Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 15-i rendkívüli ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának jóváhagyása Az elıterjesztést készítette: Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Pirska aljegyzı Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

2 Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének któber 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának jóváhagyása Iktatószám: I/11848/1/2012. Tisztelt Képviselı-testület! Lajsmizse Várs Önkrmányzatának Képviselı-testülete július 26. napján tarttt testületi-ülésén jóváhagyta a Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatát (tvábbiakban: SZMSZ), az intézmény Alapító Okiratának módsítását, Szakmai prgramját, valamint Lajsmizse és Felsılajs Közktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási Megállapdásának módsítását. Ezen dkumentumk módsítása a Bács-Kiskun Megyei Krmányhivatal Szciális és Gyámhivatala március 7. napján tarttt hatósági ellenırzése srán feltárt hiánysságk megszüntetése érdekében vált szükségessé. Az ellenırzés srán a fı prblémát az ellenırzı szerv abban látta, hgy a bölcsıdei csprtban alkalmaztt kisgyermeknevelı egy személyben nem töltheti be a bölcsıde szakmai vezetıi tisztségét, ezért még egy fı kisgyermeknevelı fglalkztatását írta elı. A Bács-Kiskun Megyei Krmányhivatal június 26-án kelt I-C-001/406-10/2012. számú levelében arról tájékztattt, hgy a Nemzeti Erıfrrás Minisztérium Szciális és Gyermekjóléti Szlgáltatásk Fısztálya által kiadtt jgértelmezı állásfglalása alapján a szakmai vezetı elláthat alapmunkakörében kisgyermeknevelıi feladatkat a bölcsıdei csprtban, illetve alapmunkaköre mellett végezheti szakmai vezetıi feladatait is. Az alapmunkakörében ellátandó feladatk és a vezetıi feladatk arányát a Minisztérium állásfglalása alapján a munkáltatói jgkör gyakrlója határzza meg. Ezen infrmációk alapján a bölcsıdében elegendınek biznyult részmunkaidıben kisgyermeknevelı fglalkzatása. A személyi feltételek biztsítása érdekében a Képviselı-testület augusztus 16-án döntött a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkrmányzati rendelet módsításáról, aszerint, hgy a Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde szakdlgzói létszáma 1 fı maximum 6 órás fglalkztatttal bıvül. Az intézmény a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatt írt ki a munkakör betöltésére. A pályázati eljárás eredményesen zárult, és szeptember 20-tól a pályázatk elbírálását követıen megkezdte munkáját az új fglalkztattt. Tekintettel arra, hgy a krábbi gyógypedagógus közalkalmaztti jgvisznya megszőnt és helyére szintén új fglalkztattt került felvételre, valamint az új kisgyermeknevelı munkába állása, illetve a szakmai vezetı fentebb említett szttt munkaköre maga után vnta a munkaköri leírásk újra gndlását, melyet a tagintézmény elkészített, és mivel jgszabály szerint az SZMSZ mellékletét képezik így a Képviselı-testület jóváhagyása szükséges. Személyiségi jgkra tekintettel a munkaköri leírásk nem képezik az elıterjesztés részét, azk megtekinthetık az Lajsmizse Várs Plgármesteri Hivatalában az Önkrmányzati Irdán Gyurgyik Erzsébet vezetıi referensnél. Lajsmizse Várs Önkrmányzatának Képviselı-testülete a gyermekvédelmi támgatáskról, valamint a gyermekjóléti alapellátáskról szóló 8/2012. (III. 30.) önkrmányzati rendeletében döntött arról, hgy a bölcsıdében szeptember 1-tıl gndzási díjat vezet be, ennek az SZMSZ-ben valamint a tagintézmény Házirendjében történı szerepeltetése szükséges, így ezen dkumentumk krrigálásra kerültek, valamint jgszabályi elıírásnak megfelelıen a bölcsıdevezetı illetve a tagintézményvezetı megnevezések helyett a szakmai vezetı terminus használata szükséges, amely a SZMSZ egészére értendı. Tekintettel arra, hgy szeptember 1. napjával hatályba lépett a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény, valamint szintén jgszabályi elıírás alapján a társulási megállapdásk felülvizsgálatát is el kell végezni ez év december 31-ig, így szükségessé válik a közktatási intézmények, így többek között az óvda SZMSZ-ének felülvizsgálata is. Mivel az óvda és a bölcsıde többcélú intézményként mőködik településünkön, így az intézményi SZMSZ-t is egy dkumentum tartalmazza külön-külön fejezetben A fent említett kk miatt jelen elıterjesztés nem 2

3 tartalmazza egységes szerkezetben az SZMSZ-t, csak a Bölcsıdei tagintézményre vnatkzó rendelkezéseit és a tagintézmény Házirendjét (elıterjesztés 1. számú melléklete, elıterjesztés 2. számú melléklete). A bölcsıdében mőködı Érdek-képviseleti Fórum megtárgyalta a bölcsıde Házirendjét és egyetértését nyilváníttta ki a benne fglaltakkal. Fentiekre tekintettel az alábbi határzat-tervezetet terjesztem a Képviselı-testület elé: Határzat-tervezet../2012. (..) ÖH Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának jóváhagyása Határzat 1.) Lajsmizse Várs Önkrmányzatának Képviselı-testülete, mint Lajsmizse és Felsılajs Közktatási Intézményfenntartói Társulás gesztr Önkrmányzata a Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módsítását elfgadja az elıterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalmmal, azzal hgy ahl a Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde egységes Szervezeti és Mőködési Szabályzata a bölcsıdevezetı és a tagintézményvezetı megnevezést használja annak helyébe szakmai vezetı megnevezés lép. 2.) A módsíttt Szervezeti és Mőködési Szabályzata jóváhagyása napján lép hatályba. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: któber 15. Lajsmizse, któber 4. Basky András sk. plgármester 3

4 Elıterjesztés 1. számú melléklete BÖLCSİDE Egyszerősített szervezeti felépítés SZAKMAI VEZETİ KISGYERMEKNEVELİK ORVOS TECHNIKAI SZEMÉLYZET 1. A Szervezeti és Mőködési szabályzat jgi alapja évi XXXI. törvény a Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. NM. rendelet A személyes gndskdást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl évi. III. törvény a Szciális igazgatásról és a szciális ellátáskról 328/2011. (XII.29.) Krm. rendelet a személyes gndskdás nyújtó gyermekjóléti alapellátásk és gyermekvédelmi szakellátásk térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható biznyítékkról 149/1997. (IX. 1O.) Krmányrendelet a gyámhatóságkról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljáráskról 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek elıállításának és frgalmba hzatalának élelmiszerbiztnsági feltételeirıl 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gndskdást végzı személyek adatainak mőködési nyilvántartásáról 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gndskdást végzı személyek tvábbképzésérıl és a szciális szakvizsgáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazttak jgállásáról 2. A bölcsıde feladatai Az intézmény feladatai: 15/1998. (IV. 30) NM. rendelet alapján. A bölcsıde lyan szlgáltató intézmény, amely a gyermekjóléti alapellátás keretein belül ellátja a családban nevelkedı, a szülık munkavégzése, betegsége vagy egyéb k miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét. A bölcsıde feladata a hárm éven aluli gyermekek gndzása - nevelése, harmnikus testi - szellemi fejlıdésének segítése az életkri és egyéb sajátsságk figyelembevételével. A bölcsıdei ellátás elsıdleges feladata, hgy a nevelés és a szkás kialakítási flyamat pedagógiai és pszichlógiai alapjait megteremtse. Ebben a flyamatban döntı fntsságú a gndzónık kiegyensúlyztt személyisége, szakmai felkészültsége a bölcsıde légkörének minısége. A nevelés területein egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és szcializáció biztsítása, a megismerési flyamatk fejlıdésének segítése. A bölcsıde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedı 20 hetestıl 3 éves krú gyermek napközbeni ellátását, szakszerő gndzását és nevelését ellátó intézmény. A bölcsıdei ellátás keretében a szakértıi bizttság szakvéleménye alapján a gyermek 6 éves kráig fejlıdését biztsító krai fejlesztésben és 4

5 gndzásban vagy fejlesztı felkészítésben vehet részt a feltételek megléte mellett. Bölcsıdei gndzás nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve segíti a gyermek fejlıdését. Tevékenységét a vnatkzó gyermeki és szülıi jgk és kötelességek figyelembevételével végzi. Bölcsıdébe azk a harmadik életévüket be nem töltött gyermekek vehetık fel, akiknek a szüleik igazltan munkahellyel rendelkeznek. A gyermek bölcsıdei felvételét kérheti a szülı, a szülıi felügyeletet gyakrló személy, kezdeményezheti a szülı hzzájárulásával. A szülınek (törvényes képviselınek) a gyermek bölcsıdei jelentkezéséhez csatlni kell a kezelırvs igazlását arról, hgy a gyermek egészségi állapta alapján bölcsıdében gndzható. Betegségekrıl a bölcsıdét értesíteni kell. Egy beteg kisgyermeknek az áplásn kívül édesanyja vagy édesapja gndskdó szeretetére is szüksége van. Ezért indklt, hgy az egyik szülı minden idıben telefnn elérhetı legyen, hirtelen betegség esetén. Bölcsıdervs heti egy alkalmmal jön a bölcsıdébe. Feladata az egészséges gyermekek státuszvizsgálata, a bölcsıdébe járó gyermekek egészséges fejlıdésének figyelemmel kísérése, illetve az óvdába menık vizsgálata, egészségügyi törzslapk kitöltése. 3. Beiratkzás, felvétel rendje, nyitva tartás Egész évben várjuk a Lajsmizsén és Felsılajsn lakók jelentkezését, hiszen a jelentkezés flyamats. A felvételnél fnts szempnt, hgy a hátránys helyzetben élık elsıbbséget élveznek a bölcsıdei felvétel esetében. Ezen kívül még április meghatárztt napjain lehet még külön jelentkezni a bölcsıdébe. Ezen idıpnt, meghirdetésre kerül, azaz megjelenik az önkrmányzat hnlapján, a helyi újságban, helyi televízióban, plakátkn. Gyermeküket beiratkzni szándékzó szülıket a szakmai vezetı fgadja. Beiratkzáshz szükséges iratk: Születési Anyakönyvi Kivnat, Lakcím Bejelentı kártya, TAJ kártya, munkáltatói igazlás Bölcsıde nyitva tartási ideje: Hétfıtıl péntekig ig tart nyitva, de a szülıi igényekhez igazítjuk a nyitva tartásunkat. Szünetek és bezárásk A bölcsıde a hivatals, törvény által biztsíttt ünnepnapkn zárva tart. A nyári idıszakban a festési, karbantartási, takarítási munkák ideje alatt a bölcsıde zárva tart. A nyári és téli bezáráskat a szülık igényeihez igazdva a fenntartó állapítja meg. 4. Költségek, élelmezés, térítési díj A bölcsıdében térítési díjat az étkezésért kell fizetni. A fizetés minden hónapban tárgyhó 12-ig történik a bölcsıde épületében, azaz helyben a szülık az átadó faliújságján találhatják meg legalább 1 héttel a befizetés elıtt a pnts dátumt. Hiányzás esetén a reggel 8.00 óráig bejelentett gyermekeket másnaptól tudjuk elfgadni étkezésben hiányzóként. A gyermekek élelmezése Az intézmény fızıknyhákban a közvetlen irányító és egyszemélyi felelıs az élelmezésvezetı, mely a székhelyintézményben található. A bölcsıdei ebéd a fızıknyhán készül, innen kerül kiszállításra a bölcsıdébe. A bölcsıde saját tejknyhával rendelkezik, ahl szakácsnı készíti el a napközbeni ellátmányt, közvetlen felettese a tagintézmény-vezetı. A napi menü összeállítását az élelmezés vezetı végzi. A dlgzók étkezése térítési díj ellenében a bölcsıdében biztsíttt. 5

6 Az élelmezésben a HACCP rendszer kialakíttt, az élelmezés elkészítése, tálalása, kiszlgálása, az élelmiszerek beszerzése, raktárzása ez alapján történik. A bölcsıde az élelmezési ügyvitel számítógépes feldlgzását alkalmazza. A bölcsıdében törekszünk a természetes alapanyagk felhasználásán alapuló élelmezésre. Tartózkdunk a mesterséges alapanyag felhasználásától. Elınyben részesítjük a friss, vegyszermentességet tanúsító alapanyagk felhasználását. A gyermekek étkeztetése krszerő élelmezéstechnikai alapelvek figyelembevételével történik. A szakmai krszerőség érdekében az élelmezésvezetı rendszeres tvábbképzéseken vesz részt. Térítési díj A bölcsıdében térítési díjfizetési kötelezettsége a szülınek, törvényes képviselınek az étkezés tekintetében van. A napi étkezési térítési díj összegét a fenntartó állapítja meg. Az évi XXXI. tv a értelmében térítési díj kedvezmény illeti meg a szülıt, törvényes képviselıt a következı esetekben: Gyermekétkeztetés esetén kedvezmény illeti meg azt a gyermeket a) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a szülı gyermeke után az intézményi térítési díj alól mentesül, b) hárm- vagy többgyermekes családknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, c) tartósan beteg vagy fgyatéks gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át, A térítési díj havi összegét - meghatárztt napn, amelynek dátuma kifüggesztésre kerül minden hónapban az átadó fali újságján, ahl az errıl szóló rendelet is megtalálható a bölcsıdében lehet személyesen befizetni. Térítési díj befizetésének elmulasztása esetén az intézményvezetı 15 naps határidı megjelölésével írásban felszólítja a fizetésre kötelezett személyt az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a kitőzött határidı eredménytelenül telik el az intézményvezetı a kötelezett nevét, lakcímét, és a díjhátralék összegét nyilvántartásba veszi. Gndzási díj Lajsmizse és Felsılajs Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szciális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapdásának értelmében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátáskról, azk igénybevételérıl és a fizetendı térítési díj mértékérıl szóló rendelet megalktására Lajsmizse Várs Önkrmányzatának Képviselıtestülete jgsult, azzal, hgy annak elfgadásáhz Felsılajs Község Önkrmányzata Képviselı-testületének elızetes egyetértése szükséges. Lajsmizse Várs Önkrmányzatának Képviselı-testülete a 8/2012. (III.30.) önkrmányzati rendelete alapján a bölcsıdében szeptember 1-tıl gndzási díjat kell fizetni. A Gyvt (1) bekezdése alapján a fenntartó megállapítja a 146. (1) bekezdése szerinti ellátásk intézményi térítési díját, ami a szlgáltatási önköltség és a nrmatív állami hzzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szlgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szlgáltatásnként (ellátásnként) kell meghatárzni, a közös költségelemek szlgáltatásnkénti (ellátásnkénti) közvetlen költségeinek arányában történı megsztásával. A (2) bekezdés szerint a bölcsıde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határzni a gyermek gndzására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történı fglalkzásra (a tvábbiakban együtt: gndzására), valamint a 151. (3) bekezdésében fglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vnatkzóan. A Gyvt (1) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendı térítési díj összegét (a tvábbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezetı, a szlgáltatást vezetı vagy a mőködtetı (a tvábbiakban együtt: intézményvezetı) knkrét összegben állapítja meg. A (2) bekezdés alapján a bölcsıdei ellátás esetében az intézményvezetı a 151. (4) bekezdés alapján megállapítja a bölcsıdei ellátás keretében biztsíttt gyermekétkeztetésre vnatkzó személyi térítési díjat, valamint emellett - a fenntartó döntésétıl függıen - a bölcsıdei ellátás keretében nyújttt gndzásra is megállapíthat személyi térítési díjat. 5. Az intézmény nevelı - gndzó tevékenysége A nevelı - gndzó munka alapfeladatait, alapelveit és helyzeteit, a bölcsıdei élet megszervezésének 6

7 elvét az intézmény szakmai prgramja tartalmazza. 6. A szakmai vezetıi álláshely, illetve egyéb bölcsıdei álláshelyek, a kinevezés A szakmai vezetıi (tagintézmény vezetıi) álláshely a 15/1998. (NM) rendelet képesítési elıírásai mellett tölthetık be. A pályázatt az intézményvezetı írja ki. Az álláshely a pályázati feltételeknek való megfeleléssel tölthetık be. Az egyéb bölcsıdei álláshelyek megfelelı végzettséggel, pályázati útn tölthetık be, amit az intézményvezetı ír ki. 7. A helyettesítés rendje A munkaköri leíráskban fglaltak az irányadók a Bölcsıdében történı helyettesítésekkel kapcslatsan. 8. A bölcsıde vezetése és a szakdlgzók feladatai 8.1. A szakmai vezetı Felelıs az adtt bölcsıde dlgzóinak munkájáért, a bölcsıdében gndztt gyermekek harmnikus fejlıdéséért. A helyi adttságk figyelembevételével megszervezi a bölcsıde munkarendjét, a gyermekek napirendjét és a dlgzók munkaidı besztását. Elkészíti az irányítása alatt mőködı bölcsıde dlgzóinak munkaköri leírását, és benyújtja az intézményvezetınek jóváhagyás céljából. Irányítja és ellenırzi a bölcsıde nevelési és gndzási feladatainak ellátását. A gyermekcsprtk kialakításánál figyelembe veszik a csprt összetételét, életkri sajátsságait, a dlgzói ellátttságt. Törekszik arra, hgy minden csprtban maradéktalanul érvényesüljön a személyi állandóság elve. Szrsan együttmőködik a bölcsıde rvsával. Az rvsi vizsgálatknál jelen vannak, ezáltal valamennyi gyermek egészségi állaptáról tájékztt. Ha a gyermek megbetegszik, gndskdik arról, hgy a szülıt mielıbb értesítsék, és a gyermeket a bölcsıdébıl mielıbb elvigyék. Fertızı megbetegedés esetén végrehajtja az ÁNTSZ vnatkzó utasításait. Vezeti az elıírt nyilvántartáskat, elkészíti a napi létszámjelentést. Vezeti a leltárakat. Megszervezi a dlgzók balesetvédelmi, és tőzvédelmi ktatását. Ellenırzi és biztsítja a szakmai és technikai munkaflyamatk szakszerőségét és a higiénés szabályk betartását. Flyamatsan gndskdik a bölcsıdére vnatkzó adatk naprakész frissítésérıl. Kapcslatt tart a szülıkkel, értékeli a bölcsıdei munkával kapcslats észrevételeket. Flyamats kapcslatt ápl az óvdákkal, segíti a szülıket a megfelelı intézmény választásában. Szervezi, és az intézményvezetıvel közösen levezeti a munkaértekezleteket, szülıi értekezleteket. Rendszeresen ellenırzi a szakdlgzók és a technikai dlgzók munkáját, etikai magatartását. Kidlgzza az etikai szabályzókat és gndskdik annak megismertetésérıl. Közremőködik a felújítási, karbantartási munkák elıkészítésében és szervezésében. Ellenırzi a kisgyermeknevelık által végzett dkumentációt, a takarítás elvégzését. Beszedi az étkezési térítési díjat. Jga van az elvégzendı feladatktól függıen a dlgzók munkahelyen belüli átcsprtsítására. Felelıs az ellenırzés elvégzéséért, a szükséges intézkedések elvégzéséért, a mulasztásk miatti felelısségre vnásért. Felelıs a hatáskörébe utalt munkáltatói intézkedések megtételének szakszerőségéért. Felelıs, hgy a gndzási és nevelési munka színvnalának emeléséért minden intézkedést megtegyen. Felelıs a gndzttak és a dlgzók biztnságáért. Köteles a jgszabályk váltzásait figyelemmel kísérni A szakdlgzók feladatai A magas szintő, színvnalú nevelı gndzó munka biztsítása érdekében a szakdlgzóknak a 15/1998. (IV.30.) NM. rendeletben meghatárztt képzettséggel kell rendelkeznie és rendszeres tvábbképzésen kell részt vennie a 9/2000. (VIII.04.) SZCSM rendelet alapján. 7

8 Az intézmény dlgzóinak munkakörét, feladatait a belsı szabályzók alapján munkaköri leírásban közvetlen felettese határzza meg. Az etikai szabályzók az intézmény valamennyi dlgzójára kötelezı érvényőek. A kisgyermeknevelık közül egy fı ellátja a tagintézmény gyermekvédelmi feladatait. 9. Az alkalmaztti közösségek és jgaik 9.1. Az ellátttak és a szlgáltatást végzık jgainak védelme Különös gndt frdítunk a gyermekek jgainak sérthetetlenségére, valamint a szülık, törvényes képviselık, és a bölcsıdei dlgzók államplgári, alktmánys jgaira. A gyermeki jgk védelme minden lyan természetes és jgi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, ktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével fglalkzik. A gyermek jga, hgy segítséget kapjn a saját családjában történı nevelkedéséhez, személyiségének kibntakztatásáhz, a fejlıdését veszélyeztetı helyzet elhárításáhz, a társadalmba való beilleszkedéshez; sajáts nevelési igény, tartós betegség esetén a fejlıdését és személyisége kibntakzását segítı különleges ellátásban részesüljön; a fejlıdésére ártalmas környezeti és társadalmi hatásk, valamint az egészségére kárs szerek ellen védelemben részesüljön; személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jgaikat tiszteletben tartsák; védelemben részesüljön a bántalmazással fizikai, szexuális vagy lelki erıszakkal, az elhanyaglással szemben; a hátránys megkülönböztetés minden frmájától mentes nevelésben, gndzásban részesüljön. A szülı (törvényes képviselı) jga, hgy tájékzódjn a bölcsıdei ellátásról; megválassza a bölcsıdét, melyre gyermeke nevelését gndzását bízza; megismerje a nevelés gndzás elveit, módszereit; megismerje a gyermekcsprtk életét, napirendjét; megismerje a saját gyermeke ellátásával kapcslats tárgyi, személyi feltételeket; megismerje a saját gyermekérıl vezetett dkumentumkat; tájékztatást, tanácst kérjen a bölcsıdei szakemberektıl; véleményt mndjn, észrevételt, javaslatt tegyen az ellátással kapcslatban; személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jgaikat tiszteletben tartsák. A szülı (törvényes képviselı) kötelessége, hgy gyermekével együttmőködjön, emberi méltóságát tiszteletben tartsa; gyermekét az ıt érintı kérdésekrıl tájékztassa, igényeit, véleményét figyelembe vegye; gyermeke jgainak érvényesítése érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket; együttmőködjön a gyermeke ellátásában közremőködı személyekkel és szervekkel, tvábbá a hatóságkkal, betartsa az Intézmény házirendjét. A kisgyermeknevelı jga, hgy: a munkájával kapcslats infrmációkhz hzzájussn; a munkájával, a szakmával kapcslatban véleményt nyilvánítsn; személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jgait tiszteletben tartsák, tevékenységét értékeljék és elismerjék; munkája srán a gyermekek érdekeit tartsa elsıdlegesnek, de ez nem sértheti egyéni, magánéleti, államplgári érdekeit, jgait; munkájáhz, szakmai fejlıdéséhez segítséget kérjen és kapjn; a csprtjába tartzó gyermekek szüleivel rendszeresen kapcslatban legyen; munkája srán védelemre jgsult a vele szembeni jgsértı vagy etikátlan bánásmóddal szemben; a vele szemben felmerült panasz esetén meghallgassák. A kisgyermeknevelı kötelessége, hgy: munkahelyén munkaköri feladatának ellátására képes állaptban, öltözékben jelenjen meg; a munkaköri leírásnak és a vezetıi utasításnak megfelelıen, önállóan végezze feladatait; 8

9 a gyermekek, szülık, munkatársak személyiségi jgait tiszteletben tartsa, a birtkába juttt infrmációt ennek megfelelıen kezelje; példamutató magatartással és szakmai tudásával védje hivatása, munkahelye jó hírnevét; teljesítse a családi szcializáció mulasztásából rá háruló krrekciós funkciót; szakmai kmpetenciája határait betartva lássa el feladatait; rendszeresen megújítsa szakmai ismereteit; munkáját a szakmai és etikai elvek figyelembevételével, mindenkri legjbb tudása szerint végezze. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatóságról szóló évi. XXXI. törvény 35. alapján a bölcsıdei ellátásban részesülık érdekeinek védelmében az Intézmény érdekképviseleti fórumt mőködtet Szakszervezet Az intézményben szakszervezet mőködik, amelybe a tagintézmény dlgzói önszántukból beléphetnek. 10. Szakmai munka fórumai Kisgyermeknevelıi munkaértekezletek havi rendszerességgel Aktuális nevelési feladatk Jgszabályk, módszertani alapelvek váltzásai Esetfeldlgzásk Házi tvábbképzések Résztvevıi: szakdlgzók Téma: szakmát érintı váltzásk megismerése 11. Érdekképviseleti Fórum A Házirend mellékletében szintén megtalálható az Érdekképviseleti Fórum Szabályzata. Érdekképviseleti Fórum Mőködési Szabályzata I. Általáns rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézményére. 2. Az intézmény e Szabályzat alapján Érdekképviseleti Fórumt hz létre. 3. A hatálys Szabályzatt ki kell hirdetni. Alkalmazásáért az Érdekképviseleti Fórum elnöke és a szakmai vezetı felelıs. II. Az Érdekképviseleti Fórum mőködésének célja, feladata 1. Az Érdekképviseleti Fórum (tvábbiakban: Fórum) a bölcsıdei ellátásban részesülı gyermekek érdekeinek védelmét, képviseletét szlgálja és végzi. 2. A Fórum mőködésének célja, hgy megteremtse a bölcsıdei ellátásban részesülı gyermekek szülei/törvényes képviselıi, a fenntartó és az intézmény képviselıi közötti együttmőködés szélesebb körben értelmezett alapját. Tvábbi cél, hgy a bölcsıdei ellátással kapcslatban esetlegesen felmerülı panasz, prbléma mihamarabb azn a helyen nyerjen rvslást, ahl felmerül. 3. A Fórum feladata, hgy: megismerje a bölcsıde mőködését, struktúráját, szakmaiságát, feltételrendszerét, szakmai céljait, mőködtetésének körülményeit, 9

10 véleményt nyilvánítsn a szakmai vezetınél a gyermekeket érintı ügyekben, a szülık/törvényes képviselık által hzzá benyújttt panaszt megvizsgálja, a hatáskörébe tartzó ügyekben döntsön, vagy tájékztatást adjn a panasz rvslásának lehetséges módjáról. Minderrıl 15 napn belül írásban tájékztatja a panaszst, intézkedést kezdeményezhet a szakmai vezetınél, illetve a szervezeti felépítés szerint illetékes személynél/szervnél (intézményvezetı, fenntartó, gyermekjgi képviselı, más hatáskörrel rendelkezı szerv), a házirendben fglaltak szerint panasszal élhet a szakmai vezetınél, illetve a szervezeti felépítés szerinti kmpetens személynél (intézményvezetı, fenntartó) az ellátást érintı kifgásk rvslása érdekében, valamint a gyermeki jgk sérelme, a bölcsıde dlgzóinak kötelezettségszegése esetén. 4. Az intézményvezetı és a szakmai vezetı a Fórum által jelzett panaszt kivizsgálja, illetékességi körén belül megteszi a szükséges intézkedést. Amennyiben ehhez nem rendelkezik kmpetenciával, a megfelelı személyhez tvábbítja azt. Mindenrıl 15 napn belül írásban tájékztatja a Fórumt. 5. A panaszt tevı szülı/törvényes képviselı az intézmény fenntartójáhz, vagy a gyermekjgi képviselıhöz frdulhat, ha a szakmai vezetı - ill. a szervezeti felépítés szerinti illetékes személy -, vagy a Fórum 15 napn belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményérıl, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. III. Az Érdekképviseleti Fórum szervezeti felépítése, megalakítása A Fórum szavazati jgú választtt tagjai (Gyvt. 35. (2) bekezdésének b; c; d; pntja alapján): a bölcsıdei ellátásban részesülı gyermekek szülei/törvényes képviselıi, a bölcsıde dlgzóinak képviselıi, az intézmény fenntartó önkrmányzat képviselıi. A Fórum tagjainak számát úgy kell meghatárzni, hgy a szülık/törvényes képviselık száma nem lehet kevesebb a bölcsıde dlgzói képviselıinek és a fenntartó képviselıinek összlétszámánál. A Fórum tagjainak száma: szülı/törvényes képviselı 2 fı bölcsıdei dlgzók képviselıje 1 fı fenntartó képviselıje 1 fı A szülık/törvényes képviselık képviselıire gyermekcsprtnként a szülık önmaguk tesznek javaslatt. A javaslt személyek közül egységenként megtarttt szülıi értekezleten 2 fıt választanak, egyszerő többségi szavazással. Szavazategyenlıség esetén ismételt szavazást kell tartani a legtöbb szavazatt kaptt jelöltekre. A bölcsıde dlgzóinak képviselıit a dlgzók maguk közül választják. Az intézmény vezetıje mint elsı szinten kmpetenciával bíró személy nem lehet tagja a Fórumnak. A fenntartó képviselıjét a Képviselı-testület jelöli ki. A Fórum tagjai maguk közül elnököt választanak. A Fórum tagjának megbízása megszőnik, ha: a szülı/törvényes képviselı gyermeke kikerül az ellátásból, vagy az ıt delegáló szülıi kör visszahívja, a bölcsıde képviselıjének közalkalmaztti jgvisznya az intézménynél megszőnik, vagy az ıt delegáló munkahelyi kllektíva visszahívja, a fenntartó képviselıjének képviseleti jgsultságát a fenntartó megszünteti. Tagváltzás esetén az érintett ldal 1 hónapn belül új tagt választ/delegál. 10

11 Az Érdekképviseleti Fórum jgköre: IV. Az Érdekképviseleti Fórum jgköre, felelıssége Döntési jgt gyakrl: - tisztségviselıinek megválasztásában, - hatáskörébe tartzó ügyekben. Véleményt nyilváníthat: - gyermeket érintı ügyekben. Javaslatt tehet: - a bölcsıde alaptevékenységével összhangban végzett szlgáltatásk tervezésével, mőködtetésével, az ebbıl származó bevételek felhasználásával kapcslatban. Panaszt tehet, illetve intézkedést kezdeményezhet: - a szervezeti felépítés szerinti (szakmai vezetı, intézményvezetı), illetve egyéb illetékességgel bíró személynél/szervnél (fenntartó, gyermekjgi képviselı, más hatáskörrel rendelkezı szerv). Egyetértési jgt gyakrl: - a bölcsıde házirendjének jóváhagyásánál. Az Érdekképviseleti Fórum felelısségi köre: A Fórum felelıs: - törvényes mőködéséért, - mőködési rendjének szabálysságáért, - hatáskörébe tartózó döntéseiért. V. Az Érdekképviseleti Fórum mőködési szabályai A Fórum évente legalább két alkalmmal rendes, illetve panasz esetén szükség szerint rendkívüli ülést tart. Az ülést a Fórum megválaszttt elnöke hívja össze, lehetıleg írásban, megjelölve a tárgyalandó napirendi pntkat, mellékelve az aktualitás szerint szükséges iratkat. A Fórum akkr határzatképes, ha az ülésen a tagk több mint fele jelen van. Az ülést az elnök vezeti. A Fórum határzatait a jelenlevı tagk 50%-a + 1 fı egybehangzó szavazata alapján, nyílt szavazással hzza meg. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. A kisebbségben maradt álláspnt képviselıi igényelhetik, hgy álláspntjukat az ülésrıl készült jegyzıkönyv szó szerint tartalmazza. A Fórum ülésérıl jegyzıkönyvet kell vezetni, mely tartalmazza a jelenlevı tagk nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendi pntkat, hzzászóláskat, vélemények rövid összefglalását. A jegyzıkönyvet a Fórum egy tagja hitelesíti. A Fórum ügyintézési ideje 15 nap. A panasz kivizsgálását követıen a határzatt az elnök kihirdeti, illetve a panaszsnak a határzati kivnatt írásban megküldi. A határzatban fel kell hívni a figyelmet arra, hgy ha a szakmai vezetı, illetve a szervezeti felépítés szerint illetékes személy (intézményvezetı), 15 napn belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményérıl, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet, annak rvslásáért a kézhezvételtıl számíttt 15 napn belül az intézmény fenntartójáhz, vagy a megyei gyámhivatalhz frdulhat. A Fórum intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál, az intézmény ellenırzését ellátó megyei gyámhivatalnál, illetve más hatáskörrel rendelkezı szervnél/személynél. VI. Záró rendelkezések 11

12 1. A Fórum tagjait tevékenységük miatt hátrány nem érheti. 2. A Fórum tagjai végzett tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. 3. A Fórum mőködésének tárgyi feltételeit az intézmény biztsítja. 4. A Szabályzat az elfgadás napján lép hatályba és visszavnásig érvényes. Az Érdekképviseleti Fórum Mőködési Szabályzatát a tagk megismerték, elfgadták. 12. A bölcsıde és a család kapcslattartási frmái Szülıi értekezlet Szülıi értekezletet minden gndzási évben legalább négy alkalmmal tartanak a bölcsıdében. Családlátgatás A lehetıségekhez képest a beszktatást megelızıen a kisgyermeknevelık a szülıkkel egyeztetett idıpntkbanlátgatást tesznek a gyermekek tthnában, ezzel is elısegítve a személyes, bizalmra épített kapcslat kialakítását. A családlátgatásk fntsságára a szakmai vezetı már a beiratkzás alkalmával felhívja a családk figyelmét. Fgadóóra A bölcsıdében a szülıkkel egyeztetett idıpntban a kisgyermeknevelık fgadóórát tartanak. A szülıknek lehetıségük van a gyermekkel kapcslats nevelési-gndzási feladatk srán adódó tájékzódásra. 13. Az intézmény dkumentumainak nyilvánssága A házirendet a fenntartó jóváhagyását követıen nyilvánsságra kell hzni. Ki kell függeszteni a faliújságra, a szülık számára is nyitva álló helyiségben. A házirendet a beiratkzáskr a szülı átveszi. A házirend váltzásakr a házirendet ismételten meg kell ismertetni. 14. Belsı ellenırzés A bölcsıde szakmai munka belsı ellenırzését a bölcsıde szakmai vezetıje végzi az éves ellenırzési terv alapján. A belsı ellenırzés célja, típusai és fı területei A belsı ellenırzés célja A belsı ellenırzés ténymegállapító és értékelı tevékenység. Célja, hgy: - biztsítsa a szakmai vezetı számára a megfelelı mennyiségő és minıségő infrmációt az bölcsıdében flyó nevelı és gndzó munka tartalmáról és annak színvnaláról, - jelezze a kisgyermeknevelık és egyéb közalkalmazttak, valamint a vezetık számára a nevelıi-gndzói, gazdasági és jgi követelményektıl való eltérést, tárja fel a szabálytalanságkat, hiánysságkat, mulasztáskat, - segítse a vezetıi irányítást, - megszilárdítsa a belsı rendet és fegyelmet, - segítse a Szakmai Prgramban megírtak szem elıtt tartását. A belsı ellenırzés fı területei Kiemelkedı feladatk: - a szakmai prgram feladatainak végrehajtása, a célk megvalósulásának ellenırzése, - az éves munkaterv feladatainak megvalósulása, a kisgyermeknevelık ezzel kapcslats tevékenységének ellenırzése, értékelése - a nevelı-gndzó munka tartalmának és színvnalának visznyítása a jgszabályi követelményekhez, - a csprt dkumentációs tevékenységének ellenırzése. 12

13 15. Fenntartó ellenırzése A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104.-a értelmében (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szlgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény fenntartója a) dönt az intézmény alapító kiratáról, gazdálkdási körérıl, átszervezésérıl, megszüntetésérıl, tevékenységi körének módsításáról, nevének megállapításáról, b) meghatárzza az intézmény költségvetését, valamint az intézményi térítési díjat, c) ellenırzi az intézmény gazdálkdását és mőködésének törvényességét, d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát, szakmai prgramját, e) ellenırzi és évente egy alkalmmal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai prgram végrehajtását, valamint a gazdálkdás szabályszerőségét és hatéknyságát, f) gndskdik a szakemberek képzésérıl, tvábbképzésérıl, g) gyakrlja az intézmény vezetıje tekintetében a munkáltatói jgkat, h) gndskdik az érdek-képviseleti fórum megalakításának feltételeirıl, i)kikéri a gyámhivatal véleményét az intézmény mőködését érintı lényeges döntés meghzatala elıtt, így különösen az intézmény fenntartását érintı váltzásk, az intézmény átszervezésének, megszüntetésének, feladatkörének megváltztatása esetén, j) kivizsgálja a 36. (2) bekezdése alapján hzzá érkezı panaszkat és szükség esetén intézkedik a panaszt kiváltó kk megszüntetése iránt, és a megtett intézkedésérıl tájékztatja a mőködést engedélyezı szervet. 16. Munkaidı és ennek nyilvántartása A közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény (tvábbiakban: Kjt.) 55. -a szerint a munka jellegétıl függıen végrehajtási rendelet meghatárzhatja a teljes munkaidıbıl kötelezıen a munkahelyen töltendı idı tartalmát, tvábbá az ezen idıtartam alatti munkavégzés egyes sajáts szabályait. A kisgyermeknevelık heti váltásban végzik munkájukat. A délelıttös 7.00-tól ig A középsıs: 8.00-tól ig A délutáns 9.00-tól ig. Technikai dlgzó: 9.00-tól ig Szakács: 7.30-tól ig A jelenléti ív a munkahelyen töltött idı mérésére szlgál. A közalkalmazttnak a jelenléti íven azt az idıtartamt szükséges rögzítenie, amit egy adtt nap ténylegesen a munkahelyén töltött. A teljes napi munkaidıbıl hét órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsıdében fglalkztattt gndzónak és a szakgndzónak. A napi egy órát a kisgyermeknevelıknek szintén munkával kell tölteniük.(családlátgatás, adminisztráció, dekrációs anyagk elkészítése) 17. Külsı kapcslatk 1. A bölcsıde kapcslatt tart azkkal az intézményekkel, amelyek a bölcsıdébe lépés elıtt, az bölcsıdei élet alatt, és a bölcsıdei élet után meghatárzó szerepet töltenek be a gyermek életében. 2. A flyamats kapcslattartást a gyermekjóléti szlgálattal a gyermekvédelmi felelıs gndzza. 3. A Házi Gyermekrvsi Szlgálattal, védınıi szlgálattal való kapcslattarás a szakmai vezetı feladata. 4. A Dél -Alföldi Reginális Módszertani Bölcsıdével kapcslat tart, ahl képzéseken, szakmai tanácsadáskn, tvábbképzéseken vesznek részt a dlgzók és a Bács-Kiskun Megyei Krmányhivatallal is kapcslatt tart fenn. 13

14 Elıterjesztés 2. számú melléklete Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye 6050 Lajsmizse, Szent L. u. 19. HÁZIREND Bölcsıde

15 1. A bölcsıde napnta, HÉTFİTİL PÉNTEKIG reggel 7 órától 17 óráig tart nyitva. A gyermekek reggel 7 órától 8 óráig érkezhetnek. 8 óra és 8,30 között kérjük a szülıket, hgy ne zavarják az étkezést. A bölcsıde elızetes bejelentés után 9,30 óráig fgadja a késıbb érkezı gyermekeket. 2. Gyermekek hazaadása flyamatsan történik. Kérjük, 14,30 és 15 óra között a zavartalan étkezés biztsítása miatt ne jöjjenek gyermekükért. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK! 3. Gyermekeket csak szülınek, vagy általa írásban megbíztt felnıttnek tudjuk kiadni. Gyermeket a bölcsıde 14 éven aluli gyermeknek nem adhat ki. 4. A bölcsıdei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárlására. Kérjük, hgy csak a legszükségesebb dlgkat tárlják a szekrényekben, mert a bölcsıdében hagytt illetve a gyermekek személyes tárgyaiért felelısséget vállalni nem tudunk. 5. KÖZÖSSÉGBE CSAK EGÉSZSÉGES GYERMEK HOZHATÓ! Lázas, vagy fertızésre gyanús gyermeke a bölcsıdét nem látgathatja. A családban elıfrduló fertızı betegségrıl az intézményt értesíteni kell. 6.Ha a gyermek a bölcsıdében betegszik meg, a szülı köteles az értesítés után gyermekét a legrövidebb idın belül a közösségbıl elvinni, illetve az rvsi ellátásáról gndskdni. A vezetı értesíti a szülıt vagy a hzzátartzót, ehhez feltétlenül szükséges a pnts cím és telefnszám. 7. A bölcsıde rvs kitiltó és vizsgálatkra vnatkzó utasításait kérjük betartani. 8.A gyermek gyógyszer és ételérzékenységérıl a szülı tájékztassa a bölcsıdét. A kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni. 9.A gyermek hsszabb hiányzása esetén kérjük a szülıket hetente tájékztatást szíveskedjenek adni az intézménynek. 10.Ha nem betegség miatt hiányztt a gyermek, de 3 napt meghaladta a hiányzás, akkr a gyermeket kérjük rvsi igazlással közösségbe hzni. A gyermek betegségét és a kaptt gyógyszereket kérjük feltőntetni vagy az rvsi igazlásn, vagy az rvsi füzetbe. 11. Az intézményben napi 4 étkezést biztsítunk a gyermekek számára. Ez reggelit, tízórait, ebédet, uzsnnát tartalmaz. 12.A bölcsıdei születésnapk és névnapk megünnepléséhez házi készítéső sütemények és trták nem szlgálhatók fel. Az étkezésért a szülınek térítési díjat utólag kell megfizetnie, a jelzett idıpntban, a tényleges jelenlét alapján. Az étkezési díj a gyermek beszktatásának elsı napjától kezdıdik. Betegség esetén másnap reggel 8.00-ig történı bejelentés esetén lemndásra kerül az étkezés. A bölcsıdében térítési díjfizetési kötelezettsége a szülınek, törvényes képviselınek az étkezés tekintetében van. A napi étkezési térítési díj összegét a fenntartó állapítja meg. Az évi XXXI. tv a értelmében térítési díj kedvezmény illeti meg a szülıt, törvényes képviselıt a következı esetekben: Gyermekétkeztetés esetén kedvezmény illeti meg azt a gyermeket a) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a szülı gyermeke után az intézményi térítési díj alól mentesül, b) hárm- vagy többgyermekes családknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, c) tartósan beteg vagy fgyatéks gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át, A térítési díj havi összegét - meghatárztt napn, amelynek dátuma kifüggesztésre kerül minden hónapban az átadó fali újságján, ahl az errıl szóló rendelet is megtalálható a bölcsıdében lehet személyesen befizetni. Térítési díj befizetésének elmulasztása esetén az intézményvezetı 15 naps határidı megjelölésével írásban felszólítja a fizetésre kötelezett személyt az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a kitőzött határidı 15

16 eredménytelenül telik el az intézményvezetı a kötelezett nevét, lakcímét, és a díjhátralék összegét nyilvántartásba veszi. Lajsmizse és Felsılajs Közktatási Intézményfenntartói Társulása {Lajsmizse Várs Képviselı-testülete 8/2012. (III.30.) számú önkrmányzati rendeletében, Felsılajs Község Képviselı-testülete 16/2012. (III.20.) számú határzatával egyetértésben} úgy döntött, hgy a bölcsıdében a térítési díjn felül szeptember 1- tıl bevezeti a gndzási díjat. A gndzási díj összegét az Intézményfenntartói Társulás 100 Ft/fı/nap összegben határzta meg. 13.A bölcsıdénkben két hét beszktatást biztsítunk, amely anyás beszktatás. Szakmai szempntk alapján és gyermekük érdekében fntsnak tartjuk a fkzats anyás beszktatást. A beszktatás sikerességének feltételei: A beszktatás idıtartama a gyermek alkalmazkdásának segítése érdekében legalább két hét. A nevelı a szülıtıl fkzatsan veszi át a gyermek ellátását. A gyermek bölcsıdei életének kialakításánál a szakmai elvek megszabta kereteken belül figyelembe kell venni a nevelınek az tthni szkáskat. 14.A család és a bölcsıde kapcslatának erısítése érdekében lehetıséget biztsítunk a kisgyermeknevelı és szülı napi találkzásaira, az üzenı füzeten keresztül történı infrmációcserére. Módt adunk a családknak a bölcsıdei életbe való betekintésre. Kérjük, hgy látgatásaik idıpntját a gyermekek nevelıjével elıre egyeztessék. 15. Az üzenı füzetbe történı bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi állaptára, akár a gyermek fejlıdésére, vagy tthni eseményekre vnatkznak. 16.A bölcsıde által szervezett szülıi értekezleteken, nyílt napkn a flyamats kapcslattartás és a gyermekek bölcsıdei életének figyelemmel kisérése céljából lehetıleg minden szülı vegyen részt. 17.A házirend betartása minden szülı számára kötelezı, megszegése a gyermek bölcsıdébıl való kizárását vnja maga után. 18.A bölcsıde területén tils a dhányzás! 19. A nyári idıszakban a karbantartási, festési, nagytakarítási munkálatk ideje alatt a bölcsıde zárva tart, a fenntartó által meghatárztt ideig. 20. Szülık jgai, kötelességei: A szülı (törvényes képviselı) jga, hgy tájékzódjn a bölcsıdei ellátásról; megválassza a bölcsıdét, melyre gyermeke nevelését gndzását bízza; megismerje a nevelés gndzás elveit, módszereit; megismerje a gyermekcsprtk életét, napirendjét; megismerje a saját gyermeke ellátásával kapcslats tárgyi, személyi feltételeket; megismerje a saját gyermekérıl vezetett dkumentumkat; tájékztatást, tanácst kérjen a bölcsıdei szakemberektıl; véleményt mndjn, észrevételt, javaslatt tegyen az ellátással kapcslatban; személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jgaikat tiszteletben tartsák. A szülı (törvényes képviselı) kötelessége, hgy gyermekével együttmőködjön, emberi méltóságát tiszteletben tartsa; gyermekét az ıt érintı kérdésekrıl tájékztassa, igényeit, véleményét figyelembe vegye; gyermeke jgainak érvényesítése érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket; együttmőködjön a gyermeke ellátásában közremőködı személyekkel és szervekkel, tvábbá a hatóságkkal, betartsa az Intézmény házirendjét. 16

17 Érdekképviseleti Fórum 1.Melléklet Mőködési Szabályzata I. Általáns rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézményére. 2. Az intézmény e Szabályzat alapján Érdekképviseleti Fórumt hz létre. 3.A hatálys Szabályzatt ki kell hirdetni. Alkalmazásáért az Érdekképviseleti Fórum elnöke és a szakmai vezetı felelıs. II. Az Érdekképviseleti Fórum mőködésének célja, feladata 1.Az Érdekképviseleti Fórum (tvábbiakban: Fórum) a bölcsıdei ellátásban részesülı gyermekek érdekeinek védelmét, képviseletét szlgálja és végzi. 2.A Fórum mőködésének célja, hgy megteremtse a bölcsıdei ellátásban részesülı gyermekek szülei/törvényes képviselıi, a fenntartó és az intézmény képviselıi közötti együttmőködés szélesebb körben értelmezett alapját. Tvábbi cél, hgy a bölcsıdei ellátással kapcslatban esetlegesen felmerülı panasz, prbléma mihamarabb azn a helyen nyerjen rvslást, ahl felmerül. 3. A Fórum feladata, hgy: megismerje a bölcsıde mőködését, struktúráját, szakmaiságát, feltételrendszerét, szakmai céljait, mőködtetésének körülményeit, véleményt nyilvánítsn a szakmai vezetınél a gyermekeket érintı ügyekben, a szülık/törvényes képviselık által hzzá benyújttt panaszt megvizsgálja, a hatáskörébe tartzó ügyekben döntsön, vagy tájékztatást adjn a panasz rvslásának lehetséges módjáról. Minderrıl 15 napn belül írásban tájékztatja a panaszst, intézkedést kezdeményezhet a szakmai vezetınél, illetve a szervezeti felépítés szerint illetékes személynél/szervnél (intézményvezetı, fenntartó, gyermekjgi képviselı, más hatáskörrel rendelkezı szerv), a házirendben fglaltak szerint panasszal élhet a szakmai vezetınél, illetve a szervezeti felépítés szerinti kmpetens személynél (intézményvezetı, fenntartó) az ellátást érintı kifgásk rvslása érdekében, valamint a gyermeki jgk sérelme, a bölcsıde dlgzóinak kötelezettségszegése esetén. 2. Az intézményvezetı és a szakmai vezetı a Fórum által jelzett panaszt kivizsgálja, illetékességi körén belül megteszi a szükséges intézkedést. Amennyiben ehhez nem rendelkezik kmpetenciával, a megfelelı személyhez tvábbítja azt. Mindenrıl 15 napn belül írásban tájékztatja a Fórumt. 3. A panaszt tevı szülı/törvényes képviselı az intézmény fenntartójáhz, vagy a gyermekjgi képviselıhöz frdulhat, ha a szakmai vezetı - ill. a szervezeti felépítés szerinti illetékes személy -, vagy a Fórum 15 napn belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményérıl, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. III. Az Érdekképviseleti Fórum szervezeti felépítése, megalakítása A Fórum szavazati jgú választtt tagjai (Gyvt. 35. (2) bekezdésének b; c; d; pntja alapján): a bölcsıdei ellátásban részesülı gyermekek szülei/törvényes képviselıi, a bölcsıde dlgzóinak képviselıi, az intézmény fenntartó önkrmányzat képviselıi. 17

18 A Fórum tagjainak számát úgy kell meghatárzni, hgy a szülık/törvényes képviselık száma nem lehet kevesebb a bölcsıde dlgzói képviselıinek és a fenntartó képviselıinek összlétszámánál. A Fórum tagjainak száma: szülı/törvényes képviselı 2 fı bölcsıdei dlgzók képviselıje 1 fı fenntartó képviselıje 1 fı A szülık/törvényes képviselık képviselıire gyermekcsprtnként a szülık önmaguk tesznek javaslatt. A javaslt személyek közül egységenként megtarttt szülıi értekezleten 2 fıt választanak, egyszerő többségi szavazással. Szavazategyenlıség esetén ismételt szavazást kell tartani a legtöbb szavazatt kaptt jelöltekre. A bölcsıde dlgzóinak képviselıit a dlgzók maguk közül választják. Az intézmény vezetıje mint elsı szinten kmpetenciával bíró személy nem lehet tagja a Fórumnak. A fenntartó képviselıjét a Képviselı-testület jelöli ki. A Fórum tagjai maguk közül elnököt választanak. A Fórum tagjának megbízása megszőnik, ha: a szülı/törvényes képviselı gyermeke kikerül az ellátásból, vagy az ıt delegáló szülıi kör visszahívja, a bölcsıde képviselıjének közalkalmaztti jgvisznya az intézménynél megszőnik, vagy az ıt delegáló munkahelyi kllektíva visszahívja, a fenntartó képviselıjének képviseleti jgsultságát a fenntartó megszünteti. Tagváltzás esetén az érintett ldal 1 hónapn belül új tagt választ/delegál. IV. Az Érdekképviseleti Fórum jgköre, felelıssége Az Érdekképviseleti Fórum jgköre: Döntési jgt gyakrl: - tisztségviselıinek megválasztásában, - hatáskörébe tartzó ügyekben. Véleményt nyilváníthat: - gyermeket érintı ügyekben. Javaslatt tehet: - a bölcsıde alaptevékenységével összhangban végzett szlgáltatásk tervezésével, mőködtetésével, az ebbıl származó bevételek felhasználásával kapcslatban. Panaszt tehet, illetve intézkedést kezdeményezhet: - a szervezeti felépítés szerinti (szakmai vezetı, intézményvezetı), illetve egyéb illetékességgel bíró személynél/szervnél (fenntartó, gyermekjgi képviselı, más hatáskörrel rendelkezı szerv). Egyetértési jgt gyakrl: - a bölcsıde házirendjének jóváhagyásánál. Az Érdekképviseleti Fórum felelısségi köre: A Fórum felelıs: - törvényes mőködéséért, - mőködési rendjének szabálysságáért, 18

19 - hatáskörébe tartózó döntéseiért. V. Az Érdekképviseleti Fórum mőködési szabályai A Fórum évente legalább két alkalmmal rendes, illetve panasz esetén szükség szerint rendkívüli ülést tart. Az ülést a Fórum megválaszttt elnöke hívja össze, lehetıleg írásban, megjelölve a tárgyalandó napirendi pntkat, mellékelve az aktualitás szerint szükséges iratkat. A Fórum akkr határzatképes, ha az ülésen a tagk több mint fele jelen van. Az ülést az elnök vezeti. A Fórum határzatait a jelenlevı tagk 50%-a + 1 fı egybehangzó szavazata alapján, nyílt szavazással hzza meg. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. A kisebbségben maradt álláspnt képviselıi igényelhetik, hgy álláspntjukat az ülésrıl készült jegyzıkönyv szó szerint tartalmazza. A Fórum ülésérıl jegyzıkönyvet kell vezetni, mely tartalmazza a jelenlevı tagk nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendi pntkat, hzzászóláskat, vélemények rövid összefglalását. A jegyzıkönyvet a Fórum egy tagja hitelesíti. A Fórum ügyintézési ideje 15 nap. A panasz kivizsgálását követıen a határzatt az elnök kihirdeti, illetve a panaszsnak a határzati kivnatt írásban megküldi. A határzatban fel kell hívni a figyelmet arra, hgy ha a szakmai vezetı, illetve a szervezeti felépítés szerint illetékes személy 15 napn belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményérıl, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet, annak rvslásáért a kézhezvételtıl számíttt 15 napn belül az intézmény fenntartójáhz, vagy a megyei gyámhivatalhz frdulhat. A Fórum intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál, az intézmény ellenırzését ellátó megyei gyámhivatalnál, illetve más hatáskörrel rendelkezı szervnél/személynél. VI. Záró rendelkezések 1. A Fórum tagjait tevékenységük miatt hátrány nem érheti. 2. A Fórum tagjai végzett tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. 3. A Fórum mőködésének tárgyi feltételeit az intézmény biztsítja. 4. A Szabályzat az elfgadás napján lép hatályba és visszavnásig érvényes. Az Érdekképviseleti Fórum Mőködési Szabályzatát a tagk megismerték, elfgadták. Lajsmizse, któber 4. Géczy Gabriella szakmai vezetı ZÁRADÉK A bölcsıde Érdekképviseleti Fóruma a Bölcsıdei Tagintézmény Házirendjét któber 8. napján megtárgyalta a benne fglaltakkal egyetértést nyilváníttt. Hajdú Zltánné Érdekképviseleti Fórum tagja 19

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére. Felsılajos Kirendeltség vezetı

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére. Felsılajos Kirendeltség vezetı 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közoktatási intézményekbe történı felvétel, illetve beíratás idıpontjának meghatározása

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013.

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. Ikt. sz: Házirend Nevelıtestület elfogadta: Készítette: Fakan Zsuzsanna 2/2013. sz. határozat Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. 1 Minden szabad nékem, de nem minden használ: minden

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat pályázat kiírására a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2014.(IV.29.) határozata

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2014.(IV.29.) határozata E L Ő T E R J E S Z T É S a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának, az óvoda nevelési, illetve a bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására, valamint az intézmény

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékztató A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv [2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive] (tvábbiakban MiFID), a tőkepiacról szóló

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság ÜGYREND A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva... Mátrainé Bartus Éva RFKB

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben