P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P E D A G Ó G I A I P R O G R A M"

Átírás

1 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskla Hatályba lépés: szeptember 2.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai, 3-7. feladatai, eszközei, eljárásai 2. A pedagógusk és az sztályfőnökök feladatai A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcslats feladatk Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcslats isklai terv A közösségfejlesztéssel, az iskla szereplőinek együttműködésével kapcslats feladatk 7. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcslattartásának frmái 8. A tanulók részvételi jgai az intézményi döntési flyamatban, a jgk gyakrlásának rendje 9. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcslats pedagógiai tevékenység helyi rendje 10. Az isklába való felvétel, átvétel Nkt. és Szt. szerinti szabályai A tanulmányk alatti vizsgák helyi szabályai II. HELYI TANTERV 1. Az iskla által alkalmaztt kerettanterv A tanórai fglalkzásk A kerettanterv által meghatárztt óraszám feletti tanórai fglalkzásk Nem kötelező tanórai fglalkzásk A Nemzeti alaptantervben meghatárztt pedagógiai feladatk helyi megvalósításának részletes szabályai 4. A csprtbntásk és az egyéb fglalkzásk szervezésének elvei Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 55. kiválasztásának elvei 6. Az érettségi vizsgával kapcslats követelmények A tanulmányi munka ellenőrzésének és értékelésének módja, frmái Az isklai beszámltatás, az ismeretek számnkérésének rendje A tanulói teljesítmény értékelésének és minősítésének módja A magatartás és a szrgalm minősítésének elvei A tanuló tvábbhaladásának feltételei Az tthni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatk meghatárzásának elvei és krlátai 13. A tanulók mentesítésnek szabályai A mindennaps testnevelés, testmzgás megvalósításának módja A tanulók fizikai állaptának méréséhez szükséges módszerek A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szrgalmának 72. értékeléséhez, minősítéséhez kapcslódó elvek 17. Az iskla egészségnevelési elvei Az iskla környezeti nevelési elvei A tanulók esélyegyenlőségét szlgáló intézkedések Szakmai prgram Óratervek A középszintű érettségi vizsga témakörei III. ZÁRÓ DOKUMENTUMOK A pedagógiai prgram nyilvánsságra hzatala, a hzzáférés lehetőségei A pedagógiai prgram érvényességi ideje A pedagógiai prgram felülvizsgálata és módsítása Nyilatkzatk a véleményezésről és az elfgadásról

3 I. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelveink A tanulók személyiségére és talán egész későbbi életére meghatárzóan hat az iskla saját ethsza, az a légkör, szellemiség és környezet, amelyben az isklai mindennapi élete zajlik. Ezért is tartjuk fntsnak, hgy tanítványaink jól érezzék magukat az isklában, az iskla nyújtsn számukra érzelmileg is biztnságt. Nevelő-ktató munkánk pedagógia alapelveit részben ez a szellemiség határzza meg, másrészt azk a jgszabályi előírásk, amelyek az uniós elváráskat és irányelveket is tartalmazzák: gyermekközpntú szemlélet nyílt, szeretetteljes, érzelmi biztnságt nyújtó barátságs légkört teremtünk valljuk, hgy minden ember érték, és minden gyerekben vannak lyan értékek, amit a pedagógusnak fel kell fedeznie és meg kell becsülnie pedagógusi attitűdünk a tanulók személyiségének elfgadásán alapul, ha hibázik, nem őt magát, hanem a cselekedeteit bíráljuk esélyegyenlőség, esélyteremtés törekszünk arra, hgy diákjainknak segítséget nyújtsunk a szcikulturális hátrányk leküzdésében a felzárkóztatás és a tehetségfejlesztés révén minden tanulónak esélyt teremtünk képességei kibntakztatására személyiségközpntú nevelés nevelő-ktató munkánk ember- és személyiségközpntú a differenciált ktatás eszközével alkalmazkdunk a tanulók egyéni képességeihez a személyiségfejlesztés szerves része nevelő munkánknak a teljesítmény elismerése elismerjük és a diákközösség előtt is kiemeljük a tisztességgel végzett munkát nemcsak a kiemelkedő eredményeket tartjuk elismerésre méltónak, hanem a tanulók önmagukhz mért fejlődését, erőfeszítését is rend, fegyelem törekszünk a tanuláshz szükséges rend és fegyelem megteremtésére emberi együttélés szabályainak elsajátíttatását és betartását kiemelt célunknak tartjuk minden erőnkkel küzdünk a verbális és fizikai agresszió ellen a pedagógusk példamutatása a pedagógus egész személyiségével nevel: a viselkedésében, stílusában is megnyilvánuló értékrendje skszr többet ér a szavaknál partnerközpntúság törekszünk arra, hgy legfőbb partnereink, a tanulók és a szülők igényeit is figyelembe vegyük nevelő-ktató munkánkban az isklai élet minden őket érintő kérdéséről kikérjük véleményüket demkrácia a demkratikus értékek közvetítése fnts feladatunk, az iskla egész szellemiségének ezt kell sugárznia tiszteletben tartjuk a diákk demkratikus jgait törvényesség az iskla működésének minden területén betartjuk a jgszabályi előíráskat nevelő-ktató munkánk a köznevelési törvényben és a nemzeti alaptantervben meghatárztt előíráskra épül világnézeti semlegesség az ismereteket, a vallási és a világnézeti infrmációkat tárgyilagsan és skldalúan közvetítjük tiszteletben tartjuk a szülőknek azt a jgát, hgy gyermekeik világnézeti neveléséről döntsenek 3

4 pedagógiai szabadság a pedagógusk alktó közösségének döntéseire épített, összehanglt pedagógiai munka flyik isklákban, amely ugyanakkr a pedagógiai szabadságt is biztsítja lehetővé tesszük, hgy a pedagógus a nevelési, illetve a pedagógiai prgram alapján az általa taníttt ismereteket, illetve a nevelés és a tanítás módszereit megválassza fenntartható fejlődés törekszünk a nevelő-ktató munka flyamats fejlesztésére, a váltzó világ követelményeihez való alkalmazkdásra, a pedagógiai módszereink megújítására a mdern természettudmánys és műszaki műveltség elsajátíttatása fnts célunk széleskörű, a munka világában jól használható szakmai ismereteket közvetítünk Az iskla által képviselt és közvetített értékek Az isklában töltött évek alatt lyan értékrendet igyekszünk kialakítani tanítványainkban, hgy a tanulásra és a tisztességgel végzett munkára építve tervezzék jövőjüket, de ugyanilyen fntsnak tartjuk, hgy kiegyensúlyztt, bldg emberekké váljanak, akik később majd képesek lesznek harmnikus tthnt teremteni a családjuk számára. tanulás, tudás, munka igazságsság demkrácia emberi jgk hazafiasság - európaiság a rend és a szabadság egyensúlya szciális érzékenység szlidaritás tlerancia erkölcsös életvitel egészség környezettudatsság A nevelő-ktató munka céljai Nevelő-ktató munkánk alapvető célja: Nevelő-ktató munkánk céljait az iskla két funkciója szerint határztuk meg: ma isklájának egyik fnts célja, hgy lyan ismereteket és kmpetenciákat sajátíttassn el a tanulókkal, amelynek segítségével képesek lesznek a felnőtt-lét szerepeinek megfelelni, és helyt állni a munka flyamatsan váltzó világában, de alapvető célunk a tanulók személyiségének kmplex fejlesztése is a nevelési prgramunkban meghatárztt szellemiség szerint. Az egyes tantárgyak ktatási-nevelési céljait a helyi tanterv részletesen tartalmazza, amelybe a NAT előírása alapján beépítettük kiemelkedő célként a kulcskmpetenciák fejlesztését is, amely eddig is legfntsabb célkitűzéseink között szerepelt. A köznevelési törvény alapján célunk a tanulók harmnikus lelki, testi és értelmi fejlődésének elősegítése, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdnságaik, műveltségük életkri sajátsságaiknak megfelelő tudats fejlesztése, erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a közösség és a társadalm érdekeivel összeegyeztetni képes emberek, felelős államplgárk nevelése, a nevelés-ktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályzása és a tehetségek gndzása. Célunk, hgy az isklánkat elhagyó diákk egészséges személyiségként ballagjanak el. Legyen jövőképük, erkölcsi tartásuk, knvertálható tudásuk, igényük a flyamats tanulásra, önművelésre, önmaguk és a világ megismerésére, a harmóniára, az tthnteremtésre. 4

5 Kiemelt nevelési területek és célk a NAT alapján: Erkölcsi nevelés a tanulók erkölcsi érzékének, érzékenységének fejlesztése a kötelességtudat kialakítása és elmélyítése a nrmakövető magatartás jelentőségének elfgadtatása az egyéni és közösségi (társadalmi) felelősség mint érték elismerése az értékknfliktusk kezelése, tlerancia a NAT-ban, illetve a kerettantervben meghatárztt etikai ismeretek elsajátíttatása nemzeti öntudat, hazafias nevelés nemzeti öntudat, hazafias nevelés a nemzettudat, a nemzeti öntudat és a nemzeti önismeret elmélyítése hazánk értékeinek, eredményeinek megismerése a szűkebb és a tágabb szülőföld szellemi és tárgyi hagymányainak, történelmi és vallási emlékeinek megismerése a nemzeti és népi hagymányk megismerése, áplása államplgárságra, demkráciára nevelés az államplgári jgk és kötelességek megismertetése a demkrácia mint érték elfgadtatása, a demkratikus jgk aktív gyakrlása tlerancia, elfgadás, diszkrimináció- és erőszak-ellenesség a plitikai döntéshzatal megértésének, elemzésének képessége nyitttság a társadalmi jelenségek, prblémák megismerése iránt az önismeret és a társas kultúra fejlesztése a reális önismereten alapuló pzitív énkép kialakulásának elősegítése a szciális és társas kmpetenciák, az érzelmi intelligencia fejlesztése a csprtdinamikai jelenségek és a csprthatás felismertetése a hatékny knfliktuskezelési technikák elsajátíttatása az önkifejezés, önellenőrzés, önmegfigyelés, önértékelés, az emberismeret fejlesztése a harmnikus életvezetéshez szükséges készségek, képességek kialakítására a versengés és az együttműködés összhangjának felismertetése az emberi együttélés nrmáinak elfgadtatása családi életre nevelés a család társadalmban betöltött szerepének megismertetése a család mint érték elfgadtatása felkészítés a felelősségteljes párkapcslatra, a családi életre, gyermeknevelésre családtervezés a családi szerepek és feladatk megsztásának módja szexuális nevelés háztartási ismeretek, családi költségvetés, takaréksság-takarékskdás az önálló életvitel, önellátás megszervezésének elősegítése testi és lelki egészségre nevelés A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcslats feladatk és Az iskla egészségnevelési elvei fejezetek szerint. felelősségvállalás máskért, önkéntesség annak elfgadtatása, hgy a beteg, sérült, fgyatékkal élő embereken kötelessége segíteni a szlidaritás mint érték elfgadtatása az önkéntes munka frmáinak és jelentőségének megismertetése az önmagáért és máskért való felelősségvállalás erkölcsi képességének kialakítása fenntarthatóság, környezettudatsság A Környezetnevelési alapelvek fejezet szerint. pályarientáció a flyamats tanulás, önképzés fntsságának felismertetése képesség a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitásk összehanglására önismeretre nevelés, a reális önkép kialakítása a munkaerő-piaccal és a munkavállalói szerepekkel kapcslats ismeretek elsajátítása a különböző szakmák megismertetése, tapasztalatszerzés 5

6 a választtt szakma iránti hivatástudat elmélyítése felkészítés az álláskeresésre (önéletrajz, interjú stb.) a szciális kmpetenciák fejlesztése gazdasági és pénzügyi nevelés a gazdaság élet alapvető összefüggéseinek megismertetése a pénzügyi és a közgazdasági fgalmak, jelenségek közötti eligazdás elősegítése képesség a marketinghatásk felismerésére a tudats fgyasztói, vásárlói magatartás kialakítása pénzügyi ismeretek, az anyagi javakkal való gazdálkdás képességének kialakítása vállalkzói ismeretek médiatudatsságra nevelés képesség a tudats választásra az ismeretszerzést, művelődést és a szórakzást segítő médiumk között a média által alkalmaztt figyelemfelkeltő eszközök, képi és hangzó kifejezőeszközök értelmezése a tanulás tanulása a különböző tanulási stratégiák megismertetése a leghatéknyabb egyéni tanulási technikák felismerése, használatának képessége a flyamats önképzés, tanulás igényének kialakítása az önálló és tudats ismeretszerzés képességének kialakítása a megszerzett ismeretek alkalmazásának képessége a prblémamegldó és a kreatív gndlkdás fejlesztése a kperatív csprtmunka megismertetése A nevelő-ktató munka feladatai Isklánk több funkciót is ellátó középiskla lévén alapvető feladata, hgy azns szinten és mértékben biztsítsa tanulói számára a tanulás gazdag lehetőségeit, az általáns műveltség és mindhárm szakmacsprt képzési feltételeit, hgy egyenlő színvnaln ktassa a közismereti és szakmai tantárgyakat. Alapvető feladatunk, hgy a szakközépisklás diákkat eredményesen készítsük fel a kétszintű érettségi vizsgára, képességeik és mtivációjuk alapján közép- vagy emelt szintre, hgy sikeresen flytathassák tanulmányaikat az OKJ-s szakképzésben vagy a felsőktatásban. Jelenlegi szakisklás tanulóinkra vnatkzó feladatunk, hgy a képzés két éve alatt felkészítsük őket a szakképzésbe való bekapcslódásra, illetve biztsítsuk számukra a szakközépisklába való átlépés, így az érettségi vizsga letételének lehetőségét. A 2013 szeptemberében induló sztályknál pedig a szakmai ismeretek és kmpetenciák minél mélyebb elsajátítása a feladatunk, hgy megállják helyüket választtt szakmájukban. Fntsnak tartjuk az önálló életkezdéshez és a munkába álláshz szükséges ismeretek és készségek elsajátíttatását is, a munka világában és az infrmációs társadalmban felértékelődő kulcskmpetenciák, illetve a szciális kmpetenciák (érzelmi intelligencia, knfliktuskezelés, együttműködési készség stb.) fejlesztése alapvető feladatunk. A nemzeti alaptanterv előírásai alapján a következő kulcskmpetenciák fejlesztése a legfntsabb feladatunk: anyanyelvi kmmunikáció idegen nyelvi kmmunikáció matematikai kmpetencia természettudmánys és technikai kmpetencia digitális kmpetencia szciális és államplgári kmpetencia kezdeményezőképesség és vállalkzói kmpetencia esztétikai-művészeti tudatsság és kifejezőképesség hatékny, önálló tanulás. 6

7 1. 5. A nevelő-ktató munka eszközei, eljárásai Nevelőtestületünk tisztában van azzal, hgy a tanár-tanuló kapcslatában szemléletváltásnak kell bekövetkeznie: a pedagógusnak ki kell lépnie a csak tanító szerepkörből, a tanulót saját felnőtt képére való alakítási funkcióból. A ma isklájának tanulói ugyanis nem egyszerűen az ismereteket befgadó és megtanuló, hanem az újra fgékny és nyittt, de ugyanakkr a hagymánys pedagógiai módszerekre kevésbé fgékny fiatalk, ezért meg kell találnunk azkat az új módszereket, amelyekkel leginkább mtiválhatjuk őket. A legfntsabb pedagógiai módszerünk a fkztt, személyre szabtt dafigyelés, erre különösen a csprtbntáss órákn van lehetőség. De az sztálykeretben tarttt órákn sem lehetetlen a differenciált fglalkztatás, különösen azkból a tantárgyakból, amelyeken a tanulóknak rendszeresen kell önállóan feladatkat megldaniuk. Nevelő-ktató munkánk módszerei: differenciált képességfejlesztés individualizált ktatás tevékenységközpntú ktatás csprtmunka prjektmunka digitális tananyagk felhasználása IKT (infó-kmmunikációs technlógiák) szemléltetés (hagymánys és prjektrs) önálló tananyag-feldlgzás önálló vázlatírás kiselőadás tanulói prezentáció tanári-tanulói kísérlet, demnstráció kreatív házi feladatk. 2. A pedagógusk helyi intézményi feladatai, az sztályfőnöki munka tartalma, az sztályfőnök feladatai A pedagógusk feladatai a) Nevelési-ktatási feladatk: a helyi tantervben előírt tananyagt átadja a tanulóknak, az ismereteket tárgyilagsan, skldalúan és váltzats módszerekkel közvetíti, ktatómunkáját a tanulócsprthz igazítva, szakszerűen megtervezve végzi, a tanítási órákra és az egyéb fglalkzáskra kellő alapssággal felkészül, illetve előkészül, nevelő-ktató munkáját az iskla pedagógiai prgramjában megfgalmaztt elvek, illetve a helyi tantervben rögzített követelmények és mérési-értékelési szempntk alapján végzi, nevelő-ktató munkája srán gndskdik a tanuló személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibntakztatásáról, figyelembe véve a tanuló egyéni képességeit, adttságait, fejlődésének ütemét, szcikulturális helyzetét, a különleges bánásmódt igénylő tanulókkal szükség szerint egyénileg fglalkzik, a hátránys helyzetű tanuló felzárkózását elősegíti, nevelő-ktató munkája srán előmzdítja a tanuló erkölcsi fejlődését; a közösségi együttműködés szabályainak betartatására, egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatsságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre neveli őket, elősegíti tanítványai pályarientációját, a szakmai életútra való felkészítését, a tanuló testi-lelki egészségét fejleszti és óvja, a pedagógiai prgramban meghatárzttak szerint rendszeresen és skldalúan értékeli a tanulók munkáját, ellenőrzi a tanulók házi feladatait, értékeli az írásbeli munkáit, a dlgzatkat 10 munkanapn belül kijavítja és kisztja, 7

8 határidőre összeállítja a tanulmányk alatti vizsgák írásbeli és szóbeli feladatait, érettségi tantárgy esetén a szóbeli tételeket, megbízás alapján részt vesz a különböző vizsgák vizsgabizttságainak munkájában, a munka-, a baleset- és a tűzvédelemi előíráskat betartja, illetve a tanulókkal betartatja. b) Részvétel a nevelőtestület munkájában: pntsan és aktívan részt vesz a nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken, az sztályzó knferenciákn és a félévenkénti fgadóórákn, a munkaközösségi és az isklai munkatervben a számára kiszttt vagy a vállalt feladatkat a legjbb tudása szerint és határidőre elvégzi, szrsan együttműködik a szakmai munkaközösség tagjaival, közreműködik a beszámlók, statisztikák elkészítésében, az évközi vizsgák, a tantárgyi mérések, illetve a tanulmányi versenyek előkészítésében és lebnylításában, a tankönyvek és a segédeszközök kiválasztásában, a bemutató órák megszervezésében, ellátja a napi kiírás szerinti szakszerű helyettesítéseket és órai ügyeleteket, a tanítás előtt és a tanítási órák közötti szünetekben ellátja a besztás szerinti tanári ügyeletet, a vizsgákn, tanulmányi versenyeken, közpnti méréseken felügyelő tanári feladatkat lát el, részt vesz a szertárak, szaktantermek, taneszközök stb. állagának megóvásában, közreműködik a leltárzásban, óvja az iskla tisztaságát és rendjét, a tanítás nélküli munkanapkn munkáját az isklai munkatervben előírt prgram alapján végzi, részt vesz a pedagógiai prgramban, illetve az isklai munkatervben szereplő ünnepségeken, rendezvényeken, közreműködik azk megszervezésében és a lebnylításában, a kiírt besztás szerint szabadidős prgramkra és a kötelező rvsi vizsgálatkra kíséri a tanulókat, közreműködik a beisklázással kapcslats munkában, részt vesz a felvételi vizsgákn, ha szaks tanár, közreműködik a közpnti írásbeli dlgzatk kijavításában, elvégzi azkat a nevelő-ktató munkával összefüggő, az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek által elrendelt egyéb feladatkat, amelyek pedagógus szakértelmet igényelnek. c) Tájékztatási kötelezettségek: a munkából való távlmaradását, annak kát és várható időtartamát aznap reggel 7.45-ig, de legkésőbb negyedórával a munkakezdés előtt bejelenti az igazgatóhelyettesnek, a rendkívüli helyzetről (balesetveszély, kárkzás stb.) haladéktalanul értesíti az isklavezetőséget, a tanulókkal kapcslatban felmerülő tanulmányi vagy magatartási prblémákról tájékztatja az isklavezetőséget és az illetékes pedagógiai munkát segítő pedagógust, a szülőt és az sztályfőnököt rendszeresen tájékztatja a tanuló teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcslatban észlelt prblémákról, a tanítási órákn és a tanórán kívüli fglalkzáskn való részvételéről, részt vesz az általáns fgadóórákn, a szülőket előzetes bejelentkezés alapján egyéni fgadóórán fgadja, a szülők és a tanulók javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, a tanév elején tájékztatja a tanulókat a tantárgyi követelményekről, a dlgzatk kisztásakr az értékelés szempntjairól, a tanév elején tájékztatja a tanulókat a szaktárgyával kapcslats munka- és balesetvédelmi előíráskról, az aktuális, közérdekű infrmációkat rendszeresen átadja a hnlap szerkesztőjének. d) Adminisztrációs feladatk: Az adminisztrációs feladatait maradéktalanul és határidőre teljesíti, így különösen az elektrnikus naplóba beírja az órákat, és dkumentálja a késő és a hiányzó tanulókat, a szóbeli számnkéréskr vagy a dlgzatk kisztásakr lehetőség szerint aznnal beírja az érdemjegyeket, az e-naplóba és az ellenőrzőbe beírja a tanulók szöveges értékeléseit (dicséret, fegyelmező intézkedések), 8

9 sztályzó knferencia napján óráig beírja a félévi vagy az év végi sztályzatkat, elkészíti a tantárgyával kapcslats statisztikai kimutatáskat, a dlgzatkat a tanév végéig megőrzi. e) A pedagógus kötelességei, feladatai az önképzés, tájékzódás terén: szakmai ismereteit flyamatsan frissíti, tanítási módszereit fejleszti, ennek érdekében részt vesz a szakmai tvábbképzéseken, knferenciákn, bemutató órákn, a hétévenkénti tvábbképzési kötelezettségét a jgszabályban meghatárzttak szerint teljesíti, határidőre megszerzi a jgszabályban meghatárztt kötelező minősítéseket, tájékztt a nevelő-ktató munkát leginkább meghatárzó jgszabályi előíráskat illetően, pntsan ismeri a legfntsabb isklai dkumentumk rá és a tanulókra vnatkzó előírásait (pedagógiai prgram, ezen belül a szaktárgyára vnatkzó helyi tanterv, SZMSZ, házirend), ismeri a munka-, baleset- és tűzvédelmi előíráskat, illetve a baleset, tűzriadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekr alkalmazandó eljárásrendet, flyamatsan nymn követi a hirdetőtábla kiírásait, a havi ütemtervet és az isklai körleveleket, a körlevélben számára elküldött vagy az isklai hnlapn közzétett infrmációkat ellvassa Az sztályfőnöki munka tartalma, az sztályfőnök feladatai a) Pedagógiai feladatk: nevelő munkáját tervszerűen, tudatsan, a pedagógiai prgramban meghatárztt nevelési alapelvek, értékek és célk alapján végzi, ennek érdekében a tanév elején helyzetelemzésen alapuló nevelési tervet készít, az sztályfőnöki órákat a pedagógiai prgramban meghatárztt nevelési célk alapján, az sztály életkri sajátsságainak, illetve speciális helyzetének megfelelően összeállíttt tematika alapján tartja, segíti az sztályközösség kialakulását, khéziójának erősítését, szellemiségének a pzitív értékek irányába való frmálását, a tanulók egymással való együttműködését, egyénileg is fglalkzik a tanulókkal, igyekszik megismerni személyiségüket, körülményeiket, egyénre szabtt nevelési tevékenységével elősegíti személyiségfejlődésüket, prbléma esetén a szülőkkel és a szakemberekkel együttműködve segít megldást találni, kiemelt figyelmet frdít a hátránys helyzetű és a veszélyeztetett tanulók segítésére, támgatására, ennek érdekében szrsan együttműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, kezdeményezi a jgszabálynak megfelelő hivatals intézkedést, illetve javaslatt tesz a szciális támgatásra, segítséget nyújt a tanulóknak a pályaválasztásban és a tvábbtanulásban, illetve hgy ezzel kapcslatban megfelelő infrmációkhz jussanak, szrsan együttműködik az sztályában tanító pedagóguskkal, összehanglja és segíti munkájukat, látgatja óráikat, észrevételeit és az esetleges prblémáit az érintett kllégákkal megbeszéli, javaslatt tesz a tanulók magatartásának, szrgalmának minősítésére, jutalmazására, felelősségre vnására, a tanulók tehetséggndzása, illetve felzárkóztatása érdekében közreműködik a tanórán kívüli fglalkzásk szervezésében, figyelemmel kíséri a tanulók fglalkzáskn való részvételét. b) Szervezési feladatk: szervezi az sztálya szabadidős tevékenységét, mzgósítja őket a tanulmányi versenyekre és az isklai prgramkra, ezeken kísérő vagy felügyelő tanári feladatkat lát el, közreműködik a közösségi szlgálat megszervezésében, szükség szerint elkíséri a tanulókat a közösségi szlgálat helyszínére, lehetőség és igény szerint sztályprgramkat szervez (kirándulás, múzeumlátgatás stb.), 9

10 a tanév elején megszervezi a diákönkrmányzati képviselők (ODB) megválasztását, gndskdik róla, hgy rendszeresen részt vegyenek az IDB-üléseken és az egyéb szervezett isklai fórumkn, elősegíti, hgy az sztálya részt vegyen az isklai prgramkn, és bekapcslódjn az isklai diákönkrmányzat tevékenységébe, megszervezi a szülői közösség működését, gndskdik róla, hgy a szülői közösség ülésein részt vegyen az sztály szülői képviselője, és az tt elhangzttakról beszámljn a szülőknek. c) Tájékzódási kötelezettség: flyamatsan figyelemmel kíséri az sztálya és a tanulók tanulmányi előmenetelét, órai magatartását, szrgalmát, a mulasztáskat legalább hetente ellenőrzi, a kllégáktól és a tanulóktól rendszeresen tájékzódik az sztályában történt eseményekről, szrs kapcslatt tart és együttműködik az sztályában tanító pedagóguskkal, a védőnővel és az isklapszichlógussal, rendszeresen érdeklődik tőlük sztálya tanulóiról, a havi ütemtervet és az isklavezetéstől kaptt tájékztató anyagkat áttanulmányzza, hgy naprakész infrmációi legyenek az sztályát érintő kérdésekről és isklai prgramkról. d) Tájékztatási kötelezettség: az sztályát rendszeresen tájékztatja az őket érintő, illetve az iskla életével kapcslats kérdésekről, feladatkról, prgramkról stb., a tanulmányaikkal összefüggő tájékztató anyagkat ismerteti velük, az első tanítási napn megtartja és dkumentálja a tanulók a munka-, baleset- és tűzvédelmi ktatását, a házirendet minden tanulóhz eljuttatja, és az első tanítási napn ismerteti a legfntsabb előíráskat, az SZMSZ-ben meghatárztt módn rendszeresen tájékztatja a szülőket gyermekük tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról, szrgalmáról, mulasztásairól, illetve kilencedikes tanuló esetén az isklai munkatervben meghatárztt határidőig elkészíti a szöveges értékelést, az ellenőrző útján időben értesíti a szülőket, ha a tanuló teljesítménye gyenge valamelyik tantárgyból, igazlatlan mulasztás esetén felveszi a kapcslatt a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatkkal megbíztt pedagógussal, hgy a jgszabályban fglalt értesítési kötelezettségének eleget tegyen az iskla, a tanuló rsszulléte vagy egészségügyi prbléma esetén tájékztatja a szakmai igazgatóhelyettest vagy a védőnőt, és telefnn értesíti a szülőt, pszichés prbléma esetén javaslja az isklapszichlógus segítségének igénybe vételét, az sztályában tanító pedagóguskat tájékztatja a különleges gndzást igénylő (SNI, BTM, HH, HHH), illetve tartós betegséggel küzdő tanulókról, gndskdik róla, hgy az sztályában tanító pedagógusk rendszeresen knzultáljanak egymással, az isklai munkatervben meghatárztt időben szülői értekezletet tart, prbléma esetén az igazgatóval való előzetes egyeztetés után rendkívüli szülői értekezletet hív össze, gndskdik róla, hgy a szülők a házirend előírásait megismerjék, és a tanulmánykkal vagy az isklai élettel kapcslats infrmációk eljussanak hzzájuk, kllégista tanuló esetén tájékztatja a kllégiumt a tanítás nélküli munkanapkról, illetve a tanuló mulasztásait és jgvisznyát érintő kérdésekről, az isklai munkatervben meghatárztt módn beszáml az sztálya tanulmányi és magatartási helyzetéről, az sztályában történt rendkívüli eseményről vagy súlys fegyelmi vétségről haladéktalanul tájékztatja az isklavezetőség valamely tagját, tanulási kudarc vagy súlys magatartási prblémák esetén kezdeményezi az igazgatónál a pedagógiai szakszlgálattal való kapcslatfelvételt, és elkészíti az sztályfőnöki véleményt, a hivatals szerv megkeresésére haladéktalanul elkészíti az érintett tanulóról a pedagógiai véleményt. 10

11 e) Adminisztrációs feladatk: Az előírt határidőre és pntsan elvégzi az sztályával kapcslats tanügy-igazgatási és az egyéb adminisztrációs feladatkat: a tanév elején a személyigazlványk alapján ellenőrzi a tanulók adatait (a lakcímek helyességét rendszeresen), a váltzáskat bevezeti a tanügyi dkumentumkba, és jelenti a titkárságnak, a tanügyi dkumentumkban a tanulói adatkat a személyi kmánykkal megegyezően állítja ki, és a váltzáskat aznnal bevezeti, ügyel arra, hgy a tanügyi dkumentumk bejegyzései, dátumai egyezzenek egymással és a titkárság által vezetett tanügyi dkumentumkkal, félévkr és a tanév végén bevezeti az sztályzatkat és a mulasztáskat a tanügyi dkumentumkba, és beírja a megfelelő záradékkat, pntsan nyilvántartja a hátránys helyzetű, a veszélyeztetett, a különleges gndzást igénylő, a nem magyar államplgárságú, a menzás, a kllégista és az ingyenes tankönyvre jgsult tanulókat, a kapcslódó igazláskat begyűjti, és a felelősnek átadja, elkészíti az év eleji statisztikai felmérést, a félévi és az év végi statisztikákat, illetve az sztályösszesítő statisztikai adatlapt a KIR statisztikai adatszlgáltatásáhz, a határzatkat a megfelelő záradékkal haladéktalanul dkumentálja a tanügyi dkumentumkban, kisztja, beszedi, és szükség esetén dkumentálja a különböző tanulói jelentkezési lapkat, nyilatkzatkat, igazláskat, elvégzi a közösségi szlgálat teljesítésével kapcslats adminisztrációs feladatkat. 3. A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk Az isklának a serdülés életszakaszában kiemelkedő szerepe van a tanulók személyiségének fejlesztésében, hiszen a gyerekek a éves kr között lyan jelentős testi, értelmi és személyiség-váltzásn mennek keresztül, hgy az ekkr rögzült személyiségjegyeken később már nehéz váltztatni. Kulcsfntsságú szerepe van tehát az önismeretet fejlesztő pedagógiai munkánknak, amelynek srán a tanulók pzitív, de reális énképe kialakul. A pedagógusi attitűdünk ennek érdekében a gyermeki személyiség elfgadásán kell, hgy alapuljn. A tanulók tevékenységeinek tervezése, szervezése és értékelése srán mindvégig figyelemmel kell lennünk a lelki tényezőkre a pzitív megnyilvánulásk megerősítésével, a gyengébb funkciók támgatásával. Az isklában flyó ktatás száms alkalmat kínál arra, hgy a gyerekek saját élményekben tapasztalhassák meg önmaguk és társaik fejlődésének egyes állmásait, és átérezhessék az ezzel járó elégedettséget, tiszta örömet. Ha a tanuló tevékenykedik, és sikereket ér el, nő az önbizalma, önértékelése, kezdeményezőkészsége. Pzitív énkép alakul ki benne, fejlődik az önállósága, megtanul felelősséget vállalni önmagáért és máskért, s mindez képessé teszi őt arra, hgy később meg tudjn felelni a felnőtt lét szerepeinek. Az isklai élet valamennyi területén törekszünk az ítélőképesség, az erkölcsi érzék, az önkifejezés, önellenőrzés, önmegfigyelés, önértékelés, az emberismeret fejlesztésére, a képzelet mzgósítására, az esztétikai fgéknyság növelésére, a tanulók ön-és világszemléletének, világképének frmálására, a knstruktív, a harmnikus életvezetéshez szükséges készségek, képességek kialakítására Fejlesztési célk: az értelmi, érzelmi, erkölcsi és testi nevelés összhangja önismeret, önbecsülés, pzitív, reális énkép az önellenőrzés, önmegfigyelés, önértékelés és az emberismeret fejlesztése másk tisztelete, empátia, tlerancia, alkalmazkdóképesség az érzelmi intelligencia és a szciális kmpetenciák fejlesztése felelősségérzet, szlidaritás az értékelés és mérlegelés készsége 11

12 erkölcsi-etikai tudatsság, nrmakövető magatartás a knstruktív életvezetésre való készség kreativitás, fantázia, prblémamegldó gndlkdás munkafegyelem, önkntrll kudarctűrés sikerrientáltság kmmunikációs készség, nyitttság esztétikai érzék A személyiségfejlesztés színterei és eszközei: Tanítási óra az önálló véleménynyilvánítás ösztönzése intenzív aktivitást igénylő feladatk differenciált fglalkztatás csprtmunka, a tanulói interakciókat ösztönző munkafrmák megteremtése az alternatív, prblémamegldó gndlkdás szintetizáló és analizáló képesség prblémaérzékenység, integrált megközelítés a teljesítmény egyéni, szöveges értékelése, önértékelés Osztályfőnöki óra a knstruktív knfliktuskezelési technikák kialakítása az agresszív viselkedésfrma tudats kerülése együttműködés csprtban (kperáció, alkalmazkdás, tlerancia) a kmmunikációs és a szciális kmpetenciák fejlesztése a valamiben tehetséges vagyk elvének elfgadtatása, gyakrltatása a függetlenedési és önállósdási törekvések támgatása államplgári részvételre és cselekvésre nevelés vitakészség, kritikus véleményalktás, racinális érvelés. Egyéb fglalkzásk a manuális tevékenység elősegítése (rajzszakkör) a testmzgás megszerettetésének biztsítása (sprtkör) szakkörök a tanulók érdeklődése alapján tanulásmódszertan mentálhigiénés fglalkzásk Szabadidős prgramk, rendezvények skrétű szabadidős prgramk biztsítása a diák-önkrmányzati és egyéb megbízatásk számának növelése a kulturális tevékenységi frmák biztsítása (színjátszó kör, isklaújság, isklarádió) az esztétikai nevelést elősegítő tevékenységek (múzeumk, kiállításk, tárlatk látgatása) isklai versenyek minden képességterületen. 4. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatk Isklánk egészségfejlesztési prgramja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül, mely szerint az egészségfejlesztő iskla elősegíti, hgy az intézmény az élet, a tanulás és a munka egészséges színtere legyen, és arra törekszik, hgy flyamatsan fejlessze környezetét. A WHO definíciója az egészségről: A teljes testi, lelki, szciális jóllét állapta, nemcsak a betegség, vagy fgyatéksság hiánya. Más ldalról közelítve a kérdést: az egészség a szervezet és környezete közötti dinamikus egyensúlyi állapt. Isklánk nagy múltú egészségügyi szakközépiskla, ezért egészségnevelési hzzáállásunkat Fdr József gndlatai vezérlik: Az egészségnevelés nem csak rvsi, de pedagógiai feladat. Minél többet nevelünk, annál kevesebbet kell gyógyítani. Kllégáink átérzik az egészségfejlesztés fntsságát, e tekintetben nagy a tantestület affinitása. Mivel egészséges gyermeket jó eséllyel csak egészséges felnőtt nevelhet, fnts, hgy a nevelőtestület minden tagja egészségtudats magatartást tanúsítsn, mutassn jó példát tanulóinknak. 12

13 A) Legfntsabb nevelési feladataink az egészségfejlesztés terén: annak tudatsítása, hgy az egészség érték, megóvása minden ember elemi érdeke és legfőbb feladata. az egészséges életmód iránti igény kialakítása a tanulókban tanulóink pzitív gndlkdásának fejlesztése, szemléletének alakítása a pzitív énkép kialakítása (önismeret, önértékelés, önbizalm, önbecsülés) az egészséges életstílusk, egészséges életmdellek megismertetése a tanulókkal gndskdunk a tanulók erőnléti állaptának felméréséről és a mindennaps testedzésről a hatékny kmmunikáció (tlerancia, együttműködés, empátia, különböző értékekhez való viszny) alkalmazása az egymás közötti, a szülőkkel és a tanulókkal való kapcslatainkban az erőszakmentes knfliktuskezelés megismertetése és alkalmazása a tanulás-módszertani eszköztár tudats fejlesztése és bővítése önmagunk mintaadó szerepének értelmezése és tudatsítása az egészséges állapt örömteli megélésére és a harmnikus élet értékként való tiszteletére való nevelés. B) Az egészségfejlesztés területei: Személyi higiénére nevelés általáns testáplás egészséges, célszerű öltözködés fgáplás serdülőkri higiénés prblémák a tisztaság iránti tartós igény kialakítása A környezet-higiénére való nevelés a közvetlen tanulói környezet, az iskla higiénéje a lakás, a lakókörnyezet higiénéje a várs higiénéje Egészséges táplálkzásra nevelés a táplálkzás-élettani ptimumra törekvés ösztönzése a krszerű táplálkzástechnika megismertetése a táplálkzás napi és évszaks ritmusának tudatsítása megfelelő étkezési szkásk kialakítására nevelés: az étkezések higiéniája az étkezések esztétikája az étkezések társas jellege különböző csprtk eltérő táplálkzási sajátsságainak megismertetése. Az egészséges mzgásfejlődés biztsítása a rendszeres testmzgás, testedzés iránti igény felkeltése a sprtlás szükségletté tétele a mzgás esztétikumának, örömszerző funkcióinak felismertetése erőnlét, terheléstűrés, fittség, állóképesség egyéni fejlesztés A baleset-megelőzésre, a betegségek elkerülésére, az egészség megóvására nevelés felkészítés a balesetveszélyes helyzetek felismerésére és elkerülésére: az isklában a háztartásban a közlekedésben a gyógyításba és gyógyulásba vetett bizalmra nevelés a szűrővizsgálatk, a prevenció jelentőségének megismertetése Mentálhigiéné, krízis-prevenció a lelki egészség megóvására nevelés a persznalizációs és szcializációs flyamatk segítése a prblémamegldó, knfliktuskezelő, knfrntációtűrő-képesség fejlesztése a pzitív jövőkép kialakulásának támgatása A függőséghez vezető szkásk megelőzésére nevelés a függőséghez vezető mtívumk, veszélyhelyzetek felismertetése az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek elutasítására nevelés 13

14 Harmnikus kapcslatk kialakítására nevelés flyamats, reális önismeretre nevelés a társas kapcslatkra való nyitttság fejlesztése elfgadó, tleráns magatartásra nevelés felelős, örömteli párkapcslatk kialakítására nevelés Családi életre, társsá, szülővé nevelés a nemi szerepvállalásra való felkészítés családtervezésre, gyermekgndzásra, gyermeknevelésre való felkészítés a család harmnikus életvitelének megtervezésére, megszervezésére való felkészítés a családi szerepek megélésére való nevelés harmnikus életvitel megteremtésének képességére való nevelés A daganats betegségek megelőzésének lehetőségére, és krai felismerésre nevelés az egészséges táplálkzás daganats betegség megelőző elemeire felhívni a figyelmet rávilágítani a kárs szenvedélyek és a daganats betegségek összefüggéseire ismertetni és szemléltetni a szűrővizsgálatkat. C) Az egészségfejlesztés színterei: Az isklai élet mindennapi gyakrlata: megfelelő megvilágítás ergnómiai szempntk figyelembevétele az eszközvásárlásnál a balesetveszély megelőzése felvilágsítással, megfelelő környezet biztsításával a büfé kínálata tartalmazzn minél több egészséges terméket megfelelő szellőztetés az iskla-egészségügyi szlgálat gndskdik a kötelező védőltáskról, elvégzi az alapvető vizsgálatkat, szűrővizsgálatkat, és ha szükséges, tvábbi vizsgálatkat kér a szakrvsktól nem kötelező védőltásk biztsítása az ÁNTSZ segítségével. Tanítási órák: A helyi tantervekben és a tanítási gyakrlatban szerepet kapnak az egészségre, az egészség megőrzésére vnatkzó ismeretek, fgalmak, adatk összefüggések (kémia, bilógia, gndzástan, emberi test, szakmai kmmunikáció). Az egészségügyi szakközépisklásaink tantervében sk tantárgynál megjelenik az egészséges életmód, a mentális egészség jelentősége. Az sztályfőnöki órákn a NAT ajánlásai alapján történik a testi, lelki, szciális egészség, az egészséges életvitel témaköreinek feldlgzása. Az sztályfőnökök munkáját segítik szakktató és egészségtan tanár végzettségű munkatársaink, akik nagy szakértelemmel rendelkeznek a témákban. A NAT ajánlásai alapján minden lehetőséget megragadunk az egészségfejlesztésre. Egyéb fglalkzásk: Minden diákunknak lehetősége van lyan fglalkzáskn részt venni, amelyek segítik a családi életre nevelést, az egészséges életszemlélet kialakítását, képessé teszik őket az első segítség megadására a mentő megérkezéséig. A fglalkzásk tematikája és a vezető tanárk szakértelme lehetővé teszi, hgy a tervezett témák mellett még a kapcslódó területekről is szót ejtsenek, egészségismeretet széleskörűen terjesszenek. A csprts tevékenység közben fejlődik a tanulók szciális és lelki érzékenysége, kmmunikációs készsége. Egészségnevelési napk: Rendszeresen tartunk lyan isklanapt, amikr a harmnikus párkapcslatról, a családról, a pzitív családtervezésről szervezünk a krsztálynak megfelelő fglalkzáskat: 9. sztályban felvilágsító előadást, 10. sztályban interaktív fglalkzást a kapcslatkról, az intimitásról, 11. sztályban csprtfglalkzást, melynek keretében a tanulók megjelenítik a szeretet különböző frmáit, és képzőművészeti- zenei összeállítás keretében tájékzódhatnak, hgyan jelenik meg a szerelem a művészetekben. Végzőseink a szülés flyamatával és az alternatív szülészettel ismerkednek meg, gyakrlhatják a csecsemőgndzást. Minden 14

15 krsztálynak mutatunk lyan kulturált hnlapkat, amelyek segítségével akár annim kérdésfeltevésre is sr kerülhet. Szakktatóink segítségével az egészségnevelési napkn szűrővizsgálatkat végzünk a krai gyógyítás érdekében. Ennek elemei a vércukr- és vérnymás-vizsgálat, esetenként kleszterinszint-mérés. A daganats betegségek időben történő felismerése érdekében vizsgáló mdell segítségével bemutatjuk a tanulóknak az emlő és a here önvizsgálatát, a bőrelváltzásk felismerésének lehetőségeit. Előadásk, rendezvények: A kiemelkedően fnts területeket minden évben szervezetten, isklai keretek között dlgzzuk fel. A szenvedélybetegségek gyrs terjedése az isklákat is arra készteti, hgy nagy hangsúlyt helyezzenek a megelőzésre. A szakmai szervezetek segítségét igénybe véve (BOKA, 2P Oktatási BT, FÉK) rendszeresen fglalkzunk a szenvedélybetegségek megelőzésével, diákjaink személyiségének fejlesztésén keresztül. Célunk, hgy tudjanak nemet mndani, képesek legyenek a kamaszkri csprttudatn is túllépve elhárítani a kínálást. A Magyar Vöröskereszt szervezésében AIDS krtársktatásn részt vett tanulóink tvábbadják ismereteiket évflyamtársaiknak. Versenyek: plakátkészítő pályázatk az egészség témakörében, a pályaműveket időszaks kiállításn mutatjuk be Semmelweis-pályázat (az egészséggel kapcslats témák kiírása) részvétel a tudmánys diákknferenciákn reginális és fővársi csecsemőgndzási verseny szervezése a Vöröskereszttel karöltve reginális elsősegélynyújtási verseny szervezése kmplex egészségügyi verseny szervezése a TISZK tanulóinak részvétel az isklai, a TISZK-es, a budapesti és az rszágs egészségügyi versenyeken A szülők bevnása: Kiemelt jelentőséget tulajdnítunk annak, hgy a szülőket is bevnjuk az egészségmegőrzési, egészségnevelési, egészségfejlesztési tevékenységbe. Alkalmanként a szülői értekezleten biztsítjuk a vércukr és vérnymás vizsgálatt a szülők számára, és rendkívüli szülői értekezleteket tartunk a családkat legjbban érdeklő témákban (drg-prevenció, szexuális felvilágsítás, serdülőkri prblémák). A Vöröskereszttel karöltve évente szervezünk véradást, amelybe a szülőket és a nagykrú tanulókat is bevnjuk. D) Mindennaps testnevelés, testedzés biztsítása testnevelésóra isklánkban biztsítjuk a tanulócsprtnkénti (évflyamtól függően) heti hárm, illetve heti két testnevelésórát szeptember 1-jétől (a 9. évflyamtól felmenő rendszerben) a mindennaps testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezzük meg. diáksprtkör Isklai sprtköri fglalkzáskat tartunk öt sprtcsprtban: ksárlabda röplabda labdarúgás (ősszel tavasszal) kézilabda flrball tömegsprt-fglalkzás a délutáni időszakban elsősrban azknak a tanulóknak, akiknek a délelőtt flyamán nem vlt testnevelési órájuk tömegsprt-fglalkzáskat szervezünk a sprtkörrel együtt így minden tanítási napn legalább két tanórán kívüli fglalkzást tartunk a mindennaps testedzés biztsítására. sprtversenyek, bajnkságk az sztályk számára házi bajnkságkat szervezünk körmérkőzések frmájában 15

16 tanévenként legalább két alkalmmal tanár-diákmérkőzéseket és játéks srversenyeket szervezünk, hgy ezzel is pzitív példát mutassunk a tanulók számára részt veszünk (meghíváss alapn) a kerületen belül, illetve más kerületekkel karöltve közösen szervezett bajnkságkn a XIX. kerület által szervezett strandröplabda bajnkság, valamint az őszi és tavaszi időszakban valamennyi utcai futóversenyen szerepelünk, amelyek egyre népszerűbbek a tanulók körében sprtnap a Semmelweis-hét keretében minden évben sprtnapt szervezünk, amelynek hagymánys prgramjai a tanár-diák mérkőzés és a játéks srversenyek hétvégi túrák az ODK szervezésében tanulóink számára szinte minden hétvégén szervezünk túrákat, ezek egy- vagy kétnapsak, az ODK-tanár a testnevelő tanárk és a diákönkrmányzat véleményének kikérésével szeptember elején elkészíti az éves túratervet, amelyet minden sztályban és az isklai faliújságkn is közzéteszünk az isklai alapítvány támgatja a rászruló tanulókat a túrák költségeinek kifizetésében. egyéb frmák az egészséges életmódra való nevelést szlgálják az lyan sprttevékenységre épülő közösségi prgramk, mint a sítábr, a vizitura, a kerékpártúra, a vándrtábr, illetve állótábrk, melyeket évente egy-egy alkalmmal a nyári szünidőre tervezünk, ha van igény rá a tanulók részéről (a rászruló tanulókat pályázati és alapítványi frrásból támgatjuk) az sztályk számára önkéntes jelentkezés alapján kétszer egy- vagy kétnaps hétvégi kirándulást szervezünk, amelynek egyik napjára túrát is igyekszünk beiktatni szeretnénk példát mutatni azzal, hgy a munkaidő végeztével kndicináló trnát szervezünk kllégáink részére heti 1 x 1 órában támgatjuk az isklánkba járó, egyesületben sprtló tanulóinkat, sikereiket ismertetjük tanulótársaikkal, elismerésük nyilvánsan történik, és a jó eredményeket a trnaterem melletti faliújságn is közzétesszük a tanulók a trna- és a kndicinálótermet, illetve a sprtudvart pedagógus felügyelete mellett a szervezett fglalkzáskn kívül is használhatják. 5. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcslats isklai terv Egészségügyi szakközépiskla lévén tanulóink felkészült szakemberek, egészségügyi szakktatók segítségével sajátíthatják el az elsősegély-nyújtási alapismereteket. Egészségügyi szakközépisklás és szakisklás tanulóink külön tantárgy keretében tanulják az elsősegélynyújtást, de mivel isklánkban nagy hagymánya van a különböző szervek által kiírt elsősegélynyújtási versenyeken való részvételnek, ezért mintegy lelkes diákunk külön is gyakrl ezekre, és a legjbbakat indítjuk a versenyeken, amelyeken mindig kiváló eredményt érnek el. A 2013 szeptemberében induló környezetvédelmi sztályk helyi tantervébe heti 0,5 óra elsősegélynyújtási ismereteket építettünk be, kitágítva ezzel a munkavédelmi ismeretek tantárgy témaköreit. A jövőben tervszerűen szeretnénk minden pedagógusunkkal és a felsőbb évflyamra járó környezetvédelmi szakközépisklás tanulónkkal elsajátíttatni az elsősegélynyújtási alapismereteket, amelynek ütemezését az éves isklai munkatervben is rögzítjük. Az ktatás és gyakrlás keretei: sztályfőnöki óra szakmai gyakrlat a kmlyabban érdeklődőknek önkéntes délutáni fglalkzás. 16

17 6. A közösségfejlesztéssel, az iskla szereplőinek együttműködésével kapcslats feladatk A közösségfejlesztéssel kapcslats feladatk A közösségfejlesztés az iskla egyik legfntsabb feladata, a knstruktív magatartási frmák megszilárdításáhz nélkülözhetetlen. Az iskla egész követelményrendszerével, szkásrendjével, hagymányaival hat a tanulóra, s egyben a közösséghez tartzás biztnságérzetét is adja. A közösségfejlesztés terén fnts szerepe van az iskla légkörének, szelleme, hangulata egy életre szóló élményt jelenthet a tanulók számára. De ugyanilyen jelentőségűek az isklai rendezvények, prgramk, hagymányk, hiszen a diákk ezek által is átélhetik a közösséghez tartzás érzését, kialakul az identitástudatuk. A közösségfejlesztés flyamatának a pedagógus és elsősrban az sztályfőnök a segítője, irányítója. Nem szabad elfelejtenie, hgy megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, emberi és tanári attitűdjével példaként áll a diákk előtt; s csak akkr tud sikeresen közösséget frmálni, ha ő maga is nyittt, közösségi ember. Fnts nevelési célkitűzés az elért eredmények hangsúlyzása, a dicséret nevelő hatásának kihasználása, a büntetés, a kirekesztés, a mellőzés, a megbélyegzés, a megalázás kiküszöbölése. A közösségfejlesztés céljai, feladatai: a tanuló ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmnikus kapcslatk kialakításáhz elengedhetetlenek, teremtsünk minél több lehetőséget a csprts tevékenységre, hgy a közösségben minden tanuló találja meg a helyét, legyen szerepe, feladata, ne érezze kirekesztettnek magát, tanuljn meg alkalmazkdni a társaihz, illetve elfgadni a közösen hztt döntéseket, tudjn és merjen a knfliktuskról beszélni, tapasztalja meg, hgy ezek természetesek, tanítsuk meg a knfliktusk kezelésére, megldására, segítsük, hgy tudjn bízni a társaiban, az emberekben, tapasztalja meg, és tudatsítsa, hgy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen szerepe van a személyisége frmálódásában, igazdjék el az emberi kapcslatk, közösségek világában, fejlesszük a beteg, sérült és fgyatéks embertársak iránti elfgadó és segítőkész magatartást, alapzzuk meg a nemzettudatt, mélyítsük el a lakóhely, a közvetlen és tágabb környezet megismerését, a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet, szervezzünk lyan versenyeket, vagy jelöljünk ki lyan prjektfeladatkat, amelyekkel ösztönözzük a tanulókat a hagymányk (családi, isklai, népi) feltárására, áplására, késztessük az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre. A közösségfejlesztés színterei: Osztályfőnöki óra az emberi együttélés szabályainak elfgadtatása a csprtdinamika és a csprthatásk felismertetése a knstruktív knfliktuskezelési technikák kialakítása együttműködés csprtban (kperáció, alkalmazkdás, tlerancia, knszenzusra törekvés) a kmmunikációs és a szciális kmpetenciák fejlesztése államplgári részvételre és cselekvésre nevelés vitakészség, kritikus véleményalktás, racinális érvelés. Osztályközösség a közösségi nrmák elsajátíttatása a szervezési ismeretek elsajátítása felelősségérzet a vállalt feladatk teljesítése iránt a mindennapi élet társas kapcslatainak gyakrlása a tleranciára nevelés a szciális kmpetenciák és az érzelmi intelligencia fejlesztése az agresszív viselkedésfrmák elutasítása 17

18 a knstruktív knfliktuskezelés gyakrlása a tanulási kudarcknak kitett tanulók segítése az egészséges versenyszellem kialakulása, a versenyzés és a kperáció összhangja a függetlenedési és önállósdási törekvések támgatása diákönkrmányzat szabad, felelősségteljes jggyakrlás és véleménynyilvánítás kreativitás, prblémamegldó és alternatív gndlkdás kperáció vezető- és szervezőkészség a társas kapcslatk gyakrlása tanítási óra csprtmunka, a tanulói interakciókat ösztönző munkafrmák megteremtése a valamiben tehetséges vagyk elvének elfgadtatása, gyakrltatása Sprtkör a vetélkedés és a csapatszellem egyensúlyának megtapasztalása, megtanulása a gyengébbek, ügyetlenebbek segítése az agresszió leküzdésnek módszerei egyéb isklai közösségek (isklaújság, isklarádió, ODK stb.) együttműködés csprtban felelősségvállalás a közösen végzett munkáért a gyengébbek segítése isklai rendezvények az együttes élmény átélése szervezőkészség isklai hagymányk a közösséghez tartzás élménye a múlt tisztelete Az iskla szereplőinek együttműködésével kapcslats feladatk A köznevelési törvény szerint a köznevelés középpntjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és jgai egységet alktnak. A törvény szellemében arra törekszünk, hgy az iskla e hárm szereplője között minél szrsabb és hatéknyabb együttműködést alakítsunk ki közös céljaink elérése érdekében. E közös tevékenység alapja a bizalm, az intézmény és a pedagógusk szakmai hitele. Napjainkban az együttműködés szerepe különösen felértékelődött, mi is arra törekszünk tehát, hgy a diákkkal és a szülőkkel partneri visznyt kialakítva, közösen keressük a prblémák megldását, illetve a fejlődés lehetőségeit, módját mind az iskla, mind az egyes tanulók vnatkzásában. Bár a tanuló-szülő-pedagógus hármasából egyik vagy másik fél gyakran érzi úgy, hgy ellentétes ldaln áll, de épp abban áll az együttműködés lényege, hgy belássuk, érdekeink és céljaink hsszú távn aznsak, s ez a tanulók bldgulásának elősegítése A szülők és a pedagógusk együttműködésével kapcslats feladatk Az eredményes nevelés-ktatás nélkülözhetetlen feltétele, hgy a szülők és a pedagógusk minél hatéknyabban együttműködjenek egymással, s e partneri viszny kialakításában a pedagógusknak kezdeményező szerepet kell betölteniük: az együttműködés, a kapcslattartás szervezett fórumainak megteremtése és működtetése a szülők flyamats tájékztatása az aktuális isklai eseményekről és gyermekük isklai munkájáról (erre az E-ellenőrző kiváló lehetőséget ad) flyamats visszajelzés kérése pedagógiai munkánkról a család és az iskla értékrendjének összehanglása a gyermekek családi neveléséhez nyújttt pedagógiai segítség a szülői vélemények, javaslatk befgadása és hasznsítása a szülők és a pedagógusk közötti tapasztalatcsere a szülők segítségének igénylése az isklai prgramk megszervezésében. 18

19 A tanulók és a pedagógusk együttműködésével kapcslats feladatk Fntsnak tartjuk, hgy tanítványaink érezzék sajátjuknak az isklát, tudatsdjn bennük, hgy mindaz, ami az isklában történik, személyes srsukra is kihat. Pedagógiai céljainkat csak úgy érhetjük el, ha azkat a tanulókkal is elfgadtatjuk, ha megértetjük velük hsszú távú érdekeiket, és megnyerjük őket partnernek a közös munkáhz. Az együttműködésben a pedagógusknak kezdeményező szerepet kell betölteniük, mert ezzel mintát mutatnak a tanulóknak. Nemcsak megengedjük, de elvárjuk a diákktól, hgy mndjanak véleményt minden őket érintő kérdésről akár szervezett, akár infrmális keretek között, s ebben nagy szerepet szánunk a diákönkrmányzatnak Feladataink: az együttműködés és kapcslattartás szervezett fórumainak megteremtése, működtetése a tanulók rendszeres tájékztatása minden, őket közvetlenül érintő isklai kérdésről, eseményről a diákk véleményének kikérése, javaslataik, ötleteik mérlegelése, illetve elfgadása, megvalósítása a diákönkrmányzat bevnása az iskla a tanulókat érintő döntéseinek előkészítésébe ösztönözzük, hgy a diákközgyűlésen a pedagógusk is vegyenek részt, mert így közvetlenül is válaszlhatnak a diákk kérdéseire nyitttság a krsztály prblémái iránt, közös gndlkdás a megldáskról a diákk bevnása az isklai prgramk szervezésébe együttműködés a tanítási órákn és az egyéb fglalkzáskn. 7. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcslattartásának frmái A szülőkkel való kapcslattartás frmái A kapcslattartás szervezett frmái: Nevelőtestületi értekezlet A szülői közösség képviselője meghívást kap, és tanácskzási jggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleteken, kivéve, ha azn munkáltatói kérdéseket vagy egyes tanulók ügyeit tárgyalják. Az igazgató köteles meghívni a szülői közösség képviselőjét minden lyan nevelőtestületi értekezletre, amelyen a tárgyalt kérdésekben a szülői közösségnek véleményezési jga van. Szülői értekezlet Általában évente két, a végzős évflyamn hárm alkalmmal (szeptember, február, április) szervezzük meg az isklai munkatervben rögzített napkn. A szülői értekezleteken esetenként az isklavezetőség valamely tagja is részt vesz (a végzős sztályk szüleinek tájékztatása a tvábbtanulási lehetőségekről, súlysabb prbléma az sztályban stb.) A szülői értekezleteknek nemcsak az a céljuk, hgy az sztályfőnök tájékztassa a szülőket az sztályt érintő kérdésekről, hanem kikéri a szülők állásfglalását azkban a kérdésekben, amelyekben a szülői közösséget véleményezési jg illeti meg. Rendkívüli szülői értekezlet Az sztályfőnök rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze, ha az sztályban lyan prbléma merült fel, amelyet a szülők segítsége nélkül nem lehet megldani, például ha a segítségüket kéri az sztály viselkedésének, tanuláshz való visznyának megváltztatásában. A rendkívüli szülői értekezlet összehívását a szülői közösség is kezdeményezheti, ha az sztályfőnökkel közösen próbáljanak megldani valamilyen prblémát. Ezeken a megbeszéléseken szükség szerint az isklavezetőség valamelyik tagja is részt vesz, hgy egyfajta mderátr-szerepet töltsön be a szülők és az sztályfőnök közt. 19

20 A téma függvényében ösztönözzük, hgy a diákk, illetve az sztályban tanító tanárk is vegyenek részt a megbeszéléseken, mert ezek az őszinte beszélgetések általában segítik a prblémák tisztázását, megldását. Általáns fgadóóra Tanévenként két alkalmmal (nvember, április) tartunk általáns fgadóórát, amelynek keretében a szülők tájékztatást kérhetnek a pedagógusktól gyermekük tanulmányi előmeneteléről és magatartásáról, illetve prbléma esetén közösen próbálnak megldást találni. Isklánkban az a gyakrlat, hgy az sztályfőnök vagy a szaktanár ellenőrző útján behívja azknak a gyerekeknek a szüleit, akikkel személyesen szeretne találkzni. Tanári fgadóóra Az iskla minden pedagógusa egyéni fgadóórát tart a tanév elején általa meghatárztt, állandó időpntban. Szülői nyílt hét A december elején megszervezett nyílt héten a szülők előzetes bejelentkezés alapján óralátgatáskn vehetnek részt, illetve nevelési kérdésekkel fglalkzó fórumkat, előadáskat szervezünk számukra. Az óralátgatásk skat segíthetnek abban, hgy a szülők gyermekeik isklai arcát megismerve együttműködőbbek legyenek a pedagóguskkal, hgy jbban átérezzék nehézségeinket vagy esetleges kudarcaink kát. Szülői közösségi ülés Az sztályk szülői közösségének képviselőivel évente hárm előre megtervezett időpntban megbeszélést tart az igazgató, amelyen részt vesz a szakmai igazgatóhelyettes, illetve alkalmanként a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi feladatkkal megbíztt pedagógus is. Ezeken az összejöveteleken a tanulókat és közvetve a szülőket érintő isklai kérdéseket beszélik meg, az igazgató kikéri a szülők képviselőinek véleményét, illetve ők is feltehetik kérdéseiket, elmndhatják javaslataikat. Rendkívüli szülői közösségi ülés A rendkívüli egyeztető megbeszélést akkr hívja össze az igazgató, ha előre nem tervezhető isklai ügyben ki kell kérnie a szülők véleményét. Legtöbbször az isklai dkumentumk véleményeztetése sem tervezhető előre, ebben az esetben az igazgató előzetesen elküldi a tervezetet a szülőknek, hgy legyen idejük véleményt frmálni. Elektrnikus napló Az elektrnikus napló segítségével a szülők flyamatsan figyelemmel kísérhetik gyermekük sztályzatainak és mulasztásainak alakulását, illetve a magatartásával kapcslats tanári bejegyzéseket. Írásbeli tájékztatás A pedagógus általában az ellenőrző könyv útján tájékztatja a szülőket gyermekük tanulmányi előmenetelével és magatartásával, illetve az isklai ügyekkel kapcslatban. A kilencedik évflyamn évente két alkalmmal (december, április) a többi évflyamn ajánlttan az sztályfőnök szöveges értékelés frmájában tájékztatja a szülőket gyermekük tanulmányi előmeneteléről, szrgalmáról és isklai magatartásáról. Igazgatói és igazgatóhelyettesi fgadóóra Az isklavezetőség tagjai hetente egy alkalmmal fgadóórát tartanak, amelyen a szülők a gyermeküket érintő bármely ügyben tájékztatást kérhetnek, és őszinte beszélgetés frmájában elmndhatják prblémáikat A kapcslattartás közvetlen frmái: Személyes beszélgetés Mivel a személyes beszélgetést a kapcslattartás szervezett frmái nem pótlhatják, az sztályfőnökök és a szaktanárk gyakran kezdeményezik, hgy a szülők keressék fel őket az isklában. Előzetes időpnt-egyeztetés után rendkívüli esetben aznnal fgadjuk a szülőket, hiszen súlysabb prbléma esetén nem lehet a hivatals fgadóóráig várni. 20

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012.

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskla és Kllégium 9700 Szmbathely, Nagykar u. 1-3. Pf. 154. Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12094507-01197635-00100009 Telefn: 94-312-375; 94-506-094 Telefax: 94-315-686

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19.

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS MEGLÉVŐ DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Készítette: Szomi

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Pedagógiai Program. Losontzi István EGYMI és Kollégium. 2015/2016-os tanév

Pedagógiai Program. Losontzi István EGYMI és Kollégium. 2015/2016-os tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Pedagógiai Program Losontzi

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10. DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Iváncsa, 2014. november 24. Balhegy Gabriella Katalin

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Horváth Zoltán igazgató 2013 1 A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges (Apáczai Csere János) 2 TARTALOM 1. Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe)

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) Az Újváros Téri Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Ózd, 2013. szeptember 2. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Aktív idõskor Generációk egészsége

Aktív idõskor Generációk egészsége MEGHÍVÓ Az Egészséges Vársk Magyarrszági Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív idõskr Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. nvember 6-7-8. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Pedagógiai program 2015

Pedagógiai program 2015 Pedagógiai program 2015 DEBRECENI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 4027 Debrecen Dózsa Gy.u.2. KLIK: 082018 OM azonosító: 031073 Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. Minden, ami az iskolában történik,

Részletesebben