyai déeőtt 8-12-ig és három osztáyai déután 2-6-ig; az 1915/1916. tanévben pedig, meyben már nem vot párhuzamos osztáyunk, csak déeőtt 8-1-ig. Az összes osztáyok eheyezhetésére mindkét tanévben igénybe keett vennünk ietőeg be keett rendeznünk áandó osztáytermekké a fizikai és bioógiai eőadótermet vaamint a szabadkézi rajztermet, sőt utóbb, 1915/1916-ban, hogy csupán déeötti tanítás ehessen, a - 12-

12 vot igazgatói akás konyháját is. Az ev. és izr. hittani órák megtarthatására pedig mindkét tanévben a IV-VIII. oszt. ifjúsági könyvtár két heyiségét hasznátuk fe. Ha éreztük is a szűkös eheyezkedésbő, az intézeti udvar néküözésébö, az osztáyok túzsúfotságábó, az eőadó kiséreti termeknek osztáytermekké vaó átaakításábó és áandó hasznáatábó eredt hátrányokat és nehézségeket, sorsunkat megnyugvássa és azza a vigasztaó tudatta visetük e, hogy heyzetünk - más iskoákéhoz viszonyítva - még csak tűrhető, amennyíben saját épüetünkben és eey heyen tejesíthetjük feadatunkat. A tanítás normáis menetére vonatkozó vátozásokat ietőeg feemítjük, hogy az 1914/15. tanévben a viszonyok kényszerítő hatása aatt csak 45-es órákat tartottunk és a 10'nyi szünetet S'nyíre redukátuk, hogy egyrészt a déeőtti és déutáni tanítás között keő idő maradjon a tantermek tisztogatására és szeőztetésére, másrészt azonban a déutáni tanítás túságosan bee ne nyújék az esti órákba. Tantárgyi óraredukciók nem votak egyik évben sem, eenben emaradt egyes tárgyak tanítása. Igy pédáu szünetet mindkét tanévben a torna, ének és céövészet tanítása vaamint szünetetek a játékdéutánok, a bioogiai és fizikai gyakoratokés emaradt (csak az 1914/15. tanévben) a gyorsírástanítás és a vegytani gyakoratok megtartása is. Szünetet továbbá mindkét évben a "Berzsenyi" önképző kör nűködése. A tornatanítás és játékdéutánok emaradásábó származó hátrányok eensúyozására szagátak az 1915/1916. tanévben az asó öt osztáy számára míniszterieg erendet és osztáyonként kéthetenként megtartott kiránduások, továbbá a VI-VIII. oszt. tanuók számára kíséretképen erendet és e ső ízben bevezetett katonai gyakoratok, meyekrö Értesítönk VII. fejezetének c) 8 pontjában számounk be részetesebben. A tantárgyak az 1914/1915. tanévben Jegynagyobbrészt szakemberek kezében votak, mig az 1915/1916. tanévben egyik tanerőnk szabadságoása majd pedig ehaáozása foytán beáott rossz. szakarány következtében ezen követeménytő e keett tekintenünk, miért is 16 német-, 10 magyar-, 4 számtan-, 4 rajz. geom.-, 2 történeem- és 2 födrajz-óra, összesen tehát 38 óra nem szakemberek kezébe kerü t. A tananyagat csak annyiban keett megrövidítenünk, amennyiben az 1914/1915. tanév a rendes időné későbben kezdődött és hamarább (május 22-én) befejeződött, az 1915/1916. tanévben pedig a tananyagot egyik míniszteri rendeet foytán már ápriis hó 15-én keett befejeznünk. J skoai ünnepéyt - az 1914/1915.-i tanévmegnyító ünn epéytő etekintve - az 1914/1915. tanévben egyátaában nem, az 1915/1916. tanévben pedig csak május hó 1-tö kezdve tarthattunk, minthogy ifjúságunk befogadására nem vot akamas heyiségünk május 1-re erendet Kárpátünnepéyt vaamint a tanévzáró-ünnepéyt már megtarthattuk tornacsarnokunkban. -13-

13 b) Az intézeti tanárság. 1. A háború tanári szeméyzetünk étszámát kétharmad részére apasztotta. A bevonuások időrend j ét követve a bevonut tanárokró szóó adataink a következők: a) A háboni kitörése tényeges katonai szogáatban taáta M erényi Gábor kartársunkat, ki az 1913/14. évben szogáta önkéntesi évét. Az 1914/1915. tanévben intézetünkhöz vaó visszatérése tehát már eeve ki vot zárva. Merényi Gábor eőbb a szerb harctéren a homokbáványosi, ma j d Gaiciában a zydacovi, dobromií, zag orci, Fesőmagyarországon a mezőaborczi és sztropkói fevéteező éemezési áomásokná működött. Innen a keesei és mezőaborczi fevéteező áomáshoz heyeztetett át évi június hó 2-án az oasz frontra kerüt és a Spita a. d. Dra u (Karinthia)-i fevéteező áomásnak ett eőbb beosztottja, maj d vezetője, mig évi augusztus 8-án az Isonzo fronton evő St. Daniei fevéteező áomáshoz nem heyeztetett át évi szeptember hóban a comeni fevéteező áomáshoz kerüt, majd egy eőretot hadtest fevéteező áomásához, meyné jeeneg is van évi szeptember hó 1-én a Verpfegsaspirant-i, évi szeptember 1-én a VertJfegsakzessist-i (éemezési járunak-i) rangot nyerte e. Ö Fesége évi január hó 6-án ket egfesőbb ehatározásáva "Az eenség eőtt tanúsított kíváó szagáatok eismeréséü" az arany ~rdemkeresztet adományozta neki a vítézségi érem szaag j án. Beteg nem vot úgyszintén sebesüése sincsen. b J Révész J án os kartársunk a háború kitörésekor mint tartaékos zászós a cs. és kir. 46. gyaogezredhez vonut be évi szeptember hó 8-án a II. menetzászóajja indut az északi harctérre. Komarnó aatt évi szeptember 12-én a 13. századhoz osztották be mint szakaszparancsnokot, évi novemher hó közepétő ugyanenné a századná századparancsnokságga bizatott meg. Zászóaja évi december 8-án a 102. honvédnépfekeő gyaogezredhez osztatott be, mey időtő mint géppuskásosztagparancsnok működött évi március hó 20-ig, amíkor fényes győzemünk szinterétő - Uzsoktó - betegsége miatt meg keett vánia évi augusztus 23-án a dényugati harctérre kerüt. Az Isonzo szakaszon mínt a 46. gy. e. 12. századának parancsnoka évi ápriis hó 13-ig- megsebesüése napjáig osztozkodott a derék szegedvidéki katonák dicsőségében és szenvedésébeti évi júius 1-én hadnaggyá épett eő. A hadíékítményes III. o. katonai érdemkeresztte és a II. oszt. (ezüst) vítézségi éremme tüntettetett ki. c) Dr. Müer József kartársunk 1914 augusztus hó 22-én hívatott be a soproni 18. népfekeő parancsnokság áta mint szkv. honvédhadnagy évi szeptember hó 11-én Pozsonyban a IV. honvédkerüeti parancsnokság az átaa föáított m. kir. 2/IV. népfekeő pékszázad századpa

14 rancsnokává nevezte ki évi november hó 1-éve szkv. honvédfőbadnaggyá épett eő évi júius hó 1-én a IV. honvédkerüeti parancsnokság hadbiztosságához irodai szogáatra osztatott be évi júius hó 8-án súyosan megbetegedvén a pozsonyi 19. sz. heyőrségi kórházban ápotatott és ezen kórház orvosi bizonyítványa aapján évi augusztus hó 14- szeptember 13-áig Karsbadban a katonai fürdőházban ápotatott szeptember 23-án a pozsonyi IV. honvédkerüeti parancsnokság beosztotta az esztergomi Vöröskereszt-tartaékkórházba ügyeetes tiszti szogáatra, amey szagáaton kívü január 1. óta egyszersmind az esztergomi cs. és kir. tartaékkórház V. szakaszának ügyeetes tisztje és ugyanazon kórház kezeő bizottságának tagja is március 25. óta. Kitüntetése, sebesüése nincsen. d) Dr. Stodoni Gyua kartársunk bevonut évi szeptember hó 11-én mínt népfekeő hadnagy. Ettő az időtő fogva évi május hó 26-áig a m. kir. 2/IV. népfekeő pátszázad aantos tisztje vot évi május hó 26-án mint a fentemített század 1. fészázadának parancsnoka az északi harctérre rendetetett évi június 1-én ak. u. k. Reserve-Ver.-Abt. No. 12 Unterabteiungskommandójáva bizatott meg ugyancsak az északi harctéren, mey szogáat évi ápriis hó 12-ig tartott évi ápriis hó 12-én a k. k. Landsturm-Arb.-Abt. 206/31. parancsnokságáva bizatott meg, ugyancsak az északi harctéren. E formáció árkász és utász formáció. 14 napi szabadság eszámításáva már több mínt egy éve van áandóan az északi harctéren. Kitüntetést eddig még nem kapott. Népfekeő főbadnaggyá évi november hó 1-ve éptetett eő. Beteg nem vot, úgyszintén sebesüése sincs. e) Strauch Jenő kartársunk bevonut 1915 március hó 15-én a 18. honvédgyaogezredhez mínt önkéntes. A tartaékos tisztiiskoa evégeztéve ezredéhez - Karánsebesre vonut be, aho augusztus 1-én hadapróddá épett eő évi október 10-én Csíkszeredára a 314. honvédgyaogezredbe osztatott be évi február hó 16-án az orosz harctérre kerüt. Ott mint szakaszparancsnok és századparancsnok heyettes vot 314/IIL 9-be beosztva, majd évi március 29-én zászóssá éptetett eő évi ápriis hó 6-ika óta pedig a 314/L zászóaj parancsnokának segédtisztje. Jeeneg mínt súyos beteg városunkban tartózkodik. f) Harsányi Lajos 1914 október hó 1-én mint tanár hívatott be a soproni honvédfőreáískoához, ahonnan évi január hó 15-én népfekeői tényeges szagáatra vonut be a 29. honvédgyaogezredhez Budapestre. A tiszti iskoát Isaszegen végezte. Jeeneg Budapesten szogá pátzászóajának vaameyik pótszázadáná. 2. A bevonut kartársak óráit míndkét tanévben magunk áttuk e, ami annyiva is kevésbé okozott nagyobb nehézséget, amennyiben az 1914/

15 tanévben két, az 1915/16: tanévben pedig három párhuzamos osztáyt szüntettünk meg. Küső tanerőt tehát egyik évben sem keett igénybe vennünk- 3. Az 1914/15. tanévben az igazgató heti 10, 1-1 tanár heti órában tanított, az 1914/15. tanévben pedig az igazgató heti 7, 1-1 tanár átagosan heti órában tanított. Legjobban vota megterheve a nyevészek, minthogy a négy asó osztáy tanuóinak a étszáma, osztáyonkint átag vot. 4. Ami a tanároknak a háborúva kapcsoatos tevékenységé az iskoán beü ieti, úgy feemítjük küönösen az osztáyfőnökök buzgokodását a sokfée gyűjtés foganatosítása körü. Ugyancsak itt feemítjük a tanárok heti óratöbetét, vaamint azt, hogy egyes tanárok (Faragó, Gerő, Lauringer, Német és Dr. Simkó) mindkét tanévben szükségbő nem szaktárgyak tanítására is váakoztak és a hadbavonut szertáröröket tisztükben két éven át ideigenesen heyettesítették. S.A háború vonatkozásait a szaktanárok az egyes tantárgyak keretében igyekeztek fehasznáni és pedig úgy a magyarázatná mint az irásbei dogozatok megíratásánál A magyarázatokná kiterjeszkedtek küönösen a harctéri eseményekre, a háború tanuságaira, a népek erköcseire, az emberiség gyaróságára, a technika vívmányaira stb. A hitoktatók a háborúban megnyiatkozó nagy erköcsi erők, a köteességtejesítés, a feeőségérzet, az önfeádozás, a feebaráti szeretetnek feemeő pédáit, a vaás nagy értékét és szükségességét a modern éetviszonyok között a háborús viszonyokra vonatkoztatva fejtegették A nyevész, vaamint történeem - födrajz szakos tanárok áandóan megbeszéés tárgyává tették a hadie~eményeket, utóbbiak kiemeték az események födrajzi vonatkozásait is és utatak a Kárpátok stratégiai fontosságára. Szóvá tették továbbá a természetes és nem tertnészetes határok fontosságát az áamaakuásokra, Magyarország gazdasági vonatkozásait a viágháborúban, fejtegették bakáni érdekeink~t, Oaszország és Monarchiánk viszonyát, az amerikai Egyesüt Áamok és Angia szerepét stb.stb. úgy a nyevészek, mint a mathematikusok fehasznáták a háborús vonatkozásokat az írásbei dogozatok téteeinek kitűzéséné is. (L 1914/15. és 1915/16. évi Értesítő iető fejezetét). 6. Háborús eméktárgyakat csak szórványosan gyűjtöttek, ietve vettek tanuóink Küönös keendőségnek örvendtek tanuóink körében a hadsegéyző hivata áta forgaomba hozott eméktárgyak u. m. az ifj. hadsegéyző jevények, az Auguszta hadi emékérmek, a küönfée ezüst- és fém-gyűrűk, bogáreveezőapok, Mikuás béyegek stb. stb. 7. Intézetünk tanári kara bőven kivette részét az adakozásokban és hadiköcsön kötvények jegyzésében is.az intézet 50 koronát juttatott Sopron szab. kir. város pogármesteréhez a soproni rokkantak és eesettek árvái j a vára. A tanári kar beépett a Vörös Kereszt-Egyet vaamint a soproni rokkantak egyetének tagjai sorába, ajándékozott a sebesüteknek könyveket, ujságokat, szivart, cigarettát, asó és feső ruhaneműeket, pénzt és mindenfée más szeretettadományokat, résztvett a heyi jótékonycéú mozga

16 makban és támogatta anyagiag nagyobb adományozásokka a küönbözó jótékonycéú egyesüeteket és ádozott küönfée hadicéokra. Hadiköcsönöket jegyzett az igazgatóság az intézeti aapokbó az emut két tanév foyamán: K összegben; az intézeti Segéyzö egyesüet és Betegszoba-aap K összegben; a tanári kar K összegben; a tanuóifjúság pedig 850 K összegben. Az emut 2 tanév összes intézeti jegyzése tehát K-át tesz kl 8. Tanári testüetünk az iskoán kívü is kifejtett mindkét tanévben ádásos tevékenységet a háborúva kapcsoatosan. Igy résztvettek egyesek a pogári őrség szogáatában (Barta, Faragó, Gerő és Strauch), segédkeztek a sebesütek megérkezéséné, búzgoködtak a vak katonák segéyezése céjábó rendezett heyi képkiáítás szervezésében (Seemann), kisegítették a heybei tanintézeteket tanítási órák eváaásáva (Dr. Agh, Barta, Faragó, auringer és Strauch), müködtek mint fordítók (Horvát) stb. stb. Német Vimos tanár, mint a soproni vegyvizsgáó áomás vezetője, díjtaanu végezte a katonaság vegyi vizsgáatait és írt a gyógynövények gyüjtésérö, értékesítésérö, tekintette a háborúi szükségetekre. Hitoktatóink vigasztaták sebesüt katonáinkat, részesltették öket, vaamint a harctérre készüőket feekezetenkínt vaásoktatásban és tartottak számukra istentiszteetet. A róm. kath. hitoktató segédkezett azonkívü még a gyóntatásban és ádozásban is. c) A tanuók. 1. Önként jeentkezett, ietve önként hadbavonut tanuója nem vot intézetünknek. 2. Az 1914/15. tanévben besoroztatott (1896. évfoyamú) növendékeink közü katonai szagáatot tejesítenek:warschika János végzett VI., Baruch Siegfried, Böhm Adof, Friebert Lipót, Eyenberg Kurt, Kirkavics István, Lipner Ödön, Písch Kámán, Pozsgay Anta, Schaffer Pá, Schneider Ernő, Seedoch Tamás és Simon Gusztáv végzett VIII. oszt. tanuók. Az év foyamán besoroztatott (1897. évfoyamúbei) növendékeink közü katonai szagáatot tejesítenek: Krétai Gyua végzett V., Mersich Afréd, Rá th Árpád, Schitzhofer Ferenc és gróf Zichy Emánue végzett VI., Hacker Hugó, Kertész István, Kraft Vimos, Trogmayer Henrik, Winker Dénes, Ámon István, Fodor ödön, Gá Róbert, Hacker Miksa, Kerényi István, Pesti Ernő, Poák Károy, Spitzer Ernő, Varga Imre, Verzár Erik és Wof Jenő végzett VIII. oszt. tanuók. 3. Bevonut növendékeink sorsáró még nem szerezvén tejesen megbízható értesüéseket, a pontosság és tejesség kedveért az idevonatkozó tészetesebb adatok fesoroását a hábo.rú utáni időkre hagyjuk. 4. A háború természetesen nem maradhatott hatás nékü tanuó ifjúságunkra sem. Tanuó ifjúságunk hazafias gondokozásának és ritka ádozatkészségének megörökítésére - núntegy pédaadásu későbbi nemzedékünknek - közöjük az 1915/16. iskoai évben rendezett pénzgyűjtések és önkéntes adakozások eredményérő szóó kimutatásunkat, meynek tanúsága szerint e tanévben összesen 1478 K 36 f. foyt be gyűjtés és adakozás útján: -17-2*

17 - ~ Adakozás céja II. III. '.!>C bo!: 'O... ~ o...., ~~ >. ~ -.:~;:.. :>N>c<S- ('d..o ()Q) "" "' 'G) ~ ~- ~ < ~E OR :o :o ;>,W+> 'G> cn... o ' "..., ~ 00 ~~ 11..oc.!>CQ)..O :oq) " ~~ ro ~ ~ a jótékonycéú gyüjtések, adakoz sok s eadások útján i:e iskoai év foyamán befoyt pénzösszegekr61. B E V é T E L. Téte szám >. Q) ~ ~ Q)..., ~~.. C Q,...,: 'Q)..._a ', ~ JO+>Q),!:C,CD... A 'G>.Eo 'G> -c... 'G> 'O- ~c>c 00 -c,... Q).C :;:,C 10-Q)N;;., Osszesen ~.:= t;o Q) 'G)..o s.~ 'O..Coj,8 sas-8 ~~~ - ""' - -.o.. ~ 'O ~ o Q) "ep C>"<'\S~ Q) >.fed '<'dq)...,cts~... U..o -c-ca>. :;j.tt--4q) m- <1... Q) ~ ~.. befoyt: ;o~.?;> o.;:....c~.,...,..o d.~:gc; ~':t' J. bi)q):>. ~ Q)..o Q) Q)..O ~~ ~ c:~.?;> Q) ~ ~ ~~~.c od... ~,... ID c ""'G.!:C<1'O 'C bo""'.ic),... Q) ;:;'J N Q)~ ::.:::-- o,;::'g c<! c ::.!>C,... :c ~- :;s ;;., o o ;;.,c<s't: o 1 ;;..,N;:.. :o.!>c>. ~o.>. :i bo,c :t:.c :t:.,...,..o <~~N <1..0 :>,!111- ~... <c... p (.) CCD "'~"'<i-"" ~ ~oo _ Q)... ::.:::<1)0 c<s8 '0 O::S<1Q) :;:::$e o Ci! "" >.'G> o... ;: ~..., - ~ _ ~ o O ~ ~ ;:... ;:... ;:... o ~ '«S ~ ~ ~ IV. N ~ ~ ~7 a o >. O') N N N 'GS v. o , o o o - - N V.,D o VII..o (/).o.o o o.o '.o :o - - :o - V. E E-4 E E J I-VIII. i ~ t3 j 3o o 1 21 ~ J ts A nagyközön- J ségtó ! J ss Osszesen J : [1 295 j 551! ao11 207! 9oJJ J i / 2t Heng János, Reichart Ottó és Schwarz Már- pénzbő fennmaradt o ao K j N év teen tő Riedt Imre gyógysr:erész úr ton I. o. t. a 1 60 ( visszatéritett énekdij) 4 so K 0'07 K j gyürükért s - K K Rodt Lajos igazgató (k.iegészitésii).. 4 RS " 2. J ette Egon. o. t. (büntetéspénz) Az ünnepéy után az ifjságtó befoyt Horvát Rezső tauár ur Gyüjté sb ő fennmaradt o st " összeg Faragó József tan6.r \r ,. S. Lencz Aajo-. IV. o. t (büntetéspénz) 2 - " Seemann Kámán tanár úr " 4. Kardos Aadár tanár ehunyta akamábó 1. Godschmied Dávid ma6-tagyáros úr 10 -K Vend Aadár tanár úr koszorúra gyüjtött pénz maradványa " Baumann J ános vasgyári igazgató úr 5 - összesen: 33'38 K 5. Csaánért a katonasánó t so K: Mozi- Seyrin~ Richárd kem é nyitő~yáros úr 5 -. Sopron, évi június hó 30-án. Rodt L8jos, á. főreáisk. igaz g. SZÁMADÁS K f K f K f K f K f K Ir K Ir ~-~f K f K f K Ir K f

18 . s ro N rn 1'-1 o cn I. II. I. IV. V. VI. VII. VIi. IX. X XI. XII. XIII. xrv. XV. XVL XVII. XVIII. XIX. ro ~s ro ~N ro rn r::= Q) N.._. rn <> ro.....c:: -<) <)...,... <) ~> " " " " " 7 8 ~.j Q és 2, 3,8 (3 66 K) 11 és 8 (5'95 K)!J (8 K) A kiadás időpontja 1915VI.1 ésjx XI XI xr XII. 3. " " " A kiadás iktatószáma mey aatt a vevény taáható t5 " 1916 " II " XI XII XI. 11 és 16 :: -~api tv {u~ y ok fo konyv XI. 27. " 1916IV I v !9 6 V 20 L. aapítványok: fő kön y v VI ó- 19L6 Sopron, U J 6. évi Június hó 30 án. " KIAD AS. Kinek küdetett e az összeg? / A hadsegéyző hivatanak. 1 Pesti-E.-H.-Takrékp.-nak (Kárpáti Diákfau j.) Vakok országos jntézetének A siketnémák soproni intézetének A hads. hiv.-nak (Katonák karácsonyára) Zsófia Gyermekszanatóriumnak József szanatóriumnak Országos gyermekv é dő ígának Erzsébet otthonnak A budapesti tud. egy. segéy-aapjának Auguszta gyorssegéy aapjának ",, A hads. hiv. útján a Bogár vör.-ker. egy. Az Est útján a vak katonáknak A bdsegéiyzö hivata útján a fedut kárpáti favak heyreáitására A iad s eg é yző " hivata;nak Gyümöcsözőeg eheyeztetett? Hadiköcsön kötvé nyek jegyzésére Hozácsatotatott a hadik. a apitványhoz A hadjköcsön aapityány tökéjéne k gyarapitásá1 a takarékpénztárba téve Hadikiicsön kötv. jegyzésére (Hozzácsatotatott a hadik. aapitványhoz Os szeg K I f , Osszesen n6 Rodt Lajos á. főreáisk. i. igazgató. O':> ~

19 Ha hozzáadjuk ezen kimutatott összeghez az 1914/15. évi Értesítönkben részetesen kimutatott pénzgyűjtések és adakozások összegét: 975 K 88 fiérre,.úgy e két háborús tanévben gyüjtéseink összeredménye: K és 24 fiér készpénz. E pénzösszegeken kívü gyűjtött tanuóifjúságunk 1915/16-ban: szedereveeket, csaánt, könyveket és hadibéyegeket a következő kerek mennyiségben: 33 kiogramm szedereveet, 66 kiogramm csaánt, 527 kötet könyvet és 1240 darab hadibéyeget Hozzáadva e gyűjtéshez az 1914/15. évi Értesítőnkben kimutatott ebbei gyűjtés eredményét, úgy tanuóifjúságunk e két háborús tanévben a készpénzen kívü gyűjtött: 62 kiogramm szedereveet, 231 kiogramm fém.et, 66 kiogramm csaán t, 527 kötet könyvet és darab hadibéyeget Azonkívü befoyt 1914/15b-en,meeg ruhaneműek gyűjtésébő: 31 hósapka, 2 csukya, 42 pár csukyavédő és meegítö, 31 pár harisnya, 10 darab ing, 16 darab nadrág, 6 pár térdvédő, 3 darab hasmeegítö, 2 pár ábruha, 1 darab sweatter, 4 darab zsebkendő, 6 pár keztyü, 3 pár bakancsszíj. Cigaretta, dohány, ennivaó és egyébb ajándékok gyűjtésébő befoyt t' 1914/15-ben: darab cigarette, 20 csomag cigarettapapíros, 28 csomag dohány, 6 darab szopóka, 50 darab szivar, 16 darab öngyújtó, 13 darab pipa, 16 csomag tea, 3 darab szappan, 2 csomag evőeszköz, 1 csomag rovarpor, 1 O darab mézeskaács, 11 csomag cukor és 9 darab író készet. 5. Tanuóifjúságunk társadami akcióit ietőeg feemítjük, hogy 1914/15-ben egyes tanuóink Gerő Árpád buzdítására önként jeentkeztek sebesüt katonák száítására. A cs. és kir. tartaékkórházak parancsnoksága azonban a közbeépett koeraesetekre vaó hivatkozássa nem vette igénybe a feajánott segítséget. 6. A háború eéggé éreztette hatását tanuóink tanumányi és fegyemi á apotában. A munkakedv, mintha az 1915/16. tanévben kevesbedett vona, a fegyemi áapot pedig mintha kissé azuni kezdett vona. E j eenség csak a haborúva járó izgamaknak és rendkívüi áapotoknak vot tuajdonítható és amiyen természetesnek átszott, épp oy szomorúan konstatátuk azt. Küönösen eőidézte a szorgaom hanyatását és a fegyeem némi inegazuását a párhuzamos osztáyoknak a háborús viszonyokbó kifoyóag szükségessé vát megszűntetése is, tehát azon körümény, hogy az osztáyétszám kétszeresérevaómegnövekedéséve a tanuók tanumányi és fegyemi szempontbó kevésbé votak eenőrízhetők, továbbá a tanuóknak szükös eheyezése, végre azon körümény, hogy sok csaádban az apa bevonuásáva és a megéhetési viszonyok megnehezütéve a szüői ház nem gyakorohatott a tanuókra oy eenőrzést és fegyemet, mínt békés időkben szokott v ot gyakoroni. -20-

20 Ha mindennek dacára mégis sikerüt a tanuó ifjúság tanumányi és fegyemi áapotát ietőeg rendes eredményt femutatni, úgy az esősorban a tanári kar fokozottabb búzgóságának és tapíntatosságának, nagyobb éberségének és böcs beátásának köszönhető. 7. Tanuóifjúságunk a mezőgazdaságí munkásságban is kivette részét. Az 1914/15. tanévben az önként jeentkezett III-VIII osztáyu tanuók szabad idejükben Sopron szab. kir. város áta kijeöt terüet megműveésében segédkeztek. Jeentkezett 115 tanuó. A munkáatoknak azonban gyor san véget vetett a tanév hirteen bezárására vonatkozó miniszterí rendeet. Az 1915/16. tanévben részint szüeíkné segédkeztek a tanuók kertek megműveésében, részben más gazdáikadóknál A nagyszünidő foyamán összesen 20 tanuó jeentkezett mezőgazdasági munkáatokban vaó részvétere. 8. Iskoai egyesüeteink müködése úgy az 1914/15. mint 1915/16. tanévben tejesen szünetet részben a vezető tanerők hadbavonuása, részben pedig keő heyiség hiánya miatt. 9. A társadaom, küönösen a szüők érdekődése intézetünk iránt és az iskoáva vaó érintkezése a két háborús tanévben is megfeeő vot. ú gy az igazgatóság mint a tanári kör mindig a egnagyobb örömme vette és veszi, ha a szüők miné többször szeméyesen érdekődnek fiaik haadása és visekedése iránt és erre vonatkozóag mindig a egmesszebbmenő támogatásban és feviágosításban fognak részesüni a jövőben is az intézet részérő. Örömme konstatájuk e heyen, hogy jóakaratú tanácsaink és figyemeztetéseink a szüők részérő egtöbbnyire meghagatásra taának és hogy a szüők a neveés és oktatás nehéz munkájában az intézette egyetértőeg munkákodnak. 10. Arra nézve, hogy miy hatást gyakorot a háború az ifjuságra, átaában mondható, hogy izgató, nyugtaanító hatássa vot a tanuókra. A hadiesemények figyeemme kísérése, a sok újságovasás, az ovasottak és haottak megtárgyaása sokszor evonta idejüket és figyemüket a tanuástól Sokná érezhető vot az apa hiánya és küönösen tapasztaható vot a hanyatás azokná, kik közei soroztatásuk reményében eőnyöket és kedvezményeket vártak. Magaviseet tekintetében sem vot kedvező hatássa a háború. Az átaános nyugtaanság, izgatottság erősen éreztette hatását. A tanuó ifjúság ha nem is súyosan, de mégis gyakrabban vétett a fegyemi szabáyok egyes pontjai een. d. A tanuók étszámára csak annyiban vot hatássa a háború, hogy három párhuzamos osztáynak szükség parancsota megszüntetése és ke ő számú osztáytermek hiánya miatt az asó négy osztáyba csak ko.rátot számma votak a beiratásra jeentkező tanuók fevehetők Azonban ennek dacára sem apadt tanuóink étszáma e két háborús tanévben az azeőtti évekhez viszonyítva. Tanuóink egnagyobb része most is Sopron városábó és vármegyénkbő, a szomszédos vármegyék közei vidékérő és a közép tár _sadami osztáybó kerü t ki

21 A magántanuók számában csak annyiban áott be vátozás e tanévben, amennyiben a katonai szagáatot tejesítő, 1897.évfoyamú, vaamint a most besorozott évfoyamú, végzett VII. oszt. tanuók is szerepeinek mint. magántanuők és így más évekhez viszonyítva megehetösen megnövekedett a magántanuók száma. - :d ~

22 . -~ A t anar neve Jj _ szak~ ~ és minősége ~ar gya? VI. Tanári testüet*) 1!1 H, any ev, o, t a mu-.., IE z evoen, 1- mt.t i ro e ködik rnint tanár tanított, mey t1 'nyivú- J.. 1. _ ' osztá~ok- -~ nos is- á.. ko- Jn!_eze- ~ ban, hany..., koá- 1Zép1sko- tunk- órában 9 Q) 1 ban? j ában? 1 né?. ::r: 1 Jegyzet ~odt Lajos j Német 11 igazgató Latin. Ágh Lajos dr. 2 r. tanár Barta Miksa r. 3. ' tan ar Faragó József r. tanár Gerő Árpád r. tunár. j Magyar Német 'Jatem. Fizika Matematika Fizika Ábr geom. Természe tr. Vegytan 1 22 é v 22 év 2 év L t ' v \ 1,..., a óta, óta óta 1 1 egyesiiet enöke i ---- j Az intézeti Seg, y- A LIT. o. fó nö<e, a ~r a~d' ar I II. L oszt. ifjusági 30 év 1 22 év 16 év \. vr. \'I nu 18. könyytfr ö re, a óta ó ta óta Né met. ~egéy egyesü et j egy;-.öje. 13 év ~ ~3~~ -. 1\btemafika A vm. o. f ő n ö k e, 19 i VII.. \'. a fizikai szertár ""', 2 Fizika. 18. ó re, :Segé ye g~ e - Szépir:í.s I. értekezt jegyző. - óta -~:_ év ota nr., \ ' L s üe t pé nz tá os a, :Mate matika VI. 22 év 22 év 22 év Ábr ge om, VI., A tanári <önyvtár 18. óta óta óta VII., V III. és geom. sze1t:ír Né met IV. V. öre. - A n. o. fő n ö ke, 11 év 1 Termés.,.etrajz a természetrajzi., \., VI. 7 év 7 év és tornasze tár óta óta óta Vegytan VI. 20. ö re. Segédkezett Böcsészet \'JTT. a;r, i ~ azgatói ii'o- Törtr neem If Számtan. '. - dúban 1:11(}. V. -ig HIL4 évi október 1. é n a soproni - fnreáiskoához hi- Harsányi Lajos Matematika 1 9 év 8 év 7 év. kir. ho1\'édtanár Fizika óta óta óta ' r. \ nto:t be,! U óta <atona, Né rr:et V.,V.,- Horvát Német 7. Rezső 31 év 25 év 22 év A VII. o. fönöke, Francia vm. 20 r. tanár óta óta óta Francia. \' a f'segéyegyes ü- Latin Latin VIL, V. et köny\'tárosa Kovács Péter Vaástan - 8. róm. kath. 7 év Vaástan 7 év 4 év VIII. óta óta óta Exbortáció hitoktató 1-V Eemi iskoai ta- nító 9. Lantos Jakab 12 év Vaástan 3 év 3 év izr. titoktató óta óta óta Yaástan I- 1\'. 4. *) A tanári testüetben történt \'átozást J. a V U. fejezet 1. pontjában

23 E :"d N A tanár neve, ~ tanári minősége? Szaktárgyai? Hány év óta működik mint tanár Ez évben mit tanított, mey ~~-~-,.-----~--- 1! osztáyoknyi":ú- á. kö- intéze- b h ' nos 1s- é. k an, any ban? J ában-~ né? o ru an. ko á- Z PIS <;_- tünk-,. b ') ' Jegyzet Történeem IV. Az L o. főnöke, a 10. Lauringer Ernö Történeem 11 év 10 év 5 év vn., \'III., történeem, födrajz Fo.. d a 'ta 't 't Ma11:yar i. 19. és régiségtar szer- ' r tanár r )Z O O a O a Né met L tárának va amint az : Leszner Rezsö 23 év 23 év 23 év 1L dr. egészség- Egészségtan óta óta óta Ef.rrségtan 12 tan tanár L o. ifj. k önyvt. üre. 2. s kuaor\'os Menyhárd Frigyes ev. hitoktató Vaástan Merényi Gábor r. tanár Matematika 4 év Abr. geom. óta 24 év 24 év 15 év \ 'aást«n óta óta óta r-nu. 4 év óta 4 év óta 8 Sopron szab. kir. yáros ey. ekésze A háboru i ezdete óa a barctéren van 14 Mü er József dr. r. tanár Magyar Német 15 év 13 év óta óta 13 év óta A háboru kezdete - óta katonai szogáatot tej es í t 15. Német yimos r. tanat Természetr. 12 év 12 év 10 év Vegytan óta óta óta Vegytan V, YII. Sopron város vegy- Fizika IV. vizsgáó áomásá- R. geom. I. 19 nak vezetője. Természetr. I. A, egytani szer- Szépirás II. tár őre --- ~ F_ö~d_r~~~z_I_._I~II~. I-~ :--É_n_e_k_ez ~-! 1-16 Poák Miksa dr. 22 év 22 év 22 év Vaástan v., _J_i_z_r_. _h_i_to_k_t_at_ó v_a_n_á_s_ta_n_--1 ~-ó-t_a_--ó-t_a_ --ó-ta_,,,_'_'!._, _ 4. ~je~g~y_zo_-._ 1 Sopron szab. kir. v_rr_. v_r_u_. _ _,_ áro_s_ rabbija Révész János 51;.,_ 51; 2 51;., A háboru kezdete 17 r. tornatanár Torna év óta év óta év óta - ~~an a harctéren --i t------: ~ Seemann Ká- 18 mán r. tanár Szabadk. r. Rajz geom. 31 év 31 év 121 P.v óta óta óta Szabadk. rajz m.-vm. Rajz. geom. II.. \".,, J 19 Simkó Gyua Történeem 5 év 5 év 4 20 Történe em _ et'av rb i ctr~]~ r dr. r. tanár Födrajz óta óta Magyar. Stodoni Gyua dr. r. tanár Magyar Német 15 év F) év 15 év óta óta óta Német II. A Y. osztáy főnöke, a 8zabadkézi rajzszertár ő re. A. o. főnöke, a IV-VIi. o. ifj. kön) vtár ó re. A háboru kezdete - óta katonai szagáatot tejesít. ---' '---t'i Strauch Jenö r. tanár VIagyar Német 14 év 14 év 14 év óta óta óta 19Hi. évi március hó 15. óta katonai szagáatot te j esi t

24 S ' A tanár neve, ~ ro 1 N ~ j.tanári minösége?/ U2 Szaktárgyai? Hány év óta mü- Ez évben mit ködik mint tanár tanított, mey yi-=-- 1 v--=- :i_---:-_1-1 - k-.. --:1 -.- t-é - _: o sz tá y okos s- a o- ' m ze ban, hány n kot zépisko- ~ tünk- órában?, -n----, ban?.!ában? né? 22. Török ~iháy / Matematika 33 év 21 év 21 év -'--- - r. tanar Fizika óta. óta óta Ma tematika TI.,. IV.\. Jegyzet Az V. o. főnöke, a I t. o. ifjús:'1gi könyvtár ö re, tan- 16. díjkezeéí, érteke z. jegyzö. 8egédkezLk az igazg. irodá han V. 1. óta : Vend Aadár 23 r. tanár Magyar Francia ~fagya r IV'". 'i 3~ év 2~ év 2~ év Francia [\'., o ta o ta o ta v., n. nn Az é n ~ k-.. és zene. szettar ore Szoga szeméyzet.*) 1. Kertész József rendes szoga. Szogá 17 év óta. 2. Horváth Károy rendes szoga. Szoga 4 év óta. (1915. márc. óta katona) 3. Bacder István havibéres kisegítő szoga. Szogá1915. évi nov. 15. óta 4. Aumüer János fűtő és favágó. Szog:Ut 11 1 / 2 évig (1916. évi február hó J -én végeg kiépett szogáatábó). *) A szogaszeméyzetben történt vátoz:ást. a V. fejezet 2. pontjában

25 VII. Adatok az intézet történetéhez. A ) Az intézet áapota. 1. Szeméyvátozások a tanári karban. Intézetünk tanári testüete az 1915/16. tanévben 23 tagbó áott: 1 id. igazgató, 16 rendes tanár, 4 hitoktató, 1 tornatanár és 1 egészségtantanár, aki egyutta az iskoaorvosi teendőket is eátta. E tanév foyamán tényeg csak 17 tag működött: 1 id. igazgató, 11 rendes tanár, 4 hitoktató és 1 egészségtantanár. 6 tanerő katonai sz o gáa tot te j es í tett. Az 1914/15. tanévhez képest vátozás annyiban áott be a tanári testüetben, amennyiben Kardos Aadár r. tanár, ki az 1915/16. tanév eeje óta betegség címén féévi szabadságot évezett, évi január hó 15-én ehunyt. Kardos Aadár ehunyta nagy veszteség íntézetünkre. Intézetünk mindenkor szogáatkész, minden iránt fogékony és míndenre váakozó, buzgó tagját veszítette e vee, a tanári kar pedig meegszívű, rokonszenves és akamazkodni tudó kartársát, az ifjúság veeérző, hazafias és ideáisan gondokodó tanárát, ekes szószóójá! és képzett önképzőköri vezetőjét siratja benne. Temetésén, mey Czegéden ment végbe, minthogy ezen időben épen föigazgatói átogatása vot intézetünknek, Ries Ferenc czegédi á. fögim.n. igazgató vot szives bennünket képviseni, ki a tanári kar és intézetünk VII. osztáyú tanuóinak nevében és kötségén 1-1 koszorút heyezett a sírra, kifejezte részvétünket a méyen sújtott özvegynek és ebúcsuztatta drága haottunkat. Az igazgatóság e heyen is kifejezi a tanári kar nevében egháásabb köszönetét Ries Ferenc igazgatónak eme szives fáradozásáért Az igazgatóság a szomorú hír vétee után kitűzette az intézeti épüetre a gyászobogót, a tanári kar pedig egy rendkívüi értekezeten ádozott az ekötözött emékének és az értekezet efoyásáró vaamint méy fájdamáró jegyzökönyvi kivonatban értesítette a bánatos özvegyet. Ugyanitt ke megemékeznünk Beit Károy ágfavai pébános, intézetünknek 10 éven át ( ig) vot buzgó róm. kath. hitoktatójának e tanév foyamán bekövetkezett haááró is, kinek te metésén szintén képvisetette magát intézetünk. Gyászunkat az intézeti épüet ormára kihízött fekete zászónk hirdette. - 2) -

26 Míndkét drága haott egyéniségét vaamint érdemeit Értesítönk vezetőheyén métatja szakavatott to. Az ekötözöttek emékét kegyeette őrizük szivünkben. A szeméyvátozásokka kapcsoatban megemítjük, hogy Dr. Leszner Rudof, intézetünknek 23 éven át vot egészségtantanára és iskoaorvosa- magas korára hivatkozva bejeentette, hogy többé már nem hajandó tisztségét váani és így e tanév végéve emond áásáró. Dr. LesznerRudof kiváó egyénisége Sopron városában közismeretes. Távoztáva intézetünk egy minden izében hazafiasan érző, nemesen gondokodó, fenköt eküetű, nagy tudományú és szées átókörű, mindan1eett szerény, udvarias és nyájas tagját veszíti e, ki köteességét mindenkor tejes odaadássa, nagy eküsmeretességge és pontosságga tejesítette szogáata utosó percéig. Távozónak megmásíthatatan szándékát az igazgató a végeges osztáyzó értekezeten közöte a tanári karra, egyben pedig kiemete távozónak az intézet körü szerzett érdemeit, kifejezte a szeméyesen jeenevő eőtt a tanári karnak és a tanuóifjúságnak vee szemben tartozó köszönetét és biztosította őt további szeretetükrő és nagyrabecsüésükről A tanári kar nevében még Horvát Rezső kartárs is intézett rövid búcsúztatót a nyugaombavonuóhoz az értekezeten. Évezze nyugaombavonuó nyugamát miné tovább a egjobb egészségben és egnagyobb megeégedettségben! A tanári karban az 1915/16. tanévben örvendetes vátozás is történt, an1en-cyiben Merényí Gábor intézetünknek 3Y2 éven át vot heyettestanára (mey időbő azonban, 2 Y:! évet a katonaságná tötött e), évi március hó 28-án rendes tanárrá neveztetett ki. Rendes tanári működéséhez a egszebb reményeket füzük. 2. Szeméyvátozások a szcgaszeméyzetben. Az 1914/15. tanévhez viszonyítva mindössze annyi vátozás történt, hogy a katonai szegáatot tejesítő Horváth Károy r. iskoaszaga heyett eőbb Rózsás János, majd pedig évi november hó 1 5-étő kezdve Backer István szeméyében új havibéres kisegítő szoga fogadtatott fe, ki azóta áandóan tejesít szagáatot intézetünknél Aumüer János, intézetünknek 11 Y! éven át vot favágója és fűtő je, évi január hó 31-én végeg kiépett szogáatábó. Teendői eőbb Kondor József nevü favágó és fűtő átta e, majd pedig, mikor be keett vonunia, a fűtést két iskoaszogánk, a favágást pedig idegen favágó végezte. 3. Feszereés és egyéb szükségetek. Tanszereinket és könyvtárainkat az emut évben a rendes tanszerátaánybó és a tanuóktó szedett ifjúsági könyvtári díjakbó, vaamint ajándékozás útján gyarapítottuk A fűtő anyaget a fennáó szerződés értemében Sopron szab. kir. város szogátatta, házi és irodai szükségeteinket pedig az évi rendes háziátaánybó fedeztük Intézeti feszereéseink és könyvtáraink ez évi gyarapodásáró, vaamint az összes feszereések vagyoni áadékáró Értesítönk VIII. fejezete számo be. -27-

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

~ ERTESITO)E ~ ~l ~ ~ AZ 1924-25. ISKOLAI ÉVRÖL. ~ ~ ~ ~ ~ ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~ o IGAZGATÓ. ~ ~ ~ ~ ~ ~,,,, ~ ~ SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA ~ O ~ D

~ ERTESITO)E ~ ~l ~ ~ AZ 1924-25. ISKOLAI ÉVRÖL. ~ ~ ~ ~ ~ ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~ o IGAZGATÓ. ~ ~ ~ ~ ~ ~,,,, ~ ~ SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA ~ O ~ D 000000000 c::i D D A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA D 50-IK ÉVI D,,,, ERTESITO)E O AZ 1924-25. ISKOLAI ÉVRÖL. D O D SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ o IGAZGATÓ. c: o O D D o o SOPRON, 1925. O

Részletesebben

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

Vár, ipari parkok, mûemlékek

Vár, ipari parkok, mûemlékek BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JANUÁR 8., HÉTFÕ XIII. ÉVFOLYAM, 3396. SZÁM ÁRA: LEJ WWW.REGGELIUJG.RO Fotók: Csikos Roand Vár, ipari parkok, mûemékek Engedd át a történetet a szíveden Dr. Kádár Annamária

Részletesebben

A külföldi munka veszélyei

A külföldi munka veszélyei BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JÚNIUS 7., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 350. SZÁM ÁRA:,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO (Képünk iusztráció) A küfödi munka veszéyei Hétfõn, június 20-án az ortodox pünkösdi munkaszüneti

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja XXVI. évfoyam, 16. szám 2016. ápriis 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetiapja Addig dogozom, amíg a mű e nem kezd éegezni Interjú Domonkos Béa szobrászművéssze n 4 5. oda LPG 172 Ft/

Részletesebben

Fûtésmérõket beszereltetni!

Fûtésmérõket beszereltetni! BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 26., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3425. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Fûtésmérõket beszeretetni! Az idei év végéig minden távfûtésse eátott akásban köteezõ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

Kis szünet a pollenszezonban

Kis szünet a pollenszezonban BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. MÁJUS 6., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3473. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Kis szünet a poenszezonban Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap tévémûsoraiva, fimajánókka

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

l_. számú előterjesztés

l_. számú előterjesztés ~ ~ Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére az Anyaotamazó Aapítvány 2015. évi támogatásának eszámoásáró I.

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória Oktatási Hivata A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskoai Tanumányi Verseny döntő forduójának megodása I. kategória ELTE Anyagfizikai Tanszék Budapest, 2013 ápriis 13. Forgó hengerekre heyezett rúd

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot:

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot: Fúó & Kmresszr /. Egy Rts-fúó muadugattyújáa átmérője 40 m, hssza m, eresztmetszete 88 m. Határzzu meg a fúó száítótejesítméyét a éeges ymás, ha a éeges frduatszám 00 frd/mi! Mera a fúó tejesítméyszüségete,

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

TARTAOMJEGYZÉK Penészlek településrendezési tervéhez IV. üte SZABÁYOZÁSI TERVEK ÉS HEYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 PENÉSZEK Településrendezési Terv Helyi építési

Részletesebben

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-6/2015/Sz MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB POLGÁRMESTERI JELENTÉS Előterjesztő:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján NAGY Adrienn Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet adrienn.n.z@gmail.com A középfokú kereskedelmi iskolák

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1

Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1 Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1 Kérdőpontok a dél-erdélyi unit. egyház számára 1. Az unit. egyház rövid története a bécsi döntés óta. 2. Az unit.

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3475 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. de cem ber 3 7. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/49. szám T A R T A L O M Ál lás pá lyá za

Részletesebben

A méter-mértéknek az erdőgazdaság körében való mikénti alkalmazásáról.

A méter-mértéknek az erdőgazdaság körében való mikénti alkalmazásáról. A méter-mértéknek az erdőgazdaság körében való mikénti alkalmazásáról. (Folytatás é s vége). VIII. Faszén. A faszénnek átvétele és átadása, illetőleg eladása a vevő kívánsága szerint, űrmérték vagy súlymérték

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ö Ą ě Ę ő ń ŕ ö ű ö Á ű ö ű ö ú ó ű ö ü ö úá Ö ű ö ú ń úá úá ü ö ö úá ę ö ú ö ü ó ó ó ű ö ú ö ő ó ű ö ú ö ü ó Ö ű ö ú ö ŕ ű ö ó ó ó ű ó ó ó ô ö ó ó ý ö ó ö ö ó ő ó ź ó ô ó ó ö ó Á ö ó ó ö ę Ĺ ę ę ó ű ö

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

SUBA János Az Országos Hadigondozó Hivatal

SUBA János Az Országos Hadigondozó Hivatal SUBA János A hadigondozás először az I. világháborúban került a közérdeklődés a közigazgatás és a társadalmi szervezetek látókörébe. 1915. április 30-án tartott rokkantszámlálás alkalmával 20.000 hadisérültet

Részletesebben

ME GYE HEVES. 2014. április 29. XXIV. évfolyam 2. szám. I. Személyi rész 2. ll. Önkormányzati rendeletek 3. III. Közgyűlési határozatok 42.

ME GYE HEVES. 2014. április 29. XXIV. évfolyam 2. szám. I. Személyi rész 2. ll. Önkormányzati rendeletek 3. III. Közgyűlési határozatok 42. 014. ápriis 9. XXIV. évfyam. szám HEVES ME GYE Onkrmányzatának Közönye I. Szeméyi rész.. Önkrmányzati rendeetek 3. III. Közgyűési határzatk 4. IV. Tájékztató 45. I. Szeméyi rész Heves Megye Közgyűése 8/014.

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát!

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát! Zempén 25. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László

- 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN. Dr. Márkus László - 51 - TÁJKÉPEK ÉS TÉRKÉPEK AZ ERDŐTÖRTÉNETI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN Dr. Márkus László Az erdőtörténeti kutatás sokat m eríthet a régi ábrázolásokról. Az egykorú látképek, vázrajzok, kéziratos térképek elsőrendű

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 161 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. január 7 11. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/2. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ fi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29.

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2007. évi elõ fi

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2883 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. no vem ber 5 9. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/45. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ

Részletesebben

. l JELENTESE ZÁRSZÁMADÁSA ÉS MÉRLEGE 1\ \ II \ I \11\ I \ II \ 1111\ I \11\ II \11\111111\1. CiO. (t)- 2005. tflj A BAJAI

. l JELENTESE ZÁRSZÁMADÁSA ÉS MÉRLEGE 1\ \ II \ I \11\ I \ II \ 1111\ I \11\ II \11\111111\1. CiO. (t)- 2005. tflj A BAJAI ... CiO, c. 41 (t) 2005. tflj H 1f7 4 4...;J j A BAJA,, " ". l "CHEWRA KADSAu ZRAELTA SZENTEGYLET ELOLJÁROsAeANAK JELENTESE ZÁRSZÁMADÁSA ÉS MÉRLEGE F AZ 1916. tvrol. 1\ \ \ \11\ \ \ 1111\ \11\ \11\111111\1

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

(4) Adja meg a kontinuum definícióját! Olyan szilárd test, amelynek tömegeloszlása és mechanikai viselkedése folytonos függvényekkel leírható.

(4) Adja meg a kontinuum definícióját! Olyan szilárd test, amelynek tömegeloszlása és mechanikai viselkedése folytonos függvényekkel leírható. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MECHANIKA - REZGÉSTAN ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK Eméet édése és váaszo eyetem aapépzésben (BS épzésben) észtvevő ménöhaató számáa () Adja me az anya pont defníóját! defníó:

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN

ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN NOVAK VERONIKA ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN A kiváltságlevelek az oklevelek jelentős csoportját alkotják. Általában a kiváltságlevél alatt olyan oklevelet értünk,

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánatok ebíráásáró 1 Az ajánatkérő neve és címe: BVK HOLDING Budapesti Városüzemetetési Központ Zártkórűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u 9-11 2 A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben