ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS"

Átírás

1 ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS 9,=6*È/$7$.h/g1%g=h=(0, KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A REPEDÉSMEGÁLLÁS ÉS VIZSGÁLATA LENKEYNÉ BIRÓ GYÖNYVÉR Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet THOMAS VARGA %pfvl0&v]dnl(j\hwhp Készült: a TEMPUS S_JEP_11271 projekt támogatásával Miskolc - Bécs

2 ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS 9,=6*È/$7$.h/g1%g=h=(0, KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A REPEDÉSMEGÁLLÁS ÉS VIZSGÁLATA LENKEYNÉ BIRÓ GYÖNYVÉR Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet THOMAS VARGA %pfvl0&v]dnl(j\hwhp Készült: a TEMPUS S_JEP_11271 projekt támogatásával Miskolc - Bécs

3 Kiadja a Miskolci Egyetem $NLDGiVpUWIHOHOV Dr. Tóth László 0&V]DNLV]HUNHV]W Dr. Tóth László Példányszám: 40 Készült Colitó fóliáról az MSZ és szabványok szerint Miskolci Egyetem Sokszorosító Üzeme $VRNV]RURVtWiVpUWIHOHOV Kovács Tiborné TB ME A levonat sokszorosításba leadva: Augusztus 5.

4

5 A repedésmegállás és vizsgálata (OV]y ELSZÓ 0LQGHQW UWpQHOPLNRUV]DNIHMOGpVpQHNPHJYDQDPDJDKDMWyHUHMH0tJD;,;században DWXGRPiQ\HOUHKDODGiViWHJ\pUWHOP&HQDYDV~WLN ]OHNHGpVUREEDQiVV]HU&HOWHUMHGpVHKDWRWWDiW (évente átlagosan km hosszágban építettek új vasútvonalakat), addig jelen korunkban a PLNURHOHNWURQLND DGWD OHKHWVpJHN V]WWpN iw D PLQGHQQDSMDLQNDW tj\ D P&V]DNL pohw QNHW LV V]ROJiOWDWYD DQQDN IHMOGpVpKH] V] NVpJHV KDMWyHUW ( NpW SHULyGXV IHMOGpVpQHN VDMiWRVViJDL természetesen megmutatkoztak a társadalmi struktúra formálódásában is. Az elmúlt században NLDODNXOW D QDJ\ ]HPL PXQNiVViJ PHJYDOyVXOW D WNH NRQFHQWUiFLyMD pv OpWUHM WW D reál - GRPLQiQVDQDP&V]DNLWXGRPiQ\P&YHOLQHNQpSHV WiERUD (] XWyEELDN NLYtYWiN PDJXNQDN D széles társadalmi elismertséget, hisz tevékenységük közvetlenül hozzájárult a társadalom látható IHMOGpVpKH] 1DSMDLQN VDMiWRVViJD D] információs társadalom kialakulása, amelyben a PLNURHOHNWURQLNDLHOHPHNIHMOGpVHiWV] YLDPLQGHQQDSLpOHW QNWHYpNHQ\VpJ QNOHKHWVpJHLW$ P&V]DNLpOHWEHQH]W EEHNN ] WWDV]iPtWiVWHFKQLNDUREEDQiVV]HU&HOWHUMHGpVpWDGLDJQRV]WLNDL vizsgálatok eszközparkjának átalakulását, az anyagok viselkedésének, tulajdonságainak mélyebb PHJLVPHUpVpWV]ROJiOyDQ\DJYL]VJiODWLPyGV]HUHNHV]N ] NOpWUHM WWpWHUHGPpQ\H]WpN$IHMOGpV ütemét jól tükrözi az, hogy mindez az utóbbi 20 évben következett be (pl. a számítógépek PLNURSURFHVV]RUDLQDNP&YHOHWLVHEHVVpJHSHULyGXVEDQQDJ\ViJUHQGHWYiOWR]RWW $ QDJ\ puwpn& P&V]DNL OpWHVtWPpQ\HNHW V]HUNH]HWHNHW KLGDNDW HUP&YHNHW Ji] olajfeldolgozó rendszereket, vegyipari üzemeket, tranzit energiaszállító vezetékeket, UHS OJpSHNHW KDMyNDW VWE pyhv ]HPHOWHWpVUH WHUYH]LN D] DGRWWperiódusban érvényben OHYV]DEYiQ\RNP&V]DNLLUiQ\HOYHNILJ\HOHPEHYpWHOpYHO(]HNEHQSHGLJD]D]WPHJHO]QpKiQ\ év ismeretszintje, technológiai színvonala testesedik meg. A mikroelektronika által diktált IHMOGpVL WHPOHKHWYpWHV]LD]WKRJ\DQDJ\pUWpN&V]HUNH]HWHNOpWHVtWPpQ\HN ]HPHOWHWKHWVpJL feltételeit, maradék élettartamát egyre nagyobb megbízhatósággal becsüljük, azaz integritását egyre kisebb kockázattal ítéljük meg. $] HO]NEO DGyGyDQ NLDODNXOW HJ\ ~M GLV]FLSOtQD D szerkezetek integritása, vagy szerkezetintegritás IRJDOPDpVOpWUHM WWLQWp]PpQ\UHQGV]HUHV]HUWHDYLOiJRQ$G QWHQPpUQ NL ismereteket integráló tudományterület feladata annak eldöntése, hogy egy adott szerkezet, OpWHVtWPpQ\ PLO\HQ IHOWpWHOHN PHOOHWW ]HPHOWHWKHW D WRYiEELDNEDQ LOO PHQQ\L D PDUDGpN pohwwduwdpdpvh]plo\hqpygrqphqhg]vhokhw$kkr]dv]hunh]hwioodsrwiwdohkhwohjqdj\ree EL]WRQViJJDO IHOPpUKHVV N HEEO DGyGyDQ D WRYiEEL ]HPHOWHWKHWVpJ IHOWpWHOHLW D OHJNLVHEE kockázattal megbecsüljük - elengedhetetlen az, hogy diagnosztikai vizsgálatokkal felmérjük a szerkezet állapotát, WLV]Wi]]XNDYDOyViJRV ]HPLN U OPpQ\HNUHMHOOHP]PHFKDQLNDLiOODSRWRW, megítéljük a beépített anyagok károsodásának folyamatát és mértékét az adott üzemeltetési feltételek mellett. 1\LOYiQYDOy HJ\UpV]W D] KRJ\ D] HO]NEHQ HPOtWHWW KiURP I WHU OHW PpUpVWHFKQLND - PHFKDQLND DQ\DJ HJ\IRUPD MHOHQWVpJJHO EtU D V]HUNH]HW LQWHJULWiViQDN PHJtWpOpVpEHQ pv bármelyik terület elhanyagolása, súlyának csökkentése hibás döntéshez, esetleg katasztrófákhoz YH]HWKHW 1\LOYiQYDOy PiVUpV]W D] KRJ\ PLQGHQ P&V]DNL G QWpVEHQ tj\ D] ]HPHOWHWKHWVpJ 1

6 (OV]y A repedésmegállás és vizsgálata feltételeinek megítélésében is, bizonyos kockázat rejlik, hisz a tudomány adott szintjét hasznosítjuk és a rendelkezésre álló eszközpark maga is az adott kor V]tQYRQDOiWNpSYLVHOL(EEO DGyGyDQ PpUOHJHOQL NHOO D] HVHWOHJHV KLEiV G QWpV P&V]DNL MRJL N ]JD]GDViJL pv környezetvédelmi következményeit. Ezek együttes figyelembevételével viszont már kialakíthatók D]pVV]HU&NRFNi]DWYiOODOiVIHOWpWHOL A szerkezetintegritás tehát egy igen komplex terület.$nlnh]wp&yholnd]rnqdnképesnek NHOO OHQQL N DUUD KRJ\ D] ]HPHOWHKHWVpJJHO NDSFVRODWRV SUREOpPiNDW WHOMHV N U&HQ iwoivvin kiemeljék a meghatározó paramétereket, kérdéscsoportokat és alkalmasak legyenek arra, hogy az érintett tudományterületek szakembereivel érdemben szakmailag konzultálni tudjanak. A szerkezetek integritásának, reális állapotának, maradék élettartamának megítélése mind D] ]HPHOWHWNPLQGSHGLJDEL]WRVtWyWiUVDViJRNDODSYHWpUGHNH$] ]HPHOWHWV]HPSRQWMiEyOD WXGDWRV WHUYH]pV IHMOHV]WpV PHJNHU OKHWHWOHQ VDURNSRQWMD D] ]HPEHQ OHY NpV] OpNHN P&V]DNL ioodsrwd EL]WRQViJD D V] NVpJHV EL]WRVtWiV WHNLQWHWpEHQ SHGLJ D] pvv]hu& NRFNi]DWYiOODOiV EL]WRVtWiVL VV]HJ DODSHOPH D UHiOLV ioodsrw LVPHUHWH (]HN MHOHQWVpJpW PpUOHJHOYH WiPRJDWWD D] Európai Unió a TEMPUS program keretében a Teaching and Education in Structural Integrity in Hungary FtPPHO VV]HiOOtWRWW SiO\i]DWRW DPHO\QHN I FpONLW&]pVH H]HQ ~M GLV]FLSOtQD meghonosításán kívül egyrészt a szerkezetintegritás oktatási anyagainak kidolgozása, másrészt a Szerkezetintegritás - Biztosítási Mérnök Szakmérnöki Szak beindítása. A négy hazai intézmény - 0LVNROFL(J\HWHP%XGDSHVWL0&V]DNL(J\HWHP.RVVXWK/DMRV7XGRPiQ\HJ\HWHP0&V]DNL.DUD pv D 6]pFKHQ\L,VWYiQ 0&V]DNL )LVNROD V]DNHPEHUHLQHN EHYRQiViYDO HOpUHQG FpORN PHJYDOyVtWiViWQDJ\EDQVHJtWHWWpNDN YHWNH]N OI OGLSDUWQHUHLQN Dr. J. Blauel, Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik S. Crutzen, Joint Research Centre, Petten Prof. G. Pluvinage, Universitz of Metz Prof. S. Reale, Universitá Degli Studi di Firenze Prof. H. P. 5RVVPDQLWK%pFVL0&V]DNL(J\HWHPLOOHI ]HWWiUVV]HU]MH 3URI79DUJD%pFVL0&V]DNL(J\HWHP Miskolc, június 15. Tóth László egyetemi tanár a projekt koordinátora 2

7 A repedésmegállás és vizsgálata (OV]y Jelen füzet egyike annak a sorozatnak, amelyik az anyagok károsodási mechanizmusaival, azok leírásával és vizsgálatával foglalkozik. $KKR] KRJ\ ]HPHO V]HUNH]HWHLQN EHUHQGH]pVHLQN EL]WRQViJiW puwpnhoql pv JDUDQWiOQL WXGMXNWLV]WiEDQNHOOOHQQ QNDV]HUNH]HW ]HPHOpVHN ]EHQIHOOpSOHKHWVpJHVLJpQ\EHYpWHOHNNHO amelyek nemcsak a szokásos üzemeltetési körülményeket jelentik, hanem adott esetben N O QOHJHVUHQGNtY OLHVHWEHQMHOHQWNH]LJpQ\EHYpWHOHNHWMHOHQWKHWQHNSOPHJKLEiVRGiVW UpV ]HPL N U OPpQ\HN KLUWHOHQ YiOWR]iVD,O\HQ UHQGNtY OL HVHWHNEHQ IRUGXOKDW HO KRJ\ HJ\ V]HUNH]HWLHOHPEHQSOKHJHV]WpVLYDUUDWEDQYDJ\DQQDNKKDWiV YH]HWpEHQULGHJW UpVLQGXOKDW$ OHKHWVpJHV NDWDV]WURIiOLV N YHWNH]PpQ\HNNHO MiUy W UpV LO\HQNRU FVDN DNNRU NHU OKHWHOKDD szerkezet anyaga képes megállítani a gyors repedésterjedést. Ennek a jelenségnek a megértéséhez kívánunk jelen füzetünkkel hozzájárulni, amelyben a repedésmegállás jelenségével és annak vizsgálatával foglalkozunk. Bemutatásra kerülnek azok az DQ\DJL SDUDPpWHUHN DPHO\HNNHO MHOOHPH]KHW D] DQ\DJRN UHSHGpVPHJiOOtWy NpSHVVpJH $ YL]VJiODWL pv NLpUWpNHOpVL PyGV]HUHN EHPXWDWiVD PHOOHWW SUyEiOXQN NpSHW DGQL D] DQ\DJMHOOHP] PpUV]iPRNOHKHWVpJHVQDJ\ViJUHQGMpUOQpKiQ\J\DNUDQDONDOPD]RWWDFpOWtSXVHVHWpQ Mint minden új kezdeményezésnek, e füzetnek is nyilvánvalóan meglesznek a maga KLiQ\RVViJDLpVDM YEHQV]iPRVWHU OHWHQkiegészítésre szorulnak. Ezt nagyban segítené az, ha a 7LV]WHOW2OYDVyNpV]UHYpWHOHLNHWMDYDVODWDLNDWDV]HU]NQHNYDJ\DSURMHNWYH]HWMpQHNHOMXWWDWQiN $ 7(0386 SURJUDP Q\~MWRWWD WiPRJDWiV OHKHW OHJMREE NLKDV]QiOiVD pughnpehq D] HONpV] OW tananyagokat INTERNET-en is közreadjuk (http://www.bzlogi.hu/tempus.htlm) annak érdekében, hogy a szerkezetintegritás diszciplínája hazánkban minél gyorsabban és minél szélesebb körben elfogadásra és elterjedésre találjon. Miskolc, június 10. Lenkeyné Biró Gyöngyvér 1 Thomas Varga 2 1 Honlap: vagy 2 Honlap: 3

8 4

9 A repedésmegállás és vizsgálata Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés A repedésmegállás jelensége Repedésmegállás vizsgálatai Repedés-megállási törési szívósság, K Ia meghatározása Pellini eljárás Robertson eljárás $W UpVLEL]WRQViJHOOHQU]pVHD]1'7pV&$7KPpUVpNOHWHNDODSMiQ Irodalomjegyzék

10 Bevezetés A repedésmegállás és vizsgálata 1. Bevezetés Olyan szerkezetekben, amelyekben akár szívóssági tulajdonságbeli eltérés vagy feszültséggradiens van jelen, repedés keletkezhet a kisebb szívósságú és/vagy nagy feszültséggel terhelt helyen. Ez a repedés - ha instabilan terjed - megállhat egy másik helyen, ahol nagyobb szívósságú az anyag illetve kisebb a feszültség. Az anyag repedésmegállító képességét jellemezhetjük a IHV] OWVpJLQWHQ]LWiVL WpQ\H] D]RQ puwpnpyho DPHO\QpO D J\RUVDQ IXWy UHSHGpV PHJiOO (QQHN D IHV] OWVpJLQWHQ]LWiVL WpQ\H]QHN D SRQWRV PHJKDWiUR]iVD FVDN GLQDPLNXV DQDOt]LVVHO OHKHWVpJHV (]W D] DQ\DJMHOOHP]W UHSHGpVPHJiOOiVL W UpVL V]tYyVViJQDN QHYH]] N. A ). A gyakorlatban általában statikus módszerekkel határozzák meg a K értékét 1-2 ms-mal a repedés-megállást N YHWHQ V H]W D] puwpnhw K a YDO MHO OLN 1HP MHOHQWV GLQDPLNXV KDWiVRN HVHWpQ K a csak kismértékben különbözik K A puwpnpwo+dduhshgpvvtndodnyiowr]ivlihowpwhohnphoohwwwhumhgd repedés-megállási szívósságot K Ia -val jelöljük. 6

11 A repedésmegállás és vizsgálata A repedésmegállás jelensége 2. A repedésmegállás jelensége Az egyik legfontosabb gyakorlati példa a repedésmegállás jelenségére az DWRPHUP&YHNEHQ YpV]KHO\]HW HVHWpQ HOIRUGXOy KVRNN N YHWNH]WpEHQ NHOHWNH] UHSHGpVHN YLVHONHGpVH,O\HQNRUDK&WYt]iOWDOK&W WWIHO OHWHQULGHJW UpVLQGXOKDWPHJDPLQHNHJ\LNRNDD K Ic KPpUVpNOHW I JJpVH ieud D PiVLN SHGLJ D WDUWiO\ IDOiEDQ NLDODNXOy KPpUVpNOHW JUDGLHQVEO DGyGy MiUXOpNRV IHV] OWVpJHN +D D UHSHGpVLQGXOiV IHOWpWHOHL WHOMHV OQHN (K I K Ic 7DNNRUULGHJW UpVLQGXODPLPHJiOOKDWHJ\RO\DQQDJ\REEKPpUVpNOHW&]yQiEDQDKRO nagyobb az anyag K Ia értéke illetve teljesül a repedésmegállás feltétele: K Iszerkezet K Ia. (1) 1. ábra 5LGHJHQWHUMHGUHSHGpVPHJiOOiViQDNIHOWpWHOH 7RYiEEL J\DNRUODWL SpOGiN HPOtWKHWN PLQGHQ RO\DQ V]HUNH]HW HVHWpQ DPHO\HNEHQ KHJHV]WpVL YDUUDWRN WDOiOKDWyN SO FVYH]HWpNHN Q\RPiVWDUWy HGpQ\HN DFpOV]HUNH]HWHN KDMyN HUP&L EHUHQGH]pVHN $ KHJHV]WpVL YDUUDWEDQ YDJ\ DQQDN KKDWiV YH]HWpEHQ PLQGLJ WDOiOKDWyN RO\DQ WDUWRPiQ\RN DPHO\HN ULGHJHEE YLVHONHGpV&HN QDJ\REE V]LOiUGViJ~ YDUUDW YDJ\ V]HPFVHGXUYXOW WDUWRPiQ\ D KKDWiV YH]HWEHQ pv RWW DODFVRQ\DEE KPpUVpNOHWHQ N QQ\HEEHQ PHJLQGXOKDW D ULGHJW UpV HVHWOHJ YDODPLO\HQ PiU PHJOpY UHSHGpVV]HU& KHJHV]WpVL KLEiEyO YDJ\ D] ]HPHOpVN ]EHQNHOHWNH]HWWNLVHEEUHSHGpVEO)RQWRVNpUGpVLO\HQNRUKRJ\D]DODSDQ\DJHOpJ szívós-e az instabil repedésterjedés megállításához. Ennek megítélése csak az anyag UHSHGpVPHJiOOtWyNpSHVVpJpWMHOOHP]PpUV]iPLVPHUHWpEHQW UWpQKHW A repedésmegállás jelenségének tanulmányozására többféle vizsgálati módszer létezik. Az egyik esetben a cél a K Ia puwpnqhn PLQW DQ\DJMHOOHP]PpUV]iPQDN D PHJKDWiUR]iVD,O\HQ vizsgálati és kiértékelési módszert tartalmaz a vonatkozó ASTM szabvány [2]. A vizsgálatok egy PiVLN FVRSRUWMiQiO D FpO HJ\ RO\DQ KDWiUKPpUVpNOHW PHJKDWiUR]iVD DPHO\HQ D] DQ\DJ D] LQVWDELODQWHUMHGUHSHGpVWPpJNpSHVPHJiOOtWDQL,O\HQYL]VJiODWLPyGV]HUHNDPellini eljárás [3] és a Robertson eljárás [3]. 7

12 Repedésmegállás vizsgálatai A repedésmegállás és vizsgálata 3. Repedésmegállás vizsgálatai 3.1. Repedés-megállási törési szívósság, K Ia meghatározása A K Ia meghatározása az ASTM E szabvány szerint történhet. A K Ia meghatározásához módosított CT próbatestet alkalmaznak (Compact-Crack-Arrest CCA SUyEDWHVW DPHO\QHN WHUKHOpVpW HJ\ pnqhn D SUyEDWHVW IXUDWiED W UWpQ Q\RPiViYDO YpJ]LN $ próbatestet és a vizsgálati elrendezést a 2iEUD PXWDWMD $ SUyEDWHVW DODNMD pv MHOOHP] PpUHWHL D 3.ábrán láthatók. 2. ábra A próbatest és a vizsgálati elrendezés sematikus vázlata 8

13 A repedésmegállás és vizsgálata Repedésmegállás vizsgálatai 3. ábra A K Ia YL]VJiODWQiODONDOPD]RWWSUyEDWHVWpVMHOOHP]PpUHWHL Annak érdekében, hogy az instabil repedésindulás feltételei biztosítva legyenek, egy speciális repedés-indító bemetszést kell kialakítani. Gyengén illetve közepesen ötvözött acéloknál általában bemetszett, rideg hegesztési varratot alkalmaznak repedés-indítóként (2. ábra). A varratot egy lekerekített, forgácsolással kialakított bemetszés tövében kell létrehozni, amihez Murex- Hardex-N vagy Foxdur-500 típusú elektródák alkalmazása ajánlott. 4. ábra A repedés-indító, bemetszéssel ellátott rideg varrat 9

14 Repedésmegállás vizsgálatai A repedésmegállás és vizsgálata $&&$SUyEDWHVWHWH]WN YHWHQHJ\DIXUDWiEDODVVDQEHQ\RPRWWpNNHOWHUKHOM NiEUD $WHUKHOpV FLNOLNXVDQ W UWpQLN HJ\UH Q YHNY PD[LPiOLV WHUKHOpVVHO PLQGDGGLJ DPtJ ULGHJW UpV QHP W UWpQLN $ YL]VJiODW N ]EHQ D EHQ\RPy HUQ NtY O PpULN D SUyEDWHVWHQ D UHSHGpVNLQ\tOiV értékét (δ vagy CMOD Crack-Mouth Opening Displacement). A vizsgálóberendezést ~WYH]pUOpVVHONHOOP&N GWHWQLQDJ\RQODVV~ 12 mm/min terhelési sebességgel. $]HOVFLNOXVEDQHOpUHQGPD[LPiOLVδpUWpNHDN YHWNH]NpSSHQKDWiUR]KDWyPHJ [( δ )] 0 1 max = 0.69 σ Ys E f (a W 0 B N / W ) / B (2) ahol σ Ys - statikus folyáshatár, MPa E - rugalmassági modulus, MPa W, B, B N - próbatest méretei, m a 0 - bemetszés kiinduló mérete, m, f(a/w) - geometriai faktor: és x=a/w ( x + x ) 1 x (x) = (3) ( x + 11x ) f 2 Általában ilyen δ puwpnqpo QHP N YHWNH]LN EH ULGHJW UpV U JW Q D] HOV FLNOXVEDQ +D PpJLV DNNRU D N YHWNH] SUyEDWHVWQpO FV NNHQWHQL NHOO a δ 0 értékét, egyébként a vizsgálat NLpUWpNHOKHW (]W N YHWHQ HJ\ megnövelt δ puwpnlj NHOO D N YHWNH] WHUKHOpVL FLNOXVW YpJH]QL amely az QLNWHUKHOpVLFLNOXVEDQDN YHWNH]NpSSHQV]iPtWKDWy [( δ 0 ) ] = [ (n 1) ] [ ( δ 0 ) 1 ] n max max (4) $PHJIHOHOPpUWpN&LQVWDELOUHSHGpVWHUMHGpVEHN YHWNH]pVpWiOWDOiEDQDWHUKHOHU %RV FV NNHQpVH MHO]L $ ULGHJW UpV EHN YHWNH]pVH XWiQ D WHUKHO pnhw U JW Q HO NHOO WiYROtWDQL QHKRJ\WRYiEELUHSHGpVWHUMHGpVW UWpQKHVVHQ+DDYL]VJiODWN ]EHQDPpUWWHUKHOHUIRO\DPDWRV csökkenése tapasztalható az ék benyomása közben, az stabil repedésterjedésre utal. Ilyenkor az DGRWW KPpUVpNOHWHQ QHP YDOyV]tQ& KRJ\ ULGHJW UpV W UWpQKHW (NNRU D YL]VJiODWL KPpUVpNOHW csökkentésével lehet a rideg repedésindulás feltételeit megteremteni. $UHSHGpVPHJiOOiVYL]VJiODWHJ\WLSLNXVUHJLV]WUiOWHUV]pWQ\tOiVGLDJUDPMiWPXWDWMDEHD] 5. ábra. (]WN YHWHQDSUyEDWHVWWHOMHVV]pWW UpVHHOWWPHJNHOOMHO OQLDUHSHGpVIURQWRWSOKIHVWpVVHO hogy a repedésmegállásig bekövetkezett repedésterjedés mértékét meg lehessen mérni. A próbatest WHOMHV V]pWW UpVpW FpOV]HU& DODFVRQ\ KPpUVpNOHWHQ V]iUD] MpJ YDJ\ IRO\pNRQ\ QLWURJpQ KPpUVpNOHWpQ YpJH]QL tj\ HONHU OKHW PLQGHQ WRYiEEL NpSOpNHQ\ DODNYiOWR]iV DPL D repedéshossz-mérés pontatlanságát eredményezhetné. 10

15 A repedésmegállás és vizsgálata Repedésmegállás vizsgálatai A töretfelület vizsgálata alapján el kell dönteni, hogy látható-e bármilyen rendellenesség, ami miatt a vizsgálat érvénytelen lehet. Ilyen UHQGHOOHQHVVpJ SO D W~O QDJ\ PpUHW& HO QHP W UW NHUHV]WPHWV]HW YDJ\ D] ÄDODJ~WV]HU& tunnelling) repedésterjedés, amikor a ridegtörés csak a SUyEDWHVWN ]psvupv]puhwhumhgnl(j\lghiolvqdnwhnlqwkhww UHWIHO OHWUHPXWDWSpOGiWDiEUD 5. ábra K Ia YL]VJiODWN ]EHQUHJLV]WUiOWHUUHSHGpVV]pWQ\tOiVGLDJUDP 6. ábra &&$SUyEDWHVWLGHiOLVQDNWHNLQWKHWW UHWIHO OHWH 11

16 Repedésmegállás vizsgálatai A repedésmegállás és vizsgálata A K Ia értéke ezek után a mért repedésterjedés és szétnyílás alapján számítható: K Ia E d = a f (a a / W) W B / B N (5) ahol E - rugalmassági modulus, MPa f(a a /W) - geometriai faktor (ld. (3) egyenlet) a a - átlagos repedéshossz a repedésmegállásnál, m B, B N, W - próbatest méretei, m d a - repedésmegálláshoz tartozó, korrigált repedéskinyílás, m: d [( δ ) ( δ ) ] + 0. [ δ δ ] a = δ0 ( δp) p n 1 p 5 1 a 0 (6) ahol (δ p ) 1 - maradó szétnyílás érték D]HOVFLNOXVYpJpQ5 1 pont az 5. ábrán), m (δ p ) n-1 - teljes maradó szétnyílás érték az (n-1)-ik ciklus végén (R 3 pont az 5. ábrán),m δ a - szétnyílás érték kb. 0.1 s-mal a repedésmegállás után (P 5 pont az 5. ábrán), m δ 0 - szétnyílás érték az instabil repedésterjedés kezdetekor (P 4 pont az 5. ábrán), m Az íly módon számított repedés-megállási szívósság puwpndnnruwhnlqwkhwpuypq\hvk Ia - nak, ha az 1. táblázatban összefoglalt feltételek teljesülnek. A σ Yd dinamikus folyáshatár érték iowdoiedq QHP LVPHUW H]pUW N ]HOtW puwpnnpqw IHUULWHV DFpORNUD a σ Yd = σ Ys +205 MPa DONDOPD]KDWy$]HOVKiURPNULWpULXPDsíkalakváltozási állapot feltételének teljesülését jelenti. Az utolsó kritérium pedig azt fejezi ki, hogy a rideg repedésterjedés mértékének meg kell haladnia a repedésinduláshoz tartozó K 0 QDNPHJIHOHONpSOpNHQ\]yQDVXJDUiW 1.táblázat A K Ia vizsgálat érvényességi feltételei -HOOHP]SDUDPpWHU Érvényességi kritérium El nem tört keresztmetszet W-a a 0.15W El nem tört keresztmetszet W-a a 1.25(K a /σ Yd ) 2 Vastagság B 1.0(K a /σ Yd ) 2 Rideg repedésterjedés mértéke a a -a 0 2N Rideg repedésterjedés mértéke a a -a 0 (K 0 /σ Ys ) 2 /2π A 2. táblázatban néhány acél K Ia értékeit foglaltuk össze [1, 2, 4-6, 10]. 12

17 A repedésmegállás és vizsgálata Repedésmegállás vizsgálatai 2. táblázat. O QE ]V]HUNH]HWLDFpORNK Ia értékei $Q\DJPLQVpJMHOH R eh, MPa Vizsgálati KPpUVpNOHW C K Ia, MPa m Szórás, % A A A 533B és StE TM (X70) Aldur 58 D H2MFA $OGXU ' WtSXV~ Q\RPiVWDUWy HGpQ\HNQpO DONDOPD]RWW V]HUNH]HWL DFpO N O QE ] KPpUVpNOHWHNHQ PpUW K Ia értékeit mutatja a 7. ábra alapanyagra, hegesztési varratra és KKDWiV ábra hasonló adatokat mutat be St E (X70) típusú acélra 7. ábra Aldur 58 D típusú acél és hegesztési varratának K Ia értékei 13

18 Repedésmegállás vizsgálatai A repedésmegállás és vizsgálata 8. ábra St E (X70) típusú acél és hegesztési varratának K Ia értékei 3.2. Pellini eljárás A Pellini-féle vizsgálatot [3] 3HOOLQLIpOHHMWV~O\RVYL]VJiODWQDNLVV]RNWiNQHYH]QLDrop :HLJKW 7HVW ':7 DPHO\HW NpVEE D] $670 V]DEYiQ\RVtWRWW $ YL]VJiODW FpOMD D] 1'7 (Nil-Ductility 7UDQVLWLRQKPpUVpNOHW PHJKDWiUR]iVD DPHO\ KPpUVpNOHWHQ D] DQ\DJ PiU psshq nem képes megállítani a ridegen elinduló törést. Ennél a vizsgálatnál lemez alakú próbatestre (9. ábra) egy rétegben rideg hegesztési varratot hegesztnek, amelynek közepébe bemetszést munkálnak. A bemetszésnek az a szerepe, hogy az instabil repedésterjedés megindulását segítse. 9. ábra A 3HOOLQLIpOHHMWV~O\RVYL]VJiODWQiODONDOPD]RWWSUyEDWHVWNLDODNtWiVD 14

19 A repedésmegállás és vizsgálata Repedésmegállás vizsgálatai $ ieuiq OiWKDWy PyGRQ HONpV]tWHWW SUyEDWHVWHNHW D]WiQ HMWV~O\RV EHUHQGH]pVVHO ieud WpVV]HU&HQWHUKHOLNN O QE ]KPpUVpNOHWHNHQ 10. ábra (MWV~O\RVEHUHQGH]pV A próbatest lehajlása korlátozott a próbatest alatt elhelyezett ellentámasz által. Ez a NRUOiWR]iVFVDNRO\DQPpUWpN&KRJ\DK~]RWWROGDORQDSUyEDWHVWEHQpEUHGQpYOHJHVIHV] OWVpJ HOpUMH D] DQ\DJ IRO\iVKDWiUiW tj\ NLVPpUWpN& NpSOpNHQ\ DODNYiOWR]iV N YHWNH]KHW EH +D D repedésindulás és instabil repedésterjedés bekövetkezik, a repedés akkor tud megállni az DODSDQ\DJEDQKDD]DQ\DJV]tYyVViJDDYL]VJiODWLKPpUVpNOHWHQHOpJQDJ\$ábra egy DWT- SUyEDWHVWUONpV] OWIHOYpWHOWPXWDWD] WpVWN YHWiOODSRWEDQ 11. ábra ':7SUyEiUyONpV] OWIHOYpWHOD] WpVWN YHWHQ 15

20 Repedésmegállás vizsgálatai A repedésmegállás és vizsgálata $YL]VJiODWpUWpNHOpVHNRU D]W D KDWiUKPpUVpNOHWHW KDWiUR]]iN PHJ DPHO\HQ D EHPHWV]HWW YDUUDWEyO NLLQGXOy UHSHGpVW D] DQ\DJ PHJiOOtWDQL PiU QHP NpSHV (]W D KPpUVpNOHWHW NDT- KPpUVpNOHWQHNQHYH]LN1'7Temperature - Nil-Ductility Transition Temperature). Néhány közönséges, növelt szilárdságú és nemesített szerkezeti acél 1'7KPpUVpNOHWHLW mutatja a 3. táblázat [3]. 3. táblázat. O QE ]V]HUNH]HWLDFpORN1'7KPpUVpNOHWHL Acél R eh, MPa Szemcsenagyság, µm St 38-3 normalizált hengerlési állapot NDT, C KT 45-3 normalizált H 52-3 normalizált hengerlési állapot H 60-3 normalizált St E51V (CrMoTi) St E70 (CrMoZr) St E90 (NiCrMoV) Robertson eljárás A 5REHUWVRQYL]VJiODWQiON O QE A próbatest egyik végén egy orrot képeznek ki, amelyiken furat, a furatban pedig bemetszés található. $ SUyEDWHVWHW NpW OHPH]KH] KHJHV]WLN KR]]i pv VWDWLNXVDQ HOIHV]tWLN SO V]DNtWyJpSHQ általában az anyag folyáshatárának 60 %iud0dmgndodsiffvdoydj\fvdseho YSLV]WROO\DO WpVW PpUQHND]RUUUpV]UH$] WpVKDWiViUDDEHPHWV]pVEOUHSHGpVindulhat és instabilan terjedhet. A vizsgálatot kétféle módon lehet elvégezni: $]HJ\LNPyGV]HUQpOKPpUVpNOHWJUDGLHQVWKR]QDNOpWUHDSUyEDWHVWEHQ~J\KRJ\D]RUURW IRO\pNRQ\QLWURJpQEHQK&WLNpVDSUyEDWHVWV]HPEHQOpYoldalát hevítik olyan mértékben, hogy a KPpUVpNOHWJUDGLHQV puwpnh D SUyEDWHVW WHOMHV KRVV]iEDQ.FP OHJ\HQ $ SUyEDWHVWHQ hosszirányban egyenletesen elosztva termoelemeket helyeznek el. Így meghatározható a repedés- PHJiOOiVLKPpUVpNOHWD]RQDKHO\HQDKRODWHUMHGUHSHGpVQ\XJDORPEDMXW 16

21 A repedésmegállás és vizsgálata $ W UpVL EL]WRQViJ HOOHQU]pVH D] 1'7 pv &$7 KPpUVpNOHWHN DODSMiQ 12. ábra A Robertson-vizsgálatnál alkalmazott próbatest kialakítása $ PiVLN YiOWR]DW D] ~Q L]RWHUPLNXV YL]VJiODW DPLNRU W EE N O QE ] KPpUVpNOHWHQ YpJH]QHNYL]VJiODWRW(NNRUDSUyEDWHVWHWWHUPRV]WiWEDKHO\H]YHiOODQGyKPpUVpNOHWHQWDUWMiNpV az orr-részt folyékony QLWURJpQQHOK&WLN$KDWiUKPpUVpNOHW&$7Crack Arrest Temperature) az DKPpUVpNOHWDPHO\HQDUHSHGpVPHJiOOiVPpJpSSHQEHN YHWNH]LN Néhány acél 4. táblázat. O QE ]V]HUNH]HWLDFpORN&$7KPpUVpNOHWHL Acél R eh, MPa CAT, C St E51V (CrMoTi) St E70 (CrMoZr) St E90 (NiCrMoV) $W UpVLEL]WRQViJHOOHQU]pVHD]1'7pV&$7KPpUVpNOHWHN alapján Az NDT- és &$7KPpUVpNOHWHN DODSMiQ OHKHWVpJ YDQ D W UpVL EL]WRQViJ HOOHQU]pVpUH D Pellini és munkatársai által kidolgozott biztonsági diagram segítségével [3, 9]. A nagyszámú kísérleti eredményeken alapuló biztonsági diagram összefüggést ad a névleges feszültség, a UHSHGpVQDJ\ViJ pv D KPpUVpNOHW N ] WW ieud (EEO D] ieuieyo PHJpUWKHW D] 1'7 KPpUVpNOHWPHJKDWiUR]iViQDNMHOHQWVpJHDNLVPpUHW&KLEiKR]WDUWR]yUHSHGpVLQGXOiVLfeszültség IRO\DPDWRVDQFV NNHQDKPpUVpNOHWFV NNHQpVpYHOpVDJ UEHpSSHQD]1'7KPpUVpNOHWHQpULHO DIRO\iVKDWiUW9DJ\LVH]HQDKPpUVpNOHWHQDIRO\iVKDWiUQDNPHJIHOHOIHV] OWVpJPiUNLVPpUHW& 17

22 $ W UpVL EL]WRQViJ HOOHQU]pVH A repedésmegállás és vizsgálata D] 1'7 pv &$7 KPpUVpNOHWHN DODSMiQ hiba esetén is olyan ridegtörést okozhat, amelyet az alapanyag már nem képes megállítani. Természetesen a hiba méretének növekedésével a repedésinduláshoz tartozó kritikus feszültség értéke csökken. 13. ábra Pellini-féle biztonsági diagram A diagramból kiolvasható a törési biztonság kritériuma: a T NDT.KPpUVpNOHWIHOHWW még akkor sem következik be ridegtörés, ha a feszültség eléri a folyáshatárt és már nagyobb repedések is találhatók az anyagban. A T NDT +33 és a T NDT.KPpUVpNOHWHNN ] WWFVDNDNNRU OHKHWVpJHV W UpV KD PiU D] HJpV] V]HUNH]HWL HOHPEHQ QDJ\PpUWpN& NpSOpNHQ\ DODNYiOWR]iV következett be. 18

23 A repedésmegállás és vizsgálata Irodalomjegyzék 5. Irodalomjegyzék [1] T. Varga: Crack Initiation, Propagation and Arrest Testing, International Scientifc Conference, Technical University of Kosice, Szeptember 2-5., pp [2] ASTM E : Standard Test Method for Determining Plane-Strain Crack-Arrest Fracture Toughness, K Ia, of Ferritic Steels, Annual Book of ASTM Standards, [3] H. Blumenauer, G. 3XVFK0&V]DNLW UpVPHFKDQLND0&V]DNLN Q\YNLDGy%XGDSHVW [4] G. Schneeweiss, T. Varga: Erfahrungen mit Dreipunkt-Biegeproben zur Ermittlung der Rissauffangzähigkeit K Ia an niedriglegiertem Stahl, Swiss Materials, 1/1989. Nr. 6., pp [5] T. Varga: Crack Initiation, Propagation and Arrest Criteria for Steel Structure Safety Assessment, Structural Safety, 12 (1993), pp [6] S. Felber, W. Alber, M. Oberndorfer, G. Schneeweiss, T. Varga: Crack-Arrest Measurements in Pipeline Steels, Second International Conference on Joining Technology, Május 14-18, Firenze [7] S. Felber, T. Varga, G. Schneeweiss: Crack-Arrest Measurements in a Pressure Vessel Steel, SMIRT 13, Porto Alegre, Brazilia, Augusztus [8] S. Felber, G. Schneeweiss, T. Varga: Crak-Arrest in a Pipeline Steel, Second International Conference on Pipeline Technology, Szeptember 11-14, Ostend [9] ASTM E a: Test Method for Conducting Drop-Weight Test to Determine Nil Ductility Transition Temperature of Ferritic Steels, Annual Book of ASTM Standards, [10] E. Czoboly, F. Gillemot, F. Oszvald: Small Specimen Testing Applied at Surveillance Extension, Small Specimen Testing Techniques, ASTM STP 1329, W. R: Corwin, S. T. Rosinski, E. van Walle, Eds., American Society for Testing and Materials,

ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS

ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS 9,=6*È/$7$.h/g1%g=h=(0, KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KISCIKLUSÚ FÁRASZTÁS NAGY GYULA, Miskolci Egyetem Készült: a TEMPUS S_JEP_11271 projekt támogatásával Miskolc - 1999 - ANYAGOK KÁROSODÁSA

Részletesebben

TÖRÉSEK GAZDASÁGI KIHATÁSAI. TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet. MAGYAR ZOLÁN Miskolci Egyetem. LÉVAY ISTVÁN Miskolci Egyetem

TÖRÉSEK GAZDASÁGI KIHATÁSAI. TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet. MAGYAR ZOLÁN Miskolci Egyetem. LÉVAY ISTVÁN Miskolci Egyetem KÁRELEMZÉS, TÖRÉSEK GAZDASÁGI KIHATÁSAI A.È5(/(0=e6-(/(176e*(, MÓDSZERTANA, ESZKÖZEI TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet MAGYAR ZOLÁN Miskolci Egyetem LÉVAY ISTVÁN Miskolci Egyetem Készült:

Részletesebben

KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS

KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS FESZÜLTSÉGANALÍZIS A TÖRÉSMECHANIKA ÉS AZ ANYAGVIZSGÁLAT TÖRTÉNETE TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet PETER ROSSMANITH University of Vienna (Austria) Készült: a TEMPUS

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS

ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS ANYAOK KÁROSODÁSA ÉS 9,=6*È/$7$.h/g1%g=h=(0, KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KEMÉNYSÉMÉRÉS VARA FERENC.RVVXWK/DMRV7XRPiQ\HJ\HWHP0&V]DNDL)LVNRODL.DU TÓTH LÁSZLÓ Bay Zoltán Intézet UY PLUVINAE University of Metz (Franciaország)

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK,

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, AZOK MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI REZGÉSMÉRÉSEK ÉS REZGÉSVIZSGÁLATOK KOVÁTS ATTILA Miskolci Egyetem Készült: a TEMPUS S_JEP_11271 projekt támogatásával Miskolc - 1999 -

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS

KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS FESZÜLTSÉGANALÍZIS A 0%6=$.,0(&+$1,.$1e+È1

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK,

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, AZOK MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet SERGE CRUTZEN Joint Research Institute Készült:

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

KÁRELEMZÉS, TÖRÉSEK GAZDASÁGI KIHATÁSAI LENKEYNÉ BIRÓ GYÖNGYVÉR, ASM VIDEÓ SOROZAT. Miskolci Egyetem

KÁRELEMZÉS, TÖRÉSEK GAZDASÁGI KIHATÁSAI LENKEYNÉ BIRÓ GYÖNGYVÉR, ASM VIDEÓ SOROZAT. Miskolci Egyetem KÁRELEMZÉS, TÖRÉSEK GAZDASÁGI KIHATÁSAI E/$'È62.$.È5(/(0=e6(/9(,5/ ASM VIDEÓ SOROZAT LENKEYNÉ BIRÓ GYÖNGYVÉR, Miskolci Egyetem Készült: a TEMPUS S_JEP_11271 projekt támogatásával Miskolc - 1997 - (ODGiVRN

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS

ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS 9,=6*È/$7$.h/g1%g=h=(0, KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT FÁRADÁSOS REPEDÉSTERJEDÉSI SEBESSÉG VIZSGÁLATOK LUKÁCS JÁNOS Miskolci Egyetem THOMAS VARGA %pfvl0&v]dnl(j\hwhp Készült: a TEMPUS S_JEP_11271

Részletesebben

KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS

KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS FESZÜLTSÉGANALIZIS AZ R6 MÓDSZER ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA LENKEYNÉ BIRÓ GYÖNYVÉR Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet J. G. BLAUEL, L. HODULAK Faunhofe Institut fü Wekstoffmecanik,

Részletesebben

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

IWM VERB az első magyar nyelvű törésmechanikai szoftver

IWM VERB az első magyar nyelvű törésmechanikai szoftver IWM VERB az első magyar nyelvű törésmechanikai szoftver Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Ludvik Hodulak, Igor Varfolomeyev Vázlat Repedésszerű hibák értékelési módszerei Európai törekvések (SINTAP és FITNET projektek)

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok Szakítóvizsgálat EN 10002-1:2002 Célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása egy szabványosan kialakított próbatestet

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés

Doktori (Ph.D.) értekezés Doktori (Ph.D.) értekezés *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW Dr. Pupos

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat HÉSZ(záradékolt) Mohácsi István okleveles építészmérnök WHOHS OpVUHQGH]pVLYH]HWWHUYH] WHUYH]LMRJRVXOWViJV]iPD77-1 09-0138/2006.) 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 1. Törzsszám: M12 / 2006. Telefon: 06 20

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék MAGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK 5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR Az acél szakító diagrammja Lineáris szakasz Arányossági határnak

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

miák k mechanikai Kaulics Nikoletta Marosné Berkes Mária Lenkeyné Biró Gyöngyvér

miák k mechanikai Kaulics Nikoletta Marosné Berkes Mária Lenkeyné Biró Gyöngyvér SiAlON kerámi miák k mechanikai viselkedésének jellemzése műszerezett ütővizsgálattal Kaulics Nikoletta Marosné Berkes Mária Lenkeyné Biró Gyöngyvér VIII. Országos Törésmechanikai Szeminárium Miskolc-Tapolca,

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

V.B. Függvények Megoldások

V.B. Függvények Megoldások V.B. Függvények Megoldások 1.1. Reggel 8 órakor. 1.2. 18 km-t. 1.3. A 12 órás kiránduláson összesen 36 km-t tettek meg. Az átlagsebességet így számoljuk ki: 36 km = 3. 12 h 1.4. Összesen 5 órát pihentek

Részletesebben

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Az anyag viselkedése terhelés hatására Az anyagok lehetnek: szívósak, képlékenyek és ridegek. Szívós vagy

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK,

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, AZOK MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet SERGE CRUTZEN Joint Research Institute Készült:

Részletesebben

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában *

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Vedres Balázs BANK ÉS HATALOM A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Bevezetés Az Amerikai Egyesült Államokban már hosszú évtizedek óta folyik az a gazdaságszociológiai vita, amely

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben