E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 28-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítésébe bevont személyek, szervezetek: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az eredeti költségvetését a 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amelyet ezt követően tíz alkalommal módosított. A módosítások következtében a költségvetés főösszege ezer Ft-ról ezer Ft-ra növekedett. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A költségvetés főösszegének jelentős változását a költségvetési maradvány bevonása, ezen túlmenően pályázati támogatás, tárgyi eszközök értékesítése, a bérkompenzációra nyújtott központi támogatás, a munkáltatói lakásalap számlára érkezett munkavállalói törlesztő részletek, valamint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázat támogatása jelentette. A befolyt bevételek az Önkormányzat és a Hivatal igazgatási tevékenységének ellátásán túl többek között az alábbi feladatokhoz biztosítottak forrást: A Terület- és Területfejlesztési Operatív Program végrehajtásának fontos lépéseként a Veszprém Megyei Önkormányzat megalkotta a pályázati felhívások megjelentetésének egyik előfeltételeként - az integrált területfejlesztési programját, melyet benyújtott a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. Az integrált területi programok a helyben megvalósítandó területfejlesztési feladatokat tartalmazzák, olyan programlisták, amelyek az összehangolt területi fejlesztések végrehajtásának alapjai a as uniós programozási időszakban. Az integrált területfejlesztési stratégia dokumentumaira, valamint a települési önkormányzatok polgármesterei, képviselő testületei, továbbá a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium észrevételeire alapozva került kijelölésre a Területfejlesztési Koncepció módosítása. Jelentős feladatvállalás történt ezer Ft összegben - a TÁMOP /K azonosító számú a Megyei területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozás című projekt megvalósításával. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázaton ezer Ft-ot nyert az önkormányzat, melyre vonatkozóan többek között a Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma megalkotására, valamint vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai munkák kidolgozására, előkészítésére vállalt kötelezettséget. A területfejlesztési feladatok mellett az önkormányzati hivatal nyolc esetben készítette elő, valamint koordinálta a megyében megtartott országgyűlési képviselő, helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását. A fenti, Európai Uniós, illetve központi forrásból finanszírozott feladatok mellett az önkormányzat jelentős szerepet vállalt a Megyei Értéktár Bizottság közreműködésével a nemzeti értékek megyei értéktárba történő felvételének gondozásában. Pályázati úton kapott 2

3 támogatásból sikerült a megyei Értéktár munkáját bemutató rendezvényt szervezni, valamint színvonalas könyv formájában megjelentetni a megye értékeit. Nemzetközi kapcsolatok révén szakmai tapasztalatcsere történt a területfejlesztés gyakorlatának megismerésében. Az önkormányzat gazdálkodására a takarékosság volt jellemző, ennek érdekében jelentősen csökkentette az önként vállalt feladatait, melyek forrása kizárólag saját bevételből történt. Bevételi források és azok teljesülése Az önkormányzat költségvetési támogatásai között szereplő helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a központi költségvetési törvény 2. melléklete szerint ezer Ft illette a megyei önkormányzatot. A központi forrás folyósítása az Ávr. szerint meghatározott ütemezéssel összhangban történt. A bérkompenzációra biztosított 25 ezer Ft támogatás szintén ezen soron teljesült, valamint kiegészítő támogatásként további 145 ezer Ft bevétel érkezett ezen a jogcímen. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásaként ezer Ft támogatást pályázat útján nyert az önkormányzat. A pályázati igény a évben fellépő, előre nem tervezett kiadások fedezetére került benyújtásra. A pályázat elbírálására és a támogatói okirat aláírására december 9-én került sor, a kitűzött célok megvalósítása ezért döntően évben történt. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat határidőben benyújtotta az elszámolását. A Földművelésügyi Minisztérium decemberében írt ki pályázatot a megyei Értéktárak arculatának kialakítására, melyen az önkormányzat ezer Ft támogatást nyert. Államháztartáson belülről érkezett támogatás ezer Ft október 31-ével lezárult Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára ÁROP /A kódszámú pályázat végelszámolásának befogadását követően. A helyhatósági időközi választások lebonyolításával, koordinálásával kapcsolatban ezer Ft támogatás érkezett. A TÁMOP /K azonosító számú a Megyei területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozás című projekt megvalósítása, és lezárása december 17-ével megtörtént. A pályázaton ezer Ft támogatást nyert az önkormányzat. A bevételi források közül a működési bevételek a módosított hoz képest 94,55 %- on ezer Ft teljesültek. A bevétel között a nyújtott szolgáltatások ellenértékeként jelentkezik az OTP NyRt-vel kötött együttműködés keretében biztosított szponzori díj, mely a Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat lebonyolítását segítette, a magántelefon továbbszámlázott díja, a kapcsolódó általános forgalmi adó teljesülése, a dolgozói Széchenyi Pihenő Kártya évi feltöltések fel nem használt egyenlegének visszatérítése, a munkáltatói lakásalap után fizetett kamatbevétel, továbbá a KDRFÜ részére készített tanulmány számlázott bevétele. A felhalmozási bevételek összességében a módosított hoz viszonyítva 100 %-on teljesültek ezer Ft összegben. A bevétel gépkocsi és laptop értékesítésből származik. 3

4 A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről származó bevételeken ezer Ft teljesült az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek után. Finanszírozási célú bevételként jelentkezik évi költségvetési maradvány felhasználása. A 8/2015. (V.4.) önkormányzati rendelettel elfogadott évi költségvetésről készült zárszámadásban jóváhagyott évi költségvetési maradvány felhasználása. A évi maradvány felhasználásával kiegyenlítésre kerültek az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások, továbbá a megyei önkormányzati tartalék keret terhére nyújtott támogatás a megjelölt céloknak megfelelően felhasználásra került. A Hivatal finanszírozására ezer Ft költségvetési támogatás folyósítása történt. A Hivatal finanszírozása az előző év azonos időszakához viszonyítva mintegy 19 millió Ft-tal 9,88 %-kal alacsonyabb. A csökkenés nagyobb részt a évben lebonyolított ÁROP /A-2013 kódszámú pályázatban vállalt létszámbővítés többletkiadásaival indokolható. A megyei önkormányzat pénzforgalmi számlájára december 28-án került átutalásra ezer Ft finanszírozási bevétel. A évi működési költségvetési támogatásból nyújtott előleg a január 5-én esedékes bérek fedezetére biztosított forrást. A költségvetés beszámolója szerinti ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás ezer Ft megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. A központi költségvetésből nyújtott támogatás az önkormányzat kötelező feladataira fedeztet nyújtott. A támogatás felhasználása teljes összegben megtörtént. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre, önként vállalt feladatokra csak a munkáltatói kölcsön törlesztésből, valamint a pályázatokban elszámolható kiadások megtérítéséből származó bevételek nyújtottak forrást. Kiadások alakulása A működési kiadásokban döntően a Hivatal, valamint a Közgyűlés működésének kiadásai jelennek meg. A kötelező feladatellátás teljesítésével összefüggésben keletkezett kiadások a területfejlesztéshez, az idegenforgalmi értékek felkutatásához, bemutatásához, a sportfeladatok támogatásához, a szabadidős tevékenységek koordinálásához kapcsolódnak. A működési célú támogatások teljesülése mutatja a sport tevékenységgel, utánpótlás neveléssel kapcsolatos, megállapodásokon alapuló kiadásokat, valamint, a Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat elismerésére nyújtott támogatások összegét. A beruházási kiadásokra az önkormányzat ezer Ft-ot fordított, melynek jelentős része ezer Ft - a évben folyósított megyei önkormányzati tartalékból valósult meg. Az önkormányzatnak lehetősége nyílt az informatikai eszközállomány bővítésére, gépkocsi beszerzésre, irodai bútorok vásárlására. 4

5 Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított ának összege ezer Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az ok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, ezért ezen sorok tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja. Létszám alakulása Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény módosításával a költségvetési szervekre vonatkozóan változtak a létszámgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések, így a költségvetési rendeletnek nem része az engedélyezett létszám bemutatása. Az előző években kialakított szervezeti struktúra rendjében a eredeti költségvetés az Önkormányzat tekintetében 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 24 fő álláshely megtartásával számolt. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben meghatározott feladatok megvalósítása céljából a 35/2015. (V.7.) MÖK határozat 4 fő létszámbővítésről döntött. Az álláshelyek beöltésére nem került sor, mert a Kormányrendeletben megszabott feladatok ebben az időszakban még nem merültek fel, az előzetes felmérések szerint a benyújtandó pályázatok a Hivatal humán kapacitását nem egy időben terhelnék. A létszámbővítésről szóló határozat rendelkezését a 60/2015. (X.7.) MÖK határozat visszavonta. Az Önkormányzat Közgyűlése 17 fő képviselői létszámmal látta el feladatát. Értékpapír és hitelműveletek alakulása, hitelállomány változásának tartalmi okai Az önkormányzat számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi kiemelt figyelemmel. Hitel felvételére az államháztartási jogszabályokból adódóan a megyei önkormányzatnak nincs lehetősége, a gazdálkodáshoz döntően az államtól kapott támogatás nyújt fedezetet. A közgyűlés az 7/2015. (II.12.) MÖK határozatával döntött arról, hogy sem 2015-ben, sem az azt követő három évben adósságot keletkeztető ügyletekre irányuló kötelezettséget, illetve kezességet nem vállal. Vagyon alakulása Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.13.) Kormányrendelet az államháztartás költségvetési szerveinél megvalósuló gazdálkodási adminisztratív feladatok ellátására jelentős terhet rótt. A bevezetett könyvelési rendszerrel a kettős könyvvitelt a költségvetési és a pénzügyi számvitel területén alkalmazni kellett. Az önkormányzat mérlegfőösszege 3,9 %-kal nőtt. Az önkormányzat döntő részben pályázatok útján nyert forrásból ezer Ft-ot fordított beruházásokra, azonban az államháztartási számvitel a beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó összegét nem tekinti a vagyont gyarapító tételnek. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök esetében ezer Ft-os növekedés történt. A selejtezések lebonyolításával, tárgyi eszközök értékesítésével összefüggésben a befektetett eszközök bruttó értéke ezer Ft-tal csökkent. A kivezetések között döntően elavult számítástechnikai eszközök, a hozzájuk tartozó szoftverek, valamint az értékesített személygépkocsi értéke szerepel. A 5

6 ingatlanvagyon kataszter és a számviteli analitika egyeztetése megtörtént, az ingatlanokra vonatkozó bruttó érték adatok ingatlanonként egyezőséget mutatnak. A évben összességében ezer Ft értékcsökkenés elszámolása történt. A mérlegfőösszeg alakulására a pénzeszközök állományának növekedése volt a legnagyobb hatással, itt 28,81 %-os növekedés ezer Ft figyelhető meg. A pénzeszközállomány növekedésében a rendkívüli önkormányzati támogatás decemberi folyósítása, az államháztartáson belüli megelőlegezés biztosítása, a korábbi évek pályázati tevékenységei során szerzett megtakarítások, valamint a Munkáltatói Lakásalap számlán megjelenő pénzkészlet játszik szerepet. A követelések állománya ezer Ft-tal csökkent főleg a Munkáltatói Lakásalap számlán jóváírt törlesztő részletek következtében. Az előzőekben bemutatott vagyonelemekben történő növekedés, forrás oldalon a mérleg szerinti eredmény, ebből kifolyólag a saját tőke pozitív irányú változását vonta maga után, mely megegyezik az eredmény kimutatásban megállapított mérleg szerinti eredmény ezer Ft szerinti összegével. Költségvetési maradvány megállapítása A Magyar Államkincstár felé leadott elemi költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány ezer Ft-ban került meghatározásra. Az államháztartás számvitelének évi módosításával átalakul a költségvetési maradvány megállapításának módszertana. A költségvetési maradvány megállapítása a könyvviteli számlák összevont egyenlegének adott, illetve nyújtott előlegekkel korrigált összegeként kerül megállapításra. További változást jelent, hogy a évi költségvetés információit Ft összegben kell kimutatni. A jóváhagyásra kerülő Ft költségvetési maradvány Ft összegben működési célokat szolgál, a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatáshoz kapcsolt kötelezettségek Ft összegben tartalmaznak felhalmozási célokat, továbbá az Önkormányzat informatikai eszközparkjának bővítése céljából további Ft felhalmozási céllal került bevonásra a maradvány felosztása során. A megyei önkormányzat a évi elemi költségvetése meghatározásakor Ft költségvetési maradványt a vállalt kötelezettségekkel összhangban előzetesen jóváhagyott. A költségvetés tervezése során a maradvány felosztásához kapcsolódó célok felülvizsgálatra kerültek az eltelt időszakban ismertté vált feladatok ismeretében. A felosztásra kerülő költségvetési maradványban Ft a Munkáltatói Lakásalap számla egyenlege, melyből a maradvány felosztásakor Ft önként vállalt feladatokhoz kapcsolódik. A számla fennmaradó egyenlege kötelező feladatok forrására szolgál. A gazdasági év lezárása megtörtént. A pénzügyi információs rendszer keretében elkészített beszámoló egyes űrlapjait a megyei önkormányzat honlapján a nyilvánosság számára közzétesszük. 6

7 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, a költségvetési maradvány megállapítását a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem, és kérem, hogy azt megvitatni és a beszámolóról a rendeletet megalkotni szíveskedjék. Veszprém, április 20. Polgárdy Imre 7

8 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2016. (. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 2. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a évi költségvetésének végrehajtását a.) ezer Ft bevétellel, b.) ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési okkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja. (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési okkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint ezer Ft került felhasználásra. (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben ezer Ft került felhasználásra. (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta. (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék ezer Ft kivételével felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás. (8) A Közgyűlés a rendelet 5, 6, 8 kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja. 8

9 3. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat évben a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 10. melléklet szerint mutatja be. 4. A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi. 5. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 9/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: a.) Eszközök ezer Ft, b.) Források ezer Ft. (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint részesedését gazdasági társaságokban a 9/b, 9/c, 9/d, 9/e, 9/f, 9/g melléklet részletezésében tudomásul veszi. (3) A 9/d melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 9/d melléklet szerinti ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik. Záró rendelkezések 6. (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti április 30-án. (3) Hatályát veszti: 1. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet, 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 6/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet, 9

10 3. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 9/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet, 4. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 10/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelet, 5. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 11/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet, 6. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 12/2015. (IX.17.) önkormányzati rendelet. 7. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 13/2015. (X.9.) önkormányzati rendelet. 8. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet. 9. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 16/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet. 10. a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 10

11 A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet i n d o k o l á s a ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -a írja elő a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet készítésének határidejére, továbbá tartalmára vonatkozó előírásokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette a költségvetés végrehajtását bemutató éves költségvetési beszámolóját, melyben meghatározta a jóváhagyásra javasolható maradvány mértékét. A Magyar Államkincstár felé határidőben benyújtásra került a Megyei Önkormányzatra, illetve Hivatalára vonatkozó elemi költségvetési beszámoló. Az elkészített beszámoló Magyar Államkincstár által történő jóváhagyását követően kerül elkészítésre a konszolidált éves költségvetési beszámoló. A rendelet tervezetben kerül megállapításra az elemi költségvetési beszámoló szerinti költségvetési maradvány. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat zárszámadásról szóló rendeletének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 2. -hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletével állapította meg költségvetését ezer Ft bevételi - kiadási főösszeggel. Az évközben végrehajtott módosítások miatt a költségvetési bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban határozta meg a közgyűlés. A módosításokat elsősorban a költségvetési maradvány jóváhagyása, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, pályázati támogatások, helyhatósági választásokkal összefüggésben kapott támogatás teljesített értékének bevételnövelő hatása miatt kellett megtenni. Bevételi források és azok teljesülése A bevételeket -csoportonként és kiemelt onként az 1. melléklet részletezi. Az önkormányzat költségvetési támogatásai között jelenik meg a központi költségvetési törvény szerint meghatározott megyei önkormányzati támogatás összege ezer Ft, valamint a foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatása. A működést biztosító központi források 100 %-on teljesültek. Az önkormányzat igyekezett szem előtt tartani a gazdaságossági szempontokat, így a gazdálkodást a pénzügyi stabilitás. 11

12 Az időközi helyhatósági választásokban nyújtott koordinációs, illetve lebonyolító szerepvállalás, valamint pályázatokkal összefüggésben kapott támogatásként ezer Ft bevételhez jutott az önkormányzat. A működési bevételek 94,55 %-ban teljesültek, mely döntően szolgáltatások, önkormányzati együttműködések bevételének ellenértékéből adódik. Felhalmozási bevételek teljesülése a tárgyi eszközök értékesítése miatt keletkeztek. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről az önként vállalt feladatok forrása az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek ezer Ft bevételeit tartalmazza. A költségvetési bevételek összességében 98,70 %-on teljesültek a módosított hoz képest. A bevételek összességében ezer Ft-ban teljesültek évben. Kiadások alakulása A kiadásokat onként és kiemelt onként az 1. melléklet mutatja be. A költségvetés összes kiadásai a módosított hoz képest 88,21 %-on teljesültek. A teljesítési szint a fentiekben bemutatott költségvetésből befolyt bevételek hatása, továbbá a ezer Ft tartalék maradványértékével indokolható. A működési kiadások 87,71%-on teljesültek, melyek jelentős részben az önkormányzati igazgatási tevékenység ellátását szolgálták. A működési kiadások között szereplő általános tartalék összege a pályázatok után nyert megtakarításokat mutatja, míg a céltartalékban az önként vállalt feladatok tartalék keretének összege jelentkezik. A tartalékok ezer Ft nagysága indokolja a kiadások nagyarányú alulteljesítését. A felhalmozási kiadások célonként és feladatonkénti megvalósulását az 5. melléklet tartalmazza. A beruházások 85,91 %-os teljesítési szintje azzal indokolható, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázat decemberben került elbírálásra, így a támogatás felhasználása - mely döntő részben beruházási célú évre tolódik. 3. -hoz Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint be kell mutatni az adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, valamint az adott évben nyújtott közvetett támogatásokat. A megyei önkormányzat évben a fentiekben felsorolt gazdasági eseményekhez kötelezettséget nem vállalt. A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományát a 9/c melléklet mutatja be, melyben szereplő kötelezettségvállalások lejárata nem haladja meg a 30 napot. A kötelezettségvállalások a folyó működési kiadásokhoz kapcsolódnak. A 10. melléklet elkülönítetten mutatja be az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait 12

13 4. -hoz A könyvviteli mérleg szerint a december 31-i záró pénzkészlet Ft. A Magyar Államkincstár felé leadott, majd jóváhagyott elemi költségvetési beszámoló szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat forint értéken számolva Ft költségvetési maradvánnyal rendelkezik, melynek felosztását a 7. melléklet mutatja be. 5. -hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyona ezer Ft. A vagyon változását a 9/a melléklet mutatja be. Az önkormányzat ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta a évet, mely a saját tőke állományának növekedését jelenti. A 9/c mellékletben bemutatott, a számviteli nyilvántartásokban szereplő ingatlan vagyon bruttó értéke a vagyonkataszteri nyilvántartási értékkel megegyezik. Az államháztartás, valamint az önkormányzat rendszerének átalakításával a központi költségvetést meghatározó, önkormányzati támogatás megállapításának alapjául szolgáló elvek jelentősen befolyásolják a megyei önkormányzat mozgásterét a vagyon gyarapítása szempontjából. Az önkormányzat kizárólag a meglévő vagyon állagának és értékének megőrzésére törekszik költségvetési lehetőségei függvényében, követi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény előírásait, mely alapján legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékének megfelelő nagyságrendben tartalékot képez. A évben összességében ezer Ft értékcsökkenés került elszámolásra. Pályázati forrásból, valamint saját erőből az önkormányzat ezer Ft-ot fordított beszerzésekre, ezen túlmenően költségvetési keretein belül végzett karbantartási feladatokat az eszközállomány értékének megtartására. 6. -hoz A záró rendelkezések a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező költségvetést módosító rendelkezéseket tartalmazzák. 13

14 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet bemutatja a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodását a bevételi-kiadási, valamint a létszám ok tükrében, továbbá bemutatja az önkormányzati vagyon alakulását. Bemutatásra kerül a költségvetési maradvány nagysága, és a kapcsolódó kötelezettségekkel összhangban annak felhasználása. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Az államháztartást szabályozó jogszabályok a rendelet elfogadását követően további adminisztrációs terheket keletkeztetnek. A Tervezet elfogadását, illetve kihirdetését követően a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. és 91. -a írja elő az Önkormányzat számára a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves beszámoló készítésének kötelezettségét, továbbá a zárszámadási rendelet képviselő-testület elé terjesztés határidejének kötelmét. A jogbiztonság okán célszerű a rendelet elfogadása. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné, mely következtében az Önkormányzat elesik a részére megállapított költségvetési támogatástól annak elfogadásáig, mely súlyosan veszélyeztetné likviditási helyzetét. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 14

15 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014 költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek 8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzeszközének változása 9/a melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról december 31-én nettó értékben 9/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat konszolidált eredménykimutatása 9/c melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról december 31-én 15

16 9/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása december 31-i nettó értéken 9/e melléklet Ingatlan vagyonkataszter év 9/f melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről évben 9/g melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása 10. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 16

17 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi tény eredeti módosított tény kötelező feladatok önként vállalt feladatok évi %- ában adatok ezer Ft-ban tény eredeti %- ában módosított %- ában A B C D E F G H I J K 1. Működési bevételek összesen ( ) ,48 215,77 99, Önkormányzatok működési támogatásai ,95 108,51 100, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,01 100,01 100, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ,94-100, Működési célú támogatások államháztartáson belülről , ,84 100, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , ,84 100, Működési bevételek ,19 358,94 94, Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,86 90,29 80, Kiszámlázott általános forgalmi adó ,77 16,34 52, Álatlános forgalmi adó visszatérítése ,11-91, Kamatbevételek , Egyéb működési bevételek ,68-100, Szolgáltatások ellenértéke ,00-100, Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen ( ) ,76 195,60 100, Felhalmaozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek ,43 79,30 100, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,43 79,30 100, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,04-100, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,04-100, Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) ,22 215,53 99,94 4. Maradvány igénybevétele ,75 327,12 100,00 5. Központi, irányító szervi támogatás ,12 91,25 94,33 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) ,32 116,99 95,99 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések ,00-100,00 8. Finanszírozási bevételek (6+7) ,77 121,58 96,14 9. Bevételek mindösszesen (3+8) ,33 173,16 98,70 2. táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi tény eredeti módosított tény kötelező feladatok önként vállalt feladatok évi %- ában adatok ezer Ft-ban tény eredeti %- ában módosított %- ában A B C D E F G H I J K 1. Működési kiadások összesen ( ) ,46 196,07 87, Személyi juttatások ,45 110,50 95, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,49 108,23 90, Dologi kiadások ,40 425,42 92, Egyéb működési célú kiadások ,89 74,99 5,50 Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre , ,00 100, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,18 175,00 71, Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen ( ) ,96 162,78 85, Beruházások ,96 162,78 85, Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) ,79 193,96 87,61 4. Belföldi finanszírozás kiadásai ,12 91,25 94,33 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,00 6. Finanszírozási kiadások (4+5) ,21 96,39 90,07 7. Kiadások mindösszesen (3+6) ,71 154,76 88,21

18 2. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok ezer Ft-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ban A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen ( ) ,00 1. Működési kiadások összesen ( ) , Önkormányzatok működési támogatásai , Személyi juttatások , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások , Dologi kiadások , Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb működési célú kiadások , Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek , Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre , Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre , Kiszámlázott általános forgalmi adó Tartalékok Álatlános forgalmi adó visszatérítése Általános tartalék Kamatbevételek , Céltartalékok Egyéb működési bevételek ,00 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) , Szolgáltatások ellenértéke , Beruházások , Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) , Felhalmozási bevételek ,00 4. Belföldi finanszírozás kiadásai , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése , Központi, irányítószervi támogatás folyósítása , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,00 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 6. Finanszírozási kiadások (4+5) , államháztartáson kívülről , Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) ,00 4 Maradvány igénybevétele ,00 5. Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) ,00 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések ,00 8. Finanszírozási bevételek (6+7) ,00 9. Bevételek mindösszesen (3+8) ,00 7. Kiadások mindösszesen (3+6) ,96

19 2. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok ezer Ft-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ban A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen ( ) ,41 1. Működési kiadások összesen ( ) , Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások , Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek , Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke , Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kiszámlázott általános forgalmi adó , Tartalékok Álatlános forgalmi adó visszatérítése , Általános tartalék Kamatbevételek Céltartalékok Egyéb működési bevételek ,00 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) , Szolgáltatások ellenértéke , Beruházások , Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) , Felhalmozási bevételek Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 6. Finanszírozási kiadások (4+5) kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) ,41 4 Maradvány igénybevétele ,00 5. Központi, irányító szervi támogatás ,33 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) ,61 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések - 8. Finanszírozási bevételek (6+7) ,61 9. Bevételek mindösszesen (3+8) ,64 7. Kiadások mindösszesen (3+6) ,34

20 2. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok ezer Ft-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ban A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) , Önkormányzatok működési támogatásai , Személyi juttatások , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások , Dologi kiadások , Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Egyéb működési célú kiadások , Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről , Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek , Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre , Közvetített szolgáltatások ellenértéke , Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre , Kiszámlázott általános forgalmi adó , Tartalékok Álatlános forgalmi adó visszatérítése , Általános tartalék Kamatbevételek , Céltartalékok Egyéb működési bevételek ,00 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) , Szolgáltatások ellenértéke , Beruházások , Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Költségvetési kiadások összesen (1+2) , Felhalmozási bevételek ,00 4. Belföldi finanszírozás kiadásai , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése , Központi, irányítószervi támogatás folyósítása , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,00 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 6. Finanszírozási kiadások (4+5) államháztartáson kívülről , , Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) ,94 4 Maradvány igénybevétele ,00 5. Központi, irányító szervi támogatás ,33 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) ,99 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések ,00 8. Finanszírozási bevételek (6+7) ,14 9. Bevételek mindösszesen (3+8) ,70 7. Kiadások mindösszesen (3+6) ,21

21 3. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés eredeti módosított teljesítés adatok ezer Ft-ban teljesítés a módosított %- ában A B C D E F G I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások ,95 K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok ,77 K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,00 K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,79 K 4. Eseti megbízások, külső szakértők ,24 K 5. Képviselők egyéb juttatásai ,00 K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) ,94 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai ,95 K 1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 2. Megyei területfejleszési dokumentumok módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön ,04 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával ,29 5. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács ,00 Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör tagdíj ,00 Ö c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége tagdíj ,00 Ö d. Balatoni Szövetség tagdíj ,00 K 6. Pénzügyi szolgáltatások díja ,24 K 7. cégautóadó ,83 K 8. MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása ,00 Ö 9. Megyei Értéktár programjai ,00 K 10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a ezer Ft támogatási összegből ,00 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részéletezi) K 11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése ,00 K 12. Kitüntetések adományozása (a teljes költség ezer Ft, melyből 841 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít ,10 meg) Ö 13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért ,00 Ö 14. Föld Napja ,00 K 15. Gépkocsi üzembehelyezése ,00 Ö 16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj ,00 K 17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban ,00 K 18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma - - K 19. Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása (az ezer Ft ból ezer Ft felhasználását az ,00 melléklet részletezi) K 20. Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban ,00 való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele K 21. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K 22. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása terhére valósul meg) Ö 23. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj ,00 K 24. A TÁMOP /K számú projekt tevékenységek megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások ,00 teljes körű lebonyolítása K 25. Veszprém Megyei Sportgála ,00 K 26. Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan ,00 kidolgozása című, TÁMOP /K kódszámú projekt kiadásai (teljes költsége: ezer Ft, melyből ezer Ft a Hivatal költségvetésében kerül elszámolásra K éves a Veszprém Megyei Önkormányzat (a teljes költség ezer Ft, melyből ezer Ft kiadást az ,37 5. melléklet jelenít meg) K 28. Újévi ünnepi fogadás K 29. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) ,01 Ö 30. Megyebál megrendezése Ö 31. Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása 50 - Ö 32. Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprémi Egyesület részére az Idősek Világnapja rendezvény támogatása ,00 Ö 33. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása K 34. Önkormányzati számítógépekre vírusírtó és manager szoftver beszerzés ,00 K 35. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási lkiadásokból ezer Ft a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg) ,69 IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: ,36 VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása ,33 VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,57

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIII. (LI.) évfolyam 6. szám 2013. november 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. december 17.

MEGHÍVÓ. 2015. december 17. MEGHÍVÓ 2015. december 17. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-én (csütörtökön) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Egry József terem

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXII. (L.) évfolyam 6. szám 2012. szeptember 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 52/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Dr. Mészáros Ernő professzor részére Veszprém

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 12-i ülésére 16/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A közterület használatáról szóló

Részletesebben

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előkészítésben közreműködött: Gazdasági alpolgármester, Közgazdasági Iroda A rendelettervezet elfogadásához minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 2-5 /2012. Mellékletek: 15 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére

Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére 1. számú napirend Cserszegtomaj Község Polgármestere Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek. dr. Milus Lajos jegyző Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 29-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/427-21/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére Tárgy: 2010. évi költségvetés tervezetének előzetes megtárgyalása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat 2011. augusztus 30-án tartandó rendkívüli Képviselőtestületi

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat 2011. augusztus 30-án tartandó rendkívüli Képviselőtestületi Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat 2011. augusztus 30-án tartandó rendkívüli Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Saját forrás biztosítása két fejlesztési cél megvalósításához Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 34/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV Nyíregyháza, 2008. február 28. 1 I.) Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXII. (L.) évfolyam 8. szám 2012. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 25/2012. (XII. 20.) önkormányzati

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete 2014 1 Bevezető: Alapadatok: A Pénztár a jogszabályok alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Pénztár könyvvizsgálói feladatainak ellátásáért felelős

Részletesebben

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról /2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Ügyrendi, Etikai, Közrendvédelmi és Nemzetiségi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

OTP Fáy András ALAPÍTVÁNY 1051 Budapest, Nádor utca 16. Adószám:18014008-1-41 Nyilvántartási száma: 01-01-0003024 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2014. Budapest, 2015. május 15. TARTALOM I. Az Alapítvány 2014.

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/664-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzata és intézményei

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben