Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város évi költségvetésér l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l"

Átírás

1 Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. tv (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete /továbbiakban: önkormányzat/ 2010.évi költségvetésér l az alábbi rendeletet alkotja: I.fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat Képvisel -testületére, bizottságaira, a felügyelete alá tartozó önállóan ill. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre és a Polgármesteri Hivatalra, önkormányzati feladatokra valamint Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére terjed ki. 2. /1/ Az államháztartási törvény 67. /3/bekezdése alapján a Képvisel testület a város költségvetésének címrendjét a /2/- /3/ bekezdés szerint állapítja meg. /2/ A város költségvetése fejezetekre, címekre és alcímekre tagozódik. Az önkormányzat költségvetésében kiadások tekintetében az e rendelet 4.sz.melléklete, bevételek tekintetében az 5.sz. melléklete részletezi a címrendet. /3/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal és f feladatcsoport illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat címeket és alcímeket alkotnak. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai, valamint az adósságszolgálat kiadásai és a tartalék valamint a céltartalék önálló címeket alkotnak. II.fejezet A rendelet tételes rendelkezései Pásztó Városi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek f összege, a hiány mértéke és finanszírozási módja: 3. /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak f összegét Hitelm veletekkel eft-ban Hitelm veletek nélkül eft-ban állapítja meg. Ebb l beruházások összege: eft - felújítások összege: eft - intézményi felhalmozási kiadások összege: eft - m ködési kiadások összege eft =ebb l = személyi jelleg kiadás eft

2 2 = munkaadókat terhel járulék eft = dologi jelleg kiadás eft = ellátottak pénzbeni juttatása eft = m ködési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre eft = támogatás ért.m k.kiadás eft = m ködési célú hiteltörl eft = kötelez tartalék - eft = társadalmi és szocpol. juttatás eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási f összeg címenkénti, alcímenkénti, el irányzat csoportonkénti és kiemelt el irányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2010.évi költségvetés bevételeinek f összegét Hitelm veletekkel e Ft-ban, Hitelm veletek nélkül : e Ft-ban határozza meg. Ebb l I. M ködési bevételek eft 1. Intézményi m ködési bevételek eft 2. Önkormányzatok saját m ködési bevételei eft 2.1. Illetékek - eft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok eft 2.3. Átengedett központi adók eft 2.4. Önkormányzat sajátos m ködési bev eft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása eft 1.1. Normatív támogatások eft 1.2. Központosított el irányzatok - eft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - eft 1.5. Normatív kötött felh. tám eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások eft 1.7 M ködésképtelen önk. kieg. támogatás eft 1.8 Egyéb központi támogatás eft III. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek eft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és t kebevételei eft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai - eft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele eft 5. Egyéb felhalmozási bevétel - eft IV. Támogatásérték bevételek eft 1. Támogatásérték m ködési bevétel eft 2. Támogatásérték bevétel TB alaptól eft 3. Támogatásérték felhalmozási bevétel eft V. Véglegesen átvett pénzeszközök eft 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülr l - eft

3 3 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülr l eft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése eft VII. Hitelek eft 1. M ködési célú hitel eft 2. Felhalmozási célú hitel eft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek - eft 1. El z évi pénzmaradvány igénybevétele - eft 2. El z évi vállalkozási eredmény igénybev. - eft IX. Kiegészítések, visszatérülések - eft El z évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - eft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi f összeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt el irányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. /1/A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2010.évi költségvetés hiányát a képvisel -testület Tárgyévi hiány: e Ft Tárgyévi m ködési hiány: - e Ft, többlet: e Ft Tárgyévi fejlesztési hiány: e Ft Hitelm veletekkel - e Ft-ban Hitelm veletek nélkül e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. /2/ A képvisel -testület a pénzmaradványt a beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek. 6. /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetési kiadásainak f összege: 791 eft. Ebb l m ködési kiadás: 791 eft Ebb l = személyi jelleg kiadás 200 eft = munkaadókat terhel járulék 54 eft = dologi jelleg kiadás 117 eft = speciális célú támogatások 420 eft /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek f összege: 791 eft 7. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza. 8. Az intézmények létszám el irányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4 4 9. A normatív állami támogatás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. sz. melléklet tartalmazza. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy: a/ A Magyar Köztársaság évi költségvetésr l szóló CXXX. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhet állami támogatást igényelje. b/ az önkormányzat m ködési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez e Ft egyéves lejáratú m ködési hitel felvételére intézkedjen (a Képvisel -testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében e Ft erejéig folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerz dés helyett új e Ft összeg folyószámlahitel keretszerz dés megkötésére közbeszerzési eljárás lefolytatásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is m ködési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mérték munkabér hitelt vesz fel. e/ A 2010-ben fejlesztési feladatai finanszírozásához/ kistérségi központ rehabilitációja, Hunyadi út építés, öt utca építése, óvodai f téskorszer sítés/ a évben megkötött 40 millió Ft összeg, illetve 103 millió Ft összeg hitelb l a feladatarányos részt igénybe veszi. f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz, a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT t kefeltöltéséhez, az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi id vel visszafizetend e Ft összeg célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lév önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képvisel -testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az algoritmizált levezetés szerint hiány mutatható ki A képvisel -testület az igényelhet támogatás kétségessége miatt ÖNHIKI el leget nem vesz igénybe. Amennyiben az e /g/ pontjában szerepl intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képvisel -testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be. h/ A képvisel -testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a költségvetési törvény alapján kiutalt 2010-ben visszafizetend 4 millió Ft ÖM. támogatás véglegesítését kezdeményezze /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szerepl hitelt részben vagy egészében kiváltja.

5 5 11. /1/ Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésb l származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben az önkormányzat fejlesztési célú hitelt vesz fel a fejlesztési hiány mértékéig. /2/ Amennyiben az önkormányzat fejlesztési célú bevételei a fejlesztési célú el irányzatok összegét meghaladják a többletbevételt az önkormányzat fejlesztési célra fordítja./ fejlesztési célú hiány csökkentése, már eldöntött kiemelt feladat saját er fedezete/. III. fejezet Az Önkormányzat és költségvetési szervei el irányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések. 12. /1/ A képvisel -testület az önkormányzat hiánya miatt általános tartalékot nem tud képezni. /2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepl 2 millió Ft rendkívüli kiadásokra biztosított el irányzat szükség szerinti felhasználásáról a folyamatos városüzemeltetési, intézmény fenntartási feladatok, élet és balesetveszély elhárítása érdekében a polgármester, egyébként a képvisel -testület dönt. 13. Az intézményi körön kívül Önkormányzati bevételek évközben jelentkez bevételi többlet felhasználásáról az Önkormányzat dönt. 14. A képvisel -testület a több éves kihatással járó feladatok el irányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a kés bbi éves el irányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 15. A képvisel testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének id tartama alatt a törlesztend összegeket (t ke-és kamattartozás) a törvényi el írások betartása mellett, a többi kiadást megel z en a költségvetések összeállításánál els dlegesen veszi figyelembe. 16. A képvisel -testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illet leg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a T/1 és T/6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 17. /1/ Az önkormányzat 292/2009.(XII.19) Kormány számú rendelet 68. -ban foglaltak szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkés bb a zárszámadási rendelettervezet képvisel -testület elé terjesztéséig, az adatszolgáltatási kötelezettséget megel z en, december 31.-i hatállyal a költségvetési beszámolót megel z en dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról. /2/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett el irányzat változási javaslatokról a jegyz t 5 munkanapon belül, de legkés bb a tárgyévet követ év január 31-ig

6 6 kötelesek tájékoztatni. A képvisel -testület a költségvetési rendeletmódosításról legkés bb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megel z en december 31-i hatállyal dönt. 18. /1/ A költségvetési intézmények vezet i a közalkalmazottainak alap illetményét illetménykiegészítését és illetménypótlékát csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelez minimumszintnek megfelel en állapíthatják meg. A Margit Kórházban saját hatáskör, munkáltatói hatáskörben meghatározott id re biztosított bérkiegészítést tudomásul veszi mindaddig, míg az nem jár önkormányzati pénzeszköz igénnyel. /2/ Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethet az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért /3/ Költségvetési törvényben el írt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezet je a felel s. Az éves költségvetési beszámolóban történ elszámolásnál, illetve annak ellen rzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik. /4/ A /3/ bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatíva elszámolására is vonatkozik /1/A Képvisel -testület a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. Törvény (továbbiakban: Kot.) 118. (11) bekezdése alapján évre közoktatásban a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést beépítette az intézmények költségvetésébe eredeti el irányzatként. /2/ Az intézmények a Közoktatási törvény szerint kötelesek a személyi kiadás el irányzatán belül a keresetbe tartozó juttatások alapján 2 % teljesítmény ösztönz tartalékot képezni 20. /1/ Az önkormányzatot a költségvetési törvény 16. /1/ pontja alapján év közben megillet központi költségvetési hozzájárulások automatikusan megilletik az érintett intézményeket és a polgármesteri hivatalt eredeti rendeltetésük szerint. /2/ Az önkormányzat által igényelt központosított el irányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható. 21. /1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi el irányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek. /2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezet jén keresztül - csak el irányzat felhasználási ütemterv keretén belül - gazdasági eseményekhez igazodóan - az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására.

7 7 /3/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehet sége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik. /4/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követ napon kötelesek a KESZ-re befizetni. /5/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához. /6/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljelleg saját bevétel az intézményt illeti meg, el irányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17. /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéb l ered saját hatáskör el irányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat. /7/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási el irányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat. 22. Az intézmények költségvetésében jóváhagyott közüzemi költségek és az élelmezési kiadások kötött el irányzatok, év végi maradványát a képvisel -testület elvonja. 23. /1/ A Kórház pénzmaradványát az önkormányzat az intézmény alapfeladatainak ellátására jóváhagyja. /2/ Az önkormányzati költségvetésb l finanszírozott intézmények pénzmaradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az intézményekt l zárszámadás alkalmával elvonja. 24. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. /2/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik. /3/ A költségvetési szerv vezet je felel s a feladatai ellátásához használatába kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszer használatáért, az alapító okiratban el írt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a bels ellen rzés megszervezéséért, és m ködéséért. /4/ Az intézmények vezet i fokozott felel sséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt el irányzatok betartásáért, különös tekintettel a túlóra, a helyettesítési díjak minimalizálásáért.

8 8 Az intézményvezet k a képvisel -testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak. /5/ A 4 hónapot meghaladóan be nem töltött álláshelyek személyi juttatása jutalmazásra nem, csak a feladatellátás folyamatos vitelével kapcsolatos többletmunka díjazására használható fel. /6/ A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások terhére, vállalkozóval, számla ellenében történ igénybevételére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a Képvisel testület) szabályzata adhat engedélyt. /7/ A költségvetési szerv saját dolgozójának megbízási díjat nem fizethet olyan feladatok jogcímén, mely a dolgozó számára munkaköri leírásban el írható. /8/ Az önkormányzati költségvetési pénzeszköz felhasználása (megrendelés,szerz déskötés, vásárlás) el tt a kötelezettségvállalás célszer ségét, gazdaságosságát meg kell alapozni. 25. /1/ Az önkormányzat tényleges feladatmutatók elszámolása során évre vonatkozó normatív támogatási többletet a zárszámadás alkalmával állapítja meg. /2/ Az /1/ bekezdésben szerepl összeg jogszabály szerinti határid ben történ visszautalására felhatalmazza a polgármestert. 26. /1/ Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lév eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képvisel -testület engedélyével történhet, a Városi Kórház kivételével, ahol 100 e Ft az egyedi érték. /2/ Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lév ingatlanaikat az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják. 27. Az önkormányzat évi adósságszolgálati kiadásait folyószámlahitellel együtt e Ft-ban, a nélkül e Ft-ban határozza meg. 28. /1/ Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelez önkormányzati feladatai ellátására önhibáján kívül képtelen /2/ Az önkormányzat a m ködési hiány megszüntetése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lév önkormányzatok részére elkülönített összegre igényt nyújt be. /3/ A Képvisel -testület nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetésér l szóló. CXXX. törvény 6. sz. melléklet 1.1.l , 1.2 pontban foglalt kizáró tényez az önkormányzatnál nem áll fenn.

9 9 /4/ A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a /2/ bekezdésben szerepl pályázatot, a szükséges dokumentációkkal együtt készítse el. /5/ A hiány központi pénzeszközökkel történ fedezéséig a m ködési fedezetét a 10. /1/ bekezdés szerinti hitelb l kell biztosítani. 29. /1/ A képvisel -testület a sport támogatására 1000 e Ft pénzbeni támogatást állapít meg, melynek felosztására az Intézmény irányítási és Szociális hatalmazza fel. Ezen túlmen en a sport célú ingatlanok használatát is biztosítja. /2/ A sportcélú ingatlanok használata és hasznosítása kapcsán a 24 (3) bekezdésének rendelkezéseit értelemszer en alkalmazni kell és ezért felel sséggel tartoznak a használók. 30. A képvisel -testület a városi ünnepségekre elkülönített keretet, e Ft-ot célel irányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és M vel dési Központ és költségvetésében tervezi. 31. A képvisel testület közm vel dési feladatellátáshoz köt d érdekeltségnövel támogatás saját er fedezeteként az intézmény m szaki-technikai eszközeinek gyarapítására a város költségvetésében e Ft-ot tervez. 32. /1/ A Képvisel -testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek és kereset kiegészítés, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkés bb a vonatkozó törvényekben meghatározott határid ig. /2/ A képvisel -testület az intézményvezet k prémiumfeltételeinek fedezetét a képvisel -testületi döntés után a munkáltatói intézkedés id pontjában biztosítja 33. /1/ A Képvisel -testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló évi XXV. tv a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelez i nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási el irányzatának 10 % - át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot, a Kórház esetében legfeljebb 25 millió Ft-ot. /2/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elér elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyz jének. 34. /1./A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait a Pásztói Polgármesteri Hivatal látja el, melynek fedezetét a Többcélú Kistérségi Társulástól veszi át és kiadásait e Ft el irányzattal jóváhagyja. /2/ Pásztó Város Önkormányzata a többcélú kistérségi társulással közösen fenntartott szociális ellátórendszer Pásztó városra jutó, egyeztetett kiadásaihoz e Ft-tal járul hozzá, melyet havi ütemezésben biztosít.

10 /1/ A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi el irányzatán felüli többletbevételét a Képvisel -testület által végrehajtott el irányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a m ködési célú pénzeszköz átvételt, valamint az EPhez kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezet i hatáskörben használhat fel. /2/ A költségvetési gazdálkodás a bevételi el irányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási el irányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási el irányzat nem jár felhasználási kötöttséggel. /3/ A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási el irányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhet k el, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási joger s határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. /4/ A helyi önkormányzat adósságát keletkeztet éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, garanciavállalásának) fels határa a korrigált saját folyó bevétel. (T/5. számú melléklet) /5/ Az önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Jegyz, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult az érvényben lév szabályozás szerint. 36. A képvisel -testület évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyez en az alábbiak szerint állapítja meg: (1) A Közbeszerzésekr l szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010 január 1-jét l december31-éig: a/ árubeszerzés esetében: 8 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 15 millió forint, c/ építési koncesszió esetében: 100 millió forint, d/ szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint, e/ szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint. (2) A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár január 1-jét l december 31-éig: a/ árubeszerzés esetében: 50 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 100 millió forint, c/ szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint (3) Az önkormányzat költségvetéséb l gazdálkodó szervezetek valamint az önkormányzat többségi tulajdonában lév gazdasági egység az egy szerz dés keretében 1 millió Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem ér beszerzés esetén köteles legalább 3 ajánlatot beszerezni és annak alapján a legkedvez bb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás alapvet szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok min sége, a garancia vállalás id tartama, valamint a határid. Ezen beszerzések esetében a megrendelést és a szerz dést csak a Képvisel -testület jóváhagyását követ en lehet rendezni. 37. /1/ Az önkormányzat költségvetése mellékleteként elfogadja 1. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlegét /A,B,C,D/ 2. sz. melléklet Az intézmények tervezett létszámadatait 3. sz. melléklet A normatív támogatások alapjául szolgáló mutatókat és normatív támogatás, valamint SZJA bevételeket

11 11 4. sz. melléklet Kiadásokat fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt el irányzatonként 5. sz. melléklet Bevételeket fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt el irányzatonként 6. sz. melléklet A képvisel -testület több éves kihatással járó feladatainak el irányzatait 7. sz. melléklet Intézmények bevétele forrás-összetev nként és kiadásai kiemelt el irányzatonként 8. sz. melléklet Bevételi és kiadási el irányzatok teljesülésér l el irányzat felhasználási ütemtervet 9. sz. melléklet Intézkedési terv a évi költségvetés végrehajtásához 10. sz. melléklet: Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok szöveges indoklással. /2/ Az önkormányzat elfogadja: T/1. sz. melléklet A tervezett adókedvezményeket szöveges indoklással T/2. sz. melléklet Az önkormányzat adósságszolgálati kiadásait T/3. sz. melléklet A szociális segélyezést bemutató táblázatot T/4. sz. melléklet A városfenntartás feladatainak részletezését T/5. sz. melléklet Számítás az önkormányzat hitelfelvételi lehet ségeir l T/6. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek részletezését, közvetett támogatások /3/ Az önkormányzat a évekre szóló gördül tervet. /T/7. sz. melléklet szerint./ /4/ Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési és felújítási feladatai évi megoszlását a T/8. melléklet szerint /5/ Képvisel -testület évi lakáseladási alap mérlegét a T/9 sz. melléklet szerint megismerte. /6/ Az intézmények évi normativ állami támogatás el irányzat változását a T/10. /7/ A többcélú kistérségi társulástól átvett, valamint átadottpénzeszközöket a T/11 sz. melléklet alapján megismerte és jóváhagyta. /8/Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlegét a T/12 sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja. /9/ A képvisel -testület a kistérségi központ rehabilitációra benyújtott pályázat forrás és felhasználás összetev it a T/13 sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja. /10/ A képvisel -testület az intézmények foglalkoztatotti adatairól készült kimutatást a T/14. sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja. /11/ A képvisel -testület az általa fenntartott intézmények tervezett kihasználtsági adatait a T/15. sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja. A képvisel -testület a CKÖ el irányzatait évi határozat szerint költségvetésébe beépítette. IV. fejezet Átmeneti és hatályba léptet rendelkezések 38. Pásztó Város Önkormányzat képvisel -testülete a 14/2002./XII.13./sz. rendelet 18. /1/-/3/ bekezdésének végrehajtását évre a költségvetés hiánya miatt felfüggeszti.

12 A képvisel -testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szerepl, el irányzattal biztosított m ködési feladatok, és abból ered kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse. költségvetésben nevesítetten szerepl el irányzattal biztosított fejlesztési feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon A képvisel -testület a Hunyadi út tovább építése érdekében egy ingatlan kártalanítására e Ft-ot biztosít, melynek letétbe helyezésére, vagy kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a kisajátítási eljárásban más megoldás nem vezet eredményre. 41. A képvisel -testület évekre a jogszabályban el irt felmentést megadja az irányítása alá tartozó intézményei részére a megvalósítási terv és a teljesítményterv készítése alól. 42. A képvisel -testület Felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat fizet képességének biztosítása érdekében a lakáseladási alap számlán lév pénzt Eu. források felhasználásához szükséges önrész biztosítására átmenetileg igénybe vegye. Amennyiben szükséges az esedékes munkabérek kifizetéséhez havonta maximum 40 millió Ft-ig munkabérhitelt vegyen igénybe a számlavezet pénzintézett l 43.. /1/ A képvisel -testület a 100%-os tulajdonában lév Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT, Pásztó, Kossuth út 116. részére, a Pásztói kistérségi központ rehabilitációja pályázat nyertessége esetén a szerz déskötéshez, illetve a megvalósításhoz szükséges id pontban eft ot t ketartalékba,/törzst kébe/ helyez. /2/ A Képvisel -testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes f jegyz t, hogy amennyiben a 1/bekezdésben szerz déskötéskor szükséges a pályázati saját er r l a 2009-ben megkötött 103 millió forint, valamint a 40 millió forintos MFB finanszírozású szerz dés alapján, illetve a lakáseladási alap számla el irányzata térítésére a saját er t igazolja, szükséges esetben a fedezetet elkülönített számlára átvezesse és azt igazolja. /3/ A Képvisel -testület felhatalmazza a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatóját, hogy a /1/ bekezdésben szerepl pályázathoz, mint konzorciumi partner a saját er t a megkötött hitelszerz dés, valamint az önkormányzati pénzeszköz átadás alapján igazolja. /4/ A Képvisel -testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes f jegyz t, hogy a Pásztó kistérségi központ település rehabilitációra vonatkozó benyújtott pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegyék. 44. Pásztó Városi önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezet jéhez kapcsolódik. Az önkormányzati alkalmazottak dönt többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezet vezeti, és a számlavezet váltás jelent s többletköltséget okoz A képvisel -testület a 100%-os tulajdonában lév Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT, Pásztó, Kossuth út 116, részére, a 2009-ben bérelt szemétszállító járm részleteinek biztonságos fedezése érdekében Ft ot t ketartalékba helyez /1/ A Pásztó város önkormányzata intézményeinél a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazottak részére a január 1-t l érvényes minimálbér összegének megfelel fedezetet az érintettek részére biztosítja, a törvény szerinti átsorolásokat hajtsa illetve hajtassa végre. /2/ A képvisel -testület a köztisztvisel k és a vonatkozó szabályzat szerint a velük azonos megítélés alá tartozó alkalmazottak részére- tekintettel a ruhapénz megvonásra- évi 270 e Ft/ f Cafetéria juttatást biztosít, mely magába foglalja az adó összegét is.

13 Ez a rendelet 2010 február 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-t l kell alkalmazni. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet rendelkezései e rendeletbe beépültek, ezzel egyidej leg a 41/2009./XII.23./ rendelet hatályát veszti. Pásztó, február 8. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes f jegyz Záradék: A rendelet kihirdetésének napja február 15. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes f jegyz

14 1/A melléklet évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 1/A melléklet e Ft-ban Sorszám Megnevezés eredeti el irányzat mód. ei. Tény/várható évi terv BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi m ködési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen M ködési célra átvett pénzeszközök m k.c. tám.ért.bev.(áh-on belülr l átvett) ÁH-on kívülr l Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülr l átv.) ÁH-on kívülr l Különböz visszatérülések (kölcsönök) El z évi, központi költségvetési visszatér Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárm adó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám. 14 Közp. el irányzatokból várható tám M ködésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám Bevételek (finanszározási célú m veletek és pénzmaradvány nélkül) El z évi pénzmaradvány igénybevét El z évi m ködési célú pénzm. átvétele intézményt l Bevételek öszesen Hitelm veletek bevételei 17 M ködési célú hiány finanszírozási Fejlesztési célú hiány finanszírozási Hitelm víeletek bevételei összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények m ködési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szerepl -nem intézményi- m k. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék M ködési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási m veletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i m veletek 1. Adósságszolgálat (m ködési célú hiteltörlesztés) Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási m veletek öszesen Hitelm veletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

15 1/B melléklet évi költségvetés m ködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 1/B melléklet e Ft-ban Sorszám Megnevezés eredeti el irányzat mód. ei. Tény/várható évi terv BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök 4 M ködési célra átvett pénzeszközök M k.c.tám.ért.bev.(áh.on belülr l) ÁH-on kívülr átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböz (m k.célú) visszatér El z évi, költségvetés visszatér Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó Gépjárm adó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám. 12 Központosított el irányzatokból várható m ködési célú támog. 13 M k désképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. ( ) Tárgyévi m ködési célú bevételek El z évi m ködési célú pénzmaradvány igénybevételek El z évi m ködési célú pénzmaradvány átvétele intézményekt l M ködési célú pénzmaradvány összesen M ködési bevételek öszesen M ködési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények m k. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szerepl - nem intézményi- m ködési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi m veletek M ködési célú hitel törlesztés Finanszírozási m veletek kiadása összesen Hitelm veletek bevételének és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) Összes kiadásból - személyi kiadás munkáltatót terhel járulékok dologi kiadás M k.c. tám. ért.kiadás M k.célú pe.átadás ÁH-on kvülr l m ködési célú hiteltörlesztés szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai társadalom és szociálpol.juttatás forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

16 1/C melléklet évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 1/C melléklet e Ft-ban Sorszám Megnevezés eredeti el irányzat mód. ei. Tény/várható évi terv BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Központosított célel irányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen El z évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Hitelm veletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Felújítás Beruházás Felhalmozás e. kölcsön 2. Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi m vel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelm veletek kiadása Hitelm veletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

17 1/D melléklet Cigány kisebbségi önkormányzat költségvetés bevételeinek és kiadásainak 1/D melléklet e Ft-ban Sorszám Megnevezés eredeti el irányzat mód. ei. Tény/várható évi terv BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) Helyi önk.-i támogatás -El z évi maradvány Egyéb bevétel (m k. e. pe. átvét.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások munkaadói terh.járulék dologi kiadás speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 Intézményi létszámkeretek Intézmény megnevezése terv módosított f Alkalmazotti létszám ebb l pedagógus álláshely Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot egyéb alkalmazás f egyéb alkalmazás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Ebb l:kistérségi pedagógiai szakszolgálat Gárdonyi Géza Általános Iskola Dózsa György Általános Iskola 48, Ebb l:kistérségi pedagógiai szakszolgálat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Ebb l:kistérségi pedagógiai szakszolgálat ,5 87,5 70,5 87, Területi Gondozási Központ 61, Ebb l: Szociális és gyermekjóléti alapellátás Véd n i szolgálat 5, Id sek átmeneti otthona Gyermekek átmeneti otthona Teleki L Városi Könyvtár és M vel dési Központ 13,5 13,5 13,5 13,5 Margit Kórház 236,5 236,5 236,5 236,5 Ebb l: összevont ügyelet Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/ IPESZ Hivatásos Önk. T zoltóság Város összesen 515,25 453,50 452,50 94,50 449,50 Közcélú foglalkoztatás: sz. melléklet Megjegyzés 1 csoport megszünésével 2 f pedagógus és 1 f dajka álláshely megsz nik. A évben meghatározott létszámcsökkentést az intézmény csak részben hajtotta végre. Áthúzódó hatásából ered 1 f létszámcsökkentés végrehajtása 2010 évben várható. Létszámstop! Új dolgozó felvétele csak el zetes képvisel -testületi hozzájárulással rendkívül indokolt esetben.

19 Kimutatás a normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi jövedelemadó bevételekr l II. forduló jogcím 2009.évi eredeti ei. módosított ei. EGYÉB p FELADATOKy üzemeltetési, igazgatási és sport feladatai tömegközlekedési feladatok Helyi közm vel dési és közgy jteményi feladatok Települési önkormányzatok koncepció évi tervezett ei II. forduló 3. sz. melléklet g mód el irányzathoz viszonyítva üzemeltetési, igazgatási sport és kulturális feladatai Körzeti igazgatási feladatok lakosságszám: 9837 lakosságszám: 9784 okmányirodák m ködése gyámügyi igazgatási feladatok építésügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakott külterületel kapcsolatos feladatok Üdül helyi feladatok Egyéb feladatok összesen Átengedett SZJA bevétel (8%) SZJA jövedelem különbség differenciálódás mérséklése SZJA bevételek összesen Szociális feladatok pénzbeni szociális juttatások Intézményi költségvetésbe beépül szociális fefladatok Szociális feladatok összesen Közoktatási feladatok (Intézményi költségvetésbe beépül normatívák) Normatív állami hozzájárulás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája összesen Normatív kötött felhasználású támogatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája összesen Közoktatási feladatok összesen Hivatalos Önkormányzati T zoltóságok támogatása Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen Ft

20 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat el - zat Kiemelt el irányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 0 7. Felhalm. kiadások gép, m szer besz szám.tech.eszk.beszerz vagyoni ért. jogok járm épület Felújítások épület felújítás számítástechnikai eszk egyéb gép Felh c. kölcsön nyújása 2. Ügyeleti ellátás M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. 2. Területi Gondozási Központ összesen Területi Gondozási Központ M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 8. eredeti el irányzat mód. ei. Tény/várható Támogatásérték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) évi terv 2. Véd n i szolgálat M ködési költségvetés sz. melléklet I./1. oldal

21 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat el - zat Kiemelt el irányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név eredeti el irányzat mód. ei. Tény/várható évi terv 1. Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások szám.tech. és ügyv.eszk egyéb berend.,felszerelés Id sek átmeneti otthona M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Támogatásérték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) Gyermekek Átmeneti Otthona M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás Támogatásérték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) Szociális segélyezés M ködési költségvetés Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Társadalom és szociálpolitikai jutt Pénzeszköz átadás rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre m k. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre Ellátottak pénzbeni juttatásai Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 4.sz. melléklet I./2. oldal

22 Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat el - zat Kiemelt el irányzat neve cso- irány- csoport zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET eredeti el irányzat mód. ei. Tény/várható évi terv 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(m k.célú) 7. Felhalm. kiadások egyéb gép berend.beszerzés Támogató érték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(m k.célú) ÁH-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés 8. Támogatás érték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola M ködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(m k.célú) -felhalmozási célú 4. sz. melléklet II./1. oldal

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata Üzletszabályzat 18 sz melléklete Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex A jelen üzletszabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2 Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről a következő törvényt

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MEGÁLLAPÍTOTTA: ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 11/2014.(III.07.) SZÁMÚ RENDELETE - 1 - Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Járdák felújítása Kétegyházán 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató Ajánlattevőknek... 3

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Ügyletszám: HC/14/15010066 Ügyintéző: Ruzsa Norbert FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet (7900 Szigetvár, József A. u. 19. Adószám: 10043086-2-02; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 166/2013. (XI.28.) határozata Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről

A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: www.pillertksz.hu 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok

Részletesebben