Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését április 25. (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: jegyzı 3. Elıterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, és az Önkormányzat évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegérıl, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 5. Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft évi mőködésérıl Elıadó: Will Csaba ügyvezetı igazgató 6. Elıterjesztés a 15/2005. (VII. 01.) számú talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII. 12.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés a Veres Péter Kulturális Központ pályázati kifizetés ütemezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 12. Elıterjesztés a Balmazújváros Sport Kft évi beszámolója és a évi üzleti terve tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt május 2-án tartandó rendkívüli közgyőlésére álláspont kialakítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft évi beszámolójának elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés Balmazújváros, Bólyai János utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés a évi költségvetési koncepció tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 17. Elıterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzata elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, április 19. Dr. Tiba István sk. polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 19/2013. (I. 23.) A Balmazújváros, Vörösmarty utca 27/a. szám alatti lakóingatlan tulajdonjog rendezése tárgyában A döntésrıl az érintettet tájékoztattuk, aki nem reagált a határozatban foglaltakra. 56/2013. (II. 08.) A balmazújvárosi 795 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó szolgalmi jog bejegyzés tárgyában A képviselı-testületi határozat megküldésre került a kérelmet benyújtók számára. 45/2013. (II. 08.) 95/2013. (III. 20.) Egyesületek, szervezetek támogatása tárgyában A civil szervezetek a részükre megítélt támogatási összegeket megkapták /2013. (II. 08.) 63-65/2013. (II. 21.) 87/2013. (III. 06.) Balmazújvárosi utcák átnevezése tárgyában Az utca átnevezéssel kapcsolatban szükséges intézkedéseket, értesítéseket megtettük. A Járási Hivatal tájékoztatása szerint a lakcímkártyák gyártása folyamatosan zajlik. Az utcanévtáblák megrendelésre kerültek. 96/2013. (III. 20.) Az önkormányzat és az önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában Az önkormányzat és a Balmazújváros Sport Kft évi közbeszerzési terve elfogadása került. Az önkormányzat közbeszerzési terve a város honlapján, az Önkormányzat menü Közbeszerzés pontjában megtekinthetı. 97/2013. (III. 20.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény intézményvezetıi álláshely pályázatának kiírása tárgyában Az intézményvezetıi álláshely pályázata a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, illetve a weboldalon megjelentetésre került.

4 98/2013. (III. 20.) A Veres Péter Kulturális Központ intézményvezetıi álláshely pályázatának kiírása tárgyában Az intézményvezetıi álláshely pályázata a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán és a weboldalon megjelentetésre került. 99/2013. (III. 20.) A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendı együttmőködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában A felülvizsgálatot követıen az együttmőködési megállapodások Balmazújváros Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat között aláírásra kerültek. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, április 19. Dr. Tiba István polgármester 2

5 TÁJÉKOZTATÓ A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Bencsik Judit aljegyzı jelenti: Titkársági csoport március 18. napjától 64 fı részvételével megkezdıdött a évi hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatási program. Több alkalommal ülésezett a Díszteremben a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület. Térségünk vállalkozásai, civil szervezetei, önkormányzatai megismerhették az újabb pályázati lehetıségeket. A kiírások folyamatban vannak. A '48-as Olvasó Népkör elnökválasztási eljárását segítette elı Hivatalunk az egyesület felkérésére. A tagság Pénzes Sándornét választotta meg elnöknek 5 évre. A Képviselı-testület döntésének értelmében a 45/2013. (II. 08.) és a 95/2013. (III. 20.) határozatok alapján a civil szervezetek a részükre megítélt támogatási összegeket megkapták. A Konica Minolta Magyarország Kft. multifunkciós eszközeire kötött szerzıdést hivatalunk. Az új borítékoló gép nagyban segíteni tudja majd hivatalunk munkáját. (pl.: adóívek, értesítık stb.) Meghirdetésre került a Föld Napja alkalmából szervezett országos kampány április 22-re. A fiatalok, civilek és a lakosság részvételével lehetıség nyílik városunkban is a szemétszedésre, az összegyőjtött és zsákba helyezett hulladékok térítésmentes elszállítására. Elkezdıdött a XIV. Kastélykerti esték rendezvényeinek szervezése, melynek idıpontja augusztus re esik ebben az évben március 21-én részt vettünk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fıosztálya által szervezett szakmai napon. A nemzetiségi célú elıirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérıl és elszámolásának rendjérıl szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. tartalmazza a feladatalapú költségvetési támogatás szabályait is. A feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési év április 1-jét megelızı tizenkét hónapban mőködési költségvetési támogatásban részesülı és mőködı települési nemzetiségi önkormányzatnak és területi nemzetiségi önkormányzatnak az e rendeletben meghatározott feltételrendszer alapján nyújtható. Az a települési nemzetiségi önkormányzat és területi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a támogatási idıszakban megtartott legalább négy képviselı-testületi ülésre vonatkozó jegyzıkönyvét és ha az Njtv. szerinti közmeghallgatás megtartására nem a képviselı-testületi ülés egyikén került sor, a közmeghallgatásról készült jegyzıkönyvet a támogató részére a fıvárosi és megyei kormányhivatalon keresztül április 15-éig benyújtja. Ez a határidı jogvesztı. A nemzetsiégi önkormányzatok jegyzıkönyveinek felterjesztése határidıben megtörtént. Kistérségi Csoport A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásnak március 29. napján volt tanácsülése. A tanácsülésen elfogadásra került a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások térítési díjai, a Társulás évi közbeszerzési terve, módosítására került a pénzkezelési szabályzata. 1

6 A Balmazújvársi Kistérség Többcélú Társulásának jövıbeli feladatellátása vonatkozásában Hortobágy Község Önkormányzata és Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete döntést hozott arról, hogy a társulást a jövıben is fent kívánják tartani a jelenleg is társulási formában ellátott feladatok elvégzésére. Egyek és Tiszacsege települések álláspontja még nem ismert elıttünk. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építési csoport Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban megragadunk minden alkalmat arra, hogy az egyébként alapjaiban hiányos és központilag közel sem tökéletes rendszer használatával kapcsolatosan valamennyi információt megszerezzünk. Folyamatos internetes kapcsolatban vagyunk a Belügyminisztérium munkatársaival és lehetıség szerint több oktatáson, továbbképzésen is részt veszünk. Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai: Betonelem gyártó csarnok építési engedélyezési eljárása Raktárépület felújításának építési engedélyezése Balmazújváros kézmőves ház használatbavételi engedélyezési eljárása Hortobágyi juh állattartó telepek használatbavételi engedélyek Egyek fennmaradási engedélyezési eljárás Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi engedélyezési eljárása Balmazújváros állattartó telep korszerősítés, bıvítés használatbavételi engedélyezése Hortobágy-Máta lovas központ építési engedélyezési eljárása Hortobágyon buszvárók építési engedélyezési eljárása Hortobágy állattartó telep használatbavételi engedélyezési eljárása Egyeken megfigyelıtorony, kilátó építési engedélyezési eljárásának felfüggesztése Egyek terménytároló használatbavételi engedélyezése Balmazújváros húsbolt bıvítésének építési engedélyezési eljárása Újszentmargita szarvasmarha telep építése engedélyezési eljárása Újszentmargita tehenészeti telep felújítása és bıvítésének építési engedélyezési eljárása Mezıgazdasági géptároló épületek használatbavételi engedélye Egyeken Tiszacsege sertéstelep épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárásai Tiszacsege vágópont használatbavételi engedélyezése Hatósági bizonyítványok kiadása Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Nyilvántartásba vétel folyamatosan mind az öt településen Balmazújváros állattartótelep fennmaradási engedélyezése Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérése építési engedély ügyében Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - mőködési engedélyezési ügyekben Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé 2

7 Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves és esetenkénti rendszerességgel Tiszacsege vendégház használatbavétele Újszentmargita ipari csarnok bıvítési engedélye Újszentmargita raktárépület építési engedélyezése Balmazújváros ipari csarnok építési engedélyezése Balmazújváros tároló csarnok építési engedélyezése Balmazújváros gazdasági épület építési engedélyezése Bejelentés köteles és mőködési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a mőködı üzletekrıl, szálláshelyekrıl Piacnyitás engedélyezése Szociális csoport A Központi Statisztikai Hivatal részére a Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól, 2012 elnevezéső statisztikai kérdıívet határidıre megküldtük. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve a Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 47. (1) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségükre tekintettel megküldte a közgyógyellátásban részesülık adatait a december 31-i állapotnak megfelelıen. A rendelet (2) bekezdése kimondja, hogy a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására hatáskörrel rendelkezı hatóság az OEP által megküldött adatokat március 31-éig egyezteti a saját nyilvántartása szerinti adatokkal. Az adategyeztetés határidıre megtörtént. Fentieken túlmenıen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve havonta megküldi azt a névsort, akinek közgyógyellátási igazolványt állított ki, ezzel egyidejőleg megadja az igazolvány sorszámát is, melyet a szociális ügyintézık rögzítenek a szociális igazgatási nyilvántartásban. Az elmúlt idıszakban a szociális törvény több ízben is módosult, ennek megfelelıen és eleget téve a felettes szerv kérésének a helyi rendeleteinket felülvizsgáltuk és a rendelettervezeteket beterjesszük a tisztelt Képviselı-testület elé. Az iktatott ügyek száma az alábbiak szerint alakult az elmúlt idıszakban: Szociális ügyek: március hónapban az aktív korúak ellátásával kapcsolatban iktatott ügyiratok száma: 1200 db, védendı fogyasztók ügyében keletkezett ügyek száma: 78 db, lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 210 fı nyújtott be, átmeneti segély megállapítását 63 fı kérelmezte, közgyógyellátás megállapítására (szociális rászorultság alapján) 41 fı nyújtott be kérelmet, temetési segélyt 12 fı lakos igényelt, míg köztemetésrıl 1 esetben kellett gondoskodni, gyógyfürdıellátás támogatás megállapítása iránt 43 kérelem érkezett. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránt 26 fı nyújtott be kérelmet, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt 112 kérelem érkezett, elsı lakáshoz jutók támogatásának megállapítására nem került sor az elmúlt idıszakban. egyéb esetben (hatósági bizonyítvány kiadása, megkeresésre környezettanulmány 3

8 készítése, beszámoló készítése, statisztikai jelentések stb) 19 ügy érkezett. Anyakönyvi igazgatás Az elmúlt idıszakban állampolgársági esküt 2 fı tett. Az állampolgársági törvény módosításának következtében honosítási kérelmet március 1-tıl a Járási Hivatalok vehetnek át, azonban az állampolgársági eskütétel továbbra is a Polgármesteri Hivatalokban történik. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 11 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre 3 esetben, névadóra 1 esetben került sor. A vizsgált idıszakban 36 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 1 db volt. Anyakönyvi kivonat kiadására 22 esetben került sor, házassági névmódosítás 2 esetben történt. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 7 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Korábbi okmányirodai feladat: Címnyilvántartásba vétel: 3 db Talált tárgy: 1 db Lakásépítési kedvezmény: 1 db Hulladék kedvezménnyel kapcsolatos ügyek: 31 db Emıdi Sándor, a Beruházási Osztály vezetıje jelenti: Folyamatban van a Semsey kastély rekonstrukciója, a beruházás jelenleg becsült készültségi foka mintegy 70%-os. Folyamatban vannak a külsı homlokzat vakolási felületképzési munkák, elkészültek az elektromos hálózat főtés és egyéb gépészeti szakipari munkák jelentıs része. A belsı épületszinteken folyamatban van az aljzat betonozás végleges szintjének kialakítása a padlófőtés szerelése után, folyamatban vannak a belsı vakolási felületképzési munkák, nyílászárók beépítése. Folyamatosan részt vettek az osztály munkatársai a rendkívüli téli és tavaszi csapadékos idıjárás miatt a belvíz elvezetı rendszerek ellenırzésében és védekezésben, együttmőködve a vízügyi igazgatósággal, a Városgazdálkodási Kft.-vel, a helyi vízmő üzemmel és a tőzoltósággal. Az osztály egy munkatársa folyamatosan ellátja a katasztrófavédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatokat, jelentéseket, kapcsolattartást a felsıbb szervekkel. Mintegy 300 esetben történt intézkedés a városban élı lakók bevonásával kapcsolatban, szükség esetén a katasztrófavédelmi feladatoknál történı közremőködés biztosítása érdekében. Pályázatok és beruházások elıkészítésével tájékoztatjuk a testületet, hogy elıkészítés és lezárás alatt áll a Balmazújváros-Nagyhegyes kerékpárút, a belvízrendezés közbeszerzési eljárása, melyek befejezése után a kivitelezés megkezdése elıkészíthetı. A Kossuth téri általános iskola egyházi tulajdonba történı értékesítése kapcsán a Hivatal elkészíttette a telekalakítási és megosztási vázrajzokat, melyek földhivatali záradékolása után néhány napon belül átadásra kerül a Református Egyház részére. Elkészültek az egyházi iskola értékesítése kapcsán származó bevételbıl a Móricz Zs. utcai általános iskola tetıráépítés, illetve tantermi szárny kiviteli tervei. Jelenleg a tárgyalásos úton történı eljárással a közbeszerzés van folyamatban. Ennek lezárása után, várhatóan május végén a vállalkozói szerzıdés megköthetı. Közremőködtünk a gázenergia szabadpiaci vásárlással kapcsolatosan, a megbízott szakértıvel együttmőködve a közbeszerzési eljárás elıkészítésében és adatszolgáltatásában, mőszaki adatok rögzítésében. Az osztály mezıgazdasági feladatokat ellátó ügyintézıjének munkaköre megszőnt, a munkakör ellátásra kijelölt ügyintézı hosszadalmas táppénzes állományba került, ezért ezen feladatokat csak jelentıs átszervezéssel tudjuk végrehajtani. Folyamatban van az eb 4

9 összeírással, chipek beültetésével kapcsolatos nyilvántartás és adatrögzítés feldolgozása, továbbá a mezııri szolgálattal kapcsolatos ügyek intézése, mely mintegy 3000 db ügyiratot jelent éves viszonylatban. Ezen tételek száma jelentısen bıvült a zártkertek, a legelı és nádas mővelési ágú területek bevonásával. Az osztály ellátja a Hivatal feladatkörébe tartozó birtokvédelmi ügyeket. Megkötésre került elnyert pályázati támogatás keretében két intézményépület tetıszerkezetén elhelyezendı napkollektoros rendszer beruházására vonatkozó fıvállalkozói szerzıdés. Ezzel kapcsolatoban ellátjuk a Hivatal feladatát képezı lebonyolítást. Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, különösen az elızı évvel kapcsolatos záró bevallásoknak, illetve a havonta rendszeresen teljesítendı bevallási kötelezettségünknek. A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó közmőfejlesztési hozzájárulás túlnyomó többségben kifizetésre került. A jogszabály egy éves elévülést ír elı, ezért azon igény jogosultak részére, akik még nem kérték az ıket megilletı közmőfejlesztési hozzájárulás igénylését, újabb értesítıt küldtünk. Ezt tértivevényes formában tettük, annak érdekében, hogy ha az elévülési idı lejár, dokumentálni tudjuk, mi törekedtünk valamennyi lakost megkeresni annak érdekében, hogy a befizetése után jogosan megilletı közmőfejlesztési igényével éljen. Még mindig feladatokat ró osztályunkra a január 1-jétıl megalakult új szervezetek (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete) és Balmazújváros Város Önkormányzata között megkötésre kerülı megállapodásokhoz szükséges dokumentumokhoz való adatszolgáltatás. Pl. vagyonelemekrıl, közüzemi számlákról szerzıdési kötelezettségbıl ellátandó feladatok átadása, az átkerült dolgozók személyi juttatásaival kapcsolatos adatszolgáltatások. Folyamatosan kerül sor - a évi költségvetés terhére fizetendı lakásfenntartási támogatások - tüzelıutalvány kiosztására. Az utalványt beváltó cégek részére történı teljesítést megelızıen utalványonként ellenırizni szükséges, nem történt-e visszaélés. Osztályunk fı feladata a évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámoló összeállítása volt. Ezt március 10-ig a Magyar Államkincstár információs rendszerén keresztül megadott formában jogszabályi elıírásokra tekintettel kellett elkészíteni és a rendszerben lezárva továbbítani. Jelen testületi ülésre a költségvetéssel azonos szerkezetben a fenti módon elkészített beszámolót terjesztjük a Képviselı-testület elé. A könyvvizsgálat részére összeállítottuk a mérleg valamennyi sorát alátámasztó dokumentumokat (leltárívek, analitikus kimutatások). Április hónapban több mőködéssel kapcsolatos pályázati benyújtási határidınek tettünk eleget. Így április 12-ig a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások igénylését, április 15-ig a múzeumi feladat ellátásához igényeltünk támogatást. Április 20-ig az I. negyedévrıl szóló pénzforgalmi jelentést kell teljesítenünk, ami új kihívást jelent, mivel a jogszabályi változásokhoz igazodva az elızı éviektıl eltérı tartalmú lesz az adatszolgáltatás. Ugyanezt mondhatjuk el a április 25-ig elkészítendı mérlegjelentési kötelezettségrıl is. Adócsoport A talajterhelési díj fizetésére kötelezett ügyfelek részére közel 400 db bevallás nyomtatvány került kipostázásra Balmazújváros és Hortobágy vonatkozásában. Ezen bevallásokat az ügyfelek személyesen illetve postai úton juttatják vissza az adócsoport részére. A mai napig a kitöltött bevallás nyomtatványok több mint felét juttatták vissza az 5

10 ügyfelek postai úton, illetve személyesen adócsoportunkhoz. A évi jogszabályi változásról (a talajterhelési egységdíj tízszeresére emelkedett, 120 Ft/m 3 -rıl, Ft/m 3 - re) szóló tájékoztatás ellenére sokan maradtak akik nem kötöttek rá a szennyvízcsatornára, így már a magasabb összegő talajterhelési díj került elıírásra részükre. Az adózók nagy része nehezen, vagy egyáltalán nem tudja fizetni ezt a megemelkedett díjat. Sokan kérelmet adnak be méltányosságból történı elengedésre, melyet vissza kell utasítanunk, hiszen helyi rendeletünk nem tartalmaz mentességet a talajterhelési díj vonatkozásában. Helyi iparőzési adó tekintetében a bevallás közelgı beadási határideje miatt már folyamatosan érkeznek adócsoportunkhoz a évi adóbevallások. A továbbiakban a közelgı leadási határidıbıl adódóan (05.31.) jelentıs ügyfél-, valamint ügyiratforgalommal számolunk. A bevallási nyomtatványokra vonatkozó jogszabályi változásokat folyamatosan figyeljük, és elvégezzük a felmerülı módosításokat, ezzel egyidejőleg javítjuk a honlapon is. Végrehajtási eljárások: Az elsı félévi adó befizetési határidı lejárta után, április 10-én valamennyi ügyfél részére postázásra kerültek azok a fizetési értesítık, melyek valamennyi adónem tekintetében az ügyfelek adószámláin nyilvántartott hátralékokat tartalmazzák, melyeket március 18-ig nem fizettek be. Ezen tartozások behajtására további intézkedéseket teszünk, ha az értesítıre nem érkezik az adózó részérıl befizetés vagy részletfizetési kérelem. Emellett végrehajtási feladatokat folyamatosan végzünk, sajnos a nem, vagy késedelmesen fizetı adózók száma egyre több. A behajtási cselekmények különösen a nyugdíj-, és munkabérletiltást illetıen - lefolyása hosszadalmas. Folyamatosan kérünk adatszolgáltatásokat bankoktól pénzintézeti számlaszámokra vonatkozóan, hatósági átutalás (inkasszó) kibocsájtásához. A negyedéves zárási feladatokat, és az adatszolgáltatásokat elvégeztük. Balmazújváros, április 19. jegyzı 6

11 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének április 25-én tartandó ülésére az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetését a 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletével fogadta el. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján a Képviselı-testület az I. negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti idıpontokban, de legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. A Képviselı-testület az évközi, negyedévenkénti költségvetési rendelet módosításokat elfogadta, jelen elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezet a évi költségvetés december 31-én hatályos módosításait tartalmazza. Az elıirányzatok módosításának szöveges indoklását az önkormányzat évi zárszámadási rendelete tartalmazza. Balmazújváros, április 19. Dr. Tiba István polgármester

12 TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE./2013. (...) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 8/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési szabályzatáról szóló 16/2010 (XI.25.) önkormányzati rendelet 21. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága, Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága, Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével, a következıket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 8/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 3. -a helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A Képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes évi költségvetésének (adatok e Ft-ban) kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl: -beruházások összegét felújítás összegét felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási kölcsönök nyújtása b./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat

13 - a munkaadókat terhelı járulékokat a dologi jellegő kiadásokat egyéb mőködési célú támogatás az ellátottak pénzbeni juttatásait tartalékok összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes finanszírozási kiadását e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes évi költségvetésének (adatok e Ft-ban) bevételi fıösszegét ezen belül: - a mőködési célú bevételt a felhalmozási célú bevételt összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes évi költségvetésének (adatok e Ft-ban) pénzforgalom nélküli bevételét ezen belül: - a mőködési célú a felhalmozási célú összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes évi költségvetésének (adatok e Ft-ban) hiányát összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes évi költségvetési létszámkeretét én 412 fıben hagyja jóvá. 2. (1) A Képviselı-testület a beruházási kiadásokat feladatonként az önkormányzatnál én e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként e Ft-ban az 5.1. sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként az önkormányzatnál én e Ft-ban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként e Ft-ban az 5.1. sz. mellékletben szerint állapítja meg.

14 Általános és céltartalék 3. A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát én e Ft-ban hagyja jóvá. 4. A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát én 200 e Ft összegben állapítja meg a 7. számú melléklet alapján, részletezett célonként. 5. (1) E rendelet április 26-án lép hatályba. (2) Ez a rendelet összevontan, december 31-ei állapot szerint tartalmazza a módosított elıirányzatokat. Balmazújváros, április... Dr. Tiba István polgármester jegyzı Z á r a d é k : Kihirdetve április.-án. jegyzı

15 1. sz. Melléklet Önkormányzat összesen évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 42 0

16 1/1. sz. Melléklet Önkormányzat évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 29

17 1/2. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás 0 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 8

18 1/3. sz. Melléklet Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

19 1/4. sz. Melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

20 1/5. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás 0 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 9 9 Közfoglalkoztatottak létszáma

21 1/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Általános Iskola évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 4

22 1/7. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 1

23 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként eredeti elıirányzat 2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Megnevezés Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Balmazújvárosi Óvoda és Önkormányza Önkormányzat Központ és Hivatal Szakközépiskola Városi Általános Iskola Bölcsıde t összesen Alapfokú és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett adók Gépjármőadó Szja helybenmaradó része Termıföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA bevételek Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 I. Mőködési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás, Vis maior 0 0 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként módosított elıirányzat 2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Önkormányzat Veres Péter Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Balmazújvárosi Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Óvoda és Önkormányza Központ és Általános Hivatal Szakközépiskola Városi Bölcsıde t összesen Alapfokú Iskola és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett adók Gépjármőadó Szja helybenmaradó része Termıföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA bevételek Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás, Vis maior IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai eredeti elıirányzat Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen Felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN e Ft

26 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai módosított elıirányzat Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen Felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN e Ft

27 Az Önkormányzat évi költségvetési egyenlege 4. melléklet E Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti ei Módosított ei 1 Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány finanszírozási elıirányzat nélkül (1-2) Finanszírozási kiadások Hiány finanszírozási kiadással (3+4) Belsı finanszírozás (felhalmozási célú) Belsı finanszírozás (mőködési célú) 8 Hiány belsı finanszírozási elıirányzatokkal (5+6+7) Külsı finanszírozás (felhalmozási célú) 10 Külsı finanszírozás (mőködési célú) 11 Hiány finanszírozási elıirányzatokkal (8+9+10) Nyitó pénzkészlet 13 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 14 Záró pénzkészlet 15 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 16 Pénzforgalom nélküli bevétel 17 Hiány ( )

28 Tervezet! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../... (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 143. (4) bekezdés c, pontjában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet ában kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testületének a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2010 (XI.25.) önkormányzati rendelet 21. (1) bekezdés b, pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága, Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága, Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi bevételeit a 2. melléklet szerinti részletezésben e Ft-tal ( mely tartalmazza a -990 e Ft kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket is), fogadja el. Kiadásait a 3. mellékletben részletezettek szerint e Ft-tal ( mely tartalmazza a e Ft kiegyenlítő, függő, átfutó kiadást is), a finanszírozási kiadásokat e Ft-tal fogadja el. A kiadáson belül a beruházási kiadásait e Ft-tal, felújítási kiadásait e Ft-tal hagyja jóvá az 5. sz. melléklet szerint. 2. Az önkormányzatnak általános tartaléka év végén e Ft. A céltartalék összege 200 e Ft, melyet a 7. melléklet részletez. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket a 11 melléklet tartalmazza Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 17. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat intézményei eszközeikről és azok állományváltozásáról kétévente készítenek leltárt. (3) Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulását, elhasználódásának mértékét a 18. sz. melléklet részletezi.

29 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványát az 16. melléklet szerint e Ft-tal hagyja jóvá. A költségvetési szervek a e Ft kötött maradványaikat felhasználhatják. Az intézmények e Ft szabad maradványát az önkormányzat elvonja. (2) A normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás, a központosított támogatás és a jövedelem-különbség mérséklésével való elszámolás során az önkormányzatot e Ft többlettámogatás illeti meg. (3) Az önkormányzat pénzeszköz változásának alakulását a 15. sz melléklet tartalmazza. 7. (1) A képviselő-testület az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekről szóló tájékoztató adatokat a 8/1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az európai uniós forrásokkal támogatott működési kiadásokról szóló tájékoztató adatokat a 8/2. melléklet szerint fogadja el. 8. (1) Az önkormányzat adósságállományát lejárat és a Stabilitási törvény 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 13. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 14. sz. melléklet tartalmazza. 9. (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsősorban bevételi többletből kell fedezni, másodsorban hitelből, kötvénykibocsátásból. (3) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel.

30 10. (1) Ez a rendelet április...-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.17.) rendelet és az ezt módosító 10/2012. (II.29.), 21/2012. (IX.12.), 25/2012. (XI.21.),./2012. (XII.31.) Balmazújváros, április Dr. Tiba István polgármester jegyző Z á r a d é k: Kihirdetve: április... jegyző

31 1. sz. Melléklet Önkormányzat összesen évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei teljesítés Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

32 1/1. sz. Melléklet Önkormányzat évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei teljesítés Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

33 1/2. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei teljesítés Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 8 35

34 1/3. sz. Melléklet Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei teljesítés Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

35 1/4. sz. Melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei teljesítés Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

36 1/5. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei teljesítés Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

37 1/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Általános Iskola évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei teljesítés Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 4

38 1/7. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei teljesítés Kiadások eredeti ei módosított ei módosított ei teljesítés 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési bevételek Dologi kiadások Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Egyéb mőködési célú támogatások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 1

39 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként eredeti elıirányzat 2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Megnevezés Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Balmazújvárosi Óvoda és Önkormányza Önkormányzat Központ és Hivatal Szakközépiskola Városi Általános Iskola Bölcsıde t összesen Alapfokú és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett adók Gépjármőadó Szja helybenmaradó része Termıföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA bevételek Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 I. Mőködési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás, Vis maior 0 0 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként módosított elıirányzat 2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Önkormányzat Veres Péter Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Balmazújvárosi Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Óvoda és Önkormányza Központ és Általános Hivatal Szakközépiskola Városi Bölcsıde t összesen Alapfokú Iskola és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett adók Gépjármőadó Szja helybenmaradó része Termıföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA bevételek Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás, Vis maior IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

41 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként teljesítés 2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Önkormányzat Veres Péter Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Balmazújvárosi Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Óvoda és Önkormányza Központ és Általános Hivatal Szakközépiskola Városi Bölcsıde t összesen Alapfokú Iskola és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett adók Gépjármőadó Szja helybenmaradó része Termıföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA bevételek Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás, Vis maior IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai eredeti elıirányzat Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen Felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN e Ft

43 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai módosított elıirányzat Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen Felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN e Ft

44 Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai teljesítés Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen Felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN e Ft

45 Az Önkormányzat évi költségvetési egyenlege 4. melléklet E Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Teljesítés 1 Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány finanszírozási elıirányzat nélkül (1-2) Finanszírozási kiadások Hiány finanszírozási kiadással (3+4) Belsı finanszírozás (felhalmozási célú) Belsı finanszírozás (mőködési célú) 0 8 Hiány belsı finanszírozási elıirányzatokkal (5+6+7) Külsı finanszírozás (felhalmozási célú) 0 10 Külsı finanszírozás (mőködési célú) 0 11 Hiány finanszírozási elıirányzatokkal (8+9+10) Nyitó pénzkészlet Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Záró pénzkészlet Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Pénzforgalom nélküli bevétel Hiány ( )

46 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK évi teljesítése ÖNKORMÁNYZAT 5.sz. Melléklet F E L Ú J Í T Á S O K M E G N E V E Z É S Ezer Ft-ban évi elıirányzat évi Eredeti Módosított Tény - Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C / Önerı: ,- Ft/ - Sportcsarnok öltözı felújítás II. ütem BM támogatáshoz önerı /2012.(IV.2.) hat. - KEOP: Épület energetikai felújítás: 285/2012. (IX.24.) hat I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: B E R U H Á Z Á S O K - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP B /228,229 h/ /2008. önerı: ,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r., 135/2012.hat. 314/2012. hat ,- Ft - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D /2009.(VI..24.), 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat 139/2012. (V.09.) hat: ,-Ft - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı ,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. 241/2011.(VI.30.) hat: ,-Ft, 284/2012.Szakhatósági díjak: e Ft Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött /2008. /VIII.14./ hat önerı - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP /A /2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: ,- Ft 171/ e - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP /A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ - Multifunkcionális sportközpont építés 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz ,-Ft 293/2012.(X.08.) hat:ép.eng.tervdok. Mód: ,- Ft Térfigyelı rendszer kialakítása /2011. (V.25.) hat. Tervezési ktg. - KEOP Helyi hı, főtési és villamos energia /2011.(VII.22.) hat e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011.hat Pályázati önerı /Hivatal, VPÁMK: ,- Ft/ 0 - ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékviz /2011(VIII.12.)hat e Ft, 133/2012: ,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN /2012.(VII.13.) hat. átcsop.városközpont fejlesztésre: e Ft Támogatási elıleg ÉAOP-3.1.2/A-11 Önk. Tulajdonú utak fejlesztése /2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/ Ft 17/2012.(I.30.) Önerı különbözet: ,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./kossuth utca/ / e Ft és 15/ e Ft NYERTES ESETÉN /2012.(VII.13.) hat. átcsop.városközpont fejlesztésre: e Ft - Sportjátszóterek kialakítása: LEADER program /2011.(X.26.) hat: e Ft, 389/2012.(XII.21.) hat: ,- Ft - Rendezési terv módosítás: 63/2012. (III.13.) hat ,-Ft és 184/2012. hat ,- Ft - Szobrok elhelyezése 107/2012.(IV.06.) hat ÉAOP pályázat többletmunka 0 201/2012. (VI.20.) hat Dózsa Gy. u ált.isk Közmunka program beszerzései: belvíz-kazán és mezıgazdasági program Balmazújváros Nagyhegyes kerékpárút kivitelezéséhez eljárási díjak

47 - ÉAOP-5.1.1/D-09-1f Városközpont fejlesztés 0 231/2012.(VII.13.) hat. Átcsop. Belvízbıl: 7875 e Ft és útépítésbıl: e Ft - TIOP / Városi Könyvtár: eszköz beszerzés Halomalja Kft : gépbeszerzés I/2 BERUHÁZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/A /2010. (VI.23.) határozat: ,- Ft vízjogi eng /2011.(I.19.)hat ,-Ft pályázatírási díjhoz 261/2011.(VII.22.) hat. 2. pont: projektm., sikerdíj III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd hulladéktelep rekult.h. Bösz.Önk KEOP / ,- Ft és ,- Ft/ 0 - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: FÜRDİ:ÉAOP /A /2009. hat ,-Ft nettó 8/2010. hat ,-Ft Sikerdíj :4.600 e Ft FÜRDÖ: hıhasznosítási főtés váltás miatt /2011. (II.25.) hat ,- Ft /nettó/ FÜRDİ: elektromos energia bizt /2010. (VIII.10.) hat ,- Ft FÜRDİ: thermálkút nettó 5700 e Ft, hat.díjak bruttó 500 e Ft /2011. (III.23.) hat FÜRDİ: Többlet költség közbeszerzés bonyolítás /2011.(VIII.12.) hat: nettó e Ft FÜRDİ: Beléptetı rendszer kiépítése 58/2012. (II.29.) hat FÜRDİ: Kültéri szauna blokk kivitelezése FÜRDİ: Használt vízvezeték kiváltás 64/2012. ( III. 13.) hat 67/2012. (III.13.) hat FÜRDİ: Használt vízvez.kiváltás többlet ktg. bruttó 109/2012. (IV.06.) FÜRDİ: Termálkút kivitelezés többlet ktg. 115/2012. (IV.,20.) hat FÜRDİ: Pályázatban nem szereplı munkálatokra 177/2012. (VI.13.) hat FÜRDİ: Hévíz kút /Soos Imre utcai/ felújítás 286/2012.(X.1.) hat /2012. hat ,- Ft FÜRDİ: Gyógyászati részleg melegvízzel való ellátása /2012. (XI.15.) hat e Ft - Rendezvényház támogatása: Termál Hotel Balmaz Kft /2012. (XII.21.) hat. - Balmazújváros Spot Kft. Balmazújváros füves pályák létesítése /2012. (IV.13.) hat Önerı: ,-Ft és egyébre ,- Ft Épületrész felújítása: 378/ ,- Ft Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány: Ovi-foci sportpálya létesítése /2012. (IV.25.) hat. - Lakosságnak: Szennyvíz: közmő visszatérítési támogatás Lakosságnak: Elsı lakáshoz jutók támogatása 6 fı Lakosságnak: Szennyvíz bekötési támogatás 1 fı IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Kölcsön lakosságnak: helyi támogatás Kölcsön: dolgozók munkáltatói kölcsön számlavez.díj FÜRDİ: Ideigl.pénzszköz átadás 292/2012.(X.8.) hat: ,- Ft V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

48 5.1 sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK évi teljesítése VÁROS ÖSSZESEN Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Elıirányzatok Módosított év Tény F E L Ú J Í T Á S O K - Önkormányzat felújítás összesen Polgármesteri Hivatal: Klima - Veres Péter Gimn. Szakk. és Szakisk. felújítás összesen Ebbıl: Tankonyha felújítás /nyílászáró csere, konyha helyiség/ Tankonyha szárazáru raktár Tanmőhely tetıszerkezet felújítás Szakképzı szegélykı I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN: B E R U H Á Z Á S O K - Önkormányzat beruházás összesen Polgármesteri Hivatal beruházás összesen: Ebbıl: Laptop beszerzés, programok Polcrendszer Víztisztító Szgk. Beszerzés Szobrok: csikós, juhász, kanász Házasságkötı terem hangosítás befejezése Projektor Szobrok / Soos Imre portré, libapásztor szobor/ Balmazújvárosi Általános Iskola Ebbıl: Dózsa Gy. utcai épület:melegvíz boyler Dózsa Gy. utcai épület: lángır, szivattyú Móricz Zs. utcai épület tetıtér kial: eljárási díj Móricz Zs. utcai épület: 30 részes öltözıszekrény Számítógépek, egyéb gép beszerzés Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképzı Ebbıl: Tanmőhely: vízvezeték kiépítés Tankonyha: konyhabútor beszerzés Tankonyha: kétmedencés mosogató beszerzés Tankonyha: Tároló asztal polcokkal Gimnázium: Szavazórendszer kialakítása Gimnázium: Geiger Müller számláló Tanmőhely : lángvágó szekátor Tankonyha: konzolos elıkészítı asztal Gimnázium: Kerámia tábla Szakközép: Kerámia tábla Szakközép: Számítógép konfiguráció II. BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN:

49 2012 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK 6.sz.melléklet Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Tény E ft-ban Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély Egészségkár.szem.r.rendsz.szoc.segély Foglalkoztatást helyettesítı tám Idıskoruak járadéka Normatív lakásfennt.támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi kedv részesülık pénzbeni tám Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi tám Ut.tám.,Idısek buszb.,okt.int-ben tan.,tart.b.gy Idıskorúak karácsonya Egyszeri fogl. Alkalmi m Közlekedési( mozgáskorlátozottak) tám Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezése Köztemetés Közgyógyellátás Rendszeres gyermekvédelmi kedv részesülık természetbeni tám Önkorm.által saját hat.körben ny.term.b.ellátások Összesen:

50 7. sz. melléklet Az önkormányzat évi tartaléka Sorsz. Elıirányzat felhasználás jogosultja évi eredeti elıirányzat Általános tartalék eft-ban Elıirányzat felhasználás módja 1 Polgármester 1.170Átruházott hatáskörben 2 Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Céltartalék 500Átruházott hatáskörben 1 Képviselı-testület 200Vis maior pályázat önereje Összesen: 1.870

51 Folyamatban lévı az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) évi beszámolóhoz 8/1. számú melléklet Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban év tény ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források összes teljesített költségvetési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelıleg. hitel BM.tám állapot* összes EU-s EU-s támogatás támogatás Szakellátás fejlesztés ÉAOP B Befejezıdött Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP /A Folyamatban Ifjusági és közösségi ház..éaop-4.1.3/d Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C Kerékpárút Balmazújváros- Nagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP /pénzeszköz átadás/ FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP /A /pénzeszköz átadás/ ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel és csapadékviz ÉAOP /A-2009 Önkormányzati útépítés Befejezıdött Folyamatban Folyamatban Folyamatban Befejezıdött Folyamatban Befejezıdött ÉAOP-4.1.1/2F-2f Gimnázium felújítás ÖSSZESEN Befejezıdött

52 8/2. számú melléklet A folyamatban lévı európai uniós forrásokkal támogatott mőködések tervezett adatairól /Támogatási szerzıdés szerinti/ éves beszámolóhoz Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban éves tény ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködési pályázat megnevezése összes költségvetési kiadás saját forrás az összes kiadást finanszírozó források EU.társfin. EU támog. hitel BM.tám állapot* teljesített összes kiadás a teljesített összes kiadást finanszírozó források saját forrás EU. elıleg EU támog. hitel BM.tám Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP /A Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP /A TÁMOP / VPÁMK Lezárult Lezárult Lezárult Ált. és Középisk.inform.fejl. TIOP /Önk./ 0 0 Lezárult Veres Péter Gimn. Leonardo program Tempus Közalapítvány /euro/ LM. Városi Könyvtár TIOP / /Önk./ Induló program Induló program LMVK TÁMOP 3.2.4/A-11/ Új generációs szolg.kialakítása Induló program Ö S S Z E S E N

53 A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai sz melléklet ezer forint Megnevezés Bevétel Támogatási értékő mőködési bevétel Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évi mőködési pénzmaradvány Intézményi mőködési bevétel Összesen: Megnevezés Kiadás Képviselı testület mőködésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások Igazgatási feladatokkal és mőködéssel összefüggı kiadások Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás Civil szervezetek támogatása 90 A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai 4024 Közfoglalkoztatás Összesen:

54 Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 5. (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 10. sz. Melléklet Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPGSZSZ VPÁMK és AMI Lengyel M. Városi Könyvtár Balmazújvárosi Ált.Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int. Többcélú Kistérségi Társulás támogatása Egyesületek, szervezetek támogatása Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Összesen ezer forintban Tervezett költségvetési összeg Zárolás Tervezett összeg Tényleges összeg Csökkentett összeg

55 TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK ezer Ft-ban év tény 11. sz. melléklet P é n z ü g y i t e l j e s í t é s e k Hitel, kötvény ig Megnevezés állomány törlesztés év tény tıl Megjegyzés - Vizi-közm ű Társulati Hitel ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék i megállapodás: , Lakossági ltp Viziközm ű hitel kamat terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont Kötvény visszaváltás: db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat ERSTE Banki elszámolás miatt % Kamat: db ,- Ft % Kamat: db ,78 CHF % Nem realizált árfolyam veszteség % -Balmazenergia Kft-től átváll.162/2009.(iv.27.)h Kamat Fürdı fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat( Felhaszn.: e Ft) % Kamat % - Eü.alapell.hitel 235/2010. Felh: ,-Ft % Kamat % HITEL, KÖTVÉNY,ELSZÁM. KÜLÖNB. ÖSSZESEN: KAMAT, ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÖSSZESEN: KÉSZFIZETİ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közm ű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig Megjegyzés: a évi kötelezettségekbıl a Vizi-közmő hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képzıdik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képzıdik a lakossági kötelezettség

56 12.sz.melléklet évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Magánszem.adókedvezménye kommunális adója (személyi mentesség) (Adó)elengedés Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) Összesen (eft) 70 év feletti 100% év feletti, 100% egyedülállók Garázs után 25% Eszközök Bérlık Bérleti díj 100% hasznosításából származó bevétel Szemétszállítási díj 62 év feletti egyedül álló 100% Vízterhelési díj Balmazújvárosi 100% lakosok Összesen: Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követı év január 01. napjától 100%-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követı év január 01. napjától 100%-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkezı garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: a képviselı-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 693 e Ft.

57 a képviselı-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 248 e Ft. a képviselı-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárır Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 778 e Ft. a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/2011. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (100.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 679 e Ft. e., A képviselı-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege e Ft. f., A képviselı-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami évben e Ft.

58 13. számú melléklet Adósságállomány lejárat és a stabilitási törvény 3. -a szerinti adósságot keletkeztetı ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerint Megnevezés Felvett összeg Hitel összege én Lejárat Belföldi kötelezettség Adatok e Ft-ban Külföldi kötelezettség A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tıketartozása e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 0 A számvitelrıl szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítı értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára ,79 CHF e Ft ,39 CHF e Ft ,39 CHF e Ft 0 Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyezı, kamatot nem tartalmazó értéke A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevıi félként történı megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerzıdésben kikötött tıkerész hátralévı összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzıdés eladói félként történı megkötése ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerzıdésben kapott legalább 365 nap idıtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézet által, származékos mővelet különbözeteként Az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege Összesen e Ft e Ft e Ft 0 Megjegyzés: ei MNB árfolyam: 241,06 HUF/CHF

59 14. sz. melléklet Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek mőködésébıl származó kötelezettségek, részesedések alakulása Ezer Ft-ban Az önkormányzat részesedése A gazdálkodó szervezetek fennálló kötelezettségei Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Részesedés megnevezése Balmazújvárosi Vesz Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Kft Balmazújváros Sport Kft Balmazújváros Napenergia Kft Összesen:

60 Pénzkészlet változása év 15. sz. Melléklet forintban 2012.január 1.-jei nyitó állomány január február március április május június július augusztus szeptember október november december december 31.-ei záró állomány Önkormányzat összesen

61 16.sz.melléklet Kimutatás Balmazújváros Város Önkormányzat évi pénzmaradványáról adatok e Ft Megnevezés Pénzmaradvány Felhalmozási maradvány Mőködési maradvány Kötött Szabad Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Veres Péter Mőv.Közp. -11 Lengyel M. Könyvtár VPGSZSZ Összesen

62 VAGYONKIMUTATÁS sz. melléklet ESZKÖZÖK Sorsz. állományi érték (ezer Ft) változás %-a I. Immateriális javak ,38 Vagyoni értékő jogok ,10 Szellemi termékek ,83 II. Tárgyi eszközök ,89 Ingatlanok ,25 II/1. Törzsvagyon ,89 a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. v. jogok ,84 b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. v. jogok ,99 II/2. Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és v. ért. jogok ,24 II/3. Egyéb tárgyi eszközök ,70 1.Gépek, berendezések, felszerelések ,52 2. Jármővek ,30 3. Folyamatban lévı beruházások ,82 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,53 1. Egyéb tartós részesedések ,44 2. Tartósan adott kölcsönök ,65 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ,76 IV/1. Törzsvagyon ,97 a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. v. jogok ,59 b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. v. jogok ,25 IV/2. Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és v. ért. jogok ,76 IV/3.Üz. átadott egyéb tárgyi eszközök ,27 1.Gépek, berendezések, felszerelések ,27 IV/4. Üz. átadott immateriális javak 24 A. Befektetett eszközök összesen: ,94 I. Készletek 26 II. Követelések ,18 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból ,13 2. Adósok ,73 3. Rövid lejáratú kölcsönök ,77 4. Egyéb követelések ,79 III. Értékpapírok 32 IV. Pénzeszközök ,90 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,83 2. Költségvetési bankszámlák ,27 3. Idegen pénzeszközök ,52 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ,78 1. Költségvetési aktív függı elszámolások ,17 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,51 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 41 B. Forgóeszközök összesen: ,72 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,98 Oldal 1

63 VAGYONKIMUTATÁS sz. melléklet FORRÁSOK Sorsz. állományi érték (ezer Ft) változás %-a 1. Tartós tıke ,25 2. Tıkeváltozások ,08 D. SAJÁT TİKE ,95 I. Költségvetési tartalékok ,36 1. Költségvetési tartalék elszámolása ,11 2. Költségvetési pénzmaradvány ,70 II. Vállalkozási tartalékok 50 E. TARTALÉKOK ,36 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,05 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ,26 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek ,92 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 58 II. Rövid lejáratú kötelezettségek ,38 1. Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek ,64 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgálatatásból ,34 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,38 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,10 1. Költségvetési passzív függı elszámolások ,46 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások Költségvetésen kívüli passzív kiegyenlítı elszámolások ,52 F. KÖTELEZETTSÉGEK ,42 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,98 0-ra leírt, használatban lévı eszközök állománya (eredeti bruttó érték) ezer Ft-ban Megnevezés Sorsz változás %-a Immateriális javak ,98 Ingatlanok ,00 Gépek, berendezések, felszerelések ,84 Jármővek ,00 Üzemeltetésre átadott eszközök ,69 Összesen ,63 Az önkormányzat tulajdonában külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök (képzımővészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, győjtemények, kulturális javak) nincsenek. Az önkormányzat a mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségeket nem vállalt. Oldal 2

64 18. sz. melléklet Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása, elhasználódásának mértéke 2012 Megnevezés Záró bruttó érték Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés Záró nettó érték Ezer Ft-ban Eszközök elhasználódásának mértéke Eszközök pótlására fordított Záró Záró kiadás állomány Tárgyévben Tárgyévi álomány 2011 év elszámolt csökkenés % (3/1) év % (6/2) Vagyoni értékő jogok ,7 40,0 Szellemi termékek ,3 93,3 Immateriális javak összesen ,1 91,0 Földterületek, telkek ,0 0,0 Épületek ,5 15,5 Egyéb építmények ,6 27,6 Ingatlanhoz kapcs. vagyoni é.jogok ,7 30,3 Ingatlanok összesen ,8 14,5 Gépek, berendezések ,9 68,9 Képzımőv. alk., értéket nem csökk. eszk ,0 0,0 Gépek, berend. és jármővek összesen: ,4 66,6 Jármővek ,4 35,9 Üzemelt. átadott immat. javak ,0 100,0 Üzemelt. átadott földterületek, telkek ,0 0,0 Üzemelt. átadott épületek ,4 12,1 Üzemelt. átadott építmények ,7 18,7 Üzemelt. átadott ing. v. jogok ,3 22,4 Üzemelt. átadott gépek, berendezések ,3 88,1 Üzemelt. átadott eszközök összesen: ,5 22,0 Mindösszesen: ,0 19,0

65 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: jegyző BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.. (1) bekezdése alapján a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testületet elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbiakat írjuk és mellékeljük a mérlegeket, kimutatásokat. 1. Közhatalmi bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármű átírásból származó bármilyen okból történő forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendő összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerződés alapján a várost megillető bevétel e Ft. Az előirányzatok 2012.év során nem módosultak, a teljesítésük következtében e Ft bevétel realizálódott Helyi adóbevételek Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a évi adó várhatóan e Ft lesz, melyből a beszámolási időszakban e Ft realizálódott. A vállalkozók kommunális adója adónem január 1. napjától megszűnt. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló évi XC. tv. 24. és 134. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet. Az évközi elszámolások során a számla egyenlege -124 e Ft, ami a korábbi évek túlfizetésének rendezéséből adódik. 1

66 A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A évre bevételként e Ft-ot terveztünk, amit e Ft-ra módosítottunk a ténylegesen beszedett összeghez igazodóan. A beszámolási időszak végéig, december 31-ig e Ft realizálódott. Az idegenforgalmi adó évre várható bevétele a évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 500 e Ft-ban került tervezésre. A költségvetés végrehajtása során e Ft bevétel érkezett a számlára. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét ami e Ft szorozzuk a évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve korrigáljuk a várható csökkentő tételekkel, ami eredményezi a várható e Ft összeget. A tervezett előirányzatot módosítottuk e Ft-ra a keletkezett többletbevétel miatt. A beszámolási időszakban e Ft bevétel teljesült Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok címen e Ft-ot terveztük, a befolyt összeg e Ft Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan e Ft bevétel realizálható. A hozzájárulás befizetési határideje október 31. Az év végéig e Ft realizálódott bevételként Jövedelemkülönbség mérséklés Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerő-képessége, és a költségvetési törvényjavaslat 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor évtől kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplő adóalapból számított, fix iparűzési adóerő-képesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezője a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben előre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A bevétel e Ft, melynek teljesítése a kormányrendeletben foglaltak szerint történik, a beszámolási időszakban e Ft érkezett a számlánkra Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Gépjárműadó Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Termőföld bérbeadásából sz.adó 239 Összesen: A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen információk 2

67 ismeretében évre vonatkozóan e Ft bevétellel számoltunk, melyből e Ft realizálódott. Az SZJA-ból változatlanul 40%-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó tovább csökken 2012-re, a évben kezdődő válság hatása jelentkezik a bevételekben. A személyi jövedelem adó helyben képződő részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot, ami évre e Ft-ban tervezhető, ami e Ft-ban teljesült. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, az ebből 150 e Ft várható éves bevételre számítottunk az előző évi tapasztalatok alapján, viszont 2012.december31-ig 239e Ft érkezett ilyen jogcímen a számlánkra Bírság Környezetvédelmi bírságból bevételként e Ft-ra számítunk, mely összeget e Ft-ra módosítottuk. Ténylegesen e Ft realizálódott Talajterhelési díj A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva e Ft-ban lett megállapítva, ami az év végéig e Ft-ban teljesült Egyéb sajátos bevételek A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel e Ft összegben került figyelembe vételre. A beszámolási időszakában e Ft bevétel realizálódott. Egyéb sajátos bevétel a helyszíni és szabálysértési bírságból önkormányzatot megillető rész.eredeti előirányzatot ilyen címen nem terveztünk. Teljesülésben e Ft folyt be. A közhatalmi bevételek összességében e Ft-ra teljesültek, ami 100,71%-os mértéknek felel meg a e Ft-os módosított előirányzathoz viszonyitva. 2. Intézményi működési bevételek 2.1. Egyéb sajátos működési bevételek Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszíni bírság, közterület használati díj a évi teljesítési adatokból kiindulva, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk e Ft összegben, az előirányzat teljesítése e Ft. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke e Ft-ban került megállapításra a rendelettervezetben, ami 709 e Ft-ra lett módosítva a tényleges továbbszámlázáshoz igazítva. A beszámolási időszak végéig495 e Ft továbbszámlázásra került sor. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerződésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselő-testület által január 1-jétől megállapított térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként e Ft került betervezésre. A beszámolási időszakban e Ft realizálódott Működési célú áfa bevételek A évi várható Áfa bevételeket a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Működési bevételek ÁFÁ-ja e Ft, ami e Ft-ra módosult többletbevételhez kapcsolódó ÁFA érték miatt. Ezzel szemben a tényleges működési ÁFA bevétel a beszámolási időszak végén e Ft. A felhalmozási ÁFA bevétel tervezett összege e Ft, mely összeg e Ft-ra módosult a fordított adózás alá eső termékek, szolgáltatások ÁFA bevétele miatt. 3

68 A beszámolási időszakban e Ft Áfa bevétel keletkezett Működési célú hozam és kamatbevétel Hozam és kamatbevételek az eredeti költségvetési működési bevételek között nem szerepelnek. A költségvetés végrehajtása során, a módosított előirányzattal azonos e Ft bevétel realizálódott. A fent leírtak szerint tervezett intézményi működési bevételek négy negyedévi teljesítése összesen az önkormányzatnál e Ft, a költségvetési szerveknél e Ft, melynek részletezését az 1. sz. tábla mutatja be. 3. Támogatás értékű működési bevételek Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is, a beszámolási időszakban e Ft támogatás érkezett. Az eredeti költségvetésbe a várhatóan 70 fő, 6 órában, 5 hónapon keresztüli foglalkoztatásához a Munkaügyi Központtól e Ft támogatást terveztünk, beterveztük továbbá a évről áthúzódó közfoglalkoztatás és közmunkaprogram bevételeit e Ft összegben, ebből az adott időszakig, valamint közmunkaprogramok, a rövid és hosszú idejű közfoglalkoztatásból eredő támogatások módosított előirányzata e Ft, ami e Ft pénzügyi teljesítésben realizálódott. Az előirányzatok között szerepel még a prémium évek programhoz való csatlakozás miatti bevétel 564 e Ft összegben (ez az érték a középiskola költségvetésében kiadásként került figyelembe vételre). A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Kistérségi Többcélú Társulástól a feladatellátási szerződés alapján átvett e Ft összeget, melyből e Ft bevétel érkezett meg. Az időközi önkormányzati képviselő választás lebonyolításához 673 e Ft folyt be a számlánkra, míg foglalkoztatást segítő támogatás e Ft. Mindkét esetben azonos a módosítás és teljesülés. Az intézményeknél a évről áthúzódó közfoglalkoztatás bevételei e Ft összegben szerepelnek a rendeletben, mely összeg e Ft-ra módosult a Munkaügyi Központtól foglalkoztatáshoz kapott támogatás, valamint TÁMOP pályázat keretében elnyert támogatás címen. Összességében a I-IV negyedév során e Ft támogatást kaptunk. Az eredeti költségvetésbe nem tervezett bevételek módosulása az alábbiak szerint alakul: - Egészségpénztári útiköltség támogatás 102 e Ft. - Európai uniós forrásból (TIOP, TÁMOP) e Ft érkezett. - Működési célú támogatás egyéb jogcímeken pl.: iskolatej, mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezés stb e Ft támogatást kaptunk. A fenti módosított előirányzatokkal szemben a bevételek teljesülése az alábbiak szerint alakul: - A költségvetés teljesítése során megérkezett az előző évben nyert Idősbarát önkormányzati címhez kapcsolódó e Ft. - Egészségpénztári útiköltség támogatás 102 e Ft. - Európai uniós forrásból (TIOP, TÁMOP) e Ft érkezett. - Működési célú támogatás egyéb jogcímeken pl.: iskolatej, Mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezés stb e Ft támogatást kaptunk. A támogatás értékű bevételek tervezett összege összesen e Ft, mely előirányzat e Ft-ra módosult, teljesítése e Ft. 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel előirányzaton nem terveztünk, míg a módosított előirányzat e Ft. Ezzel szemben ténylegesen e Ft igénybevételére került sor. 4

69 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről címen nem terveztünk előirányzatot, módosításra e Ft került, amiből a beszámolási időszakban e Ft realizálódott, a Balmazújvárosi Általános Iskolánál, míg 270 e Ft az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben. Mindkét intézménynél az összegek pályázatokon nyert bevételeket foglalnak magukba. Az önkormányzat évi költségvetésébe betervezett működési bevételek összege e Ft volt, mely előirányzat e Ft-ra módosult, teljesítése e Ft, ami 102,86%-nak felel meg. 1. Felhalmozási saját bevételek II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszköz értékesítéssel nem számoltunk. Ezen a soron kerül bemutatásra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által évben fizetendő kártérítés összege, ami e Ft. A Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. teljesítette teljes fennálló kötelezettségét, összesen e Ft összegben, ami a módosított előirányzat és teljesített bevétel oszlopban is azonos. A Kiskút u. 26. sz. alatti ingatlan értékesítésből az önkormányzatot 88 e Ft illette meg. A képviselő-testületi döntés alapján vállalkozói hozzájárulás 500 e Ft összegben került teljesítésre, azaz a módosított előirányzattal azonos összegben. A Veres Péter Gimnázium. Szakközépiskola és Szakképző 42 e Ft bevételt ért el tárgyi eszköz értékesítésből Pénzügyi befektetések bevételei Az OTP Nyrt-nél képzett óvadék után kamatbevétel realizálódik, a jelenlegi kamat kondíciókkal e Ft bevételre számítunk ilyen címen. Az óvadéki betétszámlán lévő összeg december 31-ig, e Ft bevétel realizálódását eredményezte ilyen címen. A módosított előirányzat és teljesülés azonos Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi előirányzatot a 3,9 %-os mértékű növekedéssel - KSH által közzétett inflációs mértékkel - terveztük. Bérleti díj bevétellel e Ft+Áfa összegben, a földhaszonbért e Ft nagyságban számoltunk. A költségvetés végrehajtása során előirányzatot nem módosítottunk e Ft bevétel folyt be bérleti díjakból, 2503 e Ft földhaszonbérként. Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok által fizetett üzemeltetési díj e Ft + Áfa is itt került tervezésre, ilyen kötelezettsége a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek ( e Ft+Áfa) és a Balmazújváros Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft-nek (6.032 e Ft+Áfa) van a részére üzemeltetési szerződés alapján átadott eszközök után. A december 31-ig átutalt üzemeltetési díj e Ft. Önkormányzati bérlakás értékesítés évi törlesztő részlete 200 e Ft-ban várható, melyből 301 e Ft realizálódott. A szennyvíz hálózat használatáért fizetett díj e Ft + Áfa. A beszámolási időszakban teljesített összeg e Ft +Áfa. 5

70 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. Az ilyen jogcímen módosított előirányzat e Ft, a teljesítés pedig e Ft, ami az alábbi bevételekből tevődik össze: Adatok e Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Startmunka program Idősek otthona Önkormányzati utak Rendelőintézet bővítése Ifjúsági és közösségi ház Kerékpárforgalmi hálózat Multifunk.Sportközp. 924 Belvízrendezés Semsey kastély EMVA tám. Ravatalozó, játszótér pályázat Gimnázium épület felújítás Összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. A költségvetés végrehajtása során az előző évi pénzmaradványból e Ft igénybevételére került sor. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A betervezett e Ft bevétel a fürdő és egészségügyi alapellátás megvalósításához biztosított pénzügyi keretből még ki nem utalt összeg. A Soós Imre szoborhoz 35 e Ft befizetésére került sor,a módosított előirányzattal azonos összegben. Garancia és kezességvállalás címen 586 e Ft realizálódott. Elkezdődött a víziközmű LTP-számla zárása, ebből az adott időszakig e Ft összegű előirányzat módosításra került sor, az önkormányzat számlájára ténylegesen befolyt bevétel 150,604 e Ft. Vállalkozástól 189 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvételre került sor 2012 évben. A VPGSZSZ szakképzési hozzájárulás a Debreceni TISZK-től 9167 e Ft. Az önkormányzat évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege e Ft, a módosított előirányzat e Ft, a teljesítés e Ft, ami 99.38%-nak felel meg. III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Ezen a címen 100 e Ft bevételre számítunk, a korábbi években nyújtott helyi lakásépítési kölcsönök évi törlesztő részletéből. A december 31-ig teljesített összeg e Ft, mivel 2000 e Ft önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak adott működési kölcsön megtérülésre került. Továbbá 147 e Ft helyi lakásépítési támogatás és 157 e Ft a dolgozók munkáltatói kölcsönének visszafizetése, amely összeggel az eredeti előirányzat is módosításra került. 3. Támogatási kölcsönök igénylése államháztartáson belülről 6

71 Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt és nem is keletkezet a beszámolási időszakban. 1. Normatív hozzájárulások IV. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA A normatív állami támogatásokat a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény, a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhető normatívákból származó bevétel adja. A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére november 9-ig megküldött normatíva-igénylés felmérő adatlapban közölt mutatók alapján közzétételre kerültek az önkormányzatot megillető támogatási összegek. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójához képest a normatíva összege csökkenést mutat, melynek oka, hogy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések részére nyújtott támogatás kikerült a normatív támogatások közül. Az idei évben önkormányzati felzárkóztatási támogatás címen, központosított támogatásként lesz igényelhető. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, szeptember 1-jétől teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A jövő évi költségvetési évre a évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva ( Ft/teljesítménymutató/év) vehető figyelembe, a normatíva fajlagos összege nem módosult. Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás tekintetében az egyházi intézmények működése és az intézmények átszervezése miatti hatások realizálódnak. A évi költségvetési törvényben a korábbi években a 3. sz. mellékletben szereplő normatívák közül több átkerült a 8. sz. mellékletbe a kötött felhasználású normatívák közé (kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés, tanulók ingyenes tankönyvellátása, szakmai, tanügyi- igazgatási informatikai feladatok támogatása). A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhető normatíva a évihez képest e Ft-tal növekedett. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezését az eredeti költségvetés 2. sz. táblázata tartalmazza, az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás összege e Ft, mely összeg e Ft-ra módosult a beszámolási időszakban, a teljesítése e Ft. 2. Központosított előirányzatok A központosított támogatást eredeti előirányzatként nem terveztünk, év közben igénylések, pályázatok útján juthat az önkormányzat ilyen támogatáshoz. Az első félévben az alábbi támogatások érkeztek: Adatok e FT-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Helyi szervezési intézkedés IPR

72 Felhalmozási célú támogatás évi dec.bérkomp Könyvtári érdekeltség növelő Nyári gyermekétkeztetés Lakossági közmű fejl.tám Helyi közösségi közlekedés Összesen ÖNHIKI Az ÖNHIKI eredeti előirányzatként nem tervezhető, első ütemben április 30-ig nyújtható be pályázat. A pályázati feltételek jelentősen nem változtak az előző évhez képest, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével február 29-ig rendeletet alkotot. A pályázatot határidőben benyújtottuk, az elnyert támogatás összege e Ft. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Az oktatási ágazatban kötött felhasználású normatíva a évi törvényben a pedagógus szakvizsga, továbbképzés Ft/fő összegről, Ft/fő összegre csökken, az osztályfőnöki pótlék összege nem módosul ( Ft/fő). A kötött normatívák között szerepelnek a 3. sz. mellékletből átcsoportosított támogatási összegek. a./ Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés: Ft/fő/év b./ Informatikai feladatok támogatása: Ft/fő/év A szociális ágazat kötött normatívái között maradtak a 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az időskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka (január hónapban) 75 %- ban lesz támogatott évben is. Az aktív korúak ellátásában a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímen kifizetett összegnek 80%-a igényelhető állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga, mely Ft/fő támogatási összegről Ft/fő összegre csökken. A normatív kötött támogatások előirányzatát e Ft-ban terveztük be, a módosított előirányzat e Ft, a teljesítés e Ft, ami 100,00%-nak felel meg. 5. Vis maior támogatásként eredeti előirányzatot nem terveztünk. Ilyen címen támogatást e Ft-ot kaptunk és annyi összeggel is került az előirányzat módosításra. Egyéb központi támogatásként előirányzatot módosítottunk e Ft-ra, bevételként e Ft érkezett, ami a évi bérkompenzáció e Ft, e Ft a Balmazújváros Város feladatainak támogatása elnevezésű előirányzat, ami működési és felhalmozási célú feladatok ellátására forditható. V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Az irányító szervtől kapott támogatás előirányzata az önkormányzat által, a felügyelete alá tartozó önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működéséhez biztosított összege e Ft támogatást tartalmazza, ami e Ft módosult. A négy negyedévi finanszírozás e Ft. VI. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK Ilyen címen eredeti előirányzatot nem terveztünk, bevétel sem realizálódott. VII. MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA 8

73 Előző évi működési pénzmaradvány összeget nem tervezünk a költségvetés készítésekor, felhalmozási maradványként az áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére e Ft került betervezésre, melynek feladatonkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. A módosított előirányzat e Ft, a teljesítés e Ft A finanszírozási bevételek soron 0 e Ft szerepel. VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IX. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető előirányzatok. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek egyenlege -990 e Ft. X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető. A nyitó pénzkészlet összege e Ft. KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén a költségvetési törvényben sem a köztisztviselők, sem a közalkalmazottak illetményének növeléséről nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a évi szinten szereplő illetményekkel és a kötelező soros lépések figyelembe vételével számoltunk. A pótlékalap mértéke sem változott, így a pótlékok a képviselő-testület döntése alapján a minimum szinten kerültek betervezésre. A kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés évben is Ft/hónap. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés szerepel a kötött normatívák között, kötött normatíva maradt az osztályfőnöki pótlék kiegészítése is évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása Ft/fővel került tervezésre. A évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok évi tiszteletdíját is. A október 1-jei statisztika illetve tantárgyfelosztás alapján került kiszámításra az intézmények álláshelye, mely alapján a túlórakeret kiszámítása megtörtént. 9

74 Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény 3. számú mellékletében szereplő etnikai oktatásra betervezett összeg kétharmad része. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A személyi juttatások évre tervezett előirányzata és teljesülése az alábbiak szerint alakul (3 számú melléklet szerint): adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Összesen A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. A munkaadókat terhelő járulékok évre tervezett előirányzata és teljesülése az alábbiak szerint alakul (3 számú melléklet): adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Összesen Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során a évi költségvetés eredeti előirányzatai kerültek betervezésre. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján január 1-jétől 4,5 %-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget a képviselő-testület döntése alapján, a rezsiköltségek 2 % mértékben emelése szintén betervezésre került. A dologi kiadás kiemelt előirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az előző évivel azonos szinten történt, kivéve az Áfa mértékét, melyet a 27 %-os mértékkel vettük számításba. A dologi kiadások között eddig csak a likvidhitel igénybevétele után fizetendő kamatkiadások szerepeltek, évre e Ft került betervezésre, ennek teljesülése IV. negyedévre e Ft. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV törvény szabályozza az adósságotkeletkeztető ügyletek fogalmát és értékét. E szerint adósságot keletkeztető ügyletként a hitel, kölcsön aktuális tőketartozását, az értékpapírok esetén a névértéket kell figyelembe venni. Fentiek miatt az alábbi kamatfizetési kötelezettségek a dologi kiadások között szerepelnek: 10

75 tervezett teljesített - kötvény kamata: e Ft e Ft - kötvény árfolyam különbözete: e Ft e Ft - viziközmű hitel kamata: e Ft e Ft - Balmazenergia Kft. hitel kamata: 400 e Ft 68 e Ft - fürdő fejlesztési hitel kamata: e Ft e Ft - egészségügyi alapellátás fejlesztési hitel kamata: e Ft e Ft Összesen: e Ft e Ft A dologi kiadások évre tervezett előirányzata és teljesülése az alábbiak szerint alakul (3. számú melléklet): adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Összesen A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Az önkormányzat a fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadásainak fedezetére e Ft támogatást biztosít. A december 31-ig a finanszírozás e Ft. b. Támogatás értékű működési kiadások között a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás e Ft, ami e Ft-ra módosult, a teljesítése e Ft. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ilyen címen kiadást nem terveztünk. A költségvetés végrehajtása során e Ft pénzmaradvány átadására került sor, ami azonos a módosított előirányzat összegével. d. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, melyet a évi szinten terveztünk, e Ft összegben, az előirányzat e Ft-ra csökkent, teljesítése 90 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: módosított előirányzat teljesítés a. Városgazdálkodási nonprofit Kft.: e Ft e Ft b. TISZK nonprofit Kft.: e Ft 600 e Ft c. Alföld nonprofit Kft.: 97 e Ft 97 e Ft d. Balmazújvárosi Sport Kft.: e Ft e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását e Ft összegben terveztük, teljesítése e Ft. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege e Ft összegben került betervezésre, év végéig e Ft-ot fizettünk ki. 11

76 - Bursa Hungarica ösztöndíjra e Ft-ot számoltunk, melyből e Ft átutalására került sor. - Hajdú-Volán támogatása e Ft, mely e Ft-ra módosult és ugyanennyi került kifizetésre is. Tűzoltóság támogatására e Ft került betervezésre, melyből e Ft került átutalásra. Bekton Fúvószenekar támogatása e Ft, ami a teljesítéssel azonos. Egyéb egyesületek, szervezetek részére e Ft módosított előirányzat lett tervezve, a teljesíté szintén e Ft. Egyéb sportszervek támogatására a e Ft módosított előirányzattal szemben, e Ft került kiutalásra. BFC Nonprofit szervezet részére megítélt e Ft módosított előirányzattal szemben, december 31-ig e Ft-ot utaltunk át. e. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás A szociális ágazat támogatásai jogcímenkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza, e Ft eredeti előirányzat összegben. A módosított előirányzat e Ft, a teljesítés december 31-ig, azaz a IV. negyedév végéig e Ft. 5. Tervezett tartalék előirányzata Általános tartalék Általános tartalékot e Ft-ot terveztünk, a évivel azonos mértékben. Az általános tartalék képzésére került sor, melyből e Ft-ot a polgármesternek átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Polgármesteri keret felhasználása évben 12

77 Sorszám Támogatott neve Támogatás célja Összege (Ft) 1. Veres Péter Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2. Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület 3. Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4. Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Fuvolaversenyen való részvételhez U13-as csapat utazásához Hagyományőrző est megrendezéséhez Építmény kialakításához KADARCS Hagyományőrző Gazdakör CD legyártásához TÚZOK Sportegyesület Nemzetközi Kulturális Fesztiválon való részvételhez 7. Nyugdíjas Klub Poroszlóra történő kirándulás 8. Balmazújvárosi Leány Kézilabda Egyesület Kézilabda Bajnokságon való részvételhez 9. Finish Line Sportiroda Balmaz Nagydíj Kerékpárversenyre Kalmár Zoltán Ált. Diáksportjáért Egyesület Végh István könyve Finish Line Sportiroda Kerékpárverseny Kyokushin Karate Klub Karateverseny Finish Line Sportiroda Mikulásfutás Kamilla Sportegyesület Vízítábor Rákóczi Népkör Aratóverseny Sellő Horgászegyesület IV. Sellőnap Veréce Hagyományőrző Egyesület Az év legjobb pálinkája Magyar Vöröskereszt Véradók díjazása Déri Múzeum Kiállítás támogatása Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Rendezvény támogatása Összesen:

78 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javasoltunk felhasználni. A bizottság Ft felhasználásáról döntött évben patkányirtás címén. Céltartalék A évi költségvetési rendelettervezet 200 e Ft összegű céltartalékot tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére, felhasználásra nem került sor. 6. Ellátottak pénzbeni juttatásai Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyvvásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzőnél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevők számára fizetendő összeget is tartalmazza, összesen e Ft összegben. A költségvetés végrehajtása során az előirányzat e Ft-ra módosult, a teljesítés e Ft. Az önkormányzat működési kiadásait összességében e Ft-ban terveztük meg. Az előirányzat december 31-ig e Ft-ra módosult, teljesítés e Ft, ami 98,35%-nak felel meg. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében e Ft összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. Az év végéig testületi döntések alapján e Ft-ra módosult az előirányzat, a teljesülés a beszámolási időszak végéig e Ft-ra. Fenti adatokból intézménynél felújítást a Veres Péter Gimnázium Szakközép és Szakiskola végzett az e Ft módosított előirányzatából év végéig a felhasználás e Ft. A hivatal az épület klímaszerelését befejezte, ez évben e Ft a pénzügyi teljesítés. 2. Intézményi beruházási kiadásokat e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. A költségvetési szerveknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. Önkormányzati beruházási kiadások melynek módosított előirányzata e Ft, a beszámolási időszak végéig a pénzügyi teljesítése e Ft. Az összesen adatból intézményeinknél év közben a Balmazújvárosi Általános Iskola e Ft-ra, valamint a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző e Ft-ra módosított beruházási előirányzatot. - Az egészségügyi központ fenntartható fejlesztése beruházás során a kivitelezői 2. rész számla szállítói támogatása, a műszaki ellenőri számlák, a fordított ÁFA került elszámolásra e Ft értékben. A 14

79 műszaki átadás-átvétel augusztus hónapban megtörtént, használatba vételi engedély beszerzése folyamatban van. - Az ifjúsági és közösségi ház kivitelezését /Arany János utca/ a TÁRS 95 Kft végzi, a beszámolási időszakban e Ft előleg, a kivitelezői 1. rész számla önereje és fordított ÁFA tartalma, a közbeszerzési eljárás, műszaki ellenőrzési díj, valamint a 139/2012.(V.09.) testületi határozattal jóváhagyott közüzemi csatlakozási díjak kerültek pénzügyileg teljesítésre, e Ft összegben. A kivitelezés szeptember hónapban befejeződött, használatba vételi engedély beszerzése megtörtént. Az Idősek Otthona bővítésének kivitelezését a NYAK-ÉP Kft végezete, a feladatra e Ft került felhasználásra, melyből a kivitelezői előleg számla, az 1. és 2. rész számla, valamint az épület használatba vételéhez szükséges eszközök kerültek teljesítésre. A kivitelezés befejeződött, az épület átadásra került, a használatba vételi engedély beszerzése megtörtént. - Az önkormányzati tulajdonú utak építésére önkormányzatunk 2011-ben is nyújtott be pályázatot. A beszámolási időszakban a tervezési, az eljárási díjak, a projekt terv költsége merült fel. - A kistérségi startmunka program keretében eszközök beszerzésére is sor került, ágaprító, motoros láncfűrész. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre címen betervezett előirányzat e Ft az 5. sz. mellékletben részletezettek szerint. A költségvetés végrehajtása során az előirányzat e Ft-ra módosult, a teljesítés e Ft. Az 5. számú melléklet részletezi azon szerveket, akik részére a pénzeszköz átadás megtörtént. a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás címen előirányzatot nem terveztünk, teljesítés sem történt. b. Befektetéssel kapcsolatos kiadások előirányzattal nem számoltunk, teljesítés sincs. c. Támogatás értékű felhalmozási kiadás címen e Ft került betervezésre az 5. sz. mellékletben kimutatottak szerint. A konzorciumi szerződésben foglalt műszaki tartalomhoz a beszámolási időszakban e Ft került felhasználásra. d. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás előirányzatot a költségvetési rendelet nem tartalmaz, a végrehajtás során e Ft realizálódott, a módosított előirányzattal azonos összegben. e. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre címen betervezett előirányzatot az 5. sz. melléklet részletezi e Ft összegben. A beszámolási időszakban a testületi döntéseknek megfelelően a fürdő kivitelezéséhez a nem várt kiadások és többlet költségekre további e Ft került biztosításra. A Balmazújváros Sport Kft beruházásában megvalósuló füves pályák létesítéséhez a 112/2012. (IV.13.) határozat alapján e Ft-ot biztosított a képviselő testület. Az Ovi foci sportpálya létesítését a 125//2012.(IV.25.) számú testületi határozat alapján az Ovi Foci Közhasznú Alapítvány végzi, melyhez e Ft forrás került előirányzatosításra. Fentiek és további döntések alapján a módosított előirányzat e Ft, a teljesítés e Ft. A leírtakon túl, valamennyi támogatottat az 5. számú melléklet részletez. 15

80 Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében e Ft-ban terveztük meg. Az előirányzat december 31-ig e Ft-ra módosult, a teljesítés e Ft, ami 70,62%-nak felel meg. III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÉS TÖRLESZTÉSE 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen kiadást, módosítás sem történt. 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Helyi lakásépítési kölcsönként 500 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. Ilyen címen és más támogatási kölcsön kifizetésére a beszámolási időszakban e Ft-os módosított előirányzattal szemben e Ft-os teljesülés történt. 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen kiadást, mely nem is módosult. a. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Az önkormányzat korábbi években felvett, átvállalt hiteleire vonatkozó tőketörlesztései és kibocsátott kötvény visszavásárlási kötelezettségeire az alábbi előirányzatok betervezése szükséges: - viziközmű hitel előtörlesztése: e Ft - Balmazenergia Kft. hitel tőketörlesztése: e Ft - fürdő fejlesztési tőketörlesztése: e Ft - egészségügyi alapellátás fejlesztési tőketörlesztése: e Ft Összesen: e Ft Év végéig a betervezett összeg e Ft-ra módosult, a tényleges visszafizetés e Ft volt b. Likviditási célú hiteltörlesztések Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény értelmező rendelkezései szerint: likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is. Ezen rendelkezés módosításra került, mely értelmében az önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan nyújtott folyószámlahitelt december 31. napjáig nem kellett visszafizetni az önkormányzatnak. A likvidhitel nyitóállománya e Ft. A költségvetés végrehajtása során az idén is folyamatosan igénybe kellett venni a folyószámlahitelt. A beszámolási időszak végén e Ft a likvid hitel számla egyenlege. c. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása A kötvény visszavásárlása címen e Ft került betervezésre, melyből e Ft valósult meg a beszámolási időszakban. Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. 16

81 A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem volt biztosított, a tervezett hiány mértéke a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve e Ft, melyet a 4. sz. melléklet részletez. A mellékletből megállapítható, hogy a módosított előirányzat egyensúlyának biztosításához e Ft-ra csökkent, a tényleges hiány év végével e Ft volt. Az önkormányzat a évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotásakor rendelkezett működési kiadásaik megtakarításáról, azaz zárolt a felhasználható előirányzatból intézményenként meghatározott összeget. A rendelet 10. számú melléklete a zárolásra vonatkozik, táblázatból megállapítható, hogy ezt a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kivételével valamennyi intézmény tudta teljesíteni. Az eltérés okát az intézményvezető indokolja, melyet ezen beszámolóhoz csatolunk. Az intézmények pénzmaradványáról a rendelet 16-os melléklete tartalmaz adatot, abból megállapítható, hogy önkormányzati szintén a pénzmaradvány negatív, ami csak úgy lehetséges, hogy mint már utaltunk rá a stabilitási törvény módosítása következtében nem kellett visszafizetni az önkormányzat likvidhitelét, viszont ez az összeg a pénzmaradvány csökkentésére hatott. A évben megvalósuló adósságkonszolidáció keretében az önkormányzatok likvidhitel állománya átvállalásra kerül, - esetünkben 70 %-os mértékben így a beszámolóban szereplő záró pénzkészlet összegét nem fogja csökkenteni a pénzmaradvány levezetésében csökkentő tételként jelentkező likvidhitel, tehát az önkormányzat költségvetésében tervezett előző évi pénzmaradvány, az intézményeknek kötelezettséggel terhelt maradványai rendelkezésre fognak állni. Az oktatási intézmények fenntartó váltásból adódó módosulása miatt évben keletkezett pénzmaradvány egy része szabadon felhasználhatóvá válik, amit javasolunk a képviselő-testületnek elvonni, és szükség szerint kötelezettséget vállalni rá. Az önkormányzat vagyoni helyzetét szintén a rendelet mellékletét képező táblázatban bemutatjuk. A vagyonmérlegből megállapítható, hogy az önkormányzat mérlegfő összege növekedett, 5,98 %-kal magasabb az előző évinél. Ez pozitívan hat az önkormányzat gazdasági helyzetére, mivel vagyonfelélésről nem beszélhetünk, a megvalósult beruházások értéke meghaladja a már meglévő vagyonra elszámolt értékcsökkentés mértékét. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -a alapján beterjesztett évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a évi egyszerűsített beszámolót pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást jelentesse meg az Állami Számvevőszék részére küldje meg. az önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: jogszabály szerint Felelős: Dr. Tiba István polgármester 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 86. (5) bekezdése alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványai jóváhagyja úgy, hogy a évi pénzmaradványból kizárólag a kötött maradvány feletti felhasználás jogát hagyja az intézménynél, a szabad pénzmaradványt elvonja, annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt. Határidő: 2013., folyamatosan 17

82 Felelős: Dr. Tiba István polgármestert 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézményénél a évi zárolt előirányzat felhasznált részére vonatkozó indoklását Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében a.) alternatíva elfogadja b.) alternatíva nem fogadja el: Az indokolatlan...ft előirányzat felhasználást az intézmény évi költségvetéséből elvonja. Balmazújváros, április 19. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezető 18

83

84 Intézményi mőködési bevételek költségvetés Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Egyéb bevételek Áfa Felhalmozási bevételek Összesen Bevétel megnevezése Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Önkormányzat Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény E Ft-ban Polgármesteri Hivatal Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 1. sz. táblázat Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Szakköri díj 0 Színház 0 Tandíj 0 Tankönyv 0 Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen Összesen E Ft-ban

85 Személyi juttatás évi részletezés Személyi jellegő kiadások Önkormányzat Polgármesteri Hivtal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3.sz. Táblázat ÖSSZESEN Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény Közfoglalkoztatottak illetménye További szakképesítés után járó illetmény 0 Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés 0 Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 0 2% keresetkiegészítés 0 Megbízási díj Végkielégítés 0 Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény 0 Emelt szintő nyelvoktatásért 0 Jutalom Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT Pedagógus szakirodalom 0 Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: e Ft

86 Dologi kiadások évi részletezés 4.sz. Táblázat e Ft Dologi kiadások Önkormányzat Polgármesteri Hivtal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény ÖSSZESEN Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. 0 Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

87 HAJDÚSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT Hajdúböszörmény Radnóti M. u : 52/ : 52/ Ikt: 53/2013. Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft évi mőködésérıl Készült: Balmazújváros Város Képviselı-testületének Tisztelt Képviselı testület! A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulást alkotó 14 településen óta történik egységes hulladékszállítás, az ISPA program által megvalósított rendszernek köszönhetıen. A heti egyszeri hulladékszállításon egységes edényzetben- és évi kétszeri lomtalanításon kívül győjtıszigetek alkalmazásával szelektív hulladékgyőjtés is folyik. A megvalósult beruházások és beszerzések között legfontosabbak a hulladékgyőjtı jármővek, hulladékdepónia, komposztálótelep és válogatócsarnok, mely utóbbiak a Hajdúböszörmény Cégényi útfél 01329/4 hrsz. alatt valósultak meg. A rendszer üzemeltetésével és a közszolgáltatói feladatok ellátásával a társult 14 önkormányzat és a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. által alapított Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. lett megbízva mind a 14 településen. A Kft. rendelkezik a hulladékok begyőjtésére és szállítására vonatkozó környezetvédelmi és hatósági engedéllyel. A Cég 2005 januárjától végzi közszolgáltatási teendıit. A hulladékbegyőjtés és szállításon kívül a cég feladata a Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó és Kezelı Telep irányítása, szelektív hulladékgyőjtés beindítása a településeken, ügyfélszolgálat mőködtetése, végeredményben egy európai színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása és szakszerő üzemeltetése a térségben.

88 Hulladékszállítás A településeken a lakosságtól hetente egyszer történik a hulladék elszállítása szabványos 120 literes kukaedényzetbıl. Ezen kívül lehetıség van a Kft. logójával ellátott zsákokban is a hulladék kihelyezésére, melyet szintén elszállítunk. Vállalkozóktól és közületektıl egyedi szerzıdés alapján történik a hulladék elszállítása. A kihelyezett 3 frakciós szelektív hulladékgyőjtı szigetekrıl jelenleg hetente kétszer történik a szállítás (kedd: papír, mőanyag; csütörtök: üveg). Balmazújvároson 21 db hulladékgyőjtı sziget van kihelyezve. A évben begyőjtött másodnyersanyagok mennyisége (az egész szolgáltatási területen): Papír: kg Mőanyag: kg Üveg: kg A szelektíven begyőjtött anyagokat kézi úton a válogató csarnokban újraválogatjuk a másodnyersanyagok tisztasága miatt, amit ezután értékesítünk. A szelektív hulladékgyőjtést a csomagoló anyagokat gyártók és kibocsátók által létrehozott ÖKO-PACK KHT támogatja. Az értékesítésbıl és támogatásból befolyt összeg az önköltség nagy részét fedezi. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. és Balmazújváros Város Önkormányzata között Közszolgáltatási Szerzıdés alapján január 01.-tıl kezdte meg a hulladék begyőjtését, szállítását illetve ártalmatlanítását a város közigazgatási területén heti egyszeri alkalommal hétfı és keddi napokon szállítunk. A lakossági hulladékszállítás három darab nagy teljesítményő szállító jármővel történik. Az elszállított kommunális hulladék mennyisége heti kb tonna. A begyőjtött kommunális hulladékot idıközönként válogatjuk. A településen a lakosságtól hetente egyszer történik a hulladék elszállítása szabványos 120 literes kukaedényzetbıl. Ezen kívül lehetıség van a Kft. logójával ellátott zsákokban is a hulladék kihelyezésére, melyet szintén elszállítunk. A zsákok 315,-Ft-os áron voltak beszerezhetık évben. Vállalkozóktól és közületektıl egyedi szerzıdés alapján történik a hulladék elszállítása.

89 Észrevételekkel, panaszokkal, bejelentésekkel Katiné Tóth Márta területi referenshez fordulhatnak a 06-52/ es telefonszámon vagy személyesen szerdai napokon óráig a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. irodájában. Az eltelt idıszakban a lakosság részérıl beérkezett panasz nem számottevı. Önkormányzati rendelet alapján megállapított egységes lakossági hulladékszállítási díj március 1.-tıl: havi 1237,- Ft. + ÁFA, melyet kéthavonta számlázunk a lakosság felé. Közületeknek, vállalkozásoknak 2341,- Ft + ÁFA az egy 120 literes edényzetre esı szállítási díj, amely havonta kerül kiszámlázásra. Vállalkozásoknak lehetıségük van nagyobb edényzet vásárlására és ürítésére: Eladási ár Ürítési díj 1100 l-es mőanyag edényzet ,- + ÁFA ,- Ft/hó + ÁFA (heti egyszeri ürítéssel) 5 m 3 -es konténer ,- Ft/alk. + ÁFA Cégünk évi nettó árbevétele: forint. Ebbıl a Balmazújváros lakossági befizetés: ,- Ft. Közületi, vállalkozói: ,- Ft. Összesen: ,- Ft. A Közszolgáltatói szerzıdés alapján évi két alkalommal lomtalanítást végzünk a városban, melybıl az elsı április hónapban, a második októberben megtörtént. A 2012-es év legfontosabb fejlesztései a következık voltak: 1 db IVECO Eurocargo gyártmányú hulladékszállító gépjármő vásárlása 1 db MERCEDES Axor gyártmányú hulladékszállító gépjármő vásárlása 1 db Opel Vivaro gyártmányú mikrobusz vásárlása.

90 A Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó és Kezelı Telep 2 hektáros illetve 2008 év végétıl plusz 3 hektáros új depóniatérrel, komposztálóterülettel, érlelıkamrákkal, válogatócsarnokkal, hulladékkezelı gépekkel felszerelve az ország egyik legfejlettebbnek mondható hulladékkezelı létesítménye. A telephez tartoznak továbbá nagyteljesítményő rakodógépek valamint egy 29 tonnás kompaktor is a hulladék tömörítésére. 16 fı állandó létszámmal dolgozik, fogadja a településekrıl beszállított kommunális és szelektíven győjtött hulladékot. Zöldhulladék és szennyvíziszap komposztálása szintén folyik a telephelyen. A telep nyitva tartása hétköznap 8-16 óráig, mely idıszakban fogad hulladék beszállításokat ártalmatlanítási díj ellenében. A díjszabás évben a következı volt: Kommunális hulladék, ipari nem veszélyes hulladék: ,- Ft/t + ÁFA Tiszta építési törmelék: 1.023,- Ft/t + ÁFA Szennyezett törmelék (depónia takarásra alkalmatlan): 3.528,- Ft/t + ÁFA Gumiabroncs hulladék 120 cm átmérı felett: 7.398, Ft/t + ÁFA Elektronikai hulladék, tiszta föld, zöld hulladék 1m³-ig, gumiabroncs 120 cm átmérı alatt: Díjtalan Papírhulladék, hasznosítható mőanyag hulladék átvétele: Piaci áron.

91 Kapcsolat: Will Csaba, ügyvezetı igazgató (52) , fax: (52) Pipó Sándor, szállítási divízióvezetı 06 (20) Sánta Krisztián, hulladékgazdálkodási divízióvezetı 06 (20) Németh Balázs, területi referens 06 (20) Katiné Tóth Márta, területi referens 0652/ Számlázás, pénzügy: (52) Fax: (52) Regionális Hulladéklerakó és Kezelı Telep: (52) Melléklet: Beszámoló a Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó Telep mőködésérıl /Készítette: Sánta Krisztián, hulladékgazdálkodási divízióvezetı/ Hajdúböszörmény, április Németh Balázs területi referens

92 BESZÁMOLÓ A HAJDÚSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ TELEP MŐKÖDÉSÉRİL , MEGLÉVİ HULLADÉKLERAKÓ KAPACITÁS a., elméleti lerakókapacitás: A jelenlegi hulladéklerakó alapterülete négyzetméter, téglalap alakú 200x250 m oldalhosszakkal. Az engedélyezett depónia magasság az eredeti IPPC engedély alapján 30 méter, 1:2 résző hajlásszöggel építve az elméleti összes befogadókapacitás eléri a köbmétert. Ebbıl jelenleg mintegy köbmétert töltöttünk meg, azaz közelítıleg köbméter szabad tér áll rendelkezésre. A többször módosított 1677/04/2008.számú IPPC engedélyünk pontja (13. oldal) alapján a lerakó kapacitása összesen tonna, szabad kapacitása az IPPC engedély kiadásakor (2008. március 4.): tonna volt. Engedély kiadása óta lerakott hulladék mennyisége: március-december: tonna január-december: tonna január-december tonna január-december tonna 2012.január-december tonna Összesen: tonna év elején tehát az engedélyezett szabad lerakó kapacitás: tonna. Ez a jelenlegi beszállítási ütemet feltételezve (5 év átlagában tonna/év lerakott hulladék), további évig biztosíthatja a hulladék lerakását a Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó Telepen. Ez csökkenhet a hulladéklerakók rekultivációja során a Telepre beszállításra került és kerülı, nagyobb mennyiségő kb ezer tonna A évben a legfontosabb telephelyet érintı beruházás a mőhelyépület és raktár építésének befejezése, melynek eredményeképpen szerelıaknával ellátott mőhelyépület egy tetıteres, raktár, mőhely és pihenıhelységgel bıvült. Az épületre már használatbavételi engedéllyel rendelkezünk. (1.-es kép) Ezen túlmenıen csapadékvíz csatorna építését és szikkasztó medence építését is megvalósítottuk, mellyel a csurgalékvíz medencék terhelését csökkentjük azzal, hogy a burkolt felületekrıl lefolyó víz nagy részét elkülönített csapadékvíz rendszeren keresztül szikkasztó medencébe vezetjük.

93 2012-ben fejeztük be egy un. hulladéktároló szín építését is, a telephelyen, melynek célja a telephelyen a kis, elsısorban lakossági és közületi hulladékbeszállítások kulturált módon történı fogadása fedett szín épületben, 12 illetve 30 m3-es konténerek alkalmazásával. (2.es kép) A 2012-es évben az Új Széchenyi Terv technológiafejlesztési kiírásának segítségével gumikerekes forgókotró beszerzése történt meg, mellyel kiválthatók a korábban alvállalkozók által igénybe vett gépi munkavégzések, valamint épületbontások, külsıs munkák végzésénél vesszük hasznát. Hiánypótló beruházásról van tehát szó. (3.-as kép) Az évente engedélyezett lerakható hulladékok mennyisége tonna/év. A es évben lerakott hulladék mennyisége az eddigi évek átlagával nagyjából megegyezik, kis mértékben csökkent az elmúlt évhez képest.

94 2., SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS HELYZETE, 2012 A 2012-es évben a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási területén ürített győjtıszigetek száma: Balmazújváros Bocskaikert Görbeháza Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúhadház Hajdúnánás Hortobágy Polgár Téglás Tiszagyulaháza Újtikos Újszentmargita 21 db 2 db 4 db 37 db 5 db 14 db 24 db 3 db 8 db 8 db 2 db 2 db 2 db Összesen 132 db Kb. 850 lakosra jut tehát egy háromfrakciós győjtısziget a szolgáltatási területen. (Balmazújvárosra vonatkoztatva ~857 fı/győjtısziget). A győjtıszigetek ürítése 1 db IVECO típusú öntömörítıs jármővel történik. A másodnyersanyagok értékesítésre történı elıkészítése (kézi válogatás, bálázás, tárolás) a Czégényi útfélen lévı Regionális Hulladékkezelı Telepen történik ben idényjelleggel üzemeltettünk házhoz menı szelektív hulladékgyőjtést Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon, Bocskaikertben, Tégláson és Balmazújvároson, melynek során havonta győjtöttük be a hasznosítható anyagokat a háztartásoktól. Ennek során közel 80 tonnányi hasznosítható anyag begyőjtése történt meg 2012-ben. A begyőjtött és értékesített másodnyersanyagok mennyisége 2012-ben: Anyag Átvevı Eladási ár Támogatás mértéke Begyőjtött mennyiség (teljes szolgáltatási terület, 2012) Vegyes üveg Maltha Hungary -3,9 Ft/kg 18 Ft/kg kg Kft. PET palack Fe-Group Invest Ft/kg 80 Ft/kg kg Zrt. (Budapest), PMR Kft. (színtıl függıen) PP-HDPE flakon Holofon Zrt., 10 Ft/kg 50 Ft/kg 3143 kg PMR Kft. Papír PMR Kft.- export Ft/kg ~ 6-9 Ft/kg kg

95 Egyéb mőanyag Fém italosdoboz Társított italosdoboz PMR Kft., Remat Zrt. Polgár-Metál Recycling Kft. PMR Kft.- MM Karton 0-50 Ft/kg 18 Ft/kg kg Ft/kg 42 Ft/kg 3020 kg 0-10 Ft/kg 100 Ft/kg 2705 kg Összesen a 2012-es évben begyőjtöttünk kg másodnyersanyagot, mely fajlagosan mintegy 6,84 kg-ot jelent lakosonként évente. Ez az országos átlaghoz viszonyítva alacsony-közepesnek tekinthetı. A szelektíven begyőjtött hulladékok idısora a HHG Kft. mőködési területén év Papír Mőanyag Üveg Szelektív hulladékgyőjtés Balmazújvároson Balmazújvárosban 2005-tıl mőködik győjtıszigetes szelektív hulladékgyőjtés, melynek során papír, mőanyag és üveg frakciókat győjtünk a kihelyezett 21 győjtıszigeten. Ezzel a módszerrel győjtıszigetenként kb. 1,6 tonna mőanyagot és papírt, valamint kb. 1 tonna üveget tudunk begyőjteni győjtıszigetenként. Balmazújváros esetében tehát a győjtıszigetes győjtéssel éves szinten (üveggel együtt) kb 60 tonna hasznosítható hulladék győjthetı be. Ez a mennyiség sajnos az elmúlt években nem növekszik, inkább stagnál, de akár csökkenı mennyiségek is megmutatkozhatnak egy-egy körzet vagy anyagfrakció esetében. A tavalyi évben a győjtıszigetek mellett elindítottuk a zsákos szelektív hulladékgyőjtést is annak érdekében, hogy a hasznosítható hulladékok mennyiségét tudjuk növelni. A lakosság jól fogadta a kezdeményezést, ezért a téli idıszakban is folytattuk kisebb gyakorisággal- a begyőjtést. Idén tavasszal pedig újra elindult a szolgáltatás, ismét 4 hetente győjtjük be a zsákokat. Tapasztalatok szerint a zsákos győjtés nem csökkentette a győjtıszigetes begyőjtés hatékonyságát, tehát mindenképpen megfigyelhetı az, hogy olyan lakosok is bekapcsolódtak

96 ebbe a rendszerbe, akik eddig a győjtıszigeteket nem használták. Ezzel a módszerrel a tavalyi évben (tavasztól ıszig) Balmazújvároson kg csomagolóanyagot sikerült begyőjtenünk tavasztól késı ıszig begyőjtött zsákos szelektív hulladékok mennyisége Balmazújvároson (kg) győjtési napokra bontva Ha a szelektíven begyőjtött hulladék mennyiségéhez még hozzáadjuk az iskolai papírgyőjtésekbıl származó hulladékok mennyiségét is (108,2 tonna 2012-ben), akkor azt mondhatjuk, hogy a Balmazújvárosban keletkezı kommunális hulladékok mennyiségébıl (cca tonna) mintegy 6-7 % hasznosul anyagában. A jövıben a zsákos győjtést felváltja majd a győjtıedénybıl történı begyőjtés, erre azonban legkorábban az év végétıl kerülhet sor, várhatóan ugyanis ekkor történik meg a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által tavalyi évben elnyert KEOP 111/B pályázatból megvalósuló eszközök üzembe helyezése. Az új rendszer lényege, hogy minden kertes ingatlan 3 kukával fog rendelkezni, melyek a következık: Hasznosítható hulladék: csomagolóanyagok, az üveg kivételével, ugyanaz a frakció amit ma a zsákokkal győjtünk: a kuka fedélszíne alapján megkülönböztethetı 120 literes edény lesz. Győjtés gyakorisága: feltehetıen 4 hetente (a tapasztalatok szerint elegendı gyakoriság) Bio vagy zöldhulladék: kerti nyesedékek, konyhai hulladékok, komposztálható anyagok kerülhetnek bele, (az egészségügyi hulladékok kivételével) a kuka fedélszíne alapján megkülönböztethetı 120 literes edény lesz.

97 Győjtés gyakorisága: vegetációs idıtıl függıen a gyakoriság változhat (nyáron gyakrabban, télen ritkábban, ez még egyeztetés alatt áll) Maradék hulladék: a jelenlegi kuka marad, a győjtés gyakorisága feltehetıen a maival megegyezı heti rendszerességő marad. Ahhoz, hogy az elıírt begyőjtési arányokat teljesíteni tudjuk, a jövıben jóval hatékonyabb kommunikációs kampányt kell folytatnunk a lakosság felé, illetve meg kell találni a szelektív győjtés kötelezı igénybevételének módját is. Az igénybevételi járulék bevezetésével a lerakásra kerülı hulladék mennyiségének visszaszorítása elemi érdekévé válik a lakosságnak és szolgáltatónak egyaránt. Az idei 3000 Ft/tonna lerakási járulék 3 év alatt fokozatosan Ft/tonna értékre emelkedik majd. 1.es kép A hulladéklerakón 2012-ben megépült mőhely/raktárépület

98 2. kép 2012-ben felépült hulladéktároló szín (220 m2) 3.kép Hyundai 170W-9 Robex gumikerekes forgókotró, 2 db mélyásó kanállal, 1 db polipkanállal és 1 db 2 méteres dönthetı rézsőkanállal felszerelve a 2012.év egyik jelentıs beruházása volt.

99 HAJDÚSÁGI EXPORA ELKÉSZÍTETT POSZTEREK:

100

101

102

103

104

105

106 Határozati javaslat A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft évi mőködésérıl szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft évi mőködésérıl szóló tájékoztatóját elfogadja. Balmazújváros, április 19. Dr. Tiba István polgármester

107 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének április 25-én ülésére a 15/2005. (VII. 01.) számú talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A. (2) bekezdésében, valamint a 26. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotta a talajterhelési díjról szóló helyi rendeletet. Az elmúlt közel 10 év alatt a rendeletben meghatározottak szerint történt a talajterhelési díj bevallása, befizetése, a hátralékok behajtása. A jogszabályból adódóan talajterhelési díj fizetésére az a kibocsátó köteles, aki a mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási, hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. Balmazújváros közigazgatási területén megvalósult a település egészét behálózó szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, ezáltal minden kibocsátó számára lehetıség nyílt a közcsatornára való rákötésre. Akik ezzel a lehetıséggel nem éltek, továbbra is kötelesek bevallani és megfizetni a jogszabály által elıírt mértékő talajterhelési díjat. A díj mértéke február 01-tıl az elızı évekhez képest tízszeresére emelkedett. A rendeletünk 6. -ban megfogalmazott mentességek idıközben már nem alkalmazhatóak. Javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy évtıl és az elkövetkezendı években azon kibocsátó, aki a szennyvízelvezetés érdekében a közcsatornára év közben ráköt, a rendelet 4. (1) bekezdésében foglaltak alól mentesüljön, azaz nem kell bevallást benyújtania és megfizetnie a talajterhelési díjat. Balmazújváros, április 19. Dr. Tiba István polgármester

108 TERVEZET Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének./2013. ( ) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 15/2005. (VII. 01.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 26. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1)A talajterhelési díjról szóló 15/2005. (VII. 01.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) 6. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 6. (1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, aki az adott évben rácsatlakozik a már üzemeltetett közcsatornára. A mentesség a rácsatlakozás évének elsı napjától érvényes. (2) Hatályát veszti a R. 6. (2) bekezdése. 2. (1) Ez az önkormányzati rendelet április 26. napján lép hatályba. (2) A rendelet rendelkezéseit elsı alkalommal a január 1. napjától és december 31. napjáig terjedı idıszakra vonatkozó bevallásokra kell alkalmazni. Balmazújváros, április Dr. Tiba István polgármester jegyzı Záradék: Kihirdetve: április... jegyzı

109 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének április 25-i ülésére, a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII.12.) számú rendelet módosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város közterületeinek rendeltetéstıl eltérı használatának szabályait, a használatért fizetendı díjakat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII.12.) számú rendelete tartalmazza. A rendelet értelmében Balmazújváros közterületein közterület használati hozzájárulás birtokában, a szükséges hatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzését követıen bárkinek lehetısége van alkalmi, hosszú távú, illetve mozgó árusítás folytatására. Az elmúlt idıszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a mozgó árusítás iránt kérelmet benyújtók sok esetben nem szerzik be a szükséges egyéb engedélyeket, továbbá bevételük növelése céljából az árusítás során gyakran tolakodó módon lépnek fel a lakosság irányába. Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a rendelet módosításával szüntesse meg a mozgó árusítás lehetıségét Balmazújváros közterületein. A rendeletmódosítás tartalmazza továbbá a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrejötte, illetve korábban az önkormányzat bizottságainak elnevezésében bekövetkezett változás miatt szükségessé vált módosításokat. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg, s lehetıség szerint támogassa a 35/2007. (XII.12.) számú helyi rendelet módosítását. Balmazújváros, április 19. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

110 Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2013. (...) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII.12.) számú rendelet módosításáról TERVEZET Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1) A közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII.12.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 3. (2) bekezdésében a Polgármesteri Hivatal szövegrész helyébe a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal szöveg, a R. 5. (2) bekezdésében a Polgármesteri Hivatal szövegrész helyébe a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal szöveg, a R. 8. (6) bekezdésében a Polgármesteri Hivatal szövegrész helyébe a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal szöveg, a R. 9. (2) bekezdésében az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság szövegrész helyébe az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság szöveg, a R. 10. (5) bekezdésében a Polgármesteri Hivatal szövegrész helyébe a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal szöveg, a R. 12. (1) bekezdésének b) pontjában a Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság szövegrész helyébe a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság szöveg lép. (2) A R. 3. (7) bekezdésének b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: b) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon létesítéséhez; (3) A R. 3. (7) bekezdésének f) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: f) alkalmi árusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez; 2. (1) Hatályát veszti a R. 8. (2) bekezdésének c) pontja. (2) Hatályát veszti a R. 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sorában az és mozgó árusítás szövegrész. 3. Jelen rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. Balmazújváros, április 25. Dr. Tiba István polgármester jegyzı Záradék: Kihirdetve napján jegyzı

111 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: ELİTERJESZTÉS jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a április 25-én tartandó ülésére az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a április 28-án tartott ülésén alkotta meg az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú rendeletét (továbbiakban: helyi rendelet). A rendelet szabályozza az elsı lakáshoz jutás feltételeit, a támogatásra jogosultak körét, támogatás mértékét, formáját, továbbá a visszatérítendı helyi támogatást. A támogatások odaítélésérıl március 31. napjáig Balmazújváros Város Önkormányzat Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottsága döntött. Azonban április 1-tıl a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a Képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalta ezen feladatot. A támogatás összege az önkormányzat költségvetésében meghatározott összegtıl, illetve a gyermekek számától függött április 1. napjától az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet úgy került módosításra, hogy a támogatás összege gyermekek számától függetlenül egységesen ,-Ft. Az alábbi grafikon jól mutatja, hogy évtıl a lakóház korszerősítéséhez, felújításához, illetve a lakásvásárláshoz és új lakóház építéséhez nyújtott helyi támogatást igénybevevık száma jelentısen csökkent Lakásépítés és vásárlás helyi támogatása Jogosultak száma Jogosultak száma Megállapított támogatás összege A támogatás igénybevételére vonatkozóan és évben egyetlen kérelem sem érkezett hivatalunkhoz és években ingatlan korszerősítése céljából nyújtott Balmazújváros Város Polgármestere ,-Ft összegő támogatást.

112 Az elsı lakáshoz jutók támogatásának esetében is megfigyelhetı, hogy az elmúlt idıszakban jelentısen csökkenı tendenciát mutat a támogatás igénybevétele, mely annak köszönhetı, hogy a évben bekövetkezett pénzügyi válság elsısorban az elbocsátásokon és a növekvı munkanélküliségen keresztül érintette a háztartások jövedelmi helyzetét, melybıl adódóan a családok nem képesek ingatlanvásárlásra, hitelképtelenekké váltak. Mint ahogyan szemléltettük is, sajnos az elmúlt évben sem jutott több család ingatlanhoz, bár a lakások, lakóházak vételára jelentısen csökkent. Elsı lakáshoz jutók támogatása Jogosultak száma Elsı lakáshoz jutók támogatása Támogatás éves összege Figyelemmel az elızıekben ismertetettekre, illetve az önkormányzat gazdasági érdekeire, javaslom a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásának mint nem kötelezı ellátási formának - a megszüntetését, s kérem a tisztelt Képviselı-testületet a rendelet-tervezet elfogadására. Balmazújváros, április 19. Dr. Tiba István polgármester

113 TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének./2013. (.. ) önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelete módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében és 26. -ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 5. (4) bekezdésében szereplı Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája szövegrész helyébe a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja szövegrész, a R. 7. (2) bekezdésében szereplı Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában szövegrész helyébe a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportjánál szövegrész, a R. 7. (3) bekezdésében szereplı Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája szövegrész helyébe a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja szövegrész lép. 2. (1) Hatályát veszti a R. 1. -ában szereplı meglévı ingatlan korszerősítési és felújítási költségeinek viseléséhez szövegrész. (2) Hatályát veszti a R. 7. (1) bekezdésében szereplı valamint a lakásépítés és vásárlás helyi támogatása, valamint a lakóház korszerősítési és felújítási munkálatokhoz kérelmezett támogatás szövegrész. (3) Hatályát veszti a R. 7. (2) bekezdésében szereplı valamint a lakásépítés és vásárlás helyi támogatása, valamint a lakáskorszerősítés és felújítás iránti támogatás szövegrész. (4) Hatályát veszti a R. 7. (3) bekezdésében szereplı valamint a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásában szövegrész hatályát veszti. (5) Hatályukat vesztik a R. 3. (2) bekezdése, 4. (4) bekezdés b) pontja, az (5) bekezdés d) és e) pontjai, az 5. (6) és (7) bekezdései, a 6. -a, a 8. (3), (4), (5), (6) és (7) bekezdései.

114 3. Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba. Balmazújváros, április 15. Dr. Tiba István polgármester jegyzı Záradék: Kihirdetve: április...napján jegyzı

115 Balmazújváros Város Polgármestere Elıterjesztés Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének április 25- én tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggı törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény (továbbiakban: Jtv.) 20. -a január 1. napjával módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) egyes rendelkezéseit, mely alapján szükségessé vált a szociális rendeletek felülvizsgálata. Elızıekre tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fıosztálya a január 22-én kelt levelében megkereste Balmazújváros Város Jegyzıjét, hogy a járásokhoz átkerült feladatokkal összefüggı, megváltozott szabályokhoz igazítsa hozzá a szociális rendeletet, továbbá hogy a korábbi jogszabályváltozások miatt szükséges rendeletmódosítási kötelezettségének tegyen eleget február 18-án a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fıosztálya elvégezte a rendelet felülvizsgálatát, és az alábbiakra hívta fel a figyelmet: A rendelet 6/A. (2) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy amennyiben kérelmezı és/vagy családja személygépkocsit üzemeltet - kivéve a mozgáskorlátozottságra, vagy speciális fejlesztést, nevelést, képzést, gyógykezelést igénylı gyermekre tekintettel fenntartott gépjármő - úgy átmeneti segély nem állapítható meg. A személygépkocsi üzemeltetés önmagában nem lehet kizáró ok, így ezen szabályozás hatályon kívül helyezése szükséges. A temetési segély maximumának szabályozása ellentétes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 46. (3) bekezdésével - mely szerint a segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes költségét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti -, ezért a vonatkozó rendelkezés módosítása szükséges. Jelenlegi rendeletünk alapján a temetési segély összege a számlával igazolt temetési költség 10%-a, de maximum a nyugdíjminimum 75%-a (21.375,- Ft) lehet, illetve méltányosságból ezen támogatás ,-Ft-ig terjedhet. Mivel a maximalizált összeg akár alatta is maradhat a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ának, így annak a hivatkozott törvényben meghatározottak szerinti módosítása szükséges. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy önkormányzatunk gazdasági stabilitásának megırzése érdekében a temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés összegének 20%-ában kerüljön meghatározásra. A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségét Balmazújváros Város Önkormányzat 1

116 Képviselı-testületének, az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 8.) számú önkormányzati rendeletének 14. (2) bekezdése (illetve minden évben a helyi önkormányzati költségvetési rendelet) szabályozza, mely alapján jelenleg a legolcsóbb földbetemetés összege ,-Ft+ÁFA, hamvasztásos temetés összege ,-Ft+ÁFA. Elızıek alapján jelenleg a temetési segély összege ,-Ft, illetve ,-Ft lenne, illetıleg kivételes méltányosságból ezen összeg 100%-ig is terjedhet. A rendelet 9. Köztemetés (1) bekezdésének szövegezése ellentétes a jogbiztonsággal, ezért javasoljuk annak hatályon kívül helyezését. Az Eljárási szabályok -ról szóló 11. (12) bekezdése okafogyott szabályozás, mivel a 11. (1) bekezdés egyébként is minden hatáskört a polgármesterre ruházott át, ezért annak hatályon kívül helyezése is szükséges. A szociális rendelet több ponton történı pontosítása is szükséges. A Jtv. 20. (8) bekezdés e) pontja szerint az Szt. 32/B. (1) bekezdés nyitó szövegében a települési önkormányzat, január 1-jétıl a jegyzı szövegrész helyébe a járási hivatal szöveg lép. A jelenleg hatályos Szt. 41. (2) bekezdése alapján az ápolási díjat a 43/B. (1) bekezdésében foglaltak kivételével az ápolást végzı személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal állapítja meg. Tekintettel arra, hogy ezen ellátási formákat a járási hivatal biztosítja, illetve méltányossági alapon önkormányzatunk nem biztosít ápolási díjat, ezért ahol a szociális rendelet idıskorúak járadékát, illetve ápolási díjat említ, szükséges annak hatályon kívül helyezése. Továbbá Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 400/2012. (XII. 28.) számú határozatával módosította a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának szervezeti felállására, belsı szervezeti tagozódására vonatkozó pontját, mely szerint a Szociális Csoport a Hatósági Osztály részévé vált. Elızıek szerint szükségessé vált a szociális rendeletben a Szociális Csoport kifejezés módosítása is. Fentieken túl a Jtv január 1-jétıl a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként mőködı járási hivatalok hatáskörébe utalta a gyámhatósági feladatokat. A rendeletünk vonatkozó pontjait ennek megfelelıen korrigálni szükséges. Az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontja értelmében rendszeres szociális segélyre jogosult az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdı napján a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. A rendeletünk jelenleg is szabályozza a rendszeres szociális segély ezen formáját, viszont nem szabályozza az ezen ellátási formát igénybevevık vonatkozásában azt, hogy a jogosultságot mennyi idınként kell felülvizsgálni. Ezentúl az egyes foglalkoztatásiegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet január 1-jei hatályba lépése kapcsán szükséges szabályozni, illetıleg pontosítani azt, milyen esetben tekinthetı egészségkárosodottnak a rászorult. 2

117 A gyógyszertámogatás - mint az átmeneti segély egyik formájának legmagasabb összege jelenleg 4.000,-Ft lehet. Néhány esetben elıfordul, hogy ezen összeg megközelítıleg sem fedezi az egyes betegségek kezeléséhez szükséges, felírt gyógyszerek árát, ezért indokoltnak tartom a gyógyszertámogatás legmagasabb összegének megemelését. A temetési segély megállapításánál meghatároztuk a legolcsóbb temetés költségét és jelenleg a rendeletünkben ez úgy szerepel, hogy a legolcsóbb temetés költsége évtıl a mindenkori helyi éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közlése alapján. Indokolatlan rögzíteni azt, hogy évtıl kerül meghatározásra a legolcsóbb temetés költsége. Többször elıfordul, hogy egy azon temetés vonatkozásában több személy részére megosztva kerül a temetési számla kiállításra. Ezért rögzíteni szükséges azt, hogy ugyanazon temetés vonatkozásában a temetési segély egy kérelmezı részére állapítható meg. Ennek megfelelıen a vonatkozó kérelmet is módosítani szükséges. A gyógyfürdıellátás támogatásával kapcsolatban szükségessé vált a támogatás kifizetését újraszabályozni, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos vonatkozó szabályozás értelmében a támogatást a Pénzügyi Osztály Költségvetési Csoportja a Balmazaqua Kft. számlájára utalja. A kifizetés ezen formája jogbizonytalanságot okoz, illetıleg több problémát is felvet az, hogy a megítélt támogatást nem a támogatottnak fizetjük ki. Jelenleg ez úgy mőködik, hogy a Balmazaqua Kft. mintegy megelılegezve a mi döntésünket, a támogatottól az önrészt nem veszi el, megelılegezve azt, hogy a polgármester a támogatást odaítéli. Tekintettel arra, hogy a támogatás odaítélése egy hatósági eljárással lezárult döntés kapcsán lehetséges, így szükségessé vált az, hogy a támogatás a támogatott részére kerüljön kifizetésre. Az érintetteknek ez többletproblémát nem okoz, mivel megállapodtam a Balmazaqua Kft.-vel arról, hogy a támogatást igénylık kérelmét a szükséges mellékletekkel együtt továbbra is összegyőjti a gyógykezelés megkezdése elıtt és azt heti rendszerességgel hivatalunkhoz benyújtja elbírálás végett. Az Országgyőlés a március 18-i ülésnapján fogadta el a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerősítési Programmal összefüggı módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi XXVII. törvényt, mely az Szt. egyes rendelkezéseit is megváltoztatja. A változások érintik a közgyógyellátást. Az Szt. 50. (3) bekezdésébe mely a szociálisan rászorult személyek részére megállapítható közgyógyellátást szabályozza beépítésre került a méltányossági jogcímen kifejezés. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 3/2010. (II. 17.) számú rendeletében szabályozza a szociálisan rászorult személyek részére nyújtható közgyógyellátást, azonban a 10. (1) bekezdésében nem szerepel a méltányossági jogcím kifejezés, melynek beépítése szükséges. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének szabályait az Szt a határozza meg. Ennek értelmében az ellátás megtérítése elrendelésének alapfeltétele az, hogy a jogosulatlanság mellett a rosszhiszemőség is megállapítást nyerjen. Ennek megfelelıen szükséges ezt a rendeletünkben is rögzíteni. A szociális ellátások helyi szabályairól 3/2010. (II. 17.) számú rendelet az elmúlt években több alkalommal módosításra került, ezért indokolt az alap és módosító rendeletek egységes szerkezetben történı megjelenítése. 3

118 Elızıekre való, s a szakmai véleményben foglaltakra tekintettel kérem a tisztelt Képviselıtestületet a szociális rendelet elfogadására. (A pontosítások, módosítások a rendelet-tervezetben dılt betővel szerepelnek.) Balmazújváros, április 19. Dr. Tiba István polgármester 4

119 TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének../2013.(.....) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. (3) bekezdés b) pontjában, a 26. -ában, 47. (2a) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében és a 132. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 21. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságának véleményének kikérésével, a következıket rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Balmazújváros közigazgatási területén élı és lakcímmel rendelkezı: a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) lakcímre tekintet nélkül azokra a hajléktalan személyekre, akik az önkormányzat illetékességi területét jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett nyilatkozatukban. (2) A rendelet hatálya az átmeneti segély, étkeztetés, szállás biztosítása ha ezek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak Magyarország területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 5

120 Az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülık együttmőködésének szabályai 2. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítı Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítı Szolgálat) együttmőködni köteles. (2) A Családsegítı Szolgálat feladatai, kötelezettségei: a) a rendszeres szociális segélyben részesülı, együttmőködésre kötelezett személyt nyilvántartásba veszi és tájékoztatja az együttmőködési kötelezettség feltételeirıl és menetérıl, b) a rendszeres szociális segélyben részesülı számára, beilleszkedésének elısegítése érdekében: - tanácsadást (jogi, munkaügyi, egészségügyi), - életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozást, - álláskeresésre irányuló, - munkára és pályára állítási, - továbbtanulási, - pályakorrekciós csoportfoglalkozásokat és tanácsadást szervez. c) Az együtt nem mőködés tényérıl a bekövetkezéstıl számított 8 napon belül a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportját értesíti. (3) Az együttmőködési tevékenység alapján szervezhetı programtípusok az alábbiak lehetnek (a Családsegítı Szolgálatot érintı költségkihatás évente kerül elfogadásra az intézmény költségvetésében): az együttmőködésre kijelölt szervvel (Családsegítı Szolgálat) való kapcsolattartás, a támogatásban részesülı számára elıírt egyéni képességet fejlesztı vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg a munkavégzésre történı felkészülési programban való részvétel, a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelı oktatásban, képzésben történı részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzése. (4) Az együttmőködési kötelezettség elıírásáról, tartalmáról, megszegésének következményeirıl a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell. Az együttmőködés megszegésének esetei 6

121 Az együttmőködés megszegésének esetei: 3. a) az együttmőködésre kijelölt intézménnyel a határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül önhibáján kívül nem jelenik meg és távolmaradását 5 munkanapon belül háziorvosi, szakorvosi igazolással, vagy az akadályoztatás tényét hitelt érdemlı módon bizonyító egyéb dokumentummal nem igazolja, b) a Családsegítı Szolgálat által kidolgozott és elfogadott beilleszkedési programban foglaltakat nem teljesíti. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítı támogatás 4. (1) A természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítı támogatás formái: a) a gyermekétkeztetés térítési díjkedvezménye, a hátralékos számlán történı jóváírással, b) tankönyv kifizetése, az oktatási intézmény tankönyvfelelıse részére, c) közüzemi díj kifizetése, a szolgáltatóhoz történı utalással, önkormányzati tulajdonban lévı lakás lakbérfizetéséhez, a fenntartóhoz történı átutalással, d) élelmiszer és tüzelıutalvány formájában. (2) A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala a gyermekek védelembe vételérıl értesíti a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıjét. (3) A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıje határozattal intézkedik: a) a gyermekétkeztetést biztosító oktatási intézmény térítési díj beszedıje, a tankönyvfelelıs, lakbérszámlát kezelı Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által leadott kimutatás alapján a hátralék összegének legfeljebb a (4) bekezdésben meghatározott mértékig a rendszeres szociális segélybıl és foglalkoztatást helyettesítı támogatásból történı levonásáról, illetve rendelkezik a kifizetésrıl, vagy a számlákon történı jóváírásról, b) a közüzemi szolgáltató felé történı utalásról, c) az élelmiszer és tüzelıutalvány kiadásáról. (4) A természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítı támogatás összege nem lehet több védelembe vett gyermekenként, mint az ellátás megállapított összegének 20 %-a, de összesen legfeljebb 60 %-a. 7

122 Egészségi vagy mentális állapotra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély 5. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy részére az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontja alapján rendszeres szociális segély állapítható meg, ha az igénylı vagy a foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülı a) össz-szervezeti egészségkárosodásának mértéke eléri vagy meghaladja a 30%-ot, b) fizikai, mentális állapota, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban történı részvételét akadályozza vagy kizárja, c) gyermeket vár. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott állapot fennállásának igazolására csatolni kell: a) egészségkárosodott személy vonatkozásában a rehabilitációs szakigazgatási szerv érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvélményét, b) pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedık szakorvosi igazolását az állapot fennállásáról és a gyógykezelésben való részvételrıl, c) várandós anya esetén a nıgyógyász szakorvos igazolását vagy a terhesgondozási kiskönyvet. (3) Az (1) bekezdés a), b) pontjai alapján a rendszeres szociális segélyben részesülık aktív korúak ellátására való jogosultságát a megállapító szerv a jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított 1 éven belül felülvizsgálja. (4) A felülvizsgálati eljárás lezártát követı hónap elsı napjától az (1) bekezdés a) pontja alapján jogosultságot szerzık tekintetében amennyiben a szakhatósági állásfoglalásban vagy szakvéleményben felülvizsgálati idı nem került meghatározásra, valamint az (1) bekezdés b) pontja alapján jogosultságot szerzık esetében az Szt aiban meghatározott feltételek fennállása esetén foglalkoztatást helyettesítı támogatást kell megállapítani. Aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei 6. (1) E szakaszban elıírt feltételeket az Szt. 37. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyi kör kivételével kell alkalmazni. (2) Az aktív korúak ellátását kérelmezı személy az Szt ában foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezetének rendben tartására. (3) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmezı, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerően lakott lakást, vagy házat: a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerő használhatóságát biztosítja, c) a lakóingatlanhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, d) a lakóház elıtti járdát (járda hiányában egy méter széles területsávot), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedı teljes területét gondozza, tisztán tartja, e) az ingatlan elıtti árok és áteresz rendbentartásáról gondoskodik. (4) A kérelmezı köteles a (3) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követıen is fenntartani. 8

123 (5) A jegyzı a kérelem benyújtását követı 10 napon belül a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja és közterületfelügyelıinek bevonásával gyızıdhet meg a lakókörnyezet rendezettségérıl. (6) Amennyiben a lakókörnyezet a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyzı 5 napos határidı kitőzésével felhívja a kérelmezıt vagy az ellátás jogosultját az elvégzendı tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítésérıl ismételt helyszíni szemle során a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja és a közterület-felügyelık bevonásával gyızıdik meg. (7) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidıig nem biztosítja, annak az aktív korúak ellátása nem állapítható meg, továbbá meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, aki a 7. -ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti. (8) A jogosultság feltételeként elıírt szabályok betartását a jegyzı a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja és a közterületfelügyelık bevonásával ellenırzi. (9) Az ellenırzést végzı a hozzá érkezett megkeresést követı 5 napon belül köteles az ellenırzést elvégezni, és annak eredményét írásban közölni. (1) Átmeneti segély formái: a) egyszeri segély b) gyógyszertámogatás Átmeneti segély 7. (2) Az egyszeri segély folyósítható készpénzben, tüzelıutalványban, vagy közüzemi díjhátralék rendezésére irányuló kérelem esetén a szolgáltatóhoz történı átutalással. (3) Az esetenként nyújtott egyszeri segély legkisebb összege 2.000,- Ft. (4) A gyógyszertámogatás utalvány formájában kerül kiadásra, melyet Balmazújváros közigazgatási területén található gyógyszertárakban lehet beváltani. (5) A gyógyszertámogatás legkisebb összege 1.000,- Ft, legmagasabb összege 6.000,- Ft lehet. 8. (1) Átmeneti segély annak adható, aki létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, elsısorban akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem 9

124 tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. a) Átmeneti segélyre jogosult az, akinek a családjában az egy fıre számított havi családi jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élı esetében a 200 %-át nem haladja meg. b) Jövedelem és vagyoni érték nagyságától függetlenül jogosult az a személy, akit elemi- vagy tőzkár ért. (2) Nem állapítható meg átmeneti segély, ha kérelmezı és/vagy családja az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoni értékkel rendelkezik. Idıskorúak szociális segélye 9. (1) Az önkormányzat a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezı, a tárgyévben 65. életévét betöltött nyugdíjas korú lakosok részére természetbeni szociális segélyt nyújt Karácsony ünnepe alkalmából. (Mértékérıl a képviselı-testület évente a költségvetésben dönt.) (2) Az önkormányzat a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezı, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrıl szóló 85/2007. (IV.25.) Kormányrendelet 10. -ában érintettek részére szociális segélyként utazási támogatást nyújt a helyi menetrend szerinti közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának erejéig. (3) A támogatás a megvásárolt bérlet után havonta igényelhetı, a szolgáltató által kiállított készpénzfizetési számla egyidejő benyújtásával. (4) A (2) bekezdésben foglalt támogatásban azon személyek részesülhetnek, akiknek az egy fıre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. Temetési segély 10. (1) Temetési segély állapítható meg azon kérelmezı részére, akinek családjában az egy fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. (2) A temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 20%-a. A legolcsóbb temetés költsége a mindenkori helyi éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közlése alapján. (3) Rendkívüli élethelyzet, (különösen a hirtelen vagy tragikus körülmények közötti haláleset) és rendkívüli szociális körülmény (különösen a nyugdíjminimum alatti egy fıre jutó jövedelem) esetén a polgármester engedélyezheti a temetési segély kifizetését a számlák utólagos becsatolása mellett is. 10

125 (4) A (3) bekezdés szerinti esetben a temetési segély összege kivételes méltányosságból a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 100%-áig terjedhet. (5) Temetési segély megállapítása iránti kérelmet temetési számlával együtt - a halálesetet követı 60 napon belül lehet benyújtani. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy egy vagy több személy részére lett e temetési számla kiállítva. Amennyiben egy azon temetés vonatkozásában több személy részére megosztva lett a temetési számla kiállítva, úgy a számlák jogosultjainak egybehangzó írásos nyilatkozata szükséges arról, ki a temetési segély kérelmezıje. A határidı elmulasztása jogvesztı. Gyógyfürdıellátás támogatása 11. (1) Gyógyfürdıellátás támogatására jogosult az, aki szakorvosi beutalóval a balmazújvárosi Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdıben biztosított, Balmazaqua Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által nyújtott, társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyfürdıellátást vesz igénybe. (2) A kezelésekért, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetı gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI.19.) EüM rendeletben foglaltak szerinti társadalombiztosítási támogatáson felüli, az igénybevevık által fizetendı térítési díj részletet a Balmazújváros Városkártyával rendelkezık esetében Balmazújváros Város Önkormányzata 25 % mértékben megtéríti. Amennyiben a Balmazújváros Városkártyával rendelkezı öregségi nyugellátásban, valamint az egészségkárosodása alapján rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, úgy a társadalombiztosítási támogatáson felüli részlet 50 %-át vállalja át. (3) A támogatást e rendelet mellékletét képezı formanyomtatványon lehet igényelni. (4) A támogatás megállapításához a szolgáltató igazolása is szükséges, mely tartalmazza az igénybe vett fürdıgyógyászati ellátás megnevezését, mennyiségét és az igénybevevı által fizetett összeget. (5) Szolgáltató a támogatást igénylık kérelmét a (4) bekezdésben meghatározott igazolással együtt, hetente benyújtja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportjához. Balmazújváros Város Polgármestere határozattal dönt az igénybevett gyógyfürdıellátás támogatásról. (6) A támogatást a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály Költségvetési Csoportja a határozatban foglaltak szerint, a döntés jogerıre emelkedését követı 10 napon belül kifizeti a támogatott részére. Köztemetés 11

126 12. (1) Ha a polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi, akkor a megtérítés összegét amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné az önkormányzat méltányosságból a kötelezett kérelme alapján: a) csökkenti vagy elengedi, ha a visszafizetésre kötelezett személy egy fıre jutó havi családi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét, egyedül élı esetében a nyugdíjminimum két és félszeres összegét és a lakott lakáson kívül egyéb vagyontárggyal nem rendelkezik, b) részletekben történı megfizetést engedélyez. Közgyógyellátás 13. (1) Az Szt. 50. (3) bekezdése szerint méltányossági jogcímen - közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg a szociálisan rászorult személy részére, az alábbi feltételek fennállása esetén: (2) Közgyógyellátásra jogosult az a) akinek az egy fıre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége nyugdíjminimum 20 %-át eléri vagy meghaladja, b) egyedül élı esetében az egy fıre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a nyugdíjminimum 15 %-át eléri vagy meghaladja, c) aki a háziorvos igazolása alapján súlyos, állandó kezelést igénylı daganatos betegségben szenved, vagy fekvı beteg és pelenka használata szükséges, és az egy fıre számított havi családi jövedelem ca) egyedül élı esetében a nyugdíjminimum 300 %-át, cb) kétszemélyes család esetében a nyugdíjminimum 250 %át nem haladja meg, ezzel egyidejőleg a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a nyugdíjminimum 20 %-át eléri, vagy meghaladja. (3) Nem állapítható meg a közgyógyellátásra való jogosultság, ha kérelmezı és/vagy családja az Szt. 4. (1) bekezdés b), ba) és bb) pontjaiban meghatározott vagyoni értékkel rendelkezik. Normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei 14. (1) Normatív lakásfenntartási támogatást kérelmezı személy, az Szt. 38. (2) (3) bekezdésében foglaltakon túl, a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezetének rendben tartására. (2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmezı, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerően lakott lakást, vagy házat 12

127 a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerő használhatóságát biztosítja, c) a lakóingatlanhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, d) a lakóház elıtti járdát (járda hiányában egy méter széles területsávot), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedı teljes területét gondozza, tisztán tartja, e) az ingatlan elıtti árok és áteresz rendbentartásáról gondoskodik. (3) A jegyzı a normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelem benyújtását követı 10 napon belül a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja a közterület-felügyelet bevonásával gyızıdhet meg a lakókörnyezet rendezettségérıl. (4) Amennyiben a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyzı 5 napos határidı kitőzésével felhívja a kérelmezıt, illetve az ellátás jogosultját az elvégzendı tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melyek teljesítésérıl ismételt helyszíni szemle során a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja a közterületfelügyelet bevonásával gyızıdik meg. (5) A kérelmezı köteles a (2) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követıen is fenntartani, melyet a közterület-felügyelet ellenıriz. (6) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidıig nem biztosítja, annak normatív lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg, illetve a megállapított lakásfenntartási támogatást a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. Eljárási szabályok 15. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását a képviselı-testület Balmazújváros Város Polgármesterére átruházza. A közgyógyellátás és az aktív korúak ellátása tekintetében a hatáskörök címzettje a város jegyzıje. (2) A szociális ellátás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával a közös önkormányzati hivatalhoz lehet benyújtani. A kérelemben szereplı személyiés lakcímadatokat érvényes hatósági igazolvánnyal kell igazolni. (3) A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja a beérkezett kérelmek alapján a jogszabályban meghatározott ellátásokra való jogosultság megállapítását, felülvizsgálatát, megszüntetését döntésre elıkészíti. (4) Valamennyi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 3. számú mellékletének 2. számú, jövedelmi adatokat tartalmazó 13

128 nyilatkozatát, valamint a) a nyugdíjban, a megváltozott munkaképességő személyek ellátásában és egyéb rendszeres pénzellátásban részesülı kérelmezı esetében a kérelem benyújtását megelızı havi folyósított ellátás összegérıl szóló igazolást (a nyugdíjszelvény a nyugdíjas igazolvánnyal, vagy az éves értesítıvel együtt), b) e rendelet 1. számú függeléke szerinti nyilatkozatot az alkalmi jellegő munkavégzésbıl, valamint ıstermelıi tevékenységbıl származó jövedelmérıl, c) a kérelmezı családjában (háztartásában) élı 18. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolását, d) elvált vagy házastársától különélı kérelmezı esetében a gyermektartásdíjról rendelkezı jogerıs bírói ítélet másolatát és a tényleges gyermektartásdíjról szóló igazolást, családi pótlék összegérıl szóló igazolást, illetve a gyermektartásdíj megelılegezésérıl szóló gyámhivatali határozatot. (5) Az e rendeletben szabályozott átmeneti segély, közgyógyellátás megállapítása iránt benyújtott kérelemben nyilatkozni kell az igénylınek az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról, melyekhez a rendszeres szociális segély megállapítása iránt benyújtott kérelemhez a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot is csatolni kell. (6) Az e rendeletben külön nem szabályozott támogatási formák folyósítása (megállapítása és megszüntetése) a kormányrendelet 6. -a alapján történik. A támogatások kifizetése az ügyfél kérése szerint történhet: a) lakossági folyószámlára utalással, b) postautalványon, vagy, c) házipénztárból, (7) A jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatban az Szt ának figyelembevételével a hatáskörök gyakorlói döntenek. (8) Ha a helyi önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné méltányosságból a) elengedheti, b) csökkentheti, c) részletekben fizettetheti meg. (9) A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja a támogatást igénylık szociális helyzetérıl tájékozódik. Ennek keretében: a) környezettanulmányt készít, b) vizsgálja az Szt. 10. (1) bekezdésében foglaltakat. (10) Egy éven belül nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylırıl, ha életkörülményeit a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály 14

129 Szociális Csoportja más, bármely ügyben vizsgálta, s nem feltételezhetı azokban lényeges változás. (11) Halaszthatatlan esetben, ha az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a támogatás az igénylı nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett. Záró rendelkezések 16. (1) E rendelet május 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendeletet az Szt.-ben, valamint a kapcsolódó kormányrendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) számú rendelet és az azt módosító 3/2011. (II. 16.), 11/2011. (III. 23.), 6/2012. (I. 30.), 18/2012. (IV.25.), 22/2012. (IX. 12.) és az 1/2013. (I. 23.) számú rendelet hatályát veszti. (4) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetı évi I. törvény 3. -ával összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. Balmazújváros, április 19. Dr. Tiba István polgármester jegyzı Záradék: Kihirdetve április....napján jegyzı 15

130 1. melléklet a.../2013. (.... ) önkormányzati rendelethez N Y I L A T K O Z A T Alulírott...(név)...(szül.név)...(szül. hely)...(szül. név) an:...) Balmazújváros,...szám alatti lakos kijelentem, hogy munkaviszonyban nem állok, rendszeres pénzellátásban (pl. GYES, GYED, GYET, nyugellátás, munkanélküli ellátás, rendszeres szociális ellátás, stb.) nem részesülök, megélhetésemet biztosító jövedelmem és vagyonom nincs. Kijelentem továbbá, hogy a szociális ellátás megállapítására irányuló kérelmem benyújtásá- nak hónapját megelızı 12 hónap alatt szerzett egyéb* (...) jövedelmem egy hónapra jutó átlaga...,- Ft, azaz...forint. Balmazújváros, (év (hó) (nap) aláírás *Egyéb jövedelem: állattartásból, földmővelésbıl származó bevétel, nádazás, napszámos munka, ingatlan bérbeadásából származó bevétel, stb. Felhívom figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 51. (5) bekezdésében foglaltak értelmében, az ügyfél vagy képviselıje, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentıs valótlan tényt állít, illetve az ügy eldöntése szempontjából jelentıs tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható. A Ket 61. (2) bekezdése alapján az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 17. (1) bekezdése alapján a jogosultsági feltételek hiányában, vagy a törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást ha e törvény eltérıen nem rendelkezik - meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybevevıt kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelı pénzegyenérték megfizetésére. 16

131 2. melléklet a.../2013. (.... ) önkormányzati rendelethez Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Tel.: 06-52/ FAX: Kérelem gyógyfürdıellátás támogatásához Alulírott Születési név:.. Születési hely: születési idı:... Anyja neve:.. TAJ szám: 4060 Balmazújváros,. szám alatti lakos kérem, hogy a mellékelt igazolás alapján szíveskedjenek gyógyfürdıellátás támogatást megállapítani, és azt a Balmazaqua Kft. számlájára átutalni. Telefonszám:. Balmazújváros Városkártya száma:. Balmazújváros, aláírás szem.ig.szám:... Kérelemhez egyidejőleg becsatolom: Igazolás a gyógyfürdı részérıl, hogy a gyógykezeléseket igénybe vettem. Öregségi nyugellátásra, illetıleg az egészségkárosodás alapján rokkantsági járadékra, rokkantsági ellátásra, vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultságot igazoló okirat másolatát. 17

132 3. melléklet a.../2013. (.... ) önkormányzati rendelethez Balmazaqua Kft Balmazújváros, Iskola köz 18. I G A Z O L Á S Igazoljuk, hogy. (sz: (sz.hely, idı): (anyja neve):. Balmazújváros,. szám alatti lakos a TB által támogatott gyógyfürdı ellátást az alábbiak szerint vette igénybe. Megnevezés Egységár Felvett Összeg kezelés szám Medencefürdı.Ft..db..Ft Iszapkezelés.Ft..db..Ft Súlyfürdı.Ft..db..Ft Szénsavas fürdı.ft..db..ft Villanykádfürdı.Ft..db..Ft Víz alatti vízsugármasszázs.ft..db..ft Víz alatti gyógytorna.ft..db..ft Gyógymasszázs.Ft..db..Ft Gyógyúszás.Ft..db..Ft Balmazújváros, aláírásra jogosult 18

133 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének április 25-én tartandó ülésére a Veres Péter Kulturális Központ pályázati kifizetés ütemezése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Veres Péter Kulturális Központ az elıterjesztés mellékletét képezı - pályázaton elnyert összegek kifizetésének ütemezése tárgyú - kérelemmel fordult a tisztelt Képviselı-testülethez. A kérelem a pályázatban szereplı pénzügyi ütemezéshez igazodó forrás biztosításra, rendelkezésre állásra irányul. Mivel Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetése csak a pályázatok megvalósítását biztosító önerıt tartalmazza (ÁFA tartalom), így az elnyert 100%-os nettó összeg rendelkezésre állását kéri biztosítani a rendezvény megvalósításához és a kérelemben szereplı eszköz beszerzéshez a levél írója, a Veres Péter Kulturális Központ igazgatója. A rendezvény szervezıjének és megvalósítójának nincs megfelelı pénzügyi forrása az elıfinanszírozáshoz, így a pályázatot benyújtó önkormányzatnak kell a szükséges pénzügyi forrást biztosítani a sikeres lebonyolítás és megvalósítás érdekében. A pénzügyi teljesítést követıen az önkormányzat jogosult lesz az elnyert támogatás mielıbbi lehívására. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a Kadarcs Napforduló rendezvény megvalósításának nettó eft összegét a kért ütemezésben június 10. és 20. között az önkormányzat dologi kiadásai között rendezvény szervezésre, megvalósításra tervezett összegbıl megelılegezni szíveskedjen. A Települések helyi termékeinek bemutatására vagy helyi hagyományokra épülı rendezvények megtartására címmel benyújtott pályázat részeként beszerzésre kerülı eszközök megrendelését kezdje el és a nettó ,- Ft-ot május 10-re, illetve ,- Ft-ot június 10-re biztosítani szíveskedjen a évi költségvetési rendelet 5. számú mellékletének ÉAOP-5.1.1/D-09-1f városközpont fejlesztés címen tervezett ,- Ft összegbıl. Határozati javaslat A Veres Péter Kulturális Központ pályázati kifizetés ütemezése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a alapján a évi költségvetési rendeletben szereplı dologi kiadások terhére biztosítja forrás rendelkezésre állását az önkormányzat által megvalósítandó Kadarcs Napforduló rendezvényhez nettó eft összegben. A évi költségvetési rendelet 5. számú mellékletének ÉAOP-5.1.1/D-09-1f városközpont fejlesztés címen tervezett ,- Ft összege terhére biztosítja forrás

134 rendelkezésre állását a Települések helyi termékeinek bemutatására vagy helyi hagyományokra épülı rendezvények megtartására címő pályázat eszköz beszerzéséhez ,- Ft összegben. Határidı: Felelıs: folyamatos Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, április 19. Dr. Tiba István polgármester

135

136

137

138 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének április 25-én tartandó ülésére az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az Önkormányzati Tőzoltóság üzleti tervét a Képviselı-testület a 38/2013. (II. 08.) számú határozatával elfogadta. Az üzleti terv pénzügyi terv melléklete a mőködéshez szükséges bevételek összetételét három forrásban tagolta, Belügyminisztériumi támogatás, önkormányzati támogatás és saját bevétel. Az Önkormányzati Tőzoltóság a saját bevétel címen tervezett összeget idıarányos mértékben nem tudja teljesíteni, mivel nem kerültek aláírásra azok a támogató szerzıdések (Nagyhegyes Község Önkormányzata, Hortobágyi Nemzeti Park), melyek alapján saját bevételhez jutnának. A tőzoltóság által tervezett távfelügyeleti ellátás tárgyi és szakmai feltételei sem állnak még maradéktalanul rendelkezésre, így a saját bevétel ezen ok miatt sem biztosított, így az üzleti terv szerinti ütemezés nem teljesül. Balmazújvároson és az Önkormányzati Tőzoltóság ellátási területéhez tartozó területeken a tőz és más vis maior esetek elhárítása, a lakosság biztonságérzete érdekében szükséges a mőködés zavartalanságának biztosítása. Ennek elérése érdekében, amíg nem biztosított az Önkormányzati Tőzoltóság saját bevételének teljesítése június 30-ig, azaz két hónapra további önkormányzati támogatás megítélését javasoljuk ,- Ft összegben. Határozati javaslat Az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a alapján az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros részére ,- Ft összegő támogatást biztosít június 30- ig a évi zárszámadási rendelettel elfogadott pénzmaradvány terhére. Határidı: június 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, április 19. Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona, osztályvezetı Dr. Tiba István polgármester

139 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének április 25-én tartandó ülésére a Balmazújváros Sport Kft évi beszámolója és a évi üzleti terve tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a február 8-i ülésén a 37/2013. (II. 08.) számú határozatával a Balmazújváros Sport Kft. üzleti tervének tárgyalását elnapolta. A évi üzleti terv újbóli megtárgyalása a évi beszámolóval egyidıben kerül sor, aminek alapvetı oka, hogy a másodosztályú (NBII) klublicenc megszerzésének egyik feltétele az MLSZ által meghatározott tartalmú és határidıre történı adatszolgáltatás teljesítése. Ennek a követelménynek, valamint a Képviselı-testület döntésének kívánunk eleget tenni, amikor beterjesztjük az elıterjesztés mellékletét képezı dokumentumokat. Kérjük a Képviselı-testület támogató döntését mind a beszámolóval, mind az üzleti tervvel kapcsolatban azért, hogy ezt követıen az MLSZ által mőködtetett információs rendszeren keresztül a megadott formában továbbításra kerülhessenek, és ezáltal biztosított legyen a klublicenc megszerzéséhez elıírt követelmények egy része. A Balmazújváros Sport Kft évi beszámolója a évrıl készített beszámoló felülvizsgálatát is magában foglalja. A Kft. életében a év volt a teljes üzleti év, év adatai még részben a jogelıdnél kerültek elszámolásra dokumentálva, másodrészben a Kft.-nél. E kettısségbıl adódóan a évrıl készült beszámolóban hibák kerültek felszínre a évi beszámoló összeállításakor, melyek a jogszabályi elıírások szerint javításra, módosításra kerültek. Így a évi beszámoló valós képet mutat a Kft. gazdálkodásáról. Az egyszerősített éves beszámoló tábláit a csatolt üzleti jelentést kiegészítı melléklet kellıen indokolja, alátámasztja. A évre beterjesztett üzleti év magában hordozza a folytatólagosságot, ugyanakkor az adott évre vonatkozó új vagy egyszeri feladatokra tekintettel került összeállításra. Ahhoz azonban, hogy a terv megvalósulhasson, az önkormányzat költségvetési rendeletében a Balmazújváros Sport Kft. részére megállapított mőködési és felhalmozási támogatáson túl további ,- Ft mőködési támogatás biztosítása szükséges. Határozati javaslat A Balmazújváros Sport Kft évi beszámolója és a évi üzleti terve tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban kapott felhatalmazás alapján eljárva

140 1. a./ alternatíva a Balmazújváros Sport Kft évi egyszerősített éves beszámolóját elfogadja. b./ alternatíva a Balmazújváros Sport Kft évi egyszerősített éves beszámolóját nem fogadja el. 2. a. /alternatíva a Balmazújváros Sport Kft évi üzleti tervét elfogadja úgy, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlyának biztosítása érdekében további ,- Ft mőködési támogatást biztosít az önkormányzat zárszámadási rendeletében elfogadott évi pénzmaradvány terhére. b./ alternatíva a Balmazújváros Sport Kft évi üzleti tervét nem fogadja el. Határidı: Felelıs: április Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, április 19. Dr. Tiba István polgármester

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének április 25-én tartandó ülésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt május 2-án tartandó rendkívüli közgyőlésére álláspont kialakítása tárgyában A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. a mellékelt meghívót juttatta el Önkormányzatunkhoz. Az igazgatóság elnöke május 2-án (csütörtök) órára rendkívüli közgyőlést hívott össze, az alábbi napirendi pontokban. 1. Napirendi pont: Tájékoztatás és határozat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt május 31-ig benyújtásra kerülı mőködési engedélyének megkérésérıl. 2. Napirendi pont: Egyebek. A Vízmő Zrt.-tıl megkapott közgyőlési anyagot jelen elıterjesztéshez mellékelem. Balmazújváros településen a Tisztelt Képviselı-testület döntése értelmében a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. látja el a víziközmő szolgáltatást. A víziközmő-szolgáltatásról szóló, július 15. napi hatállyal módosított CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján minden víziközmő-szolgáltató társaságnak mőködési engedéllyel kell rendelkeznie a víziközmővek üzemeltetésére vonatkozó tevékenységnek további folytatásához. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt.-nek is, mint víziközmő szolgáltatónak víziközmő üzemeltetés végzésére jogosító engedélyt kell szereznie. A szolgáltatási engedély megszerzéséhez benyújtandó kérelemre vonatkozóan szükséges a tulajdonosoknak a felhatalmazást megadni, illetve a szükséges mellékleteket össze kell állítani, és elfogadni, melyeket jelen elıterjesztés melléklete tartalmaz. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy jelen elıterjesztést szíveskedjen megtárgyalni. Határozati javaslat Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt május 2-án tartandó rendkívüli közgyőlésére álláspont kialakítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt február 28. napjára összehívott rendkívüli közgyőlésének napirendjével összefüggésben az alábbi döntéseket hozza:

168 2 a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a tájékoztatás és határozathozatal a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. által május 31-ig benyújtásra kerülı mőködési engedély megkeresése tárgyában megnevezéső napirendi pontot. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra nem javasolja a tájékoztatás és határozathozatal a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. által május 31-ig benyújtásra kerülı mőködési engedély megkeresése tárgyában megnevezéső napirendi pontot. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy döntését a Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlésén képviselje. Határidı: május 2. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, április 19. Dr. Tiba István polgármester

169 Ikt.sz.: /2013. TULAJDONOS ÖNKORMÁNYZATOK MEGHÍVÓ Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága az Alapszabály pontjában foglalt jogosultsága alapján a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló egyidejű értesítése mellett, a társaság érdekében, a részvényesek személyes részvételével rendkívüli közgyűlést hív össze május 02. (csütörtök) napjára 11 órai kezdettel a társaság székhelyén: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. szám, nagyterem. A társaság Igazgatósága a rendkívüli közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: 1. napirendi pont: Tájékoztatás és határozat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt május 31-ig benyújtásra kerülő működési engedélyének megkéréséről. 2. napirendi pont: Egyebek. A közgyűlésen a szavazati jogot minden részvényes törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A szavazásra jogosító, névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a Részvénykönyvbe bevezetésre kerültek. Szavazati jog mértéke: a részvényeseket a részvények névértékéhez igazodóan Ft-onként 1 szavazat illeti meg. Az alapszabály előírásai szerint Igazgatósági tag vagy felügyelőbizottsági tag részvényes képviselője, illetve meghatalmazottja nem lehet. Az Alapszabály pontja szerint a szavazatok legalább 5%-val rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlés összehívására szóló meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság az indítványt köteles felvenni a napirendre Debrecen, Hét vezér u. 21. Levélcím: 4001 Debrecen 1. Pf. 10. Tel.: (52) Fax: (52) Web: Cg.: Adósz.:

170 Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel megtartásra kerülő megismételt közgyűlés időpontja a társaság Alapszabályának pontja alapján a meghívóban szereplő eredeti napirendi pontok szerinti ügyekben: május 02. napján 11 óra 30 perc Helye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. szám, nagyterem. Az évi LXV. (Ötv.) 9. (1) bekezdése értelmében az önkormányzati feladat és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. A képviselő-testület e hatáskörét azonban átruházhatja egészben vagy részben állandó jelleggel az Ötv. 18. (1) bekezdés szerint megalkotott szervezeti és működési szabályzatban, testületi határozat útján. Amennyiben az önkormányzatok képviselő-testületei, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-ben, az őket megillető részvényesi jogok (Gt ) gyakorlását vagy a szervezeti és működési szabályzatban vagy képviselő-testületi határozatban nem ruházták át állandó jelleggel az egyes polgármesterekre, a közgyűlés napirendi pontjait illetően szükség van az önkormányzatok képviselő-testületeinek azon határozatára, melyben az adott közgyűlésre eseti jelleggel ruházzák át a polgármesterre a részvényesi jogok gyakorlását. Kérjük, hogy a tulajdonos önkormányzatok állandó meghatalmazással felruházott képviselői gyakorolják a részvényesi jogokat a fentiek szerint meghirdetett közgyűlésen. A napirend fontosságára való tekintettel jelenlétére feltétlenül számítunk. Melléklet: 1. sz.: A közgyűlés javasolt részletes napirendje 2. sz.: Tájékoztató a működési engedélyezési folyamatról, lehetséges változatokról 3. sz.: Működési engedélyezési dokumentáció bemutatása Debrecen, április 16. Az Igazgatóság nevében tisztelettel: Tóth Attila az Igazgatóság elnöke 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Levélcím: 4001 Debrecen 1. Pf. 10. Tel.: (52) Fax: (52) Web: Cg.: Adósz.:

171 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a május 2-ai rendkívüli közgyűlés napirendje 1. számú melléklet A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt május 2. napi rendkívüli közgyűlésének javasolt részletes napirendje 1. napirendi pont: Tájékoztatás és határozathozatal a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által május 31-ig benyújtásra kerülő működési engedély megkérése tárgyában. A víziközmű-szolgáltatásról szóló, július 15. napi hatállyal módosított CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján minden víziközmű-szolgáltató társaságnak működési engedéllyel kell rendelkeznie a víziközművek üzemeltetésére vonatkozó tevékenységek további folytatásához. A Vksztv ában foglaltaknak megfelelően társaságunk is kérelmet nyújt be a víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek végzésére szóló engedély megszerzése érdekében, a Vhr a szerinti eljárás és a okban foglalt engedélyezési feltételek alapján. A kérelem dokumentációjának részletesen kell tartalmaznia a Vhr-ben meghatározott működési követelmények teljesítésének, meglétének igazolását, valamint az egyéb feltételek szerinti megfelelésekről szóló nyilatkozatokat. A társaságunk Igazgatósága a április 11-ei ülésén úgy döntött, hogy a víziközművek üzemeltetésére előírt, a Vhr-ből megismert követelmények teljesítésével és a működési engedély kérelmének elbírálásával kapcsolatban a menedzsmentnek tájékoztatnia kell a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonosait, és ki kell kérnie a tulajdonosi kör felhatalmazását a kérelem benyújtásával kapcsolatban (lásd 2. számú melléklet és 3. számú melléklet) A teljességhez tudni kell azt, hogy a napirendek megküldésének időpontjában sem ismert még minden bírálati módszertan a víziközmű-szolgáltató társaságok előtt a benyújtásra kerülő engedélyes dokumentációk elbírálásával kapcsolatban. Az időközben - jogkörét tekintve is - átalakult Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal menetközben teszi majd közzé az ehhez kapcsolódó anyagokat saját honlapján. A társaság Közgyűlése megtárgyalta a víziközművek üzemeltetésére vonatkozó tevékenységek további folytatásához szükséges működési engedély iránti kérelemmel kapcsolatos feladatokat és körülményeket, mely alapján a következő határozatot hozza: 12/2013. (V. 2.) Zrt. határozati javaslat A társaság Közgyűlése felhatalmazást ad a Vízmű Zrt. Igazgatósága részére, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. képviseletében - a közgyűlésen előadott tájékoztatás alapján, valamint a Vksztv-ben és a Vhr-ben előírt követelmények szerint - a Vízmű Zrt. szolgáltatási területét érintően nyújtsa be a víziközművek üzemeltetésére vonatkozó tevékenységek további folytatásához szükséges működési engedély megkérésére irányuló kérelmet és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt. 2. napirendi pont: Egyebek 1

172 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a május 2-ai rk. közgyűlési meghívó 2. melléklet 2. számú melléklet A víziközmű-szolgáltatásról szóló CCIX. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet szerint előírt működési engedélynek a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. általi megkérésének folyamata, alternatívái:

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! 1. számú napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-102/2009. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére Tárgy: Döntés az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra.

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokról (A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 5. pontja alapján) A támogatás igénylésének, döntési

Részletesebben

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére 1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 31-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2013. január 31-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 1252/2013. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Városháza - Nagyterem N

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MEGÁLLAPÍTOTTA: ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 11/2014.(III.07.) SZÁMÚ RENDELETE - 1 - Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előterjesztő: Jegyző távollétében Dr. Guláné Bacsó Krisztina aljegyző Készítették: szervezeti egységek vezetői Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 1 1. melléklet B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 2 A HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGE A Hivatal 2014. évi munkájáról szóló részletes tájékoztatást

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben