AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 2016.

2 I. Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége 1.1 Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége Neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Címe: 3529 Miskolc, Csabai kapu utca Címzett: Dr. Szabó Tamás László Telefon: Fax: Az értékelés módszere: Az ajánlatok értékelési szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat: Az 1. bírálati részszempont esetében a legjobb (legalacsonyabb) vállalás a maximális 10 pontot kapja, többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója, KÉ évi 61. szám, június 1. alapján. Nettó ajánlati ár P = A legjobbx Pmax Avizsgált ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: 100 pont A legjobb : a legalacsonyabb nettó ajánlati ár Avizsgált: az adott részszempont esetén a vizsgált ajánlatban vállalt tartalmi elem. A 2. bírálati részszempont esetében, amennyiben az adott rész tekintetében az élelmiszerek legalább 30 %-a kis és/vagy őstermelőktől származik, ajánlattevő a maximális 10 pontot

3 kapja, ha az adott rész tekintetében az élelmiszerek legalább 30 %-a nem kis és/vagy őstermelőktől származik, 1 pontot kap. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Az ajánlatokat 1 példányban magyar nyelven, bontatlan és sértetlen, zárt, cégjelzés nélküli csomagolásban, a,, Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése - közbeszerzési ajánlat - ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! szöveggel ellátva kell benyújtani. Az ajánlatot kompletten egy példányban (az ajánlat papíralapú példányához csatolva) elektronikus adathordozón (CD, vagy DVD).pdf vagy azzal egyenértékű, tovább nem módosítható, olvasható formátumban is be kell nyújtani. Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során: Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére az értékelés során alkalmazandó esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés) alkalmazása esetén egyértelműen tud hivatkozni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

4 Az ajánlat tartalma, csatolandó iratok és dokumentumok jegyzéke Az ajánlatokat az alábbiakban felsorolt pontok szerint kérjük összeállítani: Ssz. Csatolandó iratok és dokumentumok Megjegyzés 1 Ajánlat fedőlapja Tartalomjegyzék Oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzék csatolandó 3 Felolvasólap A Felolvasólap mintáját jelen dokumentáció 1. számú melléklete tartalmazza. 4 Céginformációs adatlap(ok) Az adatlap mintáját jelen dokumentáció 2. számú melléklete tartalmazza. 5 Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája Egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. 6 Ajánlatot aláíró személy meghatalmazása Csak akkor csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult írja alá az ajánlatot. 7 Kbt. 66. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat A nyilatkozat mintáját jelen dokumentáció 3. számú melléklete tartalmazza. EREDETI példány benyújtása szükséges!! 8 Kbt. 66. (6) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozat A nyilatkozat mintáját jelen dokumentáció 4. számú melléklete tartalmazza. 9 Kbt. 66. (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozat A nyilatkozat mintáját jelen dokumentáció 5. számú melléklete tartalmazza.

5 Ssz. Csatolandó iratok és dokumentumok Megjegyzés 10 Kbt. 65. (7) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat A nyilatkozat mintáját jelen dokumentáció 6. számú melléklete tartalmazza. 11 Ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 62. (1) - (2) bekezdései szerinti kizáró okok fenn nem állásának igazolása Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját a 7. számú melléklet tartalmazza. A Kbt. 69. (4) bekezdése szerint az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2011. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. a)-n) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá Ajánlattevő nyilatkozata alvállalkozó vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állásáról Ajánlattételi felhívás III.2.2.) pont (P1) pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény igazolása. Ajánlattételi felhívás III.2.2.) pont (P2) pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény igazolása. Ajánlattételi felhívás III.2.3) pont (M1) pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény igazolása. A nyilatkozat mintáját a dokumentáció 8. számú melléklete tartalmazza. Ajánlatkérő VHR (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlatkérő VHR (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlatkérő VHR (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes

6 Ssz. Csatolandó iratok és dokumentumok Megjegyzés európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni Ajánlattételi felhívás III.2.3) pont (M2) pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény igazolása. Ajánlatban megnevezett alvállalkozó, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája és adott esetben a képviseletében eljáró meghatalmazott(ak) meghatalmazása(i) Ajánlatkérő VHR (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. 18 Konzorciumi megállapodás (adott esetben) 19 Kbt. 66. (4) bekezdése szerinti nyilatkozat A nyilatkozat mintáját jelen dokumentáció 9. számú melléklete tartalmazza. 20 Kiegészítő tájékoztatásokban foglalt információk elfogadásáról szóló nyilatkozat A nyilatkozat mintáját jelen dokumentáció 10. számú melléklete tartalmazza. 21 Nyilatkozat biztosítékok határidőben történő nyújtásáról A nyilatkozat mintáját a dokumentáció 11. számú melléklete tartalmazza. 22 Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása 23 Ajánlattételi felhívásban kért egyéb dokumentumok

7 Ssz. Csatolandó iratok és dokumentumok Megjegyzés 24 Ajánlati dokumentációban kért egyéb dokumentumok 25 Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a szerződés megkötéséig és a teljesítés során rendelkezni fog az ajánlattal érintett következő részenként: I. tej, tejtermékek, II. mirelit áruk, III. baromfi húsok, V. hentesáru, VIII. bontott friss sertéshúsok, legalább 1 db, az adott rész szerinti termékek szállítására alkalmas szállítójármű vonatkozásában (a évi XLVI. törvény, a Magyar Élelmiszerkönyv és a HACCP előírásai szerint) érvényes forgalmi engedéllyel. Nyilatkoznia kell továbbá arról, miszerint tudomásul veszi, hogy a szállítói járműrendelkezésre állásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. A nyilatkozat mintáját a dokumentáció 12. számú melléklete tartalmazza. 26 Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a szerződés megkötéséig az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (FELIR) szerepelni fog, és azt a szerződés teljesítése során fenntartja. Nyilatkoznia kell továbbá arról, miszerint tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. A nyilatkozat mintáját a dokumentáció 13. számú melléklete tartalmazza. 27 Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amely szerint a megajánlott termékekre vonatkozó gyártmánylapok rendelkezésre állnak. Ha az adott termék A nyilatkozat mintáját a dokumentáció 14. számú melléklete tartalmazza.

8 Ssz. Csatolandó iratok és dokumentumok Megjegyzés nem rendelkezik gyártmánylappal, akkor a termékre vonatkozó hússzállítási, illetve termékeredetet igazoló igazolás rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. 28 Amennyiben az ajánlattevő nem gyártója, hanem forgalmazója a terméknek, úgy az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a gyártó rendelkezik HACCP rendszerre vonatkozó érvényes igazolással. A nyilatkozat mintáját a dokumentáció 15. számú melléklete tartalmazza. 29 ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS SZAKMAI AJÁNLAT! Az árazatlan költségvetés a dokumentáció 16. számú melléklete. *VHR 321 = a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet Csatolandó dokumentumokkal kapcsolatos egyéb előírások I. Aláírási címpéldány, aláírás minta, meghatalmazás Az ajánlattevőnek közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek -, valamint a Kbt. 66. (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban csatolnia kell az érvényes cégkivonatban szereplő képviseleti jogosultság alapján a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírás-mintájának egyszerű másolatát Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban kötelezettség vállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá. Ha a cégjegyzésre jogosult(ak) helyett meghatalmazott ír alá bármely dokumentumot, nyilatkozatot az ajánlatban, úgy a meghatalmazott aláírás-képének ellenőrizhetősége érdekében, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is az ajánlathoz csatolni kell.

9 Az ajánlatkérő a fenti dokumentumokat az ajánlattevő, Kbt. 66. (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ill. adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő képviseletében eljáró személy(ek) kötelezettségvállalásra való jogosultságának ellenőrzése céljából kéri. Szerződéstervezet Ajánlattevőnek az ajánlatához az ajánlatkérési dokumentációban csatolt szerződéstervezetet nem kell az ajánlata részeként benyújtani. Egyéb információk 1.) Ajánlatkérő a Kbt. 71. (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 2.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti valamennyi alkalmassági és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb! 3.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pontok. 4.) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 5.) Az ajánlatokat 1 papír alapú és 1 elektronikus példányban szükséges benyújtani, bontatlan és sértetlen zárt csomagolásban, magyar nyelven. A postai késedelem kockázatát ajánlattevő viseli. A papír alapú példányt lapozhatóan kell bekötni. Az ajánlat oldalait - az ajánlatot, illetve a mellékelt nyilatkozatok, valamint egyéb iratok szöveget, adatot tartalmazó oldalait - folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni:,,miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése - közbeszerzési ajánlat - ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!

10 Ajánlatkérő kéri, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba, vagy azzal egyenértékű, tovább nem módosítható, olvasható formátumban, beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. A jelen pont szerinti elektronikus adathordozó benyújtása nem kötelező (azaz ennek elmaradása nem eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét), az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során: Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a bírálat során alkalmazandó esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés) alkalmazásakor egyértelműen tud hivatkozni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 25. (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. - Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, ill. a Kbt. 66. (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírás-mintájának másolatát egyszerű másolatban (ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból ( Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. e-tértivevény -t és az Informatikai vizsgálat eredménye elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá.xml file-ként nyomtatva a Változásbejegyzési kérelem elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, kérjük az erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtását.

11 7.) Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult helyett meghatalmazott írja alá, úgy ajánlattevő köteles a meghatalmazás másolati példányát az ajánlat részeként csatolni. 8.) A Kbt. 66. (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. E körben felhívjuk Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 66. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlat részeként benyújtani. 9.) A Kbt. 66. (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 10.) Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számláról becsatolta a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására előírt banki nyilatkozato(ka)t és eze(ke)n kívül más pénzintézet(ek)nél további számlát nem vezet. A nyilatkozatban ajánlattevő köteles megjelölni valamennyi nem technikai jellegű számláját. 11.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedésük %-os arányait és a képviseletre feljogosított cég megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodását. A megállapodást egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. 12.) Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 13.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. 14.) Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 15.) Árfolyamok: Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésre, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. (1) bekezdés c) pontja szerint kért adatokat (árbevétel adatok), ill. azok értékét - amennyiben azok nem Forintban kerülnek megadásra, azon év utolsó banki napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos deviza középárfolyamot használva számítja át Forintra, amely

12 évre vonatkozóan az árbevétel adat közlésre került. Ajánlatkérő referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot alkalmazza. 16.) Az értékelés módszere (1-8. rész): Az adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az 1. bírálati részszempont esetében a legjobb (legalacsonyabb) vállalás a maximális 10 pontot kapja, többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója, KÉ évi 61. szám, június 1. alapján. A 2. bírálati részszempont esetében, amennyiben az adott rész tekintetében az élelmiszerek legalább 30 %-a kis és/vagy őstermelőktől származik, ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja, ha az adott rész tekintetében az élelmiszerek legalább 30 %-a nem kis és/vagy őstermelőktől származik, 1 pontot kap. - kistermelő: Az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet alapján kistermelőnek minősül azon természetes személy, aki az általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított, összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó, illetveközétkeztetési létesítményt (a továbbiakban együtt: vendéglátó létesítmény) látja el. - őstermelő: Mezőgazdasági őstermelőnek minősül a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is. Mezőgazdasági kistermelő: az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg. 17.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján, jelen felhívásban vagy a dokumentációban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt. 66. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlat részeként benyújtani. 18.) Ajánlatkérő részenként HUF összegű ajánlati biztosíték vállalását írja elő, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell teljesíteni a Kbt ban foglaltaknak megfelelően. Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya vagy hiteles másolata,

13 vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya vagy hiteles másolata. A bank vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. (4) bekezdése szerinti mindkét fordulatát egzakt módon tartalmaznia kell. 19.) Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a Kbt. rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 20.) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik. 21.) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a szerződés megkötéséig és a teljesítés során rendelkezni fog az ajánlattal érintett következő részenként: I. tej, tejtermékek, II. mirelit áruk, III. baromfi húsok, V. hentesáru, VIII. bontott friss sertéshúsok, legalább 1 db, az adott rész szerinti termékek szállítására alkalmas szállítójármű vonatkozásában (a évi XLVI. törvény, a Magyar Élelmiszerkönyv és a HACCP előírásai szerint) érvényes forgalmi engedéllyel. Nyilatkoznia kell továbbá arról, miszerint tudomásul veszi, hogy a szállítói járműrendelkezésre állásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. 22.) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény (Éltv.) 38/A. alapján élelmiszerlánc-felügyeleti szerv létrehozza és működteti az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert (FELIR). Az Éltv hatálya alá tartozó terméket nyilvántartásba nem vett élelmiszerlánc szereplőtől tilos vásárolni, illetve átvenni értékesítésre, szállításra és tárolásra. A rendelkezés megsértése esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a vásárló, illetve az átvevő vonatkozásában is alkalmazza a törvényben előírt jogkövetkezményeket. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a szerződés megkötéséig a nyilvántartásban szerepelni fog, és azt a szerződés teljesítése során fenntartja. Nyilatkoznia kell továbbá arról, miszerint tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. 23.) Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek ajánlata részeként minden rész tekintetében, amelyre ajánlatot nyújt be, beárazott ártáblázatot kell csatolnia. 24.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amely szerint a megajánlott termékekre vonatkozó gyártmánylapok rendelkezésre állnak. Ha az adott termék nem rendelkezik gyártmánylappal, akkor a termékre vonatkozó hússzállítási, illetve termékeredetet igazoló igazolás rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni.

14 25. Amennyiben az ajánlattevő nem gyártója, hanem forgalmazója a terméknek, úgy az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a gyártó rendelkezik HACCP rendszerre vonatkozó érvényes igazolással. 26.) Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket az értékelés folyamatáról: Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg - több szakaszból álló eljárásban a részvételi szakaszban - ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. 69. (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is. A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Ha ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a fentiek szerint az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések és az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

15 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS- TERVEZET egyrészről Név: székhelye: adószáma: bankszámlaszáma: képviselője: mint Megrendelő másrészről a. TÁRSASÁG (székhelye: sz., cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozói igazolványának száma:., adószáma: , képviseletében:..), mint Eladó szerződő fél között, alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint: ELŐZMÉNYEK Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház közbeszerzési eljárást írt ki a,,miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése " I-VIII. rész * (a nem releváns rész törlendő) tárgyban, melynek alapját képező ajánlati felhívás -én, a iktatószámon jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában, majd tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-... iktatószámon. Az eljárás során az összességében legelőnyösebb ajánlatot a jelen megállapodásban eladóként szereplő.. tette. Ennek megfelelően a megrendelő az adásvételi szerződést a jelen okiratban foglalt feltételek szerint a -vel köti meg. Felek kifejezetten rögzíteni kívánják, hogy a fent említett közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum a jelen adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az ajánlati felhívást, az ajánlati dokumentációt, valamint az eladó által beadott ajánlat anyagát is. Az ezen dokumentációkban foglaltak a jelen adásvételi szerződésben foglaltakkal egyezően kötelező érvényűek a felekre nézve abban az esetben is, ha valamely rendelkezésüket a jelen adásvételi szerződés nem vagy nem teljes mértékben tartalmazza. Amennyiben a jelen adásvételi szerződés, illetőleg a közbeszerzési eljárás keretében keletkezett valamely dokumentum tartalma között ellentét merülne fel, úgy a felek

16 jogviszonyában mindig az ezen ellentétes rendelkezések közül a megrendelőre nézve kedvezőbb rendelkezést kell alkalmazni. I. A felek jogai és kötelezettségei A fentiek előrebocsátását követően megrendelő megrendeli, az eladó pedig elvállalja a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok szállítását az alábbi részajánlattételi körökben*: 1. részajánlat: tej és tejtermékek 2. részajánlat: mirelit termékek 3. részajánlat: baromfi húsok 4. részajánlat: konzervek, tartós élelmiszerek 5. részajánlat: hentesáru 6. részajánlat: sütőipari termékek 7. részajánlat: zöldség, gyümölcs termékek, tojás 8. részajánlat: bontott, friss sertéshúsok *(a nem kívánt rész törlendő) Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékeket, a megrendelő felé történő előzetes értesítés mellett, a megrendelő igényei szerint és a megrendelő által előírt határidőben a szerződés hónapos időtartama alatt szállítja (a szerződés időtartama 12 hónap, amely 12 hónappal meghosszabbítható), azokat a megrendelő képviselőjeként eljáró (név) (beosztás) részére átadja. A teljesítés helye: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház székhelye, a Diósgyőri kórházi telephely és a Szent Ferenc Kórházrész (Miskolc, Csabai kapu 9-11., Csabai kapu 42., Kerpely A. u. 1., Kórház út 1.) A szállítással és a csomagolással kapcsolatosan felmerülő költségeket az eladót megillető vételár már tartalmazza, az ugyanis a vételárba beépítésre került. Megrendelő jogosult az árazott költségvetésben szereplő mennyiséget 10%-kal meghaladó mértékben rendelni, Eladó pedig köteles az árazott költségvetésben szereplő mennyiséget 10%-kal meghaladó mértékig a rendelést teljesíteni. II. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a) Késedelmi kötbér: Ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős, a Szerződésben meghatározott időpontig valamely terméket nem szállítja le, ajánlatkérő jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni. A kötbéralap a késedelemmel érintett termék után a Megrendelő által fizetendő nettó

17 szállítási díj összege. A kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes óra után, a késedelemmel érintett termék után a Megrendelő által fizetendő nettó szállítási díj 2%-a, de maximum a nettó szállítási díj 20 %-a. Amennyiben az Eladó 5 alkalommal késedelembe esik, amely késedelem jegyzőkönyvbe kerül, úgy a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Megrendelő a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti. b) Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: Eladó hibásan teljesít, amennyiben az általa leszállított termékek nem felelnek meg a Megrendelő közölt elvárásainak, az irányadó jogszabályoknak, előírásoknak, szakmai szokásoknak. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett termék nettó szállítási díjának 10%-a, de maximum a nettó szállítási díj 20 %-a. Eladó akkor köteles a hibás teljesítési kötbér megfizetésére, ha a hibás teljesítés olyan okból következik be, amelyért felelős. A kötbérmaximum elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben a meghiúsulási kötbér nem kerül érvényesítésre. c) Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Megrendelő abban az esetben érvényesíti, ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelmes teljesítések száma meghaladja az 5-öt és Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett részre vonatkozó nettó ajánlati ár 25 %-a. d) Teljesítési biztosíték: Eladónak valamennyi rész tekintetében a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot kell nyújtani és a jelen eljárás alapján létrejövő szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátania és a szerződés időbeli hatálya alatt, azaz a szerződés megkötésétől számított hónap utolsó napján 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint lásd.: Kbt (6) bekezdés a) pontja nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. A biztosítékok kedvezményezettje a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. A kötbér esedékessé válik: a) a késedelmi kötbér: amikor a késedelem megszűnik, vagy a késedelem eléri a maximális mértéket b) hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, illetőleg ha a késedelemre megállapított mértékű kötbér jár a késedelemre vonatkozó szabályok szerint;

18 c) egyéb esetben, amikor az ajánlatkérő (jogosult) a szerződésszegésről tudomást szerez. Az esetleges kötbérkövetelés összegét a megrendelő jogosult az eladó részére járó vételár összegébe egyoldalú jognyilatkozatával beszámítani. A megrendelő a fentiek mellett jogosult érvényesíteni a kötbér összegén felüli, igazoltan bekövetkezett tényleges kárát is az eladóval szemben. A kötbér a szerződésszegésről való megrendelői tudomásszerzés időpontjában válik esedékessé azzal, hogy késedelem esetén az esedékesség időpontja a késedelem megszűnésének a napja. Hibás teljesítés esetén az esedékesség a kifogásnak az eladóval való közlésével következik be. III. Szerződés teljesítése: 1. Eladó kijelenti, hogy a megrendelőnek a jelen szerződés tárgyát képező termékekre vonatkozó elképzeléseit és elvárásait maradéktalanul megismerte, továbbá eladó vállalja, hogy a leszállításra kerülő termékek ezen megrendelői céloknak/elvárásoknak maradéktalanul eleget fognak tenni; az eladó teljesítése ugyanis csak ebben az esetben számít szerződésszerűnek. 2. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szállítási feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi felmerülő költség őt terheli, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a termékek csomagolását, valamint azoknak a megrendelő székhelyére történő szállítását is. 3. Amennyiben az eladó a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező termékek leszállítására vonatkozó valamely kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti, úgy az ebből eredő valamennyi felelősséget az eladó viseli, és köteles megtéríteni a megrendelő részére minden olyan kárt, amely a megrendelőt a szerződésszegéssel ok-okozati összefüggésben érte. 4. Az eladó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről értesíteni, amely a szerződésszerű teljesítés eredményességét veszélyeztetné vagy gátolná. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért az eladó a felelős. 5. Az eladó köteles arról gondoskodni, hogy a megrendelt termékek épségét azok átadásáig megóvja. 6. Felek rögzítik, hogy a megrendelő a mennyiségi és a minőségi vizsgálatokat köteles az átvétel időpontjában megkezdeni és azt a szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni. A megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után az eladóval haladéktalanul köteles közölni, a szavatossági igény egyidejű megjelölésével. 7. Felek rögzítik, hogy az eladó a jelen jogviszony tárgyát képező feladatok teljesítése során köteles alkalmazottai és a vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek útján eljárni; az eladó igénybe veheti azonban más, harmadik személy(ek) közreműködését is, ha ez a feladat jellegével együtt jár, figyelemmel a Kbt. kötelező érvényű előírásaira és a jelen szerződés 12.) pontjában foglaltakra is.

19 8. Az eladó igénybe veheti más személy(ek) közreműködését akkor is, ha ez a megrendelőnek károsodástól való megóvása érdekében szükséges. Az eladó az igénybe vett személy(ek)ért úgy felel, mintha harmadik személy(ek)re rábízott ügyet maga látta volna el. Amennyiben az eladó a feladatainak ellátásában tartósan vagy ideiglenesen akadályoztatva van, köteles saját helyettesítéséről megfelelő módon gondoskodni, és erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Ha az eladónak más személy igénybevételére nem volt joga, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy(ek) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. Amennyiben az eladó által igénybe vett személy(eke)t a megrendelő jelölte ki, az eladó e személy(ek)ért nem felelős, ha bizonyítja, hogy az igénybe vett személy(ek) utasításokkal való ellátása és ellenőrzése terén úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 9. Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy a jelen adásvételi szerződésben meghatározott termékek leszállítása tekintetében az eladót az ellenérték (vételár) csak abban az esetben illeti meg, ha az átadás-átvételi eljárás megtörtént és erre figyelemmel a megrendelő kijelölt képviselője az eladó szerződésszerű teljesítését leigazolja. A teljesítésigazolás utólagosan, a leszállításra került termékek átadását követően történik meg. Az eladó által elvégzett tevékenység leigazolására a megrendelő részéről.. (név) (beosztás) jogosult. Teljesítésigazolás hiányában az eladó részére ellenérték még részben sem fizethető. Az eladó ennek megfelelően a számla benyújtására csak a szerződésszerű teljesítésnek a megrendelő általi leigazolását követően jogosult. 10. Eladó a vállalt feladatok ellátása során saját személyi és tárgyi eszközeit köteles igénybe venni; a vételár összege erre figyelemmel került meghatározásra. A megrendelő személyi és tárgyi eszközeinek az eladó általi igénybevételére csak kivételes és indokolt esetben, a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása mellett kerülhet sor. 11. A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az eladó részére minden olyan adatot, információt határidőben rendelkezésre bocsát, amely az eladó színvonalasabb és eredményesebb feladatellátáshoz szükséges. IV. Az eladót megillető ellenérték 1. (A nem kívánt rész vagy részek törlendők!) 1. rész nettó..,- Forint + ÁFA 2. rész nettó..,- Forint + ÁFA

20 3. rész nettó..,- Forint + ÁFA 4. rész nettó..,- Forint + ÁFA 5. rész nettó..,- Forint + ÁFA 6. rész nettó..,- Forint + ÁFA 7. rész nettó..,- Forint + ÁFA 8. rész nettó..,- Forint + ÁFA 2. A leszállított áruk ellenértékének megfizetése az elfogadott havi részteljesítést követően (havonta), a benyújtott számlák alapján átutalással történik, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül, figyelembe véve a Ptk. 6:130. (1); (2) bekezdés és a Kbt vonatkozó előírásait. Eladó havonta jogosult részszámlát benyújtani. 3. Teljesítésigazolás módja: Eladó az egyes hónapokra vonatkozó teljesítéséről kimutatást készít a hónap utolsó napjától számított öt napon belül, melyet a megrendelő leigazol (teljesítésigazolás). Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. 4. Megrendelő az árazott költségvetésben szereplő termék mennyiségek átvételére vállal kötelezettséget. 5. Megrendelő előleget nem fizet. 6. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). 7. A szerződéses összeg a teljesítést követően a fentieknek megfelelően kerül átutalásra forintban (HUF) az Eladó... pénzintézetnél vezetett számú számlájára. 8. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az eladót megillető, fentiek alapján megállapításra kerülő ellenérték összegét az eladó szerződésszerű teljesítését és annak a megrendelő kijelölt képviselője általi leigazolását követően, banki átutalás útján kiegyenlíti az eladó részére, a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében. 9. Késedelem esetén a megrendelő a Ptk. 6:155. szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére is kötelezettséget vállal. 10. Megrendelő felhívja az eladó figyelmét arra, hogy esetleges alvállalkozói részére történő kifizetéseinél ugyancsak az Art. 36/A. -ában foglaltak szerint kell eljárnia.

21 Megrendelő felhívja az eladó figyelmét arra is, hogy a jelen szerződésben foglaltak szerint meghatározott ellenértéket a fent meghatározott jogszabályhely alapján csak abban az esetben fizetheti ki a megrendelő az eladó részére, ha az eladó igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. Eladó tudomásul veszi, hogy megrendelő a fizetési kötelezettségét csak a fentiekben hivatkozott együttes adóigazolás birtokában teljesítheti, amelyek beszerzésére és azoknak a megrendelőhöz történő eljuttatására eladó köteles. 11. Amennyiben eladó a jelen szerződés mellékletét képező ajánlata szerint alvállalkozó(ka)t von be a teljesítésbe, az alvállalkozó(k)kal csak az eladó áll jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan az eladó a felelős. Az eladó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(i)ért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 12. A jelen szerződésből eredő teljesítési kötelezettséget teljesítheti az eladó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik, figyelemmel a Kbt ában foglaltakra. 13. Eladó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a megrendelő részére előleget nem biztosít. V. A jogviszony időtartama 1. Felek rögzítik, hogy a jelen jogviszony hatálya az aláírás napjától kezdődően határozott időtartamra, 12 hónapra jön létre, amely legfeljebb 1 alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható. A határozott időtartamra létrejött adásvételi szerződést - tekintettel a jogviszony jellegére, valamint a felek ilyen irányú megállapodására is - rendes felmondással megszüntetni nem lehet. 2. Felek rögzítik azon megállapodásukat, amelynek értelmében a jelen megállapodást az abból eredő kötelezettségek súlyos vagy ismételt megszegése esetén - a következményekre történt figyelmeztetést is magában foglaló felszólítást követően, annak eredménytelensége esetén - a vétlen fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az eladó olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelmi és a hibás teljesítési kötbérmaximum elérése. Súlyos szerződésszegés továbbá, ha Eladó a következő részek tekintetében: I. tej, tejtermékek, II. mirelit áruk, III. baromfi húsok, V. hentesáru, VIII. bontott friss sertéshúsok, a teljesítés során, nem rendelkezik legalább 1 db, az adott rész szerinti termékek szállítására alkalmas szállítójármű vonatkozásában (a évi XLVI. törvény, a Magyar Élelmiszerkönyv és a HACCP előírásai szerint) érvényes forgalmi engedéllyel, továbbá ha az Eladó a teljesítés során kikerül az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerből, amennyiben a évi XLVI. törvény (Éltv.) hatálya alá tartozó termékeket értékesít. 3. Nincs szükség előzetes felszólításra akkor, ha a jelen szerződés kifejezetten rendelkezik az azonnali hatályú felmondási jog ilyen esetben való gyakorolhatóságáról, továbbá ismételt

22 szerződésszegés esetében, valamint ha a szerződésszegés olyan súlyú, hogy a másik féltől a jogviszony fenntartása nem várható el. 4.Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy a szerződésszegő fél - a vétlen felet megillető az azonnali hatályú felmondási jog gyakorlásától, illetőleg annak elmaradásától függetlenül - köteles megtéríteni a vétlen fél részére minden olyan kárt, amely a szerződésszegéssel okokozati összefüggésben áll. 5. Eladó a Kbt (1) bekezdés a) pontja alapján kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Eladó a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 6. Megrendelő a Ptk. rendelkezései alapján jogosult a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező megrendelésétől bármikor, indokolás nélkül elállni, köteles azonban az eladó kárát megtéríteni. Amennyiben a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt különös méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a megrendelő elállása esetében - bármelyik fél kérelmére - a szerződést a jövőre nézve szünteti meg. A megrendelő ilyenkor is köteles az eladó kárát megtéríteni. Ha a megrendelő a jelen adásvételi szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy az eladó a feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a megrendelőnek már nem áll érdekében, a megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Amennyiben az eladó feladatellátása során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. 7. A Kbt (1) bekezdése alapján Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; b) az Eladó nem biztosítja a Kbt ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt ban foglaltaknak; vagy c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése az Országos Onkológiai Intézet számára tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 249-405945 1 Tisztelt Ajánlattevő! Az Országos Onkológiai

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BCG oltóanyag beszerzése 2016.

BCG oltóanyag beszerzése 2016. BCG oltóanyag beszerzése 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2016.02.08.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

J~~( . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

J~~( . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Telefonos rendszer kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távköztési szolgáltatás nyújtása keretszerződés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei 2015/S 166-302768. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei 2015/S 166-302768. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302768-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei 2015/S 166-302768 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347285-2010:text:hu:html HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166624-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerzıdés üzemanyag vásárlására a Városgondozási Zrt. részére töltıállomási kiszolgálással tárgyú, nemzeti értékhatárt elérı értékő egyszerő közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben