Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata évi költségvetésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl"

Átírás

1 Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselı-testületére és szerveire valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 7.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. (3) A rendelet 1. sz. mellékletében feltüntetett költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja. (4) E rendelet hatálya kiterjed továbbá a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülıre. (5) A költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat együttmőködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet az Ámr. 37. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti.

2 2 Címrend 2. (1) A Képviselı-testület az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A költségvetés címrendjében a Polgármesteri Hivatal önálló címet, Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, továbbá az önkormányzat önállóan mőködı költségvetési szervei pedig külön - külön önálló alcímet alkotnak. (3) A mőködési költségvetésen belüli jogcímcsoportok a kötelezı és a nem kötelezı önkormányzati feladatok. (4) Az alcímeken belüli elıirányzat-csoportok a mőködési és felhalmozási célú elıirányzatok, valamint a kölcsönök elıirányzat-csoport. (5) Az elıirányzat-csoportok kiemelt elıirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az Ámr. rendelkezésein túl kiemelt elıirányzat-csoportként megjelöltek azok az elıirányzatok, amelyek a költségvetési szerv mőködésébıl, feladataiból eredı azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi elıírások alapján a költségvetési szerv vezetıje kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el. (6) A felújítások összessége együtt alkot címet. A felújítási cím európai uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelezı és nem kötelezı önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújításokat foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok tételesen megjelöltek. (7) A fejlesztési (beruházási) feladatok összessége alkot címet. A fejlesztések cím európai uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló alcímekre tagozódik. Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelezı és nem kötelezı önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok tételesen megjelöltek. (8) Az egyéb kiadások önálló címet képeznek, amely önkormányzati kötelezı és nem kötelezı feladatokat magába foglaló alcímekre, az alcímeken belül közvetlen és közvetett támogatások jogcímcsoportokra tagozódik.

3 3 II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A bevételek és kiadások fı összege, a hiány/többlet mértéke 3. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2011.évi költségvetésének a) Tárgyévi költségvetési bevételét eft-ban Ezen belül: aa) mőködési költségvetési bevételét eft-ban ab) felhalmozási költségvetési bevételét eft-ban b) Tárgyévi költségvetési kiadását eft-ban Ezen belül: ba) Mőködési célú költségvetési kiadását e Ft-ban ebbıl: - a személyi juttatások kiadásait eft-ban - a munkaadókat terhelı járulékokat eft-ban - a dologi jellegő kiadásokat eft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait eft-ban - a speciális célú támogatásokat eft-ban bb) Tartalékokat eft-ban ebbıl: - az általános tartalékot 195 eft-ban - a céltartalékot eft-ban bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását eft-ban Ezen belül: - a beruházások összegét eft-ban - a felújítások összegét eft-ban - egyéb felhalmozási célú kiadások összegét eft-ban - az egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 0 eft-ban ebbıl kiemelt elıirányzatként : - az intézményi beruházások összegét 0 eft-ban - a lakásépítés összegét 0 eft-ban - az államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás elıirányzatait 0 eft-ban állapítja meg. c) Tárgyévi költségvetési hiányát e Ft-ban, Ezen belül: ca) a mőködési célú költségvetési hiányát e Ft-ban cb )a felhalmozási célú költségvetési hiányát e Ft-ban

4 4 d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát e Ft-ban Ezen belül: da) a mőködési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát e Ft-ban db) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát e Ft-ban e) A finanszírozási célú mőveletek bevételét eft-ban Ebbıl: ea) a mőködési célú finanszírozást szolgáló mőveletek bevételét eft-ban eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló mőveletek bevételét eft-ban f) A finanszírozási célú mőveletek kiadását eft-ban Ebbıl: fa) a mőködési célú finanszírozást szolgáló mőveletek kiadását 0 eft-ban fb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló mőveletek kiadását e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. (1) A Képviselı-testület a tárgyévi költségvetési bevételeket forrásonként, továbbá a kiadási elıirányzatokat - kiemelt elıirányzatonkénti bontásban - az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozóan összesítve a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 3. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület a polgármesteri hivatal és az önállóan mőködı költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt elıirányzatonként elkülönítve e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a polgármesteri hivatal és az önállóan mőködı költségvetési szervek költségvetési kiadásait címenként és szakfeladatonként, továbbá a felújítási elıirányzatokat célonként e rendelet 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

5 5 (5) A Képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szervei központilag szabályozott bevételeit e rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit feladatonként e rendelet 7. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként e rendelet 8. sz. melléklete szerint állapítja meg. (8) A Képviselı-testület az önkormányzat éves létszám-elıirányzatát - összesen és költségvetési szervenként és szakfeladatonként e rendelet 9. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (9) A Képviselı-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzatát e rendelet 10. sz melléklete szerint állapítja meg. (10) A Képviselı-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat e rendelet 11. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (11) A Képviselı-testület az önkormányzat évi elıirányzatait, költségvetési keretét címrendenként e rendelet 20. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (12) A Képviselı-testület az önkormányzat évi bevételeit szakfeladatonkénti bontásban és címrendenként e rendelet 21. sz. melléklete szerint állapítja meg. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskörök 5. (1) A Képviselı-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében maximum évi eft forrás kiegészítı hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege eft, a legfeljebb 1 éves idıtartamra felvehetı folyószámla hitel összege e Ft. (2) A számlavezetı banktól folyószámlahitel, munkabér és más rövid lejáratú éven belüli hitel felvétele és egyéb hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselı-testületet illetik meg. (3) A Képviselı-testület az önkormányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának felsı határát e rendelet 12. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

6 6 A bevételi többlet kezelése 6. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselı-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását eft-ig a Képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésérıl következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület annak felmerülését követı testületi ülésén esetenként dönt. (4) Az önkormányzat a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggı többletbevételét - a Képviselı-testület egyidejő tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelı összegő, saját hatáskörő egyidejő elıirányzat-módosítás után - mőködési célú kötelezı feladatai ellátására használhatja fel. (5) Az önkormányzat a személyi juttatások elıirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve elıirányzat-maradvány jóváhagyását követıen felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti elıirányzatának megállapításakor számításba vett létszám - elıirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidı alap évközi, tartós hatású csökkentésébıl származó megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre, jutalmazásra is felhasználható. Az elıirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. Általános és céltartalék 7. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat évi a) általános tartalékát 195 eft összegben, b) mőködési céltartalékát eft összegben, c) felhalmozási céltartalékát 0 eft összegben, Ezen belül: ca) felújítási céltartalékát 0 eft összegben, cb) beruházási céltartalékát 0 eft összegben e rendelet 13. sz. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. (2) A Képviselı-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

7 7 (3) A Képviselı-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékő általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésrıl a legközelebbi képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. Többéves kihatással járó feladatok 8. (1) A Képviselı-testület a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet 14. sz. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek elıirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat hitelfelvételbıl származó többéves kihatással járó kötelezettségeit e rendelet 15. sz. melléklete tartalmazza. A kisebbségi önkormányzat költségvetése 9. A Képviselı-testület Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata évi költségvetését a kisebbségi önkormányzat határozata alapján változatlan tartalommal építi be a költségvetésébe, melyet e rendelet 16. számú melléklete tartalmaz. Elıirányzat felhasználási ütemterv 10. (1) A Képviselı-testület a év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl készített elıirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 17. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. Támogatások 11. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. sz. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról e rendelet 19. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelıen döntött.

8 8 III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 12. (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként mőködı polgármesteri hivatal. (2) A helyi kisebbségi önkormányzattal történı megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként mőködı polgármesteri hivatal. 13. A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 14. (1) A helyi önkormányzat nevében a polgármesteri hivatal címen belül az alábbi jogcímcsoportjai és azokhoz tartozó kiemelt elıirányzatokra kötelezettségvállalási jogkörrel a jegyzı rendelkezik: idıskorúak járadéka ápolási díj rendszeres szociális segély rendelkezésre állási támogatás mozgáskorlátozottak támogatása közgyógyellátás óvodáztatási támogatás gyermekvédelmi kedvezmény bérpótló juttatás (2) Az (1) bekezdésben a jegyzı részére meg nem határozott elıirányzatokra vonatkozóan kötelezettségvállalói jogkörrel a polgármester rendelkezik. A polgármester kötelezettségvállalási jogkörét az általa felhatalmazott személyre írásban átruházhatja. (3) Külön jogszabály alapján a jegyzı döntési hatáskörébe utalt elıirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, elıkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyzı jogosult. 15. (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerőségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért - az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetıje a felelıs.

9 9 (2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezıen ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási elıirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetık. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegő támogatás rendeltetésszerő felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselı-testület elızetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselı-testület jóváhagyásával vállalhatnak. A költségvetési szervek pénzmaradványa 16. (1) Az önkormányzat pénzmaradványát a Képviselı-testület hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megilletı pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minısül különösen az, amikor az önkormányzat mőködése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. A költségvetési szerv elıirányzat-módosításának szabályai 17. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elıirányzatait e rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az elıirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyőlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány elıirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó elıirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatja. A képviselı-testület - az elsı negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

10 10 (3) Az év közben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel a Képviselı-testület dönt a polgármester elıterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. (4) Az önkormányzatnál az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, átcsoportosításokról, az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követı elsı képviselı-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejőleg a polgármester javaslatot tesz. 18. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatók az elıirányzat módosításával. (2) A Képviselı-testület az I. cím Polgármesteri Hivatal mőködési elıirányzat csoport dologi kiadások kiemelt elıirányzatai között 500 E Ft-ot meg nem haladó mértékő elıirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az elıirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti Áht. rendelkezéseitıl eltérı - intézkedést hozhat, amelyrıl a képviselı-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az elıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat is teljesíthet. (5) Az önkormányzat jelen költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati elıirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e módosításokat jelen rendelet kiadási és bevételi elıirányzatain át kell vezetni. (6) Az önkormányzat a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevételeit a költségvetési rendeletbe történı átvezetése, annak módosítása után felhasználhatja. (7) Az önkormányzat által irányított önállóan mőködı költségvetési szervek saját hatáskörő elıirányzat módosítást nem hajthatnak végre. (8) Az önkormányzatnál a személyi juttatások év közbeni változtatásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a megállapított létszám-elıirányzat költségvetési szervi hatáskörben nem léphetı túl. (9) A helyi önkormányzati költségvetési szerv kezdeményezésére a jegyzı elıkészítésében elkészített elıirányzat - változtatásról a polgármester a képviselı-testületet negyedévente tájékoztatja. A Képviselı-testület negyedévente, de legkésıbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történı megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal, ennek megfelelıen módosítja a költségvetési rendeletét.

11 11 Pótköltségvetési rendelet elfogadása 19. (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselı-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentısen veszélyeztetik. (2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentıs veszélyeztetésének minısül különösen: - a fizetésképtelenség, - az adósságrendezési eljárás. (3) Pótköltségvetési rendelettervezetet kell a Képviselı-testület elé terjeszteni akkor is, ha az intézményi szervezeti struktúra jelentıs változása ( pl. feladatátadás, intézményátadás, stb.) következtében a költségvetés várható egyenlege a költségvetés kiadási fıösszegének 10 %-át meghaladó mértékben eltér az eredeti jóváhagyott összegtıl. (4) A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítani a költségvetési rendeletnek az elıirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos elıírások 20. (1) Az önkormányzat a évi költségvetésében jutalmazásra és céljuttatás kifizetésére elıirányzatot nem tervez. (2) A költségvetési szerv vezetıje önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidıs, részmunkaidıs, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) elıirányzat nem léphetı túl. (4) A Képviselı-testület a köztisztviselıket megilletı cafetéria juttatás éves keret összegét a I. cím Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység jogcím személyi juttatás kiemelt elıirányzaton belül, nem rendszeres személyi juttatásként e. Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendı (19,04 %-os) SZJA -t nem tartalmazza.

12 12 A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 21. (1) A Képviselı-testület a kulturális, közmővelıdési, sportcélú és egyéb támogatásokról saját hatáskörében, a benyújtott támogatási kérelem alapján dönt. (2) A Képviselı-testület az Önkormányzat által tervezett közvetlen támogatásokat jelen rendelet 18. sz. melléklete szerint állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a nem kötelezı feladatokhoz tervezett támogatások folyósításához csak a kötelezı feladatok ellátásának pénzügyi feltételei maximális biztosítottsága esetén járul hozzá. A támogatás odaítélésérıl a Képviselı-testület határozatban dönt. (4) A támogatás pozitív elbírálását követıen a támogatást igénylı és a támogatást nyújtó támogatási szerzıdést köt. A támogatási szerzıdésben konkrétan rögzíteni kell az Ámr (6) bekezdésében foglalt feltételeket. A támogatási szerzıdés kötelezettségvállalásnak, illetve a kötelezettségvállalás dokumentumának számít. (5) A támogatás folyósítására a támogatási szerzıdés aláírását követıen a Képviselıtestület határozatában foglaltak szerint - kerül sor. (6) A támogatásban részesülı elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélı szerv felé. (7) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követı év február 15. napjáig köteles eleget tenni. (8) A Képviselı-testület évente, az október 31-ig megalkotandó éves belsı ellenırzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetésébıl céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenırzését. (9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítı illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhetı meg. (10) Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegő támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelızıen a támogatási szerzıdést az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése alapján elızetesen be kell jelenteni a pénzügyminiszternek.

13 13 Szolgáltatási szerzıdés 22.. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerzıdéssel, számla ellenében történı igénybevételének szabályai: (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerzıdéssel, számla ellenében külsı személy vagy szervezet az e -ban meghatározott feltételekkel vehetı igénybe. (2) A szolgáltatási szerzıdést írásban kell megkötni. (3) A szerzıdéskötés feltétele, hogy a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelı szakértelemmel rendelkezı személyt nem foglalkoztat, vagy b.) eseti, nem rendszeres jellegő feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelı szakértelemmel rendelkezı személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzatában meghatározott vezetıi feladat ellátására szolgáltatási szerzıdés nem köthetı. (5) A feladat ellátásának a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzatban határozza meg. (6) A szerzıdésnek tartalmaznia kell különösen: a.) az ellátandó feladatot, b.) a díjazás mértékét, c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d.) a szerzıdés idıtartamát, e.) szervezettel kötendı szerzıdés esetén azt, hogy a szervezet részérıl személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14 14 Önkormányzati biztos kirendelése 23. (1) A költségvetési szerv fizetési kötelezettségeinek jogszabályban, szerzıdésben (megállapodásban), jogerıs bírósági ítéletben, közigazgatási határozatban, vagy más fizetési kötelezettséget keletkeztetı dokumentumban meghatározott idıpontig köteles eleget tenni. (2) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselı-testület a költségvetési szervnél - az Áht. 100/F. (6) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkezı önkormányzati biztost jelöl ki. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékő elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselı-testületnél a polgármester kezdeményezi. (4) Amennyiben a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja: a) az önkormányzat Képviselı-testületének gazdasági bizottsága, b) a helyi önkormányzat jegyzıje, c) az önkormányzat Képviselı-testülete által megbízott könyvvizsgáló. (5) Az önkormányzati biztost a jelölhetı személyek, illetve szervezetek közül a Képviselıtestület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét az önkormányzat honlapján történı megjelenítéssel teszi közzé. (6) Amennyiben az önkormányzatnál idıközben az Ámr (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: a) az önkormányzati biztos tevékenységérıl a Képviselı-testületnek havonta köteles beszámolni. b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

15 15 IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 24. (1) A képviselı-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti idıszakban tett intézkedéseirıl (bevételek beszedése, az elızı évi kiadási elıirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Kadarkút, február 11. Karsai József polgármester Dr. Horváth Zsolt jegyzı Kihirdetési záradék: E rendelet kihirdetésre került február 11-én Dr. Horváth Zsolt jegyzı

16 1.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának címrendje Cím Alcím I. 1. Polgármesteri Hivatal 2. Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3. Jálics Ernı Integrált Közoktatási Intézmény 4. Szociális Alapszolgáltatási Központ 5. id. Kapoli Antal Mővelıdési Központ 6. Városi Könyvtár II. Felújítások 1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló 2. Nem Európai Uniós támogatásból megvalósuló III. Fejlesztések (beruházások) 1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló 2. Nem Európai Uniós támogatásból megvalósuló IV. Egyéb kiadások 1. Kötelezı feladatok 2. Nem kötelezı feladatok

17 Kadarkút Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai alakulásáról 2.sz. melléklet a 3/ 2011.(II. 11.) számú rendelethez adatok ezer Ft-ban 2011.évi er.ei. Intézményi mőködési bevételek Igazgatási szolg. bevétel Alaptev.szolgáltatási bev Egyéb sajátos bevétel 710 Intézményi ellátási dijak Bérleti dijak Áru és készletértékesítés Továbbszámlázott szolg.bevétele Áfa bevétel Kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos bevételei Kommunális adó Iparőzési adó Pótlékok és bírságok Szja helyben maradó része Szja jöv.különbség Gépjármőadó Egyéb sajátos bevétel Sajátos bevétel összesen: Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív hozzájárulás Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatós Kieg.közoktatási alapfeladatokhoz Kieg.szociális közokt.feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások Egyes jöv.pótló tam.kiegészítése Önkormányzatok kv-i támogatása összesen Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Tb alapoktól Támogatásértékő mőködési bevétel Kistérségtıl Támogatásértékő mők. bevétel Önkormányzatoktól Támogatásértékő mők.bev. Munkaügyi Központtól Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezelési elıirányzatból EBBİL: TIOP Nev.Tan bıvítés TIOP Tanulói laptop program TÁMOP 3.2. Mővelıdési Ház Élethosszig Tan LEADER pályázat Gesztenyés nap Útravaló pályázat Mozgáskorlátozottak támogatása 200 CKÖ támogatás Támogatás értékő mőködési bevétel összeen: Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támog értékő felhalmozási bevétel TIOP Tanulói TIOP Nev.Tan bıvítés Önerıalap int.okt.kp DDOP int.okt.kp TIOP SZASZK építés Támog értékő felhalmozási bevétel összesen: Kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülrıl Felh-i célú kölcsön visszatérülés 762 Kölcsönök visszatérülése összesen 762 Felhalmozési és tıkejellegő bevételek Ingatlanok értékesítése Üzemeltetésbıl származó egyéb felh.bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel összesen: Pénzmaradvány Mőködési célú Felhalmozási célú Pénzmaradvány összesen: Hitelfelvétel mőködési célú hitelfelvétel fejlesztési célú hitelfelvétel Hitelfelvétel összesen: BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kadarkút Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai alakulásáról KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelı járulékok Dologi kiadások Szociális juttatások Mők.célú pénzeszk átadás Mőködési kiadások összesen: Tartalék Általános tartalék adatok ezer Ft-ban évi elıirányzat Céltartalék Tartalékok összesen: Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházás Lízingdíjak Lízingdíjak kamatai Kölcsön nyújtása Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Hivatal felhalmozási hiteltörlesztése Hivatal felhalmozási hiteltörlesztés kamata Iskolaberuházás hiteltörlesztése Iskolaberuházás hiteltörlesztés kamata Felhalmozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18 Kiemelt elıirányzatok évi eredeti elıirányzat évi eredeti elıirányzat Mőködési célú saját bevétel Sajátos mőködési bevétel Mőködési célú költségvetési támogatás és SZJA Mőködési célú átvett pénzeszköz ebbıl OEP-tıl átvett Mőködési célú pénzmaradvány Mőködési célú hitelfelvétel Mőködési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési támogatás 3. sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.)számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának összevont mérlege 2010., években Bevételi elıirányzatok adatok eft-ban Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés Fejlesztési hitel Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: BEVÉTELI ELİIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: Kiadási elıirányzatok Kiemelt elıirányzatok eredeti eredeti Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás, támogatás Szociális juttatások Céltartalék Mőködési célú kiadások összesen: Felújítás - áfával Fejlesztés - áfával Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Felhalmozási célú kölcsönnyújtás Hiteltörlesztés Kamatfizetés Lízingdíjak Lízingdíjak kamata Céltartalék Felhalmozási célú kiadások összesen: KIADÁSI ELİIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

19 Kadarkút Város Önkormányzatának mőködési bevételei és kiadásai évben 4 sz. melléklet a 3/ 2011.(II. 11.) számú rendelethez BEVÉTEL KIADÁS Intézmény SAJÁT BEVÉTEL SAJÁTOS BEVÉTEL KV-I TÁMOGATÁS ÁTVETT P.ESZK. PÉNZ- MARADVÁNY HITEL- FELVÉTEL ÖSSZES BEVÉTEL SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNK.TERH. JÁRULÉK DOLOGI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS SZOCIÁLIS JUTTATÁS TARTALÉK ÖSSZES KIADÁS Cím Alcím Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. I. 1. Polgármesteri Hivatal Cigány Kisebbségi Önkormányzat Jálics Ernı Integrált Közoktatási Intézmény Szociális Alapszolgáltatási Központ id. Kapoli Antal Mővelıdési Központ Városi Könyvtár Finanszírozási mőveletek ÖSSZESEN

20 Kadarkút Város Önkormányzat 2011.évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 5.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez MŐKÖDÉSI ELİIRÁNYZAT CSOPORT FELHALMOZÁSI EI.CSOPORT CÍM ALCÍM SZF. MEGNEVEZÉS 1. SZEMÉLYI JUTTATÁS 2. MUNK. TERH. JÁRULÉK 3. DOLOGI KIADÁS 4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK. 5. PÉNZBENI SZOCIÁLIS JUTTATÁS 6. TARTALÉK 7. KÖLCSÖN NYÚJTÁS 8. FELÚJÍTÁS 9. FELHALM. HITELTÖRL. 10. FELHALM. KAMATTÖRL. 11. FEJLESZTÉS ÖSSZESEN LÉTSZÁM ( Fİ) I. II. FEJLESZTÉSEK FELÚJÍTÁSOK 6..KÖNYVTÁR 5. MŐVELİDÉSI HÁZ 2. CKÖ FEJLESZTÉSEK Igazgatási tevékenység Helyi utak karbantartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás Város és közsséggazdálkodás KSS-774 busz üzemeltetése Parkfenntartás Rendırségi gépjármő üzemeltetés Közfoglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Települési vízellátás Köztemetı fenntartás Közvilágítás Védınıi szolgálat Háziorvosi szolgálat Települési hulladékkezelés Lakásfenntartási normatív támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Alanyi jogos áplási díj Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Óvodáztatási támogatás Gyermekvédelmi kedvezmény KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN Labor Máshova nem sorolt sporttevékenység Méltányossági(helyi) ápolási díj Pályakezdık támogatása Kamatmentes szociális kölcsön BURSA Tőzoltószertár NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN CKÖ ÖSSZESEN Iskolai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Napközi Általános Iskola 1-4.évf Általános Iskola 5-8.évf Általános épülettakarítás Egyéb okt. kieg.tev Mike Óvoda-Kadarkút Óvoda-Mike Óvoda -Int.étk KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN Pedagógiai Szakszolgálat, Korai fejlesztés SNI 1-8.évf Szakiskola Szakképzés Szakközépiskola Mővészeti Kollégium Akác NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN ISKOLA ÖSSZESEN Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali ellátás SZASZK FELADATOK ÖSSZESEN Mővelıdési Ház KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN Nyugdíjas népdalkör Népdalkör Szkanderszakosztály Citerazenekar Városnap Gesztenyés nap TÁMOP / Élethosszig tanulás (Mőv.Ház) NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN MŐV.HÁZ ÖSSZESEN Könyvtár Mozgókönyvtár KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN KÖNYVTÁR ÖSSZESEN Európai Uniós támogatásokból megvalósuló felújítások Nevtan bıvítése DDOP Int.Okt.Kp.fejlesztése EU támogatásokból összesen 2.Nem Európai Uniós támogatásokból megvalósuló felújítások Akác nyílászárócsere, villamos hálózat korsz Autbusz öböl kialakítás Tornaterem tetıfelújítása Nem EU támogatásból ÖSSZESEN FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Európai Uniós támogatásokból megvalósuló fejlesztések III. 1. Polgármesteri Hivatal 3. JÁLICS ERNİ INTEGRÁLT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4. SZOCIÁLIS ALAPSZOILG. KÖZPONT MINDÖSSZESEN TIOP SZASZK fejlesztés TIOP Nevtan bıv., eszköz besz TIO Tanulói laptop program KEOP csatorna EU támogatásokból összesen Nem Európai Uniós támogatásokból megvalósuló fejlesztések Védınıi szgépbeszerzés Igazgatás szgép, képviselıi laptopok SZASZK szgép beszerzés Mőv.Ház szgép beszerzés TÁMOPhoz Nem EU támogatásból ÖSSZESEN FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 7.sz. melléklet a 3/2011.(II.11.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának évi felhalmozási bevételei adatok e Ft-ban Saját bevételek Kommunális adó Felhalm. és tıke jellegő bev.(földterület, konc.d.) Összesen: Fejlesztési célú átvett pénzeszközök Európai Uniós támogatás DDOP /F Int.okt.kp. Fejl TIOP Tanulói laptopprogram TIOP Nevtan bıvítése TIOP SZASZK építése Nem Európai Uniós támogatás Önerı alap DDOP okt.kp Összesen: Kölcsönvisszatérítés Lakossági kamatmentes kölcsön 762 Összesen: 762 Pénzmaradvány Összesen: Finanszírozási mővelet Felhalm.célú célhitel Összesen: MINDÖSSZESEN:

33 8.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának évi felhalmozási kiadásai adatok e Ft-ban Kölcsönnyújtás Lakáscélú kamatmentes kölcsön lakosságnak 500 Összesen: 500 Felújítás Európai Uniós forrásból TIOP /1 Nev.Tan. Bıvítése DDOP /F Int.Mikrotérs.Okt.Kp.fejlesztése Nem Európai Uniós forrásból Autóbusz öböl kialakítás Akác nyílászárók és villamosági hálózat korszerősítése Tornaterem tetıfelújítás Összesen: Fejlesztés Európai Uniós forrásból TIOP 3.5.1/09 SzASZK fejlesztés TIOP Nevtan bıvítése, eszköz beszerzése TIOP Tanulói laptop program KEOP csatornaberuházás Nem Európai Uniós forrásból Védınık számítógép beszerzés 150 Igazgatás számítógép, képviselıi laptop beszerzés SZASZK számítógép, mosógép beszerzés 310 Mőv.Ház számítógépek beszerzése TÁMOP programhoz 600 Összesen: Hiteltörlesztés Lízingtörlesztés KSS-774 kisbusz Lízingtörlesztés SZASZK LLN Hiteltörlesztés Polgármesteri Hivatal tıketörl Beruházási hiteltörlesztés-iskola Összesen: Kamatfizetési kötelezettségek Polgármesteri Hivatal kamattörlesztés Kisbusz kamattörlesztés KSS SZASZK kamattörlesztés LNN Iskola Összesen:

34 9.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez KIMUTATÁS Kadarkút Város Önkormányzat évi létszámkerete szakfeladatonkénti bontásban S. Szakfeladat Megnevezés 2010.évi nyitó létszám ( fı) Polgármesteri Hivatal Város-és közsséggazdálkodás Labor Védınıi szolgálat 4 Polgármesteri Hivatal összesen: CKÖ CKÖ összesen 0 I. Jálics Ernı Integrált Közoktatási Intézmény Iskola étkeztetés Napközi 4 Napközi-Mike Általános iskola 1-4.évf 12 Általános iskola 1-4.évf-Mike Általános iskola 5-8.évf Általános épületttakarítás 7 Általános épületttakarítás-mike Egyéb okt.kieg.tevékenység 11 Egyéb okt.kieg.tevékenység-mike Pedagógiai Szakszolgálat Korai Fejlesztés SNI 1-4 évf SNI 5-8. évf Szakiskola 9-10.évf Szakképzı Szakközép Mővészeti Kollégium AKÁC Óvodai Nevelés Óvoda-Egyéb okt.kieg.tev Óvoda-Intézményi étkeztetés Óvoda-Általános épülettakarítás 1 Jálics Ernı Integrált Közoktatási Int. összesen: 136 Szociális Alapszolgáltatási Központ Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali ellátás 2 SZASZK összesen: Mővelıdési Ház 2 Mővelıdési Ház összesen: Könyvtár 1 Könyvtár összesen: 1 LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN 183

35 10.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2011.évi közfoglalkoztatási létszámkerete Hosszútávú közfoglalkoztatás létszámkerete Teljes munkaidıs Részmunkaidıs 6 órás 10 fı 4 fı Rövidtávú közfoglalkoztatás létszámkerete Részmunkaidıs 4 órás 98 fı Teljes munkaidısre átszámított létszámuk 49 fı 2010.évrıl áthúzódó közhasznú foglalkoztatás létszámkerete Teljes munkaidıs 2 fı

36 11.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez KIMUTATÁS Kadarkút Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeirıl és kiadásairól 2011.évben Projekt megnevezése DDOP3.1.2./F Int.Mikr.oktatási kp.fejlesztése KEOP Kadarkút Város csatornaberuházás Támogatási igény Bevétel Elıirányzat e Ft-ban Kiadás Önerı Fejl. Mők TIOP /09 SZASZK fejlesztése TIOP /1 Nev.Tanácsadó fejlesztése TÁMOP 3.2. Mőv.Ház Élethosszig Tan.Progr. TIOP Tanulói laptopprogram LEADER Gesztenyés nap megrendezése ÖSSZESEN

37

38

39

40 12.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez Saját bevétel: Kadarkút Város Önkormányzatának adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának felsı határa 2011.évben adatok eft-ban - helyi adók gépjármőadó kamatbevétel vagyon-, haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel egyéb sajátos bevételek Saját folyó bevétel összesen: Csökkentve rövid lejáratú kötelezettségekkel: - Hiteltörlesztés Gépjármő lízing Összesen: Hiteltörlesztéshez kapcsolódó kamat fizetés Összesen: Saját bevétel 70%-a

41 13.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat évi céltartaléka Mővelıdési Ház pályázati önerı TIOP NevTAn bıvítés CKÖ roma kulturális alap pályázat 2009.évi bezsámoló felülvizsgálat visszafizetési kötelezettség (részletkérelem) Céltartalék összesen 400 eft 207 eft 30 eft 1805 eft 2442 eft

42 14.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez KIMUTATÁS Kadarkút Város Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeirıl MEGNEVEZÉS Év adatok eft-ban Összesen 5 éven túli Polgármesteri Hivatal felújítására felvett hitel, hitelezı: CIB Bank törlesztés kamat KSS-774 busz lízingszerzıdés törlesztés kamat LNN-966 szgk lízingszerzıdés törlesztés kamat DDOP /F Integrált Okt.Kp. Fejlesztése a kadarkúti kistérségben OTP célhitel törlesztés kamat DDOP /F Integrált Okt.Kp. Fejlesztése a kadarkúti kistérségben OTP MFB refinanszírozott hitel törlesztés kamat TIOP SZASZK építése KEOP csatornaberuházás

43 KIMUTATÁS 15.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzata hitelfelvételbıl származó kötelezettségeirıl Fennálló állomány adatok e Ft-ban év év év év év éven túli Polgármesteri Hivatal felújítására felvett hitel, hitelezı: CIB Bank Lejárat: december 31. törlesztés kamat DDOP /F Integrált Okt.Kp. Fejlesztése kadarkúti kistérségben OTP célhitel Lejárat: november 30. törlesztés kamat ÖSSZESEN: DDOP /F Integrált Okt.Kp. Fejlesztése kadarkúti kistérségben OTP MFB refinanszírott hitel Lejárat: december 31. törlesztés kamat MINDÖSSZESEN törlesztés kamat

44 16.sz. melléklet a 3/2011.(II. 11.) számú rendelethez Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011.évi költségvetési tervezete BEVÉTEL CKÖ mőködési támogatás 570 Elızı évi pénzmaradvány 43 Bevételek összesen 613 KIADÁSOK Személyi juttatás 0 Munkáltatót terhelı járuléko 0 Dologi 540 Tartalékok 73 ebbıl általános tartalék 43 céltartalék 30 Kiadások összesen 613

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére 1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MEGÁLLAPÍTOTTA: ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 11/2014.(III.07.) SZÁMÚ RENDELETE - 1 - Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ( Szövege

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2 Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben