2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat évi bevételi elıirányzata és teljesítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése"

Átírás

1 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz kötött mők. bev ,0% 2. Egyéb intézményi mőködési bevétel ,0% 3. Bérleti és lízingdíj bevétel ,0% 4. Intézményi ellátás díja ,0% 5. Kötbér egyéb kártérítés ,0% 6. Továbbszámlázott szolgáltatás ,0% 7. Kamatbevétel ,0% 8. ÁFA bevételek - visszatérülések ,0% 9. Mők.célú átvett pe. államháztartáson kívül ,0% 10. Intézményi mőködési bevételek (1-9): ,0% 11. Helyi adó ,0% 12. Pótlék, bírság ,8% 13. SZJA helyben maradó része ,0% 14. SZJA kiegészítés ,0% 15. Gépjármőadó ,0% 16. Termıföld bérbeadásából származó jöv. adó ,0% 17. Önkormányzati lakások lakbér bevétele ,0% 18. Egyéb sajátos bevétel ,0% 19. Sajátos mőködési bevételek (11-18): ,0% 20. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása ,0% 21. Normatív állami hozzájárulás ,0% 22. Kieg.tám. egyes közokt. feladathoz ,0% 23. Egyes szociális feladatok kieg. tám ,0% 24. Központosított elıirányzat ,0% 25. Egyéb központi támogatás ,0% 26. Fejlesztési és vis maior támogatás ,0% 27. Központi költségvetési támogat. össz (21-26): ,0% 28. Elızı évi központi költségvetési kieg Mők. célú tám.ért.bev.közp.kv.sz ,0% 30. Mők. célú tám.ért.bev. fejezeti k ,0% ebbıl: Kisebbségi Önkormányzat ,0% 30. Mőködési célú tám.ért.bev. TB alaptól ,0% 31. Mők. célú tám.ért.bev. (Közhasznú fogl.) ,0% 32. Mőködési célú tám.ért.bev. önkormányzat ,0% 33. Mőködési célú tám.ért.bev. többc. kistérségi társ ,0% 35. Felhalmozási célú tám.ért. bevétel EU pr ,0% 36. Mőködési célú kölcsön visszatérülés ,0% 37. Átvett pénzeszközök összesen (29-36): ,1% 38. Tárgyévi bevétel összesen ( ): ,2% 39. Pénzforgalom nélküli bevétel mőködési ,9% 40. Pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozási Diszkont kincstárjegy értékesítés Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel Összesen ( ): ,0%

2 3. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önállóan mőködı költségvetési szervek évi bevételi elıirányzata és teljesítése Cím sz. Alcím sz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % I. Óvoda 0 II. Iskola ,0% III. EESZI 1. Öregek Napközi Otthona ,0% 2. Bölcsıde ,9% 3. Fogorvosi szolgálat ,1% Összesen: ,0%

3 4. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal és a mőködési jellegő feladatok bevételi elıirányzata és teljesítése évi Címsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % IV. Polgármesteri Hivatal ,0% V. Mővelıdési Ház ,0% VI. Könyvtár ,0% VIII. Kisegítı mezıgazdasági szolg ,0% IX. Üdültetés ,0% XI. Saját v. bérelt ingatlan haszn ,0% XII. Város- és községgazd. szolg ,0% XVI. Temetıfenntartás ,0% XVII. Óvodai, iskolai közétkeztetés ,0% Összesen: ,0%

4

5 4/1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi mőködési bevételei Cím sz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % XXV. Cigány Kisebbségi Önkormányzat ,0%

6 5. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Önkormányzat évi kiadási elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Személyi jellegő kiadás ,7% 2. Munkaadót terhelı járulék ,6% 3. Dologi kiadások ,0% 4. Szociálpolitikai juttatások ,0% 5. Pénzeszköz átadás ,0% 6. Beruházási kiadások ,0% 7. Felújítási kiadások ,0% 8. Diszkont kincstárjegy vásárlás Pénzforgalmi kiadás összesen: ,6% 10. Mőködési tartalék ,0% 11. Felhalmozási tartalék ,0% 12. Függı, átfutó kiegyenlítı kiadás Összesen: ,1%

7 6. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önállóan mőködı intézmények évi kiadási elıirányzata és teljesítése Személyi jell.kiadások Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadások Mőködési kiadások Címsz. Alcím Megnevezés Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % I. Óvoda ,1% ,1% ,9% ,4% II. Iskola ,5% ,5% ,1% ,8% III. EESZI 0 1. Öregek Napközi Otthona ,0% ,0% ,0% ,0% 2. Bölcsıde ,0% ,0% ,0% ,0% 3. Fogorvosi szolgálat ,9% ,1% ,1% ,8% 4. Család és nıvédelem ,0% ,0% ,0% ,0% 5. Családs.és gyermekj. sz ,0% ,0% ,0% ,0% Összesen: ,0% ,9% ,2% ,0%

8 6/1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Címsz. Alcím Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Fıfogl. Részf. I. Óvoda ,4% 27 1 II. Iskola ,0% ,9% ,8% 36 III. EESZI Megnevezés Önállóan mőködı intézmények évi kiadási elıirányzata és teljesítése Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadások összesen Létszám (fı) 1. Öregek Napközi Otthona ,0% Bölcsıde ,0% Fogorvosi szolgálat ,8% Család és nıvédelem ,0% ,0% Családs.és gyermekj.szolg ,0% 2 1 Összesen: ,0% ,9% ,0% 88 6 Statisztikai állományi létszám

9 7. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Cím sz. Alcím Megnev. A Polgármesteri Hivatal és a mőködési jellegő feladatok évi kiadási elıirányzata és teljesítése Személyi jell. kiad. Munkaadót terh. járulék Dologi kiadások Mők. kiadások Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % IV. Polgm. Hiv ,0% ,0% ,6% ,9% V. Mővelıdési Ház ,0% ,0% ,0% ,0% VI. Könyvtár ,0% ,0% ,7% ,0% VII. Állattenyésztés ,0% ,0% VIII. Kisegítı mezıg. szolg ,0% ,0% ,0% ,0% IX. Üdültetés ,0% ,0% ,8% ,9% X. Közutak, hidak,alagu ,0% ,0% XI. Saj. v. bér. ing. haszn ,0% ,0% XII. Város- és községgazd ,0% ,0% ,0% ,0% XV. Közvilágítás ,0% ,0% XVI. Temetı-fenntartás ,0% ,0% XVII. Óvodai, isk. közétkezt ,0% ,8% ,0% ,0% XVIII. Vízkár elhárítás XXVI. Közcélú foglalkoztatás ,0% ,0% ,0% ,0% Összesen: ,0% ,0% ,6% ,8%

10 7/1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Címsz. Alcím Megnevezés Polgármesteri Hivatal és a mőködési jellegő feladatok évi kiadási elıirányzata és teljesítése Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen Létszám Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Fıfogl. Részf. Statisztikai állományi létszám IV. Polgm. Hiv ,5% ,9% V. Mővelıdési Ház ,0% VI. Könyvtár ,0% VII. Állattenyésztés ,0% VIII. Kisegítı mezıg. szolg ,0% 3 3 IX. Üdültetés ,9% X. Közutak, hidak,alagu ,0% XI. Saj. v. bér. ing. haszn ,0% ,0% XII. Város- és községgazd ,0% ,0% ,0% XV. Közvilágítás ,0% XVI. Temetıfenntartás ,0% XVII. Óvodai, isk. közétkezt ,0% 4 2 XVIII. Vízkár elhárítás 500 XXVI. Közcélú foglalkoztatás ,0% Összesen: ,0% ,0% ,8%

11 8. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi kiadási elıirányzata és teljesítése Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadások Mőködési kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Telj. % Eredeti Módosított Telj. % Eredeti Módosított Telj. % Eredeti Módosított Telj. % XXV. Cigány Kisebbségi Önk , ,83 Címszám Alcím Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen Megnevezés Eredeti Módosított Telj. % Eredeti Módosított Telj. % Eredeti Módosított Telj. % XXV. Cigány Kisebbségi Önk ,83 Címszám Alcím

12 9. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Szociálpolitikai juttatás évi Szociálpolitikai juttatás Munkaadót terhelı járulék Összesen Sorszám Megnevezés Eredeti Mód. Telj % Eredeti Mód. Telj % Eredeti Mód. Telj % 1. Rendszeres szociális segély ,0% ,0% 2. Bérpótló juttatás ,0% ,0% 3. Idıskorúak járadéka ,0% ,0% 4. Ápolási díj ,0% ,0% ,0% 5. Lakásfenntartási támogatás ,0% ,0% 6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,0% ,0% 7. Átmeneti segély idısek ,0% ,0% 8. Temetési segély ,0% ,0% 9. Köztemetés ,0% ,0% 10. Közgyógyellátás ,0% ,0% 11. Szoc. rászorultak kölcsöne ,0% ,0% 12. Adósságcsökkentési támogatás Mozgáskorlátozottak közl.tám ,0% ,0% 14. Óvodáztatási támogatás ,0% ,0% Összesen: ,0% ,0% ,0%

13 10. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Pénzeszközátadás évi Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Önkormányzati költségvetési szervnek ,0% ebbıl: Makói Többcélú Kistérségi Társulás ,0% Makó Város Önkormányzata ,0% Klárafalva Község Önkormányzata ,0% 2. Makó-Térségi Víziközmő Kft ,0% 3. Non-profit szervezetnek ,0% ebbıl: egyesületek, alapítványok, egyházak ,0% Víziközmő társulat ,0% Víziközmő társulás ,0% Hulladékgazd. Társulás ,0% Dél-alföldi Reg.Körny.V.Társ ,0% Szeged és Környéke Vízgazd.Társ ,0% Bursa ösztöndíj ,0% Összesen: ,0%

14 11. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiemelt felújítási kiadások évi Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. EU-s programok keretében megvalósult felújítások Kiszombor, Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése ,0% Kiszombori Mikrotérségben korszerő oktatási feltételek megteremtése a Dózsa György Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésével ,0% Összesen: ,0%

15 12. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiemelt beruházási kiadások évi Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. EU-s programok keretében megvalósult felújítások TIOP /1 informatikai beszerzés ,0% Rendezvénysátor beszerzés ,0% Összesen: ,0%

16 13. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett évi adatairól Sorsz. Megnevezés Tervezett költségvetési adatok KEOP-5.3.0/A/ Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése LEADER fejezet IV. intézkedési csoport - Szabadtéri rendezvények tárgyi eszközbeszerzése és szabadtéri színpadok kialakítása TIOP /1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában DAOP-4.2.1/2F általános iskola infrastrukturális fejlesztése DAOP Kiszombori Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése Új Magyarország Vidékfejlesztési Program - Mőemléképület felújítása Kiszombor fıterén Összesen Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások adatok e Ft-ban évi tény adatok Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások 438 Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelı járulékok 0 Dologi kiadások 0 Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások

17 14. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Tartalék feladatonkénti megosztása évi Sorszám Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. 1. Mőködési tartalék ebbıl: Intézmények évi pénzmaradvány rend Bérlakás lakbér bevétele Általános tartalék 0 2. Felhalmozási tartalék Tartalék összesen (1-2):

18 15. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez évi költségvetésben hozott döntések elkövetkezendı évekre gyakorolt hatása Sorszám Megnevezés év 1. Színpad vásárlás Rendezvényszervezés Sporttelep fejlesztés HPV elleni védıoltás támogatása Összesen 5 367

19 16. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsön állománya Megnevezés évi Megelızı évek Összesen Kamatmentes kölcsön

20 17. melléklet a /20121.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzatot megilletı évben megilletı normatív állami hozzájárulás Jogcím Mutató Tervezett állami Mutató hozzájár. Évközi változás Tényleges Állami hozzájárulás Mutató Állami hozzájárulás Mutató Állami hozzájárulás Települési önkorm.feladatai lakosságsz. szerint Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági tel. folyékony hulladék ártalmatlanítása Pénzbeli szociális juttatások Szoc.alapszolg.-családsegítés Szoc.alapszolg.-gyermekjóléti szolgálat Szoc.alapszolg. szociális étkeztetés Szoc.alapszolg.-házi segítségnyújtás Szoc.alapszolg.-idıskorúak nappali intézményi ellátása Szoc.,bentlakás-átlagos-átmeneti elhelyezés Gyermekek napközben - bölcsödei ellátás Gyermekek napközben-ingyenes intézményi étkeztetés Óvodai nevelés 8 hó 8 óra Óvodai nevelés 4 hó 8 óra Ált. iskola 8 hó 1-2. évfolyam Ált. iskola 8 hó 3. évfolyam Ált. iskola 8 hó 4. évfolyam és minden fejlesztı isk Ált. iskola 8 hó 5-6. évfolyam Ált. iskola 8 hó 7-8. évfolyam Ál. iskola 4 hó 1-2. évfolyam Ál. iskola 4 hó 3. évfolyam Ál. iskola 4 hó 4. évfolyam és minden fejlesztı isk Ál. iskola 4 hó 5-6. évfolyam Ál. iskola 4 hó 7-8. évfolyam Napközis fogl. 8 hó 1-4. évfolyam napközis fogl Napközis fogl. 8 hó 5-8. évfolyam napközis/tanulószobai fogl Napközis fogl. 8 hó 1-4. évfolyam iskolaotthonos okt Napközis fogl. 4 hó 1-4. évfolyam napközis fogl Napközis fogl. 4 hó 5-8. évfolyam napközis/tanulószobai fogl Napközis fogl. 4 hó 1-4. évfolyam iskolaotthonos okt Sajátos nev.ig. 8 hó gyógyp. visszahelyezettek Sajátos nev.ig. 4 hó gyógyp. visszahelyezettek Sajátos nev. ig. 8 hó beszéd, enyhe, organikus óvoda - ált. isk Sajátos nev. ig. 4 hó beszéd, enyhe, organikus óvoda - ált. isk Pedagógiai prog.,szakmai feladatok, inform.fejl.feladatok támogatása Eltérés

21 Társulás 8 hó óvoda - ált. isk Társulás 4 hó óvoda - ált. isk Szoc. jutt. 12 hó kedv. étkeztetés óvoda - ált. isk Szoc. jutt. 12 hó ingyenes tankönyvellátás Összesen: melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát évben megilletı normatív kötött felhasználású támogatások Jogcím Mutató Tervezett állami hozzájár. Évközi változás Tényleges Eltérés Mutató Állami hozzájárulás Mutató Állami hozzájárulás Mutató Pedagógus szakképzés, szakmai szolg.igénybev.támogatása Pedagógus szakvizsga, szakmai szolg.igénybev.támogatása Támogatás egyes pedagóguspót.kieg. osztályfınöki pótlék Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Állami hozzájárulás Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen:

22 19. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát évben megilletı központosított és egyéb kötött Központosított elıirányzat megnevezése Rendelkezésre bocsátott Ténylegesen felhasznált Határátkelıhely fenntart. tám Helyi szervezési int.kapcs.többletkiad.tám Önk. EU-s fejl. pályázati saját forrás kieg.tám Esélyegyenlıséget, felzárk. segítı tám Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése Költségv.szerv.fogl.2011.évi kompenzációja Egyéb központi támogatások Összesen

23 20. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg Megnevezés évi tény I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek (levonva felhalmozási áfa) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkom.költségvetési támogatása Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú kölcsön visszatér. 481 Mőködési célú pénzmaradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Mőködési célú bevételek összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Mőködési célú pe. átad. és egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 722 Mőködési célú kölcsön nyújtása Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Mőködési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási bevételek és kiadások Kamatbevétel Fejlesztési célú támogatások Egyéb sajátos bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Felhalmozási célú pe. átvétel Elızı évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadása Felújítási kiadások (Áfa-val) Beruházási kiadás Kincstárjegy vásárlás Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

24 21. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez évi Pénzmaradvány kimutatás Cím Alcím Megnevezés Bevételi többlet Személyi jellegő Felhalmozási Munkaadót terhelı j. Dologi kiadás Kincstárjegy vásárlás Tartalék Összes bev. többlet kiad. megtak évi bevételekbe beépülı Jóváhagyott intézményi pénzm. Felhalmozási pv. Mőködési pénzm. Kötelezetts égvállalássa l terhelt pm. I. Óvoda II. Iskola III. EESZI 0 1. Öregek Napközi Otthona Bölcsıde Fogorvosi szolgálat Védınıi szolg Anya, gyerm. csecsemı 0 6. Ügyeleti szolg Családs.és gyermekj. sz Háziorvosi szolg. 0 IV. Polgm. Hiv V. Mővelıdési Ház 0 VI. Könyvtár VII. Állattenyésztés 0 VIII. Kisegítı mezıg. szolg IX. Üdültetés X. Közutak, hidak,alagu. 0 XI. Saj. v. bér. ing. haszn. 0 XII. Város- és községgazd. 0 XIII. Szennyvízelv. kez. 0 XIV. Települési hulladék 0 XV. Közvilágítás 0 XVI. Temetı-fenntartás 0 XVII. Óvodai, isk. közétkezt XVIII. Vízkár elhárítás 0 XXVI. Közcélú foglalkoztatás XIX. Szociálp. juttatás -1-1 XX. Pénzeszközátadás 1 1 XXV. Helyi Kisebbségi Önk Tartalék Összesen: Normatíva elszámolás Módosított pénzmar

25

26

27

28

29

30

31 23. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának vagyona december 31-én Intézmény Immaterális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felsz. Jármővek Üzemeltetésre átadott eszk. Összesen bruttó ért.csökk. nettó bruttó ért.csök. nettó bruttó ért.csökk. nettó bruttó ért.csökk. nettó bruttó ért.csökk. nettó bruttó ért.csökk. nettó Helytörténeti múzeum Orv.rend. (volt sz!) Kétszintes lakások lakás Sportpálya Ady E. Mőv. Ház Lıtér Fogorvosi rendelı Bölcsıde Mőv. Ház régi Ravatalozó Orv.rend. + Eü. Ház Sportcsarnok Mártélyi üdülı Száll.bizt.id.klubja Napkziotthonos ovi Önk. Lh.Nagyatádi Könyvtár Volt KTSZ ép. és udv Rendırörs Általános Iskola Óbébai u. 1. üzlet Szolgáltatóház Id. otthona(rákóczi u.) Ruh.bolt (Nagysz.-i) Gyógszertár + lakás Rónay Kúria Kastély Volt könyvtár Polg. Hiv. épület Polg. Hiv. építményei Szennyvízelvezetés Polg. Hiv. földterület Polg. Hiv. telkek Szeszfızde lakás Nagysz Összesen:

32 24. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Gazdasági Társaságban lévı részesedései, értékpapír állománya december 31-én, Megnevezés Névérték Könyv szerinti érték Makó-Térségi Víziközmő Kft Makó és Térsége Fejlesztési Kht Maros-völgyi LEADER Egyesület Csm.-i Településtisztasági Kft Diszkont kincstárjegy Összesen

33 26. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Egyszerősített pénzforgalmi jelentés évi Megnevezés Eredeti Elıirányzat Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Felújítás Beruházási kiadás Hitelek kiadásai 8. Rövid lejáratú kölcsön Értékpapírok kiadásai 10. Rövid lejáratú értékpapír Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Pénzforgalmi kiadások összesen (1-11): Pénzforgalm nélküli kiadások Kiadások összesen (12-13): Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Támogatások, kiegész.átvett pe ból önk.költségvetési tám Hitelek bevételei, kölcsön visszatér Felhalm.célú pe.átvétel Kincstárjegy beváltás 23. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Pénzforgalmi bevételek összesen (15-23): Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen (24-25):

34 27. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás évi ESZKÖZÖK Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 2. összevont záróegyenlege (+/-) Forgatási célú értékpapirok záró állománya Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 4. (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekció (+/-) Pénzmaradványt terhelı levonások módosító tételek (+/-) 9. Vállalkozási tevékenységbıl alaptevékenység ellátására 10. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-) 11. Módosított pénzmaradvány ( ) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0

35 25. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Egyszerősített mérleg évi ESZKÖZÖK Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai A. Befektetett eszközök I. Immaterális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átad.eszk B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü.-i elszámolások Eszközök összesen FORRÁSOK D. Saját tıke Tartós tıke Tıkeváltozás E. Tartalék I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü-i elszámolás Források összesen

2. melléklet. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat III. negyedévi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat III. negyedévi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. III. negyedévi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorsz. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz kötött mők. bev. 61 61 58 95,1%

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-61/2014. Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról,

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit:

Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2009. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben