ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI CÍME: Budapest, Slymász u.3 AZ EGYESÜLET KÉPVISELŐJE: Nagyné Lauth Tünde, Budapest, Slymász u.3 AZ EGYESÜLET PECSÉTJE: Az egyesület pecsétje kör alakú, "Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület" szélfelirattal, középen az egyesület jelképével. A pecséten tvábbi aznsításra alkalmas jelölés is szerepelhet. Az egyesület jgi személy. I. Az egyesület célja és feladatai 1. a. A nagycsaládk egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése. b. A nagycsaládsk sajáts érdekeinek képviselete és szlgálata. c. Javaslatk előterjesztése a helyi társadalmi és plitikai szervekhez a családkat, különösen a nagycsaládkat érintő kérdésekben. d. Lakókörnyezetünk szépítése, fejlesztése a rendelkezésre álló eszközökkel. e. Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. f. Az egymást követő nemzedékek harmnikus visznyának kialakítása. 2. Az egyesület pártktól független, azktól támgatást nem fgad el, és nem is nyújt nekik, közvetlen plitikai tevékenységet nem flytat (így pl. rszággyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támgat). 3. Az egyesület eszközei: Az egyesület az alábbiakban felsrlt területeken flytat tevékenységet: - gyermekes családk társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - családkkal kapcslats emberi és államplgári jgk védelme - családsegítés, családknak szciális ügyekben tanácsadás - admányk fgadása, közvetítése, sztása - gyermek és ifjúságvédelem, érdekképviselet - munkaerőpiacra (GYES, GYET után) visszatérők fglalkztatásának elősegítése - családi életre nevelés - környezetünk védelmére nevelés - ismeretterjesztés Ezen szlgáltatásk ingyenesek és egyesületi tagságtól függetlenül minden családnak rendelkezésére állnak. Az egyesület nem zárja ki, hgy tagjain kívül más is részesülhessen szlgáltatásaiból. Az egyesület a hnlapján közzéteszi működésének adatait és beszámlóit, nyilváns szlgáltatásait és azk igénybevételének módját. Az egyesület az alábbi tevékenységeket végzi: - szciális tevékenység, családsegítés, időskrúak gndzása, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátránys helyzetű csprtk társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 1

2 Az egyesület célját és feladatait elsősrban az alábbi eszközökkel valósítja meg: 1. anyagi, szellemi, szervezési erőfrrásk felkutatásával és felhasználásával, 2. infrmáció szlgáltatásával a családk törvényes lehetőségeiről, 3. gazdasági társaság létrehzásával és fenntartásával, 4. érdekképviseleti feladatkörben illetékes szervekhez történő javaslatk előterjesztésével, egyedi kérelmek támgatásával, más érdekképviseleti szervekkel rendszeres kapcslattartás, krdináció, knzultáció lehetőleg közös fellépés útján, 5. az egyesület tevékenységének és gazdálkdásának legfntsabb adatait helyi sajtó útján is nyilvánsságra hzza. Az egyesület tagja lehet 1. rendes tag 2. tiszteletbeli tag 3. pártló tag. II. Az egyesületi tagsági viszny keletkezése 1. Rendes tagság Az Egyesület rendes tagja lehet mindenki, aki saját háztartásában legalább hárm gyermeket nevel vagy nevelt fel, egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, és vállalja az Egyesület feladatainak megvalósításában való közreműködést, valamint a tagdíj rendszeres megfizetését. A gyermekszám meghatárzása srán a születendő gyermeket (magzatt) is figyelembe kell venni. Abban az esetben, ha a magzat elhal, vagy a gyermek meghal, az egyesületi tagság jgállása ebből az kból nem váltzhat meg. 2. Tiszteletbeli tagság A szervezetnek tiszteletbeli tagja lehet, aki kiemelkedő tevékenységével, elsősrban erkölcsileg támgatja a szervezetet. Anyagi kötelezettség őt nem terheli. 3. Pártló tagság Az Egyesület pártló tagja lehet az a természetes vagy jgi személy, aki (amely) munkájával vagy szellemi javaival, ill. anyagi eszközeivel az Egyesület tevékenységét támgatja és vállalja a pártló tagsággal járó kötelezettségek teljesítését. Pártló tag nem választható az egyesület vezető tisztségviselőjévé. A szervezetbe való belépés (rendes vagy pártló tagként) önkéntes. A belépni kívánó személy kitölti és aláírja a belépési nyilatkzatt, majd a felvételéről az elnökség a legközelebbi ülésén dönt. Az elnökség határzata ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni, tvábbi jgrvslatnak nincs helye. III. Egyesületi tagsági viszny megszűnése A szervezeti tagság megszűnik: a) a tag kilépésével; b) a tagsági jgviszny egyesület általi felmndásával; c) a tag kizárásával; d) a tag halálával vagy jgutód nélküli megszűnésével. Az egyesület a tagsági visznyt 30 naps határidővel felmndhatja, ha a tag a tagdíjat nem fizeti meg a tagk kötelezettségeit részletező pntban leírt módn és határidőben. A tagdíj befizetésére legalább két alkalmmal írásban, minimum 30 nap időközzel fel kell hívni a tag figyelmét, ly módn, hgy az 2

3 első esetben utalni kell arra, hgy a mulasztás a tagság megszűnésével járhat, míg másdik esetben végső határidőt kell kitűzni, amely nem lehet kevesebb, mint az értesítés kézhezvételét követő 35 nap. Az Elnökség kizárhatja azt a tagt, aki: - közügyektől való eltiltás hatálya alatt áll; - az alapszabályt megszegi; - az egyesület közösségét bmlasztja; - az egyesület alapvető céljaival ellentétes tartalmú nyilváns nyilatkzatt tesz; - lyan magatartást tanúsít, mely az Egyesület jó hírnevét vagy alapvető céljait sérti vagy veszélyezteti. Az Elnökség a határzatát írásban közli azzal a taggal, akire nézve a határzat rendelkezést tartalmaz. A határzatt érdemi indklással kell ellátni, az indklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szlgáló tényeket és biznyítékkat, tvábbá a jgrvslati lehetőségekről való tájékztatást. A tag a határzat ellen a határzat kézhezvételétől számíttt 15 napn belül a közgyűléshez halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be. IV. Az egyesület tagjainak jgai és kötelezettségei A rendes tag jgai Részt vehet a szervezet feladatainak meghatárzásában, a szervezet alakításában. Választhat, illetve választható a szervezet tisztségeire. Igényelheti a szervezet közreműködését érdek-képviseleti, érdekvédelmi ügyekben. Kedvezményesen részt vehet az ügyvivő testület által szervezett tanflyamkn és rendezvényeken. Teljes jggal képviseli a szervezetben önmaga, illetve az általa képviseltek érdekeit. Javaslatt tehet a szervezetet érintő bármely kérdésben, beleértve az alapszabály módsítását is, tvábbá kifgást emelhet a szervezet alapszabályt sértő határzata ellen. Felvilágsítást kérhet a szervezet bármely tevékenységéről, amelyre annak tisztviselői érdemben válaszlni kötelesek. Részesülhet az egyesület különböző kapcslataiból származó előnyökből. Szavazati jggal részt vesz az egyesület közgyűlésének munkájában, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatkat és észrevételeket tehet. A rendes tag kötelességei Az alapszabályban fglaltak betartása: a tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását és az egyesület tevékenységét. Rendszeres és tevékeny részvétel a szervezet munkájában, elősegítve a szervezet céljának megvalósítását. Az önként vállalt feladatk maradéktalan teljesítése. A szervezet határzatainak végrehajtása. A tagdíj első felének minden év március 31-ig, másdik felének minden év július 31-ig történő megfizetése. (Ezt minden egyesület saját maga állapíthatja meg, ez az ütemezés csak javaslat.) A pártló tag jgai Tanácskzási jggal részt vehet a szervezet közgyűlésén, tt felszólalhat, kérdéseket intézhet az egyesület vezetőihez, javaslatkat tehet. 3

4 Javaslatkat, észrevételeket tehet a szervezet működésével kapcslatban. Igénybe veheti a szervezet szlgáltatásait, kedvezményeit. A pártló tag kötelességei Az alapszabály betartása. A szervezet célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támgatása, az önként vállalt feladatk maradéktalan végrehajtása. A tagdíj első felének minden év március 31-ig, másdik felének minden év július 31-ig történő megfizetése. (Ezt minden egyesület saját maga állapíthatja meg, ez az ütemezés csak javaslat.) Megegyeznek a pártló tag jgaival. A tiszteletbeli tag jgai A tiszteletbeli tag kötelességei Az alapszabály betartása. A szervezet céljainak erkölcsi támgatása. A/. A közgyűlés. B/. Az elnökség. V. Az egyesület közpnti vezető testületei A/. A közgyűlés: 1. A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amely a tagk összességéből áll. 2. A közgyűlés kizárólags hatáskörébe tartzik: - az egyesület alapszabályának megalktása, módsítása, - az egyesület éves munkatervének elfgadása, - az egyesület elnökségének 5 évre történő megválasztása, - az elnökség éves beszámlójának megtárgyalása, jóváhagyása, - a tagsági díj megállapítása - tiszteletbeli tagság admányzása, - az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatárzása - az egyesület éves beszámlójának jóváhagyása, - az évi költségvetés jóváhagyása. 3. A 2. pntban leírt határzatkat a közgyűlés a jelenlevők kétharmads többségével hzhatja meg, minden más kérdésben egyszerű szótöbbséggel határz. 4. A közgyűlés kizárólags hatáskörébe nem utalt kérdésekről az elnökség dönt. 5. A közgyűlést legalább évente egyszer kell összehívni (rendes közgyűlés), de szükség esetén, vagy a tagk 1/4-ének az k és cél megjelölésével írásban, az elnökséghez benyújttt kérésére 30 napn belül össze kell hívni (rendkívüli közgyűlés). Az egyesület elnöksége köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha az egyesület vagyna az esedékes tartzáskat nem fedezi; ha az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartzáskat esedékességkr teljesíteni; vagy az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 6. A közgyűlés összehívására az elnökség jgsult. A meghívóban jelölni kell a jgi személy nevét és székhelyét, a közgyűlés idejét és helyét, előzetes napirendi pntjait. A meghívót az egyesület tagságával legalább egy héttel a közgyűlés előtt írásban, igazlható módn közölni kell. 7. A közgyűlésen a tagk tanácskzási és szavazati jggal, a tiszteletbeli tagk tanácskzási jggal 4

5 bírnak. 8. A közgyűlés titks szavazással 5 évre választja az elnökséget, az elnökhelyettest, a titkárt. Az évenkénti közgyűlések alkalmával a közgyűlés 2/3-ának egyetértésével tagjaik visszahívhatók vagy újraválaszthatók, azzal a megszrítással, hgy az elnöki tisztet ugyanaz a személy megszakítás nélkül csak két ciklusn át töltheti be, egy kihagytt ciklus után visznt újraválasztható elnöknek. 9. A közgyűlés akkr határzatképes, ha a szavazati jggal bíró tagk fele és még egy fő jelen van. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adtt határzat meghzatalánál a határzatképesség megállapítása srán figyelmen kívül kell hagyni. Az adtt ülésre választtt szavazatszámláló összesíti a szavazatkat. A határzathzatalkr nem szavazhat az, aki a Ptk 3:19. (2) bekezdés pntjai alá tartzik. 10. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hzható határzat, kivéve, ha valamennyi részvételre jgsult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásáhz egyhangúlag hzzájárul. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számíttt 10 napn belül a tagk és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jgsult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfgadásáról szóló határzat meghzatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 11. A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök, az adtt ülésre választtt jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá. 12. A közgyűlés határzatait tartalmazó jegyzőkönyvek az egyesületi tagsággal rendelkezők részére bármikr megtekinthetők az iratk tárlási helyén, előzetes időpnt-egyeztetés alapján és felkerülnek a PNE hnlapjára a közgyűlést követő hét napn belül. 13. A közgyűlés ülései nyilvánsak. 14. A döntéshzó szerv az ülését az egyesület székhelyén tartja. Amennyiben a tagk létszáma ezt nem teszi lehetővé, úgy az elnökség jgsult a létszámra tekintettel az ülésre egy megfelelő helyszínt megjelölni a meghívóban. 15. Ha a döntéshzó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkr lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jgsult jelen van, és egyhangúlag hzzájárul az ülés megtartásáhz. B. Az elnökség: 1. Az elnökség legalább 3 tagú, a következő tisztségviselőkből áll: - Elnök - Elnökhelyettesek - Titkár 2. Az elnökség feladatai és hatásköre: a. Az egyesület éves munkatervének előkészítése. b. Két közgyűlés között az egyesület munkájának irányítása, ennek érdekében munkaterv készítése. c. Döntést hzni mindazn ügyekben, kérdésekben, melyekre a közgyűlés kizárólags hatásköre nem terjed ki. d. Az egyesület éves költségvetésének előkészítése, és a közgyűlés elé terjesztése. e. Üléseit legalább évente kétszer össze kell hívni, az elnökség összehívásáról a kijelölt elnökségi tag gndskdik. A napirendet az elnökség tagjaival írásban, igazlható módn kell közölni. f. A közgyűlések között az egyesület legfőbb vezető, végrehajtó és ügyintéző szerve a közgyűlés által megválaszttt elnökség. g. A szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más hasnló szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki lyan szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartzását nem egyenlítette ki. h. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet előzetesen tájékztatni arról, hgy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt. 5

6 i. Az elnökség akkr határzatképes, ha ülésein legalább 2 tag, közülük az egyik az elnök, jelen van. j. Üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. k. Az elnökség ülései nyilvánsak. 3. A tisztségviselők főbb feladatai és hatáskörei: a. Elnök Jgsult képviselni az egyesületet állami és társadalmi szervek, személyek előtt. Elnököl a közgyűléseken, elnökségi üléseken. Előkészíti az elnökségi üléseket. Gndskdik az elnökségi határzatk végrehajtásáról. A közgyűlés ill. az elnökség hatáskörébe nem tartzó ügyekben intézkedik. Az elnökségi tagk bármelyikét kivételesen eseti megbízással, képviseleti jggal felruházhatja az elnök feladatainak teljesítésére. Munkáltatói jgkat gyakrlhat. Utalványzási jggal rendelkezik. b. Elnökhelyettesek Az elnök távllétében teljes jgkörrel helyettesítik az elnököt. c. Titkár Irányítja az egyesület adminisztratív, gazdasági és ügyviteli tevékenységét. Gndskdik a flyamats és eseti adatszlgáltatásról az egyesület szervei és tisztségviselői felé, ill. a megfelelő szakhatóságk felé. Beszámlási és jóváhagyási kötelezettséggel tartzik az elnökség felé. VI. A közgyűlés és az elnökség működésére vnatkzó szabályk 1. Ha közgyűlés szabályszerűen összehívtt ülése nem határzatképes, a testület elnöke azns tárgykörrel két héten belül újra összehívhatja, és ez a közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határzatképes, erre aznban a tagk figyelmét előzetesen fel kell hívni. 2. A közgyűlés határzatait általában egyszerű szótöbbséggel hzza. 4. A szavazás általában nyílt, ha aznban a megjelentek egyharmada arra irányuló javaslatt terjeszt elő, titks szavazást kell elrendelni. Az elnökség tagjait titks szavazással kell megválasztani. 5. Egy hármtagú elnökség esetében, az elnökség már két tag jelenlétében határzatképes, de csak egyhangú döntéssel hzhatja meg határzatait. Több tagu elnökség esetén legalább a tagk felének jelenlétével határzatképes az elnökség, mely nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 6. A Ptk 3:22. (1) pntja alapján vezető tisztségviselő az a nagykrú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásáhz szükséges körben nem krlátzták. A Ptk 3:22. (4) pntja alapján nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jgerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátránys következmények alól nem mentesült. A Ptk 3:22. (5) pntja alapján nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e fglalkzástól jgerősen eltiltttak. Akit valamely fglalkzástól jgerős bírói ítélettel eltiltttak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet flytató jgi személy vezető tisztségviselője nem lehet. A Ptk 3:22. (6) pntja alapján az eltiltást kimndó határzatban megszabtt időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltttak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 7. A közgyűlés és az elnökség határzathzatalában nem vehet rész az a személy, aki vagy akinek a Ptk 3: 19. (2) a) pntja szerinti közeli hzzátartzója a határzat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve Ptk 3: 19. (2) f) pntja szerinti a megkötendő jgügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szlgáltatás, valamint az egyesület minden tagjának nyújttt I. pntjában leírt célk szerinti juttatás. 8. A közgyűlés és az elnökség döntéseiről lyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpntja és hatálya, illetve a döntést támgatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges személye, megállapítható. 9.A közgyűlés és az elnökség döntéseit az érintettekkel írásban kell közölni. 6

7 10.Az egyesület irataiba bárki betekinthet. VII. Beszámlási szabályk A szervezet köteles tevékenységéről éves beszámló készíteni. VIII. Az egyesület vagyna, anyagi és pénzügyi eszközei 1. Az egyesület céljainak elérésére a tagdíj, a rendezvények jövedelme, pályázatk és jgi- és magánszemélyek felajánlásai és hzzájárulásai szlgálnak. Az egyesületi tagdíjat a közgyűlés határzza meg. Az egyesület a tagdíját a mindenkri NOE tagdíj mértékében határzta meg, melyet a tagknak lehetőségük van egy összegben, illetve két egyenlő részre sztva kiegyenlíteni. Egy összegben tárgyév március 15.-ig, illetve két részletben tárgyév március 15.-ig és augusztus 15.-ig kell az egyesület elnökének készpénzben kiegyenlíteni. Az egyesület vállalkzási tevékenységet csak a I. pntban leírt tevékenység megvalósítása érdekében, azkat nem veszélyeztetve végez. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jgsult. Az egyesület a gazdálkdása srán elért eredményt nem sztja fel, hanem az I. pntban leírt tevékenységekre frdítja. Az egyesület tulajdnában lehet ingó és ingatlan vagyn, amellyel a vnatkzó pénzügyi rendelkezések és az Alapszabály kerete között önállóan gazdálkdik. Az egyesület tartzásaiért saját vagynával felel, a tagk saját vagynukkal nem felelnek. Az egyesület vagynával a pénzügyi jgszabályk, valamint az éves költségvetés alapján gazdálkdik, a gazdálkdásról zárszámadást készít. 2. Az egyesület a rendelkezésére álló pénzeszközöket saját számláján tartja, kivéve az elnökség által megállapíttt összeget, amely az egyesület házi pénztárában tartható. 3. A flyószámláról a pénzfelvételek, kiutalásk az elnök és a titkár együttes aláírásával eszközölhetők. IX. Vegyes rendelkezések 1. Az egyesület megszűnésére a Ptk 3:48. (1) bekezdése, illetve a 3:83. -a és 3:84. -a irányadók. 2. Megszűnés esetén az egyesület vagynának srsára a Ptk 3:85. -a irányadó. 3. Amennyiben az egyesület éves bevétele az öt millió frintt meghaladja, akkr a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehzása kötelező. X. Ellenőrző Bizttság Hivatkzással a Ptk. 3:26. -ra, az Egyesület köteles amennyiben az Egyesület éves bevétele az ötmillió Frintt meghaladta elkülönült ellenőrző szervet létrehzni. Az Ellenőrző Bizttság ügyrendjét maga határzza meg. Az Ellenőrző Bizttság köteles az Egyesület működését az ügyek teljes körét átfgóan ellenőrizni, így különösen - a Közgyűlésekről készült emlékeztetők figyelembevételével vizsgálja a közgyűlési döntések összhangját az Alapszabályban meghatárztt egyesületi célkkal, - az éves Ellenőrző Bizttsági Jelentés vizsgálja a pénzügyi-gazdálkdási tevékenység szabályszerűségét és a mérleget. Az ellenőrző bizttság jgsult: célvizsgálatt flytatni, ha az egyesületi célk megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkdási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja; 7

8 az egyesület ügyeiről felvilágsítást kérni, az egyesület üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés és utalványzás rendjét megvizsgálni. Az ellenőrző bizttság szükség szerint, de évente legalább 1 alkalmmal ülésezik, működésére az elnökség működésének szabályait kell alkalmazni. Az ellenőrző bizttság tagjait egyenlő jgk és azns kötelezettségek illetik meg, így különösen: jgsult az egyesület működését és gazdálkdását ellenőrizni, jelentést, tájékztatást, illetve felvilágsítást kérni az egyesület közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azkat megvizsgálhatja. A közgyűlés ülésén tanácskzási jggal részt vehet, jgszabálysértés vagy súlys mulasztás esetén köteles a közgyűlést tájékztatni, és annak összehívását kezdeményezni. Az ellenőrző bizttság ülései nyilvánsak, üléseiről srszámztt jegyzőkönyvet készít, határzatait ugyancsak srszámzza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagk, meghívtt személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hzzászóláskat, az érdemi határzatkat és azk hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hgy abból az érdemi döntést támgatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az ellenőrző bizttság bármely tagja jgsult jegyzőkönyvbe fglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadtt szavazatát. A jegyzőkönyvet az ellenőrző bizttság ülésén a résztvevő tagk aláírják. Az ellenőrző bizttság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkdását. Ennek srán a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékztatást vagy felvilágsítást kérhet, tvábbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azkat megvizsgálhatja. Az ellenőrző bizttság az egyesület vezető szervének ülésén tanácskzási jggal részt vehet, illetve részt vesz, ha a jgszabály vagy a létesítő kirat így rendelkezik. Az ellenőrző bizttság köteles az egyesület elnökségét tájékztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudmást, hgy a) az egyesület működése srán lyan jgszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlysan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapzó tény merült fel. Az egyesület elnökségét az ellenőrző bizttság indítványára annak megtételétől számíttt harminc napn belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség összehívására az ellenőrző bizttság is jgsult. Ha az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizttság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. XI. Záró rendelkezések 1. Az egyesület önálló jgi személy, működésére a évi CLXXV törvény rendelkezései és a PTK vnatkzó szabályai irányadók. Az egyesület a nyilvántartásba vétellel válik jgi személlyé. 2. Az egyesület aláírási jgát az elnök gyakrlja. 3. Jelen Alapszabály az egyesület rendes közgyűlésén, március 13-án elfgadtattt. Igazlm, hgy az alapszabály egységes szerkezetbe fglalt szövege megfelel az alapszabály módsításk alapján hatálys tartalmának. Elnök Nagyné Lauth Tünde 1188 Budapest, Slymász u 3. Szigsz : IA 8

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ EGYESÜLET NEVE: MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: 3200 GYÖNGYÖS, ŐRÁLLÓ ÚT 66. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete ALAPSZABÁLY I.fejezet Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: 2119 Pécel, Petőfi

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján az alapítók az alábbi egyesület létrehozását határozták el 1996. február 26.-án. Ennek

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a plgármester és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályairól A plgármesterrel és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcslatban

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete.

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete. A Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete Alapszabályának 1., 2., 3., 4. és 5., 6., 7., 8.és 9. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege. (A 9. számú módosítás szövegét vastag,

Részletesebben

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2011 Nyeste Pál a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége elnöke I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége oldal 1 1. A Szövetség

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2012. június 22. napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61.

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 20092010. május 223.-éán, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Preambulum A Magyar Biliárd Szövetség Pool szakága (a továbbiakban Pool Szakág ) a Magyar Biliárd Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE 1 ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE egységes szerkezetben a 2015. június 17-i közgyűlésen, továbbá a 2016. február 18. i közgyűlésen hozott módositásokkal: a Fővárosi Törvényszék 14. Pk.

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2011. január 17. Készítette és ellenjegyezte: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd 1 MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület alapszabálya egységes

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alapszabály A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA melyet az MPRSZ Közgyűlése 2015. május hó 11.-én módosított (dőlt) és elfogadott, valamint egységes szerkezetbe foglalt I. fejezet: Név, alapadatok,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A felmenők és az ldalrknk törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A Ptk. a felmenő egyenes ági rknk törvényes öröklési jgát krlátlanul elismeri. Az ldalrknk törvényes öröklési jgát a nagyszülői leszármazók

Részletesebben

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME

I. Az egyesület neve, célja, feladata, működési alapelvei. 1. Az egyesület neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Rövidítése: OMME 1 Országos Magyar Méhészeti Egyesület ALAPSZABÁLYA A jelen Alapszabály az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak a 3:63-3:87. -ai, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet)

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1. Név, székhely 1.1. Az egyesület neve: SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG. 1.2. Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben