A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYERMEK - ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS A ZENE ESZKÖZEIVEL

2 Az emberiség bldgabb lesz, ha megtanul zenével élni, s aki valamit is tett ez irányban, már nem élt hiába. (Kdály Zltán) A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYERMEK - ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS A ZENE ESZKÖZEIVEL

3 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény legfntsabb adatai az alapító kirat alapján...3 Bevezetés...5 HELYZETELEMZÉS Múltja és jelene...5 A zeneiskla társadalmi helyzete, beisklázási területe...5 A beisklázás várható alakulása...6 Az isklai munka személyi feltételei...6 Az intézmény szakmai eredményei...6 Napi mőködés, isklai hangversenyek, hagymányk...7 Kapcslataink...8 A ZENEISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az isklában flyó nevelı-ktató munka pedagógiai alapelvei...9 A nevelı-ktató munka céljai...10 A nevelı-ktató munka feladatai, eszközei, eljárásai...11 Személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk...12 Közösségfejlesztéssel kapcslats feladatk...12 A tehetség, képesség kibntakztatását segítı tevékenységek...13 A pedagógiai prgram megvalósításáhz szükséges eszközök, felszerelések jegyzéke...13 A szülık, tanulók és a pedagógusk együttmőködésének frmái, tvábbfejlesztési lehetıségei...15 A ZENEISKOLA HELYI TANTERVE A zeneiskla helyi sajátsságainak szabályzása, bekerülés a zeneisklába...16 A felvételi meghallgatás követelményei...16 Követelmények, elıírt tananyag...17 Alkalmazható tankönyvek, ktták, taneszközök kiválasztásának elvei...17 Magasabb évflyamra lépés feltételei...18 Beszámltatás, az ismeretek számnkérésének követelményei, frmái...18 A tanuló szrgalma és teljesítménye értékelésének frmái...19 A szakmai fejlesztés irányai...20 A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai...20 Az alapfkú zenektatás célrendszere és funkciói...23 A zenektatás általáns fejlesztési követelményei, feladatai...23 A zngra tanszak helyi tanterve...24 A vnós tanszak helyi tanterve...28 A fúvós tanszak kiegészítı helyi tanterve...34 A szlfézs tanszak kiegészítı helyi tanterve...39 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...48 MELLÉKLETEK

4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZİ ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN Az intézmény megnevezése: Rövid név: Rövidített név: Járdányi Pál Alapfkú Mővészetktatási Intézmény Járdányi Pál AMI Járdányi AMI OM aznsító: Székhelye: 8300 Taplca, Deák Ferenc u. 16. Az intézmény alapításának idıpntja: 1971 Alapítója: Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó Bizttsága Fenntartója, felügyeleti szerve: Az intézmény típusa: Az intézmény alaptevékenysége: Veszprém Megye Önkrmányzat Közgyőlése (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) alapfkú mővészetktatási intézmény Alapfkú mővészetktatás Szakfeladatk száma és megnevezése: Alapfkú mővészetktatás Zenemővészeti ág: a) hangszeres tanszakk: csembaló, rgna, zngra, hegedő, brácsa, cselló, bıgı, furulya, fuvla, ba, klarinét, fagtt, szaxfn, trmbita, kürt, harsna, tuba, ütı, gitár b) vkális tanszak: magánének c) elméleti tanszakk: szlfézs, zenetörténet-zeneirdalm, zeneelmélet, d) egyéb tanszakk: kamarazene, zenekar Évflyamk száma: elıképzı: 2 évflyam alapfkú: 6 évflyam tvábbképzı: 4 évflyam A felvehetı legmagasabb tanulólétszám: 430 fı A feladatellátást szlgáló vagyn: Taplca Várs Önkrmányzata által használatba adtt ingatlan, ingó és egyéb vagyn. A gazdálkdáshz rendelkezésre álló vagyn értékét a számviteli nyilvántartásk alapján elkészített éves mérleg, a vagyni állaptt az intézmény mindenkri éves leltára tartalmazza. A vagyn feletti rendelkezési jg: A rendelkezésre álló vagyntárgyakat az intézmény feladatainak ellátásáhz szabadn használhatja a vnatkzó közpnti, a tulajdnsi és a fenntartói önkrmányzat rendelkezéseinek megfelelıen. 3

5 Az intézmény vállalkzási tevékenysége: Vállalkzási tevékenységet nem flytathat. Az intézmény kinevezési rendje: Az intézmény önálló jgi személy. Vezetıje az igazgató, akit a Veszprém Megyei Önkrmányzat Közgyőlése határztt idıre bíz meg. Az intézmény gazdálkdási jgköre: Részben önállóan gazdálkdó, a költségvetési elıirányzatk feletti rendelkezési jgsultság tekintetében teljes jgkörrel rendelkezı költségvetési szerv, melynek pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkdó Széchenyi István Szakképzı Iskla (8300 Taplca, Móricz Zs. u. 8.) látja el. A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA: Az alapfkú mővészetktatás követelményei és pedagógiai prgramjának elkészítését elrendezı szabályzók: - a közktatásról szóló, többször módsíttt évi LXXIX. törvény ide vnatkzó paragrafusai, - a mővelıdési és közktatási miniszter többször módsíttt 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelete a nevelési és ktatási intézmények mőködésérıl (16/1998.(IV. 8.) MKM rendelet), - a mővelıdési és közktatási miniszter 27/1998. (VI. 8.) MKM rendelete az alapfkú mővészetktatás követelményei és tantervi prgramjának bevezetésérıl és kiadásáról, - a nevelési- ktatási intézmények kötelezı eszköz- és felszerelési jegyzékérıl. - az intézmény alapító kirata - a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény. 4

6 BEVEZETÉS A zenetanulás, mely a személyiségre elsısrban emcinálisan hat, rendkívül kedvezıen beflyáslja az intellektuális agyi képességeket és a kncentrálóképességet is. Ezt a tényt pszichlógiai vizsgálatk igazlják. Az ember személyiségét a lénye legmélyén érintı zene megismerése utat mutat az igaz értékek felismeréséhez. Élményszintő tanításával, a legegyszerőbb rendtıl, a ritmustól a legbnylultabb, mindent egységbe fglaló rendhez, a harmóniáhz juttathatjuk el a zenét tanuló gyermekeket. Mivel a zene tartalmilag és frmailag maga kínálja fel a mindenség megismerésének lehetıségeit, feladatunk az, hgy e mővészet titkait a legtermészetesebb módn és legélményszerőbben tárjuk növendékeink elé. Célunk az, hgy megtartva a hagymánys zenepedagógia minden értékét, ám elvetve a gyermekeket túlhajszló eredményközpntúságt, lyan módszereket alkalmazzunk napi munkánkban, melyek a zenével mint mővészi eszközzel a zenét tanuló gyermek teljes személyiségére hatnak, jó irányba vezetve ıket. HELYZETELEMZÉS A ZENEISKOLA MÚLTJA ÉS JELENE Intézményünk Állami Zeneiskla néven 1971-ben alakult 5 fıs tantestülettel Brsányi Gábr vezetésével. Munkáját a gimnázium épületében kezdte meg, néhány év múlva az akkri 1-es Számú Általáns Isklában (ma Bárds Lajs Általáns Iskla) flytatta ben Kendeh Gusztáv vette át az intézmény irányítását. Az iskla fejlıdésében az igazi áttörést 1988-ban az önálló épületbe való beköltözés hzta meg. Azóta barátságs, igazi alktó környezetben tehetnek szert zenei ismeretekre itt tanuló növendékeink, vagy éppen a kncertekre, zenei elıadáskra érkezı zenebarátk. Az intézmény az új épület nyújttta lehetıségekkel élve gazdája lett a kétévenként megrendezésre kerülı megyei zngra négykezes találkzónak és a reginális gitártalálkzónak. Méltán lehetünk büszkék az iskla rszágs hírő fúvószenekarára, a napjainkban feltörekvı vnószenekarra, az iskla hírnevét öregbítı, a zenei pályát választó vlt növendékeinkre, jelenlegi tehetségeinkre és mindenkire, aki az intézményben eltöltött évek hatására a zenét értı és szeretı emberré vált. Intézményünket augusztusa óta Péni Béla vezeti. A ZENEISKOLA TÁRSADALMI HELYZETE, BEISKOLÁZÁSI TERÜLETE A társadalmi elismerést a zeneiskla kezdettıl fgva kettıs funkcióban nyerte el. A pedagógiai, szakmai sikerek mellett mindig fnts vlt isklánk tantestülete számára a várs laksságának nyújttt, élı zenei élményt kínáló rendszeres kncertezés. A zenét a gyakrlatban is mővelı tanárk a növendékekkel és a szülıkkel egyaránt mély és értékes emberi kapcslatkat tudtak kialakítani. A zeneiskla társadalmi elismertségét jelzi, hgy az 1990-es években, amikr a nyelvtanulás és az infrmatika sk helyen a mővészeti nevelés rangját veszélyeztetve tört be a közgndlkdásba, a taplcai zeneisklában a növendéklétszám nem csökkent. A várs lakssága fntsnak tartja a zenei mőveltség megszerzését, a zenélés gyakrlatának a mindennapi életben kamatzó emberfrmáló szerepét, az értı zenehallgatást. 5

7 A BEISKOLÁZÁS VÁRHATÓ ALAKULÁSA Intézményünkben a tanulói létszám évek óta megközelíti az alapító kiratban szereplı lehetséges maximumt (430). Az utóbbi évtizedben ez 420 körüli tanulót jelentett, és ez jelentısen nem váltztt az elmúlt idıszakban sem. A zeneiskla beisklázását részben a lakssági igények, részben az iskla szakmai fejlıdése határzza meg. Célunk ennek a gyermeklétszámnak a megtartása, illetve lehetıségeinkhez mérten annak emelése. E cél megvalósítása érdekében szrsabb együttmőködésre törekszünk a várs és vnzáskörzete iskláival. Minden érdeklıdı számára hzzáférhetıvé kívánjuk tenni a hangszerválasztást megelızı hangszerbemutató kncerteket. Isklánk fntsnak tartja, hgy a várs laksságát szlgálja munkájával, hgy a zeneisklába járó gyermekek szüleinek elvárásai és értékes, elıremutató elképzelései helyet kapjanak az iskla pedagógiai prgramjában és az iskla mindennapi életében. Ennek legfıbb színtere tvábbra is a Szülıi Munkaközösség, amellyel kapcslatunkat a krábbi éveknél hatéknyabban kívánjuk mőködtetni. A tény, hgy Taplca Várs Önkrmányzata vállalja a zeneiskla mőködtetését, és a várs anyagi lehetıségeihez mérten támgatja szakmai elképzeléseink megvalósulását, garanciája a tvábbi színvnalas zenetanításnak. AZ ISKOLAI MUNKA SZEMÉLYI FELTÉTELE A zeneisklai növendékeket 23 álláshelyen 20 fıállású és 3 részfglalkztatású tanár, valamint 3 óraadó tanítja. A tanári létszámn felül 1 gazdasági ügyintézı, 1 szakképzett könyvtárs zenemőtárs, 1 hangszerjavító és 2 technikai dlgzó vesz részt az iskla munkájában. Isklánkban a pedagógusk kiválasztásának legfıbb kritériuma az emberi hitelesség és a megbízhatóság. Az emberi hitelesség, a szakmai tudás és a várshz kötıdés hármas elvének alkalmazásával sikerült lyan tantestületet kialakítani, akikkel a tervezett pedagógiai prgramunk megvalósítható és tvább fejleszthetı. Az iskla szakmai munkájának rendkívül fnts kiegészítıje a zeneisklai könyvtár, melynek állmánya évrıl évre biztatóan gyarapszik, kihasználtsága egyre intenzívebb. A könyvtársi munkát egy fıfglalkzású könyvtárs zenemőtárs végzi. A könyvtárban lehetıség van zenehallgatásra, hangversenyek számítógépen történı megtekintésére, meghallgatására, ktták, könyvek böngészésére. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI EREDMÉNYEI A zeneisklából az elmúlt 35 évben 55 növendék került be zenemővészeti szakközépisklába. Közülük eddig 24-en végezték el a zenemővészeti fıiskla tanárképzı szakát, 12-en jelenleg is flytatják zenei tanulmányaikat. 7 növendékünk és a fúvószenekarunk juttt el rszágs és nemzetközi versenyek döntıjébe. Az iskla történetének elmúlt 35 évében növendékeink közül több százan jutttak el megyei és területi versenyekre, amelyeken szép eredményeket értek el, öregbítve az intézmény és a várs jó hírnevét. Legfntsabb eredményünk mégis az a napnta tapasztalható tény, hgy növendékeink örömmel zenélnek, és szeretnek isklánkba járni. A mindennapi munka eredményességét a növendékhangversenyek nagy száma és az tt elıadtt mővek magas színvnala is jelzi. Örvendetes tény az is, hgy mindig akad felkészült 6

8 növendékünk vagy együttesünk, aki rendszeresen részt vesz a várs és a környék településeinek rendezvényein. Növendékzenekaraink egyre színvnalasabb szereplésekkel örvendeztetik meg a várs laksságát, az együttzenélés örömét egyre több növendékünk tapasztalhatja meg. Két zenekarunkban (fúvós, vnós) jelenleg 68 növendékünk játszik. A ZENEISKOLA NAPI MŐKÖDÉSE, ISKOLAI HANGVERSENYEK, HAGYOMÁNYOK A zeneiskla egyik jellegzetessége az, hgy a tanításra délután, a gyermekek általáns isklai elfglaltsága után kerülhet sr. A másik jellegzetesség, hgy óráink többségében egyéni hangszeres órát tartunk. Pedagógiai tevékenységünket nehezíti az, hgy a délelıtti tanórák után a gyermekek általában már fáradtan jönnek isklánkba. Az egyéni fglalkzásk adta lehetıség visznt növeli tanításunk hatéknyságát. A hangversenyek, szereplések mindennapsak isklánk tanárai és növendékei életében. A zenetanulás fntssága akkr válik mindenki számára nyilvánvalóvá, amikr tanulóink nyilváns szereplésére kerül sr. A tanulási flyamat figyelemmel kísérését és a másk elıtti szereplés képességének kialakítását szlgálják a szaktanárk és a szülık részvételével rendezett családias jellegő tanszaki hangversenyek, amelyek a szakterületen elért eredmények bemutatását szlgálják. Munkánk eredményességét színvnalas növendékhangversenyeink biznyítják leginkább. A zeneiskla állandó rendezvényei: a Zene Világnapja alkalmából szervezett kncert, a Zenei Napk tavaszi hangversenysrzata, a fúvószenekar újévi kncertje, karácsnyi hangverseny, anyák napi hangverseny, a kakaókncert, a gyermek- és felnıtt farsang, kirándulásk, hangversenylátgatásk, vnószenekari tábr, 1989 ıszétıl szervezi isklánk kétévente a Veszprém Megyei Négykezes Találkzót, 2002-tıl pedig a Reginális Gitártalálkzót, nyári mesterkurzusk 1989-ben Zsigmndy Dénes, 1990-tıl Baranyay László vezetésével. Az iskla közös szervezéső rendezvényei: A Magyar Kultúra Napján rendezett megemlékezések a Vársi Könyvtárral és a Vársi Mővelıdési Közpnttal közös szervezésben, Taplcai Esték rendezvénysrzat Taplca Várs Önkrmányzatával. Isklánk áplja névadónk, Járdányi Pál zeneszerzı emlékét. kapcslatt tartunk családjával, rendszeresen kszrúzzuk az iskla falán elhelyezett, Bányai József szbrászmővész által készített, a zeneszerzıt ábrázló dmbrmővet. Kegyelettel ırizzük elsı igazgatónk, Brsányi Gábr emlékét. kapcslatt tartunk családjával, méltó emléket állítttunk tiszteletére a róla elnevezett Brsányi-teremmel. A terem falán elhelyezett Brsányi Gábrt ábrázló dmbrmő Tóth József alktása. A Zenei Napk rendezvényeihez kapcslódóan lvasópályázatt hirdetünk. A tanév eseményeirıl a Kürtölı címő isklai diáklap, valamint a hnlapunk tudósít. 7

9 KAPCSOLATAINK Intézményünk hagymánysan jó kapcslatt tart fenn a fenntartó Vársi Önkrmányzattal, az általa szervezett ünnepélyeken, megemlékezéseken gyakran lépnek fel isklánk tanárai, növendékei. Az isklai hangversenyek és hagymánys rendezvényeink egy része túlnı a szrsan vett isklai munkán: a várs közmővelıdésének szerves részét jelentik. A vársi ünnepségek - március 15., május 1., któber 23., augusztus 20 fényét minden esetben emeli a fúvószenekar közremőködése. A szülıkkel rendszeresen találkzunk, kapcslatunk élı és naprakész, tanszaki hangversenyeket mindig szülıi értekezlettel kötjük össze. A Szülıi Munkaközösség választmánya rendszeresen segít rendezvényeink lebnylításában. Szrs együttmőködést alakítttunk ki a várs iskláival. Az emelt szintő ének-zene tagzats általáns iskla mellett azkkal a vársi és várskörnyéki isklákkal is, amelyekbıl nagybb létszámban tanulnak gyermekek intézményünkben. A vársi középisklákkal jó a kapcslatunk, a Helikn ünnepségekre jelentkezı középisklás tanulók felkészítésében rendszeresen részt veszünk. A megye zeneiskláival szrs kapcslatkat áplunk, rendszeresen veszünk részt egymás rendezvényein, versenyein. Az rszágs szakmai szervezetekkel a Magyar Zeneisklák és Mővészeti Isklák Szövetségén keresztül tartjuk a kapcslatt, amelynek isklánk is tagja. (MZMISz) Részt veszünk a Magyar Fúvószene és Mazsrett Szövetség munkájában. 8

10 A JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA Küldetésnyilatkzat Amit az isklának el kell végeznie, az elsısrban az, hgy megtaníttassa velünk, hgyan kell tanulni, hgy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hgy megtanítsn bennünket a jól végzett munka örömére és az alktás izgalmára, hgy szeressük azt, amit csinálunk, és hgy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk. (Szent-Györgyi Albert) A Járdányi Pál Alapfkú Mővészetktatási Intézmény küldetése a fent megfgalmaztt gndlat tükrében az, hgy megkeresse a gyermekben rejlı titkkhz, kincsekhez vezetı utat, s tudást adjn kezükbe, amellyel kinyithatják a zene birdalmának kapuját, hgy megtalálják benne Önmagukat, hgy az élı zenekultúra legfntsabb helyi bázisa, tvábbítója és színtere legyen, alkalmas a gyermekek zenei ismeretének gyarapítására, zenei készségeik, képességeik fejlesztésére, hzzájáruljn, hgy növendékeink a zene segítségével harmnikus, széles látókörő személyiséggé váljanak. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELİ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI Isklánk a világ dlgaira nyittt, harmnikus személyiség kialakítását egyik legfntsabb feladatának tekinti. A zene mővészi értékeit a nevelés eszközeként felfgó pedagógus feladata a nevelendı gyermeket bevezetni a zene rendezett, harmóniát sugárzó világába és ezen a világn keresztül bemutatni a mindennapk igaz értékeit, szem elıtt tartva az életkri és egyéni sajátsságkat, képességeket. Isklánkban lyan légkört kívánunk teremteni, ahl növendékeink tthns körülmények között érezhetik magukat. Isklánk nevelı-ktató, vagyis a nevelést elıtérbe helyezı pedagógiai mőhelyként szeretne mőködni. Elsıdleges feladatunk, hgy minél több növendéket, minél hsszabb idın keresztül megtartsunk az értékes zene mővelésében, hgy isklánkból kikerülve képesek legyenek a saját örömüke szlgáló zenélésre, az értı zenehallgatásra. Isklánk - elsısrban a szülıkkel áplt kapcslatk révén - flyamatsan részt kíván venni lakóhelyünk és vnzáskörzetünk zenei életében. 9

11 A NEVELİ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI A zeneiskla nevelési célkitőzései Nevelésünk elsıdleges célja az igaz értékeket felismerı, értékeket keresı és elfgadó személyek nevelése. El kell érnünk, hgy növendékeink életében a zene embert gazdagító hatása, a zenehallgatás, a zenével való élményszintő fglalkzás meghatárzó legyen. Esztétikai érzékenységre, nyitttságra, igényességre neveljük növendékeinket az életkri sajátsságk figyelembe vételével, a tanulók érdeklıdésére és tehetségére építve. Célunk az egyetemes kultúra, az európai mőveltség, a nemzeti, népi hagymányk és értékek átadása, az értékmegırzés frmáinak kialakítása a nevelési tevékenységben. Rendszerességre nevelés az idı tartalmas felhasználásával, a rendszeres tthni gyakrlással. Önfegyelemre nevelés, a figyelem tartós irányultsága a kttára, a két kézre, hangzásélményre, végsı srn a test és a lélek minden rezdülésére. A zeneiskla ktatási céljai Tudáskínálatban gazdag, tanításában és tanulásirányítási módszereiben hatékny, a képességek fejlesztését differenciáltan szlgáló, szakmailag igényes, élménycentrikus, fakultatív lehetıségeket is ajánló zeneiskla-mdell tvábbfejlesztése. A zenehallgatás, zeneértés szerepének méltó helyre emelése a tanulás flyamatában. Hangversenyek, csprts zenélési lehetıségek bıséges kínálata, ahl a növendékek tudásukat a mindennapi élet szintjén kipróbálhatják. Tanítványainkra vnatkztatva az ktatási célkitőzések hárm szinten fgalmazhatók meg: Az általáns mőveltséghez tartzó zenei kulturáltságn túl növendékeinknél a zeneirdalmi ismeretek megszerzését, hangszerkezelésben pedig az ldtt, stíluss megfrmálást tekintjük célnak. A zenével az átlagsnál többet fglalkzó növendékeinknél célunk a kamarazenélés, a zenekari játék, a hangversenyeken történı szereplés, a zenei vetélkedık gazdag tárházának felkínálása. Kiemelkedı képességő növendékeink esetében célunk az elméleti és a hangszertudás egyre igényesebb szintő elsajátítása, a megyei, területi, rszágs versenyek és zenemővészeti szakközépisklák szakmai szintjére történı felkészítés. A zeneiskla ktatási céljai krsztálykra bntva A csprts elıképzı feladata, hgy énekes - mzgáss gyermekjátékk tanulásával, egyszerő imprvizálással, ritmus és fantáziafejlesztı játékkkal élményszerően vezessen be a zene világába. Az ktatás célja a zenei élményanyag győjtése. Hangszertanulás alapfkn. A hangszertanulás a gyermekek képességei alapján két különbözı elvárásszinten történik: az A tagzat a zene megértésére, ismeretére, amatır zenélésre, értı hangversenyhallgatásra készít fel. A B tagzat feladata a zenei pályát választó növendékek felkészítése a tvábbtanulásra. A hangszertanulás megkezdésétıl (alapfk) a tanár - tanítvány személyes kapcslata a döntı tényezı. A tanítás módszereit, a tananyag jellegét és mennyiségét az egyes 10

12 növendékek képességeihez és körülményeihez mérve, egyénre szabttan, de az rszágs elvárásk ismeretében tervezik meg a tanárk. Az ktatási cél ennél a krsztálynál: zenemővek megismerése, hangszerkezelés a zene szlgálatában, zenei élményadás. Pályaválasztásra készülve és a tvábbképzı évflyamain a növendékek mennyiségi és minıségi munkája egyre differenciáltabbá és árnyaltabbá válik. Célunk, hgy minél több növendék megtalálja a képességeinek és lehetıségeinek legmegfelelıbb tanulási frmákat. A NEVELİ-OKTATÓ MUNKA FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A zeneiskla alapvetı feladatai A zenei mőveltség megalapzása és fejlesztése. A zenei képességek fejlesztése, a zenei írás és lvasás készségének valamint a kreatív, alktó magatartásnak kialakítása. A zenéléshez szükséges technikai készség kialakítása. A zene lgikájának, a harmóniai szerkezet és a frma összefüggéseinek megismerése. A fıbb zenei stílusk sajátsságainak ismerete. Az értékes zene megszerettetése, a rendszeres zenehallgatásra nevelés. Aktív társas muzsikálásra nevelés. A zenei nevelés - ktatás knkrét megvalósításának feladatai, pedagógiai eszközei Értékes zenei anyaggal, a krsztálynak és az egyénnek megfelelı módszerekkel és pedagógiai kultúrával eljuttatni növendékeinket a zeneirdalm remekmőveinek mind teljesebb megismeréséhez. A zenei értékek átadása srán feltárni az összefüggéseket a mővészi és az emberi értékek között, ezzel hzzásegíteni a tanulót saját értékeinek felismeréséhez, elfgadásáhz, fejlesztéséhez. A hangszeren tanult mővek megfrmálásában a növendékeknek el kell jutni az értelmes, jól artikulált frazeálástól a tartalmi, harmóniai összefüggések megismeréséig, a ritmus és dallamvilág gazdagságától az érzékeny, fantáziadús elıadásig. A zenemővek hangversenyszerő elıadása alkalmával fnts kialakítani a növendékekben azt az érzést, hgy zenei tudásukkal, az elıadtt mő elhangzásával örömet szerezhetnek. Sajáts, személyiségük mélyérıl fakadó értékekkel ajándékzhatják meg az ıket hallgató közönséget, családtagjaikat, barátaikat. Mind énekes, mind hangszeres téren lyan módn és lyan mélységben kell megismertetnünk növendékeinkkel a zenei jelenségeket, hgy a zene eszköztárát - ritmus, metrum, dinamika, dallam, harmónia - imprvizatív, alktó módn tudják alkalmazni, vagyis értsék és beszéljék a zene nyelvét. 11

13 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A zenei mőveltség megalapzása és fejlesztése. A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intnációs érzékenység, fgéknyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, elıadói és manuális készség a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). A zenei lvasás és írás alapfkt meghaladó készségeinek megalapzása és kifejlesztése. A technikai készség, az imprvizációs készség és képesség, az alktó magatartás kialakítása. Rendszerezett zenei ismeretek, általáns zenei mőveltség átadása. A zenei mőszavak és jelentésük megismertetése. A zene lgikájának, a harmóniai szerkezet és a frma összefüggéseinek megismertetése. A fıbb zenei stílusk sajátsságainak, a zeneirdalm nagy krszakainak, népünk zenéjének, a zene történetének és a zeneirdalm nagy egyéniségeinek megismertetése. A krtárs zene befgadására nevelés. A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének frmálása. A tanulók életkrának megfelelı zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztı mővek lvasására való ösztönzés. A társmővészetek iránti nyitttság kialakítása. A zenei élet eseményei iránti érdeklıdés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A közösségfejlesztés terén a zenei nevelés óriási lehetıségekkel rendelkezik. A kamarazenélés és a zenekari játék lyan közösségteremtı erıvel bír, hgy több évig együtt zenélı növendékeink életre szóló barátságkat kötve képesek - egymást segítve - élı közösségként tevékenykedni. Isklánk szakmai céljai között éppen ezért kiemelt fntsságú, hgy növendékeink minél hsszabb ideig gyakrlhassák az együttzenélést. Erre kínálnak lehetıséget a különbözı hangszerösszeállítású növendék-együtteseink. A fúvószenekar, a vnószenekar, a fúvós-, vnós-, gitár és ütı kamaracsprtk adnak lehetıséget növendékeink együttzenélésére. A kamarazenélés az emberi fejlıdés szempntjából azért rendkívül fnts, mert nagyn kifinmult egymásra figyelést igényel. Hangszeres tanítványainknak több mint 30%-a játszik zenekarban, vagy kamaraegyüttesben. Az egymásra figyelésnek ez a módja a valódi közösségi érzést, a másik ember elfgadását, megbecsülését lyan mélyen vési be a gyermek lelkébe, hgy életre szóló segítséget jelenthet az esetleg késıbb fellépı nehézségek srán. Az együttzenélés élménye lyan értékfrmáló erı, amelyhez hasnló hatékny és értékes eszköz csak ritkán adódik a pedagógusknak. Együttzenélésre már a hangszertanulás kezdetén alkalm nyílik. Ennek a lehetıségnek alkalmazásával a gyermekek megtanulnak a másik emberre figyelni, a másik értékeit megbecsülni, így lyan alapvetı lelki gazdagság épül be személyiségükbe, mely képes emberi kapcslatkat teremteni, távlabb nézve pedig valós értékekre irányuló társadalmat építeni. A mőködı ifjúsági közösségek kialakítását segítik az évrıl évre megrendezésre kerülı zenekari tábrk. Itt állnak össze, készítik elı következı évi repertárjukat és töltıdnek fel új élményekkel zenekaraink. A tábrban együtt eltöltött napk a növendékeink közötti személyes kapcslatt elmélyítve a közösséget is erısítik. 12

14 A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉGEK Hangszeres növendékeink évente 2-3 alkalmmal, a kiemelkedıbbek 5-6 alkalmmal szerepelnek különbözı hangversenyeken. A hangversenyre történı felkészítés srán a napi tanulási feladatknál tágabb körő ismeretekre tesznek szert. Ennél a felkészülésnél is magasabb fkú munkát igényel az, amikr megyei-, rszágs versenyre vagy annak válgatójára kell felkészíteni egy-egy növendéket. A zenei tehetség kibntakzásának alapja a rendszeres és gyakri zenehallgatás. Értékes, igényes élı zene hallgatására a vársban egyre több lehetıség nyílik. A zeneiskla tehetséges növendékeinek és mővésztanárainak, kamaraegyütteseinek, zenekarainak hangversenyeire évente több alkalmmal kerül sr a zeneisklában, valamint a várs más helyszínein. A tehetséggndzás legigényesebb, leghatéknyabb frmája az egyénre szabtt, a gyermek egyéni sajátsságaira építı, szeretettıl áthattt, a szaktanár és növendék személyes kapcslata révén fkzatsan elmélyülı, rendszeres tanórai, egyéni fglalkzás. A tehetséggndzás szempntjából rendkívül fnts a krai fejlesztés a krsztálynak megfelelı módszerek kidlgzásával és alkalmazásával, kmplex módn. A zenei tehetség általában nagyn krán megmutatkzik, és igazán akkr lehet kibntakztatni, ha a tehetséges gyermekkel kezdettıl fgva képességeinek megfelelı módszerekkel és igényességgel fglalkznak. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELİ OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTİ HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE OKTATÁSI CÉLRA HASZNÁLT HELYISÉGEK JEGYZÉKE: SZAKTANTEREM- EGYÉNI OKTATÁS: 18 Ebbıl: ZONGORA: 5 VONÓS: 3 FÚVÓS: 7 ÜTİS: 1 GITÁR: 2 SZAKTANTEREM- CSOPORTOS OKTATÁS: 2 TECHNIKAI ESZKÖZÖK JEGYZÉKE: Hifi-trny 2 Diavetítı 1 Videómagnó 1 Lemezjátszó 1 Fénymásló 2 Számítógép 7 CD lejátszó 1 Elektrms hangló 1 Metrnóm 18 Egészalaks tükör 12 (vnós, fúvós, gitár szaktantermek) Kttaállvány: 42 (minden tanteremben minimum 1) 13

15 A ZENEISKOLA LELTÁRÁBAN SZEREPLİ HANGSZEREK JEGYZÉKE: Vnós hangszerek: Bıgı 3 Brácsa 4 Cselló 30 Hegedő 80 Fafúvós hangszerek: Fuvla 48 Furulya (alt) 2 Furulya (C) 19 Fagtt 4 Klarinét 38 Oba 5 Rézfúvós hangszerek: Vadászkürt 9 Tenrkürt 6 Baritnkürt 6 Harsna 6 Tuba 6 Helikn 2 Trmbita 34 Egyéb hangszerek: Zngra 6 Pianin 5 Elektrms zngra 9 Ütıs 39 A HANGVERSENYTEREM ESZKÖZEINEK JEGYZÉKE: Hangverseny zngra: 1 Csembaló: 1 Elektrms zngra: 1 Kárpitztt szék:

16 A SZÜLİK, A TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŐKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETİSÉGEI A szülık, a tanulók és a pedagógusk együttmőködése a nevelés-ktatás flyamatában, és az ehhez kapcslódó isklai valamint isklán kívüli tevékenységekben valósul meg. Az intézmény kapcslatai egyrészt az iskláhz közvetlenül kötıdı személyek (tanárk, egyéb dlgzók, diákk) kapcslata mindazkkal, akiket érdekel isklánk tevékenysége, vagyis szülıkkel, más isklák tanáraival, a zeneisklába kncerthallgatóként érkezı zenebarátkkal. Kapcslatrendszerünk másik területe a várs laksságának, intézményeinek elvárásait teljesítı, a várs kulturális életét zenei prgramkkal színesítı tevékenység. Az iskla belsı kapcslataihz tartzik, hgy intézményünkben a zenetanítás mellett különbözı zenei együttesek mőködnek napi rendszerességgel. Az intézmény tevékenységére, munkája eredményességére nézve meghatárzó a zeneisklába járó növendékek szüleivel kialakíttt kapcslat. Ennek legfntsabb területe a szülıi munkaközösség mőködése, ami nélkülözhetetlen az iskla munkáját kntrlláló és segítı tevékenység. A gyermekek nevelése és a kultúra közvetítése szempntjából egyaránt fntsak a személyes beszélgetésekre épülı, a szülıi értekezletet növendékhangversennyel összekötı, a hangversenyeket megbeszélésekkel kiegészítı tanár - szülı találkzásk. Valójában növendékeinkkel, szüleikkel, rknaikkal és ismeretségi körükkel kialakíttt személyes kapcslat és a közös zenehallgatás által kínált kapcslatteremtés adja meg intézményünk társadalmi helyét, és jelöli ki társadalmi szerepét a vársban. Az együttmőködés szempntjából igen fnts az a tény, hgy nevelıtestületünk a megfgalmaztt pedagógiai célkat magáénak vallja, életét, szakmai munkáját, nevelıi tevékenységét e célknak megfelelıen irányítja. A tanárk közötti személyes kapcslatban igyekszünk az egymást segítı, építı, minıségre irányuló frmák kialakítására, amely az esetleges szakmai rivalizálást képes átalakítani a közös értékek együtt keresésére. Fntsnak tartjuk, hgy minden növendék számára megtaláljuk az egyéniségének és képességeinek legmegfelelıbb hangszert, és a személyiségéhez legközelebb álló tanárt. A jó együttmőködés érdekében fnts, hgy indklt esetben a következı tanévben lehetıséget adjunk növendékeinknek egy másik tanárhz való átkerülésre, de ennek módja ne legyen bántó! A pedagógiai elképzeléseket közvetlenül segítı kapcslatk mellett fntsak a zeneiskla vársi kapcslatai, amelyek elsısrban közmővelıdési jellegőek, és a várs ünnepélyein, rendezvényein való közremőködéseket jelentik. 15

17 AZ ISKOLA HELYI TANTERVE A Járdányi Pál Alapfkú Mővészetktatási Intézmény tanszakai váltztatás nélkül elfgadják a Mővelıdési és Közktatási Minisztérium Által kiadtt: Az alapfkú mővészetktatás követelményei és tantervi prgramja c. közpnti mintatantervet a (27/1998.(VI.10.) MKM rendelet 3. -ának (3) bekezdése) alapján. A ZENEISKOLA HELYI SAJÁTOSSÁGAINAK SZABÁLYZÁSA, FELVÉTEL A ZENEISKOLÁBA A zeneisklába kerülés minden tanszakn felvételi meghallgatáshz kötött. A csprts elıképzı megkezdése elıtt általáns képességvizsgálatt tartunk. A hangszertanulás megkezdése esetében speciális, fizikai adttságkra (testalkat, kézalkat, légzés) és kncentráló képességre is figyelı felvételi szempntsr alapján döntenek a tanszak tanárai a növendékek felvételérıl. A felvételin a felsrlt feladatk megldásán kívül figyelembe vesszük az adtt hangszerre jellemzı szükséges alkati és egyéb kívánalmakat is (pl. fúvós hangszerek esetében a fgazat állapta, ütıs hangszereknél egy emelt nehézségő ritmikai feladatsr, vnósknál emelt nehézségő intnációs hallásvizsgálat, általában az alkati és manuális állapt). A FELVÉTELI MEGHALLGATÁS KÖVETELMÉNYEI: Egy szabadn választtt gyermek-, vagy népdal eléneklése (intnáció, ritmus, megfrmálás, érthetıség stb.). A szaktanár által elénekelt rövidebb dallam visszaéneklése (hallás, intnáció, ritmus). A szaktanár által tapslt rövidebb ritmusképlet visszatapslása (ritmusérzék). Nevelési elveinkkel összhangban nagy hangsúlyt helyezünk arra, hgy a gyermek a számára legmegfelelıbb hangszert válassza, és a számára legmegfelelıbb tanárhz kerüljön. Nem kötelezı elvégezni a csprts elıképzıt a zenei tagzats sztálykból érkezı gyermekeknek és a 10 évesnél idısebb gyermekeknek, ha a felvételi meghallgatásn biznyítják, hgy az általáns isklában tanultak alapján képesek elsajátítani az elsı szlfézssztály anyagát. Másdik hangszer tanulását csak akkr kezdheti el egy növendék, ha az elsıként választtt hangszerébıl legalább harmadik sztálys, és az elsı két évben hangszerébıl jeles sztályzatt kaptt. A másdik hangszer választásáhz minden esetben tanszaki döntés szükséges. Egy növendék addig tanulhat két hangszeren, amíg mindkét hangszeren kiváló eredményt mutat fel, és kötelezı óráin is képességeinek megfelelıen teljesíti a követelményeket. A másdik hangszer tanulásáról évenként, a vizsgán dönt a tanszak. Más településrıl a vársba költözı zeneisklai tanulót az isklának át kell venni, ha hivatals zeneisklai biznyítvány bemutatásával kéri felvételét. Zeneisklánkban jelenleg négy tanszaki munkacsprtban végzik a pedagógusk a szakmai munkát. A tanszaki munkaközösségek összefgása és irányítása a tanszakvezetık feladata. A tanszakvezetıket a tanszak tanárai választják meg. A tanszak tanárai minden tanévvégi értekezleten megerısíthetik a tanszakvezetıi megbízatást, vagy új tanszakvezetıt választhatnak. A tanszakvezetık munkájukat a tantestület által elfgadtt szempntsr szerint készítendı éves munkaterv alapján végzik. 16

18 KÖVETELMÉNYEK, ELİÍRT TANANYAG A zeneiskla nem tanköteles intézmény és a tantervben elıírt követelményeket csak biznys speciális képességek megléte esetén tudják teljesíteni a hangszert tanulók, ezért a zeneisklába hangszertanulásra csak eredményes felvételi meghallgatás után jutnak be a tanulók. A tantervben elıírtak szerint lehetıség van az sztályflytatásra és a tanszakváltztatásra. Az alapfkú mővészetktatás lyan fejlesztıpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a képességfejlesztésen van. A követelményrendszer az életkri sajátsságknak megfelelıen, egymásra épülıen határzza meg a követelményszinteket, lehetıséget biztsítva az egyéni fejlıdési különbségek figyelembevételére. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, KOTTÁK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A zenektatás tankönyve a zenetanulás tananyagát tartalmazó ktta. A kttákat a szaktanárk a különbözı sztálykban elıírt tananyagból az egyes növendékek képességeinek megfelelıen, egyénre szabttan választják ki. A kiválasztás elsıdleges kritériuma a zenei érték. Olyan mővek, amelyeknek zenei tartalma, harmóniavilága pzitív irányba ható, frmája rendet tükröz. Az iskla helyi tantervének elkészítéséhez adaptált tantervi prgramsrzat kttajegyzéke minden tanszak számára gazdag ajánlatt tartalmaz, amelyekbıl biztnsággal választhatnak a tanárk értékes zenei anyagt. A zeneirdalm alaps ismeretében a tanszakk tanárai egymást segítve és rszágs fórumkn tapasztalatkat szerezve, minden növendéknek a számára legmegfelelıbb zenemőveken keresztül taníthatják meg a zenei és technikai feladatkat. A tananyag kiválasztásánál a legfntsabb feltétel, hgy a tanár ismerje minden egyes növendéke képességeit és érdeklıdési körét, hgy az adtt követelményszinten mindig a számára legalkalmasabb zenemő kiválasztásával tanítsn meg egy zenei jelenséget vagy egy technikai megldást. A ktták nagy részét mint tankönyvet megvásárlják a szülık, amibıl pedig csak egy-egy mővet tanul a növendék, azt kölcsönözheti a zeneiskla könyvtárából. Könyvtári állmányunkban a zeneisklai krsztály számára kiadtt ktták legtöbbje rendelkezésünkre áll. Zenetanításunk tanulmányi segédlete a zenehallgatási anyag. A hangzó anyag könyvtárunkban nem elégít ki minden igényt, de a zenei mőveltséget megalapzó alapmővek megtalálhatók. A szlfézsórákn vagy hangszeres közös órákn történı zenehallgatás mellett rendkívül nagy jelentısége van annak, hgy kialakítsuk növendékeinkben az tthni zenehallgatás (CD, DVD, rádió, TV) valamint az élı zene hallgatásának igényét. A zenetanítás legfntsabb taneszköze a hangszer, melynek minısége és állapta meghatárzó szerepet tölt be a növendékek zenei tanulmányai eredményességében. A hangszerek egy része (hegedı, cselló, gitár, fúvós hangszerek) a növendékek számára kölcsönözhetı isklánkból. Szükséges, hgy minden növendék a hangszerét egyedül használja, azn gyakrljn, és ugyanazn a hangszeren játsszn az órákn. A hangszerek másik csprtja (zngra, ütıhangszerek) nem hrdzhatók, tehát a szülıknek meg kell vásárlniuk ahhz, hgy gyermekük tthn gyakrlni tudjn, vagy alkalmat kell adni az isklában való gyakrlásra. A zngra tanszakra csak úgy veszünk fel növendéket, ha a szülık meg tudják venni tthnra a hangszert. Az ütı tanszakn a növendékek az isklában is gyakrlhatnak. Isklánk tvábbra is kiemelt feladatnak tartja a meglévı hangszerállmány színvnalának megırzését, lehetıség szerint az állmány bıvítését használt, esetleg új hangszerek 17

19 megvásárlásával, hgy a tanulók számára - az eddigiekhez hasnlóan - biztsítsa a hangszerkölcsönzés lehetıségét. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI Isklánkban minden tanszakra felvételi meghallgatás után kerülnek be a növendékek. A legtöbb tanszakn minden tanévben van néhány várakzó, aki a tanév közben esetleg kimaradó növendék helyére kerül, vagy elınnyel indul a következı évi felvételi meghallgatásn. Ezért a magasabb évflyamra lépés feltételeinek mércéjét magasra tesszük. Isklánkban csak akkr léphet magasabb sztályba egy növendék, ha sztályának anyagából mennyiségileg elegendıt elvégzett, a beszámlókn felkészülten jelent meg, a tanszaki hangversenyen jó színvnaln és megbízhatóan játsztt. Kiemelten kezeljük a hangszeres elıképzıbıl elsı sztályba lépést, az elsı próbaévbıl a 2. évflyamra lépést, és a 6. évflyamból a tvábbképzı sztályba lépést. Az elsı próbaév gyengébb eredménye után sztályflytatást vagy hangszerváltást ajánlunk. A tvábbképzı évflyamaira csak lyan növendéket veszünk fel, aki az alapfk évei alatt biznyságt tett érdeklıdésérıl és szrgalmáról. BESZÁMOLTATÁS AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, FORMÁI Növendékeink hangszeres tudásukat év közben legalább egyszer tanszaki meghallgatásn, félévkr és tanév végén pedig a tanszak tanárai elıtt történı vizsgán mutatják be. A zenei pályára készülı vagy az átlagsnál jbb teljesítményt nyújtó növendékek kibntakzása érdekében, illetve az iskla munkájának bemutatására szükség van az összes tanszak növendékeinek részvételével szervezett növendékhangversenyekre. Ezek a hangversenyek a kiemelkedı képességő növendékek számára szereplési lehetıséget, az átlags képességőek számára zenehallgatási lehetıséget jelentenek. A tanult mővek bemutatása és az élı zene hallgatása egyaránt fnts terület zenei nevelésünkben. Különösen fnts feladatunknak tekintjük a 2004/2005-ös tanévben felvett növendékeink felkészítését a törvény által elıírt alapvizsgára, illetve a tvábbképzıs éveket (a zeneisklai tanulmánykat) lezáró záróvizsgára. Az alapvizsga súlyát jelzi, hgy a tvábbképzı évflyamk megkezdésének (a zeneisklai tanulmányk flytatása a gimnáziumi évek alatt) alapfeltétele ennek sikeres teljesítése. A beszámltatás frmái Tanszaki meghallgatás (beszámló a tanszak tanárai és a szülık elıtt). Félévi és év végi vizsga (beszámló elıírt anyaggal a tanszak tanárai elıtt, amelyek közül egy zártkörő, a másik a szülık nyilvánssága elıtt zajlik) A beszámló jellegő szerepléseket isklai ünnepekhez kötıdı hangversenyek vagy hagymányszerően ünneppé alakíttt hangversenyek egészítik ki, melyeken többnyire a kiemelkedıbb eredményeket elérı növendékek szerepelnek. Az ismeretek számnkérésének követelményeit szaknként meghatárzva a tanszakk részletes helyi tanterve tartalmazza. 18

20 A TANULÓ SZORGALMA ÉS TELJESÍTMÉNYE ÉRTÉKELÉSÉNEK FORMÁI Az értékelés szempntjai Értékelésünk elsıdleges szempntja, hgy ne egy adtt helyzetet értékeljünk, hanem flyamatában lássuk növendékeink fejlıdését. Az értékelésben tekintettel kell lennünk az egyes növendékek képességeire, mert a zenei tehetség különbözısége rendkívül nagy szerepet játszik a zenetanulás eredményeiben. Az sztályzatkkal kifejezett értékelés abban az esetben ösztönöz tanulásra, ha a növendék tapasztalja, hgy nem képességeit (tehetségét), hanem fejlıdését értékeli a tanár. A kifejezetten gyenge sztályzatkat kerüljük a zeneisklában. Azknak a növendékeknek, akik képességeikhez mérten minimálisan teljesítenek, a zenei tanulmányk abbahagyását tanácsljuk. Az sztályzás tartalmi megfgalmazása Mivel a zenetanulás értékelése nehezen knkretizálható és alapvetıen függ a növendék képességeitıl, az sztályzást pedig könnyen beflyáslhatják szubjektív tényezık, szükségesnek tartjuk egy egységesítı tartalmi megfgalmazás bevezetését a számszerő sztályzásnál. 5 (jeles) - aki az sztályának megfelelı tananyagt elvégezte, - a hangversenyeken élményszerően, biztnságsan játsztt, - a beszámlókn felkészülten jelent meg, szereplései technikailag és zeneileg is sztálya szintjének megfelelıek, önálló zenei gndlatkkal rendelkezik, hangszeres játéka kifejezı, karakteres. 4 (jó) - aki az sztályának megfelelı tananyagt elvégezte, de hangversenyen való szereplései technikailag vagy zeneileg nem daillı mmentumkat tartalmaztak, - játéka kevésbé kifejezı, a beszámlón kisebb technikai vagy zenei hiánysságkat mutattt. 3 (közepes) - akinek az sztályának megfelelı anyagban nagybb lemaradása van, a hangversenyen nyújttt teljesítménye technikailag és zeneileg nem megfelelı, a beszámlóra való felkészültsége kmlyabb hiánysságkat mutat, hangszeres játéka egyhangú. 2 (elégséges) - aki az sztályának megfelelı anyagt nem tudta megfelelıen elvégezni, a beszámlón és az órákn gyenge felkészültséggel vagy felkészületlenül jelent meg. 1 (elégtelen) - aki az sztályának megfelelı anyagt nem végezte el, a beszámlón és az órákn felkészületlenül jelent meg. A szrgalm értékelésénél a tanár egyénileg figyel minden növendékre azk képességei és elfglaltságai ismeretében. 5 (példás) - aki minden órán felkészülten jelenik meg és jár hangversenyekre. 4 (jó) - akinek felkészülésében hiánysságk tapasztalhatók- 3 (váltzó) - aki rendszertelenül gyakrl és hiányzik az órákról. 2 (hanyag) - aki felkészületlenül jön órákra, és gyakran hiányzik. 19

21 Tanulóink az elvégzett munka alapján minden hónapban sztályzatt kapnak, amelyet a fıtárgyi,- a kötelezı tárgyi naplóban és az üzenı füzetben is rögzít az adtt szaktanár. A félévi és év végi sztályzat a havi jegyek (az egész évi munka), a hangversenyeken, a félévi és év végi vizsgákn, illetve megyei, területi versenyeken való szereplés alapján alakul ki. A SZAKMAI FEJLESZTÉS IRÁNYAI Intézményünk az alaptevékenység alapján határzta meg a szakmai fejlesztés lehetséges és szükséges irányvnalait. Egységes elvek alapján dlgzó, egymás emberi és szakmai értékeit elfgadó, egymást segítıkész iránymutatással támgató, emberi és mővészi értékekre nyittt nevelıtestület együtt munkálkdásának tvábbfejlesztése. Lelkiismeretes, felelısségteljes, pnts és megbízható munkavégzés mindenki részérıl. A kialakult magas színvnalra törekvı szakmai munka flyamats fejlesztése. A pedagógiai prgramban meghatárztt nevelési elvek mind mélyebb szinten történı megvalósítása, és a tanítás módszereinek a gyermekközpntúság szlgálatába állítása. A zenetanítást erısen segítı közmővelıdési tevékenység megtartása (hangversenyek, zenei tábrk rendezése), és az isklában dlgzó zenei együttesek munkájáhz méltó körülmények megteremtése. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE, TANTÁRGYAI Az iskla tanszakai Fúvós tanszak: fuvla, ba, klarinét, szaxfn, fagtt, kürt, trmbita, harsna, tuba, + ütı Vnós tanszak: hegedő, grdnka, nagybıgı + gitár Zngra tanszak: zngra Szlfézs tanszak: elıképzı, szlfézs, zenetörténet, zeneirdalm, + magánének Egyéb tantárgyak: kamarazene, Fıtárgyi képzési idı Zenei tanszakk Egyéni ktatás Hsszú tanszakk zngra 2+10 hegedő 2+10 grdnka 2+10 gitár 2+10 furulya 2+10 fuvla 2+10 trmbita 2+10 ütı 2+10 Rövid tanszakk ba 2+8 klarinét 2+8 szaxfn 2+6 Képzési idı (év) 20

22 fagtt 2+8 kürt 2+8 harsna 2+8 tuba 2+8 nagybıgı 2+8 magánének 1+6 Csprts ktatás: kamarazene 4 Elıképzı, szlfézs zenetörténet, zeneirdalm 2+6 Óraterv évflyamk Tantárgy elıképzı alapfk tvábbképzı fıtárgy (2) (2) kötelezı tárgy kötelezıen választható tárgy választható tárgy összesen: Az óratervet az adtt tanszakn meghatárztt évflyamk száma szerint kell érteni. Az elıképzıt a növendékeknek nem kötelezı elvégezni. Fıtárgy: Hangszeres és magánének tanszakk (egyéni), Elméleti és kamarazenei tanszakk (csprts). Kötelezı tárgy: Szlfézs, zngra (az adtt tanszakk óratervében jelölteknek megfelelıen). Kötelezıen választható tárgy: elméleti: szlfézs, zenetörténet-zeneirdalm, gyakrlati: zngra, másdik hangszer, kamarazene, zenekar Választható tárgy: szlfézs, zenetörténet-zeneirdalm zngra, másdik hangszer, kamarazene, zenekar 21

23 Krrepetíció (zngrakíséret): a hangszeres és magánének fıtárgyhz szrsan kapcslódó kötelezı kiegészítı fglalkzás. Hangszeres órák Egyéni órák: fıtárgy: A tagzat: heti 2 x 30 perc B tagzat: heti 2 x 45 perc melléktárgy: heti 1 x 30 Csprts órák: heti 2 x 45 perc Kötelezı és kötelezıen választható tárgyak Elmélet: heti 2 x 45 perc Zngra: heti 1 x 30 perc Másdik hangszer: heti 1 x 30 perc Hangszeres elıkészítı: egyéni: heti 2 x 30 perc csprts: 2 x 45 perc Kamarazene: heti 1 x 45 perc Zenekar, kórus heti min. 2x45 perc Csprtlétszámk Elıképzı: max fı Elmélet :max fı Kamarazene: 2-15 fı Zenekar, kórus: 12 fıtıl Krrepetíció (zngrakíséret, heti perc) Tanszakk A tagzat B tagzat hegedő, grdnka, furulya, fuvla, trmbita, ütı ba, klarinét, szaxfn, fagtt, harsna, kürt, tuba Ek Alapfk Tvábbképzı Alapfk Tvábbképzı

24 nagybıgı magánének kamarazene AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI Az alapfkú mővészetktatás követelményei és tantervi prgramja keretében flyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklıdı és fgékny növendékek képességeinek fejlesztésére, biztsítja a különbözı szakterületeken való jártasságk megszerzését és gyakrlását. A képzés figyelembe veszi az életkri sajátsságkat, a tanulók érdeklıdésére, tehetségére építve alakítja készségeiket, és gyarapítja ismereteiket. Lehetıséget ad az egyetemes kultúra, az európai mőveltség, a nemzeti, népi hagymányk, értékek átadására, az értékmegırzés frmáinak kialakítására. A prgram lehetıséget nyújt az esztétikai érzékenység nyitttság, igényesség, fgéknyság alakítása mellett a zene megszólaltatásáhz szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatsítására. A zenektatás a különbözı zenei mőfajk sajátsságait, a mővészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hgy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befgadására készítsen fel. A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI, FELADATAI A zenei mőveltség megalapzása és fejlesztése. A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intnációs érzékenység, fgéknyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, elıadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). A zenei lvasás és írás készségének megalapzása és fejlesztése. A technikai készség, az imprvizációs készség és képesség, az alktó magatartás, a kreativitás kialakítása. Rendszerezett zenei ismeretek, általáns zenei mőveltség átadása. A zenei mőszavak és jelentésük megismertetése. A zene lgikájának, a harmóniai szerkezet és a frma összefüggéseinek megismertetése. A fıbb zenei stílusk sajátsságainak, a zeneirdalm nagy krszakainak, népünk zenéjének, a zene történetének és a zeneirdalm nagy egyéniségeinek megismertetése. A krtárs zene befgadására nevelés. A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének frmálása. A tanulók életkrának megfelelı zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztı mővek lvasására való ösztönzés. A társmővészetek iránti nyitttság kialakítása. A zenei élet eseményei iránti érdeklıdés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. Tehetséggndzás. A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú tvábbtanulásra. A növendékek rendszeres, céltudats, igényes munkára, hatékny gyakrlásra nevelése. A tanulók aktív társas muzsikálásra nevelése. Közremőködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. Az amatır zenekarkban, kamaraegyüttesekben, kórusban történı aktív részvételre való elıkészítés, ösztönzés. Cserekapcslatk létesítése hazai és lehetıség szerint külföldi zenektatási intézményekkel. 23

25 I. A ZONGORA TANSZAK HELYI TANTERVE (A tanszak részletes tantervét, szakmai követelményeit lásd a pedagógiai prgram 1.sz. mellékletében) A zngratanítás szakirányú feladatai Megismertetni a tanulókkal a zngra alapvetı sajátsságait, felépítését, mőködésének elvét (kalapácsmechanika, pedálszerkezet, hanglás), akusztikai sajátsságait, a hangszer gazdag irdalmának legjelentısebb zeneszerzıit és elıadómővészeit, a hangszer kialakulásának vázlats történetét. Kialakítani a testarányknak megfelelı elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, megfelelı kéztartást, független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtı), az adttságk alapján kiegyenlített zngratechnikát (sima pzícióváltást, a kezek ügyes alá- és fölétevését), differenciált billentést, ujjvégérzetet. Képessé tenni a növendékeket arra, hgy tudjn a billentyőzet teljes terjedelmében tájékzódni és azn játszani, tudja a zngrajáték alapelemeit, játékfrmáit (skála, hármashangzat, futam, kettısfgás, treml, trilla, díszítés), a billentésmódkat (legat, staccat, tenut, leggier, prtat, nn legat) a zenei anyaghz alkalmazni, tudja a zngrapedálkat megfelelıen használni (prlngációs, bal - tmpító, jbb), a mő mndanivalójának megfelelıen tudja kifejezı hangn, hangszínben, hangerıben, gazdagn megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani, a zngradarabkat stílus- és kttahően játszani. Fejleszteni a növendék muzikalitását a hajlékny, dinamikában árnyalt dallamfrmálással, a dallam és kíséret visznyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, zenei hallását, a tiszta intnációt, a meldikus, a plifn és funkciós hallást, metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, kttalvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, hangszerkezelését, technikáját az ügyesítık, az ujjgyakrlatk, etődök, skálák alkalmazásával. 24

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére 4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása 3.1. Az Állami Fglalkztatási Szlgálat 1 humánerıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása Az alprjekt bemutatása A Nemzeti Fglalkztatási Szlgálat humán erıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása c. alprjekt

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ELFOGADTA AZ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M Felülvizsgálva 2007/2008. tanévben A pedagógiai program

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja Budapest, 2013. március 1 Előszó A Galambos János Zeneiskolát a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat 575/1995.számú

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje Bevezetés A Közoktatásról szókló 1993. évi LXXIX. törvény 40. - és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN A tanulói teljesítmény ellenőrzése, mérése, értékelése, minősítése

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Önköltség-számítási számítási szabályzat

Önköltség-számítási számítási szabályzat Önköltség-számítási számítási szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Besztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. Szenátus nevében: kancellár gazdasági igazgató rektr Papiné Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM 039940. Tatabánya, 2013. március 27.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM 039940. Tatabánya, 2013. március 27. PEDAGÓGIAI PROGRAM Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM 039940 Tatabánya, 2013. március 27. A zene múlhatatlan része az emberi műveltségnek zene nélkül nincs teljes élet!

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására 13. Tisztelt Közgyőlés Az 1997. évi CXL. törvény a települési önkormányzatok kötelezı feladatává tette a könyvtári és közmővelıdési

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014 Fglalkztatás és a fglalkztatási frmák kérdőiv 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A Kmárm-Esztergm Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKI), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával Kmárm-Esztergm megyei Igazgatósága

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. Telefon: 06-35/501-190 e-mail: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben