Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés. 1.) Bemutatkozás"

Átírás

1 2007. december 19.

2 Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára a minségirányítási rendszerrel kapcslats ügyekben infrmációbázisul szlgál. A felépített rendszer tartalmazza az intézményre vnatkzó alapvet szabálykat. A minségirányítási prgramban megtalálható: a minségplitika; a minségcélk; az aznsíttt flyamatk listája; a flyamat paramétereinek listája; a flyamatszervezés és szabályzás lényeges tevékenységeinek leírása. 1.) Bemutatkzás A BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakisklája, Kllégiuma többcélú közös igazgatású közktatási intézményként jött létre a BMÖ Radnóti Miklós Szakközép és Szakisklája, a Dr. Marek József Szakközépiskla valamint a Petfi Sándr Középisklai Kllégium integrációjával. A szakközépiskla összetett isklaként de külön-külön telephelyen mködik. Az intézmény fenntartója Baranya Megye Önkrmányzata, önállóan gazdálkdó, teljes jgkörrel rendelkez intézmény. A pénzügyi feltételeket az önkrmányzat éves költségvetésének keretén belül biztsítja intézményünk számára. Az általáns mveltséget megalapzó évflyamkn szakmacsprts alapzás flyik. A rendészeti, kereskedelmi, idegenfrgalmi, közgazdasági és idegenfrgalmi szakmacsprtban kínálunk képzési lehetségeket. Tanulóink a 12. év végén érettségi vizsgát tesznek, melynek birtkában bármely felsktatási intézményben tvábbtanulhatnak. Akik nem tanulnak tvább, tanulmányaikat az isklában flytatva középfkú szakképesítést szerezhetnek kereskedelmi illetve közgazdasági szakirányban. Beisklázási körzetünk kiterjed Baranya megye nagy részére, de tanulóink többsége a várs vnzáskörzetébl érkezik. Országs beisklázású szakunkra távlabbi településekrl is érkeznek tanulóink. Az ktatás Mhács várs közpntjában 4 telephelyen flyik. Távlabbról érkez tanulóinknak kllégiumi elhelyezést, a bejáróknak és a mhácsiaknak menzai étkezést tudunk biztsítani. Iskláinkban hagymánya van a partnerközpntú gndlkdásnak. Képzési Prgram -unk f célkitzése a makr-, és mikrkörnyezetünk igényeinek, elvárásainak megfelel mködés kialakítása. Az azt termelem, amit tudk szemléletet felválttta az azt termelem, amire szükség van. Ennek megfelelen alakítttuk át iskla-, és szakmaszerkezetünket, és indítttunk el egy jelents infrastrukturális fejlesztést, amely jelenleg is tart. Az isklák az elmúlt években a versenyképességük megrzése érdekében, a tvábbfejldés lehetsége miatt pályáztak a COMENIUS 2000 Közktatási Minségfejlesztési Prgram I. intézményi mdelljének kiépítésére illetve az ISO 9001:2000 megvalósítására. A bevezetett rendszerek a partneri elégedettség kiváltása érdekében elindíttta az isklák szervezeti kultúrájának tudats és flyamats fejlesztését. A felhasználóbarát mködés, a küldetésünknek való minél jbb megfelelés érdekében a partnerek igényei alapján határztuk meg céljainkat és a partnerek elégedettség-vizsgálata alapján javítttuk tevékenységünket. A bels minség bevezetése lehetséget adtt arra, hgy megteremtsük egyedi arculatunkat, a többi isklától való különbözségünket. A flyamatk javítása, a partnerek véleményére való nyitttság intézményünk valamennyi dlgzójának közös érdeke, ezért a fejleszt tevékenységben mindenkinek részt kellett/kell vennie. A hagymánys szerepek mellett egy új képességet is el kellett sajátítaniuk a kllegáknak: a rendszerben való gndlkdást. A közös felelsségvállalás, az együttgndlkdás, a knszenzuskeresés, a feladatk megsztása, a team-munka általánssá vált. A prblémákkal való szembenézést fntsnak tartjuk, mert csak a hibák feltárása és kijavítása adhat választ a különböz pedagógiai kihíváskra. A legtöbb pedagógiai prbléma ugyanis csak a pedagógusk aktív együttmködésével, a szülk, a tanulók, a helyi közösségek bevnásával válaszlható meg. Létérdekünk tehát a küls és bels környezetünkkel való flyamats párbe- 2

3 széd. A Minségirányítási Prgram a flyamatk szabályzásával, javításával, a tervezett küls értékelések, ellenrzések bevezetésével, az irányíttt önértékeléssel, a fenntartói MIP-el való szrs összhanggal növeli isklánk mködési biztnságát. A minségfejlesztés irányítás legnagybb elnyének azt tartjuk, hgy intézményünk nyittt és tanulni kész szervezetekként képes lett gyrsan és hatéknyan reagálni a váltzó igényekre. A Szakisklai Fejlesztési Prgramba való belépésünk is a vezetés és a munkatársak minség iránti elkötelezettségét jelzi, mely isklánk versenyképességét, mködési biztnságát fkzza a jövben is. Kllégiumunk szép környezetben, az iskla székhelyétl pár perc sétára épült. A többcélú ktatási intézmény részeként ettl a tanévtl végzi tevékenységét. Az épületet átadása óta rendszeren felújítjuk illetve a lehetségeinkhez mérten bvítjük. Szakközépisklánk széles beisklázási területre terjed ki: Baranya, Smgy, Tlna ás Bács-Kiskun megye diákjai választják képzéseinket. A kllégium 231 férhelye minden évben megtelik kllégiumi ellátást igényl diákkkal. Az elmúlt években minden hzzánk jelentkezt fel tudtunk venni. Emeletenként tanulócsprtkat alakítunk ki évflyamnként. A tanulmányi munka segítése kiemelt feladat. A kllégiumban dlgzó szaktanárk végzettsége és felkészültsége lyan, hgy szinte minden közismereti tantárgyból és a szakmai tárgyak többségébl tudnak krrepetálni, felzárkóztató és tehetséggndzó fglalkzáskat tartani. A neveltestület skldalúsága a szabadids tevékenységek szervezésében is megmutatkzik. Jó adttságaink vannak a rendszeres sprtláshz, hiszen szmszédságban áll a vársi sprtlétesítmény, s az iskla saját sprtcsarnka. Nagy az érdekldés a mzgás és a sprt iránt, a kllégisták több mint fele rendszeresen él a lehetségekkel, részt vesznek a házi bajnkságkn. Ugyanilyen nagy az érdekldés a számítógépek használata iránt. Mdern gépekkel felszerelt számítástechnikai szbát alakítttunk ki, ahl mindig telt ház" van. A sk közös tevékenység közvetlen személyközi kapcslatkat eredményez a nevelk és a diákk között is. A sk színes prgram hzzásegít ahhz, hgy a kllégisták dönt többsége elfgadja a közösen kialakíttt magatartási szabálykat. Pedagógiai rendszerünk középpntjában az értékközvetítés és értékteremtés van. Pedagógiai felfgásunk szerint az érték lyan prduktum, amely rendelkezik egy határztt közösségfejleszt funkcióval, másrészt elsegíti az egyén fejldését. A nevelési vagy pedagógiai érték nem más, mint az egyén knstruktív életvezetése. A knstruktív életvezetésen lyan életvitelt értünk, amely szciálisan értékes, és az egyén szempntjából is eredményes. A kllégiumi élet az értékközvetítés és értékteremtés mellett a éves krú fiatalk társas együttélése a diákévek alatt. Az itt eltöltött idben jelents testi, értelmi, esztétikai és erkölcsi fejldésen mennek keresztül. Fejldésük irányát nagymértékben beflyáslja a kllégium szellemisége, légköre, hagymányrendszere, hiszen ugyanazk a diákévek eltelhetnek gyermekmegrzként funkcináló, vagy az egész embert kiteljesíteni akaró felfgásban mköd intézményben is. Mi ez utóbbit valljuk magunkénak, mert mi lyan kllégiumt akarunk: ahvá hazamegy a tanuló iskla után amely jó család: szigrúan követel, tudja értékelni a teljesítményt, a nevel következetessége szeretettel pársul igyekszik többletlehetséget nyújtani a tudás gyarapításáhz amely érdekes lakóhely, tele tudásszerzési és képességfejlesztési alkalmakkal, kapcslatteremtési lehetségekkel Ezt a feladatt vállalja fel a jelenlegi neveltestület és törekszik a minél jbb színvnaln történ megvalósítására. 3.) Küldetésnyilatkzatunk A tanulókat felkészült tanárk segítik, nevelik, hgy szcikulturális helyzetüktl függetlenül lehetség szerint minden tanuló eljussn a sikeres érettségi és/vagy szakmai vizsgáig. Pedagógiai és szakmai prgramunk kialakításakr elssrban a kistérség munkaer-piaci igényeit tartjuk szem eltt. Felnttképzési prgramkkal is segítjük végzett tanulóinkat az elhelyezkedésben. 3

4 Az intézmény vezetsége elkötelezetten és felelsséggel végzi feladatát. Olyan kllégium kialakítása, ahl a tanulók családias légkörben, ptimális tárgyi feltételek között, egységes nevelési hatásrendszerben, a fiatalk aktív, alktó részvételükkel készülhetnek felntt életükre. Egyenrangú, partneri viszny kialakítása az isklával, amelyben a kölcsönös elnyök, a közös célk határzzák meg a hsszabbtávú és a mindennapi együttmködést. Az eddigi eredményeinket és tapasztalatainkat felhasználva, a tanulói igényeket és szüli elváráskat messzemenen figyelembe véve gazdag szabadids tevékenységrendszert alakítunk ki Ezen nyilatkzat értelmében alkalmazzuk intézményünkben az általunk választtt mdellt, hgy minségfejlesztési munkánkat megvalósítsuk. 4.) Értékeink Intézményünk legfntsabb értékének tekintjük képzett, színvnalas pedagógiai munkát végz, bevált ktatási módszereket alkalmazó, rugalmas tantestületünket és az ktatáshz szükséges megfelel eszközállmányunkat. Isklánkat és kllégiumunkat családias légkör jellemzi, amelyet kultúrált, barátságs környezet, jó tanár-diák-szül kapcslat jellemez. Értékeink : innvatív tevékenységünk az eddig elért sprt és kulturális eredményeink, eredményes tehetséggndzásunk felzárkóztatási munkánk, egészségnevelési tevékenységünk, skszín tanórán kívüli tevékenységünk, hagymányaink, alapítványaink. 4

5 5.) Jövképünk A szüli és a munkaer-piaci igények összekapcslásával a piac váltzásaira érzékenyen reagáló, megújulni képes képz és nevel intézmény legyünk. A hirtelen jelentkez igényeket rugalmas, akkreditált felnttképzési rendszerünk kezelje. A tanulói létszám megtartása mellett a beisklázttak minsége (képzettségi szintje) javuljn. Képzett, elkötelezett és elégedett dlgzóinkkal a szakmacsprts alapzás megrzése. Minden részterületen jól és lajzttan mköd, versenyképes iskla, amellyel minden partner (résztvev) elégedett. A kllégiumba felvételüket kér tanulók igényeinek megfelelen egyre növekv színvnaln biztsítja a flyamats és biztnságs ellátást, a tanulási feltételeket, valamint egyéni igények a minségi tanulásvezetést, szaktantárgyi tvábbfejldést és krrepetálást. Nevelési kncepciónk a knstruktív életvezetést, magatartási és tevékenységfrmák fejlesztését biztsítja, nagy hangsúlyt helyezve a személyes autnómiára. Az intézmény nevelési kncepciója megfelel az egyre szigrúbb elvárásknak. Alapvet célunk, hgy a tanulók az itt töltött évek alatt megtanulják a társadalmi együttélés és knfliktusmegldás szabályait, felkeltsük az egész életen át tartó tanulás iránti vágyukat. Tanuljanak meg csprtban alktó munkát végezni, és társadalmilag elfgadtt módn élni. Fntsnak tartjuk, hgy mködésünk srán a diákk elsajátítsák az önérvényesítés demkratikus technikáit, a másság elfgadásának szabályait. Az intézmény vezeti, neveli és munkatársai lyan személyek, akik munkájuk srán flyamatsan alkalmazkdnak a velük szemben támaszttt egyre magasabb követelményekhez, flyamats önfejlesztéssel kívánnak megfelelni a partneri igényeknek. 6.) Minségplitika Intézményünk többcélú intézmény szakközépiskla és szakiskla és kllégium. A partneri elégedettség növelése érdekében önértékelésen alapuló minségirányítási rendszert alakítunk ki és mködtetünk, a partneri elváráskat, az elégedettséget és teljesítményünket rendszeresen mérjük és értékeljük. Az intézmény vezetsége elkötelezett a minségi munka iránt, és felelsséggel végzi feladatát. A minségfejlesztési munkába bevnjuk a teljes tantestületet, hgy mindenki részese legyen törekvéseinknek. Minségfejleszt csprtt hzunk létre, amelynek feladata az intézményben mköd minségirányítási rendszer összeállítása és mködtetése. Fnts feladatunknak tartjuk a néphagymányk, a nemzeti és a vársban él nemzetiségek és kisebbségek hagymányainak, kultúrájának megismertetését és annak tiszteletét, áplását. Megkeressük a helyi társadalm tájékztatásának lehetségeit, nevel-ktató munkánk területén elért eredményeinket közzé tesszük. Az intézmény mködési feltételeinek javítása és tevékenységünk fejlesztése érdekében figyelemmel kísérjük és kihasználjuk a kínálkzó pályázati lehetségeket. Az intézményegységek meg kívánják rizni az évek srán kialakíttt önálló arculatukat úgy, hgy azk a többcélú intézmény értékeivé váljanak. Új arculatt és hagymánykat teremtünk. Képzési struktúránk tvábbfejlesztése srán figyelemmel kísérjük a társadalmi és partneri igények alakulását. 5

6 Figyelembe vesszük a gazdaságs intézményfenntartás szempntjait. Pedagógiai-szakmai tevékenységünkkel arra törekszünk, hgy tanulóinkat felkészítsük az érettségire, a tvábbtanulásra és a szakképesít vizsgákra. Pedagógusaink megismerik és alkalmazzák a tanulás tanításának technikáját. Tanulóinkat megismertetik a hatékny tanulási módszerekkel. A munkába álláshz és az önálló életkezdéshez szükséges ismereteket is nyújtsunk. Nevel-ktató munkánkat a neveltestület által elfgadtt és a fenntartó által jóváhagytt pedagógiai prgram és szakmai prgram alapján végezzük. Nevel-ktató munkánk srán kiemelten kezeljük az egészség és környezeti nevelést. A vizsgákra történ felkészítés érdekében célszeren használjuk fel a pedagógiai és szakmai prgramban és a helyi tantervben jóváhagytt órakereteket. Tehetséges tanulóknak lehetséget biztsítunk képességeik kibntakztatásáhz. A hátrányk csökkentése, az esélyegyenlség biztsítása érdekében a differenciált képességfejlesztés mellett a tanulási nehézségekkel küzd tanulóinknak felzárkóztató fglalkzáskat biztsítunk. Pedagógusaink tudatsan segítik tanulóink reális pályaválasztását. Minségplitikánk lehetséget biztsít intézményünknek arra, hgy megmutassa ersségeit, lehetségeit, és kiszrje gyengeségeit, veszélyeit. 7.) Minségcélk BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakisklája, Kllégiuma mint a PANNON-TISZK partnerisklája elfgadja a PANNON-TISZK céljait, melyek a következk: Általáns cél: 1. Versenyképesség növelése a szakképzés színvnalának és hatéknyságának növelésével. 2. A munkaer-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkdó szakmai kínálat kialakítása. 3. Az ktatás erfrrás-kapacitásának mind jbb és hatéknyabb kihasználása. 4. Az esélyegyenlség és ehhez kapcslódó feltételrendszer biztsítása. Knkrét cél: 1. Szakképzési intézményrendszeri mdell kialakítása, mely a partnerintézmények együttmködésén alapul. Az intézményünk összehanglja képzési terveit a PANNON-TISZK partnerintézményeivel, valamint az ktatás hatéknysága és a térség gazdasági érdekeinek szlgálata céljából stratégiai szövetséget alakít ki a szakképzésben érintett partnereinkkel, a munkaer-piaccal. Részcélk: 1. Az intézmény szakmai, jgi és vagyni önállóságának megrzése mellett tvábbfejleszthet szervezeti és mködési mdell kialakítása. 2. Sikeres együttmködés a PANNON-TISZK partneriskláival. 3. Aktív és hatékny képviselet a PANNON-TISZK testületeinek munkájában. BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskla- és Szakisklája, Kllégiuma céljai Általáns: 1. Az intézmény mködése teljes mértékben megfeleljen a közktatási törvényben és egyéb jgszabályban meghatárztt feltételeknek. 2. A vársban él nemzetiségiek nyelvét (német, hrvát) helyi tantervünknek megfelelen ktatjuk. 3. Oktató-nevel munkánk és a családi nevelés kölcsönösen segítse egymást. 4. A munkánk srán a gazdasági és társadalmi környezetben jól alkalmazható, állandóan megújuló és knvertálható tudás átadására, megszerzésére törekszünk. 5. A tanulókkal szemben teljesíthet követelményeket támasztunk, ugyanakkr ktatásunk tanulóközpntú és humánus. 6. A felzárkóztatás épüljön be minden tantárgy tanmenetébe a 2007/2008-as tanévtl. Tanulóink a szaktanárk javaslatai alapján vegyenek részt a tanórán kívüli felzárkóztatásban. 7. Tanulóinknak balesetmentes, esztétikus környezetet biztsítunk. 6

7 8. A kllégium nevelési prgramját összehangljuk az iskla nevelési prgramjával. 9. Az intézmény dlgzói elkötelezettek a minségi munka, a flyamats intézményfejlesztés, a partnerközpntú mködés iránt. 10. Fejldjön a pedagógusk módszertani kultúrája. Ennek érdekében szrgalmazzuk, hgy pedagógusaink minél nagybb számban vegyenek részt módszertani tvábbképzéseken. 11. Mködtetjük az intézmény Minségirányítási Prgramját, melyet a fenntartó ÖMIP dkumentumával rendszeres idközönként, de legalább évente egyeztetünk, meghatárzva a két prgram kapcslódási pntjait. Speciális: 1. A nevelési-ktatási feladatainkat lyan szinten végezzük, hgy tanulói létszámunkat megtartsuk 2. A 10. szakisklai évflyamt befejez tanulók 80 %-a az iskla szakképz évflyamain szerezzen szakképesítést. 3. Pályairányításunk célja, hgy az érettségizettek 50 %-a vegyen részt az érettségi utáni szakképz évflyamainkn, vagy az érettségi évében tanuljn tvább egyetemen, fisklán. 4. Az rszágs kmpetencia mérések eredménye haladja meg az rszágs átlagt. 5. Képzési kínálatunk kialakításában arra törekszünk, hgy a helyi, munkaer-piaci valamint szüli elvárásknak megfeleljünk, hiszen a tanulói létszám szinten tartásával vagy növelésével gazdaságsabban mködhet intézményünk, ezáltal többet tudunk nyújtani tanulóinknak. 8.) Minségirányítási rendszer A minségirányítási rendszer kiépítéséért és fenntartásáért a minségirányításért felels igazgatóhelyettes (minségirányítási vezet) felel. A minségirányítási rendszer dkumentumainak jóváhagyása az igazgató hatásköre. 1.1 A minségirányítási rendszer általáns követelményei Az intézményvezetés a kialakíttt minségirányítási csprt bevnásával áttekintette teljes mködését, képzési irányait amelyeket a pedagógiai prgramban rögzített. A képzéseinknek megfelelen aznsítttuk flyamatainkat és meghatárztuk azkat, melyeknek dönt szerepük van céljaink eredményes megvalósításában, minségplitikánk érvényesítésében. Ezek a következk: 1. Vezetési flyamat 2. Tervezési flyamat 3. Fejlesztési flyamat 4. Ellenrzési, mérési, értékelési flyamat 5. Partneraznsítási flyamat 6. Képzési flyamat 7. A kllégiumi nevelés flyamata 8. Egyéb Az iskla f flyamatainak szabályzását flyamatleíráskkal biztsítjuk. Ezekhez a flyamatleíráskhz igazgatói utasításk tartzhatnak, melyek a flyamatk egyes részflyamatait, lépéseit szabályzzák. A rendszerhez csatlakzhatnak eljárásk és bels utasításk, ahl ezt a tevékenység jellege igényli. A flyamatleírásk rögzítik a flyamatkhz tartzó tevékenységekkel kapcslats felelsségi és hatásköröket. 7

8 1.2 A minségirányítási csprt szervezeti ábrája 1 igazgató 2 minségirányításért felels igazgató helyettes 14 minségirányítási csprt 11 minségirányítási megbíztt (Radnóti) 12 minségirányítási megbíztt,auditr (Marek) 13 minségirányítási megbíztt (Kllégium) 1.3 Vezeti felelsségek, hatáskörök Az igazgató felels: az intézmény törvényes mködéséért, a minségcélk és a minségplitika meghatárzásáért, a felelsségek és hatáskörök meghatárzásáért, a bels kmmunikációs rendszer mködtetetéséért, partnerekkel való kapcslattartásért, a vezetségi átvizsgálás leflytatásáért. A kllégiumi intézményegység vezetje felels: a kllégium törvényes mködéséért A kllégium munkájának peratív irányításáért, ellenrzéséért A kllégiumi ktató-nevel munka biztnságs és egészséges feltételeinek megszervezéséért A partnerekkel való együttmködésért Az igazgatóhelyettesek felelsek: az isklai nevel-ktató munka peratív irányításáért, ellenrzéséért, a felnttktatás és felnttképzés peratív irányításáért, ellenrzéséért, tanulmányi versenyek és vizsgák szervezéséért, partnerekkel való kapcslattartásért. A gyakrlati ktatásvezet felels: a szakmai gyakrlati ktatás megszervezéséért és tartalmáért, a gyakrlati képzhelyek rendeltetésszer mködéséért, a tangazdaságban flyó termelésért, a partnerekkel való kapcslattartásért. 8

9 A munkaközösség vezet felels: a munkaközösség szakmai munkájának irányításáért, a szakterületéhez tartzó versenyek és felzárkóztatásk szervezéséért, a partnerekkel való kapcslattartásért, egységes követelmény és eljárásrend kialakításáért és alkalmazásáért. A minségirányítási vezet felels: a vezetségi átvizsgálás elkészítéséért, a minségirányítási csprt munkájának irányításáért, a minségirányítási rendszer mködtetéséért, felügyeletéért, a bels audit lebnylításának megszervezéséért, 1.4 A vezetség elkötelezettsége Az intézmény vezetése az iskla hsszú távú célkitzéseit figyelembe véve meghatárzza minség iránti elkötelezettségét, partnereik, megrendelik követelményeinek minél magasabb szint teljesítését. Ennek érdekében a vezetés faladatai: Az intézmény vezetsége az igazgatótanáccsal együttmködve meghatárzza az intézmény minségplitikáját, melybl minségcélkat tz ki, és gndskdik arról, hgy a tantestület tagjai és a pedagógiai munkát segítk, megismerjék és sajátjuknak érezzék azt. Kialakítja az intézmény szervezeti felépítését, az isklaszerkezet-váltzás stratégiáját valamint a szervezet fejlesztését Biztsítja a mködés erfrrásigényét, az indklt infrastruktúrát és az eredményes tevékenységhez szükséges munkakörnyezetet. Átgndlja az iskla jövjére vnatkzó váltzáskat, javaslatt tesz és irányítja a váltzási flyamatkat. A vezetség vezetési magatartásával és részvételével biztsítja a minségirányítási rendszer hatékny mködését. Megteremti a munkavégzéshez szükséges infrmációk, a vevi, a jgszabályi követelmények megismeréséhez és elfgadásáhz szükséges feltételeket. Biztsítja a lehetségeket a képzésre, fejlesztésre. A szabályzásaiban egyértelmen meghatárzza a flyamatk gazdáit, akik teljes megbízás alapján, felelsségi körrel és hatáskörrel rendelkeznek az adtt flyamat irányításáhz és céljainak eléréséhez. Biztsítja az isklában már meglév flyamatk és újnnan szabályztt flyamatk összehanglását, egymásra épülését. Évente legalább egyszer átvizsgálja a rendszer hatékny mködését, és beavatkzik a tökéletesítés érdekében. 1.5 Partnerközpntúság Gndskdik partnerei kinyilváníttt igényeinek és ki nem mndtt elvárásainak meghatárzásáról, azk bels követelményekké alakításáról, és teljesítésükrl. Az intézmény képzési tevékenységével kapcslatban alapveten fntsnak tartja a jgszabályi, hatósági elírásk betartását. Figyelemmel kíséri és beépíti tevékenységébe, a hatálys Önkrmányzati Minségirányítási Prgram (ÖMIP) elvárásait. A bels kmmunikációs rendszerét flyamatsan fejleszti és hatéknyan használja fel az isklával kapcslats igények, követelmények pnts és széleskör megismertetésére a munkatársak körében. 9

10 1.6 Minségplitika A Minségplitika meghatárzásáért az intézmény igazgatója felel, annak összeállításában a kibvített intézményvezetés tagjai vesznek részt, képviselve szakterületüket és a munkatársakat is. Az igazgató gndskdik arról, hgy a Minségplitikát meghatárzzák, azt az intézmény minden szintjén megismerjék, megértsék és megvalósítsák. 1.7 Tervezés A tervezési tevékenység egyik f célja, hgy: a minségplitikából következ, az intézmény különböz szervezeti egységeire bnttt célrendszert fgalmazzn meg; a célkat lehetség szerint mérhet frmában adja meg; a célkat idben is strukturálja (rövid, közép, hsszú távú célrendszer) A minségirányítási rendszer tervezése Stratégiai céljainkat a minségirányítás eszközrendszerével, kinyilváníttt Minségplitika szellemében valósítjuk meg. A minségirányítási rendszer tervezése biztsítja a célk elérését a plitika érvényesülése mellett. Az intézmény vezetése biztsítja, hgy a tervek minden frmája ellenrzött és jóváhagytt legyen, a tervezési flyamatban a munkatársak lehet legszélesebb köre legyen bevnva, a terveket az érdekeltek megismerjék, a tervek megvalósulását a terv jellegéhez igazdóan felügyeljék, a tervezés, a végrehajtás, a megvalósulás felügyelete és a beavatkzás rendszerszeren épüljön egymásra, a tervek az irányítási rendszer flyamats fejlesztését célzzák. Az igazgató a minségért általáns és átfgó felelsséggel tartzik. Az intézmény dlgzói munkájukat az SZMSZ-ben leírtak és a Munkaköri leírásban szabályzttak szerint végzik. 1.8 A vezetség képviselje A minségirányítási rendszer vezetségi képviseletét és a minségirányítási munka peratív feladatait, az igazgatói megbízást követen a minségirányítási vezet látja el. Feladata a vezeti ellenrzés mellett a minségirányítási rendszer mködésének ellenrzése is. Összefgja, napra kész állaptban tartja a minségirányítás szabályzó dkumentumait Elkészíti és a számára kijelölt területeken irányítja a bels auditk lebnylítását. A minségirányítási vezet az igazgató által meghatárztt adatkat gyjti és elemzi, hgy ezzel a megelz és javító intézkedésekhez döntés-elkészít anyagt szlgáltassn. A vezetségi átvizsgáláshz összefglaló anyagt készít, együttmködve a különböz pedagógiai szakterületek vezetivel. 1.9 Bels kmmunikáció Az intézmény feladatainak színvnalas ellátásáhz nélkülözhetetlen a hatékny kmmunikáció, a céliránys infrmáció-áramlás. A bels kmmunikációs rend fbb elveinek, elemeinek meghatárzását, kialakítását az igazgatóhelyettesek bevnásával a felügyelet és fenntartó elvárásainak ismeretében az igazgató végzi. Az értekezleti rend az IMIP dkumentum (2007. márc. 11.) 1.2 pntja szerint zajlik. 10

11 A vezetségi értekezleteken a vezetk a fenntartói, vevi igényeknek való megfelelések, a felmerül feladatk és teljesítések megbeszélésén túl egyeztetik azn intézkedéseket, amelyek a helyes mködés érdekében kívánatsak. A meghztt dkumentált döntésekrl tájékztatják az irányításuk alá tartzó munkatársakat, a saját érintettségüknek megfelelen. Az intézmény vezetése támgatja és bíztatja pedagógusait és a pedagógiai munkát segít munkatársait, hgy jbbító szándékú javaslataikat, szándékukat vessék fel. A javaslatkat adó munkatársak az éves értékeléskr kapják meg a névre szóló vezeti elismerést. A bels kmmunikációs rendszer mködésének flyamats ellenrzése az igazgató feladata Az erfrrásk biztsítása Az erfrrásk biztsításáért az intézmény igazgatója felels. Az emberi erfrrásk biztsítását - a fenntartóval egyetértve - az igazgató valósítja meg, kikérve az igazgatótanács, az intézményegység-vezet az intézményvezetés és az érintett szakterület vezetjének véleményét. A munkakörnyezet és az infrastruktúra kialakítása érdekében szükséges tevékenységeket, feladatkat - az igazgatói döntést követen - a gazdasági vezet és a gazdasági csprt hajtja végre, együttmködve az igazgatóhelyettesekkel és a kllégiumi intézményegység vezetjével. A mködéshez szükséges erfrrásk biztsítása érdekében évenként elkészítjük Éves munkatervünket és Éves költségvetésünket. A tervezés flyamata biztsítja, hgy az egyes lépésekhez, tevékenységekhez szükséges erfrrásk meghatárzhatók a tervben rögzíthetk az iskla szintjén egyeztethetk, ütemezhetk legyenek. Az intézmény vezetése nagy súlyt fektet a pedagógus tvábbképzésekre és lehetség szerint a különböz fórumkn, knferenciákn való részvételre, szereplésre. A vezetkkel és a munkatársakkal szemben támaszttt követelmények, az intézmény küldetésének, stratégiájának és a jgszabályknak a figyelembevételével kerültek meghatárzásra. Az intézményvezetés biztsítja és flyamatsan figyelemmel kíséri a nevelési ktatási, képzési szlgáltatásainak megvalósításáhz szükséges egyéb erfrráskat is. Ezek a frrásk: az iskla infrmatikai rendszere, a kmmunikációs rendszer, az infrastruktúra, a tanulási és munkakörnyezet Emberi erfrrásk Az egyes feladatkörök ellátásáhz szükséges képzettség meghatárzása jgszabályi elírásk figyelembe vételével -, tvábbá ezekhez megfelel képzettség szakemberek biztsítása, az adtt szakmai terület vezetjének együttmködésével az igazgató feladata. Az intézmény munkatársainak képzettségi követelményeit a Közktatási Törvény határzza meg. A képzéseket Beisklázási terv készítésének segítségével tervezzük és tartjuk meg, a munkatársak képzettségét igazló dkumentumkat nyilvántartjuk. A bels képzési rendszerünk biztsítja, hgy a régi és az isklába érkez új munkatársak mindenkr rendelkezzenek a pedagógiai és szakmai munkájukhz szükséges felkészültséggel, pedagógiai- szakmai és minségügyi téren egyaránt. Ennek megfelelen a munkatársak egy évente készített Beisklázási terv szerinti képzési prgramban vesznek részt, melyet a vezetség indklt esetben módsíthat. A képzések megvalósulhatnak az intézményben vagy azn kívüli helyszínen. Az intézményvezetés rendszeres minségügyi képzéssel és tvábbképzéssel gndskdik az 11

12 ellenrzéseket, bels auditkat végz munkatársak felkészültségének biztsításáról. A bels képzésekrl feljegyzések készülnek, melyek lehetvé teszik mind a képzésekkel kapcslats lényeges infrmációk rögzítését, mind az egyes munkatársak képzésének nyilvántartását. A küls helyszínen történ képzésrl kaptt igazló dkumentumk (biznyítványk) nyilvántartása meghatárztt módn történik Infrastruktúra Az intézmény által tervezett képzési feladatk meghatárzzák a megvalósításukhz szükséges alapvet infrastruktúrát: az épület és helyiség igényt, az ktató- és munkahelyek felszereltség- és berendezésigényét. Az ktatási és a szakmai munka munkakörnyezetének, intézményen belüli és kívüli területeit, igényes kialakítással biztsítjuk, és tevékenységeink srán ügyelünk a vnatkzó rendeletek, szabályzatk, jgszabályk betartására. Kiemelten kezeljük a következ területeket: a munkahelyek ergnómiai, egészségügyi, munkabiztnsági szempntjaira, a környezetvédelemre, az energiatakaréksságra, a környezet igénybevételének minimalizálására. A munkakörnyezet megfelel kialakításával nemcsak saját munkatársaink érdekeit tartjuk szemünk eltt, hanem diákjaink és felntt hallgatóink munkakultúráját is ezen keresztül frmáljuk. Teljeskör Kckázatelemzéssel tárjuk fel és kezeljük, isklánk valamennyi területét bevnó munkabiztnságt, melyet rendszeresen felülvizsgálunk. A megfelel munkakörnyezet kialakításával ügyelünk a tanulói és a munkatársi tulajdn védelmére is Nevelés-ktatás-képzés Szabályzzuk azkat a támgató flyamatkat, amelyek szerepe elsegíteni azt, hgy a képzési, vizsgáztatási flyamatk mindenkr kiváltsák tanulóink, megbízóink elégedettségét. Meghatárzzuk a partnerkapcslatk azn frmáit, melyek biztsítják: a felmerül igények minél pntsabb feltérképezését, az adtt szlgáltatással kapcslats követelmények (és azk teljesíthetségének) pntsítását, a partneri vélemények, visszajelzések megismerését, az eredményes, krrekt tanulói, partneri tájékztatást. Meghatárzzuk a partneri igényeken alapuló szlgáltatás-fejlesztés módját. Rögzítjük az intézmény mködésének minségére ható termékek, szlgáltatásk beszerzésének rendjét, annak érdekében, hgy azk minsége lehetvé tegye a követelményeknek megfelel képzés biztsítását. A szabályzás kiterjed: a képzési tevékenység fejlesztésére, az ktatási- képzési flyamat tervezésére, megvalósítására, a gyakrlati ktatás lebnylítására, felnttképzés megtervezésére és lebnylítására, a vizsgák elkészítésére és lebnylítására, a szlgáltatási flyamat minségét biztsító ellenrzések megtervezésére és leflytatására, az elfrduló eltérések kezelésére. Az intézmény a képzési - szlgáltatási flyamatainak megvalósítására vnatkzó szabályzásait úgy tervezte meg, hgy: 12

13 azk csak lyan szlgáltatás nyújtását tegyék lehetvé, mellyel kapcslatban minden küls és bels követelmény (minségcélk, minségterv, szlgáltatás-fejlesztés eredményei, elfgadtt képzési prgramk, tananyagk és pályázatk stb.) tisztáztt, az elírt tevékenységek és a biztsíttt erfrrásk vezessenek a kívánt eredményre, a szükséges mértékben biztsítsa a szlgáltatási flyamat srán a követelmények teljesülésének figyelemmel kísérését és a teljesítés igazlását A partnerekkel kapcslats flyamatk A régióban széles partneri körrel rendelkezünk. Partnereinket aznsítjuk, róluk nyilvántartást vezetünk Legfntsabb partnereink közé srljuk: felügyeleti szerveinket, fenntartónkat, a megrendel piaci szervezeteket, gyakrlati képzhelyeket, diákjainkat és tanflyami hallgatóinkat. Képzéseinkkel, szlgáltatásainkkal, mködésünkkel kapcslatban a legáltalánsabb jgszabályi megfeleléstl a személyes kívánságkig, az igények igen széles köre merül fel. A meghirdetett (általáns és szakmai) képzéssel, a vizsgáztatással kapcslatban minség szempntjából alapveten az alábbiak tisztázandók: milyen jgszabályi háttérnek kell a képzési szlgáltatásnak megfelelni, milyen munkaer-piaci szükségletek kielégítésére irányul, mi a képzés, vizsgáztatás kimenete, a képzésben résztvevk jgsultsági köre, melyek az erfrrás-feltételek, melyek a teljesítés elszámlásának követelményei A képzésre vnatkzó követelmények átvizsgálása Az adtt képzési irány- szakterület indítását megelzi annak átvizsgálása, hgy az elkészít munka srán a szlgáltatással kapcslats valamennyi körülményt tisztáztuk-e, valamint képesek vagyunk-e a megfelel szlgáltatás nyújtására. Az átvizsgálás feladata annak megállapítása, hgy a rendelkezésre álló humán erfrrásk (képzett tanáraink) mennyisége és minsége, elegend-e, biztsítttak-e a szükséges tantermek, tanmhelyek, felszerelések (tárgyi, infrmatikai és technikai feltételek), van-e fejlesztési igénye a feladatnak és illeszkedik-e a tevékenységi körünkbe, saját erfrrásk szkössége esetén van-e mód alvállalkzók, óraadók bevnására, az erfrrásk idbeli ütemezhetsége megfelel-e Kapcslattartás a partnerekkel Kinyilváníttt szándékunk, hgy partnereink éljenek is az általunk felkínált lehetséggel és fntsnak tartsák a velünk flytattt kmmunikációt. Rendkívül fntsnak tartjuk, hgy az isklánkba beiratkztt diákjainkkal, kllégiumi elhelyezésben részesül diákjainkkal, a felnttktatásban, a felnttképzésben részt vev hallgatóinkkal megfelel kapcslatt alakítsunk ki. Munkatársaink mindig tudatában vannak annak, hgy humán-szlgáltatásunk általánsságban milyen viselkedési frmákat, milyen beállítódást kíván tlünk. Erre a szempntra különös hangsúlyt helyezünk munkatársaink kiválasztásakr, képzésekr, valamint óraadó partnereink kiválasztásakr. A napi személyes kapcslatkn túl lyan infrmációs szlgáltatást nyújtunk, melynek keretében a képzésben résztvev diákjainkat, tanflyami hallgatóinkat flyamatsan tájékztatjuk, és bizt- 13

14 síttt a diák és hallgatói vélemények, felvetések megismerése is. A diákvélemények felmérését a DÖK szervezi. A kapcslattartás lényeges eleme a képzés befejezése után a tanulói nymn-követés, melynek célja annak felmérése, hgy milyen módn tudták a képzés eredményeit hasznsítani. A képzési tevékenység végrehajtása srán bármelyik pedagógusnak illetve pedagógiai munkát segít munkatársnak bejelentett, tanulói vagy megrendeli észrevétel vagy reklamáció kezelését a panaszkezelési szabályzat szerint végezzük. A képzések, a tanflyamk és vizsgák lezárása után érkez észrevételek, reklamációk kezelésérl szintén a fent említett flyamatleírás rendelkezik Tervezés és fejlesztés Az intézmény flyó tervezési és fejlesztési munka az alábbi témakörökre irányul: a képzési területek kiválasztása, képzési prgramk fejlesztése, erfrrásk biztsítása, tananyagfejlesztése. A fejlesztési flyamatt az intézmény Pedagógiai Prgramja vagy knkrét vevi igény indítja el. Erfrrás-kereteit az Éves költségvetés alapján biztsítja a vezetség Szlgáltatásk és küls szakemberek igénybevétele Az intézmény vezetsége határzza meg a beszerzett termékeknek, szlgáltatásknak azt a körét, amelyek szlgáltatásaik minségét dönten beflyáslják. Ezek körébe azk a szlgáltatásk tartznak, melyek srán képzési tevékenységet, óraadót vesz igénybe az iskla; melyekben képzési helyszínt bcsátanak rendelkezésére; tankönyv beszállítónkat; melyekbe a képzéshez szükséges mszaki feltételeket biztsító karbantartók, szlgáltatók tartznak stb. Az értékelés rendjét, szempntjait, eredményét az éves értékelések srán tekintjük át, mint az intézmény minségképességének egyik fnts tényezjét. Küls ktatók, vizsgáztatók, alvállalkzók alkalmazása esetén a feltételeink aznsak. Meghatárztuk - a küls képzéseink esetében - a képzési helyszínt biztsító partnerekkel szemben támaszttt követelményeket, amelyek alapján szerzdéskötés eltt infrmációkat szerzünk. A feltételek biztsítása esetén vesszük igénybe szlgáltatásaikat. Anyagk, eszközök beszerzése esetén ha a beszerzend anyag, eszköz nem tartzik a Közbeszerzési Törvény hatálya alá elnyben részesítjük az általunk ismert, ellenrzött, megbízható szlgáltatókat. Küls óraadók, elméleti és gyakrlati képzési helyszínek igénybevételérl az igazgató dönt. Ehhez a képzési feladat szlgáltatja az infrmációt, az határzza meg, hgy milyen személyi és tárgyi feltételek szükségesek az adtt képzés megfelel minségben történ megvalósításáhz. Vizsgáztatás esetén a vizsgabizttság elnökének és tagjainak megbízására a vnatkzó jgszabálykban meghatárzttak szerint kerül sr, melyhez szintén a Képzési prgram adja meg a szükséges infrmációkat 1.17 Képzés és szlgáltatás nyújtása Az elállítás és a szlgáltatás nyújtásának szabályzása Valamennyi képzési szakirányunknál, a f flyamatunknak tekintett szlgáltatási tevékenység: a nevelési ktatási; szakmai képzési; 14

15 és a vizsgáztatási flyamat szegmensekbl tevdik össze. A képzési, vizsgáztatási flyamatk, elkészítési és lebnylítási szakaszkból állnak. Az elkészítéshez tartzik a tanulók felvétele, beisklázása, beíratása, a helyszínek, eszközök, ktatási anyagk és ktatók igénybevételével kapcslats szervezési feladatk végrehajtása. Az elkészítés megfelelségét az igazgatóhelyettes és az érintett munkatárs ellenrzi, megfelelség esetén indítható a képzés, a megrendelt tanflyam. A vizsgák elkészítése a vnatkzó jgszabályk szerint történik, akár képzési szlgáltatást követ, akár megrendelt vizsgáról van szó. Ezek, amennyiben más jgszabály, szabályzat és elírás nem rendelkezik: meghatárzzák a f lépéseket a képzés (nappali és tanflyami) indításától a képzést záró vizsga befejezéséig, útmutatást adnak a pedagógusk számára az ktató munkáhz, rendelkeznek az eszközök, anyagk használati rendjérl, meghatárzzák a vizsgáztatás máshl nem kezelt szabályait, rendelkeznek a képzéssel és vizsgáztatással kapcslats dkumentáció kezelésérl Aznsítás és nymn követhetség Az induló képzési területek sztályait és a többi felfutó sztályt az sztály-kódszám aznsítja, melyet az ktatási év indításkr rendelünk hzzá. Az egyes sztálykkal kapcslats dkumentáció a Magiszter rendszerben és a Beírási naplóban, az Osztálynaplóban, az elektrnikus naplóban és a Törzskönyvben található. Ezek tartalma lyan, hgy alkalmasak a képzési szlgáltatással és annak menetével kapcslats minden infrmáció rögzítésére. Az Ellenrzési tervben meghatárztt ellenrzéseket a meghatárztt ütemben végezzük, az eredmények az értékelések alapján a tantestületben közzétettek, követhetk. A vizsgák a jgszabályk szerinti Vizsgatörzslappal és Vizsgajegyzkönyvvel és azk mellékleteivel aznsíthatók, amelyek elírt tartalma együttesen biztsítja a vizsgával kapcslats öszszes adat rögzítését Tanulóink, hallgatóink tulajdna Az iskla két helyzetben kerül kapcslatba partnerei tulajdnával: küls helyszíneken történ munkavégzések esetén, amikr még a felszerelések igénybevétele is megrendeli tulajdn lehet; diákjainak, hallgatóinak személyes tulajdnával, melyet a képzésre magukkal hznak. A vagynvédelmi intézkedéseket az isklai Házirend tartalmazza. Arra törekszünk, hgy megóvjuk tanulóink (partnereink) tulajdnát minden kársító behatástól. Tudatsítjuk munkatársainkban a megrendeli és tanulói tulajdn védelmének szükségességét, fntsságát és a teendket, ha valamilyen kár mégis bekövetkezne. A küls helyszínek igénybevételének részleteit a partnereinkkel kötött szerzdések pntsítják. A tanulói, hallgatói személyes tulajdn védelmét a munka- és képz helyek megfelel kialakításával valósítjuk meg A beszerzett anyagk és adatk rzése Az ktatás biztsításáhz szükséges anyagkat és felszereléseket az érintett szakktatók/szaktanárk megrendelése alapján, a jóváhagyást követen a gazdasági vezet biztsítja. A beszerzett anyagk tárlási helye az intézmény raktárai. A raktárban lév anyagk nyilvántartttak, elhelyezésük, tárlásuk biztsítja az állaguk megrzését, a képzési feladathz történ felhasználásáig. Megrzési feladatt lát el az isklatitkár a képzésben résztvev tanulók, hallgatók adatainak, dkumentumainak felels rzésekr is. 15

16 Az adatvédelem és a biztnságs megrzés szabályzása az Iratkezelési szabályzat valamint az Infrmatikai szabályzat szerint történik Mérés, elemzés és fejlesztés Az ellenrzési, elemzési módszereket az intézmény igazgatója az igazgatótanáccsal együttmködve határzza meg, és azk alkalmazását elrendeli. A képzési tanév srán a szükséges ellenrzések meghatárzása, végrehajtása, a tapasztalt eltérések nyilvántartása, a flyamat rendszeres ellenrzése az intézményvezetés és a szakmai vezetk felelssége, ugyanúgy, mint az adatk gyjtése és feldlgzása. A tanulói, hallgatói elégedettség figyelése és értékelése a DÖK segít tanár és a minségirányítási csprt feladata. A partneri elégedettség mérése, a partnerektl történ infrmációgyjtés, az érintett munkatársak, ezen adatk feldlgzása a minségirányítási csprt feladata. A bels auditk krdinálásáért az auditr felel, aki a minségirányítási csprt tagja. Az auditk lebnylítását képzett bels auditr végzi. Az eltérések kainak megszüntetésére, ismétldésük megakadályzására vnatkzó intézkedést az intézmény igazgatója adja ki. Az intézkedések betartásáért és a bennük fglaltak végrehajtásáért, minden érintett munkatárs felels. Az intézményi Munkaterv idaránys teljesítésérl a vezetk félévente számlnak be a neveltestületnek. A szükséges helyesbít intézkedések végrehajtásáról az igazgató dönt, és egyben felel azk végrehajtásáért is. A szükségesnek ítélt partnerlátgatáskról, az intézmény igazgatója dönt és a végrehajtásban részt vesz az intézmény többi vezetje, valamint az erre kijelölt munkatársak. A helyesbít intézkedések megvalósulásának ellenrzéséért, az intézkedések eredményének értékeléséért, dkumentálásáért a minségirányítási vezet a felels. A megelz intézkedések végrehajtásáért, megvalósulásának értékeléséért - szakmai illetékesség szerint az igazgatóhelyettesek és a minségirányítási vezet felelsek. Tanulói mérési naptár A mérési naptár célja, hgy egységesen szabályzza az intézményben a tanulók tudásával és hátterével kapcslats adatgyjtést és adatrögzítést. Az adatk számítógépes rögzítésére a mérést követ lehet legrövidebb idn belül (1-2 hét) srt kell keríteni. 1.) Kérdíves háttérvizsgálatk A háttérvizsgálatk a tanulók jbb megismerését, a hatéknyabb differenciálást, és tanulásszervezést segítik. A mérések megvalósításának felelsei az sztályfnökök, akik a mérést a tantestület által elfgadtt eszközökkel (kérdívek) bnylítják le a megadtt idpntkban. Mérés területe / eszköz neve Cél Megvalósítás ideje / határid Családi és szciális héttér Deviancia érintettség (szakszer vizsgálati eljárással) Tanulási mtiváció és tanulástechnika Megismerjük a szülk isklai végzettségét, anyagi lehetségeit, és milyen a hzzáállásuk az iskla világáhz Van-e lyan negatív viselkedési jellemz, ami a gyermek sikeres tanulmányi elmenetelét, (esetleg egészségét, testi épségét) veszélyezteti (alkhlfgyasztás, stb.) Mennyi idt, hl, és hgyan tanul adtt tartalmat milyen eszközök, egyéni eljárá évf. Október / 10. évf. Október / 10. évf. Október 1-20.

17 IKT alapismeretek, internet használata Tanár-diák viszny Vitakultúra és knfliktuskezelés Másság elfgadás (tlerancia) Értékpreferencia vizsgálat sk segítségével tanul meg Képes-e a számítógépet infrmációszerzésre, tanulási feladatk megldására, és kapcslattartásra használni Képet kapjunk a diákk véleményérl a tanárk szakmai és emberi rátermettségét illeten Felmérni a diákk képességét az alábbiakban: - értelmes vitára való nyitttság, - a nézetkülönbségekbl adódó knfliktusk kezelése - kmprmisszumkészség közös cél érdekében (tanárkkal, társakkal), stb. Képes-e a diák más nem, vallású, szciális hátter, stb. ember felé nyittt, szinte kmmunikációra, az elítéletek tudats csökkentésére A mérés kiterjedhet az alábbiakra: - környezetkultúra, - egészségkultúra, stb. 9. évf. Október évf. December évf. Január évf. Január évf. Január ) Teljesítményértékelés A tanulói teljesítményértékelés két kiemelt területe az lvasási készség és matematika tudás kmpetencia jelleg felmérése. A méréseket a megjelölt munkaközösségek által kidlgztt, visznylag rövid (egy-egy tanórán megírható) eszközzel végezzük. Az egyéb évközi felméréseket (pl. témazáró) a szaktanárk saját hatáskörben ütemezik. Szeptember 10 és 20 között elnyt élvez minden más méréssel szemben a két kiemelt terület (ütközések elkerülése). Mérés területe / eszköz neve Olvasásszövegértés Matematikai gndlkdás Átfgó képet kapni a tanuló lvasás készségszintjérl, életszer szövegek alapján (nem irdalmi ismeretek!) Cél Felels Megvalósítás ideje / határid Átfgó képet kapni a tanuló matematika tudásáról életszer feladatk alapján (nem fgalmi ismeretek!) Magyar, történelem, és idegeny nyelvi munk. köz. Matematika, természettudmány és infrmatika munk. köz. Minden év szeptember Minden év szeptember Kimeneti indikátrk - eredményességi mutatók Félévkr és évvégén számítógépes adatbázisban rögzítjük a következ adatkat: Indikátr: 9. évf. 10. évf. Tanulók összlétszáma Hátránys helyzet tanulók száma Halmzttan hátránys helyzet tanulók száma Egyéni fejlesztésre szruló tanulók száma (egyéni fejl. terv készült) Tanórán kívüli fejleszt fglalkzásk óraszáma Tanórán kívüli fejleszt fglalkzáskban résztvev tanulók száma Tanórán kívüli fejleszt fglalkzáskban résztvev pedagógusk száma Versenyek eredményei: 1-10 helyezések (SZKTV, megyei, területi, rszágs) Mvészeti bemutatókn díjat kaptt tanulók száma (rszágs) Diák pályázatkn díjat kaptt tanulók száma (rszágs) 17

18 Tvábbtanulási mutatók szakmát tanulók száma Tvábbtanulási mutatók gimnáziumba tvábbhaladók száma Szakmunkás vizsgát eredményesen letett tanulók száma 1.22 A partner megelégedettsége Az eredményesség legfbb jelzje az, hgy a partnerek hgyan ítélik meg szlgáltatásainkat. Aznsíttt partnereink különböz csprtjai tevékenységünk, szlgáltatásaink más-más elemét értékelik, mást tart fntsnak: a tanuló, a nálunk tvábbtanuló felntt hallgatóink, a tlünk tanflyamt megrendel szervezet, a gyakrlati képzhelyek az érdekelt minisztériumk. Az intézmény vezetsége fntsnak tartja, hgy a flyamatsan feltárt elvárásk, jgszabályi követelmények teljesítésével kapcslatban miként vélekednek a közvetlen és a közvetett partnereink. Partnereink elégedettségét évente mérjük. Megrendelink esetében, partnerlátgatáskkal szerzünk haszns infrmációkat. A képzési munkánkról név nélkül kitöltött tanulói és egyéb partneri kérdíveken szerezzük be infrmációinkat. Valamennyi partnerünknek lehetsége van véleményét, észrevételeit közvetlenül (szóban, írásban) közölni munkatársainkkal, akik a bels kmmunikációs rendszer felhasználásával eljuttatják a megfelel vezeti fórumra Bels audit (átvizsgálás) A minségirányítási rendszer követelményeknek és célknak megfelel mködését az intézményben bels auditk segítségével ellenrizzük. Az auditkat a rendszer fejlesztésének szempntjából kiemelked jelentségnek tartjuk, ezért megtervezésükre és végrehajtásukra különös gndt frdítunk. A bels auditkat a vizsgált területtl független, auditr képesítéssel rendelkez munkatársuink végzi. Az auditk idben és tárgyukat tekintve tervezettek, az Audittervre a minségirányítási vezet tesz javaslatt. A tervet, amely a felülvizsgálati munkában résztvev auditr kijelölését is tartalmazza, az iskla igazgatója hagyja jóvá. Indklt esetben módsítást is engedélyezhet. Az auditr megbízását az intézmény igazgatójától kapja, majd ezt követen megtervezik az auditt, felkészül rá és végrehajtja és dkumentálja A flyamatk figyelemmel kisérése és mérése Az intézmény az éves értékelései srán elemzi flyamatainak hatéknyságát. Minden fflyamatnak ítélt flyamat hatéknyságának ellenrzésére flyamatparamétereket határz meg. Ezekkel ellenrizni tudjuk flyamatleírásaink mködképességét, hatéknyságukat. A nem megfelelés esetén, javító intézkedéseket tudunk hzni, mely magában fglalhatja akár a vnatkzó flyamatleírás megváltztatását is. A flyamatk figyelemmel kísérése által szlgáltattt adatk beépülhetnek, a tárgyévet követ minségirányítási célkba Figyelemmel kísérés és mérés A képzésekhez felhasználásra kerül általunk vásárlt anyagk, eszközök, berendezések átvételi ellenrzése kiterjed a termék aznsítására, minségi biznylatainak vizsgálatára, esetleges sérüléseire. Az igényl dönti el, hgy az felhasználható-e. Amennyiben a szlgáltatás megvalósításában óraadó illetve küls partner is részt vesz, akkr rájuk is vnatkznak a rendszerben elírt ellenrzések. 18

19 Az ellenrzések dkumentáltak, és megvalósulhatnak: önellenrzéssel, flyamatba épített vezeti ellenrzéssel. A vezeti ellenrzések (megbíztt munkatárs, munkaközösség vezet, szakmai vezet, minségirányítási vezet, igazgatóhelyettes) egymásra épül rendszerben következnek. A kialakíttt minségirányítási rendszerben, a nappali képzés, a tanflyamk és a vizsgák elkészítése után szakmai vezeti ellenrzés igazlja a munka szakasz követelményeknek megfelel lezárását. Valamennyi képzési frmánk indítása eltt a szükséges körülmények, eszközök, berendezések meglétének ellenrzése minden esetben megtörténik. Különböz szint vezeti óralátgatásk biztsítják, az sztályfnökök és a szaktanárk munkájának minség-felügyeletét. Az igazgatóhelyettes, a munkaközösség-vezetk, a minségirányítási megbíztt és az sztályfnökök az aktuális ellenrzéseket és azk végrehajtását minden esetben dkumentálják. Az ellenrzések eredményeirl az iskla erre kötelezett munkatársai feljegyzéseket készítenek. A biznylatk archiválására az Iratkezelési szabályzatban meghatárzttak érvényesek Az eltérések kezelése Eltérés a munkánk srán akkr keletkezik, ha jgszabályi vagy bels szabályzásban szerepl vagy szerzdésben fglalt követelmény nem teljesül a képzési és egyéb szlgáltatás bármely szakaszában. Erre fényt deríthet a következ munkafázist végz munkatárs, a flyamatközi ellenrzés valamelyik szintje, a tanulói és partneri kérdívek, közvetlen jelzések (reklamáció) vagy megrendeli reklamációk. A reklamációk kezelése a Panaszkezelési szabályzat szerint történik. A figyelemmel kísérés és a nem megfelel szlgáltatás kezelése szabályztt ly módn, hgy az eltérésekre minél elbb fény derülhessen, és minél nagybb esély legyen a krrigálásukra, az érintett partner elégedettségének csökkenése nélkül Az adatk elemzése Az intézmény vezetése a megfelel adatk gyjtését és feldlgzását a minségirányítási rendszer mködtetése szempntjából többszörösen is fntsnak tartja. A jól feldlgztt adatk segítik vezetségünket abban, hgy helyes priritást határzzn meg a beavatkzásra érdemes pntk között, ezáltal lehetvé válik: az erfrráskkal való gazdálkdás, a lehet legnagybb haszn elérése (pl. partneri elégedettség javulás, végzett diákjaink töretlen tanulási útja a felsktatásba illetve növeked elhelyezkedési arányai.) A szemléletesen feldlgztt adatknak nemcsak a döntéshzatalban, hanem munkatársaink mtiválásában, szemléletfrmálásában, minségtudatuk alakításában is nagy jelentsége van. Ezt a lehetséget a bels képzések srán figyelembe vesszük. Ezért a tervezés és elemzés tárgyát képezi a gyjtend adatk köre és a feldlgzási módszerek is. Adatkat gyjtünk: a piaci igényekrl, a tanulói nymn követés eredményeirl, a megrendeli véleményekrl és elégedettségrl, a pályázati tevékenységrl. Adatgyjtés flyik a képzési statisztikáhz, keletkeznek adatk a flyamatközi ellenrzés és a tanulói és partneri kérdívek kitöltése srán is. Partnereink értékelésekr száms adat keletkezik, ugyanígy az eszközök, berendezések javításáról is. Fenntartói illetve közpnti prgram alapján évente átfgó és félévente kiegészít statisztika készül. 19

20 1.28 Fejlesztés Flyamats fejlesztés Fejlesztési tevékenységünk tervezése srán figyelembe vesszük a régió munkaer-piaci flyamatkat, a megbízói követelményeket. A begyjtött infrmációk, adatk alapján tervezzük a követelményeknek megfelel szlgáltatásainkat és szellemi termékeink (képzési prgramk, tananyagk, erfrrásk) kialakítását. A flyamats fejlesztést rendszerszeren mköd elemzési és beavatkzási tevékenységek alkalmazásával támgatjuk Helyesbít tevékenység Az elfrdult eltérések kainak elemzése és célszer helyesbít intézkedések meghzatala az iskla tevékenységi területein több szinten történik. Az intézmény vezetségünk alapelve az, hgy az eltérések felszínre kerülése minél hamarabb megtörténjen, csökkentve ezzel a kárkzást. A humán-szlgáltatási feladatk esetében különösen nagy jelentsége van az idben történ felismerésnek, hiszen száms lyan eleme van a szlgáltatásnak, mely utólag nem, vagy nagyn nehezen krrigálható. A képzéseket záró értékelés, kitér a képzések összes jellemzjére, különös tekintettel a vizsgák eredményeire. A minségirányítási rendszer bels auditjain feltárt eltérések helyesbít intézkedéseire els lépésben a vizsgált szakmai terület vezetje tesz javaslatt. Helyesbít intézkedést bármely pedagógus és pedagógiai munkát segít munkatársunk és partnerünk kezdeményezhet. A javaslatról megfelel vezeti szinten hzunk döntést Megelz tevékenység A lehetséges eltérések kainak elemzése, azk alapján intézkedések meghzatala mindazn fórumkn történhet, ahl és ahgyan a helyesbít tevékenység szabályzásánál megfgalmaztuk. A lehetséges eltérések kainak feltárásáhz, az ellenrzések, észrevételek, reklamációk és a dkumentált javaslatk adnak infrmációkat. 2 Flyamatk listája 1. Vezetési flyamatk 1.1. A döntéshzatali fórumk 1.2. Az értekezletek rendje 1.3. A jgszabályk hzzáférhetsége, megismerése 1.4. A vezeti ellenrzés rendje, frmái 1.5. Új dlgzók felvételének rendje PANNON-TISZK 1.6. Tvábbképzések rendje PANNON TISZK 2. Tervezési flyamatk 2.1. A pedagógiai prgram készítésnek flyamata 2.2. Az SZMSZ készítésének flyamata 2.3. A költségvetés készítésének flyamata 2.4. Az éves munkaterv készítésének flyamata 2.5. PANNON TISZK - beisklázás rendje 2.6. PANNON-TISZK képzési-kapacitás tervezés 20

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19.

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS MEGLÉVŐ DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása 3.1. Az Állami Fglalkztatási Szlgálat 1 humánerıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása Az alprjekt bemutatása A Nemzeti Fglalkztatási Szlgálat humán erıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása c. alprjekt

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

Önköltség-számítási számítási szabályzat

Önköltség-számítási számítási szabályzat Önköltség-számítási számítási szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Besztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. Szenátus nevében: kancellár gazdasági igazgató rektr Papiné Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft.

2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft. 2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nn-prfit Kft. SAJTÓKÖZLEMÉNY DUÁLIS KÉPZÉSEK A MISKOLCI EGYETEMEN 1 ELTÉRŐ UTAK A SIKERES ÉLETHEZ PROJEKT ZÁRÓ DISSZEMINÁCIÓS

Részletesebben

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA. Dévaványa, 2008.

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA. Dévaványa, 2008. A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA Dévaványa, 2008. 2 TARTALOM 1. Törvényi háttér, szabályzók.. 3 2. Helyzetelemzés, helyzetkép. 5 3. Erőfrrásk.15 4. Alapelvek, jövőkép, hsszú

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Magyarrszág-Hrvátrszág Határn Átnyúló Együttmûködési Prgram 2007-2013 (HUHR CBC Prgram) keretében megvalósuló JOINT INDUSTRIAL PARK elnevezésû, HUHR/1001/2.1.4/0004 számú

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010.

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve A Közép-Nyírségi Agripari Park megvalósíthatósági tanulmányterve Készült: A Közép Nyírségi Önkrmányzati Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Prminent Kmmunikációs Bt. által Nyíregyháza, 2008. augusztus

Részletesebben

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYERMEK - ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS A ZENE ESZKÖZEIVEL Az emberiség bldgabb lesz, ha megtanul zenével élni, s aki valamit

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökszféra- Prjekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN

A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN BSC IN SOFTWARE ENGINEERING TEACHING AND MAINTAINING EXPERIENCES AT THE FACULTY OF INFORMATICS OF THE

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL Fejér megyei ITP 2014-2020 Eddig megjelent TOP pályázati felhívásk KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkrmányzati Hivatal TOP

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása E-közigazgatási költség-hatéknysági módszertank és benchmarking/mnitring rendszer kidlgzása B. Javaslat az elektrnikus közigazgatási szlgáltatásk fejlettségének érdemi mérésére alkalmas értékelési szempntrendszerre

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

Aktív idõskor Generációk egészsége

Aktív idõskor Generációk egészsége MEGHÍVÓ Az Egészséges Vársk Magyarrszági Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív idõskr Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. nvember 6-7-8. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

HÉRAKLÉSZ BAJNOK- ÉS CSILLAGPROGRAM

HÉRAKLÉSZ BAJNOK- ÉS CSILLAGPROGRAM HÉRAKLÉSZ BAJNOK- ÉS CSILLAGPROGRAM Bajnkprgram 2001 14, majd 20 sprtág 14 14-18 18 éves sprtlók Cél A legtehetségesebb sprtlók kiválasztása, képzése. A felnőtt kr küszöbére a krsztálys nemzetközi színvnalat

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Részletes megvalósíthatósági tanulmány Budapest Fővárs XII. kerület Hegyvidéki Önkrmányzat Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Megvalósíthatósági

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu VEKOP-1.2.1-16 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak bővítése Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012.

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskla és Kllégium 9700 Szmbathely, Nagykar u. 1-3. Pf. 154. Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12094507-01197635-00100009 Telefn: 94-312-375; 94-506-094 Telefax: 94-315-686

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

Közlekedési Tagozat. A Tagozat együttműködést kezdeményező megkereséssel fordult a Közlekedéstudományi Egyesület felé. A megkeresésre pozitív válasz

Közlekedési Tagozat. A Tagozat együttműködést kezdeményező megkereséssel fordult a Közlekedéstudományi Egyesület felé. A megkeresésre pozitív válasz Közlekedési Tagzat A Közlekedési Tagzat 2002. március havi küldöttgyűlésén megújíttta a Tagzat Elnökségének és Minősítő Bizttságának összetételét. Az újjáválaszttt, illetve új tagkból álló elnökség éves

Részletesebben