AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttm ködési Program keretében Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Az ajánlati felhívás közvetlen megküldésének a napja: június 28. Az ajánlattételi határid : július óra Az ajánlatok felbontásának id pontja: július óra Az els tárgyalás id pontja: július 26.

2 TARTALOMJEGYZÉK Sorszám oldalszám 1. Útmutató Ajánlatkér neve, címe, elérhet sége Kapcsolattartás Általános információk Általános és szakmai feltételek A közbeszerzés tárgya és mennyisége Ajánlati ár Fizetési feltételek Az ajánlat formája és tartalma Az ajánlat összeállításának költsége Az ajánlattétel nyelve Az ajánlat formája és aláírása Az ajánlattev k esélyegyenl sége Kiegészít tájékoztatás Helyszíni konzultáció Ajánlatok felbontása Az elbírálás szempontjai Az ajánlatok értékelésének menete Értesítés az ajánlatkér döntésér l Az ajánlat tartalmára vonatkozó javaslat Iratminták Szállítási szerz dés tervezet 35. 2

3 1. ÚTMUTATÓ 1.1. Az ajánlatkér neve, címe és elérhet sége Név: Méhkerék Község Önkormányzata Cím: 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. Címzett: Tát Margit polgármester 1.2. Kapcsolattartás Név: Méhkerék Község Önkormányzata Telefon: +3666/ Fax: +3666/ Általános információk A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. Harmadik részének 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. A dokumentációt ajánlatkér jelen ajánlattételi felhívással együtt díjtalanul, elektronikus formában bocsátja az ajánlattev k rendelkezésére. Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció ajánlatkér által jelen felhívással együtt történ megküldése. A megküldött ajánlattételi dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehet. Kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl k közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl olyan gazdasági szerepl vel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkér nem küldött ajánlattételi felhívást. Ajánlatkér felhívja ajánlattev figyelmét a Kbt ban foglaltakra. A kizáró okokkal, a pénzügyi gazdasági és a m szaki szakmai alkalmassági kritériumokkal kapcsolatos információkat az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az ajánlat elkészítése során az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakon túl a közbeszerzésekr l szóló, többször módosított évi CVIII. törvényben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat be kell tartani, az ajánlatot ezen követelmények figyelembe vételével kell megtenni. Az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban foglaltaknak nem megfelel vagy azoktól és a Kbt. el írásaitól eltér ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vagy esetleg kizárását eredményezheti. 3

4 2. ÁLTALÁNOS ÉS SZAKMAI FELTÉTELEK Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerül összes költséget, kockázatot ajánlattev nek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelét l függetlenül ajánlatkér semmiféle módon nem tehet felel ssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban A közbeszerzés tárgya és mennyisége Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttm ködési Program keretében Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Beszerzend irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök): Ajánlatkér az irodai berendezések tekintetében a mennyiségi és tárgyi elvárások mellett meghatározza az alábbi elvárásokat: - Irodai felszerelés asztallal és borított székkel 10 db Fiókos iroda asztal L120xA55xH85 cm és irodai szék b rrel bevonva világos szín - Szekrény két ajtóval 5 db Magas kétajtós szekrény L80xA398xH185 cm világos szín - Tárgyaló asztal 1 db 4700x1900xh=750 mm préselt fából, 36 mm vastagsággal, vas lábakkal A tárgyaló asztal felépítése: 2700x900xh=750 mm 2 db ovális asztal véggel 1000x1900xh=750 mm 2 db - Vas szék m anyag borítóval 40 db Vas szék m anyag borítóval L61 A69 H95 - Falra tehet fogas 9 db - Fehér-fekete nyomtató 1 db Fekete-fehér lézer nyomtató - Színes nyomtató 1 db Színes A4 nyomtató - Számítógép 10 db PC 1.6 Ghz-1024 Mb DDR2-160 Gb Hdd. - Software csomag 10 db MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL SP3ENGLISH Ajánlatkér el írja, hogy az irodai eszközök beszerzése el tt ajánlattev egyeztessen ajánlatkér vel. Az eszközök beszerzése helyszínre szállítva, beállítva, szükség esetén összeszerelve értend. Ajánlatkér kizárólag I. osztályú teljesítést fogad el. 4

5 2.2. Ajánlati ár Az ajánlati árat (az ellenszolgáltatás összege) a Felolvasólapon az alábbi módon kell megadni: Nettó ellenszolgáltatás:....,-ft + ÁFA:,- Ft Bruttó ellenszolgáltatás:,- Ft azaz:... forint, Az ajánlati ár (ellenszolgáltatás összege) magában foglal minden ellenszolgáltatást. Ajánlatkér az ajánlatok értékelése során a nettó árat veszi figyelembe Fizetési feltételek Ajánlatkér el leget nem fizet. A közbeszerzés fedezetét saját forrásból biztosítja. Ajánlatkér a vételárat a 6 órás próbaüzem eredményes elteltét követ en kiállított teljesítésigazolás és számla alapján fizeti meg banki átutalással a Kbt. 130 (3) bekezdésében foglaltak szerint. A fizetési határid a számla kézhezvételét l számított 30 nap Az ajánlattétel formája és tartalma Az ajánlat és összeállításának költsége Az ajánlat elkészítésének alapja jelen dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció), amely rögzíti ajánlatkér elvárásait, valamint a részletes szerz déses feltételeken túlmen en a feladatok meghatározását. Ajánlattev által benyújtott ajánlatnak az összes elvégzend feladatot tartalmaznia kell, olyan módon, ahogy azt az ajánlatkér Dokumentációjában el írja. Az Ajánlattev nek az ajánlattételi felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelel en kell ajánlatát elkészítenie. Ajánlata benyújtásával az Ajánlattev teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi id szakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel együtt, függetlenül az Ajánlattev saját feltételeit l, amelyekt l ezennel eláll. Az Ajánlattev kötelessége, hogy teljes kör ismereteket szerezzen a maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása el tt. Ajánlatkér feltételezi, hogy az Ajánlattev minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerz déskötéshez szükséges. Ajánlatkér valamennyi ajánlattev t l elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon. 5

6 Az ajánlat összeállításának, benyújtásának minden költsége kizárólag az Ajánlattev t terheli. Az Ajánlatkér nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az Ajánlattev t érheti a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az ajánlat bármely más vonatkozásában. Az ajánlattev nek nincs joga semmilyen, az Ajánlattételi dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívüli egyéb így különösen anyagi igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezését l függetlenül az Ajánlatkér vel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az Ajánlatkér kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes Ajánlattev nek, sem másoknak nem fizet Az ajánlattétel nyelve Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést, nyilatkozatot, illetve egyéb dokumentumot és becsatolt anyagot magyar nyelven kell elkészíteni. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az Ajánlattev nek, illetve az ajánlatban megnevezésre kerül alvállalkozónak a nem magyar nyelv dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. Ajánlatkér elfogadja az egyszer fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást. A fordításban elkövetett hibákért az Ajánlattev felel Az ajánlat formája és aláírása Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határid lejártáig. Az ajánlatot magyar nyelven, cégszer en aláírva, minden információt tartalmazó oldalát sorszámozva és szignálva, felolvasó lappal ellátva, megbonthatatlanul összef zve, zárt, sérülésmentes csomagolásban 3 (három) példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az eredeti vagy másolati megjelölést. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell f zni, a csomót matricával az ajánlat els vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattev részér l erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegz, illet leg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; A csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlat tárgyát: Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttm ködési Program keretében Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése, továbbá: Az ajánlattételi határid ig nem bontható fel!. Amennyiben az egyes példányok között eltérés mutatkozik, úgy az eredeti példányban foglaltak az irányadóak. Postán feladott ajánlatot az ajánlatkér akkor tekinti határid n belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határid ig sor kerül. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni Iktatóban nem bontható, azonnal a címzetthez továbbítandó. 6

7 Az ajánlat csak akkor tartalmazhat közbeszúrásokat, törléseket, átírást, ha az szükséges az Ajánlattev által elkövetett hibák kijavításához. Ilyen esetekben a javítást az aláírónak szignálnia kell. Ajánlatkér az ajánlatot késedelmesen benyújtó ajánlattev t l indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, eltévedés, parkolási probléma, stb.). Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattev cégjegyzésre jogosult képvisel jének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által valamint a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell. Az ajánlat tartalomjegyzéket követ els oldalaként a felolvasólapnak kell szerepelnie, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattev nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, a kért ellenszolgáltatás összegét, valamint azokat a f bb, számszer síthet adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap formanyomtatványát jelen Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Az IRATMINTÁK részben szerepl dokumentumok az Ajánlatkér által ajánlott minták, Ajánlattev a saját maga által elkészített nyilatkozatmintákat is becsatolhatja az ajánlatába. Az ajánlatot az ajánlattev nek az Ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelel en kell elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60. (1) bekezdés). Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattev kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerz dés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. (3) bekezdés). Az ajánlatban az ajánlattev nek az egyéb el írt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak min sül-e (Kbt. 60. (5) bekezdés). Az ajánlattev nek a kizáró okokkal kapcsolatban az Ajánlattételi felhívás III.2.1. pontjában foglaltak szerint kell eljárnia. Az ajánlattev továbbá köteles igazolni a szerz dés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint m szaki, illet leg szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. Ajánlattev nek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!) Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak m ködni. 7

8 Az ajánlatban bemutatott referenciák esetében esetlegesen a különböz devizák forintra történ átszámításánál az ajánlattev nek a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattev saját központi bankja által a teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. Az ajánlattev nek az Ajánlattételi felhívás III.2.3. M1) pontban meghatározott alkalmassági feltétel igazolásához az alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia ajánlatában akként, hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követ en feltünteti az átszámításnak megfelel értéket. Ajánlattev az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerint Ajánlattev k esélyegyenl sége Az ajánlattételi felhívással, illetve a dokumentációval kapcsolatos kiegészít tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok minden ajánlattev számára hozzáférhet k legyenek, és ne sértsék az ajánlattev k esélyegyenl ségét Kiegészít tájékoztatás Az ajánlattételi felhívással, illetve a dokumentációval kapcsolatban a megfelel ajánlattétel érdekében az Ajánlattev k írásban kiegészít (értelmez ) tájékoztatást kérhetnek az ajánlattételi határid lejárta el tt ésszer id ben. Ajánlatkér a Kbt ban foglaltak szerint fenntartja a lehet séget az ajánlattev k számára, hogy írásban kérdéseket tegyenek fel. Név: Méhkerék Község Önkormányzata Tát Margit polgármester A levélben vagy faxon feltett kérdéseket -en is el kell küldeni! Ajánlatkér a Kbt (5) bekezdés alapján írásban válaszol. A levélben vagy faxon feltett kérdéseket -en is el kell küldeni! Ajánlatkér valamennyi határid re beérkezett kérdésre legkés bb az ajánlattételi határid lejárta el tt ésszer id ben oly módon fog írásban válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdez személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidej leg megküldi minden ajánlattev nek. Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és megválaszolásra. A válaszlevelek, továbbá az ajánlatkér saját hatáskörében végzett pontosításai az Ajánlattételi dokumentáció részévé válnak, így azok is kötelez vé válnak az ajánlattev k számára. Ajánlattev bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet Ajánlatkér írásban nem er sített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 8

9 Helyszíni konzultáció Ajánlatkér a megfelel ajánlattétel érdekében helyszíni konzultáció biztosításával biztosítja a teljesítés helyszíneinek megtekintését az alábbiak szerint: Id pontja: :00 óra, Helyszín: 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. Jegyz i Iroda Az ajánlatok felbontása Az ajánlatok bontására a Kbt ban foglaltaknak megfelel en kerül sor. Ajánlatkér külön meghívót nem küld az Ajánlattev knek, jelen Dokumentáció tekintend meghívásnak a bontási eljárásra. Az ajánlatok bontásánál az ajánlatkér, az ajánlattev k, valamint az általuk meghívott személyek vehetnek részt. A résztvev k regisztrálása jelenléti íven történik. Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkér ismerteti a következ adatokat: - Ajánlattev neve, - Ajánlattev székhelye (címe), - Azok a f bb, számszer síthet adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Amennyiben az ajánlat eredeti példánya nincs összef zve, illet leg nem a 2.4. a) pont szerinti módon van összef zve, akkor ha az érintett ajánlattev a bontáson jelen van az ajánlatkér felhívására, az ajánlatkér által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti az ajánlat összef zését, ha nincs jelen, akkor az ajánlatkér két képvisel je az ajánlat eredeti példányát a bontáson azt az el írtak szerint összef zi, vagy az összef zést kiegészíti, azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkér jogosult lepecsételni, illet leg aláírni. Amennyiben az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, egy tetsz leges példányt fog Ajánlatkér az eredeti megjelöléssel ellátni és adott esetben megfelel en összef zni. Az ajánlatok bontásáról jegyz könyv készül, melyet Ajánlatkér minden Ajánlattev nek öt napon belül megküld. Minden olyan ajánlatról, amelyet az Ajánlattételi felhívásban meghatározott beadási határid után nyújtanak be, az Ajánlatkér jegyz könyvet vesz fel, s az ajánlatot Ajánlatkér meg rzi. A határid után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattev személyének megállapítása céljából bontható fel, a jegyz könyv elkészítése érdekében. A jegyz könyvet Ajánlatkér öt napon belül megküldi az összes Ajánlattev nek. A lezáratlan vagy sérült csomagolásért Ajánlatkér felel sséget nem vállal. Az ajánlatok felbontása után sem az ajánlattev k, sem más az ajánlatok elbírálásában hivatalosan részt nem vev személyek nem kaphatnak információt az ajánlatok értékelésével kapcsolatban. 9

10 Ajánlatkér az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel, az ett l eltér célú felhasználásról az ajánlattev vel külön meg kell állapodni. 3. AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI 3.1. Az ajánlatok értékelésének menete Az ajánlatok formai és adminisztratív kiértékelését Ajánlatkér Bírálóbizottsága végzi. Ajánlatkér a bontásnál el zetesen megvizsgálja, hogy az ajánlatok csomagolása sértetlen-e. Az Ajánlatkér az összes ajánlattev számára, azonos feltételekkel a Kbt ában foglaltak szerint teljes körben hiánypótlásra lehet séget biztosít, továbbá az ajánlatokban található, nem egyértelm kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattev kt l felvilágosítást kérhet. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az Ajánlatkér egyidej leg, közvetlenül, írásban küldi meg az összes ajánlattev számára, megjelölve a határid t, továbbá ajánlatonként a pótlandó hiányokat. Mindaddig, amíg bármely ajánlattev számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására ajánlatkér által a felszólításban, illetve értesítésben megjelölt határid van folyamatban, az ajánlattev pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkér nem hívta fel hiánypótlásra. A hiánypótlási felhívás kiküldését követ en az Ajánlatkér újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szerepl hiányt észlel. A korábban megjelölt hiányok a kés bbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben ekkor is teljesíthet. Ajánlatkér felhívja a figyelmet a Kbt. 67. (7)(8) bekezdéseiben foglaltakra! Ha az ajánlatkér az ajánlatban a 63. (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkér végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más az ajánlatban megtalálható számításon alapuló adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattev t egyidej leg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja az Ajánlatkér. Amennyiben az ajánlat a megkötni tervezett szerz dés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz, Ajánlatkér az ajánlatok étékelése során a Kbt ban foglaltak szerint jár el. Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mérték nek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkér az ajánlatok étékelése során a Kbt ban foglaltak szerint jár el. 10

11 Az Ajánlatkér részér l az ajánlatok vizsgálata és értékelése során az ajánlatokkal kapcsolatban esetleg felmerült, s írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattev cégjegyzésre jogosult képvisel je útján köteles megválaszolni. (Amennyiben a válaszlevelet az ajánlattev cégjegyzésre jogosult képvisel jének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni kell a hiánypótláshoz, feltéve, hogy a meghatalmazás nem szerepel az ajánlatban.) Amennyiben az ajánlattev nem tesz eleget válaszadási, illet leg indokolási kötelezettségének, az Ajánlatkér az ajánlatot a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenné nyilvánítja. Mindez nem érinti azt a tényt, hogy az Ajánlatkér más okból is érvénytelenné nyilváníthassa az ajánlatot, így pl. nem fogadja el az írásos indokolásban foglaltakat. Az ajánlatok bírálatát az ajánlatkér két szakaszban végzi: - Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határid re benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (els ) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkér megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megel z en köteles az ajánlatkér megállapítani az ajánlattev szerz dés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. Az ajánlatot akkor is a tárgyalások megkezdését megel z en érvénytelenné nyilvánítja Ajánlatkér, ha az ajánlattev nem felel meg vagy nem állapítható meg, hogy megfelel-e a szerz dés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek vagy az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen, vagy ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehet ség az ajánlat megfelel vé tételére. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni. - A tárgyalások befejezését követ en az ajánlatkér megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az els ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követ en már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az ajánlatkér az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli. Ajánlatkér az érvénytelennek nyilvánított ajánlatot nem veszi figyelembe a végs sorrend megállapításakor. A Kbt. 74. (1)-(3) bekezdésében foglalt esetekben Ajánlatkér az adott ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Az ajánlatkér kizárja az eljárásból azt az ajánlattev t vagy alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vev szervezetet, aki 11

12 a) a kizáró okok [ ] hatálya alá tartozik; b) részér l a kizáró ok [ ] az eljárás során következett be. Az ajánlatkér kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattev t, aki a) azt az ajánlattev t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. (5) bekezdése], b) azt az ajánlattev t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. (5) bekezdése]. Ajánlatkér csak az érvényesnek min sített ajánlatokat értékeli. Ajánlatkér az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelel ajánlatokat a legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján értékeli Értesítés az ajánlatkér döntésér l Az els tárgyalás tervezett id pontja: július 26. melynek pontos id pontjáról Ajánlattev ket Ajánlatkér írásban tájékoztatni fogja. Ajánlatkér egy tárgyalási forduló megtartását tervezi, de fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben azt szükségesnek ítéli, újabb tárgyalási forduló(k)at tartson. A tárgyalások az ajánlattev kkel egyszerre folytatódnak le. Ajánlatkér minden egyes tárgyalásról jegyz könyvet készít, és az ajánlattev kkel aláíratja. Ajánlatkér a tárgyalások lefolytatásának lezárásaként a tárgyalást követ en tájékoztatást ad a szerz déses feltételek és m szaki tartalom véglegesítésér l, és a tárgyalások során meghatározott id pontban végs ajánlat megtételére kéri az ajánlattev ket. A végs ajánlat megtétele után ajánlati kötöttség áll be. A tárgyalás helyszíne: Méhkeréki Polgármesteri Hivatal, 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. Jegyz i iroda. Az ajánlatkér az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattev pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének id pontjától van kötve. Az ajánlati kötöttség id tartama: a tárgyalások befejezését l számított harminc nap. Az ajánlatkér indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának id pontját megel z en felkérheti az ajánlattev ket ajánlataiknak meghatározott id pontig történ további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti id pontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattev az ajánlatkér által megadott határid ben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkér által megjelölt id pontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattev ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti id pontját követ en az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. Az ajánlatkér az ajánlattev t írásban tájékoztatja az eljárás eredményér l, az eljárás eredménytelenségér l, az ajánlattev kizárásáról, a szerz dés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 74. szerinti egyéb okból történt 12

13 érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az err l hozott döntést követ en a lehet leghamarabb, de legkés bb három munkanapon belül. Az ajánlatkér az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkér az ajánlatok elbírálásának befejezésekor tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattev részére egyidej leg, telefaxon vagy elektronikus úton történ megküldésével teljesíti. Az Ajánlatkér az eljárás eredményér l szóló összegezést az el bbiekben meghatározott határid n belül küldi meg az ajánlattev k számára. A Kbt ában meghatározott esetekben Ajánlatkér az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A Kbt. 76. (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben az ajánlatkér tájékoztatást ad a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összegér l, továbbá adott esetben arról, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra. 4. AZ AJÁNLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT Ajánlattevőnek az ajánlat összeállítása során az alábbi tartalmi felépítést javasoljuk: Hivatkozás Iratanyag megnevezése - Fedlap - Tartalomjegyzék 1. sz. melléklet Felolvasólap (mellékelt minta alapján) Ajánlattev (közös ajánlat esetén a közös Ajánlattev k 2. sz. melléklet mindegyikének): 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet Céginformációs lap (mellékelt minta alapján) Ajánlattev (közös ajánlat esetén a közös Ajánlattev k mindegyikének): a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés szerinti nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerz dés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. (3) bekezdés); valamint arról, hogy a kis- középvállalkozásokról, támogatásuk fejl désér l szóló törvény szerint mikro,- kis- vagy középvállalkozásnak min sül-e (Kbt. 60. (5) bekezdés) a felhívás V.4) 5. pontja szerint (mellékelt minta alapján) Az ajánlattev nek, valamennyi közös ajánlattev nek nyilatkozat formájában meg kell jelölnie: A közbeszerzés azon részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni ( Kbt. 40. (1) bek. a) pont.). ajánlattételi felhívás V pont a) pontja; A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzés azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében közre fognak m ködni. ( Kbt. 40. (1) bek. b) pont.). ajánlattételi felhívás V pont b) pontja; (Mellékelt minták alapján) 13

14 5. sz. melléklet sz. melléklet - 7. sz. melléklet 8. sz. melléklet 9. sz. melléklet - - Kizárólag közös ajánlattétel esetén a felhívás III.1.3) pontja szerint: eredeti vagy hiteles másolatú közös ajánlattev i nyilatkozat. (mellékelt minta alapján) Kizárólag közös ajánlattétel esetén a felhívás III.1.3) pontja szerint: eredeti vagy hiteles másolatú együttm ködési megállapodás. Kizárólag közös ajánlattétel esetén a felhívás III.1.3) pontja szerint: kijelölt közös képvisel meghatalmazása. Jogi helyzetre vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére az ajánlattételi felhívás III.2.1 pontja szerint: Nyilatkozat arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdésében és a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró okok alá (mellékelt minta alapján) Jogi helyzetre vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére az ajánlattételi felhívás III.2.1 pontja szerint: A Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. -ban foglaltak szerinti dokumentumok Nyilatkozat a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállásáról (mellékelt minta alapján) Jogi helyzetre vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére az ajánlattételi felhívás III.2.1 pontja szerint: A Kbt. 58. (3) bekezdés szerinti cégszer nyilatkozat Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére az ajánlattételi felhívás III.2.2 pontja szerint: cégszer nyilatkozat a számlavezet pénzintézetekr l és azok kizárólagosságáról az ajánlati felhívás V.4) 4./d pontja szerint (mellékelt minta alapján) Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére az ajánlattételi felhívás III.2.2 pontja szerint: valamennyi számlavezet pénzintézetét l származó nyilatkozat a felhívás III.2.2. pontjában foglalt tartalommal. Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére az ajánlattételi felhívás III.2.2 pontja szerint: a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogel dje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját a 2010., üzleti évekre vonatkozóan, ha ezekkel az iratokkal ajánlattev azért nem rendelkezik, mert az id szak után kezdte meg m ködését akkor a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 14. (2) az irányadó. Amennyiben az ajánlatkér által kért beszámoló 14

15 9/A. sz. melléklet 9/B. sz. melléklet 9/C. sz. melléklet 10. sz. melléklet a céginformációs szolgálat honlapján megismerhet, a beszámoló adatait az ajánlatkér ellen rzi, ez esetben a beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.. Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k mindegyikére az ajánlattételi felhívás III.2.2 pontja szerint: amennyiben ajánlattev az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésében foglalt nyilatkozatok és dokumentumok. M szaki alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattev k mindegyikére vonatkozóan az ajánlati felhívás III.2.3 pontja szerint: Ajánlattev nek az alkalmassága igazolására csatolnia kell a 310/2011. Kormányrendelet 15. (1) bekezdés a)pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását megel z 3 év (36 hónap) legjelent sebb szállításainak ismertetését a 310/2011. Kormányrendelet 16. (5) szerint legalább az alábbi tartalommal: teljesítés ideje (év, hónap, nap) szerz dést köt másik fél megnevezése valamint a részér l információt adó személy neve, telefonszáma és faxszáma, a szállítás tárgya; az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölése. (mellékelt minta alapján) a 10. sz. melléklethez megadott szolgáltatások teljesítésér l a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdés szerinti, a szerz dést köt fél által kiállított referenciaigazolás vagy az ajánlattev / alkalmasság igazolásában részt vev más szervezet által kiállított referencianyilatkozata (a felhívásban foglalt tartalommal) M szaki alkalmasságra vonatkozó igazolások ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattev k mindegyikére vonatkozóan az ajánlati felhívás III.2.3 pontja szerint: amennyiben ajánlattev az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésében foglalt nyilatkozatok és dokumentumok. Egyéb igazolások, nyilatkozatok az ajánlattev re közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattev k mindegyikére vonatkozóan: - a cégbíróság által nyilvántartott cégadatokat illet en folyamatban lév változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattev által a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésér l a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben) a felhívás V.4.) 6/c) pontja alapján; - az ajánlattev képviseletére jogosult, az ajánlatban aláíróként szerepl személy(ek) aláírási címpéldányát, a cégkivonatban nem szerepl kötelezettségvállaló esetében az erre vonatkozó 15

16 11. sz. melléklet Részletes ajánlat (a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó) írásbeli meghatalmazását, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát (adott esetben) a felhívás V.4.) 6/b) pontja alapján; - cégszer nyilatkozata arról a felhívás V.4) 5/a) pontja alapján, hogy a dokumentáció részét képez szerz déstervezetet feltétel és jogfenntartás nélkül, teljes kör en elfogadja (az ajánlathoz szerz déstervezet nem kell csatolni) - Egyéb, az ajánlattevő szerint szükségesnek tartott további információ - Idegen nyelvű irat fordítása (adott esetben) 16

17 FELOLVASÓ LAP 1. sz. melléklet a Kbt. 60. (6) bekezdés alapján Ajánlattev neve:... Székhelye (lakóhelye):... Ajánlattev nek Méhkerék Község Önkormányzata, mint ajánlatkér által Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése tárgyú Kbt. Harmadik részének 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljáráson tett ajánlatának f bb pontjai a következ k: Nettó ellenszolgáltatás összesen: ÁFA: Mindösszesen:...-Ft,- Ft.,- Ft azaz:... forint..., cégszer aláírás 17

18 CÉGINFORMÁCIÓS LAP 2. sz. melléklet Cég neve: Adószáma: Címe (székhelye): - irányítószám - település - utca, házszám - telefonszám - telefaxszám - cím - Internet (URL) cím Cégjegyzésre jogosult vezet k neve; beosztása; telefonszáma Jelen eljárásban nyilatkozattételre és kapcsolattartásra jogosult személy - neve - telefonszáma - telefax száma - címe.., cégszer aláírás 18

19 Ajánlattev i Nyilatkozat (Kbt. 60 (3) és (5) bekezdés alapján) 3. sz. melléklet Alulírott... mint a(z).. ajánlattev cégjegyzésre jogosult képvisel je felel sségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy Ajánlattev ként Méhkerék Község Önkormányzata, mint ajánlatkér által kiírt Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése tárgyú, a Kbt. Harmadik részének 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban részt kívánunk venni. Kijelentjük, hogy a Kbt. el írásait, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és a megadott feltételeket ismerjük, megértettük, és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az eljárást megindító felhívás és az ajánlati dokumentáció alkalmas volt arra, hogy megfelel ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével állítottuk el. Az ajánlat összeállításához szükséges minden tényr l, körülményr l külön is meggy z dtünk. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak. Kijelentjük továbbá, hogy amennyiben nyertes ajánlattev ként kiválasztásra kerülünk, a dokumentációban mellékelt szerz dést megkötjük, és a szerz dés szerinti feladatokat az ajánlati dokumentáció és az eljárást megindító felhívás el írásaival, a megadott feltételekkel és id határokkal való teljesítését fenntartások és korlátozások nélkül az ajánlatunkban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük. Nyilatkozunk továbbá arról, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló törvény szerint - mikrovállalkozásnak min sül, - kisvállalkozásnak min sül, - középvállalkozásnak min sül, - nem tartozik a törvény hatálya alá 1..., cégszer aláírás 1 A megfelelő rész aláhúzandó 19

20 Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételér l a Kbt. 40. (1) bekezdés alapján 4. sz. melléklet Alulírott. mint a(z). ajánlattev cégjegyzésre jogosult képvisel je a Kbt. 40. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel en ezennel felel sségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy Méhkerék Község Önkormányzata, mint ajánlatkér által Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése tárgyban indított a Kbt. Harmadik részének 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban foglaltak teljesítéséhez: a) A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amellyel összefüggésben az ajánlattev alvállalkozót kíván igénybe venni: b) Az ajánlattev által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók: Alvállalkozó cég nevezése Alvállalkozó cég székhelye A közbeszerzés mely részében m ködik közre az alvállalkozó Az alvállalkozó által végzett teljesítés aránya (%) 2, cégszer aláírás 2 Ennek meghatározásakor kérjük figyelembe venni a Kbt ban foglaltakat. 20

21 5. sz. melléklet KÖZÖS AJÁNLATTEV I NYILATKOZAT Alulírottak egyetértésben nyilatkozunk arról, hogy az megindító felhívására a Kbt. 25. (1) bekezdése alapján tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást 1...(név, székhely) ajánlattev és 2...(név, székhely) ajánlattev közösen kíván ajánlatot tenni, illetve az eljárásban részt venni. Nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk Együttm ködési megállapodásunkat...., aláírás aláírás Csak akkor szükséges, ha az ajánlattevők közösen jelentkeznek ajánlattételre! 21

22 Együttm ködési megállapodás (név, székhely) ajánlattev és 2... (név, székhely) ajánlattev között, 5/A. sz. melléklet Méhkerék Község Önkormányzata által kiírt Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban. Alulírottak a kés bbi konzorciumi szerz dés fontosabb tartalmi kérdéseiben el zetesen - az alábbi megállapodást kötik: 1.A konzorcium vezet jének szerepét a. (cégnév, cím) ajánlattev vállalja magára. 2.A felel sségi körök meghatározása: 3.A felek a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz dés szerinti kötelezettségeik teljesítéséért a Megrendel felé egyetemleges felel sséggel (Ptk ) tartoznak: A projekt operatív lebonyolítása 1.A projekt irányítására a Konzorciumot alkotó cégeknél egy-egy megbízott személy kerül kijelölésre. Megbízott személy 1. ajánlattev részér l: Megbízott személy 2. ajánlattev részér l: A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. 1.A közbeszerzési eljárás során a konzorciumot a konzorciumvezet cég megbízottja: képviseli. Személye felhatalmazást kap kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre és a vitás kérdésekben való döntésre. A Felek a jelen együttm ködési megállapodást mint akaratukkal mindenben egyez t, véleményeltérés nélkül elfogadják és aláírással hitelesítik. Kelt:...(helység, év, hónap, nap).... aláírás aláírás 3 Csak akkor szükséges, ha az ajánlattevők közösen jelentkeznek ajánlattételre! 22

23 Nyilatkozat 6.sz.melléklet a Kbt. 56. (1) bekezdés és az 56. (2) bekezdés alapján Alulírott.. mint a(z) cégjegyzésre jogosult képvisel je felel sségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy a Méhkerék Község Önkormányzata, mint ajánlatkér által kiírt Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése tárgyú, a Kbt. Harmadik részének 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárással kapcsolatban az általam jegyzett cégre nem állnak fenn a Kbt (1) bekezdésében és a 56. (2) bekezdésében megfogalmazott kritériumok., cégszer aláírás 23

24 6/A. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T a közbeszerzésekr l szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. (1) bekezdés kc pontjával kapcsolatban Alulírott, mint a(z) (cégnév). (székhely) cégjegyzésre jogosult képvisel je ezennel kijelentem, hogy társaságunk : - olyan társaságnak min sül melyet nem jegyeznek szabályozott t zsdén. - Ezért a 310/2011. (XII. 23.) korm. R. 4. fc) pontjában foglaltaknak megfelel en nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve, állandó lakóhelye az alábbi:., (cégszer aláírás) 24

25 6/B. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T a közbeszerzésekr l szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. (1) bekezdés kc pontjával kapcsolatban Alulírott, mint a(z) (cégnév). (székhely) cégjegyzésre jogosult képvisel je ezennel kijelentem, hogy társaságunk : - olyan társaságnak min sül melyet nem jegyeznek szabályozott t zsdén. - Ezért a 310/2011. (XII. 23.) korm. R. 4. fc) pontjában foglaltaknak megfelel en nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos nincsen.., (cégszer aláírás) Útmutató: ajánlattev (k)nek kell kitölteni értelemszer en vagy a 3/a, vagy a 3/b, vagy a 3/c. nyilatkozatot. 25

26 6/C. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T a közbeszerzésekr l szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. (1) bekezdés kc pontjával kapcsolatban Alulírott, mint a(z) (cégnév). (székhely) cégjegyzésre jogosult képvisel je ezennel kijelentem, hogy társaságunk : A - olyan társaságnak min sül melyet szabályozott t zsdén jegyeznek.., (cégszer aláírás) Útmutató: ajánlattev (k)nek kell kitölteni értelemszer en vagy a 3/a, vagy a 3/b, vagy a 3/c. nyilatkozatot. 26

27 7.sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T a közbeszerzésekr l szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 57. (1) bekezdés a)- d) és f) pontra Alulírott, mint a(z) (cégnév) (székhely) cégjegyzésre jogosult képvisel je ezennel nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró ok:., Cégszer aláírás Útmutató: Ajánlattev (k)nek, kell nyilatkozni az ajánlatban, és a 310/2011.(XII. 23.) korm r. 10. b) pontja alapján az ajánlatban megnevezett alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozata is benyújtható. (A cégnyilvántartásban és Étv. szerinti épít ipari kivitelezési tevékenységet végz k névjegyzékében kell szerepelni) 27

28 8.sz. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 58. (3) bekezdés alapján Alulírott.. mint a(z) cégjegyzésre jogosult képvisel je felel sségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy a Méhkerék Község Önkormányzata, mint ajánlatkér által kiírt Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése tárgyú Kbt. Harmadik részének 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárással kapcsolatban a szerz dés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá es alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá., cégszer aláírás 28

29 9.sz. melléklet Nyilatkozat a számlavezet pénzintézetekr l Alulírott.. mint a(z) cégjegyzésre jogosult képvisel je felel sségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy a Méhkerék Község Önkormányzata, mint ajánlatkér által kiírt Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése tárgyú,a Kbt. Harmadik részének 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárással kapcsolatban a(z). (ajánlattev / alvállalkozó) kizárólagosan az alább felsorolt pénzintézet(ek)nél vezet számlát / alszámlát: Pénzintézet neve Számlavezet fiók címe Bankszámla / alszámla száma, cégszer aláírás 29

30 NYILATKOZAT A Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan 9/A. sz. melléklet (Útmutató: csak akkor kell kitölteni és beadni az ajánlatban, ha ajánlattev a Kbt 55. (5) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához) Alulírott..., mint a(z)... kötelezettségvállalásra jogosult képvisel je büntet jogi felel sségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy társaságunk az el írt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet (vagy személy) er forrására támaszkodva kíván megfelelni. Megadjuk ezen szervezet (vagy személy) nevét, székhelyét, cégjegyzék számát, az alkalmassági követelményt amelynek teljesítéséhez bevonásra kerül, valamint a Kbt 55. (6) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltaknak megfelel en megnevezzük, hogy milyen formában kívánjuk igénybe venni a teljesítés során: név, székhely, alkalmassági követelmény cégjegyzékszám megnevezése és az igénybevétel módja (értelem szer en) , (cégszer aláírás) Útmutató: Ajánlattev (k)nek, kell nyilatkozni az ajánlatban. 30

31 NYILATKOZAT 9/B. sz. melléklet A Kbt. 55. (5) bekezdés szerint bevont szervezet vagy személy által Alulírott..., mint a(z)... (név, székhely/lakcím) kötelezettségvállalásra jogosult képvisel je büntet jogi felel sségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy társaságunk a Méhkerék Község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és b vítése Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai -, és berendezések beszerzése eljárásban a.(név, székhely) ajánlattev által bevont szervezetként/személyként az alábbi, a felhívásban el írt alkalmassági követelmények tekintetében biztosítjuk, hogy az alábbi alkalmassági követelmény tekintetében közrem ködésünkkel a szükséges er források rendelkezésre állnak majd a teljesítés id tartama alatt. alkalmassági követelmény megnevezése , (cégszer aláírás) (Útmutató: csak az ajánlattev által az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez igénybevett, a Kbt 55. (5) bekezdése szerinti szervezetnek / személynek kell kitölteni, beadni az ajánlatban, amennyiben van ilyen szervezet, vagy személy) 31

32 NYILATKOZAT 9/C. sz. melléklet A Kbt. 55. (5) bekezdés szerint bevont szervezet vagy személy részér l a Kbt 55. (6) c) pont alapján Alulírott..., mint a(z)... (név, székhely/lakcím) kötelezettségvállalásra jogosult képvisel je büntet jogi felel sségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy az ajánlattev fizetésképtelensége esetére kezességet vállalunk az ajánlatkér mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkér t az ajánlattev teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.., (cégszer aláírás) (Útmutató: csak az ajánlattev által a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez igénybevett, a Kbt 55. (5) bekezdése szerinti szervezetnek/személynek kell kitölteni és az ajánlatban benyújtani amennyiben van ilyen) 32

33 Nyilatkozat a referenciákról 10. sz. melléklet Alulírott.. mint a(z) cégjegyzésre jogosult képvisel je felel sségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy Méhkerék Község Önkormányzata, mint ajánlatkér által kiírt Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése tárgyú Kbt. Harmadik részének 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, a közbeszerzés tárgyára (takarításra) vonatkozó jelent sebb szolgáltatási referenciáink a következ k voltak: Szerz d fél megnevezése Szerz d fél címe és telefonszáma A szerz dés tárgya, a cég szerepe a teljesítésben A teljesítés ideje (kezd és végdátum) Az ellenszolgáltatás összege (e Ft), éves bontásban A fenti referenciákhoz mellékeljük a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdés szerinti, a szerz dést köt fél által kiállított referenciaigazolást vagy az ajánlattev / alkalmasság igazolásában részt vev más szervezet által kiállított referencianyilatkozatot...., cégszer aláírás 33

34 Részletes ajánlat 11.sz. melléklet Beszerzend irodai eszközök leírása Irodai felszerelés asztallal és borított székkel (Fiókos iroda asztal L120xA55xH85 cm és irodai szék b rrel bevonva világos szín ) Szekrény két ajtóval (Magas kétajtós szekrény L80xA398xH185 cm világos szín ) Tárgyaló asztal (4700x1900xh=750 mm préselt fából, 36 mm vastagsággal, vas lábakkal A tárgyaló asztal felépítése: 2700x900xh=750 mm 2 db ovális asztal véggel 1000x1900xh=750 mm 2 db) Vas szék m anyag borítóval (Vas szék m anyag borítóval L61 A69 H95) MEGAJÁNLOTT irodai eszközök: - gyártmány név - típusa - m szaki adatok -egyéb fontos információ Mennyiség Falra tehet fogas 9 (db) Egységár (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó egységár (Ft) Fehér-fekete nyomtató (Fekete-fehér lézer nyomtató) Színes nyomtató (Színes A4 nyomtató) Számítógép (PC 1.6 Ghz-1024 Mb DDR2-160 Gb Hdd.) Software csomag (MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL SP3ENGLISH) Összesen: , cégszer aláírás

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése

Debreceni Egyetem. Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése a Melanin Koncentráló Hormon Receptor (MCH-R) Izgató Hatás Mezőgazdasági Kiaknázására Irányuló

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138298-2011:text:hu:html HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 5. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirend

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 5. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirend Tárgy: Döntés Harkány város közvilágításának korszer sítésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról Melléklet: Ajánlati dokumentáció E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

BCG oltóanyag beszerzése 2016.

BCG oltóanyag beszerzése 2016. BCG oltóanyag beszerzése 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2016.02.08.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerzıdés üzemanyag vásárlására a Városgondozási Zrt. részére töltıállomási kiszolgálással tárgyú, nemzeti értékhatárt elérı értékő egyszerő közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 1 DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése Ajánlatkérő: Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 7-én megtartott

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben