K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce Sabján Krisztián polgármester Kulman Fererncné alpolgármester Kárpáti Judit települési képviselő Közös Önkormányzati Hivatal részéről: N a p i r e n d előtt: Kovácsné Horváth Anikó jegyző Sabján Krisztián polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül 3 fő jelen van. A polgármester tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy Császár Sándor munkahelyi elfoglaltság miatt, illetve Szokoli István települési képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta. A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag: N a p i r e n d : 1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról Előadó: Sabján Krisztián polgármester Előterjesztés: szóban 2. Az önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó: Sabján Krisztián polgármester Előterjesztés: írásban 3. Az önkormányzat évi költségvetésének 1-9. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása Előadó: Sabján Krisztián polgármester Előterjesztés: írásban

2 Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Sabján Krisztián polgármester Előterjesztés: írásban 5. Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző Előterjesztés: írásban 6. Egyebek Sabján Krisztián polgármester Kulman Ferencné települési képviselő személyében tett javaslatot a jegyzőkönyv hitelesítőnek. A képviselőtestület a javaslattal egyetértett. N a p i r e n d tárgyalása: 1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról Előadó: Sabján Krisztián polgármester Sabján Krisztián: A téli közfoglalkoztatás keretében 1 főt kaptunk, akinek az alkalmazása november 1. napjától április 30-ig tart. Ez a személy ezen időszak alatt egy képzésen fog részt venni. A Bördőce-i ravatalozó és a községben lévő két harangláb felújítására elnyert pályázatunk megvalósítása folyamatos. Az egészségpályázat rendezvényei folyamatosak. Ennyiben kívántam tájékoztatni a képviselőtestület tagjait. A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat a képviselőtestület tudomásul vette. 2.Az önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó: Sabján Krisztián polgármester Az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 12/2013. (XI.05.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetés módosításáról (a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz )

3 Az önkormányzat évi költségvetésének 1-9. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása Előadó: Sabján Krisztián polgármester Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 59/2013. (X.31.) számú határozat Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a évi költségvetés 1-9.havi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a. Felelős: Sabján Krisztián polgármester 4. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Sabján Krisztián polgármester A napirendhez tartozó írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 60/2013. (X.31.) számú határozat Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a évi költségvetési koncepcióját az írásos előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a. Felelős: Sabján Krisztián polgármester 5. Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző A megállapodás módosításáról szóló írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4 - 4-61/2013.(X.31.) számú határozta Iklódbördőce Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Csömödér Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal e l f o g a d j a. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Sabján Krisztián polgármester 6. Egyebek a.) Iklódbördőce 360/1 hrsz és 361 hrsz-ú ingatlanok értékesítése Előadó: Sabján Krisztián polgármester Sabján Krisztián: Lukácsi Valéria Ráckeve, Árpád tér 4. szám alatti lakos írásban jelezte önkormányzati tulajdonra irányuló vételi szándékát felénk, a 360/1 és a 361 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. A 360/1 hrsz-ú ingatlan beépítetlen területként szerepel, a 982 m2 nagyságú. A 361 hrsz-ú ingatlan szintén beépítetlen terület és 1404 m2 nagyságú. Az ingatlanok értékesítését javaslom, a 361/1 hrsz-ú ingatlant ,- Ft valamint a 361 hrsz-ú ingatlant pedig ,- Ft értékben, de 5 évig ne legyenek továbbértékesíthetők az ingatlanok. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 62/2013. (X.31.) számú határozat Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Lukácsi Valéria Ráckeve Árpád tér 4. szám alatti lakos részére az alábbi ingatlanokat eladja a következő értékben: Iklódbördőce 360/1 hrsz-ú 982 m2 ingatlan beépítetlen terület művelési ágú belterületi ingatlant ,- Ft azaz Negyvenötezer forint vételárért valamint, Iklódbördőce 361 hrsz-ú 1404 m2 beépítetlen terület művelési ágú belterületi ingatlant ,- Ft azaz Hetvenötezer forint vételárért, mindösszesen ,- Ft azaz Egyszázhúszezer vételárért. forint A vevő az ingatlanokat 5 évig nem értékesítheti.

5 - 5 - Felhatalmazza a polgármestert az adás vételi szerződés aláírására. Felelős: Sabján Krisztián polgármester Határidő: november 30. Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők részéről, így ezt követően a Sabján Krisztián polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést 9,00 órakor bezárta. k.m.f. Sabján Krisztián polgármester Kovácsné Horváth Anikó jegyző Kulman Ferencné jegyzőkönyv hitelesítő

6 IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét kiadási főösszegét ezer Ft ezer Ft összegben állapítja meg. 2. Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata ezer Ft, módosított működési célú kiadási előirányzata ezer Ft. 3. Az önkormányzat a évi módosított működési célú tartalékát 676 ezer Ft-ban állapítja meg

7 Az önkormányzat évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. 5. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Sabján Krisztián polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került november 5. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, november 5. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

8 Megnevezés évi teljesítés évi várható Erede előirány I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Tartalékok (működési célú) 5 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kamat Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési célú támogatása Előző évi kiegészitések visszatérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről

9 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések Felhalmozási egyéb bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B V. Költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása Hitelek felvétele Működési célú Felhalmozási célú Értékpapírok bevételei Működési célú 1.2 Felhalmozási célú D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Költségvetési többlet felhasználása Értékpapírok vásárlása Működési célú Felhalmozási célú Hitelek törlesztése Működési célú Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások összesen: VII melléklet 12/2013. (XI. 05. ) önkormányzati rende

10 Ez Iklódbördőce Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként BEVÉTELEK Előirányzat T Eredeti Módosított Össz Intézményi működési bevétel Magánszemélyek komm. adója Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó 5 5 Bírság bevétele Egyéb sajátos Talajterhelési díj Önkormányzat működési támogatás Támogatásértékű bevétel Munkaerőpiaci Alaptól Fejezettől Központi kvi. szervtől 0 ÖNHIKI támogatás Költségvetési működési bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány Működési hitel felvétele/forráskiegészítő/ 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Osztalék Felhalmozási átvétel lakosságtól Felhalmozási kamatbevétel Önkormányzati vagyon bérbeadása Önkormányzati vagyon értékesítése Felhalmozási pénzeszköz áht-n kivülről Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz 2.) 7306 Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz) Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú értékpapír bevételele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

11 MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Összes kiadás Ebből személyi ju Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj Önkormányzati vagyongazd Települési hull. begyűjtése, száll Közutak, hidak üzemeltetése Vezetékes műsor elosztás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város és községgazdálkodás Háziorvos alapellátás Fogorvosi alapellátás Falugondnoki szolgáltatás Téli közfoglalkoztatás FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl Könyvtári szolgáltatás

12 Közművelődési tevék. tám Köztemető fenntartás és műk Egészségfejlesztés ÖSSZESEN: SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély Foglalkoztatást helyettesítő tám Időskorúak járadéka Lakásfennt. tám. norm. alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos. alapon Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell Óvodáztatási támogatás 0 60 Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell Közgyógyellátás 0 0 Köztemetés ÖSSZESEN: PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség Csömödér Védőnői szolgálat Csömödér Lenti Kistérségi Többcélú Társulás Öveges J. Ált. Iskola Páka Óvoda- Csömödér Önkormányzat Bursa Polgárőr Egyesület Iklódbördőce 0 0 Vörös Meteor Sportegyesület 0 0 Iklódbördőce Fejlődésért Kult. Egy. 0 0 Két-Hegyhát Egyesület Iklódb. 0 0 ÖSSZESEN: Működési tartalék MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: MŰK. BEV. ÖSSZESEN: MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: FELHALM. KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszk.átad 0 0

13 Köztemető felújítása 9278 Felhalmozási tartalék /pályázathoz/ Köztemető bővítés /terület vás./ Értékpapír vásárlás FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: Falugondnoki szolgálat évi költségvetése 2.1 melléklet 12/2013. (XI.05.)önkormányzati rendelethez ezer Ft BEVÉTELEK évi tervezet Saját bevétel Felügyeleti szervtől kapott támogatás ) Önkormányzatoktól átvett - normativ állami önk. műk. tám szerkezetátalakitási tart ) dec. havi bérkompenzáció ) évi bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK évi tervezete Személyi juttatások

14 - alapilletmény pótlék - közlekedési költségtérítés - étkezési hj keresetkieg bérkompenzáció SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Munkaadót terhelő járulékok - Szoc. hozzájárulás adó Egészségügyi hozzájárulás 2 2 MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN: Dologi kiadások Készlet beszerzés hajtó-, kenőanyag munka-védőruha irodaszer, nyomtatvány 5 5 egyéb készlet Telefon szolg Szolgáltatási kiadások gázenergia - áramdíj vízdíj karbantartás egyéb üzemeltetés pénzügyi szolgáltatások - ÁFA Egyéb dologi kiadások 22 belföldi kiküldetés egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások rehab. hozzájár. munkáltató által fiz SZJA 1 11 biztosítás DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZES KIADÁS:

15 J E L E N L É T I Í V Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének hó napján órakor tartandó nyilvános ülésére N é v A l á í r á s : Sabján Krisztián polgármester.. Kulman Ferencné alpolgármester... Kárpáti Judit képviselő Császár Sándor képviselő Szokoli István képviselő.... Kovácsné Horváth Anikó jegyző Jegyző megbízásából jegyzőkönyvvezető M e g h í v o t t a k : A nyilvános ülésen részt vett.. fő érdeklődő állampolgár.

16 Iklódbördőce község Polgármestere M E G H Í V Ó.. Iklódbördőce Községi Önkormányzati Képviselőtestülete a következő ülését október 31-én (szerda) 8,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom. Az ülés helye: IKSZT épülete Iklódbördőce N a p i r e n d: 1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról Előadó: Sabján Krisztián polgármester 2. Az önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó: Sabján Krisztián polgármester 3. Az önkormányzat évi költségvetésének 1-9. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása Előadó: Sabján Krisztián polgármester 4. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Sabján Krisztián polgármester 5. Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző 6. Egyebek I k l ó d b ö r d ő c e, október 24. Tisztelettel: Sabján Krisztián sk. polgármester

17 Előterjesztés és indoklás Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.október 31-én tartandó ülésére Tárgy: évi költségvetési rendelet módosítása Előterjesztő: Sabján Krisztián polgármester Tisztelt Képviselőtestület! Iklódbördőce Község Önkormányzata számlájára központi támogatásként a közalkalmazottak évi bérkompenzációjára Ft közterheket magában foglaló bruttó összeg érkezett. Óvodáztatási támogatása Ft-tal emelkedett. A szerkezetátalakítási tartalékból szociális alapellátás támogatásának kiegészítése címen Ft-ban részesül az önkormányzat. Téli közfoglalkoztatásra Ft-ot vesz át az önkormányzat. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódóan Ft-ban részesültünk. Egészségnevelő programra TÁMOP pályázatra megítélt összegből előlegként a külön számlánkra Ft érkezett. BEVÉTELEK Ft-ban Szerkezetátalakítási tart.- szociális alapfel Óvodáztatási tám.- állami Bérkompenzációra Téli közfoglalkoztatásra Tüzifa vásárlásra Erzsébet út. /egyéb kp-i/ Működési célú fejezettől TÁMOP pályázatra Bevételek összesen: KIADÁSOK Téli közfoglalkoztatás Személyi , Járulék: Átmeneti segély /természetbeni/ Óvodáztatási támogatás Falugondnoki szolgálat Étkezési hj: 48 e Ft Szja: 10 e Ft Szoch: 8 e Ft, Karb.: 50 e Ft Ekészl:109 e Ft Működési tartalék Egészségfejlesztés Szolgáltatás: Ft Külső sz: , járulék: Kiadások összesen: Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, hogy a évi költségvetés módosításának tárgyában a dönteni szíveskedjenek. Iklódbördőce, október 26. Sabján Krisztián polgármester

18 Előzetes hatásvizsgálat Iklódbördőce Község Önkormányzata évi költségvetése módosításáról szóló rendelete megalkotásához Társadalmi-gazdasági hatás: Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági működése az állampolgárok által jól követhető, ha a helyi szabályozás a helyi gyakorlatot a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban, mindenki számára megismerhető módon rögzíti. Rögzíti a évi gazdálkodás céljait. Költségvetési hatás: Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása nincs. Környezeti, egészségi következmények: Nincs ilyen hatás. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza. Egyéb hatás: Nincs ilyen hatás. A rendelet megalkotása szükséges, jogszabályi előírás kötelezettsége miatt. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: negatív értékítélet a választók részéről, törvényességi felhívás, költségvetési terv és teljesítés összhangjának hiánya A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem igényel szervezeti változást sem. Csömödér, október 21. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

19 RÉSZLETES INDOKLÁS (Iklódbördőce) 1. Az önkormányzat évi költségvetési módosított bevételi és kiadási főösszegét határozza meg. Az önkormányzat módosított működési célú bevételi és kiadási előirányzatát szabályozza Az önkormányzat módosított működési célú tartalékát határozza meg. Mellékletekre történő hivatkozás, mely mellékletek az önkormányzat évi módosított bevételeit és kiadásait tartalmazzák Hatályba léptető rendelkezés.

20 T E R V E Z E T IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK /2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét kiadási főösszegét ezer Ft ezer Ft összegben állapítja meg. 2. Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata ezer Ft, módosított működési célú kiadási előirányzata ezer Ft. 3. Az önkormányzat a évi módosított működési célú tartalékát 676 ezer Ft-ban állapítja meg

21 Az önkormányzat évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. 5. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Sabján Krisztián polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került november 5. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, november 5. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

22 Megnevezés évi teljesítés évi várható Erede előirány I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Tartalékok (működési célú) 5 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kamat Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési célú támogatása Előző évi kiegészitések visszatérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről

23 4. Közhatalmi bevételek II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések Felhalmozási egyéb bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B V. Költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása Hitelek felvétele Működési célú Felhalmozási célú Értékpapírok bevételei Működési célú 1.2 Felhalmozási célú D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Költségvetési többlet felhasználása Értékpapírok vásárlása Működési célú Felhalmozási célú Hitelek törlesztése Működési célú Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások összesen: VII melléklet 12/2013. (XI. 05. ) önkormányzati rende

24 Ez Iklódbördőce Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként BEVÉTELEK Előirányzat T Eredeti Módosított Össz Intézményi működési bevétel Magánszemélyek komm. adója Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó 5 5 Bírság bevétele Egyéb sajátos Talajterhelési díj Önkormányzat működési támogatás Támogatásértékű bevétel Munkaerőpiaci Alaptól Fejezettől Központi kvi. szervtől 0 ÖNHIKI támogatás Költségvetési működési bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány Működési hitel felvétele/forráskiegészítő/ 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Osztalék Felhalmozási átvétel lakosságtól Felhalmozási kamatbevétel Önkormányzati vagyon bérbeadása Önkormányzati vagyon értékesítése Felhalmozási pénzeszköz áht-n kivülről Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz 2.) 7306 Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz) Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú értékpapír bevételele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

25 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Összes kiadás Ebből személyi ju Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj Önkormányzati vagyongazd Települési hull. begyűjtése, száll Közutak, hidak üzemeltetése Vezetékes műsor elosztás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város és községgazdálkodás Háziorvos alapellátás Fogorvosi alapellátás Falugondnoki szolgáltatás Téli közfoglalkoztatás FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevék. tám Köztemető fenntartás és műk

26 Egészségfejlesztés ÖSSZESEN: SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély Foglalkoztatást helyettesítő tám Időskorúak járadéka Lakásfennt. tám. norm. alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos. alapon Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell Óvodáztatási támogatás 0 60 Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell Közgyógyellátás 0 0 Köztemetés ÖSSZESEN: PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség Csömödér Védőnői szolgálat Csömödér Lenti Kistérségi Többcélú Társulás Öveges J. Ált. Iskola Páka Óvoda- Csömödér Önkormányzat Bursa Polgárőr Egyesület Iklódbördőce 0 0 Vörös Meteor Sportegyesület 0 0 Iklódbördőce Fejlődésért Kult. Egy. 0 0 Két-Hegyhát Egyesület Iklódb. 0 0 ÖSSZESEN: Működési tartalék MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: MŰK. BEV. ÖSSZESEN: MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: FELHALM. KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszk.átad 0 0 Köztemető felújítása 9278 Felhalmozási tartalék /pályázathoz/

27 Köztemető bővítés /terület vás./ Értékpapír vásárlás FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: Falugondnoki szolgálat évi költségvetése 2.1 melléklet 12/2013. (XI.05.)önkormányzati rendelethez ezer Ft BEVÉTELEK évi tervezet Saját bevétel Felügyeleti szervtől kapott támogatás ) Önkormányzatoktól átvett - normativ állami önk. műk. tám szerkezetátalakitási tart ) dec. havi bérkompenzáció ) évi bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK évi tervezete Személyi juttatások

28 - alapilletmény pótlék - közlekedési költségtérítés - étkezési hj keresetkieg bérkompenzáció SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Munkaadót terhelő járulékok - Szoc. hozzájárulás adó Egészségügyi hozzájárulás 2 2 MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN: Dologi kiadások Készlet beszerzés hajtó-, kenőanyag munka-védőruha irodaszer, nyomtatvány 5 5 egyéb készlet Telefon szolg Szolgáltatási kiadások gázenergia - áramdíj vízdíj karbantartás egyéb üzemeltetés pénzügyi szolgáltatások - ÁFA Egyéb dologi kiadások 22 belföldi kiküldetés egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások rehab. hozzájár. munkáltató által fiz SZJA 1 11 biztosítás DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZES KIADÁS:

29 Előterjesztés IKLÓDBÖRDŐCE Községi Önkormányzat Képviselőtestületének október 31 -én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének 1-9. havi végrehajtásáról Előadó: Sabján Krisztián polgármester Tisztelt Képviselőtestület! Iklódbördőce Község Önkormányzata évben ezer Ft bevétellel és kiadással számolt költségvetése tervezésekor. Már a költségvetés összeállításakor kiderült, hogy feszített gazdálkodást kell folytatnunk ez évben. Az önkormányzati-hatósági, államigazgatási feladatok ellátása a 7 település részvételével a február 1-jén felállt Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatalban történik. Az óvodai nevelési feladatokat a Páka székhelyű nevelési társulás keretében látjuk el, a gyermekek a novai telephelyen vehetik igénybe az óvodai szolgáltatást. A háziorvosi és védőnői szolgálat szintén közösen fenntartott, a háziorvos feladatát vállalkozás keretében látja el. Az önkormányzatnak tekintettel arra, hogy kis lélekszámú községről lévén szó kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy az állampolgárok az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá. E cél megvalósítása érdekében Iklódbördőce Község Önkormányzata tagja a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának. Ezen együttműködéssel az önkormányzat minél teljesebben, a források célszerű és optimális felhasználásával biztosítja a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást. Kötelező szociális alapellátási feladatainkat szintén társulás keretében oldjuk meg, Csömödér székhellyel. A 21 falu részvételével létrehozott Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Csömödér jogi személyiségű társulássá történő átalakulása a jogszabályban előírt határidőre megtörtént, a társulás által fenntartott intézményben a rászorulók az alábbi ellátásokat vehetik igénybe: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, idősek bentlakásos ellátása. Az intézményhiányból eredő hátrány csökkentése érdekében falugondnoki szolgálatot működtetünk. Ez évben is figyelmet fordítottunk az arra jogosultak közfoglalkoztatás keretében történő alkalmazására. Továbbra is kiemelten kezeltük a kötelező szociális ellátásokat. Jogszabály alapján folyósítottuk a rászorultaknak az aktív korúak ellátását, megállapítottuk a rendszeres

30 gyermekvédelmi kedvezményt. Helyi rendeletünkben foglaltaknak megfelelően döntöttünk a közgyógyellátási igazolványok kiadásáról, átmeneti segélyek megállapításáról Az önkormányzat költségvetési működési bevételei megfelelően, 72 %-on teljesültek, a működési célú kiadások realizálása 66 %-os. A felhalmozási célú bevételeink és kiadásaink terveinknek megfelelően alakultak, nyertes pályázatunk megvalósítása október hónapban kezdődik. Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzat anyagi helyzete az év során viszonylag stabil volt. Igyekeztünk takarékosan gazdálkodni, működésünk biztosítása érdekében több pályázatot nyújtottunk be. Azonban továbbra is folytatnunk kell a megkezdett szigorú takarékoskodást, ahhoz, hogy kötelező feladataink ellátásának eleget tudjunk tenni. Kérem, hogy a beszámolót a mellékelt táblázatok alapján - elfogadni szíveskedjenek. Iklódbördőce, október 24. Sabján Krisztián polgármester

31 Megnevezés évi teljesítés évi várható Erede előirány I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Tartalékok (működési célú) 5 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kamat Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési célú támogatása Előző évi kiegészitések visszatérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések Felhalmozási egyéb bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

32 Ezer ft-ba 2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B V. Költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása Hitelek felvétele Működési célú Felhalmozási célú Értékpapírok bevételei Működési célú 1.2 Felhalmozási célú D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Költségvetési többlet felhasználása Értékpapírok vásárlása Működési célú Felhalmozási célú Hitelek törlesztése Működési célú Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások összesen: VII melléklet Iklódbördőce Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként 1-9. hó BEVÉTELEK Előirányzat Teljesíté Eredeti Módosított Összeg % Igazgatási szolg. Díj Intézményi működési bevétel

33 Magánszemélyek komm. adója Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Bírság bevétele Egyéb sajátos Talajterhelési díj Önkormányzat működési támogatás Támogatásértékű bevétel Munkaerőpiaci Alaptól Fejezettől Központi kvi. szervtől ÖNHIKI támogatás Költségvetési működési bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány Működési hitel felvétele/forráskiegészítő/ 0 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Osztalék Felhalmozási átvétel lakosságtól Felhalmozási kamatbevétel Önkormányzati vagyon bérbeadása Önkormányzati vagyon értékesítése Felhalmozási pénzeszköz áht-n kivülről Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz 2.) 7306 Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz) Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú értékpapír bevételele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

34 Összes kiadás Ebből személyi ju Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj Önkormányzati vagyongazd ,29% Települési hull. begyűjtése, száll ,60% Közutak, hidak üzemeltetése ,00% Vezetékes műsor elosztás ,00% Zöldterület kezelés ,70% Önkormányzati jogalkotás ,84% Közvilágítás ,94% Város és községgazdálkodás ,44% Központi Költségvetési befizetés 12 Háziorvos alapellátás ,00% Fogorvosi alapellátás ,67% Falugondnoki szolgáltatás ,22% Rövid időtartamú közfoglalkoztatás FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl ,20% Könyvtári szolgáltatás ,44% 0 0 Közművelődési tevék. tám ,89% Köztemető fenntartás és műk ,10% ÖSSZESEN: ,95% SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély ,44% Foglalkoztatást helyettesítő tám ,66% Időskorúak járadéka ,00% Lakásfennt. tám. norm. alapon ,42% Ápolási díj alanyi jogon ,00% Ápolási díj méltányos. alapon ,20% Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell ,99% Óvodáztatási támogatás ,00% Átmeneti segély ,00% Temetési segély ,00% Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell ,41% Közgyógyellátás 0 0 Köztemetés ,00% ÖSSZESEN: ,20% 0 0 PÉNZESZKÖZ ÁTAD.

35 Körjegyzőség Csömödér ,82% Védőnői szolgálat Csömödér ,26% Lenti Kistérségi Többcélú Társulás ,87% Öveges J. Ált. óvoda Páka ,18% Óvoda- Csömödér Önkormányzat ,59% Bursa ,00% Polgárőr Egyesület Iklódbördőce 0 0 Vörös Meteor Sportegyesület 0 0 Iklódbördőce Fejlődésért Kult. Egy. 0 0 Két-Hegyhát Egyesület Iklódb. 0 0 ÖSSZESEN: ,16% 0 0 Működési tartalék ,00% MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: ,81% MŰK. BEV. ÖSSZESEN: ,50% MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: FELHALM. KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszk.átad 0 0 Köztemető felújítása ,74% Felhalmozási tartalék /pályázathoz/ ,00% Köztemető bővítés /terület vás./ ,98% Értékpapír vásárlás ,00% FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: ,78% FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: ,65% FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: KIADÁSI FŐÖSSZEG: ,77% BEVÉTELI FŐÖSSZEG: ,83% A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: Falugondnoki szolgálat évi bevételei, kiadásai 1-9. hó BEVÉTELEK 2.1 melléklet évi tervezet előiányzat ezer Ft előirányzat módosított teljesítés

36 Saját bevétel Felügyeleti szervtől kapott támogatás ) Önkormányzatoktól átvett - normativ állami önk. műk. tám ) dec. havi bérkompenzáció ) évi bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatások évi tervezete - alapilletmény pótlék - közlekedési költségtérítés - jubileumi jutalom - keresetkieg bérkompenzáció SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Munkaadót terhelő járulékok - Szoc. hozzájárulás adó Egészségügyi hozzájárulás MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN: Dologi kiadások Készlet beszerzés hajtó-, kenőanyag munka-védőruha irodaszer, nyomtatvány egyéb készlet Telefon szolg Szolgáltatási kiadások gázenergia -

37 áramdíj vízdíj karbantartás egyéb üzemeltetés pénzügyi szolgáltatások - ÁFA Egyéb dologi kiadások belföldi kiküldetés egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások rehab. hozzájár. munkáltató által fiz SZJA biztosítás DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZES KIADÁS: Előterjesztés Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én tartandó ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előterjesztő: Sabján Krisztián polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) április 26-ától hatályos 24. (1) bekezdése október 31-i határidővel költségvetési koncepció készítési kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára. Szükséges, hogy minden önkormányzat megfelelően előkészítve, előre határozza meg működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát. A költségvetési koncepcióban elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatározni, majd ezt követően lehet konkrét feladatokra, tevékenységekre bontani az egyes elemeket. Az Áht. 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésével egyidejűleg kell írásban tájékoztatni a képviselő-testületet. A háromnegyed éves adatok alapján prognosztizálni lehet az éves teljesítési adatokat, ezzel is megalapozottabbá téve a következő évi tervezési munkát.

38 A Nemzetgazdasági Minisztérium júliusban tette közzé a évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről című dokumentumot, benne a jövő évi tervezés makrogazdasági mutatóit, a fejezetekre vonatkozó elképzeléseket. A nemzetgazdasági miniszter az ÁHT. szerinti határidőben szeptember 30-án benyújtotta a évi költségvetési törvénytervezetet a parlamentnek. Az Áht. 22. (5) bekezdése alapján a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatban foglaltak megalapozásához szükséges törvénymódosításokat tartalmazó törvényjavaslatot a költségvetési törvénytervezettel egyidejűleg szintén benyújtotta a parlamentnek. A fenti dokumentumokban foglaltak figyelembe vételével szükséges az önkormányzat költségvetési koncepcióját elkészíteni. A központi elképzelések, irányelvek szerint a gazdaságpolitika irányai változatlanok maradnak és így a korábbi célok is: az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3 % alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása, a kiszámíthatóság a gazdaságpolitika egyik legfontosabb elemévé váljon évben az önkormányzatok finanszírozása a évtől bevezetett a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az új támogatási rendszerrel kapcsolatban a települések vezetői és az érdekszövetségek által, valamint egyéb fórumokon tett észrevételek, javaslatok alapján több területen kiigazítások történtek év közben, ezek egy része beépült a évi alapfinanszírozásba. Az önkormányzatok évi állami finanszírozásának változásából az alábbi főbb tényezőket szükséges kiemelni: A pedagógus életpálya előmeneteli rendszer 2013/2014. tanévtől történő bevezetése, melynek hatálya kiterjed az önkormányzati óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusokra is, a költségvetési törvény szerinti bértámogatást a fentiek szerinti többlettel, valamint a évre prognosztizált 3 %-os minimálbér emelés hatásával szükséges emelni. Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében továbbra is működik egyfajta kiegyenlítő szereppel a beszámítás rendszere, vagyis a helyi önkormányzat iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkentésre kerülnek az általános támogatások. Új elem, hogy az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben érinti, majd pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat, forintos egy főre jutó adóerő-képesség esetén eléri a teljes beszámítást. A beszámítással érintett jogcímek köre is bővül. Míg évben a polgármesteri hivatal működtetéséhez és négy településüzemeltetési feladathoz került beszámításra az elvárt bevétel, addig évben ezeken túl még az egyéb kötelező feladatok támogatása és a pénzbeli szociális ellátásokhoz történő hozzájárulás összege is beszámításra kerül. Fentiek alapján az érintett önkormányzatok ezen feladatokhoz kapcsolódó állami támogatásból sem részesülnek, vagy csak részben, a beszámításnál figyelembe vett összeg feletti rész erejéig. A bölcsődei ellátáshoz plusz forrást biztosít a költségvetési törvény-tervezet oly módon, hogy a mutatószám számításánál a ténylegeshez közelítő nyitvatartási napokkal szükséges számolni (251 nap helyett 240 nappal), ezzel az állami támogatás kiadásokon belüli aránya növekszik ugyan, de a hiányzásokat másképpen kell figyelembe venni, mint az előző években, ennek hatása nem ismert tapasztalati adatok hiányában.

39 A központosított előirányzatokon belül két új jogcím került tervezésre, mely önkormányzatunknál is plusz forrást jelenthet év közben. Az egyik az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg, a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál jelentkező bevételkiesés ellentételezése. Mint ismert a megfizetett útdíj meghatározott része levonható az iparűzési adóból, illetve az érintett adózók esetében kevesebb a gépjárműadó mértéke. Másik jogcím a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása jogcím, a támogatásra év közben pályázni kell, elosztása a közlekedési üzemágazatok súlyozott menetteljesítménye alapján történik. Ezekkel a bevételekkel a támogatási összegek ismerete nélkül a költségvetés készítésekor nem lehet tervezni évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai Az önkormányzat és az intézményrendszer működőképességének megőrzése a takarékossági szempontok figyelembevételével. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata. A évben végrehajtott intézményi átalakítások után kialakult intézmény hálózat hatékony működését biztosítani kell. Ennek érdekében minden költségvetési szervnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különös figyelemmel a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások tervezésére, és a költségvetési javaslatok fenntartó részéről történő szigorú szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. Teljes körűen számba kell venni a korábbi években vállalt kötelezettségeket, és a költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. A beruházások és felújítások tervezésénél elsősorban a folyamatban lévő célok és feladatok forrásait kell biztosítani. Új feladatok vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. A pályázati lehetőségeknél is előnyt kell élveznie a 100 %-os támogatottságú céloknak. A bevételek tervezésénél fontos kiemelni: A helyi adók rendszere várhatóan nem változik, az ebből származó bevétel továbbra is az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A tervezésnél kiemelt fontosságú, hogy milyen adót vet ki és szed be az önkormányzat, és milyen mértéket állapít meg, mert ezek ismeretében prognosztizálható a bevétel. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához figyelembe vételre kerül a helyi adóbevétel meghatározott része. Az önként vállalt feladatok finanszírozásához helyi adó bevételek növelése szükséges, melynek érdekében fel kell tárni az önkormányzat jelenlegi adórendszerében rejlő tartalékokat, az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. A térítési díjak, szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata minden évben megtörténik. A megállapításnál figyelembe kell venni egyrészt, hogy fedezze a költségeket, másrészt az igénybe vevők teherbíró képességét.

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. január 14-én Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 3026/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. március

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

Ú É Ú í ö ö ö ü ű ú ű ű í ű ü ö ö ő ű ú í ö ö Ü ö ű Ü ú í ő ö ö ű ü ö ő ú ö ü ö ö Ü ö ö ű ű ő ű ü í ú ű í ő í ő ő í í ő ö ö ő ő ő ö ö í ű ő ö ő í ő Ü í ű ő ő ő ő ő ő ü ű ű ő ü ö ö ő í ű ü í ű í ű í ő í

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben