Sárospatak Város Polgármesterétıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárospatak Város Polgármesterétıl"

Átírás

1 Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D aznsítószámú Sárspatak Vársközpnt fejlesztése Piac krszerősítése címő prjekt menedzsmentjének kijelölése, a prjektmegvalósítás elindítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Sárspatak Várs Önkrmányzata december 23-án Támgatási Szerzıdést kötött a címben szereplı prjekt megvalósítására. A prjekt elindításának elsı lépése, hgy a Képviselı-testület kijelölje a lebnylításért felelıs prjektmenedzsmentet. A pályázati felhívás a támgató szándékának megfelelıen kifejezetten ösztönözte azt a megldást, hgy a vársrehabilitációs prjektek menedzsment tevékenységét vársfejlesztı társaságk végezzék. Emlékeztetem a Képviselı-testületet, hgy az INNOVO-PATAK Sárspataki Vársfejlesztı Nnprfit Kft. alapításakr önkrmányzatunk a társaság egyik legfıbb feladatául az önkrmányzati prjektek menedzselésével kapcslats feladatkat határzta meg. Arra is emlékeztetnem kell a Képviselı-testületet, hgy február február 22-én MEGBÍZÁSI KERETSZERZİDÉST írtunk alá közfeladat ellátására az INNOVO-PATAK Nnprfit Kft-vel, amely tartalmazza az akkr még elbírálás alatt álló pályázatt. Javaslm tehát, hgy az ÉMOP-3.1.2/D aznsítószámú Sárspatak Vársközpnt fejlesztése Piac krszerősítése címő prjekt menedzsment feladatainak ellátására az INNOVO-PATAK Sárspataki Vársfejlesztı Nnprfit Kft-vel kössünk szerzıdést a mellékletben szerelı feltételek szerint. A menedzsment tagjainak kijelölése, szerzıdéseik megkötése a Kft feladata. A menedzsment személyi összetételérıl a szükséges szerzıdések megkötése után utólag tájékztatm a Képviselı-testületet. Az elıterjesztéshez csatlm a prjekt összefglaló költségvetését. Kérem a Képviselı-testületet, hgy az elıterjesztést megvitatni, arról a határzati javaslat szerint döntést hzni szíveskedjék. Sárspatak, január 19. Készítette: Erdıs Tamás Ars Jáns

2 Pályázó neve: Pályázat regisztrációs száma: Sárspatak Várs Önkrmányzata ÉMOP-3.1.2/D Prjekt tevékenységek megnevezése Tevékenység tartalma Bruttó elszámlható költség Prjektelıkészítés - Kötelezıen elıírt elızetes tanulmányk Kötelezıen elıírt elızetes tanulmányk (Integrált Vársfejlesztési Stratégia és Akcióterületi Terv) elkészítése Prjektelıkészítés - Tervezés Engedélyes és kiviteli tervek elkészítése Prjektelıkészítés - Közbeszerzés Közbeszerzési eljárásk leflytatása Prjektmenedzsment Prjekthez kapcslódó prjektmenedzsment tevékenység (vársfejlesztı társaság) Építési tevékenység Megvalósításhz szükséges szakmai szlgáltatásk Tervezıi mővezetés és mőszaki ellenırzés a prjekthez kapcslódóan Megvalósításhz szükséges egyéb szlgáltatásk Könyvvizsgálat a prjekthez kapcslódóan Marketing és nyilvánsság Marketing és nyilvánsság a prjekthez kapcslódóan SOFT elemek: Tudats termesztés, tudats fgyasztás ismeretterjesztés (ERFA) - Helyi termékek értékesítésének segítése, egészséges táplálkzás ösztönzése, kulturális rendezvények támgatása Összesen:

3 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2012. (I. 27.) KT. határzata ÉMOP-3.1.2/D aznsítószámú Sárspatak Vársközpnt fejlesztése Piac krszerősítése címő prjekt menedzsmentjének kijelölése, a prjektmegvalósítás elindítása Sárspatak Várs Önkrmányzat Képviselı-testülete megtárgyalta ÉMOP-3.1.2/D aznsítószámú Sárspatak Vársközpnt fejlesztése Piac krszerősítése címő prjekt menedzsmentjének kijelölése, a prjektmegvalósítás elindítása címő elıterjesztést és a következı határzatt hzta: 1) A Képviselı-testület felhatalmazza a plgármestert ezen határzat mellékletét képezı Megbízási Szerzıdés megkötésére. 2) A plgármester a menedzsment személyi összetételérıl a következı ülésen tájékztatja a Képviselı-testületet. 3) A Képviselı-testület felhatalmazza a plgármestert, hgy a prjekt elindításával és megvalósításával kapcslatban intézkedjen, a vnatkzó jgszabályk betartása mellett megkösse a tvábbi szakértıi, közremőködıi szerzıdéseket, illetve a prjektben szereplı beszerzéseket elindítsa. Felelıs: plgármester Határidı: február 1. dr. Kmármi Éva jegyzı Ars Jáns plgármester

4 MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl, Sárspatak Várs Önkrmányzata székhelye: 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. adószáma: képviseli: Ars Jáns plgármester mint megbízó (a tvábbiakban: Megbízó), másrészrıl a INNOVO-PATAK Sárspataki Vársfejlesztı Nnprfit Kft. székhely: 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. képviseli: Erdıs Tamás ügyvezetı adószám: cégjegyzékszám: mint megbíztt (a tvábbiakban: Megbíztt) között, a lenti helyen és napn, az alábbi feltételek szerint: ELİZMÉNYEK, A SZERZİDÉS TÁRGYA: Felek elızményként rögzítik, hgy Sárspatak Várs Önkrmányzata és az INNOVO- PATAK Sárspataki Vársfejlesztı Nnprfit Kft február 22-én MEGBÍZÁSI KERETSZERZİDÉST kötött közfeladat ellátására. A felek jelen MEGBÍZÁSI SZERZİDÉST a hivatkztt MEGBÍZÁSI KERETSZERZİDÉS alapján kötik. 1. Megbízó megbízza a Megbízttat a Megbízó által az Észak-Magyarrszági Operatív Prgram keretében támgatást nyert Sárspatak Vársközpnt fejlesztése Piac krszerősítése címő, ÉMOP-3.1.2/D aznsítószámú prjektben a) a prjekt lebnylításáhz szükséges prjektmenedzsment tevékenység teljeskörő biztsításával, b) a prjekthez kapcslódó marketing és nyilvánssági tevékenységek teljeskörő megvalósításával a Támgatási Szerzıdésben vállalt kötelezettségek szerint. 2. Szerzıdı felek a jelen megbízási szerzıdést február 1-tıl december 31-ig, de legalább a prjekt zárásának napjáig, határztt idıtartamra kötik. 3. A Megbízó a Megbízttnak a szerzıdés 1. pntjában meghatárztt tevékenységek elvégzéséért a következı díjakat köteles megfizetni: a) prjektmenedzsment tevékenység: Ft +ÁFA b) marketing és nyilvánssági tevékenységek: Ft +ÁFA összesen: Ft + ÁFA, azaz tizennégymillió hármszáznylcvanhármezer négyszázhusznhat frint + ÁFA. Megbíztt a 1. pntban meghatárztt feladatt a prjekt idıtartama alatt flyamatsan, munkavállalói és/vagy alvállalkzói által végzi/végezteti el. A Megbíztt tudmásul veszi, hgy a vállalt feladatk teljesítése srán felmerült minden költség a Megbízttat terheli. 4. Megbíztt a teljesítés igazlása után jgsult részszámla kibcsátásra. A részszámla kibcsátása havnta, a tárgyhót követı hónap 5. napjáig történik, mértéke Ft + ÁFA. A Megbíztt a végszámla benyújtására a prjekt lezárásakr, a záró kifizetési kérelem Prjektaznsító: ÉMOP-3.1.2/D

5 benyújtását megelızıen jgsult. A végszámla összege megegyezik a prjektzárás idıpntjáig kiszámláztt részszámlák összegének és a teljes megbízási díjnak a különbségével. 5. A megbízási díj megfizetése a Megbíztt által kiállíttt számla ellenében történik, a számla benyújtását követı 8 napn belül, a Megbíztt számú bankszámlájára történı átutalással. 6. A Megbízó jgsult a Megbíztt jelen szerzıdésben rögzített kötelezettségeinek teljesítését bármikr ellenırizni, a Megbízttól eseti, vagy flyamats felvilágsítást kérni. A Megbíztt köteles mindenkr a Megbízó kérésének hiánytalanul eleget tenni és felel azért, hgy a Megbízónak helytálló és teljes infrmációt adjn. Megbíztt tudmásul veszi, hgy a szerzıdés teljesítése srán köteles Sárspatak Várs Önkrmányzata Pályázatkezelési Szabályzata és Prjekt Megvalósítási Szabályzata vnatkzó fejezetei szerint eljárni. 7. A Megbízó a szerzıdés teljesítése érdekében a Megbíztt rendelkezésére bcsátja azkat az infrmációkat, amelyekre a Megbízttnak a megbízás teljesítése srán szüksége lehet. 8. Megbízó köteles a Megbíztt részére a Megbíztt szerzıdésszerő, megfelelı minıségő teljesítése esetén a jelen szerzıdés 4. pntjában meghatárztt rendszeres díjat megfizetni. 9. Megbíztt köteles a 1. pnt szerinti feladatt a legjbb tudása szerint, a legmagasabb szakmai színvnaln, a Megbízó érdekeinek megfelelıen, a Megbízóval szrs együttmőködésben, a jelen szerzıdésben valamint jgszabálykban fglaltaknak megfelelıen elvégezni. 10. A megbízási szerzıdés felmndásának jga írásban, 30 naps felmndási idıvel, indklási kötelezettség nélkül mindkét felet megilleti. Mindkét felet megilleti a szerzıdés aznnali hatályú felmndásának jga is, melyet a felek a Ptk. vnatkzó rendelkezése szerint gyakrlhatnak, a reájuk irányadó szabályk szerint a másik félhez intézett írásbeli nyilatkzattal. A felek tudmásul veszik, hgy a határztt idıtartamtól függetlenül a szerzıdés a prjekt befejezésének napján megszőnik. A felek a megbízási szerzıdést - annak lejárata elıtt - közös akaratukkal írásban meghsszabbíthatják. 11. Szerzıdı felek a jelen jgvisznyból eredı esetleges vitájukat elsısrban békés útn próbálják meg rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén, frdulnak a Sátraljaújhely Vársi Bírósághz, mely bíróság illetékességének alávetik magukat. A jelen szerzıdésben részletesen nem szabályztt kérdésekben a hivatkztt MEGBÍZÁSI KERETSZERZİDÉS, illetve a Plgári Törvénykönyv vnatkzó hatálys rendelkezései az irányadók. A jelen szerzıdés kettı ldaln, hárm egymással szó szerint megegyezı, eredeti példányban készült, amelyet a felek, mint akaratukkal mindenben egyezıt írtak alá. Sárspatak, február 1.. Megbízó képviseletében: Ars Jáns plgármester. Megbíztt képviseletében: Erdıs Tamás ügyvezetı Prjektaznsító: ÉMOP-3.1.2/D

6 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44 Tel/fax: 06 47/ Tájékztató a prjektmenedzsment feladatairól, kötelezettségeiről, jgairól és felelősségéről Tisztelt Képviselőtestület! Jarecsni Jáns képviselő úr a január 23-i pénzügyi bizttsági ülésen kérdést intézett felém, mint az INNOVO-Patak Sárspataki Vársfejlesztő Nnprfit Kft. ügyvezetője felé azzal a kéréssel, hgy tájékztassam egy prjektmenedzsment knkrét feladatairól, kötelezettségeiről, jgairól és felelősségéről. Ahgy ezt szóban is megtettem, két fnts önkrmányzati dkumentumra hivatkzm: az Önkrmányzat és az INNOVO-Patak Kft. között február 22-én kötött MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS és a december 16-án elfgadtt Pályázatkezelési, illetve Prjektmegvalósítási Szabályzat. A február 22-én kötött MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. számú melléklete a következőket tartalmazza a prjektmenedzsmenttel kapcslatban: 2.sz. melléklet Általáns prjektmenedzsment feladatk: Prjektszervezet felállítása (prjekttagk, feladatk, felelősségi körök) és működtetése. Az egyes prjektek részletes munkatervének (résztevékenységek, srrendiség, részhatáridők, erőfrrásterv, mérföldkövek) összeállítása. A kedvezményezett, valamint a prjekt megvalósításában közreműködők (tervezők, kivitelezők, műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, közbeszerzési és jgi tanácsadók) munkájának krdinálása, összehanglása. A munkálatk előrehaladásának nymn követése, a tervektől való eltérések esetén javaslat a szükséges intézkedésekre, illetve döntési alternatívák kidlgzása a kedvezményezett számára. Prjektvégrehajtáshz kapcslódó adminisztratív feladatk: Prjektenként negyedévenkénti (vagy a támgató által egyéb gyakrisággal előírt) előrehaladási jelentés, illetve zárójelentés összeállítása az intézményrendszer részére. Az egyes prjektek lezárását követően a fenntartási időszak teljes tartama alatt - előreláthatólag 2015-ig - évenkénti fenntartási jelentés összeállítása. Rendszeres íráss beszámló a Plgármesteri Hivatal részére a prjektek megvalósításának helyzetéről. A dkumentumk archiválásra alkalmas frmában történő tételes átadása az önkrmányzat számára a prjektzárást követő egy hónapn belül. Alvállalkzói szerződések előkészítése; a támgatási szerződés esetleges módsításainak előkészítése az önkrmányzat képviseletében.

7 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44 Tel/fax: 06 47/ A helyszíni ellenőrzéseken való részvétel a kedvezményezett képviseletében. Hatóságk által a prjektek megvalósításáról, eredményeinek fenntartásáról kért adatk szlgáltatása, dkumentumk előkészítése (pl. KSZ, KEHI ellenőrzéshez). Prjektvégrehajtáshz kapcslódó műszaki, szakmai feladatk: Részvétel a közbeszerzések műszaki tartalmának meghatárzásában és a beszerzések lebnylításában. Beruházás-szervezői feladatk ellátása a kivitelezés flyamatában; a kivitelezési munkák és azk dkumentálásának flyamats figyelemmel kísérése, kntrllja. Építtető nevében a szakhatóságknál eljárni a szükséges működési, használatbavételi engedélyek megszerzése érdekében. Egyeztetések a releváns szakmai és civil szervezetekkel az egyes prjektek szakterületén (turizmus, vársfejlesztés). Együttműködés az üzemeltetést végző szervezetekkel, közreműködés a működtetés beindításában, az ptimális működési feltételek szakmai és szervezeti feltételeinek kialakításában. Prjektvégrehajtáshz kapcslódó pénzügyi feladatk: Az egyes prjektekre vnatkzó előleg igénylése és előleggel való elszámlás. Alvállalkzói teljesítések megfelelőségének értékelése, számlák befgadása és ellenőrzése. Havi elszámlásk készítése. Negyedévenkénti előrehaladási jelentések pénzügyi részének elkészítése, kifizetési kérelmek összeállítása, záró elszámlás összeállítása. Tvábbá minden lyan előre meg nem határztt feladat, amit a prjektmenedzsmentet érintően a támgató a kedvezményezett felé prjekt végrehajtási és fenntartási időszakában feladatként megfgalmaz. Egyedi prjektek nyilvánssági és marketing tevékenysége feladat részletes specifikációja: Kmmunikációs és marketing feladatk: Az egyes prjektek pályázati dkumentációjának részeként benyújttt és elfgadásra került Kmmunikációs, Nyilvánssági és Marketing tervek megvalósítása. A prjektek nyilvánsságára vnatkzó, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghatárztt követelmények érvényesítése (a Kedvezményezettek tájékztatási kötelezettségei, illetve az Arculati Kézikönyv dkumentumkban fglaltak alapján). A

8 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44 Tel/fax: 06 47/ december 16-án a Képviselőtestület által elfgadtt Pályázatkezelési Szabályzat 6-8. ldala, a II. A prjekt lebnylítása fejezet 4. és 5. pntja rendelkezik a hivatal pénzügyi és műszaki irdájának feladatairól a megvalósuló prjektekkel összefüggésben. A fejezet 2. pntjának (Uniós pályázatk lebnylítása) utlsó mndata a prjektmenedzsment knkrét feladatainak meghatárzását a Prjektmegvalósítási Szabályzat hatáskörébe utalja. A Prjektmegvalósítási Szabályzat elsőként a 2. pntban, majd flyamatsan említi a prjektvezetőre (prjektmenedzserre) vnatkzó kötelezettségeket, felelősségi kitételeket. A szabályzat 4. pntja részletesen tartalmazza a prjektmenedzsmentet és annak tagjait érintő jgkat és kötelezettségeket. Mellékelten csatlm a testület által jóváhagytt Pályázatkezelési, illetve Prjektmegvalósítási Szabályzatt. A képviselő úr példaként hztt kérdésére a személyes álláspntm a következő: Az önkrmányzati vagyn kezelésére a hivatali struktúrában kell, hgy találjunk megfelelő jgkkal és kötelezettségekkel rendelkező egységet. Egy adtt prjekt menedzsmentje a prjektben építési tevékenységgel érintett területet nem veszi át, hiszen a munkaterület átadása a vagyn kezelője és az építési kivitelező között történik. Így az adtt munkaterület átadásáért az önkrmányzati vagyn mindenkri kezelője felel. Amennyiben az adtt prjektmenedzsment (prjektvezető) szerződéses vagy munkaköri kötelezettségei között szerepel az építési munkaterület átadás előkészítésnek a feladata, abban az esetben a munkaterület átadás neki felróható csúszásából eredő mulasztásért számn kérhető. Amennyiben az önkrmányzat belső szabályai nem rendelkeznek az építési beruházáskkal érintet ingatlank tekintetében a munkaterület átadás-átvétel pnts szabályairól, azt haladéktalanul pótlni szükséges. Ebben kérem a képviselők hathatós, kezdeményező közreműködését. Sárspatak, január 23. Tisztelettel: Erdős Tamás ügyvezető

9 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 375/2011. (XII. 16.) KT. h a t á r z a t a a pályázatkkal összefüggı feladatk eljárási rendjérıl szóló szabályzat módsításának jóváhagyásáról és a Prjekt Megvalósítási Szabályzat elfgadásáról Sárspatak Várs Önkrmányzat Képviselı-testülete tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött: 1. Sárspatak Várs Önkrmányzat Képviselı-testülete a Pályázatkezelési Szabályzatt az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 2. Sárspatak Várs Önkrmányzat Képviselı-testülete a Prjekt Megvalósítási Szabályzatt a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 3. A Pályázatkezelési Szabályzat és a Prjekt Megvalósítási Szabályzat január 1-én lép hatályba, és ezzel egyidejőleg hatályát veszti a 100-2/12/2010. (I. 29.) KT. számú határzattal elfgadtt és a 6800/125/2011. (V. 02) KT. határzattal módsíttt pályázatkkal összefüggı feladatk eljárási rendjérıl szóló szabályzat. 4. Sárspatak Várs Önkrmányzat Képviselı-testülete felhívja az intézményvezetık figyelmét a Pályázatkezelési Szabályzatban fglaltak betartására azzal, hgy a határzat 2. melléklete alapján január 31-ig készítsék el a vezetésük alatt álló intézményre vnatkzó Prjekt Megvalósítási Szabályzatt. Felelıs: jegyzı Határidı: aznnal K.m.f. dr. Kmármi Éva s.k. Ars Jáns s.k. jegyzı plgármester A kivnat hiteléül: A határzat közzétéve: december 19. dr. Kmármi Éva s.k. jegyzı

10 1. melléklet a 375/2011. (XII. 16.) KT. határzathz Sárspatak Várs Önkrmányzata Pályázatkezelési Szabályzat 2012

11 BEVEZETÉS A Sárspatak Várs Önkrmányzat pályázati frráskkal és Európai Uniós frráskkal kapcslats pályázatfigyelésre, pályázatkészítésre, lebnylításra szóló szabályzata az alábbi jgszabályk alapul vételével került kialakításra: a számvitelrıl szóló évi C. Törvény, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény, az államháztartás szervezetei beszámlási és könyvvezetési kötelezettségének sajátsságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Krmányrendelet és a 292/2009. (XII. 30.) Krmányrendelet, a Nemzeti Fejlesztési Terv peratív prgramjai, az EQAL Közösségi Kezdeményezés prgram és Khéziós Alap prjektek támgatásainak fgadásáhz kapcslódó pénzügyi lebnylítási, számviteli és ellenırzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII.26.) Krmányrendelet, A strukturális alapk és a Khéziós Alap felhasználásának általáns eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. A pályázatk lebnylítási rendjét szabályzó egyéb hatálys jgszabályk A szabályzat hatálya Sárspatak Várs Önkrmányzatára, intézményeire, valamint a Plgármesteri Hivatalra terjed ki. E szabályzatn kívül az Önkrmányzat és intézményei, valamint a Plgármesteri Hivatal (tvábbiakban: Hivatal) szabályzatai ha e vnatkzásban a jelen szabályzat eltérıen nem rendelkezik alkalmazandók. Hatásköri szabályk: Pályázatn való részvétel, pályázat benyújtása, anyagi kihatásától függetlenül kötelezettségvállalásnak minısül. E tárgykörben kötelezettségvállalásra a képviselı-testület döntése ad jgsultságt. Rendkívüli esetekben (pl. pályázati határidı), ha pályázatban szereplı prjekt elszámlható összköltsége nem haladja meg a Ft értéket, vagy ha a pályázathz önerı vállalására nem kerül sr, a plgármester jgsult a pályázat benyújtását engedélyezni. A plgármester a döntésérıl, a pályázat benyújtásáról a képviselı-testület srn következı ülésén köteles tájékztatást adni a képviselı-testületnek, amely határzatban dönt a pályázat benyújtásának utólags jóváhagyásáról. Ha azt a képviselıtestület elutasítja, akkr a pályázatt haladéktalanul vissza kell vnni. Az Önkrmányzat által benyújtandó uniós pályázatt kizárólag a képviselı-testület hagyhat jóvá. Önálló költségvetési szervként mőködı önkrmányzati intézmény pályázati szándékáról az intézményvezetı a benyújtást megelızıen minden esetben írásban köteles tájékztatni a plgármestert. Amennyiben a pályázathz szükséges saját frrást az intézmény adtt évi költségvetése már tartalmazza, vagy az saját frrást nem igényel, akkr a pályázatt az intézmény önállóan nyújtja be. A pályázat benyújtásának megtörténtérıl az intézmény vezetıje írásban köteles tájékztatni a pályázati szakreferenst, aki a benyújttt intézményi pályázatkról a legfntsabb adatk feltüntetésével nyilvántartást vezet (függelék mintája szerint). 2

12 I. A PÁLYÁZATFIGYELÉS, PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS 1. Pályázatfigyelés A pályázati lehetıségek figyelését a mőködtetés és a fejlesztés területén a frrásk jbb kihasználása, a valós szükségletek hatékny kielégítése céljából flyamats tevékenységként kell ellátni. A pályázatfigyelés Önkrmányzati szinten szervezett feladat, ellátásáért az alábbi szervezetek, személyek felelısek: 1.1. Átfgó, minden területre kiterjedı pályázatfigyelés: Az önkrmányzatnál átfgó, minden területre kiterjedı pályázatfigyelést a pályázati szakreferens végez. A tárgyévre vnatkzó igények felmérését követıen a pályázatfigyelés célzttan, az aktuális igényekre kncentrálva történik Egyes részterületeken végzett tvábbi pályázatfigyelés: a) Kizárólag mőködési célkat szlgáló belföldi pályázati lehetıségek: - intézményvezetık, - a Hivatal irdavezetıi, b) Fejlesztési célkat szlgáló nem Uniós pályázati lehetıségek: - intézményvezetık, - a Hivatal irdavezetıi, c) Egyéb uniós pályázati lehetıségek: - intézményvezetık, - a Hivatal irdavezetıi, Bármely önkrmányzati feladatt ellátó munkavállaló az általa észlelt pályázati lehetıségrıl a munka területe szerint érintett irdavezetıt, illetve önálló intézmény vezetıjét köteles értesíteni. Intézményvezetık belsı szabályzatukban vagy munkaköri leírásban pályázatfigyeléssel más személyt (esetleg külsı szervezetet) is megbízhatnak, ha az a költségvetésüket külön nem terheli A pályázatfigyelés (szőrés) szempntjai: Kiemelt rendezı elv: valós szükséglet kielégítését célzó, vagy megtakarítást eredményezı lehetıségek feltárása, melyek a) az Önkrmányzat gazdasági prgramjában, intézmények szakmai fejlesztési kncepcióiban, b) az éves költségvetésében nevesítve meghatárztt célterületekre vnatkznak. Tvábbi rendezı elvek: c) több évre vnatkzó fejlesztési célkitőzésekhez illeszkedı vagy azkat megalapzó feladatkra, 3

13 d) új feladatk ellátását, meglévı feladatk hatéknyabb teljesítését szlgáló feltételrendszer kialakítására irányulnak, e) éves költségvetésben mőködési kiadáskhz kapcslódnak, f) munkahelyek megtartásával, létesítésével függnek össze. A feladat ellátására kötelezett szervezetek és személyek napi rendszerességgel figyelik a pályázati lehetıségeket, azkat a fenti szempntk alapján szőrik. Pályázatfigyeléshez szükséges infrmációk elsıdlegesen az Internetrıl, a jgszabálykból, valamint egyéb tájékztatáskból vehetık igénybe. A feladatellátásra nem kötelezett munkatárs, amennyiben pályázati lehetıségrıl szerez tudmást, azt haladéktalanul jelzi a feladat ellátásra kijelölt irdavezetınek, illetve intézményvezetınek. Az igényeknek megfelelı, aktuális pályázati lehetıségekrıl az irdavezetık/intézményvezetık összefglaló táblázatt készítenek és azt elektrnikus útn eljuttatják a Hivatal pályázati és közbeszerzési referenséhez, aki a pályázati lehetıségeket rendszeresen összesíti. A szakreferens minden frissítés után, az aktuális lehetıségeket elektrnikus útn - eljuttatja valamennyi intézménynek és a Hivatal irdavezetıihez, s az illetékes Bizttságk elnökeihez. Azkat egyezteti a fejlesztési elképzelésekkel, lehetıségekkel, szükség esetén a plgármesterrel, alplgármesterrel, jegyzıvel, bizttságkkal, intézményvezetıkkel, irdavezetıkkel. Amennyiben megfelelı pályázati lehetıséget talál, feljegyzést készít a plgármester részére. A plgármester ezeket összesítve elıterjesztést nyújt be a képviselı-testületnek. A pályázat elıkészítésérıl, az ezzel kapcslats költségek viselésérıl a képviselıtestület dönt. Az elıterjesztésnek a döntés megalapzásáhz szükséges valamennyi infrmációt tartalmaznia kell. Ha a pályázatt külsı megbíztt készíti, úgy a pályázatelkészítés díjára irányuló javaslatra is ki kell térni az elıterjesztésben. Amennyiben a pályázatfigyelésre állandó vagy eseti megbízású külsı szervezet vagy személy kap megbízást, úgy a megbízási szerzıdésben rögzíteni kell: - a feladatellátás rendjét, - a kapcslattartás elıírásait, - a felelısség meghatárzását, - infrmációk átadásának tartalmát, frmáját, gyakriságát és módját, - a megbízási díj nagyságrendjét A pályázati ötletek nyilvántartása A pályázati ötletek önkrmányzati szintő nyilvántartásáért a Hivatal pályázati és közbeszerzési referense felelıs. E feladatkörében a pályázati és közbeszerzési referens feladata: Kapcslattartás Kapcslatt tart valamennyi, pályázati lehetıséget jelzı, pályázati igényt megfgalmazó önkrmányzati intézménnyel, irdával, flyamatsan figyelemmel kíséri, igény szerint segíti munkájukat. 4

14 Infrmációszlgáltatás A Hivatal pályázati és közbeszerzési referense írásban tájékztatja a pályázat elıkészítési flyamatban résztvevı személyeket, szervezeteket. Az írásbeli infrmáció átadás rendszerint elektrnikus levél frmájában történik, érdemi döntést igénylı esetben nymtattt íráss módn. A döntéshzatal szempntjából érdemi jelentısséggel nem bíró kérdésekben a tájékztatás történhet szóban is Pályázatk nyilvántartása Intézményvezetıktıl, a Hivatal irdavezetıitıl, a Hivatal adtt szakterületén dlgzó szakembereitıl érkezı megfelelı adatszlgáltatás alapján nyilvántartást vezet a prjektötletekrıl, benyújtandó pályázatkról. A pályázatk nyilvántartásáhz kapcslódóan vezeti azkat az önkrmányzatnál kidlgztt prjektötleteket is, amelyek alkalmasak lehetnek egy késıbb megjelenı pályázati kiírásra történı benyújtáshz. 2. Pályázatkészítés 2.1. A pályázat készítı személye Pályázatkészítést (írást és összeállítást) önkrmányzati szinten a pályázati és közbeszerzési referens végez. Amennyiben erre a prjektötlet kidlgzója, gazdája nem tart igényt, az intézményvezetı, illetve a Hivatali irdavezetı krdinációja és felelıssége mellett, a Hivatal/intézmény adtt szakterületén dlgzó munkatársai is elkészíthetik a pályázatt. Külsı szervezet igénybevétele csak uniós pályázat esetében lehetséges A pályázatíró jgai és kötelességei A pályázat készítıje jgsult: - a pályázatírás munkamenetének krdinálására, e jgkörben a Hivatal illetékes munkatársaival való kapcslattartásra; - a Hivatal irdáitól a pályázat összeállításáhz szükséges infrmációkat, adatkat kérni, az elkészítéshez megfelelı idıtartam biztsításával; - csatlandó mellékletek beszerzését kezdeményezni. A pályázat készítıje felelıs: - a kiírás szerinti feltételeknek való megfelelésért, - a pályázatk szakszerő összeállításáért, - a kmplettírzásért, - a benyújtási feltételek teljesítéséért, - a megfelelı számú pályázati példány biztsításáért (a benyújttt kötelezı példányszámn túl egy, az eredetivel mindenben megegyezı máslati példány és digitális frmátumú példány meglétét irattár és tvábbi felhasználás céljára biztsítani) A pályázat készítıje mindenkr köteles a pályázat benyújtása szempntjából döntési helyzetben lévı, kötelezettségvállalási jggal felruháztt vezetı felé elızetesen jelezni a flyamat srán felmerülı költségeket. 5

15 A pályázatkhz csatlt nyilatkzatk valódiságáért az aláíró, az adatk helytállóságáért az azt szlgáltató a felelıs. Az adatkat írásban kell szlgáltatni, úgy, hgy abból az átadás ideje és az adatt szlgáltató neve megállapítható legyen. Mellékletek átvételét dkumentálni kell. Külsı pályázatíró szervezet megbízása esetén a szerzıdésnek tartalmaznia kell: - a feladat pnts leírását, - teljesítési határidejét, - az utasítás adás jgát, - a felelısség körét és mértékét, - az alvállalkzó bevnásának szabályait, - frmai kötöttségeket, - a kapcslattartás, infrmációnyújtás módját, határidejét, gyakriságát, - az Önkrmányzat részérıl megbíztt kapcslattartót, - a megbízási díj nagyságrendjét. A pályázat íróját és a közremőködıket kívülállókkal szemben titktartási kötelezettség terheli. A pályázat végleges számszaki adatait és a vállalt egyéb kötelezettségeket a képviselıtestületnek akkr kell jóváhagynia, ha a pályázati szándék megadásánál errıl nem vlt tudmása, vagy az tt jelzettektıl az önkrmányzatra (intézményre) terhesebb módn következett be eltérés. II. A PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA 1. A prjekt lebnylításának résztvevıi A nyertes pályázatk (tvábbiakban: prjektek) lebnylítása történhet: - a Hivatal (intézmény) munkatársa(i) által, - külsıs szerzıdött partnerrel (vállalkzási, megbízási szerzıdéses jgviszny, munkaviszny vagy munkavégzésre irányuló egyéb jgviszny keretében attól függıen, hgy az adtt pályázati eljárásrend mely frmát írja elı vagy engedi, úgy hgy az Önkrmányzat és a munkavállaló/partner érdekei ne sérüljenek.). 2. Uniós pályázatk lebnylítása Az adtt prjekt lebnylításáhz a pályázat jellegétıl, munkaigényétıl, szabad kapacitástól, szakmai feltételektıl, közbeszerzési kötelezettségtıl függıen a képviselıtestület (intézményvezetı) nevezi ki a prjektvezetıt. A prjektvezetı kiválasztásánál az összeférhetetlenség szabályaira tekintettel kell lenni. Nem lehet prjektvezetı a plgármester, az alplgármester, a jegyzı, az intézményvezetı, valamint a vezetı besztású köztisztviselık közeli hzzátartzója, a bizttsági elnökök. A lebnylítói team (prjektmenedzsment) tvábbi tagjainak kiválasztásáról a prjektvezetı javaslata alapján a képviselı-testület (intézményvezetı) dönt. Amennyiben a prjekt megvalósítása teljes egészében vagy részben a Hivatal (intézmény) munkatársainak feladatköre, akkr a prjekt lebnylításában résztvevık knkrét, részletes feladatait, felelısségét, beszámlási kötelezettségét a munkaköri leíráskban kell rögzíteni. 6

16 Külsı szervezet megbízása esetén szerzıdésben kell rögzíteni, a hivatali szervezettel való kapcslattartás módját, a kapcslattartó személyét, valamennyi kötelezettséget és jgt. Ennek részletes szabályait a Prjekt Megvalósítási Szabályzat tartalmazza A pályázati és közbeszerzési referens a Hivatal Gazdálkdási Irdájával és a Hivatal Mőszaki Irdájával, valamint a prjektek lebnylításban gyakrlattal rendelkezı egyéb szakemberekkel együttmőködve köteles az uniós prjektekre (szükség esetén más pályázatkra is) prjekt lebnylítási szabályzatt készíteni, melyben a gazdálkdással kapcslats jgsítványkról, hatáskörök gyakrlásáról, speciális eljárásrendrıl, illetve a hatálys szabályzatkból hiányzó (azktól eltérı) specifikus szabálykat írják elı. A szabályzatt képviselıtestület hagyja jóvá. A Prjekt Megvalósítási Szabályzat felülvizsgálata szükséges minden lyan jgszabályi vagy eljárásrendi váltzás hatályba lépését követı 60 napn belül, amely váltzás a Szabályzatban fglalt körülményeket, szabálykat jelentısen mértékben módsíttta. A prjektmenedzsment knkrét feladatait, jgait és kötelezettségeit a Prjekt Megvalósítási Szabályzat tartalmazza. 3. Nem uniós (vagy prjektmenedzsment felállítását kötelezıen elı nem író) prjektek lebnylítása Az önkrmányzat vagy intézménye által megvalósuló nem uniós, vagy prjektmenedzsment felállítását kötelezıen elı nem író prjektek megvalósítása srán a Hivatal/intézmény vezetıje a plgármesterrel egyeztetve jelöli ki a megvalósításban közremőködı köztisztviselıt/közalkalmazttat. A kijelölést követıen, a prjektmegvalósítás kezdetét megelızıen a köztisztviselı/közalkalmaztt munkaköri leírásában a prjektmegvalósítással kapcslats feladatkat, jgkat és kötelezettségeket, szükség szerint a feladat elvégzéséhez kapcslódó munkaidı megsztást (aránysítást) rögzíteni kell. Csak lyan munkavállalót lehet prjektmenedzsment feladatkkal megbízni, aki rendelkezik a megfelelı ismeretekkel és készségekkel, illetve munkaköri kötelezettségeihez munkaidı gazdálkdási szempntk alapján a feladat illeszthetı, összeegyeztethetı. 4. Hivatali (intézményi) gazdasági ügyintézık feladatai különösen: A támgattt prjektek pénzügyi feladatainak ellátása vnatkzásában: - a prgram elıirányzatk és módsításaik a költségvetési rendeletbe/intézményi költségvetésbe beépítése, gépi nyilvántartásba rögzítése, - a kötelezettségvállalási nyilvántartásban történı rögzítés, - utalás teljesítése, - eszköznyilvántartás, - leltárzásban, selejtezésben közremőködés, - fıkönyvi könyvelés, - elszámláshz naplók, kartnk, mérleg, stb. szlgáltatása, - ellenırzésben közremőködés, - támgatás igénylése, elszámlása, - statisztikák készítése - prjektelszámláshz szükséges adatk, dkumentumk kiadása, - prjektekkel kapcslats banki ügyintézés. 7

17 A feladatk ellátásáért, az irdán/intézményi munkacsprtn belüli munkamegsztásért, a tevékenység krdinációjáért az irdavezetı/intézményi gazdasági vezetı tartzik felelısséggel. 5. A Hivatal Mőszaki és Kmmunális Irdájának pályázatkezeléssel kapcslats feladatai A Hivatal Mőszaki és Kmmunális Irdája köteles részt venni minden lyan prjekt megvalósításában, amely indklja az irda szakmai ismereteit. Az Irda feladata: építési tevékenységet tartalmazó prjektek esetén a tervezési szerzıdések aláírás elıtti véleményezése, építési tevékenységet tartalmazó prjektek esetén a tervek véleményezésében, jóváhagyásában való közremőködés, tervszállítás esetén a tervek dkumentált átvétele, tervtári példányk elhelyezése, munkapéldányk dkumentált átadása a megvalósítók (menedzsment) felé az engedélyezési eljárásk srán segítségnyújtás a szakhatósági, közmőszlgáltatói egyeztetésekben, ingatlan nyilvántartási adatk biztsítása, tulajdni lapk, térképmáslatk megrendelése, beszerzése közremőködés minden lyan prbléma megldásában, amelyet a plgármester az Irda hatáskörébe utal. A feladatk ellátásáért, az irdán belüli munkamegsztásért, a tevékenység krdinációjáért az irdavezetı tartzik felelısséggel. III. A PROJEKTEK ELLENİRZÉSE A hivatali munkaszervezet/intézmény által elláttt támgattt prjekt lebnylítás esetében az irányadó belsı szabályzatk szerint kell a munkaflyamatba épített ellenırzési feladatkat ellátni. Önálló team esetében a munkaflyamatba épített ellenırzés módját, az önkrmányzati szintő beszámlás szabályait és frmáját a Prjekt Megvalósítási Szabályzat állapítja meg. A támgatói ldalról elıírt jelentési kötelezettséggel megvalósuló ellenırzést a támgatási szerzıdésben és a vnatkzó jgszabályban fglaltak szerinti tartalmmal és határidıre kell teljesíteni a megvalósítás flyamatában. Minden pályázat zárásakr a záró prjekt elırehaladási jelentés és a záró kifizetési kérelem jóváhagyását követı 60 napn belül összefglaló értékelést kell készíteni és jóváhagyásra az illetékes bizttság és a képviselı-testület elé kell terjeszteni. Az összefglaló jelentés a pályázat szakmai és pénzügyi lebnylítási flyamatát, elszámlását, a feladat megvalósításának szervezettségét, a nyilvántartással kapcslats intézkedéseket tartalmazza. Uniós pályázatk teljesítésének flyamats ellenırzése a plgármester által meghatárztt módn és rendszerességgel történik, melynek részletes szabályairól a Pályázatlebnylítási Szabályzat rendelkezik. 8

18 Belsı ellenırzés A plgármester köteles az uniós támgatásk elszámlását, a szabályzatszerő és szerzıdésszerő teljesítésre is kiterjedıen ellenıriztetni, a záró elszámlás benyújtását megelızıen a belsı ellenırzés útján. A több évre áthúzódó, 50 millió frint elszámlható összköltséget meghaladó prjektek megvalósulását évente legalább egyszer kell ellenırizni úgy, hgy az elsı ellenırzés a kezdéstıl számíttt 6 hónapt követıen történjen. Az ellenırzések rendjét a belsı ellenırzési tervben kell rögzíteni. Ellenırzés keretében kiemelten vizsgálni szükséges: - az elnyert és az igénybevett európai uniós támgatás összegének összehasnlítását, eltérés indkainak feltárásával, - a támgatás igénybevételének tervezett és tényleges ütemezését, a kifizetési kérelmek jgsultságának vizsgálatát, - a fejlesztési feladatk megvalósítása a támgatási szerzıdésben rögzített ütemezés szerint teljesült-e. - az adtt prjekt megvalósításának általáns tapasztalatait. Külsı ellenırzés A támgatással megvalósuló fejlesztések külsı ellenırzése esetén az ellenırzés idıpntja szerint szükséges a feladat és felelısségi szabálykat rögzíteni. 1. Külsı ellenırzés a prjekt megkezdése elıtt: Amennyiben a külsı ellenırzı szerv elızetes ellenırzést rendel el, az ellenırzésen való szakmai háttér biztsításáhz a plgármester/intézményvezetı írásban jelöli ki/hatalmazza fel képviseleti jggal azt a személyt, aki a prjekt szempntjából megfelelı ismeretekkel rendelkezik. A kijelölt/felhatalmaztt személy köteles valós, az önkrmányzat érdekeinek megfelelı adatt, infrmációt szlgáltatni az ellenırzést végzı szerv felé. 2. Külsı ellenırzés a prjekt megvalósítása srán (a prjekt megkezdése és a pénzügyiszakmai lezárása közötti idıszakban) Amennyiben a külsı ellenırzı szerv a prjektflyamatba illesztett ellenırzést rendel el, a prjektvezetı döntése alapján a prjektmenedzsment kijelölt munkatársai kötelesek részt venni az ellenırzésen, akiket a plgármester/intézményvezetı írásban hatalmaz fel képviseleti jggal. A menedzsment szerzıdésekben szükséges rögzíteni, hgy a menedzsment tagjainak felelıssége kiterjed a prjektzárást követı, a pénzügyi-szakmai zárás idıpntjáig terjedı idıszakban felmerülı ellenırzésekre is. Az ellenırzésen való szakmai háttér biztsításáhz a plgármester/intézményvezetı képviseleti jggal más személyeket is megbízhat. A kijelölt/felhatalmaztt személyek kötelesek hiteles, az önkrmányzat érdekeinek megfelelı adatt, infrmációt szlgáltatni az ellenırzést végzı szerv felé. 3. Utólags külsı ellenırzés (adatszlgáltatás) Amennyiben a külsı ellenırzı szerv utólags ellenırzést rendel el, az ellenırzésen való szakmai háttér biztsításáhz a plgármester/intézményvezetı írásban jelöli ki/hatalmazza fel képviseleti jggal azt a személyt, aki a prjekt szempntjából megfelelı ismeretekkel rendelkezik. A kijelölt/felhatalmaztt személy köteles hiteles, az önkrmányzat érdekeinek 9

19 megfelelı adatt, infrmációt szlgáltatni az ellenırzést végzı szerv felé. Az utólags ellenırzés (adatszlgáltatás), mnitring jelentés elkészítése nem tartzik a prjektmenedzsment feladatkörébe. IV. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK A pályázatkészítés és pályázat lebnylítás terén csak lyan személy fglalkztatható, aki a területfejlesztés, uniós támgatás-menedzselés tárgykörben tanflyami képzésen részt vett, illetve lyan szervezet/társaság fglalkztatható, amely megfelelı szakképesítéső vagy gyakrlattal rendelkezı munkavállalóval/alvállalkzóval rendelkezik. A pályázatírás, prjektmenedzsment területén szerzett gyakrlatt a tevékenységre vnatkzó szerzıdéskötést megelızıen referenciákkal kell igazlni. Indklt esetben a prjektmegvalósításába lyan személy vagy szervezet is bevnható, aki/amely az elızı feltételeknek nem felel meg, de a prjekt szempntjából lényeges és szükséges speciális szaktudással vagy tapasztalattal rendelkezik. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉS A támgatással és uniós frráskkal kapcslats pályázatfigyelési, pályázatkészítési és lebnylítási szabályzat január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követıen benyújttt pályázatkra, támgattt prjektekre, valamint a flyamatban lévı uniós frrásból támgattt fejlesztésekre kell alkalmazni. Sárspatak, december 16. dr. Kmármi Éva jegyzı Ars Jáns plgármester 10

20 2. melléklet a 375/2011. (XII. 16.) KT. határzathz Sárspatak Várs Önkrmányzata 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: január 1.

21 A szabályzat célja, hgy Sárspatak Várs Önkrmányzatánál hazai és/vagy uniós frrásból megvalósuló prjektek megvalósítását szabályzza. Jelen szabályzat különösen Sárspatak Várs Önkrmányzata mint kedvezményezett által megvalósíttt prjektekre vnatkzik. Keretjelleggel mintaként szlgál az Önkrmányzat intézményei és cégei számára, akik jelen szabályzat iránymutatásai alapján maguk készítik el a Prjekt Megvalósítási Szabályzatukat. 0. A szabályzat hatálya Jelen Prjekt Megvalósítási Szabályzat Sárspatak Várs Önkrmányzatára, mint pályázati kedvezményezettre terjed ki. 1. A prjekt megvalósítása A prjektek megvalósítása az Önkrmányzat Pályázati Szabályzata és jelen szabályzat, valamint a Támgatási Szerzıdés elıírásai szerint történik. 2. A prjekt bemutatása A prjekt bemutatását a Prjekt Megvalósítási Szabályzathz csatlt, srszámztt függelék (lásd: 1. sz. melléklet: Függelék-minta) tartalmazza. A függelék elkészítése az adtt prjektben közremőködı prjektvezetı feladata. A prjekt zárásakr a függeléken a prjekt zárásának tényadatait át kell vezetni és az irattár számára át kell adni. A végleges tartalmú függelék a pályázati archívum részét képezi. 3. A prjekt pénzügyi vnatkzásai 3.1. A költségek elszámlhatóságának alapelvei A prjekt megvalósítása srán kizárólag a pályázati útmutató alapján elszámlható költségek vehetık figyelembe. A hatálys Támgatási Szerzıdés szerinti elszámlható költségeket a TSZ mellékletét képezı költségvetési tábla tartalmazza. A prjektvezetı felelıs a prjekt megvalósítása srán szükségessé váló krrekciók, váltzásk szerzıdésszerő elıkészítéséért (váltzás bejelentés, TSZ módsítás). Ezekrıl a kedvezményezett bejelentett, cégszerő aláírói jgkörrel rendelkezı képviselıi (a plgármester és jegyzı) jgsultak dönteni, a megfelelıen kitöltött frmanymtatvány benyújtásáról rendelkezni. A prjekt megvalósítása srán gyakran szükségessé válik lyan költségek fedezetének a biztsítása, amelyek a prjekttervezés, pályázatírás srán nem merültek fel, nem kerültek betervezésre. Az ilyen költségek fedezetének biztsításáról a prjektvezetı jelzése alapján a Képviselı-testület dönt A prjekt elszámlható költségei és dkumentálásuk Az elszámlható költségek alátámasztásának dkumentálásánál a prjektmenedzsment tagjainak szigrúan be kell tartania a pályázathz kapcslódó pénzügyi elszámlás szabályait.

22 3.3. Szakmai teljesítés igazlása A prjekthez kapcslódóan kiállíttt számlák szakmai tartalmáért a prjektvezetı a felelıs. A prjekthez kapcslódóan kiállíttt eredeti számla alaki és tartalmi vizsgálatát a prjekt pénzügyi vezetıje végzi. A prjekt pénzügyi vezetıje köteles ellenırizni a számla prjekt szempntjából való megfelelıségét Az ellenırzés alapvetı szempntjai: Számláhz kapcslódóan rendelkezésre áll a szakmai teljesítés igazlására jgsult személy által aláírt teljesítésigazlás eredeti példánya. A számlát alátámasztó eredeti dkumentumk rendelkezésre állnak A számla tartalma összhangban van a tevékenységre vnatkzó megrendelıben vagy szerzıdésben megfgalmaztt feltételekkel, annak adattartalma alapján az elvégzett tevékenység kétséget kizáróan igazlható. A számla megfelel a pályázati kiírás feltételeinek A számla megfelel a támgatási szerzıdés feltételeinek A számla megfelel a vnatkzó hatálys jgszabályknak (adótörvény, számviteli törvény, stb.). Amennyiben a számla kiállítását a prjekt pénzügyi vezetıje nem találja megfelelınek, köteles kezdeményezni a számla kibcsátójánál a számla krrekcióját. Amennyiben a számla kiállítását a prjekt pénzügyi vezetıje megfelelınek találja, ellátja a jelenlegi gyakrlat szerinti szakmai teljesítési keretbélyegzıvel, amit az arra feljgsíttt személy dátummal és aláírással lát el. A szakmai teljesítés igazlásának dátuma nem lehet krábbi, mint a számla átvételének dátuma. Amennyiben a számla kiállítását a prjekt pénzügyi vezetıje megfelelınek találta és megtörtént a szakmai teljesítés igazlása, az eredeti számlán az elkülönített nyilvántartás és könyvelés érdekében feltünteti a következı infrmációkat: Ha a számla értéke a prjekt keretében teljes összegben vagy részben elszámlható: A számlán véglegesen (nem törölhetı módn) feltünteti a prjekt aznsítószámát és a záradék szövegét ( támgatás elszámlására benyújtásra került ) Költségkategória megjelölését (amennyiben elszámlható a számla). Ha a számla értéke a prjekt keretében nem számlható el: A számlán feltünteti a prjekt aznsítószámát és a Nem elszámlható megjegyzést. A megfelelıen felszerelt számlát és a szükséges mellékleteket a pénzügyi vezetı kísérılevéllel tvábbítja a pénzügyi irdavezetı felé, amelyben az elszámlható és nem elszámlható tételek egyértelmő feltüntetésével kéri a számla kiegyenlítését. A pénzügyi irdavezetı a szükséges utalványzási eljárást követıen intézkedik az átutalásról. Az irda átutalást végzı munkatársa a pénzügyi vezetı kísérılevelében leírtak alapján dönt arról, hgy az adtt tétel mely számláról utalandó. Biznytalanság esetén köteles egyeztetni a pénzügyi vezetıvel. Az átutalás megtörténtét a pénzügyi irda a megérkezı bankszámlakivnat máslat pénzügyi vezetınek történı átadásával köteles visszaigazlni.

23 A kifizetési kérelem összeállításakr kiemelt figyelemmel kell lenni az adtt prjektre vnatkzóan a pénzügyi lebnylítással kapcslatsan közzétett, a pénzügyi elszámlás részletes szabályait tartalmazó hivatals dkumentum tartalmára Kötelezettségvállalás, utalványzás, ellenjegyzés, érvényesítés Az utalványzás a Gazdálkdási Szabályzat alapján történik. Kötelezettségvállalásra a jegyzı ellenjegyzését követıen írásban kerülhet sr. Kötelezettségvállaló: Plgármester v. az általa írásban meghatalmaztt személy. Bélyegzıhasználat: Sárspatak Várs Önkrmányzata feliratú körbélyegzı. Kötelezettségvállalást követıen a prjekthez kapcslódóan mindegyik fél által aláírt szerzıdés minimum 1 db eredeti példányát a Hivatalban a prjektvezetı kapja, nyilvántartás céljából. A prjektvezetı az iktattt szerzıdés 1 db máslati példányát a Hivatal Gazdálkdási Irdájának átadja nyilvántartásba vételre. Az aláírt szerzıdéstıl való eltérés esetén szerzıdésmódsítás v. hivatals feljegyzés szükséges, melyekre a fentiekben leírtak vnatkznak Elkülönített nyilvántartás, elkülönített könyvelés Elkülönített bankszámla A prjekt bnylítására, amennyiben a pályázat/támgatási szerzıdés elıírja, az OTP Bank Nyrt.-nél elkülönített alszámlát kell nyitni. A fenti számláról kizárólag az adtt prjekttel kapcslats számlák kifizetése/utalása történhet (a prjekt elıkészítési költségek kivételével). A számlán lévı összeg más célkra nem frdítható. (Felelıs: a Hivatal Gazdálkdási Irdájának vezetıje.) Esetleges készpénzes fizetés esetén az Önkrmányzat Pénzkezelési Szabályzata az irányadó Elkülönített könyvelés A prjekttel kapcslats számlák könyvelése elkülönítetten történik a számlán szereplı jelzésnek megfelelıen. A könyvelésben a prjektben elszámlható költségeket a támgatási szerzıdés szerinti jelzéssel, a prjektben nem elszámlható költségeket NE jelzéssel kötelezı jelölni. A prjekt elkülönített könyveléséért a Hivatal Gazdálkdási Irdájának vezetıje a felelıs. Az elkülönített könyvelés megfelelı vezetésérıl a prjekt pénzügyi vezetıje köteles negyedévente (ill. a helyszíni ellenırzések elıtt) meggyızıdni Elkülönített pénzügyi nyilvántartás A prjekt elkülönített pénzügyi nyilvántartásáért (eredeti számlák, eredeti bankszámlakivnatk stb. a pénzügyi irdán prjektdssziéban tárlva) a Hivatal Gazdálkdási Irdájának vezetıje felel.

24 Az elkülönített bankszámla nyitását megelızıen kiegyenlített tételekrıl (pl. prjekt elıkészítési költségek) a prjekt pénzügyi vezetıje köteles összefglaló táblázatt készíteni / vezetni az alábbi minimális tartalmmal: Számla srszáma, Szállító megnevezése, Számláztt tevékenység megnevezése, Számla bruttó összege, Kiegyenlítés dátuma. A pénzügyi vezetı által elkészített, vezetett összefglaló táblázat az elkülönített pénzügyi irdai prjektdsszié részét képezi. 4. A prjektmenedzsment 4.1. Prjektmenedzsmenttel kapcslats elıírásk A prjekt flyamats mőködéséhez a pályázati útmutató/pályázat szerinti feladatkörökben -, prjekt menedzsmentet szükséges fglalkztatni a prjekt teljes hssza alatt. A prjektekkel kapcslats menedzsment feladatkat megfelelı szaktudással és tapasztalattal rendelkezı személy/szervezet/vállalkzás láthatja el. A prjektmenedzsment kiválasztása/kijelölése a Pályázati Szabályzat II pntjainak figyelembevételével történhet. Elvárásk a prjektmenedzsmenttel kapcslatban: - A pályázati kiírásnak megfelelı végzettség és tapasztalat, - A pályázati útmutatónak/támgatási szerzıdésnek megfelelı fglalkztatási frma. - A pályázati útmutatónak/ támgatási szerzıdésnek megfelelı idıbesztás. - Külsı lebnylítás esetén a Megbízó és Megbíztt érdekeinek megfelelı megállapdás megkötése. A megállapdás tartalmi követelményeit a 8.1. pntban részletezi a szabályzat A prjektmenedzsment fglalkztatása A prjekt lebnylítása érdekében az önkrmányzat által lebnylíttt prjekt esetében Sárspatak Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének határzata alapján prjektmenedzsment, ezen belül megfelelı szakképesítéső pénzügyi vezetı, illetve a prjektmegvalósítás srán szükséges szakmai/mőszaki/egyéb erıfrrásk biztsítása kerül kijelölésre. A prjektmenedzsment tagjai lehetnek: A plgármesteri hivatal állmányában fglalkztattt köztisztviselı Az önkrmányzat intézményeiben fglalkztattt közalkalmaztt Az önkrmányzattal a prjekt idıtartamára munkaszerzıdéssel fglalkztattt magánszemély Az önkrmányzattal a prjekt idıtartamára megbízási szerzıdéssel fglalkztattt magánszemély

25 Az önkrmányzat tulajdnsi érdekeltségébe tartzó gazdasági társaság alkalmazttja/alvállalkzója Az önkrmányzat tulajdnsi érdekeltségi körén kívüli gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkdó szervezet A prjektmenedzsment feladatai: a prjekt teljeskörő lebnylítása, a prjektmenedzsment belsı szervezetének kialakítása a Megbízó igényeinek és a pályázati dkumentációnak megfelelıen, kapcslattartás a prjektben közremőködı személyekkel, szervezetekkel a prjektkrdináció megszervezése, a prjektdkumentáció elkészítése/elkészíttetése (prjektadminisztráció), a prjekt képviselete a Közremőködı Szervezet felé, a prjekt képviselete a sajtó elıtt a Megbízóval egyeztetet keretek között. A prjektmenedzsment kiválasztása az adtt pályázat eljárásrendje, a Pályázati Szabályzat és a hatálys közbeszerzési törvény szerint történhet Prjektmenedzsment tagjainak feladat- és hatáskörei Prjektvezetı (prjektmenedzser) A prjektvezetı felelıs a prjekt napi szintő irányításáért, annak pályázatban fglaltak szerinti megvalósításáért. Ennek keretében különösen az alábbi feladatkat látja el: támgatóval (Közremőködı Szervezet, Irányító Hatóság) való kapcslattartás; a Kbt. hatálya alá nem tartzó beszerzéseket érintı, prjekttevékenységet ellátó vállalkzók (a tvábbiakban: Vállalkzók) kiválasztásával kapcslats versenyeztetés elıkészítése és lebnylítása; a Vállalkzókkal kötendı szerzıdések elıkészítése, a velük való kapcslattartás, esetleges szerzıdésmódsításk kezdeményezése, azk elıkészítése; képzések, szakértıi napk megszervezése, ennek keretében: résztvevık listájának összeállítása, tárgyi és személyi feltételek biztsítása, elıadóval és trénerrel való kapcslattartás (amennyiben a prjektmenedzsmentben, vagy azn kívül az adtt feladatk ellátására külön munkatárs alkalmazása nem megldtt) ; nyilvánssági vállalásk teljesítéséhez szükséges anyagk összeállítása; kifizetési kérelmek összeállításának, EMIR-ben való rögzítésének krdinációja, ellenırzése; támgatási szerzıdésben meghatárztt idıszaknként a közbensı elırehaladási-, valamint a zárójelentés (PEJ és zpej) elkészítése, EMIR-ben való rögzítése és határidıben való benyújtása; szükség szerint a Képviselıtestület által tárgyalandó elıterjesztések elkészítése; indikátrk teljesülésének figyelemmel kísérése, dkumentálása; javaslattétel krrekciós intézkedésekre (szakmai, pénzügyi, jgi megvalósításhz kapcslódóan); ezekkel összefüggésben szükséges váltzás bejelentések, szerzıdésmódsítást kezdeményezı kérelmek elkészítése; prjekt-mappa összeállítása és megırzése; egyéb adminisztratív feladatk ellátása;

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop.

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop. Megváltztt munkaképességű emberek rehabilitációjának és fglalkztatásának segítése című TÁMOP-1.1.1/08/1 kódszámú kiemelt prjektre vnatkzó költségvetési specifikáció (a kiemelt prjekt tervezési útmutatójának

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása 3.1. Az Állami Fglalkztatási Szlgálat 1 humánerıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása Az alprjekt bemutatása A Nemzeti Fglalkztatási Szlgálat humán erıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása c. alprjekt

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

Tervezési Szerződés ( módosított )

Tervezési Szerződés ( módosított ) előzmény: 2012.április 24., ICONext Kft. tervezői árajánlat (Asz.: V-2012-03/01-A) 2012.augusztus7. Árvízvédelmi mű megerősítésének kivitelezési időszakára árvízvédelmi terviconext Kft. sz.sz.: V-2012-03/01-Sz01

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Eseti Hitel terméket, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül,

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Flyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Flyószámlahitelt, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül, a

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Helyi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésének támgatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1.-C,D A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Ungvár és Sárospatak

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Magyarrszág-Hrvátrszág Határn Átnyúló Együttmûködési Prgram 2007-2013 (HUHR CBC Prgram) keretében megvalósuló JOINT INDUSTRIAL PARK elnevezésû, HUHR/1001/2.1.4/0004 számú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött *1070791339* Vnalkód: 1070791339 Iktatószám: BL/1 095/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: MSZ/11-2008 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095

Részletesebben