AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet

2 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

3 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője a Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított az ajánlati felhívásban megadott feltételekkel Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás tárgyában A dokumentáció A dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, ajánlatkérő a Kbt. 45. (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Minden az ajánlati felhívásban, illetve a jelen dokumentációban előírt nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha arra a dokumentáció nem tartalmaz mintát. Amely nyilatkozatra a dokumentáció mintát tartalmaz, azt a mintának megfelelő tartalommal kell csatolni A regisztrációs lap A dokumentációt letöltők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A letöltést a cégnév, székhely, ügyintéző, telefonszám megadásával (az ún. regisztrációs lap kitöltésével) faxon és ben vissza kell igazolni az ajánlattételi határidő időpontjáig. A visszaigazolás megküldése az ajánlattétel feltétele. A regisztrációs lapot az ajánlattételi határidő lejárta előtt dr. Krivik Gábor részére címezve a (+36-1) fax számra és a címre kell megküldeni! Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a dokumentáció honlapról történő letöltése a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltétele, amely feltétel teljesülését a kitöltött regisztrációs lap fenti számra való megküldésével igazolhatnak az ajánlattevők. Ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy a regisztrációs lapot a fent megadott fax számra az ajánlattételi határidő lejártáig küldjék meg. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglététért, melyeket nem a fenti fax számra küldtek meg az ajánlattevők. Az ajánlatot Kbt. az eljárást megindító hirdetmény megjelenésekor hatályos előírásainak megfelelően kell benyújtani. 3

4 2. AJÁNLATTEVŐK KÖRE 2.1. Közös ajánlattevők Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. (Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.) (Kbt. 26. ) Közös ajánlattétel esetén: a) Az ajánlati nyilatkozaton és a felolvasólapon minden közös ajánlattevőt fel kell tüntetni, és valamennyi közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. b) A közös ajánlattevők nevében tett valamennyi nyilatkozaton fel kell tüntetni minden közös ajánlattevő megjelölését c) A közös ajánlattevők megállapodásának másolati példányát be kell nyújtani az ajánlattal együtt. A megállapodásban fel kell tüntetni a képviselő cég megjelölését és teljes körű meghatalmazását, és az ajánlattevők nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy egyetemlegesen és külön-külön is felelősek a szerződés teljesítéséért. d) nyertesség esetén a szerződést valamennyi közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia. Ahol a Kbt. az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. ], a hiánypótlás [67. ], a felvilágosítás [67. ] és indokolás [ ] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek (részvételre jelentkezőknek) szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott, azaz gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg Alvállalkozók Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve: a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az 4

5 ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Az Ajánlatkérő az alvállalkozók kizáró okok hatálya alá tartozását, valamint az alkalmasságát az ajánlati felhívásban foglaltak alapján dönti el Gazdasági szereplő Gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a következő esetekben: Kbt. 55. (6) bek. a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) ) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419 bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Minden esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontjának alkalmazása esetén a kezességet vállaló nyilatkozatnak legalább az ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejártáig hatályosnak kell lennie, erről a kezességet vállalónak nyilatkoznia kell. 5

6 2.5 Nem lehet ajánlattevő Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt ában foglaltakra. 3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselői dr. KRIVIK GÁBOR Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Tel: / Fax: / Mobil: / Az ajánlattételi időszak alatt szükséges levelezést telefaxon és -ben kell lebonyolítani dr. Krivik Gábornak címzetten megküldve Kiegészítő tájékoztatás Ajánlattevő az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseit kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlati határidő lejártát megelőző ésszerű időben, figyelemmel a Kbt. 45. (3) bekezdésében foglaltakra az Ajánlatkérő ajánlati felhívásban megadott címén. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket dr. Krivik Gábor nevére címezve a (+36-1) fax számra és a címre word formátumban küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti és fax címre küldtek meg. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást/tájékoztatásokat a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal adja meg a Kbt. 45. rendelkezéseinek megfelelően olyan módon, hogy a honlapján a Közútmutató/Közbeszerzések oldalon az eljárás megnevezése alatt elérhetővé teszi. 6

7 4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet. A szerződés és annak teljesítése során keletkező valamennyi irat magyarul készül. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával Az ajánlat tartalma Ajánlatot az ajánlati felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban megjelöltek szerint kell tenni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevőnek ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy minden az ajánlati felhívásban, és az ajánlatkérési dokumentációban, valamint a Kbt.-ben előírt igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmaz. Az ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért és az ajánlattevő által külföldi pénznemben megadott adatokat (referencia stb.), illetve azok értékét magyar forintra számolja át ezen ajánlati felhívás feladásának napján érvényes a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos középárfolyamon Az ajánlat részét képező dokumentumok Az igazolások a Kbt. 36. (3) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: Címlap Adatlap Tartalomjegyzék 7

8 AZ ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI Regisztrációs adatlap megküldését igazoló dokumentum másolata Felolvasólap a Kbt. 62. (3) bekezdés szerinti tartalommal Ajánlati nyilatkozat (a minta szerinti tartalommal) Kbt. 60. (3) bek. szerint KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK nyilatkozatok, igazolások a kizáró okokról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában foglaltak szerint GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK pénzintézeti igazolás(ok) nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről ajánlattevő nyilatkozat a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről pénzügyi-gazdasági alkalmassága igazolásához (adott esetben), kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a pénzügyi-gazdasági alkalmasság vonatkozásában, (adott esetben), kezességet vállaló nyilatkozat (adott esetben) MŰSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése cégszerű nyilatkozatban ( referencia igazolás csatolása adott esetben). a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, a bemutatott szakember végzettségét igazoló dokumentum másolata, valamint aláírt szakmai önéletrajz. szakemberek saját kezűleg aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozata, adott esetben Nyilatkozat a teljesítéshez szükséges műszaki-technikai felszereltség rendelkezésre állásáról.(adott esetben) ajánlattevő nyilatkozat a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről műszaki-szakmai alkalmassága igazolásához (adott esetben), kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a műszaki-szakmai alkalmasság vonatkozásában (adott esetben). EGYÉB DOKUMENTUMOK aláírási címpéldány a Kbt. 40. (1) a), b) pontja szerinti nyilatkozat, nyilatkozat a Kbt. 60. (5) bek. szerint, közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) nyilatkozat, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint igazolni minden egyéb, a felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani előírt dokumentum 4.4. A benyújtandó dokumentumok részletezése 8

9 4.4.1 Az ajánlat címlapja Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének. Amennyiben több ajánlattevő közösen ad be ajánlatot, a címlapon a közös ajánlattevőket, valamint az általuk megbízott képviselő cég nevét kell feltüntetni Adatlap (1. számú minta) A cégszerűen aláírt adatlapnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a képviselő cég külön megjelölése mellett mindegyik ajánlattevő) adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, telefon, telefax szám, cím, és annak a bankszámlának a száma és az azt vezető pénzintézetnek a neve, amelyre az ellenszolgáltatás átutalását kéri nyertesség esetén), - a közbeszerzési eljárásban eljáró kapcsolattartó személy nevét, címét, telefon, telefax számát, címét, ha azok nem egyeznek meg az ajánlattevő ezen adataival. Közös ajánlattevők esetén a képviselő cégnek kell cégszerűen aláírnia Tartalomjegyzék A tartalomjegyzéknek teljes részletességgel mutatnia kell, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók. (Minden irat oldalszámát külön jelölni kell.) Regisztrációs adatlap megküldését igazoló dokumentum másolata (2. számú minta) Csatolandó a dokumentáció letöltését visszaigazoló - és az ajánlattételi határidő lejárta előtt ajánlatkérőnek faxon megküldött - dokumentum másolata, azaz benyújtandó a faxnapló másolata, vagy a mennyiben a faxkészülék nem regisztrálja az elküldés adatait (dátum és óra-perc), azokat a regisztrációs lap másolatára kézzel fel kell jegyezni és szignálni, és az ezen adatokkal ellátott regisztrációs lap másolatát kell benyújtani Felolvasó lap (3. sz. minta) Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani eredetiben, vagy hiteles másolatban a Kbt. 62. (3) bekezdés szerinti tartalommal valamennyi megajánlott részre. Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő a felolvasólap adatait ismerteti. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia Ajánlati nyilatkozat Kbt. 60. (3) bek. (4. számú minta) Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani eredetiben, vagy hiteles másolatban, a minta szerinti tartalommal. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia Nyilatkozat/ok, igazolások a kizáró okokról (5-10. sz. minta) A Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésében, illetve az 57. (1) bek. d) pontja alapján meghatározott kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 310/2012. (XII. 23.) Korm. rendelet aiban meghatározottak szerint kell igazolnia. 9

10 - csatolni kell ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 56. (1) f) és i) pontban felsorolt kizáró okok hatálya alá (5. sz. minta) - csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a 310/2012. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ib) pontja szerinti tartalommal, (6. sz. minta) - az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolnia a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. j) pontja alapján az ajánlattevőben több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezetekről a 7. sz. minta szerinti tartalommal, - csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá, (8. sz. minta) - csatolni kell - ajánlattevő választása szerint - továbbá vagy a) saját cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. d) pontja alapján meghatározott kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. d) pontja alapján meghatározott kizáró ok hatálya alá, (9. a minta), vagy b) csatolja az eljárásban megjelölt alvállalkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatát a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. d) pontja alapján meghatározott kizáró ok hatálya alá. (9. b minta) - a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok hiányának igazolási módjáról (10. sz. minta) Pénzintézet igazolása Be kell nyújtani valamennyi számlavezető pénzintézet cégszerűen aláírt nyilatkozatát (valamennyi, a cégkivonatban szereplő számlaszámra vonatkozóan, beleértve a nem pénzforgalmi számlaszámokat is) az ajánlati felhívás III.2.1 pontja szerinti tartalommal. ( Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozatnak Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított két évre kell vonatkoznia!) Amennyiben a cégkivonatban szereplő bármely számla időközben megszűnt, erre a tényre a nyilatkozatban ki kell térni, illetve nyilatkozni kell arról is, ha a cégkivonatban még nem szereplő új bankszámlával rendelkezik Egyszerű másolatban is benyújtható Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről (11 sz. minta) Ajánlattevő csatolja be valamennyi számlavezető bankjának megnevezését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem vezetnek. 10

11 A felsorolt pénzügyi intézmények mindegyikétől be kell csatolni az ajánlati felhívás III.2.2 pontjában előírt tartalmú igazolást valamennyi a cégkivonatban szereplő számlaszámra vonatkozóan Ajánlattevő nyilatkozata a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről (adott esetben) (12. sz. minta) Amennyiben az ajánlattevő bármely alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, csatolnia kell a szervezet vagy személy megnevezését, akinek a kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint azon alkalmassági követelmény megjelölését, tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol, a 12. minta szerinti tartalommal. Nyilatkozni kell továbbá a teljesítésbe történő bevonása módjáról is, ez utóbbi nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került a Kbt. 40. (1) a), b) pontjára vonatkozó, a 16. sz. minta szerinti külön nyilatkozatban A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata az alkalmasság vonatkozásában (adott esetben) (13. sz. minta) Amennyiben az ajánlattevő bármely alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégszerűen aláírt kötelezettségvállaló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt - a 13. sz. minta szerinti tartalommal Kezességet vállaló nyilatkozat (adott esetben) (14. sz. minta) Amennyiben az ajánlattevő a pénzügyi-gazdasági alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, csatolni kell a 14. sz. minta szerinti tartalommal a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg (a Ptk. 6:419 -ában bekezdésében foglaltak szerint) Nyilatkozat a referenciáról (15. sz. minta) Csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb referenciái ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 15. sz. minta szerinti tartalommal, figyelemmel az ajánlati felhívás III.2.3 pontjában előírt alkalmassági feltételre. Az alkalmasságra előírt mennyiség több referenciával is igazolható Referencia igazolás (adott esetben) Csatolni kell a 310/2012. (XII. 23.) Korm.r (1) bekezdés a) pontja szerinti esetekben a szerződést kötő másik fél által kiállított vagy kiadott igazolást, a b) pont szerinti esetekben az ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is elegendő. 11

12 Nyilatkozat igénybe venni kívánt szakemberekről, szakemberek bemutatása Csatolni kell az igénybe venni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot 18. sz. minta szerinti tartalommal. Azoknak a szakembereknek bemutatása, akiket be kíván vonni a szerződés teljesítésébe. A bemutatás az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz formájában történik. A szakmai önéletrajz tekintetében elvárás, hogy abból egyértelműen derüljön ki a szakember szakmai tapasztalata. Csatolni kell továbbá a végzettségét igazoló okirat másolatát, és a szakemberek saját kezűleg aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozatát. (19. számú minta) Nyilatkozat a teljesítéshez szükséges műszaki-technikai felszereltség rendelkezésre állásáról (adott esetben) (20. számú minta) Nyilatkozat a teljesítéshez szükséges műszaki-technikai felszereltség rendelkezésre állásáról.(adott esetben) - felület-kezelésre, foltpermetezésre alkalmas, önjáró permetezőgép rendelkezésre állásáról (adott esetben, amennyiben az adott rész esetében ez alkalmassági feltétel) - 25 m magasságban dolgozni tudó növényvédelmi gép (adott esetben, amennyiben az adott rész esetében ez alkalmassági feltétel) Aláírási címpéldány Benyújtandó egyszerű másolatban annak a cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek az aláírási címpéldánya, vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentuma, aki/akik az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja/aláírják, Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) a), b) pontja szerint (16. sz. minta) Az Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben megjelöli a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz a nyilatkozatot nemleges tartalommal akkor is csatolni kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni. (Közös ajánlat esetén minden közös ajánlatot tevőnek külön kell nyilatkoznia.) Nyilatkozat a Kbt. 60. (5) bek. szerint (17. sz. minta) Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 60. (5) bek. szerint arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Közös ajánlat esetén minden közös ajánlatot tevőnek külön kell nyilatkoznia!) 12

13 Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) Közös ajánlattétel esetén a jelen Dokumentáció 2.1 pontjában meghatározott tartalmú, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodás egyszerű másolatát kell csatolni Nyilatkozat, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint igazolni Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége Nyilatkozat a Kbt. 54. (1) bekezdésre (21. számú minta) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére, és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a teljesítés során hatályos kötelezettségeket. A Kbt. 54 (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét, amelyektől az Ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségekről Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u tel.: fax: OMMF Központ Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf Telefon: Fax: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon: Fax: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 1117 Budafoki út 60. Sztregova köz II. számú ügyfélszolgálati iroda Tel:

14 5. FORMAI ELŐÍRÁSOK 5.1. Az ajánlatok példányszáma és aláírása Az ajánlattevőnek ajánlatát egy (1) eredeti példányban kell elkészítenie, valamint azzal mindenben egyezően egy (1) elektronikus másolati formában (CD-n vagy DVD-n, pdf. formátumban) is benyújtani. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, a papír alapú példány az irányadó. Az ajánlatot lapozhatóan kell bekötni, oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat Az ajánlatok csomagolása, megjelölése Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányát csomagolva, vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi felirattal kell ellátni: Vegyszeres gyom - kártevő és rágcsáló irtás nem bontható fel az ajánlattételi határidőig Az ajánlatok benyújtásának helye: 1024 Budapest, Fényes Elek u IV. em. 402-es számú iroda Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a jelentkező személyének megállapítása céljából felbontja, amelyről külön jegyzőkönyvet készít. 6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA Az ajánlatot közvetlenül (személyesen, vagy futárral), vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlati felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártáig az ott megadott címen. A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül. 7. AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA 14

15 Az Ajánlattevő az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát. Amennyiben azt a bontás előtt kívánja megtenni, az Ajánlatkérőhöz en, vagy telefax útján intézet nyilatkozattal közölt visszavonás érvényességi feltétele, hogy azt az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt tértivevényes levélként postára adott, vagy az Ajánlatkérő által igazoltan átvett levélben is eljuttassa az Ajánlatkérőhöz. 8. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontását az ajánlati felhívásban meghatározott helyen és időpontban az Ajánlatkérő képviselője kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 62. (3) és (4) bekezdésének megfelelően jár el, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét valamint a közbeszerzés becsült értékét, majd az egyes ajánlatok felbontását követően ismerteti az ajánlattevő nevét, székhelyét és részenként az ajánlati árat. Ajánlatkérő az ajánlat bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül az ajánlattevő részére megküld. 9. FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kér az ajánlattevőtől a nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt megfelelő előírásainak megfelelően. 10. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA Kizáró okok vizsgálata Az ajánlatok részletes értékelését megelőzően az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel, az alvállalkozóival, vagy az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt, részére kapacitást biztosító szervezettel szemben fennállnak-e a Kbt.-ben illetve az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatot tovább már nem vizsgálja Az ajánlatok formai érvényességének vizsgálata Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott formai feltételeknek és előírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza-e az előírt dokumentumokat. Ha az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívás és a dokumentáció formai követelményeinek, Ajánlatkérő az Ajánlattevőt a Kbt ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlásra szólítja fel, a megfelelő határidő tűzésével. Ha az ajánlattevő a megadott határidőre a hiányt nem pótolja, Ajánlatkérő az ilyen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja és tovább már nem vizsgálja Az alkalmasság vizsgálata 15

16 Ajánlatkérő az ajánlattevő alkalmasságát az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények alapján vizsgálja. Az ajánlati ár kialakítása: Az ajánlati árat magyar forintban, a melléklet Felolvasólapon az ott meghatározott formában, a dokumentáció műszaki leírása alapján. Az ajánlati ár nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A felolvasólapon meg kell adni a fajlagos értékeket, azaz a felolvasó lapon szereplő táblázatot teljes körűen kell kitölteni! A nem teljes körűen megadott adatok (egységárak/ajánlati ár) az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban részletezett valamennyi feladatot, utalást, kiegészítést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek Az ajánlatok hiánypótlása Az ajánlatkérő a Kbt. 67. szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget. A hiánypótlás formájára a jelen dokumentáció 5. pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 11. TÁJÉKOZTATÁS AZ EREDMÉNYRŐL Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő a Kbt. 65. (1) bekezdése alapján legkésőbb az ajánlati kötöttségi határidő (az ajánlattételi határidőtől számítva 30 nap) lejártát megelőző napon az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. 12. SZERZŐDÉSKÖTÉS A Kbt (5) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc - építési beruházás esetén további hatvan - nappal meghosszabbodik. A jelen dokumentáció IV. része Szerződéstervezetet tartalmaz. A szállítási szerződést az ajánlatkérőként szerződő fél a nyertes ajánlattevővel, mint szállítóval az ajánlati felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, és a nyertes ajánlattevő ajánlatának feltételei szerint fogja megkötni. 13.KÖLTSÉGEK Az ajánlat elkészítésével és az ajánlattétellel kapcsolatos költségek Ajánlattevőt terhelik, ezzel 16

17 kapcsolatban Ajánlatkérő semmiféle felelősséggel nem tartozik, illetve semmiféle kártérítésre nem kötelezhető, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolytatásától és kimenetelétől. 14. KAPCSOLATTARTÁS A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra vagy címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 15. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY Az ajánlati felhívásban és e dokumentációban nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv - Kbt.- rendelkezései az irányadók. 17

18 II. IRATMINTÁK 18

19 1. számú minta Adatlap Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás Ajánlattevő megnevezése: székhelye: cégjegyzék száma: adószáma: pénzintézet neve: bankszámla száma: telefon: telefax: 2. Kapcsolattartó neve: címe: telefon: telefax: Dátum: (cégszerű aláírás) Kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti. Figyelem! Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő adatait fel kell tüntetni! 19

20 2. számú minta dr. Krivik Gábor részére R E G I S Z T R Á C I Ó S L A P Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás tárgyú közbeszerzési eljáráshoz A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai: Neve: Székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy neve: Telefonszáma: Kelt: cégszerű aláírás Kitöltve elküldendő a 06/1/ faxszámra és a címre az ajánlattételi határidő lejártáig! A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. 20

21 3. számú minta FELOLVASÓ LAP (Kbt. 62. (3) bek.)... ( név, cím/ székhely,) mint Ajánlattevő* kijelentjük, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a Vegyszeres gyom - kártevő és rágcsáló irtás tárgyú nyílt eljárás ajánlattételi felhívását és az ajánlatkérési dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetleges módosításokat, valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatás(ok)t, az alábbi ajánlatot tesszük: Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi ajánlati ár szerint vállalja: I. Az alábbi táblázat az 1-6. részek (vegyszeres gyomirtás) vonatkozásában alkalmazható (adott esetben)!. rész: Megnevezés Szelektív gyomirtásra vonatkozó egységár 1 m 2 területre vonatkozó szolgáltatás nettó egységára (Ft/m 2 ) Totális gyomirtásra vonatkozó egységár 1 m 2 területre vonatkozó szolgáltatás nettó egységára (Ft/m 2 ) AJÁNLATI ÁR: 1 m 2 terület Szelektív gyomirtására vonatkozó nettó egységár és 1 m 2 terület totális gyomirtására vonatkozó nettó egységár összege, azaz az előző kettő oszlopban megadott egységárak összege!.ft/m 2..Ft/m 2.Ft Az ajánlatkérő az ajánlati ár oszlopban képződött értékeket fogja az ajánlatok értékelése során értékelni. Az ajánlati árnak meg kell egyeznie a táblázat első két sorában megadott fajlagos értékek összegével! Az ajánlattevőnek a kettő egységárat és az ajánlati árat is kötelezően meg kell adnia, azaz a táblázatot teljes körűen kell kitölteni!. rész: Megnevezés Szelektív gyomirtásra vonatkozó egységár 1 m 2 területre vonatkozó szolgáltatás nettó egységára (Ft/m 2 ) Totális gyomirtásra vonatkozó egységár 1 m 2 területre vonatkozó szolgáltatás nettó egységára (Ft/m 2 ) 21 AJÁNLATI ÁR: 1 m 2 terület Szelektív gyomirtására vonatkozó nettó egységár és 1 m 2 terület totális gyomirtására vonatkozó nettó

22 egységár összege, azaz az előző kettő oszlopban megadott egységárak összege!.ft/m 2..Ft/m 2.Ft Az ajánlatkérő az ajánlati ár oszlopban képződött értékeket fogja az ajánlatok értékelése során értékelni. Az ajánlati árnak meg kell egyeznie a táblázat első két sorában megadott fajlagos értékek összegével! Az ajánlattevőnek a kettő egységárat és az ajánlati árat is kötelezően meg kell adnia, azaz a táblázatot teljes körűen kell kitölteni! Szükség esetén a fenti táblázatok száma másolással bővíthető, csökkenthető, illetve törölhető adott esetben! II. A lenti táblázatok az részek (vegyszeres kártevőirtás) vonatkozásában kitöltendők (adott esetben)!. rész: Megnevezés Fákra vonatkozó egységár 1 db fára vonatkozó szolgáltatás nettó egységára (Ft/fa) Cserjére vonatkozó egységár 1m 2 cserjére vonatkozó szolgáltatás nettó egységára (Ft/m 2 ) AJÁNLATI ÁR: 1 db fára vonatkozó nettó egységár és 1 m 2 cserjére vonatkozó nettó egységár összege, azaz az előző kettő oszlopban megadott egységár összege!.ft/fa..ft/m 2.Ft Az ajánlatkérő az ajánlati ár oszlopban képződött értékeket fogja az ajánlatok értékelése során értékelni. Az ajánlati árnak meg kell egyeznie a táblázat első két sorában megadott fajlagos értékek összegével! Az ajánlattevőnek a kettő egységárat és az ajánlati árat is kötelezően meg kell adnia, azaz a táblázatot teljes körűen kell kitölteni!. rész: Megnevezés Fákra vonatkozó egységár 1 db fára vonatkozó szolgáltatás nettó egységára (Ft/fa) Cserjére vonatkozó egységár 1m2 cserjére vonatkozó szolgáltatás nettó egységára (Ft/m2) AJÁNLATI ÁR: 1 db fára vonatkozó nettó egységár és 1 m2 cserjére vonatkozó nettó egységár összege, azaz az előző kettő oszlopban megadott egységár összege! 22

23 .Ft/fa..Ft/m2.Ft Az ajánlatkérő az ajánlati ár oszlopban képződött értékeket fogja az ajánlatok értékelése során értékelni. Az ajánlati árnak meg kell egyeznie a táblázat első két sorában megadott fajlagos értékek összegével! Az ajánlattevőnek a kettő egységárat és az ajánlati árat is kötelezően meg kell adnia, azaz a táblázatot teljes körűen kell kitölteni! Szükség esetén a fenti táblázatok száma másolással bővíthető,csökkenthető, illetve törölhető adott esetben! III. A lenti táblázatok az részek (vegyszeres rágcsálóirtás) vonatkozásában kitöltendők (adott esetben)!. rész: Megnevezés Mezei rágcsálóirtásra vonatkozó egységár 1 m2 mezei területre vonatkozó szolgáltatás nettó egységára (Ft/m2) Telephelyi rágcsálóirtásra vonatkozó egységár 1 m2 telephelyi területre vonatkozó szolgáltatás nettó egységára (Ft/m2) AJÁNLATI ÁR: 1 m 2 mezei területre vonatkozó nettó egységár és 1 m 2 telephelyi területre vonatkozó nettó egységár összege, azaz az előző kettő oszlopban megadott egységárak összege!.ft/m2..ft/m2.ft Az ajánlatkérő az ajánlati ár oszlopban képződött értékeket fogja az ajánlatok értékelése során értékelni. Az ajánlati árnak meg kell egyeznie a táblázat első két sorában megadott fajlagos értékek összegével! Az ajánlattevőnek a kettő egységárat és az ajánlati árat is kötelezően meg kell adnia, azaz a táblázatot teljes körűen kell kitölteni!. rész: Megnevezés Mezei rágcsálóirtásra vonatkozó egységár 1 m2 mezei területre vonatkozó szolgáltatás nettó egységára (Ft/m2) Telephelyi rágcsálóirtásra vonatkozó egységár 1 m2 telephelyi területre vonatkozó szolgáltatás nettó egységára (Ft/m2) AJÁNLATI ÁR: 1 m 2 mezei területre vonatkozó nettó egységár és 1 m 2 telephelyi területre vonatkozó nettó egységár összege, azaz az előző kettő oszlopban megadott egységárak összege!.ft/m2..ft/m2.ft 23

24 Az ajánlatkérő az ajánlati ár oszlopban képződött értékeket fogja az ajánlatok értékelése során értékelni. Az ajánlati árnak meg kell egyeznie a táblázat első két sorában megadott fajlagos értékek összegével! Az ajánlattevőnek a kettő egységárat és az ajánlati árat is kötelezően meg kell adnia, azaz a táblázatot teljes körűen kell kitölteni! Szükség esetén a fenti táblázatok száma másolással bővíthető, csökkenthető illetve törölhető adott esetben! Dátum cégszerű aláírás Kelt.:..., (cégszerű aláírás) * * közös ajánlat esetén minden ajánlattevő nevét, címét és adatait külön-külön fel kell tüntetni, és minden közös ajánlatot tevőnek aláírni! 24

25 4. számú minta Kbt. 60. (3) bekezdés AJÁNLATI NYILATKOZAT...( név) mint Ajánlattevő* kijelentjük, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a Vegyszeres gyom - kártevő és rágcsáló irtás tárgyú nyílt eljárás ajánlati felhívását és az ajánlatkérési dokumentáció minden dokumentumát - beleértve az esetleges módosításokat, valamint a kiegészítő tájékoztatást, továbbá a szerződéstervezetet -, elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket. Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérő Magyar Közút Nonprofit Zrt.- vel, mint Megrendelővel a szerződés megkötésére és teljesítésére a megadott egységárak, valamint azok alapján számított a Felolvasólapon megadott összesített ajánlati árnak megfelelően. Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig fenntartjuk. Dátum...,..... cégszerű aláírás *A megfelelő rész aláhúzandó. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell. 25

26 5. számú minta NYILATKOZAT a kizáró okokról a Kbt. 56. (1) bekezdésének f) és i) pontjaira Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás Alulírott,... (név), minta(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet aiban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés f) és i) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz az alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn: f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett. Dátum: (cégszerű aláírás) A nyilatkozatot közjegyző által hitelesített formában kell becsatolni! Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell. 26

27 6. számú minta NYILATKOZAT a kizáró okokról a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja tekintetében Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás Alulírott... (név), mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a) cégünk olyan a társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén* A pénzmosásról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerint a tényleges tulajdonosok neve és állandó lakóhelye az alábbi:** Név: Állandó lakóhely: Név: Állandó lakóhely: vagy: a) társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.* vagy b) cégünk olyan a társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek* Dátum...,... cégszerű aláírás * Kérjük a megfelelőt aláhúzással, vagy a nem megfelelőt áthúzással megjelölni, vagy csupán a megfelelőt tartalmazó nyilatkozatot csatolni. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell. 27

28 NYILATKOZAT a kizáró okokról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. j) pontja alapján Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás számú minta Alulírott... (név), mint a(z)..... (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelyik az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik*. vagy b) A következő jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet/ek, az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik/rendelkeznek*: név név székhely székhely Ezen társaság/ok vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. * Dátum...,.... cégszerű aláírás * Kérjük a megfelelőt aláhúzással, vagy a nem megfelelőt áthúzással megjelölni, vagy csupán a megfelelőt tartalmazó nyilatkozatot csatolni. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell. 28

29 8. számú minta NYILATKOZAT a kizáró okokról a Kbt. 58. (3) bekezdés tekintetében Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás Alulírott... (név), mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 58. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet (kapacitást nyújtó szervezet). Dátum...,... cégszerű aláírás Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell. 29

30 9.a számú minta NYILATKOZAT a kizáró okokról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. a) pontja alapján* Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás Alulírott,... (név), minta(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő* nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet, aki a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik. Dátum...,... cégszerű aláírás * Ehelyett a nyilatkozat helyett a 9/b minta szerinti nyilatkozat is csatolható 30

31 NYILATKOZAT a kizáró okokról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. b) pontja alapján* Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás b számú minta Alulírott,... (név), minta(z)...cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)...(név) ajánlatban megjelölt alvállalkozó** / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet ** nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá. Dátum...,... cégszerű aláírás * Ehelyett a nyilatkozat helyett a 9/a minta szerinti nyilatkozat is csatolható ** Kérjük a megfelelőt aláhúzással, vagy a nem megfelelőt áthúzással megjelölni, vagy csupán a megfelelőt tartalmazó nyilatkozatot csatolni. 31

32 10. számú minta Nyilatkozat a kizáró okok hiányának igazolási módjáról a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő részéről Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás Alulírott nyilatkozom, hogy a székhelyünk szerinti ország:. (ország megnevezése) jogrendszerében Kbt. 56. (1) bek. a)-f), h), i), k) pont, 56. (2) bekezdés és az 57. (1) bek. d) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolására a 36/2011. (XII. 23.) Korm. r. 4. szerinti alábbi igazolások felelnek meg, és azokat a mellettük (pontonként) megnevezett bíróság, hatóságok bocsátják ki: Kizáró ok: Igazolás megnevezése: Az igazolást kibocsátó szervezet, hatóság neve, címe: Kbt. 56. (1) bek. a) pont Kbt. 56. (1) bek. b) pont Kbt. 56. (1) bek. c) pont Kbt. 56. (1) bek. d) pont Kbt. 56. (1) bek. e) pont Kbt. 56. (1) bek. f) pont Kbt. 56. (1) bek. h) pont Kbt. 56. (1) bek. i) pont Kbt. 56. (1) bek. k) pont Kbt. 56. (2) bek. Kbt. 57. (1) bek. d) pont Kelt:.. év.. hónap. napján cégszerű aláírás 32

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

TED 2016/S 041-068224

TED 2016/S 041-068224 Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése. Pénzügyi lízingszerződés tárgyú, közösségi eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136443-2011:text:hu:html HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

I. rész: Útkarbantartási és felújítási munkálatok elvégzése (vis maior utak)

I. rész: Útkarbantartási és felújítási munkálatok elvégzése (vis maior utak) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Pákozd Község Önkormányzata (8095 Pákozd, Hősök tere 9., tel.: +36 22-258-015, fax.: +36 22-258-014, e-mail: gazdalkodas@pakozd.hu,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2013/S 148-257063. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2013/S 148-257063. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257063-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2013/S 148-257063 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Komplex portálrendszer fejlesztése és mobil alkalmazások fejlesztése tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásához

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Kapcsolattartó személy neve: Faragó Csaba telefonszáma: 06-1/411-6568 telefaxszáma: 06-1/411-6268 e-mail

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:320729-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285582-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben