PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elısegítése érdekében címő pályázati felhíváshoz Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: december

2 1. Bevezetı A pályázati alap háttere, célja, prioritásai májusában az Európai Gazdasági Térség az EU bıvítés következtében kibıvült az újonnan csatlakozott országokkal, így Ciprussal, a Cseh Köztársasággal, Észtországgal, Magyarországgal, Lettországgal, Litvániával, Máltával, Lengyelországgal, Szlovákiával, és Szlovéniával. Az EU 25-ök, és a három nem EU tagország - Izland, Lichtenstein, Norvégia - mind résztvevıi a belsı piacnak, melynek fı jellemzıje az ún. négy szabadság elve, azaz az áruk, a szolgáltatások, a tıke és a személyek szabad áramlása. Ezzel egyidıben Izland, Lichtenstein és Norvégia létrehozta az EGT Finanszírozási Mechanizmus és Norvég Finanszírozási Mechanizmus elnevezéső támogatási konstrukciókat annak érdekében, hogy elısegítse a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a kibıvült EGT-ben A május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerzıdés értelmében az EGT nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek a belsı piaci részvételért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezéső, új támogatási forma alapját. A támogatás teljes összege 5 éven keresztül - a tíz újonnan csatlakozott országra (továbbá Spanyolországra, Portugáliára, Görögországra) - évi 120 millió euró, ebbıl Magyarország részesedése 10%, tehát évente mintegy 12 millió euró. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus mellett, a tíz újonnan csatlakozott ország részére Norvégia kétoldalú szerzıdésekkel létre hozta a Norvég Finanszírozási Mechanizmust (Norvég Alap), melynek teljes összege 5 éven keresztül évi 113 millió euró, amelybıl Magyarország részesedése 13%, azaz évi 15 millió euró. A fentiek értelmében Magyarország 5 éven keresztül évi 27 millió euró (kb. 6 milliárd forint) támogatást kap. Bár két támogatási alapról van szó, eljárásrendjükben egységesnek tekinthetıek, egységes szabályrendszer vonatkozik rájuk, és egységes intézményrendszer kezeli ıket. A Finanszírozási Mechanizmusok a pályázók számára különféle támogatási lehetıséget biztosítanak rugalmas és széles körő lehetıségeket kínálva. A támogatási formák egyike az ún. Pályázati alapok, mely olyan támogatási konstrukció, melynek keretében kis költségvetéső projektek támogathatóak, a meghatározott célra rendelt támogatási összeget egy elızetesen nyílt pályáztatással kiválasztott támogatásközvetítı szervezet osztja szét további pályáztatással. A pályázati alapok támogatásközvetítı szervezeteinek hivatalos nyilvántartásba vett vagy bejegyzett szervezeteknek kell lenniük, kellı ismeretekkel, tapasztalattal és gyakorlattal kell rendelkezniük az állami vagy más eredető támogatások elosztása területén, és megfelelı intézményi rendszerrel kell rendelkezniük. A pályázati alapok támogatásközvetítı szervezete elszámoltatható a támogatásokkal, és teljes mértékben felelıs a szabályos megvalósításért. A kiválasztott támogatásközvetítı szervezet írja ki azt a pályázati felhívást, amelyre a végsı kedvezményezettek pályázhatnak. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint támogatásközvetítı szervezet, a Magyar környezetvédelmi civil szervezetek támogatására a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elısegítése érdekében nyert támogatást, melynek eredményeképpen Ft összegő pályázati alap áll jelen pályázati kiírás keretében rendelkezésre. A Pályázati Alap lebonyolításának támogatásáról szóló megállapodások a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság és a Norvég Királyság Külügyminisztériuma valamint a Magyar Köztársaság nevében eljáró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között májusban kerültek aláírásra. Ezt követıen június 29- én jött létre a támogatás felhasználását szabályozó Végrehajtási Szerzıdés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerzıdéskötı Egysége valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium között, mely jelen pályázati felhívás végrehajtásáról rendelkezik. 2

3 2. Általános információk 2.1 A pályázati program tárgya A magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elısegítése érdekében. 2.2 A pályázati program célja A pályázati program célja a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek - részvételének erısítése és növelése a környezetvédelmi döntéshozatali eljárásokban, különös tekintettel, az NKP II. valamint a hazai és az EU szabályozások megvalósítására; - intézményes kapacitását erısítı projektek megvalósítása. A pályázati felhívás keretén belül támogathatók a környezettudatos gondolkodás és a fenntartható fejlıdés elvének erısítését segítı, az NKP II. megvalósítását szolgáló, az alábbiakban felsorolt támogatási céloknak megfelelı projektek: 1. A társadalmi részvétel erısítése az NKP II. megvalósításában, a környezetvédelmi döntéshozatalban, a hazai és az EU szabályok, elıírások teljesítésének megvalósítását szolgáló akciók, programok, tevékenységek 2. A környezettudatos gondolkodás és a fenntartható fejlıdés elvének erısítését segítı, a társadalom környezeti értékrendjének javítását, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását szolgáló nyilvános kampányok, akciók, rendezvények, szemléletformáló programok, média-megjelenések, környezeti tanácsadás 3. A környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek tagjainak képzése/továbbképzése, a környezetvédelmi döntéshozatali eljárásban való részvétel erısítése, a tárgyalási technikák, a PR technikák, valamint a média megjelenések fejlesztése, erısítése céljából 4. Környezeti nevelési, oktatási programok Az egy szervezet által benyújtható pályázatok száma: - fıpályázóként: maximum 1 db, - konzorciumi tagként (partnerként) maximum 2 db. (azaz, egy szervezet 1 pályázatot nyújthat be, mint fıpályázó, és 2 db pályázatot mint egy másik fıpályázó pályázatában szereplı konzorciumi tag/partner) Amennyiben egy szervezet több mint 1 pályázatot nyújt be mint fıpályázó, és/vagy több mint két pályázatban partnerként szerepel, akkor automatikusan kizárásra kerül. Konzorciumi pályázat esetén 1 pályázatba maximum 4 partner vonható be. Egy pályázatban a fenti 4 támogatási cél közül, csak egy támogatási célt lehet megjelölni. Amennyiben a pályázatban szereplı projekt több támogatási cél megvalósítását szolgálja akkor a pályázatban azt az egy támogatási célt kell megjelölni, amelyhez a projekt leginkább kapcsolódik, és utalni lehet arra a támogatási célra, amelyhez még kapcsolódik. (pl. a pályázatot a pályázó szervezet az 1- A társadalmi részvétel erısítése az NKP II. megvalósításában, a környezetvédelmi döntéshozatalban, a hazai és az EU szabályok, elıírások teljesítésének megvalósítását szolgáló akciók, programok, tevékenységek támogatási célra nyújtja be, de a projektje kapcsolódik a 2- A környezettudatos gondolkodás és a fenntartható fejlıdés elvének erısítését segítı, a társadalom környezeti értékrendjének javítását, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását szolgáló nyilvános kampányok, akciók, rendezvények, szemléletformáló programok, médiamegjelenések, környezeti tanácsadás támogatási célhoz is. Ebben az esetben a pályázati adatlap 7.1 pontjában az 1. támogatási célt kell feltüntetni, és utalni lehet arra, hogy a pályázati program a 2. támogatási cél megvalósítását is szolgálja). 2.3 Az odaítélhetı támogatás összege és mértéke 3

4 A pályázati felhívás keretén belül az igényelhetı támogatás összege, a pályázat teljes költségének maximum 90%-a, de - legalább Ft és - legfeljebb Ft az alábbiak figyelembe vételével: ha a pályázó szervezet évi teljes ráfordítása nem több mint 6 millió Ft, akkor maximálisan Ft támogatásra pályázhat, évi teljes ráfordítása nagyobb, mint 6 millió forint, akkor maximum a évi teljes ráfordítás 50%-ára, de legfeljebb Ft támogatásra pályázhat a jelen pályázati kiírás keretében. 2.4 A támogatás odaítélésének általános feltételei A pályázati felhívás keretein belül közcélt szolgáló, nem profit szerzésére irányuló projektek finanszírozhatók. 2.5 A támogatás igénybevételére jogosultak köre, partnerek Támogatást az alapító okiratukban/alapszabályukban rögzítetten környezetvédelmi és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek és alapítványok kaphatnak, közalapítványok nem pályázhatnak. A pályázatot több (de maximum 5) - a fenti kritériumnak megfelelı - szervezet közösen is benyújthatja, ebben az esetben a szervezetek által aláírt együttmőködési (konzorciumi) megállapodásban ki kell jelölni a pályázatot benyújtó szervezetet (fı pályázót). Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy konzorciumi megvalósítás esetén is - a támogatás felhasználása során keletkezı - a számlákon vevıként a Támogatott fıpályázónak kell szerepelnie. Konzorciumi pályázat esetén 1 pályázatba maximum 4 partner vonható be. 2.6 Kizáró okok Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: amely csıd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, illetve amelynek az ügyészség a bírósági nyilvántartásból való törlését kezdeményezte; amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibıl juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette; amelynek lejárt esedékességő, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetésére kötelezett; amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg; amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik (az engedély rendelkezésre állását, a támogatási szerzıdés megkötése elıtt kell igazolni); amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követıen a pályázat elbírálása során bármikor. 4

5 2.7 Elszámolható és nem elszámolható költségek A költségek elszámolhatóságának kezdı napja: a felmerült költségek a Pályázatra vonatkozó támogató - miniszteri - döntés napját követıen számolhatóak el a támogatás terhére. A döntés meghozatalára várhatóan a pályázatok benyújtási határidejétıl számított maximum 4 hónapon belül kerül sor. A projektet a szerzıdı felek által aláírt támogatási szerzıdés támogatott által történı kézhezvételét követı legkésıbb három hónapon belül meg kell kezdeni. A költségek elszámolhatóságának végsı napja: a költségek elszámolására vonatkozó számlák/bizonylatok teljesítési és kiállítási dátuma nem haladhatja meg a támogatási szerzıdésben rögzített befejezési idıpontot. Csak kifizetett számla nyújtható be elszámolásra. A támogatás elszámolhatóságának utolsó napja a támogatási szerzıdésben szereplı befejezési határidıtıl számított 30 nap. Az elszámolhatóság utolsó napja azt a napot jelenti, amikor a még el nem számolt támogatás elszámolása, és a még igénybe nem vett támogatás lehívása megtörténhet. Az elszámolás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a projektek elszámolhatóságának végsı határideje nem lehet késıbbi, mint január Elszámolható költségek: Kizárólag azon költségek számolhatók el, amelyek: - a projekt megvalósításához nélkülözhetetlenek, a támogatási szerzıdés rendelkezik róluk, és megfelelnek a józan pénzügyi gazdálkodás elveinek, különösen az ár-érték arány, valamint a költséghatékonyság elvének; - a projekt megvalósításának szerzıdésben rögzített kezdınapja (azaz a költségek elszámolhatóságának kezdı napja) és megvalósításának befejezése közötti idıtartam alatt merültek fel és kerültek teljesítésre; - szerepelnek a Támogatott könyvelésében, adózási dokumentumaiban, azonosíthatóak és ellenırizhetıek, továbbá igazolhatóak alátámasztó és teljesítési dokumentumok eredeti példányaival; A végsı kedvezményezett által a nemzeti szabályok értelmében vissza nem igényelhetı ÁFA, és minden egyéb illeték és adó, mely végsı soron a kedvezményezettet terheli (vissza nem igényelhetı) támogatható kiadásnak minısül. Az ÁFA szabályokkal összefüggésben az irányadó törvény az Általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény, továbbá a évi CXIX. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrıl szóló törvények módosításáról, valamint a Bizottság 448/2004/EK rendelete annak ellenére, hogy ez a jogszabály a Strukturális Alapok (SA) összefüggésében került megalkotásra, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok tekintetében is irányadó szabályozásnak tekintendı. További tájékoztatásért, kérjük tekintse át az ÁFA útmutatót (12. sz. melléklet). Bérek, bérjellegő költségek és járulékaik: Ide tartozik a projekt megvalósításához, a tényleges lebonyolításhoz szükséges szakmai/szakértıi munkák díja, bérköltsége, ill. az alkalmazásban álló munkatársak részbére (a pályázatban, ill. az elszámolásban nyilatkozni szükséges arról, hogy ki /beosztás szerint/ hány órát foglalkozik a projekttel napi/havi szinten). A béreket terhelı járulékok csak abban az esetben számolhatók el, ha azok végérvényesen a Támogatottat terhelik. A költségek felmerülését a Támogatottnak meghatározott számviteli bizonylatokkal, dokumentummal kell igazolnia: - Munkaszerzıdés: a költség elsı felmerülésekor szükséges benyújtani egyszeri alkalommal, a további jelentések benyújtásakor elegendı a számlaösszesítı megfelelı oszlopában hivatkozni a szerzıdésre. - Munkaköri leírás, mely tartalmazza a projekttel kapcsolatos tevékenységeket. Amennyiben a munkatárs már a projekt megkezdése elıtt is munkaviszonyban állt a Támogatottal és projektbeli 5

6 feladatait a korábban megállapított munkaidejében végzi el, akkor meglévı munkaszerzıdést és munkaköri leírást ki kell egészíteni a projektbeli feladatok leírásával. - Ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra, akkor a szerzıdésben meghatározott munkaidıarány alapján kell kiszámítani az elszámolható összeget; - Megbízási szerzıdést kell kötni, ha a meglévı munkatárs a feladatokat munkakörén kívül, munkaidın túl végzi el. Továbbá megbízási szerzıdéssel vehetnek részt azon szakértık, ahol a munkavégzés egyéni vállalkozás vagy kisvállalkozás keretén belül történik (8 millió forint felett közbeszerzés, 8 millió forint alatt árajánlatok alapján kell kiválasztani a szakértıt). - Amennyiben a Támogatottnál bérszámfejtı rendszer mőködik: bérszámfejtı lapok, amennyiben kézi számfejtés történik: bérjegyzék/fizetési jegyzék; - A Támogatott nyilatkozata a munkáltatót terhelı járulékok megfizetésérıl, ill. a vonatkozó átutalásokat tartalmazó bankszámla kivonatok másolatai szükségesek; - Kifizetés bizonylata (összevont utalás esetén nyilatkozat arról, hogy az összevont tétel milyen, az adott projektre elszámolni kívánt költséget tartalmaz); - Teljesítés-igazolás. Szolgáltatások): Ide tartozik a tanácsadás, oktatás, képzés, marketing, ellenırzés, nyilvánosság, tájékoztatás, ill. biztosíték esetén a közjegyzıi okiratba foglalás stb. költsége. Csatolandó dokumentumok: - Szerzıdés(ek); - Árajánlatok, megrendelı; - Közbeszerzés dokumentumai, amennyiben a termék/szolgáltatás közbeszerzés-köteles; - Számla(k); - Teljesítést igazoló dokumentumok (szállítólevél, üzembe helyezési jegyzıkönyv, átadás-átvételi jegyzıkönyv); - Kifizetés bizonylata. Adminisztrációs költség / irodaköltség: Azok a költségek, melyek nem kapcsolódnak egy konkrét tevékenységhez, mint pl.: irodaszerek beszerzése, útiköltség, könyvelés, bérszámfejtés (arányosítva) - Útiköltség: Csak abban az esetben számolható el, ha a gépjármő a Támogatott vagy megbízási/munkaszerzıdés alapján megbízott fél, vagy annak valamely családtagja tulajdonát képezi. Gépjármő-használat esetén a benyújtandó dokumentumok: - Útnyilvántartás (a támogatott szervezet tulajdonában álló gépjármő esetén): Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni a gépjármő típusát, forgalmi rendszámát, továbbá a fogyasztási normát, az év elsı és utolsó napján a kilométeróra állását. Tartalmaznia kell: az utazás idıpontját, az utazás célját (honnan-hova és mi célból történt az utazás), felkeresett üzleti partner(ek) megnevezését, a közforgalmú útvonalon megtett kilométerek számát; - Kiküldetési rendelvény (nem a támogatott szervezet tulajdonában álló gépjármő esetén); - Forgalmi engedély; - Kifizetés bizonylata. Üzemanyag-felhasználás esetén a hatályos adójogszabályok irányadóak. Tömegközlekedés elszámolása esetén csatolandó dokumentumok: - Számla; - Kifizetés bizonylata; - Kiküldetési rendelvény, amennyiben rendelkezésre áll. - Rezsiköltség: Elszámolható, amennyiben olyan tényleges költségen alapul, mely a projekt megvalósításához kapcsolódik, valamint arányosan felosztható a projektre egy megfelelıen dokumentált és méltányos módszert alkalmazva. Csatolandó dokumentumok: - a Támogatott nevére szóló számla; - Nyilatkozat az elszámolni kívánt költségek megosztásának módjáról; - Kifizetés bizonylata. 6

7 Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pályázati támogatási keretbıl a pályázó (szervezet) általános mőködési költségeihez nem, csak a projekthez kapcsolódó (a szakmai összefoglalóban megindokolt) mőködési költségekhez igényelhetı támogatás. Ez azt jelenti, hogy nem igényelhetı támogatás a pályázó összes irodabérleti, vagy telefonköltségének, ill. az állandó alkalmazásban lévı munkatársak bérének és járulékainak finanszírozására, de arra a hányadra vonatkozóan igen, amely a pályázathoz leírt tevékenységhez kapcsolható. Beszerzések (eszközbeszerzés, anyagok beszerzése stb.) Csak a támogatott projekt megvalósításához nélkülözhetetlen, annak megvalósítását elısegítı beszerzések számolhatók el. Csatolandó dokumentumok: - Szerzıdések, megrendelések (kivéve, ha az áru kiskereskedelmi forgalomban kapható és így kerül beszerzésre); - Árajánlatok, megrendelı; - Közbeszerzés dokumentumai, amennyiben a termék/szolgáltatás közbeszerzés-köteles; - Számla; - Teljesítést igazoló dokumentumok (szállítólevél, üzembe helyezési jegyzıkönyv, átadás-átvételi jegyzıkönyv); - Kifizetés bizonylata. Építés, felújítás és épületek valamint egyéb építmények/létesítmények (ki)bıvítése Csak a támogatott projekt megvalósításához nélkülözhetetlen, annak megvalósítását elısegítı építési, felújítási költségek számolhatók el. Minden építési, felújítási és bıvítési tevékenység építési engedélyköteles, melyre az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény vonatkozik. Az építési terveket a helyi építésügyi, az országos településfejlesztési és építési tervnek, valamint a 19/2002. (V.8) OM rendelet elıírásainak megfelelıen szükséges elkészíteni. Az ajánlatoknak, olyan építészeti megoldásokra kell fókuszálni, melyek biztosítják az akadálymentességet, továbbá a magas szintő energiahatékonyságot és a környezetbarát elképzeléseket, megoldásokat. Dokumentálás: - Szerzıdés; - Számla; - teljesítés-igazolás, mőszaki átadás-átvételi jegyzıkönyv stb. - Kifizetés bizonylata. Az elıirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon amennyiben az a kedvezményezett tulajdonába kerül csak a támogatási döntést hozó elızetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, ill. a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával idegeníthetı el, adható bérbe, illetve terhelhetı meg. Természetbeni telephely juttatás esetén, vagy ha a beruházó a telephelyet vissza nem térítendı támogatásból vásárolta vagy építette meg, teljes elidegenítési és terhelési tilalmat, keretbiztosítási jelzálogjogot érvényesít a KvVM. A természetbeni hozzájárulások támogathatók, feltételezve, hogy: - ingatlan, eszközök rendelkezésre bocsátása, kutatói, szakmai tevékenység, ellentételezés nélkül végzett önkéntes munka; - értéke függetlenül megállapítható és ellenırizhetı; - ingatlan rendelkezésre bocsátása esetén az értéket független, képesítéssel rendelkezı értékbecslı vagy erre felhatalmazott hatóság igazolja; - ingatlan, eszközök rendelkezésre bocsátása esetén az elszámolható értéket a tényleges használati idı alapján kell elszámolni (kimutatás a használati idı megállapítására); - Az ellentételezés nélkül végzett önkéntes munka értékének meghatározása a munkaidı és a munkavégzés jellegének megfelelı szokásos óradíj/napidíj figyelembevételével történik. Mivel a tényleges munkaidı alapján kell elszámolni az értékét, ezért a munkaidı megállapítására vonatkozó kimutatást szükséges csatolni. A szokásos óradíj alátámasztása pl.: Munkaügyi 7

8 Központ adatai, KSH adat, kamarák adatai, vagy a Támogatott nyilatkozata arról, hogy a bér megegyezik a hasonló munkakörben alkalmazott munkatársakéval. Az önkéntes munka mértéke a tárgyi felhívás keretein belül - a munka jellegétıl függıen Ft/óra lehet. A természetbeni hozzájárulás értéke nem haladhatja meg az önerı 50 %-át Nem elszámolható költségek Pénzügyi díjak: pl. kamattartozás kiegyenlítése, pénzforgalmi költségek, veszteségek, hiteltúllépés költsége, banki kezelési költség Az alábbi, az alvállalkozók igénybevétele miatt felmerülı kiadások nem számolhatóak el az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus társfinanszírozásának terhére: (a) olyan alvállalkozói szerzıdéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely növeli a tevékenység végrehajtásának költségeit, de ezzel arányosan nem ad hozzá értéket; (b) a közvetítıkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerzıdésben foglalt azon alvállalkozói díjak, amelyek kifizetését a tevékenységek összköltségének a százalékos arányában határoztak meg, kivéve azt az esetet, amikor az elvégzett munka, szolgáltatás jogos ellenértékét a támogatásközvetítı szervezet indokoltnak tartja. Minden alvállalkozói szerzıdés esetében, az alvállalkozóknak biztosítani kell minden szükséges információt az audit és ellenırzı szervezetek számára az alvállalkozói tevékenységekkel összefüggésben. Bírságok, kötbérek és perköltségek Kamattartozás Jogi tanácsadói díj (a kivételeket lsd. fent) Más támogatási keretbıl (hazai költségvetési forrás, vagy nem hazai forrás) már finanszírozott tételek A pályázat elfogadott költségtáblázatában nem szereplı tételek Közjegyzıi okiratba foglalás költsége csak abban az esetben számolható el, ha a biztosíték nyújtás elıírásra kerül 2.8 Az Önerı, és a támogatás finanszírozásának módja Az Önerı A pályázat teljes költségének legalább 10%-át a pályázónak kell biztosítania. Az önerı alatt a pályázó saját és egyéb, a pályázatban szereplı projekt érdekében rendelkezésre bocsátott forrását értjük. Az önerı legalább 25%-ának a pályázó saját forrásának kell lennie. Az államháztartás egyéb alrendszerébıl származó támogatás nem számítható bele a saját forrás összegébe! Az önerı az alábbiakból tevıdhet össze: bankszámlapénz bankbetét egyéb támogatás természetbeni hozzájárulás (az önerı 50 %-át meg nem haladó mértékben) A teljes önerı rendelkezésre állását a pályázat benyújtásával egyidejőleg igazolni szükséges. A fıpályázóra vonatkozó igazolási módok érvényesek arra a partnerre is, aki az önerıhöz pénzbeli vagy természetbeli hozzájárulást biztosít. Az önerı rendelkezésre állásának igazolási módja Bankszámlapénz vagy bankbetét esetében: a pályázó teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) nyilatkozata, az összeg rendelkezésre állásáról. (A nyilatkozatot helyettesítheti a számlavezetı pénzintézetnek a pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi hivatalos igazolása a bankszámlapénz vagy bankbetét rendelkezésre állásáról). Egyéb támogatás esetén a támogatás odaítélésérıl szóló levél másolata, vagy a támogatási igény benyújtását igazoló dokumentum. A támogatási szerzıdés megkötéséhez mindenképpen 8

9 rendelkeznie kell a pályázónak legalább a támogatás odaítélésérıl szóló dokumentummal. Ennek hiányában gondoskodnia kell a pályázónak a szükséges önerı másként való igazolásáról. Természetbeni hozzájárulás esetén a kedvezményezett tételes, részletes kimutatása, nyilatkozata szükséges (tevékenység/óradíj/fı/nap, összesen stb.). Amennyiben a természetbeni hozzájárulás formája ingatlan vagy földterület, annak igazolása nyilatkozat formájában, hogy a tulajdonos/tulajdonosok azt a projekt megvalósításának idejére, illetve a projekt befejezését követı legalább 5 évre rendelkezésre bocsátják, mint önerı. Az így felajánlott ingatlan/földterület értékét hivatalosan nyilvántartásba vett értékbecslı által készített eredeti értékbecsléssel vagy értékbizonyítvánnyal és a Földhivatal által kiadott tulajdoni lap másolattal kell igazolni, valamint az önerı kalkulálási módját bemutatni A támogatás folyósítása 1. A támogatás elıfinanszírozásban igénybe vehetı része (a támogatási összeg maximum 50%-a, de legfeljebb forint ) folyósításának feltételei: - aláírt támogatási szerzıdés - a támogató döntés által a folyósításhoz elıírt egyedi feltételek (pl. jelzálogszerzıdés megkötése stb.) teljesítése (amennyiben elıírásra került ilyen feltétel). 2. Közbensı kifizetés: a támogatási összeg további maximum 30%-a, de legfeljebb forint, a maximum 50%-os elıleg felhasználásának elszámolása után vehetı igénybe. A közbensı lehívás során az elılegként kifizetett maximum 50%-os mértékő támogatással (és a hozzá kapcsolódó önerıvel) kell elszámolni, a közbensı kifizetésnél igényelt maximum 30%-os összeggel (és a hozzá kapcsolódó önerıvel) pedig a megvalósítást követıen kell elszámolni a projektzáró jelentésben. 3. Végsı kifizetés a támogatási összeg fennmaradó 20%-a ill. a támogatási összeg elılegként ki nem fizetett része, a projekt 100%-os teljesítése után vehetı igénybe. A végsı lehívásnál, nem csak a maradék 20% támogatási összeggel, (ill. a támogatási összeg elılegként ki nem fizetett részével) és a hozzá kapcsolódó önerıvel, hanem a közbensı kifizetésénél igényelt maximum 30%-os támogatási összeggel (és a hozzá kapcsolódó önerıvel) is el kell számolni. Amennyiben a támogatás összege a forintot meghaladja, az elıfinanszírozásban igénybe vehetı támogatás mérteke egyéni megítélés alá esik, azt az értékelı bizottság javaslata ismeretében a miniszteri döntés határozza meg. 3. A pályázatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információk A pályázatot pályázati adatlapon (jelen útmutató 2 sz. melléklete), a kötelezıen csatolandó mellékletekkel együtt, a jelen útmutatóban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen összesen 3 nyomtatott példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban, mely másolati példányok az eredetivel mindenben azonos tartalmúak (arról másoltak), gépelve vagy nyomtatva) valamint 1 db cd lemezen kell benyújtani. Kézírással kitöltött példányok befogadása nem lehetséges! Amennyiben az egyes példányok eltérnek egymástól, a Támogatásközvetítı szervezet az eredeti példányt tekinti irányadónak. A pályázatot folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel kell ellátni. A tartalomjegyzék végén fel kell tüntetni a pályázat összes lapjainak a számát. Az eredeti példány minden egyes oldalát az aláírásra jogosult személynek - akinek az aláírási címpéldánya a pályázathoz csatolásra került - aláírásával el kell látnia. 9

10 A pályázat példányait növekvı sorrendben, 1-3-ig, azok borítólapján a megfelelı sorszámmal ellátva, valamint az Eredeti (1), illetıleg Másolat (2), Másolat (3), felirat feltüntetésével, egyetlen lezárt borítékban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni a pályázó nevét, postacímét, valamint a pályázati cél számát és megnevezését. (Pl. 1- társadalmi részvétel erısítése az NKP II. megvalósításában). A pályázati adatlap és útmutató letölthetı a KvVM honlapjáról ( illetve - adathordozó (cd vagy floppy lemez) ellenében - beszerezhetı kedden és szerdán 9-15 óráig, csütörtökön 9-17 óráig, illetve pénteken 9-13 óráig a következı címen: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld-Pont Szolgálat 1011 Budapest, Fı u A pályázati adatlap (2 sz. melléklet) kitöltéséhez szükséges információk A pályázati adatlap pontos és hiánytalan kitöltése, valamint cégszerő aláírással, dátummal és bélyegzıvel történı ellátása kötelezı, mely a pályázat befogadásának alapfeltétele. Az adatlap formailag nem változtatható, és annak minden oldalát a pályázó hivatalos - az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyezı - aláírásával kell ellátnia! Az adatlap kitöltése értelemszerően történik, melynek során kérjük az alábbiakban felsoroltak figyelembevételét: - az adatlap 1. pontjában a pályázó szervezet hivatalos, az alapító okiratában ill. a bejegyzési végzésben szereplı nevével egyezı megnevezését kell feltüntetni. A pályázó szervezet megnevezését angol nyelven is meg kell adni (amennyiben van). - az adatlap 2. pontjában a pályázó szervezet hivatalos dokumentumokkal (alapító okiratában, bejegyzési végzés, alapszabály, beszámoló, mérleg) igazolható azonosító adatait, valamint a évi ráfordításait kell bemutatni - az adatlap 3. pontjában a pályázó szervezet hivatalos dokumentumokkal (alapító okiratában, bejegyzési végzés, alapszabály, beszámoló mérleg) igazolható székhelyét, ill. elhelyezkedését kell bemutatni - az adatlap 4. pontjában a pályázó szervezet által a pályázatban foglalt cél megvalósításában résztvevı, ill. azt koordináló személy adatait, és elérhetıségét kell feltüntetni; - az adatlap 5. pontjában a pályázó szervezet hivatalos, aláírási jogosultsággal rendelkezı képviselıjének nevét és elérhetıségét kell feltüntetni, aki a pályázat aláírására jogosult (a pályázathoz ezen személy aláírási címpéldányának másolatát is csatolni kell) - az adatlap 6. pontjában a pályázó szervezet hivatalos, banki nyilatkozattal vagy bankszámlaigazolással/bankszámlaszerzıdéssel igazolható azon bankszámlaszámát kell feltüntetni, melyre a támogatás utalható, emellett a számlavezetı bank adatainak megadása is szükséges - az adatlap 7.1. pontjában a pályázati felhívásban szereplı támogatási cél számának és megnevezésének pontos feltüntetése szükséges. - az adatlap 7.2. pontjában amennyiben a pályázatban szereplı projekt több támogatási cél megvalósítását szolgálja akkor ebben a pontban azt a támogatási célt kell megjelölni, amelyikhez a 7.1 pontban megjelölt támogatási cél mellett a projekt még kapcsolódik - az adatlap 7.3. pontjában kérjük egy olyan összefoglaló cím megadását, amely alapvetıen jellemzi a tervezett programot (amely végigkíséri azt a regisztrálástól a lezárásig) - az adatlap 7.4. pontjában kérjük a 7.3. pontban megadott program angol nyelven történı megadását - az adatlap 8. pontjában a program tartalmára vonatkozóan rövid leírást kell adni (a program részletes ismertetését a jelen útmutató 3. sz. melléklete szerint kell csatolni) 10

11 - az adatlap 9. pontjában a program megvalósításának helyszínét szükséges feltüntetni - az adatlap 10. pontjában: - a program megvalósítása várható kezdési idıpontjának megadásánál kérjük, vegyék figyelembe, hogy a költségek elszámolhatóságának kezdı napja a pályázatra vonatkozó támogató miniszteri döntés napja (a pályázatok benyújtási határnaptól számított maximum 4 hónapon belül kerülnek elbírálásra, és a projekt megvalósítását a szerzıdı felek által aláírt támogatási szerzıdés támogatott által történı kézhezvételét követı legkésıbb három hónapon belül el kell kezdeni). - a megvalósítás befejezési idıpontjának megadásánál vegyék figyelembe, hogy a pályázatok megvalósítási periódusa minimum 4 hónap, maximum 24 hónap lehet, azonban a projektek befejezésének végsı határideje nem lehet késıbbi, mint december 31., mely határidı nem hosszabbítható. - az adatlap 11. pontjában: a megvalósításhoz szükséges teljes költség meghatározása során figyelemmel kell lenni a szervezet adott projekt megvalósítására vonatkozó ÁFA visszaigénylési jogosultságára. Amennyiben az ÁFA visszaigényelhetı, akkor a nettó teljes költség alapján igényelhetı a támogatási összeg, amennyiben nem akkor a bruttó támogatási összeg után. Így amennyiben a pályázó szervezet nem jogosult az ÁFA visszaigénylésére, akkor a Visszaigényelhetı ÁFA összege kérdéshez tartozó cellában, 0-t kell feltüntetni. (a 11. pont kitöltésének összhangban kell lennie a jelen útmutató 6. sz. melléklete szerint csatolandó ÁFA nyilatkozatban foglaltakkal) - az adatlap 12. pontjában: a megvalósítás költségeinek fedezetéül szolgáló források bemutatásánál, kérjük figyelembe venni, hogy az igényelhetı támogatás összege az adatlap 11. pontjában bemutatott teljes költség 90%-a, míg az önerıként biztosítandó összeg a teljes költség 10%-a. Az önerı összetétele a jelen útmutató pontja szerint fogadható el. - az adatlap 13.1 pontjában: a program költségvetése évenkénti bontásban részletesen kell, hogy tartalmazza a "mőködés" és "felhalmozás" jellegő tervezett kiadásokat, a "felhalmozás" jellegő tételek pontos specifikációjával. Felhalmozás jellegő költségnek minısülnek az ,- Ft egyedi beszerzési érték feletti tételek, ill. azok az eszközök, melyek a szervezet tevékenységét 1 éven túl tartósan szolgálják. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a táblázatban a program teljes költsége (azaz a 13.1 táblázat utolsó sorának összesen értéke) összhangban legyen az adatlap 11. pontjában szereplı teljes költséggel. - az adatlap 13.2 pontjában: évenkénti bontásban kell feltüntetni az adatlap 12. pontjában feltüntetett forrásokat, (oly módon, hogy a források összesen értékek összhangban legyenek a 13.1 táblázat évenkénti költségek összesen értékével) Az igényelt EGT/Norvég FM támogatás és az önerı összege nem haladhatja meg a pályázatban szereplı program teljes költségét! Az adatlap pontjának kitöltéséhez segítségül szolgál a honlapon található költségvetés minta c. dokumentum. - az adatlap 14. pontjában: a pályázati felhívásra, a tárgyi pályázaton kívül partnerként benyújtott pályázat megnevezését kell szerepeltetni, külön feltüntetve, hogy melyik fıpályázó pályázatában vesz részt, mint partner. - az adatlap 15. pontjában: itt lehet közölni azon információkat, melyeket a pályázó a pályázat elbírálásához szükségesnek tart, és a kötelezıen csatolandó mellékletekben annak közlésére nincs mód 11

12 3.2 A pályázathoz csatolandó mellékletekkel kapcsolatos információk Minden pályázatnak tartalmaznia kell a - pontosan, hiánytalanul kitöltött és aláírt - adatlap (a pályázati útmutató 2. sz. melléklete) mellett az alábbi kötelezıen csatolandó mellékleteket: - a pályázatban szereplı projekt megvalósításának részletes ismertetését, szakmai összefoglalóját, a pályázó szervezet (konzorciumi pályázat esetén szervezetek) bemutatását tartalmazó dokumentum, a projektben részt vevı szakemberek önéletrajzai (a pályázati útmutató 3. sz. melléklete szerint) E mellékletben a projekt alábbi alapelvekhez - melyeket a pályázat összeállításakor és a megvalósítás során is szem elıtt kell tartani - való illeszkedését is be kell mutatni: - Fenntartható fejlıdés - Esélyegyenlıség (különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenlıségre) - Jó kormányzás (felelısség, átláthatóság, részvétel, egyenlı esélyek) - Korrupciómentesség (a horizontális célokkal kapcsolatos útmutatók megtalálhatók a honlapon) - a pályázó nyilatkozata megnevezéső melléklet, aláírással ellátva (a pályázati útmutató 4. sz. melléklete), melynek 1. pontjában a megfelelı választ meg kell jelölni - az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlap I. része kitöltve, aláírással ellátva (a pályázati útmutató 5. sz. melléklete) - a pályázó ÁFA nyilatkozata, aláírással ellátva (a pályázati útmutató 6. sz. melléklete) - a partnerek adatlapja(i) (csak akkor szükséges csatolni, ha van partner szervezet, a pályázati útmutató 7. sz. melléklete szerint) - a pályázó szervezet és a partner szervezet(ek) 90 napnál nem régebbi jogerıs létesítı okiratának és a jogerıs bejegyzési végzésének másolta (alapító okirat, alapszabály, a bírósági nyilvántartásba vételt elrendelı jogerıs bejegyzési végzés, alapszabály stb. Az iratokat lehet egyszerő másolatban benyújtani, a szervezet képviselıjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati irat az eredetivel mindenben megegyezik) - pályázó szervezet és partnerszervezet(ek) aláírási címpéldányának másolata - a pályázati adatlapon szerepeltetett évi teljes ráfordítás összegének alátámasztására, a évi számviteli beszámoló pályázó által hitelesített példánya (mérleg és eredménykimutatás); - az adatlap 12. pontjában bemutatott önerı- ill. egyéb forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumok (a pályázati útmutató 2.8 pontjában elıírtak szerint) - partnerek bevonása esetén, az aláírt partnerségi együttmőködési megállapodás eredeti példánya (a pályázati útmutató 8. sz. melléklete szerint) - nem kötelezı, de csatolható: a pályázati cél megvalósításához szükséges és már rendelkezésre álló szerzıdések, nyilatkozatok, valamint a már rendelkezésre álló jogerıs hatósági engedélyek és hatósági nyilvántartásba bejegyzı jogerıs határozatok másolata(i) Minden pályázati példány elejére csatolandó az útmutató 1. sz. mellékletét képezı tartalomjegyzék, mely tételesen tartalmazza a benyújtandó dokumentumok listáját (bıvíthetı, amennyiben az elıírtakon kívül egyéb dokumentumok becsatolásra kerülnek a pályázati dokumentációba). 3.3 A pályázatok benyújtásának helye, határideje, módja A pályázatot a jelen útmutatóban foglaltak szerint összeállítva, a példányokat (adatlapok és azok mellékletei) külön-külön összetőzve, vagy főzve (a szétesés veszélye nélkül) kell benyújtani. Különös figyelemmel kell lenni a beadási határidıre és így a postabélyegzı keltére! (a pályázat beadási határideje a postára adás dátumát jelenti!) A pályázat befogadásáról minden pályázó értesítést kap. A pályázatokat postán, ajánlott küldeményként az alábbi címre kell feladni: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási Fıosztály 1011 Budapest, Fı u

13 A pályázatok legkésıbb január 17-ig (postabélyegzı kelte) kerülnek befogadásra. Beadási határidı utáni postabélyegzıvel ellátott pályázatok befogadása nem lehetséges. 4. Kapcsolattartás, információszolgáltatás A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a KvVM Zöld Pont Szolgálatához, telefon: , , Zöld szám: , fax: , Az -en, vagy faxon feltett kérdéseikre a KvVM 3 munkanapon belül ad választ -ben, vagy faxon. 5. A hiánypótlás rendje Hiánypótlásra legfeljebb csak egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótolható dokumentumok listáját a jelen útmutató 9. sz. melléklete tartalmazza. A Támogatásközvetítı szervezet az elıírt feltételeknek nem megfelelı pályázatot benyújtó pályázókat hiánypótlásra szólítja fel, a hiánypótlási felszólításban felsorolva a pályázat befogadásához szükséges dokumentumokat. A hiánypótlást a hiánypótlási felszólításban szereplı határidıre kell teljesíteni. A hiánypótlásra a pályázónak a hiánypótlási felszólítás megküldésétıl számított maximum 10 munkanap áll rendelkezésére. A hiánypótlási felhívás a pályázati adatlap 4. pontjában feltőntetett faxszámra kerül megküldésre (kapcsolattartó személy faxszáma). A hiánypótlás teljesítésére megadott határidı eltelte után beérkezett, és/vagy a hiánypótlást követıen is hiányos pályázatok befogadása nem lehetséges, azok a szakmai bírálatban nem vehetnek részt. A kizáró feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felelı pályázatok másolati példányai a pályázók részére visszaküldésre kerülnek. Az eredeti példányokat a Támogatásközvetítı megırzi. 6. A pályázatok érkeztetése, befogadása, elbírálásának menete, a pályázatok kiválasztásának módja A pályázatokat a Támogatásközvetítı szervezet - a KvVM - Költségvetési és beruházási Fıosztálya érkezteti. A pályázatok az elıírt (formai) feltételeknek való megfelelés ellenırzését követıen befogadásra, vagy hiánypótoltatásra kerülnek. A befogadásról a pályázókat a Költségvetési és beruházási Fıosztály levélben értesíti, mely tartalmazza a pályázat nyilvántartási számát. A hiánytalan, ill. a hiánypótlást követı formai ellenırzés után befogadásra került pályázatokat a jelen útmutató 9 sz. melléklete szerinti bírálati szempontok figyelembe vételével legalább 2 független értékelı értékeli. Az értékelésre került pályázatok az ún. Értékelı Bizottság elé kerülnek, mely 7 fıbıl áll (3 fı delegált a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött szervezetek részérıl, és 4 fı kormányzati delegált). Az Értékelı Bizottság az összes befogadott pályázat értékelésének rendelkezésre állását követıen a független értékelık értékelése alapján készült elıterjesztést megtárgyalja, a pályázatokat rangsorolja és döntési javaslatot tesz a miniszternek. A pályázatokról a benyújtási határidıtıl számított maximum 4 hónapon belül a miniszter írásban dönt. A miniszteri döntés eredményérıl a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium értesíti a pályázókat. A 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet 16 (1) értelmében a miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. 13

14 7. A támogatásban részesülı projektek megvalósításának feltételei 7.1 A támogatási szerzıdés megkötése A döntésrıl az értékelési dokumentáció Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerzıdéskötı Egység általi jóváhagyását követıen - a pályázókat a Költségvetési és beruházási Fıosztály értesíti, valamint gondoskodik a támogatási szerzıdések elıkészítésérıl, és a szerzıdéskötési elıfeltételek bekérésérıl, és ellenırzésérıl. A szerzıdéskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén a Támogatásközvetítı szervezet Költségvetési és beruházási Fıosztálya által elıkészített támogatási szerzıdést a miniszter, illetve a miniszter nevében az általa megbízott személy köti meg. A támogatásra irányuló jogviszony a szerzıdés megkötésének idıpontjában keletkezik. A döntést követıen a szerzıdés megkötésének általános feltétele az alábbi dokumentumok benyújtása a bírósági bejegyzést igazoló dokumentum (bejegyzési végzés, vagy a végzés kivonata) 30 napnál nem régebbi bíróság által hitelesített példánya; felhatalmazó levél, amelyet a számlavezetı pénzintézetnél nyilvántartásba vettek; a Támogatott teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy a székhely, valamint a pályázat megvalósításának helye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett (részletfizetés, ill. fizetési halasztás esetén az arra vonatkozó határozat másolatának csatolása is szükséges); banki igazolás a pályázati adatlapon megadott bankszámlaszámról (helyettesítheti a bankszámlaszerzıdés bank által hitelesített másolata) a képviseletre jogosult személy aláírási jogosultsága igazolása (banki vagy közjegyzıi aláírási címpéldány), amennyiben annak személye eltér attól a pályázatban szereplı személytıl, akinek az aláírási címpéldányát a pályázathoz csatolták; a 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet, valamint az évi XXXVIII. tv. szerinti nyilatkozat; közbeszerzési kötelezettség (2003. évi CXXIX.tv.) esetén az eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítását igazoló dokumentumok, valamint a megkötött szerzıdés(ek); természetvédelmi célú program esetében - amennyiben védett természeti területen valósul meg a program, a Nemzeti Park Igazgatóság támogató nyilatkozatának csatolása; engedélyköteles tevékenység megvalósítása esetén, a területileg illetékes hatóság által kiadott engedély hitelesített másolatának becsatolása; az önerı rendelkezésre állását igazoló dokumentumok. Az adott pályázatra vonatkozó miniszteri döntés alapján, a fentieken kívül egyéb feltételek is elıírásra kerülhetnek a támogatási szerzıdés megkötésének elıfeltételeként, valamint a támogatási szerzıdésben (pl. természetvédelmi célú programok esetében - a miniszteri döntés függvényében - a program megvalósítása során az illetékes nemzeti park igazgatósággal történı egyeztetés, együttmőködés). A támogatási szerzıdéshez minden olyan esetben, mikor a megítélt támogatás kevesebb az igényeltnél, módosított költségvetést kell mellékelni 3 pld-ban (dátummal, aláírással ellátva), mely a szerzıdés elválaszthatatlan része. A módosított (csökkentett) költségvetésnek ugyanolyan szerkezetőnek kell lennie mint a pályázatban szereplı eredeti költségvetésnek (az eredetihez képest új elemeket nem tartalmazhat), a támogatói döntés figyelembe vételével soronként megjelölve, hogy a kapott támogatás, mely költségvetési tételek finanszírozására fordítódik. A módosított költségvetésben - amennyiben a miniszteri döntés másképp nem rendelkezik - a költségtételek aránya változtatható olymódon, hogy a megvalósulást a csökkentett költségvetés mellett minél jobban segítse. Csökkentett támogatás megítélése esetén a pályázat költségtervében szereplı önerı a megítélt támogatásnak megfelelı arányában csökkenthetı, melyet a módosított költségvetésnek tartalmaznia kell. 14

15 A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha az aláírás céljából megküldött támogatási szerzıdés kézhezvételétıl számított 90 napon belül a pályázónak felróhatóan nem jön létre a támogatási szerzıdés. A támogatás folyósítására kizárólag az érvényesen aláírt, hatályos szerzıdés alapján kerülhet sor. 7.2 A támogatási szerzıdés módosítása A támogatási szerzıdés módosítására a 3/2004. (II.24) KvVM rendeletben foglaltak szerint, a kedvezményezettnek fel nem róható okból, vis major, illetve adatváltozás miatt kerülhet sor. A támogatási szerzıdés módosítására irányuló kérelmet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási Fıosztályához kell benyújtani. A befejezési határidı módosítására irányuló kérelem benyújtásának határideje, a szerzıdésben szereplı befejezési határidı utolsó napját megelızı 30. nap, de legkésıbb november 30. A projektek befejezésének végsı határideje december 31., mely dátum nem hosszabbítható. 7.3 A támogatás folyósítása a.) A támogatás elıfinanszírozásban igénybe vehetı része (a támogatási összeg maximum 50%-a, de legfeljebb forint ) kifizetésének feltételei: - aláírt támogatási szerzıdés - a támogató döntés által a folyósításhoz elıírt speciális feltételek teljesítése (amennyiben elıírásra került ilyen feltétel). Az elıleg átutalása a támogatási szerzıdés aláírását ill. a speciális feltételek teljesítésének elfogadását követı 30 napon belül történik meg. b.) Közbensı kifizetés: a támogatási összeg további maximum 30%-a, de legfeljebb forint, a maximum 50%-os támogatási elıleg felhasználásának elszámolása után, az elszámolás és a projekt elırehaladási jelentés elfogadását követıen kerül kifizetésre.. Azaz a közbensı lehívás során az elılegként kifizetett maximum 50%-os mértékő támogatással (és a hozzá kapcsolódó önerıvel) kell elszámolni. A közbensı kifizetésénél igényelt maximum 30%-os összeggel (és a hozzá kapcsolódó önerıvel) a megvalósítást követıen a projekt elırehaladási és a projektzáró jelentésben kell elszámolni. A közbensı kifizetéshez benyújtandó dokumentumok (1 eredeti cégszerő aláírással hitelesített példány, 1 másolat a hitelesített példányról): - projekt-elırehaladási jelentés magyar nyelven (az útmutató 10. sz. melléklete szerint) - a projekt elırehaladási jelentésben szereplı összeg alátámasztására szolgáló a csatolt számlák/ bizonylatok adatait tartalmazó számlaösszesítı (az elıleg és a hozzá kapcsolódó önerı felhasználására vonatkozóan), és a felmerült költségeket tartalmazó költségösszesítı (az útmutató 13. sz. melléklete) - számlák/bizonylatok/egyéb dokumentumok (az elıleg és a hozzá kapcsolódó önerı felhasználására vonatkozóan) - a számlák/bizonylatok kifizetését tartalmazó dokumentumok (bankszámla-kivonat stb.) (az elıleg és a hozzá kapcsolódó önerı felhasználására vonatkozóan) A köztes kifizetés attól számított 60 napon belül esedékes, hogy a Támogatásközvetítı szervezet valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Szerzıdéskötı Egysége (a továbbiakban: KPSZE) a folyósításhoz szükséges dokumentumokat jóváhagyta. c). Végsı kifizetés: a támogatási összeg fennmaradó 20%-a, ill. a támogatási összeg elılegként ki nem fizetett része a projekt befejezését követıen, az elszámolás, a projekt elırehaladási jelentés valamint a projektzáró jelentés elfogadását követıen vehetı igénybe. A zárójelentés benyújtásával egyidejőleg nem csak a maradék 20% támogatási összeggel, és a hozzá kapcsolódó önerıvel, hanem a közbensı kifizetésénél igényelt maximum 30%-os összeggel (és a hozzá kapcsolódó önerıvel) is el kell számolni. 15

16 A végsı kifizetéshez benyújtandó dokumentumok (1 eredeti cégszerő aláírással hitelesített példány, 1 másolat a hitelesített példányról): - projekt-elırehaladási jelentés magyar nyelven (az útmutató 10. sz. melléklete szerint) - a projekt elırehaladási jelentésben szereplı összeg alátámasztására szolgáló a csatolt számlák/ bizonylatok adatait tartalmazó számlaösszesítı (a közbensı (maximum 30%) és a végsı kifizetésre (20% ill. a támogatási összeg elılegként ki nem fizetett része) valamint a hozzá kapcsolódó önerıre vonatkozóan) és a felmerült költségeket tartalmazó költségösszesítı (az útmutató 13. sz. melléklete) - számlák/bizonylatok/egyéb dokumentumok (a közbensı (maxiumum 30%) és végsı kifizetésre (20% ill. a támogatási összeg elılegként ki nem fizetett része) és a hozzá kapcsolódó önerı felhasználására vonatkozóan) - a számlák/bizonylatok kifizetését tartalmazó dokumentumok (bankszámla-kivonat stb.) (a közbensı (maximum 30%) és végsı kifizetésre (20% ill. a támogatási összeg elılegként ki nem fizetett része) és a hozzá kapcsolódó önerı felhasználására vonatkozóan) - projektzáró jelentés magyar nyelven (az útmutató 11. sz. melléklete szerint) A végsı kifizetés attól számított 60 napon belül esedékes, hogy a Támogatásközvetítı szervezet, valamint a KPSZE a folyósításhoz szükséges dokumentumokat jóváhagyta. A kifizetéshez szükséges dokumentumok összeállításánál a következıket kell figyelembe venni - az adott beszámolási idıszakra vonatkozó költségösszesítı és számlaösszesítı összhangban legyen az alátámasztó dokumentumokkal, számlákkal vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal, - az elszámolt költségek - a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok szerint elszámolhatóak legyenek, - a támogatási szerzıdésben szereplı projekt megvalósításához szorosan kapcsolódjanak, és a szerzıdés költségtáblázatában foglaltaknak megfeleljenek, - a Számlaösszesítıt és a költségösszesítıt az elıírt formában (az útmutató 13. sz. melléklete szerinti táblázat) kell elkészíteni, mely tartalmazza az elszámolt idıszakhoz tartozó számlák, illetve az azzal egyenértékő bizonyító erejő számviteli bizonylatok (továbbiakban: számla) összesítését. A számlaösszesítı végén a szervezet aláírásra jogosult képviselıjének büntetıjogi felelıssége tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy a számlaösszesítıben felsorolt számlák mindegyikén - melyekrıl készült másolat a beszámoló mellékletét képezi - feltüntetésre került valamennyi támogatási forrás megnevezése, támogatási szerzıdés száma, és adott esetben a felhasználási arányok. A számlákra kérjük rávezetni a számlaösszesítı sorszámát, illetve az összetartozó dokumentumokat kérjük együtt kezelni (pl.: a számlaösszesítın az 1. sorszámú számlához tartozó dokumentumokat kérjük 1/a, 1/b, stb. jelölni). A sorszámozás folyamatos legyen az elsı projektidıszaktól kezdıdıen. Tudnivalók a számlák elszámolásához A számlák csak akkor számolhatók el a projekt keretében, ha - megfelelnek a pályázati kiírás és a hozzá tartozó dokumentumok pénzügyi elıírásainak és feltételeinek; - a Támogatásközvetítı szervezet a projektjelentéseket szakmailag jóváhagyja, a pénzügyi felhasználás jogosságát igazolja; - a pénzügyi elszámolás részét képezı számlák, bizonylatok csak a támogatási szerzıdésben meghatározott célhoz kapcsolódó, a szerzıdés mellékletét képezı költségvetésben (ill. módosított költségvetésben) szereplı költségekrıl nyújthatóak be, a szerzıdésben szereplı kikötések mellett; - a számlákon a teljesítési és kiállítási dátum a támogatási szerzıdésben meghatározott idıpontok (kezdés ill. befejezés) közötti; - a benyújtott számláknak a projekthez kell kapcsolódniuk, és ezt a kapcsolódást a számlákhoz mellékelt egyéb dokumentumoknak kell alátámasztaniuk (pl.: szerzıdések, jelenléti ívek, teljesítésigazolások, meghívók, stb.). - a dokumentumokra rá kell vezetni, hogy Az eredetivel megegyezı másolat és cégszerően alá kell írni; - az egyes elszámolásokhoz csatolt számlák eredeti példányait be kell mutatni a KvVM Költségvetési és beruházási Fıosztályának, ennek teljesítése hiányában a támogatás nem folyósítható 16

17 - csak a pályázat tartalmával összhangban kötött vállalkozói szerzıdések, megrendelések alapján kiállított számlák fogadhatók el, amelyek a költségvetéshez igazodnak és megfelelnek az alábbi követelményeknek: a számla feleljen meg az évi LXXIV. Az általános forgalmi adóról szóló törvénynek, valamint évi C. A számvitelrıl szóló törvénynek; a számlán vevıként a Támogatottnak kell szerepelnie (konzorciumban történı megvalósítás esetén is!), más nevére szóló számlát az elszámolásban figyelembe venni nem lehet; a számlán a vevı címeként a Támogatási szerzıdésben a Támogatott által megadott címnek kell szerepelnie, ill. az alapító okiratban vagy a bejegyzési végzésben található címek egyikének, a számla kiállítójának meg kell egyeznie a mellékletként csatolt megrendelésekben, vállalkozási, kivitelezıi, szállítói szerzıdésben feltüntetettel (értelemszerően azon esetekben ahol az adott tevékenység/szolgáltatás stb. szerzıdéskötést vagy megrendelést igényel), a számlák mellett a hozzájuk tartozó teljesítésigazolásoknak és a kifizetést igazoló bizonylatoknak szerepelniük kell. A számlákhoz csatolni kell a számlák ellenértékének kifizetését igazoló a pályázó által hitelesített bizonylatok másolatát, melyek az alábbiak lehetnek: a készpénzfizetésnél az Egyszerősített számla ; egyéb készpénzben történı kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat; átutalással kiegyenlített számláknál a kapcsolódó bankszámlakivonat; Teljesítésigazolás. A számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat. Igazoló dokumentumok különösen a szállítólevél, átadás-átvételi jegyzıkönyv, szolgáltatásra vonatkozóan a teljesítményigazolás stb. Minden számlán fel kell tüntetni: a program nevét: KvVM - EGT/Norvég FM; a támogatási szerzıdés számát; amennyiben nem a teljes, számlán szereplı összeg kerül elszámolásra, az elszámolni kívánt összeg nagyságát Az eredetivel mindenben megegyezı másolat 7.4 Beszámolási, jelentéstételi kötelezettségek A Támogatott köteles a Támogatásközvetítı szervezetet részletesen tájékoztatni a Projekt megvalósításáról. Ennek érdekében a Támogatott köteles Projekt-elırehaladási, valamint Projektzáró jelentést készíteni. Valamennyi, a projekt végrehajtásához kapcsolódó jelentést magyar nyelven kell elkészíteni. A jelentéseket egy eredeti és egy másolati példányban, valamint elektronikus úton (cd lemez) kell benyújtani a Támogatásközvetítı szervezethez. A jelentések formátuma (a mintákat lásd a sz. mellékletekben): 1. A projekt-elırehaladási jelentések - a projekt azonosító adatain kívül - tartalmazzák a) a jelentéstételi idıszakban végzett tevékenységek ismertetését, a végrehajtási ütemtervhez mért fizikai és pénzügyi elırehaladás bemutatását (a célzott eredményektıl és a végrehajtási ütemtervtıl való esetleges eltérések ismertetésével, az eltérések indokolásával együtt); b) az elért eredmények részletezését, c) a támogatási szerzıdésben elıírt feltételek teljesítésének ismertetését, d) a közbeszerzéssel kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetését, e) a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetését. 2. A Projektzáró jelentésnek tartalmaznia kell továbbá azokat a szempontokat, amelyek a Projekt hatásának értékelésénél felhasználhatók. A projektzáró jelentés - a projekt azonosító adatain kívül - tartalmazza a) a projekt megvalósításának részletes szöveges bemutatását, a pályázatban és a támogatási szerzıdésben foglalt célokhoz mért eredmények ismertetését, b) a tervezett eredményektıl, és a végrehajtási ütemtervtıl való esetleges eltérések ismertetését, az eltérések indokolását, c) eredmények fenntarthatóságának elemzését (pénzügyi, társadalmi, fenntartható fejlıdési), d) a végrehajtás során szerzett és a jövıben hasznosítható tapasztalatok ismertetését, 17

18 e) a kapcsolódó alapelvek teljesülésének ismertetését (a horizontális célokkal kapcsolatos bıvebb információk megtalálhatók a honlapon), f) a támogatási szerzıdésben elıírt feltételek teljesítésének ismertetését, g) a közbeszerzéssel kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetését, h) a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetését, i) a projekt utánkövetésére vonatkozó javaslatokat, j) a projekt megvalósításának összesített pénzügyi adatait. Jelentéstételi határidık Projekt-elırehaladási jelentés: a Projekt-végrehajtási Ütemezés szerint, a közbensı és végsı lehíváskor. Projektzáró jelentés: a Projekt tevékenységeinek befejezését követı 30 napon belül. A jelentések összeállításnál különös figyelemmel kell lenni a támogatási szerzıdésben szereplı esetleges kikötés(ek)re, mely(ek) adott esetben eltérhet(nek) az itt leírtaktól. 7.5 A nyilvánosság biztosítása A projekt megvalósítójának biztosítani kell, hogy minden a projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentumon és bármely propaganda vagy információs anyagon (például brosúra, nyomtatvány, plakát, hirdetıtábla, tájékoztató tábla) tájékoztatást adjon arról, hogy a projekt az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül támogatott. A projektre vonatkozó kiadványoknak egyértelmő jelzést kell tartalmazniuk a címoldalon a Finanszírozási Mechanizmus megnevezésével, Finanszírozási Mechanizmus emblémájával, illetve a nemzeti embléma megjelenítésével. A EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból származó támogatás esetében a támogatásról, az alábbi szövegezéssel szükséges tájékoztatást adni: Izland, Liechtenstein és Norvégia által támogatott az EGT Finanszírozási Mechanizmuson és Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül. A minimális formai követelményekrıl a Támogatásközvetítı szervezet honlapján ( megtalálható Arculati Kézikönyv rendelkezik. Az elektronikus úton közzétett anyagokra (honlap, adatbázis potenciális kedvezményezettek számára) illetve az audio-vizuális anyagokra a fenti elveket kell alkalmazni. A Finanszírozási Mechanizmusból támogatott projektek megvalósításával kapcsolatos rendezvények bonyolítása esetén (pl. konferenciák, kiállítások) a szervezıknek biztosítaniuk kell a tájékoztatást a Finanszírozási Mechanizmus támogatásáról. Minden támogatott kötelezettsége, hogy a projektjeik eredményeit valamilyen formában publikálja. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot idıben (legalább 5 munkanappal elıbb) kell tájékoztatni a projekt kezdésérıl és a projekt végrehajtás során megvalósításra kerülı jelentısebb rendezvényekrıl annak érdekében, hogy annak képviselıje/képviselıi a rendezvényen megjelenhessen(ek). 7.6 Könyvelés, dokumentálás A Támogatott köteles a Projekt összes költségére és a folyósított támogatására vonatkozóan tételes és az ellenırzés céljára pontos, rendszeres és teljeskörő könyvviteli nyilvántartást vezetni, annak érdekében, hogy a Projekt gazdálkodása egyértelmően követhetı és egyéb tranzakcióktól elkülöníthetı legyen. Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitıl elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, és a felhasználásra vonatkozó minden dokumentumot a támogatás utolsó részletének kifizetését követı 10 évig megırizni. 18

19 7.7 A támogatás felhasználásának ellenırzése A felhasználás ellenırzése a 201/2005 (IX.27) Korm. Rendelettel kihirdetett, a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között június 10-én létrejött a Norvég Finanszírozási Mechanizmus közötti végrehajtásáról szóló együttmőködési megállapodásban, az EGT Finanszírozási mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérıl szóló 242 /2006 (XII.15.) Korm. Rendeletben, valamint a 3/2004 (II. 24) KvVM rendeletben foglaltak alapján történik. A Támogatott köteles hozzájárulni a támogatás felhasználásának a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság és/vagy a Norvég Külügyminisztérium, a Kormányzati Ellenırzési Hivatal, az Állami Számvevıszék, a Nemzeti Kapcsolattartó (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) vagy a Végrehajtó Ügynökség (Központi Pénzügyi és Szerzıdéskötı Egység), valamint az elıbbiekben említett szervezetek megbízottai által a nyilvántartás alapján történı vagy helyszíni ellenırzéséhez, a projekt megvalósulásának ellenırzéshez, ha szükséges, teljes könyvvizsgálat lefolytatásához a könyvelési bizonylatok, vagy bármilyen más, a Projekt finanszírozására vonatkozó dokumentum alapján. Ezen ellenırzések a támogatás utolsó részletének kifizetését követı 10 éven belül lefolytathatók. A Támogatottnak továbbá biztosítania kell a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság és/vagy a Norvég Külügyminisztérium, a Kormányzati Ellenırzési Hivatal, az Állami Számvevıszék, a Nemzeti Kapcsolattartó vagy a Végrehajtó Ügynökség munkatársainak, illetve azok felhatalmazott megbízottjainak a megfelelı hozzáférést mindazokhoz a helyekhez és helyszínekhez, amelyeken a Projekt teljesítése folyik, beleértve a számítógépes rendszerekhez, valamint minden olyan dokumentumhoz, okmányhoz és adatbázishoz való hozzáférést, amely a Projekt pénzügyi és szakmai lebonyolításával kapcsolatos. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetınek kell lenniük, és oly módon kell azokat tárolni, amely lehetıvé teszi azok könnyő ellenırzését. Az ellenırzés a szabályszerőség mellett kiterjed a program, projekt megvalósítására, a felhasználás rendeltetésszerőségének, az elıírt jogszabályoknak való megfelelésének és az elért környezet- és természetvédelmi illetve vízgazdálkodási cél ellenırzésére is. A támogatás felhasználásának ellenırzésekor alkalmazni kell a évi XXIV. tv. és a 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet vonatkozó szabályait, különös tekintettel az Állami Számvevıszék és a Kormányzati Ellenırzési Hivatal ellenırzési jogosultságára és az üzleti titkokra vonatkozó rendelkezésekre. A Támogatásközvetítı szervezet döntése alapján - a kedvezményezett meghatározott idıre - de legfeljebb öt évre - kizárható az érintett elıirányzatok támogatási rendszerébıl, ha az ellenırzés alapján megállapítást nyer a támogatási szerzıdésben rögzített céltól, és feltételektıl eltérı teljesítés, vagy a támogatás nem szabályszerő felhasználása. A támogatásban részesített projekteket a Támogatásközvetítı szervezet legalább egy alkalommal a megvalósítás helyszínén is ellenırzi. - / - 19

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. január 21. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója F7. Fogalomjegyzék A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója - Általános képzés: olyan képzés, amely az általános m veltség növelését célozza, amely

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 2016. január 1. december 31. Pályázati kategória kódja: REB-16-1-KÖNYVKIADÁS Meghirdetés dátuma: 2016. február 29. Magyarország Kormánya a 2013.

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 Hatályos: 2016. május- Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás I. Általános feltételek A Hitelprogram keretösszege 44 milliárd

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECE TRALIZÁLT REGIO ÁLIS KERETÉBŐL FI A SZÍROZA DÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI EK FEJLESZTÉSRE IRÁ YULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások e Informatikai megoldások Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés - Szolgáltatásaink: Helyszíni felmérés alapján ingyenes árajánlat készítés az önök igényeinek megfelelően! Energetikai Tanúsítvány 2012. január

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi

Részletesebben

A konstrukciót a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (címe: 7700 Mohács Dózsa György utca 31) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok:

A konstrukciót a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (címe: 7700 Mohács Dózsa György utca 31) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása (DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11) Kedvezményezettek köre Jelen kiírás

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: lebonyolító

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona Fajsz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET

CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

6.sz. melléklet. szerződése. Társkártya igénylő minőségében igénylő ügyfél esetén:

6.sz. melléklet. szerződése. Társkártya igénylő minőségében igénylő ügyfél esetén: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben