G~. szám ú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G~. szám ú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadásáról I. Tartalmi összefoglaló Az idei év tapasztalatai alapján, a várható költségek figyelembevételével a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú beszerzés 12 OOO OOO Ft összegű előzetesen becsült nettó értékkel került meghatározásra, amely alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező. A településrendezésre és az építésügyre vonatkozó jogszabályok változása, valamint a tervezési területekre vonatkozóan a hulladékhasznosítással kapcsolatos előírások hiánya indokolja a jelenleg hatályos tervek felülvizsgálatát és új helyi építési szabályzat és szabályozási terv elkészítését. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által az általános közbeszerzési tanácsadással megbízott Dr. Magyar Adrienn a Főépítészi Osztály és a Jogi Osztály közreműködésével összeállította a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételi felhívást, az ajánlattételi dokumentációt és a szerződéstervezetet. A fentiekben megjelölt feladat elvégzésére az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltak szerint javasolok tervezési szerződést kötni. A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. (l) bekezdésére tekintettel a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a Kbt. Harmadik Rész, 115. (l) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásra irányadó eljárási szabályok szerint került összeállításra, mivel a beszerzés előzetesen becsült értéke nem éri el a nettó 18 millió Ft-ot. A közbeszerzési eljárásban a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel - a mellékelt ajánlattételi felhívásban-hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatására teszek javaslatot. II. Hatásvizsgálat A közbeszerzési eljárás eredményes lezárultát követően - az 5 napos szerződéskötési maratórium betartásával- meg lehet kötni a szerződést a nyertes ajánlattevővel A tervezési területen (Budapest X. kerület, Keresztúri út hrsz. és annak meghosszabbított telekhatára-rákos patak hrsz.-ú telek mentén húzódó belterületi határ) lévő jelenleg hatályos terveket kiindulási alapul véve, összhangban a településrendezésre és az építésügyre vonatkozó jogszabályok változásával elkészül az új helyi építési szabályzat és szabályozási terv.

2 III. V égrehajtás feltételei Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 35. a) pontja szerint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestületének gazdasági ügyekért felelős bizottsága az ajánlattevők részére történő megküldése előtt jóváhagyja az ajánlattételi felhívást és dokumentációt, valamint az annak részét képező szerződéstervezetet. IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, december" /1." szempontból ellenjegyzem: r 2

3 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának... /2015. (XII. 15.) határozata a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadásáról l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet, ajánlattételi dokumentációját és szerződéstervezetét a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 3. A Bizottság a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal az aljegyző a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Főépítészi Osztály vezetője 3

4 l. me/lék/et a (XII. 15.) GPB határozathoz A "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú, a Kbt (l) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzés eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA l. Ajánlatkérő neve, címe telefon-és telefaxszáma: Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Postai cím: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. Kapcsolattartási pont: Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra Telefon: Fax: Ajánlatkérő általános internetcíme: A kiegészítő tájékoztatás kéréseket az alábbi elérbetőségre kérjük megküldeni: dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadó Az ajánlat benyújtásának helye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. l. em Az ajánlat bontásának helye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. l. em Közbeszerzési eljárás fajtája: Jelen közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. (l) bekezdése alapján. 3. Dokumentáció Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, a jelen Ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldi az Ajánlattevők részére. 4. Közbeszerzés tárgya, mennyisége Szolgáltatás megrendelés "Keresztúri útmenti KSZT elkészítése" A tervezési feladat a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területének egy részére helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény, az Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(IX. 8.) Korm. rendelet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény tartalmi követelményekre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével, illeszkedve ajánlatkérő térinformatikai rendszeréhez. l

5 A helyi építési szabályzat és szabályozási terv a következő területegységre készítendő: Budapest X. kerület, Keresztúri út hrsz. és annak meghosszabbított telekhatára - Rákos patak hrsz.-ú telek mentén húzódó belterületi határ, mintegy 130 ha területre, környezeti vizsgálattal kiegészítve. Papíralapú dokumentálás: színes nyomtatás Nem szerkeszthető digitális formában (pdf) CD-n átadott példányok: A Tervdokumentációt Acrobat Reader (pdf) formátumban kell összeállítani és átadni. A kömyezetalakítási és a szabályozási tervlapokat külön pdf-ben kell átadni. Szerkeszthető digitális formában CD-n átadott példányok: A Tervdokumentációt a nyomtatott dokumentációnak megfelelő szerkezetben MS Office Word, Excel (vagy ezzel egyenértékű) formátumban is dokumentálni szükséges. A Tervdokumentációban szereplő fotókat 300 dpi felbontású, az eredetivel megegyező méretű "jpg" képformátumban is dokumentálni szükséges. A rajzi munkarészeket a Maplnfo, vagy azzal egyenértékű térinformatikai programmal kell elkészíteni, illeszkedve ajánlatkérő térinformatikai rendszeréhez, illetve digitális formában is dokumentálni szükséges. A részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): Fő tárgy: Kiegészítő tárgy: A szerződés meghatározása: tervezési szerződés 6. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat A jelen közbeszerzési eljárásban nincs lehetőség beadás ára. sem részajánlat, sem többváltozam ajánlat Ajánlatkérő a rész-ajánlattételt azért nem biztosítja, mert a KSZT készítésének szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet határozza meg, amely alapján a terv csak a teljes tervezési területre készülhet. 7. A teljesítés határideje Az előteljesített napok száma az 1-4. részhatáridő tekintetében értékelési részszempontot képez. Teljesítendő feladat l. ütem l. Előkészítő munkarészek, 2. Megalapozó vizsgálatok Tervszállítási határidő Ajánlattevő megajánlása szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 80 munkanap. Ajánlattevő ennél kedvezőbb megajánlást tehet. 2

6 Az önkormányzat szakbizottságának az 2. ütem 3. Programjavaslat, szabályozási koncepció előkészítő, helyzetfeltáró és elemző szakaszról hozott döntése kézhezvételétől számított maximum 60 munkanap. Ajánlattevő ennél kedvezőbb 3. ütem 4. Alátámasztó javaslat, 5. Helyi építési szabályzat (314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 38. -a szerinti véleményezési szakaszra) 4. ütem A véleményezési szakasz lezárása után a végső szakmai véleményezési szakaszra készített dokumentáció ( (IX. 8.) Korm. rendelet 40. (l) bekezdése szerint) 5. ütem Jóváhagyás utáni véglegesítés (314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 43. -a szerint) megajánlást tehet. Az önkormányzat szakbizottságának az programjavaslatról és a szabályozási koncepcióról hozott döntése kézhezvételétől számított maximum 50 munkanap. Ajánlattevő ennél kedvezőbb megajánlást tehet. a 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 38. a szerinti véleményezési szakaszban a felmerült észrevételek alapján a változások átvezetése az észrevételek kézhezvételétől számított maximum 15 munkanapon belül. Ajánlattevő ennél kedvezőbb megajánlást tehet. a rendelet jóváhagyását követő 5 munkanapon belül (nem értékelési szempon t) 8. A teljesítés helye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Főépítészi Osztály NUTS-kód: HU Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei A szerződés szerinti és a Kbt (l) bekezdése szerint igazolt teljesítés ellenértékének kifizetésére szabályszerűen kibocsátott számla alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. (1)-(2) bekezdése szerint kerülhet sor, a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, a szerződés-tervezetben részletesen meghatározottak figyelembe vételével Akifizetésre megfelelőerr irányadóak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. ban foglaltak. A nyertes ajánlattevő 5 db részszámla benyújtására jogosult (beleértve a végszámlát is) a szerződésszerű és igazolt teljesítést követően az alábbiak szerint: 3

7 Teljesítendő feladat l. ütem l. Előkészítő Számlázási ütemterv Számlázható összeg a terv teljes tervezési munkadíjának Feltétel %-ában Vizsgálati munkarész munkarészek, dokumentációjának átadása Megalapozó vizsgála tok, 2. ütem Programjavaslat, szabályozási 3. Programjavaslat, 30 koncepció dokumentációjának szabályozási átadása koncepció 3. ütem 4. Alátámasztó javaslat, 5. Helyi építési szabályzat Alátámasztó munkarész és a 15 ( (IX. 8.) jóváhagyandó munkarész átadása Korm. rendelet 38. -a szerinti véleményezési szakaszra) 4. ütem A véleményezési szakasz lezárása után a végső szakmai a 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet véleményezési 38. -a szerinti eljárásban felmerült 10 szakaszra készített észrevételek átvezetését követő dokumentáció végleges dokumentáció átadása ( (IX. 8.) Korm. rendelet 40. (l) bekezdése szerint) 5. ütem Jóváhagyás utáni véglegesítés ( (IX. 8.) 10 a végleges dokumentáció átadása Korm. rendelet 43. -a szerint) Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és akifizetések pénzneme: HUF. A teljesítést igazoló okiratok a számla kötelező mellékletét képezik. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. ) mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 4

8 lo.kizáró okok Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (l) bekezdés g)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. (l) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. i) pont ib) alpontja és a 10. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. -a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. (l bekezdése) 8. i) pont ib) alpontja: "a Kbt. 62. (l) bekezdés k) pont kb) afpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVl törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) afpontjaszerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepiőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) afpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; " 10. g) pont gb) alpont: "Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén: a Kbt. 62. (l) bekezdés k) pont kb) afpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) afpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepiőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) afpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni" Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbáakizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 62. (l) g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó al vállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésűnek 5

9 kelllenniük A kizáró okok igazolására egyebekben a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadó ak. ll. Alkalmassági követelmények Ajánlatkérő a Kbt (l) bekezdésére tekintettel pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt nem ír elő. Műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény: Ml. Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző 3 évben rendelkezik legalább l darab, legalább 20 ha területű, az érintett terület legalább 60%-ában beépítésre szánt, munkahelyi keretövezetbe és/vagy gazdasági terület felhasználási egységbe sorolt területet magában foglaló helyi építési szabályzat és szabályozási terv elkészítése és/ vagy módosítása tárgyú, befejezett, szerződésszerűen teljesített, és minimum nettó 4,5 millió forint ellenszolgáltatású munkára vonatkozó referenciával. Igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével a rendelet 23. -a szerint, azaz az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással A referencia igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége és az ellenszolgáltatás összege, a saját teljesítés %-os aránya, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a fenti igazolási módok helyett. M2. alkalmassági minimumkövetelmény: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel: l fő 266/2013. (VII. ll.) Korm. rendelet szerinti "TKö" (településrendezési közlekedési tervező) vagy e jogszabály hatályba lépése előtti szabályok szerinti besorolású érvényes kamarai 6

10 tagsággal és szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező szakemberrel, aki településrendezési köztekedési tervezői szakterületen minimum 5 éves szakmai gyakorlattal bír, l fő a 266/2013. (VII. ll.) Korm. rendelet szerinti "TK" (településrendezési zöldfelületi és tájrendezési tervező) vagy e jogszabály hatályba lépése előtti szabályok szerinti besorolású érvényes kamarai tagsággal és szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező településrendezési zöldfelületi és tájrendezési tervezési szakterületen minimum 5 éves szakmai gyakorlattal bír. Igazolási mód A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítés be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. (l) b) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítésben részt vevő fenti szakemberek rendelkezzenek érvényes mémök kamarai tagsággal A rendelet 26. (3) bekezdés a) pontja alapján kérjük benyújtani a kamarai tagságról szóló igazolás másolatát vagy megadni a kamarai elérési útvonalat, amelyen ajánlatkérő ellenőrizni tudja a tagság fennállását! Az ajánlattevőként szerződő fél köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. M3. alkalmassági minimumkövetelmény: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik Mapinfo vagy azzal egyenértékű elektronikus tervezőprogrammal. lgazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (3) bekezdés i) pontja alapján ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kbt. 65. (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Irányadó továbbá a Kbt. 65. (9)-(11) bekezdése. 7

11 Ajánlattevő ajánlatában nem köteles igazolni műszaki-szakmai alkalmasságát, a Kbt. 67. (l) bekezdése alapján elegendő, ha arról nyilatkozik, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Alkalmasságát a Kbt. 69. (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívására az eljárást lezáró döntés meghozatala előtt köteles igazolni fentiek szerint. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja akizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelöen nyújtja be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására. 12. Szerződésben megkövetelt biztosítékok Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssei érintett minden naptári napra a nettó tervezési díj l %-a. Ajánlatkérő a késedelmi kötbért maximum 20 napig érvényesíti, azt követően a meghiúsulási kötbér szabályai irányadóak. A teljesítés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős, a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a nettó tervezési díj 25%-a. 13. Az ajánlattétel nyelve: Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülö igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 14. Hiánypótlás: A Kbt ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra. A Kbt. 71. (9) bekezdése alapján az értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótoltatott szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezök változását. 15. Az ajánlatok értékelési szempontja: Legjobb ár-érték arány az alábbi értékelési részszempontok szerint: 8

12 I. II. III. IV. v. VI. értékelési részszempont legjobb ár (nettó tervezési díj) előteljesített napok száma l. ütem Előkészítő munkarészek, Megalapozó vizsgálatok (munkanapokban megadva, maximum a szerződéskötéstől számított 80 munkanap) előteljesített napok száma 2. ütem Programjavaslat, szabályozási koncepció (munkanapokban megadva, az önkormányzat szakbizottságának az előkészítő, helyzetfeltáró és elemző szakaszról hozott döntése kézhezvételétől számított maximum 60 munkanap) előteljesített napok száma 3. ütem Alátámasztó javaslat, Helyi építési szabályzat ( (IX 8.) Karm. rendelet 38. -a szerinti véleményezési szakaszra) (munkanapokban megadva, az önkormányzat szakbizottságának az programjavaslatról és a szabályozási koncepcióról hozott döntése kézhezvételétől számított maximum 50 munkanap) előteljesített napok száma 4. ütem A véleményezési szakasz lezárása után a végső szakmai véleményezési szakaszra készített dokumentáció (314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 40. (l) bekezdése szerint) munkanapokban megadva, a 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 38. -a szerinti véleményezési szakaszban a felmerült észrevételek alapján a változások átvezetése az észrevételek kézhezvételétől számított maximum 15 munkanap) l fő, a szerződés teljesítésében résztvevő a 266/2013. (VII. ll.) Korm. rendelet szerinti "TT" (vezető településtervező) vagy e jogszabály hatályba lépése előtti szabályok szerint "TTl" besorolású érvényes kamarai tagsággal és szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező szakember településtervezői szakterületen szerzett szakmai tapasztalata években megadva (minimum 5 év) sú~r_szám Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa l pont, felső határa l O pont. 9

13 az ajánlatokat az 1-5. részszempont esetén a fordított arányosítás módszere szerint értékeli a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő évi 61. számában; június l. napján jelent meg) III. fejezet A. l. ba) pont alapján. A pontszám számítása során alkalmazandó képlet: Pontszám = legkedvezőbb ajánlati elem l vizsgált ajánlati elem x (a maximális adható pontszám - a minimális adható pontszám) + l. Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja Ajánlatkérő A 6. részszempont esetén ajánlatkérő az egyenes arányosítás értékelési módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő évi 61. számában; június l. napján jelent meg) III. fejezet A. l. bb) pont alapján kerül értékelésre. A pontszám számítása során alkalmazandó képlet: Pontszám = vizsgált ajánlati elem l legkedvezőbb ajánlati elem x (a maximális adható pontszám - a minimális adható pontszám) + l. Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legmagasabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja. Ajánlatkérő a pontszámokat - tört érték esetén - két tizedesjegyre kerekíti. A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 16. Az ajánlattételi határidő: január ll óra Az ajánlat benyújtásának címe: Személyes benyújtás esetén: Ajánlatkérő l. pontban meghatározott postai címén, az L em szobában munkanapokon 9-15 óráig, pénteki napokon9-13 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:30-09 óráig. Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt december 18. napjától január 03. napjáig zárva tart, melyet kérünk figyelembe venni az ajánlat benyújtása során. Postai feladás esetén: Ajánlatkérő ll 02 Budapest, Szent László tér 29. l. em címére kérjük az ajánlatok megküldését is. 17. Az ajánlat( ok) felbontásának ideje, helye: január ll óra Helye: ajánlatkérő l. pontban meghatározott címén az L emelet 133. számú tárgyalóban Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. (3) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen. 18. A szerződés EU Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem. 19. Az eredményhirdetés tervezett időpontja Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről az arról készített írásbeli összegezés megküldésével értesíti ajánlattevőket 20. Kiegészítő információk 10

14 l) A Kbt. 47. (2) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlat 68. (2) bekezdéseszerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát, azaz az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 3) A Kbt. 66. (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkeznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 4) A Kbt. 66. (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a 68. (4) bekezdése szerinti információkat (ajánlattevő neve, székhelye, valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek). 5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 6) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 7) Jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szerepiővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 8) Közös ajánlattétel esetén a Kbt ában foglaltak szerint kell eljárni. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 9) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. 10) Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevöknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania: az ajánlat papíralapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdőrljön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban ll

15 szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlatot zárt csomagolásban, l papír alapú példányban kell beadni. Az ajánlatot teljes terjedelmében - elektronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségével - elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (CD, DVD), l darab elektronikus, a papíralapú példánnyal mindenben megegyező másolati példányban, jelszó nélkül olvasható.pdf formátumú fájl( ok)ban. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában arról, hogy az ajánlat papír alapú és elektronikus példánya egymással mindenben megegyezik. Esetleges eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó az értékelés során. az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy( ek)től írásos meghatalmazást kaptak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; a zárt csomagon: Ajánlat: "KSZT készítés" valamint: "Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fell" megjelölést kell feltüntetni. ll) Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 12) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség ajánlattevőt terheli. 13)Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánakiratha foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 14) A kiegészítő tájékoztatás kérésekre a Kbt a és 114. (6) bekezdése az irányadó. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik naptári napot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik naptári napig megérkeznek az ajánlatkérőhöz. 15) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 16) Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi időszerint értendő. (CET) 17) Irányadó Jog: - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény, - az Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló (XII. 20.) Korm. rendelet, 12

16 - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet, - a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, - egyes tervek, illetve prograrnek környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. ll.) Korm. rendelet és - a Irulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény - ajogalkotásról szóló évi CXXX. törvény - ajogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet - közbeszerzésről szóló évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai. 18) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényesárfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 19) Azokban az esetekben, amelyekben aminősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzékszerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglalt igazolási módok helyett. 20)Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszeru másolatban. 21)Az ajánlatkérő nem él a Kbt ában és 114. (ll) bekezdésében foglalt lehetőségével 22) Ajánlattevő a Kbt. 66. (6) bekezdése alapján az ajánlatában köteles megnevezni az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, továbbá a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. 23)Ajánlattevő köteles megjelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeteket (személyeket) és köteles csatolni azok rendelkezésre állását igazoló szerződést vagy előszerződéses kötelezettségvállalást 21. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: december

17 2. me/lék/et a (XII J 5.) GPB határozathoz AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ "Keresztúri út menti KSZT elkészítése"

18 l) ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVÖKNEK Jelen közbeszerzési eljárásra a évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései az irányadóak. l) Közös ajánlattétel Kbt. 35. (l) "Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést. (2) Az (l) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. (3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését. (4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítéséf írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. ], a hiánypótlás [71. ], a felvilágosítás [71. ] és indokolás [72. ] kérése esetében az ajánlatkérő a közös aján/attevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. (5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. ] írja elő, a közös aján/attevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. (4) bekezdése} esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. (6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesenfelelnek (7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be. (8) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó szervezet alapításához. " Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. (7) bekezdés]. 2) Értelmező rendelkezések alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 15

19 a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártó t, forgalmazó t, alkatrész vagy alapanyag eladó ját, c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. üzleti titok Kbt. 44. "(1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. (2) Az (l) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 20 ll. évi CXII. törvény 27. (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, cb) gépekre, eszközökre, berendezés ekre, szak emberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat, d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható el emét, amely tekintetében az (l) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható el emét, amely tekintetében az (l) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak 16

20 (3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatj a. (4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására." 17

21 II. SZERZŐDÉSTERVEZET 18

22 Tervezési szerződés (tervezet) amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt , adószáma: , képviseli: Kovács Róbert megbízásából Dr. Pap Sándor alpolgármester) mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a (székhelye: , cégjegyzékszáma:......, adószáma:..., bankszámlaszáma:......, képviseli: ) mint Tervező (a továbbiakban: Tervező), a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel: ELŐZMÉNYEK Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásaira figyelemmel közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek tárgya: "Keresztúri útmenti KSZT elkészítése". Ezen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője Tervező lett. A fentiek alapján a felek az alábbi szerződést kötik: I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA Megrendelő megrendeli Tervező elvállalja a jelen szerződés l. sz. mellékletében foglalt tervezési feladatot, a vonatkozó hatósági engedélyekben és jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelően. II. A TELJESÍTÉS MÓDJA, HELYE l. Tervező az elkészült terveket, szabályzatot a 1102 Budapest, Szent László tér 29. szám alatt a Főépítészi Osztályán köteles átadni a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában foglalt határidőben. 2. A helyi építési szabályzat és szabályozási terv a következő területegységre készítendő: Budapest X. kerület, Keresztúri út hrsz. és annak meghosszabbított telekhatára - Rákos patak hrsz.-ú telek mentén húzódó belterületi határ, mintegy 130 ha területre, környezeti vizsgálattal kiegészítve 3. A dokumentálás módja: Papír alapú dokumentálás: színes nyomtatás Nem szerkeszthető digitális formában (pdf) CD-n átadott példányok: A Tervdokumentációt Acrobat Reader (pdf) formátumban kell összeállítani és átadni. A kömyezetalakítási és a szabályozási tervlapokat külön pdf-ben kell átadni. Szerkeszthető digitális formában CD-n átadott példányok: A Tervdokumentációt a nyomtatott dokumentációnak megfelelő szerkezetben MS Office Word, Excel (vagy ezzel egyenértékű) formátumban is dokumentálni szükséges. A Tervdokumentációban szereplő fotókat 300 dpi felbontású, az eredetivel megegyező méretű "jpg" 19

23 képformátumban is dokumentálni szükséges. A rajzi munkarészeket a Mapinfo vagy azzal egyenértékű térinformatikai programmal kell elkészíteni, illeszkedve ajánlatkérő térinformatikai rendszeréhez, illetve digitális formában is dokumentálni szükséges. A létrehozott térképi rétegeket előre meghatározott, kötött rétegstruktúrában kell kialakítani. A térinformatikai struktúra a mellékelt jelmagyarázat-miuta szerinti rétegekből épül fel, az egyes rétegeken belüli adattartalom struktúra szintén előre meghatározott. A kézbesítéskor a tervek átvételét átvételi elismervénnyel kell igazolni, amelyen a szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját, az átvevő nevét és aláírását pontosan kell feltűntetni. 4. A tervezési munka teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha az elkészült terv a hatályos műszaki követelményeknek, a hatósági és jogszabályi előírásoknak megfelel, a megrendelői követelményeket is kielégíti. Ha a terv a fenti követelményeket nem elégíti ki, a szolgáltatás kellékhiányosnak tekintendő. A Tervezőt terhelő szavatassági felelősség tekintetében szerződő felek a hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény tervezési szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit fogadják el irányadónak. A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kelllennie a megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére. 5. Tervezőnek a tervezési szolgáltatást legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül hiány-, és hibamentessé kell tennie. 6. A Megrendelő a tervek átvételének napjától számított legkésőbb 15 napon belül köteles a szolgáltatott terveket megvizsgálni és amennyiben kifogása nincsen, a szolgáltatást teljesítésigazolás átadásával elfogadni. 7. A Megrendelő ugyanezen időtartamon belül köteles a szolgáltatással szembeni konkrét kifogásait a tervekkel kapcsolatban a Tervezővel közölni. 8. A Megrendelőnek a kijavított és/vagy kiegészített tervmunkarészek szolgáltatását az átvételtől számított legkésőbb 15 napon belül meg kell vizsgálnia és a teljesítésigazolást ki kell állítania. 9. A teljesítésigazolás nem jelenti a szavatassági jogokról való lemondást, illetve a teljesítés hibamentességének elismerését. l O. A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhaták ll. A jelen szerződés a tervek és a helyi építési szabályzat hibátlan elkészítésével és a jelen szerződés l. mellékletében foglalt feladatok maradéktalan elvégzésével minősül teljesítettnek III. A SZERZÖDÉS ELLENÉRTÉKE, FIZETÉSI FEL TÉTELEK l. Tervezőt a jelen szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű ellátásáért... Ft+ÁF A tervezési átalánydíj illeti meg. A tervezési átalánydíj tartalmazza a jelen szerződés ellátásához szükséges valamennyi díjat, költséget, valamennyi szolgáltatás ellenértékét, így különösen az alaptérkép készítés, egyeztetések költségeit, adatszolgáltatási díjakat, 20

24 dokumentálás költségeit, egyeztetéseken történő részvétel költségét, az igénybevett alvállalkozók díját, továbbá a szerzői jogi oltalommal törvényileg védett szolgáltatás jelen szerződés szerinti felhasználásának felhasználási díját. Tervező a jelen szerződésben meghatározott tervezési átalánydíj on felül egyéb ellenszolgáltatásra semmilyen jogcímen nem jogosult. 2. Megrendelő a Kbt (l) bekezdése szerint igazolt teljesítést követően az adott részszámla ellenértékét a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:130. (1)-(2) bekezdése szerint fizeti meg a Tervező által kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül Tervezőnek a..... banknál vezetett... számú számlájára történő átutalással fizeti meg. Megrendelő előleget nem fizet. 3. Tervező összesen 5 db részszámlát nyújthat be- beleértve a végszámlát is - az alábbiak szerint: Teljesítendő feladat Számla megnevezése l. ütem l. Előkészítő l. számú részmunkarészek, 2. számla Megalapozó vizsgálatok, Számlázási ütemterv Számlázható összeg a terv teljes tervezési munkadíjának %-ában Feltétel Vizsgálati munkarész 35 dokumentációjának átadása Program javaslat, 2. ütem szabályozási 2. számú rész- 3. Programjavaslat, 30 koncepció számla szabályozási koncepció dokumentációjának átadása 3. ütem 4. Alátámasztó javaslat, Alátámasztó 5. Helyi épitési munkarész és a szabályzat 3. sz. részszámla 15 jóváhagyandó (314/2012. (IX 8.) Korm. munkarész átadása rendelet 38. -a szerinti véleményezési szakaszra) 4. ütem A véleményezési szakasz a 314/2012. (IX. 8.) lezárása után a végső Korm. rendelet szakmai véleményezési a szerinti eljárásban szakaszra készített 4. sz. részszámla 10 felmerült észrevételek dokumentáció átvezetését követő ( (IX 8.) Korm. végleges rendelet 40. (J) dokumentáció átadása bekezdése szerint) 5. ütem végszámla Jóváhagyás utáni (legkésőbb a a végleges véglegesítés szerződés aláírásától 10 dokumentáció átadása ( (IX 8.) Korm. számított 420. rendelet 43. -aszerint) naptári nap) 4. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelem időtartamára a Ptk. 6:155. -ában meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. 5. Megrendelő tájékoztatja Tervezőt, hogy a jelen szerződés, és a jelen szerződés teljesítése esetén akifizetés az Art. 361 A. -a alá tartozik. 21

Dib-. számú előterjesztés

Dib-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés Dib-. számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

se:). számú előterjesztés

se:). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés se:). számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J~~( . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

J~~( . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Telefonos rendszer kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távköztési szolgáltatás nyújtása keretszerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je E;~ S. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Közterületi térfigyelőkamera-rendszer korszerűsítése,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljáráshoz Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-24/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÁR-MENTOR Bt. 5000 Szolnok, Arany János út 20. Tel: 56/426-226 Tfax: 56/513-395 e-mail: karmentor@brokerroyal.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pilisi Labdarugó Klub részére a Vázlatterv, engedélyeztetési terv

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016 ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 113. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378125-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás. 1 / 13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:461390-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ a Konyhai eszközök beszerzése tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz 2016. Putnok Város Önkormányzata 1. oldal, összesen: 49 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, általános információk 2. Ajánlattételi

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96960-2011:text:hu:html HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Orvosi fogyóeszközök 2014/S 054-089888. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Orvosi fogyóeszközök 2014/S 054-089888. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:89888-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Orvosi fogyóeszközök 2014/S 054-089888 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330293-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:14000-2010:text:hu:html HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA: Villamos energia beszerzése a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére Ajánlatkérő neve: Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 1065 Budapest, Nagymező

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Győr város területén közvilágítási villamos energia beszerzése 2016. évre.

Ajánlati felhívás - Győr város területén közvilágítási villamos energia beszerzése 2016. évre. Ajánlati felhívás - Győr város területén közvilágítási villamos energia beszerzése 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302340-2012:text:hu:html HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. -----------------------------------------------------

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. ----------------------------------------------------- Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. -----------------------------------------------------.../2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN A MONOR IVÓVÍZMINŐSÉG

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Diákhitel Direkt szoftver 12 hónapos rendszertámogatása, karbantartása, és fejlesztése tárgyban a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Diákhitel Központ

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben