APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013."

Átírás

1 APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók közösségei 8 A tanulók, a szülők tájékztatása és véleménynyilvánítása 10 Az iskla működési rendje 11 Egyéb (tanórán) kívüli fglalkzásk 13 A napközi tthnra és a tanulószbára vnatkzó szabályk 18 A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szlgáló szabályk 20 A tanulók tantárgyválasztása 22 A tanulmányk alatti vizsgák szabályai 23 A tanulók saját feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az isklai rendezvények előkészítésében 25 A tanulók mulasztásának igazlása 26 A tanulók jutalmazása 27 A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 28 Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése 30 A szciális támgatás megállapításának és felsztásának elvei 31 A tankönyvkölcsönzéssel kapcslats szabályk 31 Az isklai tanuláshz nem szükséges dlgk behzatala az isklába 33 A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti srslás lebnylításának szabályai 34 A házirend elfgadásának és módsításának szabályai 36 A HÁZIREND ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA 38 VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 38 Melléklet: Az sztályzó vizsga tantárgyankénti, évflyamnkénti követelményei 40 2

3 A Z A P Á C Z A I C S E R E J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D J E mely a tanulói jgk gyakrlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, tvábbá az iskla által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza a magasabb jgszabályk előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jgk és kötelességek gyakrlásával, valamint az iskla munkarendjével kapcslats rendelkezéseket. 2. A házirendbe fglalt előírásk célja biztsítani az iskla törvényes működését, az isklai nevelés és ktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók isklai közösségi életének megszervezését. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az isklába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskla pedagógusainak és más alkalmazttainak. 2. A házirend előírásai azkra az isklai és isklán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett prgramkra vnatkznak, melyeket a pedagógiai prgram alapján az iskla szervez, és amelyeken az iskla ellátja a tanulók felügyeletét. 3. A tanulók az iskla által szervezett isklán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. 4. Ez a házirend év 09. hó 01. napján lépett hatályba. 3

4 A házirend nyilvánssága 1. A házirend előírásai nyilvánsak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskla alkalmazttainak) meg kell ismernie. 2. A házirend ellvasható az iskla hnlapján. Az isklai hnlap internet címe: 3. A házirend egy-egy példánya megtekinthető az iskla irattárában; az iskla könyvtárában; az iskla nevelői szbájában; az iskla igazgatójánál; az iskla igazgatóhelyettesénél; az isklai szülői munkaközösség vezetőjénél; az iskla fenntartójánál. 4. A házirend egy példányát a közktatási törvény előírásainak megfelelően az isklába történő beiratkzáskr, valamint a házirend módsításakr a szülőnek át kell adni. 5. Az újnnan elfgadtt vagy módsíttt házirend előírásairól minden sztályfőnöknek tájékztatnia kell: a tanulókat sztályfőnöki órán; a szülőket szülői értekezleten. 6. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vnatkzó szabályait minden tanév elején az sztályfőnököknek meg kell beszélniük: a tanulókkal sztályfőnöki órán; a szülőkkel szülői értekezleten. 7. A házirendről minden érintett tájékztatást kérhet az iskla igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az sztályfőnököktől a nevelők fgadó óráján vagy ettől eltérően a pedagógussal előre egyeztetett időpntban. 4

5 Az iskla által elvárt viselkedés szabályai Az isklánkba járó tanulóktól elvárjuk, hgy betartsák a jgszabályk, az isklai házirend, illetve más intézményi szabályzat rendelkezéseit, tartsák tiszteletben az intézményben dlgzó pedagógusk és más felnőttek, valamint tanulótársainak emberi méltóságát, senkivel szemben ne használjanak hangs, trágár, sértő beszédet, senkivel szemben ne legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne verekedjenek, törekedjenek szeretetteljes emberi kapcslatk kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és az isklában dlgzó más felnőttekkel, viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan, legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudóak, előzékenyek, köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően vagy a felnőtt által megengedett frmában, tartsák be a nevelők és az isklában dlgzó más felnőttek utasításait, becsüljék meg az emberi szrgalmat, a tudást és a munkát, igyekezzenek megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő személyiségeit és hagymányait, ismerjék meg isklánk névadójának életét, munkásságát, vegyenek részt az iskla hagymányainak áplásában, óvják, áplják a természet, a környezet értékeit, vigyázzanak egészségükre, eddzék testüket, legyenek nyitttak, érdeklődők, isklai kötelezettségeiknek flyamatsan tegyenek eleget, vegyenek részt az sztályközösség és az iskla rendezvényein, működjenek együtt társaikkal, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi feladataiknak, fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az isklai fglalkzáskn, az isklai fglalkzáskn magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban, 5

6 az iskla helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használják, az isklai fglalkzáskról csak indklt esetben hiányzzanak, ne késsenek el, távlmaradásukat az isklai fglalkzáskról a házirend előírásai szerint igazlják, a tanuláshz szükséges felszerelést minden órára hzzák magukkal, az elméleti tanulnivalókat minden órára tanulják meg, írásbeli házi feladataikat minden órára készítsék el, segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az isklai feladatk megldásában, ellenőrzőjüket minden nap hzzák magukkal, érdemjegyeiket abban naprakészen vezessék, szüleiknek minden nap adják át láttamzásra, védjék az iskla felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre máskat is figyelmeztessenek, az isklában tiszta, áplt, kulturált külsővel, az iskláshz illő öltözékben jelenjenek meg (ne viseljenek feltűnő nagyméretű ékszert; hajuk, körmük, arcuk ne legyen kifestve), az isklai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalmhz illő ruhában (fehér ing vagy blúz, illetve sötét nadrág vagy szknya) jelenjenek meg, ne hzzanak az isklába lyan dlgkat, eszközöket, amelyek nem szükségesek a tanuláshz, tartsák be a házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének megőrzését szlgáló szabálykat, és erre máskat is figyelmeztessenek, ne hzzanak az isklába, ne fgyasszanak egészségre ártalmas szereket (elsősrban dhányárut, szeszesitalt,energiaitalt), az iskla területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dlgkat adják da valamelyik nevelőnek, vagy adják le az iskla-titkári irdában, ne végezzenek az isklában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere), ne flytassanak az isklában plitikai célú tevékenységet. A tanulók jgai A tanulói jgk kiemelt isklai területei: 6

7 tájékzódáshz való jg (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre.); kérdés intézésének jga (A tanuló a személyét és tanulmányait érintő valamennyi ügyben kérdést intézhet az iskla vezetőihez, pedagógusaihz, a diákönkrmányzathz.); érdemi válaszhz való jg (A tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől számíttt tizenöt napn belül érdemi választ kell kapnia.); tájékzódási jg (A tanulónak jga van tájékztatást kapni a személyét és tanulmányait érintő valamennyi kérdésről.); véleményezési jg (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg vagy valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jgával.); részvételi jg (Kiterjed az isklában működő tanulóközösségekre, valamint az iskla által szervezett tanórai és tanórán kívüli fglalkzáskra.); választójg (A tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztség esetében.); kezdeményezési jg (A tanuló kezdeményezheti diákönkrmányzat vagy diákkör létrehzását, valamint kezdeményezéssel élhet saját ügyeivel kapcslatsan.); javaslattevő jg (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg vagy valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jgával.); használati jg (Kiterjed az iskla létesítményeinek, helyiségeinek, berendezéseinek és eszközeinek használatára.); szciális támgatáshz való jg (A tanuló egyéni körülményei alapján kérelmére jgszabályi előírásknak megfelelően szciális támgatásban részesülhet, amennyiben az ilyen jellegű támgatásra a fedezet az iskla költségvetésében rendelkezésre áll.); jgrvslathz való jg (A tanuló jgai megsértése esetén jgszabályban meghatárzttak szerint jgrvslati eljárást indíthat.); nyilvánssághz való jg (A tanuló jgai megsértése esetén igénybe veheti a nyilvánsságt.); 7

8 vallásgyakrlással összefüggő jg (A tanuló szabadn gyakrlhatja vallását a nem állami és nem önkrmányzati fenntartású ktatási intézményekben is.). Az iskla tanulói az iskla életével kapcslats jgaikat egyénileg vagy a tanulók közösségein keresztül gyakrlhatják. A tanulók közösségei Az sztályközösség 1. Az azns évflyamra járó, közös tanulócsprtt alktó tanulók sztályközösséget alktnak. Az sztályközösség élén mint pedagógus vezető az sztályfőnök áll. 2. Az sztály tanulói maguk közül az sztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére az alábbi tisztségviselőket választják meg: sztálytitkár, képviselő az isklai diákönkrmányzat vezetőségébe, A diákkörök 1. Az isklában a tanulók a neveléssel-ktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demkráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében a házirendben meghatárzttak szerint diákköröket hzhatnak létre. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csprt stb. 2. A diákkörök létrehzására javaslatt tehet az iskla igazgatójának az adtt tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkrmányzat, a szülői munkaközösség isklai vezetősége. A javaslt diákkör létrehzásáról minden tanév elején az adtt lehetőségek figyelembevételével a tantárgyfelsztás, valamint az éves munkaterv elfgadásakr a nevelőtestület dönt. 8

9 3. A diákköröket vezetheti nevelő, vagy az iskla igazgatója által felkért nagykrú személy. 4. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük. Az isklai diákönkrmányzat 1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az isklában diákönkrmányzat működik. 2. Az isklai diákönkrmányzat tevékenységét az sztálykban megválaszttt küldöttekből álló diákönkrmányzati vezetőség irányítja. 3. A diákönkrmányzat tevékenységét az iskla igazgatója által a diákönkrmányzat javaslatára megbíztt nevelő segíti. 4. Az isklai diákönkrmányzat képviseletét az isklai diákönkrmányzatt segítő nevelő látja el. A diákönkrmányzatt megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jg gyakrlása előtt diákönkrmányzatt segítő nevelőnek ki kell kérnie az isklai diákönkrmányzat vezetőségének véleményét. Az isklai diákközgyűlés 1. Tanévenként legalább egy alkalmmal isklai diákközgyűlést kell összehívni. 2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév któber hónapjában az iskla igazgatója a felelős. 3. Az isklai diákközgyűlésen minden tanulónak jga van részt venni. 4. A diákközgyűlésen a diákönkrmányzatt segítő nevelő, valamint a diákönkrmányzat gyermekvezetője beszáml az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskla igazgatója tájékztatást ad az isklai élet egészéről, az isklai munkatervről. 5. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az isklai diákönkrmányzat vezetője kezdeményezheti. A rendkívüli diákközgyűlés napirendi pntjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánsságra kell hzni. 9

10 A tanulók, a szülők tájékztatása és véleménynyilvánítása 1. A tanulókat az iskla egészének életéről, az isklai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskla igazgatója az isklai diákönkrmányzat vezetőségi ülésén legalább félévente, a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalmmal, az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül flyamatsan tájékztatja, valamint az sztályfőnökök az sztályfőnöki órákn flyamatsan tájékztatják. 2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők flyamatsan szóban és a tájékztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékztatják. 3. A tanulók a jgszabálykban, valamint az iskla belső szabályzataiban biztsíttt jgaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választtt képviselőik, útján az iskla igazgatóságáhz, az sztályfőnökükhöz, az iskla nevelőihez, a diákönkrmányzathz frdulhatnak. 4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választtt képviselőik, útján közölhetik az iskla igazgatóságával, nevelőivel, a nevelőtestülettel. 5. A szülőket az iskla egészének életéről, az isklai munkatervről, az aktuális feladatkról az iskla igazgatója a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején, az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül flyamatsan tájékztatja, az sztályfőnökök: az sztályk szülői értekezletein tájékztatják. 10

11 6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módn tájékztatják: szóban: egyéni megbeszéléseken, a családlátgatáskn, a szülői értekezleteken, a nevelők fgadó óráin, a nyílt tanítási napkn, a tanuló fejlesztő értékelésére összehívtt megbeszéléseken, írásban a tájékztató füzetben (ellenőrző könyvben). 7. A szülői értekezletek és a nevelők fgadóóráinak időpntjait tanévenként az isklai munkaterv tartalmazza. 8. A szülők a tanulók és a saját a jgszabálykban, valamint az iskla belső szabályzataiban biztsíttt jgaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választtt képviselőik útján az iskla igazgatóságáhz, az adtt ügyben érintett tanuló sztályfőnökéhez, az iskla nevelőihez, a diákönkrmányzathz frdulhatnak. 9. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választtt képviselőik útján közölhetik az iskla igazgatóságával, nevelőivel. Az iskla működési rendje 1. Az iskla épületei szrgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután tizenhét óráig vannak nyitva. 2. Az isklában tartózkdó gyermekek felügyeletét az iskla reggel órától a tanítás végéig, illetve az egyéb (tanórán kívüli) fglalkzásk idején biztsítja. 3. Az isklába a tanulóknak reggel 7.30 óra és 7.45 óra között kell megérkezniük. 4. Az isklában a tanítás reggel órakr kezdődik. Ettől eltérően az első tanítási órát ( nulladik órát ) 7.15 órától kezdve is meg lehet tartani az isklai szülői szervezet, valamint az isklai diákönkrmányzat véleményének kikérésével. Az isklai szülői szervezet és az isklai diákönkrmányzat 11

12 véleményét minden tanév elején, a tantárgyfelsztás összeállításakr kell kikérni. 5. A tanítási órák ideje negyvenöt perc. 6. Az isklában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: TANÍTÁSI ÓRA SZÁMA AZ ÓRA IDŐPONTJA 0. óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra A tanulóknak az őszi és a tavaszi hónapkban (szeptember, któber, március, április, május) reggel 7.30 óra és 7.45 óra között, valamint az óraközi szünetekben kivéve a másdik szünetet az udvarn kell tartózkdniuk. Rssz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók ezekben a hónapkban is a tantermekben, illetve a flysón maradhatnak. 8. A másdik óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkr a tanulók a tantermekben étkezhetnek. 9. A tanulóknak órarendjüktől függően a tanítási órák vagy az egyéb (tanórán kívüli) fglalkzásk között a óra és óra közötti időben legalább hatvan perc szünetet kell főétkezésre (ebédre) biztsítani. 10. A tanítási órák kezdete előtt az sztályknak az udvarn srakzniuk kell, majd az ügyeletes nevelő utasítása szerint sztálynként kell az sztálytermekbe vnulniuk. 12

13 11. A tanuló tanítási idő alatt az iskla épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az sztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár íráss engedélyével hagyhatja el. 12. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az isklából való távzásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes írásban adhat engedélyt. 13. A tanulók távzását az iskla épületéből a nevelők csak íráss kilépővel engedélyezhetik. A kilépőt a tanulóknak távzáskr a prtán le kell adniuk. 14. Tanítási napkn a hivatals ügyek intézése az isklatitkári irdában történik óra és óra között. 15. Az iskla a tanítási szünetekben a hivatals ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskla igazgatója határzza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudmására hzza. 16. A tanulók az iskla létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskla igazgatója adhat. 17. Az iskla épületében az isklai dlgzókn és a tanulókn kívül csak a hivatals ügyet intézők tartózkdhatnak, illetve azk, akik erre az iskla igazgatójától engedélyt kaptak. 18. Az iskla épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a hivatalsegéd ellenőrzi és nyilvántartja. 19. Az iskla épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskla helyiségeinek használói tanulók és felnőttek felelősek: az iskla tulajdnának megóvásáért, védelméért, az iskla rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályk betartásáért, az iskla szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben megfgalmaztt viselkedési szabályk és előírásk betartásáért. Egyéb (tanórán kívüli) fglalkzásk 1. Az iskla a tanulók számára a tanórai fglalkzásk mellett az alábbi 13

14 tanórán kívüli fglalkzáskat szervezi: Napközi tthn, tanulószba. Amennyiben a szülők igénylik az isklában tanítási napkn a délutáni időszakban az első-nylcadik évflyamn napközi tthn, illetve tanulószba működik. A tanítási szünetekben a munkanapkn igény esetén összevnt napközis csprt üzemel, ha ezt lyan tanulók szülei igénylik, akiknek tthni felügyelete nem megldtt. Hagymányőrző tevékenységek Az iskla fnts célkitűzései közé tartzik a nemzet, a lakóhely, valamint isklánk múltjának megismerése, megbecsülése; az iskla hagymányainak áplása. Ennek érdekében végzett egyéb (tanórán kívüli) tevékenységek: az iskla névadója emlékének áplása; az isklai ünnepségek, megemlékezések. Diákönkrmányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az isklában diákönkrmányzat működik. Az isklai diákönkrmányzat munkáját az 5-8. sztálykban megválaszttt küldöttekből álló diákönkrmányzati vezetőség irányítja. A diákönkrmányzat tevékenységét az iskla igazgatója által megbíztt pedagógus segíti. Diákétkeztetés. A tanulók számára igény esetén napi hármszri étkezést (tízórai, ebéd, uzsnna) vagy ebédet (menzát) biztsítunk. Az étkezési térítési díjakat az iskla által a házirendben meghatárztt módn kell befizetni. Tehetséggndzó és felzárkóztató fglalkzásk. Az egyéni képességek minél jbb kibntakztatását, a tehetséges tanulók gndzását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhz kapcslódó tanórán kívüli tehetséggndzó és felzárkóztató fglalkzásk segítik. Az 1-4. évflyamn az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk. A 8. évflyamn a tvábbtanulás, a középisklai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt 14

15 elérő tanulók részére képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika tantárgyakból. Tvábbi tehetséggndzó és felzárkóztató fglalkzásk indításáról a felmerülő igények és az iskla lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskla nevelőtestülete dönt. A felzárkóztató fglalkzásk sajáts frmái az egyéni fglalkzásk. Az egyéni fglalkzáskn a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősrban azk a tanulók vesznek részt, akiknek az első-negyedik évflyamn az eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi, illetve azk, akik másdik vagy tvábbi alkalmmal ismétlik ugyanazt az évflyamt. Képesség-kibntakztató felkészítés és integrációs felkészítés. Az iskla amennyiben a feltételek adttak a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendeletben szereplő előírásknak a halmzttan hátránys helyzetű tanulók szciális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak ellensúlyzása céljából képesség-kibntakztató és integrációs felkészítést szervez. A képesség-kibntakztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók egyéni képességének, tehetségének kibntakztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, tvábbtanulási esélyének kiegyenlítése flyik. A képesség-kibntakztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-ktatása, tudásának értékelése az ktatásért felelős miniszter által kiadtt prgram alkalmazásával történik. Isklai sprtkör. Az isklai sprtkör fglalkzásain részt vehet az iskla minden tanulója. Az isklai sprtkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztsítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sprtágakban az isklai és isklán kívüli sprtversenyekre. Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szlgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési 15

16 kör, hbbi alapján is. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskla lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskla nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését az igazgató beleegyezésével lyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskla dlgzója. Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók tvábbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sprt, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az isklában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat a pedagógusk az isklán kívüli versenyekre is felkészítik. Tanulmányi kirándulásk. Az iskla nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára gyalgs vagy kerékpárs tanulmányi kiránduláskat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából. Osztálykirándulásk. Az iskla nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az sztályk számára évente egy alkalmmal sztálykirándulást szerveznek. Az sztálykirándulásn való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskla nevelői a pályázati lehetőségek minél jbb kihasználásával törekednek arra, hgy ezeken a prgramkn a nehezebb szciális körülmények között élő családk elsősrban halmzttan hátránys helyzetű gyermekei is részt tudjanak venni. Erdei isklák, tábrzásk. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a tábrszerű módn, az iskla falain kívül szervezett, több napn keresztül tartó erdei isklai fglalkzásk, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldlgzása történik, illetve az isklai szünidőkben szervezett tábrzásk. Az erdei isklai fglalkzáskn és a tábrzáskn való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskla nevelői a pályázati lehetőségek minél jbb kihasználásával törekednek arra, hgy ezeken a prgramkn a nehezebb szciális körülmények között élő 16

17 családk elsősrban halmzttan hátránys helyzetű gyermekei is részt tudjanak venni. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshz kapcslódó fglalkzás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldlgzását, a követelmények teljesítését szlgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadáskn tett csprts látgatásk. Az e fglalkzáskn való részvétel ha az költségekkel is jár önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskla nevelői a pályázati lehetőségek minél jbb kihasználásával törekednek arra, hgy ezeken a prgramkn a nehezebb szciális körülmények között élő családk elsősrban halmzttan hátránys helyzetű gyermekei is részt tudjanak venni. Szabadidős fglalkzásk. A szabadidő haszns és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hgy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazdva különféle szabadidős prgramkat szervez (pl. túrák, kirándulásk, tábrk, színház- és múzeumlátgatásk, klubdélutánk, táncs rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskla nevelői a pályázati lehetőségek minél jbb kihasználásával törekednek arra, hgy ezeken a prgramkn a nehezebb szciális körülmények között élő családk elsősrban halmzttan hátránys helyzetű gyermekei is részt tudjanak venni. Isklai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napkn látgatható isklai könyvtár segíti. Az iskla létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csprts használata. A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hgy az iskla létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sprtlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók tanári felügyelet mellett egyénileg vagy csprtsan használják. Hit- és vallásktatás. Az isklában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak az iskla nevelő és ktató tevékenységétől függetlenül hit- és vallásktatást 17

18 szervezhetnek. A hit- és vallásktatásn való részvétel a tanulók számára önkéntes. 2. A délutáni egyéb (tanórán kívüli) fglalkzáskat az iskla nevelői a órában óra és óra között szervezik meg. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet, de ilyen esetben a szülőket előre értesíteni kell. 3. Az egyéb (tanórán kívüli) fglalkzáskra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató fglalkzásk, valamint az egyéni fglalkzásk kivételével önkéntes. A tanórán kívüli fglalkzáskra a tanulónak az adtt tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. 4. A felzárkóztató fglalkzásra, valamint az egyéni fglalkzásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárk jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató fglalkzáskn, valamint az egyéni fglalkzáskn kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskla igazgatója adhat. 5. Az egyéb (tanórán kívüli) fglalkzáskról történő távlmaradást is a házirendben előírt módn igazlni kell. A tanórán kívüli fglalkzáskról ismételten igazlatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a fglalkzásról kizárható. 6. Az isklai könyvtár a tanulók számára a tanítási napkn ( hétfő csütörtök) órától óráig tart nyitva. A könyvtár szlgáltatásait csak az isklai könyvtárba beiratkztt tanulók és isklai dlgzók vehetik igénybe. A beiratkzás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A napközi tthnra és a tanulószbára vnatkzó szabályk 1. A napközi tthnba és a tanulószbai fglalkzásra történő felvétel a szülő kérésére történik. 2. A napközi tthnba tanévenként előre a tanévet megelőző augusztus hónapban kell jelentkezni. Indklt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi tthni elhelyezését. 3. A tanulószbai fglalkzásra a tanév elején, augusztus hónapban lehet jelentkezni. 18

19 Indklt esetben a tanuló tanulószbai felvétele tanév közben is lehetséges. 4. Az iskla a napközi tthnba és a tanulószbára minden hátránys helyzetű, halmzttan hátránys helyzetű, valamint felügyeletre szruló tanulót felvesz. 5. Amennyiben a napközis vagy tanulószbai csprtk létszáma meghaladná a közktatási törvényben előírt maximális csprtlétszámt, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azk a tanulók, akiknek mindkét szülője dlgzik, akik nehéz szciális körülmények között élnek. 6. A napközis fglalkzásk a délelőtti tanítási órák végeztével a csprtba járó tanulók órarendjéhez igazdva kezdődnek és délután óráig tartanak. Szülői igény esetén a napköziben az iskla a tanulók számára óra és óra között felügyeletet biztsít. 7. A tanulószbai fglalkzás a délelőtti tanítási órák végeztével a tanulószbára járó tanulók órarendjéhez igazdva kezdődik és délután óráig tart. 8. A napközis és a tanulószbai fglalkzásról való hiányzást a szülőnek igazlnia kell. 9. A tanuló a napközis vagy a tanulószbai fglalkzásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távzhat el. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában a tanuló eltávzására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. 10. A napközis csprtkban az alábbi tanulói felelősök működnek: sztálynként egy-egy tanulmányi felelős, nemenként egy tisztaságfelelős. egy játékfelelős. két naps (terítő). 11. A tanulmányi felelősök megbízatása egy tanévre szól. A tanulmányi felelősök feladatai: gndskdnak a leckefüzetről, azt vezetik, illetve minden nap az 19

20 sztálytanító és a napközis nevelő asztalára készítik, figyelik a csprt tagjainak tanulmányi előmenetelét, figyelmeztetik a napközis nevelőt az esetleges tanulással kapcslats prblémákra, segítenek a házi feladatk ellenőrzésében. 12. A tisztaságfelelősök megbízatása egy tanévre szól. A tisztaságfelelősök feladatai: felügyelnek a napközis terem, valamint a msdók rendjére, tisztaságára, ellenőrzik a kézmsás, tisztálkdás rendjét, a tanulás végén letörlik a táblát. 13. A játékfelelősök megbízatása egy tanévre szól. A játékfelelősök feladatai: a nevelőnek segítenek a játékfglalkzásk szervezésében, lebnylításában, segítenek a játékk kisztásában és összeszedésében, felügyelnek a csprt játékainak megóvására, rendet tartanak a csprt játékszekrényében. 14. A napsk (terítők) megbízatása egy hétre szól. A napsk feladatai: segítenek a knyhai dlgzóknak az étkezések lebnylításában, megterítenek étkezés előtt, segítenek a tálalásban, ellenőrzik az ebédlő rendjét, tisztaságát. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szlgáló szabályk 1. A tanuló kötelessége, hgy: óvja saját maga testi épségét, egészségét; óvja társai testi épségét, egészségét; elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztnságát védő az isklai védő-óvó ismereteket; betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az sztályfőnökétől, illetve a nevelőitől halltt, a balesetek megelőzését szlgáló szabálykat; aznnal értesítse az iskla valamelyik dlgzóját, ha saját magát, társait vagy máskat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet; illetve valamilyen 20

21 rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, rbbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel; aznnal jelentse az iskla valamelyik nevelőjének amennyiben ezt állapta lehetővé teszi, ha rsszul érzi magát, vagy azt, ha megsérült; megismerje az iskla épületének kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakrlatában; rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, rbbantással történő fenyegetés) esetén pntsan betartsa az iskla felnőtt dlgzóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előíráskat. 2. A testnevelési órákra, edzésekre (a sprtfglalkzáskra) vnatkzó külön szabályk: a tanuló a trnateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkdhat; a sprtfglalkzáskn a tanulóknak az utcai (isklai) ruházat helyett sprtfelszerelést (trnacipő, edzőcipő, póló, trikó, trnanadrág, trnadressz, melegítő) kell viselniük; a sprtfglalkzáskn a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyaklánct, lógó fülbevalót. 3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az isklában az isklarvs és az isklai védőnő biztsítja. Az isklarvs és/vagy az isklai védőnő heti egy alkalmmal rendel az isklában tanévenként meghatárztt napkn és időpntban. 5. Az isklarvs elvégzi vagy szakrvs részvételével biztsítja a tanulók egészségügyi állaptának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: fgászat: évente két alkalmmal, szemészet: évente egy alkalmmal, általáns szűrővizsgálat: évente egy alkalmmal, a tanulók fizikai állaptának mérése: évente egy alkalmmal, a tvábbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a hetedik évflyamn. 6. Az isklai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát havnta 21

22 egy alkalmmal, illetve az sztályfőnökök jelzése alapján szükség esetén. A tanulók tantárgyválasztása 1. Az iskla helyi tanterve a tanulók számára a választható órakeret terhére az alábbi tantárgyak tanulását biztsítja az alábbi óraszámkban: ÉVFOLYAM Melyik tantárgy óraszáma lett megnövelve a szabadn tervezhető órák óraszámából? Hány órával lett megnövelve a szabadn tervezhető órák óraszámából? 1. évflyam Magyar nyelv és irdalm 2 óra 2. évflyam Magyar nyelv és irdalm 1 óra 2. évflyam Matematika 1 óra 3. évflyam Magyar nyelv és irdalm 2 óra 3. évflyam Matematika 1 óra 4. évflyam Magyar nyelv és irdalm 1 óra 4. évflyam Matematika 1 óra 4. évflyam Környezetismeret 1 óra 5. évflyam Magyar nyelv és irdalm 1 óra 5. évflyam Vizuális kultúra 1 óra 6. évflyam Magyar nyelv és irdalm 0,5 óra 6. évflyam Matematika 1,5 óra 6. évflyam Vizuális kultúra 0,5 óra 7. évflyam Magyar nyelv és irdalm 1 óra 7. évflyam Matematika 1 óra 7. évflyam Földrajz 0,5 óra 7. évflyam Infrmatika 0,5 óra 8. évflyam Magyar nyelv és irdalm 0,5 óra 8. évflyam Matematika 1,5 óra 8. évflyam Fizika 0,5 óra 8. évflyam Vizuális kultúra 0,5 óra 2. Isklánk az ötödik évflyamn választható Dráma és tánc, illetve Hn- és népismeret tantárgyak közül a Hn- és népismeret tantárgyat tanítja. 3. Az iskla igazgatója minden tanév áprilisában az sztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleteken, illetve sztályfőnöki órákn értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről. 22

23 4. Kiskrú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcslats döntését az sztályfőnöknek. 5. Az isklába újnnan beiratkzó tanuló esetében a szülő, illetve a szülő és a tanuló a beiratkzáskr írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcslats döntését az iskla igazgatójának. A tanulmányk alatti vizsgák szabályai 1. Az isklában az alábbi tanulmányk alatti vizsgák tehetők le: sztályzó vizsga, pótló vizsga, javítóvizsga. 2. Osztályzó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi sztályzat megállapításáhz, ha a tanórai fglalkzáskn való részvétel alól fel vlt mentve, engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazlt és igazlatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján sztályzó vizsgát tehet, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazlt és igazlatlan mulasztása együttesen egy adtt tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján sztályzó vizsgát tehet. 3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható kból elkésik, távl marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávzik, mielőtt a válaszadást befejezné, és ezt igazlja. 4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén legfeljebb hárm tantárgyból elégtelen sztályzatt kaptt. 23

24 5. A tanulmányk alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályk szerint kell megszervezni. 6. A vizsgák időpntját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei - sztályzó vizsga esetén a vizsgák időpntja előtt legalább két hónappal, - javítóvizsga esetén a tanév végén (biznyítványsztáskr) tudják meg. 7. A tanulmányk alatti vizsgákn az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakrlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 8. TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI VIZSGA ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Magyar irdalm ÍRÁSBELI SZÓBELI Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI Erkölcstan SZÓBELI Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI Ének-zene SZÓBELI GYAKORLATI Vizuális kultúra GYAKORLATI Életvitel és gyakrlat GYAKORLATI Testnevelés és sprt GYAKORLATI FELSŐ TAGOZAT Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Magyar irdalm ÍRÁSBELI SZÓBELI Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI Erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI Történelem SZÓBELI Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI Bilógia ÍRÁSBELI SZÓBELI Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI Hn- és népismeret SZÓBELI Vizuális kultúra GYAKORLATI Infrmatika SZÓBELI GYAKORLATI 24

25 Technika, életvitel és gyakrlat Testnevelés és sprt GYAKORLATI GYAKORLATI Az sztályzó vizsga tantárgyankénti, évflyamnkénti követelményei az 1. Mellékletben szerepelnek. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az isklai rendezvények előkészítésében 1. Az iskla épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskla helyiségeinek használói felelősek: az iskla tulajdnának megóvásáért, védelméért, az iskla rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályk betartásáért, az iskla szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfgalmaztt előírásk betartásáért. 2. Minden tanuló feladata, hgy az iskla rendjére, tisztaságára vigyázzn, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskla udvarán és helyiségeiben rendet hagyjn. 3. Az isklában az alábbi tanulói felelősök működnek: sztálynként két-két hetes, flysói /udvari tanulói ügyeletesek, tantárgyi felelősök. 4. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az sztályfőnök jelöli ki. A hetesek feladatai: gndskdnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint); a szünetben a termet kiszellőztetik; a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik; 25

26 a szünetben az egyik hetes a tanteremben marad, a másik az sztállyal az udvarra megy, és felügyel az sztály rendjére a srakzónál; az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az sztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik; az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat; ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik az igazgatóságt; az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. 5. Az ötödik és a nylcadik évflyams tanulók külön besztás szerint reggel és óra között, valamint az óraközi szünetekben az udvarn, valamint flysókn tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket az sztályfőnök sztja be. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek az udvar, a flysók és a msdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók helyes magatartására. 6. Az egyes tanítási órákn a tanulók önkéntes jelentkezése alapján különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebnylítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az óráhz szükséges eszközök előkészítését. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, szertárs, térképfelelős. 7. Az egyes tanórán kívüli isklai rendezvények előkészítésében, lebnylításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak a rendezvény lebnylításával megbíztt pedagógus utasításai alapján közre kell működniük. A tanórán kívüli isklai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket és pedagóguskat az iskla éves munkaterve határzza meg. A tanulók mulasztásának igazlása 1. A tanuló hiányzását (távlmaradását, illetve késését) az isklai fglalkzáskról 26

27 tanítási órákról, valamint az egyéb (tanórán kívüli) fglalkzáskról igazlni kell. 2. A szülő egy tanév flyamán gyermekének hárm nap hiányzását igazlhatja. Ez alól mentesítést indklt esetben csak az iskla igazgatója adhat. 3. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indklt esetben maradhat távl az isklától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás kát az sztályfőnöknek. 4. A mulasztó tanuló isklába jövetelének első napján, de legkésőbb hárm tanítási napn belül hárm napig terjedő mulasztás esetén egy tanévben egy alkalmmal szülői, egyéb esetben pedig rvsi vagy egyéb hivatals igazlással igazlhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazlást az sztályfőnöknek kell bemutatni. 5. A tanuló órái igazlatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazlja távlmaradását. 6. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hgy a késés igazltnak vagy igazlatlannak minősül-e az sztálynaplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell, adni, és amennyiben a késések idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül. A tanulók jutalmazása 1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy flyamatsan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az sztály, illetve az iskla érdekében közösségi munkát végez, vagy az isklai, illetve az isklán kívüli tanulmányi, sprt, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadáskn, bemutatókn vesz részt, vagy bármely más módn hzzájárul az iskla jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez 27

28 az iskla jutalmban részesíti. 2. Az isklában a tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári dicséret, sztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret. 3. A dicséreteket minden esetben írásba kell fglalni, és azt a szülő tudmására kell hzni. 4. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: szaktárgyi teljesítményért, példamutató magatartásért, kiemelkedő szrgalmért, példamutató magatartásért és kiemelkedő szrgalmért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló biznyítványába be kell jegyezni. 5. Az a nylcadik sztálys tanuló, aki nylc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el klevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskla közössége előtt vehet át. 6. Az isklai szintű versenyek első hárm helyezettje klevelet kap, melyet az iskla közössége előtt vehet át. 7. Az isklán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadáskn, bemutatókn eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 8. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csprts dicséretben és jutalmban lehet részesíteni. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit flyamatsan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, 28

29 vagy igazlatlanul mulaszt büntetésben lehet részesíteni. 2. Az isklai büntetések frmái szaktanári figyelmeztetés, sztályfőnöki figyelmeztetés, sztályfőnöki intés, sztályfőnöki megrvás, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés, igazgatói megrvás, tantestületi figyelmeztetés, tantestületi intés, tantestületi megrvás. 3. Az isklai büntetések kiszabásánál a fkzatsság elve érvényesül, amelytől indklt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 4. A tanuló súlys kötelességszegése esetén a büntetési fkzatk betartásától el kell tekinteni, s a tanulót aznnal legalább az sztályfőnöki megrvás büntetésben kell részesíteni. Súlys kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; az egészségre ártalmas szerek (energia ital, dhány, szeszesital, drg) isklába hzatala, fgyasztása; a szándéks kárkzás; az iskla nevelői és alkalmazttai emberi méltóságának megsértése; ezeken túl mindazn cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek. 5. A büntetést minden esetben írásba kell fglalni, és azt a szülő tudmására kell hzni. 29

30 6. A tanuló gndatlan, vagy szándéks kárkzása esetén a tanuló szülője a magasabb jgszabálykban előírt módn és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pnts mértékét a körülmények mérlegelése után az isklai diákönkrmányzat véleményének figyelembe vételével az iskla igazgatója határzza meg. 7. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlysan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határzattal fegyelmi büntetésben részesíthető. Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése 1. Az iskla pedagógiai prgramja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében szervezett isklai fglalkzáskat minden tanév elején az iskla munkaterve határzza meg. 2. Az isklában a köznevelési törvény előírásai alapján, az iskla fenntartója által megállapíttt szabályk szerint fizetendő térítési díjak és tandíjak mértékéről, illetve az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskla igazgatója dönt. A döntés előtt kikéri az intézményi tanács, az isklaszék, a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét. 3. A térítési díjakat és a tandíjakat minden hó 15. napjáig előre kell befizetni készpénzben az iskla titkárnál vagy utalni az iskla számlájára. Indklt esetben az igazgató engedélye alapján a befizetési határidőtől el lehet térni. 4. Az előre befizetett térítési díjak és tandíjak visszafizetéséről pstai útn az isklatitkár gndskdik, ha a tanuló tanulói jgvisznya az isklában megszűnik, vagy ha az isklából tartósan két hónapt igazltan hiányzik, illetve akkr, ha a térítési díjas fglalkzásn önhibáján kívül nem tud részt venni. Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről az iskla igazgatója dönt. 5. Az iskla fenntartója által megállapíttt étkezési térítési díjat havnta előre, legkésőbb az adtt hónap 15. napjáig kell befizetni. A tanév első hetére az isklában csak annak a tanulónak tudunk étkezést biztsítani, aki a szeptemberi étkezési díjat legkésőbb szeptember első hetében előre befizeti. 30

31 6. Az iskla az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámlja, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére visszajuttatja, amennyiben ilyen esetben az étkezést a szülő vagy a tanuló 1 nappal előre a napközi knyhán ( ) lemndja. A szciális támgatás megállapításának és felsztásának elvei 1. A tanulók részére biztsíttt szciális támgatásk daítéléséről amennyiben erre az iskla jgsult a gyermekvédelmi felelős és az sztályfőnök véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt. 2. A szciális támgatásk daítélésénél amennyiben erre az iskla jgsult előnyt élvez az a tanuló, aki hátránys vagy halmzttan hátránys helyzetű, akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkri minimálbér 30 százalékát, akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő. A tankönyvkölcsönzéssel kapcslats szabályk 1. A tankönyvkölcsönzéssel kapcslats szabályk azkra a kiadványkra vnatkznak, melyek az isklai tankönyvrendelési listán szerepelnek. 2. Az iskla igazgatója az sztályfőnökök, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős közreműködésével minden tanév végén tájékztatja a szülőket azkról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben az isklában szükség lesz, az isklától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, 31

32 arról, hgy az iskla milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadásk csökkentéséhez, arról, hgy a következő tanévben kik jgsultak nrmatív kedvezményre. 3. Az iskla a szülők jelentkezése alapján minden tanév végén felméri, hgy a tanulók közül a következő tanévben kik lesznek jgsultak ingyenes tankönyv nrmatív kedvezmény igénybevételére. Ehhez a szülőknek az ingyenes tankönyv iránti igényüket a jgszabály által előírt igénylő lapn jelezniük kell. Ennek benyújtásával együtt az iskla gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének be kell mutatniuk az ingyenes tankönyvre a nrmatív kedvezményre való jgsultságt igazló iratkat is. 4. Az ingyenes tankönyvre jgsult tanulók a tankönyveket tanév elején az isklai könyvtárból kapják meg átvételi elismervény ellenében egy tanévre, szeptembertől júniusig tartó időszakra. A több tanéven keresztül használt tankönyveket az iskla annak a tanévnek a végéig biztsítja a tanulók számára, ameddig a tanulónak tanulmányai srán szüksége van rá. 5. A tanulók az isklától kaptt ingyenes tankönyv használatára addig jgsultak, ameddig a tanulói jgvisznyuk isklánkban fennáll. A tanulói jgviszny megszűnésekr az ingyenesen kaptt tankönyveket vissza kell adni az iskla könyvtárába. 6. Az isklától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrngálásával kztt kárt a szülőnek az iskla részére meg kell térítenie. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az adtt tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett fgyasztói árával. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 7. Az iskla biztsítja, hgy a napközis és a tanulószbai fglalkzáskn megfelelő számú tankönyv álljn a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez. 8. A tankönyv vásárlásáhz biztsíttt nem alanyi jgn járó állami támgatás tanulók közötti szétsztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület 32

33 dönt. Amennyiben e támgatás a szciális elvek figyelembevételével kerül daítélésre, a döntésnél a szciális támgatás megállapításának házirendben szereplő elveit kell figyelembe venni. 9. Amennyiben az isklai könyvtár állmányában több tankönyv található, mint amennyire az ingyenes tankönyvre jgsult tanulók számára, illetve a napközis és a tanulószbai fglalkzáskn szükség van, úgy a könyvtárban maradt példánykból egy tanévre azk a tanulók is kölcsönözhetnek tankönyveket, akik nem jgsultak ingyenes tankönyvekre. 10. Az isklai könyvtár állmányában levő tankönyveket a szülők és a tanulók a megjelenéstől számíttt ötödik tanév után az eredeti ár husznöt százalékáért megvásárlhatják. Az isklai tanuláshz nem szükséges dlgk behzatala az isklába 1. A tanulók az isklába a tanuláshz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dlgt csak akkr hzhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshz nem szükséges dlgt a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az isklatitkári irdában. 2. Nagybb értékű tárgyat (ékszert, mbiltelefnt, értékes órát, laptpt stb.) valamint nagybb összegű pénzt a tanulók az isklába csak a szülő engedélyével rendkívül szükséges esetben hzhatnak. Ilyen esetben az isklába érkezéskr a nagybb értékű tárgyat a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az isklatitkári irdában. 3. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hz az isklába a tanuláshz nem szükséges dlgt, vagy azt a tanítás kezdetén nem jelenti be, illetve a nagybb értékű tárgyat (ékszert, mbiltelefnt, értékes órát stb.), pénzt az isklába érkezéskr nem adja le az isklatitkári irdában, az isklába hztt tárgy, érték megrngálódásából vagy elvesztéséből bekövetkezett kárért az iskla nem tud felelősséget vállalni. 33

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Tartalom Fenntartói elvárások...4 Legitimizációs záradékok...6 Velence, 2104...6 A házirend célja és feladata...7 A házirend hatálya...

Tartalom Fenntartói elvárások...4 Legitimizációs záradékok...6 Velence, 2104...6 A házirend célja és feladata...7 A házirend hatálya... HÁZIREND mely a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolának a tanulói jogok gyakorlására és a kötelezettségek végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. Tartalom Fenntartói

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Előterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit Intézményirányító és

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 2015 HÁZIREND Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék ISKOLAI ETIKAI KÓDEX... 3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A HÁZIREND CÉLJA

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16.

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND 2013 OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. 2 TARTALOM A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya...

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2014 2 Az intézmény tanköteles korú gyermekeinek jogaira, kötelezettségeire, ellátására, a szülőkkel

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

H Á Z I R E N D. mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza H Á Z I R E N D mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendje

A kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendje AZ ISKOLÁK NEVELÉSE AZ EGÉSZ ÉLETRE KÉSZÍT FEL, A MIÉNK UTAT MUTAT AZ ÖRÖK ÉLETRE IS. Hiszünk abban, hogy intézményünk az az iskola, amelyben a tanárok Isten dicsőségére élve, a szeretet, a tisztelet,

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

HÁZIREND. alapfokú oktatás

HÁZIREND. alapfokú oktatás HÁZIREND Az intézmény megnevezése: Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egressy Béni Bilingual Primary School Az intézmény címe: 3200 Gyöngyös, Iskola út 1. Feladata: alapfokú oktatás A fent

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Neve: Buda Ernő Körzeti Általános Iskola Székhelye: 8878 Lovászi; Lakótelep 96. Telefonszáma: 06-92-576-010 OM azonosító: 037 547 2013. I. Bevezető

Részletesebben

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata Általános rendelkezések A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A köznevelésről

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI 2013. TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI I. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola Csomád OM azonosító: 032413 HÁZIREND 2010. Elfogadva 81/2010 (XI.22.) képviselő testületi határozattal.

Esztergály Mihály Általános Iskola Csomád OM azonosító: 032413 HÁZIREND 2010. Elfogadva 81/2010 (XI.22.) képviselő testületi határozattal. Esztergály Mihály Általános Iskola Csomád OM azonosító: 032413 HÁZIREND 2010. Elfogadva 81/2010 (XI.22.) képviselő testületi határozattal. 1 Tartalomjegyzék 1. Házirend célja és feladata... 2 2. Házirend

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II. 1. Az intézmény igazgatósága. Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben