Ajánlatkérési Dokumentáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlatkérési Dokumentáció"

Átírás

1 Ajánlatkérési Dokumentáció a Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K típusú rostélypálcák szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1609 Budapest, április Oldal 1 / 52

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Eljárási útmutató Az eljárás rendje Kiegészítő tájékoztatás, dokumentáció módosítása és visszavonása: Az ajánlattétellel kapcsolatos követelmények: A kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolásának részletes módja Alkalmasság igazolása Csatolandó igazolások, nyilatkozatok, iratok Ellenszolgáltatás (nettó Ft-ban ) Egyéb, az ajánlattétel során figyelembeveendő rendelkezések Az ajánlatok elbírálása Bírálati szempont, az ajánlatok értékelése Az ajánlatok érvénytelensége Eredményhirdetés Szerződés megkötése II. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS III. SZERZŐDÉS TERVEZET IV. MELLÉKLETEK számú melléklet Felolvasólap számú melléklet 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez /a. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat /b. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat számú melléklet Műszaki alkalmasság igazolása sz. melléklet Kbt. 65. (8) bekezdés szerinti szervezet nyilatkozata sz. melléklet Nyilatkozat üzleti titokról Oldal 2 / 52

3 I. Eljárási útmutató Az eljárás irányadó szabályai 1. Az eljárás rendje Az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkat, az ajánlat benyújtásának feltételeit az eljárást megindító hirdetmény (a továbbiakban: ajánlati felhívás), valamint jelen Dokumentáció tartalmazza. Az eljárás során a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvénynek (a továbbiakban: Kbt.) az ajánlati felhívás feladásának időpontjában hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. Az alkalmazott eljárás típusa: a Kbt. II. része szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás. 2. Kiegészítő tájékoztatás, dokumentáció módosítása és visszavonása: 2.1 Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet lehetőleg faxon az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal. A kérdések az alábbi elérhetőségek bármelyikére megküldhetők az eljárás tárgyára történő hivatkozással: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Közbeszerzési Osztály Mohos Annamária részére Fax: Kérdésfeltevés esetén Ajánlatkérő kéri megadni az Ajánlattevő elérhetőségét (faxszám/ ), egyébként a válasz megfelelő helyre történő megérkezéséért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Az Ajánlatkérő és Ajánlattevő közötti kommunikációra az ajánlattétel szakaszában a jelen pontban szabályozottakon túl egyéb módon nincs lehetőség. A határidőben beérkezett kérdésekre a választ Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal valamennyi Ajánlattevőnek egyidejűleg adja meg. A kérdések megválaszolása során Ajánlatkérő a Kbt. 56. szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 52. (4) bekezdése alapján az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a fenti határidőben megadni. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő Kbt. 52. (4) bekezdése alapján történő meghosszabbításáról valamennyi Ajánlattevőt haladéktalanul, írásban, egyidejűleg értesíti. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a Kbt. 52. (2) bekezdése alapján helyszíni bejárásra. Helyszíni bejárás időpontja: április 26-án 10:00 óra. Helye: FKF Nonprofit Zrt., Budapest XV. ker., Mélyfúró u sz. 2.2 Az ajánlati felhívás módosítása és visszavonása: Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, és az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott feltételeket, illetve az ajánlattételi felhívást visszavonhatja a Kbt. 53. és 55. szerint. 3. Az ajánlattétellel kapcsolatos követelmények: a) Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalmi és a Kbt. 66. szerint az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. b) Az eljárás nyelve a magyar nyelv. Az ajánlatot magyar nyelven, gépelve, nyomtatva vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell összeállítani. Nem jelenti ezen pont sérelmét, ha szakmai szempontból indokoltan idegen nyelvű nemzetközileg elfogadott meghatározások szerepelnek az ajánlatban. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal, irattal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban felmerült kérdéseket írásban, kizárólag magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg. Amennyiben idegen nyelven kiállított nyilatkozatok, vagy dokumentumok Oldal 3 / 52

4 kerülnek az ajánlatban benyújtásra, vagy valamely dokumentum idegen nyelvű kifejezést tartalmaz, azok felelős magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. c) Az ajánlat cégszerűen aláírt papíralapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni és a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni. A matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. d) Az eredeti ajánlatot és mellékleteinek minden szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalát kivéve az ajánlat cím- és hátlapját (ha van ilyen) oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalak számozása nem szükséges, de lehetséges. Az ajánlat címlapját és hátlapját (ha van ilyen) nem kell, de lehet sorszámozni. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat benyújtása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. e) Az ajánlathoz csatolni az Ajánlattevő, az igénybe venni kívánt más szervezet (személy) részéről az ajánlatot, nyilatkozatokat aláíró és/vagy kötelezettséget vállaló, cégjegyzésre jogosult személyek közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban) a Ctv. 9-a szerint. Amennyiben az adott gazdálkodó szervezet képviseletében eljáró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az ajánlatot adó, nyilatkozatokat aláíró és/vagy kötelezettséget vállaló gazdasági szereplő vezető tisztségviselője által adott és aláírt magánokiratba foglalt meghatalmazást eredeti, vagy egyszerű másolati példányban, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell továbbá a meghatalmazott személy aláírását, vagy csatolni kell az aláírási címpéldányát. Csatolni kell továbbá a meghatalmazó vezető tisztségviselő(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás mintáját, (egyszerű másolatban). Amennyiben az igénybe venni kívánt más szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is), úgy az általuk megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes személy személyazonosságának igazolására a évi LXVI. tv (3) bekezdés alapján alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) egyszerű másolatát. f) Az ajánlatot és mellékleteit zárt csomagolásban 1 (egy) db papír alapú példányban kell benyújtani az ajánlati felhívás A mellékletének III.) pontjában megjelölt címre. Az ajánlatot és annak mellékleteit az eredeti ajánlatról készült elektronikus formában (CD/DVD-n) is az Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani. Amennyiben a CD/DVD-n található dokumentumok, illetve a papír alapon átadott dokumentumok tartalma eltér egymástól, Ajánlatkérő a papír alapú dokumentumokban foglaltakat tekinti irányadónak. g) Az ajánlathoz a Kbt. 66. (5) alapján Felolvasólapot kell csatolni. Ajánlatkérő a Felolvasólap -hoz mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 1. sz. mellékletében található. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amelynek a következő adatokat kell tartalmaznia: - Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) neve, címe, adó- és cégjegyzékszáma, - Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) képviselőjének neve, telefon- faxszáma, és címe - azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek (dokumentáció I.10. pont szerinti adatok) - Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) cégszerű aláírása, keltezés. h) Az ajánlatnak lehetőleg az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, melynek alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. i) Az ajánlatot lehetőleg képviselőjük útján, személyesen nyújtsák be. Ez esetben a zárt csomagoláson fel kell tüntetni: a címzést: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Közbeszerzési Osztály 1081 Budapest, Alföldi u es szoba az Ajánlatkérő által a közbeszerzéshez rendelt elnevezést: K Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K típusú rostélypálcák szállítása Ajánlattevő nevét, címét, továbbá, hogy: Ajánlat, felbontani csak az ajánlatok bontásának időpontjában lehet. Postai úton történő benyújtás esetén a zárt csomagoláson fel kell tüntetni: a címzést: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Közbeszerzési Osztály Mohos Annamária Oldal 4 / 52

5 1081 Budapest, Alföldi u es szoba az Ajánlatkérő által a közbeszerzéshez rendelt elnevezést: K Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K típusú rostélypálcák szállítása Ajánlattevő nevét, címét, a következő közleményt: Ajánlat, felbontani csak az ajánlatok bontásának időpontjában lehet, továbbá, hogy: Iktatóban nem bontható, azonnal a címzetthez továbbítandó. Bármely esetben, így postán, vagy egyéb módon továbbított ajánlatok esetében is, az ajánlatnak a beadás helyére (Budapest, Alföldi u es szoba), határidőben történő megérkezése az Ajánlattevő felelőssége. A vitás esetek elkerülése érdekében kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a személyes benyújtásnál a portán kapott vendégkártyát a II. emeleti folyosóra történő belépéskor a kártyaolvasónál érvényesíteni szíveskedjenek. Ajánlattevő személyes benyújtás esetén vegye figyelembe, hogy az Ajánlatkérő székhelyén a belépéshez adminisztráció szükséges (portaszolgálaton történő engedélyezés), mely több percet is igénybe vehet. j) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat elbírálásától. k) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. (Kbt (4)) l) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt ban foglaltak szerint adja meg. m) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 66. (1) bekezdés). n) Az Ajánlatkérő által az ajánlat részeként előírt valamennyi dokumentum a Kbt. 47. (2) bekezdésében foglaltak szerint nyújtandó be. Külföldön kiállított okiratok (függetlenül azok köz- vagy magánokirati formájától, valamint attól, hogy eredetiben / egyszerű másolatban csatolandóak-e) felülhitelesítését Ajánlatkérő nem írja elő. Eredetiben kell benyújtani: - a Kbt. 66. (2) szerinti ajánlattevői nyilatkozatot, - amennyiben kezes bevonására sor kerül, úgy a kezességvállalásról szóló nyilatkozatot, o) Az ajánlatnak - a Kbt. 66. (2) bekezdése szerint - tartalmaznia kell az Ajánlattevő eredeti, kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlatkérő a nyilatkozatok megtételéhez nyilatkozat mintát készített, amely 3. sz. mellékletében található. p) A Kbt ában megfogalmazottak szerint Ajánlattevő az ajánlatának, hiánypótlásának, valamint a Kbt. 72. szerinti indokolásának elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is, Ptk. 2:47. ) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó iratokhoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatal miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indokolás az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra, azt ajánlatkérő számára nem megfelelő. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, mellékletben kell közölni. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 44. (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 44. (4) bekezdésben foglaltakra, tehát ha Ajánlattevő olyan adatokat nyilvánít üzleti titokká, amely a Kbt. 44. (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint nem lehetséges, az Ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplő figyelmét a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. q) Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 35. figyelembe vételével minimálisan az alábbi tartalommal: - a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása, - a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása, Oldal 5 / 52

6 - a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők vezetőjének a kijelölése és a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők képviseletére történő meghatalmazása, - a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása. A Kbt. 35. (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevő nyújthatja az ajánlati biztosítékot. A biztosítékot nyújtó tagnak a biztosítékot teljes egészében kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. r) A Kbt. 66. (4) bekezdés szerint, az ajánlatban az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A nyilatkozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell megtenni. s) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész D pontjában) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni. t) Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 65. (7) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról (az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész C pontjában), hogy az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván-e megfelelni. Amennyiben igen, meg kell jelölnie az ajánlatban ezt a szervezetet (név, cím), és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azt az alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében ezen más szervezet erőforrására támaszkodik. A Kbt. 65. (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. u) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 13. -ban foglaltak alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. v) Ajánlatkérő az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.2), III.1.3) pontjai (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. (4)). w) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján számítja át magyar forintra. x) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. A nyilatkozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell megtenni. y) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat elbírálásától. z) Ajánlattevőnek az ajánlatába csatolnia kell nyilatkozatát az alábbiakkal kapcsolatban: - Ajánlattevő általa megajánlott termékek megfelelnek a műszaki leírásban előírt követelményeknek. - Ajánlattevő általa megajánlott termékek vonatkozásában, hogy a nyers öntvény nem tűrésezett méreteinek tűrésére a DIN 1686 GTB 17/5 szabvány vonatkozik. - Ajánlattevő által minden szállított termék új, korábban nem került használatra és kifogástalan minőségű, megfelel a hatósági előírásoknak. - Amennyiben ajánlattevő egyenértékű terméket ajánl meg, akkor az ajánlatába csatolnia kell az egyenértékűségre vonatkozó nyilatkozatát. Az egyenértékűség a fizikai méreteknél beépíthetőségi csereszabatosságot, tehát bármely csatlakozó méret esetében méretazonosságot, befoglaló méret esetén ütközésmentességet jelent. Nem csereszabatos alkatrészeket Ajánlatkérő nem fogad el. aa) Ajánlatkérő jelzi, hogy a közbeszerzési dokumentumokban a védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások annak Oldal 6 / 52

7 érdekében történtek, mert más módon nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő elfogadja a megnevezett gyártmányú termékek mellett az azokkal egyenértékű termékeket. bb) Ajánlatkérő szerződéses feltételként előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek a rostélypálcák leszállításakor LK megnevezésű 3.1-es szakértői minőségi bizonyítványt (EN10204: 2005; (Inspection Certificate; Type 3.1 EN10204:2005) kell benyújtania. cc) Az ajánlatkérési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírás kizárólag tájékoztató jelleggel tartalmaz mennyiséget. dd) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy amennyiben Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.3) pontban meghatározott szerződés időtartama alatt a keretösszeget nem tudja kimeríteni, úgy a szerződés végteljesítésének időpontja előtt 30 napon belül a szerződés teljesítésének időpontját 6 hónappal meghosszabbíthatják új közbeszerzési eljárás nélkül. ee) Ajánlatkérő igény esetén egyeztetést követően Ajánlattevő részére díjmentesen átad 1 db eredeti, új állapotú jelenleg használt rostélypálcát mintakészítés céljából, mely átvehető a helyszíni bejárás időpontjában a XV. ker., Mélyfúró u sz. alatt, illetve gazdasági szereplők által megküldött igény alapján, előre egyeztetett időpontban szintén a XV. ker., Mélyfúró u sz. alatt. Ajánlattevőnek a mintadarabot legkésőbb az ajánlattételi határidő időpontjáig vissza kell szolgáltatni Ajánlatkérő részére az ajánlatok benyújtásának helyszínén. ff) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a Kbt. 2. (5) bekezdés értelmében az általa ajánlott termékeket nemzeti elbánásban kell-e részesíteni. Ajánlattevő a nyilatkozat megtételéhez mintát készített, mely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletében található. gg) Tájékoztatjuk Ajánlattevőket, hogy a 2. részszempont megajánlása esetén kérem vegyék figyelembe, hogy Ajánlatkérő az egyedei megrendelésben maximálisan 2800 db pálcát rendel meg. hh) Ajánlatkérő, amennyiben az ajánlattevők közötti sorrendet nem befolyásolja, több ajánlattevőt is felkérhet a Kbt. 69. (4) bekezdése szerint a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a jelen felhívásban előírt igazolások benyújtására. 4. A kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolásának részletes módja Előzetes igazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján: 3. (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatával vagy részvételi jelentkezésével együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a nak és az ajánlatkérő által a 2. -nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt. (...) (2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. 4. (1) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt ában említett kizáró okok hiányát: a) a Kbt. 62. (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének A szakaszát tölti ki, b) a Kbt. 62. (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének D szakaszában teszi meg, c) a Kbt. 62. (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő kitöltésével egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik, d) a Kbt. 62. (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének B szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni, e) a Kbt. 62. (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része C szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik, f) a Kbt. 62. (1) bekezdés e)-g), k), l) és p) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének D szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik, Oldal 7 / 52

8 g) a Kbt. 62. (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része C szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti. (2) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával - ha ezek alkalmazását az ajánlatkérő az adott eljárásban előírta - a következő módon igazolja előzetesen a Kbt ában említett kizáró okok hiányát: (...) (3) Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. (1) bekezdése a), c)-e), g)-p) pontjai, a Kbt. 62. (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. (1) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt a alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát is csatolni kell. (4) Az (1) bekezdés a)-c) pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62. (2) bekezdésében említett személyekre is vonatkozik. 5. (1) (...) (2) (...) 6. (1) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben. (2) A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult. Kizáró okok igazolása a bírálat folyamatában (Kbt. 69. alapján): (4) Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. (5) Ha a (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. (6) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. (7) Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések és az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be a (4) bekezdés szerinti igazolásokat. A kizáró okok igazolásának részletes módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet tartalmazza: 5. Alkalmasság igazolása 5.1. Alkalmasság előzetes igazolása (az ajánlatban) Ajánlatkérő a felhívásban előírta az Ajánlattevőknek az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását az alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Ennek alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentumban meg kell adni az alábbiakat: Oldal 8 / 52

9 P1 alkalmassági feltétel esetében: - amennyiben az Ajánlattevő rendelkezik a felhívásban meghatározott lezárt üzleti évekre vonatkozó beszámolóval - eredménykimutatással-: a formanyomtatvány IV. rész B.6. pontjában kell megadni a szükséges adatokat. - amennyiben az ajánlattevő az előírt időszakra vonatkozó árbevételi adatokkal azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevétel összegét az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész B.2.b. pontjában kérjük megadni. - amennyiben az ajánlattevő az előírt beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. (3) bekezdését kell alkalmazni (kiegészítő tájékoztatás kérése). M1 alkalmassági feltétel esetében: - az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész C.1.b pontban meg kell adni a korábbi szállításokra vonatkozó adatokat Alkalmasság igazolása a bírálat folyamatában (Kbt. 69. alapján): Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni (...) az alkalmassági követelmények (...) tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. P1 alkalmassági feltétel esetében: - amennyiben az Ajánlattevő rendelkezik a felhívásban meghatározott eredménykimutatással - beszámolóval: további igazolás nem szükséges, az adatokat az ajánlatban kell megadni; - amennyiben az ajánlattevő az előírt időszakra vonatkozó beszámolókkal - eredménykimutatásokkal azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és a működésének kezdetétől a közbeszerzés tárgya szerinti adatokat a egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész B.2.b. pontjában megadta, további igazolás nem szükséges, az adatokat az ajánlatban kell megadni; - amennyiben az ajánlattevő az előírt beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges: az igazolási módot az Ajánlattevő által a kiegészítő tájékoztatás kérésben közölt információk alapján határozza meg az Ajánlatkérő. M1 alkalmassági feltétel esetében: - a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül: az általa kiadott vagy aláírt igazolást kell az Ajánlatkérő felhívására benyújtani; - b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet: további nyilatkozat nem kötelező. A korábbi megrendelő által aláírt referencia igazolás benyújtható, de nem kötelező. 6. Csatolandó igazolások, nyilatkozatok, iratok 6.1 Az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok, iratok Fedlap Oldalszám hivatkozással ellátott tartalomjegyzék. Felolvasólap a dokumentáció I.3. g) pontja szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva (ld. 1. sz. melléklet). Ajánlattevőre vonatkozó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (2. melléklet) A dokumentáció I. 3.) o.,r., pontja szerinti nyilatkozat cégszerűen aláírva (ajánlattevői nyilatkozat, 3. sz. melléklet), Aláírási címpéldány, aláírás minta, meghatalmazott aláírása esetén meghatalmazás, természetes személy azonosító okmányának másolata a dokumentáció I.3. e. pontjában foglaltak szerint. adott esetben: cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és igazolás (dokumentáció I.3. u pont) adott esetben: közös ajánlattétel esetében a dokumentáció I.3. g) pontja szerinti dokumentum adott esetben: további gazdasági szereplők Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentuma adott esetben: az egyenértékűségre vonatkozó nyilatkozat (dokumentáció I.3. z) pontja) adott esetben: nem magyar nyelvű iratok fordítása, ebben az esetben ajánlattevő nyilatkozata felelős fordításról, dokumentáció I.3. b) pontja adott esetben: nyilatkozat üzleti titokról és a hozzá kapcsolódó indokolás dokumentáció I.3. p) pontja Oldal 9 / 52

10 adott esetben: szerződés vagy előszerződés, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt adott esetben: erőforrás szervezet nyilatkozata a kezességvállalásról Ajánlattevő nyilatkozata a dokumentáció I.3. z) pontja) elektronikus ajánlat (.pdf) A jelen dokumentációhoz csatolt mellékletek (minták) az Ajánlatkérő által előírt, elvárt tartalomi előírásait tartalmazzák, azok tartalma szerint kell az előírt nyilatkozatokat megtenni és azokat az ajánlat részeként benyújtani, azonban a minták alkalmazása nem kötelező. Amennyiben olyan nyilatkozatot kíván benyújtani, amelyre Ajánlatkérő nem készített iratmintát, a nyilatkozatot az Ajánlattevő készíti el. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a csatolt mellékletekért (mintákért) valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, Ajánlattevők a mellékleteket saját felelősségükre alkalmazhatják. 6.2 A bírálat során 5 munkanapos határidő mellett benyújtandó iratok (Kbt. 69. szerint) Kizáró okok igazolására benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok az Ajánlati felhívás III.1.1), a jelen Ajánlatkérési dokumentáció I. 4. pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ban foglaltak szerint. Magyarországi letelepedésű cégnek minősülő Ajánlattevő esetén: - együttes adóigazolás (ha nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban) - Nyilatkozat Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontra (tényleges tulajdonosokra, tőzsdei jegyzésre) - nyilatkozat Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kc) alpontra (25% feletti anyavállalatra). Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő esetén: dokumentáció I. 4. pontja, a felhívás III.1.1 szerinti iratok, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. -ban foglaltak szerint) Pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok, az Ajánlati felhívás III.1.2) pontja és az 5.2. pont szerint Műszaki-szakmai alkalmasságot igazoló iratok, az Ajánlati felhívás III.1.3) pontja és a dokumentáció I.5.2 pontja szerint 7. Ellenszolgáltatás (nettó Ft-ban ) Az ajánlatok összehasonlíthatóságának érdekében az ellenszolgáltatás értékét az alábbiak szerint kérjük megadni. A nettó ajánlati egységárat - ÁFA nélkül, - magyar forintban, - pozitív egész számban - fix nettó áron kell megadni, a dokumentáció 1. számú mellékleteként csatolt felolvasólap kitöltésével. Az egységár nem lehet nulla forint. Az ajánlati egységárnak tartalmaznia kell minden olyan költségtényezőt, amelyet az Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre (ide értve a teljesítéshez szükséges valamennyi munka,- anyag,- és egyéb költséget, az általános forgalmi adó kivételével, ami a szerződésszerű és hibátlan teljesítéshez szükséges, így különösen, az érintett termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség, árfolyamkockázat; a szükséges import és export engedélyek beszerzése és az azokkal kapcsolatos költségek, a belföldiesítéshez és a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenység ellenértéke; a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költség és kockázat, továbbá a csomagolási költség; a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét Megrendelő raktárába berakodási költség és kockázat. Ajánlatkérő a nyilvánvaló számítási hibát a Kbt. előírásai szerint javítja. 8. Egyéb, az ajánlattétel során figyelembeveendő rendelkezések 8.1 Alvállalkozók igénybevétele a) Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve i. azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, Oldal 10 / 52

11 ii. a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, iii. építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; Egyéb foglalkoztatási jogviszonynak minősül: közszolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonya, gazdálkodó szervezet tagjának személyes közreműködése Alkalmasság igazolása más szervezet kapacitására támaszkodva: a. Ajánlattevő egy vagy több, a felhívásban megjelölt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bármely más szervezet vagy személy kapacitására is támaszkodhat, akkor is, ha az alkalmassági minimum követelményeknek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja. b. Ajánlattevőnek ajánlatában a dokkumentáció I.3.x). pontjában foglaltak szerint nyilatkoznia kell az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetekről (a nyilatkozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész C pontjában kell megtenni. Igen válasz esetében az ajánlatba csatolni kell: - a kapacitást nyújtó szervezet által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentumot; - a Kbt. 65. (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. - a Kbt. 65. (8) esetében: a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kezességvállalásra vonatkozó nyilatkozatát Ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy ugyanabban a közbeszerzési eljárásban: nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja. 9. Az ajánlatok elbírálása Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, szükség esetén hiánypótlásra ad lehetőséget, és/vagy további felvilágosítást kér az Ajánlattevőktől. Ajánlatkérő a bírálat folyamatát a Kbt. 69. szerint végzi el. 10. Bírálati szempont, az ajánlatok értékelése A nyertes ajánlattevő kiválasztására Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. (2) c) szempontot alkalmazza Az értékelési szempontokat, a súlyszámokat, a ponthatár alsó és felső határát, az értékelési módszert, és a Kbt. 77. (1) bekezdés szerint azt az ajánlati elemet, amelynél kedvezőtlenebbet megajánlani nem lehet; dokumentáció jelen pontja tartalmazza. Egyes részszempontok értékelésének ponthatára: legalacsonyabb 0 pont, legmagasabb 10 pont. Ajánlatkérő az ajánlatok egyes részszempontok szerinti tartalmi elemeit a meghatározott ponthatárok között értékeli a megadott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő az összesített pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti. Az összességében elérhető maximális pontszám ajánlatonként pont. 1. bírálati részszempont: Ellenszolgáltatás nettó értéke (HUF) súlyszám: bírálati részszempont: Szállítási határidő (30 naptári napnál nagyobb nem lehet) súlyszám: 20 Az 1. és 2. részszempont szerinti ajánlati elemek esetében az értékelés a relatív értékelés, azon belül a fordított arányosítás módszerével történik. A pontszámok kiszámítása a következő képlet alkalmazásával történik: ahol: P=(A legjobb /A vizsgált )*P max Oldal 11 / 52

12 P: a vizsgált ajánlat adott részszempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa (jelen esetben 10) A legjobb : az adott részszempont tekintetében legelőnyösebb ajánlat adott részszempont szerinti tartalmi eleme (a legalacsonyabb ellenszolgáltatás, legrövidebb szállítási határidő) A vizsgált : a vizsgált ajánlat adott részszempont szerinti tartalmi eleme. Az 1. részszempont tekintetében a legelőnyösebb ajánlat (a legalacsonyabb egységárat tartalmazó ajánlat) kapja a lehetséges maximális pontszámot (azaz a felső ponthatárral egyező pontszámot), a többi ajánlat ugyanezen tartalmi elemére a legelőnyösebb ajánlathoz (a legalacsonyabb értéket tartalmazó) viszonyítva fordítottan arányos a pontkiosztás. Ajánlatkérő a Kbt. 77. (1) bekezdés alapján meghatározza, hogy a 2. részszempontra adott ajánlati elem 30 naptári napnál kedvezőtlenebb nem lehet. Amennyiben az Ajánlattevő 30 naptári napnál hosszabb szállítási időt jelöl meg a 2. részszempont tekintetében, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. A 2. részszempont tekintetében a legelőnyösebb ajánlat (a legalacsonyabb szállítási határidőt (naptári napban) tartalmazó ajánlat) kapja a lehetséges maximális pontszámot (azaz a felső ponthatárral egyező pontszámot), a többi ajánlat ugyanezen tartalmi elemére a legelőnyösebb ajánlathoz (a legalacsonyabb szállítási határidőt (naptári napban) tartozóan viszonyítva fordítottan arányos a pontkiosztás. Megajánlásnál kérjük vegyék figyelembe, hogy Ajánlatkérő egy egyedei megrendelésben maximálisan 2800 db pálcát rendel meg 11. Az ajánlatok érvénytelensége Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha - a Kbt (1)-(2) foglalt okok valamelyike fennáll. - Az ajánlati egységár nem pozitív egész számban kerül megadásra - Az ajánlati egységár nem lehet 0,- Ft - Szállítási határidő tekintetében nem naptári napban teszi meg ajánlatát - Szállítási határidő esetében a megajánlás 30 naptári napnál hosszabb időtartamban kerül megajánlásra. Ajánlatkérő a nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai alapján jár el. 12. Eredményhirdetés Az eredményhirdetés időpontját az ajánlati felhívás VI.3) 1. pontja tartalmazza. Ajánlatkérő a Kbt ában foglalt bármely feltétel fennállása esetén eredménytelenné nyilvánítja az eljárást. 13. Szerződés megkötése Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlatot tevővel szállítási keretszerződést köt az ajánlatkérési dokumentáció III. fejezetét képező szerződés tervezet és a nyertes Ajánlattevő ajánlatának tartalma alapján. A szerződés megkötésének tervezett időpontját az ajánlati felhívás VI.3) 1. pontja tartalmazza. A szerződés létrejöttének időpontja a szerződések aláírásának időpontja. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződés-tervezet az ajánlatkérési dokumentáció, ekként a követelményrendszer része, melynek elfogadásáról szóló nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell. A szerződéstervezethez módosító javaslatokat fűzni, azt kiegészíteni az ajánlatban nem lehet. 14. Ajánlati biztosíték nyújtásának előírása: Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosítékot nem kér. Oldal 12 / 52

13 II. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS Oldal 13 / 52

14 Kazánok rostélyhengereihez L-K 5068 típusú rostélypálcák 1. A Hulladékhasznosító Mű Üzem technológiájának rövid ismertetése A Hulladékhasznosító Mű Üzem (továbbiakban: HHM) fő tevékenysége a Budapesti lakosságtól begyűjtött kommunális, nem veszélyes szilárd hulladék termikus hasznosítása speciális hulladékégetésre kialakított kazánokban. A hulladékszállító célgépek mérlegelés után a rámpára hajtva a zártterű szemétbunkerbe ürítik a települési szilárd hulladékot. A bunkerből a hulladékot polipmarkolós híddaruk rakják a kazánok adagoló berendezéseibe. A hulladék a kazán tűzterébe jutva a hengerrostélyon keresztül haladva elég. Az égetésből visszamaradó salak vízhűtés után a salakbunkerbe jut, onnan markolós híddaru rakja a salakkezelő rendszerre, a mágnesezhető fémek kiválasztása után a salak teherautóra kerül, amivel az elszállítása történik. A forró füstgáz a kazán fűtőfelületeivel érintkezve lehűl, és a félszáraz rendszerű füstgáztisztító berendezéseken, a füstgázelszívó ventilátoron és a kéményen áthaladva a szabadba kerül. A füstgáztisztító berendezésekben kiszűrt pernye és maradékanyag zárt rendszerben elkülönítve átmeneti silókban kerül elhelyezésre, innen történik a veszélyes hulladéknak minősülő porok elszállítása ártalmatlanításra / hasznosításra. A kazánokban termelt túlhevített gőz elvételes-kondenzációs gőzturbinára vezetve hasznosul. A Mű villamos energiát termel, amit az országos hálózaton keresztül értékesít, valamint távfűtő hálózatra dolgozik a turbináról elvett gőzmennyiségnek megfelelően. Fontosabb műszaki paraméterek: Kazánvonalak száma: Kazánonkénti szemétégetési teljesítmény: Kazánonkénti gőz teljesítmény: Frissgőz paraméterek: Turbina-generátor egység teljesítménye: Füstgáztisztítás: Kéményen távozó füstgáz hőmérséklet: Kéménymagasság: 4 db 15 t/h 40 t/h 40 bar, 400 o C 24 MW félszáraz eljárás (szennyvízmentes) kb. 130 o C 120 m 1.1. Az adott feladattal érintett berendezés rövid leírása A HHM- ben üzemelő kazán forgó rostélyhengerének feladata a tűztérbe az adagoló asztal által továbbított szilárd hulladék lazítása, keverése, elégetése, valamint az égési folyamat során keletkező melléktermék továbbítása a rostély salakejtő aknán keresztül a meglévő salak eltávolítóba. A tökéletes égést a forgó rostélyhengerek alatt elhelyezkedő tölcséreken keresztül előmelegített levegő áramoltatásával biztosítja az égetési eljáráshoz szükséges levegőmennyiséget, valamint egyúttal a forgó rostélyhenger hűtését is szolgálja. Az égéshez szükséges levegőmennyiséget a hulladéktároló bunkertérből egy ventilátor által nyeri, mely egy levegő előmelegítőn keresztül jut a tűztérbe. A levegő mennyiséget a rendszer automatikusan szabályozza. A forgó rostélyhenger különböző zónáin elhelyezkedő hulladékréteg vastagságát a differenciál nyomásérzékelők érzékelik és az általuk továbbított jelek alapján a rendszer, meghatározza a rostélyhenger fordulatszámát, mely fokozatmentesen szabályozható. Üzemzavar vagy leállás esetén a rostélyhenger előre vagy visszafelé történő forgó mozgással is üzemeltethető. 2. Közbeszerzés tárgya, műszaki tartalom A Fővárosi Közterület- fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Műben üzemelő kazánok rostélyhengereihez L-K 5068 típusú rostélypálcák beszerzése a jelen műszaki leírás részletezése szerint. Oldal 14 / 52

15 2.1.Beszerzendő tétel részletezése Az Ajánlattevőnek meg kell határoznia az 1. számú táblázatban ( Beszerzendő tétel részletezése ) részletezett rostélyhenger rostélypálcájának egy darabra eső árát. Tétel Megnevezés Anyagminőség 1 Középső rostélypálca Modell Nr. LK (Center bar*) EN-GJL 200-LT Cr1D* 1. számú táblázat: Beszerzendő tétel részletezése Beszerzendő mennyiség a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével kerül meghatározásra, melynek mennyisége várhatóan darab. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt arról, hogy nem rendelkezik a beszerzendő termékre vonatkozó gyártási szintű dokumentációval, ezért az Ajánlatkérő igény esetén az Ajánlattevő részére díjmentesen átad 1 db eredeti, új állapotú jelenleg használt rostélypálcát mintakészítés céljából. Felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét, hogy a műszaki leírás 1. számú mellékletében szereplő rostélypálcáról készült műszaki rajz csak tájékoztató jellegű és a 2. számú mellékletben található fényképek a műszaki leírás 1. számú táblázatában ( Beszerzendő tétel részletezése ) megnevezett alkatrészről készültek. *A rostélyhenger öntvényelemének megnevezése azonosítási célra angol nyelven megadott megnevezéssel is szerepel A Hulladékhasznosító Műben üzemelő forgó rostélyhenger műszaki adatai Phönix GmbH által szállított, 6 db forgó rostélyhengerből álló, 30 -os lejtésű tüzelő berendezés. Szállító darabjegyzék száma: STN 04 Rostélyhossz: mm Rostélyszélesség: 3500 mm Rostélyhenger átmérő: 1500 mm 2.3. A Hulladékhasznosító Műben üzemelő kazánoknál végrehajtott rekonstrukció fővállalkozójának megnevezése A kazánrekonstrukció fővállalkozójának neve: *AE&E Lentjes GmbH D Ratingen A rostélyrendszer gyártójának neve: *Phönix GmbH *A rostélyrendszer fővállalkozó szállítója és/ vagy gyártója által angol nyelven megadott megnevezéssel is szerepel* Beszerzendő termékkel szemben támasztott követelmények - Egyenértékűség a fizikai méreteknél beépíthetőségi csere szabatosságot, tehát bármely csatlakozó méret esetében méret azonosságot, befoglaló méret esetén ütközésmentességet jelent. Nem csere szabatos alkatrészeket az Ajánlatkérő nem fogad el. - A nyers öntvény nem tűrésezett méreteinek tűrésére a DIN1686GTB 17/5 szabvány vonatkozik - Egyenetlenségek kézzel leköszörülve, egyébként megmunkálatlan - Tisztára öntve, jól megtisztítva, sorjázva és szemcse szórva - A termék új korábban nem került használatra és kifogástalan minőségű - A beszerzendő termék rendelkezzen az alábbi műbizonylattal, melyet szállításkor kell átadni: 3.1- es szakértői minőségi bizonyítvány 3.1 típus EN10204:2005 (Inspection Certificate, Type 3.1 EN10204:2005) 3. Határidők 3.1. Szerződés hatálya Kezdete: a mindkét fél által ellenjegyzett szerződéskötés dátuma. Lejárata: a mindkét fél által ellenjegyzett szerződéskötés dátumától számított 6 naptári hónap leteltével. Oldal 15 / 52

16 4. Teljesítés helye Fővárosi Közterület- fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 1151 Budapest, Károlyi Sándor u Magyarország 82. számú raktára 5. Mellékletek 1. számú melléklet: L-K 5068 típusú rostélypálca tájékoztató jellegű műszaki rajza (külön fájlban) 2. számú melléklet: L-K 5068 típusú rostélypálcáról készített fényképek Oldal 16 / 52

17 Oldal 17 / 52

18 L-K 5068 típusú rostélypálcáról készített fényképek 2. számú Melléklet Oldal 18 / 52

19 III. SZERZŐDÉS TERVEZET Oldal 19 / 52

20 Szállítási keretszerződés (tervezet) szerződés nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Képviseli:. Cégjegyzékszám: Adóigazgatási szám: Pénzforgalmi jelzőszám: mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a(z):. Székhely:. Képviseli:.. Cégjegyzékszám:. Adóigazgatási szám:. Pénzforgalmi jelzőszám:. Amennyiben Szállító külföldi illetőségű adóalany: 1 IBAN szám:. Swift kód:. Bank neve és címe:. mint szállító (a továbbiakban: Szállító) a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint. Preambulum Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított K Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K típusú rostélypálcák szállítása tárgyában. Jelen szerződés a Megrendelő számú, a Közbeszerzési Értesítőben -án közzétett eljárást megindító felhívása és Szállító részére rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentációja, valamint a Szállító. -án kelt ajánlata alapján készült. A közbeszerzési eljárás eredményéről a tájékoztatást Megrendelő..-án/én küldte meg Szállítónak. A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) szerinti eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra: - Megrendelő által kiírt közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívása, Ajánlatkérési Dokumentációja, - a Szállító nyertes ajánlata. Az említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám a Felek számára ismert azok tartalma. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: - jelen szerződés Ajánlattevő által az ajánlattételkor elfogadott szövege, értelemszerűen kiegészítve az Ajánlattevő nyertes ajánlatában foglaltakkal; - az Eljárást megindító felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció, - az Ajánlattevő nyertes ajánlata. Felek megállapodása alapján amennyiben jelen szerződés végleges szövege és a Szállító nyertes ajánlata között ellentmondás van, úgy a jelen szerződésben foglaltak az irányadók. Oldal 20 / 52

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Rácsok, rostélyok 2015/S 139-256055. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Rácsok, rostélyok 2015/S 139-256055. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256055-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Rácsok, rostélyok 2015/S 139-256055 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389607-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255926-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 Fővárosi

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kazánjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 139-256726. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Kazánjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 139-256726. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256726-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kazánjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 139-256726 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése (Eljárás száma: 15/T-91/13) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ HÉV kontaktor alkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-367/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Dib-. számú előterjesztés

Dib-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés Dib-. számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy 452 hrsz-ú

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kazánjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2016/S 084-147988. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Kazánjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2016/S 084-147988. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1 / 8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147988-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kazánjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2016/S 084-147988 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330293-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Tiszántúli Református Egyházkerület részére kollégiumi bútorzat beszerzése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA: Villamos energia beszerzése a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére Ajánlatkérő neve: Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 1065 Budapest, Nagymező

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A Cigánd Város Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Kábelek és vezetékek beszerzése

Kábelek és vezetékek beszerzése Kábelek és vezetékek beszerzése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/T-116/13) 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Ajánlati dokumentáció 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben