ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/ ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: július 3. 1

2 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Szabályzza az Ecsegfalvi Óvda működésének rendjét. Az intézmény vezetése a szervezeti működési szabályzat elkészítésével, kihirdetésével és betartásával biztsítsa az intézmény jgszerű működését Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dlgzójára, az óvdába járó gyerekekre, a gyerekekre, szüleire, az intézményben működő közösségekre, illetve mindazkra, akik az intézménnyel kapcslatba kerülne, azáltal, hgy igénybe veszik szlgáltatásait, illetve segítik az intézményt szlgáltatásai megvalósításában Az SZMSZ jgszabályi alapja A közktatásról szóló, többször módsíttt évi LXXIX. Tv. 217/1998. (XII. 30) Krmányrendelet és annak módsításai az államháztartás működési rendjéről, A Munka Törvénykönyve évi XXII. Tv. És annak módsításai, A közalkalmazttak jgállásáról szóló, többször módsíttt évi XXXIII. Tv. 138/1992. (X.8.) krmányrendelet, a Kjt. Végrehajtásáról a közktatási intézményekben. A többször módsíttt 11/1994. évi (VI. 8.) MKM. rendelet a nevelési-ktatási intézmények működéséről évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról, 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskla egészségügyi ellátásról, A módsíttt évi XLII Törvény 4. (7) bekezdés a nemdhányzók védelméről és a dhánytermékek fgyasztásának szabályairól. A számvitelről szóló, módsíttt évi C. törvény. A mindenkri költségvetési törvény 14/1994 MKM rendelet a szakszlgálatk működéséről Az intézmény általáns jellemzői Az intézmény jellemzői Az intézmény neve: Ecsegfalvi Óvda Pecsétjének lenymata: 2

3 A bélyegzők használatára jgsultak: Besztás Intézményvezető Általáns helyettes Gazdasági vezető Pénztárs Az intézmény székhelye: Címe: Ecsegfalvi Óvda 5515 Ecsegfalva Árpád u. 8. Telefn: 66/ Az intézmény típusa: óvda Intézménytípus megnevezése: sajáts nevelési igényű gyermekek óvdai nevelési ellátása Az intézmény megnevezése: Megnevezés Óvda Címe Telefnszáma Ecsegfalvi Óvda 5515 Ecsegfalva Árpád u. 8. Befgadó képesség 30 fő Telephelyek: Megnevezés Óvdai nevelés Címe Telefnszáma Ecsegfalvi Óvda 5515 Ecsegfalva Árpád u. 8. Csprtk száma Befgadó képesség 1 30 Alapító szerv megnevezése: ECSEGFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÉNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Az intézmény fenntartója ECSEGFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5515 Ecsegfalva Fő u

4 Felügyeleti szerv: ECSEGFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5515 ECSEGFALVA Fő u. 67. Intézmény aznsító számai: Törzsszáma: Adószáma: OM aznsító száma: Az intézmény működési területe: Óvdai nevelés tekintetében Ecsegfalva község közigazgatási területe Az intézmény jgállása: Önálló jgi személy Önállóan működő költségvetési szerv Az intézmény a gazdálkdás módja szerinti besrlása: Az intézmény önállóan gazdálkdó költségvetési szerv. Pénzügyi- gazdasági feladatait Dévaványai Közös Önkrmányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv látja el a gazdálkdással kapcslats munkamegsztás és a feladatvállalás rendjéről szóló, az alapító által jóváhagytt megállapdás alapján. Gazdálkdását az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján flytatja. TEÁOR: Az intézmény szakágazati besrlása és megnevezése: Óvdai nevelés Az intézmény tevékenységei, szakfeladatai számai: Az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatk megnevezése): 4

5 Az intézmény alaptevékenysége: Az intézmény óvdai nevelés keretében ellátja a sajáts nevelési igényű gyermekek közül a szakértői és rehabilitációs bizttság szakvéleménye alapján a többi gyermekekkel együtt nevelhető gyermekek óvdai nevelését is integrált frmában, és a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvdai nevelését. Feladata tvábbá az óvdai neveléshez kapcslódóan a gyermekek szakszerű felügyelet melletti ellátás napközis rendszerben. Az intézmény biztsítja az óvdában alkalmazttak munkahelyi étkeztetését. Intézmény befgadóképessége: Óvdai nevelés: Ecsegfalván: 30 fő Vállalkzási tevékenysége: Vállalkzási tevékenysége nincs. Az intézmény feladatellátásáhz biztsíttt vagyn megnevezése: Ingatlank: Az intézmény székhelyén lévő ingatlank és a rajta található épületek. Ingóságk: A mindenkri vagynrendeletben, intézményi leltárban, a mindenkri leltár szerinti értékben meghatárztt ingóságk. Pénzeszközök: Az önkrmányzat éves költségvetésében szereplő támgatás. Vagynnal kapcslats rendelkezési jg: 5

6 Az intézmény szakmai önállósága és különleges feladatellátása: - az intézmény egységes pedagógiai és nevelési prgrammal rendelkezik. Az intézmény vezetőjének megbízása: Az intézmény vezetőjét az Ecsegfalva Község Önkrmányzata Képviselő- testülete nevezi ki pályázat útján, 5 év időtartamra. Az intézményvezető helyettest a nevelőtestület véleményének kikérésével az intézményvezető nevezi ki. A pályáztatás és fglalkztatás tekintetében a közalkalmazttak jgállásáról szóló többször módsíttt évi XXXIII. Törvény, a közktatásról szóló évi LXXIX. Törvény, a 138/1992. évi (X.8.) krmányrendelet előírásai az irányadóak. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jgkat Ecsegfalva Község plgármestere gyakrlja. Az alapító kirat hatályssága: Az alapító kirat száma és kelte: 46/2013.(V.28.) KT.Sz. 6

7 2: AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 2.1. Szervezeti felépítés, vezetőség, véleményezési, döntéshzó szervek Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény élén intézményvezető áll. Az intézmény irányítását intézményvezető helyettes segíti. Az intézményvezető látja el a dajkák munkahelyi irányítását is Az intézmény és feladata Óvda Az óvda 30 fő befgadó képességgel, 1 csprtszbával rendelkezik. Az óvdát vezetői besztású óvdapedagógus irányítja. Munkáját a vezető helyettes óvdapedagógus segíti. Az intézmény feladata: A pedagógiai munka flyamats fejlesztésével, a szülőkkel együttműködve bizts biztsítja a 3-7 éves krsztály nevelését, a gyermekek személyiségének fejlesztését. Működésének szabályait az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza Az intézmény vezetésének szerkezete, vezetők közötti feladatmegsztás Az intézményvezető felelősségi és feladatköre Az intézmény élén magasabb vezető besztású intézményvezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezető, aki: Felelős az intézmény szakszerű és törvényesés törvényes működéséért, a takaréks gazdálkdásért. Gndskdik az intézmény prgramjának megvalósításának személyi, tárgyi, valamint módszertani feltételeiről. Jgkörét, felelősségét feladatait a közktatási törvény, az intézmény belső szabályzatai, valamint a fenntartó határzza meg. Feladatkörébe tartzik tvábbá: Az alkalmaztti értekezletek megszervezése. A munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezetekkel az együttműködés. A kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányzási jgkör gyakrlása. Az intézmény működésével kapcslatban minden lyan ügyben való döntés, amelyet jgszabály vagy kllektív szerződés (közalkalmaztti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. A jgszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazttak fglalkztatására, élet- és munkakörülményeire vnatkzó kérdésekben, Az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azn lehetőség figyelembevételével, hgy a képviseletre meghatárztt ügyekben eseti, vagy állandó megbízást adhat. A jgszabályk által vezető hatáskörébe utalt és át nem ruháztt feladatk ellátása Ésszerű, takaréks gazdálkdás megszervezése. 7

8 Vezető hatáskör átruházása: Képviseleti jgsultság: intézmény szakmai képviseletét, szakmai és vagyn működtetési képviseletét kis értékű eszközök esetében az általáns intézményvezető helyettesre ruházza át. Munkáltatói jgkör: A közalkalmaztti jgviszny létesítése, módsítása és megszüntetése kivételével a munkáltatói jgkörbe tartzó egyéb feladatkat az általáns intézményvezető helyettesre. Munkáltatói jgkör: A közalkalmaztt jgviszny létesítése, módsítása és megszüntetése kivételével a munkáltatói jgköbe tartzó egyéb feladatkat az intézményvezető az irányításuk alatt dlgzó közalkalmazttak tekintetében. Balesetvédelmi, tűzvédelmi feladatk: intézményvezető az irányításuk alatt dlgzó közalkalmazttak, illetve az egységbe járó gyermekek tekintetében külön szabályzat szerint Általáns helyettes feladatai: Megbízásából a helyettes dönt. Felettük a munkáltatói jgkat az intézményvezető látja el. Irányítja és szervezi az intézmény szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviselik az intézményt. Dönt az intézmény működésével kapcslats minden lyan szakmai kérdésben, amely előzetes egyeztetése nem tartzik más közösség hatáskörébe. Végzik az intézmény pedagógiai munkájának tervezésével, ellenőrzésével, értékelésével kapcslats feladatkat Óvdai intézményvezető feladatai: Vezetői megbízásáról az Ecsegfalva Község Önkrmányzat Képviselő- testülete dönt. Felette a munkáltatói jgkat Ecsegfalva Község plgármestere látja el. Irányítja és szervezi az intézmény szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli az intézményt. Dönt az intézmény működésével kapcslats minden lyan szakmai kérdésben, amely előzetes egyeztetése nem tartzik más közösség hatáskörébe. Végzi az intézmény pedagógia munkájának tervezésével, ellenőrzésével, értékelésével kapcslats feladatkat. Ellátja a gazdálkdás területén a részére előírt feladatkat. Végzi az intézmény Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatában előírt feladatkat. Ellátja munkáltató jgkörébe tartzó feladatkat. A jgszabályban meghatárzttak szerint végzi a tanügy-igazgatási feladatkat. Felelős az egység pedagógiai munkájáért, a gyermekvédelmi feladatk ellátásáért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletének megszervezéséért. Segíti a pedagógus tvábbképzéssel kapcslats feladatk ellátását. Az óvdai intézmény vezetője végzi: a nevelőtestület vezetését, a nevelőtestületi értekezlet és a döntések (állásfglalásk) végrehajtásának megszervezését és ellenőrzését, a nevelőmunka irányítását és ellenőrzését, a nemzeti és óvdai ünnepek munkarendhez igazdó, méltó megünneplését a rendelkezésre álló költségvetés alapján az óvda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztsítását. 8

9 A kiadmányzási (aláírási) jgkör gyakrlása Az intézmény nevében aláírásra az intézményvezető jgsult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratk kivételével egymagában ír alá. Távlléte vagy akadályztatása esetén az aznnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratkat helyette az általáns helyettesítési feladatkat ellátó vezető látja el. Az intézmény gazdálkdásával kapcslats pénzügyi kötelezettséget vállaló iratkban az aláírás érvényességhez két jgsult személy aláírása szükséges. A két aláíró közül az egyik a gazdasági vezető. Tartós akadályztatása esetén az ellenjegyző a számviteli- pénzügyi előadó. Pénzfelvétel, banki frgalm ügyekben a pénzintézethez bejelentettek közül két személy együttes aláírása szükséges. Az óvdai intézményvezető, aláírási jgköre a vezetése alá tartzó intézmény szakmai tevékenységével kapcslats levelekre, saját hatáskörben tett intézkedésre, tanügyi- igazgatási körébe tartzó ügyekre terjed ki. Az intézményben egyaránt az intézmény kör- és fejbélyegzőjét lehet használni az intézményvezető, vagy az őt helyettesítő általáns helyettes (egész intézményt érintő kérdésekben). Cégszerű aláírásra jgsultak: intézményvezető, általáns helyettes, gazdasági vezető A vezető helyettesítési rendje Az intézményvezető távlléte esetén a teljes vezetői jgkör gyakrlását az általáns intézményvezető helyettes látja el. Kivételt képeznek ez alól azk az ügyek, amelyek aznnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek az intézményvezető kizárólags hatáskörébe tartznak Az intézmény dlgzói Az intézmény dlgzóit a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézményvezető alkalmazza. A dlgzók munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. Az intézményben alkalmazttak köre pedagógus, ügyviteli- műszaki- kisegítő és egyéb munkakörben fglalkztattt Szak-alkalmaztti értekezlet Nevelési, ktatási kérdésekben az intézmény legfntsabb tanácskzó és határzható szerve. Tagjai: az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggő munkakörben fglalkztattt főfglalkzású, részfglalkzású szakalkalmazttak, nevelő- ktató munkát segítő felsőfkú végzettségű alkalmazttak. Döntési jgkörébe tartzik: Az intézményi stratégia elfgadása. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfgadása. Az intézmény éves munkatervének elfgadása. Az intézmény munkáját összefglaló elemzések, értékelések, beszámlók elfgadása. A szakalkalmazttak képviseletében eljáró pedagógus megválasztása. Az intézményvezetői pályázathz készített vezetési prgrammal összefüggő szakmai vélemény kialakítása. Az intézmény pedagógiai- művelődési prgramjának elfgadása. 9

10 Véleménynyilvánítás: A szak- alkalmaztti értekezlet véleményt nyilváníthat, vagy javaslatt tehet az intézmény működésével kapcslats valamennyi kérdésben. A szak- alkalmaztti értekezletet évente legalább egyszer kell összehívni. Össze kell hívni akkr is, ha hatáskörébe tartzó, döntési, véleményezési, javaslattevő jgkörének gyakrlására az intézményvezető elbírálása alapján szükséges. A szak-alkalmaztti értekezlet akkr határzatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. A szavazatk egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A döntések és határzatk intézmény iktattt iratanyagába (irattárba) kerülnek határzati frmában. Az intézményvezetői pályázattal kapcslats döntésnél magasabb jgszabályk az irányadók Az óvdai nevelőtestület A nevelőtestület az óvda pedagógusainak közössége, a nevelési kérdésekben az óvdai legfntsabb tanácskzó és határzható szerve. A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi óvdapedagógus munkakört betöltő alkalmazttja, valamint pedagógiai munkát segítő felsőfkú végzettségű alkalmazttja és a gazdasági vezető. Az óvda nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az óvdai intézmény működésével kapcslats ügyekben, valamint a közktatási törvényben és más jgszabályban meghatárztt kérdésekben döntési, egyébként pedig, véleményező és javaslattevő jgkörrel rendelkezik. Döntési jgkörébe tartzik: Az óvdai nevelési prgram elfgadása Az óvdai egység szervezeti és működési szabályzat elfgadása Az óvda éves munkatervének elfgadása Az óvda munkáját átfgó elemzések, értékelések, beszámlók elfgadása Az óvdai nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása Az óvdai házirend elfgadása Jgszabályban meghatárztt más ügyek. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatt tehet: Az óvda működésével kapcslats valamennyi kérdésben. A nevelőtestület a feladatkörébe tartzó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére tagjaibólmeghatárztt időre, vagy alkalmilag- bizttságt hzhat létre, illetve egyes jgköreinek gyakrlását (a jgszabályban előírtak kivételével) átruházhatja a szakmai munkaközösségre. A nevelőtestület értekezletei: A nevelőtestület a nevelési év srán rendes és rendkívüli értekezleteket tartja: nevelési évet nyitó értekezlet őszi nevelési értekezlet tavaszi nevelési értekezlet nevelési évet záró értekezlet Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvda lényeges prblémáinak megldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, az óvda vezetője szükségesnek 10

11 látják. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet fglalkzási időn kívül a kezdeményezéstől számíttt nylc napn belül kell összehívni. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. A nevelőtestület döntéseit és határzatait, - jgszabálykban meghatárztt kivételekkel nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hzza. A szavazatk egyenlősége eseten az óvdavezető szavazata dönt. A döntések és határzatk intézmény iktattt iratanyagába (irattárba) kerülnek határzati frmában Az intézmény alkalmazttak (közalkalmazttak) közössége Az alkalmaztti közösséget az intézményében közalkalmaztti jgvisznyban, valamint munkavisznyban álló dlgzók alktják. A közalkalmazttak jgait és kötelességeit, juttatásait, valamint az intézményen belüli érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jgszabályk (elsősrban a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazttak jgállásáról szóló törvény, a Közktatási törvény (illetve az ehhez kapcsló rendeletek) A teljes alkalmaztti közösséget az intézményvezető hívja össze minden esetben, amikr ezt jgszabály előírja, vagy az intézmény egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sr. Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év flyamán két alkalmmal az intézményvezető hívja össze az alkalmaztti értekezletet. Az értekezleten az intézményvezető tájékztatja az intézmény dlgzóit az intézményi munkáról és ismerteti a srn következő feladatkat. Határzatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Az értekezletekről jegyzőkönyv készül. Véleményezési jgköre van: - Az intézmény átszervezésével, feladatának megváltztatásával, nevének megállapításával vagy módsításával. - Az intézményvezető megbízásával és a megbízás visszavnásával - A költségvetés meghatárzásával, módsításával összefüggő döntésekben. 11

12 2.2. A vezetők és a szülői közösség közötti kapcslattartás rendje A szülői szervezet (közösség) Az intézményben a szülők jgaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői szervezet működik. Az óvdai csprtk szülői szervezeteit (közösségeit) az egy csprtba járó gyermekek szülei alktják. Minden csprtban külön szülői szervezet működik. Velük csprtt vezető óvdapedagógusk tartják a kapcslatt. A szülői szervezetek önmaguk által meghatárztt rend szerint működnek. A csprtk szülői szervezetei a kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat a csprtkban választk SZMK tag segítségével juttatják el az adtt egység képviselőjének, aki tvábbítja kapcslattartónak a felvetést. Az egységek képviselői alktják az intézmény szülői szervezetének vezetőségét, akik maguk közül választják az elnököt. Az intézményi szülői szervezet választmánya 3 tagú. Akkr határzatképes, ha ülésein jelen van legalább 2 fő. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. Az intézmény vezetőjének a szülői szervezet (közösség) választmányát (vezetőségét) nevelési évenként egy alkalmmal, össze kell hívnia, és tájékztatást kell adnia az intézmény feladatairól, tevékenységéről. A csprtk, szülői munkaközösségének és óvdapedagógusk szükség szerint, de évente legalább két alkalmmal adnak tájékztatást A szülői szervezet (közösség) döntési jgt gyakrl: a saját működési rendjében, munkatervének elfgadásában, tisztségviselőinek megválasztásában. A szülői szervezet (közösség) egyetértési vagy véleményezési jgt (jgszabályban előírtaknak megfelelően) gyakrl az alábbi területeken: az SZMSZ kialakításában, a házirend kialakításában, az éves munkaterv és beszámló elkészítésekr, a vezetők és a szülői szervezetek közötti kapcslattartás módjában, az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályzó részeiben, a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, a szülői értekezlet napirendjének meghatárzásában, az intézmény és a család kapcslattartási rendjének kialakításában a gyermekvédelmi feladatknak meghatárzásában, a munkatervnek a szülőket is érintő részében. Választtt tisztségviselői által: Képviseli a szülőket és a gyermekeket az ktatási törvényben megfgalmaztt jgaik érvényesítéséhez. Figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét. Megállapításairól tájékztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. 12

13 A gyermekek, tanulók nagybb csprtját érintő bármely kérdésben tájékztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, az e körbe tartzó ügyek tárgyalásakr, illetve képviselője tanácskzási jggal részt vehet ilyen esetekben a nevelőtestületi értekezleten. Az intézményvezetői pályázatról véleményt nyilváníthat melyet írásba fglal, és az előkészítő bizttság elnökének átad. A szülői munkaközösség vezetőjét, meg kell hívni a nevelőtestületi, szak- alkalmaztti értekezlet azn napirendi pntjainak tárgyalásáhz, amely ügyekben jgszabály, vagy az intézmény szervezeti és működési szabályzata, a szülői munkaközösség részére véleményezési jgt biztsíttt. A meghívás a napirendi pnt íráss anyagának 8 nappal krábbi átadásával történik Az intézmény és szervezeti egységek közötti együttműködés, a vezetőkkel való kapcslattartás rendje Az intézmény a jgszabályban meghatárztt feladatait egymással együttműködve, tevékenységüket összehangltan látják el. Az intézmény vezetője a szervezeti rendnek megfelelően irányítja, integrálja a hzzá tartzó dlgzók munkáját. A kapcslattartás frmái, és rendje bővebben az éves munkatervben kerül megfgalmazásra. Az intézményvezető gndskdik arról, hgy a gyermekeket és a pedagóguskat és más alkalmazttakat érintő intézkedések, jgszabályk, és egyéb belső szabályzásk az intézmény kellő időben és módn kihirdetésre kerüljenek. A szervezeti egységek és a vezetők közötti kapcslattartást és együtt működést szlgálja az SZMSZ krábban leírt területei. Az együttműködéssel elérni kívánt célk, illetőleg az ezzel kapcslats feladatk megjelennek az intézmény éves munkatervében is A szakmai munka belső ellenőrzésének rendje Az intézményvezető közvetlenül ellenőrzi a hzzá közvetlenül beszttt szakemberek szakmai munkáját. Az ellenőrzés módszerei: beszámltatás és célvizsgálat, amelynek megállapításait az érintettel meg kell beszélni. Az intézményvezető az ellenőrzéshez ütemtervet készít. A beszámltatás lehet közvetlen, történhet szóban vagy írásban, valamint beszámlásnak minősül az is, ha az intézményvezető értékeli az intézmény tevékenységét vagy annak részterületét. Az intézményben flyó szakmai munkát az intézményvezető ellenőrzi a szakmai munkaközösség- vezető közreműködésével Külső kapcslatk rendszere, frmája és módja Az intézményt a külső intézményekkel, szervekkel fenntarttt kapcslataiban az intézményvezető képviseli. 13

14 Fenntartó és az intézmény kapcslata: Jelentések, beszámlók, intézményvezetői tanácskzásn keresztül kölcsönös infrmálás szükség szerint. Gyermekjóléti valamint a Védőnői Szlgálat és az intézmény kapcslata: Az intézményben a gyermekvédelmi feladatkat a gyermek és ifjúságvédelmi felelős látja el az egységvezetőkkel együttműködve. Az előbb felsrlt érintettek flyamatsan tartják a kapcslatt a gyermekjóléti, védőnői szlgálattal, amelyről az intézményvezetőnek rendszeresen beszámlnak A vezetők bent tartózkdási rendje A hivatali nyitvatartási időben az intézményvezető vagy az őt helyettesítő vezető az intézmény székhelyén tartózkdik. Óvda: intézményvezető vagy helyettese 07:30-14:00 óráig 2.6. A működés rendjére vnatkzó általáns rendelkezések Az intézmény az isklai és óvdai szünetek ideje alatt a hivatals ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezető határzza meg és azt a szülők és az alkalmaztti közösség, illetve a fenntartó és a társintézmények írásban tudmására hzza. Az intézmény helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távlétében, az alapító kiratban fglaltak szerint lehetséges. Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az intézményben tils a reklám tevékenység kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, a fenntartó vagy hivatala által szervezett társadalmi közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze. Az intézmény dlgzói tvábbá ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az intézmény területén kereskedelmi tevékenységet nem flytathatnak. (kivéve: az intézmény által megszervezett könyv- illetve játékvásár esetén.) Az intézmény helyiségeiben, területén párt, plitikai célú mzgalm, vagy párthz kötődő szervezet nem működhet, tvábbá az alatt az idő alatt, amíg az intézmény ellátja a gyermekek felügyeletét párt, vagy párthz kötődő szervezettel kapcslatba hzható plitikai célú tevékenység nem flytatható. Az intézmény helyiségei, vagyna, ingóságai a fenntartó rendeletében fglaltak alapján adható bérbe az intézmény nyilvántartási idején kívül. Az intézmény helyiségeinek használói felelősek: Az intézmény tulajdnának megóvásáért, védelméért, Az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, A tűz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi, valamint a munkavédelmi szabályk betartásáért, Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfgalmaztt előírásk betartásáért. Az intézményen belül szeszesital fgyasztása tils. 14

15 Az intézmény épületeiben a dlgzókn és a gyermekeken kívül csak a hivatals ügyek intézői tartózkdhatnak. Az intézmény berendezéseit, felszereléseit csak az intézményvezető engedélyével lehet elvinni, átvételi elismervény ellenében. A gyermekek étkeztetése a fenntartó által meghatárzttak szerint történik Belépés és benntartózkdás rendje azk részére, akik nem állnak jgvisznyban az intézménnyel A gyermekeket képviselő szülők, valamint a pedagógusk, alkalmazttak kivételével, az intézménnyel jgvisznyban nem álló személy a vezetőnek, hgy milyen ügyben jelentek meg vagy helyettesének jelenti be. A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatals látgatás az intézményvezetővel való egyeztetés szerint történik. A csprt és fglalkzásk látgatását más személyek részére az intézményvezető engedélyezi Gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása Az intézmény vezetője és az intézményben dlgzók közreműködnek a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. Az intézményvezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. Az óvdapedagógusk feladata a gyermekvédelemmel kapcslats munkák elősegítése Az intézmény gyermekvédelemmel kapcslats feladatai Elősegíteni a veszélyeztetett és hátránys helyzetű gyermekek óvdába kerülését. A prblémákat, a hátránys helyzet kzta tüneteket, az kkat felismerni, és ha szükséges szakember segítségét kéri. Rendszeres óvdalátgatást figyelemmel kísérni Szükség esetén családlátgatáskat végezni. A családk szciális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző támgatáskhz való hzzájutást javaslatával, elősegíti. Az új dlgzók és pályakezdő pedagógusk részére, a gyermekvédelmi munkáhz segítségnyújtás megszervezése. Az intézményvezető együttműködik a Gyermekjóléti Szlgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcslódó, feladatt ellátó más személyekkel, intézménnyel és hatóságkkal, a gyermekvédelemmel kapcslats jgszabályk váltzását rendszeresen figyeli és azt a dlgzók tudmására hzza. A Gyermekjóléti Szlgálati esetmegbeszéléseken való részvétel. Kölcsönös infrmálás az intézmények között. A Gyermekjóléti Szlgálat véleményét az óvda vezetője minden esetben köteles kikérni, ha a szülő az 5. életévét betöltött gyermek esetében felmentést kér gyermeke rendszeres óvdába járása alól. Ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályzása érdekében tett óvdai intézkedései lehetőségek kimerültek, köteles felvenni a kapcslatt az illetékes szervekkel. Intézkedést kér azktól a szakemberektől (gyermekjóléti szlgálat, védőnő, rvs, jegyző), akik illetékesek a gyermek prblémáinak megldásában. 15

16 Az intézményi faliújságkn, minden egységben ki kell függeszteni a gyermekvédelmi feladatkat ellátó intézmények címét, telefnszámát. A nevelési évet nyitó szülői értekezleten a vezető tájékztatja a szülőket az intézmény gyermekvédelmi feladatairól Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az egészségügyi prevenció rendje A védőnő fgadja a gyerekeket az egészségügyi prblémáikkal kapcslatban. A kötelező rvsi vizsgálatkat, védőltásk időpntját úgy kell csprtnként megszervezni, hgy a fglalkzáskat a lehető legkisebb mértékben zavarja, illetve ha mód van rá, a vizsgálatk fglalkzás előtt vagy után történjenek. Az rvsi vizsgálatk időpntját a védőnő értesíti. A csprtvezető óvónőket akiknek gndskdniuk kell arról, hgy csprtjuk gyermekei az rvsi vizsgálatkn megjelenjenek tájékztatja az aktuális egészségügyi ellátásról a védőnő A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje Közktatási intézményünk a gyermekek egészséges fejlődése érdekében biztsítja a mindennaps testedzést. Az óvónők a gyermekek számára heti testnevelési fglalkzáskat tartanak. Az egészséges gyermekeket testnevelés alól átmeneti időre csak rvs mentheti fel. A gyerekek egy részének egészségi állapta indklhatja, hgy a szakrvs könnyítettvagy gyógytestnevelési fglalkzást írjn elő számukra. A könnyített testnevelés srán az érintett gyermek részt vesz ugyan a testnevelésben, de biznys mzgáskat, gyakrlatkat állaptától függően nem kell végrehajtania. A szakrvs a gyermekeket a gyógytestnevelési fglalkzáskra utalhatja. A gyógytestnevelési fglalkzáskn az érintett gyermekek számára szükséges speciális gyakrlatkat végzik. A gyógytestnevelési ellátás kötelező alapellátás Intézményi védő-, óvó előírásk Az intézmény vezetője felelős a nevelő-ktató, gndzó-fejlesztő munka egészséges és biztnságs feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért. A feltétel rendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó intézményvezetői feladat. Az intézményvezető az egészséges és biztnságs munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s a szükséges intézkedést megteszi. A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét, az ellenőrzésbe bevnt személyeket. Az intézményben alkalmazttak általáns feladata és kötelessége a gyermekek testi épségének megóvása. Minden óvdapedagógus feladatát képezi, hgy a rábíztt gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket életkruknak megfelelő szinten átadja, illetve, ha észleli, hgy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek a veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye. A pedagógusknak fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyfrráskra, a kötelező viselkedési szabálykra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekr követendő magatartásra. Különösen fnts ez, ha: az udvarn tartózkdnak, ha különböző közlekedési eszközzel közlekednek (kirándulás előtt) ha az utcán közlekednek ha valamilyen rendezvényen vesznek részt ha a közeli építkezést stb. látgatják meg és egyéb esetekben 16

17 Az intézmény minden dlgzójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. Az ktató- nevelő- gndzó munka flyamán a dlgzónak körültekintően kell megszervezni a gyermekek tevékenységét. (Védő-, óvóelőírásk figyelembe vételével.) A dlgzók feladatai a gyermek balesetek esetén: Az óvdapedagógusk, egyéb segítő alkalmazttak feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rsszullét esetén a szükséges intézkedéseket megtenni: a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni, ha szükséges rvst kell hívni, ha a gyermek szállítható, rvshz kell vinni, a balesetet, sérülést kzó, veszélyfrrást a tőle telhető módn meg kell szüntetni, a gyermek balesetet aznnal jelezni kell az intézményvezetőnek Az elsősegélynyújtáskr csak azt teheti az óvdapedagógus, gndzó, stb. amihez ért. Ha biznytalan abban, hgy az adtt esetben mit kell tennie, akkr aznnal rvst kell hívni. Az rvs megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmzdítani. Minden dlgzónak kötelessége a segítségben részt venni. Az intézményben történt balesetet, sérülést az intézményvezetőnek ki kell vizsgálni. A vizsgálat srán tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és szervezési kkat. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, mit kel tenni a baleset elkerülése érdekében és a szükséges intézkedéseket az intézményvezetőnek meg kell tennie. A gyermekbalesettel kapcslats nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az intézmény balesetvédelmi felelőse végzi. A hárm napn túl gyógyuló sérülést kzó, gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és e balesetekről az előírt nymtatványn, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig, át kell adni a gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát az intézmény őrzi meg. A súlys balesetet aznnal jelenteni kell az intézmény fenntartójának. A súlys baleset kivizsgálásába legalább középfkú munkavédelemmel szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevnni. Az intézményvezetőnek igény esetén biztsítania kell a szülői szervezet részvételét a balesetek kivizsgálásában. Az intézményi nevelő-fejlesztő munka egészséges és biztnságs feltételeinek megteremtése, a gyermekbalesetek megelőzésére vnatkzó részletes helyi szabálykat az intézmény munkavédelmi szabályzata tartalmazza Rendkívüli esemény, bmbariadó esetén szükséges teendők Az intézmény működésében rendkívüli eseményeknek kell minősíteni minden lyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő- ktató- gndzó munka szkáss menetét akadályzza, illetve az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: a természetvédelmi katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb.) a tűz, a rbbanással történő fenyegetés. Az intézmény minden alkalmazttja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének jelenteni, aki megteszi a szükséges intézkedéseket az érintettek testi épségének 17

18 megóvása érdekében, majd tájékztatja az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető dönt szükséges intézkedésről és a fenntartó értesítéséről. Akadályztatása esetén az SZMSZ-ben szabályztt helyettesítési rend szerint kell eljárni. A rendkívüli eseményről aznnal értesíteni kell: az intézmény fenntartóját, tűz esetén a tűzltóságt, rbbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, személyi sérülés esetén a mentőket, egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézmény vezetője szükségesnek tartja. A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jgsult felelős dlgzó utasítására az épületben tartózkdó személyeket értesíteni (riasztani) kell a riadóterv alapján. Haladéktalanul hzzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkdó gyermekcsprtknak a tűzriadó terv és a bmbariadó terv mellékleteiben található Kiürítési terv alapján kell elhagyniuk. A gyermekcsprtknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő gyülekezésért, valamint a várakzás alatti felügyeletért a gyermekekkel éppen akkr fglalkzó óvdapedagógus, gndzó a felelős. A veszélyeztetett épület kiürítése srán fkzttan ügyelni kell a következőkre: Az épületből minden gyereknek távznia kell, ezért a fglalkzást tartó nevelőnek a termen kívül (pl.: msdóban) tartózkdó gyerekekre is gndlnia kell!! A kiürítés srán a mzgásban, cselekvésben krlátztt személyeket az épület elhagyásában segíteni kell! A helyszínt és a veszélyeztetett épületet, a fglalkzást tartó nevelő hagyhatja el utljára, hgy meg tudjn győződni arról, nem maradt-e esetleg valamelyik gyermek az épületben. A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakzási helyre történő megérkezésekr az érintett pedagógusnak meg kell számlni! Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. A gyermekek elhelyezésére esetleg más ktatási intézményt igénybe lehet venni. Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jgsult felelősnek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg a felelős dlgzók kijelölésével gndskdnia kell az alábbi feladatkról: a kiürítési tervben szereplő kijáratkat kinyitásáról, a közművezetékek (gáz, elektrms áram) elzárásáról, a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, az elsősegélynyújtás megszervezéséről, a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzltóság, tűzszerészek stb.) fgadásáról. Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény vezetőjének, vagy az általa kijelölt dlgzónak tájékztatnia kell az alábbiakról: a rendkívüli esemény kezdete óta lezajltt eseményekről, a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, az épületben található veszélyes anyagkról (mérgekről), 18

19 a közmű (víz, gáz, elektrms stb.) vezetékek helyéről, az épületben tartózkdó személyek létszámáról, életkráról, az épület kiürítéséről. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a tvábbi biztnsági intézkedéssel kapcslatban. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dlgzója is köteles betartani! A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályzását a Tűzriadó terv tartalmazza. A rbbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályzását a bmbariadó terv tartalmazza. A tűzriadó terv és a bmbariadó terv elkészítéséért, és a dlgzókkal történő megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény vezetője a felelős. Az épületek kiürítéséért a tűzriadó tervben és a bmbariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalmmal gyakrlni kell. A gyakrlat megszervezéséért az intézményvezető helyettes a felelős. A tűzriadó tervben és a bmbariadó tervben megfgalmazttak az intézmény minden dlgzójára kötelező érvényűek. A tűzriadó tervet és a bmbariadó tervet lezárt brítékban az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni: Az igazgatói irdában, az intézményvezető irdájában, valamint a gazdasági irdában Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagymányk áplásával kapcslats feladatk Március 15-i megemlékezés Föld napi rendezvények Madarak és fák napja Anyák napja Sprtrendezvények Megemlékezés az aradi vértanúkról Október 23-i ünnepség Mikulásnap Karácsnyi műsr Tájékztatás a nevelési prgramról, az SZMSZ-ről, a házirendről Az intézményvezető irdájában kell elhelyezni- az intézményvezető által hitelesített máslati példányban az intézmény pedagógiai prgramját, az intézmény éves munkatervét, az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét. A szülők az intézményvezetőtől kérhetnek szóbeli tájékztatást a dkumentumkról. Erre mindennap óra között van lehetőségük. A szülővel történő előzetes megállapdás alapján a tájékztatás más időpntban is lehetséges. 19

20 A dkumentumk elhelyezéséről, a tájékztatás idejéről a szülők az intézmény hirdetőtábláján kifüggesztett értesítés alapján szereznek tudmást Záró rendelkezések Az SZMSZ hatálybalépése Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba és határzatlan időre szól. Módsításra akkr kerül sr, ha a fenti jgszabálykban a szervezeti és működési tekintetben váltzás áll be, illetve ha a szülők, vagy az alkalmaztti értekezlet, nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatt tesz. A módsítás alkalmával az eljárási rendet a Ktv a határzza meg. Az SZMSZ egy példányát az intézményben ki kell függeszteni, s arról az első szülői értekezleten tájékztatást kell adni. A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatt meg kell ismertetni az intézmény azn dlgzóival is, akik nem tagjai a szak- alkalmaztti értekezletnek, a nevelőtestületnek, valamint azkkal, akik kapcslatba kerülnek az intézménnyel, és meghatárztt körben használják helyiségeit Az SZMSZ felülvizsgálatának rendje, módsítása Kötelező a felülvizsgálat: ha az intézmény működési rendjében váltzás történik ha az SZMSZ tartalmát érintő kérdésekben a jgszabály váltzik. A Szervezeti és Működési Szabályzat módsítását kezdeményezheti: a fenntartó, szak- alkalmaztti értekezlet, az intézményvezető, a szülői közösség, jgszabályi kötelezettség. A Szervezeti és Működési Szabályzatban fglalt rendelkezések megtartása az intézmény valamennyi alkalmazttjára kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói jgkörében intézkedhet Az SZMSZ mellékletei: 1. sz. melléklet: Az óvda szervezeti és működési szabályzata Az SZMSZ-hez kapcslódó egyéb szabályzatk: Az intézményvezető és közvetlen munkatársainak munkaköri leírása. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő és egyéb alkalmazttak munkaköri leírása. Belső ellenőrzési szabályzat, Tűzvédelmi utasítás, Munkavédelmi szabályzat, Iratkezelési szabályzat, Biznylati szabályzat, ügyrend, Gazdálkdási, pénzkezelési szabályzat, Számviteli szabályzat, Leltárzási és selejtezési szabályzat, 20

21 Pénzkezelési szabályzat (pénztár, és bankfrgalm) stb., Adatvédelmi szabályzat, Katasztrófavédelmi Szabályzat Balesetvédelmi Szabályzat Az SZMSZ- hez csatlt egyéb dkumentumk A szülői szervezet egyetértésének, véleményének dkumentumai a jgszabálykban meghatárztt pntk tekintetében. A szak- alkalmaztti értekezlet jegyzőkönyve az elfgadásról. 21

22 I. sz. melléklet Az óvda működésének rendje 1. Általáns szabályk 1.1. Nevelési év rendje Az óvdai nevelési év rendjét az intézményi (óvdai) munkaterv határzza meg. A munkatervhez ki kell kérni: az óvdai szülői szervezet (közösség) véleményét. Az óvdai nevelési év rendjében meg kell határzni: az óvdai nevelés nélküli munkanapk időpntját, felhasználását, a szünetek időtartamát, a megemlékezések, a nemzeti, az óvdai ünnepek megünneplésének időpntját, a nevelőtestületi értekezletek időpntját, és mindazkat a célkat, feladatkat, tevékenységeket, amelyek az intézményi éves feladatainak a megvalósítását szlgálják. Az óvdai nevelés nélküli munkanapn, szükség esetén gndskdni kell a gyermekek felügyeletéről Napirend Az óvdában a napirendet úgy kell kialakítani, hgy a szülők- a házirendben szabályzttak szerintgyermeküket az óvdai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behzhassák, illetve hazavihessék. A napirendet az óvdai nevelési prgram tartalmazza, amely az intézményben megtekinthető. Az óvda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15- ig, a nevelés nélküli munkanapkról a zárva tartást megelőzően 7 nappal szülőket tájékztatni kell. A tájékztatás módját a házirend szabályzza A nyitva tartás rendje: A nyitvatartási rend értelemszerűen a munkanapkra, illetve a nevelés nélküli munkanapkra vnatkzik. Részletes szabályai megtalálhatók az óvdai házirendben. Az óvda a házirendben szabályztt időpnttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján) az intézmény vezetője adhat engedélyt. 22

23 1.4. A vezetők nevelési- ktatási intézményben való benntartózkdásának rendje Az óvda működésével kapcslatban biztsítani kell, a vezetői feladatk flyamatsan ellátttak legyenek. Ennek érdekében a vezető nevelési- ktatási intézményben való benntartózkdásának rendjét az alábbiak szerint határzm meg: Vezetői besztás megnevezése Az intézményben való tartózkdásának rendje Ecsegfalvi óvda vezetője 07:30-14:00 2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési- ktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előfrduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakrlat megteremtése. Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatéknyságának fkzása A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támaszttt követelmények: fgja át a pedagógiai munka egészét, segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvnalú ellátását, a fglalkzáskkal szemben támaszttt követelményekhez igazdva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jbb eredmény elérésére, támgassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatéknyabb ellátását a szülői közösség észrevételei kapcsán elfgulatlan ellenőrzéssel segítse az ktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, biztsítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, támgassa a különféle szintű vezetői utasításk, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását, hatéknyan működjön a megelőző szerepe. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jgsultak A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősrban, általáns jgkörben jgsult: az intézmény vezetője A pedagógiai munka belső, valamely témájú, területre vnatkzó ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dlgzója javaslatt tehet. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének frmái: fglalkzásk látgatása, speciális felmérések, tesztek, vizsgálatk dkumentációk ellenőrzése szabályzatk betartásának ellenőrzése stb. 23

24 A pedagógiai munka belső értékelésének frmái: szóbeli beszámltatás, írásbeli beszámltatás, értekezlet, stb. Az intézményvezető a pedagógiai munka éves munkatervet készíthet. 3. Az intézmény helyettesítésének rendje Ha egyértelművé válik, hgy az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályztatása (pl. betegsége, egyéb távlléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatkat a rangidős óvdapedagógusnak kell ellátnia. Az intézmény vezetőjének helyettesítésére vnatkzó tvábbi előírásk: a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztsítására vnatkzó intézkedéseket, döntéseket hzhatják meg a vezető helyett, a helyettes csak lyan ügyekben járhat el, melyek gyrs intézkedést igényelnek, halaszthatatlank, s amelyeknek a helyettesítés srán történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kaptt, a helyettesítés srán a helyettes a jgszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jgkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 4. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az egészségügyi ellátásban közreműködik még: Védőnői szlgáltatás: a fgrvsi és a fgászati asszisztens Előzetes munkaterv szerint flytatja az egészségügyi szűréseket. 5. Óvdai csprtk szervezése: Mérlegelni kell a gyermekek életkrát, fejlettségi szintjét, pedagógiai szempntkat. Az óvda csprt maximális létszáma: 20% amennyiben a csprtszbák méretei ezt lehetővé teszik. 6. Hagymányáplással kapcslats szabályk 6.1. Gyermekközösséggel kapcslats hagymányk: Közös megemlékezés a gyermekek név, illetve születésnapjáról. Óvdai ünnepélyek, rendezvények megemlékezése /któber 23., Télapó, Karácsny (csak hangulati előkészítés), Március 15., Farsang, Húsvét, Pünkösd, Anyák napja, búcsúünnepély, gyermeknap. Népi hagymányk áplása, jeles napkhz kapcslódó szkásk, népi kézműves technikák bemutatása, tanítása. Őszi és tavaszi kirándulásk szervezése. Az óvdai ünnepélyeket, megemlékezéseket a helyi prgram előírásai alapján, az óvda arculatának megfelelően kell megrendezni, a fglalkzásk keretein belül. Nagybb óvdai ünnep alkalmával be 24

25 kell vnni a szülői munkaközösséget is, törekedve arra, hgy az előkészítésnek, lebnylításnak legyenek aktív részesei, segítői. 7. Az Óvda kapcslattartásának frmái, rendje 7.1. A szülők és az óvda kapcslata, a nevelés összehanglása A szülők, és az óvdapedagógusk között a nevelési feladatk összehanglására lehetőség nyílik az alábbi esetekben: nyílt napkn, nyilváns ünnepélyeken, fgadóórákn, családlátgatáskn, szülői értekezleten, a faliújságra kifüggesztett infrmációkn keresztül, gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül, az óvdai rendezvények közös szervezése srán, valamint a óvdai prgram elkészítésekr véleménynyilvánítás srán Az óvda- iskla kapcslata Az óvda vezetője, óvdapedagógusai /nagycsprtt vezetők/ rendszeres kapcslatt tartanak fenn az általáns iskla tanítóival, valamint az iskla igazgatójával. Évente külön megállapdásban rögzítik a kapcslattartás rendjét, amiben meghatárzzák az isklai beilleszkedésnek megkönnyítése érdekében szervezendő kölcsönös látgatáskat Óvda- Családsegítő és Gyermekjóléti Szlgálat kapcslata Rendszeres és flyamats kapcslattartás a gyermekek védelme érdekében. Frmái: eseti megbeszélések, knzultációk, értekezletek. Feladat: A közösen meghatárztt teendők diszkrét és krrekt kezelése a segítőszándék hangsúlyzása a család számára Óvda- kulturális intézmények kapcslata Az óvda részt vesz a Művelődési Ház, Idősek Klubja, Könyvtár óvdáskrú gyermekek részére szervezendő prgramjain. 7.5 Óvda- Nevelési Tanácsadó kapcslata Rendszeres és flyamats kapcslattartás a gyermekek fejlődése érdekében. 8. Az óvda ügyviteli rendje Az óvdai csprtnaplók, a gyermekek fejlődését nyilvántartó lapk, óvda- iskla kapcslatának a terve, a csprtt vezető óvdapedagógus a felelős. Felelős tvábbá a felvételi- mulasztási napló pnts vezetéséért. Az intézmény vezetője a fentieken túl- felelős a törzskönyv pnts kitöltéséért, az óvda vagyntárgyaival kapcslats ügyviteli teendők ellátásáért. Köteles gndskdnia a leltárzás, selejtezés zavartalan lebnylításáról. 25

26 Felel az alábbi irattári anyagk megőrzéséért: csprtnapló, felvételi- mulasztási napló, óvdai létszám napnkénti nyilvántartása, óvdai törzskönyv, balesetbiztsítása kirat, munkatervek, nevelő-ktató munkát értékelő ellenőrzési napló, egészségügyi ellenőrzési napló. Az óvdában vezetett étkezők nyilvántartásáért, a könyvbe történő beírásért, a pnts munkavégzésért az erre kijelölt dlgzó felelősséggel tartzik. Az óvda jgszabályban előírt nyilvántartáskat köteles vezetni, amelyet a Ktv. 2. számú melléklete tartalmaz /alkalmazttak és gyermekek adatai/. 9. A dkumentumk nyilvánssága Az óvdában az ÓVODÁS GYERMEKEINKÉRT helyi nevelési prgram - mint alapdkumentum alapján flyik a nevelő-ktató munka. Az óvda helyi prgramját a szülők szabadn megtekinthetik a telephelyeken. Az óvdai intézményvezetője vagy az általa kijelölt óvdapedagógus köteles a szülők részére tájékztatást adni a nevelési prgramról: szülői értekezleten illetve a szülőkkel egyeztetett időpntban. 26

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012.

VENDÉGLŐS PINCÉR SZAKÁCS CUKRÁSZ SZAKMAI PROGRAMJA 2012. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskla és Kllégium 9700 Szmbathely, Nagykar u. 1-3. Pf. 154. Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12094507-01197635-00100009 Telefn: 94-312-375; 94-506-094 Telefax: 94-315-686

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben