Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett"

Átírás

1 Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése (III. ütem) tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívás és dokumentáció március 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Eljárást megindító felhívás 3 II. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos útmutató 14 III. Műszaki leírás 25 IV. Szerződés tervezet 26 V. Mellékletek: Ajánlati nyilatkozat Felolvasólap Árbevételről nyilatkozat Referenciák bemutatása Nyilatkozat kizáró okokról Nyilatkozat a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint Kbt. 40. (1) bekezdés szerinti nyilatkozat Tájékoztatás a Kbt. 54. szerint Nyilatkozat a Kbt (5) bekezdés szerint Nyilatkozat elektronikus ajánlatról 58 2

3 I. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( ): Országos Idegennyelvű Könyvtár (1056 Budapest, Molnár utca 11., Telefon: +36 (1) , telefax: +36 (1) ), amelynek nevében az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. (1139 Budapest, Gömb u. 33., telefon: , telefax: , e- mail: jár el. 2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indoklása: Hirdetmény közzététele nélküli eljárás a Kbt. 122/A. szerint, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 150 millió Ft-ot. 3) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye, pénzügyi feltételei: Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen biztosítja az ajánlattevőknek. Az ajánlattételi dokumentáció és a tervdokumentáció valamennyi ajánlattevőnek elektronikusan megküldésre kerül. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. 4) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1052 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jet-groutingos alapmegerősítése (III. ütem) mintegy folyóméternyi jet-elés, 600 m2 területen az ajánlattételi dokumentáció és a mellékelt tervek szerint. Előzmények, épületjellemzők: Feladat a tervezett pincei padlóvonal süllyesztés körüli falak alapozásának jet-grouting-os mélyítésének kivitelezése. A mélyítésre a meglévő nem megfelelő alapozási sík miatt van szükség. A tervezett beruházás a már elkészült I.-II. ütem folytatásaként, III. ütemben valósulna meg. A korábbi vizsgálatok alapján az épület több helyen is károsodott, süllyedésre visszavezethető repedések voltak láthatóak, illetve a süllyedéseket mérésekkel regisztrálták is. 3

4 Talaj- és talajvízviszonyok A talajmechanikai szakvélemény alapján a tervezett alapsík mélyítés környezetében az alábbi talajrétegződés található a pincepadló vonal (100,0 mbf) alatt 97,70 mbf-ig homokos feltöltés 97,20 mbf-ig iszap 97,20 mbf alatt iszapos homokos kavics A október 28.-án készített fúrásokban a talajvíz nyugalmi szintje 97,55-97,75 mbf szinten jelentkezett. A szakvélemény a területre az építési vízszintet (átlagos talajvízszint) 98,50 mbf szinten, a becsült maximális talajvízszintet 101,10 mbf, míg a mértékadó talajvízszintet 101,60 mbf szinten adta meg. A talajvíz betonra nem agresszív. A Mányi Építész Stúdió építész kiviteli tervei alapján a jelenlegi pinceszint funkciójában és kihasználtságában változik, szükséges a teljes értékű pincei belmagasság, melyhez a pincei padlóvonalat süllyeszteni kell. Ez a jelenlegi alapozási sík alá kerülne, ezért utólagosan alá kell alapozni a pincei falakat. Az alapozási mélyítésére egységesen Ø80 cm átmérőjű jet oszlopokat tervezünk, átlagosan 40 cm tengelytávolsággal 95,92 mbf alapozási síkkal. A jet-metszetek és egyéb részletek a mellékelt 1. számú terven találhatók. Megjegyezzük, hogy bármely alapmegerősítési technológiánál elkerülhetetlen a megerősítendő épület esetleges kis mértékű süllyedése. Az épület előéletére való tekintettel jelen esetben kiemelten számolni kell ezzel. Emiatt javasoljuk fényképes állapotfelvétel valamint folyamatos süllyedésmérés készítését tárgyi épületnél. Anyagminőségek: jet beton: min. C4 A kivitelezés az alá alapozandó III. ütem területén lévő aljzatbeton bontásával, építési törmelék elszállításával kezdődik, mely biztosítja az alapozáshoz szükséges lavír síkot. A jet fúrások kivitelezését a feltöltéssel kialakított 100,30 mbf szintről kell végezni. A jet furatok kiosztását, hajlásszögét, hosszát, átmérőjét a mellékelt 1. számú rajz tartalmazza. Az egyes falszakaszok jet megerősítéseit szakaszosan kell elvégezni úgy, hogy az 1-1 keresztmetszet elkészülte után a következő keresztmetszet az ötödik legyen. Egy adott falszakasz alatt a tervezett jetoszlopok maximum 20%-a készíthető el egy időben. Az egyes jet oszlopokba 1-1 db ø16-os betonacélt (statikai szerepe nincs) kell elhelyezni, amely mutatja az elkészült jetek helyét. A kivitelezés során jegyzőkönyvet kell vezetni az injektálási nyomásról, az injektált mennyiségről, esetleges elfolyásokról. Az egymás melletti jetoszlopok készítésekor az új, friss jet melletti meglévő keresztmetszetnek min. 48 órásnak kell lennie. 4

5 A jettelés során az egyes jet oszlopok szilárdságának el kell érnie a C4 betonminőségnek megfelelő szilárdságot és a 80 cm átmérőt. A visszahúzáskor a meglévő alaptesteket is meg kell injektálni min. 20 cm-en a technológia által megengedett maximális felső szintig. Amennyiben a tényleges alapozási sík eltér az alapfeltárásban megadottól (magasabban van), a visszahúzás során a betonozást legalább 20 cm-t e szint fölé kell folytatni. A jettelési munkák befejeztével az intézmény számára raktárként tovább üzemelő területen a feltöltéses talaj rendezése után, 20 cm homokos kavics feltöltés kerül, melyre 10 cm vasalt aljzatbeton készül. Ezen területeket az Intézmény a végleges szintsüllyesztésig használni kívánja. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): ) A szerződés meghatározása: Építési vállalkozási szerződés 6) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: A teljesítés véghatárideje: a szerződéskötéstől számított 75 naptári nap Megrendelővel egyeztetett előteljesítés lehetséges. 7) A teljesítés helye: 1056 Budapest, Molnár u. 11. NUTS-kód: HU101 8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: A Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A rendelkezéseinek figyelembevételével, a Kbt (1)-(6) bekezdésében, a Ptk. 6:130 (1) bekezdésében, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) rendelkezései foglaltak szerint teljesíti. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít előleg igénybevételére. Az előleg mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás legfeljebb 30 %-a. Az előleg kifizetése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. -ában foglaltak szerint történik. Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően, az előlegszámlán kívül, 1 db részszámlát és 1 db végszámlát fogad be. A részszámla a kivitelezés 50%-os készültségi fokának elérésekor nyújtható be. A részszámla összege a nettó ellenszolgáltatás 50%-a 5

6 Az ellenérték teljesítése az igazolt teljesítésigazolás alapján kiállított szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján történik. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a fizetés a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésében meghatározottak szerint történik. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy alvállalkozó részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. -ában foglaltak szerint kell eljárnia. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 9) Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint részajánlattételi lehetőség vagy annak kizárása: Részajánlat és többváltozatú ajánlat megtételére nincs lehetőség. 10) Az ajánlatok értékelési szempontjai: Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el. 11) Kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a fentiekben meghatározott kizáró okok hiányáról, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pont igazolására a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. -a szerint kell eljárni. A Kbt. 58. (3) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatóira (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában 6

7 hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 57. szám), illetve a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában ) 12) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál mind a pénzügyi, mind a műszaki, szakmai alkalmasság szempontjából szigorúbb feltéteket határozott meg ) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek csatolnia kell: A) az előző három üzleti évben teljesített teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság igazolására a Kbt ban foglaltak is irányadók. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: A) az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele az előző három üzleti év összességében nem éri el a 90 millió forintot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik az A) pontban kért irattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő köteles kiegészítő tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról, alátámasztva a jogi formát, amelyben nem lehetséges árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása. Az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF i álláspontjának IX. pontjának megfelelően azaz az újonnan piacra lépő szervezetek esetében, amelyek azért nem rendelkeznek árbevétellel az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdték meg működésüket - alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 60 millió Ft-ot. 7

8 12.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek csatolnia kell: A) az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben végzett legjelentősebb, alapozás jet-grouting eljárással történő megerősítése tárgyú építési munkáinak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni: a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét, az ellenszolgáltatás nettó összegét, az elvégzett munka rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. (5) bekezdése szerint a Kbt. harmadik része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 16. (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolást a referenciabemutatásban előírt tartalommal és arra vonatkozó nyilatkozattal, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amelyet az ajánlattevő konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített, figyelemmel a Kbt (7) bekezdésére. Ennek megfelelően a referenciabemutatásban és az igazolásban a saját teljesítés mértékét százalékos formában és forintban is meg kell adni. Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó referencia közös ajánlattevőkre vonatkozik és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdése szerint, az a szervezet amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. 8

9 A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. B) a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek bemutatását, képzettségük ismertetését a műszaki vezető felsőfokú műszaki végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát és saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal, valamint rendelkezésre állási nyilatkozattal. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az előírt jogosultságokkal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját. Ha a más tagállamban egyenértékű jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor az ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat másolatának benyújtása szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt ban foglaltak is irányadók. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: A) az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben összesen legalább nettó 90 millió Ft értékben alapozás jet-grouting eljárással történő megerősítése tárgyú építési munkára/munkákra vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő részmunka esetén csak az adott ajánlattevő által a vizsgált időtartam alatt elvégzett, befejezett (épület/épületrész átadás-átvétele megtörtént) és leigazolt referenciákat veszi figyelembe. B) legalább 1 fő, a helyszíni irányításért felelős, az építész szakág vonatkozásában az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel (MV-Ép/A), aki minimum 3 év az adott szakági műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik. 13) Az ajánlattételi határidő: március 23., 11:00 óra 14) Az ajánlat benyújtásának címe: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló. 15) Az ajánlattétel nyelve, annak feltűntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: ajánlatot csak magyar nyelven lehet benyújtani. 16) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 9

10 Helye: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló. Ideje: március 23., 11:00 óra Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. (2) bekezdésben meghatározott szervezetek, személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 62. rendelkezései szerint történik. 17) Ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 60 naptári nap. 18) Ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ: Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. Jótállás: 60 hónap Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítésre eső bruttó vállalkozói díj 1%-a, maximum 20%-a lehet. A késedelmi kötbér a kötelezettségre irányadó teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő első naptól jár. Meghiúsulási kötbér: A teljesítés Vállalkozó érdekkörében felmerült bármilyen okból történő meghiúsulása (így különösen, ha Vállalkozó a teljesítést megtagadja vagy Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt Megrendelő a szerződést felmondja vagy szerződés teljesítése Vállalkozó érdekkörében felmerült okból ellehetetlenült) esetén Megrendelő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult, a meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó vállalkozói díj 30 %-a, esedékessége a meghiúsulás tényének bekövetkezését követő nap. Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó neki felróható vagy az érdekkörébe eső hibás, hiányos teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a hibás, hiányos teljesítésre eső bruttó vállalkozói díj 20%-a, esedékessége a hiba, hiányosság megszüntetésére megállapított határidő eredménytelen lejártát követő nap. Jólteljesítési biztosíték: a Kbt (6) bekezdés a) pontjának megfelelően, időtartama a jótállási kötelezettség fennállásáig, mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. Előleg-visszafizetési biztosíték: Amennyiben Vállalkozó előleget igényel, az előleg igénylésének kezdeményezésével egyidejűleg az igényelt előleg összegének megfelelő mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtania Megrendelő részére a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak folyamatosan fenn kell állnia az előleggel történő pénzügyi elszámolás lezárásáig. 10

11 19) Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: - 20) Egyéb információk Ajánlatkérő március 13-án 10:00 órakor biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás az épület főbejáratánál Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását Ajánlatkérő a Kbt. 60. (3) bekezdése alapján előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan A Kbt. 60. (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e A Kbt. 60. (6) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. (3) bekezdés szerinti információkat A Kbt. 40. (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni A Kbt. 54. (1) bekezdésére tekintettel az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan feltételekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatokat és a dokumentumokat Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell minimum az ajánlati árral megegyező összegű, a szerződés teljes időtartamára vonatkozó, teljes körű szakmai felelősségbiztosítással (306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. szerint). Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást megköti, illetőleg a meglévő felelősségbiztosítása kiterjeszti. A fentiek szerinti felelősségbiztosítás másolatának, illetőleg a kapcsolódó bizonylatoknak a nyertes ajánlattevő által a Megrendelő részére történő benyújtása a vállalkozási szerződés megkötésének feltétele. 11

12 A Kbt (5) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosíték és a jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia kell Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti bekötött példányban, valamint 1 példány CD/DVD-n (pdf formátumban) kell elkészítenie és benyújtania a dokumentáció II. Fejezet (Ajánlat benyújtásával kapcsolatos útmutató) 7. és 8. pontjában részletezettek szerint Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, (személlyel) ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevő - figyelemmel az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 41. (6) bekezdésében foglalt kötelezettségre - átláthatósági nyilatkozatot köteles a szerződéskötésig tenni. A nyilatkozattétel elmaradása a szerződéstől való visszalépésnek minősül A Kbt. 36. (3) bekezdés alapján a dokumentumok ha jogszabály eltérően nem rendelkezik egyszerű másolatban is benyújthatók. A Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kell benyújtani Ajánlatkérő a Kbt. 67. (5) bekezdése alapján lehetővé teszi a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplő bevonását, azonban az új gazdasági szereplővel kapcsolatos hiánypótlást kizárja Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre (az oldalszámozás kivételével), az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel és mérlegadatok tekintetében az üzleti év, referenciák tekintetétében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapját kell figyelembe venni Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé a Kbt. 27. (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását Az ajánlatok munkanapokon 8:00 16:00 óra, pénteki munkarend esetében 8:00 12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 8:00 11:00 óra között nyújthatók be az eljárást megindító felhívás 14. pontjában megadott címre Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 21) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: március 6. 12

13 II. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ 1. AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, a Kbt. harmadik része szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra. Az eljárás fajtája hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás a Kbt. 122/A. szerint. Az eljárásban nem lehet tárgyalni, ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül az abban leírt információk alapján bírálja el. Az ajánlattevőknek az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció átvétele, amelyet Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek elektronikusan megküld. A Kbt. 49. (6) bekezdésének megfelelően a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. Az átvétel az elektronikus megküldéssel megvalósul. A dokumentáció másra nem ruházható át. A Kbt. 28. (1) bekezdése értelmében ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (55. (5) bekezdés). A Kbt nak megfelelően ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A Kbt. 4. szerinti értelmező rendelkezések ide vonatkozó szabályai: Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve: a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját, 13

14 c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, illetve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 2. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE ÉS KÖLTSÉGEI Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását, azaz a Kbt. 36. (3) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtása is elfogadott. A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával." Az ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. A közbeszerzési eljárás bonyolítója az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt, ezért az eljárás során mindennemű írásos anyagot az OKFON ZRt. címére kell benyújtani. 3. DOKUMENTÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS A dokumentáció tartalmazza: - az eljárást megindító felhívást; - az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos útmutatót; - a műszaki leírást (külön kötetben); - a szerződés tervezetet és - a kitöltendő mellékleteket. Az ajánlattevők a Kbt szerint fordulhatnak írásban (fax: , és kiegészítő tájékoztatásért az OKFON ZRt-hez. Az OKFON ZRt. valamennyi ajánlattevőnek írásban (telefax útján) megküldi a választ a Kbt (5) bekezdése 14

15 szerint az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, illetve az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. Kérjük, hogy az írásban feltett kérdéseket en (Word formátumban) és telefaxon/levélben is szíveskedjenek megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadási időtartamot. Részajánlat nem tehető, továbbá többváltozatú ajánlat tétele nem megengedett. Ajánlatkérő a Kbt. 67. alapján az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítás során ajánlatkérő ajánlattevőnként tételesen felsorolja a hiányzó vagy nem megfelelő dokumentumokat, megadja továbbá a hiánypótlás teljesítésének / felvilágosítás nyújtásának határidejét, helyét és módját. Ajánlattevő a Kbt. 67. (4) bekezdés szerint jogosult az ajánlatkérő által nem észrevételezett hiányok pótlására is az ajánlatkérő által megadott hiánypótlási határidőig. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 67. (5) bekezdésének megfelelően ugyanazon hiányosság tekintetében csak egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, azaz a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatóak. Ajánlatkérő a Kbt. 67. (5) bekezdése alapján lehetővé teszi a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplő bevonását, azonban az új gazdasági szereplővel kapcsolatos hiánypótlást kizárja. Ajánlatkérő a Kbt. 69. alapján írásban az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást fog kérni azon ajánlattevőktől, akik esetében aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást talál bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely önállóan értékelésre kerül. A Kbt. 70. alapján amennyiben az Ajánlatkérő bármely ajánlatban lehetetlen vagy túlzottan alacsony vagy magas mértékű, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást talál, az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indoklást fog kérni. A Kbt. 54. (2) bekezdésének megfelelően a dokumentáció 8. számú melléklete tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat az ajánlattétel során figyelembe veendő munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségekről. 4. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ OKMÁNYOK 4.1 Fedlap, a dokumentáció II. fejezet (Útmutató) 7. pontja szerint 15

16 4.2. Tartalomjegyzék a dokumentáció II. fejezet (Útmutató) 7. pontja szerint Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés alapján a dokumentáció 1. számú melléklete szerint Felolvasólap a Kbt. 60. (6) bekezdésének megfelelően a dokumentáció 2. számú melléklete szerint Pénzügyi alkalmasság igazolására kért iratok: Az ajánlattevőnek csatolnia kell: A) az előző három üzleti évben teljesített teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak a dokumentáció 3. számú melléklete szerint Műszaki alkalmasság igazolására kért iratok: Az ajánlattevőnek csatolnia kell: A) az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben végzett legjelentősebb alapozás jet-grouting eljárással történő megerősítése tárgyú építési munkáinak az ismertetését a dokumentáció 4. számú melléklete szerint, amelyben az alábbiakat kell megadni: a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét, a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét, az ellenszolgáltatás nettó összegét, az elvégzett munka rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. (5) bekezdése szerint a Kbt. harmadik része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 16. (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolást a referenciabemutatásban előírt tartalommal és arra vonatkozó nyilatkozattal, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amelyet az ajánlattevő konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített, figyelemmel a Kbt (7) bekezdésére. Ennek megfelelően a 16

17 referenciabemutatásban és az igazolásban a saját teljesítés mértékét százalékos formában és forintban is meg kell adni. Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó referencia közös ajánlattevőkre vonatkozik és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdése szerint, az a szervezet amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. B) a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek bemutatását, képzettségük ismertetését a műszaki vezető felsőfokú műszaki végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát és saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal, valamint rendelkezésre állási nyilatkozattal. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az előírt jogosultságokkal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját. Ha a más tagállamban egyenértékű jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor az ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat másolatának benyújtása szükséges A Kbt. 55. (5) bekezdése szerint ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 17

18 megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a) pontban foglalt esetektől eltérően akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért Kizáró okok igazolása: az ajánlattevőnek a Kbt (1) bekezdés alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok hatálya alá a dokumentáció 5. számú melléklete szerint. a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pont igazolására a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. -a szerint kell eljárni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. -a szerint a tényleges tulajdonos fogalma a következő: r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy a Ptk. 8:2. (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 18

19 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; (Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) összkollégiumi állásfoglalására, amelynek értelmében amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő/ tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.) A Kbt. 58. (3) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá a dokumentáció 6. számú melléklete szerint. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatok kiállításának dátuma nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatóira (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 57. szám), illetve a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában ) 4.9. Az ajánlattevőnek a Kbt. 40. (1) bekezdése alapján a dokumentáció 7. számú melléklete szerint az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 19

20 4.10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a dokumentáció 10. számú melléklete szerint arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell minimum az ajánlati árral megegyező összegű, a szerződés teljes időtartamára vonatkozó, teljes körű szakmai felelősségbiztosítással (306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. szerint). Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kivitelezési felelősségbiztosítást megköti, illetőleg a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti. A fentiek szerinti felelősségbiztosítás másolatának, illetőleg a kapcsolódó bizonylatoknak a nyertes ajánlattevő által a Megrendelő részére történő benyújtása a vállalkozási szerződés megkötésének feltétele Közös ajánlat esetén az együttes ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az együttes ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, amelynek minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: - a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő), - a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár, - a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés teljesítése tekintetében, - feladatmegosztás ismertetése a tagok között; - az esetleges alvállalkozók bevonására vonatkozó megállapodás ismertetése (melyik tag és milyen tevékenységre von be alvállalkozót) - kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és címe Közös ajánlatot tevő nyertesektől ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását A Kbt (5) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési, a jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia kell a dokumentáció 9. számú melléklete szerint. 20

21 4.15. Műszaki ajánlat, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: A beárazott tételes költségvetés. Az árazatlan költségvetési kiírásnak mind az anyag mind a díj tételeit be kell árazni. Az árazatlan költségvetések szerkezetén változtatni, az egyes sorokon módosítani nem lehet, továbbá sorok nem törölhetők és további sorokkal sem bővíthetők, valamint a költségvetési kiírás mennyiségi tételei nem változtathatók. Kérjük ügyeljenek arra is, hogy amennyiben egy munkanem esetében csak munkadíj értelmezhető, akkor ott ne szerepeljen anyagdíj. Amennyiben az ajánlattevő a tervek és az árazatlan költségvetési kiírások felülvizsgálata után azt állapítja meg, hogy a költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek nem megfelelők, vagy hiányosak, úgy azt kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, az arra adott Ajánlatkérői válasznak megfelelően az ajánlati dokumentáció pontja szerinti műszaki tartalom kiegészítése fejezetben kell megjelölni. A rezsióradíjakkal kapcsolatosan ajánlatkérő a következő tájékoztatást adja az ajánlattevők részére. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet meghatározza a rezsióradíj fogalmát. E szerint: 2. h) építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját. Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. A rezsióradíj mértékét jelenleg a minimális építőipari rezsióradíj évi mértékéről szóló 30/2014. (IV.10.) BM rendelet tartalmazza Műszaki tartalom kiegészítés Részletes pénzügyi és műszaki ütemterv, összhangban a szerződéstervezetben és a műszaki dokumentációban foglaltakkal. A műszaki ajánlat bármely hiányossága nem minősül a Kbt. 67. (8) bekezdés szerinti nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának. 21

22 5. AZ AJÁNLATI ÁR Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni a dokumentáció 2. számú melléklete szerint. 6. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő a feltételeket nem kielégítőként visszautasít. 7. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 7.1 Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni: 1. ajánlattevő neve és címe 2. kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma 3. beszerzés tárgyának megnevezése Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban. Ezt követi az összes többi dokumentum. Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti nyomtatott, bekötött példányban valamint 1 példány CD/DVD-n (pdf formátumban) kell elkészítenie és benyújtania Az ajánlat eredeti nyomtatott példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 22

23 7.5. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 8. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSA, LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 8.1 Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti nyomtatott példányát és a CD-t/DVD-t egy közös borítékban (csomagban) kell lezárniuk. Ajánlatkérő eltekint a nehezen bontható, ragasztószalaggal többszörösen lezárt csomagolás alkalmazásától, a borítékot/csomagot elegendő egyszerű módon leragasztani. 8.2 A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni: a) a következő címet: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet; b) az ajánlat megnevezését (a beszerzés tárgyát), az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét; c) a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá, hogy "Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel" Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő hátrányos következmények mellőzésére irányuló ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is. 9. AZ AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el. 23

24 III. MŰSZAKI LEÍRÁS Az ajánlati dokumentáció elválaszthatatlan részét képezik a mellékelten átadott következő dokumentumok: Egységes szerkezetbe foglalt árazatlan költségvetés Tervdokumentáció Ajánlatot adni, vállalkozni a dokumentációban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására kell (az OTÉK, az MSz, a hatósági előírások és a hatályos jogszabályok, valamint az ajánlatkérőre vonatkozó jogszabályok betartásával), beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését. Az ajánlatot az ajánlatkérő által kiadott, a dokumentáció részét képező tervek és a költségvetési kiírásában szereplő adatok alapján kell elkészíteni; mennyiségi kifogást, többletmunka igényt ajánlatkérő utólag nem fogad el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt; ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű. Ugyanakkor az ajánlatkérő igényli, hogy a tervben szereplő valamennyi megadott gyártótól vagy típustól való eltérést külön lapon is szerepeltetnie kell, megadva minden olyan jellemzőt (pl.: méretek, anyag, bekötési pontok stb.) amellyel bizonyítani tudja az egyenértékűséget. 24

25 IV. ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről a Országos Idegennyelvű Könyvtár székhely: 1056 Budapest, Molnár utca 11., képviseletében eljár:.. főigazgató adószám: államháztartási azonosító: bankszámlaszám: naplóügyfél jel: mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a képviseletében eljár: székhelye: cégjegyzékszáma: adószáma: kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: számlavezető pénzintézet megnevezése, számlaszám: mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 1. Előzmény A Megrendelő, mint ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122/A. alapján Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1052 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jet-groutingos alapmegerősítése (III. ütem) tárgyban. A közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívást Megrendelő az ajánlattevőknek napján küldte meg. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban, ajánlatban rögzített feltételek szerint az alábbi szerződést köti. Felek ezzel kapcsolatban rögzítik, hogy a fenti közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, tartalmukat a szerződés teljesítése során magukra nézve kölcsönösen kötelezőnek tekintik. A jelen pontban rögzített dokumentumok ugyan teljes 25

26 tartalmukban fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződés szövegéhez, azok tartalma azonban Felek számára ismert. 2. A szerződés tárgya 2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1052 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése (III. ütem) tárgyú munkák elvégzését. Megrendelő a teljesítésre vonatkozó részletes műszaki tartalmat és követelményeket a közbeszerzési eljárás dokumentációjában határozta meg, amelyet Vállalkozó ajánlatában elfogadott Vállalkozó kijelenti, hogy kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkezik, aki birtokában van a kivitelezéshez szükséges információknak, a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásokat ismeri. A Vállalkozó elvállalja a feladat határidőben történő, szerződésszerű ellátását. A tevékenységek végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos befejezését. A szerződésszerű teljesítéssel járó összes költség Vállalkozót terheli. 3. A kivitelezés helyszíne (teljesítési hely) 3.1. Felek rögzítik, hogy a kivitelezési helyszín a 1056 Budapest, Molnár u. 11. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet, a munkakörülményeket, illetve a kivitelezési tevékenységet esetlegesen befolyásoló egyéb körülményeket teljes körűen megismerte, azt a megalapozott ajánlat megtételéhez, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges mértékben megvizsgálta és ajánlatát ezek figyelembevételével nyújtotta be, a szerződést ezek ismeretében köti meg Megrendelő a munkaterületet jén jegyzőkönyv felvétele mellett adja át Vállalkozónak, ismerteti vele a munkaterület általános munkavédelmi, tűzrendészeti, vagyonvédelmi és egyéb sajátosságait. A munkaterület átvétele után a munkavédelmi, tűzrendészeti, vagyonvédelmi és egyéb előírások betartásáért Vállalkozó felelős. E szabályok megszegéséből és a tevékenységéből eredő bárkinek okozott teljes kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik Vállalkozó tisztában van azzal, hogy más munkálatok is folynak az épületben, továbbá, hogy a teljesítési idő alatt egyes üzemelési egységek még működnek az épületben, ezért a szerződés teljesítése során erre köteles figyelemmel lenni, különös tekintettel a munkafázisok megszervezésére, és a terület tisztántartására. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőt mindezek figyelembevételével állapították meg, ezért Vállalkozó ezen indokok alapján akadályközlésre nem jogosult. 26

27 4. Teljesítési határidő Vállalkozó műszaki és pénzügyi ütemterve a szerződés mellékletét képezi. A szerződés teljesítése során Vállalkozó haladéktalanul köteles értesíteni Megrendelőt, amennyiben az ezekben foglaltak megvalósulását bármilyen tényező veszélyezteti. A szerződésben vállalt valamennyi munka és teljesítési részfeladat befejezési véghatárideje: a szerződéskötéstől számított 75 naptári nap, azaz Megrendelő egyeztetett előteljesítést elfogad. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő kiemelt Megrendelői érdek. 5. Teljesítés általános feltételei 5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges - a közbeszerzési eljárás során rendelkezésére bocsátott - kiviteli tervdokumentációt teljes körűen megismerte és elfogadta. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kiviteli tervdokumentációt Megrendelő megbízása alapján generáltervezőként a Mányi István Építész Stúdió Kft. (a továbbiakban: Tervező) készítette el. Megrendelő a Vállalkozó ilyen irányú kifejezett kérése esetén köteles a kiviteli tervdokumentációt nyomtatott formában Vállalkozó részére a jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg jegyzőkönyvvel átadni. Vállalkozó a rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentációt kizárólag jelen szerződés teljesítése érdekében jogosult felhasználni Vállalkozó köteles a munkálatok végzése során a vonatkozó mindennemű szabvány, jogszabály, egyéb előírás, szakmai szabály betartására Vállalkozó építési naplót köteles vezetni. Az építési napló vezetésére vonatkozóan be kell tartani az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben, különös tekintettel annak aiban, valamint a 2. sz. mellékletében foglalt előírásokat. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettségének teljesítése akadályba ütközik Vállalkozó köteles az általa végzendő munkákra felelős műszaki vezetőt megbízni. A felelős műszaki vezetőnek meg kell neveznie a munkák közvetlen helyszíni irányításával megbízott személyt. Nevezett személynek folyamatosan és állandóan a munkaterületen kell tartózkodnia Felek rögzítik, hogy minden olyan terv és engedély, közigazgatási vagy hatósági hozzájárulás előkészítése, beszerzése, amely a tárgyban nevezett munka kivitelezéséhez szükséges és Megrendelő nem bocsátotta Vállalkozó részére ideértve, de nem 27

28 kizárólag, amennyiben szükséges, az utca- és járdalezáráshoz szükséges intézkedések megtételét, a közterület használatához szükséges engedély beszerzését, az építési terület biztonságos berendezéséhez, előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételét is,a Vállalkozó kötelezettsége a saját költsége terhére. A Megrendelőt e tekintetben fokozott együttműködési kötelezettség terheli Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdésekor az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen táblát elhelyezni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal Vállalkozó kötelezettségét képezi a munkaterületen elhelyezett/tárolt eszközök, berendezések, felszerelések, szerszámok és a kivitelezés során felhasználásra kerülő anyagok vagyon-, és tűzvédelmének biztosítása is Vállalkozó a munkavégzés megkezdése előtt köteles a munkavégzésben résztvevők névsorát Megrendelő részére átadni. Az intézménybe belépni és ott munkát végezni, kizárólag Megrendelő felé lejelentett személyek jogosultak Vállalkozó köteles tevékenysége végzése során a munkavédelmi előírások (pl.: az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet) betartásáról és betartatásáról gondoskodni. E kötelezettségek megszegéséből, valamint a kivitelezési tevékenységek során Vállalkozó érdekkörében felmerült okból eredő, Megrendelő vagy harmadik félnek okozott minden kárért Vállalkozó viseli a teljes felelősséget Bontás esetén Vállalkozó a Megrendelővel történő előzetes közös felmérés figyelembevételével a bontott anyagokkal bontási jegyzőkönyvben elszámolni köteles. A bontási tevékenység során a zajterhelési előírásokat be kell tartania, és törekedni kell a minél kisebb zajszint elérésére Az építés során keletkező hulladékok és veszélyes hulladékok nyilvántartási, kezelési és eltávolítási szabályait, melyeket a vonatkozó jogszabályok előírnak, Vállalkozó köteles betartani. A veszélyes hulladékok gyűjtését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni Az elszállított hulladékról és veszélyes hulladékról a Vállalkozónak nyilvántartást kell vezetnie A leszerelt és működőképes eszközök, berendezések tulajdonjoga Megrendelőt illeti, azokról Megrendelő jogosult rendelkezni. Amennyiben azokra Megrendelő nem tart igényt, elszállíttatásukról Vállalkozónak kell gondoskodnia A kivitelezés során csak a kiviteli tervdokumentációban és a hatályos jogszabályokban, szabványokban, egyéb előírásokban előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények stb. használhatók fel, melyeket Vállalkozó igazol és szavatol. Ha Vállalkozó a kiviteli tervdokumentációban leírt anyagokat - az időben való megrendelés ellenére - beszerezni nem tudja, Megrendelő előzetes írásos jóváhagyása után jogosult időben beszerezhető, legalább azonos műszaki paraméterű és használati értékű más 28

29 anyagokkal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli Vállalkozó a kiviteli tervekben a gazdasági-műszaki paramétereket, az ellenszolgáltatást és a teljesítési határidőt nem érintő változásokat is csak Megrendelő egyetértésével és hozzájárulásával hajthat végre Ha egyes munkarészeket Vállalkozó beépít (eltakar), köteles Megrendelőt az ellenőrzés érdekében előzetesen - megfelelő időben, de legalább 72 órával korábban - a beépítésről értesíteni. Megrendelő a tevékenységet és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti. Az ellenőrzés vagy vizsgálat elvégzése nem mentesíti a Vállalkozót semmilyen szerződés szerinti kötelezettsége alól. Ugyanakkor Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte Vállalkozó kötelezettséget vállal a vállalkozói munka teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a vállalkozói munka kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez Vállalkozó kötelezettséget vállal mindazon információk átadására, dokumentációk (bizonylatok, minősítések stb.) vezetésére és megőrzésére, illetőleg nyomtatott formában Megrendelő által kívánt példányszámban és elektronikus formában is történő átadására, amelyeknek elkészítését, átadását, megőrzését a jogszabályok előírják, és amelyek szükségesek a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához, valamint a használathoz és üzemeltetéséhez Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a munkát az előírt határidőre a szerződésben, a hazai és európai uniós jogszabályokban, a szabványokban, a szakmai és a hatóságok által megkövetelt előírásokban, a műszaki leírásban és annak elválaszthatatlan részét képező kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelő mennyiségben és minőségben elvégezte, valamint a munkát a Megrendelő hiba- és hiánymentesen átveszi. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése alkalmával a Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjainak messzemenő figyelembe vétele mellett jár el, mindenkor a tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével Vállalkozó a teljesítésbe alvállalkozót kizárólag a Kbt a szerinti követelmények és feltételek betartásával vonhat be Vállalkozó jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, átalakulását, tulajdonosi szerkezetének megváltoztatását köteles az erre vonatkozó döntést követő 8 (nyolc) napon belül írásban bejelenteni Megrendelő részére. 29

30 5.21. Amennyiben a munkát a Vállalkozó az általános munkarenden (munkanapokon 8-17 óra) kívüli időpontban kívánja végezni, úgy ezt előzetesen írásban engedélyeztetnie kell Megrendelővel. 6. Műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása 6.1. Vállalkozó a kivitelezés befejezését követően haladéktalanul köteles a Megrendelőnek hivatalos úton, írásban készre jelenteni a munkák befejezését és egyúttal a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontjára javaslatot tenni. Megrendelő a készre jelentés elfogadása esetén jogosult a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését illetően más időpontot javasolni, azonban köteles biztosítani, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás legkésőbb a teljesítési határidőként megjelölt napon megkezdődhessen. Vállalkozó kötelessége a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők összehívása. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a jelen szerződés 4. pontjában előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama 5 nap. A műszaki átadás-átvételkor felek elvégzik a szükséges próbákat, ellenőrzik, hogy az elvégzett munka megfelel-e a szerződésnek és a jogszabályi, hatósági és egyéb előírásoknak, az előírt szabványoknak, specifikációknak és a műszaki követelményeknek Megrendelő megvizsgálja a Vállalkozó által bemutatott átadási megvalósulási dokumentációt, a teljesítés szerződésszerűségét (megtörtént-e az előírt minőségben, kifogástalan műszaki és esztétikai kivitelben), és dönt arról, hogy alkalmas-e az átvételre. Nem tagadható meg az átvétel olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor köteles a minőségi tanúsításokat, beépített anyagokra vonatkozó mű- és anyagbizonylatokat, gépkönyveket, kezelési, használati és karbantartási utasításokat, garanciajegyeket, a rendszerek használatához szükséges, Megrendelő személyzetének kioktatását igazoló jegyzőkönyvet, engedélyeket, hozzájárulásokat és egyéb megkövetelt dokumentumokat Megrendelőnek Megrendelő által kért formában és példányszámban átadni, továbbá az adott munkaterületet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. Minden idegen nyelvű dokumentumot magyar fordítással együtt kell csatolni A műszaki átadás-átvételi eljárás elkezdéséről, befejezéséről, valamint a műszaki átadásátvételi eljárás során bármely, a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben álló eljárási cselekményről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvekben rögzíteni kell a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt igényeket, továbbá a kijavítás határidejét, a kijavításért és az átvételért felelős személy 30

31 megnevezését, továbbá a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor a megrendelői döntést arról, hogy átveszi-e. Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi, és minőségi hibák, valamint hiányosságok kijavítását követően, közös helyszíni bejáráson átadja Megrendelőnek a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt Felek rögzítik, hogy 12 (tizenkét) hónap elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége. 7. Vállalkozói díj és fizetési feltételek 7.1. Felek a jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi feladat szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként a vállalkozói díjat, mint átalánydíjat az alábbiak szerint határozzák meg: Nettó: Áfa: Bruttó: Az áfa mértékére és megfizetésére a teljesítéskor hatályos jogszabályi előírások az irányadók. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés ellenértéke rögzített összegű átalánydíj, amely összeg tartalmazza valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel összefüggésben felmerülő és a rendeltetésszerű használathoz szükséges vállalkozói költségeket, díjakat, illetékeket, adókat, közterheket stb. is. A szerződés ellenértéke magában foglalja azt az esetlegesen bekövetkező árkülönbözetet, amely a szerződés aláírását megelőzően az ajánlatadásra átadott dokumentáció alapján kalkulált összköltség, illetve a konkrét megvalósításra kerülő beruházás összköltsége közötti eltérés összege, valamint figyelembe veszi a megvalósítással kapcsolatos valamennyi bizonytalansági tényezőt is A kivitelezés tárgyáért fizetett vállalkozói díj, mint átalánydíj tartalmazza a szerződés és az ajánlattételi dokumentáció által előírt elvégzendő munkák teljes költségét és magában foglalja a műszaki tartalom által előírt minőségben történő megvalósításához szükséges összes, a költségvetésben külön meg nem jelölt egyéb, járulékos költségeket is, így különösen, de nem kizárólag: a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai, anyagbeszerzési költségek, munka-, vagyon- és tűzvédelmi költségek, szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, alkalmazottak bérköltségei és járulékai, alvállalkozók díja, 31

32 tervezői művezetés költségei, a felvonulás, az ideiglenes melléklétesítmények kiépítési költsége, különleges körülmények, akadályoztatás miatti többletköltségek, környezetvédelmi és ahhoz kapcsolódó többletköltségek, a bontási, valamint a veszélyes hulladékok elszállításával, elhelyezésével kapcsolatos költségek, jótállási, szavatossági kötelezettségből fakadó költségek, a kivitelezéshez szükséges - a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb engedélyekkel, hozzájárulásokkal kapcsolatos költségek, banki költségek és díjak, hatósági szabályok megsértése miatti bírságok díjai, az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek, eljárási költségek, illetékek, hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti többletköltségek, az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi további járulékos költségek. Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. Megrendelő díjmentesen biztosítja a munkavégzéshez szükséges víz- és áramvételezési lehetőséget Megrendelő Vállalkozó részére előleget biztosít. Az előleg mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a. Megrendelő az előleget Vállalkozó kérésére legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Amennyiben Vállalkozó igényel előleget, az előleg összege a vállalkozási díjba beszámít, a végszámla összegéből kerül levonásra. Amennyiben Vállalkozó előleget igényel, az előleg igénylésének kezdeményezésével egyidejűleg előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtania Megrendelő részére a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak fenn kell állnia az előleggel történő pénzügyi elszámolás lezárásáig. Az előlegről a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően előlegszámlát kell kiállítani. Megrendelő jogosult ellenőrizni az előleg felhasználását. Amennyiben azt Vállalkozó nem a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben használja fel, visszafizetési kötelezettség terheli. 32

33 Az ajánlatkérő az előlegszámlán kívül egy részszámla (a kivitelezés 50%-os készültségi fokának elérésekor, a részszámla összege a nettó ellenszolgáltatás 50%-a) és egy végszámla benyújtására jogosult Vállalkozó a (rész)számlát aláírt (rész)teljesítési igazolás alapján nyújthatja be. A végszámla kiállításának, kifizetésének feltétele a kivitelezési munka tekintetében a 100%-os műszaki készültségi fok elérése, általánosságban pedig a Megrendelő által aláírt hiba és hiánymentes átadás-átvételi jegyzőkönyv, a megvalósítási dokumentáció átadása, a Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott jótállási biztosíték. Fizetési határidő: Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül utal Vállalkozó fenti számú számlájára. A számla kiegyenlítése Megrendelő mindazon jogainak fenntartásával történik, amelyek a Vállalkozó esetleges hibás teljesítésével vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozót a Ptk. 6:155. (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat amelynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke illeti meg. A két fél teljesítésének időbeli elválására való tekintettel Felek jelen szerződést nem tekintik kölcsönszerződésnek Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott számla műszaki hátterét, valamint a számlakiállítás formai követelményének való megfelelést saját maga is megvizsgálja. Amennyiben bármilyen hiányosságot vagy hibát észlel, a számla kifizettetését csak azok teljes körű rendezését követően indítja meg, a hiánypótlás, javítás ideje nem számít bele a kifizetési határidőbe A számlát az Országos Idegennyelvű Könyvtár nevére és címére kell kiállítani, és a Gazdasági Osztály részére kell benyújtani. Vállalkozó által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. A számlán fel kell tüntetni a szerződés azonosító adatait. Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után. A fizetési határidő csak a hibátlan, befogadott számlákra vonatkozik, amelynél rendelkezésre áll a teljesítésigazolás is A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésük az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -ának hatálya alá tartozik, erre való tekintettel a jogszabály rendelkezéseinek a betartása a vállalkozói számlák kifizetésének előfeltétele. Nem alkalmazhatóak a késedelmes fizetés szabályai, jogkövetkezményei, ha a Megrendelő az Art. 36/A. -ában előírtaknak megfelelő feltételek teljesülése hiányában visszatartja a kifizetést. Amennyiben Vállalkozó nem teljesíti határidőben a kifizetés 33

34 jogszabály szerinti előfeltételeit, a Megrendelő fizetési határideje a Vállalkozó késedelmével meghosszabbodik. Megrendelő tájékoztatja továbbá a Vállalkozót, hogy az Art. 36/A. -ában meghatározott kötelezettségek így a tájékoztatási kötelezettség őt is terhelik a Kbt. és a Ptk. szerinti esetleges alvállalkozói irányában Vállalkozó a Kbt (4) bekezdése alapján kijelenti, hogy: - nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, - tulajdonosi szerkezetét a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti A kifizetés egyebekben a Kbt (1)-(6) bekezdéseiben, az államháztartási jogszabályokban, amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -ában foglaltak szerint történik Vállalkozó.. banknál vezetett.. számlájára. 8. Kapcsolattartó, nyilatkozattételre jogosult és közreműködő személyek A Megrendelő utasítási és ellenőrzési jogkörrel rendelkező képviselői, akik egyben a kapcsolattartók megrendelői részről: Név: Cím: Telefon: Név: Cím: Telefon: Műszaki ellenőrzést végző: Név: Cím: 34

35 Telefon: Azonosító adatok: A Vállalkozó kapcsolattartó munkatársa: Név: Cím: Telefon: Felelős műszaki vezetője: Név: FMV eng. száma: Cím: Telefon: Amennyiben Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének személyében változást tervez, köteles azt 5 munkanapon belül Megrendelőnek bejelenteni, és az új személy alkalmasságát az ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelően igazolni. A változás csak a megrendelői jóváhagyást követően hatályosul. Ebben az esetben is irányadó az, hogy az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. Felek a képviselők megbízását visszavonhatják, és új képviselőket bízhatnak meg, ez azonban csak a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá. A kapcsolattartók személyében, illetve adataiban bekövetkező változásokról szóló egyoldalú értesítések szerződő felek megállapodása alapján nem minősülnek szerződésmódosításnak, az erről szóló egyoldalú írásbeli értesítés kézhezvételével azt szerződő felek a másik fél által elfogadottnak tekintik. 35

36 9. Hibás teljesítés, jótállási és szavatossági feltételek 9.1. Vállalkozó az érvényes és hatályos jogszabályok szerint szavatol azért, hogy az általa elvégzett munka, a szerződés teljesítése során létrehozott szerkezetek és elemek, felhasznált, beépített anyagok, eszközök, berendezések, a teljesítés időpontjában minden tekintetben megfelelnek a jelen szerződésnek, valamint a magyar hatályos jogszabályok előírásainak, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasak. Megrendelő az ezzel kapcsolatos jogait a szerződés, a hatályos jogszabályok, különösen a kötelező alkalmassági időre vonatkozó előírások által meghatározott időtartamon belül gyakorolhatja Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka, a szerződés teljesítése során létrehozott szerkezetek és elemek, felhasznált, beépített anyagok, eszközök, berendezések, valamint Megrendelő részére átadandó Dokumentumok (így például tervek, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek stb.) tekintetében harmadik személynek nem áll fenn, és a későbbiekben sem fog fennállni, olyan joga, amely Megrendelő tulajdonszerzését, egyéb jogszerzését korlátozná, akadályozná vagy meghiúsítaná, a szerződés tárgyának jogszerű használatát akadályozná, korlátozná vagy kizárná A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a jelen szerződés alapján elvégzett feladatok a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak vagy a szerződésben meghatározottaknak. Ez esetben a Megrendelő elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, azzal hogy: a) munkával elérhető eredmény esetében a kicserélésen a munkával elérhető eredmény részben vagy egészben való újbóli teljesítését kell érteni és b) a kijavítás vagy a szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítése - a Megrendelő szerződésszerű teljesítéshez fűződő érdekei figyelembevételével - a munkával elérhető eredmény létrehozásának az eredetileg vállalthoz képest eltérő módjával is megvalósulhat; az ebből eredő többletköltségek Vállalkozót terhelik Vállalkozó a hibák kijavítását köteles haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentést követő 12 órán belül megkezdeni és műszakilag indokolt lehető legrövidebb időtartamon belül befejezni, azzal, hogy Megrendelő jogosult dönteni arról, hogy a hiba elhárítását Vállalkozó megkezdje-e a bejelentés napján vagy a következő munkanapon az általános munkarend kezdetén. Amennyiben a Vállalkozó kijavítást, kicserélést nem kezdi meg vagy a műszakilag indokolt időtartamon belül nem fejezi be, Megrendelő jogosult a Vállalkozó értesítésével a Vállalkozó költségére a munkát mással elvégeztetni, erre a célra a jólteljesítési biztosítékot felhasználni Vállalkozó köteles megtéríteni megrendelőnek a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkező károk megtérítését a Ptk. 6:174. alapján Megrendelő akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincsen helye, vagy ha Vállalkozó a kijavítást vagy a kicserélést nem 36

37 vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt Vállalkozót az általa elvégzett munkára, szerződés teljesítése során létrehozott szerkezetekre és elemekre, felhasznált, beépített anyagokra, eszközökre, berendezésekre 5 év jótállási, valamint jogszabály szerinti szavatossági (kötelező alkalmassági) kötelezettség terheli. Vállalkozó garanciát vállal a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, megfelelőségéért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb a teljesítésbe bevont harmadik személy alkalmazza. A jótállási idő a sikeres átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől kezdődik Kijavítás, kicserélés esetén a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási, kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat következményeként Konstrukciós hiba esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a kivitelezés mindazon elemeit, részeit, tartozékait stb. saját költségére kijavítani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem hibásodtak meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukciójúaknak bizonyultak, és hasonló meghibásodásuk feltételezhető Megrendelő hibás teljesítési igénye érvényesítésével közvetlenül Vállalkozóhoz fordulhat, Vállalkozó pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére más hibásan teljesített Jelen szerződésben foglaltak Megrendelő törvényből fakadó jogait nem érintik. 10. Biztosítás Vállalkozó felelős a Megrendelőnek vagy harmadik személynek a Vállalkozó vagy alvállalkozója vagy a teljesítésbe bevont egyéb személyek magatartásával (tevékenységével, mulasztásával) okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkező károkért. Vállalkozó felelőssége e körben meghaladhatja a vállalkozói díj összegét Vállalkozó köteles a kivitelezésére vonatkozóan teljes körű (valamennyi, a tevékenységgel okozati összefüggésben álló kárra kiterjedő), a szerződés teljes időtartamára vonatkozó, legalább a szerződés szerinti vállalkozói díjjal azonos összegű szakmai felelősségbiztosítást kötni. A biztosítást úgy kell megkötni, hogy az esetlegesen felmerülő kárnál a Vállalkozó önrésze nem haladhatja meg a biztosító által elismert kárösszeg 10 %-át. 37

38 10.3. A biztosítás megkötését Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötéskor igazolni köteles. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a jelen szerződés biztosításra vonatkozó feltételeinek, az a szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után. 11. Kötbérek Vállalkozó kötbér fizetésére kötelezi magát, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha a szerződésszegést kimenti. A Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a 4. pontban meghatározott határidőhöz képest késedelmesen teljesít. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítésre eső nettó vállalkozói díj 1%-a, maximum 20%-a lehet. A késedelmi kötbér a kötelezettségre irányadó teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő első naptól jár. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól A teljesítés Vállalkozó érdekkörében felmerült bármilyen okból történő meghiúsulása (így különösen, ha Vállalkozó a teljesítést megtagadja vagy Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt Megrendelő a szerződést felmondja vagy szerződés teljesítése Vállalkozó érdekkörében felmerült okból ellehetetlenült) esetén Megrendelő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult, a meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a, esedékessége a meghiúsulás tényének bekövetkezését követő nap. A meghiúsulási kötbér összegébe a meghiúsulásig terjedő időre fizetendő késedelmi, hibás teljesítési kötbér összege beszámít Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítését követően jogosult a Vállalkozó által fizetendő kötbér összegét a számla összegéből a Kbt (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vétele mellett levonni, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét nem kifogásolja. Az értesítésben a Megrendelő köteles feltüntetni a kötbér jogalapját, a késedelemmel érintett napok számát, valamint a kötbér összegszerűségét. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles azt haladéktalanul, írásban megtenni. A szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét 5 munkanapon belül, írásban nem kifogásolja, az a megrendelői kötbérigény elismerésének minősül Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a Vállalkozó által végzett tevékenység nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályban, valamint a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek. 38

39 Felek megállapodnak abban, hogy hibás teljesítés esetén Megrendelő választása szerint (i) kijavításra, kicserélésre, illetve a szolgáltatás ismételt elvégzésének követelésére, vagy (ii) a vállalkozói díj megfelelő csökkentésére vagy (iii) elállásra jogosult. A Megrendelő a hibás teljesítésből eredő kár megtérítését is követelheti, kivéve, ha a Vállalkozó a hibás teljesítést kimenti Vállalkozó neki felróható vagy az érdekkörébe eső hibás, hiányos teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a hibás, hiányos teljesítésre eső nettó vállalkozói díj 20%-a, esedékessége a hiba, hiányosság megszüntetésére megállapított határidő eredménytelen lejártát követő nap Megrendelő abban az esetben is jogosult érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó igényeit, ha a teljesítést elfogadta, illetve a teljesítésigazolást kiadta annak ellenére, hogy a szerződésszegésről tudott vagy arról tudnia kellett volna, de igényét nem jelentette be haladéktalanul. 11. Biztosítékok Amennyiben Vállalkozó előleget igényel, előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtania Megrendelő részére a szerződés 7. pontjában foglaltak szerint. Továbbá Vállalkozó köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában jólteljesítési biztosítékot bocsátani Megrendelő rendelkezésére. A jólteljesítési biztosíték a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-a. A biztosítékot Vállalkozó legkésőbb a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles szolgáltatni. A jótállási idő meghosszabbítása esetén a jólteljesítési biztosíték meghosszabbításra kerül addig, ameddig a jótállási kötelezettség az elvégzett munkákkal kapcsolatban valamennyi részre nézve megszűnik. Amennyiben a jótállás már nem az egészre terjed ki, a biztosíték vetítési alapja a jótállással érintett rész(ek) értéke A biztosíték akkor megfelelő, ha a jólteljesítési biztosíték mértéke jelen szerződésben meghatározott áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, előleg-visszafizetési biztosíték esetében az igényelt előleg összegének megfelelő mértékű. korlátozás nélküli, feltétlen és visszavonhatatlan, az igénybejelentéstől számított 3 banki munkanap alatt igénybe vehető - futamideje (érvényessége és hatályossága): a jólteljesítési biztosíték esetében a jótállási kötelezettség fennállásáig, az előleg visszafizetési biztosíték esetében az előleggel való pénzügyi elszámolásig. 39

40 A biztosíték Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. A biztosítéknak bank-, vagy biztosító által vállalt garancia, banki készfizető kezességvállalás vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény útján történő biztosítása estén a garancialevélnek, illetve a kötelezvénynek tartalmaznia kell azt, hogy a bank/biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony, valamint minden előzetes okirat vizsgálata és/vagy bírósági döntés nélkül azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a bank/biztosító saját kötelezettsége alapján. 13. Szerződés megszűnése Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel írásban megszüntethetik A jelen szerződés megszűnik a szerződés teljesítésével vagy súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondással, továbbá a jelen szerződésben vagy jogszabályban biztosított elállással, valamint a teljesítés lehetetlenné válása esetén A szerződő felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólag, ha - a késedelmi kötbér elérte a pontban meghatározott maximumot, - Vállalkozó megszegi a kivitelezési tevékenység folytatására vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket, és ezen magatartását a Megrendelő felszólítása ellenére nem szünteti meg, illetve magatartásának következményeit a felszólításban meghatározott határidőn belül nem orvosolja. A Megrendelő felszólítása hiányában is súlyos szerződésszegésnek minősül az érintett jogszabályokba ütköző magatartás, amely az élet vagy testi épség veszélyeztetésével vagy jelentős vagyoni kár okozásával jár, - Vállalkozó jegyzett tőkéjének csökkenésére, cégformájának megváltozására, átalakulására, tulajdonosi szerkezetének megváltoztatására vonatkozó döntést követő 8 (nyolc) napon belül Megrendelő részére írásban történő bejelentési kötelezettségét elmulasztja, - Vállalkozó nem teljesíti az alvállalkozók igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti kötelezettségeit, - Vállalkozó munkavállalói, illetve alvállalkozóinak munkavállalói nem felelnek meg a törvényi előírásoknak, - Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést, - Vállalkozó megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását, - Megrendelő szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést vagy azt indokolás nélkül megtagadja, - Vállalkozó az előleget nem a szerződéssel összefüggésben használja fel, - Felek ellen a szerződéskötést követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésre irányuló eljárás indul. 40

41 Ha a súlyos szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt - a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával -, elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja azt A Kbt (5) bekezdése alapján, Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. Jelen bekezdés szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozónak az elállásig végzett munka ellenértékét és a Vállalkozó elállásból eredő kárát megtéríteni, kivéve, ha a szerződés megszűnésére a pontban foglaltak alapján került sor Ha a teljesítési határidő(k) lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a szolgáltatást az esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében, Megrendelő gyakorolhatja a késedelemből eredő jogokat. Ha a teljesítési határidő(k) előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a teljesítés hibás lesz, a jogosult a hiba kijavítására tűzött határidő eredménytelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. 14. Vegyes rendelkezések Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 50. (1a) bekezdésében foglaltak alapján a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetnek minősül Felek kifejezik készségüket, hogy a jelen szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködnek és tájékoztatják egymást a szerződést érintő körülményekről (közvetlen kapcsolat formájában is). Ennek érdekében: kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények 41

42 elhárítása érdekében szükségesek, vitás kérdéseiket közvetlenül, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Az a fél, aki az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét megszegi, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kbt. 31. (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltaknak megfelelően a szerződést és annak mellékleteit, valamint a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő tíz napon belül; nyilvánosságra hozza a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját honlapján A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a) alvállalkozót a Kbt ában foglaltak szerint vehet igénybe, b) jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt ában meghatározott esetben, a Kbt. 30. (1) bekezdés h) pontjában előírt közzétételi kötelezettség figyelembe vételével, a szerződés aláírására jogosultak által, írásban lehetséges, c) jelen szerződés tartalmára a Kbt. rendelkezései, különösen a Kbt (4)-(7) bekezdései az irányadók, d) Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott adatokat, terveket, terviratokat, dokumentumokat csak jelen szerződés céljára használhatja fel, e) Vállalkozót alvállalkozóira és munkavállalóira is kiterjedően titoktartási kötelezettség terheli jelen szerződés kapcsán tudomására jutott adatok, információk, dokumentumok, technológiák tekintetében, f) Vállalkozó jelen szerződéssel Megrendelő részére kizárólagos és korlátlan felhasználási jogot ad az általa jelen szerződés keretében esetlegesen létrejövő szerzői jogilag védett mű (tervek) egésze felett. A 7. pontban foglalt vállalkozói díj a felhasználási jog ellenértékét is magában foglalja. g) a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik alkalmazottainak, alvállalkozóinak, teljesítésbe bevont személyeknek a szerződés teljesítése során végzett tevékenységéért és magatartásáért és az esetlegesen okozott károkért A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 42

43 14.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerinti közzétételéhez Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény 5. (5) bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. A szerződés tartama alatt, valamint a szerződés teljesítést követően Vállalkozó köteles közreműködni abban, hogy bármely arra jogszabályban feljogosított szervezet betekintsen minden kapcsolódó dokumentumba (az alvállalkozókét és a közreműködőkét is beleértve) és a szükséges ellenőrzéseket elvégezhessék Felek megállapodnak, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik A jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.), a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.), a vonatkozó szakmai jogszabályok, így különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az államháztartási jogszabályok az irányadóak Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé helytállni Jelen szerződés oldalból és darab mellékletből áll, melyet Felek olvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írnak alá Jelen szerződés.. egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyből.példány Megrendelőt,. példány Vállalkozót illet meg. Keltezés:.., hónap..nap. Megrendelő. Vállalkozó 43

44 Országos Idegennyelvű Könyvtár.. Főigazgató. Megrendelő pénzügyi ellenjegyzője. Megrendelő jogi ellenjegyzője 44

45 V. A DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEI 45

46 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AJÁNLATI NYILATKOZAT Tisztelt Ajánlatkérő! Miután az Önök ajánlati felhívásának és dokumentációjának feltételeit a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk amelynek kézhezvételét és elfogadását ezennel igazoljuk ajánlatot teszünk az Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1052 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jet-groutingos alapmegerősítése (III. ütem) tárgyában a dokumentációban részletezett követelménynek megfelelően, a felolvasólapon megjelölt összegért, vagy bármely olyan összegért, amely az ajánlat részét képezi. A feladat teljesítését az ajánlatunkban szereplő feltételek mellett elvállaljuk. Vállaljuk továbbá, hogy nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, valamint a műszaki leírásban megfogalmazott feladatot az ajánlatkérő elvárásainak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően a Felolvasó lapon szereplő árakért és díjakért teljesítjük. Nyilatkozunk, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. Törvény szerint mikrovállalkozásnak minősül vagy kisvállalkozásnak minősül vagy középvállalkozásnak minősül vagy nem KKV (a megfelelő aláhúzandó). Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható., cégszerű aláírás 46

47 2. SZÁMÚ MELLÉKLET KERESKEDELMI AJÁNLAT (Felolvasó lap) 1. Ajánlattevő 1.1. Neve (megnevezése): Székhelyének címe: 1.3. Cégjegyzékszáma: Kapcsolattartó neve: Telefonszám: Fax szám: cím: 2. Az ajánlat tárgya: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1052 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése (III. ütem) 3. Értékelési szempontok szerinti vállalások: Az ajánlott vállalási ár: 1.) Költségvetés alapján adott nettó ajánlati ár:...,- Ft 2.) Műszaki tartalom kiegészítések.,- Ft 3.) Mindösszesen nettó ajánlati ár (1+2).,- Ft.., 20. hónap nap. cégszerű aláírás 47

48 3. SZÁMÚ MELLÉKLET NYILATKOZAT Alulírott..., mint a(z)... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy a(z).... Ajánlattevő általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az alábbiak szerint alakult: Év Teljes árbevétel..., /cégszerű aláírás/ Megjegyzések: Az adatokat attól függően kell megadni, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Nem magyarországi letelepedésű cégek esetében az adatokat a beszámolóban szereplő devizában kell megadni. 48

49 4. SZÁMÚ MELLÉKLET A LEGJELENTŐSEBB REFERENCIÁK ISMERTETÉSE 1 Teljesítés ideje (év/hó/nap) és helye A szerződést kötő másik fél megnevezése és elérhetősége Az elvégzett munka rövid bemutatása Az ellenszolgáltatás nettó összege (Ft) Nyilatkozom, hogy a referencia listán feltüntetett szerződések teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt...., /cégszerű aláírás/ 1 A bemutatott referenciákhoz mellékelni kell a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. (5) bekezdése szerint a Kbt. harmadik része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 16. (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolást a referenciabemutatásban előírt tartalommal és arra vonatkozó nyilatkozattal, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 49

50 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CVIII TÖRVÉNY 56. SZERINTI NYILATKOZAT Alulírott..., mint a(z)... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m hogy a(z). Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Közbeszerzési törvény 56. (1) bekezdésben és a (2) bekezdésében foglalt kizáró okok, amelyek szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 7/A. -a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi 50

51 érdekeinek megsértése, vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. Erre tekintettel nyilatkozunk, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. (A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni) Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges: Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pontjában foglalt definícióra tekintettel, az ott definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi: 51

52 Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos címe A Kbt. 56. (2) bekezdése szerint nyilatkozom továbbá, hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Vagy A Kbt. 56. (2) bekezdése szerint nyilatkozom továbbá, hogy a... (cégnév, székhely) szervezet cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Nyilatkozom továbbá, hogy a... (cégnév, székhely) szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn...., (cégszerű aláírás) 52

53 6. SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CVIII. TÖRVÉNY 58. (3) BEKEZDÉS SZERINTI NYILATKOZAT Alulírott. (név), mint a (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Kelt,.. cégszerű aláírás 53

54 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CVIII. TÖRVÉNY 40. (1) BEKEZDÉS SZERINTI NYILATKOZAT* Alulírott. (név), mint a (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi részbe kívánok alvállalkozót igénybe venni: vagy a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót. A Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a 40. (1) bekezdés a) pontjában megjelölt részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t veszem igénybe, az alább megjelölt százalékos arányban: A Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontjában megjelölt rész Alvállalkozó neve, címe Alvállalkozó bevonásának mértéke a szerződés értékének %-ban Kelt,.. cégszerű aláírás * Minden esetben az ajánlattevő esetében igaz kijelentés aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő. 54

55 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A MUNKAVÁLLALÓK VÉDELMÉRE ÉS A MUNKAFELTÉTELEKRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS A Kbt. 54. (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően tájékoztatást adunk arról, hogy a közbeszerzési eljárások ajánlattevőinek a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó azon kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés során meg kell felelni, kérelemre az alábbi szervezetek adnak megfelelő tájékoztatást: Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 1056 Budapest, Bástya u. 35. Postacím: 1438 Budapest Pf tel: fax: Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1438 Budapest Pf tel: fax: Adózás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon: Fax: Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/ Környezetvédelem: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a Budapest, Pf Tel.: 1/ Fax: 1/ Honlap: Egészségvédelem: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf Központi telefonszám:

56 Központi faxszám: Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. Telefonszám: A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság Cím: 1145 Budapest Columbus u Postacím: 1145 Budapest Columbus u Telefon: (36-1) Fax: (36-1)

57 9. SZÁMÚ MELLÉKLET NYILATKOZAT Alulírott...(név), mint a (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m hogy a Kbt (5) bekezdésének megfelelően az előleg-visszafizetési és a jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátását vállaljuk..., cégszerű aláírás 57

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347285-2010:text:hu:html HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére, a Jó Állam imázskommunikációjához médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34356-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 21-034356 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261774-2010:text:hu:html HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166624-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:320729-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 10 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/54.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Miskolc: Orvosi felszerelések 2013/S 222-386219. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Miskolc: Orvosi felszerelések 2013/S 222-386219. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/22 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386219-2013:text:hu:html Magyarország-Miskolc: Orvosi felszerelések 2013/S 222-386219 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben