M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága december 16-án (kedd) 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14."

Átírás

1 Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út Szám: /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tagjai részére M EG H Í V Ó Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága december 16-án (kedd) órakor rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácsterem fsz.4. Napirend: Nyílt ülés: 1. Javaslat Gyáli Liliom Óvoda felújítása megnevezésű közbeszerzési eljárás megkezdésére 2. Javaslat a Gyál Közvilágítás energiatakarékos átalakítása tárgyú pályázat feltételes közbeszerzésének megindítására G y á l, december 11. Tisztelettel: Czotter Ferenc s.k. a PGB elnöke A kiadmány hiteléül: december 11. Tóth Istvánné bizottsági titkár

2 Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tárgy: Javaslat Gyáli Liliom óvoda felújítása megnevezésű közbeszerzési eljárás megkezdésére Gyál Város Önkormányzata a 108/2014.(VI.26.) sz. határozatában döntést hozott, hogy a Gyáli Liliom Óvoda (2360 Gyál, Liliom utca ) mindhárom épületét magában foglaló új koncepció kidolgozására kéri fel Bor Tamás tervezőt. Több vázlatterv alapján sikerült kiválasztani és az intézmény vezetőjével is egyeztetve kialakítani a végleges koncepciót. A Képviselő-testület 177/2014.(X.30.) sz. határozatában felkérte a tervezőt a tervek engedélyeztetésére. Az óvoda felújítási terveinek engedélyeztetése és a kiviteli tervek kidolgozása folyamatban vannak, a felújítási munkák megvalósításának következő lépése a kivitelező kiválasztása. Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról, a Bíráló Bizottság eseti tagjairól, valamint meghívásos eljárás esetén az ajánlattételre felkért ajánlattevők személyéről és a tárgyalást lefolytató személyéről szóló döntést a tisztelt Bizottság hozza meg. A Bíráló Bizottság tagjai a Szabályzat szerint: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, Diera Éva irodavezető Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda, Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Eseti tagként javasoljuk bevonni: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchoff Attila közbeszerzési tanácsadókat, és Máthé Márkot a Perfectus Kft. képviseletében. Kérem a tisztelt Bizottságot, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy: 1. elfogadja, a Gyáli Liliom óvoda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, dokumentációját, továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket a nyílt közbeszerzési eljárás megindítása és eredményes lefolytatása érdekében. 2. a Bíráló Bizottságba az alábbi eseti tagokat jelöli: dr. Dóka Zsolt és dr. Kirchoff Attila közbeszerzési tanácsadók, és Máthé Márk. 3. a tárgyalás lefolytatására jogosult szerv: közbeszerzési munkacsoport. 4. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: december 30. Felelős: Munkacsoport A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: ---- Az előterjesztést készítette: Gyál, december 11. Kristóf Zoltán Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda vezetője Melléklet: Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tervezete

3 Kiegészítő iratok (Részvételi szakasz) Gyál Város Önkormányzata Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése KÉ- / december 1

4 Tárgy: Gyál Város Önkormányzata Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tárgyú közbeszerzési eljárása KÉ- /2014. Tisztelt Jelentkező! 1. Gyál Város Önkormányzat (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a fenti projektet közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg. 2. Ajánlatkérő a szerződés tervezetét már az eljárás jelen, részvételi szakaszában, digitális formában jelentkezők rendelkezésére bocsátja. 3. FIGYELEM, a Kbt. 60. (4) bekezdése szerint a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Kérjük erre fokozottan ügyelni szíveskedjenek, hogy részvételi jelentkezésük ne tartalmazzon ajánlati elemeket! A Kbt. 74. (3) bekezdés szerint a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. 4. A részvételi jelentkezés formai követelményei a következők: a. A részvételi jelentkezést (1 eredeti példányt) zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; b. A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a bírálat során egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az anyagban való tájékozódása, illetve az anyagra való hivatkozása érdekében szükséges; c. A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d. A részvételi jelentkezésben lévő, minden a jelentkező vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak. e. A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen a beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 5. A jelen dokumentáció tartalmazza a részvételi jelentkezéshez szükséges információkat, a vállalkozási szerződés tervezetét, valamint egyes nyilatkozatmintákat. 6. A jelen dokumentációt a részvételi könnyítése céljából elektronikusan is rendelkezésére bocsátja ajánlatkérő, a nyilatkozatminták kitöltése érdekében. 7. A részvételi jelentkezés érvénytelen, ha bármely okból nem felel meg a részvételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Hiánypótlás a Kbt-ben meghatározott mértékben lehetséges. 8. Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés benyújtásával elfogadja a közbeszerzési eljárás során az elektronikus kapcsolattartást, mely en és/vagy faxon történik a részvételre jelentkező részvételi nyilatkozatán rögzített elérhetőségein. Részvételre jelentkező köteles gondoskodni arról, hogy a nyilatkozaton rögzített elérhetőségein a kapcsolattartás folyamatosan és hibamentesen biztosított legyen, az ennek megszegéséből eredő kárt és kockázatot viselni köteles. 9. Részvételre jelentkező köteles a dokumentációt átvétel előtt megvizsgálni. Utólag nem hivatkozhat arra, hogy a dokumentációt nem, vagy hiányosan vette át. 10. Részvételre jelentkezőnek az eljárás során egy, egységes szerkezetű írásos részvételi jelentkezést kell készítenie, mely a részvételi határidő lejárta után semmilyen formában még az Ajánlatkérő hozzájárulása esetén sem módosítható (kivéve a hiánypótlás körét). 11. Ajánlatkérő külön meghívót nem küld a részvételre jelentkezőknek, a jelen Dokumentáció tekintendő meghívásnak a bontási eljárásra. 2

5 12. A közös részvételi jelentkezés lehetősége: Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) részvételi jelentkezését is elfogadja. Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös részvételre jelentkezők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: A konzorciumot képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra; A konzorciumot képviselő természetes személy megjelölése és aláírás mintája; A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére; A közös részvételre jelentkezők egymás közötti munkamegosztása; Pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy Ajánlatkérő a konzorcium mely tagjának/tagjainak teljesítsen (a bankszámlaszám megjelölésével); A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak. A szerződő tagok személye a szerződés teljesítéséig csak akkor változhat, ha ehhez az Ajánlatkérő (megrendelő) előzetesen írásban hozzájárult és arra a hatályos jogszabályok lehetőséget adnak. A konzorciális szerződést csatolni kell a részvételi jelentkezéshez. 13. A részvételi jelentkezés elvárt tartalmi felépítése: ld. minta tartalomjegyzék szerint. a) Borítólap b) Oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzék c) Ajánlati nyilatkozat (felolvasólap) nyilatkozatminta kitöltésével a) A Kbt. 40. (1) bekezdés szerinti nyilatkozat b) Kizáró okok hiányának igazolása c) Pénzügyi-gazdasági alkalmasságról szóló nyilatkozat (vagy igazolások a felhívás szerint) d) Műszaki-szakmai alkalmasságról szóló nyilatkozat (vagy igazolások a felhívás szerint) e) Aláírási címpéldány f) Egyéb iratok szükség szerint (pl. meghatalmazás, változásbejegyzés igazolása) g) Beárazott tételes költségvetés (Dokumentációban kiadott tételes árazatlan költségvetés alapul vételével, figyelembe véve adott esetben a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is.) 14. Csomagolás: A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tárgyú közbeszerzés. A részvételi határidő lejártáig nem bontható fel! A részvételi jelentkezést CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani lehetőleg PDF formátumban úgy, hogy az aláírást, oldalszámozást követően kell teljes terjedelemben beszkennelni, lehetőleg nem laponként, hanem legalább oldalanként egy fájlba szerkesztve, amennyiben ez technikailag megoldható. 15. A részvételi jelentkezéssel a részvételre jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy ajánlatkérő a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan előírt kötelezettségének eleget tehessen. 16. A későbbi ajánlatételi szakaszban az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó információk az alábbi honlapokon szerezhetők be (amennyiben az adott eljárás esetén ez kötelezettségként jelenik meg): 1) Nemzeti Munkaügyi Hivatal [1024 Budapest, Margit krt. 85., tel.: (80) , (1) ] 2) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal [1145 Budapest Columbus u Tel.: Fax: ] 3) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat FőKözségi Intézete 3

6 [1138 Budapest, Váci út 174., tel.: (1) ] 4) NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága [1134 Budapest, Dózsa György út ; tel: ] 5) Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség [1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. tel: ] 6) Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság [1055 Budapest, Szalay u , tel: tel: ] 17. Előzetes információk az ajánlattételi szakasszal kapcsolatba: Az ajánlatok elbírálása az ajánlattételi szakaszban: a.) A minden tekintetben érvényes ajánlatokat az Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el, a Részvételi Felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján. b.) Részszempontonként az adható pontszám egész pont. c.) A pontkiosztás módszere: 1. részszempont: nettó ajánlati ár Az ajánlati ár tekintetében az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a további ajánlatok pontszámainak kiszámítása a fordított arányosítás módszerével történik az alábbi képlet szerint: Értékarányosítás: Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. A legkedvezőbb tartami elem kapja a maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerül kiszámításra a pontszám, az alábbi képlet segítségével. P P P P max min min A A legjobb vizsgált azaz P A A legjobb vizsgált Pmax P min Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb. Az Ajánlattevő a szerződéstervezetben és annak mellékleteiben minden áradatot köteles nettó ár formájában megadni. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak a magyar forint lehet. Az Ajánlattevők az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis annak magában kell foglalnia minden Ajánlattevői kifizetési igényt, így a teljes körű használatba bocsátáshoz, a műszaki átadás-átvételhez szükséges munkák, és a 4

7 helyreállítási munkák ellenértékét. Ebbe az ellenértékbe beleértendő minden, jogszabály által megkövetelt vizsgálat, mérés, a kiviteli tervkészítés költségei, továbbá a műszaki lebonyolítás költsége. Mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, továbbá a közbeszerzés tárgyának rendeltetésszerű használatához szükséges munkák, szolgáltatások elvégzésének ellenértékét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. 2. részszempont: benyújtani tervezett számlák száma (db) Az Ajánlatkérő a beruházás folyamatos finanszírozásának biztosítása érdekében tette értékelési szemponttá a benyújtani tervezett számlák számát. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által az eljárást megindító felhívásnak és az ajánlattételi dokumentációnak megfelelően összeállított és az ajánlat részeként benyújtott előzetes megvalósítási-fizetési ütemtervben meghatározott számlabenyújtási időpontokat veszi figyelembe a jelen értékelési részszempontra adott ajánlattevői vállalások értékelésénél. Benyújtani tervezett számlának számít az előlegszámla, a részszámla és a végszámla egyaránt. Az Ajánlattevők jelen értékelési szempont keretében a benyújtani tervezett számlák száma tekintetében tehetnek megajánlásokat azzal, hogy a benyújtani tervezett számlák minimum, ill. maximum db számát az alábbi táblázat ismerteti. A maximális mértéket meghaladó megajánlás esetén azt az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti, a minimális mértéket el nem érő megajánlás esetén azt az Ajánlatkérő többletpontszámmal már nem értékeli. Az Ajánlatkérő a fentiek alapján a benyújtani tervezett számlák számát veti össze. Az Ajánlatkérő a legkevesebb benyújtott számlát értékeli a legkedvezőbbnek az értékelés során, ennek megfelelően a legalacsonyabb mértékű megajánlás a maximális 100 pontot kapja. Az Ajánlatkérő a benyújtani tervezett számlák száma tekintetében megtett Ajánlattevői megajánlások értékelésénél abszolút értékelési módszert alkalmaz hasznossági függvény alkalmazásával. A hasznossági függvény alapján az adott Ajánlattevői megajánláshoz rendelt pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: Benyújtani tervezett számlák száma (db) Pontérték részszempont: késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap) Az Ajánlattevők jelen értékelési szempont keretében a napi késedelmi kötbér tekintetében tehetnek megajánlásokat azzal, hogy a késedelmi kötbér mértéke minimum napi Ft, maximum napi Ft. A maximális mértéket meghaladó megajánlás esetén azt az Ajánlatkérő többletpontszámmal már nem értékeli. Az Ajánlatkérő előírja, hogy a napi késedelmi kötbér megajánlásnál egyértelműen, számmal legyen meghatározva (magyar forintban) a késedelemmel érintett napokra vonatkozó kötbér. Az Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a késedelmi kötbér értékének minden egyes késedelmes nap után ugyanakkora összegűnek kell lennie. A késedelmi kötbér a jelen közbeszerzési eljárás tárgyaként meghatározott létesítmények megépítésére és az Ajánlatkérő részére történő átadására vonatkozik, és a rész és a végteljesítési határidő eredménytelen elteltétől számítható fel. Az Ajánlatkérő a késedelmi kötbér tekintetében megtett Ajánlattevői megajánlások értékelésénél abszolút értékelési módszert alkalmaz hasznossági függvény alkalmazásával. 5

8 A hasznossági függvény alapján az adott Ajánlattevői megajánláshoz rendelt pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: Késedelmi kötbér (Ft/nap) Pontérték részszempont: jótállás időtartama (hónap) Az Ajánlattevő köteles az általa teljesített építési és szerelési munkára a teljes körű átadás-átvétel befejezésének napjától számított legalább 12 hónapos időtartamra teljes körű jótállást vállalni. Az Ajánlatkérő a jótállási idő tekintetében megtett Ajánlattevői megajánlások értékelésénél abszolút értékelési módszert alkalmaz hasznossági függvény alkalmazásával. A hasznossági függvény alapján az adott Ajánlattevői megajánláshoz rendelt pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: Vállalt jótállási idő (hónap) Pontérték d.) Az ajánlat végső pontszámát a bírálati részszempontonkénti pontszámoknak a részszemponthoz rendelt súlyszámmal való szorzatainak összege adja. 5. részszempont: Intézmény megfelelő működésének akadályozása esetén fizetendő hibás teljesítési kötbér mértéke (Ft/nap) Az Ajánlattevők jelen értékelési szempont keretében a hibás teljesítési kötbér tekintetében tehetnek megajánlásokat azzal, hogy a hibás teljesítési kötbér mértéke minimum napi Ft, maximum napi Ft. A maximális mértéket meghaladó megajánlás esetén azt az Ajánlatkérő többletpontszámmal már nem értékeli. Az Ajánlatkérő előírja, hogy a hibás teljesítési kötbér megajánlásnál egyértelműen, számmal legyen meghatározva (magyar forintban) a hibás teljesítéssel érintett napokra vonatkozó kötbér. Az Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a hibás teljesítési kötbér értékének minden egyes hibás teljesítéssel érintett nap után ugyanakkora összegűnek kell lennie. Az Ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbér tekintetében megtett Ajánlattevői megajánlások értékelésénél abszolút értékelési módszert alkalmaz hasznossági függvény alkalmazásával. A hasznossági függvény alapján az adott Ajánlattevői megajánláshoz rendelt pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: Intézmény megfelelő működésének akadályozása esetén Pontérték fizetendő hibás teljesítési kötbér (Ft/nap) 6

9

10 Nyilatkozat minták Kérjük a Tisztelt Jelentkezőket, hogy legalább az alábbi nyilatkozatminták szerinti tartalommal adják meg a megfelelő nyilatkozatokat! 8

11 RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS Tárgy: Gyál Város Önkormányzata Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tárgyú közbeszerzési eljárása KÉ- /2014. Ajánlatkérő: Gyál Város Önkormányzata Jelentkező: cégnév: Székhely: Képviseli: Telefon: Fax: 9

12 Tárgy: Gyál Város Önkormányzata Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tárgyú közbeszerzési eljárása KÉ- /2014. Tartalomjegyzék oldal Borítólap oldal Oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzék oldal Jelentkezési nyilatkozat (felolvasólap) (nyilatkozatminta) oldal A Kbt. 40. (1) bekezdés és 55. (5)-(6) bekezdés szerinti nyilatkozat (nyilatkozatminta) oldal Kizáró okok hiányának igazolása oldal Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása (a felhívás szerint) oldal Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása (a felhívás szerint) oldal ISO 9001 minőségirányítási rendszer, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány oldal munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007), vagy azzal egyenértékű tanúsítvány oldal Aláírási címpéldány oldal Egyéb iratok (szükség szerint pl.: Közös részvételre jelentkezők megállapodása, meghatalmazás, stb.) 10

13 Jelentkezési nyilatkozat (felolvasólap) Tárgy: Gyál Város Önkormányzata Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tárgyú közbeszerzési eljárása KÉ- /2014. Hivatkozással a fenti közbeszerzés részvételi felhívására és a kiegészítő iratokra, jelentkezést nyújtunk be, a részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően. Jelentkező neve:... székhelye:... levelezési címe:... adószám:... cégjegyzékszám:... telefonszáma:... faxszáma:. címe:... Jelentkezőnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti besorolása: mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. (A megfelelő szövegrész x -szel jelölendő!) Hozzájárulunk ahhoz, hogy ajánlatkérő a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan előírt kötelezettségének eleget tehessen.., Cégszerű aláírás 11

14 Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. (1) bekezdés és 55. (5)-(6) bekezdés alapján Tárgy: Gyál Város Önkormányzata Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tárgyú közbeszerzési eljárása KÉ- /2014. Jelentkező neve:... székhelye:.... hogy a közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, I. A közbeszerzésnek azok a részei amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni: vagy nincs a közbeszerzésnek olyan része, melynek a teljesítésével összefüggésben ajánlattevő alvállalkozót venne igénybe. II. A fenti kiszervezett részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 10% feletti alvállalkozó neve 10% feletti alvállalkozó címe 10% feletti alvállalkozó adószáma, cégjegyzékszáma 10% feletti alvállalkozó teljesítésének megjelölése (az általa elvégzendő feladat) 10% feletti alvállalkozó teljesítésének %- os aránya (maximum 25%) vagy ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. III. Nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásához az alábbi gazdasági szereplőt kívánjuk igénybe venni, megjelölve a Részvételi Felhívásban meghatározott azon alkalmassági minimumkövetelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az adott szervezet erőforrására támaszkodunk: 12

15 Azon alkalmassági követelmény(ek) (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjainak megjelölésével), amelynek történő megfelelés igazolására Ajánlattevő más szervezet kapacitásaira támaszkodik Szervezet neve, székhelye, adószáma vagy A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitásaira nem támaszkodok. Amennyiben releváns: Továbbá nyilatkozunk a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez, illetve a szerződés teljesítéséhez más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitására az alábbiak szerint támaszkodunk: a) nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni és ennek módjáról az alábbiak szerint nyilatkozunk Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások a szerződés teljesítése során történő tényleges igénybe vételének módja (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre kerül): és/vagy b) nyilatkozunk, hogy a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához (ha az alkalmassági követelmény korábbi építési beruházások teljesítésére vonatkozik) felhasználjuk amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során az alábbi módon vesszük igénybe: Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások a szerződés teljesítése során történő tényleges igénybe vételének módja: és/vagy c) nyilatkozunk a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a) pontban foglalt esetektől eltérően ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak, abban az esetben benyújtjuk annak a szervezetnek a nyilatkozatát, amelynek adatait a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, miszerint a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.., Cégszerű aláírás 13

16 Nyilatkozat a kizáró okokról Tárgy: Gyál Város Önkormányzata Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tárgyú közbeszerzési eljárása KÉ- /2014. Jelentkező neve:... székhelye:.... nyilatkozom, I. Nem állnak fenn cégünkkel szemben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt, a részvételi felhívásban megjelölt kizáró okok. II. II/1. Cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. II/2. Cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. (A megfelelő II/1., II/2. pont aláhúzandó!) (A II/1. pont választása esetén, vagyis, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor vagy a III/1. vagy a III/2. pont szerinti nyilatkozatot meg kell tenni!) III. III/1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: Név Állandó lakóhely vagy III/2. Nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonos társaságunkban nincsen. IV. A Kbt. 56. (2) bekezdésére vonatkozóan nyilatkozom arról, hogy cégünkben VAN / NINCS 1 olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Amennyiben van ilyen szervezet, kérjük megnevezni (név, székhely cím): Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn a megnevezett szervezet vonatkozásában. V. A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. vagy A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe alvállalkozót. VI. 1 Megfelelőt kérjük aláhúzni! 14

17 Az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt szerinti kizáró okok hatálya alá. vagy Az alkalmasságunk igazolására nem veszünk igénybe más szervezetet.., Cégszerű aláírás 15

18 Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása a felhívás szerint, kérjük a vonatkozó iratokat csatolni! 16

19 Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása a felhívás szerint, kérjük a vonatkozó iratokat csatolni! 17

20 ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány (Kérjük becsatolni!) 18

21 Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007), vagy azzal egyenértékű tanúsítvány (Kérjük becsatolni!) 19

22 Aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta (Kérjük becsatolni!) 20

23 Egyéb iratok szükség szerint 21

24 Ajánlatkérő Szervezet: Gyál Város Önkornányzata Címzett: Rozgonyi Erik Cím: Kőrösi út Ir.szám: 2360 Város/Község: Gyál Ország: Magyarország Telefon: 29/ Telefax: 29/ Internet cím(url): Hirdetmény tipusa (Nemzeti) Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ Állapota Iktatva Értesítő levelek Nincs levél Hiánypótló levelek Nincs levél Iktatószám Előzmény - Kapcsolódó hirdetmény - Korábbi tartalmi állapot Nincsen korábbi tartalom Iktatási időpont Iktatási szám /2014 Befizetések Dátum Befizető Mód Összeg Terjedelem Árazás Egységár : Oldalszám: 1 Ára

25 Hirdetmény rövid tartalma Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése Megjegyzés

26 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám: AK16208 b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: Kbt. 6. (1) bekezdés b) pontja c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza: Kbt (4) bekezdés, hirdetményes tárgyalásos d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt ára: e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény: Kötelező g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja: h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését: kötelező i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése: nem jogosult Egyéb közlemény:

27 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [x] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Gyál Város Önkornányzata Postai cím: Kőrösi út Város/Község Gyál Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Rozgonyi Erik Postai irányítószám: 2360 Ország: Magyarország Telefon: Fax:

28 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [x] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA [ ] Központi szintű [ ] Közszolgáltató [x] Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK [x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Honvédelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):

29 [ ] Egészségügy I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [ ] Vasúti szolgáltatások [ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [ ] Kikötői tevékenységek [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése [ ] Repülőtéri tevékenységek [ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

30 [x] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás megrendelés [x] Kivitelezés [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Építési koncesszió A teljesítés helye: Gyál, Liliom utca (hrsz: 3551/3.) NUTS-kód: HU102 [ ] Szolgáltatási koncesszió II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk [ ] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul [ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul [ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) [ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma [ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke(csak

31 számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tárgyú építés-szerelési vállalkozási szerződés II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): [ ] egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Két épület elbontásra kerül, valamint a meglévő és felújítandó épület közé, e három épületszárnyat összekötő központi épület épül. A kivitelezés két ütemben történik. Az 1. ütem vonatkozásában ajánlatkérő kötbérterhes részhatáridőt ír elő a szerződés-tervezetben foglaltak szerint. Az ütemek részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás fogja majd ismertetni. Az első ütem befejezésének kötbérterhes részhatárideje augusztus 03.-a. A kivitelezőnek a 275/2013

32 (VII.16) számú Kormányrendelet szerint szükséges az építménybe beépítésre kerülő termékek teljesítményének igazolása. Jellemző mennyiség: Földszint: A. ép. 430,5 m2, B. ép. 357,7 m2, C. ép. 444,0 m2, K. ép. 330,2 m2 Galériaszint: 117,2 m2, Tetőtér: 81,0 m2 Nettó alapterület mindösszesen: 1747,3 m2 (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE A (tervezett) időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

33 VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A részvételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint: Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér mértéke az ajánlatok értékelése során értékelésre kerül, mint 2. számú értékelési részszempont (lásd: AF IV.2.1) pont)). A Kbt. 71. (7) bekezdése szerint az ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlás nem lehet kevesebb, mint Ft/nap, a legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbbvállalásokra egyaránt a felhívás V.3.3.1) pontja szerinti ponthatár felső határával azonos számúpontot ad, pedig Ft/nap. Késedelmes teljesítés esetén a megfizetendő késedelmi kötbér maximális mértéke nem haladhatja meg a nettó vállalkozási díj 10 %-át. Az intézmény nem megfelelő működése esetén fizetendő hibás teljesítési kötbér: mértéke az ajánlatok értékelése során értékelésre kerül, mint 5. számú értékelési részszempont (lásd: AF IV.2.1) pont)). A Kbt. 71. (7) bekezdése szerint az ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlás nem lehet kevesebb, mint Ft/nap, a legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a felhívás V.3.3.1) pontja szerinti ponthatár felső határával azonos számúpontot ad, pedig Ft/nap. Az intézmény működésének akadályozás esetén a megfizetendő kötbér maximális mértéke nem haladhatja meg a nettó vállalkozási díj 10 %-át. Ajánlatkérő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett érvényesítheti szavatossági igényeit is. Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó vállalkozási díj 5 %-a, mely a Kbt (6) bekezdésének a) pontja szerint teljesíthető. Jótállás: időtartama az ajánlatok értékelése során értékelésre kerül, mint 3. számú értékelési részszempont (lásd: AF IV.2.1) pont)). A Kbt. 71. (7) bekezdése szerint az ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlás nem lehet kevesebb, mint 12 hónap, a legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a felhívás V.3.3.1) pontja szerinti ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, pedig 60 hónap. Jótállási biztosíték: mértéke a nettó szerződéses ár 2 %-a, mely a Kbt (6) bekezdésének a) pontja szerint teljesíthető. Előleg visszafizetési biztosíték: - amennyiben előleg igényléssel él ajánlattevő - a Kbt (6) bekezdés a.) pontja szerint, a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 5 %-a értékén, de maximum az igényelt előleg összegének mértékéig. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek további részletes szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.

34 III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A szerződés finanszírozása az Ajánlatkérő saját költségvetése terhére történik. Ajánlatkérő előleget biztosít igény esetén, a nettó vállalkozási díj legfeljebb 5 %-a erejéig, a Kbt (1) bekezdése alapján. Az előlegfizetés feltétele az előleg visszafizetési biztosítéknak a Kbt (6) bekezdésének a) pontja szerinti rendelkezésre bocsátása. Számlázás: a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általikézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel avonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt., 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet, az adózásrendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A., az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII.törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Ptk. 6:130 (1)-(2)bekezdés. Az ajánlatkérő biztosítja részszámlák benyújtásának a lehetőségét. Részszámla nyújtható be legfeljebb kéthavi gyakorisággal, az elvégzett teljesítéssel arányos mértékben. Vállalkozó köteles részszámlát kibocsátani a teljes ajánlati ár göngyölítve megadott 25, 50, és 75 százalékának megfelelő összegről. A végszámla a szerződésben meghatározott módon éstartalommal való teljesítést és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A végszámla nem lehet kisebb, mint az ajánlati ár 20 százaléka. A benyújtani tervezett számlák száma az ajánlatok értékelése során értékelésre kerül, mint 4.számú értékelési részszempont (lásd: AF IV.2.1) pont)). A Kbt. 71. (7) bekezdése szerint azajánlatkérő előírja, hogy a megajánlás nem lehet több mint 12 db, az ajánlatkérő meghatározza,hogy az adott ajánlati elem legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokraegyaránt a felhívás V.3.3.1) pontja szerinti ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, 4 db. Az ellenszolgáltatás teljesítése: a) az igényelt előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül; b) a Vállalkozó által benyújtott számlákat a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -ában foglaltaknak megfelelően, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozótvesz igénybe. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgáltatás kiegyenlítése a műszaki ellenőr által leigazolt összegű, szerződésszerű és ajogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei alapján, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés e)-i) pontjainak megfelelően az alábbiak szerint történik: - a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél a 14. (1) bekezdés i) pontja alapján harminc napon belül átutalja az ajánlattevőknek; - az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózásrendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. (3) bekezdése szerint azt vagyannak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint azalvállalkozói díj egy részét

35 visszatartja; - az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait,vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőkéntszerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy azajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); - az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítésellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőkéntszerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. -árais tekintettel teljesítették; c) a Vállalkozó által benyújtott számlák tekintetében, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél ateljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe - a számlák kiegyenlítése a műszaki ellenőr általleigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteimegrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A kifizetéssel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt (1), (3), (5)-(6)bekezdésében foglaltakra. Az előleget a részszámlákban szereplő százalékos levonások útján kell visszafizetni. A levonásokatattól a részszámlától kezdődően kell alkalmazni, amelyben az összes igazolt közbenső kifizetésmértéke (az előleg ill. a visszatartás levonása és visszafizetése nélkül) meghaladja az áfa nélkülszámított ellenszolgáltatás tíz százalékát (10 %); és a levonások mértékét minden részszámla (azelőleg ill. a visszatartás levonása és visszafizetése nélküli) összegének legalább harmincszázalékában (30%) kell meghatározni, mindazon időpontig, amíg az előleg összege visszafizetésrenemkerül.ha az előleg nem került visszafizetésre a teljesítés befejezéséig, vagy a Vállalkozó általifelmondást, vagy Vis Maior szerinti eseményt megelőzően (az előállt helyzetnek megfelelően) akkoraz előleg teljes hátralevő (vissza nem fizetett) része azonnal esedékessé és a nyertes ajánlattevőáltal az ajánlatkérő részére kifizetendővé válik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezettartalmazza. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt (4) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk.-ban foglaltak az irányadóak. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nincs lehetőség.

36 III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is(adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet jelentkező az a gazdasági szereplő, amely a Kbt. 56. (2) bekezdés szerinti kizáró ok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d), f) szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Igazolási mód: A jelentkezőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. f) pont fc) alpontjában, ill. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. -ában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. szerint kell eljárnia. Ajánlatkérő előírja, hogy azokban az esetekben, amikor a kizáró ok hiánya a Kr. szerintinyilatkozattal, irattal kerül igazolásra, az ajánlatba becsatolt nyilatkozat dátuma ne legyen korábbiaz eljárást megindító felhívás feladásának időpontjánál.ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő a kizáró okok igazolása során köteles alkalmazni aközbeszerzési Hatóság kizáró okok vonatkozásában kiadott útmutatóit. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

37 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1.) Saját, vagy jogelődje utolsó két lezárt üzleti évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása szükséges, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b.) pontja szerint (mérleg + eredmény-kimutatás, a kiegészítő melléklet nem szükséges), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges. Ha a részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ha a részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételrejelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.) Részvételre jelentkező akkor alkalmas, ha az utolsó két lezárt üzleti évét tekintve a mérleg szerinti eredménye egynél nem több alkalommal negatív.ha a részvételre jelentkező a tárgyi irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor alkalmas, ha a tevékenységének kezdete óta származó a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) árbevétele eléri a nettó 300 millió Ft-ot. P2.) Részvételre jelentkező alkalmatlan, ha a jelen felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben, illetőleg, ha a cég alapítása, vagy a számlanyitás a vizsgált időszak kezdetét követően történt, akkor a számlanyitás óta bankszámlái bármelyikén az adott számla tekintetében 15 napot meghaladó időtartamban sorban állás előfordult.

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Hirdetmény tipusa. Állapota. Értesítő levelek. Hiánypótló levelek

Hirdetmény tipusa. Állapota. Értesítő levelek. Hiánypótló levelek Ajánlatkérő Szervezet: Országos Egészségbiztosítási Pénztár Címzett: Beszerzési Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Cím: Váci út 73/A. Ir.szám: 1139 Város/Község: Budapest Ország: Magyarország

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Eljárást megindító felhívás - Vállalkozási szerződés a Digitális írástudás IKT és vállalkozásindítási alapismeretek képzések teljes körű elvégzésére felnőttek részére, - a TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0016 projekt

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása.

Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Vállalkozási szerződés alapján ivóvíz-szivattyúk javítása, karbantartása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata által "korszerű egészségügyi alapellátás Taktaharkányban" ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 projekthez kapcsolódó építési beruházás kivitelezőjével kötött Szerződés módosítása.

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra

Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése 10 hónapra Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 47 Ajánlatkérő: Rakamaz Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerzıdés üzemanyag vásárlására a Városgondozási Zrt. részére töltıállomási kiszolgálással tárgyú, nemzeti értékhatárt elérı értékő egyszerő közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szállítási szerződés építőanyagok beszerzése tárgyában

Szállítási szerződés építőanyagok beszerzése tárgyában Szállítási szerződés építőanyagok beszerzése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/100 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről "TRAXX mozdonyok pneumatikus fékrendszer alkatrészeinek javítása"

Tájékoztató az eljárás eredményéről TRAXX mozdonyok pneumatikus fékrendszer alkatrészeinek javítása Tájékoztató az eljárás eredményéről "TRAXX mozdonyok pneumatikus fékrendszer alkatrészeinek javítása" Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 Eljárást megindító felhívás - Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 201/103 Beszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

Postai irányítószám: 1016

Postai irányítószám: 1016 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK Általános keresés. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2011/66.

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK Általános keresés. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2011/66. 1. oldal, összesen: 10 oldal Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz.

Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz. Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Termálkút kivitelezése

Termálkút kivitelezése Termálkút kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96 Páty Község Önkormányzat által fenntartott óvodákban, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben közétkeztetés biztosítása vállalkozási

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Ajánlatkérő Szervezet: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Címzett: Dr. Németh Csaba Cím: Siska szer 26/a Ir.szám: 9941 Város/Község: Őriszentpéter Ország: Magyarország Telefon: 0694/548-034 Telefax: - E-mail:

Részletesebben

Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás

Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/153 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben