AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint. a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Ajánlatkérő neve: Magyar Államkincstár Címe: 1054 Budapest, Hold u. 4. Telefon: Telefax: b) A választott eljárás: nyílt (hirdetmény nélküli Kbt (1) bekezdés) c) A tárgyalásos eljárás jogcíme: A Kbt (1) bekezdés alapján a beszerzés becsült értéke nem éri el a százmillió forintot. d) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra): Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása a műszaki leírásban részletezettek szerint. Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgyak Épületgépészet 3 db új kazán beépítés, régi kazánok elbontása gázmérő cseréje, gázhálózat átalakítása, GÁZ MEO átadás, égéstermék elvezetők bontása, új kiépítése, kazánház felújítása, kazánház vízellátás, csatornázási feladatai Épületvillamosság kazánház energiaelosztás felújítása kazánok működtetésének, vezérlésének kiépítése kazánházi világítás felújítása Szakipar kazánház feletti tetőn új kémények kivitelezéséhez átalakítás, szellőző felépítmény bontása, tetősík helyreállítása, padlóburkolat vegyszeres tisztítása, mázolási, festési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint. 1

2 e) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: Nem, a beszerzés műszaki tartalma nem bontható meg, az szerves egységet képez. f) A teljesítés helye: NUTS kód: HU Eger, Eszterházy tér 5. g) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Ajánlatkérő az ajánlat összeállításának megkönnyítése érdekében dokumentációt készített, amelyet térítésmentes bocsát rendelkezésre. A dokumentáció átvehető személyesen a Magyar Államkincstár Elnöki Kabinet Közbeszerzési Osztály, 1054 Budapest, Hold u. 4. II. emelet 206. irodahelyiségében az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától kezdődően Hétfőtől - Csütörtökig 8:00-16:00 és Pénteken 8:00-13:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00 10:00 óráig. A dokumentáció átvétele az ajánlattevő vagy az alvállalkozó által az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. Ajánlatkérő a Kbt. 39. (1) bekezdése alapján az ajánlatkérési dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők számára úgy, hogy közzéteszi az ajánlatkérő honlapján. Elérési útvonal: oldalon belül a Kincstár/Üvegzseb/ Közbeszerzések/Építési beruházás/kapcsolódó anyagok/ Eger, Eszterházy tér 5. sz. kazáncsere és kazánház felújítás menüpont. Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlatkérési dokumentáció letöltésének visszaigazolása. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek visszaigazolni a dokumentáció letöltését). A dokumentáció letöltését az ajánlattevőnek a letöltött dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt Dokumentáció átvételi igazolás ajánlatkérő részére történő megküldésével (faxon vagy -en kell igazolnia. A dokumentáció letöltése és annak visszaigazolása az érvényes ajánlattétel feltétele. Ennek hiányában az ajánlat a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül. A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak korábbi időpontban történő megküldését annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt letöltő ajánlattevőnek faxon megküldhesse! Ajánlattevő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg ajánlatkérő részére a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben ajánlattevőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontjai: de 11 óra A helyszíni bejárás helyszíne: Eger, Eszterházy tér 5. h) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: A szerződés az aláírása napján lép hatályba. A nyertes ajánlattevő által vállalt teljesítési határidő a munkaterület átadás-átvételi eljárás napjától számítandó, amelynek várható időpontja május 15. Ezen időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. i) Ajánlattételi határidő: április hó 12. nap 10:00 óra. j) Az ajánlat benyújtásának címe: Magyar Államkincstár Elnöki Kabinet Közbeszerzési Osztály (1054 Budapest, Hold u. 4. II. emelet 206.) k) Az ajánlattétel nyelve: magyar 2

3 l) A szerződéskötés időpontja: Az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezés megküldésétől számított öt napos időtartam letelte után megköthető a szerződés a Kbt (6) bekezdés alapján. m) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: o Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feladatai készre teljesítését követően egy végszámla benyújtására jogosult. o Megrendelő a vállalkozói díjat a Vállalkozó (a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdése alapján vagy az alvállalkozó a Kbt (3) bekezdésének c) pontja alapján) által kiállított számla szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, Vállalkozó bankszámlájára átutalással egyenlíti ki, tekintettel a Kbt (3) bekezdésében foglaltakra. o Amennyiben a Vállalkozó (a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdése alapján vagy az alvállalkozó a Kbt (3) bekezdésének c) pontja alapján) által szabályosan kiállított és megküldött számla ellenére a határidő elteltét követően a Megrendelő nem fizet, Vállalkozó a Ptk. 6:155. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamat és (2) bekezdése szerinti behajtási költségátalány megtérítésére tarthat igényt. o Vállalkozó a számlát az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. bekezdéseinek figyelembe vételével nyújthatja be. o Vállalkozó a Megrendelő képviselője által eredeti, papíralapon aláírt, körbélyegzővel ellátott teljesítés-igazolást melyen nyomtatott betűvel feltüntetett az aláírásra jogosult személy neve, és beosztása köteles a számla mellékleteként csatolni. A számlán fel kell tüntetni a szerződés azonosító számát. Azonosító szám hiánya esetén, vagy ha a számla tartalmilag vagy formailag hibás, vagy ha teljesítésigazolás nélkül érkezett, vagy nem felel meg az előző mondatban foglaltaknak, a Megrendelő a számla befogadását megtagadja, és a számlát visszaküldi. Ebben az esetben a 30 napos fizetési határidő a befogadható számla kézhezvételétől kezdődik. o Megrendelő a Vállalkozó számára a Kbt (7) bekezdésére is tekintettel biztosítja a Vállalkozó kérésére a szerződésben foglalt, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeget, mint előleg igénybevételének a lehetőségét, az előleg számla beérkezését követő 15 napon belül. o Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az előleg igénybevételi lehetőséggel egy alkalommal élhet. Amennyiben Vállalkozó él az előleg igénybevételi lehetőségével, úgy az előleg elszámolása a végszámlában történik. o Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. rendelkezéseinek megfelelően a Felek tartalékkeret kikötésében egyeznek meg, melynek összege a nettó vállalkozási díj 10 %-a. o o Az ajánlattétel, a számla benyújtásának illetve az ellenszolgáltatás kifizetésének a pénzneme: magyar forint. A vállalkozói díjat az ajánlattevő (a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdése alapján vagy az alvállalkozó a Kbt (3) bekezdésének c) pontja alapján) által kiállított számla szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, ajánlattevő bankszámlájára átutalással egyenlíti ki, tekintettel a Kbt.135. (3) bekezdésében foglaltakra. 3

4 o o o Amennyiben az ajánlattevő (a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdése alapján vagy az alvállalkozó a Kbt (3) bekezdésének c) pontja alapján) által szabályosan kiállított és megküldött számla ellenére a határidő elteltét követően ajánlatkérő nem fizet, ajánlattevő a Ptk. 6:155. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamat és (2) bekezdése szerinti behajtási költségátalány megtérítésére tarthat igényt. Ajánlattevő a számlát az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. bekezdéseinek figyelembe vételével nyújthatja be. Ajánlatkérő Kbt (1), (2) és (6) bekezdésben foglaltak alapján jár el. Ajánlatkérő sem ajánlati biztosítékot sem előleg-visszafizetési biztosítékot nem kér. n) Hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a Kbt. 71. alapján teljes körű hiánypótlást tesz lehetővé. Ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatóak. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. (6) bekezdés szerint újabb hiánypótlást nem rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. o) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: A legjobb ár-érték arány - Kbt. 76. (2) bekezdés c) pont. Értékelési szempontok súlyszám 1.) ajánlati ár (Nettó Ft) 50 2.) vállalt jótállási idő (hónap) (min. 12 hónap - max. 36 hónap) 30 3.) teljesítési határidő (naptári nap) (min. 40 naptári nap - max. 60 naptári nap) 20 A legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: pont. A rész-szempontra csak pozitív (0-nál nagyobb) ajánlati érték adható. Az 1. részszempont - ajánlati ár - és a 3. részszempont - teljesítési határidő - esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő az alábbi képlet alapján: ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A Kbt. 77. (1) bekezdés alapján az 3. bírálati szempont esetében legalább 40 és legfeljebb 60 naptári nap ajánlható meg. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 40 naptári napnál kevesebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. A 60 naptári nap a megajánlható legkedvezőbb szint, amelynél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja Ajánlatkérő. A 2. bírálati részszempont esetében a legjobb ajánlat (legmagasabb) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 4

5 esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója, KÉ évi 61. szám, június 1. alapján. A Kbt. 77. (1) bekezdés alapján a 2. bírálati szempont esetében legalább 12 és legfeljebb 36 hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 12 hónapnál kevesebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. A 36 hónap a megajánlható legkedvezőbb szint, amelynél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja Ajánlatkérő. A jótállás kezdete a sikeres, a végső, a műszaki leírásban meghatározott minden feladat szerződésszerű elvégzését igazoló műszaki átadás-átvételi eljárásról szóló jegyzőkönyv Felek általi aláírásának a napja. Az adott részszempontra adott pontok számát megszorozzuk a mellé rendelt súlyszámmal, és ezek összege adja meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatott tette és az ajánlata érvényes. (Kbt. 77. (4) bekezdés) p) A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a) - p) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő - valamennyi részre vonatkozóan - (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben a Kbt. 62. (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62. (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az ajánlatkérőnek ugyancsak ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki a Kbt. 62. (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. A megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a Kbt (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 17. (1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. i) pont ib) alpontja és a 10. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. (2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, 5

6 hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; Ajánlattevő köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő sem áll kizáró okok hatálya alatt. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolására az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően fogja felhívni az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidővel (Kbt. 69. (4) bekezdése). q) Az alkalmassági követelmények és az 55. (2) bekezdésében foglaltak: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván sem a gazdasági-pénzügyi sem műszaki szakmai alkalmassági követelményt előírni figyelemmel a Kbt (1) bekezdésben foglaltakra. r) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: Helye: Magyar Államkincstár Elnöki Kabinet Közbeszerzési Osztály (1054 Budapest, Hold u. 4. II. emelet 206.) Ideje: április hó 12. nap. 10:00 óra s) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. t) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. Az eljárás külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés keretében kerül lefolytatásra (Kbt. 81. (11) bekezdés). u) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, tekintettel a Ptk. 6:186. (1) bekezdésére. Vállalkozónak felróható, nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő kötbérre az alábbiak szerint jogosult. Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja jelen szerződés teljes nettó ellenértéke, mértéke pedig a kötbér alapjának 0,5 %-a minden egyes késedelemmel érintett nap után. Minden megkezdett nap késedelmes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke 10 nap után 5%. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait hibásan teljesíti, úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér alapja jelen szerződés 6

7 teljes nettó ellenértéke, mértéke pedig a kötbér alapjának 0,5 %-a minden egyes hibás teljesítéssel érintett nap után. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 10 nap után 5%. Amennyiben jelen szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható módon meghiúsul, Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a teljes nettó ellenszolgáltatás, mértéke pedig 15%. A késedelmes és a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesíti a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei érvényesítésének elvesztését. Vállalkozó az általa elvégezett munkákra a Ptk. és a jótállási időkről rendelkező jogszabályok szerinti jótállási időn felül a felolvasólapon hónapban megadott időtartamú jótállást vállal. A jótállás kezdete a sikeres, a végső, a műszaki leírásban meghatározott minden feladat szerződésszerű elvégzését igazoló műszaki átadás-átvételi eljárásról szóló jegyzőkönyv Felek általi aláírásának a napja. Garanciális idő hónap között vállalható fel ajánlattevő részéről. Vállalkozónak biztosítania kell, hogy Megrendelő a jótállásra vonatkozó jogosultságát a jótállásra vonatkozó dokumentumokkal a Vállalkozó közreműködése nélkül is tudja érvényesíteni a gyártóval és/vagy a forgalmazóval szemben. A szerződést biztosító kötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. Egyéb információk: 1. Az ajánlatot 1 (egy) roncsolásmentes, nem bontható papíralapú és 1 (egy) az aláírt papíralapú példányról készített elektronikus formátumban is be kell adni elektronikus adathordozón. Az ajánlat papíralapú példányáról készített, nem módosítható fájlformátumban (pl.: pdf kiterjesztés) előállított változatot 1 pld. CD, DVD lemezen vagy egyéb más elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. Az egyes példányok közötti eltérés esetén a papíralapú az irányadó. 2. Ajánlattevő csatolja ajánlatához azon nyilatkozatát, hogy a CD, DVD lemezen vagy egyéb más elektronikus adathordozón mellékelten benyújtott elektronikus változat megegyezik az eredeti papíralapon benyújtottal. 3. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 4. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 5. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 6. A borítékra rá kell írni a jeligét: Eger, Eszterházy tér 5. sz. alatti épület kazáncseréje és kazánház felújítása és Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!. 7

8 7. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 8. A helyszínen leadott ajánlat átvételéről ajánlatkérő elismervényt ad. 9. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat ajánlattevőt terheli. 10. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni (Kbt. 66. (5) bekezdés), ami tartalmazza a Kbt. 68. (4) bekezdése szerinti összes adatot (ajánlatevő neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. (Kbt. 66. (5) bekezdés) 11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell eredeti példányban az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát (Kbt. 66. (2) bekezdés) az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 12. Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 66. (4) bekezdés) 13. Ajánlatkérő a Kbt. 66. (6) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 14. A Kbt nak megfelelően elkülönített módon kell elhelyezni az üzleti titkot tartalmazó iratokat, figyelembe véve a Kbt. 44. (2) (3) bekezdését. 15. Az árazott költségvetés.xls/.xlsx formátumú verzióját is tartalmaznia kell az elektronikus adathordozónak. 16. Ajánlattevő csatolja ajánlatába azon nyilatkozatát, miszerint nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig, a meglévő felelősségbiztosítását kiegészíti, vagy felelősségbiztosítást köt a tárgy szerinti kivitelezői tevékenységre (építés-szakipar,) vonatkozóan, amelynek kárérték limitje legalább 12 millió Ft/káresemény és legalább 15 millió Ft/év. 17. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdésszerinti aláírási mintáját, a cégkivonatban nem szereplő aláíró esetében az erre vonatkozó teljes bizonyító erejű meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazott aláírás mintáját is. 18. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13. alapján. Ajánlattevő a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is csatolja be az ajánlatába. 19. Ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdésben foglaltak alapján nem határoz meg alkalmassági követelményeket. 20. A Kbt. 47. (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum ha jogszabály másként nem rendelkezik egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve a Kbt.66. (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, amelyet eredeti példányban kell benyújtani. 8

9 21. Az ajánlati árat (nettó vállalkozói díj) ÁFA nélkül, magyar forintban kell megadni, a dokumentáció mellékleteként csatolt felolvasólapon megjelöltek szerint egy összegben, illetve részletezve tételes költségvetés benyújtásával. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költségtényezőt, amelyet az ajánlattevő ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre. 22. Ajánlattevőnek az ajánlatában a műszaki - szakmai ajánlata részeként csatolnia kell: Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a műszaki dokumentációban meghatározott munkákat, az ott meghatározottak szerint elvégzi, továbbá melyben ajánlattevő adott esetben ismerteti az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki dokumentációban rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) esetlegesen eltérő, de azzal egyenértékű felhasználásra kerülő anyagok minőségét, illetve a beépítésre kerülő termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell. (321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46. (6) bekezdés 23. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű beazonosítása érdekében történt, és a megjelölés mellett a vagy azzal egyenértékű kifejezést minden esetben érteni kell. 24. Az építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. 25. Az építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 26. A tartalékkeret felhasználásának módja a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 20. (3) bekezdése alapján: A szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 10%-os mértékű tartalékkerete kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. 27. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve: magyar. Az ajánlatokhoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat is magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Amennyiben ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatol bármilyen dokumentumot, úgy a dokumentumról készült felelős magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum után. A Kbt. 47. (2) bekezdése alapján azon ajánlattevőknek, akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be az ajánlatuk részeként, az adott dokumentum felelős magyar fordítása fogadható el, melynek helyességéért ajánlattevő felel. 28. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 29. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplő(ke)t, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET) az irányadó. 30. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt ában foglalt feltételeknek. 31. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevő(ke)t, hogy építőipari kivitelezői tevékenységet január 31. után csak azok a cégek folytathatnak, amelyek regisztráltatják magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő azon nyilatkozatát, amely tartalmazza a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett nyilvántartási számot. Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartást ellenőrzi. 9

10 32. Jelen felhívásban, és a dokumentáció részét képező műszaki leírásban nem minden esetben lehetséges a szerződés tárgyának 321/2015. Korm. rendelet 47. (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. Ezekben az esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevőnek az ajánlatban fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát, nevét, vagy azon adatokat, amelyekből az egyenértékűség megállapítható. 33. Alternatív ajánlattétel nem biztosított. 34. Azon igazolásokat és nyilatkozatokat, amelyek időbeli felhasználhatósága vonatkozásában a Kbt. vagy jelen ajánlattételi felhívás nem tartalmaz előírást, Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat fogad el. 35. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 35. (8) - (9)). 36. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatnak meg kell felelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. (Kbt.73. (4) (5) bekezdés) 37. Az ajánlat összeállításánál, illetve a kivitelezésnél figyelembe kell venni az alábbi jogszabályokat: - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 38. A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napján hatályos közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. tv. (Kbt.), illetve annak végrehajtási rendeletei az irányadóak. 39. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a kivitelezés alatt az irodaépület folyamatos működése megtartandó. 40. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok beadásának helyszínén beléptetési rendszer működik, ami 5-10 percet is igénybe vehet. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: március

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

Dib-. számú előterjesztés

Dib-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés Dib-. számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

se:). számú előterjesztés

se:). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés se:). számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016 ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 113. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció

Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlatkérési Dokumentáció a Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K 5068-4 típusú rostélypálcák szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós,

Részletesebben

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22.

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22. TARTALOM I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE... 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET... 22. OLDAL IV. FEJEZET: IRAT ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK...

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljáráshoz Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

"Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére

Szemészeti implantátumok beszerzése az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére "Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. -----------------------------------------------------

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. ----------------------------------------------------- Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. -----------------------------------------------------.../2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN A MONOR IVÓVÍZMINŐSÉG

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122/A szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást kíván indítani. 1.) Az ajánlatkérő

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése

Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Gyógyszerkibocsátó koronária stent beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA: Villamos energia beszerzése a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére Ajánlatkérő neve: Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 1065 Budapest, Nagymező

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ a Konyhai eszközök beszerzése tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz 2016. Putnok Város Önkormányzata 1. oldal, összesen: 49 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, általános információk 2. Ajánlattételi

Részletesebben

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 -

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - 24757/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36 30/816-1441 +36 72/514-802 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36 72/514-810 AJÁNLATKÉRÉSI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255926-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 Fővárosi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére a Debreceni Egyetem kezelésében lévő ingatlanok fenntartásához szükséges beruházási, felújítási és átalakítási

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Tiszántúli Református Egyházkerület részére kollégiumi bútorzat beszerzése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben