DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014."

Átírás

1 DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014.

2 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlatkérő Adásvételi szerződés keretében szoftverek és hardverek (OBU) szállítása tárgyában indított közbeszerzési eljárás dokumentációját tartja a kezében. A jelen dokumentáció célja, hogy segítséget nyújtsunk az egyértelmű, a felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítéséhez. Az ajánlatkérővel közös érdekünk és célunk, hogy a teljesítésre alkalmas ajánlattevők ajánlatai érvényesnek minősüljenek, ehhez azonban a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat benyújtására van szükség az ajánlattevő részéről. Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, és bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével. A felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) a alapján érvénytelennek minősülhet. Budapest, Tisztelettel dr. Csendes Richárd ügyvezető

3 3/64 AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS A jelen közbeszerzési eljárás felhívását tartalmazó hirdetménye (továbbiakban: felhívás) az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TEDadatbank) jelent meg, mely hirdetménynek kizárólag a magyar nyelvű változata tekintendő hitelesnek. A hirdetmény megtekinthető, illetve letölthető a honlapon. A felhívás kizárólag tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben is közzétételre kerül. A Közbeszerzési Értesítő számai a Közbeszerzési Hatóság honlapján is megtekinthetőek, illetve letölthetőek. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a közzétett felhívás és a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérő a jelen dokumentáció elkészítésekor nem tűzte célul a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban meghatározottak megismétlését. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között ellentmondás van, a felhívás az irányadó. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL, BENYÚJTÁSÁVAL ÉS ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes fogalmakkal kapcsolatban azok egyértelműsítése érdekében az alábbiakat érti. 1) Lebonyolító: a jelen közbeszerzési eljárást az EXANDAS Kft. bonyolítja le. A Lebonyolító jelen eljárás során használt elérhetőségi adatai: EXANDAS Kft. Levelezési cím: 1054 Budapest, Honvéd utca em. 3. Telefon: Telefax: cím: 2) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 3) Art.: az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény

4 4/64 4) Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9. -a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott. 5) Ajánlattevő általi felelős fordítás: a Kbt. 36. (3) bekezdése szerinti, az ajánlattevő által készített vagy becsatolt, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokra vonatkozó fordítás. 6) Gazdasági szereplő: a Kbt pontjában meghatározott fogalom. II. AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1) A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás nyílt eljárás, erre, valamint az eljárás becsült értékére tekintettel a Kbt. Második része kerül alkalmazásra. 2) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával ajánlatkérőnek nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag a felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő. 3) Ajánlatot csak az az ajánlattevő nyújthat be, aki, vagy akinek az ajánlatban megnevezett alvállalkozója a dokumentációt saját részére átvette. (Közös ajánlattétel benyújtása esetén elegendő a dokumentáció közös ajánlattevők (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozóik) valamelyike által történő átvétele.). A dokumentációt átvevő a dokumentációt harmadik (illetéktelen) személynek nem teheti hozzáférhetővé, és azt másra nem ruházhatja át. Az az ajánlattevő aki, vagy akinek az ajánlatban megnevezett alvállalkozója a dokumentációt saját számára (vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők csoportja számára) nem vette át, nem nyújthat be érvényesen ajánlatot, tekintettel arra, hogy a dokumentáció átruházására nincsen lehetőség. 4) Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a felhívásban és dokumentációban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat. A közbeszerzési eljárás fajtájára tekintettel a benyújtott ajánlatnak maradéktalanul meg kell felelnie a műszaki leírás feltételeinek, eltérés esetén az ajánlat érvénytelen. Amennyiben a benyújtott ajánlat olyan feltételt tartalmaz, amely ellentétes a szerződéses feltételekben meghatározottakkal, az ajánlat érvénytelen. Azonban a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [Kbt. 63. (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

5 5/64 5) A dokumentáció dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A dokumentációban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására. 6) Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez különösen a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. 7) A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet. 8) Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 56. (1) bek. j) pontja szerint az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti. Ilyen esetekben az ajánlat érvénytelennek minősül. 9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 10) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása és értékelése során. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja, ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles fordítás készíttetésére. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.

6 6/64 11) A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumentumokat fax vagy a Kbt. 35. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő útján küldi meg a gazdasági szereplőknek a gyors tájékoztatás érdekében. Ajánlatkérő a fax megküldését legfeljebb háromszor kísérli meg. A megküldött dokumentum akkor is kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről faxjelentést kap, vagy ha az adott kiküldésre és az elküldött üzenetek közé besorolásra került. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során a hagyományos postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat a gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. nem zárja ki. 12) Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy amennyiben ajánlatkérő felszólítása ellenére az ajánlattevő, az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig, a Kbt a szerinti felvilágosítást, vagy a szerinti indokolást nem adja meg, úgy az ajánlat elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján végzi el. 13) A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő megbizonyosodott a felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződés-tervezetből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden a dokumentációban, valamint az ennek részét képező szerződés tervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a munka elvégzéséhez szükséges. 14) A dokumentációban szereplő szerződés-tervezetet nem kell kitölteni, sem az ajánlathoz csatolni. III. A DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉNEK TELJESSÉGE, PONTOSSÁGA A dokumentációt átvevő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét. Ajánlatkérőnek semmilyen kifogást nem áll módjában elfogadni, melynek az indoka, hogy a dokumentációt átvevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció részét képezi az ÚTMUTATÓ, a SZERZŐDÉS TERVEZET, valamint a NYILATKOZATMINTÁKON kívül az ajánlatkérő által elkészített MŰSZAKI LEÍRÁS is. IV. AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA 1) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja (vagy vonhatja vissza) ajánlatát. 2) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tekintettel a Kbt. 34. (2) bekezdésére sem részekben, sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni. 3) Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta után módosítja, vagy visszavonja az ajánlatát, az a Kbt. 83. (7) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség megsértésének tekintendő, melynek következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása.

7 7/64 V. A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 1) A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a Kbt. 35. (4) bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz, aki az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal adja meg a válaszokat. 2) A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett a könnyebb feldolgozhatóság érdekében kérjük szerkeszthető, *.doc formátumban is megküldeni a Lebonyolítónak a jelen dokumentáció I.1) pontjában megjelölt címére. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása értelmében a Lebonyolító alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az ilyen módon érkező megkeresésre a Lebonyolító a válaszadást megtagadja. 3) Ajánlatkérő a műszaki leírást és a szerződéses feltételeket érintő esetleges módosítási javaslatokat nem vár. Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt ának megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt a alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat felvilágosítást. 4) Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 10. napnál később érkezik be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági szereplőt terheli. 5) A Lebonyolító a gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett írásban (fax, útján) válaszol a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden egyes kérdésre, és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé teszi a Lebonyolító címén. A kiegészítő tájékoztatás előzetes telefonos időpont egyeztetése alapján teljes terjedelemben megtekinthető a Lebonyolító címén. 6) A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások a dokumentáció részeivé válnak. 7) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

8 8/64 Adásvételi szerződés keretében szoftverek és hardverek (OBU) szállítása az ajánlati felhívás TED azonosítószáma a dokumentumot beküldő neve és levelezési címe, faxszáma és címe VI. AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 1) A dokumentáció átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető. 2) A Kbt. 52. (2) bekezdése alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül ajánlattevőnek a fentieken kívül nincs joga az ajánlatkérővel vagy a Lebonyolítóval szemben semmilyen jogcímen az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció átvételével kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan igényt támasztani. 3) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben (különös tekintettel pl. az ajánlati biztosítékra vonatkozó bankgarancia dokumentumra), az ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 34. (2) bekezdése szerint öt évig meg kell őriznie. VII. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 1) A Kbt a értelmében, amennyiben egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. 2) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt ában foglalt feltételeknek, így különösen: a) a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni; b) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését; c) a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek; d) az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

9 9/64 3) Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit. 4) Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok amennyiben az szükséges valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre vonatkozó és egyéb igazolások csatolásakor. VIII. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 1) Ajánlatkérő a Kbt. 49. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell lehetőleg az alábbi sorrendben csatolni: Sorszám Megnevezés A Kbt. 60. (6) bekezdésének megfelelő felolvasólap. Lehetőleg a fedőlapot követően csatolják az ajánlatba! 1. számú melléklet A Kbt. 60. (3) bekezdésében előírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozat, valamint a 60. (5) bekezdése szerinti nyilatkozat. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt (5) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatnak a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 2. számú melléklet Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak. 3. számú melléklet. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, ezt a dokumentumot az összes közös ajánlattevőnek alá kell írnia.

10 10/64 4. sz. melléklet Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 5. A kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r és rendelkezései szerint kell igazolni. Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a felhívás közzététele napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kbt. 56. (1) bek. a)-f), h), i) pont, a k) pont ka) és kb) alpontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. A jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 5. számú melléklet Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatba csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozó összesített a közbeszerzés tárgya szerinti (GPS alapú járműkövetési rendszer, forgalom/járat irányítási modullal és OBU szállítása tárgyú) nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 8. számú melléklet Ha az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek valamely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, további köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Továbbá ajánlattevőnek be kell nyújtania az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő

11 11/64 fizetésképtelensége esetére készfizető kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg [Kbt. 55. (6) bek. c) pont]. A kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, címét. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 55. (6) bekezdésének alkalmazása során a Közbeszerzési Döntőbizottságnak a D.453/17/2012. számú határozatában kifejtett jogértelmezése szerint jár el számú melléklet Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (1) bekezdés a) pontja alapján és 16. (1) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat a) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak igazolását. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő legalább év és hónap megjelölésével), a felhívás III.2.3), a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat a) pontjában foglalt valamennyi adatot, valamint nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést nyertes közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. 9. számú melléklet Ha az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek valamely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, további köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során [Kbt. 55. (6) bek. b) pont]. Az egyéb alkalmassági követelmények esetében ajánlattevőnek arról kell nyilatkoznia, hogy az alkalmassági igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során milyen módon fogja ténylegesen igénybe venni (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a

12 12/64 szervezet alvállalkozóként megjelölésre került) [Kbt. 55. (6) bek. a) pont]. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 55. (6) bekezdésének alkalmazása során a Közbeszerzési Döntőbizottságnak a D.453/17/2012. számú határozatában kifejtett jogértelmezése szerint jár el. 6. számú melléklet Egyéb dokumentumok: 10. Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell az erről szóló nyilatkozatot. 13. számú melléklet Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 67. (7) nekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlata részeként a cégszerűen aláírt, legalább a felhívásban és a dokumentációban foglalt paraméterekre kiterjedő, magyar nyelvű műszaki leírást. 12. számú melléklet Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 11. számú melléklet Az ajánlatban az alábbi adatokat kell megadni az ajánlattevőről: Nyilvántartó cégbíróság neve, Cégjegyzékszám, Belföldi adószám,

13 13/64 Pénzforgalmi jelzőszám, Képviselő neve, Kapcsolattartó személy neve, Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma, Kapcsolattartó személy faxszáma, Kapcsolattartó személy címe. Közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt adatait kell megadni! számú melléklet 2) Figyelemmel a Kbt. 35. (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken pl. ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatai, a Felolvasólap cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani. 3) Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy az ajánlathoz ne csatoljanak olyan dokumentumokat, melynek csatolását a jogszabályok, vagy az ajánlatkérő nem írta elő (pl.: prospektus, ismertető, aláírt szerződéstervezet). Amennyiben ajánlattevő ilyen dokumentumokat is be kíván nyújtani, úgy ezeket ha benyújtását feltétlenül szükségesnek tartja az ajánlattól elkülönülten tegye a borítékba, vagy csomagba az ajánlat mellé. Ajánlatkérő az ilyen módon elkülönített dokumentumot nem tekinti az ajánlat részének és az ajánlat elbírálása során nem veszi figyelembe. IX. AZ AJÁNLAT PÉLDÁNYAIVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELŐÍRÁSOK 1) Az ajánlatot 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példánnyal mindenben megegyező egy darab elektronikus másolati példányt. Amennyiben az ajánlat papír alapú és elektronikus példánya között bármilyen ellentmondás, vagy eltérés van, úgy ajánlatkérő az elbírálás során a papír alapú ajánlati példányt tekinti irányadónak. 2) Követelmény továbbá az ajánlat bekötése, összefűzése vagy összetűzése. 3) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével. 1 Lehetőség szerint kizárólag egyetlen levelezési címet, egyetlen telefaxszámot, egyetlen telefonszámot, egyetlen címet, egyetlen kapcsolattartásra jogosult személyt kérünk megjelölni.

14 14/64 X. AZ AJÁNLAT CSOMAGOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELŐÍRÁSOK 1) A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 2) A kért példányszámú ajánlatot együttesen, egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, roncsolás mentesen nem bonthatónak és sértetlennek kell lennie és meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: 1. biztosítja, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, 2. a csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: a) Az ajánlattevő nevét és székhelyét, b) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Adásvételi szerződés keretében szoftverek és hardverek (OBU) szállítása c) Az Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! feliratot XI. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 1) Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton történhet, az alábbi címre: EXANDAS Kft. Személyesen: 1054 Budapest, Honvéd u em. 3. Postai úton: 1395 Bp., Pf.: 420. Az ajánlatokat személyesen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9- óráig lehet benyújtani. 2) Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. 3) Az ajánlatok személyesen történő leadásakor az ajánlatot átadó személy köteles aláírásával az átvételi elismervényt ellátni. 4) Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék figyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek, amely ajánlatok azonban a Kbt. 34. (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. Ezért ajánlatkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, azok visszaszolgáltatására sem részekben, sem egészében nem kerülhet sor.

15 15/64 XII. BONTÁSI ELJÁRÁS RÖVID BEMUTATÁSA 1) Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak, arra a felhívásban foglaltak az irányadók. A bontáson megjelent ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá. 2) Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés a 18. (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 3) Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (adott esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 4) Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. XIII. IRÁNYADÓ IDŐ A felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerint értendő. XIV. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 1) Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempontja szerint [Kbt. 71. (2) bek. a) pont] bírálja el. 2) Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, abban az esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat. 3) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. kivéve az ÁFA összegét.

16 16/64 4) A nettó ajánlati átalányárat a Kbt. 60. (6) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon (1. számú melléklet) kell megadni. Az átalányárnak tartalmaznia kell a valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész számokban kell megadni. Mindenféle, a felhívásban és a dokumentációban (Szerződés tervezetben) foglaltakkal ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, értékelési részszemponttal, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés (különösen, de nem kizárólagosan az ajánlati ár milyen valuta árfolyam mellett érvényes, vagy az ajánlat a felhívástól eltérően meddig érvényes, a jótállás terjedelmének eltérő korlátozása) az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. XV. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MÓDJA A Lebonyolító az eljárás nyertesével több közbeszerzési rész esetén esetlegesen a nyerteseivel az összegezés megküldését követően felveszi a kapcsolatot a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk megadása érdekében.

17 17/64 MŰSZAKI LEÍRÁS A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) keretén belül Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívást tett közzé, melyre Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kedvezményezett) KEOP-1.1.1/C/ azonosító számon regisztrált, július 23. napján befogadott projekt javaslatot nyújtott be, amelyet a Támogató február 07. napján kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Projekt célja: a házhoz menő szelektív gyűjtés fejlesztése a Mecsek-oldali területeken a Meccsek-Dráva Projekt műszaki fejlesztéseinek megfelelően 240 és 80 literes edényzettel, az ürítéshez szükséges járműparkkal, a vegyes hulladékgyűjtés fejlesztése a Mecsek-oldali területen tömörítős kisméretű (6m3) járművekkel, a többi területen a jelenlegi eszközpark leamortizálódott járműveinek a cseréjével, továbbá a lomtalanítás eszközparkjának a fejlesztése. Az útvonal optimalizáció támogatása célszerűen széleskörű adatgyűjtési és elemzési tevékenységen kell alapuljon. Ez azt jelenti, hogy negyedéves, féléves, éves ciklusok tekintetében kell gyűjteni az adatokat, melyek után a következő ciklus (év) útvonalait úgy lehet meghatározni, hogy az a cég számára költségmegtakarítást eredményezzen. Ezért szükséges egy olyan GPS alapú járműkövetési rendszer, forgalom/járat irányítási modullal rendelkező informatikai rendszer kialakítása, amely a következő adatok kezelését (adatgyűjtés, aggregálás, elemzés, kimutatás) támogatja. - Számlázási adatok és terepi adatgyűjtés összekapcsolásával kimutathatók azon területek, ahol operatív tevékenység szükséges az optimális működéshez. - Gépkocsi útvonal műszaki és menetadatok figyelésével a járatok optimális útvonalai akár napi szinten kialakíthatók és módosíthatók. - A gépkocsi menetadatok és a beléptetett dolgozók adati alapján a dolgozók terhelését szintén optimalizálni lehet az útvonalak optimalizálás kialakításával. - Vezetői információs modul bevezetésével különböző lekérdezések, kimutatások és tematikus térképek megjelenítésével az optimalizáció előnyei közvetlenül kimutathatóak. - Publikus lakossági modul üzemeltetésével a közvetlenül az ügyfelektől érkező visszajelzések kezelhetők és alapot nyújthatnak a gyűjtőjárat korrekcióra. Illetve ennek segítségével az ügyfelek közvetlenül informálhatók az őket érintő számlázás, értesítési vagy problémás esetekkel kapcsolatban.

18 18/64 Alapvető elvárás a rendszer működéséhez szükséges minden technikai és technológiai (hardver és szoftver) háttér biztosítása, úgymint a központi háttérrendszer, feldolgozó rendszer, a törzsadat-kezelő rendszer, valamint az eszközök üzemeltetéséhez szükséges szoftverek. Háttérrendszer Hardverkövetelmények: a szerver teljesítménye legyen elég az összes meghatározott funkció és az azokhoz kapcsolódó szoftverek kiszolgálásához; a szerver merevlemezei RAID 1 vagy 5-ös kötegek legyenek; rendelkezzen a szerver az összes meghatározott funkcióhoz megfelelő hardveregységgel; a szerver minimálisan legyen képes fogadni, feldolgozni és tárolni legalább: rekord/hó forgalmi adatot (járműmozgás-követés), a biztonságos üzemeltetés érdekében szünetmentes tápegység, hardveres tűzfalrouter; a megajánlott szerver kialakítás rendelkezésre állása minimum 96%-os. Szoftverkövetelmények és funkcionális elvárások: rendelkezzen operációs rendszerrel és adatbázis-kezelővel; legyen minden meghatározott funkcióhoz törzsadatkezelő, ahol az adatokat karban lehet tartani; a szoftvereket akár több telephelyről lehessen futtatni; a szoftverek verzióváltozásai dokumentáltak legyenek; a fedélzeti szoftverek verzióváltásai szerver-utasításra, mobilkommunikcáiós technológia segítségével, távolról vezérelve történjenek, valamint minden egyéb fedélzeti kommunikáció a fenti technológiákon keresztül kell megvalósuljon; az adatok szerverre kerülése biztonságosan legyen megvalósítva, az elvárható gondoskodás mellett ne lehessen a fedélzeti eszközöket feltörni; az adatok tömörítve érkezzenek a szerverre, ezzel is csökkentve a sávszélesség foglaltságát; legyen a szerveren található adatbázisokról napi mentés merevlemezre és egyéb adathordozó egységre is (a mentési infrastruktúrát Ajánlatkérő biztosítja); havária esetén, a leállást megelőzően max. 2 órán belül korábbi állapotra lehessen a szerver adatbázisait visszaállítani; kommunikációs programfunkció: kapcsolat a fedélzeti számítógépekkel Fekete doboz adatok letöltése, tárolásához igény esetén a fedélzeti egységek által minden másodpercben rögzített információkat nagysebessegű LAN, WLAN vagy GPRS csatornán keresztül a garázsban, vagy a telephelyen le lehessen tölteni; az adatokat a helyi informatikus egy megfelelő program segítségével a

19 19/64 központi rendszerbe töltheti fel; a rendszer ezeket az információkat az on-line adatoktól elkülönítetten, de azonos módon és formátumban kezeli és tárolja; az adatbázis, és archiválással kapcsolatos követelmények: a rendszer egyik alapvető követelménye, hogy a keletkezett adatokat archiválja; az adatokat nem csak évenkénti adatbázisba, hanem backup állományba is archiválni kell; a rendszer az aktuális adatbázist a helyi rendszergazda által beállított időközönként külső mentő egységre mentse; A telepítendő rendszerek ajánlati árának tartalmaznia kell a telepítés, üzembe helyezés, valamint az oktatási költségeket! Oktatás az alábbi minimális tartalommal: gépjármű vezetői oktatás 1X4 óra, maximum 25 fő számára. Központi diszpécseri rendszerrel kapcsolatos oktatás 3X4óra, informatikai, adminisztrátori oktatás 1X4 óra, járműfedélzeti karbantartási oktatás 1X1,5 óra. A oktatásról jelenléti ívet kell felvenni és biztosítani kell az oktatás tematikájához kapcsolódó oktatási dokumentációt. A szoftverek, a szerver infrastruktúra és a járműfedélzetre történő telepítéshez kapcsolódó üzembe helyezési dokumentációt kell biztosítani. Az informatikai rendszer infrastrukturális költségeit, mint térképes licence díjak, GSM adatkommunikáció költségei a kiírót terheli. A rendszer moduláris felépítése az alábbinak kell lennie: Beléptető modul felhasználó azonosítása, gépjármű vezető jogosítvány érvényesség figyelés, egészségügyi alkalmassági figyelés, gépjármű azonosítás, jármű műszaki állapot figyelés, járatszám megadása, kiinduló km. megadása. Elektronikus menetlevél modul megtett km. nyilvántartása (GPS adatok alapján), külön nyilvántartva a kivonulással és a gyűjtéssel megtett útvonal (km), nyomvonal rögzítése, mentése. Terepi munkavégzést támogató modul

20 20/64 számlázási adatok és a gyűjtőedények alapján optimalizált járat, az elszállítandó edények megjelölése a navigációs térképi felületen, adatgyűjtés az edények elhelyezkedésére vonatkozóan, problémás esetek online rögzítése, előre meghatározott esetek kezelése a könnyebb kezelhetőség miatt, eltérés jelentése az előre meghatározott útvonaltól. Központi diszpécser modul felhasználó adminisztráció, sofőrök értesítése, sofőr bejelentések fogadása, útvonal karbantartása, útvonal optimalizáció, gépjármű aktuális pozíciójának az előre tervezett útvonaltól történő eltérésének figyelése, egyedi útvonal módosítás, adott cím megtekintése Google Maps-en, Google Street View-n, ügyfél bejelentések fogadása, problémás esetek jelentése az ügyfél felé, regisztrációs kérelmek kezelése, eseti elszállítások kezelése. Interfész modul számlázó rendszertől érkező adatok fogadása, külső adatforrásból (xls) származó adatok integrálása. Vezetői információs modul riport modul, amely adott időintervallumhoz köthetően állítja elő a szükséges adatokat, előre definiált lekérdezések, statisztikák készítése, ad-hoc, eseti lekérdezések készítése az elérhető adatok alapján, riportok megjelenítése grafikonon. Publikus lakossági modul

21 21/64 regisztráció, belépés, ügyfél-azonosítás, számla megtekintés, eseti elszállítás megrendelése ügyfél bejelentés, problémás esetek ügyfél általi fogadása.

22 22/64 Architektúra ábra Az informatikai rendszer igényelt architektúra ábrája az alábbi. Terepi alkalmazás, adatbázis 1 Terepi alkalmazás, adatbázis 2 mobil hálózat vagy WiFi mobil hálózat vagy WiFi Belső adatbázis, Interfész modul Számlázó rendszer adatbázisa Központi diszpécser modul Vezetői információs modul Külső adatbázis Publikus lakossági modul Beléptető modul Mind a központi rendszernek, mind pedig az OBU-nak (fedélzeti egység, On-Board Unit), rendelkeznie kell beléptető rendszerrel. Ez a beléptető rendszer biztosítja az ügyintéző, a gépjármű vezető és a személyzet azonosítását a rendszer számára. A beléptető modulnak funkcionális szempontból az alábbi szempontoknak kell megfelelnie. Felhasználó azonosítása Az egyértelmű és egyszerű felhasználói azonosításhoz a beléptető modulnak képesnek kell lennie, hogy a felhasználó beléptető kártyáját az OBU közelében le tudja olvasni. A kártyán lévő azonosítónak egyedinek kell lennie és csak egy felhasználóhoz lehet rendelve a beléptető kártya. A kártyás azonosítás hiányában lehetőséget kell biztosítani a felhasználói névvel és jelszóval történő azonosításra, beléptetésre is. Ennek a beléptető kártyával analóg módon kell történnie. A belépéseket és kijelentkezéseket a modulnak naplóznia kell.

23 23/64 Gépjármű vezető jogosítvány érvényesség figyelés A gépjármű vezető a beléptetést követően figyelmeztetést kell kapjon, a vezetői engedélyének lejáratát megelőzően. Amennyiben az engedély meghosszabbítása nem történt meg és a beléptetés időpontjában a vezetői engedély érvénytelen úgy a gépjármű vezető nem tudja majd funkcionálisan használni a munkavégzéséhez szükséges modult mindaddig, amíg az új/meghosszabbított vezetői engedélyét a rendszerben nem adta meg. Ez a funkció biztosítja az esetleges nem szabályszerű munkavégzésből eredő szabálytalanságok miatti problémák megelőzését. Egészségügyi alkalmassági figyelés Mind központi felhasználók, a gépjármű vezető, mind pedig a fedélzeti dolgozók esetében a beléptető modul figyeli az egészségügyi alkalmassági lejártának időpontját. Amennyiben a beléptetés időpontjában az egészségügyi alkalmassági lejárt úgy a beléptetett felhasználó figyelmeztetést kap arról. A rendszer paraméterezhetően kell, hogy tartalmazza azt a lehetőséget, hogy ilyen esetekben a felhasználó el tudja-e érni a munkavégzéshez szükséges rendszer funkcionalitást vagy sem. Gépjármű azonosítás A beléptetést végző felhasználó a beléptetését követően át tudja állítani a gépjármű azonosításához szükséges adatokat. Ilyen esetekre akkor lehet szükség, ha az adott OBU egy másik gépjárműbe kerül. Azért hogy az ettől eltérő normál esetekben ezt ne kelljen minden alkalommal megtenni az OBU egy speciális memóriarészen tárolja az utoljára megadott gépjármű azonosítóját, annak érdekében, hogy egy estleges áramkimaradás után is meg tudja az adatot őrizni. Jármű műszaki állapot figyelés Az aktuálisan azonosított gépjárműhez tartozó műszaki adatok érvényességét szintén figyelembe kell vennie a modulnak a beléptetéskor. Ilyen adatok a műszaki érvényesség lejáratának dátuma, esedékes időszakos karbantartás dátuma, szükséges olaj- és szűrőcserék dátuma, téli- és nyári időszakos átállások dátuma (gumik cseréje stb.). Az ilyen dátumok, időpontok lejárata előtt a modul szintjén paraméterezhetően megadott idővel a beléptető modul figyelmeztető üzenetet küld a gépjárművezetőnek. Az egyes időpontok paraméterezhetően kell, hogy tudják kezelni azokat az eseteket, ha az időpontok lejártak a beléptetés alkalmával. Így a paraméterezéstől függően lehetséges a rendszer funkcionalitásának engedélyezése vagy tiltása. Járatszám megadása Ahhoz hogy a tényleges munkavégzés megkezdődjön a beléptetés során meg kell adni az aktuális járatszámot. Ennek megadása az OBU által biztosított billentyűzet és / vagy képernyő segítségével történik. Kiinduló óraállás (km) megadása A gépjármű által fogyasztott üzemanyag követése céljából a beléptetés során az aktuális, kiinduló kilométeróra állást is meg kell adni az OBU által biztosított billentyűzet és / vagy képernyő segítségével.

24 24/64 Elektronikus menetlevél modul A rendszer egy fontos tulajdonsága az elektronikus menetlevél vezetés. Ez lehetőséget biztosít a gépjármű által megtett nyomvonal, kilométer nyilvántartására mindamellett hogy külön kerül nyilvántartásra a kivonulással és a munkavégzéssel töltött nyomvonal, út. Ezek az adatok fontosak a gyűjtőjárat optimalizáláshoz, mint bemenő paraméterek. Megtett út hosszának nyilvántartása Az OBU-ban lévő GPS vevő segítségével lehetőség nyílik az egyes hulladékgyűjtő gépjárművek útvonalának nyomon követésére. Ennek segítségével a megtett kilométeradatok rögzítése és központi rendszerbe történő mentése az OBU által biztosított online kapcsolattal kell történjen. Kivonulással és a gyűjtéssel megtett útvonal A kivonulással és a tényleges hulladékgyűjtéssel megtett útvonalat jól elkülönülten kell nyilvántartani. Ezek az adatok segítséget nyújtanak a gyűjtőjárat optimalizáláshoz és így a költségmegtakarításban lehetnek segítségére a vezetői modul felhasználóinak. Annál optimálisabb egy adott gyűjtőjárat útvonala minél kevesebb utat tesz meg a kivonulással és minél többet a tényleges hulladékgyűjtéssel. Nyomvonal rögzítése, mentése Az OBU-ban lévő GPS vevő segítségével lehetőség nyílik az egyes hulladékgyűjtő gépjárművek útvonalának nyomon követésére. Ennek segítségével a megtett nyomvonal adatinak rögzítése és központi rendszerbe történő mentése az OBU által biztosított online kapcsolattal kell, hogy történjen. A gyűjtőjárat gépjárműveinek nyomvonalait olyan módon kell nyilvántartani és a központi rendszernek továbbítani online módon, hogy az előre optimalizált és megtervezett útvonaltól való eltéréskor figyelmeztessen a központi rendszer felhasználóját. Az eltérésnek a rendszer paraméterei között megadhatónak kell lennie. Terepi munkavégzést támogató modul A gyűjtőjárat optimalizáláshoz fontos szempont, hogy a terepi munkát végző felhasználók adatokat tudjanak gyűjteni a rendszer számára és az így számított paraméterek segítségével már optimalizáltan tudjanak a munkavégzéshez szükséges adatokat kapni a központi rendszerből. Emellett lehetőséget kell biztosítani az egyes problémás esetek online kezelésére is. Számlázási adatok és a gyűjtőedények alapján optimalizált járat Az egyes címekhez rendelten a különböző gyűjtőedény adatokat a rendszernek nyilván kell tartania. Az edény méretét, típusát és a térbeli koordinátáit (ahol a legtöbb esetben kihelyezésre kerül) egységes adatbázisban kell nyilvántartani. A számlázási adatokkal összekapcsolt gyűjtőedény adatok alapját képezik az optimális gyűjtőjárat kialakításának. Az így összerendelt adatok segítenek abban, hogy meghatározható legyen egy adott gyűjtőedényről annak elszállíthatósága. Azokban az esetekben ahol a gyűjtőedényekhez rendelt előfizetések számlázási adatiból az derül ki, hogy folyamatos nem fizetés történik úgy a központban erről figyelmeztetést, kimutatást kell készíteni, ami alapján a központi felhasználó eldöntheti, hogy a gyűjtőedények elszállítását felfüggeszti-e vagy sem. Az így kapott eredmények alapján a rendszernek tudnia kell újraterveznie egy optimálisabb útvonalat ahol a felfüggesztett edényeket már nem kell elszállítani, azoknál nem kell a gépjárműnek megállnia.

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Tiszántúli Református Egyházkerület részére kollégiumi bútorzat beszerzése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületére tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62415-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122/A szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást kíván indítani. 1.) Az ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Kapcsolattartó személy neve: Faragó Csaba telefonszáma: 06-1/411-6568 telefaxszáma: 06-1/411-6268 e-mail

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-24/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-74/529-871 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-74/415-686 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165226-2010:text:hu:html HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás. 1 / 13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:461390-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A Cigánd Város Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása.

Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása. Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/50 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA: Villamos energia beszerzése a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére Ajánlatkérő neve: Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 1065 Budapest, Nagymező

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja Az eljárás lefolytatásával megbízott: Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Attitűd- és Időmérleg vizsgálat, módszertani kidolgozás, adatgyűjtés, elemzés a TÁMOP 6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program kiemelt projektben Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/8 Beszerzés

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben