Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: S24-S8Si FAX: Ügyiratszáma: PKAB-172-1/2014. Ügyintéző: Dka Diána Előterjesztés -a Köznevelési, Kulturális és Sprt Bizttsághz a Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módsítására Tisztelt Bizttság! Az önkrmányzati fenntartású Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfgadásáról - átruháztt hatáskörben -a Köznevelési, Kulturális és Sprt Bizttság dönt. A muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény januári módsításával a Könyvtár két hatókört kaptt, a vársit és a megyeit. Tvábbá a Könyvtárellátási Szlgáltató Rendszer működtetéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet értelmében a Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtárnak évben át kellett térnie egy új ellátási frmára, a megyei szlgáltató könyvtár ellátási feladatainak biztsítására is. A Könyvtár szakszerű és hatékny működésének elősegítése érdekében évben 8 fővel, azaz 54 főről 62 főre emelkedett Könyvtárunk engedélyezett létszáma. A Könyvtár januárjától átvette a kötészetet a Könyvtár Egyesületétől és az isklai fiókkönyvtárak könyvtári szakalkalmazttai az intézmény állmányába kerültek márciusában átadásra került a Könyvtárbusz is. A fent említett váltzásk és az eltelt másfél év szakmai és működési tapasztalatai indklttá teszi, hgy az önkrmányzat a Könyvtár szervezetét és működését még hatéknyabbá tegye, ez által a Könyvtár a vársi és megyei szlgáltatáskat magasabb színvnain biztsítsa, és egy jól működő Könyvtárellátási Szlgáltató Rendszert nyújtsn a megye települései számára. Ennek megfelelően Működési Szabályzata. elkészült a Könyvtár Szervezeti és A muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 68. (3) bekezdése alapján, a megyei könyvtár szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása előtt ki kell kérni -a szakmai ágazati irányítási jgköréből adódóan - a kultúráért felelős miniszter véleményét. A fenntartó az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét a jgszabályban fglaltaknak megfelelően véleményezésre megküldte. Az Emberi Erőfrrásk Minisztériuma Kultúráért R E G Y H Á Z A

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: S24 S8Si FAX: Felelős Államtitkárságának /2014. számú levele alapján az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát elfgadásra javaslja, melyet előterjesztésünk 2. mellékiete tartalmazza. Kérjük a Tisztelt Bizttságt, hgya fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és az 1. mellékletben szereplő Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát elfgadni szíveskedjen. Nyíregyháza, któber 22. Dr. Krizsai Anita sztá Iyvezető ~ t~ ~ NYíREGYHÁZA

3 , MORICZ ZSIGMOND,, MEGYEI ES VAROSI KÖNYVTÁR Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400.Ny~egyháza,Szabadságtér2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABALYZATA Verzió: Hatálys: Jóváhagyta: Átvette:

4 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat cél;a és tarfalma A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működés i Szabályzat alap;ául szlgáló ;gszabá/yk Az INTÉZMÉNY ADATA Neve, székhelye Az intézmény telephelyei Alapítás éve, költségvetési szerv közvetlen ;ge/őd;e, rövidített neve Az irányító szerv neve és székhelye A fenntartó szerve neve és székhelye Az alapítói ;gkat és a felügyeleti ;gkat gyakrló szerv neve és székhelye Az intézmény létrehzásáról szóló határzat Az intézmény törzskönyvi aznsító adatai: Az intézmény ;gállása Az INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI KÖRE, TípuSA Működés i köre Intézmény típusa... 7 Az intézmény működési típusa: közgyű;teményi intézmény, megyei könyvtár Az INTÉZMÉNY JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT KÖZFELADATA Az intézmény alaptevékenysége Szakágazat száma és megnevezése Az INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ TEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLyOK A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (INTÉZMÉNY) BESOROLÁSA Az INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSE Az INTÉZMÉNY FOGLALKOZTATOTTJAIRA VONATKOZÓ FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY MEGJELÖLÉSE A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Az INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULT Az INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐ INEK FELIRATA ÉS LENYOMATA, HASZNÁLATÁRA JOGOSULTAK Az INTÉZMÉNY KIADMÁNYOZÁSI JOGA ELLÁTANDÓ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE A FELADAT ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLÓ VAGYON FELETTI RENDELKEZÉS Az INTÉZMÉNY LÉTSZÁMA Az intézmény feladatai SZAKÁGAZAT SZÁMA

5 3.2 ALAPTEVÉKENySÉGEK. II 3.3 Az INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGÉBEN VÉGZETT FELADATOK Nyilvóns könyvtór feladatkörében (a Kult. tv. 55., 65. -a alapión) Megyei feladatkörében (a Kult. tv. 55., ai alapión) Az intézmény szervezeti felépítése, vezetése... l Az INTÉZMÉNY SZERVEZETE SZERVEZETI FELÉpíTÉSE l Az INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az igazgató Igazgatóhelyettes Nem függetlenített vezetők Szakmai vezetés Érdekképviseleti szervek vezetői Az intézmény vezetési struktúrája és feladatrendszere IGAZGATÓ Feladata Főbb hatóskörei Felelőssége Jgköre IGAZGATÓHELyETTES Feladata, hatósköre Jgköre Felelőssége GAZDASÁGI VEZETŐ Feladata Hatósköre Felelőssége Jgköre MIR VEZETŐ Feladata Hatósköre Felelőssége Jgköre OSZTÁLYVEZETŐ Feladat és hatáskör Felelőssége

6 5.5.3 Jgkör KÖNYVTÁRI SZAKDOLGOZÓK Az intézmény Egységei SZAKMAI EGYSÉGEK ÉS FELADATAIK Vórsi Sz/gó/ttósi Osztá/y Gyűjteményszervezési Osztá/y Megyei Sz/gá/ttási Osztá/y Gzdsági Egység Az intézmény működésének főbb szabályai MUNKAKÖRI LEíRÁSOK A KÖNYVTÁR DOLGOZÓINAK JOGÁLLÁSA, KÖTELEZETTSÉGEI Az INTÉZMÉNNYEL KÖZALKALMAZOTII JOGVISZONYBAN ÁLLÓK DíJAZÁSA Rendszeres személyi jutttásk Nem rendszeres személyi jufffásk Egyéb juftfósk MUNKAREND SZABADSÁGOLÁS RENDJE A HELYETTESíTÉS RENDJE MUNKAKÖRÖK ÁTADÁSA KÉPVISELETI JOG A KOMMUNIKÁCiÓ SZABÁLYAI, KAPCSOLATTARTÁS RENDJE: Kü/ső kpcs%ttrtás rendje Tömegfájékzftós Rek/ámtevékenység HIVATALI TITOK ANYAGI FELELŐSSÉG INTÉZMÉNYI ÓVÓ, VÉDŐ ELJÁRÁSOK Az intézmény ügyviteli rendje Az intézmény együttműködése más szervekkel KAPCSOLATTARTÁS EGyÜTTMŰKÖDÉS Az intézmény gazdálkdási rendje Az INTÉZMÉNY BANKSZÁMLÁJA FELETII RENDELKEZÉS Az INTÉZMÉNY SZAKMAI FELADATÁNAK ÉS SZAKMAI EGYENSÚL Y ÁNAK BIZTOsíTÁSA Az intézmény kötelezettségvállalása, utalványzási rendje, kiadmányzási jgk gyakrlása KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

7 11.2 KIADMÁNYOZÁSI JOGOK GYAKORLÁSA SZAKALKALMAZOTTAK ÖNÁLLÓ ALÁíRÁSI JOGKÖRE Az intézmény szakmai prgramja, a munka tervezése Az INTÉZMÉNYI MUNKA TERVEZÉSE Az intézmény munka szervezése és infrmációs rendszere A SZERVEZETI EGYSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE INTÉZMÉNYI BELSŐ KOMMUNIKÁCiÓ SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK RENDJE Vezetői értekezlet A könyvtár dlgzóinak értekezlete Osztályértekezlet Állmánygyarapító Bizttság: BELSŐ ELLENŐRZÉS A VEZETŐi ELLENŐRZÉS ESZKÖZEI A FOLYAMATBA ÉPíTETT ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐi ELLENŐRZÉS (FEUVE) Az intézmény helyiségeinek bérbeadása Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Az intézmény házirend je Az intézményben működő érdekképviseleti szervekkel való együttműködés rendje SZAKSZERVEZET A KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS A szervezeti és működési Szabályzat módsítása Záró rendelkezések A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI:

8 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az államháztartásról szóló évi. CXCV tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ (XI1.31.) Krmányrendelet alapján, a muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, valamint az azt módsító évi CLlI. törvény által meghatárztt ellátási kötelezettség teljesítése érdekében Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlése 21 / (11.23.) számú határzatával fgadta el a Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár Alapító Okiratát, mely március 1. napjától hatálys, amely któber 31. napján a 235/ (X.31.) számú határzattal módsítás ra került, mely től hatálys, mely február 20. napján a 27/ (11.20.) számú határzattal módsításra került és március 1 napjától hatálys, mely április 24. napján a 78/ (IV. 24.) számú határzattal módsításra került és május 20. napjától hatálys. Az Alapító Okirat hitelesített máslata jelen szabályzat 1. mellékletét képezi. 2.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (a tvábbiakban: SZMSZ) célja, hgy meghatárzza az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, belső és külső kapcslatkra vnatkzó megállapításkat / annak érdekében, hgy az intézmény az évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről, valamint az azt módsító évi CLlI. törvény kulturális törvényben rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen. / és mindazn rendelkezéseket, amelyeket jgszabály nem utal más hatáskörébe. Tvábbi célja az intézmény jgszerű és zavartalan működésének biztsítása, az lvasó, a használói jgk érvényesülése, az intézményi működés demkratikus rendjének garantálása érdekében. A szabályzatban fglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az intézmény minden vezetőjének és egyéb alkalmazttjának. A szervezeti működési szabályzatban fglalt rendelkezések meg szegése esetén az alkalmazttakkal szemben az igazgató - munkáltatói jgkörben eljárva - hzhat intézkedést. Az SZMSZ a kialakíttt célrendszerek, tevékenység csprtk és a flyamatk összehanglt működését, kapcslati rendszerét tartalmazza A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed: a) az intézmény minden közalkalmazttjára, és az intézményben működő közösségekre és civil szervezetekre, b) az intézmény szlgáltatásait igénybe vevőkre A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szlgáló jgszabályk A Közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. számú törvény és a 150/ (XI.20.) számú Krmányrendelet, valamint a muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) számú Krmányrendelet. 5

9 2.2 Az INTÉZMÉNY ADATA Neve, székhelye Neve: Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár Székhelye, címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefnszáma: (42) Fax: (42) E-maii: Web: Az intézmény telephelyei Örökösföldi fiókkönyvtár: Vécsey úti fiókkönyvtár: Kertvársi letéti gyűjtemény: Nyírszőlősi letéti gyűjtemény : Orsi letéti gyűjtemény: Sóstóhegyi letéti gyűjtemény : 4400 Ny~egyháza, Fazekas Jáns tér 9 / a 4400 Nyíregyháza, Vécse y út Nyíregyháza, Könyök u. l / a 4432 Nyíregyháza, Kllégium u Nyíregyháza, Fő u Nyíregyháza, Igrice u Alapítás éve, a költségvetési szerv közvetlen jgelődje, rövidített neve Alapítás éve: Jgelődjei : Vársi Könyvtár 1927-től Megyei Könyvtár 1952-től Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 1984-től Rövidített neve: MZSK Az irányító szerv neve és székhelye Szerv neve: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlése Székhelye: 4400, Nyíregyháza, Kssuth tér l A fenntartó szerve neve és székhelye Szerv neve: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Székhelye: 4400, Nyíregyháza, Kssuth tér Az alapítói jgkat és a felügyeleti jgkat gyakrló szerv neve és székhelye Szerv neve: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közgyűlése Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kssuth tér 1. Rendelkező határzat száma: 21 / (11.23.) Az intézmény létrehzásáról szóló határzat Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlésének 21/ (11.23.) számú határzata 235/ 20 l 3. (X.. 31 ) számú közgyűlési határzat Az intézmény törzskönyvi aznsító adatai: Törzskönyvi aznsító szám: Adószám: KSH statisztikai jelszám:

10 2.2.9 Az intézmény jgállása Jgállása: Önálló jgi személy. 2.3 Az INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI KÖRE, TíPUSA Működesi köre Nyíregyháza Megyei Jgú Várs és Szablcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe. A 73/ (V. 28.) Krm.rend. az Országs Dkumentum-ellátási Rendszerről 3. -a alapján az ODR szlgáltatásk tekintetében Magyarrszág közigazgatási területe Intézmény típusa Az intézmény működési típusa: közgyűjteményi intézmény, megyei könyvtár. 2.4 Az INTÉZMÉNY JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT KÖZFELADATA A muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a tvábbiakban: Kult. tv.) 55 (l) bekezdés, valamint a ai alapján a települési könyvtári ellátás biztsítása a települési önkrmányzatk kötelező feladata, amely feladatkat a megyeszékhely megyei jgú várs megyei könyvtár fenntartásával biztsít. A költségvetési szerv az Országs Dkumentumellátó Rendszerről szóló 73/ (V.28.) Krm. rendelet alapján (tvábbiakban: ODR Krm. rend.) az ODR keretében működő szlgáltató megyei könyvtár Az intézményalaptevékenysége A Kult. tv. 55 és ainak megfelelően nyilváns megyei és vársi könyvtári szlgáltatáskat nyújt. Az Országs Dkumentum-ellátási Rendszer szlgáltató könyvtára Szakágazat száma és megnevezése Könyvtári, levéltári tevékenység 2.5 Az INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ TEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK évi (XL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről, valamint az azt módsító 20 l 2. évi CLlI. törvény 7

11 2011. évi CXCV. törvény 8. -a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI1.31.) Krm. rendelet 5. -a alapján O évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről O évi V. törvény a Plgári Törvénykönyvről évi C. törvény a számvitel ről 368/ (XI1.31.) Krm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról O 60/ ( ) Krm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szlgáltatásáról és hasznsításáról 6/ (I. 17.) Krm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről 73/ (V. 28.) Krm. rendelet az Országs Dkumentum-ellátási Rendszerről 305/ (XII. 25.) Krm. rendelet a közérdekű adatk elektrnikus közzétételére 14/ 2011.(IV.7.) NEFMI rendelet a nyilváns hasznkölcsönzésért a szerzőt megillető díjmegállapításáhz és felsztásáhz szükséges adatkról, valamint az adatszlgáltatásra kötelezett nyilváns könyvtárakról 12/ ( ) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj admányzásáról O 22/ (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dkumentumk kezelésével és nyilvántartásával kapcslats szabálykról O 14/ (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről O 1/ (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérő l, követelményeiről és a képzés finanszírzásáról O 3/ (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állmányellenőrzéséről (leltárzásáról) és az állmányból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról O 1311/ (VIII. 23.) Krm. határzat a megyei múzeumk, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról O évi CXc. törvény a nemzeti köznevelésről 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagk bejelentéséről 120/2014 (IV.8.) Krm. rendelet a könyvtárak jegyzékének vezetéséről évi CLXXXIX. törvény Magyarrszág helyi önkrmányzatairól évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről O évi CXXXVII. törvény a Nemzeti Audivizuális archívumról évi LXXVI. törvény a szerzői jgról 2.6 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (INTÉZMÉNY) BESOROLÁSA a) tevékenység jellege alapján: önkrmányzati költségvetési szerv. b) a feladatellátáshz kapcslódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv. Ellátja a Váci Mihály Kulturális Közpnt önállóan működő pénzügyeit. költségvetési szerv gazdálkdását és 2.7 Az INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSE A mindenkr hatálys, a közalkalmazttak jgállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadtt krmányrendeletben fglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlése nyilváns pályázat útján legfeljebb 5 év határztt idötartamra nevezi ki és bíua meg. A KultJv. 68. (2) bekezdése alapján a megyei könyvtár igazgatójának vezetői megbízásáhz és annak visszavnásáhz a miniszter előzetes egyetértése szükséges. 8

12 2.8 Az INTÉZMÉNY FOGLALKOZTATOTTJAIRA VONATKOZÓ FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY MEGJELÖLÉSE Az intézmény közalkalmazttjainak fglalkztatására a Kjt, egyéb fglalkztatttjaira az Mt. szabályai irányadóak. Az egyéb jgvisznykra a mindenkri Ptk. megbízási szerződésre vnatkzó rendelkezései vnatkznak. 2.9 A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Az intézmény nevében kötelezettségvállalási jgkörrel az igazgató rendelkezik, amelyet a gazdasági vezető ellenjegyzésével gyakrlhat Az INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULT Az intézmény mindenkri vezetője Az INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐINEK FELIRATA ÉS LENYOMATA, HASZNÁLATÁRA JOGOSULTAK Hsszú /fejbélyegző (5,5 X 2 cm) : "Móricz Zsigmnd" Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Pf. 2. Telefn: (42) ; Fax: (42) Adószám: Körbélyegző (3cm átmérőjű): Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár, Nyíregyháza, középen Magyarrszág címe re Az intézményi bélyegzők használatára jgsultak: igazgató igazgatóhelyettes gazdasági vezető titkár 9

13 2.1 2 Az INTÉZMÉNY KIADMÁNYOZÁSI JOGA A Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár igazgatóját illeti meg ELLÁTANOÓ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE Az intézmény nem flytat vállalkzási tevékenységet A FELADAT ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLÓ VAGYON FELETTI RENDELKEZÉS Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata tulajdnában lévő ingó-, és egyéb vagyn kezelése és használata a hatálys vagynrendeletben meghatárzttak szerint. A vagyni állaptt az Önkrmányzat és az intézmény mindenkri leltára, értékét a mindenkri mérleg tartalmazza. A vagyn felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlése A vagynnal való gazdálkdás srán Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata vagynának meghatárzásáról és a vagyn feletti tulajdnjg gyakrlásának szabályzásáról szó ló 48/ 20 l 2(XII.14.) önkrmányzati rendelet szerint kell eljárni Az INTÉZMÉNY LÉTSZÁMA Az intézmény létszáma: 62 fő. 10

14 3 Az INTÉZMÉNY FELADATAI A muzeális intézményekről, a nyilváns könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi (XL. tv. alapján Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 78/ (IV.24.) számú közgyűlési határzatával elfgadtt Alapító Okirat Módsító Okirata szerint. 3.1 SZAKÁGAZAT SZÁMA Könyvtári, levéltári tevékenység 3.2 ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK KORMÁNYZATI FUNKCiÓK SZERINTI BESOROLÁSA Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Hírügynökségi, infrmációs szlgáltatás Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prgramk Könyvtári állmány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állmány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szlgáltatásk Isklarendszeren kívüli egyéb ktatás, képzés 11

15 3.3 Az INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGÉBEN VÉGZETT FELADATOK Az Alapító kiratban meghatárztt alaptevékenységeket az alábbiak szerint, szlgáltatásait a Küldetésnyilatkzatban és a Minőségplitikai nyilatkzatban megfgalmaztt elvek szerint f lytatja és szervezi: Nyilváns könyvtár feladatkörében (a Kult. tv. 55., 65. -a alapján) V ársi könyvtári feladatk a fenntartó által kiadtt alapító kiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatárztt fő céljait küldetésnyilatkzatban közzé teszi, gyűjteményét flyamatsan fejleszti, feltárja, megőrzi, gndzza és rendelkezésre bcsátja, O tájékztat a könyvtár és a nyilváns könyvtári rendszer dkumentumairól és szlgáltatásairól, O biztsítja más könyvtárak állmányának és szlgáltatásainak elérését, O részt vesz a könyvtárak közötti dkumentum- és infrmációcserében hazai és nemzetközi visznylatban egyaránt, O biztsítja az elektrnikus könyvtári dkumentumk elérhetőségét, O segíti a könyvtárhasználókat a digitális írástudás, az infrmációs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás flyamatában, O segíti az ktatásban, képzésben részt vevők infrmációellátását, a tudmánys kutatás és az adatbáziskból történő infrmációkérés lehetőségét, O segíti az általáns és szakmai tájékzódás iránti igények felkeltését és az lvasási kultúra terjesztését, O kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb prgramkat szervez, tudás-, infrmáció- és kultúraközvetítő tevékenységével hzzájárul az életminőség javításáhz, az rszág versenyképességének növeléséhez. gyűjteményét és szlgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, O helyismereti infrmációkat és dkumentumkat gyűjt, O közhasznú infrmációs szlgáltatást nyújt, O tájékzódik a könyvtár és szlgáltatásai iránti igényekről O a szlgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempntjait figyelembe véve szervezi Megyei feladatkörében (a Kult. tv. 55., ai alapján) Megyei feladatk: O állami feladatként ellátja a megyei kötelespéldánykkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektrnikus katalógus építésével kapcslats feladatkat, szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, O végzi és szervezi amegye nemzetiséghez tartzó laksainak könyvtári ellátását, O a települési könyvtárak tevékenységét segítő szlgáltatáskat nyújt, tájékzódik a szlgáltatásk iránti igényekről O szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszlgáltatását, O végzi az isklán kívüli könyvtári tvábbképzést és szakképzést, működteti a Könyvtárellátási Szlgáltató Rendszert, O megállapdás alapján igénybe vehető szlgáltatáskat nyújt a Kult. tv. 64. (3) bekezdésében megjelölt könyvtári szlgáltató helyen nyújttt könyvtári szlgáltatásk megszervezéséhez a települési önkrmányzatk számára, krdinálja a települési könyvtárak fejlesztését, O krdinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését, O ellátja az Orszógs Dkumentum-ellótósi Rendszerről szóló krmányrendeletben a szlgáltató könyvtár számára meghatárztt feladatkat. 12

16 A szakminisztériummal kötött eseti megállapdás szerint, a 14/ 200 l (VI1.5.) NKÖM rendelet 7.. (2) bekezdése alapján a közkönyvtári szakfelügyelet Szablcs Szatmár Bereg megyei bnylítója. Az intézmény 22/ 2004 (11.16.) krmányrendelet alapján akkreditált felnőttképzést flytató intézmény, nyilvántartási száma: , intézményakkreditációs lajstrmszám: AL Az INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉpíTÉSE, VEZETÉSE 4.1 Az INTÉZMÉNY SZERVEZETE Az intézmény önállóan működő jgi személy. Az önállóan működő intézményt a fenntartó önálló működési jggal ruházta fel. A fenntartó szervnek kell gndskdnia az alapfeladatk ellátásáhz szükséges pénzeszközökről. Az intézmény belső szerkezeti egységeinek meghatárzásánál legfntsabb alapelv, hgy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően, kimagasló színvnaln. A könyvtár feladatrendszerével összhangban, sztályszervezetben és funkciók szerint bnttt csprtszerkezetben működik. Az sztályk munkáját az igazgatóhelyettes, a szakmai csprtk tevékenységét az sztályvezetők irányítják. A gazdasági sztály munkáját a gazdasági vezető irányítja. Az intézmény működési flyamatainak rendjét az MSZ EN ISO 900 1:2009 Minőségirányítási Rendszer alapján készül Minőségirányítási Kézikönyv tartalmazza 4.2 SZERVEZETI FELÉpíTÉSE Organgram: 13

17 4.3 Az INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az intézmény vezetésének tagja az igazgató, a szakmai igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető és az sztályvezetők, MIR vezető, tvábbá a dlgzók által megválaszttt érdekképviseleti szervek vezető tisztségviselői, akik knzultatív, véleményező és javaslattevő jggal rendelkeznek. Az igazgató munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető irányítása szerint végzik Az igazgató Az intézmény vezetését hatálys jgszabály alapján az igazgató látja el, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. A vezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű, takaréks és törvényes gazdálkdásáért. Tevékenysége srán gndskdik az intézményi feladatk megvalósításáról, azk tárgyi, pénzügyi feltételeinek biztsításáról. O Az igazgató irányítja az intézmény munkáját, felelős az Alapító Okiratban meghatárztt feladatk szakszerű elvégzéséért Igazgatóhelyettes Az igazgató munkáját közvetlenül az igazgatóhelyettes segíti. Az igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen munkatársa, az igazgatónak tarzik felelősséggel beszámlási kötelezettséggel. és Nem függetlenített vezetők Az egyes szervezeti egységek, csprtk irányítását az adtt munkaszervezet vezetője, szakalkalmaztt látja el. illetve a Szakmai vezetés Az igazgató, az igazgatóhelyettes és a nem függetlenített sztályvezetők intézmény szakmai vezetését. együttesen alktják az Érdekképviseleti szervek vezetői Közalkalmaztti Tanács elnöke Szakszervezeti alapszervezet titkára 14

18 S Az INTÉZMÉNY VEZETÉSI STRUKTÚRÁJA ÉS FELADATRENDSZERE S. 1 IGAZGATÓ Közvetlenül felügyeli és ellenőrzi az igazgatóhelyettes munkáját, flyamats munkakapcslatban van vele, kölcsönös knzultációt érvényesít. O Munkáját a titkár segíti Feladata Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként gndskdik a rendeltetésszerű működésről és gazdálkdásról. Az igazgató jga az intézmény ügyeiben - az érvényes szabályzatkban meghatárztt keretek között - önállóan dönteni és a szervezet egészére kiterjedő érvényes utasítást adni, tvábbá ellenőrizni minden lyan intézkedést, amely az intézményi kötelezettségek maradéktalan ellátását, a hiánysságk felszámlását szlgálja. Felelős az éves munkatervelkészítéséért és a jóváhagytt munkaterv és költségvetés szakszerű végrehajtásáért. O Felelős az intézmény középtávú prgramjáért, stratégiájáért, minőség plitikai és küldetés nyilatkzatáért. Felelősséggel tartzik az önkrmányzati vagyn védelméért. O Megteremti a munkavégzés zavartalan működésének feltételeit. Meghatárzza a munkatársak munkakörét. O Irányítja és ellenőrzi a szakmai tevékenységeket, értékeli a munkatársak munkáját. O Megismerteti a belső-, és külső utasításkat a munkatársakkal és a végrehajtást ellenőrzi. Gndskdik a szakmai és az összmunkatársi értekezletek rendszeres, illetve aktuális megtartásáról, végzi ezek levezetését. Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel. Feladata az intézmény külső kapcslatainak fenntartása, a partneri kapcslatk gyarapítása hazai és nemzetközi szinten. O Felelős az intézmény külső kmmunikációjáért, a hagymánys és elektrnikus írtt és hangzó média területén, szakmai és egyéb fórumkn. Irányítja az isklán kívüli könyvtári szakképzések és tvábbképzések szervezését. Az igazgató távllétében, illetve akadályztatása esetén (betegség, szabadság) a szakmai igazgatóhelyettes vagy az igazgató által megbíztt személy képviseli. Az igazgató a jgszabályi keretek között egyszemélyben fegyelmi és anyagi felelősséggel tartzik az általa vezetett intézmény Alapító Okiratában meghatárztt feladatk ellátásáért, az intézmény használatába adtt önkrmányzati vagynnal való rendeltetésszerű gazdálkdásért, a jgszabályi előírásk betartásáért Főbb hatáskörei O Gyakrlja a munkáltatói jgkat, fglalkztatásra, élet-, és munkakörülményekre vnatkzó kérdések tekintetében ezt a jgkört másra át nem ruházhatja. Dönt az intézmény működésével kapcslatban minden lyan ügyben, melyet jgszabály, vagy közalkalmaztti szabály nem utal más hatáskörébe. 15

19 5.1.3 Felelőssége O O O O Felelősséggel tartzik a szakmai munkáért. A munkaköri leírásban fglaltak szerinti munkavégzésért. A Minőségirányítási Kézikönyv jóváhagyásáért és hatályba léptetéséért. Az intézmény költségvetési kereteinek betartásáért. Az önkrmányzati tulajdn védelméért Jgköre O O A munkáltatói jgkör gyakrlója az intézményben. Képviseli az intézményt, illetve megbízást ad képviseletének ellátására. Aláírási és kiadmányzási jggal rendelkezik. Az intézmény nevében jgkat szerezhet és kötelezettséget vállalhat. Indítványzza a fenntartónál a Szervezeti és Működési Szabályzat módsítását. 5.2 IGAZGATÓHELYETTES A szakmai igazgatóhelyettest határztt időre az intézmény igazgatója nevezi ki. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hgy a közalkalmaztt a kinevezés szerinti munkaköre mellett látja el a vezetői besztásból eredő feladatkat. Az intézmény igazgatójának akadályztatása, tartós (30 napt meghaladó) távlléte esetén teljes jgú helyettese, ide nem értve a munkáltatói és fegyelmi jgkört Feladata, hatásköre O Az igazgató és közte kialakult munkamegsztás alapján ellátja azkat a feladatkat, melyeket az igazgató a hatáskörébe utal. Szervezi, irányítja és ellátja mindazn adminisztratív jellegű feladatkat, melyek a szakmai tevékenység eredményességét szlgálják. A szakmai területek (sztályk) munkájának összehanglása, megszervezése, ellenőrzése, a műszak - és szlgálatszervezést összeállításának ellenőrzése. A szakmai munkát szabályzó törvények, rendeletek figyelése, az alkalmazásra vnatkzó javaslatk megtétele, ellenőrzése. O Részt vesz az intézmény éves beszámlójának és munkatervének, az intézmény stratégiájának és rövid távú feladatainak készítésében. Részt vesz az intézmény tevékenységéről szóló beszámlók, jelentések összeállításában. Javaslatt tesz a könyvtár szlgáltatási rendszerének módsítására (fejlesztés, leépítés) új szlgáltatásk bevetésére. O Gndskdik a szakmai munkatársak esetében a munkaköri leíráskban fglaltak betartásáról. Előkészíti a rendszeres és esetenkénti megbeszéléseket, értekezleteket. O Intézményi szinten összefgja a pályázatk készítését. Krdinálja az intézményi rendezvények, előadásk, kiállításk szervezését, felügyeli azk zökkenőmentes lebnylítását. Részt vesz intézmény gndzásában megjelenő kiadványk tervezésével, kiadatásával együtt járó teendőket. Kapcslatt tart civil szervezetekkel és a nemzeti és etnikai kisebbségi önkrmányzatkkal. O Felel az irányítása alá tartzó szervezeti egységek szakmai munkájáért, valamint a saját munkaköri elhatárlásában meghatárztt feladatk végrehajtásáért. Vezeti a Megyei Szlgáltatási Osztályt. A szakmai feladatk tervezése és előkészítése srán egyeztet a gazdasági vezetővel. 16

20 5.2.2 Jgköre Az igazgató távlléte esetén helyettesíti, illetve képviseli az intézményt. Rendszeresen beszámltatja az irányítása alá tartzó dlgzókat, gndskdik a szabályzatban rögzített munkarend és munkafegyelem maradéktalan betartásáról. Munkaköri leírásk előkészítése. Értékeli és ellenőrzi az irányítása alá tartzó dlgzók munkáját Felelőssége Felelős az általa irányíttt munkatársak szakszerű és színvnalas munkájáért. A felügyelete alatt dlgzók munkafeltételeinek biztsításáért. A munkaköri leírásban fglaltak szerinti munkavégzésért. 5.3 GAZDASÁGI VEZETŐ A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, megbízása az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 9. (1) bekezdés c) pntja alapján a költségvetési szerv irányításának hatáskörébe tartzik. Gazdasági, költségvetési területen az igazgató helyettese, feladatát az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Az intézmény pénzügyi gazdálkdásának felelős vezetője. A gazdasági vezető irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájáhz iránymutatást ad, ellenőrzi azt, gazdasági intézkedéseket hz. Az intézmény működésével összefüggő gazdálkdási és pénzügyi feladatk tekintetében az intézményvezetőjének a helyettese, aláírásra jgsult Feladata Feladata az éves költségvetés elkészítése. Ellátja az előirányzat felhasználásával és módsításával kapcslats feladatkat. A felügyeleti szerv által jóváhagytt költségvetési előirányzat betartásával flyamatsan gndskdik arról, hgyagazdálkdáshz szükséges pénzügyi fedezet mind a költségvetési elszámlási számlán, mind a pénztárban, időben rendelkezésre álljn. A kötelezettségek teljesítéséhez, a követelések kiegyenlítéséhez szükséges intézkedéseket megteszi. Feladata a gazdasági tevékenység törvényességének biztsítása. Feladata az intézmény gazdálkdási rendjének és belső szabályzatainak (számlarend, pénztárkezelés, leltárzási ütemterv stb.) kidlgzása, karbantartása és betartásának ellenőrzése. Gndskdik a biznylati rend kialakításáról, a biznylatk útjának szabályzásáról, a biznylati fegyelem betartásáról. Megszervezi és irányítja a gazdasági szervezet számvitelének a főkönyvi és analitikus könyvelését. Feladata az adóbevallásk elkészítése, az adóflyószámlák egyeztetése. Elkészíti a havi infrmációs jelentéseket, negyedéves, féléves és éves beszámlókat, melyeket jóváhagyásra átad az igazgatónak Irányítja a pénz- és eszközgazdálkdást, a bankszámlavezetéssel és a pénzellátással kapcslats feladatkat. Az intézmény pénztárának, széf jének kezelése keretében őrzi és kezeli a készpénzkészletet és egyéb értékeket, betartatja a pénzkezelési szabályzatt, ellátja az intézmény bankszámláival kapcslats teendőket, nyilvántartja a banki aláírók körét, előkészíti és meneszti az utaláskat Szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi belső ellenőrzését, kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, elszámlási, vagyn-nyilvántartási, vagynvédelmi rendjét, rendszerét. A gazdasági szervezetnél lévő vagyn megőrzése és gazdaságs, előírásszerű kezelésének biztsítása érdekében megszervezi az éves leltárzási feladatkat. 17

21 Biztsítja, hgya selejtezések a szabályknak megfelelően történjenek. O Felügyeli és ellenőrzi a munkaerő- és bérgazdálkdással kapcslats feladatkat Gndskdik a felújítási, beruházási döntések pénzügyi előkészítéséről. O Az intézményi pályázatkhz pénzügyi tervet készít, gndskdik a lebnylításról. Gndskdik a pályázati frrásk előírásszerű felhasználásáról, a pénzügyi elszámlásk időbeni, szakszerű elkészítéséről. O Szakmai területen ellátja a flyamatba épített, előzetes es utólags vezetői ellenőrzés feladatait, gndskdik az ellenőrzés peratív irányításáról. O Meghatárzza a kisegítő alkalmazttak feladatait, (takarító, hivatalsegéd, közmunkás) irányítja, ellenőrzi munkavégzésüket. O A gazdasági sztály tekintetében feladatai megegyeznek az sztályvezető címszó alatt felsrltakka I. Részletes feladatait, hatáskörét, felelősségi körét a munkaköri leírás tartalmazza Hatásköre O Irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet munkáját. A részben önálló intézmények gazdasági munkájáhz iránymutatást ad. Gazdasági intézkedéseket hz. A fenntartónál költségvetési ügyekben képviseli az intézményt. A gazdasági vezető vagy az általa megjelölt személy ellenjegyzése nélkül a könyvtárat terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő, és ilyen intézkedés nem tehető. A feladatk maradéktalan ellátásának biztsítása érdekében az irányítása alá tartzó dlgzók fizetett szabadsága igénybevételét jóváhagyja Szükség szerint javaslatt tesz és közreműködik a belső ellenőri vizsgálatk srán tapasztalt hiánysságk felszámlására Felelőssége Felelős a hatáskörébe utalt feladatk ellátásáért, a feladatk teljesítéséhez szükséges gazdálkdási feltételek meghatárzásáért, megteremtéséért A magasabb vezetői munkamegsztásban rábíztt feladatk ellátásáért, a feladatk teljesítéséhez szükséges gazdálkdási feltételek meghatárzásáért, megteremtéséért A jóváhagytt munkatervek végrehajtásáért A rendelkezésre álló összegek rendeltetésszerű és gazdaságs felhasználásáhz szükséges intézkedések megtételéért A gazdálkdásra vnatkzó jgszabályk érvényesitéséért, afeladatk végrehajtásának ellenőrzéséért A munkarend és munkafegyelem betartásáért, betartatásáért A munkaköri feladatainak maradéktalan teljesítéséért Az intézményre vnatkzó jgszabályk, az intézményi szabályzatk és a törvényesség betartásáért O Az általa szlgáltattt adatk valódiságáért A gazdasági vezető felelőssége nem érinti a költségvetési szerv vezetőjének és az egyes ügyekért felelős dlgzók felelősségét Jgköre Aláírási és kiadmányzási jggal rendelkezik. 5.4 MIR VEZETŐ 18

22 A Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár minőségirányítási megbízttja aminőségirányítási vezető. Feladatát az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Gndskdik a minőségirányítási rendszerhez szükséges flyamatk létrehzásáról, bevezetéséről és fenntartásáról, beszáml a felső vezetőségnek a minőségirányítási rendszer működéséről és fejlesztési szükségletéről, gndskdik a vevői követelményekkel kapcslats tudatsság támgatásáról az egész szervezetben Feladata A Könyvtár minőségplitikájának megvalósítása és érvényesítése az intézmény teljes tevékenységi körében, az MSZ EN ISO 900 l :2009 szabvány szerinti Minőségirányítási Rendszer működtetése, ennek srán a Minőségirányítási Kézikönyv és a hzzá kapcslódó eljárásk, utasításk elkészíttetése, elsztása, nyilvántartása, rendszeres felülvizsgálata, karbantartása, az azkban fglaltak betartásának ellenőrzése, a belső és külső auditk megszervezése. Ezen belül kiemelten: Szervezi és irányítja a Könyvtár minőség irányítási tevékenységét annak érdekében, hgy az intézmény által előállíttt termékek és nyújttt szlgáltatásk megfeleljenek a vnatkzó jgszabályknak O szabványi követelményeknek O avevők (lvasók) speciális igényeinek O az intézmény szakmai, minőségügyi és fejlesztési terveiben meghatárztt célknak O Gndskdik a Minőségirányítási Rendszer számára szükséges flyamatk kialakításáról, bevezetéséről és azk flyamats működtetéséről Figyelemmel kíséri a Minőségirányítási Rendszer működését, javaslatt tesz annak fejlesztésére Gndskdik a minőség i szemlélet és az MSZ EN ISO 9000:2005 szabványban fglalt minőségirányítási alapelvek érvényesüléséről a szervezeten belül Kapcslatt tart külső felekkel a Minőségirányítási Rendszer ügyeiben Meghatárzza a termékekre és szlgáltatáskra vnatkzó minőségi követelményeket O Meghatárzza a flyamatkra vnatkzó ellenőrzéseket, azk módját O Megtartja a Minőségirányítási Rendszerre vnatkzó ktatáskat, tájékztatáskat, közreműködik az intézmény képzési prgramjának összeállításában, megvalósításában O Elemzi és értékeli a nem megfelelőségeket, közreműködik a vevői (könyvtárhasználói) panaszk, reklamációk kivizsgálásában O Gndskdik a partnerek elégedettség mérésének, értékelésének elvégeztetéséről Gndskdik a szállítók minősítésének elvégeztetéséről, illetve figyelemmel kíséri a reklamációk esetén megtett, szükséges intézkedéseket Vezetői áttekintések keretében beszáml a Minőségirányítási Rendszer működésének tapasztalatairól, a vevői és szállítói reklamációk, a nem megfelelőségek alakulásáról, azk kivizsgálásának eredményeiről, a szükséges fejlesztésekről és minden egyéb, a Minőségirányítási Rendszer működésével összefüggő kérdésről Hatásköre O A Minőségirányítási Rendszer működésének ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele a Minőségirányítási Kézikönyvben fglaltak szerint A termékek/ szlgáltatásk minőségére vnatkzó paraméterek meghatárzása és betartatása Az Elfgadtt Szállítók listájának jóváhagyása, elsztása A minőségirányítási tevékenység színvnalának rendszeres értékelése, a rendszer javítására, tvábbfejlesztésére vnatkzó javaslatk kidlgzása, megtétele O Az intézmény teljes jgú képviselete a Minőségirányítási Rendszerrel kapcslats ügyekben A Minőségirányítási Rendszer működésével összegfüggő dkumentációs és infrmációs feladatk ellátásának ellenőrzése Felelőssége Felelös a könyvtár Minöségirányítási Rendszerének az MSZ EN ISO 900 l :2009 szabvány szerintiflyamats működtetéséért 19

23 Az intézmény minőségplitikájának megvalósításáért, érvényesítéséért, a minőségügyi tervek elkészítéséért, azk jóváhagyásáért, teljesítésének ellenőrzéséért A Minőségirányítási Rendszer dkumentációinak elkészíttetéséért, elsztásáért, nyilvántartásáért, rendszeres felülvizsgálatáért, karbantartásáért és az azkban fglaltak betartásának ellenőrzéséért A Minőségirányítási Rendszer időszaknkénti átvizsgálásáért, a tapasztalatkról és a tvábbfejlesztési javaslatkról történő beszámlásért O A minőségügyi ktatásk, képzések, tájékztatásk megszervezéséért, lebnylításáért, az időszaks képzési tervek összeállításáért és megvalósításának ellenőrzéséért A belső és külső auditk, tanúsításk megtervezéséért, megszervezéséért és végrehajtásáért, a kérdéslisták, audit jelentések elkészíttetéséért, a nem megfelelőségek dkumentálásáért, a helyesbítő és megelőző intézkedések kidlgzásáért és hatássságának ellenőrzéséért AvevI reklamációk kezelésével kapcslats tevékenység figyelemmel kíséréséért, értékeléséért, a partnerek elégedettségének rendszeres méréséért, értékeléséért A Minőségirányítási Rendszer működésével összefüggő dkumentációs és infrmációs feladatk ellátásáért Jgköre Aláírási jga kiterjed a MIR dkumentációhz tartzó, intézményi kötelezettség vállalással nem járó ügyiratk szignálására. 5.5 OSZTÁLYVEZETŐ Felel az irányítása alá tartzó szervezeti egységek, csprtk szakmai munkájáért, valamint a saját munkaköri elhatárlásában meghatárztt feladatk végrehajtásáért. Köteles tájékztatni az igazgatót a területéhez tartzó szakmai és személyi kérdésekről Feladat és hatáskör Ellátja a szakmai feladatk krdinálását, feladatkisztást, a munka peratív tervezését. Osztály feladattervet készít Meghatárzza és biztsítja a feladat végrehajtásáhz szükséges feltételeket Javaslatt tehet az sztály munkájának szakmai fejlesztésére, illetve az SZMSZ szükséges, az sztályt érintő módsítására. Részt vesz a vezetöi értekezletek munkájában Végzi az sztályhz tartzó munkakörök kialakítását, a funkcinális feladatkból kiindulóan. O Részt vesz a munkakörök személyre illesztésében, munkaköri leírás személyre szóló elkészítésében, aktualizálásában, segíti a munkaköri leírás értelmezését, betanulását, Ellenőrzi a kiszttt feladatk végrehajtását, kiértékeli a végrehajtást, Szervezi, krdinálja, ellenőrzi abesztttak munkaidőalap-felhasználását Kiértékeli a munkavégzést, kezdeményezheti a jutalmazást, felelősségre vnást. O Segíti új alkalmazás esetén a munkakörre alkalmas személy kiválasztását Feladata a jelenléti ívek ellenőrzése Helyettesítés szervezése A távllét, illetve túlmunka igazlása Felelőssége O Az általa irányíttt munkatársak szakszerű és színvnalas munkájáért. A munkaköri leírásban fglaltak szerinti munkavégzésért. A felügyelete alatt dlgzók munkafeltételeinek biztsításáért. 20

24 5.5.3 Jgkör Aláírási jga kiterjed az sztály feladatkörébe tartzó, intézményi kötelezettség vállalással nem járó ügyiratk szignálására. 5.6 KÖNYVTÁRI SZAKDOLGOZÓK A könyvtár szakdlgzói az sztályvezetők és a szakmai igazgatóhelyettes irányításával végzik munkájukat. A feladatk lebntása dlgzókra a munkaköri leíráskban található. A dlgzók feladat-, és hatásköre valamint egyéni felelőssége mindazn területre kiterjed, amelyet munkaköri leirásuk tartalmaz, és amely képzettségüknek és végzettségüknek megfelel. 6 Az INTÉZMÉNY EGYSÉGEI Az intézmény szakmai munkája és a feladatk ellátásáhz szükséges feltételek biztsítása az egymást segítő belső szervezeti egységek összehanglt munkájával valósítható meg. A könyvtár valamennyi szakdlgzója, szakmódszertani tanácsadással, technikai segítségnyújtással hzzájárul a hatékny megyei feladatellátáshz. 6.1 SZAKMAI EGYSÉGEK ÉS FELADATAIK Vársi Szlgáltatási Osztály Az sztály öt csprtra taglódik, vezetője közvetlen kapcslatt tart az igazgatóhelyettessel és gazdasági ügyekben az igazgatóval és a gazdasági vezetővel. Az egyes csprtk szakmailag önállóan szervezik munkájukat egy szakmai vezető irányitása és az sztályvezető felügyelete mellett. A várs szlgáltató-helyein az sztály felelős az lvasók kiszlgálásáért, és elégedettségért, a felhasználók létszámáért, a várs szlgáltató-helyein a rendezvények lebnylításáért Olvasószlgálati csprt Tevékenysége: O O általáns és szaktájékztatás, dkumentációs feldlgzás infrmációközvetítés, szaktanácsadás dkumentumszlgáltatás, dkumentumk helyben használatának biztsítása kölcsönzés könyvtárközi kölcsönzés dkumentumk analitikus feldlgzása kapcslatépítés, kapcslattartás az lvasókkal, csprts könyvtárlátgatásk megszervezése könyvtárhasználatra ösztönzés pályázatk előkészítése részvétel rendezvények, kiállításk megvalósításában szlgáltatásfejlesztés 21

25 állmánygndzás állmányvédelem a raktári rend biztsítása Helyismereti szlgáltatáslcért lelelős csprt Tevékenysége: O megegyezik az lvasószlgálati csprt tevékenységével tvábbá, helyismereti, helytörténeti anyagk gyűjtése, feltárása, helyismereti sajtófigyelés, digitális könyvtár tartalmi fejlesztése helyismereti gyűjteményre épülő szlgáltatásk fejlesztésének kezdeményezése, működtetése Gyermelclcönyvtári szlgáltatáslcért lelelős csprt Tevékenysége: megegyezik az lvasószlgálati csprt tevékenységével, azzal a különbséggel, hgy célközönsége a várs és a megye fiatalkrú lakssága, tvábbá, játéktári szlgáltatás biztsítása, prgramk szervezése lvasóvá nevelés ösztönzése célcsprt specifikus könyvtári weblap naprakészen tartása Médiaszlgáltatási csprt Tevékenysége: O megegyezik az lvasószlgálati csprt tevékenységével tvábbá, zenei könyvtári szlgáltatásk biztsítása, NAV A hzzáférés biztsítása audivizuális dkumentumk helyben használatának biztsítása infrmációközvetítés audivizuális dkumentumk frmai és tartalmi feltárása, bibligráfiai leírása audivizuális dkumentumk analitikus feldlgzása megyei digitális helytörténeti archívum építése Fiólcszlgálati csprt Tevékenysége: dkumentumszlgáltatás, kölcsönzés és helyben használat biztsítása általáns tájékztatás állmánygndzás állmányvédelem raktárzás Gyűjteményszervezési Osztály Az sztály hárm csprtra taglódik, vezetője közvetlen kapcslatt tart az igazgatóhelyettessel és gazdasági ügyekben az igazgatóval és a gazdasági vezetővel. Az egyes csprtk szakmailag önállóan szervezik munkájukat egy szakmai vezető irányítása és az sztályvezető felügyelete mellett. Az sztály, felelős a szlgáltatáskhz szükséges gyűjteményi és infrmatikai háttér biztsításáért, a statisztikai adatk szlgáltatásáért, a megyei kötelespéldányk begyűjtéséért Feldlgzó csprt Tevékenysége: 22

26 állmánygazdálkdás, állmánygyarapítás, állmányapasztás frmai és tartalmi feltárás, bibligráfiai leírás, sztályzás, tárgyszavas feldlgzás az integrált könyvtári rendszer elektrnikus katalógusának építése, és annak flyamats revíziója, javaslattétel a fejlesztésre a megyei adatk feltöltése a Magyar Országs Közös Katalógus a közpnti állmány-nyilvántartásk naprakész vezetése infrmációtárak építése kötelespéldányk gyűjtése Infrmatikai és digitalizálás i csprt Tevékenysége: digitális könyvtári szlgáltatásk fejlesztése belső és külső weblapk fejlesztése, tartalmmal való feltöltése, flyamats karbantartása könyvtári adatbázisk karbantartása, flyamats mentése számítógépes tartalmak mentése, a meglévő számítógépes hálózatk, elektrnikus eszközök és számítógépek üzemeltetése, karbantartása, javítása az infrmatikai biztnság biztsítása elektrnikus levelező rendszer üzemeltetése, statisztikai táblázatk létrehzása O a különböző kiadványk szkenneiése, digitális ftózása, az infrmatikai tvábbképzések szervezése kiegészítő szlgáltatásk AV dkumentumk archiválása médiatár, knferenciaterem és a kamaraterem technikai igényeinek kiszlgálása, az épület hang és videtechnikai berendezéseinek karbantartása, javítása rendezvények hangsítása, hang és videfelvételek készítése skszrsítás (nymtatás, CD-re írás, stb.) Kötészeti csprt Tevékenysége: O könyvtári dkumentumk állmányvédelme kötészeti feladatk ellátása Megyei Szlgáltatási Osztály Az sztály hárm csprtra taglódik, vezetője az igazgatóhelyettes, gazdasági ügyekben közvetlen kapcslatt tart az igazgatóval és a gazdasági vezetővel. Az egyes csprtk szakmailag önállóan szervezik munkájukat egy szakmai vezető irányítása és az sztályvezető felügyelete mellett. Az sztály, felelős amegye területén működő könyvtárak együttműködéséért, a nemzetiségi ellátásért, a megyei kistelepülések Könyvtár-ellátási Szlgáltató Rendszerbe szervezésért és elégedettségéért, a Könyvtárbusz hatékny rendszerbe integrálásáért és üzemeltetéséért, valamint a könyvtár rendezvényeinek tervezéséért és szervezéséért KSIR csprt A csprt a területi ellátás érdekében valamennyi sztály munkatársaival kapcslatt tart. Tevékenysége: O KSZR működtetése a csprt kapcslatt tart a települési könyvtárkt, könyvtári s2lg61ttó helyeket fenntartó önkrmányzatkkal 23

27 szlgáltatási szerződés keretében gndskdik a települések könyvtári ellátásáról, megszervezi és lebnylítja a dkumentum és infrmációszlgáltatást, biztsítja a KSZR keretében a letéti és mbil dkumentum-ellátást, a rendszeres cserét a megye egész területén O támgatásk felhasználásának tervezése, krdinálása, éves munkaterv és beszámló előkészítése O statisztikai adatszlgáltatás szervezése, összesítése, elemzése O részvétel a KSZR szlgáltató helyek számára szervezett megvalósításában O részvétel módszertani levelek szerkesztésében rendezvények, kiállításk Módszertani csprt Tevékenysége: O tanácsadás, segítő szlgálat működtetése kérésre szakértői javaslat készítése a nyilváns könyvtárak alapdkumentumaihz és a könyvtárfejlesztési tervekhez szakterületi együttműködés szervezése megyei etnikai, nemzeti kisebbségek könyvtári ellátásának szervezése, együttműködési megállapdás alapján a határn túli magyarság könyvtári dkumentumkkal való ellátása tájékztatás a könyvtárakat érintő jgszabálykról, azk váltzásairól, tájékztatás a könyvtáraknak meghirdetett pályázatkról O pályázati figyelőszlgálat biztsítása intézményi pályázatk előkészítése, lebnylítása, megyei közös pályázatk szervezése, lebnylítása, szakmai tvábbképzések szervezése felnőttképzés szervezése, rendezvények, kiállításk, könyvtári napk szervezése helyben és amegye könyvtárai számára részvétel módszertani levelek, szakmai kiadványk szerkesztésében O jgszabály szerint közreműködik a könyvtári érdekeltségnövelő támgatás igénylésében, Könyvtárbusz csprt Tevékenysége: dkumentumszlgáltatás, kölcsönzés és helyben használat biztsítása általáns tájékztatás állmánygndzás állmányvédelem raktárzás menetrend tervezése és betartatása a szlgáltatás műszaki feltételeinek megteremtése Gazdasági Egység Az sztály ellátja a Váci Mihály Kulturális Közpnt önállóan működő költségvetési szerv gazdálkdását és pénzügyeit is. A két intézmény külön-külön, önálló költségvetésből gazdálkdik a felügyeleti szerv által évente megállapíttt saját költségvetésből mind a személyi, mind a dlgi kiadásk vnatkzásában Pénzügyi, számviteli csprt Tevékenysége: az éves költségvetési javaslat elkészítése 24

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet...

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet... Tartalomjegyzék I. Fejezet... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Magyar Állami Operaház jogállása és alapadatai... 3 A MÁO szervezete... 4 II. Fejezet... 5 A MÁO VEZETÉSE... 5 A magasabb vezetők... 5 Főigazgató...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgató 2011. április TARTALOMJEGYZÉK A szervezet keletkezése...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben