MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata zárszámadásáról Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló CXCV. tv. 88. (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. -ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Ehhez kapcsolódóan szöveges beszámolót is kell készíteni. A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat beleértve a helyi kisebbségi (2012-től nemzetiségi) önkormányzatok bevételi forrásainak és kiadásainak alakulását, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását, az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, a pénzmaradvány változását, az értékpapír- és hitelműveletek alakulását, a vagyon alakulását. A települési önkormányzat beszámolója összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat és intézményei, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény szerinti jogi személyiséggel rendelkező társulás költségvetésének végrehajtásáról. Makó Város Önkormányzata költségvetése a 3/2011 (II.16.) számú rendelettel ezer Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással került elfogadásra ezer forint felhalmozási célú hitel felvétellel lefedett forráshiány (Szennyvíz társulás költségvetése miatt) mellett. Az ok módosítását szükségessé tették az időközben bekövetkezett változások, melyre az év folyamán többször is megtörtént. A rendelet módosítása után a költségvetés éves bevételi és kiadási főösszege ezer Ft-ban került meghatározásra ezer Ft felhalmozási célú hitel felvétel mellett. Makó Város Önkormányzata gazdálkodásának fő számai az alábbiak: bevétel: ezer Ft módosított ezer Ft ezer Ft i százalék 64,72 % kiadás : ezer Ft HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

2 módosított ezer Ft ezer Ft i százalék 55,99 % Módosított pénzmaradvány: ezer Ft Makó Város Önkormányzata gazdálkodásának fő számai társulások és a Hivatásos Tűzoltóság adatai nélkül az alábbiak: bevétel: ezer Ft módosított ezer Ft ezer Ft i százalék 89,11 % kiadás : ezer Ft módosított ezer Ft ezer Ft i százalék 76,27 % Módosított pénzmaradvány: ezer Ft BEVÉTELEK Az önkormányzat bevételei összesen ezer forint összegben teljesültek, mely 64,72 %-os t jelent a terv adatokhoz képest. Az alacsony i százalékot a Makó Város és Térsége Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Társulásnál a beruházásra kiírt közbeszerzési folyamatának elhúzódása miatt a kivitelezés a tervezettnél később kezdődött meg, így a tervezett bevételek sem teljesülhettek. A Polgármesteri Hivatal bevételei a társulások és a Tűzoltóság bevételei nélkül, mely tartalmazza az önállóan működő intézményeket, 2011-ben ezer Ft összegben teljesültek, amely 89,11 %- os t jelent. A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletes elemzése intézmények nélkül: A működés bevételek ezer Ft összegben teljesültek, ami a módosított 89. Ezen bevételek közé tartoznak a közhatalmi bevételek (igazgatás szolgáltatási díj, bírságok, közterület használati díj, mezőőri járulék), a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díj bevételek, szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek, a kiszámlázott bérleti díjak utáni ÁFA bevételek ( ezer Ft), az ÁFA visszaigénylésből származó bevételek ( ezer Ft), illetve a fordított ÁFA elszámolása miatti technikai tétel ( ezer Ft). Ezek közül ezer Ft az ÁFA bevétel, a működési bevételek 84. A bérleti díjak az hoz képest 98 %-ban teljesültek. A sajátos működési bevétel a helyi adókat, átengedett központi adókat, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételeket tartalmazzák. Ezen bevételekből az év gazdálkodása során összesen ezer forintot tudtunk realizálni, amely a módosított hoz képest 100 %-os, az hoz 105 %-os t jelent. A helyi adó bevétel az hoz képest 109,7 %-kal teljesült. A sajátos működési bevételekből ezer Ft a helyi adó bevétel, mely 53,49%-os arányt jelent. A költségvetési támogatások ezer Ft-ban teljesültek, amely a terv adat 100. Ez a bevétel a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel. Ezen bevételi sor tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, a normatív kötött felhasználású támogatásokat és a központosított támogatásokat. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek ezer Ft-ban teljesültek, amely a módosított tervadat 89,1. Az önkormányzat vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó víziközművagyon bevételei a fizetési ütemeknek megfelelően 100%-ban befizetésre kerültek a hivatal részére ezer forint összegben. Ingatlanértékesítésre a képviselő-testület döntése alapján került sor, a tervezett ezer Ft bevételből ezer Ft realizálódott. A bevétel elmaradás oka, hogy az egyik ingatlan értékesítése részletfizetéssel történt, melynek részletei a HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

3 2012. és években folyik be. Működési célú pénzeszközök összesen ezer forint összegben folytak be, amelyből ezer forint államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel és ezer forint pedig működési pénzeszközátvétel volt. Ezen bevételek között, mint támogatás értékű működési célú bevételként kerül kimutatásra a befolyt gyermektartásdíj előleg, mozgáskorlátozottak támogatása, OEP finanszírozás, közhasznúak támogatása, illetve a Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel soron találhatóak a megnyert pályázataink miatt betervezett támogatások ben összesen ezer Ft támogatási összeg került jóváírásra, amely az éves terv adathoz képest 65,7%-os teljesülést jelent. Az elmaradás oka, hogy a folyamatban lévő beruházások kivitelezéseinek befejezései az előzetesen tervezettekhez képest módosulnak, ebből kifolyólag minden esetben módosul a pénzügyi ütemterv is az adott pályázatnál. Támogatási kölcsönök visszatérülése 100%-ban teljesült a tervadatokhoz képest, összesen ezer forint összegben. A Makói Fürdőfejlesztő Kft-nek nyújtott tagi kölcsön teljes mértékben visszafizetésre került a Kft. részéről, a lakáscélú helyi támogatások esetében 2,8 %- kal kevesebb visszatérülés történt. Pénzmaradvány igénybevétele: a a beruházásokhoz igénybe vett kötvény lehívás, illetve az előző évről áthúzódó feladatok forrását ét tartalmazza. Finanszírozási bevételek: az ként betervezett hitelfelvételre az első félévben csak a Panel Plusz programra került sor ezer Ft összegben. A folyószámla hitel igénybevétele évvégén (2011.dec.31-én) nem volt. KIADÁSOK Az önkormányzat kiadásai összesen ezer forint összegben teljesültek, mely 55,99 %-os t jelent a terv adatokhoz képest. Az alacsony i százalékot főként a szennyvízberuházás csúszása, illetve az önkormányzati beruházások (Fürdő, Városrehab, stb.) következő évre történő áthúzódása okozta. A Polgármesteri Hivatal kiadásai a társulások és a Tűzoltóság kiadásai nélkül, mely tartalmazza az önállóan működő intézményeket, 2011-ben ezer Ft összegben teljesültek, amely 76,27 %- os t jelent. A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletes elemzése intézmények nélkül: A személyi jellegű kiadások és az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok összesen ezer forintban, 93,4%-ban teljesültek. Ezen kiadások között szerepelnek a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a közfoglalkoztatottak, kitüntetettek, önkormányzati képviselők, pályázatokban elszámolt személyi jellegű kifizetések és ezek járulékai. A dologi és egyéb folyó kiadások 2011.évben ezer Ft-ban teljesültek, melyek az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokat tartalmazza feladatonkénti bontásban. A dologi kiadások közül a ezer Ft összegben teljesült a felhalmozási kiadásokhoz (projektekhez) kapcsolódó dologi kiadás, mely az összes dologi kiadás 60,1. Ezen kiadások túlnyomó része ezer Ft - a fordított ÁFA kiadás, mely technikai tételként ugyanúgy itt is szerepel, mint a bevételi oldalon. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

4 Az önkormányzati feladatellátás, mint a városüzemeltetés, vagyongazdálkodás, Polgármesteri Hivatal működése, szociális, közoktatási feladatok dologi kiadásai 2011.évben ezer Ft-ban realizálódtak, mely az összes dologi kiadás 39,9. A városüzemeltetési feladatokat részben vállalkozásokkal kötött szerződések alapján, részben az önkormányzati tulajdonú Makói Kommunális Nonprofit Kft. feladatellátási szerződés alapján látja el. Ezen kiadások között jelennek meg a vállalkozások részére kifizetett összegek, mely 2011-ben ezer Ft-ot tett ki. A legjelentősebb kiadás ezer Ft a közvilágítással kapcsolatban felmerült költségek. A köztisztasági feladatokra 2011-ben ezer Ft állt rendelkezésre, melyből ezer Ft került kifizetésre. Itt került elszámolásra a téli síkosság mentesítés, a városi utak gépi seprése és locsolása, illetve a köztisztasági feladathoz kapcsolódó egyéb kiadások. A kertészeti feladatokra dologi kiadásként 2011-ben ezer Ft került felhasználásra, mely a parkgondozással, a közterületi zöldfelületek karbantartásával, illetve a kertészeti feladatok egyéb feladataival kapcsolatosan merültek fel. A gyepmesteri telep és a szökőkutak üzemeltetésére (Szakmai tevékenység irányítás) 2011-ben ezer Ft-ot fordítottunk. A növényvédelem, permetezés költségei 2011-ben ezer Ft volt, mely a szúnyoggyérítés, illetve egyéb kártevők elleni védekezés költségeit jelenti. A közutak üzemeltetése, dűlőutak fenntartása ezer Ft, ár- és belvízvédekezés szakfeladat kiadásai ezer Ft, települési vízellátás (közkifolyók vízdíja) ezer Ft, építési, létesítési engedélyek meghosszabbításának díjai ezer Ft, intézményi karbantartás ezer Ft. Az önkormányzati vagyongazdálkodás összes kiadása ezer Ft, melyből ezer Ft ÁFA befizetés miatti kiadás (bevételek után kiszámlázott ÁFA, fordított ÁFA). A nem lakás célú helyiségek üzemeltetésével kapcsolatban ezer Ft merült fel, mely a tervezett 100. A lakásokkal kapcsolatos kiadások is az nak megfelelően alakultak. Az önkormányzati képviselők a 2011.évben rendelkezésre álló képviselői alapjuk terhére 924 ezer Ft-ot használtak fel, fennmaradó összeg a 2012.évre húzódik át. A Közoktatási Osztály 2011.évre kitűzött feladatai, iskolai és sportrendezvényei megvalósultak, a 80 %-os a költségcsökkentés, illetve jogszabályi változás miatti átütemezés (művészeti iskola minősítése) eredménye. A 2011-es év legfontosabb teljesítményei: szabadidős és diáksport rendezvények, diákolimpiai versenyek, közművelődési és műveltségi vetélkedők, Ritmikus Sportgimnasztika Magyar Kupa döntő megrendezése, Diákönkormányzat működési költségei, rendezvényei, Jó tanuló, Jó sportoló díjazások, Pedagógus Nap rendezvény, Szalagavató Bál, Téli Kupa, Maros Kupa, Mikulás Futás. A kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó, illetve a korábbi években felvett fejlesztési hitelek miatt 2011.évben ezer Ft kamat került kifizetésre, mely az tervezett nak megfelel. A beruházási kiadások között jelennek meg a különböző tárgyi eszköz beszerzések, illetve a pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések. Ezen kiadások összesen 2011.évben ezer Ft, mely a Polgármesteri Hivatal összes kiadásainak 48. Legjelentősebb fejlesztések beruházási kiadásai 2011-ben: Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése ( ezer Ft) Belterületi csapadék és belvízelvezetés ( ezer Ft) A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón ( ezer Ft) A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében ( ezer Ft) Aktív turisztikai fejlesztések Makón ( ezer Ft) Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón ( ezer Ft) Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén ( ezer Ft) HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

5 A felújítási kiadások szintén pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések, melyek a meglévő ingatlanjaink felújításával valósulnak meg összesen ezer Ft értékben. Legjelentősebb felújítási kiadások 2011-ben: A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón ( ezer Ft) Aktív turisztikai fejlesztések Makón ( ezer Ft) Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai között szerepelnek a működési célú pénzeszköz átadások ezer Ft összegben. Itt a legjelentősebb kiadások az önkormányzati feladatokat ellátó, önkormányzati tulajdonú kft-k, nonprofit kft-k működési támogatása, a sportszervek és civil szervezetek támogatása. Az irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása soron a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére átadott ezer Ft jelenik meg. Támogatás értékű működési kiadások összege ezer Ft (kisebbségi önkormányzatok, Többcélú Kistérségi Társulás támogatása). A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan a Makó és Térsége Víziközmű Társulat részére ezer Ft került átadásra. A Makói Fürdőfejlesztő Kft. részére a fürdő beruházáshoz kapcsolódóan 2011-ben ezer Ft került átadásra, mely ugyanezen évben visszafizetésre is került. A társadalmi és szociálpolitikai támogatások a állami támogatás nélkül ezer Ft összegben került megtervezésre, mely a befolyó állami támogatások miatt ezer Ft-ra módosultak. A összege ezer Ft. Ebből bérpótló támogatás ezer Ft, ápolási díj ezer Ft, szociális segély ezer Ft, fűtéstámogatás ezer Ft, normatív lakásfenntartási támogatás ezer Ft, rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyszeri ezer Ft, időskorúak járadéka ezer Ft, gyermektartásdíj előleg ezer Ft, rendelkezésre állási támogatás ezer Ft, adósságkezelés ezer Ft, közgyógyellátás ezer Ft, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ezer Ft, lakásfenntartási támogatás ezer Ft, mozgáskorlátozottak támogatása ezer Ft, nyári gyermekétkeztetés ezer Ft, óvodáztatási támogatás ezer Ft, köztemetés 961 ezer Ft, átmeneti segély 576 ezer Ft, temetési segély 228 ezer Ft. Itt kerül elszámolásra a továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) ezer Ft, gyógyfürdő kezelés támogatása ezer Ft, a Bébi kötvény (6.570 ezer Ft). Makó Város Önkormányzatának intézményeinek gazdálkodása: A Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet költségvetése magában foglalja a Makói, Nagyéri, Királyhegyesi Tagintézmény és a Pedagógiai Szakszolgálat költségvetését. Az általános iskolai oktatás mellett alapfokú művészetoktatás is működik az intézményben. Az oktatási intézmény évben ezer Ft-ból gazdálkodott. Bevételeinek 7,4%-át a az étkezési térítési díj bevételek és helyiség bérbeadásából származó bevételek adták. Állami normatív támogatásból 44,5 és pályázati támogatásból adódott bevételeinek 1,2. Pályázati támogatásból került sor szakmai anyag vásárlására, pedagógus továbbképzésre, valamint könyvtár felújításra, korszerűsítésre. Az állami támogatást kiegészítette a Makói Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt normatív támogatás is. Az önkormányzat biztosította bevételeinek 46,9%-át. A személyi jellegű kiadások 73,6%-ban teljesültek. A dologi kiadások 21,8%-os arányt, az ellátottak pénzbeli juttatásai pedig 3,9%-ot képviseltek. A dologi kiadások jelentős hányadát tette ki a vásárolt élelmezés és a közüzemi díjak megfizetése. A beruházási és felújítási kiadások aránya 0,7%, mely az épületek állagmegóvására, eszközbeszerzésre lettek fordítva. A gazdálkodást költségtakarékosan és hatékonyan oldották meg a színvonal igen magas biztosítása mellett, melyet bizonyít, hogy számos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményeket értek el az iskola tanulói. Az intézmény célja továbbra is a magas színvonalú, minőségi pedagógiai oktatás, nevelés a takarékos gazdálkodás jegyében. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

6 Az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja a város lakossága részére a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat. Az intézmény évben ezer Ft-ból gazdálkodott, melynek forrása 51 %-ban állami támogatás, 18 %-ban az ellátottak térítési díjai, a fennmaradó 31 %- ot az önkormányzat biztosította. Az intézmény feladatainak jellegéből adódóan a kiadások 73 a személyi jellegű kifizetések, 27 % dologi kiadás, melynek jelentős részét az ellátottak részére biztosított vásárolt élelmezés teszi ki évben az intézmény valamennyi szolgáltatását teljes körűen biztosította a rendelkezésére álló forrásokból, melyre a mai társadalmi, gazdasági viszonyok között egyre nagyobb igény mutatkozik. Az intézmény célkitűzése a nyújtott szolgáltatások minél magasabb színvonalon történő biztosítása, a takarékos és hatékony gazdálkodás jegyében. A Belvárosi Óvoda évben 4 óvodaépületben látta el az óvodai nevelést ezer Ft-ból gazdálkodott. Bevételeinek 9,7%-át a szülők által megfizetett étkezési térítési díj tette ki. Állami normatív támogatásból 40,7 %, pályázati támogatásból adódott bevételeinek 4,4. A fennmaradó 45,2%-ot az önkormányzat biztosította. Kiadásainak 73,7%-át a személyi jellegű kifizetések tették ki. Az összes kiadás 22,6 volt a dologi kiadás, melynek nagy részét a közüzemi díjak adják. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 3,7%-os arányt képviseltek, a támogatásra jogosultak létszáma emelkedett. Az épületek állagmegóvása érdekében a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezték. Szakmai anyagok vásárlására pályázati támogatásból, alapítványi támogatásból volt lehetőségük. A nevelési év során a működéshez szükséges feltételek rendelkezésre álltak, az intézmény zavartalan működését a visszafogott gazdálkodással oldották meg, melyet a jövőben is célként tűztek ki. Az Újvárosi Óvoda augusztus 31. napjáig 4 óvodaépületben működött szeptember 01. napjától a Vásárhelyi utcai óvodaépület átadásra került az Újvárosi Református Egyház fenntartásába, mely gyermeklétszámban, alkalmazotti létszámban és ban is csökkenést eredményezett október 17. napjával az Erdélyi püspök utcai óvodaépületből a Bajza utcai volt iskola épületébe költöztek, mely zökkenőmentesen megtörtént. Az intézmény ezer Ft-ból gazdálkodott. A bevételeinek 7,3 %-át a szülők által befizetett étkezési térítési díj tettei ki. Állami normatív támogatásból 40,6 % és pályázati támogatásból származott bevételeinek 4,1. Az önkormányzat a bevételeinek 48 %-át biztosította. Az intézmény kiadásainak 74%-át a személyi jellegű kiadások tették ki. A dologi kiadások 20,7%-os arány képviselnek az összes kiadásból, melynek jelentős hányada a közüzemi díjakból adódott. Az ellátottak pénzbeli juttatásai, mely a szociális alapon rászorultak étkeztetési kiadásainak támogatását jelenti, 55%-ban teljesültek. Szakmai anyagok vásárlására, illetve pedagógus továbbképzésre a pályázatokon nyert pénzekből volt lehetőségük. Az intézmény zavartalan működése a takarékos és átgondolt gazdálkodás eredményeként biztosított volt. A feladat ellátását továbbra is a takarékos gazdálkodás és a minőségi nevelési munka jegyében végzi. A József Attila Városi Könyvtár a város kulturális, művelődési és közösségi életének egyik fontos színtere. Jelentős könyvtári állományával és szolgáltatásaival áll a városlakók rendelkezésére magas színvonalon. Az intézmény évben ezer Ft-ból gazdálkodott. Könyvtári szolgáltatások ellenértékéből adódott bevételeinek 4. Állami támogatásból 13,4 %, pályázati és civil szervezeti támogatásból származott bevételeinek 7, melynek jelentős részét állománygyarapításra kapta. A működéshez szükséges további bevételt az önkormányzat biztosította 75,6 %-os arányban. A kiadásainak 65%-át a személyi jellegű kifizetések tették ki. A dologi kiadások 35%-os arányt képviseltek, melynek nagy része könyv beszerzés, illetve közüzemi díjakból adódott. A kiadásait teljes mértékben a működés finanszírozására fordította. A takarékos gazdálkodást szem előtt tartva biztosította szolgáltatásait a könyvtár látogatói számára. Mivel az intézmény állami finanszírozása minimális, így pályázati lehetőségek kihasználásával, visszafogott, ésszerű gazdálkodással biztosítja a megszokott szakmai színvonalon történő szolgáltatásnyújtást. A Városi Piac működtetését Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalta abból a célból, hogy segítse az őstermelők, vállalkozók és vásárlók közötti árucserét. A piac a hét minden napján nyitva tart. A Városi Piac az önkormányzat egyetlen olyan szerve, mely nem igényel önkormányzati támogatást. Bevétele 100%-ban működési bevételből, bérleti díjból adódott. Összes kiadásából 70%- ot képviselt a személyi jellegű kifizetés és 30%-ot a dologi kiadás, mely jelentős része karbantartási HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

7 kiadásokból és közüzemi díjakból adódott. Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az intézményi működési forma helyett a Városi Piac december 31. napjával való megszüntetésével a Vásár rendezése, piac fenntartása önként vállalt feladatát a rugalmasabb, gazdaságosabb, racionálisabb, gazdasági társasági formában működő Makói Kommunális Nonprofit Kft-nek történő átadással valósítja meg. A Makói Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évben ezer Ft-ból gazdálkodott. Saját bevétellel a kisebbségi önkormányzat nem rendelkezett. Makó Város Önkormányzata 500 ezer Ft önkormányzati támogatást nyújtott a kisebbségi önkormányzatok számára, mely bevételeinek a 34,7. A központi költségvetésből kapott működési célú és feladatalapú támogatásának és pályázati támogatásának aránya 65,3%. Kiadásaiból 55,5%-os arányt képviseltek a személyi jellegű kifizetések, a dologi kiadások pedig 44,5%-ot. A bevételi forrásaik elegendőek voltak a kiadásaik takarékos finanszírozására. A Makói Helyi Román Kisebbségi Önkormányzat évben ezer Ft-ból gazdálkodott. Saját bevétellel a kisebbségi önkormányzat nem rendelkezett. Makó Város Önkormányzata 500 ezer Ft önkormányzati támogatást nyújtott a kisebbségi önkormányzatok számára, mely bevételeinek a 34,7. A központi költségvetésből kapott működési célú és feladatalapú támogatásának aránya 65,3%. Kiadásaiból 29%-os arányt képviseltek a személyi jellegű kifizetések, a dologi kiadások pedig 49%-ot. Testületi határozat alapján támogatásként pénzeszközt adott át a Magyarcsanádi Román Ortodox Egyháznak, melynek aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 22%. A bevételi forrásaik elegendőek voltak a kiadásaik takarékos finanszírozására. A Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság módosított bevételi a ezer Ft volt, mely 100%-ban teljesült. Módosított kiadási a szintén ezer Ft volt, mely a takarékos gazdálkodásnak eredményeképpen 98,3%-ban teljesült. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság január 01. napjától kikerült az önkormányzat költségvetési szervei közül és közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe tartozik. Makó Város Önkormányzata záró pénzkészlet egyenlegében ezer Ft összegben szerepel a 2008.évben kibocsátott kötvény óvadéki betét része, illetve a beruházásokra eddig fel nem használt összege. A pénzmaradvány összege ezer Ft, melyek a következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhel feladatok fedezetét szolgálja. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet a rendelet megalkotása során megfogalmazott. A költségvetés működési kiadásai, a kiegyensúlyozott likviditási helyzet biztosította a tervezett feladatok megvalósítását. Az intézményi gazdálkodásban működési zavarok nem voltak, mivel tudatos takarékos gazdálkodást folytattak. A fejlesztések eredményeként Makó Város Önkormányzat vagyona 9,44 %-kal nőtt az előző évhez képest. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását. Makó, április 13. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

8 1. melléklet a Makó Város Önkormányzata zárszámadási rendelete tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról végrehajtásáról. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: a zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelező a képviselőtestület elé terjeszteni. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, április 13.

9 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata költségvetési zárszámadásáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja e Ft bevétellel e Ft kiadással e Ft pénzmaradvánnyal 2. Az önkormányzat költségvetésének összevont bevételi és kiadási adatai mérlegét az 1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási adatait a 2. melléklet, az önállóan működő intézmények bevételi és kiadásai adatait a 11. melléklet, az önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevételi és kiadási adatait a 12. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok bevételi kiadási adatait a 13. melléklet tartalmazza. 3. Az állami normatív támogatás elszámolását a 16. melléklet alapján fogadja el azzal, hogy az önkormányzat az elszámolás alapján ,- Ft normatív támogatás visszafizetésére köteles. 4. A Polgármesteri Hivatal, valamint módosított bevételi át és bevételi ének alakulását az előző év tényadatához képest jogcímenként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 5. A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékok, valamint módosított kiadási át és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 6. A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadásai, kamatkiadásai, valamint módosított kiadási át és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 7. A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai, fejlesztési célú hiteltörlesztései, valamint módosított át és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 8. A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai, valamint módosított át és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 9. A Polgármesteri Hivatal Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi e adatait a 15. melléklet mutatja be. 1

10 10. A Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek kiadásai, valamint módosított át és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 11. A Polgármesteri Hivatal társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak kiadásai, valamint módosított át és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 12. A Polgármesteri Hivatal cél- és általános tartalék, valamint módosított át és ének alakulását az előző év tényadatához képest a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 13. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 17., az adósságállomány alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. mellékletben foglalt mérlegben, illetve a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján e Ft-ban állapítja meg, míg a 20. melléklet a vagyonkimutatást mutatja. 16. A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 21. melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 22. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradványkimutatását a 23. melléklet, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 24. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 17. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 25. mellékletnek megfelelően engedélyezi. 18. A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 26. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 19. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalon keresztül a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek ét biztosítja, és figyelemmel kíséri. 20. Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 21. A képviselő-testület a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a Polgármesteri Hivatalon keresztül a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti. 22. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter sk. polgármester Dr. Bánfi Margit sk. jegyző 2

11 1. melléklet a../2012. (..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat költségvetésének mérlege adatok ezer forintban módosított Változás módosított Bevételek Kiadások Intézményi működési bevételek ,34% Személyi juttatás ,47% Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások ,90% Dologi kiadások és egyéb folyó Helyi adók ,98% kiadások (kamat nélkül) ,85% Átengedett központi adók ,98% Kamatkiadások ,43% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,49% Beruházási kiadások ,00% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások ,52% Normatív hozzájárulások ,00% Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok Támogatás értékű müködési célú támogatása ,00% kiadás ,80% Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek ,15% Működési célú pénzeszközátadás ,47% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai ,20% Támogatásértékű működési célú bevételek ,53% Beruházás célú tám.értékű kiadás ,12% Támogatásértékű felhalmozási Felhalm.célú pe.átadás, célú bevételek ,60% kölcs.nyújtás ,36% Működési célú pénzeszköz ,65% Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvételek ,12% Előző évi pénzmaradvány ,00% Tartalékok ,00% Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele ,19% Tartós részesedések ,00% Költségvetési bevételek ,99% Költségvetési kiadások ,97% Forráshiány ,16% Fejlesztési célú hitel törlesztése ,57% ebből: működési célú hitelfelvétel 0 Működési célú hitel-visszafizetési 0 felhalmozási célú ,16% Függő bevételek Függő kiadások Bevétel összesen: ,72% Kiadás összesen: ,99% Változás

12 2. melléklet a../2012.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási 2010.évi e, és módosított ai e adatok ezer forintban Cí m 1. alc ím Bevételek módosított Változás Kiadások módosított Intézményi működési bevételek ,08% Személyi juttatás ,13% Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások ,48% Helyi adók ,98% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) ,70% Átengedett központi adók ,98% Kamatkiadások ,43% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,49% Beruházási kiadások ,06% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások ,52% Normatív hozzájárulások ,00% Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása ,00% Támogatás értékű müködési célú kiadás ,39% Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek ,15% Változás Működési célú pénzeszközátadás ,47% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások ,20% Támogatásértékű működési Beruházás célú célú bevételek ,88% támogatésértékű kiadás ,12% Támogatásértékű Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön felhalmozási célú bevételek ,75% nyújtás ,36% Működési célú pénzeszköz Lakásfelújítási támogatás, átvételek ,65% kölcsön Felhalmozási célú Irányítás alá tartozó költségvetési szerv pénzeszközátvételek ,17% működési támogatása ,00% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Tartalékok ,00% Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele ,19% Tartós részesedések ,00%

13 Cí m alc ím módosított Változás módosított Bevételek Kiadások Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások összesen ,10% összesen: ,26% Fejlesztési célú hitel Forráshiány ,00% törlesztése ,57% ebből: működési célú hitelfelvétel 0 felhalmozási célú hitelfelvétel ,00% önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Működési célú hitelvisszafizetési kötelezettség Bevétel összesen: ,11% Kiadás összesen: ,27% Változás

14 3. melléklet a../2012.(...) Makó Város Önkormányzat Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételi 2010.évi e, és módosított ai, e Sorszá M e g n e v e z é s m adatok ezer forintban módosított Változás Működési bevétel ,0% 1 Telephelyengedély 2 Igazgatási szolgáltatási díj ,9% 3 Közterület használati díj ,6% 4 Mezőőri járulék ,5% 5 Okmányiroda szolgáltatási díja ,4% 6 Bírság ,3% 7 Családi események, rendezvények ,3% 8 Helyiség bérleti díj ,0% 9 Korona inkubátorház átvétele ,0% 10 Eseti helyiség bérleti díj ,0% 11 Eseti helyiség bérleti díj Korona ,0% 12 Földterület bérleti díja ,0% 13 Továbbszámlázás ,2% 14 Kamat költségvetési számla után ,9% 15 Kamat gázrészvény után ,0% 16 Kamat kötvény után ,2% 17 Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) ,8% 18 ÁFA visszatérülés ,0% 19 Kiszámlázott ÁFA ,0% 20 Fordított ÁFA ,5% Egyéb bevétel (pály.anyag, 21 végrehajt.díj, komp.edény, ,9% Sajátos működési bevétel ,0% Helyi adók ,0% 21 Építményadó ,0% 22 Telekadó ,0% 23 Magánszemélyek kommunális adója ,0% 24 Idegenforgalmi adó ,3% 25 Iparűzési adó ,0% Átengedett központi adók ,0% 26 Bírság, pótlék ,0% 27 SZJA helyben maradó része ,0% 28 Jövedelemkülönbség mérséklése ,0% 29 Gépjárműadó ,0% 30 Talajterhelési díj ,0% Termőföld bérbeadásából 31 szárm.szja ,8% Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétele ,5% 32 Környezetvédelmi, építésügyi bírság ,3% 33 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) ,0% Egyéb sajátos bevétel (bírság, pótlék, 34 helyszíni és szab.sért. bírság) ,0%

15 Sorszá M e g n e v e z é s m módosított Változás Költségvetési támogatás ,0% 35 Normatív hozzájárulások ,0% 36 Normatív kötött felhasználású hozzáj ,0% 37 Központosított támogatás ,0% Működésképtelen önk.egyéb 38 támogatása Vis maior támogatás ,0% 40 Egyéb központi támogatás ,0% 41 Szennyvízcsatornázási támogatás ,0% Fejlesztési célú támogatás TEKI CÉDE Sajátos felhalmozási és tőkebevétel ,1% 44 Víziközművagyon bérleti díja ,0% 45 Koncesszióból származó bevétel 46 Vagyoni értékű jog ,0% 47 Ingatlanértékesítés ,1% 48 Gépjárműértékesítés ,0% Működési célú támogatás értékű bevét ,9% 49 Támogatásértékű működési ,6% 50 Többcélú Kistérségi Társulástól ,0% 51 Egyéb költségvetési szervtől átvett tám Előző évi közp. Kv.i kiegészítés Működési célú pénzeszköz átvétel ,8% 53 Működési célú pénzeszköz átvétel ,8% Felhalmozási célú támogatás értékű be ,7% 54 Felhalmozási célú támogatás értékű ,7% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,2% 55 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,4% 56 Fürdő tagi kölcsön ,0% Felhalmozási célú támogatási kölcsönö ,2% 57 Lakáscélú helyi támogatás ,2% Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány ,0% 58 Polgármesteri Hivatal ,0% Felhalmozási célú pénzmaradvány ,0% 59 Polgármesteri Hivatal ,0% 60 Kötvény ,0% 61 Költségvetési bevételek összesen ,8% Finanszírozási bevételek 62 Működési célú hitel 63 Felhalmozási célú hitelek ,0% 64 Felhalmozási célú hitel 65 Panel Plusz ,0% Bevétel összesen ( ) ,8%

16 4. melléklet a../2012.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok 2010.évi e, és módosított ai, e adatok ezer forintban Megnevezés módosított Változás Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás ,3% Munkadót terhető járulék ,7% Országgyűlési és helyi képviselők választása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Önkormányzati képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás ,6% Munkadót terhető járulék ,6% Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás ,7% Munkadót terhető járulék ,0% Városmarketing Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0% Közfoglalkoztatás Személyi juttatás ,9% Munkadót terhető járulék ,0% Közhasznúak foglalkoztatása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közcélúak foglalkoztatása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás ,6% Munkadót terhető járulék ,0% Kitüntetés Személyi juttatás ,9% Munkadót terhető járulék ,9% Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás ,3% Munkadót terhető járulék ,4% Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben" Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0%

17 Megnevezés módosított Változás Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0% Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúraés eszközfejelsztése Személyi juttatás ,3% Munkadót terhető járulék ,6% A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a Személyi juttatás ,1% Munkadót terhető járulék ,0% Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0% Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás ,6% Munkadót terhető járulék ,6% Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás ,9% Munkadót terhető járulék ,0% Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,9% Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógyés egészségturisztikai fejlesztése Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0% Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás ,1% Munkadót terhető járulék ,8% Népszámlálás Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0% Fogorvos Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0% Start-munka program Személyi juttatás ,6% Munkadót terhető járulék ,8% SPO-SE sport pályázat Személyi juttatás ,0%

18 Megnevezés módosított Változás Munkadót terhető járulék 0 0 0,0%

19 Megnevezés módosított Változás Tánc és zene projekt Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0% Roma foglalkoztatási pályázat Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,8% Kisebbségi választás Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0% JövŐr átf. bűnmegel. és közbizt. program Személyi juttatás 1589 Munkadót terhető járulék 386 y megteremtése a Makói Ipari Parkkomplex infrastruktúra fejlesztésével Személyi juttatás 2118 Munkadót terhető járulék 572 p Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületkomplexum Személyi juttatás 3433 Munkadót terhető járulék 895 Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez Személyi juttatás 442 Munkadót terhető járulék 119 Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz Személyi juttatás 469 Munkadót terhető járulék 127 Kiemelt jelentőségű Szabadidősportok Személyi juttatás 100 Munkadót terhető járulék 27 Gondozási szükséglet szakértői díj Személyi juttatás 1090 Munkadót terhető járulék 265 Összesen Személyi juttatás ,5% Munkadót terhető járulék ,1%

20 5. melléklet a.../2012.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadások 2010.évi e, és módosított ai, e Sorsz ám adatok ezer forintban előirányz at módosított Változás Megnevezés 1 Polgármesteri Hivatal ,8% 2 Ügyfélváróba sorszámozó ,0% 3 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kiadások Tűzoltóság eszközpályázat ,0% Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 6 Felszámolási, végrehajtási díj ,6% Hatósági feladatok 7 Építés hatósági ügyek ,5% 8 Szolgáltatás tervezési koncepció ,0% 9 Esélyegyenlőségi terv ,0% 10 Egészséges Makó Program ,4% 11 Idősek, gyermekek, családok éve ,7% 12 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása ,5% 13 Anyakönyv ,6% 14 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) ,1% 15 TIMA közfoglalkoztatása ,0% 16 Makó Kártya ,0% 17 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása ,8% 18 HPV védőoltás (12 éves lányoknak) ,0% 19 Nyári gyermekétkeztetés 20 Népszámlálás ,0% 21 Családok átmeneti otthona ,0% 22 Közfoglalkoztatás ,9% 23 Fogorvosi körzetek ,0% 24 Start-munka program ,4% 25 Egyes jövedelempótló támogatások visszafizetési kötelezettség ,0% 26 Bölcsőde működési engedély ,0% 27 Parlamenti és helyi önkormányzati választás Közhasznú foglalkoztatás Gyámhivatal ,6% Polgármesteri Iroda 30 Városház Galéria ,8% 31 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep ,8% 32 Makói Hírek megjelentetése ,2% 33 Nemzetközi kapcsolatok ,5% 34 Megemlékezések, évfordulók ,0% 35 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények ,0% 36 "Európa Polgárokért Program" ,0% 37 Turinform Iroda Városmarketing Makói Medáliák Pulitzer szülővárosa díj Gasztronómiai fesztivál testvértelepüléseinkkel Önkormányzati képviselők 42 Képviselői alap ,0% Városüzemelési feladatok 43 Közutak üzemeltetése, fenntartása ,0%

21 Sorsz ám Megnevezés előirányz at módosított Változás 44 Dűlőutak karbantartása ,3% 45 Intézményi karbantartás ,0%

22 Sorsz ám előirányz at módosított Változás Megnevezés 46 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, ,0% 47 Növényvédelem, permetezés ,8% 48 Ár-és belvízvédekezés ,0% 49 Ár-és belvízvédekezés, vis maior ,9% 50 Köztisztaság ,5% 51 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása ,9% 52 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) ,0% 53 Települési vízellátás ,0% 54 Közvilágítás ,0% havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál 614 0,0% 56 Illegális hulladéklerakó megszüntetés, hulladéklerakó megszüntetés Átmeneti szemételhelyezési díj Jégpálya üzemeltetés 230 Közoktatás 59 Egészségnevelés,diáksport, ,4% 60 Művészeti iskola minősítése ,4% 61 Közművelődés, müv.vetélkedők ,1% 62 SPO-SE sport pályázat ,0% 63 Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata ,0% 64 Téli Kupa ,0% 65 Maros Kupa ,0% 66 Ritmikus Gumnasztika Magyar Kupa csapatverseny ,5% 67 Diákönkormányzat ,6% 68 Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben" ,0% 69 Diákönkormányzat "Közös többszörös" Jó tanuló jó sportoló ,2% 71 Szalagavató bál ,0% 72 Pedagógus Nap ,0% 73 Mikulás futás ,6% 74 Helyi Védelmi Bizottság működése ,0% 75 Pedagógiai konferencia ,0% 76 Kitüntetések ,6% 77 Kiadványok (Város Maros mentén, Én városom Makó Torna Diákolimpia Műfüves pálya karbantartása 321 Vagyongazdálkodás 80 Bérlemények üzemeltetése ,0% 81 Korona, inkubátorház üzemeltetése ,0% 82 Vagyon és felelősség biztosítás ,0% 83 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés ,0% 84 Lakások üzemelési, fenntartási költség ,0% 85 Ipari Park fenntartása ,0% 86 ÁFA befizetés ,0% Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével ,7% Makó autóbusz-pályaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése ,2%

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1015-1/2014./I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelettervezet Makó Város

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2013. évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 64-84/2015. Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/877-1/2010/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban 1. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 3 Makó város Önkormányzata és intézményei 215. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban 215.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Z ÁR S Z Á M A D Á S

Z ÁR S Z Á M A D Á S Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-61/2014. Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról,

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Berekfürdő Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról (adatok ezer forintban) Berekfürdő Községi Önkormányzat a

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) rendeletének módosítása Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő: Iktsz.: 10-2./2015. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat i költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (......) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../..

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I/910-1/2013/I. Tárgy: Galamb József díj alapítása Üi.: Sarnyai Tibor Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet Makó Város

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK beszámolója a 2006. évi gazdálkodásról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK beszámolója a 2006. évi gazdálkodásról Kisújszállás Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. sz. melléklet 1.2. pontjában elõírt kötelezettségnek eleget téve Kisújszállás Városi Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben