M E G H Í V Ó június 19-én órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe."

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) Web site: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 212. június 19-én 14. órakor Napirend: kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. 1. A 212. évi költségvetési rendelet módosítása 2. Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-4 havi finanszírozási helyzetéről 3. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 212/213-as tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása 4. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme 5. A Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme 6. A GYÜSZTE beszámolója 7. Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület kérelme 8. Varga Mihály kérelme 9. Katasztrófavédelmi iroda épület hasznosítása 1. A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetése 11. Az adóhátralékkal rendelkező adóalanyok adatainak közzététele 12. Regionális Hulladékkezelőmű eszközök átadása a társtulajdonos településeknek 13. Tagdíjfizetés - Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 14. A "Tisztább és Ápoltabb Gyomaendrődért" környezetszépítő verseny kiírása 15. Sebességmérő berendezés üzembe helyezése 16. Beszámoló a biotégla gyártásról 17. Magtárlaposi út 1-3. sz. alatti lakások építésének befejezése 18. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat Testületi ülések Előterjesztések menüpontban. Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

2 19. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodását meghatározó 213. évi változásokról 2. TÁMOP /11/1. kódszámú pályázat benyújtása a Térségi Szociális Gondozási Központ fejlesztése érdekében 21. Bejelentések Az Ötv. 12. (4) bekezdés b pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 1. DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázat projekt menedzsment bérköltsége Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 212. június 18. Márjalaki József s.k. Bizottság elnöke

3 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 212. június 19. napján tartandó rendes üléséhez

4 ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 212. június 19-i ülésére Tárgy: A 212. évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 1. napirendi pont Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 212. II. 15.-i ülésén elfogadta a város 212. évi költségvetését az 5/212. (II. 21.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. Pályázati támogatások saját erő részének beépítése, nevesítése a költségvetési rendeletbe, A költségvetési főösszeg ,- E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetési rendeletbe beépítésre került a kötött felhasználású normatív támogatások közé a 212. első félévében megigényelt időskorúak járadéka, ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás és a közcélú foglalkoztatás támogatás összege, E Ft értékben. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami normatíva összegét, így jelen módosítás során csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege. A központosított támogatások között a 15 %-os közmű hozzájárulás április hónapban leigényelt 93.-E Ft összege szerepel. Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 212. évi kompenzációjára biztosított április hónapig leutalt E Ft. Ezen összeg a bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatánál, a kiadási oldalon pedig az intézmények személyi juttatásánál és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatánál jelentkezik. Az önkormányzat és az intézmények költségvetésébe beépítésre került a 211. évi zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány teljes összege. Megtörtént a sport- civil- és ifjúsági alap, továbbá a rendezvény alap felosztása, így a tartalékból kivezetésre került a megfelelő kiadás nemekre a felosztott támogatás összege. A tartalékból kivezetésre került az állati hulla ártalmatlanítás kiadási összege a megfelelő kiadás nemre. Előirányzatosításra került az időközi képviselőválasztás bevételeinek és kiadásainak összege. Az kötvény tartalékban elhelyezett részéből a Képviselő-testület döntése alapján felhasználásra került 22. E Ft a Magtárlaposi úti lakások felújítására. A döntés értelmében csökkentésre került a kötvény fel nem használt része, és a felújítások előirányzata közé beépítésre került a 22. E Ft-os épület felújítás összege. A tartalékból kivezetésre került 15.1 E Ft, mely a hulladékszállító szármű beszerzésével kapcsolatosan a Gyomaközszolg Kft. tőkeemelése céljából történt. 2. E Ft összegben az Endrődi városrészen egy köztéri óra kerül felállításra, melynek forrásaként lakossági felajánlás szolgál. A parkfenntartás szakfeladaton a dologi kiadások előirányzatai között került megtervezésre a Zöldpark Kftnek a parkfenntartási feladatokkal kapcsolatos kiadások összege, mely a 231/212. KT határozat alapján átcsoportosításra került a működési célú pénzeszközátadások előirányzatai közé. A 92/212. KT határozat alapján 212. március 19.-től a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület látja el a Tourinform Iroda feladatait, így jelen rendeletmódosítás során került zárolásra a Közművelődési-, Közgyűjteményi Szolgáltató Intézménynél a Tourinform Iroda költségeinek fel nem használt része. Működési célú pénzeszközátadásként beépítésre került a GYÜSZTE részére biztosított támogatási összeg. A Térségi Szociális Gondozási Központnál a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 17/212. számú határozata alapján az engedélyezett álláshelyek létszáma 142 főről 14 főre módosul. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek 2

5 kerültek beépítésre. Kockázati tényezők: Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe. Előnyök: Az alapok felosztásával a sportszervezeteknek a működtetése stabilabb, mintha csak saját bevételből és szponzori támogatásból működnének, ezáltal szakmailag színvonalasabb, eredményesebb munkát érhetnek el sportolóink, növelve településünk hírnevét. Az időközi képviselő választás költségeit állami támogatásból finanszírozta önkormányzatunk. A településünkön élő arra rászoruló állampolgárok a központosított támogatásból biztosított forrásból hozzájutnak a különböző szociális ellátások igénybevételére. A Magtárlaposi lakások felújításával lehetőség nyílik a településnek korszerű, modern lakást biztosítani olyan fiatal szakemberek számára, akik a város egészségügyi, illetve egyéb közfeladatainak ellátását szolgálják. Jogszabályi előírás alapján a közműfejlesztési hozzájárulást megfizető ügyfelek a befizetett összeg 15 %-át visszakapják az államtól. Hátrányok: Likviditási szempontból kedvezőtlen, növekvő tendenciájú a kifizetések összege. A likviditási problémák megoldása állandó odafigyelést, a jelentkező kiadások rangsorolását igényli, esetenként késedelmes teljesítéshez vezethet. Hátrányként jelentkezhet, hogy A sportszervezetek részére elegendő összegű támogatást tud-e adni az önkormányzat ahhoz, hogy az egyesület, vagy az alapítvány kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolói részére biztosított legyen az országos, esetleg nemzetközi versenyeken történő részvétel. A közmű hozzájárulás 15 %-os visszafizetése esetén a kisebb összegű befizetések utáni visszatérítés kis összege miatt (5-5 Ft közötti tételeknél) a postai feladás gazdaságtalan, az ügyfelek házipénztárból történő kifizetése több esetben a csekély összegből adódóan a lakosság részéről felháborodást vált ki. A megvalósuló fejlesztések önerejének forrásaként a kötvény került kijelölésre, mely nem felel meg a kötvényforrás felhasználásánál meghatározott bevételszerző vagy kiadáscsökkentő kritériumnak. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe II. előirányzat változás címén. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /212. (..) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetésről szóló 5/212. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A 212. évi költségvetésről szóló 5/212. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. -ában szereplő bevételek főösszege E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint. 2. Az ÖR. 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben. 3. Az ÖR. 4. -ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint. 4. Az ÖR. 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi 5. Az ÖR. 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. A Térségi Szociális Gondozási Központnál 2 fő létszámcsökkenés történt, melyet a 13. melléklet mutat. Záró rendelkezések 3

6 7. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Döntési javaslat "A 212. évi költségvetési rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításának elfogadását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 4

7 Indoklás A 212. évi költségvetésről szóló 5/212. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata I. módosított előirányzat II. módosított előirányzat változás Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési c Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. 1. Kölcsönök visszatérülése összesen: 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 1

8 4. Előző évi pénzmaradvány Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.és gazdálkodó 4. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Rózsahegyi K. Ált. Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Térségi Gondozási Központ 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felh.célú bev. 4. Előző évi pénzmaradvány 1. Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf. Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.29/28. (V Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/28 1. Kölcsönök visszatérülése összesen: 11. Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel Bevétel változás összesen:

9 Működési költségvetési kiadások változása 3. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Eredeti előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat Változás Önállóan működő intézmények 9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció Takarító bérének átcsop Változás cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció Változás cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció Változás cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen rendezvényalapból-3 éves Gye Tourinform Iroda zárolása Bérkompenzáció Változás Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 4. cím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Polg.alapból 2 2 Bérkompenzáció évi pénzmaradvány Létszámleép.kivezetése Közfoglalkoztatás Változás cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 21. évi normatíva vfiz Bérkompenzáció Csárdaszállási átvett pe.vfiz Közfoglalkoztatás évi pénzmaradvány Csárdaszállás telephely Bérkompenzáció Változás cím Kner Imre Gimnázium 3

10 Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció évi pénzmaradvány Változás cím Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció évi pénzmaradvány 2 2 Változás cím Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Bérkompenzáció évi pénzmaradvány Közfoglalkoztatás Változás cím Polgármesteri Hivatal Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen gondozási díj átcsop bankköltség átcsop pénzmaradvány felh képviselő-választásra átvett Takarítás átcsoportosítása Bérkompenzáció Takarító bérének átcsop bursa hung.ösztöndíj átcsop Változás Gyomaendrőd Város Önkormányzata Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 211 Erdőgazdálkodás Változás 361 Víztermelés,-kezelés,-ellátás Változás 371 Szennyvíz elvezetés Változás Települési hulladék Állati hulla ártalmatlanítás műk.hj.helyesb Változás Helyi közutak üzemeltetése Változás Egyébpénzügyi kiegészítő tevékenység Változás 6811 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Változás 4

11 6811 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése önkor.bérlakás kiadása Változás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Változás 8131 Zöldterület kezelés, parkgondozás Zöldpark Kft.pe.átadás Változás Önkormányzati jogalkotás-képviselők Változás OGY képviselőválasztás Változás Önkormányzati képviselőválasztás Változás Gyámhivatal Változás Építéshatóság Változás Igazgatási tevékenység Változás Okmányiroda Változás Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők Változás Igazgatás-ösztöndíjasok Változás Változás Közvilágítás Változás Városgazdálkodás bankköltség átcsop START mintaprogram menedzs buszközl.pe.átad évi norm.vfiz.köt. 127 bursa hung.ösztöndíj Változás Vállalkozói iroda Változás Testvérvárosi kapcsolatok schöneki kórustalálkozóra 1 1 Változás Közterület felügyelők Változás 5

12 Mezőőri szolgálat Változás Településőrök átcsop.településőrök Változás Polgárvédelmi tev. Változás Ár- és belvízvédelem Változás Óvodai nevelés Változás Háziorvosi ügyeleti ellátás Dr. Lizák Anna rendelő fennt.hj Változás Szúnyoggyérítés, település eü. szúnyoggyér.társtelep.pe.átad Változás Időskorúak bentlakásos ellátása Változás Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj Változás Rendszeres szoc.segély Változás Időskorúak járadéka Változás Lakásfennt.tám.norm.alapon Változás Helyi rendszeres lakásfenn.tám. Változás Ápolási díj alanyi jogon Változás Rendszeres gyermekvédelmi ell. Változás Kieg.gyermekvéd.ellátás Változás Óvodáztatási ellátás Változás Helyi eseti lakásfenntartási t. Változás Átmeneti segély Változás 6

13 Temetési segély Változás RK gyermekvédelmi tám. Változás Mozgáskorl.közl.tám. Változás Egyéb önk.eseti p.ell. Változás Adósságkezelési szolgáltatás Változás Közgyógyellátás Változás köztemetés Változás Bölcsődei ellátás Változás Otthonteremtési támogatás Változás Gyermektartásdíj megelőlegezés Változás Önk.által nyújtott lakástámogatás Változás Civil szervezetek működési támogatása polg.alap felosztása 8 8 civil,-ifj.alap felosztása Változás Közcélú támogatás Változás Közhasznú foglalkoztatás Változás Közmunka bérkompenzáció START mintaprogram menedzs Változás Közmunka átcsop.településőrök Változás Sajt és Túrófesztivál támogatása rendezvényalap felosztása Változás Halászléfőző rendezvény támogatása rendezvényalap felosztása Változás Képtár Változás 7

14 Diáksport sport alap felosztása Változás M.N.S. egyéb sporttámogatás sport alap felosztása Polg.alap felosztása 7 7 Változás Fürdő Változás M.N.S. egyéb szórakoztatás Polg.alap felosztása 2 2 Rendezvényalap felosztása Változás okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás Változás 8811 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) Változás 9695 Tourinform Iroda támogatása Tourinform Iroda támogatása Változás Temetkezés Változás Sportlétesítmények működtetése Változás Önkéntes Tűzoltóság Változás Összesen: Mindösszesen:

15 Felújítás Eredeti előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat változás 24 Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Ált.Isk Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Városi Egészségügyi Intézmény 211. pénzmaradvány felhasználása 2 8. Térségi Szoc. Gond. Központ 1. Polgármesteri Hivatal Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Magtárlaposi lakások felújítása 22 Felújítás változás összesen: 24 9

16 Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Felhalm. egyéb kiadásai Összesen Eredeti előirányzat I. Módosított ei II. Módosított ei Változás Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Általános Iskola Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Kner Imre Gimnázium 7. Városi Egészségügyi Intézmény 211. pénzmaradvány felhasználása Térségi Gondozási Központ Városi Zeneiskola Határ Győző Városi Könyvtár 11. Polgármesteri Hivatal Köztéri óra felajánlásból 2 Fejlesztési kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal % közmű lakosságnak 93 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Polgármesteri Hivatal 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Tőkeemelés -Gyomaközszolg Kft Felhalmozás egyéb kiadásai összesen: 15 1 Felhalmozási kiadás összesen:

17 6. Céltartalék Eredeti előirányzat I. Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat Változás Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám Alcím neve Előirányzat neve Változás 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék Polgármesteri alap -19 Rendezvények alapja Ifjúsági alap -21 Civil alap -2 1 Sport alap Állati hulla ártalm előző évi elszámolás Állati hulla ártalm.212. évi előleg TDM részére peszk.átad Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés Magtárlaposi lakások felújítása kötvényből -22 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Egyéb általános tartalék Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék változás összesen:

18 2. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 212. évben Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím Módosított Módosított Előir. neve 212. évi terv neve előirányzat I. előirányzat II. 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális a Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvéde Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése Gépjármű adó Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele Önkormányzati sajátos működési bevételek össze Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (Gyomaszolgtól vásárolt telek 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Gyomakö Koncesszióból származó bevételek 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési cé Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes b Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összese Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 1

19 2. melléklet 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei 7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési cé Felhalmozási célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 9. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Saját bevétel 2. Műk.c.pe.átvét. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1. Saját bevétel 2. Műk.c.pe.átvét. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Költségvetési bevételek összesen: Saját bevétel összesen Műk.c.pe.átvét.összesen Felhalm.célú bevétel összesen Előző évi pénzmaradvány összesen Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét Összes bevétel

20 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 2/a melléklet Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 212. évi terv Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. 13. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

21 Szakf. Az Önkormányzat 212. évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Megn ev. Cí m nev Cím Alcím Előir. Alcím szám szám szám neve e Önkormányzat saját bevétel Előir. neve 212. évi terv Módosított előirányzat I. 2/c. melléklet Módosított előirányzat II. Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére Földhaszonbér Bérleti díj Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevétel Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat Kamatbevétel kötvény Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó Hulladéklerakó bérleti díj bev Saját bevétel összesen: Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támog.211. évi Közcélú munkavégzők támog.212.-ben induló Létszámleépítés támogatása Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) Kistérségi normatíva (családsegítő) Kistérségi normatíva szociális 7 96 Tanyagondnoki szolgálat norm. Támogató szolgálat támog Képviselő választásra átvett pe. 535 Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.vi Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Cssz. Kieg.m IKSZT pályázat bér támogatás Támogatásértékű műk.bevétel össz Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés Váll.tól átvett pe. Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Közösségi közlekedés pály.tá Kerékpárút ép.pályázat21. é Szennyvíztisztító telep felújítá KEOP-1.3./ Közép KEOP-1.3./ ellátóre Támogatásértékű felhalmozási bev.össz Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Felajánlás köztéri óra vás-ra 2 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ

22 2/c. melléklet Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: Kölcsönök visszatérülése 1. Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés (CKÖ tám Kölcsön visszafiz.(tulipános, Csemet Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(igná Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(széc Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(dávi Közköltséges temetés visszatér Körös Kajak pály.tám.megel.megtérü Közalapítvány pály.tám.megel.megté Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 6. Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

23 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 212. évi működési kiadásai 3.melléklet Cím szám Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve 212. évi terv Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. szám szám neve neve 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Gyomaendrőd Város Önkormányza Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat öss Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 2. Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisz Önállóan műk. és gazd. intézmények működési kiadásai Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás

24 3.melléklet 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 1. Városi Egészségügyi Intézmény összesen Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összese Polgármesteri Hivatal 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 12. Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Német Kisebbség 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Ellátottak juttatása Működési kiadások mindösszesen:

25 3/a. melléklet Az Önkormányzat 212. évi működési kiadásai Szakfel. szám Cím Alcí Előir. Szakfel. Cím Alcím Előirányzat neve 212. évi terv Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. szá m szám neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 211 Erdőgazdálkodás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 361 Víztermelés,- kezelés,-ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 371 Szennyvíz elvezetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás (Kama 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Települési hulladék 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 6811 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 6811 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Zöldterület kezelés-parkgondozás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Önkormányzati jogalkotás-képviselők 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen OGY képviselőválasztás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Önkormányzati képviselőválasztás 1. Személyi 8 juttatás

26 3/a. melléklet 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Gyámhivatal 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Építéshatóság 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénze. átad., egyéb tám Összesen: Okmányiroda 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Önkorm.ellátó szolg. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pe.átadás Összesen: 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Közvilágítás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb Összesen: Városgazdálkodás 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb Összesen: Vállalkozói iroda 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Testvérvárosi kapcsolatok 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 Összesen: Közterület felügyelők 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 9

27 3/a. melléklet Mezőőri szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Településőrök 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Polgárvédelmi tev. 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Ár- és belvízvédelem 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Óvodai nevelés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Rendszeres szociális segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Időskorúak járadéka 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Lakásfenntartási tám.normatív alapon 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Helyi rendszeres lakásfenntart.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen:

28 3/a. melléklet Ápolási díj alanyi jogon 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Óvodáztatási támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Helyi eseti lakásfenntartási tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Átmeneti segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Temetési segély 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Mozgáskorlátozottak közl.tám. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Egyéb önkormányzati eseti p.ell. 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Adósságkezelési szolgáltatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Közgyógyellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Köztemetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen:

29 3/a. melléklet Bölcsődei ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Otthonteremtési támogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Gyermektartásdíj megelőlegezés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Civil szervezetek működési támogatása 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Közcélú támogatás (211. évről áthúzódó+menedzsment) 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Közhasznú foglalkoztatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Közcélú támogatás (212.-ben induló) 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Közmunka 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Sajt és Túrófesztivál támogatása 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 2 8 Összesen: Halászléfőző rendezvény támogatása 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 2 Összesen: Képtár 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Diáksport támogatása 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: 3 12

30 3/a. melléklet M.N.S. egyéb sporttámogatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Fürdő 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: M.N.S.egyéb szórakoztatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: 8811 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e 3 14 Összesen: Temetkezés 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Sportlétesítmények működtetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Önkéntes Tűzoltóság 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és s 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., e Összesen: Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Önkormányzat összesen Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 13

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2016. február 11.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. február 11. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság. 2010. augusztus 17. napján du.

M E G H Í V Ó. Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság. 2010. augusztus 17. napján du. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 31-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 26/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Megjelent képviselők: Toldi

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. február 23-i üléséről a Városháza Nagytermében..

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. február 23-i üléséről a Városháza Nagytermében.. Gyomaendrőd 3/2006. JEGYZŐKÖNYV Készült 2006. február 23-i üléséről a Városháza Nagytermében.. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester, Babos László, Béres János, Czibulka

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról A 2011.

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: e-mail: M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: e-mail: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK. Normatív, kötött felhasználású támogatások

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK. Normatív, kötött felhasználású támogatások A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékű működési bevételek Normatív, kötött felhasználású támogatások Központi támogatások, 2013. X. hóig bérkomp. +

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben