1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki."

Átírás

1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 110. (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésében, 89. (1)-(2) bekezdésében, 91. (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. (2) bekezdésében, 157. b) pontjában, ában, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6. -ában, 7. (6) bekezdésében, 44/A. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselőtestület) címrendjét az 1. melléklet tartalmazza 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján ezer Ftban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi könyvviteli mérlegét a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi a követelések és kötelezettségek részletezését a 3. melléklet, a tárgyi eszközök állományának alakulását a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 4. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a) bevételi főösszegét ezer Ft-ban, b) kiadási főösszegét ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás működési és felhalmozási célú megosztását mérleg szerűen a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá. 1

2 5. (1) A Képviselő-testület az 1. (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként az 5., 6., 7, és 8. mellékletek szerint hagyja jóvá. 6. (1) A Képviselő-testület a 3. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként az 5. és 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Működési kiadások ezer Ft, Ebből: a) személyi jellegű juttatások ezer Ft b) munkaadót terhelő járulékok ezer Ft c) dologi kiadások ezer Ft d) ellátottak pénzbeni juttatásai ezer Ft e) támogatások,és müködési c. pénzeszköz átadások ezer Ft f) kölcsön nyújtása 30 ezer Ft (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül a kiemelt előirányzatainak teljesítését az 5., 9., 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait ezer Ftban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként az 5. és 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 9. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi módosított pénzmaradványát ezer Ft-ban hagyja jóvá, ebből : a) működési pénzmaradvány ezer Ft (2) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. A Képviselő-testület az önkormányzat éves, átlagos statisztikai létszámát 19 főben hagyja jóvá, ebből: közfoglalkoztatásba bevont létszám 14 fő (2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 2

3 11. Az önkormányzat közvetett módon nyújtott támogatásairól szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. Az önkormányzat évi vagyonkimutatását a 17. melléklet tartalmazza 13.. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szentes László polgármester Pallér Edina jegyző Kihirdetve: Gógánfa, április 30. Pallér Edina jegyző 3

4 1. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletéhez Bazsi Község Önkormányzata CIMREND ALKALMAZOTT SZAKFELADATOK CÍM ALCÍM megnevezése I. ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Köztemető fenntartás és működtetés Közvilágítás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Szociális étkeztetés Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvéldelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Múzeumi kiállítási tevékenység Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás Közmunka 4

5 2. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez ÉVI MÉRLEG A B C 1 ESZKÖZÖK Előző évi tárgyévi érték érték 2 Szellemi termékek 3 I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok gépek berendezések járművek beruházások, felújítások II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN tartós részesedés tartósan adott kölcsönök egyéb hosszúlejáratú hitelek 12 III.BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök IV.ÜZEM.KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZK.ÖSSZESEN A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I.KÉSZLETEK ÖSSZESEN követelések áruszállításbó, szolgáltatásból(vevők) adósok egyéb követelések II.KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN III.ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN pénztárak, csekkek, betétkönyvek költségvetési bankszámlák IV.PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN költségvetési aktív függő elszámolások költségvetési aktív átfutó elszámolások költségvetési ektív kiegyenlítő elszámolások 35 V.EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

6 2. oldal 40 FORRÁSOK előző évi tárgyévi érték érték kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje I.Tartós tőke kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása II. tőkeváltozások kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka 49 III. értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN költségvetési tartalék elszámolása ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN Beruházási és fejlesztési hitelek 58 egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége 59 I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN rövid lejáratú hitelek kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból ebből tárgyévet követő évet terhelő következő évet terhelő 65 egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ebből: 67 iparűzési adó feltöltés miatti helyi adó túlfizetés 69 beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlsztése 70 egyéb különféle kötelezettségek II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN költségvetési passzív függő elszámolások költségvetési passzív átfutó elszámolások költlségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 76 III.EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

7 3. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE A B 1 KÖVETELÉSEK Tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú követelések rövidlejáratú követelések 9 szennyvízközmű tartozások egyéb követelések intézményi működéshez kapcsolódó vevők sajátos működéshez kapcsolódó ebből: 18 gépjárműadó helyi adól 7675 A B 1 KÖTELEZETTSÉGEK rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú kötelezettségek ebből: 9 10 egyéb kötelezettségek ebből: 12 adó túlfizetés egyéb adó jellegű kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból szállítók

8 4. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMEÉLTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA ezer forintban A B C D E F G INGATLANOK ÉS GÉPEK, ÜZEMELTETÉSRE, 1 MEGNEVEZÉS IMMATERIÁLIS KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉSEK JÁRMŰVEK KEZELÉSRE ÖSSZESEN JAVAK V.ÉRTÉKŰ JOGOK ÉS FELSZERELÉSEK ÁTADOTT ESZKÖZÖK előző évi záró, tárgyévi nyitó 6 beszerzés,létesítés felújítás ÁFA pénzforgalmi 10 növekedés összesen saját kiv.beruh.aktívált értéke 0 12 előző évekből aktívált 0 13 pénzforgalom nélküli 14 növekedés összesen összes növekedés értékesítés 18 nem aktívált beruh egyéb csökkenés összes csökkenés BRUTTÓ ÉRTÉK 23 ÖSSZESEN

9 2.oldal A B C D E F G INGATLANOK ÉS GÉPEK, ÜZEMELTETÉSRE, MEGNEVEZÉS IMMATERIÁLIS JAVAK KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉSEK JÁRMŰVEK KEZELÉSRE ÖSSZESEN V.ÉRTÉKŰ JOGOK ÉS FELSZERELÉSEK ÁTADOTT ESZKÖZÖK TERV SZERINTI ÉCS 26 NYITÓ ÁLLOMÁNYA növekedés csökkenés terv szerinti ÉCS 31 záró állománya ESZKÖZÖK NETTÓ 34 ÉRTÉKE ra leírt eszközök 37 bruttó értéke

10 5. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK rendeletéhez ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ezer forintban A B C D E F 1 megnevezés I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 3 Bevételek előirányzat módosított módosított módosított teljesítés 4 intézményi bevételek sajátos bevételek költségvetési támogatás SZJA bevétel pénzeszköz átvétel rövid lejáratú hitelek előző évi pénzmaradvány előző évi megtérülés kölcsönök megtérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 16 személyi juttatások munkaadót t terhelú terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatásai Tám, műk.c pénzeszk átadások kölcsön nyújtása tartalékok céltartalék 24 KIADÁSOK ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 27 Bevételek 28 előző évi pénzmaradvány pénzeszköz átvetel üzemeltetési díj központi költségvetéstől kapott támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 37 beruházások felújítások pénzeszköz átadások KIADÁSOK ÖSSZESEN függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

11 6. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30..)önkormányzati rendeletéhez MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ezer forintban A B C D E F G H 1 cím alcím int.bevételek sajátos bev. kötlstgv.tám átvett p.eszk hitel p.maradvány összesen 2 előirányzat előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei.előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. 3 I. ÖNKORMÁNYZAT tel.hulladék vegyes Önk.és társulások ált. igazg.tev közvilágítás Város-községgazd.szolg szociális étkeztetés falugondnoki szolgáltatás hosszú időtart.közfogl könyvtári tevékenység közm.int.köz.színterek köztemető fennt.műk Önk.és társulásaik elsz Múzeumi.kiáll.tev rövid távú közfgolalkoztatás RGYVT közlekedési támogatás I.CÍM ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

12 7. melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, VALAMINT ÁTENGEDETT ADÓK JOGCÍMENKÉNT ezer Ft CÍM előirányzat módosított ALCÍM MEGNEVEZÉS teljesítés ÖNKORMÁNYZAT Önk.és társulásaik.elsz.-i átengedett központi adó gépjárműadó helyi adók iparűzési adó talajterhelési díj kommunális adó egyéb sajátos bevétel 30 pótlékok, bírságok 129 termőföld bérbeadás 73 CÍMEK MINDÖSSZESEN MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK CÍM előirányzat módosított ALCÍM MEGNEVEZÉS teljesítés ÖNKORMÁNYZAT önk.és társulásaik ált.ig.tev Sümegprága Önkormányzat: óvodásjárat biztosítása Sümeg Házi segítségnyújtás 522 családsegítés 2011.évi elszámolás 26 gy.jólét évi elszámolás hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Start munka egyéb közmunka könyvtári szolgáltatás mozgókönyvtár közlekedési támogatás RGYVT 151 CÍMEK MINDÖSSZESEN

13 8.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT Forintban A B C D E 1 CÍM előirányzat módosított 2 ALCÍM MEGNEVEZÉS teljesítés 3 I.Önkormányzat Önk.és társulásaik elszámolásai 5 általános önk. feladatok önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel lakott külterülettel kapcs. Feladatok cs.fel Szociális feladatok szociális étkeztetés pénzbeni szoc. Feladatok falugondnoki szolgálat SZJA átengedett SZJA SZJA kiegészítés Egyéb bérpótló juttatások Központi támogatások előző évi bérkompenzáció közm.érdekeltség növelő tám kistelepülések támogatása Egyéb központi támogatások kompenzáció Erzsébet utalvány természetbeni MINDÖSSZESEN ebből: 46 összes működési bevétel összes felhalmozási bevétel

14 9.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2012 ezer forintban A B C D E F 1 cím alcím személyi juttatások m.adót terh.járulék dologi kiadások tartalékok dologi kiadások 2 előirányzat előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT, tel.hulladék vegyes Önk.és társulásaik ált.igazg.tev közvilágítás Város-községgazd.szolg szociális étkeztetés falugondnoki szolgáltatás hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás könyvtári tevékenység közm.int.köz.színterek köztemető fennt.műk Múzeumi, kiáll.tevékenység eseti pénzbeli ellátások köztemetés I.CÍM ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

15 10.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI ezer forintban A B C D E 1 CÍM megnevezés eredeti módosítás 2 ALCÍM előirányzat teljesítés 3 I.Önkormányzat 4 Rendszeres pénzbeli ellátások aktív korúak ellátása RSZS RSZS FHT időskorúak járadéka fő lakásfenntartási tám. Normatív fő ápolási díj alanyi jogon fő ápolási díj méltányossági alapon fő rendszeres GYVT eseti pénzbeli ellátások átmeneti segély ,,, temetési segély rendkívüli GYVT iskolakezdési támogatás szülési támogatás egyéb önk.eseti pénzbeli ell BURSA közgyógyellátás I. CÍM MINDÖSSZESEN

16 11.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer forintban A B C D E 1 CÍM megnevezés módosított 2 ALCÍM előirányzat teljesítés 3 I. ÖNKORMÁNYZAT Önk. És társulásaik ált.igazg. tevékenysége SKTC Sümeg tagdíj 311Ft/fő járóbeteg ellátás 1115FT/fő pedagógiai szakszolgálat 185Ft/fő orvosi ügyelet 1104Ft/fő környezetvédelmi program Önkormányzat Sümeg iskola támogatás családsegítés gyermekjóléti szolgálat védőnői szolgálat támogató szolgálat Önkormányzat Zalaszántó iskola támogatás Önkormányzat Sümegprága körjegyzőség óvoda takarító Civil szervezetek működési támogatása Tűzoltó Köztestület Sümeg Közalapítvány Bazsi I.CÍM ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

17 12.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK E FT-ban CÍM ALCÍM sajátos bevételek költsgv.bevételek pénzeszk.bevétel t.eszköz értékesítés pénzmaradvány összesen I. ÖNKORMÁNYZAT előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei Önk.és társ. Ált.igazg-tev pénzmaradvány Város és községgazd.m.n.s. szolg melléképület felújítás 2165 szennyvíz tartozások hosszabb időtart.közfogl startmunka program Önk elszámolásai üzemeltetési díj bérleti díjak I.CÍM összesen MINDÖSSZESEN

18 13.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK E Ft-ban cím alcím felújítás beruházás pénzeszk.átadás hitel és kamat összesen I. ÖNKORMÁNYZAT előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított Önk.igazgt.tevékenysége Város és községgazdálkodás Leader pályázat önrésze víz elvezetés bérlakás fürdőszoba 2.ütem melléképület felújítás 2770 szennyvízrendszer ell.berendezés hosszabb időtart.közfoglalkoztatás pótkocsi motoros fűrész vízszintes zúzó tolólap fűkasza traktor MINDÖSSZESEN

19 14.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez ÉVI ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM A B C D E F 1 CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS teljes munkaidős részmunkaidős külső munkavállaló összesen 2 I. ÖNKORMÁNYZAT Önk.többc.KT igazg.tev polgármester Város és községgazd karbantartó 1 7 takarító Közmunka Falug.szolgáltatás falugondnok Közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás könyvtári szolg könyvtáros MINDÖSSZESEN

20 15.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2012 ezer forintban A B C 1 megnevezés előző tárgyév év 2 3 költségvetési bankszámlák záróegyenlegei pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege záró pénzkészlet ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 9 ktsg.-i passzív kiegyenlító elszámolások záróegyenlege (-) 10 ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) ktsg-i aktív függő eslzámolások záróegyenlege ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege tárgyévi helyesbített pénzmaradvány költségvetési befizetés többlettámogatás miatt költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt pénzmaradványt terhelő elvonások módosított pénzmaradvány ebből: 29 kötelezettséggel terhelt: működési kötelezettséggel terhelt: felhalmozási 31 20

21 16.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.)önkormányzati rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ Bazsi Község Önkormányzata évi közvetett módon nyújtott támogatásairól ezer forintban Szociális étkeztetés összes költség Bevétel: 1423 ebből: állami 609 lakossági 814 kedvezmény 461 Magánszemélyek kommunális adója: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2004.(XII.14.) önkormányzati rendeletének(atovábbiakban: R.) 6. a)pontja alapján évben külterületi adótárgyanként 50 % mértékű adófizetési kedvezményben részesült a bazsi állandó lakos. A R. 6. b) pontja értelmében a fizetendő adó összege több adótárgy esetén sem haladhatta meg a Ft-ot, bazsi állandó lakos esetén a Ft-ot. Fentiek figyelembe vételével a évi adó megállapításánál 948 ezer Ft adókedvezményben részesültek az arra jogosult adóalanyok. Helyi iparűzési adó: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2004.(XII.14.) rendeletének 8. -a alapján mentesüla évi iaprűzési adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek (amelynek) a Htv. 39/C (2) bekezdésében megahtározottak szerinti adóalapja nem haladja meg az ezer Ft-ot. 21

22 17.melléklet Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÉVI VAGYONKIMUTATÁS ezer forintban ESZKÖZÖK 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletéhez Előző év (nyitó) Tárgyév Változás %-a állományi érték 4. Közművek védőterületei I. Immateriális javak 01. ############# II. Tárgyi eszközök ( ) ,12 II/1. Törzsvagyon (4+12) ,03 a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig) ,27 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók ,94 2. Közforgalmú repülőtér Parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák Egyéb ingatlanok ############# 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás b/korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) ,30 1. Vízellátás közművei Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei Távhőellátás Intézmények ingatlanai ,98 6. Sportlétesítmények 18. ############# 7. Állat-és növénykert Középületek és hozzájuk tartozó földek ,44 9. Műemlékek Egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás 23. II/2.Forgalomképes ingatlanok ( ) ,12 1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek ,57 2. Épületek Egyéb ingatlanok II/3. Egyéb tárgyi eszközök ( ) ,56 1. Gépek berendezések felszerelések ,65 2. Járművek ,75 3. Tenyészállatok Beruházás, egyéb gép,berend. 32. ############# III.Befektetett pénzügyi eszközök ,33 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk ,37 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,28 I. Készletek 36. II. Követelések összesen ( ) ,29 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) ,83 2. Adósok ,43 Ebből: - helyi adóhátralék ,73 - lakbér hátralék téritési díj hátralékok egyéb hátralékok,stb Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések ,81 III. Értékpapírok 46. IV. Pénzeszközök ,52 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ,47 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )) ,88 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) ,44 Sorszám 22

23 FORRÁSOK Sorszám Előző év (nyitó) Tárgyév Változás %-a állományi érték Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje ,00 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozások ,19 3. Saját tulajdonban lévő eszközök értékesítési tartaléka 53. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) ,26 a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57) Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) ,98 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 57. b/következő évben feljhsaználható vállakozási eredmény (59+60) ,98 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény Előző év(ek) vállalkozási eredménye 60. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) ,98 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 66. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,30 1. Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,22 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,07 Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés ,37 - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség lakbér túlfizetés egyéb ,00 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,24 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) ,41 FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,44 23

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23 án

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Darvas község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26. önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítéséről

Darvas község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26. önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26. önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítéséről Darvas Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

1.. Engedélyezett létszámkeret. A Képviselő-testület a pénzeszközátadás összegét 8.642 e Ft-ban állapítja meg a 6. sz. melléklet részletezése szerint.

1.. Engedélyezett létszámkeret. A Képviselő-testület a pénzeszközátadás összegét 8.642 e Ft-ban állapítja meg a 6. sz. melléklet részletezése szerint. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.14.) rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013.

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei 1. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi ai bevételei forrásonként 2. számú melléklet Bér Község

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot (T/1498) a Kormány 2010. október 30. napján nyújtotta be az Országgyűléshez. Az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Az önkormányzat a 2008. évi költségvetését a 6/2008 ( II.28.) számú rendeletével

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete a 8/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti-

Részletesebben

1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege

1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege 1 2 3 B C D 1. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez Megnevezés 213. évi költségvetési mérlege adatok (ezer Ft) módosított adatok (ezer Ft) 6 7 8 9 1 11 Működési bevételek összesen:

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.) Szatymaz község Képviselőtestületének 5 /2012.(II.10.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz 1. sz. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Megnevezés adatok ezer Ft-ban Polgármesteri

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

- 1 - B E S Z Á M O L Ó

- 1 - B E S Z Á M O L Ó - 1 - B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat 2008. I-IV. negyedév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 5/2008. (II.14.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat

Részletesebben

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T: 87/352-467

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T: 87/352-467 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T: 87/352-467 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. április 25-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról B E V E Z E T Ő Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben