DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA"

Átírás

1 módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói részére mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése Tartalom: I. Tájékoztató II. Ajánlott iratminták III. Szerződéstervezet IV. Közbeszerzési Műszaki Leírás

2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztor a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított az alábbi tárgyban: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói részére mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése A dokumentáció A dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt kezelendő. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, ajánlatkérő a Kbt. 45. (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Az Ajánlattevők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel Az ajánlattétel költségei Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. 2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE 2.1. Közös ajánlattevők Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. (Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.) (Kbt. 26..) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejára után változás nem következhet be. [Kivétel: Kbt. 67. (3) bekezdés utolsó fordulatában foglaltak!] Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi közös ajánlattevő (a továbbiakban: konzorciumi tag) által aláírt megállapodást (Konzorciumi Szerződést). A szerződésben a szerződő feleknek ki kell jelölni a konzorcium vezetőjét, illetve a képviseletében eljáró személyt, valamint a konzorcium vezetőjét kell feljogosítani a konzorcium nevében az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, továbbá a konzorcium 2/73

3 nevében a szerződés aláírása kivételével a jognyilatkozatok megtételére. A szerződésnek tartalmaznia kell a konzorcium vezetőjének kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a konzorcium vezetését elfogadja. A Konzorciumi Szerződés egyebekben akkor fogadható el, ha - tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését, - tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, - tartalmazza, hogy a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés konzorciumon belüli koordinálásért és konzorcium általi végrehajtásáért, - tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését és a projektszervezet részletes bemutatását (alvállalkozókra is kiterjedően), - tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért, - tartalmazza, hogy a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további feltételtől vagy időponttól; - tartalmazza, hogy hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól, továbbá - tartalmazza, hogy a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a T. Közös Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését Alvállalkozók Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrészvagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 3/73

4 Az Ajánlatkérő az alvállalkozók kizáró okok hatálya alá tartozását, valamint az alkalmasságát az ajánlati felhívásban foglaltak alapján dönti el Gazdasági szereplő Gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt A verseny biztosítása Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. (5) bekezdés]. 3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője Szűcs László DMJV Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Osztályvezető Papp Zoltán közbeszerzési ügyintéző 4024 Debrecen, Piac u. 20. I. emelet 124. Telefon: Fax: Az eljárás alatt szükséges levelezést elsősorban telefaxon kell lebonyolítani az Ajánlatkérő kapcsolattarásra kijelölt képviselőjének fenti elérhetőségén. 4/73

5 3.2. Kiegészítő tájékoztatás Ajánlattevők az eljárást megindító felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal, a kapcsolattartóként megjelölt közbeszerzési tanácsadó részére faxon és ben. Ha kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt tízedik nap és a hatodik nap között nyújtja be a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket a / telefax számra és a címre elektronikus úton is (.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban) küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti címre és fax számra küldtek meg, vagy nem.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban küldtek meg! Az Ajánlatkérő továbbá nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők vagy csak faxon, vagy csak ben küldtek meg! 4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (hatósági igazolások, közös ajánlattevők megállapodása, elő/szerződések, meghatalmazások, nyilatkozatok) idegen nyelvűek, azok ajánlattevő felelős magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet Az ajánlat tartalma Az ajánlatot az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban megjelöltek szerint kell tenni. A dokumentáció nyilatkozatmintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a Tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott nyilatkozatminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatminták 5/73

6 mellőzésével kívánja ajánlatát benyújtani, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét továbbá arra, hogy minden a felhívásban, a dokumentációban, a Kbt.-ben előírt - igazolást és nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást jelen ajánlati dokumentáció nem tartalmaz Az ajánlat részét képező dokumentumok Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: - Címlap (nem kötelező) - Felolvasólap - Tartalomjegyzék - Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata - Teljességi nyilatkozat (Kbt. 60. (3), (5) bekezdés) - Aláírási címpéldány/aláírás minta + meghatalmazás (adott esetben) - Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) - Kizáró okok hiányát igazoló nyilatkozatok, igazolások, továbbá nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. alapján - Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről (adott esetben) - Alkalmasság igazolásába részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata az erőforrás rendelkezésre állásról (adott esetben) - a Kbt. 55. (6) bekezdés szerinti igazolások, nyilatkozatok (adott esetben) - A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok: o cégszerűen aláírt nyilatkozat az utolsó két lezárt év teljes nettó árbevételéről - A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok: o referenciák igazolása a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdésében meghatározott módon - Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjaira - Nyilatkozat a Kbt. 54. (1) bekezdésére - Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat - Változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről szóló igazolás (adott esetben) - Ártáblázat - Minden egyéb, a felhívásban vagy a dokumentációban esetlegesen benyújtani előírt dokumentum 4.4. A benyújtandó dokumentumok részletezése A felolvasólapnak tartalmaznia kell - Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, cím), - A kapcsolattartó nevét, címét, telefon, telefax számát, címét. - Ajánlati ár - Cégszerű aláírás (közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia cégszerűen) Tartalomjegyzék 6/73

7 Az ajánlatba kérjük, tegyenek tartalomjegyzéket oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók meg Regisztrációs lap Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata Teljességi nyilatkozat (Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére, teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani Aláírási címpéldány / aláírás minta (meghatalmazás-adott esetben) Benyújtandó annak a cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek egyszerű másolatban csatolt aláírási címpéldánya / aláírás mintája, aki/akik az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja/aláírják, külföldi ajánlattevő esetén a letelepedés országa előírásai szerinti igazolás a cégjegyzési jogosultságról. Amennyiben olyan személy írja alá az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot, aki a cégkivonatban képviseletre jogosultként nem szerepel, úgy aláírási jogának igazolására meghatalmazás csatolandó eredetiben vagy egyszerű másolatban. (A cégjegyzésre jogosult meghatalmazó aláírási jogosultságának fentiek szerinti igazolása ez esetben is csatolandó.) Közös ajánlattevők megállapodása Közös ajánlattétel esetén a jelen Dokumentáció 2.1 pontjában meghatározott tartalmú, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodás másolatát kell csatolni Kizáró okokkal kapcsolatban megkövetelt igazolási mód Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 310) ában foglaltak szerint: Magyarországon letelepedett ajánlattevő az egyes kizáró okok hiányát az alábbiak szerint köteles igazolni: a) A Kbt. 56. (1) bekezdés a) pontjában foglalt kizáró ok hiányát amennyiben ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, amely a évi V. törvény értelmében cégnek minősül, az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján; amennyiben ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, amely a évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, az ajánlattevő közjegyző, vagy gazdasági illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatával kell igazolni. b) A Kbt. 56. (1) bekezdés b) pontjában foglalt kizáró ok hiányát 7/73

8 amennyiben ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, amely a évi V. törvény értelmében cégnek minősül, az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján; amennyiben ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, amely a évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, az ajánlattevő közjegyző, vagy gazdasági illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatával kell igazolni. c) A Kbt. 56. (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró ok hiányát magánszemély ajánlattevő esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtásával kell igazolni; amennyiben ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, amely a évi V. törvény értelmében cégnek minősül, az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján; amennyiben a nem magánszemély ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, amely a évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, az ajánlattevő közjegyző, vagy gazdasági illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatával kell igazolni. d) A Kbt. 56. (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok hiányát ajánlatkérő ellenőrzi a Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján; e) A Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok hiányát amennyiben a gazdasági szereplő ajánlattevő az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) szerinti köztartozás-mentes adózói adatbázisban szerepel, úgy az ajánlatkérő ellenőrzi; amennyiben a gazdasági szereplő ajánlattevő az Art. szerinti köztartozás mentes adózói adatbázisban nem szerepel, úgy az illetékes adó- és vámhivatal igazolását, vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást kell benyújtani; f) A Kbt. 56. (1) bekezdés f) pontjában foglalt kizáró ok hiányát ajánlattevő közjegyző, vagy gazdasági illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal köteles igazolni. g) A Kbt. 56. (1) bekezdés ga) alpontjában foglalt kizáró ok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -a és az adóhatóságnak az Art. 55. (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból. h) A Kbt. 56. (1) bekezdés gb) alpontjában foglalt kizáró ok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -a és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közétett adatokból. i) A Kbt. 56. (1) bekezdés h) pontjában foglalt kizáró ok hiányát kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni, hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtásával. 8/73

9 j) A Kbt. 56. (1) bekezdés i) pontjában foglalt kizáró ok hiányát ajánlattevő közjegyző, vagy gazdasági illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal köteles igazolni. k) A Kbt. 56. (1) bekezdés j) pontjában foglalt kizáró ok megvalósulását ajánlatérő ellenőrzi az eljárás során, így e kizáró ok tekintetében igazolás vagy nyilatkozat benyújtása nem szükséges. l) A Kbt. 56. (1) bekezdés ka) és kb) alpontjaiban foglalt kizáró okok hiányát ajánlatérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján, így e kizáró ok tekintetében igazolás vagy nyilatkozat benyújtása nem szükséges. m) A Kbt. 56. (1) bekezdés kc) alpontjában foglalt kizáró ok hiányát ajánlattevő a VHR i) pont ib) alpontja szerinti tartalmú nyilatkozat benyújtásával köteles igazolni (a nyilatkozat mintáját ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációban rendelkezésre bocsátja). n) A Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti kizáró ok hiányát ajánlattevő a VHR j) pont szerinti tartalmú nyilatkozat benyújtásával köteles igazolni. o) A Kbt. 57. (1) bekezdés e) pont szerinti kizáró ok hiányát, a Kbt. 36. (5) bekezdésében foglaltak szerint elérhető nyilvántartást az ajánlatkérő ellenőrzi, egyebekben az engedély vagy a jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást köteles elfogadni. Magyarországon letelepedett ajánlattevő az alvállalkozó(i) és adott esetben az alkalmassága igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában a kizáró okok hiányát az alábbiak szerint köteles igazolni: Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (más szervezet) vonatkozásában a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevő a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a VHR a alapján. Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (más szervezet) vonatkozásában a Kbt. 57. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok kapcsán az ajánlattevő választása szerint a VHR a) vagy b) pontja szerinti az alábbi módon igazolható a kizáró okok hiánya: ajánlattevő saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdése e) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdése e) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá (ld. VHR a) pont) VAGY csatolja az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát a meg nem jelölt alvállalkozók esetén a VHR a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá (ld. VHR a) pont). Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén a VHR ában foglaltak szerint kell az egyes kizáró okok fenn nem állását igazolni. 9/73

10 A kizáró okok hiányának igazolása során a fentieken túl megfelelően alkalmazandóak a VHR ában foglaltak is. A fentieken túlmenően a kizáró okok hiányának igazolásával kapcsolatban az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelemét a Közbeszerzési Hatóság közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában című útmutatójára, mely táblázatos formában is tartalmazza az egyes kizáró okok hiányának igazolásaként benyújtandó dokumentumokat. Az útmutatót a Közbeszerzési Értesítő évi 58. száma (2012. május 23.) tartalmazza, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról is letölthető Nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről Amennyiben az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik Alkalmasság igazolásába részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata az erőforrás rendelkezésre állásról Amennyiben az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, a kapacitást biztosító szervezet amellett, hogy az előírt igazolási módokkal azonos módon igazolja az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelést, köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt A Kbt. 55. (6) bekezdés szerinti igazolások, nyilatkozatok Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a) pontban foglaltakon túl akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok 10/73

11 Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolni kell: - cégszerűen aláírt nyilatkozatot az utolsó két lezárt üzleti év teljes nettó árbevételéről (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok Az ajánlattevőnek ismertetnie kell: - az eljárást megindító felhívás, III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, M1) pontjában meghatározottak szerinti referenciáját, melyet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdésében meghatározott módon kell igazolnia Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bek. a)-d) pontjaira Az Ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni Nyilatkozat a Kbt. 54. (1) bekezdésre Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére, és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a teljesítés során hatályos kötelezettségeket. A Kbt. 54 (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét, amelyektől az Ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségekről Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u Levelezési cím:1590 Budapest, Pf. 95 Tel.: Fax: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Debreceni Kistérségi Intézete H-4028 Debrecen, Rózsahegy utca 4. Telefon:+36 / 52 / Fax:+36 / 52 / Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége 11/73

12 4024 Debrecen, Piac u Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 14. tel: fax: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Környezetvédelmi kérdésekben: Városépítési Osztály H-4024 Debrecen, Piac u. 20. Telefon: +36 / 52 / Fax: +36 / 52 / Adóügyi kérdésekben: Adóügyi Osztály H-4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Telefon: +36 / 52 / Fax: +36 / 52 / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága 4029 Debrecen, Faraktár u. 29/C. Tel.: 52/ Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H-4025 Debrecen, Hatvan u. 16. Telefon: 52/ Fax: 52/ Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti, kivétel ez alól, azaz nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, feltéve, hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes többi ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt Változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről szóló igazolás (adott esetben) 12/73

13 Amennyiben cégbíróságon változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát Ártáblázat Teljes körűen kitöltve (beleértve az értékelésre nem kerülő elemeket is) csatolandó az ajánlathoz Az ajánlatadás alapja Az Ajánlat elkészítésének alapját az Ajánlati Dokumentáció kell, hogy képezze. Az Ajánlat az Ajánlatkérő által ajánlattétel céljára kibocsátott dokumentációban és annak műszaki leírásában leírt szolgáltatás egészére kell, hogy vonatkozzék, és annak megfelelően teljesítendő Az Ajánlatkérő által elvárt műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza. A Dokumentációban az esetleges nem egyértelmű, vagy egymástól eltérő műszaki meghatározásnál az Ajánlatkérő mindig a magasabb műszaki tartalmat kéri figyelembe venni Az Ajánlattevő az ajánlatát a dokumentáció részét képező ártáblázatban tegye meg. Az ártáblázatban az értékelésre kerülő megajánlott egységárakat a FELOLVASLÓLAPON is fel kell tűntetni. A nyertes Ajánlattevő által megajánlott egységárak képezik a szerződés és a pénzügyi elszámolás alapját A befejezési határidőre prognosztizálva az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges árváltozásokra, és tartalmaznia kell mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának első osztályú megvalósításához, a felhívásban és jelen ajánlati dokumentációban rögzítettek betartásához, valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. Az árképzésben valamennyi nehezítő körülmény figyelembevételre kell, hogy kerüljön, mivel erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet. 5. FORMAI ELŐÍRÁSOK 5.1. Az ajánlatok példányszáma és aláírása Az ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti és az eredetivel mindenben egyező két másolati példányban kell elkészítenie. Az ajánlatokon jól láthatóan fel kell tüntetnie, hogy "Eredeti vagy "Másolati" példány. A másolati példányt a kész, eredeti példányokról kell elkészíteni. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az eredeti példány az irányadó. Ha az ajánlattevő nem jelöli meg az eredeti példányt, az Ajánlatkérő önkényesen választ ki egy példányt, és azt tekinti eredetinek. 13/73

14 Az ajánlatot lapozhatóan kell bekötni, oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat, betoldásokat, felülírásokat, törléseket Az ajánlatok csomagolása, megjelölése Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait csomagolva vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni és lepecsételni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi feliratokkal kell ellátni: GSM szolgáltatás beszerzése közbeszerzési ajánlat nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig! Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. 6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlattételi felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártáig az ott megadott címen. A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül, és azt Ajánlatkérő felbontatlanul megőrzi. 7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 62. (3) és (4) bekezdése szerint jár el, ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét, bírálati szempontra adott vállalást, valamint közvetlenül a bontás előtt ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 14/73

15 Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül egyidejűleg minden ajánlattevő részére megküld. 8. AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása nem járhat: a) az alapelvek sérelmével vagy b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat módosításával. 9. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA A Kbt. 63. alapján az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírtaknak megfelelően ítéli meg az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 71. (2) bekezdésének b.) pontjában foglaltak szerint bírálja el. (Összességében legelőnyösebb ajánlat.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok, illetve alszempontonkénti szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. bírálati részszempont esetében alszempontonként a legjobb (legalacsonyabb) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 15/73

16 esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója, KÉ évi 61. szám, június 1. alapján. A 2. bírálati részszempont esetében a legjobb (legmagasabb megajánlás) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója, KÉ évi 61. szám, június 1. alapján. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 71. (7) bekezdése alapján a 2. bírálati résszempont esetében (a kötelezően vállalt 30 napon túl) +30 napot tekint az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Az egyes alszempontokra, illetve részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott szemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi alszempontra, illetve részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Bírálati szempontok Súlyszámok 1. Ajánlati ár Hivatali előfizetés (Intézmények + Tagvállalatok) 1.1 Havi díj (Ft) Vezetékes hálózatba történő hívás (Ft/perc) Telenor hálózatba történő hívás (Ft/perc) T-Mobil hálózatba történő hívás (Ft/perc) Vodafone hálózatba történő hívás (Ft/perc) Egyéb mobilhálózatba történő hívás (Ft/perc) HANGHÍVÁS - Mobil Híd/Direkt bekötés 1.7 Havi díj (Ft) Telenor hálózatba történő hívás (Ft/perc) T-Mobil hálózatba történő hívás (Ft/perc) Vodafone hálózatba történő hívás (Ft/perc) Egyéb mobilhálózatba történő hívás (Ft/perc) 90 ADATHÍVÁS - Vonalkapcsolt adatkommunikáció Parkoló automaták 1.12 Havi díj (Ft) Forgalmi díj (Ft/perc) SMS (db) Járműkövető rendszer Hang+100 MB/hó 1.15 Havi díj (Ft) Forgalmi díj (100 MB fölött, Ft/10 kb) /73

17 Mobil internet GB adatátviteli eszköz nélkül GB adatátviteli eszköz nélkül MB adatátviteli eszköz nélkül 500 Központi számlázású dedikált üzleti hálózat 1.20 SIM kártya havi díja (Ft/db) GB GB GB SMS (50 db fölött) szerződésmódosítás kilépéskor készülék hálózatfüggetlenné tétele internet megosztás havi díja internet stick egyszeri díja 30 A mutató annál kedvezőbb, minél kisebb az érték. 2. A Hivatali előfizetésekhez kapcsolódóan az előírtnál kedvezőbb fizetési határidő napokban (a kötelezően vállalt 30 napon túli napok száma, azaz a 30 napon felüli ajánlat napokban) 5000 A mutató annál kedvezőbb, minél nagyobb az érték. Az értékelés képlete: 1. bírálati szempont esetében: Fordított arányosság elve alapján: Az ajánlati ár tekintetében az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a további ajánlatok pontszámainak kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója, (KÉ évi 61. szám, június 1.) III. 1. ba) pontja alapján a fordított arányosítás módszerével történik. Az alkalmazandó képlet: P = (A legjobb / A vizsgált ) x (P max P min ) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa 17/73

18 A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 2. bírálati szempont esetében: Egyenes arányosság elve alapján: A fizetési határidő tekintetében az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a további ajánlatok pontszámainak kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója, (KÉ évi 61. szám, június 1.) III. 1. bb) pontja alapján az egyenes arányosítás módszerével történik. Az alkalmazandó képlet: P = (A vizsgált / A legjobb ) x (P max P min ) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 71. (7) bekezdése alapján a 2. bírálati résszempont esetében (a kötelezően vállalt 30 napon túl) +30 napot tekint az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Összes pontszám meghatározása: (pontszám az adott értékelési szempontra x súlyszám) összege = Ajánlattevő összpontszáma 11. EREDMÉNYHIRDETÉS Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 65. (1) bekezdése alapján figyelemmel a Kbt. 77. (1) bekezdésére - az ajánlati kötöttség fennállása alatt, az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. 18/73

19 12. SZERZŐDÉSKÖTÉS A Kbt (5) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő és amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőként megjelölésre kerül, úgy a második legkedvezőbb ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik. A szerződést ezen időszakon belül kell megkötni, mely a Kbt (8) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve - nem lehet korábbi, mint az írásbeli összegezés megküldését követő 10. nap. A szerződéskötés kapcsán a Kbt (7) (9) bekezdésében foglaltak is irányadók. A szerződés a közbeszerzésben nyertes ajánlattevővel külön-külön kerül megkötésre (I.) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat és intézményei, (II.) Debrecen Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek (III.) dolgozói részéről. 19/73

20 II. AJÁNLOTT IRATMINTÁK 20/73

21 FELOLVASÓLAP Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói részére mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése 1. Ajánlattevő megnevezése: székhelye: telefon: telefax: 2. Kapcsolattartó neve: címe: telefon: telefax: Ajánlat: 1. Ajánlati ár Hivatali előfizetés (Intézmények + Tagvállalatok) 1.1 Havi díj (Ft) 1.2. Vezetékes hálózatba történő hívás (Ft/perc) 1.3. Telenor hálózatba történő hívás (Ft/perc) 1.4.T-Mobil hálózatba történő hívás (Ft/perc) 1.5 Vodafone hálózatba történő hívás (Ft/perc) 1.6. Egyéb mobilhálózatba történő hívás (Ft/perc) HANGHÍVÁS - Mobil Híd/Direkt bekötés 1.7 Havi díj (Ft) 1.8 Telenor hálózatba történő hívás (Ft/perc) 1.9 T-Mobil hálózatba történő hívás (Ft/perc) 1.10 Vodafone hálózatba történő hívás (Ft/perc) 1.11 Egyéb mobilhálózatba történő hívás (Ft/perc) ADATHÍVÁS - Vonalkapcsolt adatkommunikáció Parkoló automaták 1.12 Havi díj (Ft) 1.13 Forgalmi díj (Ft/perc) 1.14 SMS (db) Ajánlat (nettó Ft-ban kifejezve) 21/73

22 Járműkövető rendszer Hang+100 MB/hó 1.15 Havi díj (Ft) 1.16 Forgalmi díj (100 MB fölött, Ft/10 kb) Mobil internet GB adatátviteli eszköz nélkül GB adatátviteli eszköz nélkül MB adatátviteli eszköz nélkül Központi számlázású dedikált üzleti hálózat 1.20 SIM kártya havi díja (Ft/db) GB GB GB 1.24 SMS (50 db fölött) 1.25 szerződésmódosítás kilépéskor 1.26 készülék hálózatfüggetlenné tétele 1.27 internet megosztás havi díja 1.28 internet stick egyszeri díja 2. A Hivatali előfizetésekhez kapcsolódóan az előírtnál kedvezőbb fizetési határidő napokban (a kötelezően vállalt 30 napon túli napok száma, azaz a 30 napon felüli ajánlat napokban) Dátum...,... (cégszerű aláírás) A kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti. 22/73

23 R E G I S Z T R Á C I Ó S L A P Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói részére mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése A közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplő adatai: Neve: Székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy neve: Kitöltve elküldendő a faxszámra vagy a címre az ajánlattételi határidő lejártáig!. cégszerű aláírás A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. 23/73

24 TELJESSÉGI NYILATKOZAT (Kbt. 60. (3), (5) bekezdés) 1)... [név] mint Ajánlattevő kijelentjük, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói részére mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése tárgyú eljárás ajánlati felhívását és az ajánlati dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetlegesen kibocsátott kiegészítéseket és módosításokat, valamint az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokat, továbbá a szerződéstervezetet, elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket. 2) Amennyiben ajánlatunkat elfogadják, kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérőkkel való szerződés megkötésére és teljesítésére ajánlatunkban tételesen megjelölt ellenszolgáltatásért. 3) Kijelentjük, hogy az ajánlatkérési dokumentáció dokumentumaiban az eredetihez képest nem alkalmaztunk azok tartalmát érintő változtatást, és ajánlatunk elkészítése során csak a szükséges adatok és szövegek beírásával egészítettük ki azokat. 4) Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 30 napig fenntartjuk. 5) Kijelentem, hogy az Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikrovállalkozásnak/ kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a törvény hatálya alá.* Dátum...,..... cégszerű aláírás *A megfelelő rész aláhúzandó. 24/73

25 NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN A(z)... (cégnév), valamint a(z)... (cégnév) a Kbt a alapján közösen ajánlatot teszünk a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztor által meghirdetett Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói részére mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban. A Kbt. 60. (3) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk egyetemleges felelősséggel és kötelezettséggel teljesítjük. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők, képviseletére, a nevükben történő eljárásra a. (cégnév) (név) teljes körűen jogosult. Dátum:.. (cégszerű aláírás). (cégszerű aláírás) *megfelelő beírandó. A Dokumentáció 2.1 pontjában meghatározott tartalmú, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodás másolatát is csatolni kell az ajánlatban! 25/73

26 Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdésének f) és i) pontjaira tekintettel 1 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói részére mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése Alulírott,... (név), minta(z). (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet aiban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés f) és i) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz az alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn: f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett. Dátum:.. (cégszerű aláírás) 1 A nyilatkozatot közjegyző által hitelesített formában kell becsatolni! 26/73

27 Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja tekintetében Alulírott... (név), mint a(z)..... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy 1) cégünk olyan a társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosok neve és állandó lakóhelye az alábbi:* Név: Állandó lakóhely: vagy Név: Állandó lakóhely: Amennyiben nincsen a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerint tényleges tulajdonos, úgy ajánlattevő erre vonatkozóan csatolja nyilatkozatát. 2) szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. * Jelen nyilatkozatot a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói részére mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatunk részeként tettük. Kelt:. Cégszerű aláírás * Kérjük a megfelelőt egyértelműen megjelölni! Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlatot tevőnek külön-külön be kell nyújtania. 27/73

28 Értelmezés: 1. Pénzmosásról szóló törvény: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény. A Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja vonatkozásában a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos: r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; 2. Szabályozott tőzsde: A szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 5. (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott piacot kell érteni. (A szabályozott tőzsdék listáját egyebekben megtalálja az alábbi linken: 28/73

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Tiszántúli Református Egyházkerület részére kollégiumi bútorzat beszerzése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosítással egységes szerkezetbe foglalt AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése (Eljárás száma: 15/T-91/13) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Mobiltelefonok, azok tartozékai, GSM

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36 30/816-1441 +36 72/514-802 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36 72/514-810 AJÁNLATKÉRÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-74/529-871 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-74/415-686 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületére tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ a Konyhai eszközök beszerzése tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz 2016. Putnok Város Önkormányzata 1. oldal, összesen: 49 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, általános információk 2. Ajánlattételi

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció az ajánlattevők számára Bérleti és üzemeltetési szerződés a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Hírközlési Üzemeltető és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező LPE32-es béléscsőnek megfelelő kábelhely

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Lebonyolító mérnöki feladatok ellátása, valamint a kivitelezési eljárásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítésében

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem DEGF-137/2014. Pilot szakmai modulok szakmai tevékenységeinek elméleti és gyakorlati

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy 452 hrsz-ú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016 ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 113. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432422-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése:

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255926-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 Fővárosi

Részletesebben

Dib-. számú előterjesztés

Dib-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés Dib-. számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1117

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Kutatások lefolytatása, valamint a kutatások eredményeit összegző kiadvány készítése és sokszorosítása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2015/S 141-259972. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2015/S 141-259972. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259972-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2015/S 141-259972 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 1/11 HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2009/S 231-331781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja Az eljárás lefolytatásával megbízott: Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás A 2011. évi CVIII. tv a közbeszerzésekről (Kbt.) 122. (7) bekezdése szerint a. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, faxszáma: Az ajánlatkérő hivatalos neve: Nitrokémia Környezetvédelmi

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben