AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése az Országos Onkológiai Intézet számára tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S

2 Tisztelt Ajánlattevő! Az Országos Onkológiai Intézet a Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja alapján kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a dokumentációban részletezett árubeszerzést kívánja megvalósítani egy éves időtartamra. Az ajánlat kidolgozásának alapját az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció együttesen képezik, amelyek kiegészülnek a Kbt. 56. (1) (4) bekezdésében foglaltak alapján adott tájékoztatással. Az ajánlat elkészítéséhez Ajánlatkérő dokumentációt állított össze, amely utal azon igazolásokra illetőleg nyilatkozatokra, amelyeket az ajánlatnak tartalmaznia kell. A dokumentációban található az Iratjegyzékben megjelölt formanyilatkozatokat cégszerűen aláírva kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy valamennyi az ajánlati felhívásban és a dokumentációban előírt - igazolást és nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát jelen ajánlattételi dokumentáció nem tartalmaz. A dokumentáció kiegészíti az ajánlati felhívásban foglaltakat, így a dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. A dokumentáció közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk ajánlatának a Kbt. előírásainak és elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő összeállításához. Előzőekre tekintettel a dokumentáció kizárólag az ajánlatának összeállításához elengedhetetlenül szükséges információkat, nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat (továbbiakban: dokumentumok) tartalmazza, az iratjegyzékben meghatározott sorrendben. A kért, s a tartalomjegyzékben megadott sorrendet kérjük, hogy ajánlatának összeállításakor is szíveskedjék betartani, oly módon, hogy először a saját (ajánlattevői), majd esetleges alvállalkozói dokumentumait (nyilatkozat, igazolás, stb.) helyezi el. Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította kérjük az egyes oldalakat az összes információt tartalmazó (szöveg, szám, fénykép, bélyegző, stb.) oldalt a csatolt dokumentumokkal együtt, folyamatosan növekvő sorszámmal ellátni szíveskedjék. Kéréseink teljesítése mindkettőnk számára hasznos, hiszen: Önnek, mint ajánlattevőnek megkönnyíti összeállított ajánlatának benyújtás előtti ellenőrzését abból a szempontból, hogy az valóban tartalmazza-e a Kbt-ben, az ajánlattételi felhívásban, és a dokumentációban előírt dokumentumokat; Nekünk, mint ajánlatkérőnek pedig nagymértékben segítséget nyújt ez által ajánlata bontáskori, és azt követő alaki, formai- és tartalmi szempontok szerinti felülvizsgálatánál, tehát végső fokon az ajánlattételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeknek való megfelelésének meghatározásához. 2

3 Ha az ajánlat tartalmi elemeinek vizsgálata alapján ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát hiánypótlást követően érvénytelennek nyilvánítja, az ajánlatot tekintettel a Kbt. 88. (6) bekezdésére nem értékeli. Kérjük, hogy ajánlata összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a dokumentációban leírtakat. Szeretnénk arra is felhívni szíves figyelmüket, hogy miután a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított évi CXXIX. törvény 7.. (2) bekezdése szerint a szabályosan lezárt ajánlatokat 5 évig sértetlenül meg kell őrizni az ajánlatban elhelyezett dokumentumok eredeti példányát visszaadni nem áll módunkban, továbbá ugyanezen okból az ajánlathoz külön csatolt dokumentumokat kivéve a Kbt. 73. (1) bekezdésére vonatkozót sem áll módunkban elfogadni. Amennyiben a hiánypótlás során utólag kapunk Önöktől bármilyen dokumentumot, azokat mellékelnünk kell az eredeti ajánlathoz, így a fentiek e dokumentumokra is érvényesek. Felhívjuk a figyelmét a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt. 70. (4)-(7) bekezdéseinek előírásaira, amelyek szerint (4) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, b) más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat. (5) Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban, - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó. (6) Ha egy - a pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. (7) Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. Bízunk abban, hogy a Kbt., az ajánlati felhívás és a dokumentáció együttesen elegendő útmutatást nyújt érvényes ajánlatuk összeállításához és benyújtásához. Budapest, december 28. Tisztelettel: Tímár László ügyvezető igazgató Medimport Kft. 3

4 ÚTMUTATÓ ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. Az ajánlatra vonatkozó kiegészítések 1.1. Az ajánlathoz csatolni kell: - az ajánlati felhívásban részletezett pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki alkalmasság megítélésére vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat, - az ajánlattevő, Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója és az erőforrást nyújtó szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának egy évnél nem régebbi egyszerű másolati példányát, - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás eredeti példányát, - az ajánlatnak 1 példányban elektronikus adathordozón történő benyújtását és Ajánlattevő cégszerűen nyilatkozatát, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik Amennyiben a csatolt igazolásból kitűnően cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, a változás tartalmát igazoló dokumentum másolatát is csatolni kell az ajánlathoz Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, az erre vonatkozó meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell. Ajánlattevő(k) a kötelezettségvállalások tekintetében teljes körű felelősséggel tartozik/nak a Ptk (1) bekezdése figyelembe vételével. Nyertes ajánlattevő a Ptk (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalás megosztását köteles a szerződéstervezetében részletesen meghatározni Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetve közös ajánlattevőknek, valamint a Kbt (3) bekezdése szerinti szervezetnek a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja tekintetében külön-külön, a Kbt 66 (1) c) és d) pontja tekintetében együttesen is megfelelhetnek a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve a közös ajánlattevők, valamint a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezet a műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek. 4

5 Ajánlattevő a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja kivételével az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges - a 66. (1) bekezdés c) d), és a 67. (1) a) - c), f) pontja szerinti - igazolásokat, nyilatkozatokat is Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt (2) bekezdés, 71.. (1) bekezdés és Kbt (3) bekezdésére vonatkozóan Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy a Kbt. 69. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni 1.8. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó, valamint az erőforrást biztosító szervezet nyilatkozatát a számlavezető pénzügyi intézményekről, a jelenleg vezetett, illetve az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított megelőző két évben megszüntetett bankszámlákról Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel halasztott fizetésben kíván megállapodni. Ez azt jelenti, hogy Ajánlatkérő nem a teljesítéstől számított 15 napon belül fizet, hanem a teljesítést követően, Ajánlattevő által kiállított számla ellenében, Ajánlattevőnek a bírálati részszempont szerinti vállalása szerinti időtartamon belül Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás értékét a Kbt (3), (4) és (5) bekezdésében meghatározott előírások figyelembe vételével fizeti meg Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdése alapján csak az ajánlattevőt megillető összeget tartalmazó számla halasztott kifizetésében állapodhat meg. 5

6 Amennyiben a számla benyújtásának időpontjában az ajánlattevőnek köztartozása van, azt csak az ajánlattevőt megillető összeget tartalmazó számlából lehet visszatartani Ajánlatkérő az alvállalkozók igénybevétele esetén elsőnek az alvállalkozókra vonatkozó, a teljesítés elismerését követően kiállított számlát 15 napon belül átutalással fizeti ki, illetőleg az Art. 36/A. (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja. Az Ajánlattevő fennmaradó összegre jogosító számláját Ajánlatkérő nem a teljesítéstől számított 15 napon belül fizeti meg, hanem a teljesítést követően, Ajánlattevő által kiállított számla ellenében, Ajánlattevőnek a bírálati részszempont szerinti vállalása szerinti időtartamon belül Amennyiben Ajánlattevő a teljesítésben nem vesz igénybe alvállalkozót, Ajánlatkérő nem a teljesítéstől számított 15 napon belül fizet, hanem a teljesítést követően, Ajánlattevő által kiállított számla ellenében, Ajánlattevőnek a bírálati részszempont szerinti vállalása szerinti időtartamon belül Amennyiben a nyertes ajánlattevő (Szállító) az ajánlatkérőként (Megrendelő) szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés ellenére a felek között a bírálat szempont alapján megállapodott fizetési határidő eredménytelenül telik el, a nyertes ajánlattevő (Szállító) jogosult az Ajánlatkérő (Megrendelő) Magyar Államkincstárnál vezetett számú fizetési számlára beszedési megbízás benyújtására, azzal, hogy a Magyar Államkincstár a felhatalmazás és hozzájárulás alapján annak teljesítésére köteles, kivéve, ha a nyertes Ajánlattevő a Kbt (3) bekezdés e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette A nyertes Ajánlattevő a teljesítésről kiállított számlát hetente nyújthatja be az Intézetnek Ajánlatkérő valamennyi részre biztosítja az ajánlattétel lehetőségét, azzal a kikötéssel, hogy a részeken belül minden tételre ajánlatot kell tenni Az ajánlatkérő az egyes részek tekintetében külön-külön hirdeti ki az ajánlattevők közötti sorrendet az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja alapján, azaz minden egyes rész tekintetében külön kerül meghatározásra a nyertes ajánlattevő, akivel az Ajánlatkérő szerződést köt. Amennyiben valamely rész egyes tételeire nem érkezik be érvényes ajánlat, úgy az eljárás annak a résznek a tekintetében érvénytelen lesz A beszerezni kívánt áruféleségeknél feltüntetett gyártmány/típus vagy márkanév megjelölése, vagy a paraméterekből, a követelményrendszerből helyenként azonosítható, következtethető gyártmány/típus vagy márkanév megadása kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt. Bármely 6

7 megfelelőségben, használati értékben, tartalmában és minőségében legalább ezekkel egyenértékű áru(k), termék(ek) megajánlható(k) Megrendelő a heti rendeléseket az esedékesség előtti héten péntek óráig juttatja el írásban a nyertes Ajánlattevő részére. Megrendelő jogosult a leadott megrendelését írásban módosítani a szállítást megelőző nap óráig. Ajánlatkérő csak I. osztályú, jó minőségű élelmiszert vesz át Az Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát, hogy a teljesítés ideje alatt az akciós szállítás előírásaira vonatkozó követelményt megértette, tudomásul vette és annak eleget fog tenni. Amennyiben ezen előírásnak a teljesítés során az Ajánlattevő nem tesz eleget, úgy a Megrendelő a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani Az ajánlati ár minden egyes részajánlat tételsoraira adott összesített nettó ár Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az Ajánlattevő által vállalt részek vonatkozásában, a dokumentációban megjelölt termékek ellenértékét, csomagolás és a helyszínre szállítás költségeit is Ajánlattevőnek az általa megajánlott részek vonatkozásában tételenként (minden egyes részajánlatnál külön-külön) az alábbi adatokkal kell az ajánlatát megadnia: megajánlott termék neve, márkanév megajánlott termék gyártójának, előállítójának teljes neve megajánlott termék gyártója, előállítója működtet-e a pályázati időszakra vonatkozóan HACCP rendszert. (IGEN, NEM) megajánlott termék Magyar Élelmiszerkönyv azonosítószáma, származási helye nettó egységár Áfa százalék nettó ár (teljes mennyiség) Áfa összege (teljes mennyiség) bruttó ár (teljes mennyiség) adott részre tett összesített nettó ár adott részre tett összesített áfa összege adott részre tett összesített bruttó ár A Részajánlatok egyenkénti ismertetése megnevezésű táblázat (3. sz. dokumentum) megfelelő rovataiba írt összegnek meg kell egyeznie a kitöltött Részajánlatok egyenkénti ismertetése ugyanazon sorszámú részéhez rendelt az összesen rovatba írt bruttó összeggel, valamint egyértelmű matematikai összefüggésben kell lenniük a részösszegekkel (nettó és bruttó egységárak, összárak, áfa). 7

8 1.20. Az Ajánlattevő által megadott árak az Ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók. Az egyes termékcsoportok, egyes részek minimálisan elvárt ártartási időszaka a teljes szerződéses időszak Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítése során a Megrendelő minőségbiztosítási képviselője jogosult gyártásközi ellenőrzést végezni az Ajánlattevő illetve a gyártó (előállító) telephelyén A Megrendelő minőségbiztosítási képviselője jogosult szúrópróbaszerűen ellenőrizni a szerződés teljesítésének megfelelőségét, továbbá jogosult a gyártás (előállítás), valamint a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó további tevékenység végzése közben, az általa meghatározott akkreditált minőségellenőrző laboratóriumban minőségi bevizsgálásokat végezni (végeztetni) Amennyiben az ellenőrzések során bárminemű hiányosságot tapasztal Megrendelő, az ellenőrzés teljes költsége az Ajánlattevőt terheli és az ellenőrzés befejeztével azt haladéktalanul köteles Megrendelőnek megtéríteni Amennyiben az Ajánlattevő elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben vállalt határidőn (határidőkön) belül, vagy hibásan teljesít, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl hibás teljesítési illetve késedelmi kötbérre jogosult Az Ajánlattevő a hibás teljesítés esetén teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke a teljesítési határidőt követően a hibás teljesítés kijavításáig eredménytelenül eltelt minden 1 óra után a le nem szállított áru szerződéses árának 2 %-a A késedelmes teljesítés esetében a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt 1 óra után a le nem szállított áru szerződéses árának 2 %-a Ha a szerződés az Ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, akkor a Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szállító által az összes mennyiségből még nem teljesített (le nem szállított) élelmiszerek, prognosztizált éves összértékének 10 %-a A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben A Megrendelő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, a bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett kár megtérítésével. 8

9 1.30.A Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vételárból visszatartani Vis major: A hibás, késedelmes teljesítés, kötbér, kártérítés, mulasztás, meghiúsulás miatti szerződésfelmondás kikötéseitől függetlenül az Ajánlattevő nem sújtható késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbérrel, kártérítéssel vagy a szerződés mulasztás miatti felmondásával, ha/és amennyiben a késedelmes teljesítése vis major eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a vis major olyan esetekre vonatkozik, mely az Ajánlattevő akaratán kívül következik be, nem az Ajánlattevő hibájából vagy hanyagságából, amelyekben a kötelezett késedelmére a Ptk (1) bekezdésében meghatározott kimentési lehetőség érvényesíthető. Vis majorra az Ajánlattevő csak akkor hivatkozhat, ha írásban (faxon) értesíti a Megrendelőt a vis major tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Ajánlattevőnek tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol Az áru átvétele során tapasztalt hiányosságok, problémák, melyek a leszállított áru átvételének megtagadását eredményezi: nem I. osztályú a leszállított áru minősége, nem megfelelő a leszállított áru hőmérséklete, nem megfelelő tisztaságú a szállító jármű, nem megfelelő tisztaságúak a szállító eszközök (ládák, vödrök, stb.), rövid a termék szavatossági ideje (a szavatossági idő 70%-a a megrendelőt illeti.), lejárt a termék szavatossági ideje, nincs a terméken magyarnyelvű tájékoztató, nem I. osztályú, friss a pékáru, összenyomódott a szállítás során, a termék szállítása során a csomagolás megsérült, a megrendelt árut nem a megrendelt mennyiségben és megfelelő kiszerelésben szállították A nyertes Ajánlattevő köteles az áru átvétel helyszínén eltérési jelentést (HACCP, vagy azzal egyenértékű) rendszeresíteni, melyben a Megrendelő jogosult a minőségi, mennyiségi kifogásait és egyéb panaszait, észrevételeit írásban jelezni. Az eltérési jelentést a Megrendelő 3 havonként összesíti és azt az Ajánlattevő részére továbbítja Abban az esetben, amennyiben a szállított termékek bármelyike mennyiségi vagy minőségi szempontból nem felel meg a megrendelt mennyiségnek, illetve az Ajánlattevő által garantált minőségnek a hibát az Ajánlattevő 2 órán belül saját 9

10 költségén és járművén köteles korrigálni, máshonnan beszerezni. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a megrendelő jogosult máshonnan a szükséges árumenynyiséget az Ajánlattevő költségére beszerezni A minőségi kifogás miatt át nem vett terméket (termékeket) az Ajánlattevő saját költségén köteles elszállítani A nyertes Ajánlattevő anyagi felelősséggel tartozik az ajánlatkérő tárgyi eszközeiben általa, vagy az általa az áruszállítás teljesítésébe bevont harmadik személy által okozott károkért, amennyiben a kár a saját tevékenységi körében keletkezett A nyertes ajánlattevő köteles biztosítani az Ajánlatkérőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének idejére olyan felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, melynek értéke a megajánlott ajánlati ár minimum másfélszeresére (Ft/év), és a káresemény tekintetében minimum a megajánlott ajánlati árra (Ft/káresemény) vonatkozik A szerződés teljesítése során a megrendeléssel, a megrendelés teljesítésével, a szállítással kapcsolatos kifogásokkal, a minőségügyi ellenőrzésekkel, számlákkal kapcsolatos, az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban kell megküldeni a szerződésben meghatározott címre vagy telefax számra Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa meghatalmazott (meghatalmazás csatolandó!) személy kézjegyével ellátva, az összes információt tartalmazó (szöveg, szám, fénykép, bélyegző, stb.) oldalát folyamatos sorszámozással (az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen), az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, 4 példányban (1 eredeti, 3 másolati példány, az Eredeti vagy Másolati megjelölés feltüntetésével) kell elkészíteni. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni. A matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. A 4 példányt együttesen, egy zárt borítékban vagy egyéb csomagolásban, postai úton vagy személyesen kell benyújtani. A külső csomagolásnak sértetlennek kell lennie. Eltérés esetén az eredeti példány irányadó az értékelésnél. A borítékra rá kell írni: Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése az Országos Onkológiai Intézet számára. A zárt csomagoláson az ajánlattevő nevének feltüntetése TILOS! Az ajánlat tartalmaznia kell a Felolvasólap -ot, melyen fel kell tüntetni: 10

11 Első részben: - az ajánlattevő nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, kapcsolattartó nevét, elérhetőségi címeit, - részajánlatonként a szerződés szerinti teljesítés ellenszolgáltatásának ára nettó + ÁFA Ft = bruttó ár Forintban, Második részben: - a további részszempontok szerinti vállalásokat A felolvasó lapot követően kell becsatolni a részajánlatokra vonatkozó tételes, a jelen dokumentáció pontjában előírt tartalmú papíralapú táblázatokat Az ajánlatnak a borítólapot követő oldalon (vagy oldalakon) tartalmaznia kell a tartalomjegyzéket. A tartalomjegyzékből egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az ajánlati felhívásban előírt igazolások és nyilatkozatok helyének A személyesen benyújtott ajánlat átvételét az Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja. Az Ajánlatkérő kizárólag lezárt és sértetlen borítékot vesz át A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül az ajánlati felhívás I.1. pontban megjelölt címen. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó. Ez esetben a külső borítékon a feladó neve, stb. feltüntethető. Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be A határidőn túl érkezett ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti. A késedelmesen beérkező ajánlat esetében a késedelem okát és felelősét nem vizsgálja Az ajánlatok bontásának, az eredményhirdetésnek a tervezett helye: Országos Onkológiai Intézet, Budapest XII., Ráth György u sz. épület I. emelet Közgazdasági osztályvezetői iroda. A szerződéskötés tervezett helye: Helyszíne: Országos Onkológiai Intézet, Budapest XII., Ráth György u I. épület, II. emelet, Gazdasági Igazgatói iroda Érvénytelen az ajánlat a Kbt (1) bekezdésében meghatározott esetekben. 11

12 2. Egyéb közlések: 2.1. Az ajánlat pénzneme: Forint 2.3. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség ajánlattevőt terheli Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről új hirdetményt kell közzétenni, valamint az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban kell tájékoztatni Kérdéseket kizárólag írásban, az Ajánlatkérő nevében eljáró Medimport Kft felé lehet feltenni, a közbeszerzési törvény által meghatározott határidőn belül. Az ajánlatkérő a feltett kérdésekre írásban megküldi a választ. Telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének biztosítása érdekében nem áll módunkban választ adni! Amennyiben Ajánlattevő olyan telefax berendezést jelölt meg, amely nem 24 órás működésű, vagy műszaki hibás, és nem jelölt meg tartalék berendezést, és ezen okból a tájékoztatás késedelmesen jut el Ajánlattevőhöz, ez nem minősül a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított évi CXXIX. törvény 56. (4) bekezdése, illetve a 83. (3) bekezdése, továbbá a 84. illetve a 85. megszegésének. Az ebből eredő késedelemért, vagy kárért minden felelősség Ajánlattevőt terheli. Amennyiben az értékelés során hiánypótlásra kerül sor, vagy bármilyen más értesítés küldése válik szükségessé, a fentiekben leírtak ezen esetekben is érvényesek, beleértve a telefaxok üzemelésére vonatkozó, fentebb jelzett előírásokat is Az ajánlatot nem lehet ceruzával készíteni. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat benyújtása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek, vagy személyeknek a módosításnál kézjeggyel kell ellátni Az Ajánlatkérő a jelen dokumentáció mellékletében a Közbeszerzési törvény előírásainak megfelelő iratmintákat bocsát az Ajánlattevők részére, de a jelen ajánlati dokumentáció mellékletében nem szerepel az ajánlathoz csatolandó összes nyilatkozatra, illetve igazolásra vonatkozó minta. Ezen további nyilatkozatok, igazolások törvényi, valamint az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak való megfelelősége az Ajánlattevő felelőssége! 2.8. Tájékoztató az ajánlatok bontásának körülményeiről: - az ajánlatokat az Ajánlatkérő által összeállított bontási bizottság az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel, 12

13 - az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő, a nevében eljáró személy, a Kbt. szerint előírt meghívottak, valamint az Ajánlattevő képviselői lehetnek jelen, - az Ajánlattevők a bontásra külön meghívót nem kapnak, - az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyben az ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetőségi címei, a részajánlatok szerződés szerinti teljesítés ellenszolgáltatásának összesített nettó ára+ ÁFÁ Ft = bruttó ára Forintban (felolvasó lap. 1. rész), valamint a további részszempontok szerinti vállalások (felolvasó lap. 2. rész) kerülnek rögzítésre, - ha az ajánlatok bontásán a Kbt (2) bekezdés szerinti személy kéri, az ajánlatok bontását követően Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy betekinthessen a felolvasólapba, - ha az ajánlat eredeti példánya nincs összefűzve, illetőleg nem a Kbt. 70/A. (1) bekezdés a) pontja szerinti módon van összefűzve, akkor ha az érintett ajánlattevő a bontáson jelen van az ajánlatkérő felhívására, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti az ajánlat öszszefűzését, ha nincs jelen, akkor az ajánlatkérő két képviselője az ajánlat eredeti példányát a bontáson a Kbt. 70/A. (1) bekezdés a) pontja szerint összefűzi, vagy az összefűzést kiegészíti, azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkérő pecsételni le, illetőleg írja alá. Ha az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, egy tetszőleges példányt kell az eredeti megjelöléssel ellátni és adott esetben megfelelően összefűzni A szerződésben foglaltak teljesítésének határideje: ajánlati felhívás szerint Az Ajánlattevő az ajánlatában szereplő adatok hitelességéért felelősséggel tartozik Az Ajánlatkérő és a nyertes pályázó között létrejött adásvételi szerződésben meghatározott feladatok harmadik félre nem engedményezhetők. 3. Az egyes termékcsoportok felsorolása, követelmények 3.1. Általános követelmények Az ajánlat tárgyát képező és leszállításra kerülő áruknak és termékeknek, valamint a teljesítés egészének meg kell felelnie valamennyi idevonatkozó és érvényben lévő törvénynek, jogszabálynak és előírásnak, különösen a 64/2007. (VII. 23.) FVM- EüM, a 62/2011. (VI.30.) VM, a 68/2007. (VII.26.) FVM- EüM- SZMM együttes rendeletekben foglaltaknak Valamennyi terméken vagy a gyűjtőcsomagoláson, vagy az árukísérő dokumentumon fel kell tüntetni magyar nyelven: a termék megnevezését, kiszerelését a gyártó (előállító) nevét, székhelyét a termék minőség megőrzési idejét hús és húsipari-, baromfi termékeken, a fentieken túl állatorvosi pecsétet 13

14 hús és húsipari-, baromfi termékek esetében kérésre a hatósági igazolás be kell mutatni A termékek csomagolásának sértetlennek kell lennie, alakjuk nem lehet deformált, torz, minden idegen íztől, szagtól mentesnek kell lenniük. Nem lehetnek szennyezettek, koszosak, égettek, ázottak, dohosak, penészesek, avas vagy rohadt állapotúak Ajánlattevőnek az ajánlatában megadott gyártó, megadott termékét kell szállítania a teljesítés során. Minden egyes terméket márkajelzéssel, vagy eredetcímkével kell ellátni, és fel kell tüntetni a minőség megőrzési időt A szállítás az Ajánlattevő saját tároló edényeivel, szállító eszközeivel és személyzetével a HACCP (vagy azzal egyenértékű élelmiszerbiztonsági rendszer) követelményeinek betartásával történik A szállító eszközök műszaki és higiéniai állapotának meg kell felelnie az előírásoknak és a szállított termék jellegének. Kizárólag tiszta higiénikus szállítóeszközök használhatók Az Ajánlattevőnek garantálnia kell, hogy a leszállítása kerülő termékek minden esetben I. osztályúak lesznek, valamint azt, hogy a fogyaszthatósági idejük legalább 70 %-ával a leszállítástól számított időponttól Ajánlatkérő rendelkezik Az Ajánlattevő az előzetesen összeállított írásos megrendelés alapján a megrendelt árukat a Megrendelő által meghatározott napon, megjelölt címre a meghatározott időpontig szállítólevéllel kell leszállítani, a dokumentáció 3.4.pont táblázatában foglaltak szerint Ha a szállítás az Ajánlattevő részéről akadályba ütközik (áruhiány, közlekedési akadály, stb.) köteles haladéktalanul a megadott telefonszámon jelezni a Megrendelőnek A mennyiségi és minőségi átvétel a teljesítés helyén történik A Megrendelő a szerződéskötés teljesítése során tudomására jutott minden hiányosságról mennyiségi, minőségi kifogásról, panaszról haladéktalanul értesíti az Ajánlattevőt A nyertes Ajánlattevő köteles az áru átvétel helyszínén eltérési jelentést (HACCP vagy azzal egyenértékű) rendszeresíteni, melyben a Megrendelő jogosult a minőségi, mennyiségi kifogásait és egyéb panaszait, észrevételeit írásban jelezni. 14

15 Az eltérési jelentést a Megrendelő 3 havonként összesíti és azt az Ajánlattevő részére továbbítja Abban az esetben, amennyiben a szállított termékek bármelyike mennyiségi vagy minőségi szempontból nem felel meg a megrendelt mennyiségnek, illetve az Ajánlattevő által garantált minőségnek a hibát az Ajánlattevő 2 órán belül saját költségén és járművén köteles korrigálni, máshonnan beszerezni Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a megrendelő jogosult máshonnan a szükséges árumennyiséget az Ajánlattevő költségére beszerezni A minőségi kifogás miatt át nem vett terméket (termékeket) az Ajánlattevő saját költségén köteles elszállítani A termékeken minden esetben legyen feltüntetve a minőség megőrzési idő Az új termékekből Ajánlatkérő mintát kér tesztelésre, érzékszervi vizsgálatra, próbafőzésre Az áruszállítással kapcsolatos feltételek: Tőkehús - Megrendelő a megjelölt tételeknél tőkehúst kizárólag 2,5 Kg-os, vákuumos csomagolásban fogad el - A csomagoláson kötelező feltüntetni a termékek megnevezését, származását, eltarthatóságát, a csomagolás időpontját - A mirelit és előhűtött termékeket elkülönítve kell szállítani - Előhűtött termékek esetén a szállító jármű hőmérsékletének 0-5 C közöttinek, mirelit termékek esetén -18 C és -25 C közöttinek kell lennie Baromfi hús - Megrendelő a megjelölt tételeknél baromfihúst kizárólag 2,5 Kg-os, vákuumos csomagolásban fogad el - A csomagoláson kötelező feltüntetni a termékek megnevezését, származását, eltarthatóságát, a csomagolás időpontját - A mirelit és előhűtött termékeket elkülönítve kell szállítani - Előhűtött termékek esetén a szállító jármű hőmérsékletének 0-5 C közöttinek, mirelit termékek esetén -18 C és -25 C közöttinek kell lennie Felvágottak - A mirelit termékektől elkülönítve kell szállítani - Szállító jármű hőmérsékletének 0-5 C közöttinek kell lennie - Szállításkor a termékek maghőmérséklete nem lehet 1 C foknál alacsonyabb 15

16 3.2.4 Tej és tejtermék - Szállító jármű hőmérsékletének 0-5 C közöttinek kell lennie - Megrendelő csak friss tejterméket fogad el - Pénteki szállítás esetén az áruk szavatosságának minimálisan 5 naptári napnak kell lennie Mirelit zöldség és gyümölcs; Mirelit különféle - Szállító jármű hőmérsékletének -18 és - 25 C közöttinek kell lennie - Az áruk csomagolásának sértetlennek és a lehető legtisztábbnak kell lennie - Olyan mirelit terméket, melynek a címkéje hiányzik, vagy sérült, nem veszünk át, még abban az esetben sem, ha a címke a terméktől külön rendelkezésre áll. - Megrendelő nem veszi át a termékeket, amennyiben csomagolásuk már láthatóan átázott Kényelmi termékek - Elfogadható márkák: Hügli, Maggi, Knorr, vagy ezzel egyenértékű termékek Pékáru - A pékáru csak friss lehet - A termékek előállításánál adalékanyagok nem használhatóak - Kenyér, zsemle, kifli kizárólag kovásszal állítható elő - A szállítójármű és a szállításhoz használt kosarak, ládák kifogástalan tisztaságúak legyenek Egyetemes kitételek: Előhűtött és mirelit áru egyidejű szállítása esetén, a szállításra használt jármű rakterében válaszfalat kell használni. Amennyiben ez nem megoldható, külön szállítójárműről kell gondoskodni. A szállítólevél minden esetben tartalmazza az eredetet és a minőség megőrzésének idejét. Az árukat minden esetben az erre a célra kialakított helyiségbe kell berakni A Megrendelő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az itt meghatározott elvárások a szállítási szerződés feltételeit képezik és így a szerződés és azon belül a teljesítés részévé válnak. A szerződés szerinti teljesítés csak és kizárólag az itt meghatározott szempontok teljes körű és maradéktalan betartását jelenti. 16

17 3.3. A termékcsoportok tartalmi elemei és az intézet előírásai Ssz. Termék 1 Tőkehús Mennyiség M.e. Kiszerelés Minőségi elvárások, termékjellemzők 1. Sertés comb 1500 Kg 2,5 Kg 2. Sertés comb kockázott 900 Kg 2,5 Kg 3. Sertés comb szeletelt (10 dkg) 700 Kg 2,5 Kg 4. Sertés dagadó 1100 Kg 2,5 Kg 5. Sertés tarja 200 Kg 2,5 Kg 6. Marha lábszár 100 Kg 2,5 Kg 7. Marha hátszín 400 Kg 2,5 Kg Előhűtött, vagy fagyasztott, vákuumos Előhűtött, vagy fagyasztott, vákuumos Előhűtött, vagy fagyasztott, vákuumos Előhűtött, vagy fagyasztott, vákuumos Előhűtött, vagy fagyasztott, vákuumos Előhűtött, vagy fagyasztott, vákuumos Előhűtött, vagy fagyasztott, vákuumos 2 Baromfi hús 1. Csirke felső comb 1800 Kg 2,5 Kg Előhűtött, vagy fagyasztott, vákuumos 2. Csrike alsó comb 200 Kg 2,5 Kg Előhűtött, vagy fagyasztott, vákuumos 3. Csirke egész comb 800 Kg 2,5 Kg Előhűtött, vagy fagyasztott, vákuumos 4. Csirke mell filé 2000 Kg 2,5 Kg Előhűtött, vagy fagyasztott, vákuumos 5. Pulyka felső comb csont nélkül 1800 Kg 2,5 Kg Előhűtött, vagy fagyasztott, vákuumos 6. Pulyka felső comb kockázott 370 Kg 2,5 Kg Előhűtött, vagy fagyasztott, vákuumos 7. Pulyka mell filé szeletelt (10 dkg) 600 Kg 2,5 Kg Előhűtött, vagy fagyasztott, vákuumos 8. Pulyka mell filé 1400 Kg 2,5 Kg Előhűtött, vagy fagyasztott, vákuumos 9. Csirke máj szív nélkül 200 Kg Előhűtött, vagy fagyasztott 10. Pulyka máj 100 Kg Előhűtött, vagy fagyasztott 3 Felvágott, egyéb húsipari termékek 1. Frankfurti virsli 900 Kg 2,5 Kg Juhbeles, előhűtött, friss 2. Füstölt szalonna 160 Kg 3. Főtt-füstölt császár szalonna 100 Kg 5. Szendvics sonka 1400 Kg Minimálisan Pápai minőség 6. Párizsi 1000 Kg Minimálisan Pick minőség 7. Csirkemell sonka 600 Kg 17

18 8. Pritaminos csirkemell sonka 500 Kg 9. Májusi csemege 600 Kg 10. Sütő kolbász 180 Kg 11. Füstölt kolbász 230 Kg 4 Tej és tejtermékek 1. Főzőtejszín 80 liter 1 Liter 2. Habtejszín 100 liter 1 liter Minimálisan Hulala minőség, növényi 3. Joghurt gyümölcsös, poharas 4500 db 150 gr Minimálisan Zott minőség, gyümölcsdarabos 4. Joghurt poharas, natur db 150 gr 5. Kakaó poharas db 200 ml friss 6. Kefír poharas db 175 gr 7. Kockasajt natúr db 8. Mini margarin db 15 gr 9. Mini vaj db 20 gr 10. Tehéntúró 1600 Kg 5 Kg friss 11. Tej poharas db 200 ml friss 12. Tej, 2,8% liter 5 Liter friss 13. Tejföl 20% 2500 liter 5 Liter friss 14. Tejföl poharas 20% 3000 db 150 gr friss 15. Tömlős sajt natur 2000 db 50 gr 16. Trappista sajt 1200 Kg tömbös 17. Túró rudi, laktózmentes 9000 db 18. Vaj 700 Kg tömbös 19. Zöldfüszeres körözött 2000 db 50 gr 5 Mirelit zöldség és gyümölcs 1. Brokkoli 1200 Kg lédig I. osztályú 2. Fejtett bab 200 Kg lédig I. osztályú 3. Fokhagyma gerezd 200 Kg 10*1 kg I. osztályú 4. Gyökérkocka 1500 Kg lédig I. osztályú 5. Húsleves zöldség 200 Kg lédig I. osztályú 6. Karalábékocka 500 Kg lédig I. osztályú 7. Karfiolrózsa 1200 Kg lédig I. osztályú 8. Kukorica 300 Kg lédig I. osztályú 9. Meggy magozott 200 Kg lédig I. osztályú 10. Mexikói keverék 1500 Kg lédig I. osztályú 11. Öszibarack 300 Kg lédig I. osztályú 12. Paraj 900 Kg lédig I. osztályú 13. Sárgabarack 200 Kg lédig I. osztályú 14. Sárgarépa kocka 2300 Kg lédig I. osztályú 15. Sóska 100 Kg lédig I. osztályú 16. Szeletelt gomba, csiperke 700 Kg lédig I. osztályú 17. Tök 2000 Kg lédig I. osztályú 18. Vegyes főzelék 500 Kg lédig I. osztályú 19. Zellerkocka 1000 Kg lédig I. osztályú 20. Zöldbab 1700 Kg lédig I. osztályú 21. Zöldborsó 1500 Kg lédig I. osztályú 18

19 6 Mirelit különféle 1. Burgonya krokett 350 Kg lédig 2. Cápaharcsafilé 300 Kg lédig 3. Derelye túrós 100 Kg lédig 4. Galuska 300 Kg lédig 5. Hasábburgonya 800 Kg lédig 6. Kockaburgonya 10* Kg lédig 7. Májgombóc levesbetét 80 Kg lédig 8. Panírozott halrúd 350 Kg lédig 100%-os 9. Panírozott sajt trappista 130 Kg lédig 10. Rösti háromszög 350 Kg lédig 11. Spenótos lazacfilé 80 Kg lédig Minimálisan Frosta minőség 12. Steak burgonya 500 Kg lédig 13. Szilvásgombóc 300 Kg lédig Valdor Zizu kedvence, vagy azzal 14. egyenértékű termék 100 Kg lédig 7 Alapvető élelmiszerek 1. Búza finomliszt BL Kg 1-5 kg 2. Búzadara 150 Kg 1 kg 3. Étolaj 1500 liter 5 v. 10 l Minimálisan Vénusz minőség 4. Kristálycukor 6000 Kg Kg 5. Pálmazsír 500 Kg 6. Polisweet 200 db 7. Porcukor 100 Kg 1 kg 8. Vaníliás cukor 50 Kg 1 kg 9. Só 1200 Kg 1 kg 8 Konzerv, befőtt 1. Almabefőtt 300 üv 5/1 2. Almapaprika 30 üv 5/1 3. Cseresznyebefőtt 60 üv 5/1 4. Diabetikus almabefőtt 300 üv 1/1 5. Diabetikus dzsem kajszis 1000 db 20 gr 6. Diabetikus meggybefőtt 150 üv 1/1 7. Diabetikus méz (mézpótló) 2500 db 25 gr 8. Húspástétom 2000 db 30 gr 9. Lecsó natúr 300 üv 5/1 10. Májkrém sertés 3000 db 65 gr Tépőzáras 11. Májkrém szárnyas 3000 db 65 gr Tépőzáras 12. Meggybefőtt 60 üv 5/1 13. Mini dzsem epres 5000 db 25 gr 14. Mini dzsem kajszis 5000 db 25 gr 15. Mini méz 8000 db 20 gr 16. Mini mogyorókrém 3000 db 25 gr 17. Mogyorókrém 20 kg 18. Öszibarack konzerv 100 db 2550 gr 19. Paradicsompüré 455 kg 4550 gr Minimálisan Aranyfácán minőség 20. Sárgabarack íz 80 kg 19

20 9 Füszért, szószok, egyéb élelmiszerek 1. Bazsalikom 10 Kg 2. Bors őrölt 20 Kg >= 500 gr 3. Citromlé 240 liter 1 liter 100% 4. Ecet 300 liter 1 liter 10% 5. Fahéj őrölt 15 Kg 6. Füszerpaprika őrölt 40 Kg >= 500 gr 7. Ketchup 140 Kg 3,5 Kg 8. Köménymag őrölt 20 Kg 9. Kurkuma 5 Kg 10. Majonéz 210 Kg 3,5 Kg 11. Mustár 70 Kg 3,5 Kg 12. Szegfűszeg 10 Kg 13. Tárkony 5 Kg 14. Vaníliás puding por 50 Kg 10 Kényelmi termékek 1. Ételízesítő 150 Kg 2. Füstölt ízű alap 20 Kg 3. Levesgyöngy 60 Kg 4. Gomba krémleves 40 Kg 5. Grízgombóc levesbetét 80 Kg 6. Gulyásleves alap 60 Kg 7. Instant kávé, koffein mentes 50 Kg 8. Marhahúsleves por 60 Kg 9. Tyúkhúsleves por 80 Kg 10. Zöldfűszeres zsemlekocka 60 Kg Alacsony sótartalmú (pl. Maggi Ízvarázs) 11 Gyógyteák 1. Borsmenta 70 Kg zsákos Kg / zsák 2. Citromfű tea 70 Kg zsákos Kg / zsák 3. Csipkerózsa áltermés felezett 70 Kg zsákos Kg / zsák 4. Hársfa virágzat 70 Kg zsákos Kg / zsák 5. Zöldtea 70 Kg zsákos Kg / zsák 12 Ásványvíz, üdítő 1. Ásványvíz, üveges, szénsavas 1200 db 0,33 l Ásványvíz, üveges, szénsavmentes db 0,33 l 3. Gyümölcs ital Narancs 6000 db 2 dl szívószálas, 100 %-os, édesítőszer mentes 4. Gyümölcs ital Alma 2000 db 2 dl szívószálas, min. 12% gyümölcs tartalom 5. Gyümölcs ital Alma 300 db 2 dl üveges, 100 %-os 6. Gyümölcs ital Barack 2000 db 2 dl szívószálas, min. 12% gyümölcs tartalom 7. Gyümölcs ital Barack 300 db 2 dl üveges, 100 %-os 8. Gyümölcs ital Narancs 2000 db 2 dl szívószálas, min. 12% gyümölcs 20

21 tartalom 9. Gyümölcs ital Narancs 300 db 2 dl üveges, 100 %-os 13 Kenyér, Pékáru 1. Almás rétes 1200 db 130 gr 2. Briós kicsi 6000 db 45 gr 3. Briós nagy 1000 db 95 gr 4. Fatörzs 5000 db 100 gr 5. Foszlós kalács 500 kg 0,5 kg 6. Ischler 1000 db 7. Kenyér, félbarna, szeletelt kg 1 kg 8. Korpás kifli db 44 gr 9. Korpás zsemle db 54 gr 10. Meggyes rétes 1200 db 130 gr 11. Molnárka kicsi 3000 db 40 gr 12. Molnárka nagy 2200 db 100 gr 13. Rozskenyér, szeletelt 2500 kg 0,75 kg 14. Sajtos pacsni 3500 db 60 gr 15. Sajtos pogácsa 3000 db 100 gr 16. Sajtos rúd 3000 db 80 gr 17. Tejes kifli db 44 gr 18. Túrós rétes 1200 db 130 gr 19. Túrós táska 500 db 100 gr 20. Vizes zsemle db 54 gr 14 Szárazáru, egyéb élelmiszerek 1. Cérnametélt 100 kg 5 kg 4 tojásos 2. Csigatészta 200 kg 5 kg 4 tojásos 3. Durum nagykocka 500 kg 5 kg 4. Durum spagetti 200 kg 5 kg 5. Durum szarvacska 300 kg 5 kg 6. Durum tarhonya 300 kg 5 kg 7. Rizs "A" 1000 kg 1-10 Kg 21

22 4. Ajánlatok részszempontok szerinti értékelése 4.1. Ajánlatkérő az ajánlatokat ugyanazon bírálati szempontok alapján részenként bírálja el. Az ajánlatok értékelés során adható pontszám részszempontonként: Az 1., 2., 3. részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi a fordított matematikai arányosítás elve alapján kerül meghatározásra a legkedvezőbbhöz viszonyítva. A 4. részszempont esetében ajánlatkérő az abszolút értékelés módszerét alkalmazza, a dokumentációban leírtak szerint. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek Ajánlatkérő az arányosításhoz az alábbi képletet alkalmazza: P= (Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Részszempontok súlyszámok 1. Az adott részre vonatkozó 1 éves mennyiség tekintetében megajánlott teljes nettó ár 30 A legalacsonyabb összegű ajánlat, mint a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximumpontot, a többi egyszerű matematikai arányosítás elve alapján kerül meghatározásra a legkedvezőbbhöz viszonyítva. 2. Az adott részre vonatkozó termékek utórendelési ideje egész órában kifejezve a kiszállítás előtt. 10 A legalacsonyabb utórendelési idő, mint a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximumpontot, a többi egyszerű matematikai arányosítás elve alapján kerül meghatározásra a legkedvezőbbhöz viszonyítva. 22

23 3. A minőségi hibás termékek kicserélésének ideje órában kifejezve (maximum 2 óra). 5 A legalacsonyabb kicserélési idő, mint a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximumpontot, a többi egyszerű matematikai arányosítás elve alapján kerül meghatározásra a legkedvezőbbhöz viszonyítva. Ajánlattevő az 1 óránál rövidebb megajánlást irreális alacsony időnek tekinti, és az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. 4. Kötelezően előírtnál (15 nap) kedvezőbb fizetési határidő 3 vállalása (maximum + 45 nap!) Az abszolút értékelés módszerét alkalmazva, a felsorolt ajánlattételi elemek az alábbi pontszámokat kapják: Kötelezően előírthoz képest: + 45 nap = 10 pont Kötelezően előírthoz képest: + 40 nap = 9 pont Kötelezően előírthoz képest: + 35 nap = 8 pont Kötelezően előírthoz képest: + 30 nap = 7 pont Kötelezően előírthoz képest: + 25 nap = 6 pont Kötelezően előírthoz képest: + 20 nap = 5 pont Kötelezően előírthoz képest: + 15 nap = 4 pont Kötelezően előírthoz képest: + 10 nap = 3 pont Kötelezően előírthoz képest: + 5 nap = 2 pont Kötelezően előírt 15 nap = 1 pont Ajánlattevőknek vállalásukban az értékelés szerinti egész napokat kell megadniuk. A többletvállalást ajánlatkérő nem értékeli. Az eltérő vállalás esetén az Ajánlat érvénytelen. A felolvasólapon a vállalást Kötelezően előírt 15 nap vagy Kötelezően előírthoz képest: + nap formában kell megtenni. 5. A szerződés egyéb feltételei, a szállítási szerződéstervezet: 5.1. A szerződést bármely Szerződő Fél csak súlyos szerződésszegésre történő hivatkozással mondhatja fel egy hetes felmondási határidővel, melynek kezdete az írásbeli felmondás kézhezvételének napjával kezdődik. Szerződő Felek az azonnali hatályú rendkívüli felmondással csak abban az esetben élhetnek, ha bármelyik Szerződő Fél olyan súlyos szerződésszegésnek minősülő káros magatartást tanúsít, amely a szerződés további fenntartását lehetetlenné teszi. A 3 hónapon belül kettőnél több alkalommal előforduló, írásban észrevételezett nem teljesítés, valamint késedelmes teljesítés, vagy hibás teljesítés esetében Megrendelő a szerződés felmondására azonnali hatállyal jogosult. 23

24 A Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül: amennyiben a Szállító egy negyedéven belül kettőnél több alkalommal hibásan teljesít és a leszállított áru, termék átvétele a Megrendelő részéről visszautasításra került, amennyiben a Szállító a szerződésben meghatározott határidőn belül nem szállítja le az áruk egészét vagy egy részét, vagy ha a Szállító egy negyedéven belül kettőnél több alkalommal késedelmesen teljesít, amennyiben a Szállító a szerződésben meghatározott határidőn belül, nem szállítja le az áruk egészét vagy egy részét, vagy ha a Szállító elmulasztja a szerződésből adódó egyéb kötelezettségének teljesítését, és ha a Szállító ezen mulasztásait nem hozza helyre a Megrendelő mulasztási értesítésének kézhezvételétől számított 3 napon belül, abban az esetben, ha a Megrendelő a fentiekben foglaltak okán a szerződést felmondja, meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szállító által az összes mennyiségből még nem teljesített élelmiszerek, prognosztizált éves összértékének 10%-a, amennyiben magatartásával a Megrendelőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz, amennyiben az áremelésre vonatkozó ajánlattevői előírást megsérti, amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti, amennyiben csőd-, felszámolási- vagy törlési eljárás van folyamatban ellene Ajánlatkérő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül: amennyiben 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és fizetési kötelezettségét az erre történő írásbeli felszólításban megjelölt határidőig nem teljesíti, amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti, amennyiben csőd-, felszámolási- vagy törlési eljárás van folyamatban ellene Fizetési késedelem esetén Ajánlatkérő a PTK szerinti késedelmi kamatot fizet. 5.3 A szerződéstervezetet csak a nyertes Ajánlattevőknek kell benyújtani az eredményhirdetést követő két napon belül Nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában és helyszínén köteles önként megjelenni, alapos okkal történő akadályoztatása esetén annak tényét előre jelezni. Ellenkező esetben a szerződéskötés elmulasztását Ajánlatkérő elállásra irányuló ráutaló magatartásnak tekinti Szállítási szerződés tervezet SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről 24

25 Országos Onkológiai Intézet 1122 Budapest, Ráth György u adószáma: fizetési számlaszáma: képviseli: Prof. Dr. Kásler Miklós főigazgató mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a. cégjegyzék száma: adószáma: fizetési számlaszáma: képviseli: mint Szállító között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: I. A szerződés tárgya 1. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Európai Unió Hivatalos Lapjában december 28-án 2011/S számon közzétett nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlati felhívása alapján Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése az Országos Onkológiai Intézet számára tárgyában indított eljárás 1. része (2. része) (3. része) (4. része) stb vonatkozásában nyertesként került kihirdetésre. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést az annak elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben foglalt Ajánlatnak megfelelően a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és a dokumentációjában Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése az Országos Onkológiai Intézet számára áruszállítási tevékenységének Szállító általi biztosítására kötik meg. 2. A Szállító által leszállítandó áruféleségek megnevezését, mennyiségét, szállítási gyakoriságát, egységárait a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 3. A Szállító által alkalmazott gépjárművek árucsoportonkénti felsorolását a gyártmány, típus, forgalmi rendszám megnevezésével jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 3. számú melléklet tartalmazza. 4. Szállító kijelenti, hogy rendelkezik azzal a tudással, gyakorlattal és szakértelemmel, valamint mindazon tárgyi és személyi feltétellel, továbbá hatósági engedéllyel, melyek a jelen szerződés hibátlan teljesítéséhez szükségesek. II. A szerződés teljesítése 25

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Műtői eszközök beszerzése az Országos Onkológiai Intézet részére. tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 241-391153 MEDIMPORT Kft - 1125 Budapest, Nógrádi út 11. fsz.2. Telefon:

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése

Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szervezet: Debreceni Közterület Felügyelet Cím: Bem tér 14. Város/Község: Debrecen Telefon: E-mail: kozterf@kozterf.hu

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐ- DÉSI FELTÉTELEK Palatrans Express Kft. futárszolgálat, mint vállalkozás

ÁLTALÁNOS SZERZŐ- DÉSI FELTÉTELEK Palatrans Express Kft. futárszolgálat, mint vállalkozás ÁLTALÁNOS SZERZŐ- DÉSI FELTÉTELEK Palatrans Express Kft. futárszolgálat, mint vállalkozás 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Palatrans Express Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: 7100 Szekszárd,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Komplex portálrendszer fejlesztése és mobil alkalmazások fejlesztése tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásához

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben