ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS"

Átírás

1 ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS 9,=6*È/$7$.h/g1%g=h=(0, KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A REPEDÉSMEGÁLLÁS ÉS VIZSGÁLATA LENKEYNÉ BIRÓ GYÖNYVÉR Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet THOMAS VARGA %pfvl0&v]dnl(j\hwhp Készült: a TEMPUS S_JEP_11271 projekt támogatásával Miskolc - Bécs

2 ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS 9,=6*È/$7$.h/g1%g=h=(0, KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A REPEDÉSMEGÁLLÁS ÉS VIZSGÁLATA LENKEYNÉ BIRÓ GYÖNYVÉR Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet THOMAS VARGA %pfvl0&v]dnl(j\hwhp Készült: a TEMPUS S_JEP_11271 projekt támogatásával Miskolc - Bécs

3 Kiadja a Miskolci Egyetem $NLDGiVpUWIHOHOV Dr. Tóth László 0&V]DNLV]HUNHV]W Dr. Tóth László Példányszám: 40 Készült Colitó fóliáról az MSZ és szabványok szerint Miskolci Egyetem Sokszorosító Üzeme $VRNV]RURVtWiVpUWIHOHOV Kovács Tiborné TB ME A levonat sokszorosításba leadva: Augusztus 5.

4

5 A repedésmegállás és vizsgálata (OV]y ELSZÓ 0LQGHQW UWpQHOPLNRUV]DNIHMOGpVpQHNPHJYDQDPDJDKDMWyHUHMH0tJD;,;században DWXGRPiQ\HOUHKDODGiViWHJ\pUWHOP&HQDYDV~WLN ]OHNHGpVUREEDQiVV]HU&HOWHUMHGpVHKDWRWWDiW (évente átlagosan km hosszágban építettek új vasútvonalakat), addig jelen korunkban a PLNURHOHNWURQLND DGWD OHKHWVpJHN V]WWpN iw D PLQGHQQDSMDLQNDW tj\ D P&V]DNL pohw QNHW LV V]ROJiOWDWYD DQQDN IHMOGpVpKH] V] NVpJHV KDMWyHUW ( NpW SHULyGXV IHMOGpVpQHN VDMiWRVViJDL természetesen megmutatkoztak a társadalmi struktúra formálódásában is. Az elmúlt században NLDODNXOW D QDJ\ ]HPL PXQNiVViJ PHJYDOyVXOW D WNH NRQFHQWUiFLyMD pv OpWUHM WW D reál - GRPLQiQVDQDP&V]DNLWXGRPiQ\P&YHOLQHNQpSHV WiERUD (] XWyEELDN NLYtYWiN PDJXNQDN D széles társadalmi elismertséget, hisz tevékenységük közvetlenül hozzájárult a társadalom látható IHMOGpVpKH] 1DSMDLQN VDMiWRVViJD D] információs társadalom kialakulása, amelyben a PLNURHOHNWURQLNDLHOHPHNIHMOGpVHiWV] YLDPLQGHQQDSLpOHW QNWHYpNHQ\VpJ QNOHKHWVpJHLW$ P&V]DNLpOHWEHQH]W EEHNN ] WWDV]iPtWiVWHFKQLNDUREEDQiVV]HU&HOWHUMHGpVpWDGLDJQRV]WLNDL vizsgálatok eszközparkjának átalakulását, az anyagok viselkedésének, tulajdonságainak mélyebb PHJLVPHUpVpWV]ROJiOyDQ\DJYL]VJiODWLPyGV]HUHNHV]N ] NOpWUHM WWpWHUHGPpQ\H]WpN$IHMOGpV ütemét jól tükrözi az, hogy mindez az utóbbi 20 évben következett be (pl. a számítógépek PLNURSURFHVV]RUDLQDNP&YHOHWLVHEHVVpJHSHULyGXVEDQQDJ\ViJUHQGHWYiOWR]RWW $ QDJ\ puwpn& P&V]DNL OpWHVtWPpQ\HNHW V]HUNH]HWHNHW KLGDNDW HUP&YHNHW Ji] olajfeldolgozó rendszereket, vegyipari üzemeket, tranzit energiaszállító vezetékeket, UHS OJpSHNHW KDMyNDW VWE pyhv ]HPHOWHWpVUH WHUYH]LN D] DGRWWperiódusban érvényben OHYV]DEYiQ\RNP&V]DNLLUiQ\HOYHNILJ\HOHPEHYpWHOpYHO(]HNEHQSHGLJD]D]WPHJHO]QpKiQ\ év ismeretszintje, technológiai színvonala testesedik meg. A mikroelektronika által diktált IHMOGpVL WHPOHKHWYpWHV]LD]WKRJ\DQDJ\pUWpN&V]HUNH]HWHNOpWHVtWPpQ\HN ]HPHOWHWKHWVpJL feltételeit, maradék élettartamát egyre nagyobb megbízhatósággal becsüljük, azaz integritását egyre kisebb kockázattal ítéljük meg. $] HO]NEO DGyGyDQ NLDODNXOW HJ\ ~M GLV]FLSOtQD D szerkezetek integritása, vagy szerkezetintegritás IRJDOPDpVOpWUHM WWLQWp]PpQ\UHQGV]HUHV]HUWHDYLOiJRQ$G QWHQPpUQ NL ismereteket integráló tudományterület feladata annak eldöntése, hogy egy adott szerkezet, OpWHVtWPpQ\ PLO\HQ IHOWpWHOHN PHOOHWW ]HPHOWHWKHW D WRYiEELDNEDQ LOO PHQQ\L D PDUDGpN pohwwduwdpdpvh]plo\hqpygrqphqhg]vhokhw$kkr]dv]hunh]hwioodsrwiwdohkhwohjqdj\ree EL]WRQViJJDO IHOPpUKHVV N HEEO DGyGyDQ D WRYiEEL ]HPHOWHWKHWVpJ IHOWpWHOHLW D OHJNLVHEE kockázattal megbecsüljük - elengedhetetlen az, hogy diagnosztikai vizsgálatokkal felmérjük a szerkezet állapotát, WLV]Wi]]XNDYDOyViJRV ]HPLN U OPpQ\HNUHMHOOHP]PHFKDQLNDLiOODSRWRW, megítéljük a beépített anyagok károsodásának folyamatát és mértékét az adott üzemeltetési feltételek mellett. 1\LOYiQYDOy HJ\UpV]W D] KRJ\ D] HO]NEHQ HPOtWHWW KiURP I WHU OHW PpUpVWHFKQLND - PHFKDQLND DQ\DJ HJ\IRUPD MHOHQWVpJJHO EtU D V]HUNH]HW LQWHJULWiViQDN PHJtWpOpVpEHQ pv bármelyik terület elhanyagolása, súlyának csökkentése hibás döntéshez, esetleg katasztrófákhoz YH]HWKHW 1\LOYiQYDOy PiVUpV]W D] KRJ\ PLQGHQ P&V]DNL G QWpVEHQ tj\ D] ]HPHOWHWKHWVpJ 1

6 (OV]y A repedésmegállás és vizsgálata feltételeinek megítélésében is, bizonyos kockázat rejlik, hisz a tudomány adott szintjét hasznosítjuk és a rendelkezésre álló eszközpark maga is az adott kor V]tQYRQDOiWNpSYLVHOL(EEO DGyGyDQ PpUOHJHOQL NHOO D] HVHWOHJHV KLEiV G QWpV P&V]DNL MRJL N ]JD]GDViJL pv környezetvédelmi következményeit. Ezek együttes figyelembevételével viszont már kialakíthatók D]pVV]HU&NRFNi]DWYiOODOiVIHOWpWHOL A szerkezetintegritás tehát egy igen komplex terület.$nlnh]wp&yholnd]rnqdnképesnek NHOO OHQQL N DUUD KRJ\ D] ]HPHOWHKHWVpJJHO NDSFVRODWRV SUREOpPiNDW WHOMHV N U&HQ iwoivvin kiemeljék a meghatározó paramétereket, kérdéscsoportokat és alkalmasak legyenek arra, hogy az érintett tudományterületek szakembereivel érdemben szakmailag konzultálni tudjanak. A szerkezetek integritásának, reális állapotának, maradék élettartamának megítélése mind D] ]HPHOWHWNPLQGSHGLJDEL]WRVtWyWiUVDViJRNDODSYHWpUGHNH$] ]HPHOWHWV]HPSRQWMiEyOD WXGDWRV WHUYH]pV IHMOHV]WpV PHJNHU OKHWHWOHQ VDURNSRQWMD D] ]HPEHQ OHY NpV] OpNHN P&V]DNL ioodsrwd EL]WRQViJD D V] NVpJHV EL]WRVtWiV WHNLQWHWpEHQ SHGLJ D] pvv]hu& NRFNi]DWYiOODOiV EL]WRVtWiVL VV]HJ DODSHOPH D UHiOLV ioodsrw LVPHUHWH (]HN MHOHQWVpJpW PpUOHJHOYH WiPRJDWWD D] Európai Unió a TEMPUS program keretében a Teaching and Education in Structural Integrity in Hungary FtPPHO VV]HiOOtWRWW SiO\i]DWRW DPHO\QHN I FpONLW&]pVH H]HQ ~M GLV]FLSOtQD meghonosításán kívül egyrészt a szerkezetintegritás oktatási anyagainak kidolgozása, másrészt a Szerkezetintegritás - Biztosítási Mérnök Szakmérnöki Szak beindítása. A négy hazai intézmény - 0LVNROFL(J\HWHP%XGDSHVWL0&V]DNL(J\HWHP.RVVXWK/DMRV7XGRPiQ\HJ\HWHP0&V]DNL.DUD pv D 6]pFKHQ\L,VWYiQ 0&V]DNL )LVNROD V]DNHPEHUHLQHN EHYRQiViYDO HOpUHQG FpORN PHJYDOyVtWiViWQDJ\EDQVHJtWHWWpNDN YHWNH]N OI OGLSDUWQHUHLQN Dr. J. Blauel, Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik S. Crutzen, Joint Research Centre, Petten Prof. G. Pluvinage, Universitz of Metz Prof. S. Reale, Universitá Degli Studi di Firenze Prof. H. P. 5RVVPDQLWK%pFVL0&V]DNL(J\HWHPLOOHI ]HWWiUVV]HU]MH 3URI79DUJD%pFVL0&V]DNL(J\HWHP Miskolc, június 15. Tóth László egyetemi tanár a projekt koordinátora 2

7 A repedésmegállás és vizsgálata (OV]y Jelen füzet egyike annak a sorozatnak, amelyik az anyagok károsodási mechanizmusaival, azok leírásával és vizsgálatával foglalkozik. $KKR] KRJ\ ]HPHO V]HUNH]HWHLQN EHUHQGH]pVHLQN EL]WRQViJiW puwpnhoql pv JDUDQWiOQL WXGMXNWLV]WiEDQNHOOOHQQ QNDV]HUNH]HW ]HPHOpVHN ]EHQIHOOpSOHKHWVpJHVLJpQ\EHYpWHOHNNHO amelyek nemcsak a szokásos üzemeltetési körülményeket jelentik, hanem adott esetben N O QOHJHVUHQGNtY OLHVHWEHQMHOHQWNH]LJpQ\EHYpWHOHNHWMHOHQWKHWQHNSOPHJKLEiVRGiVW UpV ]HPL N U OPpQ\HN KLUWHOHQ YiOWR]iVD,O\HQ UHQGNtY OL HVHWHNEHQ IRUGXOKDW HO KRJ\ HJ\ V]HUNH]HWLHOHPEHQSOKHJHV]WpVLYDUUDWEDQYDJ\DQQDNKKDWiV YH]HWpEHQULGHJW UpVLQGXOKDW$ OHKHWVpJHV NDWDV]WURIiOLV N YHWNH]PpQ\HNNHO MiUy W UpV LO\HQNRU FVDN DNNRU NHU OKHWHOKDD szerkezet anyaga képes megállítani a gyors repedésterjedést. Ennek a jelenségnek a megértéséhez kívánunk jelen füzetünkkel hozzájárulni, amelyben a repedésmegállás jelenségével és annak vizsgálatával foglalkozunk. Bemutatásra kerülnek azok az DQ\DJL SDUDPpWHUHN DPHO\HNNHO MHOOHPH]KHW D] DQ\DJRN UHSHGpVPHJiOOtWy NpSHVVpJH $ YL]VJiODWL pv NLpUWpNHOpVL PyGV]HUHN EHPXWDWiVD PHOOHWW SUyEiOXQN NpSHW DGQL D] DQ\DJMHOOHP] PpUV]iPRNOHKHWVpJHVQDJ\ViJUHQGMpUOQpKiQ\J\DNUDQDONDOPD]RWWDFpOWtSXVHVHWpQ Mint minden új kezdeményezésnek, e füzetnek is nyilvánvalóan meglesznek a maga KLiQ\RVViJDLpVDM YEHQV]iPRVWHU OHWHQkiegészítésre szorulnak. Ezt nagyban segítené az, ha a 7LV]WHOW2OYDVyNpV]UHYpWHOHLNHWMDYDVODWDLNDWDV]HU]NQHNYDJ\DSURMHNWYH]HWMpQHNHOMXWWDWQiN $ 7(0386 SURJUDP Q\~MWRWWD WiPRJDWiV OHKHW OHJMREE NLKDV]QiOiVD pughnpehq D] HONpV] OW tananyagokat INTERNET-en is közreadjuk (http://www.bzlogi.hu/tempus.htlm) annak érdekében, hogy a szerkezetintegritás diszciplínája hazánkban minél gyorsabban és minél szélesebb körben elfogadásra és elterjedésre találjon. Miskolc, június 10. Lenkeyné Biró Gyöngyvér 1 Thomas Varga 2 1 Honlap: vagy 2 Honlap: 3

8 4

9 A repedésmegállás és vizsgálata Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés A repedésmegállás jelensége Repedésmegállás vizsgálatai Repedés-megállási törési szívósság, K Ia meghatározása Pellini eljárás Robertson eljárás $W UpVLEL]WRQViJHOOHQU]pVHD]1'7pV&$7KPpUVpNOHWHNDODSMiQ Irodalomjegyzék

10 Bevezetés A repedésmegállás és vizsgálata 1. Bevezetés Olyan szerkezetekben, amelyekben akár szívóssági tulajdonságbeli eltérés vagy feszültséggradiens van jelen, repedés keletkezhet a kisebb szívósságú és/vagy nagy feszültséggel terhelt helyen. Ez a repedés - ha instabilan terjed - megállhat egy másik helyen, ahol nagyobb szívósságú az anyag illetve kisebb a feszültség. Az anyag repedésmegállító képességét jellemezhetjük a IHV] OWVpJLQWHQ]LWiVL WpQ\H] D]RQ puwpnpyho DPHO\QpO D J\RUVDQ IXWy UHSHGpV PHJiOO (QQHN D IHV] OWVpJLQWHQ]LWiVL WpQ\H]QHN D SRQWRV PHJKDWiUR]iVD FVDN GLQDPLNXV DQDOt]LVVHO OHKHWVpJHV (]W D] DQ\DJMHOOHP]W UHSHGpVPHJiOOiVL W UpVL V]tYyVViJQDN QHYH]] N. A ). A gyakorlatban általában statikus módszerekkel határozzák meg a K értékét 1-2 ms-mal a repedés-megállást N YHWHQ V H]W D] puwpnhw K a YDO MHO OLN 1HP MHOHQWV GLQDPLNXV KDWiVRN HVHWpQ K a csak kismértékben különbözik K A puwpnpwo+dduhshgpvvtndodnyiowr]ivlihowpwhohnphoohwwwhumhgd repedés-megállási szívósságot K Ia -val jelöljük. 6

11 A repedésmegállás és vizsgálata A repedésmegállás jelensége 2. A repedésmegállás jelensége Az egyik legfontosabb gyakorlati példa a repedésmegállás jelenségére az DWRPHUP&YHNEHQ YpV]KHO\]HW HVHWpQ HOIRUGXOy KVRNN N YHWNH]WpEHQ NHOHWNH] UHSHGpVHN YLVHONHGpVH,O\HQNRUDK&WYt]iOWDOK&W WWIHO OHWHQULGHJW UpVLQGXOKDWPHJDPLQHNHJ\LNRNDD K Ic KPpUVpNOHW I JJpVH ieud D PiVLN SHGLJ D WDUWiO\ IDOiEDQ NLDODNXOy KPpUVpNOHW JUDGLHQVEO DGyGy MiUXOpNRV IHV] OWVpJHN +D D UHSHGpVLQGXOiV IHOWpWHOHL WHOMHV OQHN (K I K Ic 7DNNRUULGHJW UpVLQGXODPLPHJiOOKDWHJ\RO\DQQDJ\REEKPpUVpNOHW&]yQiEDQDKRO nagyobb az anyag K Ia értéke illetve teljesül a repedésmegállás feltétele: K Iszerkezet K Ia. (1) 1. ábra 5LGHJHQWHUMHGUHSHGpVPHJiOOiViQDNIHOWpWHOH 7RYiEEL J\DNRUODWL SpOGiN HPOtWKHWN PLQGHQ RO\DQ V]HUNH]HW HVHWpQ DPHO\HNEHQ KHJHV]WpVL YDUUDWRN WDOiOKDWyN SO FVYH]HWpNHN Q\RPiVWDUWy HGpQ\HN DFpOV]HUNH]HWHN KDMyN HUP&L EHUHQGH]pVHN $ KHJHV]WpVL YDUUDWEDQ YDJ\ DQQDN KKDWiV YH]HWpEHQ PLQGLJ WDOiOKDWyN RO\DQ WDUWRPiQ\RN DPHO\HN ULGHJHEE YLVHONHGpV&HN QDJ\REE V]LOiUGViJ~ YDUUDW YDJ\ V]HPFVHGXUYXOW WDUWRPiQ\ D KKDWiV YH]HWEHQ pv RWW DODFVRQ\DEE KPpUVpNOHWHQ N QQ\HEEHQ PHJLQGXOKDW D ULGHJW UpV HVHWOHJ YDODPLO\HQ PiU PHJOpY UHSHGpVV]HU& KHJHV]WpVL KLEiEyO YDJ\ D] ]HPHOpVN ]EHQNHOHWNH]HWWNLVHEEUHSHGpVEO)RQWRVNpUGpVLO\HQNRUKRJ\D]DODSDQ\DJHOpJ szívós-e az instabil repedésterjedés megállításához. Ennek megítélése csak az anyag UHSHGpVPHJiOOtWyNpSHVVpJpWMHOOHP]PpUV]iPLVPHUHWpEHQW UWpQKHW A repedésmegállás jelenségének tanulmányozására többféle vizsgálati módszer létezik. Az egyik esetben a cél a K Ia puwpnqhn PLQW DQ\DJMHOOHP]PpUV]iPQDN D PHJKDWiUR]iVD,O\HQ vizsgálati és kiértékelési módszert tartalmaz a vonatkozó ASTM szabvány [2]. A vizsgálatok egy PiVLN FVRSRUWMiQiO D FpO HJ\ RO\DQ KDWiUKPpUVpNOHW PHJKDWiUR]iVD DPHO\HQ D] DQ\DJ D] LQVWDELODQWHUMHGUHSHGpVWPpJNpSHVPHJiOOtWDQL,O\HQYL]VJiODWLPyGV]HUHNDPellini eljárás [3] és a Robertson eljárás [3]. 7

12 Repedésmegállás vizsgálatai A repedésmegállás és vizsgálata 3. Repedésmegállás vizsgálatai 3.1. Repedés-megállási törési szívósság, K Ia meghatározása A K Ia meghatározása az ASTM E szabvány szerint történhet. A K Ia meghatározásához módosított CT próbatestet alkalmaznak (Compact-Crack-Arrest CCA SUyEDWHVW DPHO\QHN WHUKHOpVpW HJ\ pnqhn D SUyEDWHVW IXUDWiED W UWpQ Q\RPiViYDO YpJ]LN $ próbatestet és a vizsgálati elrendezést a 2iEUD PXWDWMD $ SUyEDWHVW DODNMD pv MHOOHP] PpUHWHL D 3.ábrán láthatók. 2. ábra A próbatest és a vizsgálati elrendezés sematikus vázlata 8

13 A repedésmegállás és vizsgálata Repedésmegállás vizsgálatai 3. ábra A K Ia YL]VJiODWQiODONDOPD]RWWSUyEDWHVWpVMHOOHP]PpUHWHL Annak érdekében, hogy az instabil repedésindulás feltételei biztosítva legyenek, egy speciális repedés-indító bemetszést kell kialakítani. Gyengén illetve közepesen ötvözött acéloknál általában bemetszett, rideg hegesztési varratot alkalmaznak repedés-indítóként (2. ábra). A varratot egy lekerekített, forgácsolással kialakított bemetszés tövében kell létrehozni, amihez Murex- Hardex-N vagy Foxdur-500 típusú elektródák alkalmazása ajánlott. 4. ábra A repedés-indító, bemetszéssel ellátott rideg varrat 9

14 Repedésmegállás vizsgálatai A repedésmegállás és vizsgálata $&&$SUyEDWHVWHWH]WN YHWHQHJ\DIXUDWiEDODVVDQEHQ\RPRWWpNNHOWHUKHOM NiEUD $WHUKHOpV FLNOLNXVDQ W UWpQLN HJ\UH Q YHNY PD[LPiOLV WHUKHOpVVHO PLQGDGGLJ DPtJ ULGHJW UpV QHP W UWpQLN $ YL]VJiODW N ]EHQ D EHQ\RPy HUQ NtY O PpULN D SUyEDWHVWHQ D UHSHGpVNLQ\tOiV értékét (δ vagy CMOD Crack-Mouth Opening Displacement). A vizsgálóberendezést ~WYH]pUOpVVHONHOOP&N GWHWQLQDJ\RQODVV~ 12 mm/min terhelési sebességgel. $]HOVFLNOXVEDQHOpUHQGPD[LPiOLVδpUWpNHDN YHWNH]NpSSHQKDWiUR]KDWyPHJ [( δ )] 0 1 max = 0.69 σ Ys E f (a W 0 B N / W ) / B (2) ahol σ Ys - statikus folyáshatár, MPa E - rugalmassági modulus, MPa W, B, B N - próbatest méretei, m a 0 - bemetszés kiinduló mérete, m, f(a/w) - geometriai faktor: és x=a/w ( x + x ) 1 x (x) = (3) ( x + 11x ) f 2 Általában ilyen δ puwpnqpo QHP N YHWNH]LN EH ULGHJW UpV U JW Q D] HOV FLNOXVEDQ +D PpJLV DNNRU D N YHWNH] SUyEDWHVWQpO FV NNHQWHQL NHOO a δ 0 értékét, egyébként a vizsgálat NLpUWpNHOKHW (]W N YHWHQ HJ\ megnövelt δ puwpnlj NHOO D N YHWNH] WHUKHOpVL FLNOXVW YpJH]QL amely az QLNWHUKHOpVLFLNOXVEDQDN YHWNH]NpSSHQV]iPtWKDWy [( δ 0 ) ] = [ (n 1) ] [ ( δ 0 ) 1 ] n max max (4) $PHJIHOHOPpUWpN&LQVWDELOUHSHGpVWHUMHGpVEHN YHWNH]pVpWiOWDOiEDQDWHUKHOHU %RV FV NNHQpVH MHO]L $ ULGHJW UpV EHN YHWNH]pVH XWiQ D WHUKHO pnhw U JW Q HO NHOO WiYROtWDQL QHKRJ\WRYiEELUHSHGpVWHUMHGpVW UWpQKHVVHQ+DDYL]VJiODWN ]EHQDPpUWWHUKHOHUIRO\DPDWRV csökkenése tapasztalható az ék benyomása közben, az stabil repedésterjedésre utal. Ilyenkor az DGRWW KPpUVpNOHWHQ QHP YDOyV]tQ& KRJ\ ULGHJW UpV W UWpQKHW (NNRU D YL]VJiODWL KPpUVpNOHW csökkentésével lehet a rideg repedésindulás feltételeit megteremteni. $UHSHGpVPHJiOOiVYL]VJiODWHJ\WLSLNXVUHJLV]WUiOWHUV]pWQ\tOiVGLDJUDPMiWPXWDWMDEHD] 5. ábra. (]WN YHWHQDSUyEDWHVWWHOMHVV]pWW UpVHHOWWPHJNHOOMHO OQLDUHSHGpVIURQWRWSOKIHVWpVVHO hogy a repedésmegállásig bekövetkezett repedésterjedés mértékét meg lehessen mérni. A próbatest WHOMHV V]pWW UpVpW FpOV]HU& DODFVRQ\ KPpUVpNOHWHQ V]iUD] MpJ YDJ\ IRO\pNRQ\ QLWURJpQ KPpUVpNOHWpQ YpJH]QL tj\ HONHU OKHW PLQGHQ WRYiEEL NpSOpNHQ\ DODNYiOWR]iV DPL D repedéshossz-mérés pontatlanságát eredményezhetné. 10

15 A repedésmegállás és vizsgálata Repedésmegállás vizsgálatai A töretfelület vizsgálata alapján el kell dönteni, hogy látható-e bármilyen rendellenesség, ami miatt a vizsgálat érvénytelen lehet. Ilyen UHQGHOOHQHVVpJ SO D W~O QDJ\ PpUHW& HO QHP W UW NHUHV]WPHWV]HW YDJ\ D] ÄDODJ~WV]HU& tunnelling) repedésterjedés, amikor a ridegtörés csak a SUyEDWHVWN ]psvupv]puhwhumhgnl(j\lghiolvqdnwhnlqwkhww UHWIHO OHWUHPXWDWSpOGiWDiEUD 5. ábra K Ia YL]VJiODWN ]EHQUHJLV]WUiOWHUUHSHGpVV]pWQ\tOiVGLDJUDP 6. ábra &&$SUyEDWHVWLGHiOLVQDNWHNLQWKHWW UHWIHO OHWH 11

16 Repedésmegállás vizsgálatai A repedésmegállás és vizsgálata A K Ia értéke ezek után a mért repedésterjedés és szétnyílás alapján számítható: K Ia E d = a f (a a / W) W B / B N (5) ahol E - rugalmassági modulus, MPa f(a a /W) - geometriai faktor (ld. (3) egyenlet) a a - átlagos repedéshossz a repedésmegállásnál, m B, B N, W - próbatest méretei, m d a - repedésmegálláshoz tartozó, korrigált repedéskinyílás, m: d [( δ ) ( δ ) ] + 0. [ δ δ ] a = δ0 ( δp) p n 1 p 5 1 a 0 (6) ahol (δ p ) 1 - maradó szétnyílás érték D]HOVFLNOXVYpJpQ5 1 pont az 5. ábrán), m (δ p ) n-1 - teljes maradó szétnyílás érték az (n-1)-ik ciklus végén (R 3 pont az 5. ábrán),m δ a - szétnyílás érték kb. 0.1 s-mal a repedésmegállás után (P 5 pont az 5. ábrán), m δ 0 - szétnyílás érték az instabil repedésterjedés kezdetekor (P 4 pont az 5. ábrán), m Az íly módon számított repedés-megállási szívósság puwpndnnruwhnlqwkhwpuypq\hvk Ia - nak, ha az 1. táblázatban összefoglalt feltételek teljesülnek. A σ Yd dinamikus folyáshatár érték iowdoiedq QHP LVPHUW H]pUW N ]HOtW puwpnnpqw IHUULWHV DFpORNUD a σ Yd = σ Ys +205 MPa DONDOPD]KDWy$]HOVKiURPNULWpULXPDsíkalakváltozási állapot feltételének teljesülését jelenti. Az utolsó kritérium pedig azt fejezi ki, hogy a rideg repedésterjedés mértékének meg kell haladnia a repedésinduláshoz tartozó K 0 QDNPHJIHOHONpSOpNHQ\]yQDVXJDUiW 1.táblázat A K Ia vizsgálat érvényességi feltételei -HOOHP]SDUDPpWHU Érvényességi kritérium El nem tört keresztmetszet W-a a 0.15W El nem tört keresztmetszet W-a a 1.25(K a /σ Yd ) 2 Vastagság B 1.0(K a /σ Yd ) 2 Rideg repedésterjedés mértéke a a -a 0 2N Rideg repedésterjedés mértéke a a -a 0 (K 0 /σ Ys ) 2 /2π A 2. táblázatban néhány acél K Ia értékeit foglaltuk össze [1, 2, 4-6, 10]. 12

17 A repedésmegállás és vizsgálata Repedésmegállás vizsgálatai 2. táblázat. O QE ]V]HUNH]HWLDFpORNK Ia értékei $Q\DJPLQVpJMHOH R eh, MPa Vizsgálati KPpUVpNOHW C K Ia, MPa m Szórás, % A A A 533B és StE TM (X70) Aldur 58 D H2MFA $OGXU ' WtSXV~ Q\RPiVWDUWy HGpQ\HNQpO DONDOPD]RWW V]HUNH]HWL DFpO N O QE ] KPpUVpNOHWHNHQ PpUW K Ia értékeit mutatja a 7. ábra alapanyagra, hegesztési varratra és KKDWiV ábra hasonló adatokat mutat be St E (X70) típusú acélra 7. ábra Aldur 58 D típusú acél és hegesztési varratának K Ia értékei 13

18 Repedésmegállás vizsgálatai A repedésmegállás és vizsgálata 8. ábra St E (X70) típusú acél és hegesztési varratának K Ia értékei 3.2. Pellini eljárás A Pellini-féle vizsgálatot [3] 3HOOLQLIpOHHMWV~O\RVYL]VJiODWQDNLVV]RNWiNQHYH]QLDrop :HLJKW 7HVW ':7 DPHO\HW NpVEE D] $670 V]DEYiQ\RVtWRWW $ YL]VJiODW FpOMD D] 1'7 (Nil-Ductility 7UDQVLWLRQKPpUVpNOHW PHJKDWiUR]iVD DPHO\ KPpUVpNOHWHQ D] DQ\DJ PiU psshq nem képes megállítani a ridegen elinduló törést. Ennél a vizsgálatnál lemez alakú próbatestre (9. ábra) egy rétegben rideg hegesztési varratot hegesztnek, amelynek közepébe bemetszést munkálnak. A bemetszésnek az a szerepe, hogy az instabil repedésterjedés megindulását segítse. 9. ábra A 3HOOLQLIpOHHMWV~O\RVYL]VJiODWQiODONDOPD]RWWSUyEDWHVWNLDODNtWiVD 14

19 A repedésmegállás és vizsgálata Repedésmegállás vizsgálatai $ ieuiq OiWKDWy PyGRQ HONpV]tWHWW SUyEDWHVWHNHW D]WiQ HMWV~O\RV EHUHQGH]pVVHO ieud WpVV]HU&HQWHUKHOLNN O QE ]KPpUVpNOHWHNHQ 10. ábra (MWV~O\RVEHUHQGH]pV A próbatest lehajlása korlátozott a próbatest alatt elhelyezett ellentámasz által. Ez a NRUOiWR]iVFVDNRO\DQPpUWpN&KRJ\DK~]RWWROGDORQDSUyEDWHVWEHQpEUHGQpYOHJHVIHV] OWVpJ HOpUMH D] DQ\DJ IRO\iVKDWiUiW tj\ NLVPpUWpN& NpSOpNHQ\ DODNYiOWR]iV N YHWNH]KHW EH +D D repedésindulás és instabil repedésterjedés bekövetkezik, a repedés akkor tud megállni az DODSDQ\DJEDQKDD]DQ\DJV]tYyVViJDDYL]VJiODWLKPpUVpNOHWHQHOpJQDJ\$ábra egy DWT- SUyEDWHVWUONpV] OWIHOYpWHOWPXWDWD] WpVWN YHWiOODSRWEDQ 11. ábra ':7SUyEiUyONpV] OWIHOYpWHOD] WpVWN YHWHQ 15

20 Repedésmegállás vizsgálatai A repedésmegállás és vizsgálata $YL]VJiODWpUWpNHOpVHNRU D]W D KDWiUKPpUVpNOHWHW KDWiUR]]iN PHJ DPHO\HQ D EHPHWV]HWW YDUUDWEyO NLLQGXOy UHSHGpVW D] DQ\DJ PHJiOOtWDQL PiU QHP NpSHV (]W D KPpUVpNOHWHW NDT- KPpUVpNOHWQHNQHYH]LN1'7Temperature - Nil-Ductility Transition Temperature). Néhány közönséges, növelt szilárdságú és nemesített szerkezeti acél 1'7KPpUVpNOHWHLW mutatja a 3. táblázat [3]. 3. táblázat. O QE ]V]HUNH]HWLDFpORN1'7KPpUVpNOHWHL Acél R eh, MPa Szemcsenagyság, µm St 38-3 normalizált hengerlési állapot NDT, C KT 45-3 normalizált H 52-3 normalizált hengerlési állapot H 60-3 normalizált St E51V (CrMoTi) St E70 (CrMoZr) St E90 (NiCrMoV) Robertson eljárás A 5REHUWVRQYL]VJiODWQiON O QE A próbatest egyik végén egy orrot képeznek ki, amelyiken furat, a furatban pedig bemetszés található. $ SUyEDWHVWHW NpW OHPH]KH] KHJHV]WLN KR]]i pv VWDWLNXVDQ HOIHV]tWLN SO V]DNtWyJpSHQ általában az anyag folyáshatárának 60 %iud0dmgndodsiffvdoydj\fvdseho YSLV]WROO\DO WpVW PpUQHND]RUUUpV]UH$] WpVKDWiViUDDEHPHWV]pVEOUHSHGpVindulhat és instabilan terjedhet. A vizsgálatot kétféle módon lehet elvégezni: $]HJ\LNPyGV]HUQpOKPpUVpNOHWJUDGLHQVWKR]QDNOpWUHDSUyEDWHVWEHQ~J\KRJ\D]RUURW IRO\pNRQ\QLWURJpQEHQK&WLNpVDSUyEDWHVWV]HPEHQOpYoldalát hevítik olyan mértékben, hogy a KPpUVpNOHWJUDGLHQV puwpnh D SUyEDWHVW WHOMHV KRVV]iEDQ.FP OHJ\HQ $ SUyEDWHVWHQ hosszirányban egyenletesen elosztva termoelemeket helyeznek el. Így meghatározható a repedés- PHJiOOiVLKPpUVpNOHWD]RQDKHO\HQDKRODWHUMHGUHSHGpVQ\XJDORPEDMXW 16

21 A repedésmegállás és vizsgálata $ W UpVL EL]WRQViJ HOOHQU]pVH D] 1'7 pv &$7 KPpUVpNOHWHN DODSMiQ 12. ábra A Robertson-vizsgálatnál alkalmazott próbatest kialakítása $ PiVLN YiOWR]DW D] ~Q L]RWHUPLNXV YL]VJiODW DPLNRU W EE N O QE ] KPpUVpNOHWHQ YpJH]QHNYL]VJiODWRW(NNRUDSUyEDWHVWHWWHUPRV]WiWEDKHO\H]YHiOODQGyKPpUVpNOHWHQWDUWMiNpV az orr-részt folyékony QLWURJpQQHOK&WLN$KDWiUKPpUVpNOHW&$7Crack Arrest Temperature) az DKPpUVpNOHWDPHO\HQDUHSHGpVPHJiOOiVPpJpSSHQEHN YHWNH]LN Néhány acél 4. táblázat. O QE ]V]HUNH]HWLDFpORN&$7KPpUVpNOHWHL Acél R eh, MPa CAT, C St E51V (CrMoTi) St E70 (CrMoZr) St E90 (NiCrMoV) $W UpVLEL]WRQViJHOOHQU]pVHD]1'7pV&$7KPpUVpNOHWHN alapján Az NDT- és &$7KPpUVpNOHWHN DODSMiQ OHKHWVpJ YDQ D W UpVL EL]WRQViJ HOOHQU]pVpUH D Pellini és munkatársai által kidolgozott biztonsági diagram segítségével [3, 9]. A nagyszámú kísérleti eredményeken alapuló biztonsági diagram összefüggést ad a névleges feszültség, a UHSHGpVQDJ\ViJ pv D KPpUVpNOHW N ] WW ieud (EEO D] ieuieyo PHJpUWKHW D] 1'7 KPpUVpNOHWPHJKDWiUR]iViQDNMHOHQWVpJHDNLVPpUHW&KLEiKR]WDUWR]yUHSHGpVLQGXOiVLfeszültség IRO\DPDWRVDQFV NNHQDKPpUVpNOHWFV NNHQpVpYHOpVDJ UEHpSSHQD]1'7KPpUVpNOHWHQpULHO DIRO\iVKDWiUW9DJ\LVH]HQDKPpUVpNOHWHQDIRO\iVKDWiUQDNPHJIHOHOIHV] OWVpJPiUNLVPpUHW& 17

22 $ W UpVL EL]WRQViJ HOOHQU]pVH A repedésmegállás és vizsgálata D] 1'7 pv &$7 KPpUVpNOHWHN DODSMiQ hiba esetén is olyan ridegtörést okozhat, amelyet az alapanyag már nem képes megállítani. Természetesen a hiba méretének növekedésével a repedésinduláshoz tartozó kritikus feszültség értéke csökken. 13. ábra Pellini-féle biztonsági diagram A diagramból kiolvasható a törési biztonság kritériuma: a T NDT.KPpUVpNOHWIHOHWW még akkor sem következik be ridegtörés, ha a feszültség eléri a folyáshatárt és már nagyobb repedések is találhatók az anyagban. A T NDT +33 és a T NDT.KPpUVpNOHWHNN ] WWFVDNDNNRU OHKHWVpJHV W UpV KD PiU D] HJpV] V]HUNH]HWL HOHPEHQ QDJ\PpUWpN& NpSOpNHQ\ DODNYiOWR]iV következett be. 18

23 A repedésmegállás és vizsgálata Irodalomjegyzék 5. Irodalomjegyzék [1] T. Varga: Crack Initiation, Propagation and Arrest Testing, International Scientifc Conference, Technical University of Kosice, Szeptember 2-5., pp [2] ASTM E : Standard Test Method for Determining Plane-Strain Crack-Arrest Fracture Toughness, K Ia, of Ferritic Steels, Annual Book of ASTM Standards, [3] H. Blumenauer, G. 3XVFK0&V]DNLW UpVPHFKDQLND0&V]DNLN Q\YNLDGy%XGDSHVW [4] G. Schneeweiss, T. Varga: Erfahrungen mit Dreipunkt-Biegeproben zur Ermittlung der Rissauffangzähigkeit K Ia an niedriglegiertem Stahl, Swiss Materials, 1/1989. Nr. 6., pp [5] T. Varga: Crack Initiation, Propagation and Arrest Criteria for Steel Structure Safety Assessment, Structural Safety, 12 (1993), pp [6] S. Felber, W. Alber, M. Oberndorfer, G. Schneeweiss, T. Varga: Crack-Arrest Measurements in Pipeline Steels, Second International Conference on Joining Technology, Május 14-18, Firenze [7] S. Felber, T. Varga, G. Schneeweiss: Crack-Arrest Measurements in a Pressure Vessel Steel, SMIRT 13, Porto Alegre, Brazilia, Augusztus [8] S. Felber, G. Schneeweiss, T. Varga: Crak-Arrest in a Pipeline Steel, Second International Conference on Pipeline Technology, Szeptember 11-14, Ostend [9] ASTM E a: Test Method for Conducting Drop-Weight Test to Determine Nil Ductility Transition Temperature of Ferritic Steels, Annual Book of ASTM Standards, [10] E. Czoboly, F. Gillemot, F. Oszvald: Small Specimen Testing Applied at Surveillance Extension, Small Specimen Testing Techniques, ASTM STP 1329, W. R: Corwin, S. T. Rosinski, E. van Walle, Eds., American Society for Testing and Materials,

KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS

KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS FESZÜLTSÉGANALÍZIS A 0%6=$.,0(&+$1,.$1e+È1

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK,

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, AZOK MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet SERGE CRUTZEN Joint Research Institute Készült:

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Az anyag viselkedése terhelés hatására Az anyagok lehetnek: szívósak, képlékenyek és ridegek. Szívós vagy

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 2 BEVEZETÉS... 4 3 A KEELOQ ALKOTÓELEMEI... 6 4 UGRÓ KÓDOS RENDSZEREKNÉL HASZNÁLT DEFINÍCIÓK... 8 4.1 SOROZAT

Részletesebben

m ág n e ses momentum É T ö ltés elektro n vagy atommag

m ág n e ses momentum É T ö ltés elektro n vagy atommag Elektron spin rezonancia (ESR) A molekulákban fizikai illetve biológiai rendszerekben található elektronok túlnyomó többsége olyan párokban található, amelyek spinjei ellentétes orientációt mutatnak. Ezek

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet +HUEROyJLDLpV1 YpQ\YpG

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra?

Részletesebben

$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv

$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv V]HUNHV]WHWWH -iyru%hqhghn $- Y1HP]HGpNHN.pSYLVHOHWpQHNPXQNiMiWpVDNLDGYiQ\ PHJMHOHQpVpWWiPRJDWWiN

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 11. ELŐADÁS

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 11. ELŐADÁS SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Az ábrák forrása:. LŐADÁS [1] Dr. Németh György: Tartószerkezetek III., Acélszerkezetek méretezésének alapjai [2] Halász Ottó Platthy Pál:

Részletesebben

352*5$02= 6,87$6,7 6

352*5$02= 6,87$6,7 6 352*5$02= 6,87$6,7 6 1.x verzió Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika RT. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: (36-1)-369-7575 Fax: (36-1)-369-8585 E-mail:nivelco@nivelco.com http://www.nivelco.com 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje &VLUPD (O 3iO Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje Bevezetés $QHWW 0 % G *URR iwwhnlqw cikkében háromféle modellt tárgyal,

Részletesebben

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96 7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy h]hphowhwpvlxwdvtwiv.ldgyiq\ 08/198/96 +8 C U L U L ÈOWDOiQRVWXGQLYDOyN )HOWpWOHQ OYHJ\HILJ\HOHPEHD]DOiEELEL]WRQViJLWXGQLYDOyNDW ÈUDP WpVYHV]pO\H SOIHV] OWVpJDODWWLPXQNDYpJ]pVNRU

Részletesebben

Enfora GSM know-how. GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10

Enfora GSM know-how. GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10 Enfora GSM know-how GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10 Jelen dokumentum az EnforaJ\iUWPiQ\~*60*356*36PRGHPHNNHOLVPHUNHGNV]iPiUDOHWW összeállítva, és tartalmazza azokat a legfontosabb információkat,

Részletesebben

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA A MEGFELELė ELJÁRÁSI MÓD SZABÁLYAI Az értékpapírszlgáltatás frmái Befektetési tanácsadás alkamassági teszttel A befektetési tanácsadás az ügyfél számára szóló

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete alapításának 100 éves évfordulója 1

A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete alapításának 100 éves évfordulója 1 A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete alapításának 100 éves évfordulója Tóth László A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete alapításának 100 éves évfordulója 1 Dr. Tóth László Egyetemi tanár Miskolci Egyetem,

Részletesebben

Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban

Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban Rózsahegyi Péter laboratóriumvezető Tel: (46) 560-137 Mob: (30) 370-009 Műszaki Kockázatmenedzsment Osztály Mechanikai Anyagvizsgáló Laboratórium

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Doktori (PhD) értekezés készült a Veszprémi Egyetem FK 2 doktori iskola keretében Készítette: Földváry Csilla Magdolna 7pPDYH]HW

Részletesebben

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003.

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003. Alisca Comp Kft Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV 2003. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y TARTALOMJEGYZÉK $352*5$0-(//(0=,...4 1.1. A ).g1

Részletesebben

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Készítette: FÖLDVÁRY CSILLA MAGDOLNA 7pPDYH]HW DR. TAKÁCS ERZSÉBET PROF. DR. HORVÁTH ATTILA MTA

Részletesebben

.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.

.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1. .HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.) számú rendelete.hv]wkho\9iurv.psylvhowhvw OHWHD]pStWHWWN UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUOV]yOypYL

Részletesebben

PORTAL Írásos oktatási segédanyag

PORTAL Írásos oktatási segédanyag . ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 1 PORTAL Írásos oktatási segédanyag (O V]yDWDQDQ\DJKDV]QiODWiKR] A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés

Részletesebben

é é ő é í ő é ő ő é ő é é é ő é ő í ü é é é é í é ő é ő é é í ő é é ő é ü ő ű ő ő é ő é é é é é ő é é é Ú é ő í é é é í ő é ő ő é é é ü ő é é é í ü ő í é é é é ü é ő é é é ü é í é é é ő é é ő é é ő ü é

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM ELEMZÉSE

VESZPRÉMI EGYETEM ELEMZÉSE 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Hihetetlen történetek 8QWROGVWRULHV 1RQHYHURHEHQWURYDWR 8QJODXEOLFKDEHUZDKU

Hihetetlen történetek 8QWROGVWRULHV 1RQHYHURHEHQWURYDWR 8QJODXEOLFKDEHUZDKU Hihetetlen történetek 8QWROGVWRULHV 1RQHYHURHEHQWURYDWR 8QJODXEOLFKDEHUZDKU 2006 1 Epizódok a balatoni vitorlás életeo...4 (OV]y>@... 4 Honvéd Sport Egylet (HSE)... 5 Én, Besse Lajos (Lulu)[1]... 5 Balatonföldvár

Részletesebben

Kényelmes biztonság akár tíz lemezzel is

Kényelmes biztonság akár tíz lemezzel is NEW NAS Experience Kényelmes biztonság akár tíz lemezzel is DS509+ DX5 DS509+ DX5 esata RS409RP+ RS409+ RS409 RX4 DS509+ DX5 DS409+ DS409 DS209+II DS209 DS209j DS109+ DS109 DS109j DS409slim Tartalom Terméktulajdonságok

Részletesebben

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK. Bevezetés. A mûszerezett ütõvizsgálat technikája és információtartalma

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK. Bevezetés. A mûszerezett ütõvizsgálat technikája és információtartalma SiAlON kerámiák mechanikai viselkedésének jellemzése mûszerezett ütõvizsgálattal Marosné Berkes Mária 1 Kaulics Nikoletta 2 Lenkeyné Biró Gyönygvér 3 Arató Péter 4 Bevezetés 1 PhD., egyetemi docens, Miskolci

Részletesebben

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS Kolozsvár, 2002. március 22-23. ANYAGLEVÁLASZTÁSI MECHANIZMUSAINAK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Polák Helga ABSTRACT Machining (material removal)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes adatok

Önéletrajz. Személyes adatok Személyes adatok Önéletrajz Név: Dr. Beleznai Róbert Cím: 4434, Kálmánháza, Dózsa György út 7/a. Telefon: +36-20-410-4629 E-mail: beleznai1@gmail.com Nemzetiség: Magyar Születési idő, hely: 1981. 01. 23.,

Részletesebben

A Gillemot-tanszék nagy korszakai

A Gillemot-tanszék nagy korszakai A Gillemot-tanszék nagy korszakai Reé András 50 éve a tanszék oktatója 100 éve született Gillemot László professzor, BME, 2012. október 8. 1 1963. november 25. A majdnem 50 évből a két dátum közé esik

Részletesebben

Pannon Egyetem *HRUJLNRQ0H]JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszthely Multidiszciplináris Agrártudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW'U9iUQDJ\/iV]Oy.

Pannon Egyetem *HRUJLNRQ0H]JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszthely Multidiszciplináris Agrártudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW'U9iUQDJ\/iV]Oy. Pannon Egyetem HRUJLNRQ0H]JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszthely Multidiszciplináris Agrártudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW'U9iUQDJ\/iV]Oy egyetemi tanár 1 A burgonya gyomnövényei, gyomirtása és burgonya fajták

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET

szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET xát transzformátor, megszakító és mérőváltó állapot tényező szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET Kiindulás amink van: Primer diagnosztikai és karbantartási stratégiák Egymásra épülő,

Részletesebben

Rákóczi híd próbaterhelése

Rákóczi híd próbaterhelése Rákóczi híd próbaterhelése Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens, BME Dr. Dunai László egyetemi tanár, BME Próbaterhelés célja - programja Cél: Villamos forgalom elindítása előtti teherbírás ellenőrzése helyszíni

Részletesebben

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM A FERIHEGYI IRÁYÍTÓTOROY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM 1. KIIDULÁSI ADATOK 3. 2. TERHEK 6. 3. A teherbírás igazolása 9. 2 / 23 A ferihegyi irányítótorony tetején elhelyezett

Részletesebben

Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) ÉMI-TÜV Bayern Kft. TÜV SÜD Csoport

Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) ÉMI-TÜV Bayern Kft. TÜV SÜD Csoport Élet az MSZ EN 288-3 után (MSZ EN ISO 15614-1) MSZ EN 288-3: 1998 Hegesztési utasítás és hegesztéstechnológia jóváhagyása fémekre 3. rész: Technológiavizsgálatok acélok ívhegesztésére MSZ EN 15614-1: 2004

Részletesebben

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs, 2001 OECD Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Részletesebben

'$18%,86 +27(/6 57 e9,.216=2/,'è/7 e9(6 -(/(17e6(

'$18%,86 +27(/6 57 e9,.216=2/,'è/7 e9(6 -(/(17e6( '$18%,86+27(/657 e9,.216=2/,'è/7e9(6-(/(17e6( DANUBIUS HOTELS Rt. 7DUWDORPMHJ\]pN.216=2/,'È/73e1=h*

Részletesebben

ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz

ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz A varratfém átlagos vegyi összetételénél található kén (S) és foszfor (P) értékek mindig maximumként értendők. Minden további ötvöző

Részletesebben

ó ö ó Í Í Ó Í Á Í Í Í Ó Ú ó Í Ó ó Ó ó Í Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó Ó ó ö ó Ú Í Í Ó Ó Ó Í Ó Ú É Í Í Í Ú Ó ő Í Í Ó Ó Ú Ó Ó ó Í ó Á Ó Ó Ó ó ó Í Ó Ó Ó Ó Ó Í Ú Í Í É ö Ó Ó Í Ó Ú Ó Ú Ó Ö Í Í Ú Ó Ó ó Ű Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó

Részletesebben

ö ö ü ü ű ö Í ö ö ö ű Í ü ű ö ö ö ü ű ö ö ö ö ö Í ű ű ü ü Ó ű ö ö É ü ö ö ö ü ü É ö ü ö Á ü Á ű ü ű ű ű ű Í ÍÁ ü ö ö ö ü ü ü É ü ü Á ö ü ü ö ö ű ü ö ü ü ü ö ü ü ü ö ü ü ü ö ö ü ű ö ű ü ö ü ü ö ű ü Í ü

Részletesebben

Í ű Á Á ű ü ü ü ű Í ü ü ü ü Í ű ű ü ü ű ü ü ű ü Í Í É Á Á Á É Á Ö Á Á Á ü É Ó Á Á Á Á É É Á ű É É Á ű ű Á Í Á Í É Á Á Á Á Á Á Ó Á ű ű ü ű ű ű ű ű ü ű Ó ü ű ü ü ű ü ű Í Í ü ű ü ü ü ü ü ű ü ű ü ü ü ü ü ű

Részletesebben

4. Pneumatikus útszelepek működése

4. Pneumatikus útszelepek működése 4. Pneumatikus útszelepek működése Elektromos, direkt vezérlésű szelepek működése A közvetlen, vagy direkt vezérlésű útszelepek szerkezeti kialakításuk szerint - jellemzően - ülékes szelepek, ahol a szeleptányér

Részletesebben

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére Csepeli Zsolt Bereczki Péter Kardos Ibolya Verő Balázs Workshop Miskolc, 2013.09.06. Előadás vázlata Bevezetés Vizsgálat célja,

Részletesebben

é é ő ü é ó é é ő ü í ő ő ő é é é é é é í é ő Á é é é ő í é é é é é é ő í ó ő é é ű ő ü é ó ú ó ű é é ő é í ő ő ő é é é é é ő í é í é é é é é é é ú ő é ő ő é é é ő ő é é ő ü é é é í é é ü é ű é é é é é

Részletesebben

é é ó ű ó í é é é ő í ő é ö ó é é é é ó í é ó ó ó ú ő é é é ö ü é é é é ú í é é ő í é ő é é ú é é é ó ő é ú é ó é ő é é é é é é ő ó ó é é ő é ú ó ő é é é é é ö ö é ú ö ő é é ő ő ó ú ö ő í ő ó ű é é ő é

Részletesebben

A teljesség igényével

A teljesség igényével A teljesség igényével A TeLL me More nyelvoktató CD-ROM sorozat a francia Auralog cég fejlesztése, mi a magyar Q\HOY& YiOWR]DWRW NpV]tWHWW N pvirujdopd]]xn0&n GpVpQHNDODSMDDEHV]pGIHOLVPHUpVHQDODSXOy párbeszéd,

Részletesebben

Acéllemezbe sajtolt nyírt kapcsolat kísérleti vizsgálata és numerikus modellezése

Acéllemezbe sajtolt nyírt kapcsolat kísérleti vizsgálata és numerikus modellezése Acéllemezbe sajtolt nyírt kapcsolat kísérleti vizsgálata és numerikus modellezése Seres Noémi Doktorandusz BME Tartalom Téma: öszvérfödémek együttdolgoztató kapcsolatának numerikus modellezése, nyírt együttdolgoztató

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

ö ö É É É É Á ö ö é ö é é ö é é é í é é ö Ö Ö É É ö é ö é Ö é ö é ö é ö é é é é é é ó é é ö é é é í é ő é é ö é é é é Í í í ö é Á é Ö ö é é é ö é é ő í Ö é ö é é ö é ö Ó é é é é ő é é é é ó é é é í ó Ö

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZKÖNYV QUALCHEM ZRT ZSÁMBÉK, ÚJ GYÁRTELEP, PF 32. Qualbio kereskedelmi márkájú polietilén kompaund lebomlás. Vizsgálat idbpontja:...

VIZSGÁLATI JEGYZKÖNYV QUALCHEM ZRT ZSÁMBÉK, ÚJ GYÁRTELEP, PF 32. Qualbio kereskedelmi márkájú polietilén kompaund lebomlás. Vizsgálat idbpontja:... SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI TANSZÉK CSOMAGOLÁSVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM A Nemzeti Akkreditáló Testület által az MSZ EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált független vizsgálólaboratórium.

Részletesebben

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013 Szelekció Ok: több egyed születik, mint amennyi túlél és szaporodni képes a sikeresség mérése: fitnesz Szelekció Ok: több egyed születik, mint amennyi túlél és szaporodni képes a sikeresség mérése: fitnesz

Részletesebben

A K IIC. feszültségintenzitási paraméter kísérleti meghatározása új típusú beton próbatesteken, 2. rész. Előszó

A K IIC. feszültségintenzitási paraméter kísérleti meghatározása új típusú beton próbatesteken, 2. rész. Előszó feszültségintenzitási paraméter kísérleti meghatározása új típusú beton próbatesteken, 2. rész FEHÉRVÁRI SÁNDOR DE Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék Fehervari.Sandor@t-online.hu GÁLOS MIKLÓS BME Építőanyagok

Részletesebben

LABMASTER anyagvizsgáló program

LABMASTER anyagvizsgáló program LABMASTER anyagvizsgáló program A LABMASTER anyagvizsgáló szabványok szerinti vizsgálatok kialakítására és végzésére lett kifejlesztve. Szabványos vizsgálatok széles skálája érhetı el a mérések végrehajtásához

Részletesebben

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu Anyagismeret és anyagvizsgálat Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu Mit nevezünk anyagvizsgálatnak? "Az ipar és a technika fejlődése megkívánja, hogy a gyártási folyamatok során felhasznált anyagokról minél

Részletesebben

AZ ACÉLMINŐSÉGEK JELÖLÉSE AZ MSZ EN SZABVÁNY SZERINT

AZ ACÉLMINŐSÉGEK JELÖLÉSE AZ MSZ EN SZABVÁNY SZERINT AZ MSZ EN ACÉLJELÖLÉSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE Az acélminőségek jelölésére az MSZ EN 10027-ben kétféle jelölési mód van: Az acélminőségek rövid jele az MSZ EN 10027-1:1994 szerint Az acélminőségek szám jele

Részletesebben

INTERKERÁM. 20 éve a szilikátipar szolgálatában. Ólom probléma: kérdések és válaszok

INTERKERÁM. 20 éve a szilikátipar szolgálatában. Ólom probléma: kérdések és válaszok INTERKERÁM 20 éve a szilikátipar szolgálatában Ólom probléma: kérdések és válaszok Az ólom jelenti a legfőbb gondot a kerámia készítők és felhasználók számára, mert számos egészség károsodást - pl. reprodukciós

Részletesebben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika

Részletesebben

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán 1 A Működési Kockázatkezelés eszköztára Historikus adatok gyűjtése és mennyiségi

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben