/2012.(IV.27.) /2012.(IV.26.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: /2012.(IV.27.) /2012.(IV.26.) Törtel, április 26.

2 Jegyzőkönyv Készült: április 26-án, Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: A Képviselő-testület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint. Godó János Polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, Bizottsági tagokat, Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző asszonyt, Pásztor Józsefné Gazdasági vezető, majd az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy 5 fő Képviselő jelenlétével az ülés határozatképes, majd jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli: Czeróczki Ferencné Képviselő hölgyet és Dr. Gubik Zoltán Alpolgármestert. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, valamint a meghívóban jelzett 8. napirendi pont tárgyalásának elnapolására a jogszabály által előírt határidő módosítás miatt. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, amelyeket a Testület tagjai a módosító javaslattal együtt 5 igen szavazattal jóváhagytak: Napirendi pont Előadó 1. Összefoglaló jelentés megtárgyalása Törtel Község Godó János Önkormányzata évi belső ellenőrzési Polgármester tevékenységéről. 2. Törtel Község Önkormányzata évi Godó János Polgármester, költségvetéséről szóló, a 12/2011 (IX. 9.) Szakmai előterjesztő: és a 15/2011 (XI.25.) rendelettel módosított Pásztor Józsefné 5/2011.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosítása Gazdasági vezető Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadás. 3. Törtel Község Önkormányzata és a Törteli Roma dr. Majtényi Erzsébet Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás Jegyző megtárgyalása. 4. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. dr. Majtényi Erzsébet Jegyző 5. Az ÖKOVÍZ KFT. és Törtel Község Önkormányzata dr. Majtényi Erzsébet között fennálló közszolgáltatási szerződés mellékletének Jegyző módosítása. 6. Települési Esélyegyenlőségi Program módosítása. dr. Majtényi Erzsébet Jegyző 7. A település Rendezési tervéhez alaptérkép dr. Majtényi Erzsébet beszerzése. Jegyző 8. Törtel Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6./2011.(III.25.) számú rendelet dr. Majtényi Erzsébet 3. sz. függelékének módosítása. Jegyző 2

3 1. Napirendi pont Godó János Polgármester a Képviselők számára írásban kiadott anyag alapján szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében, a belső ellenőrzés beszámolót készít a tárgyévben elvégzett vizsgálatokról. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv a alapján A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő testület elé terjeszti. A jogszabályok előírásait betartva, Törtel Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolót a mellékelt jelentésben foglaltak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé. Ismerteti, hogy a napirendi pontot a Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Jogi és Ügyrendi Bizottsága és Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottsága április 24-i együttes ülésén megtárgyalta, melyet elfogadásra javasolnak a Képviselőtestület felé. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a kiadott anyagban szereplő határozati javaslatot fogadja el. Az előterjesztéssel kapcsolatban a Képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, 5 igen szavazattal az alábbi határozat született: 22./2012.(IV.26) számú Képviselő-testületi határozat Törtel Község Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről készül összefoglaló jelentésről Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatával Egyetért és elfogadja a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőrzése által Törtel Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési tevékenységéről készített Összefoglaló jelentést. A Képviselő-testület megköszöni Steiger Rita belső ellenőr És munkatársai segítőkész munkáját és utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős: azonnal jegyző 2. Napirendi pont Godó János Polgármester a Képviselők számára írásban kiadott anyag alapján szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy elkészült a év IV. negyedévben bekövetkezett előirányzat változásokról szóló rendelettervezet. A módosításokat beépítettük a évi beszámolóba. 3

4 I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése szerint a Képviselőtestület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejére, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. II. RÉSZLETES INDOKOLÁS I. A IV. negyedévben e Ft előirányzat növekedés történt, így a módosított bevételi előirányzat e Ft. Az előirányzat növekedésből: 1. Költségvetési támogatás: (A Rendelet 4 (4) bekezdése) a). Központosított előirányzat: (A Rendelet 4 (4) bekezdés c) pontja) e Ft e Ft Szociális juttatások e Ft; esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás e Ft; óvodáztatási támogatás 300 e Ft b). Egyéb központi támogatás: (A Rendelet 4 (4) bekezdés d) pontja) évi bérkompenzáció támogatása 653 e Ft 4. Átvett pénzeszközök: e Ft (A Rendelet 4 (5) bekezdése) Kiegészítő GYVT 24 e Ft, népszámlálásra e Ft, logopédia támogatás 563 e Ft, közfoglalkoztatás támogatása e Ft, egyszeri GYVT támogatás e Ft, OALI támogatása háziorvosi szolgálatnak e Ft, OFA támogatás közfoglalkoztatás szervező bérére 659 e Ft. II. A módosított kiadási előirányzat év végén e Ft. A IV. negyedévben e Ft előirányzat növekedés történt. Az előirányzat növekedésből: 1. Személyi juttatás: e Ft (A Rendelet 5. (2) bekezdésnek a) pontja) Háziorvosi szolgálat OALI 770 e Ft, közcélú foglalkoztatottak e Ft, évi bérkompenzáció 516 e Ft, közfoglalkoztatás szervező bére 519 e Ft; népszámlálás kiadásai e Ft, logopédiai ellátás támogatása 113 e Ft. 2. Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettségek: e Ft 4

5 (A Rendelet 5. (2) bekezdés b) pontja) Fenti személyi juttatások munkáltatót terhelő befizetési kötelezettségek. 3. Dologi kiadások: 904 e Ft (A Rendelet 5. (2) bekezdés c) pontja) Háziorvosi szolgálat finanszírozásának felosztása költségnemenként 671 e Ft, óvodának logopédiára 140 e Ft, Igazgatási tevékenységnek népszámlálás kiadásaira 93 e Ft. 4. Általános tartalék: e Ft (A Rendelet 5. (1) bekezdés d) pontja) Esélyegyenlőségi támogatás 2012-re áthúzódó része e Ft. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft (A Rendelet 6. (1) bekezdése) Rendszeres szociális segély e Ft, Normatív ápolási díj e Ft, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 24 e Ft, Egyszeri gyermekvédelmi támogatás e Ft, Óvodáztatási támogatás 300 e Ft, Lakásfenntartási támogatás 493 e Ft, Bérpótló támogatás e Ft. 6. Átadott pénzeszközök: 280 e Ft (A Rendelet 7. (1) bekezdése) Kistérségtől logopédia támogatás átadása Jászkarajenőnek 280 e Ft. III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I.társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása nincs. 5

6 IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezetnek számottevő adminisztratív hatásai nincsenek. VII. megalkotásának szükségessége: Az államháztartás működési rendjéről szóló évi CXCV. törvény 34. -ban foglaltak alapján az évközi előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeleten keresztül kell vezetni. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartás működési rendjéről szóló évi CXCV. törvény 34. -ban foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A tervezetnek számottevő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei nincsenek. Godó János Polgármester megkérdezi Pásztor Józsefné Gazdasági vezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni? Pásztor Józsefné Gazdasági vezető köszöni a lehetőséget, de nem kíván élni a lehetőséggel, azonban a Képviselők kérdéseire válaszolni fog. Örül az eredménynek, sok év elteltével szinte újra kell tanulni a pozitív pénzmaradvány kezelését, de ezt nagy örömmel teszi. Godó János Polgármester szerint is nagy eredményt értek el, kéri, hogy ugyan ezzel az elszántsággal és ugyan ezzel a céllal dolgozzanak az elkövetkezendő években is. Ismerteti, hogy a napirendi pontot a Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Jogi és Ügyrendi Bizottsága és Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottsága április 24-i együttes ülésén megtárgyalta, melyet elfogadásra javasolnak a Képviselőtestület felé. Kéri a Képviselők kérdéseit, hozzászólásait. Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem érkezett, Godó János Polgármester rendelet alkotásra kéri a Képviselőket, akik 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkották: Törtel Község Önkormányzatának 6./2012.(IV.27.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, a 12/2011 (IX. 9.) és a 15/2011. (XI.25.) rendelettel módosított 5/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi LXCV. Törvény 34. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló év LXV. Törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 12/2011 (IX. 9.) és a 15/2011. (XI.25) rendelettel módosított 5/2011 (II. 11.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés a) pontjában a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (2) A Rendelet 3. (1) bekezdés b) pontjában a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. 6

7 2. (1) A Rendelet 4. (4) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (2) A Rendelet 4. (4) bekezdés b) pontjában a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (3) A Rendelet 4. (4) bekezdés c) pontjában az e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (4) A Rendelet 4. (4) bekezdés d) pontjába a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (5) A Rendelet 4. (5) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (6) A Rendelet 4. (5) bekezdés b) pontjában a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. 3. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (2) A Rendelet 5. (2) bekezdésének a) pontjában a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (3) A Rendelet 5. (2) bekezdésének b) pontjában az e Ft szövegrész helyébe az e Ft szövegrész lép. (4) A Rendelet 5. (2) bekezdésének c) pontjában a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. (5) A Rendelet 5. (2) bekezdés d) pontjában az e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. 4. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. 5. (1) A Rendelet 7. (1) bekezdésében a e Ft szövegrész helyébe a e Ft szövegrész lép. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba ls a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Törtel, április 26. Godó János Polgármester Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző Godó János Polgármester a továbbiakban a Képviselők számára írásban rendelkezésre bocsátott előterjesztés alapján ismerteti, hogy a jogszabályokban meghatározottak szerint elkészült az Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámoló. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 7

8 Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi gazdálkodásról elkészítettük az önkormányzat zárszámadását. A beszámoló a következő mellékleteket, valamint tájékoztatókat tartalmazza: - 1. melléklet: az önkormányzat évi bevételeinek eredeti- és módosított előirányzatát, valamint teljesítését tartalmazza melléklet: az önkormányzat évi működési és egyéb sajátos bevételeinek eredeti- és módosított előirányzatát, valamint teljesítését tartalmazza melléklet: az önkormányzat évi kiadásainak eredeti- és módosított előirányzatát, valamint a kiadások teljesítését tartalmazza melléklet: a évi működési kiadások szakfeladatonkénti bontását tartalmazza melléklet: az önkormányzat felhalmozási kiadásainak eredeti- és módosított előirányzatát, valamint a felhalmozási kiadások teljesítését tartalmazza melléklet: az önkormányzat átadott pénzeszközeinek eredeti- és módosított előirányzatát, valamint az átadott pénzeszközök kiadásainak teljesítését tartalmazza melléklet: pénzbeli ellátások eredeti és módosított előirányzatát és a évi teljesítést mutatja be melléklet: az önkormányzat évi költségvetési mérlege melléklet: az önkormányzat évi záró pénzkészletét tartalmazza melléklet: az önkormányzat évi pénzmaradvány kimutatása sz. tájékoztató: az önkormányzat állóeszközeinek állományában bekövetkezett változást mutatja be sz. tájékoztató: a vagyoni helyzet alakulása 2011-ben sz. tájékoztató: kimutatás az önkormányzat vagyoni helyzetéről ESZKÖZÖK - 4. sz. tájékoztató: kimutatás az önkormányzat vagyoni helyzetéről FORRÁSOK - 5. sz. tájékoztató: normatív, normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása - 6. sz. tájékoztató: az önkormányzat adósságot keletkeztető több évet érintő kötelezettség vállalásainak bemutatása - 7. sz. tájékoztató: az önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatásokról - 8. sz. tájékoztató: az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 8

9 RÉSZLETES INDOKLÁS Az önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület működési hiánnyal fogadta el. A működési hiány a kötelezően ellátandó feladatok közoktatás, közművelődés, szociális ellátás, településüzemeltetés kiadásainak és bevételeinek különbözetéből adódott. A Képviselő-testület a fizetőképességének megőrzésére likviditási hitelkeretről döntött ( e Ft). Ebből év végén e Ft-ot kellett igénybe venni. I. A módosított bevételi előirányzat év végén e Ft. Az év folyamán a bevételi előirányzat e Ft-tal nőtt (1. melléklet). Ebből: 1. Költségvetési támogatás: e Ft - Központosított előirányzat: e Ft - Normatív kötött felhasználású támogatás: e Ft - Normatív támogatás: 1 e Ft - Egyéb központi támogatás: e Ft 2. Átvett pénzeszközök: e Ft - Mozgáskorlátozottak támogatása: 589 e Ft - OALI-től háziorvos támogatása: e Ft - Településőr bérének támogatása IV. negyedévi tám. 280 e Ft - Kiegészítő GYVT: e Ft - Logopédia: 563 e Ft - Népszámlálás: e Ft - OEP-től háziorvosi szolgálat támogatása: e Ft - Közfoglalkoztatás támogatása: e Ft - OFA-tól közfoglalkoztatás szervező bérére 659 e Ft A bevételi előirányzatok teljesítése e Ft. Ez a módosított előirányzat 101,9 %-a. Ebből: - Intézményi működési bevételek: e Ft - Önkormányzat sajátos működési bevételei: e Ft - Költségvetési támogatások: e Ft - Előző évi költségvetési támogatás: e Ft - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 312 e Ft - Átvett pénzeszközök: e Ft - Likvid hitel: e Ft - Függő, átfutó bevételek: e Ft Adóbevételből és pótlékokból befolyt összeg e Ft, ami e Ft-tal meghaladja a tervezett előirányzatot. Az előző évhez képest e Ft-tal több folyt be évben, a kintlévőségek behajtására tett intézkedések eredményesek voltak. II. Kiadások módosított előirányzata e Ft. Az eredeti előirányzathoz képest a növekedés e Ft. A kiadások előirányzatának teljesítése e Ft, ami a módosított előirányzat 101,9 %-a (3. melléklet). Ezen belül a működési kiadások teljesítése 96,9%. (3. melléklet 5. sor). a e Ft előirányzat növekedésből a e Ft teljesítésből - Személyi juttatás: e Ft e Ft 9

10 - Munkaadókat terhelő befiz. köt.: e Ft e Ft - Dologi kiadások: e Ft e Ft - Szociális ellátások: e Ft e Ft - Felhalmozási kiadások: 244 e Ft e Ft - Átadott pénzeszköz: 425 e Ft e Ft - Tartalékok (általános és cél): e Ft - Likvid hitel teljesítése: e Ft - Függő kiadások: e Ft Megtakarítás a személyi juttatásoknál és ezek vonzatainál, a munkaadókat terhelő befizetési kötelezettségeknél keletkezett. Ezt a megtakarítást azonban, mint az utóbbi években mindig a dologi kiadások finanszírozására kellett fordítani. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított előirányzata e Ft. Az év során e Ft előirányzat növekedés történt. Ez a segélyek központi támogatásából tevődik össze. A segélyek teljesített kiadása e Ft (7. melléklet). Jelentősebb többletkiadás a gyermekétkeztetésnél jelentkezik, de meghaladja a módosított előirányzatot az ápolási díj, az aktívkorúak ellátása, és a rendszeres szociális segély is. III. IV. Az átadott pénzeszközök módosított előirányzata e Ft. Előirányzat 425 e Ft-tal nőtt. A teljesítés e Ft, ez 85,8 % (6. melléklet). A felhalmozási kiadások módosított előirányzata e Ft. A 244 e Ft előirányzat növekedésből: - Óvodapályázati összegből beszerzett gép 244 e Ft évben fejlesztésre e Ft-ot költött az önkormányzat, ami a módosított előirányzat 75,3%-a. V. A település vagyonának B értéke az év során e Ft-tal nőtt. Ez a Regionális Hulladéklerakó Törtelre eső részének állományba vételéből adódik. VI. A kiadások teljesítéséhez e Ft likvid hitelt vettünk igénybe. Ez lényegesen kevesebb az előző évinél, ami e Ft volt. Tárgyévi költségvetési tartalék: e Ft, amit a évi e Ft e Ft-ra változtat. Ezt csökkenti a normatív támogatásból visszafizetendő 241 e Ft (10. melléklet). Így a évi pénzmaradvány e Ft. A bevételi forrásaink nagyon behatároltak. A központi költségvetésből kapott támogatás évről évre szűkül. A feladat ellátás minden területén saját bevételből kellett kiegészíteni a kapott támogatást. A feladatok bővítése az esetek túlnyomó részében nem, vagy csak részben finanszírozott. Vagyonértékesítésből nem terveztünk bevételt, a 312 e Ft korábbi értékesítés törlesztéséből származik. A költségvetés egyensúlyának megtartásához nagymértékben hozzájárult az adóbevételekből befolyó többletbevétel és a közműfejlesztési támogatásból származó bevétel, ami a hivatal egyéb bevételeit növelte. Kötelező feladataink ellátása mellet évben fejlesztésre minimális keret állt rendelkezésre. Ebből elsősorban korábbi években keletkezett kötelezettségekre és a működéshez nélkülözhetetlen eszközökre költöttük. Mindezek ellenére a évi gazdálkodást eredményesnek tekintem, hiszen biztosított volt az intézmények zavartalan működése, teljesítettük kötelezettségvállalásainkat. Nagy eredménynek tekintem, hogy az előző évi e Ft pénzmaradvány évben

11 e Ft lett. Ebből ugyan kötelezettséggel terhelt e Ft (5 422 e Ft likvid hitel, e Ft oktatási pályázati összeg), de a teljesítmény így sem vitatható. Szeretném megköszönni az intézmények megértő együttműködését. Lehetőségeikhez képest igyekeztek betartani költségvetési kereteiket. Kérem a továbbiakban is segítő közreműködésüket. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolót elfogadni szíveskedjen. Godó János Polgármester ismerteti továbbá, hogy Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló elkészítette könyvvizsgálói véleményét Törtel Község Önkormányzata évi zárszámadási rendeletének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról, melyet szintén minden Képviselő papír alapú tájékoztatóként megkapott. A Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Jogi és Ügyrendi Bizottsága és Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottsága április 24-i együttes ülésén az anyagot megtárgyalta, melyet elfogadásra javasolnak a Képviselő-testület felé. Kéri a Képviselők kérdéseit, hozzászólásait az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban. A Képviselők részéről hozzászólás, kérdés nem érkezett, 5 igen szavazattal megalkották az alábbi zárszámadási rendeletet: Törtel Község Önkormányzatának 7/2012. (IV.27.) rendelete Törtel község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendelet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal b) Önállóan működő költségvetési szervek: ba) Szent István Király Általános Iskola bc) Törteli Tulipán Óvoda bc) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT FŐ ÖSSZEGEI 2. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e Ft bevétellel és e Ft kiadással hagyja jóvá. 11

12 (2) A bevételi főösszegből a likvid hitel összegét e Ft-ban, a függő átfutó bevételek forgalmának összegét e Ft-ban, a függő átfutó kiadások forgalmának összegét 8 377e Ft-ban hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. III. TELJESÍTETT BEVÉTELEK 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi bevételeinek teljesítését az alábbiakban részletezettek szerint: a) a működési bevételek összegét e Ft-ban b) a sajátos működési bevételek összegét e Ft-ban, ezen belül ba) az egyéb sajátos bevételek összegét e Ft-ban bb) a helyi adók összegét e Ft-ban bc) az átengedett központi adók összegét e Ft-ban bd) a talajterhelési díj összegét e Ft-ban be) pótlékok, bírságok összegét e Ft-ban c) az önkormányzatok költségvetési támogatásának teljesítését e Ftban, a támogatásokon belül ca) a normatív támogatások összegét e Ft-ban cb) a normatív kötött felhasználású támogatások összegét e Ft-ban cc) a központosított előirányzatok összegét e Ftban cd) egyéb központi támogatás e Ft-ban d) előző évi költségvetési támogatás e Ft-ban a) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítését 312 e Ft-ban f) támogatás értékű bevételek teljesítését e Ft-ban ezen belül fa) támogatás értékű bevételek OEP-től e Ft-ban fb) támogatás értékű bevételek összegét e Ft-ban g) a likvid hitel felvételének teljesítését e Ft-ban fogadja el. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1-2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. IV. TELJESÍTETT KIADÁSOK 4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak teljesítését e Ft-ban, ezen belül: a) a személyi juttatások kiadásainak összegét e Ft-ban b) a munkaadókat terhelő befizetési kötelezettségek összegét e Ft-ban c) a dologi kiadások összegét e Ft-ban hagyja jóvá. (2) A működési és fenntartási kiadások szakfeladatonkénti teljesítését az 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 5. (1) A Képviselő-testület a likviditási hitel törlesztésének összegét e Ft-ban hagyja jóvá. 12

13 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését e Ft-ban hagyja jóvá. (2) A felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesített kiadási összegét e Ft-ban hagyja jóvá. (2) A kiadások részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 8. (1) A képviselő-testület az önkormányzat a társadalom-és szociálpolitikai juttatások teljesített kiadásainak összegét e Ft-ban hagyja jóvá. (2) A kiadások részletezését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. V. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁS 9. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése teljesítése során keletkezett pénzmaradványát e Ft-tal hagyja jóvá. Ebből feladattal terhelt e Ft - likvid hiteltörlesztés e Ft - oktatási intézmények integrációs pályázati összege e Ft (2) A e Ft szabad pénzmaradványt az önkormányzat a évi működési hitel előirányzatának csökkentésére fordítja. (3) A pénzmaradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. VI. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ 10. (1) A Képviselő-testület a) az állóeszközeiben bekövetkezett változásokat az 1. sz. tájékoztatóban, b) a vagyoni helyzet bemutatását a 2-4. sz. tájékoztatóban, c) az önkormányzat állami támogatásokkal való elszámolását az 5. sz. tájékoztatóban, d) az önkormányzat több évet érintő kötelezettségvállalásainak december 31-i állapotát a 6. sz. tájékoztatóban, e) az önkormányzat évi közvetett támogatásainak kimutatását a 7. sz. tájékoztatóban, f) az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete a 8. sz. tájékoztatóban foglaltak szerint fogadja el. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 11. (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Törtel, április 26. Godó János Polgármester dr. Majtényi Erzsébet Jegyző 13

14 3. Napirendi pont Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző a Képviselők számára írásban rendelkezésre bocsátott előterjesztés alapján szóbeli ismertetésében elmondja, hogy Törtel Község Önkormányzata és a Törteli Roma Önkormányzat számára az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 27. (2) bekezdése előírja együttműködési megállapodás kötését. A megállapodás tartalmát a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80-a határozza meg, mely az alábbiak szerint szól: 80. (1) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak székhelyén biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése; b) az önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; c) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása; e) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása; és f) az a) e) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeknek a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével a viselése. (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül. (3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével, b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket, d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket. 14

15 (4) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. (5) Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is. A megállapodás tartalmának kidolgozásakor figyelembe vettük még a: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény; a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény; az államháztartásról szóló évi. CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet; a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012 (III. 06.) Kormányrendelet, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltakat is. A fenti jogszabályhelyek alapján született meg az előterjesztés mellékleteként csatolt együttműködési megállapodás. Ismerteti, hogy a Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Jogi és Ügyrendi Bizottsága és Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottsága április 24-i együttes ülésén az anyagot megtárgyalta, melyet elfogadásra javasolnak a Képviselőtestület felé. Köszöni a figyelmet és kéri az előterjesztés megvitatását és a határozat-tervezet elfogadását. A Képviselő-testület tagjai részéről kérdés, egyéb hozzászólás nem érkezett, 5 igen szavazattal az alábbi határozat született: 23/2012.(IV.26.) határozata a Törtel Község Önkormányzata és a Törteli Roma Önkormányzat által kötendő az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 27. (2) bekezdésében előírt együttműködési megállapodás tartalmáról 1. A Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a Törtel Község Önkormányzata és a Törteli Roma Önkormányzat által az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 27. (2) bekezdésében előírt együttműködési megállapodás tervezetét és azt elfogadja. 2. Felhatalmazza Godó János polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására Törteli Roma Önkormányzat Képviselő-testülete által történt megtárgyalását követően. Határidő: április 30. Felelős: Godó János polgármester Dr. Majtényi Erzsébet jegyző 15

16 4.Napirendi pont Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző a Képviselők számára írásban rendelkezésre bocsátott anyag alapján tett szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy az új államháztartásról szóló évi CXCV. törvény értelmében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal külön jogi személyiségként működik tovább. Egyes szakfeladatok a hivataltól átkerültek az Önkormányzathoz, így szükségessé vált az Alapító okiratnak ennek megfelelő módosítása. Az alábbiakban ismertetjük a módosítás részleteit: A tevékenységi körök közül kivételre kerülnek: parkfenntartás erdőgazdálkodás óvodai intézmény, étkeztetés iskolai intézmény, étkeztetés munkahelyi vendéglátás közutak ingatlan kezelés önkormányzat igazgatási tevékenység önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok képviselő-testület, bizottságok működése polgári szolgálat helyi kisebbségi önkormányzat községgazdálkodás egyéb városgazdálkodási feladatok építés és településfejlesztés, közvilágítás önkormányzat elszámolása piac-vásár és vállalkozási tevékenység óvodai nevelés iskolai oktatás fogyatékos tanulók oktatása napközi otthonos ellátás háziorvosi szolgálat ügyeleti szolgálat védőnői szolgálat anya- és gyermekvédelem iskolai e.ü-i szolgálat gyermek és ifjúságvédelmi feladat szociális étkeztetés rendszeres szociális pénzbeli ellátás rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás munkanélküli ellátás eseti pénzbeli szociális ellátás eseti gyermekvédelmi ellátás település tisztasági szolgáltatás művelődési központ és könyvtár sporttámogatás temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás. Ezen felül az Alaptevékenységek köre is szűkült az alábbiakkal: 16

17 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Családsegítés 17

18 Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Köztemető-fenntartás és működtetés A kiegészítő tevékenységek köréből pedig az alábbiak kerülnek törlésre: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Tisztelt Képviselő-testület! Fentiekre alapozva kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni. Ismerteti, hogy a Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Jogi és Ügyrendi Bizottsága és Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottsága április 24-i együttes ülésén az anyagot megtárgyalta, melyet elfogadásra javasolnak a Képviselőtestület felé. Törtel Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítása: 1.) Az Alapító Okirat törvényességi felhatalmazásokat tartalmazó része helyébe a Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján Törtel Községi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adja ki: szöveg lép. 2.) Az Alapító Okirat 6.) pontjában meghatározott A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. szövegrész helyébe A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv. szövegrész kerül. 3.) a.) Az Alapító Okirat 7.) pontjában megjelölt tevékenységi körök közül az alábbiak megszűnnek: Tevékenységi köre: parkfenntartás erdőgazdálkodás óvodai intézmény, étkeztetés iskolai intézmény, étkeztetés munkahelyi vendéglátás közutak ingatlan kezelés önkormányzat igazgatási tevékenység önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok képviselő-testület, bizottságok működése polgári szolgálat helyi kisebbségi önkormányzat 18

19 községgazdálkodás egyéb városgazdálkodási feladatok építés és településfejlesztés, közvilágítás önkormányzat elszámolása piac-vásár és vállalkozási tevékenység óvodai nevelés iskolai oktatás fogyatékos tanulók oktatása napközi otthonos ellátás háziorvosi szolgálat ügyeleti szolgálat védőnői szolgálat anya- és gyermekvédelem iskolai e.ü-i szolgálat gyermek és ifjúságvédelmi feladat szociális étkeztetés rendszeres szociális pénzbeli ellátás rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás munkanélküli ellátás eseti pénzbeli szociális ellátás eseti gyermekvédelmi ellátás település tisztasági szolgáltatás művelődési központ és könyvtár sporttámogatás temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Az Alapító Okirat 7.) pontjában szereplő Az így módosított tevékenységi körök érvényességi ideje december 31-ig terjed szövegrész törlésre kerül. b.) Az Alapító Okirat 7.) pontjában felsorolt Alaptevékenységek közül az alábbiak megszűnnek: Alaptevékenységek: Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 19

20 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Családsegítés Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Köztemető-fenntartás és működtetés Kiegészítő tevékenységek: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Az Alapító Okirat 7.) pontjában az Alaptevékenységek szövegrész helyébe a Szakfeladati rend szöveg lép az alábbi módszer szerint: 20

21 Az érvényes államháztartási szakfeladati rend: Alapvető szakfeladat: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Szakfeladatok: Önkormányzati jogalkotás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Közgyógyellátás 4.) a.) Az Alapító Okirat 9.) pontjában megjelölt a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított évi XXIII. tv. szövegrész helyébe a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv. szövegrész lép. b.) Az Alapító Okirat 9.) pontjában szereplő szövegrész az alábbiak szerint módosul: Tartós távolléte esetén az igazgatási csoportvezető helyettesíti. 5.) a.) Az eredeti alapító okiratban szereplő Az alapító okiratot az Önkormányzat a 15/2009. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozattal módosította. szövegrész helyébe Az alapító okiratot az Önkormányzat a 15/2009. (V.28.) sz. és a./2012. (IV.26.) sz. képviselőtestületi határozattal módosította. szövegrész lép. b.) Az eredeti alapító okiratban szereplő Az alapító okiratot az Önkormányzat a 16/2009. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozattal egységes szerkezetben elfogadta. szövegrész helyébe Az alapító okiratot az Önkormányzat a./2012. (IV.26.) sz. képviselő-testületi határozattal módosította. szövegrész lép. Törtel, április 26. Godó János Polgármester Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző A Képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, 5 igen szavazattal meghozták az alábbi határozatot: 24/2012.(IV. 26. ) számú önkormányzati határozat a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását egyhangú szavazással jóváhagyja. Felelős: Határidő: Dr. Majtényi Erzsébet jegyző Azonnal Törtel Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítása: 21

22 1.) Az Alapító Okirat törvényességi felhatalmazásokat tartalmazó része helyébe a Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján Törtel Községi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adja ki: szöveg lép. 2.) Az Alapító Okirat 6.) pontjában meghatározott A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. szövegrész helyébe A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv. szövegrész kerül. 3.) a.) Az Alapító Okirat 7.) pontjában megjelölt tevékenységi körök közül az alábbiak megszűnnek: Tevékenységi köre: parkfenntartás erdőgazdálkodás óvodai intézmény, étkeztetés iskolai intézmény, étkeztetés munkahelyi vendéglátás közutak ingatlan kezelés önkormányzat igazgatási tevékenység önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok képviselő-testület, bizottságok működése polgári szolgálat helyi kisebbségi önkormányzat községgazdálkodás egyéb városgazdálkodási feladatok építés és településfejlesztés, közvilágítás önkormányzat elszámolása piac-vásár és vállalkozási tevékenység óvodai nevelés iskolai oktatás fogyatékos tanulók oktatása napközi otthonos ellátás háziorvosi szolgálat ügyeleti szolgálat védőnői szolgálat anya- és gyermekvédelem iskolai e.ü-i szolgálat gyermek és ifjúságvédelmi feladat szociális étkeztetés rendszeres szociális pénzbeli ellátás rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás munkanélküli ellátás eseti pénzbeli szociális ellátás eseti gyermekvédelmi ellátás település tisztasági szolgáltatás művelődési központ és könyvtár sporttámogatás temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 22

23 Az Alapító Okirat 7.) pontjában szereplő Az így módosított tevékenységi körök érvényességi ideje december 31-ig terjed szövegrész törlésre kerül. b.) Az Alapító Okirat 7.) pontjában felsorolt Alaptevékenységek közül az alábbiak megszűnnek: Alaptevékenységek: Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 23

Törtel Község Önkormányzatának. 6./2012.(IV.27.) rendelete

Törtel Község Önkormányzatának. 6./2012.(IV.27.) rendelete Törtel Község Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. Tel: 53/576-010 Fax: 53/576-019 E-mail: jegyzo@tortel.hu Törtel Község Önkormányzatának 6./2012.(IV.27.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat testületének 2015. május 7 - én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat testületének 2015. május 7 - én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat testületének 2015. május 7 - én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A 2014. évi zárszámadás elfogadása, maradvány elszámolás megtárgyalása döntéshozatal

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

egyszerű X nyílt ülés X Szociális és Egészségügyi Bizottság jegyző X minősített zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő

egyszerű X nyílt ülés X Szociális és Egészségügyi Bizottság jegyző X minősített zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő 12/2016. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslata Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint a Pilisi Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012.

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptemberi 12-i nyilvános ülésére Tárgy:Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Somlóvásárhely

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor kezdődött nyílt ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor kezdődött nyílt ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 16/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. július 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART,

Részletesebben

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára Szeghalom Város Polgármesterétől Szeghalom Szabadság tér 48. T: 371142. 16964/21. MEGHÍVÓ A helyi önkormányzatokról szóló módosított 199. évi LXV. tv. 12. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Meghívottak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-8/2015. iktatószám 8. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 179 Együttműködési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 25-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal:

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal: 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 24/2006. (VI. 27.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben