Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013.

2 Tartalmjegyzék Az intézmény adatai Az iskla szervezeti rendszere, irányítása A működés rendje Az intézmény gyermekvédelmi feladatai Az isklai hagymányk áplásával kapcslats feladatk Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények A pedagógiai (nevelő-ktató) munka belső ellenőrzésének rendje Az intézmény dlgzóinak feladatai, a tanuló-és gyermekbalesetek megelőzésében,ill. balesetek esetén (intézményi védő-óvó előírásk) Katasztrófavédelem, tűzvédelem Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők A tanórán kívüli fglalkzásk szervezeti frmái A könyvgyűjtemény igénybevételének és működésének szabályai Tankönyvrendelés szervezésének és a tankönyvtámgatás megállapításának rendje Térítési díj (étkezési díj) befizetésével kapcslats szabályk A tanulók jutalmazásának szabályai Belső kapcslatk Tájékztatáskérés a belső jgi nrmákról. Különös közzétételi lista Külső kapcslatk A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása A vallásgyakrlással összefüggő jgk és kötelezettségek Mindennaps testedzés frmái és az isklai sprtkör, valamint az iskla vezetése közötti kapcslattartás frmái és rendje Fkzttabb együttműködés a tanuló veszélyeztetettsége esetén A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás Elektrnikus útn előállíttt, hitelesített és tárlt iratk kezelése 45 Záró rendelkezések 46 Mellékletek 48

3 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty út 2.sz. Telephelyek: 5510 Dévaványa, Bem u. 2. sz.; Bem u.7. sz. Fenntartó: Tiszántúli Refrmátus Egyházkerület Fenntartó székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 17. Alapító kirat kelte: módsítva: Módsítva: , , , , Az iskla feladatának tekinti az általáns isklai nevelés és ktatás keretében, hgy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a haza és nemzet hűséges és áldzatkész alktó plgáraivá frmálja, akik mindenkr készek az örökölt és a jelenkri kultúra valódi értékeit befgadni, gyarapítani és közvetíteni. Feladata a refrmátus tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá a nem refrmátus tanulóit vallásuk szabad gyakrlása mellett - saját felekezetük és a refrmátus egyház értékeinek megbecsülésére nevelni. Mindennapjait a Tiszántúli Refrmátus Egyházkerület közgyűlésének 5/ KGY. határzatával elfgadtt, majd 19/ KGY. határzatával módsíttt, majd január 1-től életbe lépett SZABÁLYRENDELET alapján szervezi. Az intézménybe felvehető maximális létszám: 250 fő Ebből SNI-s igényű tanuló 15 fő Dévaványa, Vörösmarty út 2.sz. alatti székhelyen elláttt tanulólétszám: 150 fő Dévaványa, Bem J. u.7. sz. alatti telephelyen elláttt tanulólétszám : 100 fő Dévaványa, Bem J.u.2.sz. alatti telephelyen elláttt tanulólétszám: 250 fő Évflyamk száma: 1-8. Törvényességi ellenőrző szerv: Békés Megyei Krmányhivatal Egyházi felügyeleti szerv: Tiszántúli Refrmátus Egyházkerület Tanügyi Hivatala 4026 Debrecen, Kálvin tér 17. Az ktatás munkarendje: nappali ktatás Az intézmény alapfeladata: - általáns isklai nevelés-ktatás 1

4 - a többi tanulóval együtt nevelhető, ktatható sajáts nevelési igényű tanulók isklai nevelése-ktatása A feladat ellátását szlgáló vagyn: A Dévaványai Refrmátus Egyházközség a tulajdnában álló Dévaványa, Vörösmarty út 2.; Bem J. u.2.; Bem J.u.7.sz. alatti ingatlankat díjmentesen az intézmény rendelkezésére bcsátja mindaddig amíg abban a jelen kiratban megjelölt alapfkú isklai nevelést és ktatást flytatja. A működtetéshez szükséges eszközöket és felszereléseket az intézmény mindenkri leltára tartalmazza. A vagyn feletti rendelkezési jga: a hatálys állami és egyházi jgszabályk alapján az alapítót ill. a fenntartót illeti meg. A gazdálkdással összefüggő jgsítványk: az intézmény a Tiszántúli Refrmátus Egyházkerület és Debreceni Refrmátus Kllégium többi intézményével együtt közös adószámmal, számlaszámmal és a fenntartó által jóváhagytt önálló költségvetéssel rendelkezik. A költségvetés keretén belül az intézmény önállóan gazdálkdik. A gazdálkdással összefüggő jgsítványkat az igazgató gyakrlja. Az intézmény vállalkzói tevékenységet a fenntartó engedélyével flytathat abban az esetben ha alaptevékenységeit nem zavarja. A vezetők és alkalmazttak kinevezési rendjét a Magyarrszági Refrmátus Egyház Közktatási Törvénye ( 1998.évi I. törvénnyel módsíttt évi I. törvény ) szabályzza. Az alapító kiratban nem szabályztt kérdésekben a Köznevelési Törvény és annak végrehajtására vnatkzó rendeletek, valamint a Magyarrszági Refrmátus Egyház Közktatási Törvénye ( 1998.évi I. törvénnyel módsíttt évi I. törvény) rendelkezései az irányadók. Az intézmény alaptevékenysége Megtalálható az intézmény Alapító kiratában és a Békés Megyei Krmányhivatal működési engedélyében az SZMSZ mellékleteként. 2

5 1. Az iskla szervezeti rendszere, irányítása Az iskla szervezete, az iskla igazgatósága Az iskla igazgatóságát az igazgató valamint közvetlen munkatársai alktják. Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető besztású dlgzók tartznak: igazgató helyettes gazdasági vezető Az iskla felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jgszabályk, a fenntartó valamint az iskla belső szabályzatai és az egyházi törvények által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jgszabálykban és az egyházi törvényekben megfgalmaztt módn és időtartamra történik. Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettes segíti. Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestület véleményével az igazgató adja. Igazgatóhelyettes csak határzatlan időre alkalmaztt pedagógusa lehet, az igazgatóhelyettesi megbízás az igazgatói megbízás tartamával megegyező határztt időre szól. Az igazgatóhelyettes és a többi vezető besztású dlgzók munkájukat, munkaköri leírásuk valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. Az igazgatót távllétében teljes jgkörrel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóság rendszeresen megbeszélést tart az aktuális feladatkról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. A megbeszélésről írásban emlékeztető készülhet. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskla igazgatóságának tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban és az éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzési feladatkat is ellátnak. Az iskla dlgzói Az iskla dlgzóit a magasabb jgszabályk előírásai és az egyházi törvények alapján megállapíttt munkakörökre és feltételek alapján az iskla igazgatója alkalmazza. Az iskla dlgzói munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. 3

6 Az iskla szervezeti egységei alsó tagzat felső tagzat egyéb fglalkzásk A szervezeti egységek élén az alábbi felelős besztású dlgzó áll: felső tagzat, egyéb fglalkzásk igazgató alsó tagzat igazgató helyettes Az iskla szervezeti felépítésének vázlata Igazgató Gazdasági vezető Igazgató helyettes Isk.titkár Takarítók Karbant. felsős munkaköz.vez. alsós munkaköz.vez. szaktanárk tanítók 4

7 2. A működés rendje Az iskla épületei szrgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6-tól du ig tartanak nyitva. Az iskla igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpntban, illetve szmbatn és vasárnap is nyitva tarthatók. Szrgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül de.8-tól ig ; valamint du és óra között az iskla igazgatójának, vagy helyettesének az isklában kell tartózkdnia. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő a délután távzó vezető után az esetleg fglalkzást tartó pedagógus felelős az iskla működésének rendjéért, valamint ő jgsult és köteles a szükségessé vált intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató vagy helyettese közül rendkívüli és halaszthatatlan k miatt egyikük sem tud az isklában tartózkdni, az esetleges, szükséges intézkedések megtételére nevelőtestület a egyik tagját kell megkérni. A megbízást a dlgzó tudmására kell hzni. Az isklában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján reggel 8-és óra között kell megszervezni. A tanítási órák hssza 45 perc, az óraközi szünetek hssza 10 perc, a másdik óra utáni szünet hssza 20 perc. Az egyéb fglalkzásk munkarendje a de. tanítási órák végeztével a csprtban járó tanulók órarendjéhez igazdva kezdődik és 16 óráig tart. Az isklában reggel 7.30-tól és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábíztt épületben, épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályk betartását ellenőrizni. Tanítási idő alatt a diákk az iskla területét csak indklt esetben, felnőtt kíséretében hagyhatják el. A tanrenden kívül du. az isklában tartózkdó gyermekekért nem vállalunk felelősséget. Ha az iskla elhagyása halaszthatatlan k miatt szükségessé válik, akkr ezt a szülő kérje írásban az sztályfőnöktől, ill. igazgatótól. A tanórán kívüli fglalkzáskat tól ig vagyis a délutáni. nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet. A tanulók a hivatals ügyeiket a gazdasági irdában a titkárságn szünetben intézhetik de ig du tól ig. Más esetben a tanáraikat a tanári szbából kihívhatják de da be nem mehetnek. 5

8 Az iskla tanítási szünetekben a hivatals ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskla igazgatója határzza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudmására hzza. Nyári szünetben az irdai ügyeletet hetente kell megszervezni. Mulasztásk igazlása, távlmaradási- távzási engedélyek: ha a tanuló a kötelező fglalkzáskról távl marad, akkr a mulasztását igazlnia kell betegség vagy bármilyen távllét esetén a szülő vagy gndviselő telefnn vagy személyesen köteles értesíteni az isklát a hiányzás napjának reggelén 10 óráig a reggeli áhítatkról való hármszri hiányzás igazlatlan órának számít a mulasztás igazlása csak az ellenőrzőbe beírt rvsi vagy szülői igazlással történhet az igazlatlan mulasztás súlys fegyelmi vétség 3 napn túli betegségről csak rvsi igazlást fgadunk el, tanévenként összesen 3 napt a szülő igazlhat ha a szülő rövidebb-hsszabb időre előre írásban ellenőrző könyvön keresztül elkéri gyermekét, és arra engedélyt kap, az egyben a mulasztás igazlását is szlgálja a szülő csak rendkívüli esetben kérheti el gyermekét isklai fglalkzásról, távlmaradására csak az sztályfőnök adhat engedélyt, mely döntés srán figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi eredményét, magatartását, addigi mulasztásának mennyiségét és azk kait hivatals kikérőre az igazgató ad engedélyt az igazlást a mulasztást követő 5 munkanapn belül kell bemutatni az sztályfőnöknek, aki aznnal lezárja! 5 nap után az igazlás csak rendkívüli esetben fgadható el, egyébként a mulasztás igazlatlannak minősül igazlatlan órát kap az a tanuló aki távlmaradását szabálysan nem tudja igazlni 6

9 Ha a távlmaradást nem igazlják a mulasztás igazlatlan. Az iskla köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazlatlan mulasztásáról. Értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazlatlan mulasztás következményeire. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazlt és igazlatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, az elméleti tanítási órák 20%-át, egy adtt tantárgyból a tanítási órák 30%-át és emiatt teljesítménye nem értékelhető érdemjeggyel félévzáró sztályzó vizsgát kell tennie. Késésnek minősül, ha a tanuló 7.45 perc után érkezik az isklába. A tanuló becsengetés után 10 percig történő érkezése késésnek, azn túl igazlatlan órának minősül. Többszöri késés (legalább 6) sztályfőnöki figyelmeztetőt vn maga után. Az igazlatlan tanórai mulasztással kapcslats eljárásrend Békés Megyei Krmányhivatal tájékztatása az SZMSZ mellékletében található meg. Az iskla helyiségeinek és felszerelésének használata Az isklai fglalkzásk srán a munkavédelmi, egészségvédelmi szabályk betartása mindenkire nézve kötelező. Vigyázzanak a tantermek, az isklai környezet rendjére, tisztaságára a berendezési tárgyak, ktatási eszközök, játékk stb. épségére. Az iskla helyiségeit csak az órarendben feltüntetett időben és megjelölt célra lehet használni. Rendkívüli használatt előzetesen jelenteni kell az igazgatónak. A számítógép termet a tanulók csak szaktanári felügyelettel használhatják. Az iskla bútrzatát, felszerelését a tanulók kötelesek rendeltetésszerűen használni. Az kztt kárkért ha biznyítttan a tanulók kzták- a felelős tanulók kártérítésre kötelezhetők. A káresetet aznnal jelenteni kell az iskla gazdasági vezetőjének. 7

10 3. Az intézmény gyermekvédelmi feladatai A nevelési-ktatási intézmény ellátja a tehetséggndzással és tehetségkutatással, a krai tanulási, beilleszkedési nehézségek krrekciójával, a hátránys helyzetű gyermekek felzárkóztatásával valamint a gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcslats feladatkat. Felderíti a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető kkat és pedagógiai eszközökkel törekszik a kárs hatásk megelőzésére, illetőleg ellensúlyzására. Szükség esetén a gyermek, tanuló érdekében intézkedést kezdeményez. A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcslats feladatk ellátását a gyermekjóléti szlgálat segíti. A tanulóra vnatkzóan Ismerni kell a gyermekek viselkedészavarait kiváltó valódi tényezőket. Lényeges felmérni a valódi környezetet, és a munkanélküliség mértékét. Személyi feltételek A törvény értelmében az intézmény vezetője vagy helyettese végzi el a gyermek és ifjúságvédelmi feladatkat, amennyiben nincs kijelölt felelős. Az isklában kijelölt gyermekvédelmi felelős tevékenykedik. Az intézmény működési feltétele, környezete A preventív és a speciális gyermekvédelem megvalósítása az isklában. A nevelőtestület és a gyermekvédelmi felelős közös feladat, tehát az egész tantestületé. A megvalósítás érdekében a nevelőknek abból a feltevésből kell kiindulniuk, hgy a gyermek pszichés és viselkedészavarai visszafrdíthatók. A személyiségelv alkalmazása nélkülözhetetlen, miszerint minden egyes ember személyiségrendszere fejlődés eredményeként jön létre, s négy alapfeltételének egyike a nevelés. 8

11 A gyermekvédelem feladatai: Minden gyermek részesülhessen az egyetemes, nemzeti kultúra által létrehztt életminőségben. A törvény értelmében a nevelési-ktatási intézménynek közre kell működnie a tanuló veszélyeztetésének prevenciójában és megszüntetésében egyaránt. A megvalósítás legfntsabb stratégiái: feltételek biztsítása (mivel segítsen); módszerek megvalósítása, a segítség megjelölése; határidők kitűzése; a mutatók alakulásának állandó figyelése (melyek az elvárt hatásk). Az értékelésnek és önértékelésnek flyamatsnak és több irányúnak kell lennie: egy időszak lezárását követően; a prgram működésének értékelése; a prgram közvetlen hatása a gyerekekre; a prgram közvetett hatásai a gyerekekre ( ez a hatás később mérhető). Az iskla az úgynevezett jelzőrendszerek srában áll. A törvény által is megfgalmaztt, hgy együtt kell működnie más, szintén gyermekvédelmi feladatkat ellátó személyekkel és intézményekkel. Ennek értelmében, ha az adtt eset meghaladja a szakmai kmpetenciáit, tehát csak pedagógiai módszerekkel nem érhető el váltzás, tvábbá ha kétséges vagy biznytalan a helyzet, a Gyermekjóléti Szlgálathz kell frdulnia. A szlgálat krdinátr, itt futnak össze a szálak, s tőle indulnak a hatásk az érintett szakemberek révén. Nevelési és gndzási tervet készít amit szükségszerűen módsít, javaslatt tehet védelembevételre is. Kijelöli az esetgazdát, a szlgálat egyik szakemberét az esettől függően. Az iskla preventív gyermekvédelem értelmében figyelemmel kíséri és igyekszik pzitív irányba beflyáslni a tanítványaira ható környezetet. A tágan értelmezett preventív védelem egyik legfntsabb területe a pedagógusk és a szülők közötti jó kapcslat. Másik fnts része a pedagógus és tanuló flyamats kntaktusa. Így nyílik lehetőség a pszichés zavark észlelésére. A kezelésre többdimenziós megldást kell 9

12 kidlgznia, ami a helyes alkalmazással együtt magas szintű gyermekismeretet igényel. Harmadik fnts terület: a tanítványk krtárskapcslatainak figyelemmel kísérése. Ismerni kell a gyermekek felnőttekhez fűződő kapcslatait, értékfelfgásukat, életcéljaikat, tanulmányi tevékenységüket. Mindezek ismerete azért nagyn fnts, mert így erősíthető meg a kultúrában értékesnek elfgadtt magatartás, illetve a hiba krrigálása. A pzitív isklai élménynek a tanuló szcializációjában életre szóló a jelentősége. Speciális gyermekvédelemről akkr beszélünk az isklában, ha észleljük a gyermeket ért előnytelen hatáskat, pl. deviáns környezet, erkölcsileg kifgáslható minta, válás, a tanuló túlfáradása stb. Ezekben az esetekben kiszámítható a későbbi tartós sérülés (trauma). A gyermekvédelem a hagymánys nevelési módszereket alkalmazza: egyszerű frmái ( cselekedtetéssel rávezetni, pzitív jellegű szituációt teremteni, pzitív tapasztalatt szerezni, munkáltatni, szktatni, biztatni, példát adni, stb.); összetett frmái (meggyőzés, jutalmazás, akaratfejlesztés, elmarasztalás stb.). Mindkét frma alkalmazásakr elhagyhatatlan egy jelentős módszer, az egyéni bánásmód alkalmazása! A gyermekvédelemben leginkább alkalmaztt módszerek: PÓTLÓ NEVELÉS A hátránys és veszélyeztető környezeti hatásk között lelassul a személyiség fejlődése. Kevesebb az ismeret és a tudás az életkr szerintihez visznyítva. A kultúra és a tiszta öröm szcializáló erő. KORRIGÁLÓ NEVELÉS Az anyagi és szciális lét biztnságsabbá tétele után ez a nevelési mód a szcikultúrális hatásk pedagógusk által szervezett rendszere. 10

13 HELYETTESÍTŐ NEVELÉS A pedagógus helyettesíti a pzitív aznsulási mdellt, a közösség pedig a meglévő családnál jbb légkörű szciális környezetet. Feladatk: 1. Alkalmassá tenni a gyermeket a kötődésre. 2. Képes legyen megfelelően kmmunikálni, és együttműködni máskkal. 3. Együtt tudjn élni a knfliktusait kzó frráskkal (pl. szülő) 4. Megfelelően értékelje önmagát és mikrkörnyezetét. Fnts elv: A pedagógiai hatás kitartó és lényegre ható legyen. A gyermeki értelem hajlíthatósága az érzelmi háttér rendezettségén múlik. Az isklai gyermekvédelmi felelős feladata A törvény előírja, hgy az iskla vezetőjének gndskdnia kell a gyermekvédelmi felelős munkájáhz szükséges feltételekről, tvábbá a tanév kezdetekr írásban kell tájékztatni a szülőket a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős személyéről, milyen időpntban és hl kereshető fel. A feladatk négy területre szthatók: Tanulókkal kapcslats. Pedagóguskkal kapcslats. Szülők körében végzett feladatk. Önálló feladatk. A tanulók körében végzett feladatk a következők: Prevenció Támgatás Krrigálás Egyéni és csprts fglalkzás Jelentős a helyi igény és sajátsság 11

14 Pedagógusk körében végzett feladatk: Együttműködés és szemléletfrmálás. Igazgatóval és sztályfőnökkel való kapcslattartás. Helyi pedagógiai prgram elkészítésében való részvétel. Infrmáció áramltatása. Mtiválás, tvábbképzések. Tanácsadás, nevelőtestületi értekezleten való aktív részvétel. Szakirdalm ajánlása. Szülők körében végzett feladatk: Együttműködés, szemléletfrmálás. Tanácsadás. Családlátgatás esetenként. Szülői értekezleten, fórumn való aktív közreműködés. Előadásk szervezése. Önálló feladatai: Külső intézményekkel való kapcslattartás. Támgatás kezdeményezése. Pályázat készítése. Nyilvántartás. Innvatív feladatk. Szakirdalm gyűjtése, tanulmányzása. Ismertetők, szóróanyagk gyűjtése, készítése. A gyermek érdekében fnts a titktartás. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős hatásköre törvénybe fglalt. Az iskla világnézetileg elkötelezett. 12

15 A vallássság a környezet kihívásaira adtt sajáts válasz. Egységes és jól átlátható értékrendszert nyújt pl. drgzó fiatalk részére a valláss eszmerendszer. Kis lépésekben halad a cél felé, visszaesések esetén is megtartja a pzitív elfgadását, bízik a fiatalk fejlődőképességében. A valláss szemlélet kiemeli a személy felelősségét, hangsúlyzza a szabad választást. Az önpusztító cselekedeteket, szkáskat bűnnek minősíti, amire ebben az eszmerendszerben található megldási mód, nincs külső zavaró tényező ami egészségügyi intézményben előfrdulhat. 4. Isklai hagymányk áplásával kapcslats feladatk Ünnepélyek, megemlékezések rendje Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények Alkalmi műsrk szervezése ünnepi tanévnyitó istentisztelet; első sztálysk köszöntése a templmban; fgadalmtétel; jelvényátadás, ajándékátadás; Felelős: igazgató, első sztálys tanító. Október 6. Aradi vértanúk ünnepe Ünnepi Istentisztelet a templmban Ünnepi műsr Felelős: magyar és történelem szaks tanárk Október 23. Köztársaság kikiáltásának valamint az 1956-s frradalmnak az ünnepe ünnepi szentmise, megemlékezés a katlikus templmban utána kszrúzás a 1848-as kpjafánál Felelős: magyar történelem szaks tanárk Október 31. Refrmáció emlékünnepe 13

16 Ünnepi istentisztelet és műsr a refrmátus templmban Felelős: magyar és történelem szaks tanárk Advent Adventi ajándékksár műsrs délután a művelődési házban, utána szeretetvendégség a szülőknek a trnateremben, tmblahúzás Felelősök: Dr. Csatáriné Tóth Éva, Gecseiné Sárhegyi Nóra, sztályfőnökök, szaktanárk Mikulásünnepség Édességcsmagk ajándékzása, vársi mikulást hívunk Felelős: sztályfőnökök Karácsnyi istentisztelet és ünnepi műsr a templmban Felelős: 1-4.sztály sztályfőnöke Farsang február elején Felelős: sztályfőnökök Böjtfő Március 15. nemzeti ünnep Ünnepi Istentisztelet és megemlékezés vársi szinten a templmban Felelős: Gecseiné Sárhegyi Nóra és a magyar szaks tanár Virágvasárnap Húsvét Ünnepi istentisztelet a templmban Pedagógus énekkar műsra Áldzócsütörtök egyházi ünnep istentisztelet után tanítási szünet Pünkösd munkaszüneti nap Anyák napja Ünnepi Istentisztelet és műsr a templmban Felelős: 1-4 sztály sztályfőnöke 14 éves diákk knfirmáció Gyermeknap megünneplése sztályszinten Nemzeti Összetartzás Napja Ballagás ünnepi Istentisztelet és búcsúztató a templmban Felelős: 7-8 sztály sztályfőnökei Tanévzáró ünnepi Istentisztelet Ünnepi műsr, biznyítványk, jutalmkönyvek átadása Felelős: igazgató, sztályfőnökök 14

17 5. A pedagógiai (nevelő-ktató) munka belső ellenőrzésének rendje A pedagógiai (nevelő-ktató) munka belső ellenőrzésének feladatai Biztsítsa az iskla pedagógiai munkájának jgszerű ( a jgszabályk a NAT, a kerettantervek valamint az iskla pedagógiai prgramja szerint előírt) működését. Segítse elő az intézményben flyó nevelő és ktató munka eredményességét és hatéknyságát. Az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű infrmációt szlgáltassn a pedagógusk munkavégzéséről Szlgáltassn megfelelő mennyiségű adatt és tényt az intézmény nevelő és ktató munkájával kapcslats belső ellenőrzési terv elkészítéséhez. A nevelő és ktató munka belső ellenőrzésére jgsult dlgzók: igazgató igazgató helyettes gazdasági vezető munkaközösség vezetők Kiemelt ellenőrzési szempntk a nevelő ktató munka belső ellenőrzése srán: a pedagógusk munkafegyelme; a tanórán kívüli fglalkzásk pnts betartása; a nevelő-ktató munkáhz kapcslódó adminisztráció pntssága; a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekrációja; tanár-diák kapcslat; a nevelő és ktató munka színvnala a tanítási órákn, ezen belül különösen: előzetes felkészülés, tervezés; a tanítási óra felépítése és szervezése; 15

18 a tanítási órán alkalmaztt módszerek; a tanulók munkája és tanulása valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán; az óra eredményessége; a helyi tanterv követelményeinek teljesítése (tantárgyi eredménymérések). a Bibliai integráció megvalósulása az órán a tanórán kívüli nevelő munka, az sztályfőnöki munka eredményei, közösségfrmálás Az intézményen belüli általáns ellenőrzési feladatkat valamint az ellenőrzést végző, ill. az ellenőrzött dlgzók jgait és kötelességeit a belső ellenőrzési szabályzat határzza meg. Az egyes tanévekre vnatkzó ellenőrzési feladatkat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző illetve az ellenőrzött dlgzók kijelölését az isklai munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv határzza meg. Az ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős. 6. Az intézmény dlgzóinak feladatai a tanuló és gyermekbalesetek megelőzésében ill. balesetek esetén (intézményi védő-óvó előírásk) Az iskla minden dlgzójának alapvető feladatai közé tartzik, hgy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hgy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fenn áll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Az iskla dlgzóinak feladatai a tanuló és gyermekbalesetek megelőzésével kapcslatban: minden dlgzónak ismernie kell és be kell tartania az iskla Munkavédelmi szabályzatát, valamint a Tűzvédelmi szabályzatát tűzriadó terv rendelkezéseit. az iskla helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében ktatni kell a tanulók biztnságának és testi épségének megóvásával kapcslats ismereteket, rendszabálykat és viselkedési frmákat. a nevelők a tanórai és tanórán kívüli fglalkzáskn valamint az ügyeletek alkalmával kötelesek a rájuk bíztt tanulók tevékenységét flyamatsan figyelemmel 16

19 kísérni, a rendet megtartani valamint a baleset megelőzési szabálykat a tanulókkal betartatni. az sztályfőnököknek az sztályfőnöki órákn ismertetni kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vnatkzó előíráskat, az egyes fglalkzáskkal együtt járó veszélyfrráskat, a tils és az elvárható magatartásfrmákat. az sztályfőnököknek feltétlenül fglalkzniuk kell a balesetek megelőzését szlgáló szabálykkal a következő esetekben: A tanév megkezdésekr az első sztályfőnöki órán ismertetni kell: az iskla környékére vnatkzó közlekedési szabálykat; a házirend balesetvédelmi előírásait; rendkívüli esemény, baleset, tűzriadó, bmbariadó, természeti katasztrófa bekövetkezésekr szükséges teendőket, a menekülési útvnalat; a menekülés rendjét, a tanulók kötelességeit a belesetek megelőzésével kapcslatban: tanulmányi kirándulásk, túrák, testnevelési órák, tantárgyi tanuló kísérleti órák, számítógép terem használata előtt; tanév végén a nyári idény baleset veszélyeire fel kell hívni a figyelmet. A tanulókkal közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpntját az sztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hgy a tanulók elsajátíttták a szükséges ismereteket. iskla igazgatója az egészséges és biztnságs munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi. Az iskla dlgzóinak feladatai tanulóbalesetek esetén: A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rsszullét esetén haladéktalanul meg kell tenni a következő intézkedéseket: a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges rvst kell hívnia; a balesetet, sérülést kzó veszélyfrrást a tőle telhető módn meg kell szüntetnie; minden tanulói balesetet, sérülést, rsszullétet aznnal jeleznie kell az isklatitkárnak vagy az iskla igazgatójának; 17

20 súlys tanulói balesetet aznnal jelentenie kell az igazgatónak vagy a helyettesének; E feladatk ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlevő többi nevelőnek is részt kell vennie. A balesetet szenvedett tanulót elsősegély nyújtásban részesítő dlgzó a sérülttel csak annyit tehet amihez biztsan ért. Ha biznytalan abban, hgy az adtt esetben mit kell tennie, akkr feltétlenül rvst kell hívnia és a beavatkzással meg kell várnia az rvsi segítséget. Az isklában történt mindenféle balesetet, sérülést az igazgatónak ki kell vizsgálnia. A vizsgálat srán tisztáznia kell a balesetet kiváltó kka,t és azt, hgyan lett vlna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hgy mit kell tenni a hasnló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. A tanulóbalesetekkel kapcslats feladatk a magasabb jgszabályk alapján: a tanulóbalesetet az előírt nymtatványkn kell nyilvántartani ( elektrnikus baleseti jegyzőkönyv, nyilvántartás a tanulói balesetekről); a hárm napn túl gyógyuló sérülést kzó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és a balesetekről az előírt nymtatványn jegyzőkönyvet kell felvenni ( a jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt át kell adni a szülőnek, a jegyzőkönyv egy példányát az iskla őrzi meg); súlys baleset kivizsgálásába legalább középfkú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevnni; az isklai balesetek kivizsgálásába be kell vnni a gyermekvédelmi felelőst; Az isklai nevelő és ktató munka egészséges és biztnságs feltételeinek megteremtésére a tanulóbaleset megelőzésére vnatkzó részletes szabálykat az iskla munkavédelmi szabályzata írja elő. A tanuló és gyermekbalesetekkel összefüggő tvábbi feladatkat a 20/2012(VIII.31) EMMI rendelet szabályzza. 18

21 7. Katasztrófavédelem, tűzvédelem A katasztrófavédelemmel és a tűzvédelemmel kapcslats tennivalókat tartalmazza az intézmény Katasztrófavédelmi és Tűzvédelmi szabályzata. részletesen 8. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az iskla működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden lyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő és ktató munka szkáss menetét akadályzza, illetve az iskla tanulóinak és dlgzóinak biztnságát és egészségét valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen : természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb.); tűz; rbbantással történő fenyegetés; Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dlgzójának az iskla épületét vagy a benne tartózkdó személyek biztnságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudmására, köteles azt aznnal közölni az iskla igazgatójával illetve valamely intézkedésre jgsult felelős vezetővel. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jgsult felelős vezető: 1. Dr. Csatáriné Tóth Éva igazgató /5510 Dévaványa, Árpád u.34/1.sz./ 2. Szabó Aranka isklatitkár (5510 Dévaványa, Körösladányi út 80.) 19

22 Rendkívüli eseményről aznnal értesíteni kell: a.) a fenntartót; b.) tűz esetén a tűzltóságt; c.) rbbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget; d.) személyi sérülés esetén a mentőket; e.) egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, ill. katasztrófa elhárító szerveket, ha ezt az iskla igazgatója szükségesnek tartja. A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jgsult felelős vezető utasítására az épületben tartózkdó személyeket - a tűzriadó és a bmbariadó terv mellékletében leírt módn az épületek flysóira elhelyezett Menekülési útirány tűz esetén - személyeket értesíteni, riasztani kell, valamint haladéktalanul hzzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a bent tartózkdó tanulócsprtknak (a flysókn elhelyezett Menekülési útirány tűz esetén ) szintén el kell hagyniuk. A tanulócsprtknak a veszélyeztetett épületekből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő gyülekezésért, valamint a várakzás alatti felügyeletért a tanulók részére a tanórát vagy más fglalkzást tartó pedagógusk a felelősek. A veszélyeztetett épület kiürítése srán fkzttan kell ügyelni a következőkre: Az épületből minden tanulónak távznia kell ezért az órát, fglalkzást tartó nevelőnek a tantermen kívül ( pl. msdóban, szertárban) tartózkdó gyerekekre is gndlnia kell. A kiürítés srán a mzgásban, cselekvésben krlátztt személyeket az épület elhagyásában segíteni kell. A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a fglalkzást tartó nevelő hagyhatja el utljára, hgy meg tudjn győződni arról nem maradt e esetlegesen valamelyik tanuló az épületben. A tanulókat a tantermek elhagyása előtt és a kijelölt várakzási helyre történő megérkezéskr a nevelőnek meg kell számlni. Az igazgatónak illetve az intézkedésre jgsult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg felelős dlgzók kijelölésével gndskdnia kell az alábbi feladatkról: a menekülési tervben szereplő kijáratk kinyitásáról; a közművezetékek (gáz, elektrms áram ) elzárásáról; a vízszerzési helyek szabaddá tételéről; az elsősegély nyújtás megszervezéséről; 20

23 a rendvédelmi ill. katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzltóság, tűzszerészek stb.) fgadásáról; Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskla igazgatójának, vagy az általa kijelölt dlgzónak tájékztatni kell: a rendkívüli események kezdete óta lezajltt eseményekről; a veszélyeztetett épület jellemzőjéről, helyszínrajzáról; az épületben található veszélyes anyagkról (mérgekről); a közmű (víz, gáz, elektrms stb.) vezetékek helyéről; az épületben tartózkdó személyek létszámáról, életkráról; az épületek kiürítéséről. A rendvédelmi ill. katasztrófa elhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi ill. katasztrófa elhárító szerv illetékes vezető igénye szerint kell intézkedni a tvábbi biztnsági intézkedésekről. A rendvédelmi ill. katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dlgzója és tanulója köteles betartani. A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatárztt szmbati napkn be kell pótlni. A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályzását a tűzriadó terv tartalmazza: A rbbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályzását Intézkedési terv rbbantással való fenyegetés esetére, bmbariadó terv című utasítás tartalmazza. A tűzriadó és a bmbariadó terv elkészítéséért a tanulókkal és a dlgzókkal történő megismertetéséért valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős. Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bmbariadó tervben szereplő menekülési terv alapján évente legalább egy alkalmmal gyakrlni kell. A gyakrlat megszervezéséért az iskla igazgatója a felelős. A tűzriadó tervben megfgalmazttak az intézmény minden tanulójára és dlgzójára érvényesek. 21

24 9. A tanórán kívüli fglalkzásk szervezeti frmái Az intézményben a tanulók számára az alábbi az iskla által szervezett tanórán kívüli rendszeres fglalkzásk működnek: egyéb fglalkzásk tanórán kívüli fglalkzásk: Szakkörök; Fakultációk; Sprtfglalkzás; felzárkóztató fglalkzásk; tehetségfejlesztő fglalkzásk; tvábbtanulásra előkészítő fglalkzásk. Egész naps felügyeletre vnatkzó általáns szabályk: A felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azk a tanulók: akiknek napközben az tthni felügyelete nem megldtt; akinek mindkét szülője dlgzik; akik a családban 3 vagy ennél több kiskrú gyermeket nevelnek; kik rsszabb szciális körülmények között élnek, rendszeres GYVK-ban részesülnek, tartósan betegek / betegségtől függően/, valamint az egyik szülő halmzttan hátránys helyzetűnek minősül. Az egész naps felügyeletre tanévenként előre minden év augusztusában illetve első évflyamn a beiratkzáskr kell jelentkezni. Indklt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke egész naps elhelyezését. Az egyéb fglalkzásról való eltávzás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján történhet az igazgató engedélyével. 22

25 Az egyéb tanórán kívüli fglalkzásra vnatkzó szabályk A tanórán kívüli fglalkzáskra való jelentkezés a felzárkózató fglalkzásk kivételével önkéntes. A tanórán kívüli fglalkzásra való jelentkezés tanév elején történik, és któber 1-től május 31-ig tart. A felzárkóztató fglalkzáskra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárk jelölik ki, részvételük a felzárkóztató fglalkzáskn kötelező. A tanórán kívüli fglalkzásk megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát az éves munkaterv részletesen tartalmazza. A tanórán kívüli fglalkzásk megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket lehetőségek szerint figyelembe kell venni. A tanórán kívüli fglalkzásk vezetőit az igazgató kéri föl, tanórán kívüli fglalkzást vezethet az is, aki nem az iskla pedagógusa. Az iskla nevelői a tanulók számára tanulmányi kiránduláskat,túrákat, színházlátgatást, múzeum, könyvtárlátgatást, tábrkat, erdei isklákat szerveznek. Az iskla a tehetséges tanulók fejlődése érdekében tanulmányi, sprt és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek ill. a szaktanárk felelősek. Az iskla az ezt igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget (menzát) biztsít. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az isklában egyre gyarapdó könyvállmány áll a tanulók rendelkezésére (kb.3700 kötet) 23

26 10. A könyvgyűjtemény igénybevételének és működésének szabályai Az intézmény a Vörösmarty út 2. sz. alatti isklaépület átvételekr könyvtárral ill. könyvtárszbának alkalmas helyiséggel nem rendelkezett. A könyvtárszba kialakítására (helyiség, bútrzat, könyvállmány) az évek srán pályázati pénzek felhasználásával került sr. Egyre bővült a könyvállmány, ma 3700 kötetet tartalmaz. A könyvbeszerzések alapjául az iskla szellemiségét figyelembe véve az intézmény gyűjtőköri szabályzata szlgál. A könyvek rendszerezése szakképzett könyvtárs segítségével elkezdődött és flyamats. Az isklai könyveket, bárki használhatja aki az intézménnyel tanulói jgvisznyban áll. Ezen kívül az isklai könyveket használhatja az intézmény bármely dlgzója. Valamennyi sztálynak külön füzete van amelybe a könyvet kikölcsönző nevelő vagy tanuló beírja a nevét, könyv címét, a kölcsönzés dátumát. A könyvek kölcsönzési ideje két hét amely igény szerint meghsszabbítható. Az isklai könyvek kölcsönzésének ideje: Délelőtt Délután Hétfő ; Kedd ; Szerda ; Csütörtök ; Péntek ;

27 11. Tankönyvrendelés szervezésének és a tankönyvtámgatás megállapításának rendje Tankönyvrendelés szervezése Isklánk csak a hivatalsan megjelentetett tankönyvlistáról választ tankönyveket úgy, hgy figyelembe veszi a Refrmátus Pedagógiai Intézmény által kiadtt ajánláskat. Az iskla igazgató által megbíztt dlgzó végzi a tankönyvrendelés szervezését és annak lebnylítását a következő módn: Az iskla minden év január 10-ig köteles felmérni, hgy hány tanuló kíván az isklától következő tanítási évben tankönyvet kölcsönözni, hány könyvre van szükség a napközis fglalkzáskn. A felmérés srán tájékztatni kell a szülőket arról kik jgsultak nrmatív kedvezményre. Az 1-4. évflyamkra beiratkztt tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hgy az egyes tanítási napkn használt tankönyvek tömege a hárm kilógrammt ne haladja meg. Minden tanévben január 20. tájékztatni kell a nevelőtestületet a felmérés eredményéről ( hány tanuló igényel és milyen támgatást) Minden tanévben január 20.-ig a nevelőtestület meghatárzza a tankönyvtámgatás módját. Minden tanév január 10. Az iskla kiadja a szülőknek a következő évflyamra szükséges tankönyvek jegyzékét. A szülő dönt arról, él-e az isklai tankönyvrendelés lehetőségével. Minden tanév március utlsó munkanapjáig Az iskla elkészíti a tankönyvrendelést. A várható tanulólétszámkat becsléssel állapítja meg. Minden tanév február végén az iskla megköti a tankönyvellátási szerződést/szerződéseket. Minden év augusztus hónapban, a megrendelt tankönyvek szállítása, tankönyvek értékesítése. 25

28 A tankönyvtámgatás megállapítása A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. Tv. 8.. értelmében a következő tanulók jgsultak nrmatív kedvezmény igénybe vételére: Az a tanuló aki: Tartósan beteg. Testi, érzékszervi, értelmi,beszédfgyatéks, autista, több fgyatéksság együttes előfrdulása esetén halmzttan fgyatéks. Pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási flyamatban tartósan és súlysan akadályztt (pl. dyslexia, dísgraphia, dyscalculia, mutizmus, kórs hyperkinetikus vagy kórs aktivitászavar). Nagykrú és saját jgán családi pótlékra jgsult. Hárm vagy több gyermekes családban él. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A Nkt. 46 (5) bekezdése rendelkezik arról, hgy szeptember 1-től az elsőtől a nylcadik évflyamig, tvábbá a nemzetiségi nevelési-ktatásban és gyógypedagógiai nevelés-ktatásban az állam biztsítja, hgy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre azzal, hgy a térítésmentes tankönyvellátást az első alkalmmal a 2013/2014-es tanévben az első évflyamra beiratkztt minden tanuló számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztsítani. Az intézménynek jgában áll a nrmatív kedvezményeken túl tvábbi támgatásk megállapítása. Sajns az intézmény nem rendelkezik ehhez megfelelő anyagi frráskkal. 12. A térítési díj (étkezési díj) befizetésével kapcslats szabályk Az intézményi étkeztetésről nyilvántartást vezet az iskla ( napi lebntásban, névsr és sztály szerint) melyről hónap végén számlát állít ki az étkezésben résztvevő gyermekeknek. Étkezési díj megállapításánál figyelembe kell venni a jgszabály szerint: - tartós betegség esetén 50% ; 26

29 - 3 vagy több gyermek esetén 50%; évflyamn nappali rendszerű isklai ktatásban részt vevők gyermek aki rendszeres gyermekvédelmi támgatásban részesül 100% ; Egyéb kedvezmény illeti meg azkat a tanulókat, akiknek a szülei a Vársi Önkrmányzat Képviselő testületéhez kérelmet nyújtanak be, és azt kedvezően elbírálják. Befizetés rendje: Minden hónap 15-ig történik az étkezési díjak befizetése az iskla pénztárába. 13. A tanulók jutalmazásának szabályai Az iskla refrmátus szellemiségéből adódóan pénzjutalmat (díjazást) elismerés kifejezésére nem alkalmaz. A tanulók jutalmazása : Azt a tanulót aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szrgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hzzájárul az iskla jó hírének megőrzéséhez és növeléséhez az iskla dicséretben részesíti ill. jutalmazza. Jutalmazási lehetőségek: szaktanári dicséret a szülő értesítésével; sztályfőnöki dicséret a szülő értesítésével; igazgatói dicséret a szülő értesítésével; nevelőtestületi dicséret a szülő és tanuló ifjúság értesítésével. Egyéni jutalmazás frmái: klevél elismerés, tárgyjutalm (könyv vagy egyéb maradandó érték) tábrzási hzzájárulás Az egész évben példamutatást tanúsító és kiemelkedő munkát végző tanulók tanév végén: szaktárgyi teljesítményért; példamutató magatartásért; kiemelkedő szrgalmért; kiemelkedő sprt teljesítményért; 27

30 rszágs ill. egyéb vetélkedőn tanúsíttt jó eredményért dicséretben részesíthető A dicséretet a tanulók biznyítványába be kell vezetni. A tanulók fegyelmi intézkedésének frmái Fegyelmezési lehetőségek Az a tanuló aki a tanulói jgvisznnyal kapcslats kötelességét szándéksan vagy gndatlanul megszegi, fegyelmező intézkedésben részesíthető. A fegyelmezési intézkedés nevelési eszköz, alkalmazásakr figyelembe kell venni a tanuló életkri sajátsságát, a terhére rótt kötelességszegés súlyát, a fkzatsság elvét, - melytől indklt esetben el lehet térni valamint a tanuló addigi viselkedését, magatartását, végzett munkáját. Fegyelmező intézkedések: szaktanári figyelmeztetés sztályfőnöki figyelmeztetés sztályfőnöki intés sztályfőnöki megrvás Fegyelmi büntetések: Az igazgató jgköre: igazgatói intés igazgatói megrvás áthelyezés másik isklába kizárás az isklából A nevelőtestület jgköre: nevelőtestületi figyelmeztetés Különösen súlys megítélés alá esik: lpás és nagy kárt kzó szándéks rngálás, testi sértés, társának emberi méltóságában való súlys bántalmazása 28

31 az isklában vagy az isklai rendezvény előtt, bármely csekély mértékű szeszes ital fgyasztása az isklában vagy az isklai rendezvény alatt való dhányzás kábítószerrel való bármilyen tudats kapcslat pl. annak birtklása, tvábbítása, árusítása, fgyasztása A felsrlt büntetés kiszabására az iskla bármely pedagógusa javaslatt tehet. A büntetés adásáról az erre jgsult nevelő ill. nevelőtestület dönt. A büntetést írásba kell fglalni, és azt a szülő tudmására kell hzni, valamint az sztálynapló ill. az ellenőrző könyv megfelelő rvatába be kell jegyezni. A tanuló súlys kötelezettségszegése esetén vele szemben magasabb jgszabálykban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskla igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. 14. Belső kapcslatk A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcslattartás rendje, frmája Az isklaközösség Az iskla közösségét az iskla dlgzói a szülők és a tanulók alktják. Az isklai alkalmazttak közössége Az isklai alkalmazttak közösségét az intézményben egyházi alkalmaztti jgvisznyban illetve munkavisznyban álló dlgzók alktják. Az isklai alkalmazttak jgait, kötelességeit, juttatásait valamint az isklán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jgszabályk (MT, KJT) és az ezekhez kapcslódó rendeletek valamint az intézmény Munkaügyi Szabályzata rögzíti. A Munka Törvénykönyve valamennyi fejezete teljes egészében vnatkzik az egyházi intézményben dlgzókra, a KJT-nek csak biznys fejezetei. (pl. bérezés, juttatás, szabadságlásra vnatkzó fejezetek) 29

32 A nevelők közösségei A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskla valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazttja valamint az iskla gazdasági vezetője. A nevelőtestület a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt döntési jgkörökkel rendelkezik. Egy tanév srán a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: tanévnyitó értekezlet; tanévzáró értekezlet; félévi és év végi sztályzó értekezlet; évi két alkalmmal nevelési értekezlet. Rendkívüli nevelési értekezletet kell összehívni ha a nevelőtestület tagjainak több mint 50+1%-a kéri, illetve ha az iskla igazgatója ezt indkltnak tartja. A magasabb jgszabálykban megfgalmazttak szerint: a nevelőtestületi értekezlet akkr határzatképes ha azn tagjainak több mint 50%-a jelen van; a nevelőtestület döntéseit (ha erről magasabb jgszabály ill. az SZMSZ másként nem rendelkezik) nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. A nevelőtestület személyi kérdésekben a nevelőtestület többségének kérésére titks szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. A nevelőtestületi értekezletekre vnatkzó szabálykat kell alkalmazni abban az esetben is ha az aktuális feladatk miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azns besztásban dlgzók vesznek részt egy-egy értekezleten. Ilyen értekezlet lehet: egy sztályban tanítók értekezlete; 30

33 felső tagzat nevelőinek értekezlete; alsó tagzat nevelőinek értekezlete; A nevelők szakmai munkaközösségei Az isklában az alábbi munkaközösségek működnek: alsós munkaközösség felsős munkaközösség A szakmai munkaközösségek a magasabb jgszabálykban megfgalmaztt jgkörökkel rendelkeznek. A szakmai munkaközösségek feladatai az adtt feladatn belül: A pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése; Az isklai nevelő és ktató munka belső fejlesztése és krszerűsítése; Egységes követelményrendszer kialakítása, a tanulók ismeretszintjének flyamats ellenőrzése, mérése, értékelése; Pályázatk, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebnylítása; A pedagógusk tvábbképzésének, önképzésének szervezése, segítése; A pályakezdő pedagógusk munkájának segítése; Javaslattétel az iskla igazgatójáhz a munkaközösség vezetők személyére. A szakmai munkaközösségek az iskla PP-a, éves munkaterve alapján tevékenykednek. A munkaközösség vezetők munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. Alkalmi feladatkra alakult munkacsprtk Az isklai munka egyes aktuális feladatainak megldására a tantestület tagjaiból munkacsprtk alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsprtt az igazgatóság hzza létre erről tájékztatni kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsprtk tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. 31

34 A szülők közösségei Az isklában szülői szervezet (munkaközösség) működik. Szülői közösséget alktnak az egy sztályban tanuló gyermekek szülei. A tanulók közösségei Az azns évflyamra járó közös tanulócsprtt alktó tanulók sztályközösséget alktnak. Az sztályközösség élén mint pedagógus vezető az sztályfőnök áll. Az sztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az sztályfőnökök sztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Az sztályközösség tagjaiból az sztályfőnökök döntései alapján választják a különböző tisztségviselőket. Az sztályközösségek élén hetesek állnak. Az iskla közösségének kapcslattartása Az igazgatóság és a nevelőtestület A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcslattartása az igazgató segítségével megbíztt pedagógusvezetők és választtt vezetők útján valósul meg. A kapcslattartás fórumai: az igazgatóság megbeszélései; különböző értekezletek> megbeszélések; Ezen fórumk időpntját az isklai éves munkaterv határzza meg. Az igazgató az aktuális feladatkról írásbeli tájékztatókn, körleveleken keresztül értesíti a nevelőket. A nevelők a kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy munkaközösség vezető útján közölhetik az igazgatósággal. A nevelők és a tanulók Az iskla egészének életéről az isklai munkatervről, az aktuális feladatkról, az igazgató az sztályfőnökök útján rendszeresen tájékztatja a tanulókat. 32

35 A tanulót, a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárknak flyamatsan szóban és írásban tájékztatni kell. A tanulók kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választtt képviselőik útján közölhetik az sztályfőnök közbenjárásával az iskla igazgatóságáhz. A nevelők és a szülők A szülőket az iskla életének egészéről, az isklai munkatervről, az aktuális feladatkról az igazgató az sztályfőnökökön keresztül az isklai szülői értekezleten, fgadóórákn, szeretetvendégségeken, ellenőrző, tájékztató füzeteken keresztül írásban értesítik. A tanulók egyéni haladásával kapcslats tájékztatására az alábbi fórumk szlgálnak: családlátgatásk; szülői értekezletek; fgadóórák; nyílt napk; írásbeli tájékztatók ellenőrzőben, tájékztató füzetben. A szülői értekezletek és fgadóórák időpntját az iskla éves munkaterve tartalmazza. A szülők kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választtt képviselőik útján közölhetik az iskla igazgatóságával, nevelőtestületével. A szülők és más érdeklődők az iskla PP-ról, SZMSZ-ről és Házirendjéről az iskla igazgatójától kérhetnek tájékztatást. Az iskla pedagógiai prgramja nyilváns, mindenki számára elérhető, megtekinthető. A pedagógiai prgramja egy példánya megtalálható : az iskla igazgatójánál; az iskla tanári szbájában; az iskla könyvtárában. Vezetők akadályztatásának esetén a helyettesítés rendje 33

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Segesd-Taranvi IV. Béla Király Általános Iskola 7562 Segesd, Iskola u. 1. IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARANYI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201315 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:

Részletesebben

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II. 1. Az intézmény igazgatósága. Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata 1/119 Tartalomjegyzék Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A Munkácsy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2013. év 03. hó 26. napján. 2 A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola SZERVEZETI

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8314 Vonyarcvashegy, Fő út 84/1. Tel: 83-348-018 Mail: iskola@eotvosvonyarc.sulinet.hu 0 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata 2013 1. A szervezeti és működési szabályzat hatálya a. Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az iskolában

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti Működési Szabályzat

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti Működési Szabályzat í 2013 Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Intézmény adatai... 4 1.2 Alaptevékenységek... 4 1.3 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16.

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND 2013 OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. 2 TARTALOM A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya...

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 4 A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. OM: 203049. Szervezeti egységkód: 023

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. OM: 203049. Szervezeti egységkód: 023 FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. Szervezeti egységkód: 023 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 Az SZMSZ célja, feladata...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény működési rendje... 8 A tanév helyi rendje... 8 A tanítási napok rendje... 10 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben