NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT BUDAPEST, ROKOLYA U AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT BUDAPEST, ROKOLYA U AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon területen. tárgyú közösségi, nyílt, közbeszerzési eljárásban

2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő, közösségi, nyílt, közbeszerzési eljárást indít Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII.28.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére Magyarország területén összesen 18 rész-ajánlattételi területen. tárgyában A dokumentáció A dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, ajánlatkérő a Kbt. 45. (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Az ajánlattevők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A letöltést a cégnév, székhely, kapcsolattartó, telefonszám megadásával (az ún. regisztrációs lap kitöltésével) faxon vagy e- mailben vissza kell igazolni az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig. A visszaigazolás megküldése az ajánlatétel feltétele. A regisztrációs lapot Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-nek és a kapcsolattartónak címezve a 36-1/ fax számra vagy az címre kell megküldeni! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglététért, melyeket nem a fenti fax számra vagy címre küldtek meg az ajánlattevők Az ajánlattétel költségei Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. 2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE 2.1. Közös ajánlattevők Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.) (Kbt. 26..) Közös ajánlattétel esetén: a) Az ajánlatot valamennyi ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. b) A közös ajánlattevők megállapodásának másolati példányát be kell nyújtani az ajánlattal együtt. A megállapodásban fel kell tüntetni, hogy a szerződés szerinti teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes körű meghatalmazását. 2

3 2.2. Alvállalkozók Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Az Ajánlatkérő az alvállalkozók kizáró okok hatálya alá tartozását, valamint az alkalmasságát az ajánlati felhívásban foglaltak alapján dönti el Gazdasági szereplő Gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt A verseny biztosítása Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban rész-ajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében- [28. (1) bekezdés] a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. (5) bekezdés]. 3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője Bognár Beáta Tel: Fax: cím: 3

4 Az eljárás tartama alatt szükséges levelezést levélben, -en vagy telefaxon kell lebonyolítani az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet megadott címén Kiegészítő tájékoztatás Az ajánlattevők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be a kapcsolattartóként megjelölt hivatalos közbeszerzési tanácsadó részére faxon vagy ben. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlatételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal megadja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az előző pontban foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, az ajánlatkérőnek a kiegészítő tájékoztatást csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az előző pontban foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, az ajánlatkérőnek a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevőnek nem kötelező megadni, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kérőn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlathoz szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre akkor élhet a Kbt. 45. (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. Ajánlatkérő a Kbt. 45. (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az ajánlattevő által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a honlapon teszi elérhetővé. Az Ajánlatkérő felhívja tehát az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket az Ajánlatkérő kapcsolattartójának címezve a (36-1) fax számra vagy az címre Word formátumban küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti fax számra vagy címre küldtek meg vagy nem Word formátumban küldtek meg! 4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (hatósági igazolások, közös ajánlattevők megállapodása, elő/szerződések, meghatalmazások, nyilatkozatok) idegen nyelvűek, azok felelős magyar fordítását is közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum mögött csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő olyan fordítást ért, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlat bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 4

5 Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet Az ajánlat tartalma Az ajánlatot a felhívásban és dokumentációban megjelöltek szerint kell tenni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevő ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat is benyújthat Az ajánlat részét képező dokumentumok Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: - Felolvasólap cégszerűen aláírva - Tartalomjegyzék oldalszámmal ellátva - Részletes árajánlat cégszerűen aláírva - Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata - Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint - Nyilatkozat a Kbt. 60. (5) bekezdése szerint - Aláírási címpéldány vagy aláírás minta, adott esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás - Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) - Az ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról (közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve) - A Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjának igazolása abban az esetben, ha az ajánlattevő nem szerepel az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban: - az illetékes adó és vámhivatal igazolása - amely az eredmény kihirdetésének időpontját legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt; vagy - Art. szerinti együttes adóigazolás - amely az eredmény kihirdetésének időpontját legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt. (adott esetben) - Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc alpontja tekintetében - Nyilatkozat a Kbt. 56. (2) bekezdés tekintetében - Nyilatkozat a Kbt. 58. (3) bekezdése tekintetében - Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban (adott esetben) - A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. -ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban felelős magyar fordításban - kell benyújtaniuk. - Az ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről (adott esetben) - Alkalmasság igazolásába részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata a rendelkezésre állásról (adott esetben) - Nyilatkozat a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja tekintetében (adott esetben) - Nyilatkozat a Kbt. 55. (5) bekezdés tekintetében - A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt nyilatkozatok: az előző három üzleti évre vonatkozó teljes, általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételéről és ugyanezen időszakból a közbeszerzés tárgyához hasonló tevékenységből (ingatlan- 5

6 nyilvántartás tartalmát érintő változást eredményező földmérési munka) árbevételéről szóló nyilatkozat - Nyilatkozat a referenciákról, az eljárást megindító felhívás feladásától - visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) közbeszerzés tárgyához hasonló tevékenységből (ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő változást eredményező földmérési munka) származó referenciák ismertetése - Nyilatkozat a szakemberekről - Nyilatkozat az eszközökről - Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjaira - Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatás(ok)ról (adott esetben) - Nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben) - Minden egyéb, a felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani előírt dokumentum 4.4. A benyújtandó dokumentumok részletezése A felolvasólapnak tartalmaznia kell - Az ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, cím), - A kapcsolattartó adatait (név, cím, telefon, telefax szám, cím), - Az ajánlati árat - Cégszerű aláírást (közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia cégszerűen) Tartalomjegyzék Az ajánlatba kérjük, tegyenek tartalomjegyzéket oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatóak meg Regisztrációs lap Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata. A regisztrációs lapot kitöltve és cégszerűen aláírva az ajánlatkérő képviseletében eljáró személy részére haladéktalanul küldje meg a (36-1) fax számra vagy az címre, az Ajánlatkérő nevére címezve Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 60. (3)) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. A nyilatkozatot kitöltve, cégszerűen aláírva jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani Nyilatkozat a Kbt. 60. (5) bekezdése szerint Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A nyilatkozatot kitöltve, cégszerűen aláírva jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani Aláírási címpéldány A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. 6

7 Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás csatolandó eredetiben vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba. Külföldi ajánlattevők esetén a letelepedés országa előírásai szerinti igazolást kell csatolni a cégjegyzési jogosultságról. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell aláírni Közös ajánlattevők megállapodása Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodás másolatát Nyilatkozat a kizáró okokról A kizáró okokra vonatkozóan ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 58. szám, ). Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak. Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, valamint az 56. (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet ban meghatározottak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. (3) bekezdés). A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő szervezetek vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. -ban foglaltak, valamint A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám, ) az irányadóak. Az ajánlatkérő felhívja a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő szervezetek figyelmét, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. b) pontjában előírtak alapján a magyarországi köztartozással kapcsolatban, amennyiben nem szerepelnek az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtaniuk a saját országuk igazolásai mellett, abban az esetben is, ha Magyarország területén tevékenységet nem végez. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. -ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban felelős magyar fordításban - kell benyújtaniuk. 7

8 Az ajánlatkérő felhívja a külföldi letelepedésű szervezetek figyelmét arra, hogy a fordítás időigényét vegyék figyelembe az azzal kapcsolatos döntésük meghozatalakor, hogy mikor kezdik meg az igazolások beszerzését A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az előző három üzleti évre vonatkozó általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát, valamint a közbeszerzés tárgyához hasonló tevékenységből (ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő változást eredményező földmérési munka) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok Az Ajánlattevőnek be kell csatolnia az alábbiak igazolásokat: - A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától (felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) közbeszerzés tárgyához hasonló tevékenységből (ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő változást eredményező földmérési munka) származó referenciák ismertetése, legalább az alábbi tartalommal: szolgáltatás tárgya, ellenszolgáltatás összege érintett földrészletek darabszáma; teljesítés ideje; a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma/ címe, a szerződést kötő másik fél nyilatkozata, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint a 310/211. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdés szerinti nyilatkozat vagy igazolás Az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezet (vagy személy) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 8

9 b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatban benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a)- b) pontjaira Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni Üzleti titok Az ajánlattevő az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzák az alábbi elemeket: Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 71. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 80. (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak Tájékoztatás a Kbt. 54. (1) bekezdés szerint A Kbt. 54 (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét, amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségekről. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. 9

10 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u tel.: fax: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes 1024 Budapest, Margit körút 85. Telefon: , Fax: Munkavédelmi Főosztály 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. Telefon: (06 1) Fax (06 1) Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon: Fax: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 1117 Budafoki út 60. Sztregova köz II. számú ügyfélszolgálati iroda Tel: FORMAI ELŐÍRÁSOK 5.1. Az ajánlatok példányszáma és aláírása Az ajánlatokat írásban, 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani. Az ajánlatokat lapozhatóan kell bekötni. Az ajánlatok minden tartalommal bíró oldalát folyamatos sorszámozással, valamint számozott tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az üres oldalakat nem kell, de lehet sorszámozni. A borítékon kérjük feltüntetni: Ajánlat, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetéséhez kapcsolódó földmérési munkák elvégzésére. "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig Az ajánlatot 1 példányban digitálisan - PDF formátumban, 1 fájlban digitális egyszer írható adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha az ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat, betoldásokat, felülírásokat, törléseket. 10

11 5.3. Az ajánlatok csomagolása, megjelölése Az összeállított ajánlat 1 db eredeti példányát és az 1db digitális adathordozót (CD vagy DVD) csomagolva vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni és lepecsételni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi feliratokkal kell ellátni: Ajánlat, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetéséhez kapcsolódó földmérési munkák elvégzésére., Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig A csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét. A csomagolásra a fentiektől eltérő tartalmú feliratot elhelyezni nem szabad - kivétel postai feladás - amikor elhelyezhető a csomagon a címzés, azaz: Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (1131 Budapest, Rokolya u ) Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. 6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlatkérő szervezet címére: Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (1131 Budapest, Rokolya u ). Az ajánlat benyújtható hétköznaponként óra között, pénteken között, az ajánlattételi határidő leteltének napján között. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül, és azt Ajánlatkérő felbontatlanul megőrzi. 7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlat felbontásán csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 62. (3) bekezdése szerint jár el, ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét, ajánlati árat. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül egyidejűleg minden ajánlattevő részére megküld. 8. AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása nem járhat: a) az alapelvek sérelmével vagy b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat módosításával. 11

12 9. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA Az ajánlatok értékelése során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az Ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlattevővel, alvállalkozóival, az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezettel szemben fennállnak-e a Kbt-ben, illetve az ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatot tovább már nem vizsgálja. Az ajánlati felhívásban, dokumentációban előírtaknak megfelelően az Ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, továbbá, hogy az ajánlattevő megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott formai feltételeknek és előírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza-e az előírt dokumentumokat. Ha az ajánlat nem felel meg a Kbt., ajánlati felhívás és a dokumentáció követelményeinek, Ajánlatkérő az ajánlattevőt a Kbt ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlásra szólítja fel, határidő tűzésével. Ha az ajánlattevő a megadott határidőre a hiányt nem pótolja, Ajánlatkérő az ilyen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja és tovább már nem vizsgálja. 10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE Az ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatok értékelését a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján végzi. Az ajánlati ár kialakítása: Az ajánlati árat magyar forintban, a mellékelt Felolvasólapon kell megadni. Az ajánlat, a szerződéskötés és kifizetés pénzneme is magyar forint. Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban részletezett valamennyi feladatot, utalást, kiegészítést, a hibák kijavítását és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. A legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszáma 5, amelynek legfeljebb felső határáig terjedő számú ajánlattevővel köti meg az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatási ár bírálati szempont alapján keretmegállapodást. Amennyiben több ajánlattevő azonos ellenszolgáltatási árra tett ajánlatot, a keretszámba beletartozhatnak, az ajánlatkérő a Kbt. 72. (3) bekezdése alapján közjegyző jelenlétében sorsolást tart és a sorsolás eredményeként az egyforma ajánlattevők közül kiválasztott ajánlattevővel köti meg a keretmegállapodást. 12

13 11. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK KÖZLÉSE Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket egyidejűleg telefaxon vagy elektronikus úton értesíti a Kbt. 77. (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban a Kbt. 65. (1) és (2) bekezdéseiben foglalt határidőkön belül. A keretmegállapodásos eljárás második szakaszára vonatkozó előírások: Az Ajánlatkérő a Kbt d) pontja alapján az eljárást megindító felhívásban meghatározott keretszámnak megfelelően a nyertes ajánlattevőknek megküldi a Kbt (4) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi felhívást, amely tartalmazza a második szakaszra vonatkozó eljárási szabályokat. Az ajánlatkérő nem köteles az egyes részajánlati területbe tartozó valamennyi földrészletre vonatkozó szolgáltatás megrendelésére ajánlattételi felhívást küldeni a nyertes ajánlattevőknek. Az ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésére vonatkozó eljárást megindító felhívásra adott ellenszolgáltatási árnál az eljárás második szakaszában csak előnyösebb árat ajánlhat meg. 13

14 Felolvasólap Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon területen. 1. Ajánlattevő neve: székhelye: adószáma: telefonszáma: telefax: 2. Kapcsolattartó neve: címe: telefon: telefax: 1. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 2. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 3. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 4. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 5. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 6. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 7. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 8. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 9. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 10. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 11. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 12. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 13. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 14. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 15. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 16. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 17. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa 18. Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa Dátum...,... (cégszerű aláírás) A kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti. 14

15 RÉSZLETES ÁRAJÁLAT Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon területen. Alulírott,... (név), minta(z). (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő az alábbi árakon vállalja a munkák elvégzését: Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 1. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 2. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 3. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 4. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 5. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft 15

16 Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 6. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 7. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 8. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 9. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 10. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 11. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft 16

17 Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 12. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 13. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 14. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 15. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 16. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 17. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft 17

18 Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében 18. rész-ajánlattételi terület: nettó..,-ft nettó..,-ft Dátum...,... (cégszerű aláírás) 18

19 R E G I S Z T R Á C I Ó S L A P Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon területen. A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai: Neve: Székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy neve: Kitöltve elküldendő a (36-1) faxszámra vagy az címre az ajánlattételi határidő lejártáig! Dátum...,... (cégszerű aláírás) A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. 19

20 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Kbt. 60. (3) bekezdése szerint Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon területen. Alulírott... [név] mint a [cégnév] mint ajánlattevő kijelentjük, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon területen. 1) tárgyú eljárás ajánlattételi felhívását, a dokumentációt, a tájékoztató minden dokumentumát, beleértve az esetlegesen kibocsátott kiegészítéseket és módosításokat, valamint a kérdésekre adott válaszokat, továbbá a szerződéstervezetet, azokat elfogadjuk. 2) Kijelentjük, hogy a dokumentumokban az eredetihez képest nem alkalmaztunk azok tartalmát érintő változtatást, és ajánlatunk elkészítése során csak a szükséges adatok és szövegek beírásával egészítettük ki azokat. 3) Kijelentjük, hogy ha nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor megkötjük ajánlatkérővel a vállalkozási szerződést, és vállaljuk annak maradéktalan teljesítését a végsőként megajánlat árunkon. Dátum...,... (cégszerű aláírás) *A megfelelő rész aláhúzandó. 20

21 NYILATKOZAT Kbt. 60. (5) bekezdése szerint Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon területen. 1. Alulírott... [név] mint a [cégnév] ajánlattevő képviselője kijelentjük, hogy a dokumentáció dokumentumaiban az eredetihez képest nem alkalmaztunk azok tartalmát érintő változtatást, és jelentkezésünk elkészítése során csak a szükséges adatok és szövegek beírásával egészítettük ki azokat. 2. Kijelentjük, hogy az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. szerint mikrovállalkozásnak/ kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a törvény hatálya alá.* Dátum...,... (cégszerű aláírás) *A megfelelő rész aláhúzandó. *Közös ajánlattétel esetén ezen nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles kitölteni és aláírni. 3. (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot 21

22 NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK ESETÉN Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon területen. A(z)... (cégnév), valamint a(z)... (cégnév) a Kbt a alapján közös részvételi jelentkezést teszünk a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által meghirdetett Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII.28.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére Magyarország területén összesen 18 rész-ajánlattételi területen. tárgyú közbeszerzési eljárásban. Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk egyetemleges kötelezettségvállalással és felelősséggel teljesítjük. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös jelentkezők, képviseletére, a nevükben történő eljárásra a. (cégnév) (név) (levelezési cím, telefon és telefax szám, valamint cím) teljes joggal jogosult. Dátum:.. (cégszerű aláírás). (cégszerű aláírás) *megfelelő beírandó 22

23 Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon területen. Alulírott,... (név), minta(z). (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő nem tartozik a meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz az alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn*: Kbt. 56. (1) bekezdés: b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; Dátum...,... (cégszerű aláírás) *közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve 23

24 Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon területen. Alulírott... (név), mint a(z)..... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja vonatkozásában ezennel kijelentem, hogy 1) az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek. vagy 2) az ajánlattevő olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa* nincsen. vagy 3) az ajánlattevőt szabályozott tőzsdén nem jegyzik, és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa*: (név)..(állandó lakóhely) (név)..(állandó lakóhely)** Dátum...,... (cégszerű aláírás) * A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. E törvény alkalmazásában: r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá * Kérjük a megfelelőt megjelölni 24

25 Nyilatkozat a Kbt. 56. (2) bekezdés tekintetében Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon területen. Alulírott,... (név), minta(z). (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. közbeszerzési eljárása során a Kbt. 56 (2) bekezdésében foglaltak vonatkozásában ezennel kijelentem, hogy 1) nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyik az ajánlattevő társaságban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. vagy* 2) van jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyik az ajánlattevő társaságban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ez(ek) a gazdasági társaság(ok) a következő(k): (név)..(székhely) (név)..(székhely) Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek. Dátum...,... (cégszerű aláírás) * Kérjük a megfelelőt megjelölni 25

26 Nyilatkozat a Kbt. 58. (3) bekezdés tekintetében Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon területen. Alulírott... (név), mint a(z)..... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 58 (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. Dátum...,... (cégszerű aláírás) 26

27 Nyilatkozat a külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. (1) bekezdés és a 56. (2) bekezdése szerinti kizáró okok igazolásáról Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon területen. Alulírott... (név), mint a(z)..... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Kbt. 56. (1) bekezdésének a)-k) pontjai és az 56. (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állását az alábbi mellékletként csatolt igazolásokkal igazolom: A Kbt. 56. (1) bekezdésének alábbi pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében 56. (1) bekezdés a) pont 56. (1) bekezdés b) pont 56. (1) bekezdés c) pont 56. (1) bekezdés d) pont 56. (1) bekezdés e) pont Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése (*vagy kibocsátó szervezet, hatóság hiányában azon illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy közjegyző vagy szakmai szervezet megnevezése, amely előtt a részvételre jelentkező nyilatkozatot tett a kizáró okok fenn nem állásáról) Igazolás oldalszáma a jelentkezésben 56. (1) bekezdés f) pont 56. (1) bekezdés ga) pont 56. (1) bekezdés gb) pont Ajánlatkérő ellenőrzi --- Ajánlatkérő ellenőrzi (1) bekezdés h) pont 56. (1) bekezdés i) pont 56. (1) bekezdés j) pont Ajánlatkérő ellenőrzi

28 A Kbt. 56. (1) bekezdésének alábbi pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében 56. (1) bekezdés ka) pont 56. (1) bekezdés kb) pont 56. (1) bekezdés kc) pont Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése (*vagy kibocsátó szervezet, hatóság hiányában azon illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy közjegyző vagy szakmai szervezet megnevezése, amely előtt a részvételre jelentkező nyilatkozatot tett a kizáró okok fenn nem állásáról) Igazolás oldalszáma a jelentkezésben A Kbt. 56. (2) bekezdésének alábbi pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében 56. (2) bekezdés Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése (*vagy kibocsátó szervezet, hatóság hiányában azon illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy közjegyző vagy szakmai szervezet megnevezése, amely előtt a ajánlattevő nyilatkozatot tett a kizáró okok fenn nem állásáról) Igazolás oldalszáma a jelentkezésben * Amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a fenti kizáró okok valamelyikére a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. a) és b) pontja szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére, akkor ezen kizáró ok fenn nem állását a részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatával, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, a részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozat benyújtásával kell igazolni - eredeti vagy hiteles másolati formában, és felelős magyar fordításban. Dátum...,... (cégszerű aláírás) 28

29 Nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon területen. Alulírott (név), mint a(z) (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által meghirdetett Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII.28.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére Magyarország területén összesen 18 rész-ajánlattételi területen. tárgyú közbeszerzési eljárásban, a(z)..alkalmassági követelménynek való megfelelés végett az.. (név, székhely) szervezet erőforrásaira támaszkodunk. Nyilatkozom, hogy a fentiekben megjelölt szervezet az alábbi az alábbiak szerint kerül bevonásra a teljesítésbe:. Dátum...,... (cégszerű aláírás) 29

30 Nyilatkozat a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja tekintetében* Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon területen. Alulírott.... (név), mint a(z).. (cégnév), mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője akként nyilatkozom, hogy a Ptk (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállalunk az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával, vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kárának megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térül meg. Dátum..., kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégszerű aláírása * A nyilatkozatot csak akkor kell kitölteni, ha a részvételre jelentkező a pénzügyi alkalmassági feltételeknek történő megfelelés érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg. 30

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Marketing-kommunikációs feladatok ellátása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárásához 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosítással egységes szerkezetbe foglalt AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1117

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Lebonyolító mérnöki feladatok ellátása, valamint a kivitelezési eljárásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítésében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Kutatások lefolytatása, valamint a kutatások eredményeit összegző kiadvány készítése és sokszorosítása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ HÉV kontaktor alkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-367/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) ajánlatkérő takarítási feladatok ellátása tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárásához 2015. 1 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése (Eljárás száma: 15/T-91/13) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Dib-. számú előterjesztés

Dib-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés Dib-. számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122/A szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást kíván indítani. 1.) Az ajánlatkérő

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése:

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Komplex portálrendszer fejlesztése és mobil alkalmazások fejlesztése tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásához

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36 30/816-1441 +36 72/514-802 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36 72/514-810 AJÁNLATKÉRÉSI

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció

Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlatkérési Dokumentáció a Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K 5068-4 típusú rostélypálcák szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Tiszántúli Református Egyházkerület részére kollégiumi bútorzat beszerzése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció az ajánlattevők számára Bérleti és üzemeltetési szerződés a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Hírközlési Üzemeltető és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező LPE32-es béléscsőnek megfelelő kábelhely

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

se:). számú előterjesztés

se:). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés se:). számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

rugalmasság és jogszerűség

rugalmasság és jogszerűség rugalmasság és jogszerűség a szabadon KialaKítandó KözBeszerzési eljárásrendhez a transparency international magyarország ajánlása önkormányzatok részére Köszönetnyilvánítás Köszönetet szeretnénk nyilvánítani

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya:

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületére tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben