3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek"

Átírás

1 TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv július

2 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma Priritás neve Priritás rövid tartalma TAMOP 3. A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek A priritási tengely célja, hgy a közktatás rendszerében az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban, annak célrendszerét megvalósítandó - egyszerre javuljn az ktatás eredményessége és hatéknysága, valamint mindenki számára biztsíttt legyen a minıségi ktatáshz való egyenlı hzzáférés. A priritási tengely a közktatási rendszer refrmján keresztül kívánja elérni, hgy a közktatás használható tudást, valamint a tudás és képességek flyamats fejlesztését megalapzó alapkészségeket adjn át mindenki számára A priritás célkitőzései Priritás neve, száma Indikátr megnevezése Indikátr mértékegysége Kiinduló érték Célértékek TAMOP 3. A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Output A kmpetenciaalapú ktatáshz kapcslódó új prgramcsmagkat és módszereket legalább négy évflyamn és legalább hárm kmpetencia területen e priritás keretében bevezetı isklák száma A 3. priritás keretében támgattt, kmpetenciaalapú ktatás módszertani képzésein részvett pedagógusk száma A 3. priritás keretében támgattt, közmővelıdési intézményekben és múzeumkban szervezett nem frmális tanulási alkalmak résztvevıinek száma Isklák száma Fı Fı 0 3,94 millió 5,64 millió 1 Kumulált érték as célértékek 2

3 A 3. priritás keretében támgattt települési/térségi ktatási deszegregációs prgramk száma (az elfgadtt közktatási esélyegyenlıségi intézkedési helyzetelemzés és terv alapján megkezdett prgramk) A 3. priritás keretében támgattt integrációs nevelésben részesített halmzttan hátránys helyzető tanulók száma Db 2 fı Eredmény (2013) Az Országs Kmpetenciamérés lvasásiszövegértési skáláján 1-es, vagy az alatti szinten teljesítık aránya a 8. évflyamn A 3. priritás keretében megvalósuló tevékenységek eredményeképpen a legalább 80 %-s arányban hátránys helyzető tanulókat ktató általáns isklai feladatellátási helyek száma % 32,% 26% 18% Feladatellátási helyek száma (2013) Kntextus indikátr A tanulók közötti különbségeken belül az isklák közötti különbségeknek tulajdnítható hányad 3 % Grade 6-20% Grade 8 24% Grade 10 48%, településtípus n.a Grade 6-20% Grade 8-20% Grade 10-30% 3 Számítása: a tanulói teljesítmények varianciája / isklai átlagk varianciája *100 (szegregációs index) 3

4 Krai isklaelhagyók (A éves népességben azk aránya, akiknek a isklai végzettsége legfeljebb alsó középfk (nem haladja meg az ISCED2 szintet), és nem vesz részt ktatásban, képzésben) % 12,3% 10% (2013) 1.3. A támgatási knstrukció célja, indkltsága, alátámasztttsága 4 röviden Srszám Knstrukció Knstrukció neve Indkltság száma 3.1 A kmpetencia alapú ktatás elterjedésének támgatása századi közktatás Az Új Magyarrszág Fejlesztési Terv közktatás fejlesztési prgramjainak közpnti krdinációja, menedzselése, a különbözı fejlesztési prgramk harmnizációja, a közktatási intézmények fejlesztéseit és a közpnti fejlesztéseket, a területihálózati tevékenységeket irányító, összefgó közpnti intézkedés annak érdekében, hgy az ágazat szakmaplitikai elképzelései alapján minden mővelet és knstrukció az peratív prgramban meghatárztt célkat maradéktalanul meg tudja valósítani. A közktatás mdernizációjának flytatása, az intézmények pedagógiai prgramjának és gyakrlatának átalakítása, az ktatás minıségének és hzzáférhetıségének javítása, az integrációs, inklúziós flyamatk erısítése érdekében szükség van a pályázati knstrukciók keretében flyó fejlesztési tevékenység közpnti krdinációjának és támgatásának kiépítésére, valamint a skszereplıs fejlesztési flyamat minıségbiztsítására és nymn követésére, amely funkciókat jelen kiemelt prjekt látja el. A kiemelt prjekt a fejlesztési prgramkat szakmailag megalapzza, szintetizálja, a fejlesztéseket a célcsprthz közktatási intézmény, pedagógus, gyerek eljuttatja, az implementációt és disszeminációs tevékenységet szlgáltatásaival segíti Új tartalmfejlesztések a közktatásban A knstrukció célja az Új Magyarrszág Fejlesztési Terv közktatás-fejlesztési prgramjainak, tartalmainak ktatási prgramcsmagjainak, tananyagainak fejlesztése, elsısrban a kmpetenciafejlesztı ktatás módszertani igényei, a Nemzeti Alaptanterv (NAT), illetıleg az érettségi követelményeinek figyelembe vételével a közktatási intézmények minden típusára. Részcélk tvábbá: meglévı tankönyvpiaci termékek tvábbfejlesztése a kmpetenciaalapú ktatás célkitőzéseinek és szempntjainak figyelembe vételével, valamint új, kmpetenciafejlesztı tankönyvek létrehzása gyakrlatban mőködı, kipróbált és bevált hazai és nemzetközi, más rszágban fejlesztett és 4 Kiemelt prjektek esetében alkalmazandó, a prjekt költségvetésének alátámasztttságát is meg kell jeleníteni 4

5 alkalmaztt ktatási tartalmak, tananyagk, taneszközök hazai adaptációja és elterjesztése, közktatási gyakrlat számára a közgyőjtemények, adatbázisk digitális frmában való elérhetıségének biztsítása. Tvábbi cél, hgy a pályázat keretében támgattt tartalmak a technlógiai paradigma-váltás részeként beépüljenek a tankönyvpiaci kínálatba és tt hsszútávn is meghnsdjanak. Elvárás a támgatás eredményeképpen létrejövı tartalmakkal szemben, hgy a TÁMOP, TIOP, ROP prgramk keretében támgattt közktatásfejlesztési prgramk számára, az tt megkívánt pedagógiai igényeket magas szinten kiszlgálni képes frmában jöjjenek létre és váljanak hzzáférhetıvé., valamint, hgy a fejlesztések kihasználják az infrastruktúra pályázatk (TIOP ), és, az egységes elektrnikus kulturális és ktatási szlgáltató felület (EKOF) és egyéb IKT eszközök nyújttta szlgáltatáskat ( összevnva) ( összevnva) Kmpetenciaalapú ktatás, egyenlı hzzáférés-innvatív intézményekben Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra krszerősítése, pedagógusk új szerepben) A knstrukció célja a kmpetencia alapú ktatás módszertanának és eszközeinek széleskörő elterjesztése, a pedagógusk módszertani kultúrájának krszerősítése, a tanulók képességeinek és kulcskmpetenciáinak fejlesztése és megerısítése, munkaerı-piaci esélyeik növelése, az egyenlı hzzáférés, az egyenlı bánásmód és esélyegyenlıség biztsítása. A sikeres munkaerıpiaci alkalmazkdáshz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapzását szlgáló képesség fejlesztés és kmpetencia alapú képzés a magyar közktatási rendszerben való elterjesztésére, ami hzzájárul a fglalkztatási helyzet javításáhz. Az infrastrukturális fejlesztések csak akkr járulhatnak hzzá az ktatás eredményességének és hatéknyságának javításáhz, ha azk összekapcslódnak a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel. A pedagógiai kultúra krszerősítése részint az intézményi tartalmfejlesztési knstrukciókban új módszerek, az intézményi implementációhz elengedhetetlenül szükséges módszerek, eszközök (pl. IKT) alkalmazásának széleskörő megismertetésével és elterjesztésével, részint a intézményfenntartók és partnereik bevnásával, a szlgáltatásk és intézményi fejlesztések krszerősítésével történik. Jelen knstrukcióban az sztálytermi gyakrlatn túl a fejlesztéseket megerısítı, támgató tvábbképzések lyan szakmai, szakértıi területekre készítenek fel pedagóguskat a közktatási intézményekben, amelyek az implementációs flyamatkat támgatják, illetve a már módsíttt pedagógiai prgramk hatékny, minıségi megvalósítását garantálják. A pedagógiai megújulás fnts eleme a pedagógus tvábbképzés az intézmények, a régiók igényei és az új szlgáltatási szakterületek szerint. Az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése a hagymánys tanár szerepek megváltzása, az infrmatika stb. egyaránt nagy kihívást jelentenek a pedagógusk és ktatók számára. Az új követelményekhez való gyrs alkalmazkdáshz, az ktatás színvnalának emeléséhez, és az ktatási szlgáltatásk széleskörő bevezetéséhez kiterjedt és intenzív tvábbképzési részvételre van szükség. A knstrukció indkltsága, hgy a kmpetencia alapú, és integrált szemlélető 5

6 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) Átfgó minıségfejlesztés a közktatásban Diagnsztikus mérések fejlesztése krszerő pedagógiai módszereket alkalmazni tudó pedagógusk képesek csak a közktatás mdernizációjának végrehajtására. A sajáts nevelési igényő tanulókat nevelı-ktató közktatási intézmények felkészítése képességfejlesztı, integráló, differenciált módszertani szlgáltatásk nyújtására a többségi közktatási intézmények számára. A sajáts nevelési igényő gyerekek, tanulók sikeres munkaerıpiaci alkalmazkdáshz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapzását szlgáló képességfejlesztés és kmpetencia alapú képzés, a befgadó szemlélet elterjesztése hzzájárul a fglalkztatási helyzet javításáhz. A knstrukció keretében megvalósuló fejlesztés célja az ktatás eredményességének, minıségének és hatéknyságának növelése, az ktatás minden szereplıje (különösen a közpnti, az isklafenntartó és helyi szintő, az ktatásirányítás, ktatásfejlesztés és intézményfejlesztés, valamint a szülık és tanulók) számára megalapztt tanulói teljesítménymérési és intézményértékelési infrmációk kialakítása, visszacsatlása, az ktatásfejlesztés támgatása, valamint minıségirányítási rendszerek fejlesztése a közktatásban. A tanulói teljesítmény és kmpetenciamérési, a minıségértékelési és a minıségbiztsítási rendszerelemekre épülı knstrukció lyan összehanglt fejlesztéseket és rendszerszintő krdinációt tesz szükségessé, melyek lebnylítására a kutató-fejlesztı rendszerhez tartzó, a megfelelı szervezeti és szakmai feltételekkel, valamint a szükséges szakmai kapcslatrendszerrel rendelkezı intézmények képesek. Tvábbá a mérés-értékelési rendszerek fejlesztése kizárólag a már jelenleg is mőködı és alkalmaztt mérés-értékelési tevékenységekre épülhet rá, különös tekintettel a hatósági tevékenységekre is. Mindezekért indklt a kiemelt prjektként való megvalósítás. A knstrukció keretében megvalósuló fejlesztés célja a közktatás minıségének és hatéknyságának javítása, a tanulói teljesítmények javítása. A prjekt célja a kgnitív és szciális készségeket és képességeket felmérı, azk fejlesztését megalapzó, a fejlesztés hatássságát jelzı széles körben hzzáférhetı, tanárk által is használható mérıeszközök, a tanulási prblémák (kgnitív és nem kgnitív tényezık) diagnsztizálására alkalmas tesztrendszerek felállítása. A knstrukció keretében megkezdıdik a elektrnikus alapú mérés-értékeléshez szükséges feltételek (szftverek, technikai és egyéb eszközök) nemzetközi tapasztalatk felhasználásával történı megteremtése A közktatási rendszer hatéknyságának javítása, újszerő megldásk és együttmőködések kialakítása Új tanulási frmák és A knstrukció célja hgy segítse a középisklai rendszerek végzettséggel nem rendelkezı, az isklarendszerbıl lemrzslódtt, azt krábban elhagyó, nem tanköteles krú embereket középfkú végzettség megteremtésében, csökkentse a tanulói kudarckat úgy, hgy lyan tanulást támgató rendszereket hz létre, amelyek elsısrban az egyéni tanulási igényekre reagálva járulnak hzzá a személyes kmpetenciák fejlesztéséhez. A prjekt várható eredményei nemcsak a közktatásban, hanem a szakképzésben 6

7 és a felnıttktatás területén is hasznsíthatók lesznek. A prjekt célkitőzései lyan tanulást támgató új, fenntartható megldásk fejlesztésre irányulnak, amelyek krábban nem vltak jelen a közktatás intézményeiben. Az egyes intézményekben történı felhasználásuk csökkenteni fgja a tanulási kudarckat, másrészt képessé teszi az egyes intézményeket (és pedagógusaikat) arra, hgy a tanulás világától távl álló célcsprtkat is sikeresen be tudják vnni az ktatásba. A megldáskat a frmális és a nem frmális vagy infrmális útn szerzett kmpetenciák elismertetése jelenthetik. A prgram lyan hálózats intézményi mdell feltételrendszerének kialakítását célzza meg, amelyek az isklarendszert krábban elhagyó, hátránys helyzető, túlkrs fiatalk és felnıttek számára nyújthat lehetıséget a szakiskla, a középiskla elvégzésére, az érettségi, valamint az erre épülı középfkú szakképzettség megszerzésére. A szlgáltatás kialakítása a B kmpnenshez kapcslódóan teremti meg azt az egységes közpnti szlgáltatási rendszert, amely a közktatás már meglévı intézményi rendszerére épülhet. A távktatással flyó középfkú közismereti ktatáshz tanulásmenedzsment rendszer, tvábbá feladatkkal, vizsga-mdulkkal kiegészített, a közktatás megközelítıleg 50 tantárgyának ktatásáhz használható lektrált, ellenırzött e-learning tananyag készül. A B kmpnensben Digitális Középiskla és Másdik Esély Gimnázium pályázatkat támgat a knstrukció Területi együttmőködések, társulásk, hálózati tanulás A közktatás hatéknyságának, eredményességének javítása, az ktatási szektrban mőködı intézmények együttmőködési, fejlesztési, szlgáltató kmpetenciáinak krszerősítése elısegíti a közktatási intézményrendszer egészének mdernizációs flyamatát. A pályázat elsıdleges célja a közktatási intézmények hálózati típusú reginális, térségi szintő együttmőködésének támgatása fejlesztési szlgáltatásk nyújtására. A hálózat mőködésének célja a közktatási intézményekben az egész életen át tartó tanulást megalapzó kulcsképességek fejlesztését célzó kmpetencia alapú ktatásra való átállás, a minıségi ktatás segítése, az esélynövelés, a pedagógiai kultúra megújítása, a területi különbségek kiegyenlítése, az ptimális területi lefedettség biztsításával. A reginális fejlesztési krdináció alapvetıen a régióban megvalósuló fejlesztési szlgáltatásk krdinációját, a közpntilag validált fejlesztések disszeminációját végzi el. A fejlesztések krdinációjáhz szükséges mérető kapcslatrendszer kialakításáhz az egyes régiók nyújtják a megfelelı keretet ( intézmény/régió), míg a megyék, illetve a kistérségek nem adnak kellıen hmgén szlgáltatási lefedettséget és biznys szinten knzerválhatják az intézmények közötti különbségeket. Reginális szinten a kistérségi hátrányk és elınyök kiegyenlítıdnek. Az egyes régiókn belül ugyanakkr a megfelelı tapasztalatkkal, kapcslatrendszerrel, szakmai felkészültséggel rendelkezı intézmény, vagy intézmények knzrciuma a helyi visznyknak megfelelın régiónként eltérı körben alakulhat ki, így a legmegfelelıbb intézmények kiválasztására 7

8 kiemelt prjekt helyett a pályázat lehet a legcélszerőbb. A B kmpnens esetében visznt a kistérségi sajátsságkhz való alkalmazkdás mikrrégiós együttmőködést igényel, hiszen a kmpnens keretében nem csupán szlgáltatás igénybevételének krdinációja, hanem hsszú távú együttmőködés, intézményi összelvadás várható (3.2.3 összevnva 3.2.5,3.2.6, knstrukciókk al) Építı közösségek - közmővelıdési intézmények az egész életen át tartó tanulásért Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem frmális és infrmális képzési szerepének erısítése az élethsszig tartó tanulás érdekében A közmővelıdési intézmények atipikus, nem frmális és infrmális ktatási-nevelési szlgáltatásainak fejlesztése és támgatása, a tevékenységek ktatási, munkaerı-piaci és társadalmi relevanciájának és hatéknyságának erısítése. A knstrukció elé tőzött célk között szerepel, hgy az isklán kívüli képzési szlgáltatásk az rszágban aránysan és minél teljesebb körben legyenek elérhetık. Ezt elsısrban a hátránys helyzető kistérségek és települések kedvezményezése szlgálja. Tvábbi cél, hgy az isklán kívüli képzés minél közvetlenebbül kapcslódjn a közktatási és a munkaügyi rendszer megfelelı intézményeihez, ami knkrét együttmőködési megállapdáskban ölthet testet. Amellett, hgy az érintett laksság tudásának, kmpetenciáinak növelésével egyúttal a munkaerıpiachz alkalmazkdó mbilitási hajlandósága nı, a beavatkzásnak tudatsan kell törekedni a térségek és települések népesség-megtartó adttságainak fkzására is. Az inaktív, illetve a munkanélküliség által veszélyeztetett csprtk bekapcslása az egész életen át tartó tanulásba különös jelentıséggel bír. Azkban a közegekben és helyzetekben, ahl a frmális, intézményes megldásk nem, vagy csak rssz hatásfkkal mőködnek, jbb eredmény remélhetı a nem frmális és infrmális törekvésektıl, mind az isklás krúak, mind a fiatal és idısebb felnıttek esetében. A knstrukció célja a minıségi ktatáshz történı hzzáférés területi különbségeinek csökkentése a könyvtárak tanulási célú hzzáférhetıségének javításán keresztül. E cél elérésének érdekében az általáns-, isklai- és szakkönyvtári rendszerek krszerősítéséhez, azk hatéknyságának növeléséhez szükséges fejlesztések megvalósítására kerül sr. A tanulást segítı virtuális könyvtári szlgáltatásk és adatbázisk fejlesztése kétféle típusú tevékenység támgatásával történik: a) Országs könyvtári szlgáltatásk rendszerének fejlesztése b) Helyi igények hatéknyabb kielégítését célzó szlgáltatásfejlesztés A közkönyvtári rendszerben nı az együttmőködés, a győjtıköri krdináció fntssága. Az eredeti dkumentumk (könyvek, flyóiratk, hangzó anyagk) hagymánys szlgáltatása háttérbe szrul az elektrnikus dkumentumküldı szlgáltatásk mellett. Ezek jegyében fejlesztendı az Országs Dkumentum-ellátási Rendszer kiemelten a területi hátrányk kiegyenlítésére törekedve. 8

9 A és B Múzeumk Mindenkinek Prgram Múzeumk ktatási-képzési szerepének erısítése - Közpnti módszertani fejlesztés és támgatási alap Az rszágs szlgáltatásk rendszerének fejlesztése mellett javítani szükséges az egyes könyvtárak helyi és térségi igényeket kielégítı szlgáltatásainak minıségét és hatéknyságát. A fejlesztésekben nagy hangsúlyt kapnak az tthnról is elérhetı web-alapú szlgáltatásk, valamint az lvasók különbözı csprtjait megcélzó, lvasási és digitális kmpetenciákat támgató prgramk. A helyi könyvtári fejlesztések egyik kiemelt célcsprtja a gyermek- és ifjúsági krsztály, akiket a könyvtárak a krai szcializáció és az iskláskr alatti nevelés és képzés támgatásával segítenek. A másik kiemelt célcsprt a leszakadó térségek felnıtt népessége, amelynek esetében a kulturális szlgáltatáskhz való egyenlı esélyő hzzáférés biztsítása a társadalmi felzárkózás egyik hatékny eszköze lesz. A fı cél a kmpetencia-fejlesztı közktatás, az egész életen át tartó infrmális tanulás érdekében, újszerő múzeumpedagógiai megldásk, valamint a múzeumk és a közktatási intézmények közötti együttmőködések kialakítása két beavatkzási eljárás útján. Közpnti fejlesztés: A múzeumk frmális, infrmális, nnfrmális ktatási szerepvállalásának közpnti módszertani megalapzása; Kmpetenciafejlesztı pedagógusk és múzeumi szakemberek képzése; Közktatási és muzeális intézmények közötti együttmőködési hálózat kiépítése; Módszertank, jó gyakrlatk ismertté tétele (múzeumi kultúraközvetítés és múzeumhasználat mdern módszerei); A knstrukció keretében a kiemelt prjekt célja közpnti módszertani fejlesztés, krdináció, disszemináció és támgatási szlgáltatás kialakítása. A fejlesztés azt alapzza, hgy a következı, disszeminációs szakaszban múzeumpedagógiai prjektek valósuljanak meg az egyes múzeumkban a következı körökben: Isklák és múzeumk közötti partnerség erısítése Isklabarát élményprgramk Infrmális tanulási tevékenységek a múzeumkban Egyfrdulós autmatizált eljárásrend: A módszertani mdernizáció beépítése a mindennapk gyakrlatába: múzeumpedagógiai és didaktikai mintaprjektek megvalósítása, ismertté tétele útján. Kmpetenciafejlesztés a kedvezményezett múzeumk és isklák együttmőködésében megvalósuló múzeumpedagógiai prgramsrzatk révén; Mővelıdési prgramcsmagk kialakítása az egész életen át tartó tanulás jegyében; Infrmális tanulási frmák biztsítása Indkltság: A frmális ktatás eszközrendszerét szükséges kiegészíteni a gyermek- és ifjúsági krsztályra irányuló múzeumpedagógiai prgramkkal. A múzeumi szlgáltatásk fejlesztése hármas célt szlgál: a képesség- és kmpetencia-fejlesztést (a nem-frmális és infrmális tanulás helyszíneiként), a közösségépítést, valamint a társadalmi befgadás 9

10 elımzdítását (a kisebbségek és migránsk kulturális értékeinek bemutatása és közvetítése)., Audivizuális emlékgyőjtés a társadalmi khézió erısítéséért Egységes Elektrnikus Kulturális Közktatási és Szakképzési Szlgáltató Felület kialakítása A knstrukció általáns célja kettıs; egyfelıl a társadalmi khézió erısítése, másfelıl tanulók körében elımzdítani az államplgári, történelmi ismeretek, készségek fejlıdését. Ennek keretében a knstrukció gyakrlati célja, hgy az elmúlt évszázad történéseinek még élı szemtanúit a tanulók, szaktanáraik felügyelete mellett felkutassák, és emlékeiket összegyőjtve, azkat a mdern technika segítségével rögzítve és rendszerbe szervezve elérhetıvé tegye a köz számára ktatási segédanyagként. A knstrukció céljai közé tartzik tvábbá a rma etnikum életével kapcslats történések feljegyzése illetve győjtése. Az alkalmaztt módszer elısegíti a kmpetencialapú ktatás elterjesztését, a mdern pedagógiai módszerek alkalmazását (prjektmódszer, tömbösített ktatás). A történelmi emlékpntk kialakítása, adatbázisaik kutathatósága segíti a közktatási intézményekben tanulók történelemszemléletének alakítását, az államplgári ismeretek, szciális kmpetenciák erısödését. A knstrukció célja átdlgzás alatt áll az Európai Bizttság észrevételei alapján. A fejlesztés ahhz az átfgó célhz igazdik, hgy javuljn az ktatás eredményessége és hatéknysága, valamint mindenki számára biztsíttt legyen a minıségi ktatáshz való egyenlı hzzáférés, mind a közktatás keretében, mind pedig az egész életen át tartó tanulás srán. Az alapvetı cél a frmális ktatás eszközrendszerének bıvítése az ktatási tevékenységek és a kulturális tartalmak egymást támgató rendszerének kialakításával, amit az egységes felületen való digitális közzététellel valósítunk meg. Az infkmmunikációs akadálymentesítés révén segítjük elı a tartalmak és szlgáltatásk egyenlı esélyő elérését. Összevnt, integrált rendszerek jelenleg nem léteznek, és az ktatási és kulturális győjtemények rendszerében tárlt infrmációk és tudás tvábbra is csak a "saját célú" kultúrafgyasztás számára érhetık el. A hzzáférés lehetıségei is az adtt intézményekhez, az interakciók lehetıségei pedig zömmel a személyes megjelenéshez kötıdnek. A feladat az ktatási tananyagk, a kulturális tartalmak és tudmánys infrmációk közös felületen történı kezelése és megjelenítése. A prjekt átfgó és centralizált szlgáltatási struktúra és szftverrendszer létrehzására irányul. Az erre a célra kifejlesztendı Egységes Elektrnikus Kulturális és Oktatási Szlgáltató Felület (EKOF) rszágs lefedettségő lesz. Ez hzzájárul a területi különbségek kiegyenlítéséhez a hatékny, jó minıségő ktatáshz és a kulturális értékekhez való hzzáférés terén. A knstrukció célja átdlgzás alatt áll az Európai Bizttság észrevételei alapján A halmzttan hátránys helyzető és a rma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlıségük megteremtése a közktatásban Oktatási esélyegyenlıség és integráció A knstrukció alapvetı célja, hgy szakmai fejlesztésekkel és szlgáltatáskkal járuljn hzzá a halmzttan hátránys helyzető, kiemelten a 10

11 Oktatási esélyegyenlıségi prgramk végrehajtásának támgatása rma tanulók ktatási helyzetének javításáhz: az isklai szegregáció mértékének csökkentéséhez, az óvdáztatási arányuk növeléséhez az indklatlan fgyatékssá minısítés visszaszrításáhz és a minıségi ktatáshz való hzzáférésük javításáhz. A halmzttan hátránys helyzető, kiemelten a rma tanulók isklai sikerességének növelése érdekében a prjekt tvábbi célja, hgy az NFT I.- ben megkezdett isklamdernizációs flyamat flytatásaként tvábbfejlessze és minél nagybb intézményi körben terjessze az integrációt támgató módszertani prgramt. A knstrukció tvábbi célja a közktatási integrációs prgramk - állami és/vagy európai uniós frráskból megvalósulók - összehanglása az Országs Oktatási Integrációs Hálózat szlgáltatásaival, illetve a hiányzó szlgáltatásk megteremtéséhez szükséges fejlesztés megvalósítása, a humánerıfrrás megteremtése és beépítése a hálózati mőködésbe. Egy nyittt, eredményes, egyenlı esélyeket biztsító isklában az integrációs nevelés módszertana az az eszköz, melynek segítségével a kmpetencia alapú ktatás elınyei társadalmi státusztól függetlenül megmutatkznak a tanulók sikerességében. Az integrációt támgató módszertani és kmpetencia-alapú fejlesztések fnts mutatója, hgy a prgramk által érintett tanulók teljesítménye mérhetıen javul, ezért szükséges e fejlesztések támgatása és elterjesztése a magyar közktatási intézményrendszerben. Ennek érdekében biztsítani kell az NFT1-ben megkezdett integrációs módszertani prgramk tvábbfejlesztését, az elindult átfgó isklamdernizációs flyamat flytatását minél nagybb körben. Biztsítani szükséges tvábbá, hgy minden európai uniós frrásból támgattt közktatásfejlesztési prgram hzzájáruljn az esélyegyenlıség elımzdításáhz az ktatásban. Az ehhez szükséges intézményi, települési és térségi Közktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervek megalktása és végrehajtása új eszköz Magyarrszágn. Ennek az esélyegyenlıség-elvő támgatásplitikának a legfntsabb eszköze az esélyegyenlıségi szakértıi kapacitás megteremtése, a települési, kistérségi, intézményi szintő esélyegyenlıségi beavatkzásk tervezésének szakmai támgatása és végrehajtásuk minıségbiztsítása, mentrálása, ami ennek a knstrukciónak a keretében biztsítható. A Társadalmi Megújulás Operatív Prgram közktatási esélyegyenlıségre irányuló célztt pályázats prgramjainak (TÁMOP 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5) eredményességéhez is szükséges a jelen knstrukció keretében megvalósuló szerteágazó szakmai tevékenységek végrehajtása. A pályázat alapvetı célja, hgy a magyar közktatásban elısegítse az esélyegyenlıség érvényesülését és megerısítse az isklarendszer esélyteremtı szerepét a halmzttan hátránys helyzető tanulók vnatkzásában. A közktatásról szóló évi LXXIX. törvény 89. -a értelmében a hazai és nemzetközi frráskra kiírt közktatási célú pályázatkn való részvétel feltétele közktatási esélyegyenlıségi intézkedési terv elfgadása. Ennek megfelelıen az Új Magyarrszág Fejlesztési Terv hrizntális plitikáiban kiemelt helyen szereplı esélyegyenlıség-elvő támgatásplitika 11

12 Integrációs gyakrlatt flytató isklák minıségbiztsítása, szakmai szlgáltató hálózatkkal történı együttmőködésük támgatása érvényesítéséhez minden ktatási beruházásra, fejlesztésre pályázó fenntartónak közktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzést és intézkedési tervet szükséges megalktnia és végrehajtania. A közktatási esélyegyenlıségi intézkedési terv általáns céljai a halmzttan hátránys helyzető és rma gyermekek ktatási szegregációjának csökkentése, a körükben kirívóan magas fgyatékssá minısítési arányk visszaszrítása, az alacsny óvdáztatási arányk javítása, az ktatási szlgáltatáskhz történı egyenlıtlen hzzáférés csökkentése, a halmzttan hátránys helyzetőek lemrzslódásának csökkentése, valamint az ktatási diszkrimináció visszaszrítása. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Esélyegyenlıségi Munkaprgramjában, valamint a TÁMOP hrizntális plitikáiban kiemelt helyen szereplı esélyegyenlıség-elvő támgatásplitika érvényesítéséhez minden ktatási beruházásra, fejlesztésre pályázó településnek, kistérségnek és fenntartónak közktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervet szükséges megalktnia és végrehajtania. Az esélyegyenlıségi intézkedési terv általáns céljai a halmzttan hátránys helyzető és rma gyermekek ktatási szegregációjának csökkentése, a körükben kirívóan magas fgyatékssá minısítési arányk visszaszrítása, az alacsny óvdáztatási arányk javítása, az ktatási szlgáltatáskhz történı egyenlıtlen hzzáférés csökkentése, a halmzttan hátránys helyzetőek lemrzslódásának csökkentése, valamint az isklai diszkrimináció visszaszrítása. Ha bármely megvalósítani kívánt (nem esélyegyenlıségi célú) ktatásfejlesztési beruházás nincs összhangban a szegregációmentesség és esélyegyenlıség hrizntálisan elvárt követelményeivel, a címzett amennyiben pályázatában indklni tudja, hgy a szükséges frrásk nem állnak rendelkezésére e knstrukció keretében külön támgatást igényelhet esélyegyenlıségi intézkedési tervének végrehajtására. A halmzttan hátránys helyzető tanulók integrált nevelésében mdell-értékő gyakrlatt flytató bázisisklák hrizntális együttmőködésébıl kialakuló kperatív hálózat kialakítása a HHH tanulók integrált az Integrációs Pedagógiai rendszernek megfelelı, vagyis IPR alapú nevelésének elterjesztése, az inkluzív és minıségi ktatást biztsító intézményi feltételek fejlesztése, valamint a pedagógusképzı felsıktatási intézmények hallgatói számára az integrált nevelést megvalósító bázisintézmények gyakrló helyekké válása érdekében. Cél, hgy kialakuljn Magyarrszágn egy lyan hálózat, amely egymást segítı szakmai hálóként összefgja a hátránys helyzető/rma tanulókat integráltan ktató, szlgáltató intézményeket, szakmai mőhelyeket, egyetemi kutatási és képzési közpntkat. A prgram lényege az IPR alapú intézményfejlesztésre, az inkluzív ktatási környezetre fókuszáló egymástól tanulás. Cél tvábbá, hgy a nyertes pályázók felkészüljenek a pályázatban támgattt szakmai pedagógiai hálózatkhz való kapcslódásra, az IPR alapú nevelés hatéknyabb 12

13 (3.3.7 knstrukcióv al összevnva) disszeminálása érdekében. A halmzttan hátránys helyzető fiatalk között a A felsıfkú képzésbe irányuló felsıfkú ktatásban résztvevık arányának javítása tvábbtanulási utak és a felsıfkú képzésben részt vevı rma fiatalk megerısítése, Láthatatlan támgatása erıs rma középsztály kllégiumi prgramk megteremtése, a rma közösségek egészséges támgatása felsıktatási öntudatának felélesztése, és a krszerő rma intézményekben tanuló rma identitás megteremtésének céljából. fiatalk számára A knstrukció hárm, egymást kiegészítı pillérbıl áll. A) az A) pillér célja a halmzttan hátránys helyzető tanulók idegennyelvi kmpetenciájának fejlesztése. B) a B) pillér célja a halmzttan hátránys helyzető tanulók felkészítése az érettségin/felvételin való sikeres szereplés érdekében. C) a C) pillér célja a felsıktatásban résztvevı rma tanulók tanulmányi sikerességének fenntartása, erısítése, választtt szakterületük magas szintő elsajátításáhz és a krszerő rma identitás kialakításáhz pluszszlgáltatásk nyújtása. Civil részvétel erısítése az A közktatási intézményekre irányuló fejlesztések, ktatási diszkrimináció elleni amelyek a pedagógiai munka minıségének, fellépés és a tanulók isklai hatéknyságának javítását, a tanulók isklai sikerességének támgatása sikerességének elımzdítását, szegregációmentes érdekében ktatásukat célzzák, önmagukban nem elegendıek. Az ktatáshz való egyenlı, diszkriminációmentes hzzáférés, és a tanulók sikerességének elımzdítása érdekében szükséges a civil szervezetek bevnásának erısítése, melyek az intézményi struktúrán kívülálló, független ellenırzı és egyben támgató szerepet tölthetnek be. A hátránys helyzető térségekben élı rma gyerekek az átlagnál jóval alacsnyabb arányban részesülnek óvdai ellátásban, közülük az átlagsnál kevesebben fejezik be az általáns isklát, kerülnek be a érettségit adó középfkú intézménybe, illetve csak szórványsan vesznek részt a felsıfkú ktatásban. Az esélykülönbségek szempntjából döntı tényezı az erısödı szelekció, az isklák társadalmi rétegek szerinti szegregálódása. A) kmpnens: Tanda prgramk támgatása A kmpnens célja az isklai lemrzslódás csökkentése elsısrban a halmzttan hátránys helyzető, rma, valamint a gyermekvédelmi gndskdás alatt álló és a migráns tanulók tvábbtanulási útjainak megerısítése érdekében. A már meglévı tandai hálózat bıvítése, szlgáltatásaik minıségfejlesztése hatéknyan hzzájárulhat ezen célcsprt isklai elımenetelének és késıbbi munkaerı-piaci esélyeinek javításáhz. B) kmpnens: Antidiszkriminációs jelzırendszer kiépítése és mőködtetése A knstrukció célja a halmzttan hátránys helyzető, különösen a rma tanulók ktatási esélyegyenlıségét döntıen beflyásló ktatási szegregáció és diszkrimináció eseteinek feltárása és felszámlása megfelelı beavatkzásk és fejlesztési eszközök alkalmazásával. Ennek érdekében szükséges egy infrmált és elfgulatlan civil szereplık részvételére építı jelzırendszer létrehzása, amely lehetıséget biztsít az ktatási 13

14 diszkrimináció eseteinek, illetve az ktatási esélyegyenlıtlenséget kzó egyéb feltételeknek a feltérképezésére, a döntéshzók és prgramgazdák számára az infrmációk becsatrnázására, és szükség szerint a kritikus helyzetekben az érintett halmzttan hátránys helyzető tanulók érdekeinek jgi útn, vagy egyéb módn történı érvényesítésre Az eltérı ktatási igényő csprtk ktatásának és a sajáts nevelési igényő tanulók integrációjának támgatása, az interkulturális ktatás A nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének, Nemzetiségi és migráns ktatásának, beilleszkedésének és a többséggel tanulók nevelésének és való harmnikus együttélésének támgatása. ktatásának segítése A knstrukció indkltsága, hgy a speciális célcsprtnak minısülı nemzeti, etnikai kisebbségekhez, migráns csprtkhz tartzó tanulók nevelésére, ktatásra utóbbiak harmnikus társadalmi beilleszkedésére irányuló fejlesztések javítják az ktatás eredményességét és erısítik társadalmi khéziós szerepét Sajáts nevelési igényő tanulók integrációja A minıségi ktatáshz való hzzáférés biztsítása a munkaerı-piaci esélyteremtés és a társadalmi kirekesztıdés megelızése érdekében azáltal, hgy széleskörő együttmőködések keretében biztsítja a segítı szlgáltatáskhz való hzzáférést. Fı cél lyan befgadó isklarendszer kialakítása és elterjesztése a közktatásban, ahl az iskla alkalmazkdik a gyermekek körében tapasztalható kulturális, képességbeli és tanulási szükségletekben megnyilvánuló skféleséghez. A sajáts nevelési igényő tanulóknak jelenleg csupán 20%-a tanul integrált-többségi isklai körülmények között. A szegregált körülmények között ktattt sajáts nevelési igényő tanulók életpályája társadalmi beilleszkedése biznyítttan skkal nehezebb, mint az integrált körülmények között nevelteké Isklai tehetséggndzás A lisszabni stratégia célkitőzései megvalósításának egyik fı eszköze, a természettudmánys ismeretek ktatásának eredményesebbé tétele. Ennek érdekében a tehetséges és a lemaradó tanulókkal való kiemelt fglalkzás, a tehetség gndzás és a felzárkóztatás hatékny módszereivel e területen az ktatás minıségének hatéknyságának javítása a legfntsabb cél. Tvábbi cél az esélynövelést szlgáló tehetséggndzás, valamint az ahhz szükséges intézményi hálózat támgatása Országs tehetségsegítı hálózat létrehzása-magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítı Prgram A knstrukció a tehetséges 5 gyermekek és fiatalk képességeinek kibntakztatása, társadalmi hasznsulása és integrálása céljából egy lyan rszágs civil bázisú tehetségsegítı hálózat kialakítását tőzi ki célul, amely az ktatási flyamatban kidlgztt és az isklán kívüli tehetségsegítı kezdeményezések összekötésével és kibıvítésével, a tehetséges fiatalk önszervezıdésének támgatásával mind a 5 A tehetséges megjelölés nem valamely szőken vett kritérium (IQ-teszt, tanulmányi, verseny vagy üzleti eredmény) alapján kiválaszttt elitet jelöl. Tehetség az is, aki kivételesen erıs mtivációja miatt akar bekerülni a leírt tehetséggndzó frmákba. Mindenki tehetséges: az egyéni tehetség más és más, skszr még szunnyadó készségekben mutatkzik meg. Mivel egy adtt szakmában vagy szakterületen a siker elérését a készségek rendkívül váltzats keverékei egyaránt biztsíthatják, a tehetség szők értelmezése és definíciója nemcsak kirekesztı jellege miatt, hanem kisebb hatéknysága miatt is kárs lehet. Ugyanakkr a mtiváció egyedül nem jelenthet jgt a tehetségsegítés egyre és egyre többet adó frmáiba való bekerülésre, ehhez az elért eredményen alapuló, szakmailag indklt kritériumk alapján szakértık által történı, nyilváns és ellenırizhetı kiválasztás kell. 14

15 szervezeti hatéknyság növelése révén, mind (különösképpen) a tehetség kibntása és hasznsulása révén a befektetett összeg nagyságrendekkel nagybb megtérülését idézi elı. Az rszágs tehetségsegítı hálózat kialakításával, valamint a tehetségsegítésnek a kiemelt prjekt által kiépített új eszközeivel a létezı és a kiemelt prjekt által felderített terepeken fejlesztendı tehetségsegítı frmák képessé válnak arra, hgy: 1.4. Támgatható tevékenységek köre mőködésükrıl, lehetıségeikrıl kncentráltan, hatéknyan adjanak hírt minden érdekelt számára; biztsítsák a tehetségsegítı lehetıségek eljutását a kistérségekbe, a hátránys helyzető régiókba és a hátránys, valamint halmzttan hátránys helyzető tehetséges gyermekekhez és fiatalkhz; mzgósítsák a helyi önkrmányzati, civil és magán erıfrráskat a tehetségsegítés lehetıségeinek gazdagítására; segítsék a tehetséges fiatalk önszervezıdését; a tehetségsegítı hálózatba integrált, a tehetséges fiatalk számára könnyen elérhetı frmákat teremtsenek a tehetséges fiatalk képességeinek hasznsulására; megteremtsék az átjárási lehetıségeket az egyes frmák, a hazai és a határn túli magyar kezdeményezések között, és így elérjék azt, hgy minden tehetséges gyermek és fiatal a tehetségének legmegfelelıbb támgatási frmában részesüljön, ami a segítség hatéknyságának ugrásszerő növekedését idézi elı; végezetül a fenti lépésekkel kialakuljn a hatékny és sikeres tehetségsegítı kezdeményezéseknek egy lyan adatbankja és módszertana, amelyet példaként ajánlatunk az EU más rszágai felé. Knstrukció Knstrukció neve Támgatható tevékenységek száma 3.1 A kmpetencia alapú ktatás elterjedésének támgatása századi közktatás 1. Fejlesztéskrdinációs hálózat, hrizntális együttmőködések kiépülésének ösztönzése, támgatása. 2. Tartalmfejlesztés támgatása 3. A pedagógiai és módszertani megújulás támgatása 4. Sajáts Nevelési Igényő gyermekek ktatási szlgáltatáskhz való egyenlı hzzáférését biztsító tevékenységek 5. Kmplex etanulás, digitális pedagógiai, tartalmszlgáltató, IKT kmpetenciafejlesztést támgató szlgáltató rendszer 6. A versenyképesség és az esélyteremtés erısítésével a közktatási intézményi megújulást támgató K+F tevékenységek 7. Az ktatásirányítás és az isklarendszer hatéknyságának javítását szlgáló K+F tevékenységek 8. A tudásmenedzsment rendszerszintő fejlesztését támgató K + F tevékenységek, az innváció támgatása 9. A közktatás átfgó mdernizációját közpnti adminisztrációs ldalról támgató szlgáltató rendszerek fejlesztése és megvalósítása A prjektre elıírt illeszkedési elıírásk: TÁMOP A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése 15

16 TÁMOP A pályarientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése kiemelt prjekt - középfkú szakképzések pályakövetési adatai; TÁMOP Felsıktatási szlgáltatásk rendszerszintő fejlesztése kiemelt prjekt TÁMOP A felsıktatás minıségbiztsítása TÁMOP Új tartalmfejlesztések a közktatásban TÁMOP Új tanulási frmák és rendszerek TÁMOP Átfgó minıségfejlesztés a közktatásban Új tartalmfejlesztések a közktatásban Támgatható tevékenységek köre: A knstrukció keretében lyan fejlesztéseknek kell születni, amelyek tartalmilag és technikailag is alkalmasak a krszerő, digitális és multimédiás technlógiákkal és eszközökkel segített pedagógiai módszerek skldalú alkalmazására. Rendkívül fnts, hgy a prgram keretei között induló fejlesztések kiemelt hangsúlyt helyezzenek a digitális és papíralapú tananyag piac egységességére, egymást kiegészítı vltára a fejlesztések eredményeinek fenntarthatósága érdekében. A taneszköz-kínálat megújítása a kmpetencia alapú ktatás igényeinek megfelelı taneszközök arányának növelése céljából. Krábban elkészült (a pályázat meghirdetését megelızıen akkreditált) taneszközök, taneszköz-rendszerek átdlgzása, tvábbfejlesztése ugyanazknak a szakmai kritériumknak megfelelıen, amelyek az új prgramcsmagk kifejlesztésére vnatkznak. Új tartalmak (kiemelten hárm területen: matematikai és természettudmányi ismeretek, aktív államplgárság és szciális kmpetenciák, vállalkzói készségek), tananyagk, ktatási prgramcsmagk, kialakítása, fejlesztése, kapcslódó feladatbankk, tanítást és tanulást támgató eszközök létrehzása, kiemelt figyelmet frdítva a digitális és papíralapú tartalmak, tananyagk, taneszközök egységességére A nem szakrendszerő ktatás meghsszabbításának (5-6. évflyam) - az alapkészségeket tvábbi fejlesztését célzó - idıszakára vnatkzó kerettantervek, módszerek, mdellek kidlgzása és fejlesztése A 7-8. évflyamn a szövegértés és-alktás (mindennapi, hivatals és szakmai szövegek, diagramk, táblázatk stb.) tvábbfejlesztése, a diszciplináris ktatásról a kmplex természettudmányi és társadalmtudmányi ktatásra való áttérés támgatása Átmenet a munka világába a szakiskla évflyamára, lemrzslódást csökkentı célú, elsısrban tanulási képességeket és technikákat, önismereti, rientációs, szciális kmpetenciákat fejlesztı, a tanulás iránti pzitív attitőd kialakítására törekvı ktatási prgram elkészítése az elsı knstrukció kiemelt prjektjének kncepciója és kritériumai szerinti specifikáció alapján Nemzetközi és hazai jó gyakrlatk beszerzése, adaptálása, elterjesztése, meghnsítása, adaptáció, a magyarrszági széles körő felhasználhatóság megteremtése. Az évflyam részére közktatásban felhasználható, elsısrban nemzetközi digitális ktatási tartalmak hnsítása és díjmentes hzzáférhetıvé tétele digitális frmában a Sulinet Digitális Tudásbázisban, a Sulinet hnlapról elérhetı egyéb nline frmában. Meglévı, krábban nem akkreditált tananyagk, illetve adatbázisk, feladatbankk, interneten elérhetı tananyagk, ktatási tartalmak tartós, közktatási felhasználásának megteremtése és szükségletek szerinti bıvítése, digitális és multimédiás technlógiákkal és eszközökkel. Hazai vagy nemzetközi, meglévı közktatási, vagy a közktatásban felhasználható, tananyagtartalmakat kiegészítı 16

17 tartalmak: tudmánys, ismeretterjesztı, dkumentum mősrk, multimédiás tartalmak, közgyőjtemények, kulturális örökség elemei, térképek-atlaszk, lexiknk, győjteményekben, archívumkban ırzött dkumentumk (nymtattt, hangzó- illetve képanyagk) stb. magyarrszági vagy magyar nyelvő közktatás számára ingyenes felhasználást biztsító publikálása. A tartalmaknak a magyarrszági közktatás igényeihez való igazítása (az Életpálya- építési kmpetencia területen Digitális Reneszánsz Tárház c. pilt alprjekt létrehzása). C kmpnens Hazai vagy nemzetközi, meglévı közktatási, vagy a közktatásban felhasználható, tananyagtartalmakat kiegészítı tartalmak: tudmánys, ismeretterjesztı, dkumentum mősrk, multimédiás tartalmak, közgyőjtemények, kulturális örökség elemei, térképekatlaszk, lexiknk stb. magyarrszági vagy magyar nyelvő közktatás számára ingyenes felhasználást biztsító publikálása. A tartalmaknak a magyarrszági közktatás igényeihez való igazítása (az Életpálya- építési kmpetencia területen Digitális Reneszánsz Tárház c. pilt alprjekt létrehzása). A közgyőjteményekben, ktatási intézmények, nnprfit szervezetek, közszlgáltató intézmények győjteményeiben, illetve egyéb győjteményekben, archívumkban ırzött dkumentumk (nymtattt, hangzó- illetve képanyagk) és mőtárgyak digitalizálása a közktatási tartalmfejlesztés, illetve az Egységes Elektrnikus Kulturális, Közktatási és Szakképzési Szlgáltató Felülethez való kapcslódás követelményei szerint ( összevnva Kmpetenciaalapú ktatás, egyenlı hzzáférés-innvatív intézményekben A prjektre elıírt illeszkedési elıírásk: TÁMOP A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése TÁMOP A pályarientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése kiemelt prjekt - középfkú szakképzések pályakövetési adatai; TÁMOP Felsıktatási szlgáltatásk rendszerszintő fejlesztése kiemelt prjekt TÁMOP A felsıktatás minıségbiztsítása TÁMOP századi közktatás TÁMOP Új tanulási frmák és rendszerek TÁMOP Átfgó minıségfejlesztés a közktatásban A kulcskmpetenciák fejlesztését támgató, újszerő tanulásszervezési eljárásk bevezetése (tantárgyi integráció, tömbösített ktatás, múzeumpedagógia, stb.), mdern pedagógiai módszertan alkalmazása (kperatív technikák, prjektmódszer, témahét, stb.); a kulcskmpetenciák fejlesztését, az újszerő tanulásszervezési eljárásk alkalmazását támgató ktatási prgramk, taneszközök bevezetése és adaptációja; digitális tartalmak, taneszközök ktatási gyakrlatban való használata, digitális készségek fejlesztése a közktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, mentri és szakértıi támgatás igénybevétele; A hátránys helyzető gyerekek, tanulók és a sajáts nevelési igényő gyerekek, tanulók többségi óvdákban, isklákban való integrálását elısegítı prgramk intézményi alkalmazása, a szakmai felkészülést szlgáló pedagógustvábbképzéseken való részvétel, tvábbá az elsajátítttak intézményi adaptációját segítı szlgáltatásk megvalósítása; 17

18 A lemrzslódás és kirekesztıdés megelızését támgató személyközpntú, egyéni tanulási utak, kmplex végigkísérési flyamatk kialakítása Az intézmények pedagógiai prgramjának, infrmatikai stratégiájának összehanglása az IKT alapú kmpetenciafejlesztés céljaival; Az intézmény pedagógiai dkumentumainak módsítása, ly módn, hgy az a jelen pályázatban vállalt tevékenységek sikeres megvalósítását elısegítse és támgassa; A pályázók tanácsadói segítséget kötelesek igénybe venni a kmplex- és IKT helyzetelemzés elkészítéséhez, az esélyegyenlıségi helyzetelemzés figyelembevételével. Az így elkészült helyzetelemzések alapján kell összeállítani a prjektet. A fejlesztési prgramk sikeressége szempntjából kiemelt jelentısége van a nyilvánsság biztsításának. A pályázónak biztsítania kell, hgy a fejlesztési prgramt a szülık, tanulók, isklaszék, egyéb érdekelt helyi szereplık még a pályázat benyújtása elıtt megismerjék, véleményezzék. A tevékenységek között tervezni szükséges a nyilvánsság biztsításának flyamatsságát (pl. szülık felkészítése, flyamats tájékztatásuk), illetve annak lehetıségét, hgy az érdekelt helyi szereplıknek legyen lehetıségük az eredmények értékelésére. A fenti tevékenységeket feladatellátási helyenként a pályázati felhívás szlgáltatói ksár szakmai útmutató alapján kell megtervezni és megvalósítani. Mindazn tevékenységek a nem támgatható tevékenységek körébe srlandók, melyek a knstrukció céljaihz nem illeszkednek ( összevnva Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra krszerősítése, pedagógusk új szerepben) Nem támgatható az a knkrét tevékenység, amely a Humánerıfrrás-fejlesztési Operatív Prgram 2.1 és 3.1 intézkedésének keretén belül már támgatást kaptt, illetve az ÚMFT más frrásaiból már támgattt. (a tevékenységek részletes kifejtése a pályázati útmutatóban kerül meghatárzása) A kmpnens: Tvábbképzési prgramk tervezése, létrehzása, kipróbálása és akkreditáltatása, Ennek keretében: Képzések, tvábbképzések kidlgzása, kipróbálása, akkreditációja Akkreditált tvábbképzések, felsıktatási tanárképzések, módszertani anyagk és győjtemények készítése, B kmpnens Akkreditált tvábbképzési anyagk átalakítása és bevezetése a tanárképzésben, tvábbképzésben Intézményi érzékenyítı, felkészítı tréningek megtartása (pl. hátránys helyzető és sajáts nevelési igényő tanulók integrált ktatása, új tanulásszervezési, ktatásszervezési eljárásk bevezetésének gyakrlata, értékelési kultúra átalakítása, stb.) A létrejövı akkreditált tanár-tvábbképzési, illetve felsıktatási prgramk disszeminációja lyan módn, hgy pedagógusk, illetve pedagógus-hallgatók számára tartanak tvábbképzéseket, képzéseket. Különbözı szintő (30 órás tanflyamtól másddiplmáig terjedı) akkreditált tanártvábbképzések támgatása közktatási intézmények és fenntartóik számára, 18

19 3.1.6 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) legfntsabb területek: térségi és intézményi tervezés, vezetıi, isklamenedzsment, tanügy-igazgatási, szakszlgálati, közktatási értékelı képzések SNI diagnsztika, SNI, különleges gndzást igénylı gyermekeket fejlesztık képzése, integráltan ktatók képzése, digitális tananyagk, módszerek és az elektrnikus tanuláshz kapcslódó tvábbképzések, egyéni fejlesztés, nem szakrendszerő, isklatthns nevelés-ktatás módszertani képzések, differenciált pedagógiai képzések, kperatív tanulás, prjektmódszer, tömbösített ktatás, drámapedagógia, csprtmunka, tanulásszervezési, tanulásmetdikai képzések, egyéb, a TÁMOP fejlesztési célkitőzések megvalósulásáhz szükséges pedagógiai módszertani tvábbképzések idegen nyelvi tvábbképzések (az internethasználathz szükséges szinttıl az idegen nyelven tanítani képes szintig. A magas szintő nyelvismeret elsajátításáhz szükséges külföldi képzések támgathatók), tantárgyi integrációra felkészítı képzések (kiemelten az integrált természettudmányi, integrált társadalmtudmányi mőveltségterület) a hagymánys tanári szerepektıl eltérı akkreditált tvábbképzések támgatása közktatási intézmények és fenntartóik számára, különösen az alábbi területeken: pálya-tanácsadási, sprt- és szabadidı-szervezési, felnıttktatási, nevelıtanári, isklai rendszergazdai, általáns közmővelıdési, könyvtári, utazópedagógusi, pedagógusk felkészítése a tartósan beteg gyerekek ktatására, egészségfejlesztési, közktatási pályázat-írói, gyermekjóléti szlgálati környezeti nevelés. Az NFT 1-ben kidlgztt prgramk, és eszközhasználat elterjesztése Együttnevelést támgató tvábbképzési prgramk beszerzése, lebnylítása Intézményi érzékenyítı, felkészítı tréningek, prgramk megtartása Utazó pedagógusi szlgáltatás kiépítése Fgyatéksság típusnként szakszlgálati tevékenységek kiépítése, megvalósítása A kidlgztt egységes szakmai módszertani standardknak megfelelı intézményi mőködésre való áttérés támgatása Többségi intézménybe való áthelyezési prgramkhz kapcslódó tevékenységek támgatása Intézménytípusk közötti együttmőködések támgatása a jó minıségő szlgáltatási rendszer kiépítése érdekében 19

20 3.1.8 Átfgó minıségfejlesztés a közktatásban Az EGYMI-k pedagógusainak felkészítése a tartósan beteg gyerekek ktatására Fgyatékssági típusknak megfelelı speciális infrastrukturális fejlesztések (Kötelezıen 30%ERFA keresztfinanszírzás terhére) SNI krai fejlesztési prgramhz szlgáltatói rendszer kifejlesztése Kötelezıen megvalósítandó tevékenység Együttmőködés a régiós hálózattal (3.2.2 A kmpnens) és közpnti prgrammal (3.1.1.). A közpnti prgram által krdinált fejlesztések elterjesztésében való részvétel valamint inklúziós hálózat által felmért igények alapján az isklák számára szak és szakmai szlgáltatásk biztsítása. I. A tanulói teljesítménymérés rendszerének tvábbfejlesztése a közktatásban a) A vizsgarendszer fejlesztése b) A közpnti tanulói teljesítménymérések rendszerének fejlesztése c) Tanulói teljesítménymérésekhez kapcslódó kutatásk, másdelemzések d) A Nemzeti Képesítési Keretrendszer kialakítása II. Az intézményi önértékelés és külsı értékelés rendszerének fejlesztése a közktatásban III. Infrmációmenedzsment, visszacsatlás IV. Minıségfejlesztés Az OECD (PIAAC) felnıtt kmpetencia vizsgálatban való részvétel: a tanulói kmpetenciák fejlesztési céljainak beválása, hsszú távú érvényességének vizsgálata adatfelvétel, standardk kidlgzása, pilt prgramk infrmatikai platfrm kialakításáhz nemzeti adaptáció, minıségbiztsítás Az eszközök és eljárásk kipróbálás utáni véglegesítéséhez az elıkészítı munkálatk elvégzése A prjektre elıírt illeszkedési elıírásk: TÁMOP A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése TÁMOP A pályarientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése kiemelt prjekt - középfkú szakképzések pályakövetési adatai; TÁMOP Felsıktatási szlgáltatásk rendszerszintő fejlesztése kiemelt prjekt TÁMOP A felsıktatás minıségbiztsítása TÁMOP századi közktatás TÁMOP Új tartalmfejlesztések a közktatásban TÁMOP Új tanulási frmák és rendszerek Diagnsztikus mérések fejlesztése I. A tanulói teljesítménymérés rendszerének tvábbfejlesztése a közktatásban a diagnsztikus mérések területén a) A diagnsztikus tanulói teljesítménymérések rendszerének fejlesztése A diagnsztikus mérések tartalmi kereteinek (framewrk) kidlgzása, flyamats fejlesztése. A kereszttantervi kmpetenciák (gndlkdás, prblémamegldás, a tanulás tanulása stb.) diagnsztikus mérési lehetıségeinek feltérképezése, a mérések kiterjesztése új területekre. Az sajáts nevelési igényő tanulók szövegértési és matematikai kmpetenciáinak diagnsztikus mérésére alkalmas eszközök fejlesztése. Mérési eszközök fejlesztése, kipróbálása, hitelesítése, feladat és tesztbankk felállítása. Mérések lebnylítását, a közremőködık felkészítését szlgáló anyagk (képzési anyagk, útmutatók stb.) elkészítése. A mérési-értékelési szakértık képzése, pedagógusk felkészítése a mérési-értékelés lebnylítására, a 20

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása 3.1. Az Állami Fglalkztatási Szlgálat 1 humánerıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása Az alprjekt bemutatása A Nemzeti Fglalkztatási Szlgálat humán erıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása c. alprjekt

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYERMEK - ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS A ZENE ESZKÖZEIVEL Az emberiség bldgabb lesz, ha megtanul zenével élni, s aki valamit

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

"Transzparencia - átjárhatósági tendenciák az EU szakképzési térben"

Transzparencia - átjárhatósági tendenciák az EU szakképzési térben A szakképzés és felnıttképzés szlgálatában "Transzparencia - átjárhatósági tendenciák az EU szakképzési térben" Mdláné Görgényi Ildikó fıigazgató 2011.08.24 Kecskemét Transzparencia alapelvei Általáns

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010.

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása E-közigazgatási költség-hatéknysági módszertank és benchmarking/mnitring rendszer kidlgzása B. Javaslat az elektrnikus közigazgatási szlgáltatásk fejlettségének érdemi mérésére alkalmas értékelési szempntrendszerre

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

A görög információs társadalom

A görög információs társadalom A görög infrmációs társadalm Szerzı(k): Kerstin Siakas, Assistant Prfessr, Alexander Technlgical Educatinal Institutin f Thessalniki, Greece, siaka@it.teithe.gr Themis Ktsials, Research Assciate, Alexander

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Magyarrszág-Hrvátrszág Határn Átnyúló Együttmûködési Prgram 2007-2013 (HUHR CBC Prgram) keretében megvalósuló JOINT INDUSTRIAL PARK elnevezésû, HUHR/1001/2.1.4/0004 számú

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL Fejér megyei ITP 2014-2020 Eddig megjelent TOP pályázati felhívásk KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkrmányzati Hivatal TOP

Részletesebben

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve A Közép-Nyírségi Agripari Park megvalósíthatósági tanulmányterve Készült: A Közép Nyírségi Önkrmányzati Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Prminent Kmmunikációs Bt. által Nyíregyháza, 2008. augusztus

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Fenntartható városi mobilitási tervek és programok

Fenntartható városi mobilitási tervek és programok Fenntartható vársi mbilitási tervek és prgramk dr. Gulyás András műszaki tanácsadó, Magyar Közút Nnprfit Zrt. adjunktus, PTE Pllack M. Műszaki és Inf. Kar Az előadás tartalma Fenntartható vársi mbilitási

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft.

2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft. 2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nn-prfit Kft. SAJTÓKÖZLEMÉNY DUÁLIS KÉPZÉSEK A MISKOLCI EGYETEMEN 1 ELTÉRŐ UTAK A SIKERES ÉLETHEZ PROJEKT ZÁRÓ DISSZEMINÁCIÓS

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Az Elektronikus levéltár projekt keretében a hosszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályozási feltételek kidolgozása

Az Elektronikus levéltár projekt keretében a hosszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályozási feltételek kidolgozása Az Elektrnikus levéltár prjekt keretében a hsszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályzási feltételek kidlgzása A papír alapú dkumentumk megbízható elektrnikus máslatával szemben támaszttt technikai

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET!

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! PÁRBESZÉD A VÁROSSAL A VÁROSÉRT MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! VITAINDÍTÓ Tartalm Helyzet...3 Budapest mára leállt...3 Budapestet újra kell indítani...4 Élhető mindennapk javuló élet és környezet mindenek

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökszféra- Prjekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu VEKOP-1.2.1-16 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak bővítése Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Részletes megvalósíthatósági tanulmány Budapest Fővárs XII. kerület Hegyvidéki Önkrmányzat Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Megvalósíthatósági

Részletesebben

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19.

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS MEGLÉVŐ DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

BERENDEZÉSEK PÁRÁTLANÍTÓ PÁ R ÁT L A N Í T Ó BERENDEZÉSEK

BERENDEZÉSEK PÁRÁTLANÍTÓ PÁ R ÁT L A N Í T Ó BERENDEZÉSEK PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉSEK PÁ R ÁT L A N Í T Ó BERENDEZÉSEK A DESA a mbil fűtőberendezések és párátlanítók piacát világszerte vezető gyártó. A prfik számára tervezett és gyárttt berendezések célja a munkavégzéshez

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A helyi addiktológiai ellátórendszer

A helyi addiktológiai ellátórendszer A helyi addiktlógiai ellátórendszer Priritásk és fejlesztési lehetőségek Misklcn Döntéselőkészítő tanulmány Misklc MJV Önkrmányzata számára 2011. április Az addiktlógiai ellátórendszer fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben